Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

daba.gov.lv

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

1

Reăionālais klimata

modelis

Noteces moduĜa telpiskais

sadalījums

2

Reăionālais klimata

modelis

Meteoroloăiskie dati

RKM iebūvēts

hidroloăijas

modelis

Upju notece,

noteces moduĜa telpiskais

sadalījums

Meteo datu

modifikācijas

algoritms

Modificētie

meteoroloăiskie dati

No RKM neatkarīgs

hidroloăijas modelis

1.8. attēls. Informācijas plūsmas upju noteces izmaiĦu aprēėinam.

1.9. attēls. Aplūkotie Latvijas UBA un pilotbaseini.

MIKE BASIN modelis tika izveidots un kalibrēts visiem ūdensobjektiem Latvijas

UBA, bet pārējie modeĜi – izvēlētiem pilotbaseiniem, sk. att. 1.9. Visi modeĜi tika

kalibrēti mūsdienu klimata laika periodam (1961-1990), balstoties uz upju

caurplūduma novērojumu apkopojumu Zīverts & Strūbergs (2000).

27

More magazines by this user
Similar magazines