31.10.2014 Views

LZA gadagrāmata 2009 - Latvijas Zinātņu Akadēmija

LZA gadagrāmata 2009 - Latvijas Zinātņu Akadēmija

LZA gadagrāmata 2009 - Latvijas Zinātņu Akadēmija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 0 0 9


UDK 061.23:001(474.3)(058)<br />

La 811<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJA<br />

Akadçmijas laukums 1<br />

Rîga, LV 1050<br />

Latvija<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153<br />

E pasts: lza@lza.lv<br />

http://www.lza.lv<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Gadagrâmata <strong>2009</strong> ir turpinâjumizdevums — jau<br />

astoòpadsmitais ar ðâdu nosaukumu. Iepriekðçjie laidieni atspoguïoja situâciju 1990.,<br />

1992., 1992./1993., 1995.—2008. gadâ. Gadagrâmatas <strong>2009</strong> iznâkðana ir pieskaòota<br />

akadçmijas gada pilnsapulcei.<br />

Gadagrâmatâ ievietoti <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pamatdokumenti, galvenâs<br />

ziòas par akadçmiju, tâs struktûru un locekïiem, pârskata tipa materiâli par akadçmijas<br />

darbîbu 2008. gadâ, atseviðíi <strong>LZA</strong> dokumenti (kuru atkârtota publicçðana nâkamajâs<br />

gadagrâmatâs nav paredzçta), îsas ziòas par <strong>Latvijas</strong> zinâtniskajâm iestâdçm.<br />

Publicçtie dati atspoguïo stâvokli <strong>2009</strong>. gada 20. martâ.<br />

ISSN 1407-0413<br />

© <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, <strong>2009</strong>


SATURS<br />

Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas galveno pasâkumu kalendârs . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

PAMATDOKUMENTI<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas likumdoðana par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas statusu . . . . 9<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Harta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Statûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STRUKTÛRAS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Senâts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas valde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Uzraudzîbas padome . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Akadçmijas personâls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Îstenie locekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Goda locekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

Ârzemju locekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

Korespondçtâjlocekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

Goda doktori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

Pârmaiòas <strong>LZA</strong> locekïu sastâvâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS GODA MECENÂTI . . . . . . . . . . . . 83<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâ medaïa . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas vârdbalvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

Izcilie zinâtnieki, kuru vârdâ nosauktas <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas balvas . . . 86<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas un sponsoru kopîgâs balvas . . . . . . . . . . . 91<br />

Balvas un prçmijas jaunajiem zinâtniekiem . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâs medaïas, balvu un prçmiju laureâti<br />

2008. un <strong>2009</strong>. gadâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïi — citu ievçrojamâko zinâtnisko<br />

apbalvojumu laureâti 2008. gadâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Balvu un prçmiju jauniem zinâtniekiem un studentiem laureâti . . . . . . . . 103<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ<br />

DARBÎBA 2008. GADÂ<br />

Nozîmîgi notikumi <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ 2008. gadâ . 108<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulces . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

Akadçmiskâs lekcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

Vitauts Tamuþs. Mehânikas slavinâjums un ne tikai... . . . . . . . . . . 128<br />

Çriks Kupèe. Hiperdimensionâlâ KMR spektroskopija . . . . . . . . . . 130


<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132<br />

<strong>LZA</strong> Senâta darbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />

Senâta sçdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />

2008. gadâ pieðíirtie <strong>LZA</strong> Atzinîbas raksti . . . . . . . . . . . . . . 143<br />

<strong>LZA</strong> prezidija darbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144<br />

<strong>LZA</strong> valdes darbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br />

<strong>LZA</strong> budþeta izpilde 2008. gadâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />

<strong>LZA</strong> Fonda darbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />

Ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju saistîtu organizâciju darbîba 2008. gadâ. . . . . 147<br />

ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . 165<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173<br />

Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />

Ârzemju locekïu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186<br />

STARPTAUTISKÂ SADARBÎBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187<br />

1.pielikums. <strong>LZA</strong>GADAGRÂMATÂS PUBLICÇTO DOKUMENTU<br />

RÂDÎTÂJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195<br />

2.pielikums. GALVENÂS ZINÂTNISKÂS INSTITÛCIJAS UN IESTÂDES<br />

LATVIJÂ<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas Izglîtîbas un zinâtnes ministrija . . . . . . . . . . . . 201<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201<br />

Augstâkâs izglîtîbas padome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203<br />

Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija . . . . . . . . . . . . . . . . . 203<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtnieku savienîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204<br />

<strong>Latvijas</strong> universitâtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205<br />

Zinâtniskie institûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206<br />

Fizikas, matemâtikas un tehnisko zinâtòu institûti (206). Íîmijas un bioloìijas<br />

zinâtòu institûti (208). Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu institûti (209).<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu institûti (211). Ekonomikas institûti (212).<br />

Citas zinâtniskâs iestâdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212<br />

Zinâtniskâ izdevçjdarbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214<br />

3.pielikums. LATVIJAS ZINÂTNES ORGANIZÇÐANÂ IESAISTÎTO<br />

PERSONU ALFABÇTISKAIS RÂDÎTÂJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219<br />

ATTÇLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225–235


IEVADS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija (<strong>LZA</strong>) ir <strong>Latvijas</strong> nacionâlâ zinâtòu<br />

akadçmija. Tâ ieòem tradicionâli stabilu vietu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes organizatoriskajâ<br />

sistçmâ un îsteno savu pamatmisiju: zinâtnes attîstîðana, pçtîjumu<br />

veicinâðana fundamentâlo un lietiðío zinâtòu jomâ, <strong>Latvijas</strong> tautas un valsts<br />

vçstures, kultûras, valodas, kâ arî dabas resursu un vides izpçtes un izmantoðanas<br />

atbalstîðana, valdîbas un sabiedrîbas iepazîstinâðana ar ekonomisko,<br />

kultûras un sociâlo noriðu zinâtniski pamatotu vçrtçjumu. <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

valsts pârvaldes struktûrâ <strong>LZA</strong> ir atvasinâta publisko tiesîbu persona ar<br />

autonomu kompetenci un sastâv no vçlçtiem akadçmijas locekïiem. <strong>LZA</strong><br />

darbojas saskaòâ ar tâs pamatdokumentiem: Hartu un Statûtiem. <strong>LZA</strong> locekïu<br />

pilnsapulce, kas ir augstâkâ akadçmijas lçmçjinstitûcija, pieòçma Hartu un<br />

apstiprina un/vai groza savus Statûtus. <strong>LZA</strong> Hartu 1997. gadâ apstiprinâja<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas Saeima.<br />

<strong>LZA</strong> apvieno Latvijâ mîtoðo intelektuâlo potenciâlu un izcilus ârvalstu<br />

zinâtniekus, kas saistîti ar <strong>Latvijas</strong> zinâtni. Par <strong>LZA</strong> goda locekïiem ievçlç arî<br />

citu jomu vispâratzîtus <strong>Latvijas</strong> kultûras darbiniekus. Akadçmijas sastâvâ<br />

ietilpst îstenie locekïi, goda locekïi, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi.<br />

Uz 2008. gada 1. jûliju <strong>LZA</strong> sastâvâ bija 212 îstenie un korespondçtâjlocekïi,<br />

52 goda locekïi un 92 ârzemju locekïi. Tâdçjâdi <strong>LZA</strong> veido valsts augstâkâ<br />

lîmeòa oficiâlo zinâtnes ekspertu kopumu Latvijâ. Par <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku,<br />

<strong>LZA</strong> locekïu, pçtnieciskâ darba augstiem sasniegumiem liecina viòu (pavisam<br />

22) ievçlçðana par ârzemju locekïiem ârvalstu zinâtòu akadçmijâs.<br />

<strong>LZA</strong> kâ savu “Akadçmijas dienu” atzîmç 14. februâri, jo 1946. gada<br />

14. februârî akadçmijas locekïi sanâca uz savu pirmo kopsapulci, 1992. gada<br />

14. februârî <strong>LZA</strong> pieòçma savu Hartu un jaunus Statûtus. <strong>LZA</strong> ir ðâdu agrâk<br />

pastâvçjuðu zinâtnisku biedrîbu: Kurzemes Literatûras un mâkslas biedrîbas,<br />

kas dibinâta Jelgavâ 1815. gadâ, un Rîgas Latvieðu biedrîbas ietvaros 1869.<br />

gadâ dibinâtâs Zinîbu komisijas ideju un darbîbas mantiniece. Pçc tâs<br />

izveidoðanas Zinâtòu akadçmija ar tâs institûtiem turpmâkos gados<br />

(1946–1991) kïuva par nozîmîgu zinâtniskâs pçtniecîbas centru Latvijâ.<br />

5


IEVADS<br />

1992. gadâ ar <strong>LZA</strong> pilnsapulces lçmumu tâ tika pârveidota par klasiska<br />

tipa akadçmiju, kura apvieno vçlçtus locekïus. Pçdçjos gados <strong>LZA</strong> ir nostiprinâjusi<br />

savu eksperta lomu valsts organizatoriskajâ sistçmâ. Akadçmijas<br />

pârstâvji regulâri piedalâs Saeimas komisiju, ministriju un citu valsts<br />

institûciju darbâ, apsprieþot ar valsts attîstîbu un zinâtni saistîtos jautâjumus.<br />

Saskaòâ ar <strong>LZA</strong> un LR Izgîtîbas un zinâtnes ministrijas Nodomu protokolu<br />

par sadarbîbu zinâtniskâs darbîbas attîstîbâ, sâkot ar 2008. gadu ministrija ir<br />

deleìçjusi <strong>LZA</strong> veikt virkni uzdevumu <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku virzîðanâ darbam<br />

ES zinâtnes komisijâs un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes atpazîstamîbas veicinâðanâ.<br />

<strong>LZA</strong> locekïi apvienojas èetrâs zinâtòu nodaïâs. Tâs ir Fizikas un tehnisko<br />

zinâtòu nodaïa, Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïa, Humanitâro<br />

un sociâlo zinâtòu nodaïa un Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïa.<br />

<strong>LZA</strong> bûtiski darbîbas virzieni <strong>Latvijas</strong> zinâtnç ir: piedalîðanâs <strong>Latvijas</strong><br />

zinâtnes politikas veidoðanâ un îstenoðanâ, vienotas akadçmiskas vides veidoðana<br />

Latvijâ un atbalsts reìionâlâs zinâtnes attîstîbai, augstâkâs kvalifikâcijas<br />

zinâtniskâs ekspertîzes nodroðinâðana un lîdzdalîba daþâdu, tostarp nacionâlo,<br />

zinâtnisko programmu izstrâdç un vçrtçðanâ.<br />

<strong>LZA</strong> katru gadu pasniedz apbalvojumus par izcilîbu zinâtnç. Augstâkais<br />

apbalvojums, ko <strong>LZA</strong> pieðíir <strong>Latvijas</strong> un ârvalstu zinâtniekiem par izciliem<br />

radoðiem sasniegumiem, ir <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa. Par atseviðíiem zinâtniskiem<br />

darbiem, atklâjumiem, izgudrojumiem, kâ arî par vienotas tematikas zinâtnisku<br />

darbu kopumu <strong>LZA</strong> reizi 2–3 gados pieðíir vârdbalvas (25), kuras<br />

pârsvarâ nosauktas ievçrojamu <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku, tostarp J.Endzelîna,<br />

E. Siliòa, G. Vanaga, P. Stradiòa vârdâ, kâ arî <strong>LZA</strong> un sponsoru vai uzòçmçju<br />

kopîgâs balvas (13). Katru gadu <strong>LZA</strong> pieðíir vârdbalvas un prçmijas<br />

jaunajiem zinâtniekiem. <strong>LZA</strong>, sadarbojoties ar UNESCO LNK un firmu<br />

L’Oreal Baltic, kopð 2005. gada ik gadu pieðíir L’Oreal stipendijas trijâm<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtniecçm. <strong>LZA</strong> kopâ ar Igaunijas un Lietuvas zinâtòu akadçmijâm<br />

pieðíir starptautisku apbalvojumu – Baltijas zinâtòu akadçmiju medaïu. <strong>LZA</strong>,<br />

apkopojot universitâðu, zinâtnisko institûtu un centru iesniegtos<br />

priekðlikumus, katra gada beigâs nosauc 10 nozîmîgâkos <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

sasniegumus.<br />

<strong>LZA</strong> izdod þurnâlu „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis”un sadarbîbâ ar<br />

citâm institûcijâm – laikrakstu „Zinâtnes Vçstnesis”, izdevumu sçriju<br />

„Terminoloìijas jaunumi”, þurnâlu „Tehnikas Apskats” un populârzinâtnisko<br />

gadalaiku izdevumu „Zvaigþòotâ Debess”.<br />

6


IEVADS<br />

<strong>LZA</strong> starptautiskâ darbîba aptver <strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîbu<br />

starptautiskâs organizâcijâs, sakaru veidoðanu un uzturçðanu ar citu valstu<br />

zinâtòu akadçmijâm vai lîdzîgâm institûcijâm, atbalstu individuâlu un kopîgu<br />

pçtîjumu veikðanai <strong>LZA</strong> divpusçjo sadarbîbas lîgumu ietvaros, kâ arî Baltijas<br />

un ES reìionâlo programmu izstrâdi un îstenoðanu. Valdîbas uzdevumâ <strong>LZA</strong><br />

pârstâv Latviju ES komitejâ CREST un EK Apvienotâ pçtîjumu centra<br />

Ìenerâldirektorâta vadîtâju valdç. Kopð 2004. gada <strong>LZA</strong> pârstâv Latviju<br />

EASAC, kas darbojas kâ ES administratîvo organizâciju padomdevçja par<br />

zinâtnes politikas un attîstîbas jautâjumiem. <strong>LZA</strong> pârstâv <strong>Latvijas</strong> zinâtni<br />

starptautiskâs nevalstiskâs organizâcijâs – ICSU, UAI un ALLEA. <strong>LZA</strong> ir<br />

globâlo zinâtòu akadçmiju tîklu IAP un IAMP dalîbniece.<br />

<strong>LZA</strong> ir parakstîjusi 29 zinâtniskâs sadarbîbas dokumentus ar citu,<br />

galvenokârt Eiropas, valstu zinâtòu akadçmijâm. Tradicionâli cieða un<br />

regulâra sadarbîba notiek ar Igaunijas un Lietuvas zinâtòu akadçmijâm, kâ arî<br />

starp Baltijas un Ziemeïvalstu zinâtòu akadçmijâm.<br />

Kopð 2008. gada <strong>LZA</strong> veic Eiropas zinâtniskâs sadarbîbas programmu<br />

EUREKA, COST, Baltijas jûras pçtniecîbas programmas BONUS, Eiropas<br />

kopçjâs iniciatîvas „Eiropas inovatîvi medikamenti”, kâ arî ERA-NET un<br />

ERA-NET Plus projektu ievieðanu Latvijâ.<br />

<strong>LZA</strong> sadarbojas ar <strong>Latvijas</strong> zinâtniskajiem institûtiem, daudzâm augstâkajâm<br />

mâcîbu iestâdçm un citâm organizâcijâm. Ar <strong>LZA</strong> saistîtas ðâdas<br />

zinâtniskâs pçtniecîbas un cita veida organizâcijas: Terminoloìijas komisija,<br />

Zinâtnes un tehnoloìijas pçtniecîbas centrs, Baltijas stratçìisko pçtîjumu<br />

centrs, Sertifikâcijas centrs, Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija, Valsts<br />

emeritçto zinâtnieku padome u.c.<br />

2008. gadâ esam iepazinuði daudzus spçjîgus jaunos zinâtniekus, viòu<br />

zinâtniskâs publikâcijas un izgudrojumu patentus. Jauniem zinâtniekiem un<br />

zinâtniecçm pieðíirtas prestiþas zinâtnes balvas. <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un attiecîgi<br />

Zinâtòu akadçmijâ pakâpeniski veidojas gados jaunu zinâtnieku slânis. Lîdz<br />

ar to <strong>LZA</strong> ir iespçja ik gadu konkursa kârtîbâ ievçlçt jaunus locekïus.<br />

<strong>2009</strong>.gada 17.martâ<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidents


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

GALVENO PASÂKUMU KALENDÂRS<br />

<strong>2009</strong>. GADS<br />

2. aprîlî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Pavasara pilnsapulce<br />

26. novembrî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Rudens pilnsapulce<br />

2010. GADS<br />

8. aprîlî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Pavasara pilnsapulce<br />

25. novembrî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Rudens pilnsapulce


PAMATDOKUMENTI<br />

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMDOÐANA<br />

PAR LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATUSU<br />

ZINÂTNISKÂS DARBÎBAS LIKUMS<br />

(Pieòemts Saeimâ 2005. gada 14. aprîlî.<br />

Stâjas spçkâ ar 2005. gada 19. maiju)<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija sastâv no vçlçtiem <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem<br />

un valsts pârvaldes sistçmâ ir atvasinâta publisko tiesîbu persona ar autonomu<br />

kompetenci, kuras tiesîbas un pienâkumi noteikti tâs Hartâ, ðajâ likumâ un citos<br />

likumos, kâ arî tâs statûtos un kuru daïçji finansç no valsts budþeta. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas Hartu apstiprina Saeima un tajâ ir norâdîti <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas<br />

darbîbas mçríi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pârvaldes sistçma,<br />

tiesîbas un pienâkumi.<br />

...


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

(Pieòçmusi <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulce 1996. gada 22. novembrî.<br />

Apstiprinâjusi <strong>Latvijas</strong> Republikas Saeima 1997. gada 23. janvârî)<br />

PREAMBULA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir vairâku agrâk Latvijâ pastâvçjuðu zinâtnisko biedrîbu<br />

ideju un darbîbas mantiniece. Tâs priekðteces ir 1815. gadâ Jelgavâ dibinâtâ Kurzemes<br />

Literatûras un mâkslas biedrîba un Rîgas Latvieðu biedrîbas sastâvâ 1869. gadâ<br />

dibinâtâ Zinâtnîbas (Zinîbu) komisija, kas 1932. gadâ tika pârveidota par Zinâtòu<br />

komiteju ar privâtas zinâtòu akadçmijas statusu.<br />

Kopð 1919. gada <strong>Latvijas</strong> Republikas valdîba vairâkkârt bija apsvçrusi oficiâlas<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas dibinâðanu. Ðo nodomu 1927. gadâ atbalstîja izglîtîbas<br />

ministrs J. Rainis. 1935. gadâ Ministru prezidents K. Ulmanis publiski paziòoja nodomu<br />

izveidot <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju, un kâ pirmâ tâs sastâvdaïa ar <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

likumu 1936. gada 14. janvârî tika nodibinâts <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts.<br />

Zinâtòu akadçmija Latvijâ darbîbu uzsâka 1946. gada 14. februârî, kad akadçmijas<br />

locekïi sanâca uz pirmo kopsapulci. Par Zinâtòu akadçmijas un tâs institûtu pamatkodolu<br />

kïuva <strong>Latvijas</strong> Universitâtes un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas akadçmijas zinâtnieki.<br />

Pieòemot Hartu un jaunus Statûtus, ar 1992. gada 14. februâra kopsapulces lçmumu<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija pârveidota par klasiska tipa akadçmiju, kura apvieno<br />

vçlçtus locekïus — izcilus zinâtniekus un citus gara darbiniekus.<br />

Atjaunotajâ <strong>Latvijas</strong> Republikâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija veicina zinâtòu<br />

attîstîbu, veic zinâtniskus pçtîjumus. Tâ gâdâ, lai apzinâtu, pçtîtu, izkoptu, saglabâtu<br />

un nodotu nâkamajâm paaudzçm visu to îpaðo, ko pasaules zinâtnei un kultûrai ir devusi<br />

un spçj dot Latvija un latvieðu tauta: nacionâlo kultûru, valodu, folkloru, literatûru,<br />

sociâlo un saimniecisko pieredzi, tradîcijas. Tâ pçtî un saglabâ Rîgas un <strong>Latvijas</strong><br />

novadu kultûrvçsturiskâs tradîcijas, apzina Baltijas valstu vietu pasaulç.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir iekïâvusies starptautiskajâ zinâtniskajâ kopîbâ, sadarbojas<br />

ar citâm zinâtòu akadçmijâm un zinâtniskâm organizâcijâm Eiropâ un<br />

pasaulç.<br />

1. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS TIESISKAIS PAMATS<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikâ ir viena valsts izveidota <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija kâ nacionâlas<br />

nozîmes zinâtnes centrs. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir autonoms tiesîbu subjekts,<br />

kurð sastâv no ievçlçtiem <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem un kuru<br />

subsidç valsts. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija darbojas saskaòâ ar tâs Hartu un Statûtiem.<br />

Hartu pieòem <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulce un apstiprina <strong>Latvijas</strong> Repub-<br />

10


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

likas Saeima. Saeima vai Ministru kabinets var noteikt <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai<br />

îpaðus uzdevumus un pilnvaras zinâtnes jomâ.<br />

Ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju var bût saistîtas zinâtniskâs pçtniecîbas iestâdes,<br />

biedrîbas, fondi, zinâtniski tehniskas organizâcijas, universitâtes un augstskolas. To<br />

sadarbîbu ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju nosaka savstarpçja vienoðanâs. Akadçmijas<br />

mçríu veikðanai tiek veidotas zinâtnieku grupas vai iestâdes, kuras var darboties <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas ietvaros.<br />

Par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> un ârzemju<br />

zinâtniekus un par goda locekïiem — arî citu jomu vispâratzîtus <strong>Latvijas</strong> gara darbiniekus.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir juridiska persona. Tâ ievçro <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

likumus un starptautiskâs tiesîbu normas.<br />

2. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS DARBÎBAS MÇRÍI<br />

UN PAMATVIRZIENI<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîbas mçríi un pamatvirzieni ir:<br />

zinâtnes attîstîðana, pçtîjumu veicinâðana un veikðana fundamentâlo un lietiðío<br />

zinâtòu jomâ, <strong>Latvijas</strong> tautas un valsts vçstures, kultûras un valodas izpçtes un izkopðanas<br />

veicinâðana, kâ arî ar <strong>Latvijas</strong> dabas resursiem, to optimâlas izmantoðanas<br />

iespçju un apkârtçjâs vides aizsardzîbu saistîtu pçtîjumu atbalstîðana;<br />

<strong>Latvijas</strong> attîstîbas procesu prognozçðana, tautas un valdîbas operatîva iepazîstinâðana<br />

ar zinâtniskâm prognozçm par daþâdu tautsaimniecisku, kultûras un sociâlu<br />

noriðu un projektu vçlamâm un nevçlamâm sekâm.<br />

3. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS TIESÎBAS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai ir tiesîbas:<br />

sadarboties ar augstâkâs izglîtîbas un zinâtniskâs darbîbas organizatoriskâs<br />

sistçmas institûcijâm, deleìçt savus pârstâvjus ðo institûciju darbâ;<br />

saòemt informâciju par to likumu un normatîvo aktu gatavoðanu un grozîðanu<br />

Saeimas komisijâs, ministrijâs un citâs valsts iestâdçs, kuri saistîti ar zinâtni un augstâko<br />

izglîtîbu, kâ arî izteikt viedokli par ðiem dokumentiem;<br />

uzòemties iniciatîvu jaunu zinâtnisku virzienu un ar to saistîtu zinâtnisku institûciju<br />

veidoðanâ;<br />

pieðíirt <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas goda doktora grâdu <strong>Latvijas</strong> un ârzemju<br />

zinâtniekiem;<br />

ierosinât un pieòemt savas Hartas grozîjumus, iesniegt tos apstiprinâðanai Saeimâ;<br />

11


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

glabât savos arhîvos, krâtuvçs un bibliotçkâs zinâtnes, literatûras, mâkslas un<br />

citu kultûras darbinieku rokrakstus un dokumentus, kâ arî citus zinâtnei un vçsturei<br />

nozîmîgus materiâlus.<br />

4. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PIENÂKUMI<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pienâkumi ir:<br />

aktîva piedalîðanâs <strong>Latvijas</strong> zinâtnes politikas veidoðanâ un operatîva Saeimas<br />

un valdîbas konsultçðana zinâtnes jautâjumos;<br />

lîdzdalîba daþâdu valsts programmu zinâtniskajâ ekspertîzç, pçtîjumu, projektu,<br />

programmu un zinâtnisko iestâþu pçtnieciskâ lîmeòa izvçrtçðanâ;<br />

balvu pieðíirðana par izcilâkiem veikumiem <strong>Latvijas</strong> zinâtnç;<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes un zinâtnieku paðpârvaldes un demokrâtijas veicinâðana, ðo<br />

principu aizstâvîba valsts struktûrâs un masu saziòas lîdzekïos;<br />

rûpes par jaunu pçtnieku paaudþu iesaisti zinâtnç un pensionçto, t.sk. valsts<br />

emeritçto zinâtnieku sociâlo aizstâvîbu;<br />

zinâtniskâs pçtniecîbas çtikas, diskusijas principu un tradîciju sargâðana,<br />

saglabâðana un izkopðana, <strong>Latvijas</strong> zinâtòu vçstures un zinâtniecîbas problçmu izpçte;<br />

rûpes par zinâtniskâs literatûras izdoðanu, zinâtnisko terminoloìiju un enciklopçdiju<br />

zinâtnisko lîmeni Latvijâ;<br />

zinâtnisko kongresu, konferenèu, atklâtu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçþu,<br />

diskusiju un konkursu organizçðana un zinâtnes sasniegumu popularizçðana;<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes un nacionâlâs kultûras mantojuma krâtuvju — <strong>Latvijas</strong><br />

Akadçmiskâs bibliotçkas, Misiòa bibliotçkas un Latvieðu folkloras krâtuves —<br />

zinâtniska pârziòa;<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnieku starptautisko kontaktu veidoðana un veicinâðana, sadarbîba<br />

ar citâm zinâtòu akadçmijâm, zinâtniskâm biedrîbâm un savienîbâm, starptautisko<br />

zinâtnisko sakaru uzturçðana un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîba starptautiskâs zinâtniskâs<br />

organizâcijâs.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ik gadu publicç pârskatu par savu darbîbu.<br />

5. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SASTÂVS<br />

UN PÂRVALDE<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sastâvu veido: îstenie locekïi (akadçmiíi), goda locekïi,<br />

ârzemju locekïi, korespondçtâjlocekïi. To skaitu, kandidâtu izvirzîðanas un<br />

apsprieðanas kârtîbu zinâtniskâ sabiedrîbâ, kâ arî ievçlçðanas kârtîbu nosaka <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas Statûti.<br />

12


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas augstâkais lçmçjorgâns ir pilnsapulce, kurâ piedalâs<br />

ievçlçti îstenie, goda, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi. Hartas un Statûtu<br />

jautâjumus un jaunu locekïu uzòemðanu izlemj îstenie locekïi. Lai sekmçtu starpdisciplinâru<br />

problçmu risinâðanu un radniecîgo zinâtòu pârstâvju kontaktus, akadçmijas locekïi<br />

izveido <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas zinâtòu nodaïas. Pilnsapulèu starplaikâ<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbu vada tâs locekïu ievçlçts prezidents un Senâts.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulce ievçl uzraudzîbas padomi. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas daþâdu darbîbas jomu organizçðanai un operatîvu lçmumu<br />

pieòemðanai tiek izveidots prezidijs, valde un citas organizatoriskas struktûras. Ðo<br />

struktûru sastâvu un pienâkumus nosaka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Statûti.<br />

6. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS DARBÎBAS<br />

EKONOMISKAIS PAMATS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîbai nepiecieðamais finansçjums tiek subsidçts no<br />

valsts budþeta. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija valsts noteiktâ kârtîbâ iesniedz motivçtu finansçjuma<br />

pieprasîjumu nâkamajam gadam kopâ ar gadskârtçjo pârskatu. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas speciâlo budþetu veido lîdzekïi, kurus iegûst no:<br />

pasûtîjumu izpildes un uzòçmçjdarbîbas;<br />

îpaðumu apsaimniekoðanas;<br />

ziedojumiem un dâvinâjumiem;<br />

citiem avotiem.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðumâ vai valdîjumâ var bût nekustamais un kustamais<br />

îpaðums — zeme, çkas un cita manta, kuru tai nodevuðas valsts institûcijas vai<br />

kuru tâ ieguvusi savas darbîbas rezultâtâ vai uz cita tiesiska pamata, kâ arî intelektuâlais<br />

îpaðums, nauda un vçrtspapîri Latvijâ un ârvalstîs.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pârziòâ ir iestâdes un organizâcijas, kas nepiecieðamas<br />

tâs darbîbai, kâ arî iestâdes un organizâcijas, kuras sekmç zinâtnes funkcionçðanu.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðumu un tâs valdîjumâ un pârziòâ esoðo objektu<br />

pârvaldes kârtîbu nosaka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Statûti.<br />

7. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïu pilnsapulce patstâvîgi pieòem un/vai groza<br />

savus Statûtus, kuri nedrîkst bût pretrunâ ar ðîs Hartas nostâdnçm.


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

(Apstiprinâti ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas kopsapulces<br />

1992. gada 14. februâra lçmumu Nr. 7.<br />

Grozîti ar <strong>LZA</strong> pilnsapulces 1992. gada 24. novembra, 1993. gada 11. februâra,<br />

1994. gada 18. februâra, 1997. gada 21. novembra, 2002.gada 4. aprîïa<br />

un 2008. gada 3. aprîïa lçmumu)<br />

1. nodaïa. VISPÂRÎGIE NOTEIKUMI<br />

1.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija (<strong>LZA</strong>) valsts pârvaldes sistçmâ ir atvasinâta<br />

publisko tiesîbu persona ar autonomu kompetenci un sastâv no vçlçtiem <strong>LZA</strong><br />

locekïiem. Tâs tiesîbas un pienâkumi noteikti <strong>LZA</strong> Hartâ, “Zinâtniskâs darbîbas<br />

likumâ” un citos likumos, kâ arî <strong>LZA</strong> Statûtos un to daïçji finansç no valsts budþeta.<br />

<strong>LZA</strong> darbîbas mçríi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pârvaldes<br />

sistçma, tiesîbas un pienâkumi ir norâdîti <strong>LZA</strong> Hartâ, kuru ir apstiprinâjusi LR<br />

Saeima. LR Saeima vai Ministru kabinets var noteikt <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai<br />

îpaðus uzdevumus un pilnvaras zinâtnes jomâ.<br />

Par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> un ârzemju<br />

zinâtniekus un par goda locekïiem — arî citu jomu vispâratzîtus <strong>Latvijas</strong> gara darbiniekus.<br />

Ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju lîgumiski, asociatîvi vai citâdâs juridiskâs formâs<br />

var bût saistîtas juridiski patstâvîgas zinâtniskâs pçtniecîbas iestâdes, biedrîbas, fondi,<br />

zinâtniski tehniskas organizâcijas, universitâtes un citas augstskolas. To sadarbîbu ar<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju nosaka savstarpçja vienoðanâs. Akadçmijas mçríu îstenoðanai<br />

var izveidot zinâtnieku kolektîvus vai institûcijas, kuras var darboties <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas ietvaros, kâ arî piesaistît ekspertus no zinâtnieku un speciâlistu<br />

vidus.<br />

1.2. <strong>LZA</strong> sadarbojas ar LR ministrijâm, <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi u.c. valstiskâm<br />

institûcijâm <strong>Latvijas</strong> zinâtnes, pçtniecîbas un inovâciju stratçìijas un aktuâlo, bûtisko<br />

problçmu analîzç, izvçrtçðanâ un formulçðanâ. Ministrijas saskaòâ ar “Valsts<br />

pârvaldes iekârtas likumu” var deleìçt ZA îpaðas pilnvaras zinâtnes jomâ, nodroðinot<br />

to îstenoðanu ar adekvâtu finansçjumu.<br />

1.3. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas saîsinâtais nosaukums ir <strong>LZA</strong>. Tâs nosaukums<br />

citâs valodâs tulkojams ðâdi: Academia Scientiarum Latviensis (latîòu val.), Latvian<br />

Academy of Sciences (angïu val.), Academie des Sciences de Lettonie (franèu val.),<br />

Akademie der Wissenschaften Lettlands (vâcu val.), Ëàòâèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê<br />

(krievu val.).<br />

1.4. <strong>LZA</strong> juridiskâ adrese: Akadçmijas laukums 1, Rîga, LV 1050, Latvija;<br />

mâjaslapas adrese internetâ http://www.lza.lv.<br />

14


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

1.5. <strong>LZA</strong> simboliku reglamentç îpaðs nolikums. <strong>LZA</strong> krâsas ir balts, kobaltzils,<br />

zelts. <strong>LZA</strong> zîmogâ ir attçlots <strong>Latvijas</strong> Republikas valsts mazais ìerbonis un ietverti<br />

vârdi “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija – Academia Scientiarum Latviensis”.<br />

1.6. <strong>LZA</strong> kâ savu “Akadçmijas dienu” atzîmç 14. februâri, jo 1946. gada<br />

14. februârî akadçmijas locekïi sanâca uz savu pirmo kopsapulci un 1992. gada<br />

14. februârî <strong>LZA</strong> pieòçma savu Hartu un jaunus Statûtus.<br />

2. nodaïa. DARBÎBAS MÇRÍI UN PAMATVIRZIENI<br />

2.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîbas mçríi un pamatvirzieni:<br />

2.1.1. pçtîjumu veikðana un veicinâðana fundamentâlo un lietiðío zinâtòu jomâ;<br />

2.1.2. <strong>Latvijas</strong> tautas un valsts vçstures izzinâðana; <strong>Latvijas</strong> kultûras, tâs vçstures<br />

un perspektîvu apzinâðana; latvieðu valodas izpçtes un izkopðanas veicinâðana;<br />

<strong>Latvijas</strong> dabas resursu un to optimâlas izmantoðanas iespçju izvçrtçðana, ar apkârtçjâs<br />

vides aizsardzîbu saistîtu pçtîjumu sekmçðana;<br />

2.1.3. <strong>Latvijas</strong> attîstîbas procesu prognozçðana, tautas un valdîbas operatîva<br />

iepazîstinâðana ar zinâtniskâm prognozçm par daþâdu tautsaimniecisku, kultûras un<br />

sociâlu noriðu un projektu vçlamâm un nevçlamâm sekâm;<br />

2.1.4. uz zinâðanâm balstîtas sabiedrîbas veidoðana un inovatîvo tehnoloìiju<br />

attîstîbas veicinâðana Latvijâ;<br />

2.1.5. augstâkâs kvalifikâcijas zinâtniskâs ekspertîzes nodroðinâðana; ekspertu<br />

atzinumu sniegðana par Latvijai un Baltijas reìionam principiâliem jautâjumiem;<br />

2.1.6. piedalîðanâs nacionâlo un valsts pçtîjumu programmu, Baltijas un Eiropas<br />

Savienîbas reìionâlo programmu izstrâdç un to îstenoðanâ;<br />

2.1.7. aktîva piedalîðanâs <strong>Latvijas</strong> zinâtnes politikas veidoðanâ un îstenoðanâ;<br />

Saeimas, Valsts Prezidenta, valdîbas un to iestâþu operatîva konsultçðana zinâtnes<br />

jautâjumos;<br />

2.1.8. lîgumisku vai asociatîvu attiecîbu veidoðana ar <strong>Latvijas</strong> zinâtniskâm un<br />

profesionâlâm biedrîbâm, fondiem, savienîbâm, asociâcijâm; <strong>LZA</strong> vârda pieðíirðana<br />

ar akadçmiju saistîtâm institûcijâm, piedalîðanâs ðo iestâþu galveno pçtniecisko<br />

virzienu izvçrtçðanâ, ja to paredz savstarpçja vienoðanâs;<br />

2.1.9. aktîvas sadarbîbas veidoðana ar <strong>Latvijas</strong> augstskolâm, vienotas akadçmiskâs<br />

vides veidoðana Latvijâ un piedalîðanâs augstâkâs kvalifikâcijas zinâtnieku sagatavoðanâ;<br />

2.1.10. zinâtniskâs literatûras un enciklopçdiju izdoðanas veicinâðana un to zinâtniskâ<br />

lîmeòa paaugstinâðana Latvijâ;<br />

2.1.11. latvieðu zinâtniskâs terminoloìijas izstrâdes veicinâðana;<br />

15


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

2.1.12. zinâtnisku kongresu, konferenèu, atklâtu ZA sçþu, konkursu organizçðana,<br />

zinâtnes sasniegumu popularizçðana;<br />

2.1.13. starpdisciplinâru pçtîjumu veidoðana, iniciatîva jaunu zinâtnisku virzienu<br />

iedibinâðanâ;<br />

2.1.14. sadarbîba ar citâm zinâtòu akadçmijâm, zinâtniskâm asociâcijâm, apvienîbâm,<br />

biedrîbâm un savienîbâm; starptautisko zinâtnisko sakaru uzturçðana un<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvîba starptautiskâs zinâtniskâs organizâcijâs;<br />

2.1.15. <strong>LZA</strong> balvu un stipendiju pieðíirðana par darbiem zinâtnç, tai skaitâ kopîgi<br />

ar universitâtçm, citâm augstskolâm un zinâtnes mecenâtiem vai citâm zinâtni<br />

atbalstoðâm organizâcijâm; piedalîðanâs zinâtnisku darbu ieteikðanâ un izvçrtçðanâ<br />

valsts un starptautiskiem apbalvojumiem;<br />

2.1.16. <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku un ar Latviju saistîto ârzemju zinâtnieku devuma un<br />

potenèu izvçrtçðana un ieteikðana ievçlçðanai par akadçmijas îstenajiem, ârzemju,<br />

goda locekïiem vai korespondçtâjlocekïiem;<br />

2.1.17. <strong>Latvijas</strong> zinâtòu vçstures un zinâtniecîbas pçtîjumu veicinâðana, nodroðinot<br />

zinâtnisko tradîciju saglabâðanu un izkopðanu;<br />

2.1.18. zinâtnieka çtikas kodeksa un zinâtnisko diskusiju principu izstrâde un<br />

tâlâka izkopðana;<br />

2.1.19. jaunu pçtnieku paaudþu iesaiste zinâtnç;<br />

2.1.20. pensionçto (to skaitâ valsts emeritçto) zinâtnieku sociâlâ aizstâvîba un viòu<br />

aktivitâðu atbalsts.<br />

2.2. Lai îstenotu akadçmijas Hartâ un ðo Statûtu 2.1. punktâ noteiktos darbîbas<br />

mçríus, <strong>LZA</strong> izmanto savu locekïu un akadçmijas izveidoto institûciju darbîbu, sekmç<br />

atseviðíu zinâtnisku pçtîjumu, zinâtniski organizatoriskâs un izdevçjdarbîbas finansçðanu.<br />

3. nodaïa. <strong>LZA</strong> LOCEKÏI<br />

3.1. <strong>LZA</strong> sastâvâ ietilpst:<br />

3.1.1. îstenie locekïi (akadçmiíi), no tiem vecumâ lîdz 70 gadiem ne vairâk kâ<br />

100;<br />

3.1.2. goda locekïi (kopskaitâ ne vairâk kâ 60);<br />

3.1.3. ârzemju locekïi (ne vairâk kâ 100);<br />

3.1.4. korespondçtâjlocekïi ( no tiem vecumâ lîdz 70 gadiem ne vairâk kâ 100 );<br />

16


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.2. <strong>LZA</strong> locekïu ievçlçðanas kârtîba ir ðâda:<br />

3.2.1. Par <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> zinâtniekus, kuru<br />

pçtîjumi Latvijâ un pasaulç ir plaði atzîti. Par <strong>LZA</strong> îsteno locekli zinâtnieku var<br />

ievçlçt, ja viòð nav sasniedzis 70 gadu vecumu. Ievçlçto <strong>LZA</strong> îsteno locekli pçc 70<br />

gadu vecuma sasniegðanas neietver 3.1.1. punktâ paredzçtajâ kopskaitâ, taèu viòð<br />

saglabâ balsstiesîbas <strong>LZA</strong> saietos.<br />

3.2.2. Par <strong>LZA</strong> goda locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> vai citu valstu zinâtnes,<br />

kultûras, tautsaimniecîbas, izglîtîbas un sabiedriskos darbiniekus, kuri dzîvo un strâdâ<br />

Latvijâ vai kuriem ir cieða sadarbîba ar Latviju un tâs zinâtni.<br />

3.2.3. Par <strong>LZA</strong> ârzemju locekïiem ievçlç izcilus pasaules zinâtniekus, kuri dzîvo<br />

un strâdâ galvenokârt ârzemçs.<br />

3.2.3.1. Izvçloties ârzemju locekïu kandidâtus, îpaða uzmanîba tiek pievçrsta<br />

ârzemçs dzîvojoðiem un strâdâjoðiem <strong>Latvijas</strong> izcelsmes zinâtniekiem.<br />

3.2.3.2. <strong>LZA</strong> ârzemju loceklis, pârceïoties uz pastâvîgu dzîvi Latvijâ un uzsâkot<br />

ðeit zinâtnisku darbîbu, ar pilnsapulces balsojumu var tikt ievçlçts par <strong>LZA</strong> îsteno<br />

locekli vai korespondçtâjlocekli.<br />

3.2.4. Par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem ievçlç Latvijâ kâdâ zinâtnes nozarç<br />

autoritâti ieguvuðus zinâtniekus, kuri spçj kvalificçti pârstâvçt attiecîgo zinâtnes<br />

nozari, ekspertçt zinâtniskos darbus un savai specializâcijai atbilstoðos zinâtniskos<br />

virzienus. Par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem var ievçlçt zinâtniekus, kuri nav sasnieguði<br />

60 gadu vecumu. Ievçlçto <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekli pçc 70 gadu vecuma<br />

sasniegðanas neietver 3.1.4. punktâ paredzçtajâ kopskaitâ, taèu viòð saglabâ balsstiesîbas<br />

<strong>LZA</strong> saietos. <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim sasniedzot 70 gadu vecumu, tiek<br />

atvçrta vakance jaunu locekïu vçlçðanâm.<br />

3.2.5. Tiesîbas veidot <strong>LZA</strong> locekïu un goda doktoru vçlçðanu nolikumus <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulce deleìç <strong>LZA</strong> Senâtam.<br />

3.3. <strong>LZA</strong> locekïu tiesîbas ir ðâdas:<br />

3.3.1. ierosinât zinâtnisku un zinâtniski organizatorisku jautâjumu izskatîðanu<br />

akadçmijas vai tâs nodaïas sçdç, kâ arî <strong>LZA</strong> pilnsapulcç;<br />

3.3.2. saòemt informâciju par <strong>LZA</strong>, tâs struktûru un nodaïu darbîbu;<br />

3.3.3. izstâties no <strong>LZA</strong>, iesniedzot par to rakstisku paziòojumu <strong>LZA</strong> Prezidijam;<br />

3.3.4. saòemt atalgojumu par atseviðíu <strong>LZA</strong> uzdevumu izpildi saskaòâ ar ðo<br />

Statûtu 5.6.4. punktu;<br />

3.3.5. uz mûþu saglabât ar ievçlçðanu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ iegûto nosaukumu,<br />

izòemot gadîjumus, kas paredzçti ðo Statûtu 3.3.3. un 3.7.punktâ;<br />

17


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.3.6. veikt zinâtnisku darbîbu <strong>LZA</strong> ietvaros, ar <strong>LZA</strong> Senâta piekriðanu organizçt<br />

zinâtniskas struktûras – darba grupas, centrus un institûtus, to skaitâ gan kâ <strong>LZA</strong><br />

struktûrvienîbas, gan ar <strong>LZA</strong> asociçtas juridiskas personas.<br />

3.4. <strong>LZA</strong> locekïiem ir ðâdi pienâkumi:<br />

3.4.1. aktîvi piedalîties <strong>LZA</strong> darbîbas mçríu îstenoðanâ;<br />

3.4.2. piedalîties <strong>LZA</strong> pilnsapulcçs, sçdçs un citos pasâkumos;<br />

3.4.3. publicçt savu pçtîjumu rezultâtus “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstîs” un<br />

citos zinâtniskos izdevumos;<br />

3.4.4. piedalîties zinâtniskâs ekspertîzçs un sniegt konsultâcijas savas kompetences<br />

robeþâs;<br />

3.4.5. katru gadu sniegt akadçmijai îsu rakstisku informâciju par savu zinâtnisko<br />

vai cita rakstura darbîbu, îpaði izceïot to, kas paveikts <strong>LZA</strong> darbîbas mçríu (Statûtu<br />

2.1. punkts) îstenoðanâ un kas papildinâms personiskajâ INTERNET mâjaslapâ, kuru<br />

uztur <strong>LZA</strong>. Goda locekïi un ârzemju locekïi, kâ arî îstenie locekïi, kas sasnieguði 70<br />

gadu vecumu, var sniegt mutisku informâciju savâ nodaïâ.<br />

3.5. <strong>LZA</strong> ârzemju locekïu tiesîbas un pienâkumi ir ðâdi:<br />

3.5.1. Papildus 3.3. un 3.4. punktâ minçtajam <strong>LZA</strong> ârzemju locekïi var tikt<br />

iesaistîti kâ eksperti <strong>Latvijas</strong> un starptautisko zinâtnisko projektu izvçrtçðanâ, kâ arî<br />

palîdzîbas sniegðanâ, lai savâ mîtnes zemç nodibinâtu un nostiprinâtu kontaktus ar<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtni un zinâtniekiem.<br />

3.5.2. <strong>LZA</strong> ârzemju locekïi, kas dzîvo vienâ ârvalstî vai ârvalstu reìionâ, var<br />

izveidot ârzemju locekïu nodaïu; ðâdas nodaïas izveidoðanas faktu un tâs darbîbas<br />

mçríus apstiprina <strong>LZA</strong> pilnsapulce.<br />

3.5.3. <strong>LZA</strong> saskaòâ ar akadçmijas finansiâlâm iespçjâm sedz ârzemju locekïa vai<br />

ârpus <strong>Latvijas</strong> dzîvojoða goda locekïa uzturçðanâs izdevumus Latvijâ, ja ðî vizîte<br />

notiek pçc <strong>LZA</strong> ielûguma.<br />

3.6. <strong>LZA</strong> fondu veidoðana.<br />

3.6.1. <strong>LZA</strong> veido <strong>LZA</strong> Fondu, kura mçríis ir piesaistît finanðu lîdzekïus, lai<br />

veicinâtu zinâtnieku un studentu zinâtnisko un akadçmisko darbîbu, zinâtnisku<br />

konferenèu organizçðanu, zinâtniskâs literatûras sagatavoðanu un izdoðanu, zinâtnieku<br />

sociâlo problçmu risinâðanu un citus pasâkumus, ievçrojot lîdzekïu ziedotâju norâdîjumus.<br />

<strong>LZA</strong> Fonda darbîbu nosaka <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâts nolikums. <strong>LZA</strong> Fonda<br />

priekðsçdçtâju no <strong>LZA</strong> îsteno locekïu vidus ievçlç <strong>LZA</strong> pilnsapulce.<br />

3.6.2. <strong>LZA</strong> savu mçríu un pamatvirzienu (Statûtu 2.nodaïa) sasniegðanai var<br />

veidot arî citus palîdzîbas fondus papildu lîdzekïu piesaistei. To veidoðanas, izmantoðanas<br />

un kontroles kârtîbu pçc <strong>LZA</strong> Valdes ierosinâjuma apstiprina <strong>LZA</strong> Prezidijs.<br />

18


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.7. <strong>LZA</strong> locekïu izstâðanâs kârtîba.<br />

3.7.1. <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem un korespondçtâjlocekïiem par smagiem zinâtnieka<br />

çtikas kodeksa normu pârkâpumiem <strong>LZA</strong> pilnsapulce var ieteikt izstâties no<br />

akadçmijas.<br />

3.7.2. Ja <strong>LZA</strong> loceklis saskaòâ ar ðo Statûtu 3.3.3. punktu paziòojis <strong>LZA</strong> Prezidijam<br />

par savu izstâðanos no akadçmijas, kârtçjâ <strong>LZA</strong> pilnsapulcç par to tiek sniegta<br />

informâcija, novçrtçti paziòojumâ minçtie iemesli un pieòemts lçmums par ðîs personas<br />

svîtroðanu no <strong>LZA</strong> locekïu sarakstiem.<br />

3.8. <strong>LZA</strong> locekïu vçlçðanu kârtîba.<br />

3.8.1. <strong>LZA</strong> locekïu vçlçðanas notiek saskaòâ ar ðiem Statûtiem. Vçlçðanâs jâievçro<br />

ðo Statûtu 3.1. punktâ noteiktâs normas attiecîgo locekïu kopskaitam. Jaunus <strong>LZA</strong><br />

locekïus vçlç <strong>LZA</strong> îstenie locekïi.<br />

3.8.1.1. Jaunu <strong>LZA</strong> îsteno un ârzemju locekïu vakances rodas Statûtu 3.1. punktâ<br />

noteikto kvotu ietvaros, vai jau esoðajiem <strong>LZA</strong> îstenajiem un ârzemju locekïiem<br />

sasniedzot 70 gadu vecumu. Vçlot jaunos îstenos un ârzemju locekïus, notiek kopîgs<br />

kandidâtu konkurss bez priekðrocîbâm kâdai specialitâtei (izòemot gadîjumus, kad<br />

<strong>LZA</strong> pilnsapulce vai Senâts pieòem citu lçmumu). Vakanèu skaitu izsludina <strong>LZA</strong><br />

Senâts aprîlî.<br />

3.8.1.2. Jaunu <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu vakances rodas Statûtu 3.1.4. punktâ<br />

noteikto kvotu ietvaros, vai jau esoðajiem <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem sasniedzot 70<br />

gadu vecumu. Vçlot jaunos korespondçtâjlocekïus, notiek konkurss izsludinâto zinâtnes<br />

nozaru ietvaros. Korespondçtâjlocekïu zinâtnes nozares un vakanèu skaitu, norâdot<br />

iespçjamos kandidâtus, iesaka akadçmijas nodaïas. Galîgo lçmumu par vakanèu<br />

skaitu un zinâtnes nozarçm, izvçrtçjot daþâdus ieteikumus, pieòem <strong>LZA</strong> Senâts.<br />

3.8.1.3. <strong>LZA</strong> goda locekïus vçlç <strong>LZA</strong> pilnsapulce bez iepriekð izsludinâta konkursa<br />

pçc <strong>LZA</strong> Senâta ierosinâjuma Statûtu 3.1.2. punktâ noteikto kvotu ietvaros.<br />

<strong>LZA</strong> goda locekïu kandidâtus var izvirzît <strong>LZA</strong> îstenie un goda locekïi.<br />

3.8.2. Par <strong>LZA</strong> locekïu vakancçm <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs lîdz katra gada aprîïa<br />

beigâm ar preses starpniecîbu informç <strong>LZA</strong> locekïus, <strong>Latvijas</strong> zinâtniskâs iestâdes,<br />

universitâtes un citas augstskolas, zinâtniskâs biedrîbas un citas zinâtnieku organizâcijas.<br />

3.9. <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu (Dr.h.c.) pieðíir ârvalstu un <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem,<br />

kuru darbi attiecîgajâ zinâtnes nozarç ir starptautiski atzîti, kuru devums ietekmçjis<br />

zinâtnes un kultûras attîstîbu Latvijâ un kuriem ir radoði zinâtniski kontakti ar <strong>LZA</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktora grâdu pieðíir <strong>LZA</strong> nodaïas un apstiprina <strong>LZA</strong> Senâts. <strong>LZA</strong> goda<br />

doktoriem ir “Zinâtniskâs darbîbas likumâ” noteiktâs tiesîbas, kâ arî balsstiesîbas <strong>LZA</strong><br />

nodaïâs.<br />

19


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.10. Par ievçrojamu materiâlu un morâlu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes atbalstu <strong>LZA</strong> darbîbas<br />

mçríu (Statûtu 2.1. punkts) veicinâðanai <strong>LZA</strong> ar Senâta lçmumu var pieðíirt <strong>LZA</strong><br />

Goda mecenâta nosaukumu, svinîgi pasniedzot attiecîgu diplomu.<br />

4. nodaïa. <strong>LZA</strong> SAIETI<br />

4.1. <strong>LZA</strong> saietu galvenâs formas ir pilnsapulces, sçdes, simpoziji, konferences un<br />

diskusijas.<br />

4.1.1. Saieti tiek sasaukti pçc vajadzîbas. Kârtçjo saietu darba kârtîbai jâbût<br />

izziòotai iepriekð.<br />

4.1.2. Ârkârtas pilnsapulces sasauc akadçmijas prezidents vai Prezidijs pçc savas<br />

iniciatîvas vai kâdas nodaïas ierosinâjuma, vai arî, ja to pieprasa vismaz 25 akadçmijas<br />

locekïi. Ârkârtas pilnsapulce ir tiesîga uzsâkt darbu, ja zinâms, ka 2/3 îsteno<br />

locekïu (no 3.1.1. punktâ paredzçtâ kopskaita) par to saòçmuði informâciju vismaz 24<br />

stundas pirms saieta sâkuma.<br />

4.1.3. Informâciju par notikuðiem saietiem publicç “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas<br />

Vçstîs” un/vai citos <strong>Latvijas</strong> zinâtniskajos un preses izdevumos, kâ arî <strong>LZA</strong><br />

mâjaslapâ.<br />

4.2. <strong>LZA</strong> sçdçs:<br />

4.2.1. noklausâs akadçmijas locekïu, <strong>LZA</strong> goda doktoru un citu zinâtnieku lekcijas<br />

un tematiskos ziòojumus;<br />

4.2.2. diskutç par konkrçtiem pasâkumiem <strong>LZA</strong> Hartâ un Statûtos pasludinâto<br />

mçríu sasniegðanai, pieòem par tiem ieteikumus;<br />

4.2.3. izvçrtç <strong>Latvijas</strong> nacionâlâs un valsts nozîmes zinâtniskâs programmas,<br />

projektus un to izpildes galarezultâtus, iesaka veidot darba grupas programmu un<br />

projektu izstrâdes sekmçðanai;<br />

4.2.4. apsprieþ jautâjumus par akadçmijas darba nodroðinâðanai un darbîbas mçríu<br />

îstenoðanai nepiecieðamo iestâþu un organizâciju dibinâðanu vai likvidçðanu;<br />

4.2.5. noklausâs akadçmijas locekïu un citu zinâtnieku pârskatus par svarîgâkajiem<br />

zinâtniskajiem pçtîjumiem, nacionâlo un valsts nozîmes programmu un lielu<br />

tautsaimniecîbai, kultûrai un izglîtîbai nozîmîgu projektu veidoðanas un izpildes gaitu,<br />

bûtiski svarîgiem ârzemju zinâtniskajiem komandçjumiem un to rezultâtiem, kâ arî<br />

izskata citus Latvijai un tâs zinâtnei svarîgus jautâjumus.<br />

4.3. <strong>LZA</strong> sçdi vada akadçmijas prezidents vai viòa pilnvarots <strong>LZA</strong> îstenais loceklis.<br />

<strong>LZA</strong> sçdçs jautâjumus izlemj ar klâtesoðo akadçmijas locekïu balsu vienkârðu<br />

vairâkumu, ja sçdes dalîbnieku vairâkums nenobalso par citu kârtîbu. <strong>LZA</strong> sçde ir<br />

tiesîga pieòemt ieteikumus <strong>LZA</strong> Senâtam, Prezidijam, Valdei, prezidentam un citâm<br />

20


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

vçlçtâm <strong>LZA</strong> amatpersonâm, <strong>Latvijas</strong> Republikas Saeimai, Valsts Prezidentam,<br />

valdîbai un tâs struktûrâm.<br />

5. nodaïa. <strong>LZA</strong> PÂRVALDE, VÇLÇTÂS INSTITÛCIJAS<br />

UN AMATPERSONAS<br />

5.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas augstâkâ lçmçjinstitûcija ir pilnsapulce, kurâ<br />

piedalâs îstenie locekïi, goda locekïi, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi.<br />

5.1.1. Piedalîðanâs akadçmijas pilnsapulcçs ir obligâta <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem<br />

un korespondçtâjlocekïiem, kuri jaunâki par 70 gadiem, ja nav objektîvu iemeslu, kas<br />

kavç ðo piedalîðanos. Pilnsapulce ir tiesîga uzsâkt darbu un pieòemt lçmumus, ja<br />

piedalâs vairâk par pusi no îstenajiem un korespondçtâjlocekïiem, kuri ir jaunâki par<br />

70 gadiem, ðajâ skaitâ ietverot arî iepriekð pa pastu nobalsojuðos.<br />

5.1.2. Pilnsapulci vada akadçmijas prezidents vai viòa pilnvarots viceprezidents.<br />

Zinâtòu akadçmijas pilnsapulcçs jautâjumus izlemj ar klâtesoðo akadçmijas locekïu<br />

vienkârðu balsu vairâkumu, izòemot 7.1. punktâ paredzçto balsojumu par <strong>LZA</strong> Statûtu<br />

grozîjumiem. Visus personâlos jautâjumus pilnsapulce izlemj, aizklâti balsojot, ja<br />

pilnsapulce nepieòem lçmumu par atklâtu balsoðanu. Par pilnsapulces darba kârtîbâ<br />

izsludinâtiem jautâjumiem tiem <strong>LZA</strong> locekïiem, kuri nevar piedalîties pilnsapulcç,<br />

ïauts balsot pa pastu (arî gadîjumos, kad notiek atklâta balsoðana). Balsoðanai pa pastu<br />

izmantojama <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâta biïetena forma.<br />

5.1.3. <strong>LZA</strong> pilnsapulces sanâk vismaz 2 reizes gadâ un ir atklâtas.<br />

5.1.3.1. pavasara pilnsapulcç (parasti aprîlî) noklausâs un apstiprina <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra<br />

pârskatu par akadçmijas darbîbu iepriekðçjâ gadâ, noklausâs Uzraudzîbas<br />

padomes ziòojumu, pçc Senâta ieteikuma pârvçlç <strong>LZA</strong> amatpersonas un izskata citus<br />

jautâjumus.<br />

5.1.3.2. rudens pilnsapulcç (parasti novembrî) noklausâs akadçmisko lekciju,<br />

ievçlç jaunus akadçmijas locekïus un izòçmuma kârtâ pçc Senâta ieteikuma pârvçlç<br />

atseviðías <strong>LZA</strong> amatpersonas un izskata citus jautâjumus.<br />

5.1.4. <strong>LZA</strong> pilnsapulcç ievçlç ðâdas <strong>LZA</strong> amatpersonas: akadçmijas prezidentu,<br />

viceprezidentus, ìenerâlsekretâru, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâju, Uzraudzîbas padomes<br />

priekðsçdçtâju, <strong>LZA</strong> ârlietu sekretâru, kuram ir viceprezidenta pilnvaras, un citas <strong>LZA</strong><br />

amatpersonas, kuru sarakstu apstiprina <strong>LZA</strong> pilnsapulce. <strong>LZA</strong> amatpersonu pilnvaru<br />

laiks ir 4 gadi, un to ievçlçðana katrâ no amatiem pieïaujama ne vairâk kâ divas reizes<br />

pçc kârtas.<br />

<strong>LZA</strong> viceprezidenti, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs, Uzraudzîbas padomes priekðsçdçtâjs,<br />

<strong>LZA</strong> ârlietu sekretârs nav valsts amatpersonas likuma “Par intereðu konflikta<br />

novçrðanu valsts amatpersonu darbîbâ” izpratnç, ja ar <strong>LZA</strong> prezidenta rîkojumu nav<br />

noteikts citâdi.<br />

21


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.2. <strong>LZA</strong> darbu pilnsapulèu starplaikâ vada <strong>LZA</strong> Senâts kâ lçmçjinstitûcija, kopâ<br />

ar <strong>LZA</strong> prezidentu un <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâru.<br />

5.2.1. Senâts:<br />

5.2.1.1. reglamentç akadçmijas pârvaldîðanas, tâs svarîgu dokumentu, îpaðuma un<br />

citu vçrtîbu saglabâðanas kârtîbu, kâ arî izvirza <strong>LZA</strong> pârstâvjus valsts un starptautiskajâs<br />

institûcijâs, padomçs un komisijâs;<br />

5.2.1.2. pamatojoties uz akadçmijas sçþu un nodaïu ieteikumiem, pieòem lçmumus,<br />

to skaitâ par <strong>LZA</strong> vârda pieðíirðanu (atòemðanu) zinâtniskâm iestâdçm un<br />

organizâcijâm, kas saistîtas ar akadçmiju savstarpçju lîgumu ietvaros;<br />

5.2.1.3. dod skaidrojumus par <strong>LZA</strong> Hartu, Statûtiem un pilnsapulces lçmumiem.<br />

5.2.2. <strong>LZA</strong> Senâtâ pçc amata iekïauj ðâdus akadçmijas îstenos locekïus: prezidentu,<br />

viceprezidentu, ìenerâlsekretâru, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâju, pilnsapulcç<br />

ievçlçtâs <strong>LZA</strong> amatpersonas un ievçlçtos (5.7.4. punkts) akadçmijas zinâtòu nodaïu<br />

priekðsçdçtâjus. Ar <strong>LZA</strong> pilnsapulces lçmumu Senâtâ ievçlç arî citus <strong>LZA</strong> îstenos<br />

locekïus, kâ arî korespondçtâjlocekïus ar padomdevçja balsstiesîbâm. Senâta pilnvaru<br />

laiks ir 4 gadi.<br />

5.2.3. Senâta vai atseviðíu Senâta locekïu vçlçðanas notiek <strong>LZA</strong> pilnsapulcç.<br />

Senâta locekïu kandidâtu izvirzîðana notiek <strong>LZA</strong> nodaïâs pçc Senâta noteiktajâm<br />

kvotâm. Jaunievçlçtâ Senâta locekïi sâk pildît savus pienâkumus nâkamâ mçneða<br />

1. datumâ pçc ievçlçðanas. Lîdz tam savus pienâkumus pilda iepriekðçjâ sastâva<br />

Senâta locekïi. Senâta priekðsçdçtâju ievçl Senâts pirmajâ sçdç; Senâta priekðsçdçtâjs<br />

ir Prezidija loceklis.<br />

Senâts var pieòemt savu locekïu atlûgumu no pienâkumiem (ja viòi kâdu iemeslu<br />

dçï nespçj vai nevçlas piedalîties Senâta darbâ) un ir tiesîgs kooptçt savâ sastâvâ<br />

jaunus locekïus, apstiprinot viòu pilnvaras nâkamajâ kârtçjâ ZA pilnsapulcç.<br />

5.2.4. Senâts ir pilntiesîgs pieòemt lçmumus, ja sçdç piedalâs vairâk par pusi<br />

balsstiesîgo Senâta locekïu. Lçmumu pieòem, atklâti balsojot, ja Senâts nav lçmis<br />

citâdi, un tas skaitâs pieòemts, ja par to ir nobalsojis klâtesoðo Senâta locekïu<br />

vairâkums; ja balsu skaits sadalâs vienâdi, izðíiroðâ ir Senâta priekðsçdçtâja balss,<br />

izòemot vçlçðanas, kad vienâda balsu skaita gadîjumâ izvçli izðíir ar atkârtotu<br />

balsoðanu vai lozçðanu.<br />

5.3. Kârtçjo <strong>LZA</strong> organizatorisko darbu <strong>LZA</strong> pilnsapulces un Senâta darba<br />

starplaikos veic <strong>LZA</strong> prezidents kopâ ar <strong>LZA</strong> Prezidiju, kura sastâvâ ietilpst viòa<br />

uzaicinâtâs <strong>LZA</strong> amatpersonas, kâ arî Senâta priekðsçdçtâjs, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs<br />

un pieaicinâtais protokolists. Senâts var papildus kooptçt vai atsaukt personas<br />

