Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

daba.gov.lv

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

periodam 1961-1990 un (b) klimata mainības scneārijam A2 2071-2100. ModeĜa

ieejas dati bija programmas ietvaros sagatavotie modificētie RKM klimatiskie dati un

aprēėinātā saldūdens notece Rīgas jūras līča sateces baseinā.

Laikā vidējotie mūsdienu un nākotnes klimatam atbilstošie vertikālie temperatūras

sadalījumi parādīti att. 1.19. Klimata mainības izraisītas temperatūras izmaiĦas uz

virsmas sasniedz 3, bet piegrunts slānī – 1,5 grādus.

Temperatūras sezonālā gaita mūsdienu un nākotnes klimatam parādīta att. 1.20.

Galvenie secinājumi par sagaidāmajām klimata izmaiĦu ietekmēm uz Rīgas jūras līča

temperatūras režīmu ir sekojoši:

• nākotnē vairs nav gaidāma Rīgas jūras līča aizsalšana ziemās;

• vasaras temperatūras maksimums pieaugs par 2ºC, peldsezonai piemēroti

apstākĜi saglabāsies līdz septembra beigām;

• ūdens masu vertikālā stratifikācija iestāsies par mēnesi agrāk – tādējādi

pieaugs arī periods, kurā piegrunts ūdenī netiek atjaunots skābeklis;

• piegrunts temperatūra vasarā būs augstāka kā mūsdienās, kas varētu ietekmēt

ėīmisko reakciju norisi.

1.5. Pētījumu zinātniskā nozīmība

Zinātniskā nozīmība (metodiskie rezultāti):

1. Reăionālo klimata modeĜu veikstpējas salīdzinājuma metode (skill

assessment) bija novatoriska klimata pētījumos.

2. Reăionālo klimata modeĜu sistemātisko kĜūdu korekcija ar histogrammu

pielīdzināšanas metodi (bias correction via histogram equalisationp;

double downscaling – statistical downscaling of dynamically downscaled

RCM results) ir novatoriska klimata pētījumos.

3. Novatorisks šīs (kĜūdu korekcijas) operācijas risinājums ietvēra slīdoša

laika loga izmantošanu kumulatīvo sadalījuma funkciju konstruēšanai.

4. Izpētīta reăionālo klimata modeĜaprēėinu pielietojamība hidroloăisko

modeĜu ieejas datu veidošanai (jaunums Latvijas pētījumos).

5. Pielietota modeĜu dubultansambĜu (reăionālie klimata modeĜi / dažāda

tipa hidroloăiskie modeĜi) nākotnes upju noteces analīzei. Iespējams, arī

šī pieeja ir novatoriska klimata pētījumos, kur par modeĜu ansambĜa

pieeju izmanto tikai pēdējo 4-5 gadu laikā.

6. Izstrādāts Rīgas jūras līča vertikālās stratifikācijas modelis klimatisko

aprēėinu veikšanai. Novitāte Latvijā ir šāda modeĜa pielietojumam

klimatiskam laika mērogam.

Zinātniskā nozīmība (secinājumi, modeĜi, datu rindas)

• AtziĦa par nozīmīgām sistemātiskām novirzām reăionālo klimata modeĜu

rezultātos un šīs novirzes kvantitatīvs novērtējums (un tā veikšanas

metodika) bija jaunums Latvijā.

• Pirmo reizi Latvijai izveidotas klimata parametru (gaisa temperatūra,

nokrišĦu daudzums, relatīvais mitrums, vēja ātrums) datu rindas, kas

37

More magazines by this user
Similar magazines