Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ...

daba.gov.lv

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ...

Projekts

Latvijas īpaši aizsargājamo

dabas teritoriju integrācija

teritoriju plānojumos

Dabas aizsardzības pārvalde

26.02.2013.


Par projektu

Mērķis

Izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamo teritoriju

noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo

pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot

attīstības plānošanas sistēmu.

Uzdevumi:

• vietējās plānošanas sistēmas vienkāršošana;

• projekta vadība un publicitātes pasākumi.

Projekta finansējums:

581 735 EUR


Projekta sasniedzamie rezultāti

• Izstrādāts vai pilnveidots 21 reģionālā un

vietējā līmeņa plānošanas dokuments;

• 15 dabas aizsardzības plāni;

• 6 uzsākti teritoriju plānojumu grozījumi;

• Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas iestādēm;

• Stratēģiskā partnerattiecība starp Latvijas un

Norvēģijas iestādēm.


Dabas aizsardzības plāni

1 DP Abavas senleja Kandavas, Talsu, Kuldīgas, Ventspils nov. 14933

2 DL Druviņu tīrelis Ventspils nov. 293

3 DL Pluču tīrelis Ventspils nov. 740

4 DL Nagļu un Ansiņu purvs Ventspils nov. 284

5 DL Krojas meži Ventspils nov. 19

6 DL Maņģenes meži Kuldīgas nov. 1657

7 AAA Augšzeme Ilūkstes un Daugavpils nov. 20828

8 AAA Vecpiebalga Vecpiebalgas nov. 8945

9 AAA Veclaicene Alūksnes un Apes nov. 20892

10 DP Bernāti Nīcas nov 2945

11 DL Ziemupe Pāvilostas nov. 2458

12 DL Riesta-Džūkstenes purvs Tukuma nov. 347

13 DL Pilskalnes Siguldiņa Ilūkstes nov. 71

14 DL Ances purvi un meži Ventspils nov. 8772

15 DL Kaigu purvs Jelgavas nov. 583


Plānošanas procesi – dabas aizsardzības plāns

Dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība:

• Plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme katrā pašvaldībā

• Dabas aizsardzības pārvalde (pašvaldību izveidotām aizsargājamām

teritorijām - pašvaldība) mēneša laikā pēc sanāksmes izveido plāna

izstrādes uzraudzības grupu

• Plāna izstrādes gaitā izstrādātājs (izņēmums - pašvaldību izveidotās

aizsargājamās teritorijas) organizē ne mazāk kā trīs uzraudzības grupas

sanāksmes.

• Uzraudzības grupas sanāksmi vada Dabas aizsardzības pārvaldes

pārstāvis.

• Plāna izstrādātājs organizē plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

mēneša laikā pēc uzraudzības grupas sanāksmes. Sanāksmē uzraudzības

grupa vienojas, ka plāna projekts ir sagatavots sabiedriskajai apspriešanai.


Plānošanas procesi – dabas aizsardzības plāns

• Izstrādātājs divu nedēļu laikā pēc pašvaldības atzinuma saņemšanas

organizē uzraudzības grupas pēdējo sanāksmi. Uzraudzības grupas

sanāksmē izstrādātājs informē par sabiedriskajā apspriešanā saņemtajiem

un plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī par pašvaldības atzinumu.

• Ja pašvaldības atzinumā ir izteikti būtiski iebildumi, plāna izstrādātājs

mēneša laikā pēc uzraudzības grupas pēdējās sanāksmes organizē

paplašinātu sanāksmi, uz kuru uzaicina uzraudzības grupas locekļus,

pašvaldības vadītāju, ja viņš nav iekļauts uzraudzības grupas sastāvā, un

Vides ministrijas pārstāvjus. Uzraudzības grupas locekļi, pašvaldības

vadītājs un Vides ministrija var uzaicināt piedalīties šajā sanāksmē

attiecīgo nozaru ekspertus un konsultantus.

• Dabas aizsardzības pārvalde vai administrācija triju nedēļu laikā izvērtē, vai

plāns noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām, tad virza tālāk vai atdod

atpakaļ izstrādātājam – pēc nepilnību novēršanas izvērtē atkārtoti.


Plānošanas procesi – teritorijas plānojums

Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma

izstrādes kārtība

• Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas

kompetence

• metodiski vada un pārrauga teritorijas attīstības plānošanu

reģionālajā un vietējā līmenī, tajā skaitā pārrauga sabiedriskās

apspriešanas organizēšanu;

• Plānošanas reģiona kompetence

• koordinē un pārrauga vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības

stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu un

lokālplānojumu izstrādi.

• Vietējās pašvaldības kompetence

• Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības

attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu,

lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.


Plānošanas procesi – teritorijas plānojums

• Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju un vides

pārskatu, ja veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums,

institūciju atzinumus un ziņojumu par institūciju atzinumos un

privātpersonu iesniegumos minēto priekšlikumu un iebildumu vērā

ņemšanu vai noraidīšanu izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai

tuvākajā pašvaldības domes sēdē.

• Pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

• apstiprināt izstrādāto teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma

redakciju;

• pilnveidot teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju

atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas

rezultātiem;

• noraidīt izstrādāto teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju

un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam.


Plānu strīdi!

„Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo

noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem”

sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra

saistošo noteikumu Nr. 12 „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskā daļa „Teritorijas

plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža

daļām un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošā Akmeņraga meža

daļām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums.

Latvijas Vēstnesis, 12.04.2011. Latvijas Republikas Satversmes tiesas lieta Nr. 2010-56-03.


Plānu strīdi!

2009. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Pāvilostas

novada teritorijas plānojumiem” bez izmaiņām „pārapstiprinot” Sakas

pagasta teritorijas plānojumu, nav ņēmusi vērā dabas lieguma „Pāvilostas

pelēkā kāpa” dabas aizsardzības plānā ietvertos priekšlikumus par

nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā attiecībā

uz atbilstošu aizsardzību Zaļkalna mežam un līdz ar to rīkojusies

neatbilstoši šim plānam.

Pieaicinātās personas, tostarp VARAM un Birojs, norāda, ka attiecībā uz

teritorijas plānojumu sniegtajiem kompetento institūciju atzinumiem, arī

Biroja atzinumam par vides pārskatu, ir vienīgi ieteikuma raksturs un

pašvaldībai pašai ir tiesības izlemt, vai tā ievēros vai noraidīs šajos

dokumentos rekomendēto.

Savukārt to, vai pašvaldība šajos dokumentos ietvertos priekšlikumus un

iebildumus vispār ir izvērtējusi un cik argumentēti tos noraidījusi, neviena

institūcija faktiski neizvērtē. Tās formāli atsaucas cita uz citas kompetenci un

pašvaldības tiesībām galīgo lēmumu pieņemt pašai.


Turpmākām pārdomām un diskusijai

Dabas aizsardzības un teritoriju plānojumu

integrēšanai ir vairāk jautājumu nekā atbilžu.

• Kādas plānošanas procesa uzraudzības tiesību normas

prevalēs?

• Cik detalizēti plānojumus iespējams integrēt – saturiskā

komponente?

• Datu bāze – OZOLS - TAPIS


Paldies

par

uzmanību!

Gunta Gabrāne

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda

gunta.gabrane@daba.gov.lv

More magazines by this user
Similar magazines