Prezidija sastâvâ.<br />

5.3.1. Akadçmiju vada un pârstâv <strong>LZA</strong> prezidents.<br />

22


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.3.1.1. Prezidenta prombûtnç viòu aizstâj kâds no viceprezidentiem.<br />

5.3.1.2. Prezidentu ievçlç uz 4 gadiem ne vairâk kâ divas reizes pçc kârtas;<br />

iepriekðçjâ termiòa prezidents pçc amata atstâðanas tradicionâli tiek ieteikts par<br />

viceprezidentu, un lîdz ar to – par Senâta un Prezidija locekli.<br />

5.3.1.3. Prezidents var daïu no savâm amata pilnvarâm nodot citâm vçlçtâm <strong>LZA</strong><br />

amatpersonâm, kâ arî pilnvarot citus <strong>LZA</strong> locekïus pârstâvçt atseviðías <strong>LZA</strong> intereses<br />

Latvijâ un ârzemçs, informçjot par to Prezidiju vai Senâtu.<br />

5.3.2. <strong>LZA</strong> Prezidijs prezidenta vadîbâ:<br />

5.3.2.1. ierosina Senâtam apstiprinâðanai vçlçto <strong>LZA</strong> amatpersonu (izòemot<br />

Uzraudzîbas padomes locekïu) darbîbas virzienus un atbildîbu, formulç viòu konkrçtos<br />

operatîvos pienâkumus, kâ arî atseviðíu <strong>LZA</strong> amatpersonu pienâkumu izpildîtâju<br />

statusa pieðíirðanu citiem Senâta locekïiem, nosakot viòu funkcijas.<br />

5.3.2.2. ierosina <strong>LZA</strong> kârtçjo nozîmîgâko problçmu risinâjumus;<br />

5.3.2.3. ierosina <strong>LZA</strong> kârtçjo un ârkârtas pilnsapulèu darba kârtîbu un izziòo to<br />

akadçmijas locekïiem;<br />

5.3.2.4. veic kârtçjos <strong>LZA</strong> prezidenta, Senâta, pilnsapulces dotos darba un <strong>LZA</strong><br />

pârstâvniecîbas uzdevumus.<br />

5.4. <strong>LZA</strong> saimniecisko un organizatorisko darbîbu plâno un îsteno ìenerâlsekretârs,<br />

kurð ir Valdes priekðsçdçtâjs.<br />

5.4.1. Ìenerâlsekretârs:<br />

5.4.1.1. izpilda akadçmijas pilnsapulces, Senâta un Prezidija lçmumus;<br />

5.4.1.2. koordinç <strong>LZA</strong> nodaïu kopîgos pasâkumus (to skaitâ akadçmijas sçdes) un<br />

to programmu izstrâdi;<br />

5.4.1.3. pârzina akadçmijas personâla darbu, aptverot arî <strong>LZA</strong> Lietu pârvaldes un<br />

citu <strong>LZA</strong> saimniecisko struktûru darbîbu, saòem no tâm regulârus pârskatus un uzdod<br />

tâm veikt nepiecieðamos pasâkumus darba optimizçðanai, nodroðina <strong>LZA</strong> finanðu<br />

darbîbas auditu.<br />

5.4.1.4. regulâri informç <strong>LZA</strong> pilnsapulci, Senâtu un Prezidiju par veikto darbu.<br />

5.4.2. <strong>LZA</strong> Valde darbojas saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Senâta pieòemtu nolikumu. <strong>LZA</strong><br />

Valdes personâlsastâvu ievçlç <strong>LZA</strong> Senâts no nodaïu priekðsçdçtâju un îsteno locekïu<br />

vidus. Valdes locekïu skaitu ierosina ìenerâlsekretârs. Ìenerâlsekretâra (Valdes<br />

priekðsçdçtâja) vietnieku, kurð pilda ìenerâlsekretâra pienâkumus viòa prombûtnes<br />

laikâ, ievçlç Senâts. Valdes sastâvâ Senâts ar padomdevçja balsstiesîbâm var iekïaut<br />

citus <strong>LZA</strong> îstenos locekïus un korespondçtâjlocekïus, to vidû vçlçtas <strong>LZA</strong> amatpersonas.<br />

23


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.5. <strong>LZA</strong> pilnsapulce ievçlç Uzraudzîbas padomi, kura saskaòâ ar <strong>LZA</strong> pilnsapulcç<br />

apstiprinâtu nolikumu iepazîstas ar <strong>LZA</strong> darbîbu un vçrtç tâs atbilstîbu <strong>LZA</strong><br />

Hartai, Statûtiem, seko <strong>LZA</strong> pilnsapulèu, Senâta, Prezidija un Valdes lçmumu izpildei,<br />

pilda citus <strong>LZA</strong> pilnsapulces noteiktus uzdevumus. Uzraudzîbas padomes pilnvaru<br />

laiks ir 4 gadi.<br />

5.6. <strong>LZA</strong> amatpersonu vçlçðanas kârtîba ir ðâda:<br />

5.6.1. Par akadçmijas prezidentu, viceprezidentiem, ìenerâlsekretâru un <strong>LZA</strong><br />

Fonda priekðsçdçtâju var ievçlçt tikai <strong>Latvijas</strong> Republikas pilsoòus.<br />

5.6.2. Par akadçmijas prezidentu, viceprezidentu, ìenerâlsekretâru, ârlietu sekretâru,<br />

akadçmijas zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâju var ievçlçt <strong>LZA</strong> îstenos locekïus.<br />

Akadçmijas zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja pienâkumus pçc nodaïas ierosinâjuma uz<br />

laiku drîkst pildît arî <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis, ar <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâjumu.<br />

5.6.3. Visas akadçmijas amatpersonas tiek vçlçtas un atsauktas akadçmijas pilnsapulcçs<br />

ðâdâ kârtîbâ:<br />

5.6.3.1. <strong>LZA</strong> prezidenta kandidâtus no îsteno locekïu vidus var izvirzît visi <strong>LZA</strong><br />

locekïi (îstenie, goda, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi) un <strong>LZA</strong> nodaïas vai to<br />

izveidotâs komisijas. Izvirzîtâjam vai tâ pârstâvim Senâtam iesniegtajâ pieteikumâ<br />

motivçti jâraksturo izvirzîtâs kandidatûras. Pieteikums jâiesniedz <strong>LZA</strong> Senâtam ne<br />

vçlâk kâ 30 dienas pirms <strong>LZA</strong> pilnsapulces, kurâ paredzçtas vçlçðanas. Ievçlçts ir tas<br />

kandidâts, kurð pilnsapulcç ieguvis visvairâk balsu, bet ne mazâk par pusi no visu<br />

klâtesoðo <strong>LZA</strong> locekïu balsîm. Ievçlçtais prezidents tradicionâli nosauc kandidâtus<br />

viceprezidentu, ìenerâlsekretâra un citu, <strong>LZA</strong> pilnsapulcç apstiprinâto <strong>LZA</strong> amatpersonu<br />

amatiem. <strong>LZA</strong> amatpersonas skaitâs ievçlçtas, ja par tâm nodotas vairâk par<br />

pusi no klâtesoðo balsîm.<br />

5.6.3.2. Akadçmijas amatpersonas var atsaukt <strong>LZA</strong> pilnsapulce, ja to motivçti<br />

ierosina <strong>LZA</strong> Senâts vai vismaz 25 îstenie un/vai korespondçtâjlocekïi (priekðlikuma<br />

iesniedzçju vidû jâbût vismaz 10 îstenajiem locekïiem). Lçmumu iekïaut jautâjumu<br />

par akadçmijas amatpersonu atsaukðanu kârtçjâs vai ârkârtas <strong>LZA</strong> pilnsapulces<br />

dienaskârtîbâ pieòem Senâts. Atsaukums stâjas spçkâ pçc pilnsapulces aizklâta<br />

balsojuma, ja atsaukðanu atbalsta vismaz 2/3 klâtesoðo <strong>LZA</strong> locekïu un pilnsapulce<br />

pieòem lçmumu par jaunas amatpersonas vçlçðanu termiòiem.<br />

5.6.4. <strong>LZA</strong> locekïi, kuri ievçlçti akadçmijas amatos, kâ arî eksperti un citi<br />

zinâtnieki, kuri pilda atseviðíus akadçmijas uzdevumus, saòem par ðo darbu atlîdzîbu.<br />

Vçlçtâm <strong>LZA</strong> amatpersonâm darba samaksu nosaka un apstiprina <strong>LZA</strong> valde.<br />

5.7. Lai sekmçtu starpdisciplinâru problçmu risinâðanu un radniecîgo zinâtòu<br />

pârstâvju savstarpçjos kontaktus, akadçmijas locekïi apvienojas <strong>LZA</strong> zinâtòu nodaïâs.<br />

Nodaïas izveidoðanu, darbîbas pamatvirzienus un nosaukumu apstiprina <strong>LZA</strong> pilnsapulce.<br />

24


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.7.1. Nodaïa notur savas vai organizç <strong>LZA</strong> sçdes, lai:<br />

5.7.1.1. izstrâdâtu <strong>Latvijas</strong> nacionâlâs, valsts nozîmes u.c. programmas un apspriestu<br />

to izpildes gaitu;<br />

5.7.1.2. risinâtu starpdisciplinâras zinâtniskas problçmas;<br />

5.7.1.3. noklausîtos zinâtniskos referâtus, pârskatus par zinâtniskiem pçtîjumiem<br />

un pasâkumiem, kas veikti ar <strong>LZA</strong> atbalstu vai ir aktuâli <strong>Latvijas</strong> zinâtnes, izglîtîbas,<br />

tautsaimniecîbas un kultûras attîstîbai;<br />

5.7.1.4. dotu ieteikumus akadçmijai un nodaïas priekðsçdçtâjam par nepiecieðamâm<br />

<strong>LZA</strong> aktivitâtçm.<br />

5.7.2. Zinâtòu nodaïas savos ietvaros veido pastâvîgas vai pagaidu sekcijas, darba<br />

grupas, komisijas u.tml. struktûras, kas akadçmijas locekïus un citus zinâtniekus<br />

apvieno konkrçtu programmu, projektu, grantu u.c. zinâtniski aktuâlu uzdevumu<br />

risinâðanai. Ðâdas struktûras zinâtnisko darbîbu vada <strong>LZA</strong> loceklis, kura kandidatûru<br />

apstiprina nodaïa. Minçtâs struktûras pçc <strong>LZA</strong> Senâta ieteikuma var iegût juridiskas<br />

personas tiesîbas kâ zinâtniskas iestâdes, likumâ noteiktâ kârtîbâ reìistrçjot dibinâðanas<br />

dokumentus.<br />

5.7.3. Ðâdu struktûru darbîbai <strong>LZA</strong> zinâtòu nodaïas papildus akadçmijas locekïiem<br />

var piesaistît ekspertus no zinâtnieku un speciâlistu vidus. Ekspertus ievçlç nodaïu<br />

sçdçs.<br />

5.7.4. Katra nodaïa aizklâtâ balsoðanâ ievçlç priekðsçdçtâju, kuru apstiprina <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulce, aizklâti balsojot. Nodaïas priekðsçdçtâjs vai tâ pilnvarots nodaïas loceklis<br />

piedalâs visu savas nodaïas sekciju un darba grupu sçdçs, tâdçjâdi sekmçjot informâcijas<br />

apmaiòu un tâs izvçrtçðanu. Ar Senâta lçmumu nodaïu priekðsçdçtâjiem<br />

pieðíir viceprezidenta pilnvaras nodaïas kompetences ietvaros.<br />

5.7.5. Konkrçtu nodaïas darbîbas programmu un reglamentu <strong>LZA</strong> darbîbas mçríu<br />

un virzienu îstenoðanai pieòem un apstiprina pati nodaïa.<br />

5.8. Ar <strong>LZA</strong> var bût saistîtas autonomas zinâtniskâs iestâdes (juridiskas personas),<br />

kuras atbilstoði 5.7.2. punktam dibina likuma noteiktâ kârtîbâ vai kuru sadarbîbu ar<br />

<strong>LZA</strong> nosaka savstarpçja vienoðanâs (asociâcijas vai cita tipa lîgums).<br />

5.8.1. Lîgumâ jâparedz <strong>LZA</strong> un zinâtniskâs iestâdes savstarpçjâs saistîbas un<br />

sadarbîbas formas: <strong>LZA</strong> vârda izmantoðana asociçtajai iestâdei, <strong>LZA</strong> piedalîðanâs ðîs<br />

iestâdes galveno pçtniecisko virzienu izvçrtçðanâ, <strong>LZA</strong> institûta intereðu pârstâvniecîba<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas augstâkajâs institûcijâs.<br />

5.8.2. <strong>LZA</strong> vai tâs nodaïu pârziòâ var darboties 2.1.8. punktâ minçtâs asociçtâs<br />

zinâtniskâs biedrîbas un savienîbas, kâ arî atseviðías zinâtnieku grupas.<br />

25


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.9. <strong>LZA</strong> valdîjumâ un pârziòâ var bût muzeji un îpaði glabâjamas zinâtniskas<br />

kolekcijas un arhîvi.<br />

5.10. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai ir pastâvîgais un pagaidu dienesta personâls,<br />

kura ðtatu sarakstu un darba lîgumus kontrolç <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs un <strong>LZA</strong><br />

struktûrvienîba Lietu pârvalde (saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâtu Lietu pârvaldes<br />

nolikumu). Pastâvîgâ ðtata sarakstu sagatavo <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs <strong>LZA</strong> Senâta<br />

apstiprinâtâs gada budþeta tâmes ietvaros.<br />

6. nodaïa. <strong>LZA</strong> ÎPAÐUMS UN LÎDZEKÏI<br />

6.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðums var bût zeme, cits nekustamais, kâ arî<br />

kustamais îpaðums, intelektuâlais îpaðums, nauda un vçrtspapîri Latvijâ un ârvalstîs.<br />

6.1.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðumâ ir pamatlîdzekïi un cita manta, kuru tai<br />

nodevuðas valsts institûcijas, dâvinâjuðas juridiskas vai fiziskas personas vai kuru tâ<br />

ieguvusi savas darbîbas rezultâtâ vai uz cita tiesiska pamata.<br />

6.1.2. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pârvaldîðanâ ir iestâdes un organizâcijas, kas<br />

nepiecieðamas tâs funkcionçðanas un darbîbas mçríu nodroðinâðanai. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas pârvaldîðanâ var bût arî zinâtniskas iestâdes un organizâcijas, kuras<br />

nodroðina Latvijai svarîgu zinâtnes virzienu, arî jaunveidojamu, funkcionçðanu. Ðo<br />

struktûru pârvaldîðanas kârtîbu nosaka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija un ar <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmiju saistîto iestâþu lîgumi.<br />

6.2. <strong>LZA</strong> darbîbai nepiecieðamais pamatfinansçjums tiek subsidçts no valsts<br />

budþeta.<br />

6.3. <strong>LZA</strong> darbîbai nepiecieðamo papildu budþetu veido lîdzekïi, kurus iegûst no:<br />

6.3.1. pasûtîjumu izpildes un uzòçmçjdarbîbas;<br />

6.3.2. îpaðumu apsaimniekoðanas;<br />

6.3.3. ziedojumiem un dâvinâjumiem;<br />

6.3.4. citiem avotiem.<br />

6.4. Ienâkumu pârsniegumu pâr izdevumiem <strong>LZA</strong> izmanto materiâli tehniskajai<br />

attîstîbai un savu fondu veidoðanai. Fondu izmantoðanas noteikumus apstiprina <strong>LZA</strong><br />

Senâts.<br />

6.5. Akadçmijas îpaðuma apsaimniekoðanu nodroðina <strong>LZA</strong> Lietu pârvalde, kuras<br />

darbu pârzina <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs un <strong>LZA</strong> Valde saskaòâ ar Statûtu 5.4. punktu. Par<br />

papildu îpaðumu un lîdzekïu ieguvi ìenerâlsekretârs sniedz pârskatu <strong>LZA</strong> Senâtam.<br />

26


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

6.6. <strong>LZA</strong> îpaðuma pârvaldîðanas un lîdzekïu izlietojuma kontroli saskaòâ ar<br />

Statûtu 5.5. punktu veic Uzraudzîbas padome.<br />

7. nodaïa. STATÛTU GROZÎÐANAS KÂRTÎBA<br />

7.1. Grozîjumus statûtos var ierosinât Senâts, Prezidijs, <strong>LZA</strong> nodaïas, <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulce.<br />

Komisiju iesniegto priekðlikumu apkopoðanai izveido <strong>LZA</strong> Prezidijs ar Senâta<br />

lçmumu. Lçmumu par iesniegto grozîjumu virzîðanu izskatîðanai pilnsapulcç pçc<br />

komisijas atzinuma saòemðanas pieòem Senâts. Balsojumâ par <strong>LZA</strong> Statûtu grozîjumiem<br />

pilnsapulcç piedalâs <strong>LZA</strong> îstenie locekïi, un grozîjumi tiek pieòemti, ja tos<br />

atbalstîjusi vairâk nekâ puse no balsoðanâ piedalîjuðos kopskaita.<br />

7.2. Statûtu grozîjumu projektu izvirza balsoðanai pçc <strong>LZA</strong> Senâta vai 25 îsteno<br />

locekïu motivçtas iniciatîvas. Grozîjumu projekts jânodod <strong>LZA</strong> locekïiem apsprieðanai<br />

vai jâizsludina presç vismaz 14 dienas pirms balsoðanas pilnsapulcç.<br />

7.3. Balsoðanas rezultâtus fiksç balsu skaitîðanas komisija, un to pareizîbu<br />

pârbauda <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padome, kuras sastâda kopçju aktu, kas jâparaksta visiem<br />

balsu skaitîðanas komisijas locekïiem, ne mazâk kâ 2/3 Uzraudzîbas padomes locekïu,<br />

kâ arî akadçmijas prezidentam un ìenerâlsekretâram. Statûtu grozîjumi stâjas spçkâ 10<br />

dienas pçc ðî akta parakstîðanas.


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

STRUKTÛRAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SENÂTS<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Senâta priekðsçdçtâjs Jânis STRADIÒÐ<br />

Tel.: 67213663, 67555985. Fakss: 67821153. E pasts: stradins@lza.lv<br />

Senâta locekïi<br />

Juris EKMANIS, akadçmijas prezidents<br />

Tel.: 67223644, 67551373. Fakss: 67821153. E pasts: ekmanis@lza.lv<br />

Tâlavs JUNDZIS, akadçmijas viceprezidents<br />

Tel./Fakss: 67227555. E pasts: bspc@lza.lv<br />

Andrejs SILIÒÐ, akadçmijas viceprezidents, ârlietu sekretârs<br />

Tel.: 67211405. Fakss: 67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

Valdis KAMPARS, akadçmijas ìenerâlsekretârs<br />

Tel.: 67225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts: kampars@lza.lv; kampars@ktf.rtu.lv<br />

Ilga JANSONE, Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja,<br />

akadçmijas viceprezidente<br />

Tel./Fakss: 67227696. E pasts: ilgajan@lza.lv<br />

Juris JANSONS, Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs,<br />

akadçmijas viceprezidents<br />

Tel.: 67223633, 67551145. Fakss: 67821153. E pasts: jansons@pmi.lv; fizteh@lza.lv<br />

Raimonds VALTERS, Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas<br />

priekðsçdçtâjs, akadçmijas ìenerâlsekretâra vietnieks, akadçmijas<br />

viceprezidents<br />

Tel.: 67220725, 67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

Arnis TREIMANIS, Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas<br />

priekðsçdçtâja p.i.<br />

Tel.: 67551559. Fakss: 67821153. E pasts: lmzn@lza.lv; arnis.treimanis@edi.lv<br />

Mârcis AUZIÒÐ<br />

Tel.: 67034301. Fakss: 67034302. E pasts: rektors@lu.lv; marcis.auzins@lu.lv<br />

28


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SENÂTS<br />

Jânis BÇRZIÒÐ, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67223715. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Andris BUIÍIS<br />

Tel.: 67225674. Fakss: 67227520. E pasts: buikis@latnet.lv<br />

Elmârs GRÇNS<br />

Tel.: 67808003, 67808201. Fakss: 67442407. E pasts: grens@biomed.lu.lv<br />

Viktors HAUSMANIS<br />

Tel.: 67357910. Fakss: 67229017. E pasts: litfom@lza.lv<br />

Ivars KALVIÒÐ<br />

Tel.: 67551822, 67553233. Fakss: 67550338. E pasts: kalvins@osi.lv<br />

Vija KLUÐA<br />

Tel.: 29276263. Tel./fakss: 67366306. E pasts: vijaklus@latnet.lv<br />

Mâris KÏAVIÒÐ<br />

Tel.: 67331766. Fakss: 67332704. E pasts: mklavins@lanet.lv<br />

Ivars KNÇTS<br />

Tel.: 67089300. Fakss: 67089302. E pasts: knets@latnet.lv<br />

Andris KRÛMIÒÐ<br />

Tel.: 67261414. Fakss: 67132778. E pasts: krumins@latnet.lv<br />

Maija KÛLE<br />

Tel.: 67229208. Fakss: 67210806. E pasts: fsi@lza.lv; maya@lza.lv<br />

Ivars LÂCIS<br />

Tel.: 67034314. Fakss: 67034302. E pasts: ilacis@lanet.lv; Ivars.Lacis@lu.lv<br />

Dace MARKUS<br />

Tel.: 67808010. Fakss: 67808034. E pasts: markus@latnet.lv; rpiva@rpiva.lv<br />

Tâlis MILLERS<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: talism@inbox.lv<br />

Baiba RIVÞA<br />

Mob. tel.: 29254469. Fakss: 63005685. E pasts: baiba.rivza@llu.lv<br />

Valentîna SKUJIÒA<br />

Tel.: 67229636. Tel./fakss: 67227696. E pasts: vaska@lza.lv<br />

Jânis VÎBA<br />

Tel.: 67089332; 67089473. Fakss: 67089746. E pasts: janis.viba@rtu.lv<br />

29


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PREZIDIJS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PREZIDIJS<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Prezidija priekðsçdçtâjs Juris EKMANIS, akadçmijas prezidents<br />

Tel.: 67223644, 67551373. Fakss: 67821153. E pasts: ekmanis@lza.lv<br />

Prezidija locekïi<br />

Jânis STRADIÒÐ, Senâta priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67213663, 67555985. Fakss: 67821153. E pasts: stradins@lza.lv<br />

Tâlavs JUNDZIS, akadçmijas viceprezidents<br />

Tel./Fakss: 67227555. E pasts: bspc@lza.lv<br />

Andrejs SILIÒÐ, akadçmijas viceprezidents, ârlietu sekretârs<br />

Tel.: 67211405. Fakss: 67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

Valdis KAMPARS, akadçmijas ìenerâlsekretârs<br />

Tel.: 67225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts: kampars@lza.lv; kampars@ktf.rtu.lv<br />

Juris JANSONS, Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs,<br />

akadçmijas viceprezidents<br />

Tel.: 67223633, 67551145. Fakss: 67821153, 67820467. E pasts: jansons@pmi.lv;<br />

fizteh@lza.lv<br />

Raimonds VALTERS, Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas<br />

priekðsçdçtâjs, akadçmijas ìenerâlsekretâra vietnieks, akadçmijas<br />

viceprezidents<br />

Tel.: 67220725, 67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

Ilga JANSONE, Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja,<br />

akadçmijas viceprezidente<br />

Tel./Fakss: 67227696. E pasts: ilgajan@lza.lv<br />

Jânis KRISTAPSONS, akadçmijas prezidenta padomnieks<br />

Tel.: 67223567. Fakss: 67821153. E pasts: jtk@lza.lv<br />

30


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VALDE<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VALDE<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Valdes priekðsçdçtâjs Valdis KAMPARS, akadçmijas ìenerâlsekretârs<br />

Tel.: 67225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts: kampars@lza.lv; kampars@ktf.rtu.lv<br />

Valdes priekðsçdçtâja vietnieks Raimonds VALTERS, Íîmijas, bioloìijas<br />

un medicînas zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67220725, 67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

Valdes locekïi<br />

Jânis BÇRZIÒÐ, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67223715. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Juris JANSONS, Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67223633, 67551145. Fakss: 67821153. E pasts: fizteh@lza.lv; jansons@pmi.lv<br />

Tâlavs JUNDZIS, akadçmijas viceprezidents<br />

Tel./Fakss: 67227555.E pasts: bspc@lza.lv<br />

Arnis TREIMANIS, Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas<br />

priekðçdçtâja p.i.<br />

Tel.: 67551559. Fakss: 67821153. E pasts: lmzn@lza.lv; arnis.treimanis@edi.lv<br />

Andrejs SILIÒÐ, akadçmijas viceprezidents, ârlietu sekretârs<br />

Tel.: 67211405. Fakss: 67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

Uldis VIESTURS<br />

Tel.: 67034884, 67553063. Fakss: 67034885, 67550635. E pasts: lumbi@lanet.lv<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UZRAUDZÎBAS<br />

PADOME<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Padomes priekðsçdçtâjs Pçteris ZVIDRIÒÐ<br />

Tel.: 67034788. Fakss: 67034787. E pasts: peteris.zvidrins@lu.lv<br />

Padomes locekïi<br />

Jânis Guntis BÇRZIÒÐ<br />

Tel.: 67945840. Fakss: 67901211. E-pasts: jberzins@latnet.lv<br />

31


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÇSTIS<br />

Gunârs DUBURS<br />

Tel.: 67551232. Fakss: 67550338. E-pasts: gduburs@osi.lv<br />

Arnis KALNIÒÐ<br />

Tel.: 67568319. E-pasts: arnisk@e-teliamtc.lv<br />

Daina KÂRKLIÒA<br />

Tel.: 630 46690. Fakss: 630 22829. E-pasts: Daina.Karklina@llu.lv<br />

Edvîns VANAGS<br />

Tel.: 67286876. Fakss: 67286736. E-pasts: lsi@lsi.lv; edvins.vanags@csb.gov.lv<br />

Nikolajs VEDERÒIKOVS<br />

Tel.: 67553760. Fakss: 67550635. E-pasts: ved@edi.lv<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÇSTIS<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67229830. Fakss: 67821153. E pasts: vestis@lza.lv; proceed@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/vestis/vestis.htm<br />

Galvenais redaktors Arno JUNDZE<br />

Redakcijas padomes priekðsçdçtâjs Tâlavs JUNDZIS<br />

Tel.: 67225889, 67227555. Fakss: 67821153. E pasts: bspc@lza.lv<br />

Redakcijas padomes priekðsçdçtâja vietnieks Îzaks RAÐALS<br />

Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv<br />

“A” daïa (humanitârâs un sociâlâs zinâtnes)<br />

Redakcijas kolçìijas vadîtâjs Saulvedis CIMERMANIS<br />

Tel.: 67565265, 67225889. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Redaktore Anastasija BRICE<br />

“B” daïa (dabaszinâtnes, eksaktâs, tehniskâs un lietiðíâs zinâtnes)<br />

Redakcijas kolçìijas vadîtâjs Îzaks RAÐALS<br />

Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv<br />

Redaktore Antra LEGZDIÒA<br />

32


AKADÇMIJAS PERSONÂLS<br />

AKADÇMIJAS PERSONÂLS<br />

Sekretariâts<br />

Prezidenta sekretâre Dace GOVINÈUKA<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Senâta priekðsçdçtâja palîdze Dzintra CÇBERE<br />

Tel.: 67225764. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Personâldaïas vad. p. i. Inâra AUGULE<br />

Tel.: 67225764. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Zinâtniskais sekretariâts<br />

Prezidenta padomnieks <strong>LZA</strong> kor.loc. Jânis KRISTAPSONS<br />

Tel.: 67223567. Fakss: 67821153. E pasts: jtk@lza.lv<br />

Senâta zinâtniskâ sekretâre Dr.chem. Alma EDÞIÒA<br />

Tel.: 67223931. Fakss: 67821153. E pasts: alma@lza.lv<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.sc.ing. Sofja NEGREJEVA<br />

Tel.: 67223633. Fakss: 67821153. E pasts: fizteh@lza.lv<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.hist. Ilga TÂLBERGA<br />

Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.chem. Baiba ÂDAMSONE<br />

Tel.: 67220725. Fakss: 67821153. E pasts: chem@lza.lv<br />

Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas zinâtniskâs sekretâres p.i.<br />

Mg. Ieva BRENCE<br />

Tel.: 67223448. Fakss: 67821153. E pasts: lmzn@lza.lv<br />

Starptautiskie sakari<br />

Prezidenta padomniece Dr.geogr. Anita DRAVENIECE<br />

Tel.: 67227391. Fakss: 67821153. E pasts: int@lza.lv<br />

Speciâliste Mâra ALKSNE<br />

Tel.: 67227391. Fakss: 67821153. E pasts: int@lza.lv<br />

33


AKADÇMIJAS PERSONÂLS<br />

Lietu pârvalde<br />

Lietu pârvaldnieks Vitâlijs KOZLOVSKIS<br />

Tel.: 67222817. Fakss: 67221287. E pasts: daina@lza.lv<br />

Augstceltnes direkcijas vadîtâjs Valdemârs SUVEIZDIS<br />

Tel.: 67226539. Fakss: 67221287. E pasts: daina@lza.lv<br />

Skaitïoðanas centra vadîtâjs Dr.sc.comp. Elmârs LANGE<br />

Tel.: 67225241. Fakss: 67821153. E pasts: skc@lza.lv<br />

Galvenâ grâmatvede Ludmila HELMANE<br />

Tel.: 67228508. Fakss: 67221287. E pasts: daina@lza.lv; beatrise@lza.lv<br />

Arhîva vadîtâja Rûta SKUDRA<br />

Tel.: 67225793. Fakss: 67821153. E pasts: arhivs@lza.lv


LATVIJAS<br />

ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Ambainis Andris (informâtika), dz. 18.01.1975., ievçlçts 22.11.2007. (Kor.loc.:<br />

20.11.2003.–22.11.2007.). FTZN. LU Fizikas un matemâtikas fakultâte, Raiòa bulv.19, Rîga,<br />

LV 1459. Tel.: 67034517. Fakss: 67820153. E pasts: ambainis@lanet.lv;<br />

andris.ambainis@lu.lv<br />

http://www.lza./lv/scientists/ambainisa.htm<br />

Andersons Bruno (materiâlzinâtnes), dz. 22.07.1951., ievçlçts 25.11.2004. (Kor.loc.:<br />

29.11.2001.–25.11.2004.). ÍBMZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts Koksnes íîmijas institûts,<br />

Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.: 67552554. Fakss: 67550635. E pasts:<br />

bruno.andersons@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/andersonsb.htm<br />

Andrejevs Georgs (medicîna), dz. 30.10.1932., ievçlçts 10.11.1995. ÍBMZN. European<br />

Parliament, ASP 08G316, 60 rue Wiertz, Brussels 1047, Belgium. Tel.: 0032-22847548.<br />

Fakss: 0032-22849548. E pasts: georgs.andrejevs@europarl.europa.eu<br />

Auziòð Mârcis (fizika), dz.11.01.1956., ievçlçts 27.11.1998. <strong>LZA</strong> Senâta loceklis:<br />

03.05.2008.– FTZN. LU Rektorâts, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel. 67034301. Fakss<br />

67034302. E pasts: marcis.auzins@lu.lv; rektors@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/auzinsm.htm<br />

Bârzdiòð Jânis (informâtika), dz. 23.01.1937., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.04.1992.). FTZN. LU Matemâtikas un informâtikas institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459.<br />

Tel.: 67224363. Fakss: 67820153. E pasts: janis.barzdins@lumii.lv<br />

http://www.latnet.lv/lu/mii/mii_staff/jbarzdin.html<br />

Beíers Mârtiòð (biotehnoloìija), dz. 31.08.1928., ievçlçts 16.03.1978. (Kor.loc.:<br />

06.07.1973.–16.03.1978.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2000). ÍBMZN un LMZN. LU Mikrobioloìijas<br />

un biotehnoloìijas institûts, Kronvalda bulv. 4, Rîga, LV 1586. Tel.: 67034892. Fakss:<br />

67034885. E pasts: mbek@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/bekersm.htm<br />

Bçrziòð Jânis (vçsture), dz. 29.04.1941., ievçlçts 23.11.2000. (Kor.loc.: 27.11.1998.–<br />

23.11.2000.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– <strong>LZA</strong> Fonda pr-js: 03.05.2008.– HSZN. LU<br />

<strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67223715. Fakss:<br />

67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/berzinsj.htm<br />

Bçrziòð Jânis Guntis (fizika), dz. 19.01.1936., ievçlçts 25.11.2004. (Kor.loc.:<br />

26.11.1999.–25.11.2004). <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes loceklis: 03.05.2008.– FTZN. LU<br />

Cietvielu fizikas institûts, Miera ielâ 32, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67945840. Fakss: 67901211.<br />

E pasts: jberzins@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/berzinsja.htm<br />

35


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Bçrziòð Valdis (vçsture), dz.18.06.1935., ievçlçts 27. 11. 1998. (Kor.loc.: 09.01. 1992.–<br />

27.11. 1998.). HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel.: 67226934. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

http://www.lza.lv./scientists/berzinsv.htm<br />

Biïinskis Ivars (informâtika), dz. 23.10.1934., ievçlçts 06.12.1990. (Kor.loc.: 12.02.1987.–<br />

06.12.1990.). FTZN. Elektronikas un datorzinâtòu institûts, Dzçrbenes ielâ 14, Rîga,<br />

LV 1006. Tel.: 67558190. Fakss: 67555337. E pasts: bilinskis@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/bilinski.htm<br />

Blinkena Aina (valodniecîba), dz. 05.09.1929., ievçlçta 09.01.1992. (Kor.loc.:<br />

16.03.1978.–09.01.1992.). HSZN. Braslas ielâ 61–1, Rîga, LV 1035. Tel.: 67574288,<br />

29572160.<br />

http://www.lza.lv/scientists/blinkena.htm<br />

Blûms Elmârs (fizika), dz. 05.02.1936., ievçlçts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–<br />

09.01.1992.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2005). FTZN. LU Fizikas institûts, Miera ielâ 32, Salaspils,<br />

LV 2169. Tel.: 67944664. Fakss: 67901214. E pasts: eblums@sal.lv; eblums@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/blumse.htm<br />

Bojârs Juris (tiesîbu zinâtnes), dz. 12.02.1938., ievçlçts 24.11.1992. (Kor.loc.:<br />

09.01.1992.–24.11.1992.). HSZN. LU Ekonomikas un vadîbas fakultâtes Starptautisko<br />

attiecîbu un diplomâtijas katedra, Mârstaïu ielâ 28/30, Rîga, LV 1892. Tel.: 67213147,<br />

67225866. E pasts: j.bojars@lu.lv<br />

Buiíis Andris (matemâtika), dz. 15.03.1939., ievçlçts 21.11.1997. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

21.11.1997.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– FTZN. LU Matemâtikas un informâtikas<br />

institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459. Tel.: 67225674. Fakss: 67227520. E pasts:<br />

buikis@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/buikis.htm<br />

Caune Andris (arheoloìija), dz. 27.06.1937., ievçlçts 10.11.1995. (Kor.loc.: 25.11.1994.–<br />

10.11.1995.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2001). HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas<br />

laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67226934. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/caunea.htm<br />

Cçbers Andrejs (fizika), dz. 15.12.1947., ievçlçts 26.11.1993. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

26.11.1993.). FTZN. LU Fizikas institûts, Miera ielâ 32, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67945830,<br />

67033767, 29195961. Fakss: 67901214. E pasts: aceb@sal.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/cebers.htm<br />

Cimdiòð Pçteris (ekoloìija), dz. 21.08.1944., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

09.04.1992.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel.: 67220725. E pasts: cimdins@inbox.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/cimdins.htm<br />

Cimermanis Saulvedis (etnogrâfija), dz. 03.07.1929., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.:<br />

09.01.1992.–09.04.1992.). HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050. Tel.: 67225889, 67565265. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

36


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Èipçns Gunârs (íîmija), dz. 08.11.1933., ievçlçts 17.06.1982. (Kor.loc.: 30.12.1975.–<br />

17.06.1982.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel.: 67546348.<br />

http://www.lza.lv/scientists/chipens.htm<br />

Dehtjars Jurijs (fizika), dz. 19.06.1947., ievçlçts 20.11.2008. (Kor.loc.: 29.11.2001.–<br />

20.11.2008.). FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel./fakss:<br />

67089383. E pasts: dekhtyar@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/dekhtyar.htm<br />

Duburs Gunârs (íîmija), dz.12.06.1934., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.04.1992.). <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes loceklis: 03.05.2008.– ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67551232. Fakss:<br />

67550338. E pasts: gduburs@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/dubursg.htm<br />

Ekmanis Juris (fizika), dz. 02.12.1941., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

09.04.1992.). <strong>LZA</strong> prezidents: 03.05.2008.– Fizikâlâs enerìçtikas institûts, Aizkraukles ielâ<br />

21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67223644, 67551373, 29233023. Fakss: 67821153, 67550839.<br />

E pasts: ekmanis@lza.lv, lza@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/ekmanis.htm<br />

Çrenpreisa Jekaterina (bioloìija), dz. 13.02.1945., ievçlçta 20.11.2003. (Kor.loc.:<br />

26.11.1999.–20.11.2003.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs,<br />

Râtsupîtes ielâ 1, Rîga, LV 1067. Tel.: 67808220. Fakss: 67442407.<br />

E pasts: katrina@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/erenpr.htm<br />

Feldmanis Inesis (vçsture), dz. 01.08. 1949., ievçlçts 20.11.2003. (Kor.loc.: 29.11.2001.–<br />

20.11.2003.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Brîvîbas bulv.32, Rîga, LV 1050. Tel.: 67283734.<br />

Fakss: 67820113. E pasts: feldman@lanet.lv; inesis.feldmanis@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/sientists/feldmanisi.htm<br />

Ferbers Ruvins (fizika), dz. 13.12.1946., ievçlçts 07.12.2006. (Kor.loc.: 23.11.2000.–<br />

7.12.2006.). FTZN. LU Fizikas un matemâtikas fakultâte, Zeïïu ielâ 8, Rîga, LV 1084. Tel.:<br />

67033754. Fakss: 67033751. E pasts: ferber@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ferber.htm<br />

Freivalds Rûsiòð Mârtiòð (matemâtika), dz. 10.11.1942., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.:<br />

09.01.1992.–09.04.1992.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2003). FTZN. LU Matemâtikas un informâtikas<br />

institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459. Tel.: 67226997. Fakss: 67820153. E pasts:<br />

rusins.freivalds@mii.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/freivalds.htm<br />

Gailîtis Agris (fizika), dz. 18.11.1935., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. LU Fizikas institûts,<br />

Miera ielâ 32, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67945821. Fakss: 67901214. E pasts: gailitis@sal.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/gailitisa.htm<br />

Gardovskis Jânis (medicîna), dz. 11.05.1955., ievçlçts 07.12.2006. (Kor.loc.: 21.11.1997.–<br />

07.12.2007.). ÍBMZN. Rîgas Stradiòa universitâte, Dzirciema ielâ 16, Rîga, LV 1007. Tel.:<br />

67409224, 67069545. Fakss: 67471815, 67069545. E pasts: rector@rsu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/gardovskis.htm<br />

37


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Grabis Jânis (materiâlzinâtnes), dz. 18.08.1943., ievçlçts 20.11.2003. (Kor.loc.:<br />

23.11.2000.–20.11.2003.). ÍBMZN. RTU Neorganiskâs íîmijas institûts, Miera ielâ 34,<br />

Salaspils, LV 2169. Tel.: 67944711. Fakss: 67800799. E pasts: grabis@nki.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/grabisj.htm<br />

Grçns Elmârs (bioloìija), dz. 09.10.1935., ievçlçts 12.02.1987. (Kor.loc.: 17.06.1982.–<br />

12.02.1987.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1995). ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs, Râtsupîtes ielâ 1, Rîga, LV 1067. Tel.:<br />

67808003, 67808201. Fakss: 67442407. E pasts: grens@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/grens.htm<br />

Grundspeòíis Jânis (informâtika), dz. 19.06.1942., ievçlçts 20.11.2003. (Kor.loc.:<br />

27.11.1998.–20.11.2003.). FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658.<br />

Tel.: 67089581. Fakss: 67089584. E pasts: Janis.Grundspenkis@cs.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/grundspenkis.htm<br />

Hausmanis Viktors (literatûrzinâtne), dz. 06.12.1931., ievçlçts 06.04.1989. (Kor.loc.:<br />

12.02.1987.–06.04.1989.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2007). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.–<br />

HSZN. LU Literatûras, folkloras un mâkslas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel.: 67357910. Fakss: 67229017. E pasts: litfom@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/hausmanis.htm<br />

Ivbulis Viktors (literatûrzinâtne), dz. 31.05.1933., ievçlçts 26.11.1999. (Kor.loc.:<br />

21.11.1997.–26.11.1999.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050. Tel.: 67561156. E pasts: ivbulis@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv./scientists/ivbulis.htm<br />

Jansone Ilga (valodniecîba), dz. 20.06. 1958, ievçlçta 22.11. 2007. (Kor.loc.: 24.11. 2005. –<br />

22. 11. 2007.). <strong>LZA</strong> viceprezidente: 03.05.2008.– <strong>LZA</strong> HSZN priekðsçdçtâja: 03.05.2008.–.<br />

LU Latvieðu valodas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67227696.<br />

E pasts: ilgajan@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/jansonei.htm<br />

Jansons Juris (mehânika), dz. 16.09.1939., ievçlçts 29.11.2001. (Kor.loc.: 26.11.1999.–<br />

29.11.2001.). <strong>LZA</strong> viceprezidents: 01.05.2004.– <strong>LZA</strong> FTZN priekðsçdçtâjs: 03.05.2008.–.<br />

LU Polimçru mehânikas institûts, Aizkraukles ielâ 23, Rîga, LV 1006. Tel.: 67551145,<br />

67223633. Fakss: 67820467. E pasts: jansons@pmi.lv, fizteh@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/jansonsj.htm<br />

Jemeïjanovs Aleksandrs (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 05.02.1938., ievçlçts<br />

26.11.1999. (Kor.loc.: 09.01.1992.–26.11.1999.). ÍBMZN un LMZN. LLU Biotehnoloìijas un<br />

veterinârmedicînas zinâtniskais institûts “Sigra”, Institûta ielâ 1, Sigulda, LV 2150. Tel.:<br />

67976654. Fakss: 67976655. E pasts: sigra@lis.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/jemeljanovs.htm<br />

Jundzis Tâlavs (politoloìija), dz. 04.10.1951., ievçlçts 23.11.2000. (Kor.loc.: 27.11.1998.–<br />

23.11.2000.). <strong>LZA</strong> viceprezidents: 03.05.2008.– HSZN. <strong>LZA</strong> Baltijas stratçìisko pçtîjumu<br />

centrs, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67227555. E pasts: bspc@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/jundzist.htm<br />

38


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Kalnaès Benedikts (literatûrzinâtne), dz. 25.02.1965., ievçlçts 24.11.2005. (Kor.loc.:<br />

29.11.2001.–24.11.2005.). HSZN. LU Literatûras, folkloras un mâkslas institûts, Akadçmijas<br />

laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67212872, 29610407. Fakss: 67229017. E pasts:<br />

litfom@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalnacsb.htm<br />

Kalnbçrzs Viktors (medicîna), dz. 02.07.1928., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN.<br />

Traumatoloìijas un ortopçdijas slimnîca, Duntes ielâ 12/22, Rîga, LV 1005. Tel./fakss:<br />

67391903.<br />

Kalniòð Arnis (ekonomika), dz. 24.01.1935., ievçlçts 10.02.1987. (Kor.loc.: 16.03.1978.–<br />

10.02.1987.). <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes loceklis: 03.05.2008.– HSZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67568319. E pasts:<br />

arnisk@e-teliamtc.lv<br />

Kalniòð Mârtiòð (íîmija), dz. 25.02.1939., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

09.04.1992.). ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Âzenes ielâ 14/24, Rîga, LV 1048. Tel:<br />

67089218. Fakss: 67615765. E pasts: martinsk@parks.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalninsm.htm<br />

Kalviòð Ivars (íîmija), dz. 02.06.1947., ievçlçts 25.11.1994. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

25.11.1994.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes<br />

institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67551822, 67553233. Fakss: 67550338.<br />

E pasts: kalvins@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalvinsi.htm<br />

Kampars Valdis (íîmija), dz. 05.10.1944., ievçlçts 21.11.1997. (Kor.loc.: 25.11.1994.–<br />

21.11.1997.). <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs: 03.05.2008.– ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ universitâte,<br />

Âzenes ielâ 14/24, Rîga, LV 1048. Tel.: 670225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts:<br />

kampars@ktf.rtu.lv; lza@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kamparsv.htm<br />

Karnîte Raita (ekonomika), dz. 16.10. 1949., ievçlçta 07.12.2006. (Kor.loc.: 21.11.1997.–<br />

07.12.2006.). HSZN. SIA “EPC”, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 29411607.<br />

http://www.lza.lv/scientists/karnite/htm<br />

Kluða Vija (medicîna), dz. 05.09.1940., ievçlçta 24.11.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

24.11.1992.). <strong>LZA</strong> Senâta locekle: 03.05.2008.– ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Ðarlotes ielâ<br />

1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 29276263. Tel./fakss: 67366306. E pasts: vijaklus@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/klusav.htm<br />

Kïaviòð Mâris (videszinâtnes), dz. 12.03.1956., ievçlçts 26.11.1999. (Kor.loc.:<br />

21.11.1997.–26.11.1999.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67331766. Fakss: 67332704. E pasts:<br />

mklavins@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/klavinsm.htm<br />

Knçts Ivars (mehânika), dz. 17.09.1938., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

09.04.1992.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Kaïíu<br />

ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel.: 67089300. Fakss: 67089302. E pasts: knets@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/knetsi.htm<br />

39


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Kondratoviès Rihards (bioloìija), dz. 12.05.1932., ievçlçts 09.01.1992. (Kor.loc.:<br />

06.04.1989.–09.01.1992.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2006). ÍBMZN. LU Rododendru selekcijas un<br />

izmçìinâjumu audzçtava “Babîte”, Spilve, Babîtes pag., Rîgas raj., LV 2101. Tel./fakss:<br />

67913127. E pasts: Rihards.Kondratovics@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kondratr.htm<br />

Krastiòð Jânis (arhitektûra), dz. 23.06.1943., ievçlçts 25.11.1994. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

25.11.1994.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1998). HSZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Âzenes ielâ<br />

16–412, Rîga, LV 1048. Tel.: 67089115, 67089256. Fakss: 67089130. E pasts:<br />

krastins@bf.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/krastinsj.htm<br />

Krastiòð Oïìerts (ekonomika), dz. 27.08.1931., ievçlçts 10.11.1995. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

10.11.1995.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> CSP Statistikas zinâtnisko pçtijumu departaments, Skanstes<br />

ielâ 13, Rîga, LV 1013. Tel.: 67273489. Fakss: 67286736. E pasts:<br />

olgerts.krastins@csb.gov.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/krastinso.htm<br />

Krûmiòð Andris (fizika), dz.31.03.1943., ievçlçts 29.11.2001. (Kor.loc.: 26.11.1999.–<br />

29.11.2001.) <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– FTZN. LU Cietvielu fizikas institûts,<br />

Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.: 67261414. Fakss: 67132778. E pasts:<br />

krumins@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kruminsa.htm<br />

Krûmiòð Juris (demogrâfija), dz. 17.11.1947., ievçlçts 20.11.2008. (Kor.loc.: 26.11.1999.–<br />

20.11.2008.) HSZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67034333.<br />

Fakss: 67034422. E pasts: Juris.Krumins@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kruminsj.htm<br />

Kukaine Rita (bioloìija), dz. 09.11.1922., ievçlçta 17.06.1971. (Kor.loc.: 26.12.1968.–<br />

17.06.1971.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel.: 67220725. E pasts: kukaine22@inbox.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kukaine.htm<br />

Kûle Maija (filozofija), dz. 21.04.1951., ievçlçta 22.11.1996. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

22.11.1996.). <strong>LZA</strong> Senâta locekle: 03.05.2008.– HSZN. LU Filozofijas un socioloìijas<br />

institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1940. Tel.: 67229208. Fakss: 67210806. E pasts:<br />

fsi@lza.lv; maya@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kulem.htm<br />

Kursîte-Pakule Janîna (literatûrzinâtne), dz. 08.03.1952., ievçlçta 21.11.1997. (Kor.loc.:<br />

25.11.1994.–21.11.1997.). HSZN. LU Filoloìijas un mâkslas zinâtòu fakultâte, Visvalþa ielâ<br />

4a, Rîga, LV 1050. E pasts: kursite@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kursite.htm<br />

Lâcis Ivars (fizika), dz. 11.02.1949., ievçlçts 23.11.2000. <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.–<br />

FTZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586.<br />

67034302. E pasts: ilacis@lanet.lv; Ivars.Lacis@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/lacisi.htm<br />

40<br />

Tel.: 67034314. Fakss:


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Lavendelis Egons (mehânika), dz. 20.12.1934., ievçlçts 06.04.1989. (Kor.loc.: 12.02.1987.–<br />

06.04.1989.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1994). FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Ezermalas ielâ 6,<br />

Rîga, LV 1014. Tel.: 29255019. Fakss: 67089746. E pasts: lavendel@parks.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/lavendelis.htm<br />

Lielausis Oïìerts (fizika), dz. 02.09.1930., ievçlçts 24.11.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1999).<br />

FTZN. LU Fizikas institûts, Miera ielâ 32, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67944667. Fakss:<br />

67901214. E pasts: mbroka@sal.lv; fizinst@sal.lv; lielausis@sal.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/lielausis.htm<br />

Lielpçters Jânis (fizika), dz. 17.06.1931., ievçlçts 12.02.1987. (Kor.loc.: 06.07.1973.–<br />

12.02.1987.). <strong>LZA</strong> prezidents: 23.11.1989.–28.02.1994. FTZN. . <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija,<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67974473. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Liepiòð Edvards (íîmija), dz. 01.07.1944., ievçlçts 27.11.1998. (Kor.loc.: 10.11.1995.–<br />

27.11.1998.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV<br />

1006. Tel.: 67014900. Fakss: 67550338. E pasts: edv@osi.lv<br />

http://www.lza.lv./scientists/liepinse.htm<br />

Lukevics Edmunds (íîmija), dz.14.12.1936., ievçlçts 12.02.1987. (Kor.loc.: 17.06.1982.–<br />

12.02.1987.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1996). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts,<br />

Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67553355. Fakss: 67550338. E pasts: ign@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Lukevics.htm<br />

Markus Dace (valodniecîba), dz.13.11.1950., ievçlçta 23.11.2000. (Kor.loc.: 27.11.1998.–<br />

23.11.2000.). <strong>LZA</strong> Senâta locekle: 03.05.2008.– HSZN. Rîgas Pedagoìijas un izglîtîbas<br />

vadîbas augstskola, Imantas 7. lînijâ 1, Rîga, LV 1083. Tel.: 67808010. Fakss: 67808034.<br />

E pasts: rpiva@rpiva.lv; markus@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/markusd.htm<br />

Matîss Imants (mehânika), dz. 29.04.1935., ievçlçts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–<br />

09.01.1992.). FTZN. <strong>LZA</strong> Sertifikâcijas centrs, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel./fakss: 67212807. E pasts: certcn@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/matiss.htm<br />

Millers Tâlis (íîmija), dz. 04.01.1929., ievçlçts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–<br />

09.01.1992.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– <strong>LZA</strong> prezidents: 01.03.1994.–<br />

28.02.1998. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2002). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidijs,<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts:<br />

talism@inbox.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/millerst.htm<br />

Muceniece Ruta (medicîna), dz. 24.03.1950., ievçlçta 20.11. 2008. (Kor.loc.: 29.11.2001.–<br />

20.11.2008.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67362499.<br />

Fakss: 67366306. E pasts: Ruta.Muceniece@lu.lv; rutam@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/muceniecer.htm<br />

Mugurçviès Çvalds (arheoloìija), dz. 06.04.1931., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.:<br />

06.04.1989.–09.04.1992.). HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050. Tel.: 67226934. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/mugurevics.htm<br />

41


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Muiþnieks Indriíis (bioloìija), dz. 09.07.1953., ievçlçts 23.11.2000. (Kor.loc.:<br />

27.11.1998.–23.11.2000.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586.<br />

Tel.: 67034866, 67034401. Fakss: 67034862, 67034302. E pasts: Indrikis.Muiznieks@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/muizniek.htm<br />

Muzikante Inta (fizika), dz. 08.01.1951., ievçlçta 20.11.2008. (Kor.loc.: 07.12.2006.–<br />

20.11.2008.). FTZN. LU Cietvielu fizikas institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.:<br />

67260787, 29284647. Fakss: 67132778. E pasts: inta.muzikante@cfi.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/MuzikanteI.htm<br />

Ose Ieva (arheoloìija), dz. 08.06.1961., ievçlçta 25.11.2004. (Kor.loc.: 27.11.1998.–<br />

25.11.2004.). HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Tel.: 67226934. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv; ieva@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/osei.htm<br />

Priedkalns Jânis (medicîna), dz.28.03.1934., ievçlçts 27.11.1998. (Ârz.loc.: 25.11.1994.–<br />

27.11.1998.). ÍBMZN. A.k. 52, Rîga, LV 1010. Tel.: 26496128. Fakss: 67174758. E pasts:<br />

jpuika@chariot.net.au<br />

http://www.lza.lv/scientists/priedkalns.htm<br />

Pumpçns Pauls (bioloìija), dz. 21.10.1947., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.04.1992.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs, Râtsupîtes ielâ 1,<br />

Rîga, LV 1067. Tel.: 67808214. Fakss: 67442407. E pasts: paul@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/pumpens.htm<br />

Raðals Îzaks (bioloìija), dz. 29.06.1947., ievçlçts 29.11.2001. (Kor.loc.: 22.11.1996.–<br />

29.11.2001.). ÍBMZN un LMZN. LU Bioloìijas institûts, Miera ielâ 3, Salaspils, LV 2169.<br />

Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rashali.htm<br />

Ribickis Leonîds (enerìçtika), dz. 24.08.1947., ievçlçts 22.11.2007. (Kor.loc.: 29.11.2001.–<br />

22.11.2007.). FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel.:<br />

67089415. Fakss: 678<strong>2009</strong>4. E pasts: leonids.ribickis@rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Ribickis.htm<br />

Rikards Rolands (mehânika), dz. 15.12.1942., ievçlçts 21.11.1997. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

21.11.1997.). FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Âzenes ielâ 16, Rîga, LV 1048. Tel.:<br />

67089124. Fakss: 67089254. E pasts: rikards@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rikardsr.htm<br />

Rivþa Baiba (ekonomika), dz. 01.12.1949., ievçlçta 26.11.1999. (Kor.loc.: 10.11.1995.–<br />

26.11.1999.). <strong>LZA</strong> Senâta locekle: 03.05.2008.– LMZN un HSZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas<br />

universitâte, Svçtes ielâ 18, Jelgava, LV 3001. Tel.: 63023739. LR Saeima, Jçkaba ielâ 16,<br />

Rîga, LV 1811. Tel.: 67087237. Fakss: 67087100. E pasts: baiba.rivza@llu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rivzab.htm<br />

Rocçns Kârlis (mehânika), dz. 03.03.1939., ievçlçts 21.11.1997. (Kor.loc.: 10.11.1995.–<br />

21.11.1997.). FTZN. LU Bûvniecîbas un rekonstrukcijas institûts, Âzenes ielâ 16, Rîga,<br />

LV 1048. Tel.: 67089284, 67089184. Fakss: 67089121. E pasts: rocensk@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rocensk.htm<br />

42


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Ronis Indulis (vçsture), dz. 25.03.1943., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.04.1992.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv<br />

Rozentâls Rafails (medicîna), dz. 27.09.1937., ievçlçts 23.11.2000. (Kor.loc.: 21.11.1997.–<br />

23.11.2000.). ÍBMZN. P. Stradiòa Klîniskâ universitâtes slimnîca, Pilsoòu ielâ 13, Rîga, LV<br />

1002. Tel.: 67614210, 67613474. Fakss: 67212515. E pasts:<br />

Rafail_Rozental@transplantation.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rosentalr.htm<br />

Samsons Vilis (vçsture, filozofija), dz. 03.12.1920., ievçlçts 26.12.1968. (Kor.loc.:<br />

26.03.1951.–26.12.1968.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050.<br />

Sedmalis Uldis (íîmija), dz. 22.05.1933., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.04.1992.). ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Âzenes ielâ 14/24, Rîga, LV 1048. Tel.:<br />

67089266. Fakss: 67615765. E pasts: sperberga@ktf.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/sedmalis.htm<br />

Siliòð Andrejs (fizika), dz. 12.10.1940., ievçlçts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.01.1992.). <strong>LZA</strong> viceprezidents, ârlietu sekretârs: 03.05.2008.– FTZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas prezidijs, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67211405. Fakss:<br />

67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/silinsa.htm<br />

Skuja Linards (fizika), dz. 08.02.1952., ievçlçts 20.11.2003. (Kor.loc.: 22.11.1996.–<br />

20.11.2003.). FTZN. LU Cietvielu fizikas institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.:<br />

67260756. Fakss: 67132778. E pasts: skuja@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/skujal.htm<br />

Skujiòa Valentîna (valodniecîba), dz. 02.10.1937., ievçlçta 21.11.1997. (Kor.loc.:<br />

25.11.1994.–21.11.1997.). <strong>LZA</strong> Senâta locekle: 03.05.2008.– HSZN. LU Latvieðu valodas<br />

institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67227696. Tel.: 67229636.<br />

E pasts: vaska@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/skujina.htm<br />

Spârîtis Ojârs (mâkslas zinâtnes), dz. 28.11. 1955., ievçlçts 25.11.2004. (Kor.loc.:<br />

26.11.1999.–25.11.2004.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Mâkslas akadçmija, O. Kalpaka bulv. 13, Rîga,<br />

LV 1867. Tel.: 67332202. Fakss: 67228963. E pasts: lma@latnet.lv; ojars.sparitis@lma.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/sparitis.htm<br />

Stradiòð Jânis (íîmija), dz. 10.12.1933., ievçlçts 06.07.1973. (Kor.loc.: 26.12.1968.–<br />

06.07.1973.). <strong>LZA</strong> Senâta pr-js: 03.05.2008.– <strong>LZA</strong> prezidents: 01.03.1998.–30.04.2004.<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1993). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidijs, Akadçmijas<br />

laukumâ 1, Rîga, LV 1050; <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga,<br />

LV 1006; LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

67213663, 67555985. Fakss: 67821153. E pasts: stradins@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/stradinsj.htm<br />

43


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Strakovs Andris (íîmija), dz. 27.06.1934., ievçlçts 10.11.1995. (Kor.loc.: 24.11.1992.–<br />

10.11.1995.). ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ universitâte, Âzenes ielâ 14/24, Rîga, LV 1048. Tel.:<br />

67089221. Fakss: 67615765. E pasts: strakovs@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/strakovsa.htm<br />

Ðteinbergs Valentîns (filozofija), dz. 04.04.1918., ievçlçts 16.03.1978. (Kor.loc.:<br />

28.02.1963.–16.03.1978.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050. Tel.: 67407293.<br />

Ðternbergs Andris (fizika), dz. 13.05.1944., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. LU Cietvielu<br />

fizikas institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.: 67187810. Fakss: 67132778. E pasts:<br />

stern@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/sternberg.htm<br />

Ðvarcs Kurts (fizika), dz. 27.04.1930., ievçlçts 06.12.1990. (Kor.loc.: 17.06.1971.–<br />

06.12.1990.). FTZN. LU Cietvielu fizikas institûts. Paðreizçjâ adrese: Gesellschaft für<br />

Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt Materialforschung, Planckstr. 1, D-64291 Darmstadt,<br />

Deutschland. Tel.: (496519) 712169. Fakss: (496519) 712179. E pasts: k.schwartz@gsi.de<br />

Tâle Ivars (fizika), dz. 23.01.1936., ievçlçts 22.11.1996. (Kor.loc.: 26.11.1993.– 22.11.1996.).<br />

FTZN. LU Cietvielu fizikas institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.: 67260639. Fakss:<br />

67132778. E pasts: iatale@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/tale/i_talere.htm<br />

Tamuþs Vitauts (mehânika), dz. 02.12.1935., ievçlçts 09.01.1992. (Kor.loc.: 17.06.1982.–<br />

09.01.1992.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2008). FTZN. LU Polimçru mehânikas institûts, Aizkraukles<br />

ielâ 23, Rîga, LV 1006. Tel.: 67543306. Fakss: 67820467. E pasts: tamuzs@pmi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/tamuzsv.htm<br />

Teters Gundaris (mehânika), dz. 21.08.1928., ievçlçts 24.11.1992.<br />

FTZN. LU Polimçru<br />

mehânikas institûts, Aizkraukles ielâ 23, Rîga, LV 1006. Tel.: 67543307. Fakss: 67820467.<br />

E pasts: teters@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/tetersg.htm<br />

Torgâns Kalvis (tiesîbu zinâtnes), dz. 31.03.1939., ievçlçts 21.11.1997. (Kor.loc.:<br />

24.11.1992.–21.11.1997.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.:<br />

67034527. Fakss: 67034528. E pasts: kalvis.torgans@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/torgans.htm<br />

Treimanis Arnis (íîmija), dz. 19.02.1940., ievçlçts 20.11.2008. (Kor.loc.: 21.11.1997.–<br />

20.11.2008.). <strong>LZA</strong> Senâta loceklis: 03.05.2008.– ÍBMZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.: 67551559, 29258122. Fakss:<br />

67550635. E pasts: arnis.treimanis@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/treimanis.htm<br />

Valters Raimonds (íîmija), dz. 27.05.1938., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

09.04.1992.). <strong>LZA</strong> viceprezidents: 03.05.2008.– <strong>LZA</strong> ÍBMZN priekðsçdçtâjs: 03.05.2008.–<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidijs, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67220725,<br />

67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/valtersr.htm<br />

44


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Vanags Edvîns (ekonomika), dz. 12.07. 1938., ievçlçts 26.11.1999. (Kor.loc.: 26.11.1993.–<br />

26.11.1999.). <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes loceklis: 03.05.2008.– HSZN. <strong>Latvijas</strong> CSP<br />

Statistikas zinâtnisko pçtîjumu departaments, Skanstes ielâ 13, Rîga, LV 1013. Tel.: 67273489.<br />

Fakss: 67286736. E pasts: edvins.vanags@csb.gov.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vanagse.htm<br />

