26.10.2014 Views

A K T S

A K T S

A K T S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

APSTIPRINU<br />

Rīgas pilsētas būvvaldes<br />

Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieks<br />

20___.gada .<br />

____________________<br />

A K T S<br />

Kods .0. .0. .0. .0. .0. .0. .0. .0. .1. .0. .0. .0. .1. .0.<br />

par hidrobūves<br />

(būves nosaukums, atrašanās vieta un zemes kadastra numurs)<br />

pieņemšanu ekspluatācijā.<br />

Rīgā 20_ . gada .<br />

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt ar X):<br />

.X. jaunbūve .X. rekonstrukcija .X. renovācija .X. restaurācija<br />

Pasūtītājs (būvētājs)<br />

(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums<br />

un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)<br />

1. Komisija izveidota ar Rīgas pilsētas būvvaldes ___________________________________<br />

(administratīvās teritorijas būvvaldes nosaukums)<br />

20_ .gada . lēmumu Nr. .<br />

Komisijas locekļi ir:<br />

1.1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs)<br />

(vārds, uzvārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)<br />

1.2. pašvaldības arhitekts vai inženieru nodaļas pārstāvis :<br />

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)<br />

1.3. pasūtītājs (būvētājs)<br />

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr. un<br />

amatpersonas amats, vārds, uzvārds vai vārds, uzvārds un personas kods)<br />

1.4. būvprojekta autors (ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai ja<br />

tas ir arhitektūras konkursa projekts)<br />

1.6 Latvijas Jūras administrācijas pārstāvis:<br />

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)<br />

(amats, vārds, uzvārds)<br />

Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_217, versija 4


2. Komisijas darbā pieaicināti:<br />

2.1. būvuzraugs<br />

2.2.būvprojekta autors<br />

2.3. galvenais būvuzņēmējs<br />

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)<br />

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)<br />

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģ. numurs,<br />

juridiskā adrese, pilnvarotās amatpersonas amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)<br />

2.4. atbildīgais būvdarbu vadītājs<br />

2.5.<br />

3. Komisija iepazinās ar:<br />

3.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu sējumos;<br />

3.2. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju:<br />

3.2.1. būvdarbu žurnālu Nr. ;<br />

3.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr. ;<br />

3.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus uz lapām sējumā(-os).<br />

3.2.4. Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas ĢeoMetrs” pārbaudes akti par<br />

inženierbūves novietnes pareizības pārbaudi uz lapām.<br />

4. Komisija izvērtēja:<br />

4.1. pasūtītāja (būvētāja) apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;<br />

4.2. šādu valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus:<br />

4.2.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta _ atzinums Nr. uz<br />

(datums)<br />

_ _ lapām – tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm;<br />

4.2.2. Veselības inspekcijas<br />

(datums)<br />

atzinums Nr. uz lapām – tikai<br />

sabiedriski nozīmīgām būvēm.<br />

4.2.3. Reģionālās vides pārvaldes atzinums Nr. uz lapām;<br />

(datums)<br />

4.2.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardz. inspekcijas atzinums Nr. uz .<br />

(datums)<br />

lapām;<br />

4.2.5. atzinums Nr. uz lapām;<br />

(datums)<br />

4.2.6. atzinums Nr. uz lapām;<br />

4.2.7. atzinums Nr. uz lapām;<br />

4.2.8. atzinums Nr. uz lapām;<br />

4.2.9. atzinums Nr. uz lapām;<br />

4.2.10. uz lapām.<br />

5. Komisija uzklausīja tās darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja, ka:<br />

5.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. , ko 200 .gada .<br />

izsniegusi<br />

5.2. būvniecība sākta 20 .gada .<br />

5.3. būve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis<br />

(būvvaldes nosaukums)<br />

(projektētāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un<br />

projektēšanas iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un būvkomersanta reģistrācijas numurs)<br />

Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_217, versija 4


Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_217, versija 4


un ko 20 .gada . ar Nr. akceptējusi<br />

(būvvaldes nosaukums)<br />

5.4. izmaiņas un atkāpes no akceptētā būvprojekta IR / NAV (vajadzīgo pasvītrot), tās saskaņotas<br />

noteiktajā kārtībā un atzīmētas būvprojekta tehniskajā dokumentācijā.<br />

6. Būves tehniski ekonomiskie rādītāji:<br />

6.1. ēka _________<br />

6.1.7. funkciju raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru) __________________<br />

6.2. inženierkomunikācijas________<br />

6.3. ostas (piestātnes), hidrotehniskās inženierbūves:<br />

6.3.1. kopējā platība, kurā veikti darbi: m 2<br />

6.3.2. ostas (piestātnes) kopējais garums: m<br />

6.3.3. krasta stiprinājuma garums: m<br />

6.3.4. piestātnes izprojektētais dziļums: m<br />

6.3.5. atbilstošo projekta sadaļu atbilstība faktiskajai izpildei:<br />

Nr.p.k.<br />

Būves tehniskie rādītāji<br />

Daudzums<br />

(mērvienība)<br />

6.3.6. Funkcionālais raksturojums:<br />

Nr.p.k.<br />

Būves funkcija<br />

Daudzums<br />

(m 2 )<br />

Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_217, versija 4


6.4. ēkas energoefektivitātes rādītāji: -------------<br />

Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_217, versija 4


7. Būvniecības kopējās izmaksas (pēc pasūtītāja apliecinājuma) ir Ls _ .<br />

8. Iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām<br />

ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.<br />

9. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas<br />

ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.<br />

10. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošanas, fasādes fragmentu apdares u.c. darbi) ir jāpabeidz šādā<br />

apjomā un sekojošos termiņos:<br />

Nr.<br />

Pabeigšanas<br />

Darba nosaukums Mērvien. Daudzums<br />

p.k.<br />

termiņš<br />

-- --- --- --- ---<br />

11. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (pēc šī akta apstiprināšanas) gadu laikā<br />

atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem.<br />

12. Komisija ierosina atzīt<br />

(būves nosaukums)<br />

par derīgu ekspluatācijai.<br />

13. Pieņemšanas akts sastādīts 3 eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai<br />

.<br />

Pašvaldības būvinspektors<br />

(komisijas priekšsēdētājs)<br />

__<br />

(vārds, uzvārds)<br />

_____<br />

_______________________<br />

(paraksts)<br />

Pašvaldības arhitekts vai<br />

Inženieru nodaļas pārstāvis<br />

___<br />

(vārds, uzvārds)<br />

____<br />

_______________________<br />

(paraksts)<br />

Pasūtītājs (būvētājs) ___ _ _ _<br />

(vārds, uzvārds)<br />

Būvprojekta autors ___ _____<br />

(vārds, uzvārds)<br />

Latvijas Jūras<br />

administrācijas pārstāvis ___ _ _ _<br />

(vārds, uzvārds)<br />

_______________________<br />

(paraksts)<br />

_______________________<br />

(paraksts)<br />

_______________________<br />

(paraksts)<br />

Ar aktu iepazinās:<br />

galvenais būvuzņēmējs<br />

______________________________ _____________ __________<br />

(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)<br />

______________________________ _____________ __________<br />

(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)<br />

Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_217, versija 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!