Moricsalas dabas rezervāts laika griežos - Dabas aizsardzības ...

daba.gov.lv

Moricsalas dabas rezervāts laika griežos - Dabas aizsardzības ...

Moricsalas dabas rezervāts

laika griežos

Latvijas Dabas aizsardzības 100 gadu jubilejas pasākums

24.04.2012., Rīga

Dace Sāmīte

Dabas aizsardzības pārvalde

www.daba.gov.lv

Dace.samite@daba.gov.lv


Krievijas impērijas

Kurzemes guberņa

Karte aptuveni 1910. gads


Morica ozols

1913.gada foto

Makša ozols

1913.gada foto

1843.gads ­ ziņas par augu

valsts bagātību , «Kurzemes

Guberņas statistika un

ģeogrāfija» Posarts

1846. un 1848. gads – veikti

entomoloģiskie un botāniskie

pētījumi, G.Bitners, H.Kavalls

1898.gads veikti ornitoloģiskie

pētījumi, E.Midendorfs


Salas mežsargs Ansis Gailis

1913.gada foto

«Salas mežu pirmatnējais stāvoklis bija iemesls

tam, ka Krievijas lauksaimniecības un domēņu

ministrija atcēla salas mežos ieprojektētās

skrajcirtes»

Mežsarga māja «Kalviņi»

1929.gada foto

1905.gadā uz salas

uzcelta mežsarga māja

un salas meži nodoti

mežsarga uzraudzībā


1910.gadā Rīgas dabas pētnieku biedrība ierosina

piešķirt Moricsalai dabas pieminekļa statusu

1912.gada 6.jūnijā Moricsalu izsvītroja no kroņa

mežu saraksta un izsludina par dabas pieminekli

nododot to Rīgas dabas pētnieku biedrības

uzraudzībā

1924.gadā Moricsala ieskaitīta aizsargu mežos kā

«dabas krāšņums»

Karls Reinholds Kupfers

(Kupffer, von Carl

Reinhold)

25.03.1872.-14.11.1935.

Rīgas dabas pētnieku biedrības

prezidents


Salā pētījumus līdz II Pasaules karam veica E.Grīnbergs, V.Ozoliņš, E.Ozoliņa,

N.Malta, H.Skuja u.c.

1931. gadā izdota Kupfera monogrāfija «Die Naturschonstätte Moritzholm»

Līdz 1937.gadam salas apmeklējums ir stingri ierobežots, salu atļauts

apmeklēt tikai zinātniskajiem pētījumiem.


1946. gadā tiek iekļauts pirmās grupas mežu dabas pieminekļu sarakstā

1957. gadā MP piešķir rezervāta statusu un pievieno Luziķērtes līci

1977. gadā rezervātā iekļauj Lielalksnītes salu, tiek izveidota administrācija

–Slīteres valsts rezervāts


1973.­1979.gads

S.Laiviņas un M.Laiviņa

floras un veģetācijas

pētījumi

Galvenie pētījumu

virzieni:

Botāniskie,

Ekoloģiskie,

Entomoloģiskie,

Ornitoloģiskie,

Sīkie zīdītāji,

Mikoloģiskie,

Hidroloģiskie,

Meteoroloģiskie

novērojumi

2011.gada foto


Rezervāta kopējā platība

818 ha, no tiem:

Moricsala 83 ha

Lielalksnītes sala 33 ha

Usmas ezers 702 ha

Salas atrodas stingrā režīma

zonā

Ezera akvatorija atrodas

regulējamā režīma zonā

Moricsala ir 5 reizes mazāka

par Rīgas Mežaparku!


Īpaši aizsargājamā dabas

teritorija Latvijā –dabas

rezervāts

Iekļauta Eiropas Savienības

aizsargājamo dabas

teritoriju tīklā Natura 2000

Iekļauta Eiropas Savienības

nozīmes putniem nozīmīgo

vietu sarakstā


Kopš 2009.gada

par Moricsalu

atbild


Dabas rezervāta galvenā funkcija saglabāt nepārveidotas vēsturiski

izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus,

kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto sugu aizsardzību

1913.gada foto

2001.gada foto


46% no

mežaudzēm

aizņem ozolu

meži

Mežaudžu

vecums:


Veco ozolu paaudze (300­500 gadus veci) ­ atrasti 72

koki, no tiem 35 dzīvi


Moricsalā vidējā dzeņa un zivju ērgļu blīvums ir viens no

augstākajiem Latvijā

Vaboļu sugām Colosoma inquisitor un Macroleptura thoracia vienīgā

atradne Baltijā

Sūna divzobu lapmete, Latvijā 3 atradnes

Ja kāds spētu

izrēķināt cik daudz

sugu uz 10ha ir

dažādās Latvijas

vietās, tad

Moricsala

viennozīmīgi būtu

saraksta aukšgalā!


Mūsdienās rezervāta izpēti

veic:

Daugavpils universitāte

Latvijas universitāte


Moricsalā novērojama jūras kraukļu kolonija


Rudeņos meža cūkas dodas uz salu vākt zīļu ražu


Moricsalas bagātība nav tikai

dabas krāšņums, bet arī mūsu

vēstures liecības.


Fotogrāfiju autori : V.Grošinskis, S.Laiviņa, D.Sāmīte,

E.Pēterhofs, A.Kalvāns, A.Barševskis

Citi attēlu resursi:

http://www.europeana.eu

http:/data.lnb.lv

Kupffer K.R., 1931., Die Naturschonstatte Moritzholm

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas ielā 7, Sigulda,

LV 2150 Latvija

Tālr.: 67509545; fakss: 67509544;

e­pasts: daba@daba.gov.lv

interneta vietne: http://www.daba.gov.lv

More magazines by this user
Similar magazines