Vâvere Vera (literatûrzinâtne), dz. 31.12.1929., ievçlçta 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–<br />

09.04.1992.). HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.Tel.:<br />

67246908. Fakss: 67229017. E pasts: litfom@lza.lv<br />

Vederòikovs Nikolajs (íîmija), dz. 08.02.1937., ievçlçts 24.11.1992. (Kor.loc.:<br />

06.04.1989.–24.11.1992.). <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes loceklis: 03.05.2008. – ÍBMZN un<br />

LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.:<br />

67553760. Fakss: 67550635. E pasts: ved@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vedern.htm<br />

Viesturs Uldis (biotehnoloìija), dz. 14.06.1936., ievçlçts 12.02.1987. (Kor.loc.: 17.06.1982.–<br />

12.02.1987.). ÍBMZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidijs, Akadçmijas laukumâ<br />

1, Rîga, LV 1050; LU Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts, Kronvalda bulv. 4, Rîga,<br />

LV 1010; <strong>Latvijas</strong> Valsts Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.:<br />

67034884, 67553063, 29284923. Fakss: 67034885, 67550635, 67821153. E pasts:<br />

koks@edi.lv; lumbi@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/viestursu.htm<br />

Vîksna Arnis (medicîna), dz. 25.02.1942., ievçlçts 29.11.2001. (Kor.loc.: 10.11.1995.–<br />

29.11.2001.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67034568.<br />

Fakss: 67366306. E pasts: Arnis.Viksna@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/viksnaa.htm<br />

Vîksne Jânis (bioloìija), dz. 18.09.1936., ievçlçts 24.11.2005. (Kor.loc.: 26.11.1999.–<br />

24.11.2005.). ÍBMZN. LU Bioloìijas institûts, Miera ielâ 3, Salaspils, LV 2169. Tel.:<br />

67945437, 67945393. Fakss: 67944986. E pasts: ornlab@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/ViksneJ.htm<br />

Vîíe-Freiberga Vaira (psiholoìija, folkloristika), dz. 01. 12. 1937., ievçlçta 05.07.1999.<br />

(Ârzemju loc.: 05.07. 1990.–05.07. 1999.). <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1997). HSZN. Pils laukumâ 3,<br />

Rîga, LV 1900. Tel.: 67092191. Fakss: 67092157. E pasts: karina.ravina@president.lv<br />

http://www.president.lv<br />

Volkolâkovs Jânis (medicîna), dz. 28.04.1931., ievçlçts 25.11.1994. (Kor.loc.:<br />

24.11.1992.–25.11.1994.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050. Tel.: 67605546.<br />

http://www.lza.lv/scientists/volkolak.htm<br />

Zaíis Juris (fizika), dz. 04.11.1936., ievçlçts 06.12.1990. (Kor.loc.: 17.06.1982.–<br />

06.12.1990.). FTZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel./fakss:<br />

67280807. E pasts: juris.zakis@riga.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zakisj.htm<br />

45


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Zicmanis Andris (íîmija), dz. 21.04.1941., ievçlçts 22.11.2007. (Kor.loc.: 27.11.1998.–<br />

22.11.2007.). ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte, K.Valdemâra ielâ 48, Rîga, LV 1013. Tel.:<br />

67372573. Fakss: 67378736. E pasts: zicmanis@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zicmanis.htm<br />

Zvidriòð Pçteris (ekonomika), dz. 31.05.1943., ievçlçts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–<br />

09.04.1992.). <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes pr-js: 03.05.2008.– HSZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte,<br />

Aspazijas bulv. 5, Rîga, LV 1050. Tel.: 67034788. Fakss: 67034787. E pasts:<br />

peteris.zvidrins@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zvidrins.htm


<strong>LZA</strong> GODA LOCEKÏI<br />

GODA LOCEKÏI<br />

Asaris Gunârs (arhitektûra), dz. 23.06. 1934., ievçlçts 29. 11. 2001. HSZN. RTU<br />

Arhitektûras un pilsçtplânoðanas fakultâte, Âzenes ielâ 16–20, Rîga, LV 1048. Tel.: 67089256,<br />

26557533. Fakss: 67012922.<br />

Latvija<br />

Azarova-Vâciete Ludmila<br />

(literatûra), dz.11.04.1935., ievçlçta 27.11.1998. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67433173.<br />

Latvija<br />

Baumane Biruta (mâksla), dz. 06.06.1922., ievçlçta 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67459444.<br />

Latvija<br />

Baumanis Viesturs (bioloìija), dz. 19.09.1942., ievçlçts 07.12.2006.<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Kronvalda bulv. 4, Rîga, LV 1586. Tel.: 67808219, 26539843. Fakss:<br />

67442407. E pasts: viesturs@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/baumanisv.htm<br />

Latvija<br />

Bels Alberts (literatûra), dz. 06.10. 1938., ievçlçts 26. 11. 1999. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. E pasts: albertsbels@apollo.lv<br />

Latvija<br />

Bçrziòð Uldis (literatûra), dz. 17.05.1944., ievçlçts 24.11.1993.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67210428. E pasts:<br />

uldisber@lanet.lv<br />

Latvija<br />

Blumbergs Ilmârs (mâksla), dz. 06.09.1943., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67562576.<br />

Latvija<br />

Briedis Leons (literatûra), dz. 16.12.1949., ievçlçts 22. 11. 2007. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67454389. E pasts:<br />

kentaursXX1@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Denisova Raisa<br />

(antropoloìija), dz. 30.08.1930., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67451842. Fakss: 67821153.<br />

E pasts: lvi@lza.lv<br />

Latvija<br />

Dobrovenskis Roalds (literatûra), dz. 02.09.1936., ievçlçts 28.11.2002. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67622609.<br />

Latvija<br />

47


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Dumpis Uldis (mâksla), dz.03.10.1943., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. Nacionâlais teâtris,<br />

Kronvalda bulv. 2, Rîga, LV 1010. Tel.: 67006304. E pasts: info@teatris.lv<br />

Latvija<br />

Dûmiòð Jânis (mâksla), dz. 30.03.1922., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67217754.<br />

Latvija<br />

Dzene Lilija (mâkslas zinâtnes), dz. 25.07.1929., ievçlçta 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67339403.<br />

Latvija<br />

Einfelde Maija (mâksla), dz. 02.01. 1939., ievçlçta 29. 11. 2001. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Latvija<br />

Ezerietis Çvalds (medicîna), dz. 26.12.1913., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67617235.<br />

Latvija<br />

Gerts Oskars (þurnâlistika), dz. 28.12.1940., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. Laikraksts<br />

“<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis”, Bruòinieku ielâ 36–2, Rîga, LV 1011. Tel.: 67298833. Fakss: 67506466.<br />

E pasts: redakcija@lv.lv<br />

Latvija<br />

Guïâns Pçteris (ekonomika), dz. 08.09.1920., ievçlçts 20.11.2003. (Kor. loc.:<br />

26.12.1968.—20.11.2003.). HSZN. <strong>LZA</strong> Ekonomikas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

LV 1050. Tel.: 67567909,26027055. E pasts: gulans@apollo.lv<br />

Latvija<br />

Jâkobsons Valdis<br />

(ekonomika), dz. 04.06.1938., ievçlçts 22.11.1996. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67326015. E pasts:<br />

valdisjakobsons@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Jurkâne Anna (vçsture), dz. 30.06.1944., ievçlçta 28.11.2002. HSZN. Sigulda, Turaidas<br />

ielâ 10, Rîgas rajons, LV 2150. Tel.: 67971797. Fakss: 67973628. E pasts:<br />

turaida.muzejs@apollo.lv<br />

Latvija<br />

Hermanis Alvis<br />

(mâksla), dz. 27.04.1965., ievçlçts 22.11.2007. HSZN. Jaunais Rîgas<br />

teâtris, Lâèplçða ielâ 25, Rîga, LV 1011. Tel.: 67283323. E pasts: jrt@jrt.lv<br />

Latvija<br />

Kalniòð Imants (mâksla), dz. 26.05.1941., ievçlçts 22.11.1996. HSZN. LR Saeima, Jçkaba<br />

ielâ 16, Rîga, LV 1811. Tel./fakss: 67087268. E pasts: imants.kalnins@saeima.lv<br />

Latvija<br />

Karma Tenu (valodniecîba), dz. 01.05.1924., ievçlçts 10.11.1995. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67628828.<br />

Latvija<br />

48


<strong>LZA</strong> GODA LOCEKÏI<br />

Keggi Kristaps Juris (medicîna), dz. 09.08.1934., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. Orthopaedic<br />

Surgery, PC, 1201 West Main St., Waterbury, CT 06708. Tel.: (1-203) 7852579. Fakss:<br />

(1-203) 7857132. E pasts: keggi@snet.net<br />

http://www.keggiorthofoundation.org/kristaps_keggi.shtml<br />

USA<br />

Kokars Imants (mâksla), dz. 16.08.1921., ievçlçts 26.11.1993. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67339900.<br />

Latvija<br />

Krçmers Gidons (mâksla), dz. 27.02.1947., ievçlçts 26. 11. 1999. HSZN. KREMERata<br />

Baltica, R. Vâgnera ielâ 4. Rîga, LV 1050. Tel.: 67224055. Fakss: 67213072. E pasts:<br />

kb@kremeratabaltica.lv<br />

Latvija<br />

Kroders Oïìerts (mâksla), dz. 09.08.1921., ievçlçts 07.12.2006. HSZN. Lâèplçða ielâ 4,<br />

Valmiera, LV 4201. Tel.: 64207297. E pasts: vdt@apollo.lv<br />

Latvija<br />

Kronbergs Juris (literatûra), dz. 09.08.1946., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (468) 7401308; (4673)5676229.<br />

E pasts: juris.kronbergs@chello.se; juris.kronbergs@swipnet.se<br />

Zviedrija<br />

Lancmanis Imants (mâkslas vçsture), dz. 29.07.1941., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>LZA</strong><br />

Lielâ medaïa (2004). Rundâles pils muzejs, Rundâles pag., Bauskas raj., LV 3921. Tel.:<br />

639 62272. Fakss: 639 22274. E pasts: lancmanis.rpm@eila.lv<br />

Latvija<br />

Latvietis Jânis (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 15.02.1928., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN<br />

un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, Lielâ ielâ 2, Jelgava, LV 3001. Tel.:<br />

63081163. Tel./fakss: 630 05696. E pasts: lfdek@llu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/latvietisj.htm<br />

Latvija<br />

Loèmelis Jâzeps (informâtika), dz. 12.09.1928., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

jazeps.locmelis@apollo.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/locmelisj.htm<br />

Latvija<br />

Tel.: 67466166. E pasts:<br />

Muceniece Aina (medicîna), dz. 23.03.1924., ievçlçta 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 63081490, 29839806.<br />

Latvija<br />

Osis Jânis (informâtika), dz.06.04.1929., ievçlçts 27.11.1998. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte, Meþa ielâ 1/4, Rîga, LV 1048. Tel.: 67089523. Fakss: 67089590. E pasts:<br />

Janis.Osis@cs.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/osisj.htm<br />

Latvija<br />

49


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Osis Jânis Andris (mâksla), dz. 04.10.1943. , ievçlçts 28.11.2002. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Mâkslas<br />

akadçmija, O. Kalpaka bulv. 13, Rîga, LV 1867. Tel.: 67326068. Fakss: 67228963. E pasts:<br />

jaosis@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Pauls Raimonds (mâksla), dz. 12.01.1936., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. LR Saeima, Jçkaba<br />

ielâ 16, Rîga, LV 1811. Tel.: 67087222.<br />

Latvija<br />

Peters Jânis (literatûra), dz. 30.06.1939., ievçlçts 06.12.1990. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67339350.<br />

Latvija<br />

Ranka Indulis Ojârs (mâksla), dz. 15.04.1934., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. <strong>LZA</strong> Raiòa<br />

balva (1998). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

67602113.<br />

Latvija<br />

Rubenis Juris (teoloìija), dz. 20.12.1961., ievçlçts 28.11.2002. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67601564, 67603466. E pasts:<br />

j.rubenis@parks.lv<br />

Latvija<br />

Rûmnieks Valdis (literatûra), dz. 06.10. 1951., ievçlçts 24.11. 2005. HSZN. Rîgas Latvieðu<br />

biedrîba, Meríeïa ielâ 13, Rîga, LV 1050. Tel.: 67358550. Fakss: 67358566. E pasts:<br />

RLbiedriba@apollo.lv<br />

Latvija<br />

Sirmais Mâris (mâksla), dz. 27.06. 1969., ievçlçts 24.11. 2005. HSZN. Valsts akadçmiskais<br />

koris “Latvija”, Kaïíu ielâ 11a, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67223839.<br />

Latvija<br />

Skuja Nikolajs (medicîna), dz. 05.10.1913., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67560258. E pasts:<br />

Nikolajs.Skuja@parks.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/skujan.htm<br />

Latvija<br />

Skujenieks Knuts (literatûra), dz. 05.09.1936., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67980189.<br />

Latvija<br />

Skujiòð Zigmunds (literatûra), dz.25.12.1926., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67339428.<br />

Latvija<br />

Skulme Dþemma (mâksla), dz. 20.09.1925., ievçlçta 24.11.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67519086.<br />

Latvija<br />

50


<strong>LZA</strong> GODA LOCEKÏI<br />

Streiès Jânis (mâksla), dz. 26.09. 1936., ievçlçts 26.11.1999. HSZN. <strong>LZA</strong> Raiòa balva<br />

(2008). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67339569.<br />

E pasts: j.streics@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Strods Heinrihs (vçsture), dz. 20.04.1925., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Okupâcijas<br />

muzejs, Strçlnieku laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67212715, 67454077. Fakss: 67229255.<br />

E pasts: omf@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/strodsh.htm<br />

Latvija<br />

Strupulis Jânis (mâksla), dz. 28.01.1949., ievçlçts 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 26811186.<br />

E pasts: janis.strupulis@gmail.com<br />

Latvija<br />

Vasks Pçteris (mâksla), dz. 16.04.1946., ievçlçts 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67629960. E pasts: peterisv@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Vârpa Andris (mâksla), dz. 19.02.1950., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 29111420. E pasts:<br />

andrisvarpa@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Zariòð Kârlis (mâksla), dz. 06.07. 1930.,<br />

ievçlçts 29.11.2001. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67622357.<br />

Latvija<br />

Zâlîte Mâra (literatûra), dz.18.02.1952., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Rakstnieku<br />

savienîba, Kurðu ielâ 24, Rîga, LV 1006.<br />

Latvija<br />

Zemzaris Uldis (mâksla), dz.24.02.1928., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67339421.<br />

Latvija<br />

Zçbergs Viktors (enerìçtika), dz. 05.07.1926., ievçlçts 07.12.2006. FTZN. Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67558692. Fakss: 67550839.<br />

E pasts: energy@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zebergsv.htm<br />

Latvija<br />

Ziedonis Imants (literatûra), dz. 03.05.1933., ievçlçts 05.07.1990. HSZN. <strong>LZA</strong> Raiòa balva<br />

(2001). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67323443.<br />

Latvija<br />

Þîgure Anna (literatûra), dz. 25.08. 1948., ievçlçta 24. 11. 2005. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67760346. E pasts: veleda@apollo.lv<br />

Latvija


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Adâls Andreass (Andreas Ådahl) (politoloìija), dz.29.09.1938., ievçlçts 27.11.1998.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (46) 8 6620904.<br />

E pasts: andreas.adahl3@comhem.se<br />

Sweden<br />

Andronovs Aleksejs (Aleksey Andronov) (valodniecîba), dz. 12.12.1972., ievçlçts<br />

22.11.2007. HSZN. Shirokaya str. 18-12, Pushkin-8, St.Petersburg 189620. Tel.:<br />

(7-812)4761142. E pasts: baltistica@gmail.com<br />

Russia<br />

Angermanis Norberts (Norbert Angermann) (vçsture), dz. 02.11.1936., ievçlçts<br />

24.11.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

(49-41)814820.<br />

Deutschland<br />

Balabkins Nikolajs (ekonomika), dz. 17.07.1926., ievçlçts 27.06.1991. HSZN. College of<br />

Business and Economics, Lehigh University, 621 Taylor Str., Bethlechem, PA 18015-3117.<br />

Tel.: (1-610)7583420. Fakss: (1-610)7584677. E pasts: nib2@lehigh.edu<br />

USA<br />

Benninghofens Frîdrihs (Friedrich Benninghoven) (vçsture), dz. 09.03.1925.,<br />

ievçlçts 26.11.1993. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050.<br />

Deutschland<br />

Birkerts Gunârs (arhitektûra), dz. 17.01.1925., ievçlçts 27.06.1991. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2000). HSZN. Gunnar Birkerts, FAIA, P.O.Box 812115, Wellesley, Massachusetts<br />

02482-0013. Tel.: (7-812)354091. Fakss: (7-812) 354167. E pasts: gunnarbirk@aol.com<br />

USA<br />

Bojârs Nikodçms (Nicodemus E. Boyer) (íîmija), dz. 01.06.1925., ievçlçts<br />

10.11.1995. ÍBMZN. Delta Scientific Consultants, P.O. Box 312, Three Rivers, MI 49093.<br />

Tel.: (1-269)2781098. E pasts: studeophile@live.com<br />

USA<br />

Bolðaitis Pçteris (íîmija), dz. 12.07.1937., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67283955, 29101062. Fakss: 67283955.<br />

E pasts: irapeteris@aol.com<br />

Latvija<br />

Bonda Dzintra (valodniecîba), dz. 01.09.1940., ievçlçta 29.11.2001. HSZN. 18 Maplewood<br />

Drive, Athens, Ohio 45701. Tel.: (1-614)5934565, (1-614)5935019. E pasts: bond@ohiou.edu<br />

USA<br />

Branès Maikls (Michael Branch) (valodniecîba), dz. 24.03.1940., ievçlçts 23.11.2000.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050.<br />

MBr1504092@aol.com<br />

http://www.ssees.ac.uk<br />

UK<br />

52<br />

E pasts:


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Branovers Hermanis (Herman Branover) (fizika), dz. 13.12.1931., ievçlçts<br />

09.01.1992. FTZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050.<br />

http://www.bgu.ac.il/me/staff/branover/index.html<br />

USA<br />

Brasârs Þils (Gilles Brassard) (informâtika), dz. 20.04.1955., ievçlçts 27.11.1998.<br />

FTZN. Universite de Montreal, C.P. 6128, succursale “A”, Montreal (Quebec), H3C 3J7,<br />

Tel.: (1-514)3436807. Fakss: (1-514)3435834. E pasts: brassard@iro.umontreal.ca<br />

http://www.iro.umontreal.ca/~brassard/<br />

Canada<br />

Bunkðe Edmunds (ìeogrâfija), dz. 29.07.1935., ievçlçts 26.11.1993. ÍBMZN. Dept. of Geography,<br />

University of Delaware, Newark, DE 19716. Tel.: (1-302)8318266. Fakss:<br />

(1-302)8316654. E pasts: ebunkse@udel.edu<br />

http://www.udel.edu/Geography/faculty/bunkse.html<br />

USA<br />

Èiegis Raimonds (matemâtika), dz. 18.10.1958., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. Vilniaus<br />

Gedimino technikos universitetas, Sauletekio 11 , Vilnius LT-10223. Tel.: (370-5) 2744828.<br />

Fakss: (370-5)2744844. E pasts: rc@fm.vgtu.lt<br />

http://www.mmk.fm.vgtu.lt/lt/DARBUOTOJO-CV/9490<br />

Lietuva<br />

Daugulis Andrejs (Andrew Daugulis) (biotehnoloìija), dz. 01.09.1951., ievçlçts<br />

09.01.1992. ÍBMZN. Dept. of Chemical Engineering, Queen’s University, 98 College Street,<br />

Kingston, Ontario K7L 3N6. Tel.: (1-613)5332784. Fakss: (1-613)5336637.<br />

E pasts: andrew.daugulis@chee.quensu.ca<br />

http://www.chemeng.queensu.ca/people/daugulis/<br />

Canada<br />

Dini Pjetro Umberto (valodniecîba), dz. 05.10.1960., ievçlçts 20.11.2003. HSZN.<br />

Dipartimento di Linguistica Universita di Pisa, Via S. Maria 36, 1-56126 Pisa, Italy. Tel.<br />

(39-050)913701; (39-050)543593. Fakss: (39-050)913709. E pasts: pud@alephint.it<br />

Italia<br />

Draviòð Dainis (astronomija), dz. 10.09.1949., ievçlçts 09.01.1992. FTZN. <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (1998). Lund Observatory, Box 43, SE-22100 Lund. Tel.: (46-46)2227297. Fakss:<br />

(46-46)2224614. E pasts: dainis@astro.lu.se<br />

http://www.astro.lu.se/~dainis/<br />

Sweden<br />

Dreifelds Juris (politoloìija), dz. 17.04. 1942., ievçlçts 26. 11. 1999. HSZN. Department of<br />

Political Science, Brock University 500 Glenridge Ave TA 468, St. Catharines, Ontario, L2S<br />

3A1. Tel.: (1-905)6885550, ext. 3478. Fakss: (1-905)9889388. E pasts: jdreifelds@brocku.ca<br />

http://www.brocku.ca/politicalscience/people/Juris_Dreifelds.html<br />

Canada<br />

Dreimanis Aleksis (ìeoloìija), dz. 13.08.1914., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. 287<br />

Neville Dr., London ON N6G IC2. Tel.: (1-519)6612111, (1-519)6726865. Fakss:<br />

(1-519)6613198. E pasts: mschell@uwo.ca<br />

Canada<br />

53


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Dumbrâjs Oïìerts (Olgierd Dumbrajs) (fizika), dz. 16.02.1942., ievçlçts 29.11.2001.<br />

FTZN. LU Cietvielu fizikas institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.: 67261414. Fakss:<br />

67132778. E pasts: olgerts. dumbrajs@lu.lv<br />

Latvija<br />

Dundurs Jânis (mehânika), dz. 13.09.1922., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-847)4914008. E pasts:<br />

j-dundurs@northwestern.edu<br />

USA<br />

Egidijs Tills fon (Till von Egidy) (fizika), dz. 23.12.1933., ievçlçts 21.11.1997. FTZN.<br />

Physik-Department, Technische Universität München, James-Franck-Strasse, 85748<br />

Garching. Tel. (089)28912510. Fakss: (089)28912570. E pasts: egidy@ph.tum.de;<br />

Egidy@Physik.TU-Muenchen.de<br />

http://www.e18.physik.tu-muenchen.de/staff/egidy.html<br />

Deutschland<br />

Ekmanis Rolfs (literatûrzinâtne), dz.10.02.1929., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: (1-928)2049247. E pasts:<br />

rekmanis@msn.com; rolfs.ekmanis@asu.edu<br />

USA<br />

Engelbrehts Jiri (Jüri Engelbrecht) (mehânika), dz. 01.08.1939., ievçlçts 22.11.1996.<br />

FTZN. Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn. Tel.: (372)6442013. Fakss:<br />

(372)6451805. E pasts: J.Engelbrecht@akadeemia.ee; je@ioc.ee<br />

http://www.akadeemia.ee/en/membership/_members/engelbrecht/<br />

Estonia<br />

Evarestovs Roberts (fizika), dz. 23.07.1937., ievçlçts 20.11.2003. FTZN. <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (2007). Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Óíèâåðñèòåòñêèé<br />

ïð. 26, Ïåòðîäâîðåö, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 198504. Tel.: (7-812)4286755. Fakss:<br />

(7-812)4286939. E pasts: evarest@hm.csa.ru<br />

http://www.chem.spbu.ru/evarestov_e.html<br />

Ðîññèÿ<br />

Ezergailis Andrievs (vçsture), dz. 10.12.1930., ievçlçts 05.07.1990. HSZN. Dept. of History,<br />

Ithaca College, Ithaca, NY 14850. Tel.: (1-607)2743597. E pasts: ezergail@ithaca.edu<br />

USA<br />

Fennels Trevors (Trevor Fennell) (valodniecîba), dz. 16.07.1940., ievçlçts 06.12.1990.<br />

HSZN. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2006). Flinders University of South Australia, GPO Box 2100,<br />

Adelaide, SA 5001. Tel.: (618)82012587. Fakss: (618)82012784.<br />

E pasts: Trevor.Fennell@flinders.edu.au; tgfennel@hotmail.com<br />

http://ehlt.flinders.edu.au/deptlang/staff/fennell.php<br />

Australia<br />

Fjodorovs Sergejs (Sergey Fedoroff) (medicîna), dz. 20.02.1925., ievçlçts<br />

26.11.1999. ÍBMZN. 36 Cantlon Cres., Saskatoon, SK S7J2T3. Tel.: (1-306)9664080. Fakss:<br />

(1-306)9664298. E pasts: fedoroff@duke.usask.ca<br />

Canada<br />

54


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Gamkrelidze Tomass (valodniecîba), dz. 23.10. 1929., ievçlçts 20.11. 2008. HSZN.<br />

Gruzijas Zinâtòu akadçmija, Rustaveli prospektâ 52, Tbilisi. Tel.: (99532) 998891<br />

Gruzija<br />

Grava Sigurds (arhitektûra), dz. 25.09.1934., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67225849. Columbia University, 401 W<br />

118 st., app. 34. New York, NY 10027. Tel.: (1-212)2228847.<br />

USA<br />

Hartmanis Juris (informâtika), dz. 05.07.1928., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (2001). Computer Science Department, 5149 Upson Hall, Cornell University, Ithaca,<br />

NY 14853. Tel.: (1-607)2559208. Fakss: (1-607)2554428. E pasts: jh111@cornell.edu;<br />

jh@cs.cornell.edu<br />

http://www.cs.cornell.edu/people/hartmanis/;<br />

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Juris-Hartmanis<br />

USA<br />

Hartmanis Mâris (bioloìija), dz. 21.09.1953., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN. Vitrolife AB,<br />

Box 9080, SE-400 92 Göteborg. Tel.: (4631)7218000. Fakss: (4631) 7218090.<br />

Sweden<br />

Hollo Erki Johanness (Erkki Johannes Hollo) (tiesîbu zinâtnes), dz. 28.11.1940,<br />

ievçlçts 20.11.2003. HSZN. Helsinki University/ Faculty of Law, Yliopistonkatu 3, P.O. Box<br />

00014, University of Helsinki. 00100 Helsinki. Tel.: (358-09)19123118. Fakss:<br />

(358-09)19123108. E pasts: erkki.hollo@helsinki.fi<br />

Finland<br />

Ivanovs Vjaèeslavs (Vyacheslav Ivanov) (kultûras vçsture), dz. 20.08.1929., ievçlçts<br />

26.11.1993. HSZN. Dept. Slavic Languages and Literatures, University of California, 115<br />

Kingsey Hall, Box 951502 Los Angeles, CA 90095-1502. Tel.: (1-213)8256397. Fakss:<br />

(1-213)2065263. E pasts: ivanov@ucla.edu<br />

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/slavic/faculty/ivanov_v.html<br />

USA<br />

Janmeijs Pauls (Paul Albert Janmey) (fizikâlâ íîmija), dz. 30.04.1953., ievçlçts<br />

24.11.2005. FTZN. University of Pennsylvania, 1010 Vagelos Labs. 3340 Smith Walk Philadelphia,<br />

PA 19104. Tel.: (215) 573 7380, (215) 573 9787. Fakss: (215) 573 6815. E pasts:<br />

janmey@mail.med.upenn.edu<br />

http://www.med.upenn.edu/camb/faculty/cbp/janmey.html<br />

USA<br />

Juodka Benedikts (Benediktas Juodka) (íîmija), dz. 13.01.1943., ievçlçts<br />

25.11.1994. ÍBMZN. Vilnius University, Universiteto g. 3, Vilnius LT-01513. Tel.: (370-5)<br />

2687010. Fakss: (370-5)2687009. E pasts: rector@vu.lt; benediktas.juodka@cr.vu.lt<br />

Lietuva<br />

Kalniòð Vitauts (bioloìija), dz. 12.01.1938., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN. Dept. of Biochemistry,<br />

Medical Sciences Building, University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 1A8. Tel.:<br />

(1-416)9784096. Fakss: (1-416)9783954. E pasts: vitauts.kalnins@utoronto.ca<br />

http://www.biochemistry.utoronto.ca/faculty/emeriti.html<br />

Canada<br />

55


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Klasens Meinhards (Meinhard Classen) (medicîna), dz. 12.08.1936., ievçlçts<br />

21.11.1997. ÍBMZN. 2nd Medical Department and Outpatients Clinic, Technical University<br />

of Munich, Ismaninger Str. 22, D-81675 München. Tel.: (49-89)41402250. Fakss:<br />

(49-89)41404871. E pasts: Meinhard.Classen@lrz.tu-muenchen.de<br />

Deutschland<br />

Kïaviòð Jânis (medicîna), dz. 06.05.1921., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. Albert Einstein<br />

College of Medicine, 5 Broadmoor Road, USA Scarsdale, NY 10583. Tel.: (1-914)4722116.<br />

Fakss: (1-914)4723839.<br />

USA<br />

Kreiðmanis Georgs Pauls (íîmija), dz. 28.01.1946., ievçlçts 23.11.2000. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâte, K. Valdemâra ielâ 48, Rîga, LV 1013. Tel.: 67378735, 26171478. Fakss:<br />

67378736. E pasts: jpk@lanet.lv<br />

Latvija<br />

Krçsliòð Jânis (bibliogrâfija), dz.19.08.1924., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-718) 548 0755. E pasts:<br />

jkreslins@aol.com<br />

USA<br />

Kuksis Arnis (íîmija), dz. 03.12.1927., ievçlçts 22.11.1996. ÍBMZN. Banting and Best<br />

Department of Medical Research, University of Toronto, Charles H. Best Institute. 112 College<br />

Street, Toronto, Ontario M5G 1L6. Tel.: (1-416)9782590. Fakss: (1-416)9788528. E pasts:<br />

arnis.kuksis@utoronto.ca<br />

http://biochemistry.utoronto.ca/kuksis/bch.html<br />

Canada<br />

Kundziòa Ruta (medicîna), dz. 30.07.1916., ievçlçta 27.06.1991. ÍBMZN. 71 Pratt Road,<br />

Squantum, MA 02171. Tel.: (1-617)3280611.<br />

USA<br />

Íeniòð Gundars (Kings) (ekonomika), dz. 19.04.1926., ievçlçts 06.12.1990. HSZN.<br />

School of Business, Pacific Lutheran University, Tacoma, WA 98447. Tel.: (1-253)5310666,<br />

(1-253)5357302. Fakss: (1-253)5365137. E pasts: kingga@plu.edu<br />

USA<br />

Leikola Anto (zinâtnes vçsture), dz. 08.06.1937., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. Temppelikatu<br />

14 A5 Fin00100 Helsinki. Tel.: (358)094543208. E pasts: anto.leikola@pp.inet.fi<br />

http://www.helsinki.fi/historia/henkilokunta/leikola.html<br />

Finland<br />

Melngailis Ivars (fizika), dz. 13.11.1933., ievçlçts 27.06.1991. FTZN. Lincoln Laboratory,<br />

Massachusetts Institute of Technology, 244 Wood Street, Lexington, MA 02173-0073. Tel.:<br />

(1-617)9817804. Fakss: (1-617)9815024. E pasts: melngailis@ll.mit.edu<br />

USA<br />

Melngailis Jânis (fizika), dz. 04.02.1939., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. Institute for Research<br />

in Electronics and Applied Physics, Energy Research Facility, Bldg. 223, University of<br />

Maryland, College Park, Maryland 20742-3511. Tel.: (301)4054916. Fakss: (301)3149437.<br />

E pasts: melng@umd.edu<br />

http://www.ireap.umd.edu/ireap/personnel/Melngailis/melngailis.htm<br />

USA<br />

56


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Metuzâle-Kangere Baiba (valodniecîba), dz. 30.03.1942., ievçlçta 24.11.1994. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050.<br />

Sweden<br />

Metuzâls Jânis (bioloìija), dz. 17.06.1921., ievçlçts 25.11.1994. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-613)7876571. Fakss: (1-613)5625442.<br />

Canada<br />

Miezîte Solveiga (psiholoìija), dz. 14.05. 1937., ievçlçta 26.11.1999. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-416)7695784. Fakss:<br />

(1-416)9264749. E pasts: smiezitis@oise.utoronto.ca; miezites@lu.lv<br />

Canada<br />

Moro Renç (René Moreau) (mehânika), dz. 27.10.1938., ievçlçts 22.11.1996. FTZN.<br />

Institut National Politechnique de Grenoble, ENSHM de Grenoble, B.P.95. F-38402, St.Martin<br />

d’Hères Cedex. Tel.: (33)476825206. Fakss: (33)476825249.<br />

E pasts: Rene.Moreau@hmg.inpg.fr<br />

http://www.academie-sciences.fr/membres/M/Moreau_Rene.htm<br />

http:/www.iutam.net/iutam/Addresses/index.php/Moreau<br />

France<br />

Muiþniece Lalita (literatûrzinâtne), dz. 11.08.1935., ievçlçta 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-616)3454211. Tel.: 67518174.<br />

E pasts: muizniece@wmich.edu<br />

USA<br />

Nollendorfs Valters (literatûrzinâtne), dz. 22.03.1931., ievçlçts 05.07.1990. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Okupâcijas muzejs, Strçlnieku laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67212715. Fakss:<br />

67229255. E pasts: valtersn@lanet.lv<br />

USA<br />

Òeizvestnijs Ernsts (Ernst Neizvestny) (mâksla), dz. 09.04.1926., ievçlçts<br />

21.11.1997. HSZN. 81 Grand Str., New York, NY 10013. Tel.: (1-212)2262677. Fakss:<br />

(1-212)2262603.<br />

http://www.enstudio.com/about_artist/<br />

USA<br />

Oberlenders Ervins (Erwin Oberländer) (vçsture), dz. 19. 03. 1937., ievçlçts<br />

20.11.2008. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050.<br />

Deutschland<br />

Okðe Andrejs (Andreas Oksche) (medicîna), dz. 27.07.1926., ievçlçts 26.11.1993.<br />

ÍBMZN. Institut für Anatomie und Zellbiologie, Justus-Liebig-Universität, Aulweg 123,<br />

D-35392 Giessen. Tel.: (49-641)9947030. Fakss: (49-641)9947039.<br />

E-mail: Andreas.Oksche@anatomie.med.uni-giesen.de<br />

Deutschland<br />

Ottings Gotfrîds (Gottfried Otting) (bioloìija, biofizika), dz. 07.09.1958., ievçlçts<br />

24.11.2005. ÍBMZN. Australian National University, Research School of Chemistry, Canberra,<br />

ACT 0200. Tel: (61-2)6125 6507. Fakss: (61-2)6125 0750. E pasts:<br />

Gottfried.Otting@anu.edu.au<br />

http://rsc.anu.edu.au/~go/cv.html<br />

Australia<br />

57


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Padegs Andris<br />

(informâtika), dz. 27.03.1929., ievçlçts 27.06.1991. FTZN. <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (2004). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

(1-845)4623317. Fakss: (1-845)4628751. E pasts: apadegs@optonline.net<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/<br />

USA<br />

Paroleks Radegasts (Radegast Parolek) (literatûrzinâtne), dz. 01.12.1920., ievçlçts<br />

25.11.1994. HSZN. Univerzity Karlovy, Tolstého 19, PSÈ 101 00, Praha 10, Vrðovice. Tel.:<br />

(420-2)741426.<br />

Èeské Republika<br />

Peniíis Jânis (politoloìija), dz. 29.07.1933., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-574)2877090. E pasts:<br />

jpenikis@iusb.edu<br />

USA<br />

Pistolkorss Gerts fon (Gert von Pistohlkors) (vçsture), dz. 17.12.1935., ievçlçts<br />

05.07.1990. HSZN. Münchhausenstr. 12, 37085 Göttingen. Tel: (49-551)541296. Fakss:<br />

(49-551)541332. E pasts: pistohlkors@01019freenet.de<br />

Deutschland<br />

Plakans Andrejs (vçsture), dz. 31.12.1940., ievçlçts 05.07.1990. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-515)2929538. E pasts:<br />

aplakans@iastate.edu<br />

USA<br />

Reihmane Elza (Elsa Reichmanis) (materiâlzinâtnes), dz. 09.12.1953., ievçlçta<br />

25.11.2004. ÍBMZN. Georgia Institute of Technology, School of Chemical and Biomolecular<br />

Engineering,311 Ferst Drive, N.W., Atlanta, GA 30332-0100. Tel.: (404)8940316. Fakss:<br />

(404)8942866. E pasts: ereichmanis@chbe.gatech.edu<br />

http://www.chbe.gatech.edu/fac_staff/faculty/reichmanis.php<br />

USA<br />

Rudziks Zenons Rokus (Zenonas Rokus Rudzikas) (fizika), dz. 16.08.1940.,<br />

ievçlçts 24.11.2005. FTZN. Lietuvos moksl¸ akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius LT-01103.<br />

Tel: (370-5)2613651. Fakss: (370-5)2618464. E pasts:<br />

prezidiumas@lma.lt; rudzikas@itpa.lt<br />

http://www.lma.lt<br />

Lietuva<br />

Sabaïausks Aïìirds (Algirdas Sabaliauskas) (valodniecîba), dz. 26.07.1929.,<br />

ievçlçts 24.11.1992. HSZN. Lietuviø kalbos institutas, P.Vileiðio g.5, Vilnius LT-10308. Tel.:<br />

(370-5)2346472. E pasts: lki@lki.lt.<br />

http://www.lki.lt/<br />

Lietuva<br />

Sçrensens Hennings (Henning S¸rensen) (ìeoloìija), dz. 20.04.1926., ievçlçts<br />

24.11.1992. ÍBMZN. Skovlodden 7 DK-2840 Holte. Tel.: (45) 45425819. E pasts:<br />

kimik@compaqnet.dk<br />

Denmark<br />

58


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Silenieks Juris (literatûrzinâtne), dz. 29.05.1925., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050<br />

USA<br />

Simons Þaks (Jacques Simon) (fizika), dz. 12.12.1947., ievçlçts 22.11.1996. FTZN.<br />

Group ESIEE Paris 2, boulevard Blaise Pascal Cité Descartes BP 99, 93 162 Noisy de Grand<br />

CEDEX. Tel.: (33-1) 45926732. Fakss: (33-1) 45926699. E pasts: Jacques.Simon@esiee.fr;<br />

Jacques.Simon@espci.fr<br />

France<br />

Solovjovs Jurijs (Jurij Solovjov) (zinâtnes vçsture), dz. 30.09.1924., ievçlçts<br />

10.11.1995. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

(7-495)4383063.<br />

Ðîññèÿ<br />

Streips Uldis (bioloìija), dz. 01.02.1942., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. Dept. of Microbiology<br />

and Immunology, University of Louisville, Kentucky 40292. Tel.: (1-502)8525365. Fakss:<br />

(1-502)8527531. E pasts: unstre01@gwise.louisville.edu<br />

http://louisville.edu/medschool/microbiology/faculty/full-time-faculty/uldis-n-streips-ph-d/intro.html<br />

USA<br />

Suhonens Sepo (Seppo Suhonen) (valodniecîba), dz. 16.05.1938., ievçlçts 25.11.1994.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (358-9)5881933.<br />

E pasts: seppo.suhonen1@luukku.com<br />

Finland<br />

Svenne Juris Pçteris (fizika), dz. 14.02.1939., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. Dept. of Physics<br />

and Astronomy, University of Manitoba. 522 Allen Bldg, Winnipeg, MB, R3T 2N2. Tel.:<br />

(1-204)4747354. Fakss: (1-204)4747622. E pasts: Svenne@physics.umanitoba.ca<br />

http://www.physics.umanitoba.ca/~svenne/resume.html<br />

Canada<br />

Ðilde-Kârkliòa Rasma (politoloìija), dz. 07.06.1946., ievçlçta 24.11.1992. HSZN. LU<br />

Sociâlo zinâtòu fakultâte, Lomonosova<br />

ielâ 1, Rîga, LV 1019. Tel.: 67089852. E pasts:<br />

karklins@uic.edu; szf@lu.lv<br />

USA<br />

Ðlaus Vilfrîds (Wilfried Schlau) (socioloìija), dz. 27.04.1917., ievçlçts 24.11.1992.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

(49-6172)778207.<br />

Deutschland<br />

Ðmids Volfgangs (Wolfgang Schmid) (valodniecîba), dz. 25.10.1929., ievçlçts<br />

24.11.1992. HSZN. Sprachwissenschaftliches Seminar der Georg-August-Universität<br />

Göttingen, Humboldtallee 13, Göttingen, D-37073. Tel.: (49-551)395482; (49-550)92383.<br />

Fakss: (49-551)395803. E pasts: uhsw@gwdg.de<br />

Deutschland<br />

Ðolcs Frîdrihs (Friedrich Scholz) (literatûrzinâtne), dz. 01.03.1928., ievçlçts<br />

24.11.1992. HSZN. Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien, Westfälische Wilhelms-<br />

Universität, Bispinghof 3A, Münster, 48143. Tel./fakss: (49-251)8324499.<br />

Deutschland<br />

59


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Tarvels Enns (Enn Tarvel) (vçsture), dz. 31.07.1932., ievçlçts 10.11.1995. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (372) 6726189, (372)<br />

6505280. E pasts: tarvel@hot.ee<br />

Estonia<br />

Tesarþova Jana (Jana Tesaøová) (literatûrzinâtne), dz. 16.02.1953, ievçlçta<br />

22.11.1996. HSZN. Institute of World Literature of the Slovak Academy of Sciences,<br />

Konventna 13, 813 64 Bratislava. Tel.: (421-2)54413391; (421-2)54412701. E pasts:<br />

usvlzit@savba.sk; usvles@savba.sk<br />

Slovakia<br />

Ungers Felikss (Felix Unger) (medicîna), dz. 02.03.1946., ievçlçts 09.01.1992.<br />

ÍBMZN. Academia Scientiarum et Artium Europaea, St.-Peter-Bezirk 10, A-5020, Salzburg.<br />

Tel.: (43-662)4482335. Fakss: (43-662)841343. E pasts: f.unger@salk.at<br />

http://www.ctsnet.org/home/funger<br />

Austria<br />

Upatnieks Juris (fizika), dz. 07.05.1936., ievçlçts 27.06.1991. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1999).<br />

FTZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-734)6639598.<br />

E pasts: upatnks@netrek.net; jupatnks@latnet.lv<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/latv/<br />

USA<br />

Vedçjs Edvîns (íîmija), dz. 31.01.1941., ievçlçts 09.01.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2005).<br />

ÍBMZN. Dept. of Chemistry, University of Michigan, 930 North University, Ann Arbor, MI<br />

48109-1055. Tel.: (1-734)6152177. Fakss: (1-734)6151628. E pasts: edved@umich.edu<br />

http://www.umich.edu/~michchem/faculty/vedejs/<br />

USA<br />

Vikbergs Jarls (Jarl Wikberg) (medicîna un farmakoloìija), dz. 04.11.1949., ievçlçts<br />

23.11.2000. ÍBMZN. Dept. of Pharmaceutical Biosciences, Division of Pharmacology,<br />

Uppsala BMC, BOX 591, S-751 24 Uppsala. Tel.: (46-18)4714238, mob. 46-703449549.<br />

Fakss: (46-18)559718. E pasts: Jarl.Wikberg@farmbio.uu.se<br />

http://www.farmbio.uu.se/upload/avd2/jarl/<br />

Sweden<br />

Vîksniòð Juris (ekonomika), dz. 17.08.1937., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-202)6875890. Fakss: (1-202)6876102.<br />

E pasts: viksning@georgetown.edu<br />

USA<br />

Villems Rihards (Richard Villems) (biofizika), dz. 28.11.1944., ievçlçts 24.11.2005.<br />

ÍBMZN. Estonian Academy of Sciences, Kohtu 6, 10130 Tallinn. Tel: (372)644 2129. Fakss:<br />

(372)6451805. E pasts: Richard.Villems@akadeemia.ee<br />

Estonian Biocentre, Riia 23, 51010 Tartu. Tel: (372)7375064. Fakss: (372)7420194. E pasts:<br />

rvillems@ebc.ee<br />

http:// www.akadeemia.ee/en/membership/_members/villems/<br />

Estonia<br />

60


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Vîtrihs Kurts (Kurt Wüthrich) (biofizika), dz. 04.10.1938., ievçlçts 25.11.2004.<br />

ÍBMZN. Institute of Molecular Biology and Biophysics. ETH Zürich, Schafmattstrasse 20,<br />

CH-8093 Zürich. Tel.: (41)446332473. Fakss: (41)446331151. E pasts:<br />

kurt.wutrich@mol.biol.ethz.ch<br />

http://www.scripps.edu/mb/wutrich/people/kw/kw.html<br />

Switzerland<br />

Voronkovs Mihails (Mihail Voronkov) (íîmija), dz. 06.12.1921., ievçlçts<br />

09.04.1992. (Kor.loc.17.02.1966.—09.04.1992.). ÍBMZN. Èðêóòñêèé èíñòèòóò õèìèè èì.<br />

À. Å. Ôàâîðñêîãî Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, óë. Ôàâîðñêîãî 1, Èðêóòñê 664033. Tel.:<br />

(7-3952)426400, (7-3952)428581. Fakss: (7-3952)4419346. E pasts: voronkov@irioch.irk.ru<br />

http://www.inchemistry.irk.ru/Voronkoven.htm<br />

Ðîññèÿ<br />

Vozòesenskis Andrejs (Andrey Voznesenskiy) (literatûra), dz. 12.05.1933.,<br />

ievçlçts 10.11.1995. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija,<br />

1050.Tel.: (7-495)2274990.<br />

http://www.litera.ru/stixiya/autors/voznesenskij.html<br />

Ðîññèÿ<br />

Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV<br />

Zariòð Bertrams (medicîna), dz. 22.06.1942., ievçlçts 27.06.1991. ÍBMZN. Massachusetts<br />

General Hospital Sports Medicine, 175 Cambridge Street, Suite 400, Boston, MA 02114. Tel.:<br />

(1-617)7263421. Fakss: (1-617)7263438. E pasts: bzarins@partners.org<br />

http://www2.massgeneral.org/sports/zarins.html<br />

USA<br />

Zariòð Kristaps (medicîna), dz. 02.12.1943., ievçlçts 06.12.1990. ÍBMZN. Stanford<br />

University School of Medicine, 318 Campus Drive West, Stanford, CA 94305. Tel.:<br />

(1-650)7257830. Fakss: (1-650)7259082. E pasts: marialm@stanford.edu;<br />

zarins@stanford.edu<br />

http:/med.stanford.edu/profiles/Christopher_Zarins/<br />

USA<br />

Ziedonis Arvîds (filozofija), dz. 08.03.1931., ievçlçts 10.11.1995. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas lauk. 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-570)6296349. Fakss: (1-570)6296181.<br />

E pasts: ziedonis@ptd.net<br />

USA<br />

Zinkeviès Zigms (Zigmas Zinkevièius) (valodniecîba), dz. 04.01.1925., ievçlçts<br />

10.11.1995. HSZN. Lietuviø kalbos institutas, P.Vileiðio g. 5, Vilnius LT-10308. Tel.:<br />

(370-5)2410877, (370-5)2346472. E pasts: lki@lki.lt<br />

Lietuva<br />

Þuka Regîna (íîmija), dz. 06.12.1936., ievçlçta 23.11.2000. ÍBMZN. Rimonyx<br />

Pharmaceuticals, Ltd., Kiryat Weizmann Science Park, Ness-Ziona 70400 P.O.Box 4056. Tel.:<br />

(972-8)9389505. Fakss: (972-8)9400917. E pasts: reginazhuka@gmail.com<br />

http://www.lza.lv/scientists/Zhuk.htm<br />

Israel


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Âbele Mâris (astronomija), dz.27.04.1937., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. LU Astronomijas<br />

institûts, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67034589. Fakss: 67034582. E pasts:<br />

maris.abele@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/abelem.htm<br />

Aksiks Igors (medicîna), dz. 16.09.1959., ievçlçts 07.12.2006.<br />

ÍBMZN. LU Medicînas<br />

fakultâte, Ðarlotes ielâ 1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 29238422, 67069730. Fakss: 67366306.<br />

E pasts: igors.axix@stradini.lv; neirokirurgija@stradini.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/aksiksi.htm<br />

Andruðaitis Gunârs<br />

(bioloìija), dz. 16.02.1930., ievçlçts 06.12.1990. ÍBMZN. LU<br />

Bioloìijas institûts, Miera ielâ 3, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67944988, 29192261. Fakss:<br />

67944986. E pasts: janis.andrusaitis@gnp.gov.lv<br />

Andþâns Agnis (matemâtika), dz. 19.08.1952., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Zeïïu ielâ 8, Rîga, LV 1084. Tel.: 67033738. Fakss: 67033701.<br />

agnis.andzans@lu.lv<br />

http://www.lza./lv/scientists/andzansa.htm<br />

E pasts:<br />

Apine Ilga (vçsture), dz. 13.03.1928., ievçlçta 16.03.1978. HSZN. LU Filozofijas un<br />

socioloìijas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1940. Tel.: 67225542, 67229208.<br />

Fakss: 67210806. E pasts: fsi@lza.lv<br />

Auziòð Jânis (mehânika), dz. 25.07.1950., ievçlçts 20.11.2008. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte, Ezermalas ielâ 6, Rîga, LV 1006. Tel.: 26348750, 67089396. Fakss: 67089746.<br />

E pasts: auzinsjp@latnet.lv<br />

http://www.mmd.rtu.lv/<br />

Barðevskis Arvîds (bioloìija), dz. 20.09.1965., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. Daugavpils<br />

Universitâte, Vienîbas ielâ 13, Daugavpils, LV 5401. Tel.: 65422180, 65424321. Fakss:<br />

65422890. E pasts: arvids.barsevskis@du.lv; arvids.barsevskis@biology.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/barsevskis.htm<br />

Baumane Viktorija (bioloìija), dz. 25.01.1919., ievçlçta 17.06.1971. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67610118.<br />

Bervalds Edgars (astronomija), dz. 13.09.1936., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. Akadçmijas<br />

laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67227719. Fakss: 67821153. E pasts: berv@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/bervalds.htm<br />

Bçrsons Imants (fizika), dz. 11.12.1935., ievçlçts 24.11.1992.; 21.11.1997. FTZN. LU<br />

Atomfizikas un spektroskopijas institûts, Ðíûòu ielâ 4, Rîga, LV 1050. Tel.: 67229747. Fakss:<br />

67033750. E pasts: bersons@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/bersonsi.htm<br />

Birìele Edîte (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 14.08.1937., ievçlçta 26.11.1999. ÍBMZN un<br />

LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, K.Helmaòa ielâ 8, Jelgava, LV 3004. Tel.:<br />

630 27664. Fakss: 630 27344. E pasts: edite.birgele@llu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Birgele.htm<br />

62


<strong>LZA</strong> KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Borzovs<br />

Juris (informâtika), dz. 17.04.1950., ievçlçts 22.11.2007. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Raiòa bulvâris 19. Rîga, LV 1586. Tel.: 67034490. Rîgas Informâcijas<br />

tehnoloìiju institûts, Kuldîgas ielâ 45b. Rîga, LV 1083. Tel.: 67067702. Fakss: 67619573.<br />

E pasts: juris.borzovs@lu.lv; juris.borzovs@riti.lv; juris.borzovs@exigenservices.com<br />

http://www.lza./lv/scientists/borzovs.htm<br />

http://www.riti.lv<br />

Buðmane Brigita (valodniecîba), dz. 04.09.1939., ievçlçta 23.11.2000. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67229007. Tel./fakss:<br />

67227696. E pasts: latv@lza.lv; brigita.busmane@inbox.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/busmane.htm<br />

Câlîtis Andrejs (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 14.03.1933., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67972692.<br />

Cimdiòa Ausma (literatûrzinâtne), dz. 30.09.1950., ievçlçta 20.11.2003. HSZN. LU<br />

Filoloìijas un mâkslas zinâtòu fakultâte, Visvalþa ielâ 4a, Rîga, LV 1050. Tel.: 67034859,<br />

67034841. Fakss: 67226601. E pasts: ausma.cimdina@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/cimdina.htm<br />

Èate Andris (mehânika), dz. 05.07.1952., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. RTU Materiâlu un<br />

konstrukciju institûts, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel.: 67089124. Fakss: 67089254. E pasts:<br />

and_cate@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/chatea.htm<br />

Dambrova Maija (farmâcija),<br />

dz. 03.05.1968., ievçlçta 22.11.2007. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21 , Rîga, LV 1006. Tel.: 67702408. Fakss: 67702408.<br />

E pasts: md@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/dambrova.htm<br />

Didenko Konstantîns (ekonomika), dz. 23.08.1946., ievçlçts 24.11.2005. HSZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte, Kaïíu ielâ 1-424, Rîga, LV 1658. Tel.: 67089447. Fakss: 67089345.<br />

E-pasts: k_didenko@rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/didenko.htm<br />

Diþbite Tatjana (meþzinâtnes), dz. 12.01.1949., ievçlçta 22.11.2007. LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong><br />

Valsts Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.: 67555916. Fakss:<br />

67550635. E pasts: lcl@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/dizbite.htm<br />

Druviete Ina (valodniecîba), dz. 29.05.1958.,<br />

ievçlçta 26.11.1999. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050; LU Pedagoìijas un psiholoìijas<br />

fakultâte, Jûrmalas gatvç 74/76, Rîga, LV 1083. Tel.: 26352167. E pasts: ina.druviete@lu.lv,<br />

ina.druviete@saeima.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/druviete.htm<br />

Eberhards Guntis (ìeogrâfija), dz. 08.02.1936., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 29437990.<br />

E pasts: guntise@navigator.lv<br />

63


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Eglîte Pârsla (demogrâfija), dz. 22.12.1934., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. <strong>LZA</strong> Ekonomikas<br />

institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67227474. Fakss: 67820608. E pasts:<br />

spiceina@lza.lv<br />

Çrglis Andrejs (medicîna), dz.25.12.1964., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. LU Kardioloìijas<br />

institûts, Pilsoòu ielâ 13, Rîga, LV 1002. Tel.: 67069541. Fakss: 67069548, 67069989.<br />

E pasts: a.a.erglis@stradini.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/ErglisA.htm<br />

Ferdats Andris (medicîna), dz. 11.06.1941., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. Sabiedrîbas<br />

veselîbas aìentûra, Klijânu ielâ 7, Rîga, LV 1012. Tel.: 67081623. Fakss: 67339954. E pasts:<br />

andris.ferdats@sva.gov.lv<br />

Fjodorovs Fjodors (literatûrzinâtne), dz. 28.09.1939., ievçlçts 10.11.1995. HSZN.<br />

Daugavpils Universitâte, Vienîbas ielâ 13, Daugavpils, LV 5400. Tel.: 654 24238. Fakss:<br />

654 22611. E pasts: rusal@dau.lv; fedor.fedorov@gmail.com<br />

http://www.lza.lv/scientists/fjodorov.htm<br />

Gaile Zinta (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz.07.02.1958., ievçlçta 20.11.2008. LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, Lielâ ielâ 2, Jelgava, LV 3001. Tel.: 63005629,<br />

63745758, 29135525. E pasts: zinta@apollo.lv, zinta.gaile@llu.lv<br />

Grâvîtis Jânis (materiâlzinâtne), dz. 11.02.1948., ievçlçts 07.12.2006.<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Valsts Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.: 67553137. Fakss:<br />

67550635. E pasts: jgravit@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/gravitisj.htm<br />

Janovs Jânis (ekonomika), dz. 30.08.1936., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67225889. E pasts: humana@lza.lv<br />

Joïins Jevgeòijs (fizika), dz. 04.09.1937., ievçlçts 26.11.1993; 27.11.1998. FTZN. <strong>LZA</strong><br />

Fizikâlâs enerìçtikas institûts,<br />

67550839. E pasts: iolin@edi.lv; eiolin@hotmail.com; eiolin@netzero.com<br />

http://www.lza.lv/scientists/iolin.htm<br />

Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67558647. Fakss:<br />

Jure Mâra (íîmija), dz. 13.09.1961., ievçlçta 24.11.2005. ÍBMZN. RTU Materiâlzinâtnes un<br />

lietiðíâs íîmijas fakultâte, Âzenes ielâ 14/24 , Rîga, LV 1048. Tel.: 67089220. Fakss:<br />

67615765. E pasts: mara@ktf.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/jurem.htm<br />

Kabaðkins Igors (informâtika), dz. 06.08.1954., ievçlçts 27.11.1998. FTZN. Transporta un<br />

sakaru institûts, Lomonosova ielâ 1, Rîga, LV 1019. Tel.: 67100595, 67100594. Fakss:<br />

67100535. E pasts: kiv@tsi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kabashkin.htm<br />

Kalnenieks Uldis (bioloìija), dz. 28.04.1957., ievçlçts 22.11.2007. ÍBMZN. LU<br />

Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts, Kronvalda bulv. 4, Rîga, LV 1586.<br />

67034887. Fakss: 67034885. E pasts: kalnen@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalneniek.htm<br />

64<br />

Tel.:


<strong>LZA</strong> KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Kalniòð Audris (informâtika), dz. 14.08.1942, ievçlçts 26.11.1999. FTZN. LU Matemâtikas<br />

un informâtikas institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459. Tel.: 67211014. Fakss: 67820153.<br />

E pasts: audris@mii.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalninsau.htm<br />

Kaufmane Edîte (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 14.10.1954., ievçlçta 22.11.2007. LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts Augïkopîbas institûts, Graudu ielâ 1, Dobele, LV 3701. Tel.: 63722294. Fakss:<br />

63781718. E pasts: kaufmane@latnet.lv<br />

http:// izgudrojumi.lza.lv/sel.php?id=2<br />

Kauss Valerjans (íîmija), dz. 28.08.1954., ievçlçts 22.11.2007. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21 , Rîga, LV 1006. Tel.: 67543503. Fakss:<br />

67541408. E pasts: valerjan@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kaussv.htm<br />

http://www.lza.lv/scientists/kauss.htm<br />

Kârkliòa Daina (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz.12.07.1950., ievçlçta 07.12.2006. <strong>LZA</strong><br />

Uzraudzîbas padomes locekle: 03.05.2008. — LMZN. LLU Pârtikas tehnoloìijas fakultâte,<br />

Lielâ ielâ 2, Jelgava, LV 3001. Tel.: 630 46690. Fakss: 630 22829.<br />

E pasts: Daina.Karklina@llu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/karklinad.htm<br />

Kârkliòð Aldis (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 06.02.1951., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN<br />

un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, Lielâ ielâ 2, Jelgava, LV 3001. Tel.:<br />

630 05634, 29182992. Fakss: 630 27238. E pasts: Aldis.Karklins@llu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/karklinsa.htm<br />

Kasjanovs Vladimirs (mehânika), dz. 10.09.1946., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. RTU<br />

Biomateriâlu un biomehânikas institûts, Kaïíu ielâ 1,Rîga, LV 1658; RSU Anatomijas un<br />

antropoloìijas institûts, Dzirciema ielâ 16, Rîga, LV 1007. Tel.: 67089202, 67089176. Fakss:<br />

67471815. E pasts: kasyanov@latnet.lv<br />

http://www.lza./lv/scientists/kasjanovs.htm<br />

Kirtovskis Imants (ekonomika), dz. 24.01.1930., ievçlçts 12.02.1987. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67320892.<br />

Kloviòð Jânis (bioloìija), dz. 26.09.1969., ievçlçts 07.12.2006. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs, Râtsupîtes ielâ 1, Rîga, LV 1001. Tel.: 67808003.<br />

Fakss: 67442407. E pasts: klovins@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/klovins.htm<br />

Knite Mâris (fizika), dz. 2.04.1955., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. RTU Tehniskâs fizikas<br />

institûts, Âzenes ielâ 14/24, Rîga, LV 1048. Tel.: 67089181. Fakss: 67089074. E pasts:<br />

knite@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/KniteM.htm<br />

Koíe Tatjana (pedagoìija), dz. 09.05.1955., ievçlçta 23.11.2000. HSZN. LR Izglîtîbas un<br />

zinâtnes ministrija, Vaïòu ielâ 2, Rîga, LV 1950. Tel.: 67047960; <strong>Latvijas</strong> Universitâte,<br />

Jûrmalas gatvç 74/76, Rîga, LV 1083. Tel.: 67047810. Fakss: 67213922. E pasts:<br />

Tatjana.Koke@izm.gov.lv; tatjana@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/koket.htm<br />

65


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Kozlovska Tatjana (bioloìija), dz. 12.08.1955., ievçlçta 20.11.2003. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs, Râtsupîtes ielâ 1, Rîga, LV 1067. Tel.: 67808211.<br />

Fakss: 67442407. E pasts: tatyana@biomed.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kozlovskaT.htm<br />

Krauze Aivars (íîmija), dz. 16.03.1952., ievçlçts 07.12.2006. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67014870. Fakss: 675503381.<br />

E pasts: krauze@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/krauzea.htm<br />

Krçsliòð Andris (enerìçtika), dz. 25.03.1938., ievçlçts 24.11.1992.; 21.11.1997. FTZN.<br />

Rîgas Tehniskâ universitâte, a/k 526, Rîga, LV 1010. Tel.: 29284950. Fakss: 67615191.<br />

E pasts: kreslins@bf.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kreslinsa.htm<br />

Kristapsons Jânis (zinâtniecîba (informâtika)), dz. 23.06.1939., ievçlçts 10.11.1995. FTZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67223567. Fakss:<br />

67821153. E pasts: jtk@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/kristapsons.htm<br />

Kupèe Çriks (íîmija), dz. 11.10.1955., ievçlçts 24.11.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2008).<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts. Paðreizçjâ adrese: Varian LTD, NMR & MRI<br />

Systems, The Magnet Technology Centre, 6, Mead Road, Oxford Industrial Park, Yarnton,<br />

Oxfordshire, OX5 1QU United Kingdom. Tel.: (44) 1865 291 427, (44) 7767 615 224. Fakss:<br />

(44) 1865 751 730. E pasts: eriks.kupce@varianinc.com<br />

Kuzmins Aleksejs (fizika), dz. 12.08.1968., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. LU Cietvielu<br />

fizikas institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.: 67251691. Fakss: 67132778. E pasts:<br />

a.kuzmin@cfi.lu.lv<br />

http://www.lza./lv/scientists/kuzmina.htm<br />

Laumane Benita (valodniecîba), dz. 03.06.1937., ievçlçta 10.11.1995. HSZN. Liepâjas<br />

Universitâte, Lielâ ielâ 14, Liepâja, LV 3401. Tel.: 63483784. Fakss: 634 24223. E pasts:<br />

balti@liepu.lv<br />

Liepa Imants (bioloìija), dz. 12.02.1937., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte, Akadçmijas ielâ 11, Jelgava, LV 3001. Tel.: 630 26322. Fakss:<br />

630 21619. E pasts: Imants.Liepa@llu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/liepai.htm<br />

Loze Ilze Biruta (arheoloìija), dz. 03.03.1936., ievçlçta 21.11.1997. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67216769. Fakss: 67225044.<br />

