Pilotprojekta mērķi, uzdevumi un laika grafiks - Dabas aizsardzības ...

daba.gov.lv

Pilotprojekta mērķi, uzdevumi un laika grafiks - Dabas aizsardzības ...

Pilotprojekta mērķi,

uzdevumi un laika grafiks

Kristīne Vilciņa,

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu

un plānojumu departamenta direktore

Aizkraukle

26.02.2013.


LATLIT programmas projekts

• Nr. LLIV-316

«Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un

Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana,

radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai

izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai»

• Vadošais partneris – Zemgales plānošanas

reģions

• Partneri: 4 Latvijas pašvaldības, 5 Lietuvas

partneri un Dabas aizsardzības pārvalde

• Finansējums 972 498,10 EUR


Pilotprojekta

«Dabas parka “Daugavas ieleja” dabas

aizsardzības plāna sagatavošana un

integrēšana teritorijas plānojumā»

mērķis –

atrast dabas aizsardzības, teritorijas attīstības un

sabiedrības interesēm atbilstošu veidu,

kā tuvināt dabas aizsardzības plānu un

pašvaldības teritorijas plānojumu

izstrādes procesu un

savstarpēji integrēt plānu saturu.


Galvenie uzdevumi

• Apkopot līdzšinējo plānošanas pieredzi un normatīvo

regulējumu, konstatējot līdzīgo un atšķirīgo dabas

aizsardzības un teritorijas plānošanā

• Iesaistīt diskusijās par dabas aizsardzības plānu un

teritorijas plānojumu savstarpējas integrēšanas ideju

dabas aizsardzības un pašvaldību teritorijas plānošanas

speciālistus

• Izstrādāt vadlīnijas dabas aizsardzības plānu

integrēšanai teritorijas plānojumos

• Identificēt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos

plānu izstrādes procedūras, darbības termiņu un satura

salāgošanai


Pilotprojekta aktivitātes

• Darba grupas sanāksmes

• Semināri

• Kopīga dabas aizsardzības plāna un

teritorijas plānojuma sabiedriskās

apspriešanas sanāksme

• Pieredzes apmaiņas braucieni

• Vadlīniju izstrāde un publicēšana

• Noslēguma konference

• Finansējums 9332,- EUR


Darba grupas sanāksmes

• Pirms nedēļas notika pirmā darba grupas

sanāksme, vēl paredzētas 8 sanāksmes

• Nolemts, ka darba grupas sanāksmes vienlaikus

būs arī dabas aizsardzības plāna Uzraudzības

grupas sanāksmes pēc Uzraudzības grupas

izveidošanas

• Darba grupā pieaicina speciālistus, ekspertus, ja

nepieciešams

Dabas aizsardzības plāna uzsākšanas

sanāksme notiks, tikko būs zināms plāna

izstrādātājs – maijā


Semināri

Dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūra.

Problēmas, risinājumi, iespējas integrēt dabas

aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu

izstrādes procedūras.

26.02.2013.

• Prezentācijas

• Diskusijas


Semināri

• Par ĪADT individuālajiem noteikumiem -

martā

• Par plānošanas sistēmas attīstību,

integrējot dabas aizsardzības un teritorijas

attīstības plānus - maijā

• TP sabiedriskās apspriešanas sanāksme,

kura arī dabas aizsardzības plāna

sabiedriskās apspriešanas sanāksme -

novembrī


Pieredzes apmaiņa

• Brauciens uz Lietuvu ar mērķi iepazīties ar

Lietuvas teritorijas un dabas aizsardzības

plānošanas sistēmu – jūnijā

• Brauciens uz Skrīveru un Jaunjelgavas

pašvaldībām (ietilpst dabas parka

«Daugavas ieleja» teritorija) - decembrī


Vadlīnijas

• Uzdevums – norādīt ceļu, kā vislabāk integrēt

dabas aizsardzības un teritorijas attīstības

plānošanu

• Vadlīniju izstrādē piesaistām ekspertus

• Vadlīnijas par pamatu ņem semināros un dabas

aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma

vienlaicīgas izstrādes gaitā gūtās atziņas

• Noslēguma konference, kurā prezentējam

vadlīniju secinājumus un ieteikumus normatīvo

aktu grozījumiem – 2014.gada aprīlis


Pārskats par DA Plānu izstrādes

pakāpi

ĪADT kategoriju veidi Skaits Dabas aizsardzības

plāni (spēkā esoši +

izstrādes procesā)

Dabas rezervāti 4 4

Nacionālie parki 4 4

Dabas liegumi 260 90+2

Aizsargājamie ainavu apvidi 9 5

Aizsargājamās jūras teritorijas 7 2

Dabas parki 42 31+1

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie

veidojumi

221 3


Paldies!

More magazines by this user
Similar magazines