Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

daba.gov.lv

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...

energoresursu patēriĦš), lauksaimniecību (lauksaimniecības prakses adaptācija,

kultūru pielāgošana klimata apstākĜiem), mežsaimniecību, būvniecību, tūrismu,

zivsaimniecību, transportu.

Papildus tiešajai izmantošanai iespējama rezultātu izmantošana lietišėos pētījumos,

kas, tad savukārt varētu sniegt tautsaimniecisku efektu, pētot DP1 rezultātus, un

veidojot to derivatīvus, piemēramm klimata mainības projekcijām atbilstošu ietekmes

indikatoru prognozes.

1.7. Darba paketes ieguldījums nozaru kapacitātes attīstībā (t.s. apmācībā),

zinātniskās sadarbības attīstīšanā

Projekta rezultāti izmantoti apmācībā LU Fizikas un matemātikas fakultātē, kursu

„Ievads specialitātē” sastāvā BSc.Fiz. un „Nozaru speciālie semināri” sastāvā

MSc.Fiz. studiju programmas 2007. – 2009.gg. (U.Bethers, J.SeĦĦikovs).

Pētījuma rezultāti tiek izmantoti Aigara ValaiĦa MSc. fiz. darba izstrādē (2010).

Zinātniskās sadarbības attīstība:

1. Balstoties uz projekta laikā izveidojušos LU Fizikas un matemātikas fakultātes

sadarbību ar LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāti un LLU Lauku

inženieru fakultāti, 2009. gada pavasarī izstrādāts pētījumu projekta

„Starpnozaru zinātnieku grupas un modeĜu sistēmas izveide pazemes ūdeĦu

pētījumiem” pieteikums Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Cilvēkresursu

piesaiste zinātnei”. Līgums par projekta realizāciju noslēgts. Projekta izpildes

laiks XII/2009 – XII/2012. Līguma Nr.

2009/0212/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/060.

2. Balstoties uz projekta laikā izveidojušos LU Fizikas un matemātikas fakultātes

sadarbību ar LU Hidroekoloăijas institūtu 2009. gada rudenī tika izstrādāts un

iesniegts pētījumu projekta „Elaboration of Decision and Assessment

Supporting Tools for Sustainable Coastal Erosion Management” pieteikums

„LIFE+ Environment Policy and Governance 2009” projektu konkursam.

3. Balstoties uz projekta laikā izveidojušos LU Fizikas un matemātikas fakultātes

sadarbību ar LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāti un sadarbībā ar VMZI

„Silava” izstrādāts pētījumu projekta „Mežsaimniecības pielāgošana klimata

izmaiĦām” pieteikums VAS „Latvijas meži” izsludinātā projektu konkursā

(paredzamais pētījumu izpildes laiks III/2009 – XII/2011).

4. Balstoties uz projekta laikā izveidojušos LU Fizikas un matemātikas fakultātes

sadarbību ar LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāti 2009/10. gg ziemā

izstrādāts pētījumu projekta „Klimata mainības projekciju izmantošana

atjaunojamo energoresursu pieejamības novērtēšanai un enerăijas ieguves,

ăeoakumulācijas un patēriĦa efektivizācijas izpētei” pieteikums Eiropas

Reăionālās attīstības fonda aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiĦš II/2010.

39

More magazines by this user
Similar magazines