E pasts: lvi@lza.lv<br />

Lukðeviès Ervîns (ìeoloìija), dz. 19.11.1955., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67331766. Fakss: 67332704. E pasts:<br />

ervins.luksevics@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Luksevics.htm<br />

Maksimovs Roberts (mehânika), dz. 02.07.1938., ievçlçts 12.02.1987. FTZN. LU<br />

Polimçru mehânikas institûts, Aizkraukles ielâ 23, Rîga, LV 1006. Tel.: 67543122. Fakss:<br />

67820467. E pasts: maksimov@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/maksimov.htm<br />

66


<strong>LZA</strong> KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Meikaliða Ârija (tiesîbu zinâtnes), dz. 25.05.1952., ievçlçta<br />

07.12.2006. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67034552, 67800500.<br />

Melecis Viesturs (bioloìija), dz. 10.11.1950., ievçlçts 25.11.2004. ÍBMZN. LU Bioloìijas<br />

institûts, Miera ielâ 3, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67944988. Fakss: 67944986. E pasts:<br />

vmelecis@email.lubi.edu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/melecis.htm<br />

Melluma Aija (ekoloìija), dz. 13.10.1935., ievçlçta 06.12.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67451514.<br />

Merkurjevs Jurijs (informâtika), dz. 30.04.1954., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel.: 67089514. Fakss: 67089513. E pasts:<br />

merkur@itl.rtu.lv<br />

http://www.itl.rtu.lv/mik/ymerk.html<br />

Miltiòð Alfrçds (medicîna), dz. 06.01.1939., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN. LU Medicînas<br />

fakultâte, Ðarlotes ielâ 1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 67621331, 67064413, 67370665. Fakss:<br />

67366306. E pasts: Alfreds.Miltins@lu.lv<br />

Murovska Modra (medicîna), dz. 16.07.1949., ievçlçta 25.11.2004. ÍBMZN. RSU<br />

A.Kirhenðteina Mikrobioloìijas un virusoloìijas institûts, Râtsupîtes ielâ 1, Rîga, LV 1067.<br />

Tel.: 67427920. Fakss: 67428036. E pasts: modra@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/murovska.htm<br />

Nikodemus Oïìerts (ìeogrâfija), dz. 29.09.1954., ievçlçts 24.11.2005. ÍBMZN. LU<br />

Ìeogrâfijas un Zemes zinâtòu fakultâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67334021. Fakss:<br />

67332704, E pasts: olgerts.nikodemus@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Nikodemus.htm<br />

Nîtiòa Daina (valodniecîba), dz. 05.04.1942., ievçlçta 06.12.1990.; 21.11.1997. HSZN. LU<br />

Latvieðu valodas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67227696.<br />

E pasts: daija@apollo.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/nitina.htm<br />

Novickis Leonîds (informâtika), dz. 11.12.1950., ievçlçts 07.12.2006. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel.: 67089575, 67089572. Fakss:<br />

67089572. E pasts: lnovickis@gmail.com<br />

http://www.cs.rtu.lv/ASTF/LDPPG/personals_eng.htm<br />

Osis Uldis (ekonomika), dz. 10.04.1948., ievçlçts 25.11.2004. HSZN. SIA “Konsorts”, Olîvu<br />

ielâ 9, Rîga, LV 1004. Tel.: 67216793. Fakss: 67216771. E pasts: uldis.osis@gmail.com<br />

http://www.lza.lv/scientists/osisu.htm<br />

Ozols Andris (fizika), dz. 06.12.1944., ievçlçts 27.11.1998. FTZN. RTU Tehniskâs fizikas<br />

institûts, Âzenes ielâ 14/24, Rîga, LV 1048. Tel.: 67089456, 67187816. Fakss: 67089074,<br />

67132778. E pasts: aozols@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/ozolsa.htm<br />

67


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Pabriks Artis (politoloìija), dz. 22.03.1966., ievçlçts 25.11. 2004. HSZN. Vidzemes<br />

Augstskola, Cçsu ielâ 4, Valmiera, LV 4201. Tel.: 64207230. Fakss: 64207229. E pasts:<br />

info@va.lv; LR Saeima, Ârlietu komisija, Eiropas lietu komisija, Jçkaba ielâ 10/12, Rîga,<br />

LV 1811. Tel.: 67087222. E pasts: artis.pabriks@saeima.lv.<br />

http://www.am.gov.lv/en/ministry/minister/Artis Pabriks/<br />

Pilmane Mâra (medicîna), dz. 22.05.1962., ievçlçta 21.11.1997. ÍBMZN. RSU Anatomijas<br />

un antropoloìijas institûts, Kronvalda bulv. 9, Rîga, LV 1010. Tel.: 67326526. Fakss:<br />

67828155. E pasts: pilmane@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/pilmane.htm<br />

Pirogovs Vladimirs (informâtika), dz. 01.12.1932., ievçlçts 26.12.1968. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, FTZN, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67223633. Fakss:<br />

67821153. E pasts: fizteh@lza.lv.<br />

Plotnieks Andris (tiesîbu zinâtnes), dz. 19.06.1938., ievçlçts 06.12.1990. HSZN.<br />

“Starduko”, Zemitâna laukumâ 11, Rîga, LV 1006. Tel.: 67542321. Fakss: 67542048. E pasts:<br />

starduko@starduko.eu<br />

Poès Remigijs (ekonomika), dz. 08.09.1947., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte, Indriía ielâ 8, Rîga, LV 1004. Tel./fakss: 67089366. E pasts:<br />

remigijs.pocs@rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/pocsr.htm<br />

Radzobe Silvija (mâkslas zinâtnes), dz. 29.04.1950., ievçlçta 25.11.2004. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Visvalþa ielâ 4a, Rîga, LV 1050. Tel.: 67034848. Fakss: 67226601. E pasts:<br />

silvija.radzobe@lu.lv<br />

Raitums Uldis (matemâtika), dz. 06.07.1940., ievçlçts 10.11.1995. FTZN. LU Matemâtikas<br />

un informâtikas institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459. Tel.: 67211421. Fakss: 67820153.<br />

E pasts: uldis.raitums@mii.lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/raitums.htm<br />

Rapoports Aleksandrs (bioloìija), dz. 13.10.1946., ievçlçts 26.11.1993. ÍBMZN. LU<br />

Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts, Kronvalda bulv. 4, Rîga, LV 1586. Tel.:<br />

67034891. Fakss: 67034885. E pasts: rapoport@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rapoport.htm<br />

Reinfelds Andrejs (matemâtika), dz. 02.06.1942., ievçlçts 26.11.1999. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un informâtikas institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459. Tel.: 67223633. Fakss:<br />

67227520. E pasts: reinf@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/reinfelds.htm<br />

Rubenis Andris (filozofija), dz. 08.04.1951., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Mâkslas<br />

akadçmija, Kalpaka bulv. 13, Rîga, LV 1867. Tel.: 26541215. E pasts: ruben@latnet.lv<br />

Rudzîtis Jânis (mehânika), dz. 18.10.1938., ievçlçts 21.11.1997. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte, Ezermalas ielâ 6, Rîga, LV 1006. Tel.: 67089701. Fakss: 67089739. E pasts:<br />

arai@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rudzitisj.htm<br />

68


<strong>LZA</strong> KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Rukliða Maija (bioloìija), dz. 01.05.1943., ievçlçta 20.11.2003. ÍBMZN. LU<br />

Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts, Kronvalda bulv.4, Rîga, LV 1586. Tel.:<br />

67034866. Fakss: 67034885. E pasts: coryne@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/ruklisha.htm<br />

Rumba-Rozenfelde Ingrîda (medicîna), dz. 16.09.1959., ievçlçta 24.11.2005. ÍBMZN.<br />

LU Medicînas fakultâte, Ðarlotes ielâ 1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 67370665. Fakss: 67366306.<br />

E pasts: ingrida.rumba@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/rumbai.htm<br />

Sadirbajevs Felikss (matemâtika), dz. 20.11.1951., ievçlçts 20.11.2008. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un informâtikas institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459. Tel.: 67223633. Fakss:<br />

67227520. E pasts: felix@latnet.lv<br />

http://www.lumii.lv/pages/MII_staff/sadirbajev.htm<br />

Salenieks Narimants (mehânika), dz. 13.02.1938., ievçlçts 25.11.1994. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte, Ezermalas ielâ 6, Rîga, LV 1006. Tel.: 67089707. Fakss: 67089748.<br />

E pasts: lsq@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/salenieks.htm<br />

Sauhats Antans Sauïus (enerìçtika), dz. 14.03.1948., ievçlçts 20.11.2003. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte, Kronvalda bulv.1, Rîga, LV 1010. Tel.: 67089930. Fakss: 67089931.<br />

E pasts: sauhatas@eef.rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/sauhats.htm<br />

Sjakste Nikolajs (bioloìija), dz. 11.05.1955., ievçlçts 24.11.2005. ÍBMZN. LU Medicînas<br />

fakultâte, Ðarlotes ielâ 1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 29198804. Fakss: 67366306. E pasts:<br />

Nikolajs.Sjakste@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/sjaksten.htm<br />

Skaìers Andrejs (medicîna), dz. 03.08.1940., ievçlçts 26.11.1999. ÍBMZN. Rîgas Stradiòa<br />

universitâte, Dzirciema ielâ 20, Rîga, LV 1007. Tel./fakss: 67455523. E pasts:<br />

askagers@latnet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Skagers.htm<br />

Skujâns Juris (inþenierzinâtnes), dz.08.09.1952., ievçlçts 20.11.2008. LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte, Lielâ ielâ 2, Jelgava LV 3001. Tel.: 63022584, 63005601.<br />

Fakss: 63027238. E pasts: rektors@llu.lv; juris.skujans@llu.lv<br />

Spîgulis Jânis (fizika), dz. 09.05.1950., ievçlçts 22.11.2007. FTZN. LU Atomfizikas un<br />

spektroskopijas institûts, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67228249. Fakss: 67228249.<br />

E pasts: Janis.Spigulis@lu.lv<br />

http://www.lanet.lv/~spigulis<br />

Stafecka Anna (valodniecîba), dz. 15.12.1953., ievçlçta 20.11.2008. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67226345. Fakss: 67227696.<br />

E pasts: anna.stafecka@inbox.lv<br />

Stranga Aivars (vçsture), dz. 15.06.1954., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Brîvîbas bulv. 32, LV 1050. Tel.: 67281265. Fakss: 67284488. E pasts:<br />

stranga@lanet.lv<br />

69


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Sukovskis Uldis (informâtika), dz. 08.07.1952., ievçlçts 20.11.2008. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte, Kaïíu ielâ 1, Rîga, LV 1658. Tel.: 67089303. Fakss: 67089305. E pasts:<br />

uldis.sukovskis@rtu.lv<br />

Sûna Edgars (íîmija), dz. 07.06.1970., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67553237. Fakss: 67550338.<br />

E pasts: edgars@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/sunae.htm<br />

Ðipkovs Pçteris (enerìçtika), dz. 16.06.1944., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. <strong>LZA</strong> Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67553535. Fakss: 67553535.<br />

E pasts: shipkovs@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/shipkovs.htm<br />

Ðostaks Aleksandrs (matemâtika), dz. 5.12.1948., ievçlçts 25.11.2004. FTZN.<br />

<strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Zeïïu ielâ 8, Rîga, LV 1084. Tel.: 67033725. Fakss: 67033701. E pasts:<br />

sostaks@latnet.lv; sostaks@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/Shostaks.htm<br />

Ðpoìis Kazimirs (ekonomika), dz. 28.03.1927., ievçlçts 17.06.1982. HSZN un LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, Svçtes ielâ 18, Jelgava, LV 3001. Tel.: 630 23773.<br />

Fakss: 630 26980. E pasts: efdok@llu.lv<br />

Ðteinbuka Inna (ekonomika), dz. 08.10.1952., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. Economic and<br />

Regional Statistics Eurostat/ Directorate D, Luxembourg. Tel.: (352) 4301 32372. Fakss:<br />

(352) 4301 30329. E pasts: Inna.Steinbuka@cec.eu.int<br />

http://www.lza.lv/scientists/steinbuka.htm<br />

Ðuvajevs Igors (filozofija), dz. 07.04.1963., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Brîvîbas bulv. 32, Rîga, LV 1050. Tel.: 67282389. Fakss: 67210806. E pasts:<br />

igors.suvajevs@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/suvajevsi.htm<br />

Tabuns Aivars (socioloìija), dz. 22.03. 1953., ievçlçts 29. 11. 2001. HSZN. LU Sociâlo<br />

zinâtòu fakultâte, Lomonosova ielâ 1, Rîga, LV 1019. Tel.: 67227110, 67089852. Fakss:<br />

67210806, 67089852. E pasts: aivars.tabuns@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/sientists/tabuns.htm<br />

Tisenkopfs Tâlis (socioloìija), dz. 28.07.1957., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. LU Sociâlo<br />

zinâtòu fakultâte, Lomonosova ielâ 1, Rîga, LV 1019. Tel./fakss: 67089860. E pasts:<br />

talis.tisenkopfs@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/tisenkopfs.htm<br />

Trapencieris Pçteris (íîmija), dz. 14.03.1952., ievçlçts 25.11.2004.<br />

Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ<br />

67553142. E pasts: peteris@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/trapencieris.htm<br />

70<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67545272. Fakss:


<strong>LZA</strong> KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Valdmanis Jânis (valodniecîba), dz. 21.04.1948., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. LR IZM<br />

Valsts valodas aìentûra, Lâèplçða ielâ 35–5, Rîga, LV 1010. Tel.: 67201681. Fakss:<br />

67201683. E pasts: j.valdmanis@valoda.lv<br />

Varslavâns Alberts (vçsture), dz. 27.07.1929., ievçlçts 26.11.1993. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Brîvîbas bulv. 32, Rîga, LV 1050. Tel.: 67283734, 67451704. Fakss: 67284488.<br />

Vasks Andrejs (arheoloìija), dz. 13.06.1947., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Brîvîbas bulv. 32, Rîga, LV 1050. Tel.: 67280874. Fakss: 67284488. 67225044.<br />

E pasts: andrejs.vasks@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vasksa.htm<br />

Vedins Ivans (filozofija), dz.12.05.1946., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Policijas<br />

akadçmija, Ezermalas ielâ 8, Rîga, LV 1014. Tel.: 67800528. Fakss: 67551070. E pasts:<br />

janina.celma@polak.edu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vedinsi.htm<br />

Veinbergs Grigorijs (íîmija), dz. 17.07.1941., ievçlçts 23.11. 2000. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67555946. Fakss:<br />

67550338. E pasts: veinberg@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/veinberg.htm<br />

Veisbergs Andrejs (valodniecîba), dz. 22.02.1962., ievçlçts 24.11.2005. HSZN. LU<br />

Filoloìijas un mâkslas zinâtòu fakultâte, Visvalþa ielâ 4a, Rîga, LV 1050. Tel.: 67034820.<br />

Fakss: 67227802. E pasts: anveis@lanet.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/veisbergs.htm<br />

Videnieks Pçteris (informâtika), dz. 05.01.1940., ievçlçts 12.02.1987. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. E pasts: Peteris.Videnieks@tl.lv<br />

Vikmanis Uldis (medicîna), dz. 13.11.1943., ievçlçts 26.11.1999. ÍBMZN. LU Medicînas<br />

fakultâte, Ðarlotes ielâ 1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 67370665. Fakss: 67366306. E pasts:<br />

Uldis.Vikmanis@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vikmanisu.htm<br />

Vîba Jânis (mehânika), dz. 23.12.1937., ievçlçts 24.11.1992.; 21.11.1997. FTZN. <strong>LZA</strong> Senâta<br />

loceklis: 03.05.2008. - Rîgas Tehniskâ universitâte, Ezermalas ielâ 6, Rîga, LV 1014. Tel.:<br />

67089332, 67089473. Fakss: 67089746. E pasts: janis.viba@rtu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vibaj.htm<br />

Vîksna Ludmila (medicîna), dz. 22.10.1946., ievçlçta 20.11.2003.<br />

ÍBMZN. Rîgas<br />

Stradiòa universitâte, Linezera ielâ 3, Rîga, LV 1006. Tel.: 67014777. Fakss: 67014559.<br />

E pasts: vizma.ivanova@rsu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/viksnal.htm<br />

Zâlîtis Pçteris (meþzinâtnes), dz. 13.06.1937., ievçlçts 26.11.1993. ÍBMZN un LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts Meþzinâtnes institûts “Silava”, Rîgas ielâ 111, Salaspils, LV 2169. Tel.:<br />

67976717, 29136962. Fakss: 67901359. E pasts: peteris.zalitis@silava.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zalitisp.htm<br />

71


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Zariòð Vilnis (filozofija), dz. 24.05.1930., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. LU Filozofijas un<br />

socioloìijas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1940. Tel.: 67229208, 67229139.<br />

Fakss: 67210806. E pasts: fsi@lza.lv<br />

http:/www.lza.lv/scientists/zarinsv.htm<br />

Zelès Vitâlijs (ìeoloìija), dz. 03.07.1952., ievçlçts 23.11.2000. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67332566. Fakss: 67332704. E pasts:<br />

Vitalijs.Zelchs@lu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zelchs.htm<br />

Zemîtis Aivars (matemâtika), dz. 25.05.1954., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67223633. Fakss: 67821153. E pasts:<br />

zemitis@itwm.fraunhofer.de<br />

http:/www.lza.lv/scientists/zemitisa.htm<br />

Zemîtis Guntis (arheoloìija), dz.13.06.1955., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67223715. Fakss: 67225044.<br />

E pasts: lvi@lza.lv; guntis.zemitis@gmail.lv<br />

Zenkeviès Henriks (bioloìija), dz. 04.07.1937., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN. LU<br />

Bioloìijas institûts, Miera ielâ 3, Salaspils, LV 2169. Tel.: 67945434, 29236127. Fakss:<br />

67944986. E pasts: zenkevics@email.lubi.edu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zenkevics.htm<br />

Zilgalvis Jânis (mâksla), dz. 23.05. 1955, ievçlçts 22. 11. 2007. HSZN. Valsts Kultûras<br />

pieminekïu aizsardzîbas inspekcija, M. Pils ielâ 19, Rîga, LV 1050. Tel.: 67224519. E pasts:<br />

janis.zilgalvis@inbox.lv<br />

Þagars Juris (astronomija), dz. 09.02.1949., ievçlçts 20.11.2003. FTZN. Ventspils<br />

Augstskola, Inþenieru ielâ 101, Ventspils, LV 3600. Tel.: 29230818, 29441737. Fakss:<br />

636 29660. E pasts: yzh@latnet.lv; yzh@venta.lv<br />

http://www.lanet.lv/~yzh/zhagars.html<br />

Þilevièa Aija (medicîna), dz. 14.05.1940., ievçlçta 25.11.1994. ÍBMZN. LU Medicînas<br />

fakultâte, Ðarlotes ielâ 1a, Rîga, LV 1001. Tel.: 67399291, 29481607. Fakss: 67366306.<br />

E pasts: aija.zilevica@apollo.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zilevica.htm<br />

Þûriòð Aivars (meþzinâtnes), dz. 04.07.1956., ievçlçts 24.11.2005. LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.: 67553063. Fakss: 67550635.<br />

E-pasts: koks@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zhurinsha.htm


GODA DOKTORI<br />

GODA DOKTORI<br />

Alberts Pçteris (medicîna), dz. 08.12.1953., grâds pieðíirts 19.10.1999. ÍBMZN.<br />

Tennisvägen 12, SE-25285 Helsingborg, Sweden. E pasts: peteris.zanda@telia.com<br />

Sweden<br />

Alksnis Andrejs (astronomija), dz.15.07.1928., grâds pieðíirts<br />

25.05.1999. FTZN. LU<br />

Astronomijas institûts, Raiòa bulv. 19, Rîga, LV 1586. Tel.: 67932863. Fakss: 67034582.<br />

E pasts: aalksnis@latnet.lv<br />

Latvija<br />

Anderss Edvards (Edward Anders) (íîmija), dz. 21.06.1926., grâds pieðíirts<br />

18.04.2000. ÍBMZN. 525 Almer Rd., Apt. 105. Burlingame, CA 94010-3945, USA. Tel./fakss:<br />

(1-650) 3436910. E pasts: eanders1@concentric.net<br />

USA<br />

Apala Zigrîda (vçsture), dz. 02.10.1936., grâds pieðíirts 12.10. 2006. HSZN.<br />

LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67216769. Fakss: 67225044.<br />

E pasts: lvi@lza.lv<br />

Latvija<br />

Apals Jânis (vçsture), dz. 17.09.1930., grâds pieðíirts 09.10.1997. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67565898. Fakss: 67225044. E pasts:<br />

lvi@lza.lv<br />

Latvija<br />

Apsîtis Româns (tiesîbu zinâtnes), dz. 13.02. 1939., grâds pieðíirts 05.03. 2002. HSZN. LR<br />

Tiesîbsarga birojs, Baznîcas ielâ 25, Rîga, LV 1010. Tel.: 67686768. E pasts:<br />

tiesibsargs@tiesibsargs.lv<br />

Latvija<br />

Bçrsons Ilgonis (literatûrzinâtne), dz. 11.06.1931., grâds pieðíirts 11.03.2003. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67592790.<br />

Latvija<br />

Bertholds Marsels (Marcel Berthold) (medicîna), dz. 10.07.1922., grâds pieðíirts<br />

24.10.1995. ÍBMZN. Via al Castello 12, Porza, CH 6948. Tel.: (41-91)9426172. Fakss:<br />

(41-91)9402446. E pasts: marcelbertholds@yahoo.it<br />

Switzerland<br />

Bçrziòð Tâlivaldis (íîmija), dz. 19.06.1924., grâds pieðíirts 21.12.1993. ÍBMZN. 925 Sunstone<br />

Lane, Kennett Square, PA 19348. Tel.: (1-215)4440403.<br />

USA<br />

Bramberga Velta (medicîna), dz. 28.11.1921., grâds pieðíirts 12.04.1990. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67458420.<br />

Latvija<br />

73


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Cakuls Jânis (vçsture), dz. 04.07.1926., grâds pieðíirts 02.10. 2002. HSZN. Rîgas<br />

Metropolijas Romas katoïu kûrija, Mazâ Pils ielâ 2–1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67227266. Fakss:<br />

67220060<br />

Latvija<br />

Èilaèava Rauls (literatûrzinâtne), dz. 15.05.1948., grâds pieðíirts 17.04.2008. HSZN.<br />

Ukrainas vçstniecîba <strong>Latvijas</strong> Republikâ, Kalpaka bulv. 3, Rîga, LV 1010. Tel.: 67243082.<br />

Fakss: 67325583. E pasts: emb_lv@mfa.gov.ua<br />

Óêðàèíà<br />

Dambîte Guna (medicîna), dz. 16.06.1922., grâds pieðíirts 11.03.2003. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67221880.<br />

Latvija<br />

Deksnis Eduards Bruno (fizika), dz.15.10.1947., grâds pieðíirts 21.10.1997. FTZN.<br />

European Commission, Enlargement Directorate Generale, CHAR 05-31. Rue de la Loi, 200,<br />

B-1049 Bruxelles. Tel.: (32-2)2967202. Fakss: (32-2)2954164. E pasts:<br />

Eduards.Deksnis@ec.europa.eu<br />

Belgium<br />

Dçmuts Edvîns (mehânika), dz. 25.05.1927., grâds pieðíirts 21.03.1995. FTZN. 4931 Silver<br />

Arrow Drive, Dayton, OH 45424-4811. Tel.: (1-937)2360495 (mâjâs). E pasts:<br />

edvinsdemuts@sbcglobal.net<br />

USA<br />

Eniòð Guntis (ìeogrâfija), dz. 18.06.1933., grâds pieðíirts 15.02.2000. ÍBMZN. ASF<br />

“Dabas retumu krâtuve”, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel: 67226944, 29424396.<br />

Fakss: 67821153. E pasts: drk@lza.lv<br />

Latvija<br />

Freibergs Imants (informâtika), dz. 12.03.1934., grâds pieðíirts 27.06.1991. FTZN. Pils<br />

laukumâ 3, Rîga, LV 1900. Tel.: 67092106. Fakss: 67092157. E pasts: chancery@president.lv<br />

http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=1070<br />

Latvija<br />

Freimanis Astrîds (ìeoloìija), dz. 21.11.1935., grâds pieðíirts 06.02.1996. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67267344.<br />

Latvija<br />

Grîslis Egils (filozofija), dz. 19.02.1928., grâds pieðíirts 03.11.2005. HSZN. 3MT.Allison<br />

Bay, Winnipeg.MB Canada R3T 3L4. Tel.: (1-204) 4523844. E pasts: grislis@cc.umanitoba.ca<br />

Canada<br />

Hirðheits Harro fon (Harro von Hirschheydt) (literatûra,<br />

izdevçjdarbîba),<br />

dz. 14.04.1925., grâds pieðíirts 17.02.2004. HSZN. Domus Rigensis, Latvieðu – vâcbaltu<br />

centrs, Grçcinieku ielâ 18, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: 67211015.<br />

Latvija<br />

Holcmanis Andrejs (arhitektûra), dz. 18.07.1920., grâds pieðíirts 22.06.1999. HSZN.<br />

Rîgas domes Rîgas pilsçtas bûvvalde, Amatu ielâ 4, Rîga, LV 1050. Tel.: 67012840.<br />

Latvija<br />

74


GODA DOKTORI<br />

Ilziòa Ilze Irçna (informâtika), dz. 12.01.1934., grâds pieðíirts 15.10.2008. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un informâtikas institûts, Raiòa bulv. 29, Rîga, LV 1459; Rîgas Informâcijas<br />

tehnoloìiju institûts, Kuldîgas ielâ 45b, Rîga, LV 1083. Tel.: 67067708. Fakss: 63027238.<br />

E-pasts: ilze.ilzina@dati.lv; ilze.ilzina@exigenservices.com<br />

Latvija<br />

Idriss Kamils (Kamil Idris) (intelektuâlâ îpaðuma aizsardzîba), dz. 26.08.1945., grâds<br />

pieðíirts 22.02.2005. FTZN. Pasaules Intelektuâlâ îpaðuma organizâcijas (WIPO – World Intellectual<br />

Property Organisation), 34,chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva<br />

20. Tel.: (41) 22 338 91 11. Fakss: (41) 22 733 54 28. E pasts: wipo.mail@wipo.int<br />

http://www.wipo.int<br />

Switzerland<br />

Jâkobsons Jûlijs (bioloìija), dz. 30.10.1925., grâds pieðíirts 09.01.1992. ÍBMZN. RSU<br />

A.Kirhenðteina Mikrobioloìijas un virusoloìijas institûts, Râtsupîtes ielâ 1, Rîga, LV 1067.<br />

Tel.: 29364306. Fakss: 67428036.<br />

Latvija<br />

Jansons Gunârs (arhitektûra), dz. 04.04.1928., grâds pieðíirts 25.09.2001. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Latvija<br />

Joffe Benjamiòð (Benjamin Joffe) (fizika), dz. 23.02.1931., grâds pieðíirts<br />

06.09.2000. FTZN. 3974 Hamilton Park Dr., San Jose, CA 95130-1220. Tel.: (1-408)<br />

5579534, (1-408) 2418186. E pasts: benjamin.joffe@sbcglobal.net<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/<br />

USA<br />

Karnîtis Edvîns (informâtika), dz. 30.09.1940., grâds pieðíirts 01.11.2007. FTZN. LR<br />

Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija, Brîvîbas ielâ 55, Rîga, LV 1010. Tel.:<br />

67097203. Fakss: 67097265. E pasts: Edvins.Karnitis@sprk.gov.lv<br />

Latvija<br />

Kastiïo-Alkarass Þoze Antonio (Jose Antonio Castilho-Alcaras) (fizika),<br />

12.10.1937., grâds pieðíirts 24.08.2007. FTZN. Instituto de Fisica Teorica Universidade<br />

Estadual Paulista Rua Pamplona N 145, 01405-900 Sao-Paulo-S.P. E pasts: jaca@ift.unesp.br<br />

http://www.ift.unesp.br/users/jaca/biographi.html<br />

Brazil<br />

Katajs Edgars (valodniecîba), dz. 03.02.1923., grâds pieðíirts 21.05.2004. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67261961, 26554008.<br />

Latvija<br />

Kaugars Ìirts (íîmija), dz. 15.01.1938., grâds pieðíirts 15.03.1994. ÍBMZN. 7225 Oak<br />

Highlands Dr., Kalamazoo, MI 49009. Tel./fakss: (1-269) 3750389.<br />

E pasts: kaugars@charter.net<br />

USA<br />

Klçtnieks Jânis (inþenierzinâtnes), dz. 23.06.1929., grâds pieðíirts 17.05.2005. FTZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 26565104. E pasts:<br />

janis.kletnieks@geostar.lv.<br />

Latvija<br />

75


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Kobajasi Jukio (farmâcija), dz. 26.06.1931., grâds pieðíirts 21.05.1992. ÍBMZN. Taiho<br />

Pharmaceutical Co., Ltd, 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101. Tel.:<br />

(81-3)32944523. Fakss: (81-3)32334318.<br />

Japan<br />

Kocere Venta (literatûrzinâtne), dz.05.06.1954., grâds pieðíirts 20.03.2008. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Akadçmiskâ bibliotçka, Rûpniecîbas ielâ 10, Rîga, LV 1235. Tel.: 67106216. Fakss: 67106202.<br />

E pasts: vkocere@lib.acadlib.lv<br />

Latvija<br />

Kûlens Þaks (Jacques Koolen) (medicîna), dz. 02.02.1950., grâds pieðíirts 18.04.2000.<br />

ÍBMZN. Dommelseweg 3, 5581 VA Waalre. Tel.: (31-40)2230430. E pasts:<br />

jackques.koolen@cze.nl<br />

Netherlands<br />

Íçniòð Indulis (vçsture), dz. 13.11. 1931., grâds pieðíirts 12. 06. 2007. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

inrex@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Tel.: 63276772. E pasts:<br />

Lâcis Romans (medicîna), dz. 01.01.1946., grâds pieðíirts 11.06.2002. ÍBMZN. P. Stradiòa<br />

Klîniskâ universitâtes slimnîca, Pilsoòu ielâ 13, Rîga, LV 1002. Tel./fakss: 67069546. E pasts:<br />

valentina@stradini.lv<br />

Latvija<br />

Lagzdiòð Aivars (inþenierzinâtnes — mehânika), dz. 20.06.1937., grâds pieðíirts<br />

15.03.1994. FTZN. LU Polimçru mehânikas institûts, Aizkraukles ielâ 23, Rîga, LV 1006. Tel.:<br />

67543307. Fakss: 67820467. E pasts: teters@edi.lv.<br />

Latvija<br />

Lazda Paulis (vçsture), dz. 04.05.1938., grâds pieðíirts 22.09.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Okupâcijas muzejs, Strçlnieku laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: (1-715)8364735. Fakss:<br />

(1-715)8363540. E pasts: lazdapi@uwec.edu<br />

USA<br />

Lejiòð Atis (politoloìija), dz. 28.09.1942., grâds pieðíirts 17.02.2004. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Ârpolitikas institûts, Lomonosova ielâ 1a, Rîga, LV 1019. Tel.: 29238256. E pasts:<br />

atis.lejins@lu.lv<br />

Latvija<br />

Levits Egils (tiesîbu zinâtnes), dz. 30.07.1955., grâds pieðíirts 05.03.2002. HSZN. Eiropas<br />

Kopienu tiesa (European Court of Justice), L-2925 Luxemburg. E pasts:<br />

egils.levits@curia.europa.eu<br />

Latvija<br />

Lokenbahs Valdis (informâtika), dz. 06.12.1951., grâds pieðíirts 04.11.2003. FTZN. SIA<br />

„Lattelecom Technology”, Skanstes ielâ 13, Rîga, LV 1013. Tel.: 67020000. Fakss:<br />

67020009. E pasts: VL@balticom.lv<br />

Latvija<br />

76


GODA DOKTORI<br />

Loþa Valts (bioloìija), dz. 13.09.1926., grâds pieðíirts 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67754332.<br />

Latvija<br />

Metloks Dþeks (Jack Matlock) (politoloìija), dz. 01.10.1929., grâds pieðíirts<br />

11.06.2002. HSZN. Public and International Affairs Department, Princeton University,<br />

Princeton, NJ 08540. Tel.: (1-609)2521953. Fakss: (1-609)2529373. E pasts:<br />

jmatlock@princeton.edu<br />

USA<br />

Mihelberts Mikola (Mykolas Michelbertas) (vçsture), dz. 09.03. 1939., grâds<br />

pieðíirts 21.05. 2004. HSZN.<br />

LV 1050. Tel.: (370) 2687284.<br />

Lietuva<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga,<br />

Mihna Jerþi (Jerzy Michna) (enerìçtika), dz. 17.11.1929, grâds pieðíirts 19.10.1999.<br />

FTZN. Wilhelmstr. 3, Leimen 69181. Tel./fakss: (49-62)2433528.<br />

Deutschland<br />

Osipovs Leonîds (íîmija), dz. 10.04.1917., grâds pieðíirts 16.04.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67617131.<br />

Latvija<br />

Ozoliòa Ruta (bioloìija), dz. 21.01.1930., grâds pieðíirts 22.10.1996. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67572484.<br />

Latvija<br />

Plepis Osvalds (medicîna), dz. 15.11.1931., grâds pieðíirts 08.05.2007. ÍBMZN.<br />

Surdoloìiskâs un vestibulârâs rehabilitâcijas centrs SIA Surdovest, Ieriíu ielâ 20, Rîga,<br />

LV 1084. Tel.: 67563328. Fakss: 67562732.<br />

Latvija<br />

Polis Jânis (íîmija), dz. 25.06.1938., grâds pieðíirts 19.10.1999. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67245162.<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/<br />

Latvija<br />

Pullats Raimo (Raimo Pullat) (vçsture), dz. 03.04.1935., grâds pieðíirts 22.02.2005.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel./fakss: (372)<br />

6485774. E pasts: raimopullat@hotmail.ee<br />

Estonia<br />

Raipulis Jçkabs (bioloìija), dz. 07.03.1939., grâds pieðíirts 03.10.1997. ÍBMZN. Rîgas<br />

Pedagoìijas un izglîtîbas vadîbas augstskola, Imantas 7. lînija 1, Rîga, LV 1083. Tel.:<br />

67808120. Fakss: 67808034. E pasts: jekabs.raipulis@rpiva.lv<br />

Latvija<br />

Reinke Arnolds (Arnold Reincke) (medicîna), dz. 05.06.1928., grâds pieðíirts<br />

08.10.1997. ÍBMZN. Kurpark-Sanatorium, Badstr. 10, D-79410 Badenweiler. Tel.:<br />

(49-07)6325203. Fakss: (49-07)6325403.<br />

Deutschland<br />

77


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Rivþa Pçteris (informâtika), dz. 19.10.1947., grâds pieðíirts 01.11.2007. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte, Lielâ ielâ 2, Jelgava, LV-3001. Tel.: 630 05633. Fakss:<br />

630 27238. E pasts: Peteris.Rivza@llu.lv; zinpror@llu.lv<br />

http://www.riti.lv/index.php?m_id=59&i_id=1&pub_id=225<br />

Latvija<br />

Robiòð Jânis (íîmija), dz. 03.08.1925., grâds pieðíirts 16.05.1995. ÍBMZN. Catalytic<br />

Crosslink, Inc.,<br />

(1-612)7362264. E pasts: janisro@comcast.net<br />

USA<br />

11 Ludolow Ave, St.Paul, MN 55108-1934. Tel.: (1-612)6461980. Fakss:<br />

Rukðâns Jânis (bioloìija), dz. 05.09.1946., grâds pieðíirts 11.03.2003. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 29418440, 64100326. Fakss:<br />

64133223. E pasts: janis.bulb@hawk.lv<br />

Latvija<br />

Ruperte Lîga (pedagoìija), dz.16.10.1932., grâds pieðíirts 05.11.1992. HSZN. 2141<br />

Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503. Tel.: (1-616)4568023. Fakss: (1-616)4565963.<br />

E pasts: liga3x3@iserv.net<br />

USA<br />

Saltups Andris (medicîna), dz. 15.06.1935. , grâds pieðíirts 18.04.2000. ÍBMZN. Suite 47,<br />

Cabrini Medical Centre, 183 Wattletree Road, Malvern 3144 Victoria, Australia. Tel.:<br />

(61-3) 93871000. Fakss: (61-3)95009734.<br />

Australia<br />

Staltmane Velta (valodniecîba), dz. 09.09.1926., grâds pieðíirts 23.11.1993. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050.<br />

Ðîññèÿ<br />

Stengrevica Melita (valodniecîba), dz.03.09.1927., grâds pieðíirts 09.10.1997. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67607085.<br />

Latvija<br />

Stradiòð Jânis (zinâtnes vçsture), dz. 10.12.1933., grâds pieðíirts 09.01.1992. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67213663. Fakss:<br />

67821153. E pasts: stradins@lza.lv<br />

Latvija<br />

Strautmanis Ivars (arhitektûra), dz. 19.07.1932., grâds pieðíirts 27.11.2001. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 29454249.<br />

Latvija<br />

Strîíis Voldemârs (lauksaimniecîba), dz. 24.02.1936., grâds pieðíirts 06.02.1996. ÍBMZN<br />

un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, Svçtes ielâ 18, Jelgava, LV 3001. Tel.:<br />

630 27239, 29286497. Fakss: 630 27286. E pasts: efekon@llu.lv<br />

Latvija<br />

Ðarps Dþîns (Gene Sharp) (politoloìija), dz. 21.01.1928., grâds pieðíirts 02.06.2005.<br />

HSZN. The Albert Einstein Institution PO BOX 455 East Boston, MA 02128. Tel.:<br />

(1-617) 2474882. Fakss: (1-617) 2474035. E pasts: sharp@aeinstein.org<br />

USA<br />

78


GODA DOKTORI<br />

Ðtifts Agnis (medicîna), dz. 13.09.1923., grâds pieðíirts 13.10.1998. ÍBMZN. P. Stradiòa<br />

Klîniskâ universitâtes slimnîca, Pilsoòu ielâ 13, Rîga, LV 1002. Tel.: 67069282. Fakss:<br />

67069955.<br />

Latvija<br />

Tepfers Ralejs (inþenierzinâtnes), dz. 28.12.1933., grâds pieðíirts 22.10.1996. FTZN. Department<br />

of Building Technology, Chalmers University of Technology, SE-41296 Göteborg.<br />

Tel.: (46-31)7721991. Fakss: (46-31)7722296. E pasts: Ralejs.Tepfers@tele2.se<br />

http://www.bm.chalmers.se/person/Rte.htm<br />

Sweden<br />

Turovskis Ivars (íîmija), dz. 07.01.1945., grâds pieðíirts 12.04.2005. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts, Aizkraukles ielâ 21, Rîga, LV 1006. Tel.: 67014900. Fakss:<br />

67550338. E pasts: turovskis@osi.lv<br />

Latvija<br />

Tûters Kaspars (medicîna), dz. 31.10.1937., grâds pieðíirts 24.10.1995. ÍBMZN. Avenue<br />

Road Associates-Psychoanalytic/Psychotherapy Centre, 315 Avenue Road, Suite 9, Toronto,<br />

Ontario M4V 2H2. Tel.: (1-416)9646777. Fakss: (1-416)9648647. E pasts:<br />

k.tuters@utoronto.ca<br />

Canada<br />

Vanaga Lilita (vçsture), dz. 29.07.1953., grâds pieðíirts 02.06.2005. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67223715. Fakss: 67225044.<br />

E pasts: lvi@lza.lv<br />

Latvija<br />

Veiderma Mihkels (íîmija), dz. 27.12.1929., grâds pieðíirts 14.11.2006. ÍBMZN. Estonian<br />

Academy of Sciences, Kohtu 6, 10130, Tallinn, Estonia. Tel.: (372) 6442129, (372)<br />

6238757. Fakss: +372 645 1805. E pasts: Mihkel.Veiderma@akadeemia.ee<br />

Estonia<br />

Vestermanis Marìers (vçsture), dz. 18.09. 1925., grâds pieðíirts 12. 06. 2007. HSZN.<br />

Muzejs „Ebreji Latvijâ”, Skolas ielâ 6, Rîga,<br />

LV 1010. Tel.: 67283484. E pasts:<br />

ebreji.latvija@apollo.lv<br />

Latvija<br />

Vçriòð Aldonis (bioloìija), dz. 06.01.1929., grâds pieðíirts 06.11.2001. ÍBMZN. Þurnâla<br />

“Dârzs un Drava” redakcija, Mazcenu alejâ 3, Jaunmârupe, Rîgas raj., LV 2166. Tel./ Fakss:<br />

67620562. E pasts: darzsundrava@saimnieks.lv<br />

Latvija<br />

Vçtra Jânis (medicîna), dz. 19.07.1959., grâds pieðíirts 26.10.2004. ÍBMZN. Rîgas Stradiòa<br />

universitâte, Dzirciema ielâ 16, Rîga, LV 1007. Tel.: 67409221. Fakss: 67471815. E pasts:<br />

Janis.Vetra@rsu.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/vetraj.htm<br />

Latvija<br />

Vîksna Mârîte (Mâra) (folkloristika), dz. 22.03.1949., grâds pieðíirts 22.02.2005. HSZN.<br />

LU Literatûras, folkloras un mâkslas institûts, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.:<br />

67228632. Fakss: 67229017. E pasts: mara.viksna@lulfmi.lv<br />

Latvija<br />

79


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Villeruðs Valdis (mâkslas zinâtnes), dz. 06.05.1942.,<br />

grâds pieðíirts 05.03. 2002. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Mâkslas akadçmija, O.Kalpaka bulv. 13, Rîga, LV 1867. Tel.: 67332202. Fakss:<br />

67228963. E pasts:valdisvill@inbox.lv<br />

Latvija<br />

Zaíis Ìirts (íîmija), dz. 26.05.1935., grâds pieðíirts 17.02.<strong>2009</strong>. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Koksnes íîmijas institûts, Dzçrbenes ielâ 27, Rîga, LV 1006. Tel.: 67553063. Fakss: 67550635.<br />

E pasts: zakisg@edi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/zakisg.htm<br />

Latvija<br />

Zanders Ojârs Jânis (literatûrzinâtne), dz. 11.03.1931., grâds pieðíirts 09.01.2001. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67317109.<br />

Latvija<br />

Zvirgzds Andris (bioloìija), dz. 07.09.1928., grâds pieðíirts 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija, Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050. Tel.: 67944228. E pasts:<br />

zandris1928@inbox.lv<br />

Latvija


PÂRMAIÒAS <strong>LZA</strong> LOCEKÏU SASTÂVÂ<br />

PÂRMAIÒAS <strong>LZA</strong> LOCEKÏU SASTÂVÂ<br />

2008. GADA PILNSAPULCÇ JAUNIEVÇLÇTIE<br />

AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Îstenie locekïi<br />

Jurijs DEHTJARS, Juris KRÛMIÒÐ, Ruta MUCENIECE,<br />

Inta MUZIKANTE, Arnis TREIMANIS<br />

Goda locekïi<br />

Uldis DUMPIS, Uldis ZEMZARIS<br />

Ârzemju locekïi<br />

Tamazs GAMKRELIDZE, Ervins OBERLENDERS<br />

Korespondçtâjlocekïi<br />

Jânis AUZIÒÐ, Arvîds BARÐEVSKIS, Andrejs ÇRGLIS, Zinta GAILE,<br />

Ervîns LUKÐEVIÈS, Felikss SADIRBAJEVS, Juris SKUJÂNS,<br />

Uldis SUKOVSKIS, Anna STAFECKA, Edgars SÛNA, Guntis ZEMÎTIS<br />

<strong>LZA</strong> LOCEKÏU SKAITS<br />

01.01.93 01.01.95 01.01.2000 01.03.2003 15.03.2008 15.03.<strong>2009</strong><br />

Îstenie locekïi 68 74 91 (67) 96 (65) 102 (52) 106 (52)<br />

Goda locekïi 40 47 55 52 52 54<br />

Ârzemju locekïi 57 65 88 (45) 90 91 92<br />

Korespondçtâjlocekïi 46 55 84 93 (77) 111 (84) 116 (85)<br />

Kopâ 211 241 318 331 356 368<br />

Piezîme. Iekavâs dots to <strong>LZA</strong> îsteno un korespondçtâjlocekïu skaits, kuru vecums nepârsniedz<br />

70 gadu.


IN MEMORIAM<br />

IN MEMORIAM<br />

Româns Kârkliòð<br />

Biotehnologs.<br />

Dzimis 22.02.1928. Miris 14.08.2008.<br />

<strong>LZA</strong> îstenais loceklis kopð 17.06.1982.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis 16.03.1978 – 17.06.1982.<br />

Anatolijs Ðaripo<br />

Molekulârbiologs.<br />

Dzimis 05.02.1962. Miris 31.05.2008.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis kopð 25.11.2004.<br />

Ernests Gaudiòð<br />

Ârsts.<br />

Dzimis 29.06.1922. Miris 10.09.2008.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 11.06.2002.<br />

Gunârs Preinbergs<br />

Veterinârârsts, veterinârmedicînas vçsturnieks.<br />

Dzimis 27.08.1931. Miris 17.01.<strong>2009</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 03.11.2005.<br />

Aivars Jânis Strçlis<br />

Pulmonologs.<br />

Dzimis 26.01.1942. Miris 05.02.<strong>2009</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis kopð 21.11.1997.<br />

Âbrams Feldhûns<br />

Antîkâs literatûras tulkotâjs, valodnieks.<br />

Dzimis 26.10.1915. Miris 27.02.<strong>2009</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 23.11.1993.<br />

82


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

GODA MECENÂTI<br />

Privâtie ziedotâji<br />

<strong>LZA</strong> goda locekle Magda Ðtaudingera-Voita (1902–1997) un Nobela prçmijas<br />

laureâts Hermanis Ðtaudingers (1881–1965)<br />

Skolotâja Erna Poèa (1920–2001) un <strong>LZA</strong> goda doktors Konstantîns Poès<br />

(1912–1994)<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis Dîtrihs Andrejs Lçbers (1923–2004)<br />

Tautsaimnieks Jânis Sadovskis un skolotâja Austra Sadovska (1913–1999)<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors Jânis Labsvîrs (1907–2002)<br />

<strong>LZA</strong> îstenâ locekle Emîlija Gudriniece (1920–2004)<br />

Sabiedrîbu un institûciju pârstâvji<br />

<strong>LZA</strong> goda loceklis Valdis Jâkobsons<br />

A/s “Grindeks”<br />

Imants Meirovics<br />

<strong>Latvijas</strong> Izglîtîbas fonda mçríprogramma “Izglîtîbai, zinâtnei un kultûrai”<br />

Juris Savickis<br />

Firmas “ITERA Latvija” prezidents


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂ MEDAÏA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâ medaïa ir augstâkais apbalvojums, ko<br />

akadçmija pieðíir <strong>Latvijas</strong> un ârvalstu zinâtniekiem par izciliem radoðiem<br />

sasniegumiem.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâ medaïa ir atlieta bronzâ, tâs aversâ<br />

attçlots <strong>LZA</strong> ìerbonis ar uzrakstu “Academia Scientiarum Latviensis”, reversâ<br />

tiek iegravçts apbalvotâ vârds, uzvârds un medaïas pieðíirðanas datums.<br />

Kandidâtus apbalvoðanai ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielo medaïu var<br />

ieteikt <strong>LZA</strong> îstenie, goda un ârzemju locekïi, <strong>LZA</strong> nodaïas, rakstiski iesniedzot<br />

motivçtu ierosinâjumu un îsu uzziòu par ieteicamo kandidâtu. Lçmumu<br />

par apbalvoðanu pieòem <strong>LZA</strong> Senâts.<br />

Lîdz ðim <strong>LZA</strong> Lielo medaïu saòçmuði J. Graudonis, J. Stradiòð, E. Dunsdorfs,<br />

E. Lavendelis, E. Grçns, D. A. Lçbers, E. Lukevics, M. Ðtaudingera-<br />

Voita, V. Vîíe-Freiberga, E. Siliòð, D. Draviòð, J. Krastiòð, J. Upatnieks,<br />

O. Lielausis, G. Birkerts, M. Beíers, J. Hartmanis, A. Caune, T. Millers,<br />

V. Toporovs, R. M. Freivalds, I. Ðterns, I. Lancmanis, A. Padegs, E. Blûms,<br />

E. Vedçjs, R. Kondratoviès, T. Fennels, V. Hausmanis, R. Evarestovs,<br />

V. Tamuþs un Ç. Kupèe.<br />

<strong>2009</strong>. gadâ <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa pieðíirta K. Zariòam un I. Kalviòam.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÂRDBALVAS<br />

Raiòa balva<br />

par izcilu radoðu veikumu zinâtnç vai kultûrâ<br />

FIZIKAS UN TEHNISKAJÂS ZINÂTNÇS<br />

Eiþena Âriòa datorzinâtnçs un to pielietojumos<br />

(kopâ ar a/s “Exigen Services<br />

Latvia” un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fondu)<br />

84


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Artura Balklava<br />

Pîrsa Bola<br />

Frîdriha Candera<br />

Valtera Capa<br />

kopâ ar LR Patentu valdi<br />

Edgara Siliòa<br />

Alfrçda Vîtola<br />

(kopâ ar<br />

a/s “Latvenergo”)<br />

par izciliem sasniegumiem zinâtnes popularizçðanâ<br />

matemâtikâ<br />

mehânikâ, astronomijâ<br />

labâkajam izgudrotâjam<br />

fizikâ<br />

inþenierzinâtnçs un enerìçtikâ<br />

ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS, MEDICÎNAS UN LAUKSAIMNIECÎBAS<br />

ZINÂTNÇS<br />

Arvîda Kalniòa meþzinâtnçs, koksnes pçtniecîbâ un pârstrâdç<br />

(kopâ ar <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas un<br />

meþa zinâtòu akadçmiju)<br />

Pauïa Lejiòa lauksaimniecîbas zinâtnçs<br />

Heinricha Skujas bioloìijas zinâtnçs<br />

Paula Stradiòa medicînas zinâtnç un tâs vçsturç, par ievçrojamu zinâtnisku<br />

(kopâ ar P. Stradiòa veikumu praktiskajâ ârstniecîbâ<br />

Medicînas vçstures<br />

muzeju)<br />

Gustava Vanaga íîmijas zinâtnçs<br />

Solomona Hillera biomedicînâ un jaunu medicînas preparâtu izstrâdç<br />

(kopâ ar a/s “Grindeks”,<br />

OSI un <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas<br />

pçtîjumu un studiju<br />

centru)<br />

HUMANITÂRAJÂS UN SOCIÂLAJÂS ZINÂTNÇS<br />

Kârïa Baloþa tautsaimniecîbâ<br />

Frièa Brîvzemnieka folkloristikâ, <strong>Latvijas</strong> etnogrâfijâ un antropoloìijâ<br />

Teodora Celma filozofijâ<br />

Jâòa Endzelîna latvieðu valodniecîbâ, baltoloìijâ<br />

Dîtriha Andreja Lçbera tiesîbu zinâtnçs vai politikas zinâtnç<br />

Kârïa Mîlenbaha par praktisku sniegumu latvieðu valodniecîbâ<br />

(kopâ ar Rîgas Latvieðu<br />

biedrîbu)<br />

Viïa Plûdoòa latvieðu literatûrzinâtnç<br />

Marìera Skujenieka statistikâ<br />

Arveda Ðvâbes <strong>Latvijas</strong> vçsturç<br />

85


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Kârïa Ulmaòa<br />

Tâlivalþa Vilciòa<br />

par <strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîbas un valsts vçstures problçmu<br />

izpçti un risinâjumiem<br />

socioloìijâ<br />

Par labâkajiem zinâtniskajiem darbiem atseviðíâs zinâtòu nozarçs <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija pieðíir balvas, kuras nosauktas izcilu zinâtnieku vârdâ. Katru balvu<br />

izsludina reizi divos vai trijos gados.<br />

Balvu pieðíir par atseviðíiem zinâtniskiem darbiem, atklâjumiem, izgudrojumiem,<br />

kâ arî par vienotas tematikas zinâtnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var<br />

izvirzît tikai atseviðíu personu, no autoru kolektîviem — galveno autoru. Uz balvu var<br />

pretendçt <strong>Latvijas</strong> zinâtnieki un tie ârzemju zinâtnieki, kuru darbu tematika saistîta ar<br />

Latviju.<br />

<strong>LZA</strong> balvu fondu veido <strong>LZA</strong> naudas lîdzekïi un atbalstîtâju ziedojumi.<br />

Katru gadu pieðíir 4–6 <strong>LZA</strong> vârdbalvas. Ðo balvu saraksts tiek izziòots jûnijâ<br />

avîzçs “<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis” un “Zinâtnes Vçstnesis” un <strong>LZA</strong> interneta lapâ<br />

(http://www.lza.lv). Dokumentu iesniegðanas termiòð izziòotajâm balvâm —<br />

<strong>2009</strong>. gada 30. septembris.<br />

IZCILIE ZINÂTNIEKI, KURU VÂRDÂ NOSAUKTAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS BALVAS<br />

Ðo zinâtnieku pilnîgâkas biogrâfijas dotas <strong>LZA</strong> Gadagrâmatâ 1999 (101.—<br />

110. lpp.).<br />

Eiþens Âriòð (1911–1987) — matemâtiíis, viens no pirmajiem zinâtniekiem,<br />

kurð 50. gados Latvijâ pievçrsies datortehnikai.<br />

Eiþena Âriòa balvas laureâti R. M. Freivalds (2000), V. Detlovs (2002), J. Osis (2004),<br />

J. Bârzdiòð (2006), Ï. Kacnelsons (2008).<br />

Arturs Balklavs-Grînhofs (1933–2005) — radioastronoms, izcils zinâtnes<br />

popularizçtâjs. Kopð 1969. gada <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Radioastrofizikas<br />

observatorijas direktors, profesors (apvienojot <strong>LZA</strong> un LU<br />

observatorijas, no 1997. gada lîdz mûþa beigâm LU Astronomijas institûta<br />

direktors). Starptautiskâs Astronomijas savienîbas (IAU, 1967) biedrs, þurnâla<br />

“Zvaigþòotâ Debess” atbildîgais redaktors (1969–2005).<br />

Artura Balklava balvas laureâti ir V. Grabovskis, I. Vilks (2007), A. Alksnis, I. Pundure<br />

(2008), A. Vçriòð (<strong>2009</strong>).<br />

86


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Kârlis Balodis (1864–1931) — plaða profila tautsaimniecîbas speciâlists,<br />

kurð savos darbos pamatojis daudzas jaunas ekonomiskas teorijas.<br />

Kârïa Baloþa balvu saòçmuði N. Balabkins (1994), P. Zvidriòð (1996), O. Krastiòð (1998),<br />

J. Krûmiòð (2004), R. Karnîte (2007).<br />

Pîrss Bols (1865–1921) — izcilâkais matemâtiíis, kurð dzîvojis un strâdâjis<br />

Latvijâ.<br />

Pîrsa Bola balvas laureâti ir A. Buiíis (2005), A. Reinfelds (<strong>2009</strong>).<br />

Fricis Brîvzemnieks (1846–1907) — folklorists, literâts, viens no pirmajiem<br />

latvieðu etnogrâfijas un folkloras materiâlu vâcçjiem, sakârtotâjiem un<br />

publicçtâjiem.<br />

Frièa Brîvzemnieka balvu saòçmuði J. Rozenbergs (1996), M. Vîksna (1999), A. Alsupe<br />

(2005).<br />

Frîdrihs Canders (1887–1933) — inþenieris izgudrotâjs, viens no raíeðu<br />

bûves un astronautikas celmlauþiem pasaulç.<br />

Frîdriha Candera balva turpina 1967. gada 7. decembrî dibinâtâs F. Candera prçmijas<br />

labâkâs tradîcijas. Ar to apbalvoti E. Blûms, J. Mihailovs (1971), G. Teters (1972), J. Urþumcevs,<br />

R. Maksimovs (1976), E. Lavendelis (1978), A. Mâlmeisters, V. Tamuþs, G. Teters (1981),<br />

E. Jakubaitis (1985), A. Bogdanoviès (1989), E. Ðèerbiòins, J. Geïfgats (1991), A. Gailîtis<br />

(1994), P. Prokofjevs, R. Rikards (1996), J. Kotomins (1998), J. Tarnopoïskis (1998), M. Âbele,<br />

A. Skudra (2000), J. Þagars, V. Poïakovs (2002), A. Balklavs-Grînhofs, J. Vîba (2004),<br />

K. Lapuðka, K. Rocçns (2007), A. Lagzdiòð (<strong>2009</strong>).<br />

Valters Caps (1905–2003) — izcils izgudrotâjs, ar savu pasaulslaveno<br />

fotoaparâtu VEF – Minox veicinâjis <strong>Latvijas</strong> vârda atpazîðanu pasaulç.<br />

Balva iedibinâta 2004. gadâ kopâ ar LR Patentu valdi. Balvas laureâti ir B. Joffe, R. Kalniòð<br />

(2005), J. Upatnieks (2007).<br />

Teodors Celms (1893–1989) — latvieðu filozofs.<br />

Balvas laureâti ir M. Kûle (2006), E. Buceniece (<strong>2009</strong>).<br />

Jânis Endzelîns (1873–1961) — latvieðu valodnieks.<br />

Jâòa Endzelîna balva turpina 1967. gada 7. decembrî dibinâtâs J. Endzelîna prçmijas labâkâs<br />

tradîcijas. J. Endzelîna prçmiju saòçmuði A. Laua (1970), B. Laumane (1974), L. Ceplîtis (1976),<br />

A. Reíçna (1978), D. Nîtiòa (1980), T. Jakubaite (1982), E. Kagaine, S. Raìe (1984),<br />

J. Rozenbergs (1986), B. Buðmane (1990), K. Karulis (1994), T. Fennels (1996), V. Rûíe-<br />

Draviòa (1998), V. Skujiòa (2001), I. Jansone (2004), D. Markus (2007).<br />

87


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Emîlija Gudriniece (1920–2004), <strong>LZA</strong> akadçmiíe, RTU profesore —<br />

izcila íîmiíe un augstskolu pedagoìe, RTU (RPI) Organiskâs sintçzes un<br />

biotehnoloìijas katedras dibinâtâja un ilggadçja vadîtâja (1963–1989). Viòas<br />

vadîtâ katedra sagatavojusi vairâk nekâ 800 bioloìiski aktîvo savienojumu<br />

íîmijas speciâlistus, viòas vadîbâ izstrâdâtas 28 íîmijas doktora disertâcijas.<br />

E. Gudrinieces zinâtniskais darbs veltîts heterociklu sintçzei, to bioloìiskâs<br />

aktivitâtes pçtîjumiem, arî augu eïïu praktiskâs izmantoðanas iespçjâm biodîzeïdegvielas<br />

raþoðanâ.<br />

Balvas laureâti ir A. Kotova (2007), D. Lubriks (2008), K. Jaundzems (<strong>2009</strong>).<br />

Solomons Hillers (1915–1975) — <strong>LZA</strong> akadçmiíis, íîmiíis, <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûta dibinâtâjs un ilggadçjs direktors, izcils zinâtnes<br />

un raþoðanas organizators.<br />

Balva iedibinâta 2004. gadâ kopâ ar akciju sabiedrîbu “Grindeks”, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûtu un LU Biomedicînas pçtîjumu un studiju centru. Balva pieðíirta I. Kalviòam<br />

(2004), E. Grçnam (2006), V. Kluðai (2008).<br />

Kârlis Irbîtis (1904–1997) — aviâcijas konstruktors un dizainers. Pçc<br />

1947. gada strâdâ Kanâdâ, par saviem izgudrojumiem iegûstot Kanâdas un<br />

ASV patentus. <strong>LZA</strong> goda doktors.<br />

Kârïa Irbîða stipendiju kopð 2003. gada saòçmuði 85 zinâtnieki un studenti.<br />

Ludvigs un Mâris Jansoni — Ludvigs Jansons (1909–1958) un viòa dçls<br />

Mâris Jansons (1936–1997) — <strong>Latvijas</strong> fiziíi un pedagogi.<br />

Ludviga un Mâra Jansonu balva pieðíirta H. Rjabovam (1999), A. Kuïðam (2000),<br />

O. Nikolajevai (2001), J. Alnim (2002), O. Docenko (2003), O. Starkovai (2004), K. Bluðam<br />

(2005), Z. Gavarei (2006), B. Poïakovam (2007), A. Vembrim (2008), E. Laizânei (<strong>2009</strong>).<br />

Arvîds Kalniòð (1894–1981) — íîmiíis un koksnes pçtnieks, meþzinâtnieks.<br />

Arvîda Kalniòa balvu saòçmuði P. Eriòð (2000), M. Daugavietis (2002), Ì. Zaíis (2003),<br />

I. Liepa (2004), J. Zandersons (2005), A. Priedîtis (2006), N. Vederòikovs (2008).<br />

Jânis Labsvîrs (1907–2002) — tautsaimnieks, vçsturnieks un publicists,<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors.<br />

Jâòa Labsvîra stipendiju kopð 2004. gada saòçmuði pieci studenti.<br />

88


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Dîtrihs Andrejs Lçbers (1923–2004) — tiesîbu zinâtnieks, mecenâts.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis, <strong>LZA</strong> Lielâs medaïas laureâts.<br />

Kopð 2002. gada pieðíirtas 23 D.A. Lçbera stipendijas studentiem. Balvas laureâti T. Jundzis<br />

(2008), K. Torgâns (<strong>2009</strong>).<br />

Paulis Lejiòð (1883–1959) — latvieðu lauksaimniecîbas zinâtnieks, lopkopîbas<br />

speciâlists.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmijas<br />

Pauïa Lejiòa balvu saòçmuði J. Latvietis (1994), J. Neilands (1996), A. Boruks (1997), C. Ðíiòíis<br />

(1998), S. Timðâns (1999), M. Skrîvele (2002), R. Baltakmens un A. Jemeïjanovs (2003),<br />

U. Osîtis (2006), A. Adamoviès (2007), A. Ruþa (<strong>2009</strong>).<br />

Zenta Mauriòa (1897–1978) — literatûrzinâtniece, kultûrfilozofe, rakstniece.<br />

Zentas Mauriòas balvu saòçmuði Z. Ðiliòa (1999), I. Zepa (2000), D. Balode (2002),<br />

D. Oïukalne (2003), R. Ceplis (2004), S. Stepena (2005), A. Gaigala (2006), P. Daija (2007),<br />

D. Ratinîka (2008), K. Ðlihta (<strong>2009</strong>).<br />

Kârlis Mîlenbahs (1853–1916) — latvieðu valodnieks.<br />

<strong>LZA</strong> un Rîgas Latvieðu biedrîbas Kârïa Mîlenbaha balvu saòçmuði J. Kuðíis (1999),<br />

Dz. Hirða (2002), M. Stengrevica (2004), A. Blinkena (2007), O. Buðs (<strong>2009</strong>).<br />

