Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

daba.gov.lv

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

12. Veikt biogēno vielu noteces no Latvijas teritorijas skaitlisko modelēšanu

klimata maiĦas scenārijiem, sagatavojot projekta nodevumu – biogēno vielu

virszemes noteces datu rindas mūsdienu klimatam un diviem klimata maiĦas

scenārijiem (uzdevums 2. mērėa sasniegšanai).

13. Formulēt trīsdimensionālās jūras stāvokĜa modeĜsistēmas specifikācijas

(uzdevums 3. mērėa sasniegšanai).

14. Izveidot klimata mainības scenārijiem atbilstošas modeĜaprēėinu datu rindas

Latvijai pieguĜošās Baltijas jūras daĜas fizikālajiem laukiem.

15. Identificēt pieejamos datus sateces baseina un jūras stāvokĜa modeĜsistēmu

kalibrācijai un verifikācijai (uzdevums 2. un 3. mērėu sasniegšanai).

16. Baltijas jūras modelēšanas apgabala izvēle, aprēėinu režăa un dziĜumu

sadalījuma izveide modeĜapgabalam (uzdevums 3. mērėa sasniegšanai).

17. Izstrādāt koncepciju izveidotā Baltijas jūras apakšapgabala trīsdimensionālā

okeanogrāfiskā modeĜa pielietošanai ilgtermiĦa aprēėiniem (uzdevums 3.

mērėa sasniegšanai).

18. Veikt jūras stāvokĜa nestacionārus, trīsdimensionālus aprēėinus klimata

maiĦas un upju noteces scenārijiem, sagatavojot projekta nodevumu – jūras

stāvokĜa datu rindas mūsdienu klimatam un diviem klimata maiĦas scenārijiem

(uzdevums 3. mērėa sasniegšanai).

19. Izstrādāt viendimensionālu Rīgas jūras līča vertikālās stratifikācijas modeli un

veikt jūras stāvokĜa nestacionārus aprēėinus Rīgas jūras līcim mūsdienu

klimatam un diviem klimata maiĦas scenārijiem (uzdevums 3. mērėa

sasniegšanai).

20. Detalizēt un saskaĦot ar citām DP informācijas un nodevumu apmaiĦas

termiĦus un saturu visam projekta periodam (uzdevums 4. mērėa

sasniegšanai).

21. Latvijas klimata parametru mainības rakstura analīze un mainības tendenču

analīze (uzdevums 4. mērėa sasniegšanai).

22. Ūdens noteces no Latvijas teritorijas skaitliskās modelēšanas rezultātu analīze

mūsdienu klimatam un klimata mainības projekcijām (uzdevums 4. mērėa

sasniegšanai).

23. Biogēno vielu (slāpekĜa un fosfora savienojumu) noteces modelēšana Rīgas

jūras līča sateces baseinam (uzdevums 4. mērėa sasniegšanai).

24. Atbalsts Rīgas jūras līča ekosistēmas modeĜa pielietojumā kopā ar mūsdienu

klimata un klimata maiĦas scenārijiem atbilstošajiem biogēnu noteces un jūras

stāvokĜa modeĜaprēėiniem (uzdevums 4. mērėa sasniegšanai).

17

More magazines by this user
Similar magazines