Vilis Plûdonis (1874–1940) — latvieðu dzejnieks.<br />

Viïa Plûdoòa balvas laureâti ir V. Hausmanis (1996), J. Kursîte-Pakule (1998), B. Kalnaès<br />

(2000), I. Daukste-Silasproìe (2003), Z. Frîde (2005), A. Cimdiòa (2008).<br />

Konstantîns Poès (1912–1994) — fiziíis, viens no izcilâkajiem latvieðu<br />

izcelsmes zinâtniekiem un izgudrotâjiem, <strong>LZA</strong> goda doktors. Vairâk nekâ 30<br />

gadus strâdâjis ASV Gaisa spçku un pasaules telpas laboratorijâ (Bostonâ,<br />

ASV), piedalîjies ASV Mçness pçtîjumu programmas îstenoðanâ un slavenâs<br />

AWACS sistçmas izveidoðanâ.<br />

Konstantîna Poèa stipendija kopð 2002. gada pieðíirta 17 studentiem.<br />

Jânis Rainis (1865–1929) — latvieðu dzejnieks, domâtâjs un sabiedriskais<br />

darbinieks.<br />

Raiòa balvas laureâti ir I. Ranka (1998), I. Ziedonis (2001), A. Eglîtis (2006), J. Streiès<br />

(2008). <strong>LZA</strong> Senâts uzskata, ka Raiòa balva sava prestiþa ziòâ ir nâkamâ pçc <strong>LZA</strong> Lielâs<br />

medaïas.<br />

89


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Edgars Siliòð (1927–1998) — viens no <strong>Latvijas</strong> izcilâkajiem fiziíiem.<br />

Edgara Siliòa balvas laureâti ir I. Muzikante (1999), A. Gailîtis, P. Prokofjevs (2001),<br />

L. Skuja (2003), A. Cçbers (2006), J. Purâns (2008).<br />

Heinrichs Skuja (1892–1972) — latvieðu biologs — floras pçtnieks.<br />

Heinricha Skujas balvu saòçmuði M. Selga (1994), A. Piterâns (1996), M. Beíers (1998),<br />

A. Âboliòa (2001), M. Balode (2004), E. Parele (2007), A. Barðevskis (<strong>2009</strong>).<br />

Marìers Skujenieks (1886–1941) — zinâtnieks un valstsvîrs, Ministru<br />

prezidents, ministrs, Valsts statistikas pârvaldes organizçtâjs un direktors<br />

(1919–1940).<br />

Marìera Skujenieka balvas laureâti ir P. Zvidriòð (2004), O. Krastiòð (2008).<br />

Pauls Stradiòð (1896–1958) — latvieðu íirurgs, onkologs un medicînas<br />

vçsturnieks.<br />

Paula Stradiòa balva turpina Medicînas vçstures muzeja 1983. gadâ iedibinâtâs Paula Stradiòa<br />

balvas tradîcijas. Kopð 1991. gada 14. novembra balvu pieðíir kopîgi <strong>LZA</strong> un MVM. Medicînas<br />

zinâtnç 1992. gadâ balvu saòçmuði V. Rudzîte un V. Utkins, 1994. gadâ — K. J. Keggi,<br />

1996. gadâ — J. O. Çrenpreiss, 1998. gadâ — K. K. Zariòð un I. Lazovskis, 2000. gadâ —<br />

J. Kïaviòð, 2002. gadâ — J. Volkolâkovs, 2004. gadâ — A. Bïugers, 2006. gadâ — A. Skaìers,<br />

2008. gadâ — B. Zariòð.<br />

1983.—1999. gadâ balvu medicînas vçsturç saòçmuði V. Kaòeps, J. Stradiòð (1983),<br />

P. Gerke, B. Petrovs (1984), V. Derums, A. Georgijevskis (1985), Ò. Stradiòa, P. Zabludovskis<br />

(1986), K. Arons, J. Ïisicins (1987), K. Vasiïjevs, A. Vîksna (1988), A. Kaikaris, V. Kalnins<br />

(1989), H. Millers-Dics, I. un J. Krûmaïi (1990), J. Âboliòð, A. Alksnis (1991), Dz. Alks (1993),<br />

A. Dirbe (1995), J. Strupulis (1997), Z. Èerfass, E. Larsens (1999), J. Salaks, V. Kalnbçrzs<br />

(2001), J. Vçtra (2003), K. Habriha, V. Jâkobsons (2005), E. Platkâjs (2007), J. Gaujçns (<strong>2009</strong>).<br />

Mârtiòð Eduards Straumanis (1898–1973) un Alfrçds Ieviòð (1897–<br />

1975) — latvieðu íîmiíi, kristâliskâ reþìa parametru rentgenogrâfiskâs<br />

metodes autori (1935).<br />

Mârtiòa Straumaòa—Alfrçda Ieviòa balva pieðíirta M. Turkam (1999), T. Ivanovai (2000),<br />

V. Mihailovam (2001), R. M. Meri (2002), K. Zihmanei (2003), I. Juhòçvièai (2004), K. Edolfai<br />

(2005), L. Èernovai (2006), E. Erdmanei (2007), E. Kolodinskai (2008), J. Petuðkovai (<strong>2009</strong>).<br />

Arveds Ðvâbe (1888–1959) — vçsturnieks, tiesîbu zinâtnieks, rakstnieks.<br />

Arveda Ðvâbes balvas laureâti ir T. Zeids (1996), J. Bçrziòð (1998), I. Ðterns (2000),<br />

I. Ðneidere (2003), A. Zariòa (2007), A. Varslavâns (<strong>2009</strong>).<br />

90


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Kârlis Ulmanis (1877–1942) — tautsaimnieks un valstsvîrs, <strong>Latvijas</strong><br />

Republikas pirmais Ministru prezidents.<br />

Balva iedibinâta 2003. gadâ pçc <strong>LZA</strong> goda doktora prof. J. Labsvîra ierosinâjuma. Balva<br />

pieðíirta V. Bçrziòam un V. Strîíim (2004), A. Borukam (2006), A. Caunem (2008).<br />

Gustavs Vanags (1891–1965) — <strong>Latvijas</strong> íîmiíis organiíis.<br />

Gustava Vanaga balva turpina 1967. gada 7. decembrî dibinâtâs G. Vanaga prçmijas labâkâs<br />

tradîcijas. Ar to apbalvoti A. Ârens (1971), E. Gudriniece, A. Strakovs (1972), V. Oðkâja (1974),<br />

J. Freimanis (1976), O. Neilands (1978), J. Bankovskis (1980), R. Valters (1982), G. Duburs,<br />

E. Stankevièa (1984), E. Lukevics (1986), B. Puriòð (1988), M. Lîdaka (1990), G. Èipçns (1992),<br />

J. Stradiòð (1994), F. Avotiòð, M. Ðimanska (1996), T. Millers (1998), M. Kalniòð (2000),<br />

I. Kalviòð (2003), E. Liepiòð (2005), A. Zicmanis (2007), G. Veinbergs (<strong>2009</strong>).<br />

Tâlivaldis Vilciòð (1922–1997) — vçsturnieks un sociologs.<br />

Tâlivalþa Vilciòa balvu saòçmuði B. Zepa (2002), A. Tabuns (2007).<br />

Alfrçds Vîtols (1878–1945) — hidromehânikas speciâlists.<br />

<strong>LZA</strong> un va/s “Latvenergo” Alfrçda Vîtola balvu saòçmuði J. Ekmanis (1999), V. Zçbergs<br />

(2002), N. Zeltiòð (2003), J. Barkâns (2004), K. Timermanis (2005), L. Ribickis (2006),<br />

J. Gerhards (2007), J. Dirba (2008).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN SPONSORU KOPÎGÂS<br />

BALVAS<br />

Sponsors<br />

Eiropas Zinâtòu un<br />

mâkslu akadçmija<br />

Balvas<br />

<strong>Latvijas</strong> balva (Lielâ Feliksa balva) un 2 veicinâðanas<br />

balvas par ievçrojamiem sasniegumiem humanitâro<br />

zinâtòu jomâs<br />

Balvas 2001. gadâ pieðíîra pirmo reizi. Lielo Feliksa balvu saòçma<br />

V. Vîíe-Freiberga, veicinâðanas balvas — I. Ose un I. Ðuvajevs.<br />

2003. g. Lielo Feliksa balvu saòçma M. Kûle, veicinâðanas<br />

balvas — D. Baltaiskalna un Ç. Jçkabsons, 2006. g. Lielo Feliksa<br />

balvu saòçma V. Zariòð, veicinâðanas balvas — R. Blumberga un<br />

A. Sprûds<br />

91


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

A/s “Grindeks”<br />

A/s “Aldaris”<br />

(1999–2004)<br />

Va/s “Latvenergo”<br />

A/s “Exigen Services<br />

Latvia” un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fonds<br />

3 ikgadçjas balvas ievçrojamâkajiem zinâtniekiem par<br />

izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

Balvu laureâti: 1998. g. — M. Lîdaka, U. Ulmanis, S. Cimermanis;<br />

1999. g. — E. Lukevics, O. Lielausis, K. Arâjs, 2000. g. —<br />

O. Neilands, V. Tamuþs, V. Bçrziòð, 2001. g. — V. Kluða,<br />

E. Blûms, A. Caune, 2002. g. — T. Millers, J. Kristapsons,<br />

O. Spârîtis, 2003. g. — R. M. Freivalds, E. Gudriniece, P. Guïâns,<br />

2004. g. — G. Èipçns, I. Knçts, Ç. Mugurçviès, 2005.g. —<br />

J.G. Bçrziòð, E. Kagaine, A. Strakovs, 2006. g. — V. Baumanis,<br />

P. Eglîte, J. Dehtjars, 2007. g. — V. Kauss, V. Skujiòa, J. Spîgulis,<br />

2008. g. — G. Duburs, J. Stradiòð, I. Lâcis<br />

2 ikgadçjas balvas ievçrojamâkajiem zinâtniekiem<br />

par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

Balvu laureâti: 1999. g. — U. Viesturs, P. Zariòð, 2000. g. —<br />

M. Beíers, B. Laumane, 2001. g. — D. Kârkliòa, M. Poiða,<br />

2002. g. — M. Rukliða, V. Hausmanis, 2003. g. — I. Apine,<br />

Î. Raðals, 2004. g. — Dz. Çrglis, U. Sedmalis. Kopð 2005. g. pieðíirðana<br />

pârtraukta.<br />

2 gada balvas par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

enerìçtikâ vai ar to saistîtâs inþenierzinâtnçs<br />

Balvu laureâti: 1999. g. — Z. Kriðâns, I. Staltmanis, 2002. g. —<br />

K. Briòíis, A. Grundulis, 2003. g. — A. S. Sauhats un P. Ðipkovs,<br />

2004. g. — E. Tomsons, J. Dirba, J. Rozenkrons, 2005. g. —<br />

D. Blumberga, V. Pugaèevs, 2006. g. — V. Èuvièins, A. Ðnîders,<br />

2007. g. — G. Ðlihta<br />

2 ikgadçjas balvas ievçrojamiem zinâtniekiem par<br />

izcilu veikumu vai mûþa devumu datorzinâtnçs,<br />

informâtikâ vai par nozîmîgu informâcijas izstrâdes<br />

sistçmu veicinâðanu<br />

Balvu laureâti: 1999. g. — J. Bârzdiòð, A. Anspoks, 2000. g. —<br />

J. Osis, M. Treimanis, 2001. g. — L. Niceckis, A. Vasiïjevs,<br />

2002. g. — I. Kabaðkins, A. Brûvelis, 2003. g. — J. Bièevskis,<br />

E. Karnîtis, 2005. g. — P. Rivþa, A. Virtmanis, 2007. g. — I. Ilziòa<br />

92


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

SIA “RD Electronics”<br />

(lîdz 2005. g.<br />

A/s “RD Alfa”)<br />

Gada balva fizikâ un tâs inþenierpielietojumos<br />

Balvu laureâti: 2000. g. — K. Ðvarcs, 2001. g. — J. Gelfgats,<br />

2002. g. — A. Cçbers, 2003. g. — D. Millers, 2004. g. —<br />

A. Truhins, 2005. g. — J. Joïins, 2006. g. — I. Bçrsons, 2007. g. —<br />

L. Skuja, 2008. g. — J. Lielpçters<br />

A/s “ITERA Latvija”<br />

un RTU Attîstîbas<br />

fonds<br />

SIA “Lattelekom” un<br />

<strong>Latvijas</strong> Izglîtîbas<br />

fonds<br />

2 gada balvas ievçrojamiem <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem un<br />

praktiíiem par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

vides, zemes un ìeogrâfijas zinâtnçs vai par nozîmîgu<br />

vides izstrâdes sistçmu veicinâðanu<br />

Balvu laureâti: 2001. g. — G. Andruðaitis, A. Melluma, 2002. g. —<br />

G. Eberhards, R. Kondratoviès, 2003. g. — A. Andruðaitis,<br />

M. Kïaviòð, 2004. g. — E. Kaufmane, J. Vîksne, 2005. g. —<br />

V. Jansons, V. Melecis, 2006. g. — G. Pçtersons, P. Zâlîtis,<br />

2007. g. — O. Âboltiòð, D. Blumberga, 2008. g. — O. Nikodemus,<br />

I. Veidenbergs<br />

2 gada balvas ievçrojamiem <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem un<br />

radoðiem praktiíiem telekomunikâciju nozarç un<br />

sociâli humanitârajâs zinâtnçs par izcilu veikumu vai<br />

mûþa devumu<br />

Balvu laureâti: 2002. g. — J. Loèmelis, Dz. Ozoliòa, 2003. g. —<br />

T. Galdiòð, T. Tisenkopfs, 2004. g. — I. Biïinskis, I. Loze,<br />

2005. g. — J. Busarovs, J. Rubîns, 2006. g. — A. Dimants,<br />

J. Merkurjevs, G. Raòíis. Kopð 2007. gada pieðíirðana pârtraukta<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> Gaisa<br />

satiksme” un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fonds<br />

2 gada balvas ievçrojamiem <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem un<br />

praktiíiem par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

kosmisko informâciju tehnoloìijâ, inþenierizstrâdçs<br />

aeronavigâcijas sakaru un radiolokâcijas tehnikâ un<br />

Kârïa Irbîða stipendijas pasniedzçjam/zinâtniekam<br />

Balvu laureâti: 2001. g. — E. Bervalds, I. Kabaðkins, 2003. g. —<br />

J. Kopitovs, M. Âbele, K. Lapuðka, 2005. g. — J. Artjuhs, J. Þagars.<br />

K. Irbîða stipendijas saòçmuði — A. Pozdòakovs (2003), I. Jackiva<br />

(2004). Balvas pieðíirðna pârtraukta.<br />

93


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> gâze”<br />

un RTU Attîstîbas<br />

fonds<br />

Rîgas dome un<br />

Rîgas balvas<br />

biedrîba<br />

LR Patentu valde<br />

SIA “L`ORÉAL<br />

BALTIC”, UNESCO<br />

<strong>Latvijas</strong> Nacionâlâ<br />

komisija<br />

2 gada balvas ievçrojamiem zinâtniekiem un praktiíiem<br />

gâzes, siltumtehnikas un ar tâm saistîtâs<br />

íîmijas tehnoloìijas nozarçs, sirds íirurìijas un<br />

kardioloìijas zinâtnçs, orgânu transpantoloìijas<br />

nozarçs par izcilu darbu kopumu vai mûþa veikumu<br />

Balvu laureâti: 2002. g. — R. Lâcis, A. Krçsliòð, 2003.g. —<br />

J. Anðeleviès, E. Dzelzîtis, 2004. g. — J. Volkolâkovs, V. Zçbergs,<br />

2005. g. — I. Siliòð, N. Zeltiòð, 2006. g. — V. Rudzîte, D. Turlajs,<br />

2007. g. — A. Kalvelis, I. Platais, <strong>2009</strong>. g. — R. Rozentâls,<br />

P. Graudiòð<br />

Ikgadçja “Rîgas balva” par nozîmîgâko zinâtnisko<br />

pçtîjumu Rîgas vçsturç un kultûrvçsturç, arhitektûras<br />

un mâkslas vçsturç, etnogrâfijâ, demogrâfijâ un<br />

etnisko attiecîbu izpçtç, ìeogrâfijâ, ekoloìijâ un citâs<br />

nozarçs, kas saistîtas ar Rîgas attîstîbu<br />

2002. gadâ balva pirmo reizi pieðíirta J. Krastiòam, K. Radziòai,<br />

A. Celmiòam, veicinâðanas balva — V. Bebrei, R. Spirìim,<br />

2003. g. balvas laureâti ir A. Caune, O. Spârîtis un O. Zanders,<br />

2004. g. — L. Balodis, J. Stradiòð, M. Zunde, 2005. g. — J. Bçrziòð,<br />

V. Vîíe-Freiberga, A. Holcmanis, J. Vîksne, J. Savickis,<br />

2006. g. — V. Apsîtis, J. Ekmanis, I. Knçts, V. Jâkobsons,<br />

2007. g. — Z. Gaile, V. Mihailovskis, I. Ose, J. Stabulnieks,<br />

A. Vârpa, 2008. g. — E. Grçns, J. Indâns, J. Gombergs, A/s<br />

“Sidrabe”.<br />

D. A. Lçbers apbalvots ar “Rîgas balvas” Goda diplomu (pçc<br />

nâves).<br />

Valtera Capa balva labâkajam izgudrotâjam. Balvu<br />

pieðíir reizi divos gados<br />

Balvu saòçmuði B. Joffe un R. Kalniòð (2005), J. Upatnieks (2007)<br />

3 gada stipendijas “Sievietçm zinâtnç” nozîmîgu<br />

zinâtnisku pçtîjumu veikðanai dzîvîbas zinâtòu un<br />

materiâlzinâtòu jomâ<br />

Stipendijas saòçmuðas R. Muceniece, A. Linç, A. Zajakina (2005),<br />

M. Dambrova, O. Starkova, M. Plotniece (2006), L. Grînberga,<br />

B. Jansone, A. Plotniece (2007), I. Aulika, J. Pupure, T. Voronkova<br />

(2008)<br />

94


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> dzelzceïð”<br />

un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fonds<br />

Gada balva par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

<strong>Latvijas</strong> dzelzceïa transportâ<br />

Balvas laureâti ir V. Junoviès (2007), M. Mezîtis, B. Perniíis<br />

(2008)<br />

BALVAS<br />

UN PRÇMIJAS JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÂRDBALVAS UN PRÇMIJAS<br />

JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM<br />

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek pieðíirtas maìistrantiem vai doktorantiem,<br />

vai jaunajiem pçtniekiem ne vçlâk kâ vienu gadu pçc maìistra vai doktora darba<br />

aizstâvçðanas. Reflektçðanai var iesniegt darbus, kurus veicis atseviðís zinâtnieks,<br />

kurð pieteikuma iesniegðanas brîdî nav vecâks par 30 gadiem.<br />

Katru gadu pieðíir 9 prçmijas, no tâm fizikas, matemâtikas, inþenierzinâtnçs un<br />

datorzinâtnçs — 3, íîmijas, bioloìijas, lauksaimniecîbas un medicînas zinâtnçs — 3,<br />

humanitârajâs un sociâlajâs zinâtnçs — 3.<br />

Balva par labâko jaunâ zinâtnieka darbu fizikâ nosaukta Ludviga un Mâra<br />

Jansonu vârdâ,<br />

par labâko darbu íîmijâ Mârtiòa Straumaòa — Alfrçda Ieviòa vârdâ,<br />

par labâko darbu literatûrzinâtnç un filozofijâ — Zentas Mauriòas vârdâ.<br />

Jauno zinâtnieku konkursam darbi iesniedzami lîdz <strong>2009</strong>. gada 30. septembrim<br />

<strong>LZA</strong> sekretariâtâ vai attiecîgo zinâtòu nodaïâs (Akadçmijas laukumâ 1, 2.stâvâ, Rîga,<br />

LV 1524)<br />

Uzziòas par nepiecieðamajiem dokumentiem var saòemt pa tel. 7223931.<br />

95


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN SPONSORU KOPÎGÂS<br />

BALVAS UN STPENDIJAS JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM UN<br />

STUDENTIEM<br />

Sponsors<br />

Emîlija Gudriniece<br />

Balvas<br />

balva labâkajam jaunajam zinâtniekam íîmijâ vai íîmijas<br />

tehnoloìijâ<br />

Emîlija Gudriniece Emîlijas Gudrinieces–Alfrçda Ieviòa vârdâ nosaukta<br />

ikgadçja stipendija bakalauru, maìistru un inþenierstudiju<br />

programmu studentiem íîmijâ un íîmijas tehnoloìijâ<br />

A/s “Grindeks” 4 ikgadçjas balvas labâkajiem jaunajiem zinâtniekiem<br />

Va/s “Latvenergo”<br />

SIA “RD Electronics”<br />

(lîdz 2005. g.<br />

A/s “RD Alfa”)<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> gâze” un<br />

RTU Attîstîbas fonds<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> dzelzceïð”<br />

un <strong>Latvijas</strong> Izglîtîbas<br />

fonds<br />

5 gada balvas labâkajiem jaunajiem zinâtniekiem par darbiem<br />

enerìçtikâ vai ar to saistîtâs inþenierzinâtnçs<br />

1 ikgadçja balva studentiem fizikâ un tâs inþenierpielietojumos<br />

par pçtniecisku darbu un oriìinâliem rezultâtiem<br />

2 stipendijas doktorantiem gâzes un siltumtehnikas tehnoloìiju<br />

un sirds íirurìijas — kardioloìijas nozarçs<br />

gada balva maìistrantam, doktorantam, zinâtniekam par<br />

pçtîjumiem dzelzceïa transporta nozarç


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂS MEDAÏAS,<br />

BALVU UN PRÇMIJU LAUREÂTI 2008. UN <strong>2009</strong>. GADÂ<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂS MEDAÏAS<br />

LAUREÂTI<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta <strong>2009</strong>. gada 17. marta lçmums)<br />

Ivars Kalviòð – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) – par<br />

jaunu konkurçtspçjîgu ârstniecisku preparâtu izveidoðanu un inovatîvas ievirzes<br />

stiprinâðanu <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûtâ.<br />

Kristaps Zariòð – <strong>LZA</strong> ârzemju loceklis (ASV) – par izciliem sasniegumiem<br />

asinsvadu íirurìijâ un <strong>Latvijas</strong> un ârzemju mediíu vienotîbas stiprinâðanâ.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÂRDBALVU LAUREÂTI<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta 2008. gada 4. novembra lçmums)<br />

Alberts Varslavâns – <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – Arveda<br />

Ðvâbes balva <strong>Latvijas</strong> vçsturç par monogrâfiju “<strong>Latvijas</strong> Republika starpvalstu<br />

attiecîbu sistçmâ. Pirmâ desmitgade (1919–1929)”.<br />

Grigorijs Veinbergs – <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes<br />

institûts) – Gustava Vanaga balva íîmijâ par darbu kopu “Bioloìiski aktîvu savienojumu<br />

sintçze uz beta- un gamma-aminoskâbju pamata”.<br />

Aldonis Vçriòð – <strong>LZA</strong> goda doktors – Artura Balklava balva zinâtnes popularizçðanâ<br />

par izcilu devumu puíkopîbas un daiïdârzkopîbas sasniegumu popularizçðanâ<br />

Latvijâ un ârpus tâs robeþâm.<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta <strong>2009</strong>. gada 20. janvâra lçmums)<br />

Aivars Lagzdiòð – <strong>LZA</strong> goda doktors (Polimçru mehânikas institûts) – Frîdriha<br />

Candera balva mehânikâ par darbu ciklu plastiskuma teorijâ.<br />

Andrejs Reinfelds – <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis (LU Fizikas un matemâtikas<br />

fakultâte) – Pîrsa Bola balva matemâtikâ par darbu ciklu “Redukcijas princips<br />

dinamiskâs sistçmâs”.<br />

97


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Arvîds Barðevskis – <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis (Daugavpils Universitâte) –<br />

Heinricha Skujas balva bioloìijas zinâtnç par publikâciju kopu par adefâgo vaboïu<br />

(Adephaga) apakðkârtas <strong>Latvijas</strong> un pasaules faunu, taksonomiju un izplatîbu<br />

(2001–2007).<br />

Ella Buceniece – Dr.phil. (LU Filozofijas un socioloìijas institûts) – Teodora Celma<br />

balva filozofijâ par pçtîjumiem ideju vçsturç un fenomenoloìijâ Latvijâ.<br />

Kalvis Torgâns – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – Dîtriha Lçbera<br />

balva tiesîbu zinâtnçs par nozîmîgu ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> likumdoðanas izveidç un<br />

likumu tâlâkâ veidoðanâ Eiropas Savienîbâ.<br />

Antons Ruþa – Dr.agr. (<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte) – Pauïa Lejiòa balva<br />

lauksaimniecîbas zinâtnçs par darbu kopu “Graudaugu raþas un kvalitâtes<br />

veidoðanâs likumsakarîbu izpçte”.<br />

Ojârs Buðs – Dr.habil.philol. (LU Latvieðu valodas institûts) – Kârïa Mîlenbaha<br />

balva par praktisku sniegumu latvieðu valodniecîbâ par ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong><br />

vietvârdu izpçtç un standartizâcijâ un valodas kopðanâ.<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 5. aprîïa lçmums).<br />

Vija Kluða – <strong>LZA</strong> îstenâ locekle – Solomona Hillera balva par darbu kopu<br />

“Farmakoloìiskie pçtîjumi: dioksonijs, peptîdi, dihidropiridîni, Mildronâts”.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN PUBLISKÂS<br />

A/S “GRINDEKS” BALVAS LAUREÂTI<br />

Gunârs Duburs – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) – par<br />

bûtisku ieguldîjumu heterosavienojumu íîmijâ un jaunu zâïu vielu izstrâdç.<br />

Jânis Stradiòð – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija) – par ilggadçjo<br />

un rezultatîvo darbu <strong>Latvijas</strong>, Baltijas un Eiropas zinâtnes vçstures, it îpaði íîmijas<br />

un farmâcijas vçstures pçtîðanâ, popularizçðanâ un izcilo zinâtnieku piemiòas<br />

iemûþinâðanâ.<br />

Ivars Lâcis – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par bûtisku ieguldîjumu<br />

redzes zinâtnç.<br />

98


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS,<br />

A/S “EXIGEN SERVICES LATVIA”<br />

UN LATVIJAS IZGLÎTÎBAS FONDA BALVAS LAUREÂTS<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 10.jûlija lçmums)<br />

Ïevs Kacnelsons (ASV) –<br />

informâtikâ.<br />

Eiþena Âriòa balva par mûþa devumu datorzinâtnçs un<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, FIRMAS “ITERA LATVIJA”<br />

UN RTU ATTÎSTÎBAS FONDA BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 7. novembra lçmums)<br />

Oïìerts Nikodemus – <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par darbu<br />

kopu “Ainavas izmaiòas un attîstîba Latvijâ”.<br />

Ivars Veidenbergs – Dr.habil.sc.ing., (Rîgas Tehniskâ universitâte) – par mûþa<br />

devumu vides zinâtnes attîstîbâ Latvijâ.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN RÎGAS BALVAS<br />

BIEDRÎBAS “RÎGAS BALVA” LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 17. septembra lçmums)<br />

Elmârs Grçns – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju<br />

centrs) – par molekulârâs bioloìijas un gçnu inþenierijas Rîgas skolas izveidoðanu.<br />

Juris Indâns – etnogrâfs – par latvieðu etnogrâfiskâ tçla saglabâðanu un popularizçðanu.<br />

Jevgenijs Gombergs – uzòçmçjs – par vairâku vçsturisku tçlniecîbas darbu atjaunoðanu<br />

Rîgâ.<br />

A/s “Sidrabe” – par oriìinâlu inovatîvu vakuumtehnoloìiju attîstîbu Rîgâ.<br />

LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts un <strong>Latvijas</strong> Akadçmiskâ bibliotçka – 2008.gada<br />

“Rîgas balvas” Goda diploms par Johana Kristofa Broces zîmçjumu un aprakstu<br />

sçjumu “Monumente” sagatavoðanu un izdoðanu.<br />

99


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, A/S “LATVIJAS GÂZE”<br />

UN LATVIJAS IZGLÎTÎBAS FONDA MÇRÍPROGRAMMAS<br />

“IZGLÎTÎBAI, ZINÂTNEI UN KULTÛRAI” BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 29. maija lçmums)<br />

Pçteris Ðipkovs – <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis (Fizikâlâs enerìçtikas institûts) – par<br />

darbu kopu “Energoresursu racionâlas izmantoðanas pçtîjumi Latvijâ”.<br />

Aris Lâcis – Dr.habil.med. (Bçrnu klîniskâ universitâtes slimnîca) – par sareþìîtu<br />

iedzimtu sirdskaiðu íirurìisku korekciju un diagnostikas metoþu izstrâdi.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, A/S “LATVIJAS DZELZCEÏS”<br />

UN LATVIJAS IZGLÎTÎBAS FONDA BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 10. jûlija lçmums)<br />

Mareks Mezîtis – Dr.sc.ing. (Rîgas Tehniskâ universitâte) – par pçtîjumiem dzelzceïa<br />

transporta nozarç.<br />

Boriss Pernikis – Dr.sc.ing. (Rîgas Tehniskâ universitâte, A/s “<strong>Latvijas</strong> dzelzceïð”) –<br />

par mûþa devumu <strong>Latvijas</strong> dzelzceïa transportâ.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN VAS “LATVENERGO”<br />

BALVAS LAUREÂTS<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 12. decembra lçmums)<br />

Jânis Dirba – Dr.habil.sc.ing., (Rîgas Tehniskâ universitâte) – Alfrçda Vîtola balva<br />

par darbu kopu “Elektrodinamiskie procesi elektrotehniskajâs iekârtâs un elektrisko<br />

maðînu diagnostika”.<br />

100


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

L'ORÉAL LATVIJAS 2008.GADA STIPENDIJAS<br />

“SIEVIETÇM ZINÂTNÇ” LAUREÂTES<br />

(AR UNESCO LATVIJAS NACIONÂLÂS KOMISIJAS UN LATVIJAS<br />

ZINÂTÒU AKADÇMIJAS ATBALSTU)<br />

Ilze Aulika – Mg. (LU Cietvielu fizikas institûta doktorante) – projektam<br />

“Funkcionâlu nanostrukturçtu polâru kârtiòu veidoðana un fizikâlo îpaðîbu<br />

pçtîjumi”.<br />

Jolanta Pupure – Mg. (LU doktorante) – projektam “Uz mitohondrijiem mçríçto<br />

vielu pçtîjumi Parkinsona slimîbas modelî”.<br />

Tatjana Voronkova – Dr.biol. (<strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs) –<br />

projektam “Terapeitiskas papillomas vîrusa vakcînas konstruçðana uz kâmju<br />

poliomas vîrusveidîgu daïiòu bâzes”.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, A/S “LATVIJAS GÂZE”<br />

UN RÎGAS TEHNISKÂS UNIVERSITÂTES ATTÎSTÎBAS FONDA<br />

BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas <strong>2009</strong>. gada 30. janvâra lçmums)<br />

Pauls Graudiòð – Mg. (A/s “<strong>Latvijas</strong> gâze”, Rîgas Tehniskâ universitâte) – par darbu<br />

kopu “Gâzapgâdes normatîvi, standarti un terminoloìija”.<br />

Rafails Rozentâls – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (P.Stradiòa klîniskâ universitâtes slimnîca)<br />

– par transplantoloìijas problçmu risinâðanu Latvijâ.<br />

101


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI –<br />

CITU IEVÇROJAMÂKO ZINÂTNISKO APBALVOJUMU<br />

LAUREÂTI 2008. GADÂ<br />

Aldonis Vçriòð – <strong>LZA</strong> goda doktors – þurnâla “Dârzs un Drava” galvenais<br />

redaktors – <strong>Latvijas</strong> Republikas Ministru kabineta 2008. gada balva par nozîmîgu<br />

ieguldîjumu puíkopîbas attîstîbâ Latvijâ.<br />

Edîte Kaufmane – <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle – <strong>Latvijas</strong> Republikas Ministru<br />

kabineta 2008. gada balva par nozîmîgu ieguldîjumu dârzkopîbas zinâðanu un<br />

inovatîvo tehnoloìiju izstrâdç, ievieðanâ un popularizçðanâ Latvijâ un ârpus tâs<br />

robeþâm.<br />

Jânis Polis – <strong>LZA</strong> goda doktors – Vispasaules Intelektuâlâ îpaðuma organizâcijas<br />

(WIPO) Zelta medaïa “Labâkajam izgudrotâjam 2008”.<br />

Nikolajs Vederòikovs – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis – Vispasaules Intelektuâlâ îpaðuma<br />

organizâcijas (WIPO) Zelta medaïa “Labâkajam izgudrotâjam 2008”.<br />

Knuts Skujenieks – <strong>LZA</strong> goda loceklis – Baltijas Asamblejas balva literatûrâ par<br />

Rakstiem, kas izdoti 8 sçjumos.<br />

Jânis Bârzdiòð – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis – <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Gada balva zinâtnç<br />

par zinâtniskâs skolas izveidoðanu.<br />

Aina Blinkena – <strong>LZA</strong> îstenâ locekle – <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Gada balva zinâtnç par<br />

zinâtniskâs skolas izveidoðanu.<br />

Ausma Cimdiòa – <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle – <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Gada balva<br />

zinâtnç par labâko oriìinâlo pçtîjumu.<br />

Ruta Muceniece – <strong>LZA</strong> îstenâ locekle – <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Gada balva zinâtnç par<br />

labâko oriìinâlo pçtîjumu.<br />

Bruno Andersons – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis – Meþa nozares Gada balva “Zelta èiekurs”<br />

par ieguldîjumu zinâtnç.<br />

102


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

BALVU UN PRÇMIJU JAUNIEM ZINÂTNIEKIEM UN<br />

STUDENTIEM LAUREÂTI<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS JAUNO ZINÂTNIEKU<br />

BALVU UN PRÇMIJU LAUREÂTI<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta <strong>2009</strong>. gada 20. janvâra lçmums)<br />

Vârdbalvas<br />

Elîna Laizâne – Mg. (LU Fizikas un matemâtikas fakultâte, LU Cietvielu fizikas<br />

institûts) – Ludviga un Mâra Jansonu balva fizikâ par darbu “Azobenzolu<br />

atvasinâjumu saturoðu polimçru plâno kârtiòu optiskâ strukturçðana” (vad. <strong>LZA</strong><br />

îst.loc. I.Muzikante).<br />

Jekaterina Petuðkova – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) - Mârtiòa<br />

Straumaòa – Alfrçda Ieviòa balva íîmijâ – par darbu “Policiklisku<br />

1,2,3,4-tetrahidropiridînu sintçze un reakcijas” (vad. Dr.chem. V.Lûsis).<br />

Kaspars Ðlihta – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – Zentas Mauriòas balva humanitârâs<br />

zinâtnçs – par darbu “Dziedinâðana un tâs nozîme Marka evaòìçlijâ” (vad. PhD.<br />

D.Balode).<br />

Kristaps Jaundzems – Mg. (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) –<br />

Emîlijas Gudrinieces balva íîmijâ par darbu “Proteînu KMR spektroskopija un<br />

telpiskâ uzbûve: DNAI un cikliskâs sortâzes A piemçri” (vad. <strong>LZA</strong> îst.loc.<br />

E.Liepiòð).<br />

Fizikas un tehniskajâs zinâtnçs<br />

Natâlija Sergejeva – Mg. (Daugavpils Universitâte) – par darbu “Par lineâriem<br />

spektriem ar integrâlu robeþnosacîjumu” (vad. Dr.habil.math. F.Sadirbajevs).<br />

Sergejs Gaidukovs – Mg. (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) – par<br />

darbu “Montmorilonîta nanolîmeòa plâkðòveida daïiòas saturoði polimçrkompozîti”<br />

(vad. <strong>LZA</strong> îst.loc. M.Kalniòð, Dr.sc.ing. J.Zicâns).<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtnçs<br />

Inguna Goba – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) –<br />

par darbu “Simetriski aizvietotu un hirâlu 1,4-dihidropiridînu sintçze un elektroíîmiskâ<br />

izpçte” (vad. <strong>LZA</strong> îst.loc. A.Zicmanis, Dr.chem. B.Turovska).<br />

103


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Zilgma Irbe – Mg. (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) – par darbu<br />

“Biokeramisko materiâlu ieguve, izmantojot kalcija fosfâtus un biosaderîgus stiklus”<br />

(vad. Dr.sc.ing. L.Bçrziòa-Cimdiòa).<br />

Humanitârajâs un sociâlajâs zinâtnçs<br />

Ilona Dzene – Bc. (LU Latvieðu valodas institûts) – par darbu “Sakstagala izloksnes<br />

zilbes intonâcijas” (vad. Dr.philol. E.Trumpa).<br />

Linda Piete – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par darbu “Eponîmi dabaszinâtnçs<br />

latvieðu un lietuvieðu valodâ” (vad. Dr.philol.L.Balode).<br />

<strong>LZA</strong> Senâts izsaka atzinîbu sekojoðajiem jaunajiem zinâtniekiem:<br />

Mg. Jûlijai Brovkinai (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) – par<br />

darbu “Bçrza koksnes ðíîstoðo lignînu iegûðana un to modificçðanas produktu<br />

pielietoðana atputekïoðanai un fâþu robeþas stabilizâcijai” (vad. Dr.sc.ing. J.Ozoliòð,<br />

Dr.habil.chem. G.Ðuïga).<br />

Mg. Nataïjai Jeïinskai (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) – par<br />

darbu “Dabas polisaharîdu ietekme uz polivinilspirta biosistçmu îpaðîbâm” (vad.<br />

doc. V.Tupureina).<br />

Mg. Oskaram Purmalim (LU Íîmijas fakultâte) – par darbu “Kûdras humusvielu un<br />

metâla jonu mijiedarbîbas raksturs” (vad. <strong>LZA</strong> îst.loc. M.Kïaviòð).<br />

Mg. Agnesei Stundai (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) – par<br />

darbu “Stikla keramikas fâþu sastâva pçtîjumi” (vad. Dr.sc.ing. L.Bçrziòa-Cimdiòa).<br />

Dr.sc.ing. Aleksandram Bereþnojam (Transporta un sakaru institûts) – par darbu<br />

“Transporta plûsmas modeïu vadoðo parametru ietekmes uz pilsçtas ceïu kustîbas<br />

vadîbas efektivitâti izpçte” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc. I.Kabaðkins, Dr.math. Ð.Guseinovs).<br />

Mg. Gitai Ðakalei (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) – par darbu<br />

“Poliizoprçna – nanostrukturçta oglekïa kompozîta kâ íîmiskâ sensora materiâla<br />

izstrâde un îpaðîbu izpçte” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc. M.Knite).<br />

Mg. Lanai Vasiïevskai (RTU Siltuma, gâzes un ûdens tehnoloìijas institûts) – par<br />

darbu “Kombinçto Saules siltumapgâdes sistçmu modelçðana” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

P.Ðipkovs).<br />

Bc. Jurìim Grûbem (<strong>Latvijas</strong> Universitâte, LU Cietvielu fizikas institûts) – par darbu<br />

“Daudzfotonu procesâ ierosinâta erbija jona luminiscence oksifluorîdu stiklâ un<br />

keramikâ” (vad. Mg. A.Ðarakovskis).<br />

104


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Mg. Aivaram Vembrim (LU Fizikas un matemâtikas fakultâte, LU Cietvielu fizikas<br />

institûts) – par darbu “Indandionu atvasinâjumus saturoðu polimçru materiâlu<br />

nelineârâs optiskâs efektivitâtes un stabilitâtes pçtîjumi”(vad. Dr.phys. M.Rutkis).<br />

Mg. Atim Egliòam-Eglîtim (Liepâjas Universitâte) – par darbu “Liepâjas<br />

Pedagoìijas akadçmijas konkurçtspçja augstâkajâ izglîtîbâ” (vad. Dr.paed. O.Zîds).<br />

Bc. Zandai Misiòai (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par darbu “Piebalgas un piebaldzçna<br />

motîvs mûsdienu latvieðu dzejâ” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc. A.Cimdiòa).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN A/S “GRINDEKS”<br />

JAUNO ZINÂTNIEKU BALVAS LAUREÂTI<br />

Zanda Bluíe – Mg. (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte, <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts) – par darbu “mGluR ligandu meklçjumi adamantanilurînvielu<br />

rindâ” (vad. Dr.chem. V.Kauss, Mg. M.Teus).<br />

Andrejs Petuðkovs – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) – par darbu<br />

“Piridînu funkcionalizçðana litijçðanas reakcijâ” (vad. Dr.chem. E.Sûna).<br />

Kaspars Veldre – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par darbu “Moderno datu apstrâdes<br />

metoþu pielietoðana detomidîna un medetomidîna kristâlisko formu pçtîjumos” (vad.<br />

A.Actiòð).<br />

Reinis Vilðíçrsts – Mg. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – “Mildronâta protektîvâs aktivitâtes<br />

izpçte ar diabçtu saistîto kardiovaskulâro slimîbu modeïos” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

M.Dambrova un R.Muceniece).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, A/S “LATVIJAS GÂZE”<br />

UN LATVIJAS IZGLÎTÎBAS FONDA MÇRÍPROGRAMMAS<br />

“IZGLÎTÎBAI, ZINÂTNEI UN KULTÛRAI”<br />

BALVAS JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 29. maija lçmums)<br />

Sanda Jçgere – LU Kardioloìijas zinâtniskâ institûta interniste un kardioloìe – par<br />

darbu “Intravaskulârâs ultraskaòas pielietojums un standartizâcija aterosklerotiskâs<br />

plâksnes un neointîmas novçrtçðanâ sareþìîtos koronâros bojâjumos” (vad. Dr.med.<br />

A.Çrglis).<br />

105


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Tatjana Odiòeca – Mg. (Rîgas Tehniskâ universitâte) – par darbu “Primâro enerìijas<br />

resursu optimizâcija koìenerçjoðiem siltuma avotiem” (vad. Dr.sc.ing. V.Zçbergs).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN VAS “LATVENERGO”<br />

BALVAS JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2008. gada 12. decembra lçmums)<br />

Gatis Junghâns – Dr.sc.ing. (A/s “Latvenergo”) – par darbu “Energosistçmas darba<br />

îpatnîbas liberalizçta tirgus apstâkïos” (vad. Dr.sc.ing. J.Barkâns).<br />

Mârtiòð Kalniòð – Dr.sc.ing. (A/s “Augstsprieguma tîkls”) – par darbu “Energosistçmu<br />

reþîmu optimizâcijas matemâtisko modeïu izstrâde tirgus ekonomikas<br />

apstâkïos” (vad. Dr.sc.ing. A.Mahòitko).<br />

Oïegs Linkeviès – Dr.sc.ing. (A/s “Latvenergo”) – par darbu “Koìenerâcijas<br />

elektrostaciju darbîbas reþîmu optimizâcija” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc. A.S.Sauhats).<br />

Vadims Strelkovs – Dr.sc.ing. (Rîgas Tehniskâ universitâte) – par darbu “Izolçti<br />

strâdâjoðu energosistçmu automâtiskâ vadîba” (vad. Dr.habil.sc.ing. V.Èuvièins).<br />

Svetlana Orlova – Mg. (Rîgas Tehniskâ universitâte, Fizikâlâs enerìçtikas institûts) –<br />

par darbu kopu “Aksiâlo induktormaðînu (AIM) magnçtiskâs íçdes optimizâcija,<br />

pamatojoties uz magnçtiskâ lauka aprçíinu un analîzi” (vad. Dr.habil.sc.ing.<br />

V.Pugaèevs).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, A/S “LATVIJAS GÂZE”<br />

UN RÎGAS TEHNISKÂS UNIVERSITÂTES ATTÎSTÎBAS FONDA<br />

BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas <strong>2009</strong>. gada 30. janvâra lçmums)<br />

Aldis Greíis – Dr.sc.ing. (A/s “<strong>Latvijas</strong> gâze”, Rîgas Tehniskâ universitâte) – par<br />

darbu kopu “Çku un inþeniersistçmu energoefektivitâtes paaugstinâðanas nacionâlo<br />

normatîvu izstrâde”.<br />

Inese Folkmane – Dr.med. (P.Stradiòa Klîniskâ universitâtes slimnîca) – par darbu<br />

“Nieres transplantâta pacientu ambulatorâ novçroðana”.<br />

106


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS FONDA STIPENDIÂTI<br />

2008./<strong>2009</strong>.g. (1.11.2008 – 31.08.<strong>2009</strong>)<br />

Inese Mieriòa – Rîgas Tehniskâ universitâte – Emîlijas Gudrinieces – Alfrçda Ieviòa<br />

stipendija íîmijâ.<br />

Aleksejs Smirnovs – Rîgas Tehniskâ universitâte – Emîlijas Gudrinieces – Alfrçda<br />

Ieviòa stipendija íîmijâ.


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ<br />

DARBÎBA 2008. GADÂ<br />

NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ<br />

UN LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJÂ<br />

2008. GADÂ<br />

<strong>LZA</strong> darbîba ir cieði saistîta ar visâm norisçm <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un Latvijâ<br />

kopumâ.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, apkopojot iesniegtos universitâðu, zinâtnisko<br />

institûtu un centru priekðlikumus, nosaukusi nozîmîgâkos <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

sasniegumus 2008. gadâ:<br />

Teorçtiskajâ zinâtnç<br />

Atklâts jauns ðûnas mehânisms, kas nosaka ïaundabîgo audzçju spçju<br />

atjaunoties pçc pretvçþa terapijas. Molekulârâ lîmenî tas paver jaunas<br />

iespçjas efektîvâkai cîòai pret vçzi (akadçmiíe Jekaterina Çrenpreisa,<br />

<strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs sadarbîbâ ar Sauthemptonas<br />

Universitâti, Heidelbergas Universitâti, Vâcijas Radiobioloìijas<br />

institûtu).<br />

Izstrâdâti sintçzes paòçmieni bioloìiski aktîvo savienojumu tîru optisko<br />

izomçru iegûðanai, izpçtîtas to îpaðîbas, kas paplaðina iespçjas radît<br />

efektîvâkus ârstniecîbas lîdzekïus (akadçmiíi Ivars Kalviòð un Edmunds<br />

Lukevics, <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïi Maija Dambrova, Aivars Krauze un<br />

Grigorijs Veinbergs, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts)<br />

Pabeigts oriìinâls komplekss pçtîjums par nevardarbîgâs pretoðanâs<br />

metodçm, stratçìiju, taktiku Latvijâ ilgstoðâ laika posmâ, valstij demokrâtiskâ<br />

ceïâ atgûstot neatkarîbu un starptautisko atzîðanu. Pçtîjums, kas<br />

veikts Valsts pçtîjumu programmas “Letonika: pçtîjumi par vçsturi, valodu<br />

un kultûru” ietvaros, publicçts monogrâfijâ: Valdis Blûzma, Tâlavs<br />

Jundzis, Jânis Riekstiòð, Heinrihs Strods, Dþîns Ðârps. „Nevardarbîgâ<br />

pretoðanâs: <strong>Latvijas</strong> neatkarîbas atgûðanas ceïð: 1945–1991”.<br />

108


NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ UN <strong>LZA</strong> 2008. GADÂ<br />

Atklâts iepriekð nezinâms kustîbu traucçjumu sindroms (lîdzinâs parkinsonismam)<br />

intravenozâs narkotikas – metkatinona (efedrona) lietotâjiem un<br />

noskaidroti tâ cçloòi – mangâna savienojumu pârmçrîga uzkrâðanâs<br />

organismâ (profesors Viesturs Liguts, Dr. Ainârs Stepens, Rîgas Stradiòa<br />

universitâte sadarbîbâ ar Oksfordas Universitâti).<br />

Pirmo reizi modelçta kvantu interference no oglekïa nanocaurulîtçm kâ<br />

jauna perspektîva kvantu informâcijas apstrâdes ierîce (Dr. Vjaèeslavs<br />

Kaðèejevs, LU Cietvielu fizikas institûts sadarbîbâ ar Kembridþas<br />

Universitâti un Vaðingtonas Universitâti)<br />

Praktiskajos pielietojumos<br />

Latvijâ pirmo reizi veikta simultâna aizkuòìa dziedzera un nieres transplantâcija<br />

(vadîtâjs akadçmiíis Rafails Rozentâls, Paula Stradiòa Klîniskâ<br />

universitâtes slimnîca)<br />

Izstrâdâts un realizçts saules enerìijas izmantoðanas iekârtu testçðanas poligons<br />

(vadîtâjs <strong>LZA</strong> kor.loc. Pçteris Ðipkovs, Fizikâlâs enerìçtikas institûts)<br />

Izstrâdâta un realizçta jauna informâcijas tehnoloìija pârvades elektrotîkla<br />

un ìenerâcijas ilgtspçjîguma nodroðinâðanai (vadîtâjs <strong>LZA</strong> kor.loc. Jurijs<br />

Merkurjevs, Rîgas Tehniskâ universitâte; Fizikâlâs enerìçtikas institûts)<br />

Izstrâdâtas jaunas metodes antioksidantu iegûðanai no biomasas un to<br />

izmantoðanai biodîzeïdegvielas stabilizçðanai (vadîtâjs akadçmiíis Valdis<br />

Kampars, Rîgas Tehniskâs universitâtes Lietiðíâs íîmijas institûts, <strong>Latvijas</strong><br />

Valsts Koksnes íîmijas institûts)<br />

Pirmoreiz Latvijâ izdota plaða „Valodniecîbas pamatterminu skaidrojoðâ<br />

vârdnîca” (2000 terminu) ar terminu skaidrojumiem latvieðu valodâ un<br />

ekvivalentiem angïu, vâcu un krievu valodâ. Vârdnîca izmantojama vienotas<br />

valodniecîbas terminoloìijas ievieðanai. Sastâdîjis autoru kolektîvs<br />

akadçmiíes Valentînas Skujiòas vadîbâ<br />

Nâkuði klajâ vairâki nozîmîgi zinâtniski izdevumi, to skaitâ:<br />

Mârtiòð Boiko. Lietuvieðu sutartines un to Baltijas konteksti. R.:<br />

Musica Baltica, 2008. 388 lpp.<br />

Viktors Ivbulis. Pagâtne un tagadne neatkarîgajâ Indijâ (1947–2007).<br />

R.: LU Akadçmiskais apgâds, 2008. 231 lpp.<br />

109


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Latvieðu tautasdziesmas. 9. sçjums. R.: Zinâtne, 2008. 866 lpp. Zinâtniskâ<br />

vadîtâja Baiba Krogzeme-Mosgorda, atbildîgâ redaktore Elga<br />

Melne.<br />

Latvijâ notikuðas vairâkas augsta prestiþa zinâtniskas konferences, to skaitâ:<br />

Starptautiskâ konference “Funkcionâlie materiâli un nanotehnoloìijas”<br />

(Rîgâ, 1.–4.04.2008)<br />

Kompozîto materiâlu mehânikas 15. starptautiskâ konference (Rîgâ,<br />

26.–30.05.2008)<br />

Starptautiskâ konference “Progress atomu un molekulu fizikâ” (Lîgatnç,<br />

16.–18.06.2008)<br />

6. starptautiskâ konference par progresîviem optiskiem materiâliem un<br />

ierîcçm AOMD-6 (Rîgâ, 24.–27.08.2008)<br />

Starptautiskâ konference „<strong>Latvijas</strong> valsts neatkarîba: ideja un realizâcija”<br />

(Rîgâ, 13.–14.11.2008)<br />

Citi svarîgi notikumi <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un augstâkajâ izglîtîbâ<br />

2008.gads iezîmçjâs ar krîzes priekðvçstneðiem un attiecîgu valdîbas<br />

nodomu samazinât zinâtnes finansçjumu, pretçji tam, ka sakarâ ar krîzi<br />

citas Eiropas valstis tieði palielina zinâtnes un attîstîbas finansçjumu.<br />

Zinâtne ir viens no priekðnoteikumiem, lai Latvijai nodroðinâtu modernu<br />

attîstîbas ceïu jau tuvâkajâ nâkotnç. Ðî tçze kâ viena no valsts ilgtermiòa<br />

politikas svarîgâm sastâvdaïâm iekïauta arî valsts attîstîbas pamatdokumentâ<br />

– <strong>Latvijas</strong> Nacionâlajâ attîstîbas plânâ, kurâ kâ viena no trim<br />

prioritâtçm izvirzîta zinâtnes un pçtniecîbas attîstîba. 2008.gadâ zinâtnes<br />

iespçju pamatoðanai notika daudzkârtçjas sarunas ar Izglîtîbas un zinâtnes<br />

ministriju, ar Saeimas Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisiju, ar Saeimas<br />

frakcijâm, ar valdîbas locekïiem. Ir bijuðas daudzas publikâcijas presç,<br />

uzstâðanâs televîzijâ un radio, komentâri interneta portâlos. 3.jûlijâ <strong>LZA</strong><br />

Arodorganizâciju valde izskatîja jautâjumu par iespçjamo finansçjuma<br />

samazinâðanu zinâtnei 2008.gadâ. 5. septembrî publicçta LZP priekðsçdçtâja<br />

Elmâra Grçna un <strong>LZA</strong> prezidenta Jura Ekmaòa vçstule Ministru<br />

prezidentam Ivaram Godmanim, finanðu ministram Atim Slakterim,<br />

izglîtîbas un zinâtnes ministrei Tatjanai Koíei. 30. septembrî laikrakstâ<br />

110


NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ UN <strong>LZA</strong> 2008. GADÂ<br />

“Diena” publicçts LZP priekðsçdçtâja Elmâra Grçna, <strong>LZA</strong> prezidenta Jura<br />

Ekmaòa un LU rektora Mârèa Auziòa raksts “Rotaïas ar zinâtni”. 5. novembrî<br />

laikrakstâ „Diena” publicçts LZS priekðsçdçtâja akadçmiía Ivara<br />

Kalviòa viedoklis „Kïûdaina politika apdraud <strong>Latvijas</strong> ilgtspçjîgu attîstîbu”.<br />

13.oktobrî publicçts Zinâtòu akadçmijas paziòojums. Rezultâtâ, 14.novembrî<br />

pieòemot valsts budþetu <strong>2009</strong>.gadam, zinâtnes finansçjums saglabâjâs<br />

2008.gada lîmenî. Turpretim, veicot <strong>2009</strong>.gada budþeta grozîjumus<br />

decembrî, zinâtnes finansçjums tika samazinâts par vidçji 25%, pilnîbâ tika<br />

noòemts finansçjums zinâtnei augstskolâs.<br />

Lai veicinâtu jaunu doktorantu, maìistrantu, medicînas rezidentu piesaisti<br />

zinâtnei, nodroðinot Eiropas Sociâlâ fonda finansçjumu 37 miljoni latu<br />

vismaz 1000 zinâtniskajiem darbiniekiem, 2008.gada 2.septembrî Ministru<br />

kabinets apstiprinâja Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izstrâdâtos attiecîgos<br />

noteikumus, kas paredz finansçjumu jauno zinâtnieku darba atbalstam<br />

zinâtniskajos institûtos un <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku reemigrâcijas procesa<br />

veicinâðanai.<br />

3. aprîlî notika <strong>LZA</strong> pavasara pilnsapulce. Par <strong>LZA</strong> prezidentu atkârtoti<br />

tika ievçlçts akadçmiíis Juris Ekmanis, par viceprezidentu – akadçmiíis<br />

Tâlavs Jundzis, par <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâru – akadçmiíis Valdis Kampars.<br />

13.maijâ notika 3.aprîïa pilnsapulcç jaunievçlçtâ <strong>LZA</strong> Senâta pirmâ sçde.<br />

Savu otro prezidentûras termiòu oficiâli uzsâka Juris Ekmanis, atkârtoti<br />

saòemot amata íçdi no <strong>LZA</strong> Senâta priekðsçdçtâja Jâòa Stradiòa rokâm.<br />

4.martâ Zinâtòu akadçmijas Senâta sçde notika <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûtâ kâ kopsçde ar institûta Zinâtniskâs padomes sçdi. Tâs<br />

tçma bija “Inovatîvas zinâtnes attîstîba Latvijâ”. Sçdç piedalîjâs Valsts<br />

prezidents Valdis Zatlers. Institûta direktors akadçmiíis Ivars Kalviòð savâ<br />

referâtâ nosauca un analizçja problçmas: katastrofâli pietrûkst speciâlistu; ir<br />

lielas materiâli tehniskâs bâzes problçmas, jo visas eksperimentâlâs bâzes ir<br />

atdalîtas no pçtniecîbas institûtiem un privatizçtas; netiek nodroðinâta<br />

jaunradîtâ intelektuâlâ îpaðuma aizsardzîba, jo valsts nefinansç patentçðanu.<br />

Un visbeidzot, zinâtniski tehniskâ informâcija nav pietiekami pieejama, jo<br />

literatûras un datubâzu valsts iepirkums ir ârkârtîgi ierobeþots. Savas<br />

pastâvçðanas gados (dibinâts 1957.g.) institûts ir izstrâdâjis 17 oriìinâlus<br />

preparâtus un 65 jaunus iegûðanas paòçmienus aktîvo farmaceitisko vielu<br />

sintçzei. Katru gadu darbinieki aizstâv trîs doktora disertâcijas, publicç<br />

vairâk nekâ 120 zinâtnisko rakstu. Ar saviem stabilajiem 11 sadarbîbas<br />

111


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

partneriem pçdçjo piecu gadu laikâ pieteikti vai iegûti 190 patenti.<br />

Visvairâk pârdotâ preparâta – mildronâta – eksports 2007.gadâ sasniedza<br />

69 miljonus ASV dolâru.<br />

2008.gads bija Letonikas gads – veltîts <strong>Latvijas</strong> Republikas proklamçðanas<br />

90. gadadienai un mûsdienu ortogrâfijas simtgadei.<br />

26. jûnijâ þurnâlâ Nature publicçts Zviedrijas, Anglijas un <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku<br />

raksts par to, ka Latvijâ atrastas 365 milj. gadu veca èetrkâja<br />

Ventastega curonia atliekas.<br />

2008.gadâ Latvijâ viesojâs trîs Nobela prçmijas laureâti<br />

26. maijâ RTU lekciju “Piecdesmit gadi dabas zinâtnçs: pieredzes<br />

mâcîbas” nolasîja Nobela prçmijas laureâts Kurts Vîtrihs, Ðveices<br />

Federâlâ tehnoloìiju institûta biofizikas profesors un ASV Stripsa<br />

Pçtniecîbas institûta LaHollâ strukturâlâs bioloìijas viesprofesors. <strong>LZA</strong><br />

prezidents J.Ekmanis pasniedza K.Vîtriham <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas<br />

ârzemju locekïa diplomu.<br />

30. jûnijâ <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûtâ viesojâs franèu<br />

zinâtnieks Nobela prçmijas laureâts íîmijâ Þans-Març Pjçrs Lçns.<br />

Viesis tikâs ar institûta vadîbu un Fizikâli organiskâs íîmijas laboratorijas<br />

vadîtâju akadçmiíi E.Liepiòu.<br />

9. septembrî <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Bioloìijas fakultâtç Paula Valdena<br />

auditorijâ notika Nobela prçmijas laureâta fizioloìijâ un medicînâ<br />

Cîrihes universitâtes profesora Rolfa Martina Cinkernâgela akadçmiskâ<br />

lekcija “Imunoloìijas un imunitâtes salîdzinâjums”.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padome, izstrâdâjot pçtîjumu projektu pieteikðanas un<br />

izvçrtçðanas pamatprincipus, kâ vienu no galvenajiem pieteikuma kvalitâtes<br />

râdîtâjiem akcentçja publikâcijas prestiþos starptautiskos þurnâlos. Tam<br />

bija veltîta Zinâtniskâ aktîva kopsapulce 15. maijâ.<br />

27. oktobrî <strong>LZA</strong> un seðas <strong>Latvijas</strong> augstskolas parakstîja nodomu protokolu<br />

par vienota nâkamâs paaudzes datu pârraides tîkla – <strong>Latvijas</strong> akadçmiskâ<br />

pamattîkla izveidoðanu.<br />

8. augustâ Viesîtç, Kultûras pilî, notika V Sçlijas kongress, veltîts Sçlijas<br />

astoòsimtgadei un Viesîtes pilsçtas astoòdesmitajai jubilejai.<br />

9.–10. oktobrî notika XXIII Baltijas Starptautiskâ zinâtòu vçstures konference,<br />

atzîmçjot arî Baltijas valstiskuma iegûðanu pirms 90 gadiem, Baltijas<br />

112


NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ UN <strong>LZA</strong> 2008. GADÂ<br />

Zinâtnes un tehnikas vçstures apvienîbas piecdesmit gadi un pirmâs konferences<br />

iniciatora akadçmiía Paula Stradiòa lomu ðajâ vçsturnieku kustîbâ,<br />

viòa izveidotâ Medicînas vçstures muzeja 50. gadadienu.<br />

19. jûnijâ <strong>LZA</strong> apmeklçja Krievijas Zinâtòu akadçmijas delegâcija viceprezidenta<br />

A. Òekipelova vadîbâ. Vizîtes ietvaros notika abu akadçmiju<br />

konference „<strong>Latvijas</strong> un Krievijas zinâtnieki par aktuâliem sociâli ekonomiskiem<br />

jautâjumiem: problçmas un risinâjumi”. <strong>LZA</strong> prezidents J. Ekmanis,<br />

KZA viceprezidents A. Òekipelovs un <strong>LZA</strong> Senâta priekðsçdçtâjs<br />

J. Stradiòð, ievadot konferenci, atzîmçja tâs pirmreizîbu un vçsturiskumu.<br />

Zinâtòu akadçmijâ nolasîti un apspriesti daudzi zinâtniskie referâti un<br />

ziòojumi, to skaitâ:<br />

Alternatîvâs enerìijas pielietoðanas iespçjas Latvijâ zinâtnes skatîjumâ<br />

(akadçmiíi Juris Ekmanis, Valdis Kampars 12. februârî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Lisabonas lîgums un ES konstitucionâlie pamati (akadçmiíis Tâlavs<br />

Jundzis 12. februârî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Par industriâlâ mantojuma saglabâðanas iespçjâm Latvijâ un ar to saistîtâm<br />

problçmâm referçja <strong>LZA</strong> goda loceklis Jâzeps Loèmelis (20.februârî <strong>LZA</strong><br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas pilnsapulcç).<br />

Par LU Cietvielu fizikas institûta zinâtnisko darbîbu (akadçmiíis<br />

A.Ðternbergs 15. aprîlî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Pârdomas par dzejnieka, dzejas un mâkslinieciskâs jaunrades bûtîbuu<br />

(Ukrainas vçstnieks <strong>Latvijas</strong> Republikâ, dzejnieks, atdzejotâjs, literatûrzinâtnieks<br />

profesors Dr. Rauls Èilaèava 17. aprîlî Humanitâro un sociâlo<br />

zinâtòu nodaïas sçdç).<br />

2-D Ìençtiskâ koda slçptâ simetrija un gçnu parametru kvantçðana:<br />

dzîvîbas aizsâkums oligonukleotîdu daudzsoïu replikâcijas un duplikâcijas<br />

reakcijâs (akadçmiíis Gunârs Èipçns 18.aprîlî Íîmijas, bioloìijas un<br />

medicînas zinâtòu nodaïas sçdç).<br />

Þurnâla „Zvaigþòotâ Debess” pieredze. Stâsti latvieðu valodâ par zvaigþòoto<br />

debesi (<strong>LZA</strong> goda doktors Andrejs Alksnis 24. aprîlî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas sçdç).<br />

Azosavienojumi ar iekðmolekulâru lâdiòa pârnesi kâ universâlas darbîbas<br />

hromofori (akadçmiíis Valdis Kampars 9.maijâ Fizikas un tehnisko zinâtòu<br />

113


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

nodaïas un Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas kopsçdç<br />

“Jauni hologrâfisko ierakstu materiâli”).<br />

No fotojutîgu arçndizonija atvasinâjumu pçtîjumiem lîdz organiskiem<br />

materiâliem virsmas reljefa hromogrammu tieðam ierakstam spektra<br />

sarkanajâ daïâ (profesors Valdis Kokars 9.maijâ Fizikas un tehnisko<br />

zinâtòu nodaïas un Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas<br />

kopsçdç “Jauni hologrâfisko ierakstu materiâli”)<br />

Tieðais virsmas reljefa hologrammu ieraksts stilbçna azosavienojumos<br />

(<strong>LZA</strong> kor.loc. Andris Ozols 9.maijâ Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas un<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas kopsçdç “Jauni hologrâfisko<br />

ierakstu materiâli”).<br />

Par Valsts pçtîjumu programmas “Jaunas zâles un biokorekcijas lîdzekïi:<br />

konstruçðana, transportformas un darbîbas mehânisms” izpildes gaitu<br />

(akadçmiíis Ivars Kalviòð 17.jûnijâ <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Pievienosim gadus dzîvei un dzîvi gadiem! (<strong>LZA</strong> kor.loc.Juris Krûmiòð<br />

16. septembrî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Daugavpils Universitâtes attîstîbas vadlînijas (profesors A.Barðevskis<br />

16. septembrî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Daudzvçrtîgâs matemâtiskâs struktûras un to lietojumi (<strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

Aleksandrs Ðostaks 28.oktobrî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Dzîvesmâkslas aktualitâte (<strong>LZA</strong> kor.loc. I.Ðuvajevs 28.oktobrî <strong>LZA</strong> Senâta<br />

sçdç).<br />

Par zinâtnisko darbîbu un aktivitâtçm ap to (<strong>LZA</strong> kor.loc. Inta Muzikante<br />

4.novembrî <strong>LZA</strong> Senâta sçdç).<br />

Globâlâs pârmaiòas uz Zemes un lîdzsvarotas attîstîbas koncepcija<br />

(Dr. Arnolds Ûbelis 25. septembrî <strong>LZA</strong> sçdç „Par globâlâm pârmaiòâm un<br />

globâlo sasilðanu. Lîdzsvarotas attîstîbas nepiecieðamîba”).<br />

Klimata pârmaiòu raksturs un ietekme (Dr. Agita Briede un akadçmiíis<br />

Mâris Kïaviòð 28. novembrî <strong>LZA</strong> sçdç „Klimata pârmaiòas un to ietekme”).<br />

Kas ir VLP? Virus-like particles = Vîrusveidîgâs daïiòas” (akadçmiíis<br />

Pauls Pumpçns 12.decembrî <strong>LZA</strong> Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu<br />

nodaïas sçdç).<br />

Pârskatu sastâdîja <strong>LZA</strong> kor.loc. Jânis Kristapsons


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PILNSAPULCES<br />

2008. gadâ notika divas <strong>LZA</strong> pilnsapulces.<br />

Pavasara pilnsapulce 3. aprîlî<br />

Pilnsapulcç piedalîjâs <strong>LZA</strong> locekïi, pârstâvji no zinâtniskajiem institûtiem un<br />

augstskolâm, <strong>LZA</strong> balvu laureâti. Akadçmijas locekïi vçrtçja aizvadîto èetru gadu<br />

darbu un pârvçlçja akadçmijas vadîbu. Pçc <strong>LZA</strong> prezidenta J.Ekmaòa ievadvârdiem<br />

un izglîtîbas un zinâtnes ministres T.Koíes apsveikuma pilnsapulcei nolasîðanas tika<br />

pasniegtas <strong>LZA</strong> vârdbalvas gan ievçrojamajiem, pieredzçjuðajiem zinâtniekiem un<br />

kultûras darbiniekiem, gan jaunajiem zinâtniekiem.<br />

<strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis savâ prezidenta kandidâta programmatiskajâ runâ,<br />

atzîmçjis, ka paiet èetri gadi, kopð <strong>Latvijas</strong> zinâtne ir oficiâla ES zinâtnes sastâvdaïa,<br />

uzsvçra, ka galvenâs runas vairs nav par lîdzekïu piesaisti, bet gan par speciâlistiem,<br />

par studentu ieinteresçðanu zinâtnç, par zinâtniskâ potenciâla konsolidâciju lielu<br />

projektu îstenoðanai, par patentu sistçmas efektivitâti, par nacionâlâs valodas un<br />

kultûras attîstîbu.<br />

Kâda ir Zinâtòu akadçmijas loma ðajos procesos? Nostiprinâs ekspertu loma<br />

zinâtnç un tajâ valsts organizatoriskajâ sistçmâ, kas attiecas uz zinâtni. <strong>LZA</strong> prestiþs<br />

ïauj uzturçt tieðu dialogu ar Saeimu un valdîbu. <strong>LZA</strong> ðogad ir apmeklçjuði ministri<br />

Tatjana Koíe un Kaspars Gerhards, jau pirms savas ievçlçðanas to izdarîja Valsts<br />

prezidents Valdis Zatlers. 4.martâ Valsts prezidents piedalîjâs <strong>LZA</strong> Senâta un <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûta Zinâtniskâs padomes kopsçdç “Inovatîva zinâtnes<br />

attîstîba Latvijâ”. Likumdoðanâ fiksçtais <strong>LZA</strong> statuss saskaòâ ar speciâliem<br />

deleìçðanas lîgumiem ar Izglîtîbas un zinâtnes ministriju ïauj saòemt finansçjumu tieði<br />

no ministrijas. IZM deleìçja Zinâtòu akadçmijai daïu funkciju – starptautiskos<br />

sakarus. Arî lîdz ðim <strong>LZA</strong> ir pildîjusi valstiskas funkcijas – tâ ir valsts emeritçto<br />

zinâtnieku aprûpe, Terminoloìijas komisija, kas darbojas akadçmijâ. <strong>LZA</strong> pamazâm<br />

ienâk arî gados jauna zinâtnieku paaudze.<br />

Sekoja debates, kurâs runâja akadçmiíi T.Jundzis, A.Siliòð, E.Grçns, B.Rivþa.<br />

Pçc tam notika <strong>LZA</strong> vadîbas un amatpersonu vçlçðanas.<br />

Par <strong>LZA</strong> prezidentu atkârtoti tika ievçlçts akadçmiíis Juris Ekmanis; par viceprezidentu,<br />

kura uzdevumos ietilpst saikne ar sabiedrîbu un Valsts pçtîjumu programmas<br />

“Letonika” realizâcija, – akadçmiíis Tâlavs Jundzis; par <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâru<br />

organizatoriskajos un finanðu jautâjumos – akadçmiíis Valdis Kampars; par ârlietu<br />

sekretâru – akadçmiíis Andrejs Siliòð; par <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâju – akadçmiíis<br />

115


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Jânis Bçrziòð; par nodaïu vadîtâjiem ar viceprezidenta tiesîbâm pârstâvçt akadçmiju<br />

savas nodaïas profilâ – akadçmiíi Ilga Jansone, Juris Jansons un Raimonds Valters.<br />

Pilnsapulci atreferçja Dr.chem. A.Edþiòa<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta kandidâta Jura Ekmaòa ievadvârdi<br />

2007. gads bija bagâts ar <strong>Latvijas</strong> zinâtnei bûtiskiem pozitîviem notikumiem, par<br />

kuriem mçs runâsim arî ðajâ tradicionâlajâ <strong>LZA</strong> pavasara pilnsapulcç.<br />

Gribçtu novçlçt mums visiem ðodien pavasarîgu optimistisku noskaòojumu, gan<br />

apsveicot mûsu balvu ieguvçjus, gan apsprieþot padarîto un nâkotnç darâmo.<br />

Ðodien mûsu pirmais pienâkums ir godinât pagâjuðajâ gadâ mûþîbâ aizgâjuðo<br />

akadçmijas locekïu piemiòu. Pçrn no mums ðíîrâs:<br />

Akadçmijas goda loceklis arhitekts Vaidelotis Apsîtis. Viens no mûsu akadçmijas<br />

augstceltnes çkas projektçtâjiem, gaiða lielas kultûras personîba. Ðogad<br />

ZA pasâkumu plânâ ir paredzçts atzîmçt ðis çkas 50 gadus.<br />

Akadçmijas korespondçtâjloceklis hidroinþenieris, ìeologs Ansis Zîverts.<br />

Intelektuâli ïoti bagâts cilvçks, ar dziïu <strong>Latvijas</strong> dabas procesu izpratni.<br />

Akadçmijas îstenais loceklis infekcionists, hepatologs Anatolijs Bïugers. Izcils<br />

ârsts klînicists, zinâtnieks un pedagogs, kas izaudzinâjis un iedvesmojis ârstu un<br />

medicînas zinâtnieku milzîgu plejâdi, savulaik Veselîbas aizsardzîbas ministrijas<br />

Medicînas zinâtòu padomes priekðsçdçtâjs.<br />

Akadçmijas îstenâ locekle kardioloìe Vera Rudzîte. Izcila zinâtniece, atsaucîga<br />

un izpalîdzîga, principiâla, atklâta un patiesa.<br />

Akadçmijas goda loceklis ìeologs Igors Danilâns. Erudçts un mçrítiecîgs<br />

zinâtnieks, ar lielâm darbaspçjâm. Zinâtnisko darbu uzsâka mûsu akadçmijas<br />

kâdreizçjâ Ìeoloìijas un derîgo izrakteòu institûtâ, 55 gadus veltîja ìeoloìijas<br />

zinâtnei, <strong>Latvijas</strong> ìeoloìijai.<br />

Akadçmijas îstenais loceklis, vçlâk – ârzemju loceklis, fiziíis un magnetohidrodinamikas<br />

zinâtniskâ virziena iedibinâtâjs Latvijâ Igors Kirko. Mûsdienu<br />

Fizikas institûta izveidotâjs un ilggadçjs – 20 gadus – direktors. 1972. gadâ<br />

I.Kirko pârcçlâs uz Permu un strâdâja Urâlu zinâtniskajâ centrâ.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors Voldemârs Dâle, profesors, enerìçtiíis, ilggadçjs Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûta darbinieks.<br />

Godinâsim viòu piemiòu ar klusuma brîdi.<br />

116


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Man ðodien ir divas uzstâðanâs. Tâpçc îsâkâ daïa bûs tradicionâlie ievadvârdi<br />

pavasara pilnsapulcei. Otra bûs tâ, kas man jâsaka par mûsu nâkotni, kâ akadçmijas<br />

prezidenta amata kandidâtam. Bet daþus momentus es gribçtu akcentçt jau ðobrîd.<br />

Îsumâ raksturojot 2007.gadu, jâatzîst, ka kopumâ tas bija labs gads <strong>Latvijas</strong><br />

zinâtnei. <strong>Latvijas</strong> zinâtne ir nostiprinâjusies, ir cçlusies tâs autoritâte <strong>Latvijas</strong> sabiedrîbas<br />

un valsts institûciju skatîjumâ. Protams, visi panâkumi ir stingri savstarpçji<br />

saistîti. Neaizmirsîsim, ka bûtiski ir palielinâjies zinâtnes finansçjums.<br />

Tas savukârt atspoguïojas tâdçjâdi, ka Latvija zinâtnes indikatoru ziòâ vairâk<br />

nav pçdçjâ vietâ starp Eiropas Savienîbas valstîm, bet oficiâlajâ Eiropas statistikâ<br />

ir 21. vietâ (no 27 vietâm), un ir pârliecîba, ka ðî <strong>Latvijas</strong> pârbîde uz augðu turpinâsies.<br />

Zinâtnes finansçjums pieaug, bet pieaug arî sabiedrîbas un valdîbas prasîbas<br />

pçc rezultâtiem un jo seviðíi tiem, kas saistîti ar apstiprinâtâm zinâtnes prioritâtçm.<br />

Internetâ ir pieejams Valsts pçtîjumu programmu uzraudzîbas padomes slçdziens par<br />

2007.gada rezultâtiem. Lielâkai daïai izpildîtâju ðis slçdziens ir pozitîvs. Bet daïa ir<br />

saòçmusi arî kritiku. Arî <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padome ir uzsâkusi grantu pieðíirðanas<br />

sistçmas reorganizâciju, kuras galvenais mçríis palielinât devumu fundamentâlo<br />

pçtîjumu jomâ, nostiprinât <strong>Latvijas</strong> zinâtnes starptautiskâs pozîcijas.<br />

Vistuvâkâ laikâ <strong>Latvijas</strong> zinâtnei bûs jârisina principiâli jauni uzdevumi, kuri<br />

saistîti ar zinâtniskâ darba kvalitâtes uzlaboðanu, starptautiski atpazîstamu publikâciju<br />

skaita palielinâðanu, jo ieguldîtiem lîdzekïiem jâdod taustâmi, mçrâmi rezultâti.<br />

Te liels darbs darâms <strong>LZA</strong> visu lîmeòu locekïiem, jo mçs pârstâvam visas <strong>Latvijas</strong><br />

zinâtnes nozares.<br />

Kâ man teica kâds no kolçìiem, <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija atgâdinot intelektuâlu<br />

olimpisko izlasi, kurai ir visas zinâtòu un kultûras nozaru izcilîbas, kas „ieskaitîtas<br />

kopçjâ komandâ” konkursa ceïâ. Mums kopâ ir 353 akadçmijas locekïi 37 specialitâtçs,<br />

arî 76 <strong>LZA</strong> goda doktori. Tas ir unikâls, stiprs intelektuâlais un emocionâlais<br />

spçks, kurð spçj daudz paveikt. Lîdzðinçjâ <strong>LZA</strong> darbîba tam ir pierâdîjums.<br />

Pilnîgi skaidrs, ka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai arî turpmâk tiks deleìçti lieli<br />

uzdevumi zinâtnes attîstîbas un <strong>Latvijas</strong> progresa vârdâ. Mçs tos varam veikt, mçs to<br />

spçjam, kâ teica kâda mûsu akadçmiíe. To garantç arî mûsu potenciâls.<br />

Izmantojot izdevîbu, gribu pateikties visu paaudþu akadçmiíiem, goda locekïiem,<br />

ârzemju locekïiem, korespondçtâjlocekïiem un goda doktoriem, kuri savu piederîbu<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai ir uztvçruði ne tikai kâ goda parâdîðanu no zinâtnes<br />

sabiedrîbas puses, ievçlot viòus, bet gan kâ savu radoðo spçku pielikðanas punktu.<br />

Paldies jums un labas sekmes mums visiem kopâ arî turpmâk!<br />

117


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Izglîtîbas un zinâtnes ministres Tatjanas Koíes vçstule pilnsapulcei<br />

Objektîvu iemeslu dçï nevarçdama piedalîties <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pavasara<br />

pilnsapulcç, vçlos visus uzrunât neklâtienç.<br />

Ar lepnumu varu teikt, ka zinâtne ir <strong>Latvijas</strong> konkurçtspçjîgas identitâtes<br />

nesçja un stiprina mûsu valsts pozitîvu atpazîstamîbu. Daudziem <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

izcilîbas paraugiem ir starptautisks skançjums.<br />

Bûtiski pieaugot zinâtnes finansçjumam – divu gadu laikâ vairâk par 7 miljoniem<br />

latu no valsts budþeta vien, ir palielinâjuðâs zinâtnes iespçjas dot ieguldîjumu<br />

valsts tautsaimniecîbâ.<br />

Aizvadîtajâ Eiropas Savienîbas struktûrfondu apgûðanas periodâ ievçrojami<br />

modernizçta pçtniecîbas iestâþu infrastruktûra, ieguldot tajâ vairâk nekâ 12 miljonus<br />

latu. Minçðu tikai daþus uzskatâmâkos piemçrus – Biomedicînas pçtîjumu un studiju<br />

centru, Organiskâs sintçzes institûtu, <strong>Latvijas</strong> Universitâti, Rîgas Tehnisko universitâti,<br />

LU Cietvielu fizikas institûtu u.c.<br />

Man ir pârliecîba, ka nâkamajâ struktûrfondu apguves periodâ zinâtnes infrastruktûras<br />

modernizâcijas process strauji turpinâsies un nodroðinâs no <strong>Latvijas</strong><br />

aizbraukuðo zinâtnieku aizvien aktîvâku reimigrâciju, kâ arî jaunu zinâtnieku<br />

sagatavoðanu un piesaisti inovatîvam darbam izcili aprîkotajâs laboratorijâs, kopumâ<br />

sekmçjot zinâtnes ekselences centru veidoðanos, aizvien lielâku zinâtnes ieguldîjumu<br />

sabiedrîbas labumam. Tajâ skaitâ arî zinâtòu doktoru koncentrçðanos raþoðanas sektorâ<br />

un uz zinâðanâm balstîtas ekonomikas un sabiedrîbas attîstîbu. Ïoti atbalstâma<br />

ir zinâtnieku iesaistîðanâs darbâ industrijâ, savukârt industrijâ strâdâjoðo<br />

pieredzes apgûðana pçtniecîbas institûtos un universitâtçs.<br />

Manu pârliecîbu par vçl straujâkâm pozitîvâm pârmaiòâm zinâtnç stiprina arî tas,<br />

ka esam spçjuði uzòemties virssaistîbas struktûrfondu apguvç – 2008. gada martâ ir<br />

noslçgti lîgumi ar 16 zinâtniskajâm iestâdçm par 11 miljonu latu apguvi, kas jâveic<br />

ïoti îsâ laikâ, lîdz augusta beigâm.<br />

Vienlaikus vçlos uzsvçrt, ka valstiski atbildîgi ir panâkt lîdzekïu maksimâli<br />

efektîvu izlietojumu, sadarbojoties izglîtîbas un zinâtnes institûcijâm un uzòçmçjiem,<br />

nodroðinot efektîvu zinâðanu apmaiòu starp pçtniecîbas un industrijas sektoriem; kâ<br />

arî izvçrtçt zinâtnes produktivitâti un panâkto progresu – noteiktâ termiòâ<br />

sasniegtos un tautsaimniecîbâ pielietojamos un ievieðamos pçtniecîbas rezultâtus.<br />

Aicinu ðajâ izvçrtçðanas procesâ aktîvi iesaistîties paðus zinâtniekus.<br />

Atsaucoties uz zinâtnieku raizçm par pieaugoðo birokrâtiju lîdz ar struktûrfondu<br />

apguvi, vçlos pievçrst uzmanîbu tâdas iespçjas apsvçrðanai kâ zinâtnieku atbrîvoðanai<br />

no birokrâtiskâ „papîru darba” projektos, attîstot profesionâlu projektu vadîtâju<br />

(menedþeru) pakalpojumus pçtniecîbas iestâdçs un nostiprinot izpratni par projektu<br />

vadîðanu kâ profesiju.<br />

118


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Pieaugot pçtniecîbas un tehnoloìiju globalizçðanâs tempam, <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

integrâcija pasaules un Eiropas pçtniecîbas telpâ iegûst aizvien jaunas formas.<br />

Rosinu izmantot visas iespçjas – arî iesaistîðanos ðobrîd vçl regulu izstrâdes stadijâ<br />

esoðajâs Eiropas kopçjâs tehnoloìiju iniciatîvâs, kas ir Eiropas lielo raþotâju<br />

stratçìiski izvirzîtas un dos zinâtniekiem iespçju pieteikties uz Eiropas Komisijas<br />

finansiâli atbalstîtu projektu konkursiem vairâkâs jomâs – inovatîvie medikamenti,<br />

nanotehnoloìijas, datorsistçmu pielietojums, kurinâmâ elementi un ûdeòradis, ar gaisa<br />

transportu un tâ droðîbu saistîta joma – tîrâs debesis.<br />

Vçlos vçrst uzmanîbu uz to, ka 9 valsts pçtîjumu programmu îstenoðana valdîbas<br />

noteiktajos zinâtnes prioritârajos virzienos ir paredzçta lîdz <strong>2009</strong>. gadam. Tâtad laiks<br />

domât par jaunâm prioritâtçm, gâdâjot par visu zinâtòu nozaru lîdzsvarotu attîstîbu –<br />

gan turpinot dabaszinâtòu un inþenierzinâtòu jomu attîstîðanu, gan stiprinot sociâlâs<br />

un humanitârâs zinâtnes.<br />

Visbeidzot pievçrsîðos zinâtnes publicitâtes un popularizçðanas pasâkumiem –<br />

pozitîva sabiedrîbas attieksme pret zinâtni un pçtniecîbu lielâ mçrâ ir arî paðu<br />

zinâtnieku rokâs. Pauþu atzinîbu par jau izrâdîtajâm iniciatîvâm, piemçram, Zinâtnes<br />

kafejnîcu organizçðanu, Zinâtnieku nakts pasâkumiem, Daugavpils Universitâtes<br />

organizçto Zinâtnes festivâlu, Inovâciju cirka telts atraktîvajâm aktivitâtçm.<br />

Izsaku cerîbu, ka Rîgâ tiks izveidots Zinâtnes piedzîvojumu centrs, kas vçl<br />

vairâk izglîtos sabiedrîbu par norisçm zinâtnç un ieinteresçs bçrnus un jaunieðus ar<br />

zinâtni saistît savu profesionâlo karjeru.<br />

Pauþu pârliecîbu, ka Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas un <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas sociâlâ partnerîba ar abpusçju atbildîbu turpinâsies kâ aktîvs kopîgs<br />

ikdienas darbs jau izvirzîto zinâtnes attîstîbas mçríu sasniegðanai un jaunu plânu<br />

îstenoðanai.<br />

<strong>LZA</strong> pavasara pilnsapulcç pasniegto balvu laureâtus sirsnîgi sveicot un<br />

sekmîgu pilnsapulces norisi vçlot,<br />

2008. gada 3. aprîlî<br />

izglîtîbas un zinâtnes ministre Tatjana Koíe<br />

119


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> stratçìija un taktika 2008. – 2012.<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta kandidâta Jura Ekmaòa runa<br />

Vispirms gribçtu sâkt ar faktu, ka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija salîdzinâjumâ ar<br />

2004. gadu, kad tika ievçlçta paðreizçjâ <strong>LZA</strong> vadîba, ir ieòçmusi juridiski skaidru un<br />

stabilu vietu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes organizatoriskajâ sistçmâ un veic izvçlçto Rietumeiropas<br />

klasiskâ tipa zinâtòu akadçmijas misiju, lîdzîgi citâm ES valstu nacionâlâm<br />

zinâtòu akadçmijâm.<br />

Ðâ gada maijâ paiet èetri gadi, kopð <strong>Latvijas</strong> zinâtne ir oficiâla ES zinâtnes telpas<br />

sastâvdaïa un darbu uzsâka paðreizçjâ jûsu ievçlçtâ ZA vadîba. Ðie gadi mums visiem<br />

ir bijuði agrâk netipiska, intensîva darba periods. Bûtiski ðajâ laikâ mainîjuðâs mûsu<br />

iespçjas. No ðîs tribînes mçs vairs nerunâjam par naudas iegûðanas iespçjâm, bet par<br />

speciâlistu trûkumu un studentu piesaisti zinâtniskiem projektiem, runâjam par<br />

birokrâtijas radîtiem ðíçrðïiem straujâ zinâtnes attîstîbas tempu ceïâ, par zinâtnisko<br />

spçku apvienoðanu lielu augstskolu un zinâtnisko institûtu programmu izpildç, to<br />

optimâlâ sasaistç ar uzòçmçjiem, par patentu sistçmas uzlaboðanu un efektîvâku<br />

izmantoðanu, par mûsu nacionâlâs valodas un kultûras attîstîbu u.c. Tajâ paðâ laikâ<br />

mçs visi esam liecinieki, ka mûsu laboratorijâs un institûtos parâdâs ne tikai jauna,<br />

pasaules lîmeòa aparatûra, bet arî gados jauni cilvçki.<br />

Analizçjot zinâtnes stâvokli Latvijâ pçdçjos gados kopumâ, jâatzîst, ka tie bija<br />

bagâti ar zinâtni saistîtiem notikumiem. Te savu analîtisko vçrtçjumu bija jâdod arî<br />

Zinâtòu akadçmijai, kas tradicionâli veic <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku nozîmîgâko devumu<br />

ekspertîzi un novçrtçðanu. Tâ ievçrojamu rezonansi sabiedrîbâ un masu saziòas<br />

lîdzekïos ir guvusi 10 izcilâko <strong>Latvijas</strong> zinâtnes sasniegumu nosaukðana katra gada<br />

beigâs, kâ arî balvu pasniegðanas, pçdçjâm mçs bijâm liecinieki ðodien.<br />

Par augstâko apbalvojumu zinâtnç <strong>Latvijas</strong> zinâtnieki uzskata <strong>LZA</strong> Lielo medaïu.<br />

Zinâtnieku sasniegumi aizvadîtajos gados atzîmçti arî ar daudzâm <strong>LZA</strong> balvâm, kuras<br />

pasniegtas ne tikai ðodien, un gandrîz puse no tâm ir iedibinâtas kopâ ar lieliem<br />

<strong>Latvijas</strong> uzòçmumiem.<br />

Pçdçjos gados ir nostiprinâjusies Zinâtòu akadçmijas kâ eksperta loma arî valsts<br />

organizatoriskajâ sistçmâ. Zinâtòu akadçmijas pârstâvji regulâri piedalâs Saeimas<br />

komisiju, ministriju un citu institûciju darbâ, apsprieþot ar valsts attîstîbu un zinâtni<br />

saistîtos jautâjumus. <strong>LZA</strong> prestiþs atïauj vest arî tieðu dialogu ar valdîbu un Saeimu.<br />

Tikai ðajâ gadâ <strong>LZA</strong> mums ir bijuðas tikðanâs ar izglîtîbas un zinâtnes ministri mûsu<br />

ZA kor.loc. T.Koíi, ekonomikas ministru K.Gerhardu, zemkopîbas ministru M.Rozi,<br />

reìionâlâs attîstîbas un paðvaldîbu lietu ministru E.Zalânu, Saeimas Prezidija<br />

priekðsçdçtâju G.Daudzi. <strong>LZA</strong> Senâta locekïiem pçdçjâ gada laikâ ir bijuðas divas<br />

oficiâlas tikðanâs ar Valsts prezidentu V.Zatleru.<br />

120


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Nupat 24.martâ man kâ Nacionâlâs attîstîbas padomes loceklim bija iespçja<br />

prezentçt visiem mûsu valdîbas locekïiem ar premjeru Dr.I.Godmani priekðgalâ mûsu<br />

zinâtnes problçmas un to iespçjamos risinâjumus.<br />

Pçdçjais pasâkums kopâ ar universitâðu rektoriem mums bija vakar Saeimas<br />

Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijâ par birokrâtijas problçmâm ES struktûrfondu<br />

apgûðanâ un birokrâtiju zinâtnisko projektu realizâcijâ. Par to mçs daudzas reizes<br />

esam runâjuði arî no ðîs tribînes, bet situâcija mainâs lçni.<br />

Diemþçl zinâtniekiem un finansçjoðo institûciju pârstâvjiem ir daþâdi priekðstati<br />

par radoðâ darba mçríiem – mums gribçtos sasniegt zinâtnisku rezultâtu, finansçtâjiem<br />

pamatâ gribçtos realizçt ideâlu finansçðanas procedûru. Kâ vakar ar ironiju<br />

mums teica kâda Saeimas deputâte – kâdçï reþisors, iestudçjot jaunu lugu, nepiemçro<br />

iepirkuma likumu aktieriem, kâ tas jâdara zinâtniekiem savos projektos, piesaistot tos<br />

lçtâkos.<br />

Ðo daudzo sarunu un prezentâciju rezultâtâ ZA oficiâli iesniegusi konkrçtus<br />

priekðlikumus zinâtnes lomas palielinâðanai gan <strong>Latvijas</strong> Nacionâlajâ attîstîbas plânâ,<br />

gan zinâtnisko programmu realizâcijâ. ZA ðobrîd noslçgti sadarbîbas lîgumi ar<br />

attiecîgu finansçjumu ar IZM, ar ZM. <strong>LZA</strong> no ðâ gada pirmo reizi piedalâs ne tikai<br />

Valsts pçtîjumu programmâ “Letonika”, bet arî Valsts pçtîjumu programmas<br />

“KALME” (Klimats, adaptâcija, lîdzsvars, mainîba, ekosistçmas) izpildç.<br />

Ja runâjam par <strong>LZA</strong> nâkotni, tad ir bûtiski, ka 2007. gadâ par akadçmijas<br />

locekïiem ievçlçti vairâki gados jauni zinâtnieki, t.i., ZA ienâk trîsdesmitgadnieku<br />

paaudze. Bez tam daudzus spçjîgus jaunos mçs iepazinâm ZA locekïu vçlçðanu<br />

procesa gaitâ, kâ arî analizçjot viòu zinâtniskâs publikâcijas, izgudrojumus un<br />

patentus . Arî prestiþas zinâtnes balvas pieðíirtas daudziem jauniem zinâtniekiem un<br />

zinâtniecçm. <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un attiecîgi Zinâtòu akadçmijâ pakâpeniski veidojas<br />

gados jaunu zinâtnieku kopums.<br />

Pateicoties likumdoðanâ fiksçtam <strong>LZA</strong> statusam un mûsu visu aktîvâm pûlçm, ZA<br />

no ðî gada pildîs jaunas valstiskas funkcijas, kas nodroðinâtas ar finansçjumu saskaòâ<br />

ar speciâliem Deleìçðanas lîgumiem ar IZM lîdz 2011. gadam. Tas nozîmç ZA<br />

atbildîbu par <strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîbu ES zinâtniskajos tîklos Bonus, Euro<br />

Net, EuroNet+, Eureka, COST u.c. un darbîbas nodroðinâðanu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

pârstâvjiem ES komitejâs, vadoðo zinâtnisko þurnâlu, kolekciju un atseviðíu infrastruktûras<br />

objektu darbîbas nodroðinâðanu, zinâtnes popularizçðanu presç un populârzinâtnisku<br />

pasâkumu rîkoðanu (Zvaigþòotâ Debess, Terra, Zinâtnes kafejnîca). Ðâdâ<br />

veidâ <strong>LZA</strong> uzsâk atjaunot savas funkcijas kâ virtuâla Zinâtnes ministrija ar zinâmâm<br />

zinâtnisku aktivitâðu finansçðanas iespçjâm, kas, ceru, realizçsies bez liekas<br />

birokrâtijas, roku rokâ ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi, IZM un augstskolâm.<br />

121


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> pamatuzdevumi 2008.–2012. gadiem pçc apsprieðanas ZA Senâtâ bija<br />

publicçti “Zinâtnes Vçstnesî” un ir jûsu priekðâ. Domâju, ka ðie stratçìiskie uzdevumi<br />

ir pietiekami nopietni un to izpildes taktika ir stingri jâpakârto <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

interesçm tuvâkos gados, tâdçï tos sîkâk nekomentçðu.<br />

Protams, <strong>LZA</strong> paplaðinâtâs funkcijas un jaunie uzdevumi prasa stingri noteiktu ZA<br />

organizatorisko struktûru ar aktîviem, organizatoriskâ darbâ pieredzçjuðiem tâs<br />

dalîbniekiem. Mans piedâvâjums, ja jûs mani atbalstât, ir sekojoðs.<br />

<strong>LZA</strong> struktûra (no ð.g. 1. maija):<br />

Prezidents, <strong>LZA</strong> vadîba.<br />

Viceprezidents sasaistei ar sabiedrîbu, kura uzdevumos citu starpâ ietilptu<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu, tai skaitâ VPP “Letonika”, kuru koordinç <strong>LZA</strong>,<br />

pârraudzîba. Otrâ Letonikas kongresa pieteiktâ Letonikas gada realizâcija u.c. – akad.<br />

Tâlavs Jundzis, sabiedrîbâ un politikâ pazîstams Atmodas darbinieks un bijuðais<br />

vairâkkârtîgs Valdîbas loceklis.<br />

Ìenerâlsekretârs akadçmijas tradicionâlos organizatoriskos, tai skaitâ finansiâlos<br />

jautâjumos, akad. Valdis Kampars, pieredzçjis organizators, bijuðais RTU Senâta<br />

priekðsçdçtâjs un dekâns.<br />

Jauna ZA amatpersona – Ârlietu sekretârs, kura pârraudzîbâ bûs jaundibinâtais<br />

ZA Eiropas programmu centrs, IZM deleìçto funkciju veikðanai un ZA starptautisko<br />

lîgumu pârraudzîbai – akad. Andrejs Siliòð. Analoga amatpersona ar viceprezidenta<br />

pilnvarâm ârçjos starptautiskos kontaktos ir daudzâs ES zinâtòu akadçmijâs.<br />

ZA Fonda priekðsçdçtâjs ilgus gadus bija akad. Tâlis Millers, kam mçs esam<br />

pateicîgi par ðî ziedojumu fonda precîzu darbîbu, ceïot ZA prestiþu. Tomçr ZA Statûti,<br />

gan paðreizçjie, gan jaunie nosaka, ka ðo amatu var ieòemt tikai divus termiòus. Tâdçï<br />

ierosinu ðim amatam akad. Jâni Bçrziòu, bijuðo <strong>Latvijas</strong> vçstures institûta direktoru,<br />

zinâtnieku ar pieredzi finanðu lietâs, arî ilggadçju ZA Valdes locekli.<br />

Nodaïu priekðsçdçtâji akad. Ilga Jansone, Juris Jansons un Raimonds Valters,<br />

kuri ir ievçlçti nodaïâs, ðodien pilnsapulcei jâapstiprina amatos, un es gribu piedâvât<br />

jaunajam Senâtam pieðíirt viòiem viceprezidenta tiesîbas pârstâvçt <strong>LZA</strong> savas nodaïas<br />

profilâ.<br />

Lauksaimniecîbas un meþu zinâtnes nodaïa par sava priekðsçdçtâja v.i. ievçlçjusi<br />

ZA korespondçtâjlocekli Arni Treimani, kas mums ðodien nav jâapstiprina.<br />

Senâta locekïu kandidâtus izvirzîja nodaïas un personâlijas ir Jûsu priekðâ.<br />

Vçlreiz gribu uzsvçrt, ka visa ðodien ievçlamâ <strong>LZA</strong> vadîba saskaòâ ar Statûtiem<br />

stâsies pie pienâkumu izpildes tikai no ð.g. 1. maija un par amatpersonâm ðodien<br />

balso visi ZA akadçmiíi, korespondçtâjlocekïi, ârzemju locekïi un goda locekïi.<br />

Ievçlçtâs amatpersonas pârstâvçs jûs visus.<br />

122


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Rudens pilnsapulce 20. novembrî<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ ir tradîcija – rudens pilnsapulcç pasniegt <strong>LZA</strong> Lielâs<br />

medaïas un noklausîties laureâtu akadçmiskâs lekcijas, kâ arî ievçlçt jaunus <strong>LZA</strong><br />

locekïus. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa ir augstâkais apbalvojums, kuru Zinâtòu akadçmija<br />

pieðíir <strong>Latvijas</strong> un ârvalstu zinâtniekiem par izciliem radoðiem sasniegumiem. Ðî<br />

gada medaïas laureâti ir <strong>LZA</strong> îstenais loceklis Vitauts Tamuþs un <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis<br />

Çriks Kupèe.<br />

Atklâjot pilnsapulci, <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis pauda cerîbu, ka <strong>Latvijas</strong><br />

Republikas budþetâ zinâtnei paredzçtais finansçjums <strong>2009</strong>. gadam ïaus zinâtnei arî<br />

turpmâk attîstîties. Prezidents atzinîgi novçrtçja zinâtnieku solidaritâti un spçcîgo<br />

argumentâciju, pamatojot finansçjuma saglabâðanas nepiecieðamîbu arî krîzes<br />

apstâkïos. Galu galâ – arî Nacionâlâs attîstîbas plânâ zinâtne ir definçta kâ prioritâra<br />

nozare! Bûdama ceïâ uz Briseli, ðo valsts un zinâtnes attiecîbu spektru analizçja<br />

izglîtîbas un zinâtnes ministre <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle Tatjana Koíe. Prezidents<br />

nolasîja ministres vçstuli.<br />

Laudatio Vitautam Tamuþam sacîja Rîgas Tehniskâs universitâtes rektors akadçmiíis<br />

Ivars Knçts, dçvçjot viòu par paðlaik izcilâko pârstâvi mehânikas zinâtnç<br />

Latvijâ. Pamatojums – starptautiskâ atzinîba, panâkumi un atpazîstamîba, seðas<br />

grâmatas, vairâk nekâ 150 zinâtnisko rakstu un èetri <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes<br />

finansçtie projekti, kurus vadîjis V. Tamuþs. Lielâs medaïas laureâts filozofiskâ apcerç<br />

pamatoja, ka mehânika ir patstâvîga zinâtne, kurai ir èetri avoti un sastâvdaïas, proti,<br />

lietiðíâ matemâtika, inþenierzinâtnes, materiâlzinâtnes un fizika. Koleìiâli atdodams<br />

godu ðîs nozares veicinâtâjiem – A.Mâlmeisteram, J.Panovko, J. Dunduram (ASV) un<br />

R. Tepferam (Zviedrija), jautâjumâ par mehânikas uzplaukumu septiòdesmitajos un<br />

astoòdesmitajos gados V.Tamuþs kâ cçloòus nosauca tolaik obligâto un labo fizikas<br />

un matemâtikas mâcîðanas lîmeni vidusskolâs un universitâtçs un <strong>LZA</strong> un augstskolu<br />

sadarbîbu. Saistot ar ðodienas aktualitâtçm un akcentçjot kompozîtmateriâlu pielietoðanas<br />

nozîmi celtniecîbâ, akadçmiíis Dienvidu tiltam ieteica monitoringu – nepârtrauktu<br />

novçroðanu un kâ vienu no variantiem minçja tilta stiprinâjumu ar<br />

kompozîtmateriâliem.<br />

Laudatio Çrikam Kupèem teica akadçmiíis Edmunds Lukevics. Kodolmagnçtiskâ<br />

rezonanse ir bûtiski svarîga metode sareþìîtu íîmisko savienojumu uzbûves pçtîðanâ.<br />

Ç. Kupèe ir mûsdienu zinâtnieka piemçrs, kura darbîba nepazîst robeþu, tâ ir pasaulç<br />

atzîta un pazîstama. Par to liecina darbs Oksfordâ (Lielbritânija), Japânâ, Korejâ u.c.<br />

Pats laureâts stâstîja par savu pieredzi firmâ Varian, izstrâdâjot arvien jaunas un<br />

jaunas metodikas, kuras paâtrina multidimensionâlu spektru uzòemðanu un<br />

izpelnîjuðâs îpaðu uzmanîbu mûsdienu kodolmagnçtiskâs rezonanses (KMR)<br />

spektroskopijâ.<br />

123


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Kâ katru gadu, notika arî jaunu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïu vçlçðanas.<br />

Akadçmiíu rindas papildinâja: Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars, Dr. habil.oec. Juris<br />

Krûmiòð, Dr. habil.biol. Ruta Muceniece, Dr. habil. phys. Inta Muzikante, Dr. habil.<br />

sc. ing. Arnis Treimanis. Par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem ievçlçti: Dr. habil. math.<br />

Felikss Sadirbajevs, Dr.sc. ing. Uldis Sukovskis, Dr.sc. ing. Jânis Auziòð, Dr. biol.<br />

Arvîds Barðevskis, Dr. geol. Ervîns Lukðeviès, Dr. med. Andrejs Çrglis, Dr. chem.<br />

Edgars Sûna, Dr. hist. Guntis Zemîtis, Dr. philol. Anna Stafecka, Dr. agr. Zinta Gaile<br />

un Dr. sc. ing. Juris Skujâns. Ârzemju locekïu rindas papildinâja vçsturnieks Dr.<br />

habil. hist. Ervins Oberlenders (Vâcija) un lingvists, Austrumu pçtnieks, kultûras<br />

vçsturnieks Dr. habil. philol. Tomass (Tamazs) Gamkrelidze (Grûzija). Zinâtnieku<br />

sabiedrîba atzinîbu par radoðo darbu izteica gleznotâjam un rakstniekam Uldim<br />

Zemzarim un teâtra un kino aktierim Uldim Dumpim, ievçlot viòus par <strong>LZA</strong> goda<br />

locekïiem.<br />

Debatçs interesantus viedokïus un rosinoðas domas izteica akadçmijas locekïi<br />

Jânis Stradiòð, Elmârs Grçns, Baiba Rivþa.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas rudens pilnsapulce viesa gandarîjumu gan par<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnieku labo vietu un atpazîstamîbu pasaulç, gan par spçcîgo papildinâjumu.<br />

Un cerîbu, ka ðo stipro radoðo potenciâlu pienâcîgi novçrtçs <strong>Latvijas</strong> valsts.<br />

Pilnsapulci atreferçja Dr. Ilga Tâlberga<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta Jura Ekmaòa ievadvârdi<br />

Ðoreiz es sâkðu, kâ jau tas pagâjuðo <strong>Latvijas</strong> jubilejas svçtku gaisotnç pienâkas, ar<br />

jaunâkâm, <strong>Latvijas</strong> zinâtnei principiâli svarîgâm ziòâm pozitîvâ gaisotnç.<br />

Mçs zinâm, ka Latviju skar globâlâ finansiâlâ un ekonomiskâ krîze, un bija ïoti<br />

pamatotas baþas, ka ðî krîze <strong>2009</strong>. gadâ smagi skars arî zinâtni, samazinot zinâtnes<br />

budþetu turpat par 30%.<br />

Tomçr ð.g. 14. novembrî Saeimas pieòemtais <strong>2009</strong>. gada budþets paredz, ka<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes projekti tiks finansçti visâs kategorijâs, tajâ skaitâ granti (par<br />

kuru finansçðanas iespçjâm bija vislielâkâs ðaubas), valsts programmas, bâzes<br />

finansçjums, ES ietvarprogrammu lîdzfinansçjums, jauno zinâtnieku grupu<br />

veidoðana u.c. Vienlaicîgi nolemts atcelt PVN 18% nodokli, kâ arî atcelt<br />

ieòçmuma nodokli zinâtnes lîgumiem ar komersantiem.<br />

Ar ðo pozitîvo sasniegumu, vienlaicîgi pierâdot zinâtnes lomu sabiedrîbâ, pamatoti<br />

lepoties varam mçs visi, jo ðoruden zinâtnieki savâ uzstâjîgâ argumentâcijâ politiíu<br />

priekðâ bija tik vienoti kâ vçl nekad agrâk.<br />

124


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Protams, galîgo zinâtnes finansçjuma summu <strong>2009</strong>. gadam mçs uzzinâsim pçc<br />

valsts budþeta publicçðanas, bet vismaz ir skaidrs, ko gaidît.<br />

Mûsu pamatprincips, kuru mçs sabiedrîbâ uzturçjâm, bija, ka<br />

zinâtne ir viens no priekðnoteikumiem, lai Latvijai nodroðinâtu modernu attîstîbas<br />

ceïu jau tuvâkajâ nâkotnç. Ðî tçze kâ viena no valsts ilgtermiòa politikas svarîgâm<br />

sastâvdaïâm iekïauta arî valsts attîstîbas pamatdokumentâ – <strong>Latvijas</strong> Nacionâlâs<br />

attîstîbas plânâ (NAP), kurâ kâ viena no trim prioritâtçm izvirzîta zinâtnes un<br />

pçtniecîbas attîstîba.<br />

Pçdçjos mçneðos zinâtnes iespçju pamatoðanai notika daudzkârtçjas sarunas ar<br />

Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, ar Saeimas Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisiju,<br />

ar Saeimas frakcijâm, ar valdîbas locekïiem.<br />

Ir bijuðas daudzas publikâcijas presç, uzstâðanâs televîzijâ un radio, komentâri<br />

interneta portâlos.<br />

Mçs ar LU rektoru akadçmiíi Mârci Auziòu un <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes<br />

priekðsçdçtâju akadçmiíi Elmâru Grçnu publicçjâm rakstu “Rotaïas ar zinâtni” avîzç<br />

«Diena», pievçrðot deputâtu uzmanîbu zinâtnes problçmâm Latvijâ.<br />

5. septembrî mçs ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes priekðsçdçtâju akadçmiíi Elmâru<br />

Grçnu nosûtîjâm atklâtu vçstuli Ministru prezidentam Ivaram Godmanim, finanðu<br />

ministram Atim Slakterim, ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam, izglîtîbas<br />

un zinâtnes ministrei Tatjanai Koíei.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija 13. oktobrî publicçja paziòojumu, kurâ aicinâja<br />

Saeimu un valdîbu apsvçrt zinâtnes budþeta kardinâlas samazinâðanas negatîvâs sekas<br />

un apsvçrt iespçju sâkt reâlu dialogu ar zinâtnieku aprindâm Latvijâ par budþeta<br />

precizçðanu <strong>2009</strong>. gadam.<br />

Aktîvi iespçju paust savu viedokli izmantoja arî augstskolas, institûti, zinâtnieku<br />

grupas, arodbiedrîba.<br />

Ïoti aktîvi kâ mûsu pârstâve Saeimâ darbojâs akadçmiíe Baiba Rivþa, kurai mûsu<br />

liels paldies par zinâtnieku domas reâlu pauðanu politiíu vidû.<br />

Atradâm kompromisu ar Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, kurai arî bez zinâtnes<br />

bija milzîgas problçmas ar izglîtîbas sistçmas finansçðanu.<br />

No vienas puses, sâkotnçji tas viss bija it kâ pa tukðo – bez pozitîviem rezultâtiem.<br />

No otras puses... pat Saeimas frakcijas sâka rosinât vispirms Saeimai atòemto<br />

naudu daïçji atdot zinâtnei, tad arî meklçt citus finansçðanas avotus zinâtnei.<br />

Tâ radâs priekðlikums daïu no palielinâtâ alkohola (precîzâk no pârdotâ alus)<br />

akcîzes nodokïa papildus iedot zinâtnei. Tas arî tika izdarîts un tagad varu tikai<br />

aicinât zinâtniekus aktîvi aìitçt citiem dzert alu, bet tikai nepirkt to paðiem, jo<br />

mums vajag no alus naudu saòemt, nevis atdot naudu, to pçrkot.<br />

125


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Lîdz ar to man ir pamats apgalvot, ka sabiedrîbas (un Saeimas deputâti, politiíi ir<br />

sabiedrîbas daïa) attieksme pret zinâtni ir bûtiski mainîjusies uz labo pusi salîdzinâjumâ<br />

ar to, kas bija vçl gada sâkumâ. Sabiedrîba uztraucas un saprot, ka bez<br />

zinâtnes attîstîbas nebûs arî <strong>Latvijas</strong> attîstîbas, ka Latvija var zaudçt savas zemes<br />

talantu potenciâlu un tieðâm pârvçrsties par valsti, kuras iedzîvotâju uzdevums ir tikai<br />

apkalpot ârzemju tûristus.<br />

Tomçr, kad bija jâdodas uz Saeimas komisiju un frakciju sçdçm jautâjumâ par<br />

nâkamâ gada budþetu, vajadzçja iet ar politiíiem saprotamiem argumentiem. Ar<br />

konkrçtiem faktiem, ka no zinâtnes ir labums, ka tâ ir rentabla. Un mçs sâkâm meklçt,<br />

kâdi tad ir tie argumenti. Izdarot nelielu atkâpi, jâatzîst, ka daþbrîd, ierakuðies savos<br />

ðîsdienas zinâtnes lauciòos, mçs vai nu nepamanâm vai vienkârði aizmirstam, kâ<br />

izmainîjusies un turpina mainîties Latvija mûsu paðu zinâtnisko izstrâdòu rezultâtâ.<br />

Vai ðodien varam iedomâties Latviju bez tâdâm farmaceitiskâm firmâm kâ<br />

Grindeks un Olainfarm? Bet tâs taèu savos pirmsâkumos un arî ðobrîd attîstâs uz to<br />

zinâtnisko rezultâtu pamata, ko deva Organiskâs sintçzes institûts. Runâjot par<br />

Grindeks... Mçs te nesen paskatîjâmies vienu no Eiropas tablo (scoreboard), tajâ<br />

redzams, ka Grindeks vienîgais no Baltijas valstîm ir starp 1000 Eiropas firmâm, kas<br />

visvairâk naudas iegulda pçtniecîbâ un jaunâs izstrâdnçs.<br />

Firma „Sidrabe”, kas ðogad saòçma Rîgas balvu inovâciju nominâcijâ, ir <strong>Latvijas</strong><br />

materiâlzinâtnes izauklçta, tâs darbinieki arî ðodien ir bieþi dalîbnieki LU Cietvielu<br />

fizikas institûta un citu institûtu zinâtniskajâs konferencçs un laboratorijâs. Zinâtne<br />

baro inþenieru prâtus.<br />

Firmas, kas raduðâs, pateicoties <strong>Latvijas</strong> zinâtnei un turpina attîstîties, pateicoties<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnei – tur ir pamatîgs saraksts: Silvanols, Fitosan, MedPro, Plasma & Ceramic<br />

Technologies, Plasmalat, Tilde, Arcus Elektronika, Biosan, Integris, Real Sound<br />

Lab., SAF Tehnika, Biotehniskais centrs, Ritols, Bapeks utt.<br />

Ðîgada ziòa, ka 18. septembrî Paula Stradiòa Klîniskâs universitâtes slimnîcas<br />

<strong>Latvijas</strong> Kardioloìijas centrâ tika veikta pirmâ autologo cilmes ðûnu transplantâcija<br />

sirds muskulî diviem pacientiem, kam pirms èetrâm dienâm bija noticis miokarda<br />

infarkts, varçtu kandidçt uz vietu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes 2008. gada sasniegumu desmitniekâ,<br />

ko tradicionâli <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija nosauks gada beigâs.<br />

Nedrîkstam aizmirst arî sekmîgi realizçto Letonikas gadu, kura ietvaros notikuði<br />

desmitiem pasâkumu kâ Rîgâ, tâ arî daudzos <strong>Latvijas</strong> reìionos.<br />

Divu izcilu zinâtnieku akadçmiskâs lekcijas mçs dzirdçsim arî ðodien – akadçmiíis<br />

Vitauts Tamuþs un korespondçtâjloceklis Çriks Kupèe ir <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas 2008. gada Lielâs medaïas laureâti.<br />

Ðodien mçs vçlçsim jaunus <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïus, izcilus zinâtniekus,<br />

kuri pârstâv aktîvas <strong>Latvijas</strong> zinâtnes nozares.<br />

126


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Mûsu visu galvenais uzdevums ir vairot ðo labo ziòu sarakstu, lai bûtu ar ko<br />

argumentçt valdîbâ, parlamentâ, sabiedrîbâ, lai Latvija arî turpmâk var lepoties ar savu<br />

zinâtni. Mçs esam izsludinâjuði priekðlikumu vâkðanu 2008. gada sasniegumu<br />

sarakstam. Katram akadçmijas loceklim vajadzçtu paanalizçt savus rezultâtus ðogad<br />

un pçdçjos gados, un atrast, ko var virzît kâ priekðlikumus.


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

<strong>LZA</strong> îstenais loceklis Vitauts Tamuþs<br />

(LU Polimçru mehânikas institûts)<br />

Mehânikas slavinâjums un ne tikai...<br />

(Îss referâta izklâsts <strong>LZA</strong> sapulcei 20.11.2008)<br />

Par mehâniku bieþi sastopami divi viedokïi:<br />

a) mehânika ir praktiski orientçta nodarbe,<br />

saistîta ar daþâdu maðînu vai iekârtu veidoðanu<br />

un laboðanu;<br />

b) mehânika kâ zinâtne ir maza un vienkârða<br />

fizikas sastâvdaïa.<br />

a) lietiðíâ matemâtika;<br />

b) inþenierzinâtnes;<br />

c) materiâlzinâtnes;<br />

d) fizika.<br />

Katrâ no ðiem apgalvojumiem ir daïa patiesîbas,<br />

bet tâ ir tikai ïoti neliela daïa. Mehânikas<br />

zinâtne ir daudz plaðâka par ðâdiem vulgâriem<br />

priekðstatiem. Izmantojot klasisko terminoloìiju,<br />

var teikt, ka mehânika ir patstâvîga zinâtne,<br />

kurai ir èetri avoti un èetras sastâvdaïas:<br />

Galvenâ cieto vielu mehânikas îpatnîba ir tâ, ka, lai pçtîtu un aprakstîtu vielu<br />

deformçðanos un kustîbu, nepiecieðams reâlos materiâlus aizvietot ar idealizçtiem<br />

modeïiem. Ðâdi modeïi ir lielisks lauks matemâtikas pielietojumiem, attîstîbai un<br />

skaistu teoriju veidoðanai. Fundamentâlas mehânikas teorijas elegance var bût pat par<br />

norâdi tâs patiesîgumam un atbilstîbai reâlâs pasaules izzinâðanai. Viegli atrast<br />

daþâdus piemçrus.<br />

Bet ðâdu modeïu un teoriju izveidi izsauc nepiecieðamîba pçc praktiskiem<br />

aprçíiniem, kuri tiek izmantoti inþenierzinâtnçs. Tehnikas attîstîba nav iedomâjama<br />

bez mehânikas zinâðanâm, modeïiem un teorijâm.<br />

Pçtîjumi mehânikâ stimulç jaunu materiâlu izveidi, kas savukârt izraisa atseviðíu<br />

mehânikas virzienu strauju attîstîbu. Kâ vienu no spoþâkiem piemçriem var minçt<br />

128


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

kompozîto materiâlu mehâniku un Polimçru mehânikas institûta izveidi 1963.gadâ un<br />

tâ turpmâko darbîbu.<br />

Visbeidzot, daþâdas fizikas nozares balstâs uz klasiskajiem mehânikas pamatiem.<br />

Aplûkojot mehânikas attîstîbu Latvijâ, jâatzîst, ka tâ faktiski sâkâs tikai pçc Otrâ<br />

pasaules kara. Kâ personas, kas visvairâk ietekmçja pçtîjumus mehânikâ, jâatzîmç<br />

akadçmiíi A.Mâlmeisters un profesors J.Panovko. Tajâ paðâ laikâ vairâki <strong>Latvijas</strong><br />

izcelsmes zinâtnieki ârvalstîs guva pasaulç plaði pazîstamus rezultâtus mehânikâ.<br />

Pirmâm kârtâsm ðeit jârunâ par profesoriem Jâni Dunduru (ASV) un Raleju Tepferu<br />

(Zviedrija).<br />

Tâlâko mehânikas attîstîbu Latvijâ ietekmçja esoðâs politiskâs realitâtes. Uzplaukums<br />

daudzâs eksaktâs zinâtnçs un konkrçti mehânikâ bija vçrojams 70. un 80. gados.<br />

Ðis uzplaukums bâzçjâs uz<br />

a) obligâtu un labu fizikas un matemâtikas lîmeni vidusskolâs;<br />

b) labi pârdomâtiem mâcîbu plâniem universitâtçs;<br />

c) sadarbîbu starp Zinâtòu akadçmijas institûtiem un attiecîgâm katedrâm augstskolâs.<br />

Rezultâtâ absolventu vidû tikai no vienas katedras LU Fizikas un matemâtikas<br />

fakultâtç (Elektrodinamikas un nepârtrauktâs vides mehânikas katedras) ir izveidojuðies<br />

samçrâ daudzi pasaules zinâtniskâ sabiedrîbâ pazîstami profesori. Piemçram:<br />

J.Vârna Zviedrijâ, Luleå universitâtç, J.Dzenis ASV Nebraskas universitâtç, Î.Rubinðteins<br />

Berðevas universitâtç Izraçlâ, A.Bogdanoviès – lielas kompozîtu firmas vadîtâjs<br />

ASV un daudzi citi.<br />

Pçc neatkarîbas atgûðanas labi izveidotâ eksakto zinâtòu izglîtîbas sistçma tika<br />

sistemâtiski iznîcinâta no paðiem pamatiem – likvidçjot obligâto fizikas mâcîðanu<br />

vidusskolâs, samazinot fundamentâlo mâcîbu lîmeni augstskolâs, sagraujot ZA<br />

sistçmu utt.<br />

Paðreiz sapostîtajâ sistçmâ notiek reanimâcijas process, balstoties uz Eiropas<br />

Savienîbas lîdzekïiem, bet atjaunot sagrauto nav tik vienkârði.<br />

Tomçr noslçgums ðim apskatam ir optimistisks, jo zinâtkâri, kas varbût ir<br />

galvenais cilvçces attîstîbas dzinçjspçks, nevar iznîcinât. Tâ vienmçr rodas jaunajos<br />

cilvçkos, vienmçr bûs jaunieði ar mirdzoðâm acîm, kuri sekos lielâ zinâtnieka Dâvida<br />

Hilberta pârliecîbai: “Mums vajag zinât. Un mçs izzinâsim.”<br />

129


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis Çriks Kupèe<br />

(Varian NMR and MRI Systems, Oxford, UK)<br />

Hiperdimensionalâ KMR spektroskopija<br />

Metodes, kas paâtrina multidimensionâlu<br />

spektru uzòemðanu, ir izpelnîjuðâs îpaðu uzmanîbu<br />

mûsdienu kodolmagnçtiskajâ resonanses<br />

(KMR) spektroskopijâ. Projekcijas – rekonstrukcijas<br />

metode [1–3] saîsina N-dimensionâlo<br />

spektru uzòemðanas laiku par N-2 kârtâm<br />

salîdzinâjumâ ar tradicionâlo uzòemðanas<br />

protokolu, kurâ visas dimensijas tiek pçtîtas<br />

neatkarîgi.<br />

Hiperdimensionâlâ KMR spektroskopija<br />

[4] ir principiâli jauns daudzdimensiju spektru<br />

uzòemðanas veids, kas ïauj pârvarçt tradicionâlâs<br />

multidimensionâlâs KMR spektroskopijas<br />

barjeras gadîjumos, kad N > 4. Mçs postulçjam virtuâlu N-dimensionâlu datu<br />

matrici, kas atðíirîbâ no tradicionâlâs pieejas nekad netiek rekonstruçta visâ pilnîbâ.<br />

Tâ vietâ mçs rekonstruçjam tikai to matrices daïu, kas nepiecieðama doto molekulu<br />

struktûras problçmu risinâðanai. Ðâdâ parciâlâ hipertelpas rekonstrukcijâ tiek lietotas<br />

projekcijas, kas uzòemtas, izmantojot tradicionâlo multidimensionâlo metodiku.<br />

Savukârt ekperimentu izvçli un projekciju leòíisko optimizâciju iespçjams panâkt,<br />

analizçjot ortogonâlâs projekcijas.<br />

Mçs esam izstrâdâjuði arî vairâkas citas jaunas metodes, kas paâtrina daudzdimensiju<br />

KMR spektru uzòemðanu. Kâ piemçri tiks apskatîti Hadamara spektroskopija,<br />

polarizâcijas ðierings (ASAP), minimalâ samplinga metode (SPEED) un paralçlâ<br />

KMR spektroskopija (PANSY) [5].<br />

Hadamara spektroskopija [6] parastâs spinu evolûcijas vietâ izmanto îpaðu magnetizâcijas<br />

kodçðanas tehnoloìiju. Tâdâ veidâ tiek panâkts, ka tukðie spektrâlie apgabali<br />

tiek izslçgti no uzòemðanas procesa, lîdz ar to samazinot kopçjo daudzdimensiju<br />

eksperimentu ilgumu. Ðî tehnoloìija intensîvi izmanto multiselektîvos radiofrekvenèu<br />

impulsus.<br />

Paralçlâ spektroskopija [5] arî ir saistîta ar daudziem spinu evolûcijas periodiem.<br />

Taèu atðíirîbâ no hiperdimensionâlâs spektroskopijas, vienas hipertelpas vietâ tiek<br />

pçtîti un paralçli uzòemti vairâki zemâkas dimensionalitâtes spektri. Ðî metode<br />

izmanto paralçlos uztvçrçjus – KMR tehnoloìiju, kas parâdîjusies pavisam nesen.<br />

Paralçlâ tehnoloìija vairâk lietojama mazo molekulu un dabas vielu spektroskopijâ,<br />

kur pârsvarâ izmanto paraugus ar dabisku izotopu saturu. Ðî tehnoloìija ïâvusi radît<br />

130


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

principiâli jaunus, ar informâciju bagâtus eksperimentus, kuri molekulu struktûru<br />

atrisina vienâ piegâjienâ, tâdçjâdi radot iespçju analizçt paraugus automâtiski. Jaunajai<br />

metodei dots nosaukums PANACEA – Parallel Acquisition NMR, and All-in-one<br />

Combination of Experimental Applications [7].<br />

Literatûra<br />

1. Kupèe Ç., Freeman R. J. Amer. Chem. Soc., 2003, 125, 13958–13959.<br />

2. Kupèe Ç., Freeman R. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 6429–6440.<br />

3. Freeman R., Kupèe Ç. Advanced Techniques in Biophysics (J.L.R. Arrondo and A. Alonso,<br />

Eds.), Ch. 6, 131-147. Berlin: Springer-Verlag, 2006.<br />

4. Kupèe Ç., Freeman R. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 6020–6021.<br />

5. Kupèe Ç., Freeman R., Jones B. K. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 9606–9607.<br />

6. Kupèe Ç., Nishida T., Freeman R. Prog. NMR Spectrosc., 2003, 42, 95–122.<br />

7. Kupèe Ç., Freeman R. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 10788–10792.


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SÇDES<br />

24. aprîïa sçde. Zinâtnes popularizçðana sabiedrîbâ<br />

Sçdi sagatavoja Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa un Humanitâro un sociâlo<br />

zinâtòu nodaïa.<br />

Sçdes ievadâ <strong>LZA</strong> Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs akadçmiíis<br />

Juris Jansons pastâstîja par jauniem zinâtnes popularizçðanas veidiem. Tâdi ir gan<br />

internets, gan daþâdi zinâtnes atrakciju parki, kas pasaulç ir ïoti populâri un labi<br />

apmeklçti. Zinâtòu akadçmija kopâ ar Rîgas Domi ir iecerçjusi veidot zinâtnes<br />

piedzîvojumu centru, lai bçrnos un jaunieðos rosinâtu interesi par zinâtni. Par tâ<br />

provizorisko novietni varçtu bût LU Botâniskâ dârza teritorija. Pçc tam uzstâjâs<br />

Artura Balklava-Grînhofa balvas laureâti. 2008. gadâ Artura Balklava–Grînhofa balvu<br />

par zinâtnes popularizâciju þurnâlâ “Zvaigþòotâ Debess” tâ 50. jubilejas gadâ saòçma<br />

þurnâla redkolçìijas loceklis Dr.phys. Andrejs Alksnis un atbildîgâ sekretâre Irçna<br />

Pundure. “Zvaigþòotâs Debess” gadadiena sakrita ar Artura Balklava–Grînhofa 75.<br />

dzimðanas dienu (02.01.1933), tâdçï abi referenti, runâjot par “Zvaigþòoto Debesi”,<br />

akcentçja viòa kâ þurnâla galvenâ redaktora (1969–2005) lomu. Savukârt par zinâtnes<br />

popularizçðanu þurnâlista skatîjumâ runâja Voldemârs Hermanis (sk. „Zinâtnes<br />

Vçstnesis” 2008., 26. maijs, 10 (365)). Sçdes laikâ notika svinîga Artura Balklava–<br />

Grînhofa iznâkuðâs grâmatas “Mûsdienu zinâtne un Dievs” atvçrðana, kurâ runâja<br />

grâmatas redaktore Ieva Jansone un ievadapceres autors LU Cietvielu fizikas institûta<br />

vadoðais pçtnieks kodolfiziíis Dr.habil.phys. Juris Tambergs.<br />

Sçdi atreferçja Dr. Sofja Negrejeva<br />

16. maijâ. Daugavpils Universitâtes 50. starptautiskâ zinâtniskâ konference<br />

un <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas izbraukuma sçde<br />

Sçdi sagatavoja Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa.<br />

Daugavpils Universitâtes 50. starptautiskajâ zinâtniskajâ konferencç piedalîjâs<br />

Daugavpils pilsçtas Domes priekðsçdçtâja Rita Strode, <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis,<br />

<strong>LZA</strong> Senâta priekðsçdçtâjs Jânis Stradiòð, Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu<br />

nodaïas priekðsçdçtâjs Raimonds Valters, Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas<br />

priekðsçdçtâja Ilga Jansone un citi. Akad. J. Ekmanis un J. Stradiòð piedalîjies<br />

Daugavpils Universitâtes (DU) 50. starptautiskâs zinâtniskâs konferences plenârsçdç.<br />

DU rektors Dr.biol. Arvîds Barðevskis atzîmçja, ka pçdçjie divi gadi iezîmçjâs kâ<br />

straujas zinâtniskâs darbîbas attîstîbas gadi – ievçrojami pieauga pçtnieku skaits<br />

132


<strong>LZA</strong> SÇDES<br />

zinâtniskajos institûtos un centros, palielinâjâs zinâtnes finansçjums un projektiem<br />

piesaistîtie lîdzekïi. Paðreiz DU ir 5 fakultâtes: Dabaszinâtòu un matemâtikas,<br />

Humanitârâ, Izglîtîbas un vadîbas, Mûzikas un mâkslu, Sociâlo zinâtòu; darbojas 8<br />

zinâtniskie institûti un centri. A. Barðevskis iepazîstinâja sçdes dalîbniekus ar DU<br />

zinâtniskajiem sasniegumiem un tâlâkâs attîstîbas plâniem. Sçdes dalîbnieki apskatîja<br />

DU zinâtniskos institûtus un centrus Vienîbas ielâ 13 un Parâdes ielâ 1.<br />

Daugavpils Universitâtes Humanitârâs fakultâtes Komparatîvistikas institûts tika<br />

izveidots 2003.gadâ, lai veiktu sistemâtiskus pçtîjumus daþâdâs humanitâro zinâtòu<br />

sfçrâs, kâ vienas kultûras, tâ starpkultûru ietvaros, noskaidrojot to lîdzîbu un atðíirîbu.<br />

Galvenie institûta zinâtniskâs darbîbas pamatvirzieni ir: 19.–20. gs. Eiropas literatûra<br />

kâ sistçma; Ziemeïvalstu un latvieðu kultûras kontakti; Rietumu un latvieðu kultûras<br />

kontakti; Latvieðu - ebreju - krievu kultûru sakari; Baltu un slâvu kultûru sakari un<br />

Latgale kâ kultûras pierobeþa.<br />

Sociâlo pçtîjumu institûts izveidojâs, lai piedâvâtu sabiedrîbai zinâtnisko informâciju<br />

par <strong>Latvijas</strong> sabiedrîbas un Latgales reìiona aktuâlâkajam problçmâm<br />

ekonomiskajâ, sociâlajâ, politiskajâ un garîgajâ dzîvç.<br />

Ekoloìijas institûta zinâtniskâs darbîbas virzieni ir fundamentâlie un lietiðíie<br />

pçtîjumi bioloìijâ (îpaði ûdens un meþa bioloìisko resursu izpçtç) un lietiðíie pçtîjumi<br />

vides zinâtnç, îpaði dabas aizsardzîbas un teritoriju attîstîbas plânoðanâ. Institûta<br />

lielâkie projekti ir: Ekoloìiskâs kvalitâtes novçrtçðana Daugavâ <strong>Latvijas</strong> un Baltkrievijas<br />

teritorijâ; Sugu un biotopu aizsardzîba dabas parkâ “Râzna”; Klimata<br />

pârmaiòu ietekme uz <strong>Latvijas</strong> ûdeòu vidi.<br />

Sistemâtiskâs bioloìijas institûta galvenais mçríis ir zinâtniskie pçtîjumi sistemâtiskâs<br />

bioloìijas jomâ un zinâtnisko kolekciju izveide entomoloìijâ un botânikâ.<br />

Institûts veic taksonomijas, sistemâtikas un bioìeogrâfijas pçtîjumus galvenokârt<br />

Baltijas jûras baseinâ, bet atseviðíu taksonomisko grupu organismiem – faunâ vai<br />

florâ pasaules mçrogâ. Tiek veidota Baltijas jûras baseina vaboïu kolekcija un augu<br />

herbârijs.<br />

G. Liberta Inovatîvâs mikroskopijas centra idejas autors un îstenotâjs bija<br />

profesors Guntis Liberts, kas savu dzîvi ziedoja zinâtnei. Centrs nodarbojas ar<br />

zinâtniskajiem pçtîjumiem daþâdos virzienos (hologrâfija, plânu kârtiòu pçtîjumi u.c.),<br />

tiek attîstîta sadarbîba ar biologiem, mediíiem. Centrâ tiek îstenoti vairâki ES projekti<br />

un LZP granti, notiek bakalauru, maìistrantu un doktorantu apmâcîba un zinâtnisko<br />

darbu izstrâde.<br />

Mutvârdu vçstures centra darbîbas mçríis ir sekmçt mutvârdu vçstures teorçtisko<br />

izpçti un praktisko pielietojumu, veidojot mutvârdu liecîbu arhîvu un pçtniecîbas<br />

institûciju. Galvenie darbîbas virzieni – Austrumlatvijas iedzîvotâju dzîvesstâstu<br />

fiksâcija, dokumentçðana un mutvârdu liecîbu arhîva izveide.<br />

133


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Tikðanas laikâ Rîgas viesiem bija iespçja iepazîties ar DU zinâtniskajiem izdevumiem<br />

un piedalîties plaðâ diskusijâ par universitâtes un reìiona attîstîbas tendencçm<br />

Eiropas Savienîbas kontekstâ. Kopçjais viedoklis: ðobrîd Daugavpils Universitâte<br />

attîstâs par svarîgu un galveno zinâtniski pçtniecisko centru <strong>Latvijas</strong> Austrumu daïâ.<br />

DU ir atvçrta Eiropas universitâte, kurai ir lieli nopelni un vçl lielâka atbildîba<br />

Latgales un Sçlijas turpmâkajâ attîstîbâ.<br />

Sçdi atreferçja Dr. Sofja Negrejeva<br />

8. augustâ. Sçlijas piektais kongress<br />

Letonikas gada (2008) plânâ bija paredzçts kârtçjais Sçlijas kongress. To organizçja<br />

<strong>LZA</strong> HSZN (atb. akadçmiíi Jânis Stradiòð un Saulvedis Cimermanis) sadarbîbâ<br />

ar Viesîtes pilsçtas Domi. Kongress notika 8. augustâ Viesîtç, Kultûras pilî. Tas bija<br />

veltîts Sçlijas astoòsimtgadei un Viesîtes pilsçtas astoòdesmitajai jubilejai. Kongresa<br />

dalîbnieki noklausîjâs LR Valsts prezidenta V. Zatlera un <strong>LZA</strong> prezidenta J. Ekmaòa<br />

apsveikumus.<br />

Darba kârtîbâ:<br />

1. Viesîtes pilsçtas ar lauku teritoriju Domes priekðsçdçtâjs Mg. sc. soc. Jânis<br />

Dimitrijevs. Ievadreferâts<br />

2. Akadçmiíis Jânis Stradiòð. Sçlijas 800 un Viesîtes 80 gadi – problçmas un<br />

perspektîvas<br />

3. Dr. hist. Guntis Zemîtis. Sçlpils arheoloìiskâ izpçte<br />

4. Akadçmiíis Tâlis Millers. Sçlijas kultûrvçsture ïauþu atmiòâs<br />

5. Dr. habil. med. Jânis Vçtra. Profesora Paula Stradiòa ârstnieciskâ darbîba<br />

6. Dr. philol. Mâra Grudule. Mâcîtâju Stenderu dzimta Sçlpilî un Sunâkstç<br />

7. Bc. Mâra Alksne, akadçmiíis Saulvedis Cimermanis. Vidzemes sçlisko izlokðòu<br />

apvidi vçstures avotos<br />

8. Ligita Caune. Mâksla Sçlijâ<br />

9. Imants Auziòð. Sçlija dzejâ<br />

10. Jâòa Jaunsudrabiòa muzeja „Riekstiòi” vadîtâja Ilze Lîduma. „Tu dzîvo tik<br />

ilgi, kamçr ir, kas tevi piemin” … nedaudz par Jâni Jaunsudrabiòu.<br />

Notika Sçlijas Asociâcijas Goda biedru diplomu pasniegðana. Pçc tam Aizkraukles<br />

rajona Staburaga pagastâ kongresa dalîbniekus laipni uzòçma literâti Mâra Svîre un<br />

Vladimirs Kaijaks.<br />

Sçlijas kongresu vçsture: 1999., 2001., 2003., 2005. gadâ.<br />

134


<strong>LZA</strong> SÇDES<br />

Tika sagatavots speciâlizlaidums „Sçlpils Vçstis. 2008. gada augusts,” „Veltîjums<br />

Sçlijai”, „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis’, A daïa, 2008., 62. sçj., 3./4. nr.; “Neatkarîgâ<br />

Rîta Avîze”, 8. 08. 2008.; “<strong>Latvijas</strong> Avîze”, 12. 08. 2008.; “<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis”, 15. 08. 2008.<br />

Valsts prezidenta apsveikums<br />

Godâtie Sçlijas kongresa dalîbnieki, organizatori, sçlieði!<br />

Vçlu veiksmi Sçlijas kongresa dalîbniekiem, kuri jau piekto reizi pulcçjas kâdâ no<br />

Sçlijas skaistâkajâm vietâm, ðoreiz – Viesîtç, pilsçtâ, kas lepojas ar lielâko Kultûras<br />

pili <strong>Latvijas</strong> laukos, Mazo bânîti un, protams, savu lielâko bagâtîbu – saviem ïaudîm.<br />

Sçlijas V kongress notiek zîmîgâ laikâ. Tieði ðogad Sçlija svin savu 800. gadadienu,<br />

kopð tâ minçta vçstures avotos. Tâ Indriía Livonijas hronikâ jau 1208.gada<br />

ierakstâ lasâms, ka “bîskaps [..] domâja iznîcinât sçïu pili, kas pagâniem katrâ laikâ<br />

kalpoja par patvçrumu gan uzbrûkot, gan atkâpjoties”. Ðai laikâ sçïi lîdzâs citâm baltu<br />

un somugru ciltîm ieòçma sev pienâkoðos vietu, kas turpmâkajâ vçstures gaitâ,<br />

veidojot vçsturiski etnogrâfiskos apgabalus, zudusi. Mçs nosaucam Kurzemi, Zemgali,<br />

Vidzemi, Latgali, bet Sçliju, tâpat arî Malienu, atceramies tikai retumis. Taèu katrâ no<br />

mums kâ smalks pavediens savijas senèu asinis, senèu pasaules uztvere, nekur<br />

nepierakstîtas vçsturiskâs atmiòas, kuras nespçjam izteikt vârdos, kuras spçjam vien<br />

sajust.<br />

Sçlijas kongresi ir tie, kas mûsos modina ðîs senâs atmiòas – veicina Sçlijas<br />

novada vçstures un kultûras apzinâðanu, ceï sçlieðu paðapziòu un darbotiesprieku. Par<br />

Sçliju, atseviðíiem tâs pagastiem, ïaudîm, notikumiem pçdçjos gados bijis ne mazums<br />

publikâciju, kas izraisîjuðas vçlmi strâdât un kopt senèu mantojumu vçl aktîvâk, kas<br />

mudina izzinât savas dzimtâs vietas un savas dzimtas vçsturi.<br />

Lai ðis darboðanâs prieks neaprimst!<br />

Lîdz ar Sçliju savu dzimðanas dienu – pilsçtas statusâ tikai astoòdesmito – svin arî<br />

ðî kongresa saimniece Viesîte, kas, kâ liecina arheoloìiskie atradumi Kûliòu pilskalnâ,<br />

bijusi apdzîvota vismaz jau 1. gadu tûkstotî pirms Kristus. Arî laiks, kopð mazais<br />

miests, saukts par Eíengrâvi, ierakstîts <strong>Latvijas</strong> vçstures annâlçs, skaitâms ne tikai<br />

gadu desmitos, bet gadu simtos.<br />

Lai arî turpmâkajos gadu desmitos un gadu simtos izdodas saglabât mazpilsçtas<br />

dabas harmoniju ar kultûrvides pieaugoðajâm prasîbâm; lai jûsu ïaudis, kuros rit seno<br />

sçïu asinis, ir tikpat stipri un lepni kâ pilsçtas ìerbonî esoðâs piecas ozolzîles! Un lai<br />

jums vienmçr ir sava Mîlestîbas saliòa, kur doties ne tikai vientuïâs pastaigâs, bet arî<br />

kopîgos kultûras pasâkumos!<br />

Ar cieòu,<br />

Valdis Zatlers<br />

Rîgâ 2008.gada 4.augustâ<br />

135


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta apsveikums<br />

Piektajam Sçlijas kongresam<br />

Godâtais Dimitrijeva kungs, godâtie Sçlijas V kongresa dalîbnieki!<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas vârdâ no sirds sveicu Jûs, godâtie Sçlijas ïaudis un<br />

pçtnieki, piektajâ Sçlijas kongresâ. Iepriecinoði, kopð pirmâ kongresa 1999. gadâ nav<br />

rimusi interese par Sçlijas vçsturi, bagâtajâm kultûrvçsturiskajâm tradîcijâm un<br />

slavenajiem novadniekiem, kuru devums ietekmçjis zinâtni un kultûru Latvijâ un<br />

ârpus tâs robeþâm.<br />

Ðîsdienas kongress notiek divu skaitïu zîmç – 800 un 80, no kuriem gribas atzîmçt<br />

tuvâko – Viesîtes pilsçtas astoòdesmito jubileju. Mazâ apdzîvotâ vieta, saukta par<br />

Eíengrâvi un Âþu miestu, kopð 1928. gada 7. februâra bauda pilsçtas tiesîbas un nes<br />

savai bûtîbai atbilstoðu nosaukumu – Viesîte. Ðodien mçs baudâm Jûsu skaistâs, rûpîgi<br />

koptâs un uzturçtâs pilsçtas viesmîlîbu. Ne velti Viesîte jau 2002. gadâ ieguva<br />

„sakârtotâkâs pilsçtas” titulu. Ir jûtams, ka jûs lepojaties ar savu saudzîgo attieksmi<br />

pret vidi un iedzîvotâjiem, ar cieòu pret pagâtnes slavenîbâm. Mûsu kongress notiek<br />

modernajâ Viesîtes Kultûras pilî, kurai lîdzîgu grûti sameklçt. Pilsçtas kultûras dzîves<br />

liecinieki ir aktîvie neseno Dziesmu un deju svçtku dalîbnieki. Rûpes par izglîtîbas<br />

kvalitâti un mûþizglîtîbu, par kultûras tradîciju uzturçðanu uzskatâmi liecina par<br />

pilsçtas vadîbas un iedzîvotâju ieinteresçtîbu Viesîtes uzplaukumâ.<br />

Sçlijas izpçtei ir veltîts ievçrojams skaits zinâtnisko publikâciju, jaunâkâs no tâm<br />

ir þurnâla „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis” A daïas treðajâ un ceturtajâ<br />

(apvienotajâ) numurâ. Arî Sçlijas Asociâcija, kura pulcina Sçlijas pçtniekus un<br />

attîstîbas domubiedrus, paplaðina savas rindas.<br />

Novçlot Sçlijai, sçlieðiem un Viesîtes pilsçtai uzplaukumu nâkotnç, lîdz ar<br />

konkrçtâm lietâm – labiem ceïiem, vidçjâ un mazâ biznesa attîstîbu, dzîves kvalitâtes<br />

uzlaboðanos – novçlu saglabât un vairot unikâlâs kultûras tradîcijas, kas rada ðî<br />

<strong>Latvijas</strong> reìiona îpaðo pievilcîbu. Cerîbâ uz reìionâlâs reformas loìisku risinâjumu,<br />

uz Eiropas Savienîbas lîdzfinansçjuma dzîvinoðo ietekmi saimniecisko jautâjumu<br />

kârtoðanâ, esmu pârliecinâts, ka Sçlijas kultûrvçsturiskâ mantojuma izpçte un<br />

saglabâðana ir tikai un vienîgi mûsu paðu ziòâ.<br />

Novçlu Jums panâkumus kâ saimnieciskajâ, tâ kultûras un izglîtîbas jomâ, bet<br />

kongresa dalîbniekiem jaunas atziòas un panâkumus!<br />

Rîgâ 2008.gada 8.augustâ<br />

Juris Ekmanis<br />

Kongresu atreferçja Dr. Ilga Tâlberga<br />

136


<strong>LZA</strong> SÇDES<br />

25. septembrî. Par globâlâm pârmaiòâm un globâlo sasilðanu. Lîdzsvarotas<br />

attîstîbas nepiecieðamîba<br />

Sçdi sagatavoja Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa.<br />

Sçdes ievadâ <strong>LZA</strong> viceprezidents Andrejs Siliòð atzîmçja, ka klimata pârmaiòu<br />

tçma ir viena no vissvarîgâkajâm un neatliekamâkajâm vides problçmâm pasaulç.<br />

Gaisa, ûdens un zemes sistçmas vienmçr ir pastâvçjuðas dinamiskâ lîdzsvarâ. Klimata<br />

pçtîjumi pagâtnç râda, ka arî tad ir bijuði mainîgi globâlâs sasilðanas un globâlâ<br />

aukstuma periodi, taèu klimata pârmaiòas vienmçr bija saistîtas ar dabâ notiekoðajiem<br />

procesiem. Ðodien kïûst aktuâls jautâjums, cik lielâ mçrâ ðîs pârmaiòas ietekmçjuðas<br />

cilvçka darbîba.<br />

Ar referâtu „Globâlâs pârmaiòas uz Zemes un lîdzsvarotas attîstîbas koncepcija<br />

(ES struktûrfondu projekta Nr.:VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0089 /0063, LU<br />

Nr.S46-ESS57-1 noslçguma konferences Salacgrîvâ materiâli)” uzstâjâs Dr.phys.<br />

Arnolds Ûbelis. A. Ûbelis 2008. gada 26. maijâ Eiropas Parlamentâ saòçma „EN-<br />

ERGY GLOBE 2007” nacionâlo balvu, kura tika pieðíirta <strong>Latvijas</strong> Universitâtes<br />

Atomfizikas un spektroskopijas institûtam par projektu kopumu no 1997. lîdz 2008.<br />

gadam. Balva ir iedibinâta, lai veicinâtu ilglaicîgu lîdzsvaru starp civilizâcijas<br />

saimniecisko dzîvi un dabas radîtâm sistçmâm uz zemeslodes. Laureâti tika izvçlçti no<br />

853 projektu kopas, tika apbalvoti 109 valstu pârstâvji. Klimata pârmaiòu izpçtes<br />

virzienâ <strong>Latvijas</strong> Universitâtes apvienotâ dabaszinâtòu akadçmisko spçku komanda<br />

sâkusi strâdât jau pirms 1997. gada. Pirmais projekts bija “Fizika un tehnoloìijas<br />

lîdzsvarotai attîstîbai (1997–2006)”. Projekta iniciatori un atbalstîtâji bija docenti<br />

Jânis Âboliòð un Dina Bçrziòa, paðreizçjais LU Atomfizikas un spektroskopijas<br />

institûta direktors kor.loc. Jânis Spîgulis, LU Cietvielu fizikas institûta bijuðais<br />

direktors akad. Andris Krûmiòð un prof. Arnolds Ûbelis. Turpinâjums un arî zinâms<br />

vainagojums ðim darbam bija ES struktûrfondu finansçtais projekts (2006-2008), kur<br />

apvienotâ zinâtnieku komanda sagatavoja jaunus un modernus mûsdienîgai izglîtîbai<br />

vajadzîgus kursus maìistrantûras programmai ”Dabaszinâtnes, globâlâs pârmaiòas un<br />

lîdzsvarotas attîstîbas tehnoloìijas". Referâtâ A.Ûbelis raksturoja programmas<br />

unikalitâti.<br />

Pçc A.Ûbeïa referâta notika Nobela prçmijas laureâta Ala Gora filmas „An Inconvenient<br />

Truth” („Neçrtâ patiesîba”) demonstrâcija. Sçde izraisîja lielu interesi, un<br />

klâtesoðie pieòçma lçmumu: klimata pârmaiòu tçma ir viena no vissvarîgâkajâm un<br />

neatliekamâkajâm vides problçmâm pasaulç. Nepiecieðams nâkamajâ <strong>LZA</strong> sçdç<br />

28.novembrî novçrtçt un apspriest nozîmîgâkâs problçmas <strong>Latvijas</strong> vides politikâ<br />

klimata mainîbas ietekmju samazinâðanai.<br />

Sçdi atreferçja Dr. Sofja Negrejeva<br />

137


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

28. novembra sçde. Klimata pârmaiòas un to ietekme<br />

Sçdi organizçja Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïa (akad. Mâris<br />

Kïaviòð, Dr.biol. Andris Andruðaitis).<br />

Sçdç tika sniegts pârskats par veiktajiem pçtîjumiem valsts pçtîjumu programmas<br />

„Klimata pârmaiòas un ûdeòi” ietvaros. Pçc akad. Jura Ekmaòa ievadvârdiem sçdes<br />

dalîbnieki noklausîjâs un apsprieda 7 ziòojumus:<br />

- Klimata pârmaiòu raksturs un ietekme (A.Briede, M.Kïaviòð, LU)<br />

- Klimata pârmaiòu ietekme uz iekðçjo ûdeòu un jûras hidroloìiskajiem procesiem<br />

(U.Bethers, LU; A.Ðkute, DU)<br />

- Klimata pârmaiòas un lauksaimniecîbas perspektîvas Latvijâ (V.Jansons, LLU)<br />

- Klimata pârmaiòu ietekme uz bioloìiskajiem procesiem iekðçjos ûdeòos<br />

(G.Spriòìe, LU)<br />

- Klimata pârmaiòu iespçjamâs ietekmes uz Baltijas jûras krasta procesiem<br />

(G.Eberhards, LU)<br />

- Klimata pârmaiòu ietekme uz Baltijas jûras vides procesiem un bioloìisko<br />

daudzveidîbu ( J.Aigars, A.Ikauniece, LHEI)<br />

- LR Valsts pçtîjumu programma „Klimata maiòas ietekme uz <strong>Latvijas</strong> ûdeòu<br />

vidi” un tâs ietekme uz adaptâcijas stratçìiju Latvijâ (A.Andruðaitis, K.Âboliòa, LU)<br />

Pçc plaðâm un interesantâm debatçm sçdes dalîbnieki uzsvçra, ka klimata mainîba<br />

mûsdienâs ir viena no nozîmîgâkajâm vides aizsardzîbas problçmâm ar lielu<br />

tautsaimniecisku nozîmi, un tâpçc ðie pçtîjumi ir viens no prioritâriem zinâtnes<br />

uzdevumiem Latvijâ, lai izstrâdâtu un îstenotu atbilstoðu vides politiku. Savukârt<br />

labâs tradîcijas klimata izpçtç un ilga meteoroloìisko novçrojumu vçsture Latvijâ<br />

padara veiktos pçtîjumus starptautiski nozîmîgus.<br />

Sçdi atreferçja<br />

Dr. Baiba Âdamsone


<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

SENÂTA SÇDES<br />

2008. gadâ notika 11 Senâta sçdes.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 8. janvârî<br />

Senâts apstiprinâja balvu ekspertu komisiju lçmumus par <strong>LZA</strong> vârdbalvu un<br />

balvu jaunajiem zinâtniekiem pieðíirðanu.<br />

Notika <strong>Latvijas</strong> ZA prezidenta kandidâta izvirzîðana.<br />

Senâts noklausîjâs informâciju par plânotajiem Letonikas gada pasâkumiem.<br />

Daþâdi jautâjumi.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 12. februârî<br />

Senâts noklausîjâs un apsprieda ziòojumus:<br />

“Alternatîvâs enerìijas pielietoðanas iespçjas Latvijâ zinâtnes skatîjumâ”<br />

(akad. J. Ekmanis).<br />

“Biodegvielu raþoðanas perspektîvas Latvijâ” (akad. V. Kampars)<br />

“Lisabonas lîgums un ES konstitucionâlie pamati” (akad. T. Jundzis).<br />

Daþâdi jautâjumi<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 4. martâ<br />

Senâts pieðíîra <strong>LZA</strong> Lielo medaïu akadçmiíim V. Tamuþam un <strong>LZA</strong><br />

korespondçtâjloceklim Ç. Kupèem.<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta kandidâta programmatisko uzstâðanos (akad. J. Ekmanis)<br />

Senâts noklausîjâs un akceptçja:<br />

<strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra R. Valtera pârskatu par <strong>LZA</strong> darbîbu 2007. gadâ (tçzes<br />

referâtam <strong>LZA</strong> pilnsapulcç 3. aprîlî).<br />

Ieteikumus <strong>LZA</strong> Statûtu izmaiòâm (akad. J. Jansons).<br />

139


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Senâta sçdes otrâ daïa notika <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûtâ kâ <strong>LZA</strong> Senâta<br />

un OSI zinâtniskâs padomes kopsçde “Inovatîvas zinâtnes attîstîba Latvijâ”, piedaloties<br />

Valsts prezidentam V. Zatleram.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 15. aprîlî<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumu par LU Cietvielu fizikas institûta zinâtnisko<br />

darbîbu (akad. A. Ðternbergs).<br />

Senâts pieòçma lçmumu par <strong>LZA</strong> jaunu locekïu vakancçm 2008.gadâ.<br />

Senâts apstiprinâja:<br />

K. Mîlenbaha – J. Endzelîna pieminekïa komisijas sastâvu;<br />

HSZN 2008. gada 20. marta sçdes lçmumu un pieðíîra <strong>LZA</strong> goda doktora<br />

grâdu (Dr.h.c.philol.) Ventai Kocerei.<br />

Daþâdi jautâjumi.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 15. maijâ<br />

Notika <strong>LZA</strong> prezidenta pilnvaru pieòemðana;<br />

Senâta priekðsçdçtâja vçlçðanas;<br />

Viceprezidenta pilnvaru pieðíirðana nodaïu priekðsçdçtâjiem;<br />

Valdes sastâva apstiprinâðana.<br />

Senâts apsprieda pavasara pilnsapulces rezultâtus.<br />

Senâts apstiprinâja:<br />

<strong>LZA</strong> Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas 2008. gada 17. aprîïa sçdes<br />

lçmumu un pieðíîra <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu filoloìijâ Raulam Èilaèavam<br />

(Dr.h.c.philol.).<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 17. jûnijâ<br />

Senâts noklausîjâs un apsprieda:<br />

ziòojumu par Valsts pçtîjumu programmas “Jaunas zâles un biokorekcijas<br />

lîdzekïi: konstruçðana, transportformas un darbîbas mehânisms” izpildes gaitu<br />

(akad. I. Kalviòð).<br />

Informâciju par ZA rîkojamâm konferencçm.<br />

140


<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

Senâts pieòçma lçmumu par <strong>LZA</strong> vârdbalvâm <strong>2009</strong>.gadâ.<br />

Senâts izvirzîja LR Ministru kabineta 2008. gada balvai zinâtnç <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekli<br />

E. Kaufmani un <strong>LZA</strong> goda locekli V. Rûmnieku.<br />

Senâts apstiprinâja <strong>LZA</strong> Fonda valdi.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 10. jûlijâ<br />

Senâts noklausîjâs informâciju par zinâtnisko projektu izvçrtçðanas un finansçðanas<br />

problçmâm un pieòçma paziòojumu (akad. J. Jansons).<br />

Senâts noklausîjâs un apsprieda ziòojumus:<br />

“Melanokortînu receptori: no klonçðanas lîdz selektîviem ligandiem”<br />

(<strong>LZA</strong> kor.loc. R. Muceniece);<br />

“Slâpekïa oksîds, gçnu polimorfisms un ðûnas kodola struktûra: rezultâti un<br />

ieceres” (<strong>LZA</strong> kor.loc. N. Sjakste);<br />

“Reciklçðanas ceïi un neceïi Latvijâ” (<strong>LZA</strong> kor.loc. A. Treimanis).<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 16. septembrî<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumus:<br />

“Pievienosim gadus dzîvei un dzîvi gadiem!” (<strong>LZA</strong> kor.loc. J. Krûmiòð)<br />

“Daugavpils Universitâtes attîstîbas vadlînijas” (DU rektors A. Barðevskis)<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

Informâciju par <strong>LZA</strong> jaunu locekïu vçlçðanâm pieteiktajâm kandidatûrâm<br />

(akad. V. Kampars);<br />

Informâciju par 23. Baltijas Zinâtòu vçstures konferenci (Rîgâ, 9.–10. oktobrî)<br />

un nominçja <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu vçstures asociâcijas goda biedrus (akad.<br />

J. Stradiòð).<br />

Daþâdi jautâjumi.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 28. oktobrî<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

Informâciju par lîdzdalîbu starptautiskajâ zinâtòu akadçmiju apspriedç Japânâ<br />

“Zinâtne un tehnoloìija sabiedrîbâ” (akad. T. Jundzis).<br />

141


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Senâts noklausîjâs un apsprieda ziòojumus:<br />

“Daudzvçrtîgâs matemâtiskâs struktûras un to lietojumi” (<strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

A. Ðostaks);<br />

“Nanoobjektu piesliekðòa elektronu spektroskopija un funkcionalizâcija”<br />

(<strong>LZA</strong> kor.loc. J. Dehtjars);<br />

“Dzîvesmâkslas aktualitâte” (<strong>LZA</strong> kor.loc. I. Ðuvajevs).<br />

Senâts apstiprinâja:<br />

<strong>LZA</strong> Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas 2008. gada 15. oktobra sçdes<br />

lçmumu un pieðíîra <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu datorzinâtnçs (Dr.h.c.sc.comp.)<br />

Ilzei Irçnai Ilziòai;<br />

<strong>LZA</strong> Jauno locekïu izvçrtçðanas komisijas sastâvu.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 4. novembrî<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumu:<br />

“Par zinâtnisko darbîbu un aktivitâtçm ap to” (<strong>LZA</strong> kor.loc. I. Muzikante).<br />

Senâts apsprieda:<br />

Jaunievçlamo <strong>LZA</strong> locekïu kandidatûras un izstrâdâja ieteikumus <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulcei ðajâ jautâjumâ.<br />

Senâts pieðíîra:<br />

<strong>LZA</strong> <strong>2009</strong>. gada vârdbalvas;<br />

Senâta Atzinîbas rakstu akadçmiíim Gunâram Èipçnam par izciliem nopelniem<br />

<strong>Latvijas</strong> íîmijas zinâtnes attîstîbâ.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2008. gada 16. decembrî<br />

(kopâ ar Reìionâlâs arhitektûras akadçmiju)<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumus:<br />

“Zinâtòu akadçmijas Augstceltnes problçmas un perspektîvas” (akad. J. Ekmanis).<br />

“Zinâtòu akadçmijas Augstceltnes 50 gadi” (akad. J. Stradiòð).<br />

“Augstceltnes çkas arhitektûra un bûvvçsture” (akad. J. Krastiòð).<br />

Debates.<br />

142


<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

2008. GADÂ PIEÐÍIRTIE <strong>LZA</strong> ATZINÎBAS RAKSTI<br />

2008. gadâ Senâts pieðíîra Atzinîbas rakstus:<br />

Akadçmiíim Aleksandruam Jemeïjanovam par ieguldîjumu lauksaimniecîbas<br />

zinâtnes un veterinârijas attîstîbâ Latvijâ (5. februârî )<br />

Akadçmiíim Raimondam Valteram par izcilu devumu zinâtnes organizçðanâ un<br />

organiskâs íîmijas attîstîbâ (13. martâ)<br />

<strong>LZA</strong> goda loceklim Jânim Streièam par devumu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas un<br />

Rîgas Latvieðu biedrîbas sadarbîbas veicinâðanâ, atzîmçjot RLB 140. gadadienu<br />

(24. oktobrî)<br />

<strong>LZA</strong> goda loceklim Valdim Rûmniekam par devumu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas<br />

un Rîgas Latvieðu biedrîbas sadarbîbas veicinâðanâ, atzîmçjot RLB 140. gadadienu<br />

(24. oktobrî)<br />

Akadçmiíim Gunâram Èipçnam par izciliem nopelniem <strong>Latvijas</strong> íîmijas zinâtnes<br />

attîstîbâ (4. novembrî)


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> PREZIDIJA DARBÎBA<br />

Prezidijs strâdâ saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Statûtiem (p.5.3.2). Prezidijs uz sçdçm sanâk<br />

regulâri, reizi nedçïâ. 2008. gadâ notikuðas 36 prezidija sçdes. Prezidija uzmanîbas<br />

lokâ 2008. gadâ bija galvenokârt ðâdi jautâjumi:<br />

Zinâtnes stâvoklis un zinâtnes politika Latvijâ<br />

<strong>LZA</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes budþets 2008. un <strong>2009</strong>. gadam<br />

Svarîgâkie notikumi <strong>Latvijas</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes dzîvç<br />

Ar Zinâtniskâs darbîbas likumu saistîto normatîvo aktu izstrâde<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçþu un pilnsapulèu gatavoðana un to rezultâti<br />

<strong>LZA</strong> organizçtu pasâkumu (konferenèu, sçþu u.tml.) rosinâðana un to norises<br />

izvçrtçðana<br />

<strong>LZA</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes starptautiskâs sadarbîbas izvçrtçðana un veicinâðana<br />

Sadarbîba ar Igaunijas, Lietuvas, Ziemeïvalstu u.c. zinâtòu akadçmijâm<br />

Zinâtnes un sabiedrîbas attiecîbas. Sabiedrisko attiecîbu veidoðana. Zinâtnes<br />

atspoguïojums plaðsaziòas lîdzekïos<br />

Sadarbîba ar Rîgas Latvieðu biedrîbu, citâm organizâcijâm<br />

Þurnâla “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis” izdoðana<br />

Sadarbîba ar <strong>Latvijas</strong> Akadçmisko bibliotçku<br />

Sadarbîba ar Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Aizsardzîbas<br />

ministriju, <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi un citâm zinâtni organizçjoðâm<br />

institûcijâm<br />

Atbalsts emeritçtajiem zinâtniekiem<br />

Sadarbîba ar atbalstîtâjiem (organizâcijâm, mecenâtiem) un atbalstîtâju lîdzekïu<br />

piesaistîðana pçtîjumiem, balvâm un stipendijâm zinâtniekiem un studentiem<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes sasniegumu izvçrtçðana<br />

<strong>LZA</strong> balvu pieðíirðana<br />

Uzskaitîtais jautâjumu klâsts ir tradicionâls prezidija darbîbai. 2008. gadâ galvenâ<br />

uzmanîba tika veltîta jautâjumiem, kas bija saistîti ar <strong>Latvijas</strong> zinâtnes finansçjumu<br />

kopumâ, ar zinâtnieku un zinâtnisko institûtu statusu un attiecîgiem grozîjumiem<br />

likumdoðanâ. <strong>LZA</strong> prezidents J. Ekmanis, viceprezidents J. Jansons un ârlietu<br />

sekretârs A. Siliòð aktîvi iesaistîjuðies zinâtnes likumdoðanas un finansçjuma<br />

jautâjumu apsprieðanâ LR Saeimâ un Ministru kabinetâ.<br />

144


<strong>LZA</strong> VALDES DARBÎBA<br />

Visi prezidija locekïi iekïâvuðies <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes darbâ, ir tâs valdes<br />

locekïi vai eksperti. <strong>LZA</strong> prezidents J. Ekmanis ir Augstâkâs izglîtîbas padomes<br />

loceklis. Viceprezidents J. Jansons ir <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes priekðsçdçtâja<br />

vietnieks. <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra vietnieks R. Valters vada Valsts Zinâtniskâs<br />

kvalifikâcijas komisijas darbu un Valsts emeritçto zinâtnieku padomi. Tas viss<br />

kopumâ nodroðina <strong>LZA</strong> bûtisku ietekmi uz <strong>Latvijas</strong> zinâtni.<br />

2008.gadâ notikuðas izmaiòas prezidija sastâvâ: tâ locekïi ir arî 2008.g. aprîlî<br />

ievçlçtie akadçmijas viceprezidents T.Jundzis un ìenerâlsekretârs V.Kampars, kâ arî<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja akadçmiíe I.Jansone.<br />

<strong>LZA</strong> VALDES DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> Valde strâdâja saskaòâ ar <strong>LZA</strong> statûtiem un <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâto<br />

nolikumu. Valdes pârraudzîbâ bija <strong>LZA</strong> pilnsapulèu, Senâta un Prezidija lçmumu<br />

izpilde, kâ arî operatîvâ darba plânoðana.<br />

Valde apsprieda <strong>LZA</strong> budþeta izpildi 2007. gadâ un 2008. gada budþeta projektu,<br />

<strong>LZA</strong> sçþu tematiku, apstiprinâja <strong>LZA</strong> darbinieku algu sarakstu 2008. gadam, <strong>LZA</strong><br />

balvu pieðíirðanas grafiku un finansçjumu, apstiprinâja <strong>LZA</strong> un nodaïu sçþu pusgada<br />

plânus, <strong>LZA</strong> personâla darba kârtîbas noteikumus, Noteikumus par <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku<br />

îstermiòa vizîtçm un ârvalstu zinâtnieku uzòemðanu <strong>LZA</strong> divpusçjâs zinâtniskâs<br />

sadarbîbas lîgumu ietvaros. Diskutçta <strong>LZA</strong> sadarbîba ar LR Saeimas Izglîtîbas un<br />

zinâtnes komisiju, Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, Ekonomikas un Zemkopîbas<br />

ministrijâm, <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi, Augstâkâs izglîtîbas padomi, universitâtçm,<br />

ârzemju partnerorganizâcijâm, <strong>Latvijas</strong> plaðsaziòas lîdzekïiem.<br />

Valde regulâri uzklausîja un apsprieda <strong>LZA</strong> lietu pârvaldnieka Vitâlija Kozlovska<br />

ziòojumus par <strong>LZA</strong> valdîjumâ esoðo objektu apsaimniekoðanu. Tika apspriesti un<br />

akceptçti Augstceltnes remonta un celtniecîbas plâni, telpu nomas maksas un piegâdâtâs<br />

elektroenerìijas un siltuma tarifi.<br />

2008. gadâ nomainîts Augstceltnes siltummezgls, kâ arî daïa siltuapgâdes cauruïvadu,<br />

tas dod iespçju regulçt iekðtelpu temperatûru diennakts stundâs un nodroðinât<br />

siltumenerìijas ekonomiju 20% apmçrâ. Atskaites gadâ Augstceltnç nomainîti 45 logi,<br />

kopîgie izdevumi logu nomainîðanai bija 26 838 Ls un 65% izmaksu sedza telpu<br />

nomnieki no saviem lîdzekïiem. Valde pieòçma lçmumu par <strong>LZA</strong> darbinieku veselîbas<br />

apdroðinâðanu <strong>2009</strong>. gadâ.<br />

Valdes sçdes notiek reizi divâs nedçïâs, tajâs piedalâs <strong>LZA</strong> prezidents un lietu<br />

pârvaldnieks. Operatîvos jautâjumus kârto valdes priekðsçdçtâjs — <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs.<br />

145


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> BUDÞETA IZPILDE 2008. GADÂ<br />

Nr. Izdevumu veids<br />

Summa, Ls<br />

p.k.<br />

1. <strong>LZA</strong> mçría finansçjums,<br />

237 350<br />

t.sk.:<br />

1.1. Darba samaksa, t.sk. ðtata darbinieku atalgojums.<br />

Senâta un valdes locekïu, ekspertu komisiju,<br />

ârðtata darbinieku atalgojums 141 647<br />

1.2. Sociâlais nodoklis 30 444<br />

1.3. Starptautiskâ sadarbîba, t.sk. EZMA 19 017<br />

1.4. Pakalpojumu apmaksa 36 966<br />

1.5. Kancelejas preces, materiâli, rezerves daïas,<br />

saimnieciskais inventârs 6592<br />

1.6. <strong>LZA</strong> gadagrâmata, tipogrâfijas un popularizçðanas izdevumi 1 139<br />

1.7. Reprezentâcijas izdevumi 710<br />

1.8. Laikrakstu un þurnâlu abonçðana 835<br />

2. <strong>LZA</strong> nominâlâs balvas 15 783<br />

3. Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija 20 829<br />

4. <strong>LZA</strong> Skaitïoðanas centrs 16 456<br />

5. <strong>LZA</strong> Centrâlais arhîvs 6952<br />

6. Laikraksts Zinâtnes Vçstnesis” 11 110<br />

7. Þurnâls “<strong>LZA</strong> Vçstis” 46 640<br />

8. Terminoloìijas komisija 29 700<br />

9. Emeritçtie zinâtnieki 692 501<br />

Kopâ 1 077 321<br />

<strong>LZA</strong> FONDA DARBÎBA<br />

Pârskata periodâ Fonds ziedojumus nav saòçmis.<br />

Pieðíirta Dîtriha Lçbera balva politikas zinâtnç akadçmiíim Tâlavam Jundzim –<br />

Ls 1000.-<br />

No E. Gudrinieces ziedojuma pieðíirts:<br />

146


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

a) E. Gudrinieces balva labâkajam <strong>Latvijas</strong> 2008. gada íîmijas skolotâjam Ls<br />

750.- (Valentînai Jefimovai);<br />

b) E. Gudrinieces balva íîmijâ jaunajam zinâtniekam – Ls 750.- (Dmitrijam Lubrikam);<br />

c) E. Gudrinieces un A. Ieviòa stipendijas íîmijâ un íîmijas tehnoloìijâ<br />

2008./<strong>2009</strong>. mâc. g. diviem studentiem uz desmit mçneðiem Ls 120.- mçnesî (Inesei<br />

Mieriòai un Aleksejam Smirnovam).<br />

No K. Poèa ziedojuma no janvâra lîdz augustam maksâtas K. Poèa stipendijas<br />

fizikâ diviem studentiem Ls 60.- mçnesî (Ievai Bîdermanei un Vadimam Kolbjonokam).<br />

A. Ieviòa un E. Gudrinieces piemiòas lasîjumu organizçðanai izlietoti Ls 150.-<br />

Fonds finansiâli atbalstîjis:<br />

<strong>LZA</strong> îsteno locekïu E. Gudrinieces un A. Ieviòa kapa pieminekïa izgatavoðanu un<br />

uzstâdîðanu – Ls 1000.-;<br />

ârstniecîbas lîdzekïu iegâdi Zinâtòu akadçmijas locekïiem – Ls 125.- (V. Ðteinbergam).<br />

AR LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJU SAISTÎTU<br />

ORGANIZÂCIJU DARBÎBA 2008. GADÂ<br />

(ÎSI PÂRSKATI)<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Terminoloìijas komisija<br />

Terminu izstrâde<br />

<strong>LZA</strong> kârtçjâ darbâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Terminoloìijas komisijas (<strong>LZA</strong><br />

TK) un starpnozaru komisijas (TSK) deviòâs sçdçs apspriesti, izvçrtçti un (izòemot<br />

spçkratu terminus) apstiprinâti <strong>LZA</strong> TK struktûrâs un ârpus tâm izstrâdâtie informâcijas<br />

tehnoloìijas (ap 230), spçkratu ekspluatâcijas, diagnostikas un remonta (400),<br />

teoloìijas (100) un standartizâcijas (120) terminu saraksti (kopâ ar definîcijâm un<br />

citvalodu ekvivalentiem). Terminu apstiprinâðanâ ievçroti noteikumi, kas iekïauti<br />

“Terminu izstrâdes, pieòemðanas, apstiprinâðanas, publiskoðanas un grozîðanas procesa<br />

aprakstâ” (sk. apraksta publikâciju “Terminoloìijas Jaunumu” 13. nr.), terminu<br />

ekspertîzei piesaistot nozaru speciâlistus Juri Smotrovu (informâcijas tehnoloìijâ),<br />

147


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Kasparu Vârtukapteini (spçkratu jomâ), Juri Rubeni (teoloìijâ), Ivaru Krieviòu<br />

(standartizâcijâ) un papildus izmantojot vçl citu nozaru speciâlistu konsultâcijas.<br />

Bez tam vçl izskatîti un ar <strong>LZA</strong> TK lçmumiem saskaòoti personâla vadîbas termini<br />

(kopskaitâ ap 1600 terminu), kas iekïauti skaidrojoðas trîsvalodu terminu vârdnîcas<br />

manuskriptâ.<br />

Izskatîðanai un apstiprinâðanai iesniegti primâtu nosaukumi (ap 370 nosaukumu 4<br />

valodâs) un kompozîtmateriâlu tehnoloìijas termini (ap 1000 terminu).<br />

Konsultâcijas<br />

Gan centralizçti, gan apakðkomisijâs sniegtas konsultâcijas par aktuâliem terminoloìijas<br />

prakses jautâjumiem un jauniem latvieðu valodas terminiem angïu valodas<br />

terminu atveidei: buzz marketing — ieteikumu tirgdarbîba, word-of-mouth marketing<br />

— mutvârdu tirgdarbîba; benchmark — pamatnozîmç (augstuma lîmeòa<br />

mçrîjumos) — atskaites punkts, bet atvasinâtajâ nozîmç (atsaucei uz augstâko punktu,<br />

labâko paraugu vai tml.) — saliktenis ar paraug-, piem., parauguzòçmums,<br />

paraugskola, paraugklase, parauggrupa. Angïu terminam nationals (plaðâkajâ<br />

nozîmç) ieteikts latviskais termins valstspiederîgie.<br />

Atbalstîti praksç nostiprinâjuðies termini raudze (nevis “prove”), gadatirgus (nevis<br />

“mese”), valstspilsçta (Latvijâ, nevis “republikas pilsçta”), paraolimpiskâs (nevis<br />

“paralimpiskâs”) spçles, atzîts vârda vimpelis iederîgums vârdkopterminâ <strong>Latvijas</strong><br />

valsts karoga vimpelis. Visvairâk jautâjumu — tieslietâs un ekonomikâ, arî bioloìijâ.<br />

Centralizçti sniegts ap 400 konsultâciju.<br />

Darbs apakðkomisiju lîmenî<br />

2008. gadâ rezultatîvi strâdâjuðas vairâkas apakðkomisijas: Informâcijas tehnoloìijas,<br />

telekomunikâcijas un elektronikas terminoloìijas apakðkomisija, Spçkratu<br />

terminoloìijas apakðkomisija, Teoloìijas terminoloìijas apakðkomisija, Enerìçtikas<br />

terminoloìijas apakðkomisija, Tekstilrûpniecîbas terminoloìijas apakðkomisija, Meþzinâtnes<br />

terminoloìijas apakðkomisija, Demogrâfijas terminoloìijas apakðkomisija un<br />

Militârâs terminoloìijas apakðkomisija.<br />

Apspriesti un vçrtçti gan publicçjami, gan arî jau publicçti un lietoti termini,<br />

piem., Tekstilrûpniecîbas terminoloìijas apakðkomisija izvçrtçjusi tekstilrûpniecîbas<br />

terminu lietojumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktîvâ 96/74/EK, vârdnîcâ<br />

“Zinâtnes un tehnoloìijas vârdnîca”, vçrtçjusi TTC iesniegto zîdrûpniecîbas terminu<br />

lietojumu; Demogrâfijas terminoloìijas apakðkomisija gatavojusi ðíirkïus <strong>Latvijas</strong><br />

enciklopçdijai un apspriedusi <strong>Latvijas</strong> Universitâtç lietojamos demogrâfijas terminus<br />

(kursos “Demogrâfija” un “Iedzîvotâji un attîstîba”).<br />

148


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

Veidoti nozaru terminu apkopojumi, piem., Meþzinâtnes terminoloìijas apakðkomisijâ<br />

— eksotisko koku sugu nosaukumi angïu valodâ (196 termini).<br />

Apakðkomisiju locekïi iesaistîjuðies standartu tulkoðanâ un latvisko terminu<br />

izstrâdç, piem., Enerìçtikas terminoloìijas apakðkomisija piedalîjusies ðâdu standartu<br />

tulkoðanâ: LVS EN 62305-1. Zibensaizsardzîba. 1. daïa. Vispârîgie principi; LVS EN<br />

62305-2. Zibensaizsardzîba. 2. daïa. Risku novçrtçðana; LVS EN 62305-3. Zibensaizsardzîba.<br />

3. daïa. Aizsardzîba pret bûvju bojâjumiem un dzîvîbas briesmâm; LVS<br />

EN 62305-4. Zibensaizsardzîba. 4. daïa. Bûvçs ierîkotâs elektriskâs un elektroniskâs<br />

sistçmas.<br />

Standartu tulkoðanâ un latvieðu terminoloìijas izstrâdç, sadarbojoties ar SIA<br />

“<strong>Latvijas</strong> standarts”, iesaistîjusies arî Informâcijas tehnoloìijas, telekomunikâcijas un<br />

elektronikas terminoloìijas apakðkomisija.<br />

2008. g. nogalç nodibinâta jauna apakðkomisija — Poligrâfijas terminoloìijas<br />

apakðkomisija (priekðsçdçtâjs: Uldis Cerbulis), notikusi darba koordinâcijas pirmâ<br />

sçde, kurâ apspriesta terminu izstrâdes kârtîba un apliecinâta gatavîba izstrâdât<br />

zinâtniski pamatotu poligrâfijas terminu sistçmu vienotai lietoðanai praksç (ja tiktu<br />

pieðíirts finansçjums).<br />

Dalîba terminu vârdnîcu izstrâdç<br />

2008. gadâ klajâ nâkusi “Tûrisma un viesmîlîbas terminu skaidrojoðâ vârdnîca” ar<br />

aptuveni 2000 terminiem, to skaidrojumiem un citvalodu ekvivalentiem angïu, vâcu<br />

un krievu valodâ. Vârdnîcas termini izskatîti un apstiprinâti <strong>LZA</strong> TK.<br />

2008. gada paðâ sâkumâ ceïu pie lietotâja uzsâka <strong>LZA</strong> TK ekspertu izvçrtçtâ un<br />

<strong>LZA</strong> TK sçdçs apspriestâ un apstiprinâtâ “Valodniecîbas pamatterminu skaidrojoðâ<br />

vârdnîcâ” ar 2011 terminiem un to skaidrojumiem latvieðu valodâ un terminu<br />

ekvivalentiem angïu, vâcu un krievu valodâ. Apkopojot universitâðu, zinâtnisko<br />

institûtu un centru iesniegtos priekðlikumus, <strong>LZA</strong> ðo vârdnîcu nosaukusi par vienu no<br />

10 nozîmîgâkajiem 2008. gada <strong>Latvijas</strong> zinâtnes sasniegumiem.<br />

<strong>LZA</strong> TK pieòemto lçmumu, terminu un ieteikumu publiskoðana<br />

Informâcija par <strong>LZA</strong> TK sçdçm un tajâs apsprieþamo terminu saraksti regulâri<br />

publicçti <strong>LZA</strong> TK mâjaslapâ, tâdçjâdi dodot iespçju ikvienam lietotâjam izteikt savu<br />

viedokli un ierosinâjumus. Sabiedrîbas informçðanas nolûkâ mâjaslapâ ievietoti arî<br />

sçþu protokoli. Mâjaslapas materiâlu gatavotâja — <strong>LZA</strong> TK sekretâre A. Ðèucka,<br />

mâjaslapas administrators — E. Cauna.<br />

Turpinâta terminu datubâzes AkadTerm papildinâðana ar <strong>LZA</strong> TK apstiprinâtajiem<br />

terminiem, gan digitalizçjot agrâko gadu terminu vârdnîcas un biïetenus (“Juridisko<br />

149


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

terminu vârdnîcu” (1970), “Ìençtikas terminu skaidrojoðo vârdnîcu” (1981), “Eksperimentu<br />

plânoðanas terminu” biïetenu (1985)), gan ievietojot datubâzç divas jaunâkâs<br />

terminu vârdnîcas (valodniecîbâ un tûrisma un viesmîlîbas jomâ). Papildinâjuma<br />

terminu kopskaits — 24286. Materiâlu skençjuma korektore un tehniskâ redaktore —<br />

A. Ðèucka, datubâzes papildinâtâjs — E. Cauna.<br />

2008. gadâ ar Valsts valodas aìentûras finansiâlu atbalstu publicçts informatîvi<br />

izglîtojoðâ izdevuma “Terminoloìijas Jaunumi” 14. numurs un pavairoðanai sagatavots<br />

arî ðî izdevuma 15. numurs.<br />

Terminoloìijas teorçtiskie un praktiskie aspekti popularizçti lekcijâs filoloìijas<br />

studentiem <strong>Latvijas</strong> Universitâtç un Liepâjas Universitâtç.<br />

Starptautiskâ un zinâtniskâ darbîba<br />

Lasîti referâti starptautiskâ konferencç “Leksikoloìija un terminoloìija: teorija,<br />

prakse, vçsture”, Viïòâ, 2008. g. 23.–25. apr. (V. Skujiòa, A. Ðèucka).<br />

No 7. lîdz 11. jûlijam terminoloìijas darba starptautisko pieredzi Starptautiskajâ<br />

Terminoloìijas vasaras skolâ Vînç apguva <strong>LZA</strong> TK sekretâre LU doktorante<br />

A. Ðèucka.<br />

<strong>LZA</strong> TK priekðsçdçtâja V. Skujiòa<br />

<strong>LZA</strong> TK sekretâre A. Ðèucka<br />

Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija<br />

Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija 2008. gadâ izskatîja 180 promocijas<br />

darbus, akceptçja 177, noraidîja 3. 2007. gadâ komisija izskatîja 148 darbus, akceptçja<br />

143. 2008. gadâ akceptçto promocijas darbu skaits salîdzinâjumâ ar 2007. gadu ir<br />

pieaudzis par 23,8 %.<br />

2008. gadâ akceptçtie promocijas darbi pa specialitâtçm iedalâs ðâdi (iekavâs<br />

2007. gadâ akceptçto darbu skaits): arhitektûra – 1 (1), bioloìija – 11 (6), bûvzinâtne –<br />

1 (0), bûvzinâtne un siltumenerìçtika – 4 (0), datorzinâtne un informâcijas<br />

tehnoloìijas – 10 (11), ekonomika un vadîbzinâtne – 27 (16), elektrotehnika un<br />

telekomunikâcijas – 2 (0), enerìçtika un elektrotehnika – 10 (9), farmâcija – 3 (1),<br />

filozofija 2 (0), fizika – 11(6), ìeogrâfija – 5 (0), ìeoloìija 0 (3), juridiskâ zinâtne – 5<br />

(12), íîmija un íîmijas inþenierzinâtnes – 7 (5), lauksaimniecîbas inþenierzinâtne – 3<br />

(1), literatûrzinâtne – 5 (13), lopkopîba – 1 (0), mâkslas zinâtne – 4 (7), matemâtika –<br />

150


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

4 (4), materiâlzinâtne – 1 (0), medicîna 21 (16), mehânika un maðînzinâtne – 3 (4),<br />

meþzinâtne un materiâlzinâtne– 7 (4), pârtikas zinâtne – 3 (3), pedagoìija – 10 (7),<br />

psiholoìija – 4 (2), socioloìija, politikas un komunikâciju zinâtne – 1 (2), transports<br />

un satiksme – 4 (0), valodniecîba – 2 (3), veterinârmedicîna – 1 (1), vçsture – 4 (1),<br />

vides zinâtne 0 (5).<br />

Akceptçtie darbi pa augstskolâm iedalâs sekojoði: LU – 78 (79), RTU – 43 (25),<br />

RSU – 21 (12), LLU – 22 (10), DU – 7 (5), LPU – 1 (0), TSI – 1 (1), <strong>Latvijas</strong> Kultûras<br />

akadçmija – 0 (3), <strong>Latvijas</strong> Mâkslas akadçmija – 1 (3), <strong>Latvijas</strong> Mûzikas akadçmija –<br />

1 (0), <strong>Latvijas</strong> Policijas akadçmija – 2 (5).<br />

Komisijas priekðsçdçtâjs Raimonds Valters<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome<br />

2008. gadâ Valsts emeritçto zinâtnieku padome akad. R. Valtera vadîbâ, pamatojoties<br />

uz LR MK 1995.gada 7. novembra noteikumu Nr.328 “Nolikums par valsts<br />

emeritçtâ zinâtnieka nosaukuma pieðíirðanu ” un 1997.gada 11. februâra un 2006.gada<br />

30. maija grozîjumiem, izskatîjusi 55 iesniegumus, pieðíîrusi valsts emeritçtâ zinâtnieka<br />

nosaukumu un mûþa grantu 34 <strong>Latvijas</strong> daþâdu nozaru ievçrojamiem<br />

zinâtniekiem.<br />

Ar 2008. gada 1. februâri valsts emeritçtâ zinâtnieka mûþa grants palielinâts lîdz<br />

Ls 200,- mçnesî.<br />

Kopð 1996. gada, kad tika iedibinâts valsts emeritçtâ zinâtnieka statuss, pieðíirtais<br />

finansçjums (Ls) bijis sekojoðs: 1996. g. – 17 820, 1997. g. – 59 226, 1998. g.–<br />

91 720, 1999. g. – 105 848, 2000.g. – 111 077, 2001.g. – 121 077, 2002.g. – 133 000,<br />

2003. g. – 153 000, 2004.g. – 153 000, 2005.g. – 263 000, 2006. g. – 314 000,<br />

2007. g. –- 505 000, 2008.g. – 695 600.<br />

Mûþa granti, atbilstoði pieðíirtajam finansçjumam, pavisam pieðíirti 413 zinâtniekiem,<br />

t.sk. 1996. g. – 40, 1997. g. – 46, 1998. g. – 50, 1999. g. – 9, 2000.g. – 20,<br />

2001.g. – 23, 2002.g. – 13, 2003. g. – 40 , 2004. – 20, 2005. – 50, 2006. – 45, 2007. –<br />

23, 2008.g. – 34. Granti pieðíirti 44 <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem, 16 goda locekïiem,<br />

15 korespondçtâjlocekïiem un 18 <strong>LZA</strong> goda doktoriem. Patlaban grantu saòem 299<br />

zinâtnieki.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas paspârnç aktîvi darbojas Valsts emeritçto zinâtnieku<br />

biedrîba “Emeritus” (priekðsçdçtâja – akad. Rita Kukaine).<br />

Padomes priekðsçdçtâjs Raimonds Valters<br />

151


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Baltijas stratçìisko pçtîjumu centrs<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Baltijas stratçìisko pçtîjumu centrs (<strong>LZA</strong> BSPC) ir<br />

nodibinâjums, kurð savu darbîbu uzsâcis 1993. gada novembrî. Aizvadîto 15 gadu<br />

laikâ Centrs rîkojis vairâk nekâ 30 daþâdas vietçjas un starptautiskas konferences,<br />

publicçjis virkni monogrâfiju, mâcîbu grâmatu un vairâkus simtus zinâtnisku rakstu.<br />

Paðreiz Centra zinâtniski pçtnieciskajâ darbâ iesaistîti 9 pçtnieki, to skaitâ 8 ar doktora<br />

zinâtnisko grâdu.<br />

Centra mçríi ir pçtîjumu veikðana starptautiskâs un nacionâlâs droðîbas jomâ,<br />

demokrâtijas attîstîbas un <strong>Latvijas</strong> jaunâko laiku vçstures problçmu izpçte. Par<br />

zinâtniski pçtnieciskâ darba rezultâtiem tiek informçta sabiedrîba un nepiecieðamîbas<br />

gadîjumâ sagatavoti un iesniegti priekðlikumi valsts un nevalstiskajâm organizâcijâm.<br />

2008. gadâ Centra pçtnieki bija iesaistîjuðies trîs pçtîjumu programmu îstenoðanâ:<br />

„Starptautiskâ un nacionâlâ droðîba: politikas un tiesîbu mijiedarbîba”, „Letonika:<br />

pçtîjumi par vçsturi, valodu un kultûru”, „Latvija Eiropas Savienîbâ: ekonomikas un<br />

kultûras mijiedarbîba zinâðanu sabiedrîbas veidoðanâ”. Ðo programmu ietvaros 2008.<br />

gada 25. aprîlî sadarbîbâ ar <strong>Latvijas</strong> Ârlietu ministriju tika sarîkota konference<br />

„Lisabonas lîgums un Eiropas Savienîbas tiesiskie pamati”, kurâ ziòojumus sniedza<br />

arî vairâki mûsu Centra pçtnieki. Izdota arî monogrâfija „Nevardarbîgâ pretoðanâs:<br />

<strong>Latvijas</strong> neatkarîbas atgûðanas ceïð (1945 – 1991)”, ko sagatavoja Centra pçtnieki un<br />

kura tika atzîta par vienu no <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes sasniegumiem 2008. gadâ.<br />

Centra valdes priekðsçdçtâjs Tâlavs Jundzis<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Sertifikâcijas centrs<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Sertifikâcijas centrs ir notificçta (valsts paziòota<br />

Eiropas Komisijai) sertifikâcijas institûcija bûvmateriâlu atbilstîbas novçrtçðanas<br />

jomâ. Tas nozîmç, ka Centra izsniegtie bûvmateriâlu droðîbu apliecinoðie dokumenti<br />

tiek atzîti visâs ES dalîbvalstîs un uz ðo apliecinâjumu pamata raþotajiem ir tiesîbas<br />

maríçt produkciju ar ES pieòemto droðîbas maríçjumu „CE”. Tas savukârt dod<br />

tiesîbas maríçtiem produktiem brîvu pieeju kopçjâ Eiropas tirgû.<br />

Centrs ir akreditçts <strong>Latvijas</strong> (LATAK) un Apvienotâs Karalistes (UKAS) akreditâcijas<br />

institûcijâs. Aizvadîtajâ gadâ Centrs ir sekmîgi izturçjis gadskârtçjâs uzraudzîbas<br />

akreditâcijas. Centra pakalpojumus izmanto daudzas Eiropas valstis, tajâ skaitâ<br />

ârpus ES ietvariem (Krievija, Ukraina, Baltkrievija).<br />

152


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

2008. gadâ no jauna ir izsniegti:<br />

48 produktu atbilstîbas sertifikâti,<br />

20 atbilstîbas sertifikâti droðîbas prasîbâm;<br />

109 raþotnes produkcijas kontroles (RPK) sertifikâti.<br />

Bez sertifikâcijas pakalpojumiem Centrs sniedz konsultâcijas un apmâcîbu Eiropas<br />

standartu apgûðanâ, piedalâs <strong>Latvijas</strong> nacionâlo standartu izstrâdâðanas darbâ<br />

(3 standartu tehniskajâs komitejâs).<br />

Centra valdes priekðsçdçtâjs Imants Matîss<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Zinâtnes un tehnoloìijas<br />

pçtniecîbas centrs<br />

2008. gadâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Zinâtnes un tehnoloìijas pçtniecîbas<br />

centrs turpinâja lîdzdalîbu vairâkos starptautiskos projektos, tostarp ikgadçjâs nacionâlâs<br />

atskaites sagatavoðanâ par inovâciju politiku Latvijâ Eiropas Komisijai projekta<br />

„INNO-Policy TrendChart” ietvaros, kurâ Centra darbinieki nacionâlo korespondentu<br />

statusâ darbojas kopð 2004. gada. Tika turpinâts darbs arî starptautiskâ pçtniecîbas<br />

projekta „Developing Universities – The Evolving Role of Academic Institutions in<br />

Economic Growth” (UniDev) ietvaros, kurð tika uzsâkts 2005. gadâ, piesaistot<br />

pçtniekus no 12 pasaules valstîm, un kuru koordinç Lundas Ekonomikas un vadîbas<br />

skolas Pçtniecîbas politikas institûts Zviedrijâ. Ðî projekta mçríis ir veidot labâku<br />

izpratni par akadçmisko institûciju mainîgo lomu daþâdos nacionâlajos kontekstos, kâ<br />

arî veicinât politikas pieredzes apguvi un apmaiòu starp daþâda ekonomiskâs attîstîbas<br />

lîmeòa valstîm. Tâ ietvaros 2008. gadâ Centrs veica atseviðíu tematisku pçtîjumu par<br />

biotehnoloìiju sektora un politikas veidoðanos un to attîstîbas iezîmçm Latvijâ. Centra<br />

pçtnieki turpinâja darbu pie <strong>Latvijas</strong> nacionâlas sadaïas aktualizçðanas apjomîgai<br />

Eiropas Komisijas iniciçtajai datubâzei „Erawatch Research inventory” par zinâtnes<br />

politiku Eiropas valstîs, kâ arî ðîs paðas iniciatîvas ietvaros strâdâja pie pirmâ ikgadçjâ<br />

nacionâlâ analîtiskâ pârskata gatavoðanas par pçtniecîbas sistçmu un politiku Latvijâ.<br />

2008. gadâ tika arî îstenota dalîba vairâkâs starptautiskâs konferencçs. Centra pârstâvji<br />

piedalîjâs arî Eiropas Pçtniecîbas un tehnoloìiskâs attîstîbas novçrtçðanas tîkla (European<br />

RTD Evaluation Network) un ES 7. Ietvarprogrammas programmkomitejas<br />

“Zinâtne sabiedrîbâ” (Science in Society) ikgadçjâs sanâksmçs.<br />

Centra vadîtâjs Jânis Kristapsons<br />

153


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Eiropas programmu centrs<br />

Kopð 2008.gada 1.februâra <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ darbojas Eiropas programmu<br />

centrs (turpmâk – EPC). EPC darbîbas mçríis ir starptautisko zinâtnes un<br />

tehnoloìiju programmu un projektu îstenoðana Latvijâ, kâ arî zinâtni popularizçjoðu<br />

pasâkumu organizçðana. EPC ir deleìçtas EUREKA un COST programmu nacionâlo<br />

koordinatoru funkcijas.<br />

EPC galvenâs aktivitâtes 2008.gadâ<br />

BONUS (Baltijas jûras pçtniecîbas) programmas îstenoðana Latvijâ,<br />

Eiropas Kopçjo tehnoloìiju ierosmju (Eiropas inovatîvie medikamenti, Iegultâs<br />

datorsistçmas, Nanoelektronika) ievieðana Latvijâ,<br />

ES Ietvara programmas ERA-Net projektu îstenoðana,<br />

EUREKA, EUROSTARS un COST programmu darbîbas koordinçðana Latvijâ<br />

(informatîvi seminâri, bukleti, konsultâcijas un atbalsts projektu pieteikumu<br />

izstrâdei),<br />

<strong>Latvijas</strong>–Lietuvas–Taivânas zinâtniskâs sadarbîbas fonda Rîcîbas komitejas<br />

sçdes organizçðana Rîgâ 2008.gada 19.–20.jûnijâ, kuras ietvaros tika pieðíirts<br />

atbalsts septiòu pçtniecîbas projektu realizçðanai,<br />

Pârstâvçtas <strong>Latvijas</strong> intereses ITER (Starptautiskais kodoltermiskais eksperimentâlais<br />

reaktors) projekta Eiropas kopuzòçmuma Fusion for Energy Valdç un<br />

nodroðinâta sadarbîbas koordinatora pienâkumu izpilde,<br />

izveidota <strong>Latvijas</strong> zinâtnisko institûciju zinâtniskâ personâla datubâze un nodroðinâta<br />

tâs pieejamîba <strong>LZA</strong> mâjaslapâ www.lza.lv,<br />

28.novembrî organizçts darba seminârs par aktuâliem Eiropas pçtniecîbas<br />

politikas jautâjumiem,<br />

26.septembrî Eiropas Zinâtnieku nakts ietvaros organizçti zinâtni popularizçjoði<br />

pasâkumi Rîgâ, Jelgavâ, Daugavpilî un Jelgavâ,<br />

no 2008.gada 19.maija lîdz 6.jûnijam sadarbîbâ ar Francijas kultûras centru<br />

organizçta ceïojoða izstâde „Nano – jauna dimensija tehnoloìiju attîstîbâ”,<br />

gada laikâ sadarbîbâ ar <strong>Latvijas</strong> Universitâti un Britu Padomes biroju Rîgâ<br />

organizçti septiòi Zinâtnes kafejnîcas pasâkumi par ðâdâm tçmâm:<br />

26.marts. Ûdeòradis un nâkotnes enerìija<br />

23.aprîlis. Mâkslîgais intelekts<br />

14.maijs. Vai bçrni Latvijâ kïûs par veseliem pieauguðajiem?<br />

4.jûnijs. Vai kosmosâ eksistç dzîvîba?<br />

26.septembris. Viedie materiâli – revolûcija tekstilrûpniecîbâ<br />

20.novembris. Antibiotikas. Kas notiek Latvijâ?<br />

11.decembris. Vai pârtika var bût kaitîga?<br />

Eiropas programmu centra vadîtâja M. Bundule<br />

154


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

Sçlijas asociâcija<br />

Sçlijas asociâcija – sabiedriska organizâcija, kas organizç pasâkumus Sçlijas<br />

(Augðzemes) kultûrvçsturiskâ un dabas mantojuma izpçtei un saglabâðanai. Apvieno<br />

zinâtniekus, skolotâjus, kultûras un vietçjo Jçkabpils, Aizkraukles un Daugavpils<br />

rajonu paðvaldîbu darbiniekus. Dibinâta t.s. Sçïu gada (1995–1996) gaitâ 1995.gada<br />

decembrî Ilûkstç, pçc LLMZA locekïa S.Timðâna un <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïa<br />

A.Varslavâna ierosmes, ievçlot par asociâcijas pagaidu prezidentu akadçmiíi<br />

J.Stradiòu. Kopð 1999.gada organizç Sçlijas kongresus (1999., 2001., 2003., 2005.,<br />

2008.g.), izdod grâmatas, Letonikas valsts programmas ietvaros veic valodnieciska un<br />

kultûrvçsturiska rakstura pçtîjumus par ðo reìionu.<br />

1999.gadâ ar <strong>LZA</strong> Senâta lçmumu asociâcija darbojas <strong>LZA</strong> ietvaros. 2005.gadâ<br />

mçìinâts to izveidot par neatkarîgu sabiedrisku organizâciju, priekðsçdçtâja amatâ<br />

ievçlot Viesîtes Domes priekðsçdçtâju Jâni Dimitrijevu, taèu pagaidâm vçl turpina<br />

darboties <strong>LZA</strong> aizgâdîbâ (Asociâcijas goda prezidents – akadçmiíis J.Stradiòð).<br />

2008.gada augustâ organizçts V Sçlijas kongress Viesîtç sakarâ ar Sçlijas vârda<br />

pirmâ pieminçjuma 800. gadadienu, kas guva plaðu rezonansi sabiedrîbâ un plaðsaziòas<br />

lîdzekïos. Akadçmiíis S.Cimermanis regulâri izdevis Sçlijas tematikai veltîtus<br />

þurnâla “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis” numurus. Izdotas vçrtîgas monogrâfijas<br />

un albumi par Sçliju, veikta pilskalnu un teiksmaino ezeru identifikâcija (J.Urtâns).<br />

Sçlijas asociâcijas goda biedru skaitâ ir akadçmiíi S.Cimermanis, T.Millers, arheoloìe<br />

A.Zariòa, rakstnieki I.Auziòð, L.Íuzâne, publicists U.Lasmanis, ìeogrâfe R.Avotiòa,<br />

daudzi kultûras darbinieki. Nâkamo, VI Sçlijas kongresu iecerçts rîkot 2011.gadâ<br />

sadarbîbâ ar Daugavpils Universitâti (kor.loc. A.Barðevskis), izceïot Daugavas kreisâ<br />

krasta dabasbagâtîbas, îpaði augu un dzîvnieku valsts daudzveidîbu un Sçlijas<br />

katolisko novadu kultûrvçsturisko savdabîbu.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu vçstures asociâcija<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu vçstures asociâcija (dib. 1958.g.) apvieno vairâk nekâ 70 reìistrçtu<br />

biedru, kas pçtî zinâtnes, tehnoloìijas un medicînas vçsturi Latvijâ. Tâ darbojas<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pârraudzîbâ kopð savas pastâvçðanas sâkuma, jo tika<br />

organizçta ar <strong>Latvijas</strong> PSR ZA prezidija 1958.g. 30.janvâra lçmumu kâ <strong>Latvijas</strong><br />

Dabaszinâtòu un tehnikas vçsturnieku nacionâlâ grupa (vçlâk – apvienîba). Kopð<br />

1992.gada tagadçjais nosaukums, jo tematikâ iekïauta arî humanitâro zinâtòu un<br />

155


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

pedagoìijas vçsture. Vadîtâji – akad. P.Valeskalns (1958–1987), akad. J.Stradiòð<br />

(kopð 1987), sekretâri – Dr. A.Zigmunde un I.Grosvalds.<br />

Kopð 1958.gada izdod rakstu krâjumus, grâmatas par zinâtòu vçsturi, organizç<br />

Baltijas Zinâtòu vçstures konferences pamîðus Rîgâ, Viïòâ un Tartu vai Tallinâ. Kopð<br />

1990.g. izveidota kopçja Baltijas valstu Zinâtòu vçstures un filozofijas asociâcija, kas<br />

ir biedrs Starptautiskajâ Zinâtòu vçstures un filozofijas ûnijâ (kopð 1993). Baltijas<br />

asociâcijas prezidenta pienâkumus J.Stradiòð veica 1990.–1991., 1993.–1996., 2001.–<br />

2003., 2006.–2008.gadâ, kopð 2008.gada oktobra prezidentûra nodota Igaunijas pusei<br />

(akad. J.Âvikso). 2008.gada 9.–10.oktobrî Rîgâ notika 23.Starptautiskâ Baltijas zinâtòu<br />

vçstures konference (piedaloties 11 valstu pârstâvjiem un noklausoties 55 lekcijas<br />

un referâtus). Konference veltîta triju Baltijas valstu neatkarîbas 90 gadu jubilejai, kâ<br />

arî 50 gadiem, kopð sâkta Baltijas zinâtòu vçstures konferenèu tradîcija, atjaunots<br />

Rîgas Politehniskais institûts (tag. Rîgas Tehniskâ universitâte, 1958.g. 1.sept.) un<br />

oficiâli nodibinâts Paula Stradiòa Medicînas vçstures muzejs (1957.g. sept., kopð<br />

1958.g. 18.augusta saucas dibinâtâja P.Stradiòa vârdâ). Plenârlekcijas konferencç<br />

nolasîja akad. I.Knçts, J.Ekmanis, J.Stradiòð, I.Jansone, Igaunijas ZA akad.<br />

K.Sîlivasks, prof. R.Vihallems (Tartu), prof. J.A.Krikðtopaitis (Viïòa).<br />

Sakarâ ar asociâcijas 50 gadiem tâs goda biedra nosaukumu <strong>LZA</strong> Senâts<br />

2008.gada pieðíîra akad. I.Knçtam, prof. L.Klimkam (Viïòa), J.Upatniekam<br />

(Latvija/ASV), prof. J.Lielmeþam (Kanâda), Dr.H.Tankleram (Tartu) un V.Ostvalda<br />

mazmeitai G.Brauerei (Vâcija).


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67223633. Fakss: 67821153<br />

E pasts: fizteh@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Juris JANSONS<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja vietnieki Andrejs SILIÒÐ<br />

Mâris KNITE<br />

Zinâtniskâ sekretâre Sofja NEGREJEVA<br />

Padomes locekïi<br />

Mâris ÂBELE<br />

Andris BUIÍIS<br />

Ivars KNÇTS<br />

Andris KRÛMIÒÐ<br />

Pçteris RIVÞA<br />

Antans Sauïus SAUHATS<br />

Pçteris ÐIPKOVS<br />

Nodaïa apvieno 90 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 34 îstenos, 3 goda, 19 ârzemju locekïus un<br />

34 korespondçtâjlocekïus.<br />

Ar nodaïas darbu saistîti 15 <strong>LZA</strong> goda doktori.<br />

Locekïu skaits<br />

Specialitâte<br />

korespondçtâjloc.<br />

îstenie<br />

ârzemju goda<br />

Fizika 19 6 11 –<br />

Mehânika 8 7 3 –<br />

Informâtika 4 9 3 2<br />

Matemâtika 2 6 1 –<br />

Astronomija – 3 1 –<br />

Enerìçtika 1 3 – 1<br />

157


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

astronomija<br />

Mâris Âbele, kor. loc.<br />

Edgars Bervalds, kor. loc.<br />

Juris Þagars, kor. loc.<br />

Dainis Draviòð, ârz. loc.<br />

enerìçtika<br />

Leonîds Ribickis, îst. loc.<br />

Andris Krçsliòð, kor. loc.<br />

Antans Sauïus Sauhats, kor. loc.<br />

Pçteris Ðipkovs, kor. loc.<br />

Viktors Zçbergs, goda loc.<br />

fizika<br />

Mârcis Auziòð, îst. loc.<br />

Jânis Guntis Bçrziòð, îst. loc.<br />

Elmârs Blûms, îst. loc.<br />

Andrejs Cçbers, îst. loc.<br />

Jurijs Dehtjars, îst. loc.<br />

Juris Ekmanis, îst. loc.<br />

Ruvins Ferbers, îst. loc.<br />

Agris Gailîtis, îst. loc.<br />

Andris Krûmiòð, îst. loc.<br />

Ivars Lâcis, îst. loc.<br />

Oïìerts Lielausis, îst. loc.<br />

Jânis Lielpçters, îst. loc.<br />

Inta Muzikante, îst. loc.<br />

Andrejs Siliòð, îst. loc.<br />

Linards Skuja, îst. loc.<br />

Andris Ðternbergs, îst. loc.<br />

Kurts Ðvarcs, îst. loc.<br />

Ivars Tâle, îst. loc.<br />

Juris Zaíis, îst. loc.<br />

Imants Bçrsons, kor. loc.<br />

Jevgeòijs Joïins, kor. loc.<br />

Mâris Knite, kor. loc.<br />

Aleksejs Kuzmins, kor. loc.<br />

Andris Ozols, kor. loc.<br />

Jânis Spîgulis, kor. loc.<br />

Hermanis Branovers, ârz. loc.<br />

Oïìerts Dumbrâjs, ârz. loc.<br />

Tills fon Egidijs, ârz. loc.<br />

Roberts Evarestovs, ârz. loc.<br />

Pauls Janmeijs, ârz. loc.<br />

Ivars Melngailis, ârz. loc.<br />

Jânis Melngailis, ârz. loc.<br />

Zenons Rokus Rudziks, ârz. loc.<br />

Þaks Simons, ârz. loc.<br />

Juris Pçteris Svenne, ârz. loc.<br />

Juris Upatnieks, ârz. loc.<br />

informâtika<br />

Andris Ambainis, îst. loc.<br />

Jânis Bârzdiòð, îst. loc.<br />

Ivars Biïinskis, îst. loc.<br />

Jânis Grundspeòíis, îst. loc.<br />

Juris Borzovs, kor. loc.<br />

Igors Kabaðkins, kor. loc.<br />

Audris Kalniòð, kor. loc.<br />

Jurijs Merkurjevs, kor. loc.<br />

Leonîds Novickis, kor. loc.<br />

Vladimirs Pirogovs, kor. loc.<br />

Uldis Sukovskis, kor. loc.<br />

Pçteris Videnieks, kor. loc.<br />

Jâzeps Loèmelis, goda loc.<br />

Jânis Osis, goda loc.<br />

Þils Brasârs, ârz. loc.<br />

Juris Hartmanis, ârz. loc.<br />

Andris Padegs, ârz. loc.<br />

informâtika (zinâtniecîba)<br />

Jânis Kristapsons, kor. loc.<br />

matemâtika<br />

Andris Buiíis, îst. loc.<br />

Rûsiòð Mârtiòð Freivalds, îst. loc.<br />

Agnis Andþâns, kor. loc.<br />

Uldis Raitums, kor. loc.<br />

158


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Andrejs Reinfelds, kor. loc.<br />

Feliks Sadirbajevs, kor. loc.<br />

Aleksandrs Ðostaks, kor. loc.<br />

Aivars Zemîtis, kor. loc.<br />

Raimonds Èiegis, ârz. loc.<br />

mehânika<br />

Juris Jansons, îst. loc.<br />

Ivars Knçts, îst. loc.<br />

Egons Lavendelis, îst. loc.<br />

Imants Matîss, îst. loc.<br />

Rolands Rikards, îst. loc.<br />

Kârlis Rocçns, îst. loc.<br />

Vitauts Tamuþs, îst. loc.<br />

Gundaris Teters, îst. loc.<br />

Jânis Auziòð, kor. loc.<br />

Andris Èate, kor. loc.<br />

Vladimirs Kasjanovs, kor. loc.<br />

Roberts Maksimovs, kor. loc.<br />

Jânis Rudzîtis, kor. loc.<br />

Narimants Salenieks, kor. loc.<br />

Jânis Vîba, kor. loc.<br />

Jânis Dundurs, ârz. loc.<br />

Jiri Engelbrehts, ârz. loc.<br />

Renç Moro, ârz. loc.<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas darbîba<br />

2008. gadâ notika astoòas Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas (FTZN) sçdes<br />

(vienu no tâm nodaïa rîkoja kopâ ar Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïu)<br />

un nodaïa sagatavoja trîs <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçdes.<br />

Nodaïas sçdçs tika izskatîtâs ðâdas galvenâs problçmas:<br />

20. februârî notika Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas pilnsapulce. Nodaïas<br />

locekïi noklausîjâs akad. Jura Jansona pârskatu par nodaïas darbîbu 2007. gadâ un<br />

apsprieda priekðlikumus darbam 2008. gadâ. Nodaïas locekïi nolçma atzît par labu,<br />

sekmîgu nodaïas darbîbu un akceptçja ierosinâjumus nodaïas darbîbai 2008. gadâ.<br />

Sakarâ ar <strong>LZA</strong> un nodaïas amatpersonu pârvçlçðanâm nolçma atbalstît Jura Ekmaòa<br />

un Jâna Stradiòa atkârtotu izvirzîðanu <strong>LZA</strong> prezidenta un <strong>LZA</strong> Senâta priekðsçdçtâja<br />

amatos, kâ arî ievçlçja Juri Jansonu par FTZN priekðsçdçtâju, Andreju Siliòu un Mâri<br />

Kniti par priekðsçdçtâja vietniekiem; par FTZN padomes locekïiem ievçlçja Mâri<br />

Âbeli, Andri Buiíi, Ivaru Knçtu, Andri Krûmiòu, Pçteri Rivþu, Antanu Sauïu Sauhatu,<br />

Pçteri Ðipkovu; par balvu ekspertu komisijas priekðsçdçtâju – Elmâru Blûmu un par<br />

balvu ekspertu komisijas locekïiem: Ivaru Biïinski, Rûsiòu Mârtiòu Freivaldu, Andri<br />

Krçsliòu, Andri Ozolu, Vitautu Tamuþu un Juri Þagaru.<br />

Sçdes otrajâ daïâ par industriâlâ mantojuma saglabâðanas iespçjâm Latvijâ un ar to<br />

saistîtâm problçmâm referçja <strong>LZA</strong> goda loceklis, RTU profesors Jâzeps Loèmelis.<br />

Nodaïas locekïi nolçma noskaidrot Lattelekoma muzeja likteni un, ja bûs nepiecieðams,<br />

sagatavot vçstuli Rîgas Domei ar priekðlikumiem par Lattelekoma muzeja<br />

izmantoðanu skolçnu un studentu izglîtîbâ. Ierosinât Nacionâlâ tehnikas izglîtîbas<br />

159


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

centra vai muzeja izveidoðanu un sniegt rekomendâcijas un ekspertîzes slçdzienus to<br />

veidoðanas stratçìijai, kamçr Rîgâ ir vçsturiskâs vietas, kuras var izmantot ðim<br />

nolûkam (piemçram, Kronvalda bulv. 2).<br />

19. martâ notika sçde „Telpu gaisa kvalitâtes automâtiskâ kontrole un enerìçtiskais<br />

nodroðinâjums”. Ar <strong>LZA</strong> kor.loc. Andra Krçsliòa palîdzîbu ir izveidojusies<br />

laba tradîcija vismaz vienu sçdi gadâ veltît problçmâm, saistîtâm ar racionâlu<br />

enerìijas izmantoðanu Latvijâ. Nodaïas locekïi apsprieda èetrus referâtus: „Telpu<br />

gaisa kvalitâtes sociâlâ funkcija mûsdienu sabiedrîbâ” – <strong>LZA</strong> kor.loc. Andris Krçsliòð;<br />

„Enerìijas patçriòð kvalitatîva mikroklimata parametru nodroðinâðanai”– RTU asoc.<br />

prof. Arturs Leðinskis; „Telpu gaisa kvalitâtes vadîbas principi un datu pârraides<br />

protokoli”– RTU prof. Egîls Dzelzîtis; „Energoefektîvu gaisa apstrâdes iekârtu<br />

funkcionçðanas shçmas”– RTU 3. kursa doktorants Andris Krûmiòð. Dalîbnieku<br />

kopçjais viedoklis bija, ka enerìçtikas problçmas ir ïoti svarîgas un ir nepiecieðams<br />

plaði izplatît informâciju par sasniegumiem energopatçriòa samazinâðanâ, kas arî tiek<br />

darîts. Divi (no 10) nozîmîgâkiem zinâtnes sasniegumiem Latvijâ 2008. gadâ ir saistîti<br />

ar ðo problçmu (sk. 108. lpp.).<br />

9. maijâ notika <strong>LZA</strong> Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas un Íîmijas, bioloìijas<br />

un medicînas zinâtòu nodaïas (ÍBMZN) kopsçde no cikla “2007. gada nozîmîgie<br />

zinâtniskie sasniegumi” – “Jauni hologrâfisko ierakstu materiâli”. Sçdes dalîbnieki<br />

noklausîjâs un apsprieda 3 ziòojumus par pçtîjumiem, kas veikti RTU Materiâlzinâtnes<br />

un lietiðíâs íîmijas fakultâtç – “Azosavienojumi ar iekðmolekulâru lâdiòa<br />

pârnesi kâ universâlas darbîbas hromofori” – akad. Valdis Kampars; “No fotojutîgu<br />

arçndiazonija atvasinâjumu pçtîjumiem lîdz organiskiem materiâliem virsmas reljefa<br />

hologrammu tieðam ierakstam spektra sarkanajâ daïâ” – prof. Dr.chem. Valdis<br />

Kokars; “Tieðais virsmas reljefa hologrammu ieraksts stilbçna azosavienojumos” –<br />

kor.loc. Andris Ozols.<br />

<strong>LZA</strong> FTZN un ÍBMZN locekïi uzskata RTU íîmiíu un fiziíu darbu par labu<br />

sadarbîbas piemçru. Pçtîjumu rezultâtâ uz jaunu organisko stiklu bâzes, kas satur<br />

stilbçna atvasinâjumu azosavienojumus, izstrâdâti fotojutîgi materiâli efektîvu un<br />

stabilu virsmas reljefa hologrammu ierakstam, pirmo reizi izmantojot lâzeru spektra<br />

sarkanajâ daïâ. <strong>LZA</strong> atbalsta tâlâkus pçtîjumus virsmas reljefa hologrammu ieraksta<br />

mehânismu noskaidroðanâ un optimizâcijâ.<br />

13. jûnijâ <strong>LZA</strong> FTZN sadarbîbâ ar <strong>LZA</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu<br />

nodaïu un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmiju organizçja<br />

izbraukuma sçdi uz Tçrveti ar mçríi iepazîties ar a/s „Agrofirma Tçrvete” un<br />

a/s „Tçrvetes Zirgaudzçtava” darbîbu, kâ arî apmeklçt <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas<br />

universitâtes mâcîbu pçtîjumu saimniecîbu (turpmâk – MPS) „Vecauce”. Sçdes<br />

dalîbnieki noklausîjâs MPS„Vecauce” direktores Ivetas Grudovskas prezentâciju<br />

„SIA LLU MPS „Vecauce” 2007. gadâ”. Ivetas Grudovskas ziòojumu papildinâja<br />

160


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Ivars Rûvalds, kurð iepazîstinâja ar mâcîbu centra darbu un mâcîbu virzieniem.<br />

Pçdçjos 19 gadus „Vecaucç” regulâri notiek daþâdas mâcîbu prakses, kas ir obligâtas<br />

visiem <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâtes studentiem – galvenokârt pirmâ kursa<br />

audzçkòiem. Prakses ievçrojami papildina universitâtç Jelgavâ apgûto teorçtisko<br />

mâcîbu vielu.<br />

Sçdes laikâ notika arî direktora vietnieces zinâtniskajâ darbâ Dr.agr. Zintas Gailes<br />

prezentâcija par tçmu „LLU MPS “Vecauce” kâ pçtîjumu bâze augkopîbâ”. Viòa<br />

sniedza ieskatu MPS „Vecauce” vçsturç, struktûrâ, zinâtniskajâ darbîbâ un izaugsmç,<br />

kâ arî informçja par pçtniecîbas bâzes atjaunoðanu “Vecaucç”. Izbraukuma sçdes<br />

dalîbniekiem tika prezentçts biogâzes raþotnes jaunais projekts. Zinâtnieki iepazinâs<br />

arî ar 2007. gadâ raþoðanu uzsâkuðo govju fermu. Sâkumâ, fermai uzsâkot raþoðanu,<br />

bijuðas specifiskas grûtîbas ar slaucamo govju pieradinâðanu pie slaukðanas robotiem<br />

un paðu robotu un to îpatnîbu apgûðana praksç. Tomçr tagad problçmas ir atrisinâtas,<br />

un raþoðana turpina attîstîties.<br />

15. oktobrî ar Dr.habil.math. Feliksa Sadirbajeva un Dr.sc.ing. Jâòa Auziòa zinâtniskajiem<br />

ziòojumiem sâkâs nodaïas locekïu iepazîstinâðana ar <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu<br />

kandidâtiem. <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis Jurijs Borzovs ierosinâja pieðíirt<br />

<strong>LZA</strong> goda doktora grâdu Ilzei Irçnai Ilziòai. Ilze Irçna Ilziòa ir pirmâ sieviete –<br />

programmçtâja Latvijâ un pirmâ <strong>LZA</strong>, a/s „Exigen Services Latvia”un <strong>Latvijas</strong> Izglîtîbas<br />

fonda mçríprogrammas “Izglîtîbai, zinâtnei un kultûrai” Gada balvas laureâte.<br />

Nodaïas locekïi vienbalsîgi nolçma pieðíirt Ilzei Irçnai Ilziòai <strong>LZA</strong> goda doktora<br />

grâdu. <strong>LZA</strong> Senâts apstiprinâja ðo lçmumu.<br />

22. oktobrî sçdes dalîbnieki noklausîjâs piecus referâtus: <strong>LZA</strong> îsteno locekïu<br />

kandidâtu Jurija Dehtjara, Intas Muzikantes un Aleksandra Ðostaka ziòojumus un <strong>LZA</strong><br />

korespondçtâjlocekïu kandidâtu Dr.sc.comp. Modra Greitâna un Dr.sc.ing. Ulda<br />

Sukovska ziòojumus par zinâtnisko pçtîjumu rezultâtiem.<br />

<strong>LZA</strong> rudens pilnsapulce 20. novembrî par akadçmiíiem no nodaïas ievçlçja Juriju<br />

Dehtjaru un Intu Muzikanti un par korespondçtâjlocekïiem Jâni Auziòu, Feliksu<br />

Sadirbajevu un Uldi Sukovski.<br />

11. decembrî notika <strong>LZA</strong> FTZN izbraukuma sçde Rîgas Tehniskâs universitâtes<br />

Transporta un maðînzinîbu fakultâtç. TMF dekâns prof. Çriks Geriòð raksturoja TMF<br />

kâ vienu no lielâkajâm un vecâkajâm fakultâtçm tagadçjâ Rîgas Tehniskajâ<br />

universitâtç. Fakultâtç strâdâ 3 <strong>LZA</strong> akadçmiíi un 4 korespondçtâjlocekïi. TMF<br />

nodroðina inþeniertehnikas, mehânikas un maðînbûves, inþeniertehnikas dizaina,<br />

maðînu un aparâtu bûvniecîbas studijas, mehatronikas, automobiïu transporta tehnisko<br />

sistçmu un pârvadâjumu loìistikas studijas, dzelzceïa transporta tehnikas, tehnoloìijas<br />

un pârvadâjumu organizâcijas studijas, gaisa kuìu tehniskâs ekspluatâcijas studijas<br />

mehânikâ vai avionikâ, transportmaðînu sistçmu ekspluatâcijas un remonta tehnoloìiju<br />

161


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

studijas, medicînas inþenierijas un fizikas studijas, siltumenerìçtikas un siltumtehnikas<br />

studijas un visaptveroðâs kvalitâtes vadîbas studijas. Fakultâtes sastâvâ ir 8<br />

institûti, datorizçtas konceptuâlâs projektçðanas centrs un Siltumtehnikas profesora<br />

grupa. Sçdes dalîbnieki apskatîja TMF zinâtniskos institûtus un centrus Ezermalas ielâ<br />

6. Sçdes dalîbnieki noklausîjâs, apsprieda TMF darbîbu un nolçma: atzît pasniedzçju<br />

un pçtnieku darbu ðajâ nozarç RTU par efektîvu, perspektîvu un atbalstâmu; atzîmçt<br />

labu sadarbîbu ar praktiskajiem un citiem zinâtniskajiem institûtiem Latvijâ. Tajâ paðâ<br />

laikâ nodaïas locekïi uzskata, ka ir nepiecieðams plaðâk sniegt informâciju par<br />

fakultâtes praktiskajiem sasniegumiem.<br />

15. decembrî notika FTZN sçde: Valsts pçtîjumu programmas „Modernu metoþu<br />

un tehnoloìiju izpçte un izstrâde enerìçtikâ: par videi draudzîgiem atjaunojamâs<br />

enerìijas veidiem, enerìijas piegâdes droðîbai un enerìijas efektîvai izmantoðanai”<br />

3.etapa rezultâtu izvçrtçðana un publiskâ apsprieðana. Sçdç piedalîjâs programmâ<br />

iesaistîtie zinâtnieki, Uzraudzîbas padomes locekïi, pârstâvji no <strong>Latvijas</strong> universitâtçm,<br />

pçtniecîbas institûtiem, enerìçtikas nozares asociâcijâm un biedrîbâm.<br />

Sçdes dalîbnieki konstatçja projektu izpildes sekmîgu gaitu un to, ka, pateicoties<br />

Valsts pçtîjumu programmai, ir iespçjams enerìçtikas problçmas risinâðanai piesaistît<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtniekus. Nodaïas locekïi apstiprinâja visu projektu vadîtâju atskaites un<br />

uzskata, ka projektu apsprieðana nodaïas sçdç bija lietderîga, un ðâda prakse jâturpina.<br />

<strong>LZA</strong> sçdes<br />

24. aprîlî jau tradicionâli nodaïa sagatavoja sçdi ”Zinâtnes popularizçðana<br />

sabiedrîbâ”. Sçdes ievadâ <strong>LZA</strong> FTZN priekðsçdçtâjs akadçmiíis Juris Jansons<br />

pastâstîja par jauniem zinâtnes popularizçðanas veidiem. Tâdi ir gan internets, gan<br />

daþâdi zinâtnes atrakciju parki, kas pasaulç ir ïoti populâri un labi apmeklçti. Zinâtòu<br />

akadçmija kopâ ar Rîgas Domi ir iecerçjusi veidot zinâtnes piedzîvojumu centru, lai<br />

bçrnos un jaunieðos rosinâtu interesi par zinâtni. Par tâ provizorisko novietni varçtu<br />

bût LU Botâniskâ dârza teritorija. Pçc tam uzstâjâs Artura Balklava–Grînhofa balvas<br />

laureâti. 2008. gadâ Artura Balklava–Grînhofa balvu par zinâtnes popularizâciju<br />

þurnâlâ “Zvaigþòotâ Debess” tâ 50. jubilejas gadâ saòçma þurnâla redkolçìijas<br />

loceklis Dr.phys. Andrejs Alksnis un atbildîgâ sekretâre Irçna Pundure. “Zvaigþòotâs<br />

Debess” gadadiena sakrita ar Artura Balklava–Grînhofa 75. dzimðanas dienu<br />

(02.01.1933), tâdçï abi referenti, runâjot par “Zvaigþòoto Debesi”, akcentçja viòa kâ<br />

þurnâla galvenâ redaktora (1969–2005) lomu. Savukârt par zinâtnes popularizçðanu<br />

þurnâlista skatîjumâ runâja Voldemârs Hermanis (sk. „Zinâtnes Vçstnesis” 10 (365)<br />

2008. gada 26. maijâ). Sçdes laikâ notika svinîga Artura Balklava–Grînhofa iznâkuðâs<br />

grâmatas “Mûsdienu zinâtne un Dievs” atvçrðana, kurâ runâja grâmatas redaktore Ieva<br />

Jansone un ievadapceres autors LU Cietvielu fizikas institûta vadoðais pçtnieks<br />

kodolfiziíis Dr.habil.phys. Juris Tambergs.<br />

162


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

16. maijâ notika Daugavpils Universitâtes (DU) 50. starptautiskâ zinâtniskâ<br />

konference un <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde. Tajâ piedalîjâs Daugavpils pilsçtas Domes<br />

priekðsçdçtâja Rita Strode. Plenârsçdç piedalîjies akad. Juris Ekmanis un Jânis<br />

Stradiòð. DU rektors Arvîds Barðevskis iepazîstinâja sçdes dalîbniekus ar DU<br />

zinâtniskajiem institûtiem un centriem Vienîbas ielâ 13 un Parâdes ielâ 1. Tikðanâs<br />

laikâ Rîgas viesiem bija iespçja iepazîties ar DU zinâtniskajiem izdevumiem un<br />

iesaistîties plaðâ diskusijâ par universitâtes un reìiona attîstîbas tendencçm Eiropas<br />

Savienîbas kontekstâ. Kopçjais viedoklis: ðobrîd Daugavpils Universitâte attîstâs par<br />

galveno, ïoti svarîgu zinâtniski pçtniecisko centru <strong>Latvijas</strong> Austrumu daïâ. DU ir<br />

atvçrta Eiropas universitâte, kurai ir lieli nopelni un vçl lielâka atbildîba Latgales un<br />

Sçlijas turpmâkajâ attîstîbâ.<br />

25. septembrî notika sçde „Par globâlâm pârmaiòâm un globâlo sasilðanu.<br />

Lîdzsvarotas attîstîbas nepiecieðamîba”. <strong>LZA</strong> viceprezidents Andrejs Siliòð ievadvârdos<br />

atzîmçja, ka klimata pârmaiòu tçma ir viena no vissvarîgâkajâm un<br />

neatliekamâkajâm vides problçmâm pasaulç. Ðodien aktuâls kïûst jautâjums, cik lielâ<br />

mçrâ ðîs pârmaiòas ietekmçjusi cilvçka darbîba. Ar referâtu „Globâlâs pârmaiòas<br />

uz Zemes un lîdzsvarotas attîstîbas koncepcija (ES struktûrfondu projekta<br />

Nr.:VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0089/0063, LU Nr.S46-ESS57-1 noslçguma<br />

konferences Salacgrîvâ materiâli)” uzstâjâs Dr.phys. Arnolds Ûbelis. 2008. gada 26.<br />

maijâ Eiropas Parlamentâ viòð saòçma „ENERGY GLOBE 2007” nacionâlo balvu,<br />

kura tika pieðíirta <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Atomfizikas un spektroskopijas institûtam<br />

par projektu kopumu. Projektu izpildes gaitâ no 1997. lîdz 2008.gadam <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâtes apvienotâ dabaszinâtòu akadçmisko spçku un zinâtnieku komanda<br />

sagatavoja jaunus un modernus mûsdienîgai izglîtîbai vajadzîgus kursus maìistrantûras<br />

programmai “Dabaszinâtnes, globâlâs pârmaiòas un lîdzsvarotas attîstîbas<br />

tehnoloìijas”. Referâtâ A.Ûbelis raksturoja programmas unikalitâti. Pçc A.Ûbeïa<br />

referâta notika Nobela prçmijas laureâta Ala Gora filmas „An Inconvenient Truth”<br />

(„Neçrtâ patiesîba”) demonstrâcija. Sçde izraisîja lielu interesi, un klâtesoðie pieòçma<br />

lçmumu: klimata pârmaiòu tçma ir viena no vissvarîgâkajâm un neatliekamâkajâm<br />

vides problçmâm pasaulç un ir nepiecieðams nâkamajâ <strong>LZA</strong> sçdç 28. novembrî<br />

novçrtçt un apspriest nozîmîgâkâs problçmas <strong>Latvijas</strong> vides politikâ klimata mainîbas<br />

ietekmju samazinâðanai.<br />

Nodaïas locekïu ievçrojamâkie sasniegumi:<br />

Izstrâdâts un realizçts saules enerìijas izmantoðanas iekârtu testçðanas poligons<br />

(vadîtâjs <strong>LZA</strong> kor.loc. Pçteris Ðipkovs, Fizikâlâs enerìçtikas institûts)<br />

Izstrâdâta un realizçta jauna informâcijas tehnoloìija pârvades elektrotîkla un<br />

ìenerâcijas ilgspçjîguma nodroðinâðanai (vadîtâjs <strong>LZA</strong> kor.loc. Jurijs Merkurjevs,<br />

Rîgas Tehniskâ universitâte; Fizikâlâs enerìçtikas institûts)<br />

163


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Par zinâtniskajiem sasniegumiem tika pieðíirtas balvas: akadçmiíiem Vitautam<br />

Tamuþam, Jânim Lielpçteram, Ivaram Lâcim, kor.loc. Andrejam Reinfeldam, goda<br />

doktoram Aivaram Lagzdiòam. <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Gada balvu saòçma akad. Jânis<br />

Bârzdiòð par zinâtniskâs skolas izveidoðanu. Par Rîgas Tehniskâs universitâtes Gada<br />

zinâtnieku kïuvis RTU kor.loc. Antans Sauïus Sauhats.<br />

Nodaïas balvu ekspertu komisija veica daþâdu balvu konkursiem iesniegto darbu<br />

izvçrtçðanu. Nodaïas locekïi aktîvi piedalîjâs <strong>Latvijas</strong> zinâtnes organizatoriskajâ darbâ.<br />

Akad. Juris Jansons ir <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes priekðsçdçtâja vietnieks. LZP<br />

Apvienotajâs ekspertu komisijâs ievçlçti 13 nodaïas locekïi – Rûsiòð Mârtiòð<br />

Freivalds, Andrejs Reinfelds, Linards Skuja, Mârcis Auziòð, Jânis Bçrziòð, Andris<br />

Krûmiòð, Jânis Bârzdiòð, Jânis Grundspeòíis, Leonîds Ribickis, Jânis Viba, Andris<br />

Èate, Jânis Rudzîtis, Antans Sauïus Sauhats. Nodaïas locekïi strâdâ arî daþâdâs<br />

padomçs, komisijâs un darba grupâs, t.sk. kâ starptautiski eksperti.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Juris Jansons<br />

Zinâtniskâ sekretâre Sofja Negrejeva


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67220725. Fakss: 67821153<br />

E pasts: chem@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Raimonds VALTERS<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja vietnieki Gunârs DUBURS<br />

Vija KLUÐA<br />

Uldis VIESTURS<br />

Zinâtniskâ sekretâre Baiba ÂDAMSONE<br />

Padomes locekïi<br />

Bruno ANDERSONS<br />

Rihards KONDRATOVIÈS<br />

Jekaterina ÇRENPREISA<br />

Tâlis MILLERS<br />

Elmârs GRÇNS<br />

Jânis STRADIÒÐ<br />

Aleksandrs JEMEÏJANOVS<br />

Andris STRAKOVS<br />

Uldis KALNENIEKS<br />

Jânis VOLKOLÂKOVS<br />

Mârtiòð KALNIÒÐ<br />

Henriks ZENKEVIÈS<br />

Nodaïa apvieno 116 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 39 îstenos, 6 goda, 30 ârzemju locekïus<br />

un 41 korespondçtâjlocekli.<br />

Ar nodaïas darbu saistîts 31 <strong>LZA</strong> goda doktors.<br />

Locekïu skaits<br />

Specialitâte<br />

korespondçtâjloc.<br />

îstenie<br />

ârzemju goda<br />

Íîmija 15 7 9 –<br />

Medicîna 9 11 9 4<br />

Bioloìija 8 12 6 1<br />

Biotehnoloìija 2 – 1 –<br />

Ekoloìija, videszinâtnes<br />

un ìeogrâfija 2 3 1 –<br />

Ìeoloìija un<br />

ûdenssaimniecîba – 2 2 –<br />

Lauksaimniecîbas zinâtnes 1 3 – 1<br />

Meþzinâtnes – 1 – –<br />

Zinâtnes vçsture – – 1 –<br />

Materiâlzinâtne 2 1 1 –<br />

Farmâcija – 1 – –<br />

165


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

bioloìija<br />

Jekaterina Çrenpreisa, îst. loc.<br />

Elmârs Grçns, îst. loc.<br />

Rihards Kondratoviès, îst. loc.<br />

Rita Kukaine, îst. loc.<br />

Indriíis Muiþnieks, îst. loc.<br />

Pauls Pumpçns, îst. loc.<br />

Îzaks Raðals, îst. loc.<br />

Jânis Vîksne, îst. loc.<br />

Gunârs Andruðaitis, kor. loc.<br />

Arvîds Barðevskis, kor. loc.<br />

Viktorija Baumane, kor. loc.<br />

Uldis Kalnenieks, kor. loc.<br />

Jânis Kloviòð, kor. loc.<br />

Tatjana Kozlovska, kor. loc.<br />

Imants Liepa, kor. loc.<br />

Viesturs Melecis, kor. loc.<br />

Aleksandrs Rapoports, kor. loc.<br />

Maija Rukliða, kor. loc.<br />

Nikolajs Sjakste, kor. loc.<br />

Henriks Zenkeviès, kor. loc.<br />

Viesturs Baumanis, goda loc.<br />

Mâris Hartmanis, ârz. loc.<br />

Vitauts Kalniòð, ârz. loc.<br />

Jânis Metuzâls, ârz. loc.<br />

Uldis Streips, ârz. loc.<br />

Rihards Villems, ârz. loc.<br />

Kurts Vitrihs, ârz. loc.<br />

biotehnoloìija<br />

Mârtiòð Beíers, îst. loc.<br />

Uldis Viesturs, îst. loc.<br />

Andrejs Daugulis, ârz. loc.<br />

ekoloìija, videszinâtnes<br />

Pçteris Cimdiòð, îst. loc.<br />

Mâris Kïaviòð, îst. loc.<br />

Aija Melluma, kor. loc.<br />

farmâcija<br />

Maija Dambrova, kor. loc.<br />

ìeogrâfija<br />

Guntis Eberhards, kor. loc.<br />

Oïìerts Nikodemus, kor. loc.<br />

Edmunds Bunkðe, ârz. loc.<br />

ìeoloìija un ûdenssaimniecîba<br />

Ervîns Lukðeviès, kor. loc.<br />

Vitâlijs Zelès, kor. loc.<br />

Aleksis Dreimanis, ârz. loc.<br />

Hennings Sçrensens, ârz. loc.<br />

íîmija<br />

Gunârs Èipçns, îst. loc.<br />

Gunârs Duburs, îst. loc.<br />

Mârtiòð Kalniòð, îst. loc.<br />

Ivars Kalviòð, îst. loc.<br />

Valdis Kampars, îst. loc.<br />

Edvards Liepiòð, îst. loc.<br />

Edmunds Lukevics, îst. loc.<br />

Tâlis Millers, îst. loc.<br />

Uldis Sedmalis, îst. loc.<br />

Jânis Stradiòð, îst. loc.<br />

Andris Strakovs, îst. loc.<br />

Arnis Treimanis, îst. loc.<br />

Raimonds Valters, îst. loc.<br />

Nikolajs Vederòikovs, îst. loc.<br />

Andris Zicmanis, îst. loc.<br />

166


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Mâra Jure, kor. loc.<br />

Valerjans Kauss, kor. loc.<br />

Aivars Krauze, kor. loc.<br />

Çriks Kupèe, kor. loc.<br />

Edgars Sûna, kor. loc.<br />

Pçteris Trapencieris, kor. loc.<br />

Grigorijs Veinbergs, kor. loc.<br />

Nikodems Bojârs, ârz. loc.<br />

Pçteris Bolðaitis, ârz. loc.<br />

Benedikts Juodka, ârz. loc.<br />

Georgs Pauls Kreiðmanis, ârz. loc.<br />

Arnis Kuksis, ârz. loc.<br />

Gotfrîds Ottings, ârz. loc.<br />

Edvîns Vedçjs, ârz. loc.<br />

Mihails Voronkovs, ârz. loc.<br />

Regîna Þuka, ârz. loc.<br />

lauksaimniecîbas zinâtnes<br />

Aleksandrs Jemeïjanovs, îst. loc.<br />

Edîte Birìele, kor. loc.<br />

Andrejs Câlîtis, kor. loc.<br />

Aldis Kârkliòð, kor. loc.<br />

Jânis Latvietis, goda loc.<br />

materiâlzinâtne<br />

Bruno Andersons, îst. loc.<br />

Jânis Grabis, îst. loc.<br />

Jânis Grâvîtis, kor. loc.<br />

Elza Reihmane, ârz. loc.<br />

medicîna<br />

Georgs Andrejevs, îst. loc.<br />

Jânis Gardovskis, îst. loc.<br />

Viktors Kalnbçrzs, îst. loc.<br />

Vija Kluða, îst. loc.<br />

Ruta Muceniece, îst. loc.<br />

Jânis Priedkalns, îst. loc.<br />

Rafails Rozentâls, îst. loc.<br />

Arnis Vîksna, îst. loc.<br />

Jânis Volkolâkovs, îst. loc.<br />

Igors Aksiks, kor. loc.,<br />

Andrejs Çrglis, kor. loc.<br />

Andris Ferdats, kor. loc.<br />

Alfrçds Miltiòð, kor. loc.<br />

Modra Murovska, kor. loc.<br />

Mâra Pilmane, kor. loc.<br />

Ingrîda Rumba-Rozenfelde, kor. loc.<br />

Andrejs Skaìers, kor. loc.<br />

Uldis Vikmanis, kor. loc.<br />

Ludmila Vîksna, kor. loc.<br />

Aija Þilevièa, kor. loc.<br />

Çvalds Ezerietis, goda loc.<br />

Kristaps Juris Keggi, goda loc.<br />

Aina Muceniece, goda loc.<br />

Nikolajs Skuja, goda loc.<br />

Sergejs Fjodorovs, ârz. loc.<br />

Meinhards Klasens, ârz. loc.<br />

Jânis Kïaviòð, ârz. loc.<br />

Ruta Kundziòa, ârz. loc.<br />

Andrejs Okðe, ârz. loc.<br />

Felikss Ungers, ârz. loc.<br />

Jarls Vikbergs, ârz. loc.<br />

Bertrams Zariòð, ârz. loc.<br />

Kristaps Zariòð, ârz. loc.<br />

meþzinâtnes<br />

Pçteris Zâlîtis, kor. loc.<br />

zinâtnes vçsture<br />

Jurijs Solovjovs, ârz. loc.<br />

167


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas darbîba<br />

Pârskata periodâ Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïa (ÍBMZN)<br />

organizçja vienu <strong>LZA</strong> sçdi, 6 nodaïas sçdes un vienu kopsçdi ar Fizikas un tehnisko<br />

zinâtòu nodaïu.<br />

28. novembrî <strong>LZA</strong> sçde “Klimata pârmaiòas un to ietekme” (sk. 138. lpp.).<br />

8. februârî nodaïas pilnsapulcç nodaïas priekðsçdçtâjs akad. Raimonds Valters<br />

sniedza pârskatu par nodaïas un tâs locekïu darbîbu 2007. gadâ, kâ arî informçja par<br />

2008. gadâ plânotajiem pasâkumiem. Notika arî nodaïas priekðsçdçtâja un nodaïas<br />

Padomes vçlçðanas. Par ÍBMZN priekðsçdçtâju atkârtoti ievçlçja akad. Raimondu<br />

Valteru. Sçdes dalîbnieki nobalsoja arî par nodaïas atbalstu akad. J.Ekmaòa<br />

ievçlçðanai par <strong>LZA</strong> prezidentu un akad. J.Stradiòa ievçlçðanai par <strong>LZA</strong> Senâta<br />

priekðsçdçtâju. Apstiprinâja nodaïas ekspertu komisiju <strong>LZA</strong> Gustava Vanaga balvas<br />

un jauno zinâtnieku balvu pieðíirðanai. Sçdes turpinâjumâ tâs dalîbnieki noklausîjâs<br />

kor.loc. Nikolaja Sjakstes referâtu “Hipotçze par DNS pârrâvumu lomu ðûnu diferencçðanâs<br />

procesâ”.<br />

14. martâ notika ÍBMZN sçde no cikla “2007. gada nozîmîgie zinâtniskie<br />

sasniegumi”.<br />

<strong>LZA</strong> kor. loc. Ingrîda Rumba referâtâ “Bçrnu vecuma multifaktoriâlâs slimîbas :<br />

riska faktoru pçtniecîba” ziòoja par Latvijâ izstrâdâto komplekso klîniski ìençtiskâs<br />

izmeklçðanas metodi bçrnu hronisko poligçni determinçto slimîbu riska faktoru<br />

identifikâcijai un primârâs profilakses ietvara izveidei.<br />

Akad. Vija Kluða referâtâ “Mildronâta citoprotektîvâ darbîba: mitohondriji kâ<br />

ðûnas mçríis” uzsvçra, ka mitohondriju bojâjuma modeïos pirmo reizi parâdîta<br />

mildronâta spçja normalizçt ðûnas mitohondriâlos procesus pirmâ kompleksa lîmenî,<br />

tâdçjâdi parâdot ðîs vielas darbîbas mçríi, kam ir izðíiroða nozîme ðûnas dzîvotspçjas<br />

saglabâðanâ. Mitohondriju pirmais komplekss ir atslçgas enzîms visâ mitohondriâlâs<br />

elpoðanas íçdç, kura bojâjumi izraisa virkni tâ saucamo mitohondriâlo slimîbu,<br />

piemçram, neirodeìeneratîvâs slimîbas (Parkinsona un Alcheimera slimîbas), diabçtu,<br />

neiropâtijas u.c.<br />

18. aprîlî nodaïas sçdç akad. Gunârs Èipçns nolasîja plaðu ziòojumu “2-D<br />

Ìençtiskâ koda slçptâ simetrija un gçnu parametru kvantçðana: dzîvîbas aizsâkums<br />

oligonukleotîdu daudzsoïu replikâcijas un duplikâcijas reakcijâs”.<br />

9. maijâ notika FTZ un ÍBMZ nodaïu kopsçde no cikla “2007. gada nozîmîgie<br />

zinâtniskie sasniegumi” – Jauni hologrâfisko ierakstu materiâli. Sçdes dalîbnieki<br />

noklausîjâs un apsprieda 3 ziòojumus:<br />

168


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

– Azosavienojumi ar iekðmolekulâru lâdiòa pârnesi kâ universâlas darbîbas<br />

hromofori – akad. Valdis Kampars;<br />

– No fotojutîgu arçndiazonija atvasinâjumu pçtîjumiem lîdz organiskiem<br />

materiâliem virsmas reljefa hologrammu tieðam ierakstam spektra sarkanajâ daïâ –<br />

Dr.chem. Valdis Kokars;<br />

–- Tieðais virsmas reljefa hologrammu ieraksts stilbçna azosavienojumos –<br />

kor.loc. Andris Ozols.<br />

RTU íîmiíu un fiziíu koordinçtu pçtîjumu rezultâtâ izstrâdâti jauni fotojutîgi<br />

materiâli efektîvu un stabilu virsmas reljefa hologrammu ierakstam, pirmo reizi<br />

izmantojot lâzeru spektra sarkanajâ daïâ. <strong>LZA</strong> atbalsta tâlâkus pçtîjumus.<br />

17. oktobrî nodaïas sçdes dalîbnieki noklausîjâs jauno <strong>LZA</strong> locekïu kandidâtu<br />

zinâtniskos ziòojumus: <strong>LZA</strong> îstenâ loc. kandidâti kor.loc. Ruta Muceniece (LU) –<br />

“Melanokortînu receptori: no klonçðanas lîdz selektîviem ligandiem” un kor.loc.<br />

Nikolajs Sjakste (LU) – “Pie DNS cieði saistîto proteînu izpçtes perspektîvas”.<br />

Pârskatus par saviem zinâtniskajiem pçtîjumiem sniedza <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu<br />

kandidâti ìeoloìijâ Dr.geol. Ervîns Lukðeviès (LU) – “Èetrkâju mugurkaulnieku<br />

izcelðanâs un evolûcijas sâkumposms” un Dr.geol. Valdis Segliòð (LU) –<br />

“Lietiðíâ ìeoloìija <strong>Latvijas</strong> zemes dzîïu un ieþu noderîgo îpaðîbu zinâtniskos<br />

pçtîjumos”. Aizklâti balsojot, nodaïas locekïi atbalstîja visus pretendentus.<br />

24. oktobrî nodaïas sçdç noklausîjâs un apsprieda <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu<br />

kandidâtu zinâtniskos ziòojumus – bioloìijâ Dr.biol. Arvîds Barðevskis (DU) –<br />

“Ìints Notiophilus Dum. skrejvaboïu pasaules fauna, sistemâtika un izplatîba” un<br />

Dr.biol. Aija Linç (LBMC) – ”Autoantivielas kâ biomaríieri ïaundabîgo audzçju<br />

diagnostikai, monitoringam un terapijas efektivitâtes prognozçðanai”, íîmijâ Dr.chem.<br />

Edgars Sûna (LOSI) – “Pçtîjumi organiskâs íîmijas karstajos punktos. Organokatalîze,<br />

mikroviïòi un C-H aktivâcija”, medicînâ Dr.med. Andrejs Çrglis (LU) –<br />

„5 gadi <strong>Latvijas</strong> kardioloìijâ”. Aizklâti balsojot, nodaïas locekïi izteica atbalstu visiem<br />

pretendentiem.<br />

<strong>LZA</strong> rudens pilnsapulcç 20. novembrî par akadçmiíi ievçlçja Rutu Mucenieci, par<br />

korespondçtâjlocekïiem – Arvîdu Barðevski, Andreju Çrgli, Ervînu Lukðevièu un<br />

Edgaru Sûnu.<br />

12. decembra nodaïas sçdi „Vîrusveidîgâs daïiòas un jaunas vakcînas”<br />

sagatavoja akad. Pauls Pumpçns. Sçdes dalîbnieki noklausîjâs un apsprieda èetrus<br />

<strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centra zinâtnieku referâtus.<br />

Akad. P.Pumpçns savâ ievadreferâtâ „Kas ir VLP? Virus-like particles – Vîrusveidîgâs<br />

daïiòas” îsumâ raksturoja 1985. gadâ Elmâra Grçna laboratorijâ piedâvâtos<br />

divus jçdzienus – VLP un VLP proteînu inþenierija – kâ jaunu principu bioloìiski<br />

aktîvu vielu konstruçðanai. Referâtus nolasîja Dr.biol. Kaspars Târs – „Vîrusveidîgo<br />

169


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

daïiòu trîsdimensionâlâ struktûra”, Dr.biol. Irîna Sominska – „Hepatîta B korantigçns<br />

kâ iecienîtais vîrusveidîgo daïiòu modelis”, Dr.biol. Andris Zeltiòð – „Augu vîrusveidîgâs<br />

daïiòas”. Pçc ziòojumu noklausîðanâs risinâjâs aktîvas un saistoðas pârrunas<br />

par tajos skartajâm problçmâm.<br />

Mûþîbâ aizgâjuðo nodaïas locekïu atcerei bija veltîti Alfrçda Ieviòa un Mârtiòa<br />

Straumaòa piemiòas lasîjumi, kurus 23. oktobrî organizçja RTU Neorganiskâs íîmijas<br />

institûts, <strong>LZA</strong> ÍBMZN, RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte un<br />

<strong>Latvijas</strong> Íîmijas vçstures muzejs. Pçc akad. Tâïa Millera ievadvârdiem klâtesoðie<br />

noklausîjâs Dr.sci.ing. Ilgara Grosvalda referâtu „Mârtiòð Straumanis dzîvç un darbâ”.<br />

Ar ziòojumu „Mârtiòa Straumaòa rentgenogrâfiskie pçtîjumi ASV” uzstâjâs Dr. phys.<br />

Sergejs Beïakovs. <strong>LZA</strong> M.Straumaòa – A.Ieviòa balvas laureâte doktorante Elîna<br />

Pajuste iepazîstinâja ar saviem pçtîjumiem – „Tritija izdalîðanâs no kodolsintçzes<br />

materiâliem”. Lasîjuma dalîbnieki apskatîja par <strong>LZA</strong> Fonda lîdzekïiem atjaunoto<br />

pieminekli A.Ieviòa un E.Gudrinieces atdusas vietâ Meþa kapos.<br />

Nodaïas locekïi devuði nozîmîgu ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes attîstîbâ. Èetriem<br />

no <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas nosauktajiem 10 nozîmîgâkajiem sasniegumiem autori<br />

vai lîdzautori ir mûsu nodaïas locekïi – akadçmiíi J.Çrenpreisa, I.Kalviòð, V.Kampars,<br />

E.Lukevics, R.Rozentâls, korespondçtâjlocekïi M.Dambrova, A.Krauze un G.Veinbergs<br />

(sk. 108. lpp.)<br />

Jâatzîmç vçl citi nodaïas locekïu nozîmîgi sasniegumi:<br />

Atklâtas jaunas ar G-proteîniem saistîto receptoru antagonistu grupas un klases<br />

(akad.G.Duburs, LOSI un kor.loc. J.Kloviòð, LBMC).<br />

Attîstîta ar retzemju elementiem modificçta itrija-alumînija granâta (YAG) nanodaïiòu<br />

sintçzes metode un to pârstrâde sîkgraudainos augstas cietîbas materiâlos<br />

dzirksteïizlâdes plazmas procesâ (akad. J.Grabis, RTU NÍI).<br />

Izstrâdâti savietotu polimçrkompozîtu izveides principi un metodes. Radîti jauna<br />

veida kompozîtmateriâli, kuri izmantojami kâ efektîvs pârsienamais materiâls<br />

daþâdas izcelsmes brûèu ârstçðanai (akad. M.Kalniòð, RTU).<br />

Atklâtas jaunas dabasvielu un íîmioterapeitisko lîdzekïu sinerìiskas darbîbas<br />

kompozîcijas audzçju ârstçðanai (akad. I.Kalviòð, LOSI).<br />

Veikta trîs jaunu proteînu, kâ arî DNS heksamçru un oktamçru telpiskâs struktûras<br />

noteikðana ar KMR, hemometrijas metoþu ievieðana spektru analîzç, in silico<br />

metoþu apgûðana un pielietoðana jaunu ârstniecîbas vielu izstrâdç (akad. E.Liepiòð,<br />

LOSI).<br />

Iegûti jauni metâls–selçns saiti saturoði kompleksi ar augstu un selektîvu citotoksicitâti<br />

attiecîbâ uz vçþa ðûnâm (akad. E.Lukevics, LOSI).<br />

170


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Selekcionçta un nodota oficiâlai reìistrâcijai jauna vasaras mieþu ðíirne, kas ir<br />

izveidota, izmantojot augu biotehnoloìijas paòçmienu (akad. Î.Raðals, LU<br />

Bioloìijas institûts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institûts).<br />

Pirmoreiz iegûts siltuma enerìiju taupoðs, nedegoðs un porains materiâls no<br />

filosilikâtiem ar triola tipa piedevu, kas atðíiras no lîdz ðim zinâmiem siltuma<br />

enerìiju taupoðiem materiâliem ar mazu tilpuma masu un ïoti zemu siltuma<br />

vadîtspçju. Izstrâdâti ðî materiâla tehnoloìijas pamatprincipi (akad. U.Sedmalis,<br />

RTU).<br />

Izmantojot Eiropas sinhrotronu radiâcijas iespçjas, noteikti koksnes ðûnu apvalku<br />

lignîna nanodaïiòu parametri cietvielâ un ðíîdumos (kor. loc. J.Grâvîtis, LV<br />

Koksnes íîmijas institûts sadarbîbâ ar Helsinku universitâti).<br />

Noteikts viens no asins plazmas fermentiem, kas hidrolizç gamma-butirobetaîna<br />

esterus (kor. loc. N.Sjakste, LU).<br />

Izdotas 18 grâmatas, kuru autori vai sastâdîtâji ir mûsu nodaïas locekïi, t.sk.:<br />

G. Eberhards, J. Lapinskis. Baltijas jûras <strong>Latvijas</strong> krasta procesi. Atlants. Processes<br />

on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. – Rîga: LU Akadçmiskais apgâds,<br />

2008. – 64 lpp.<br />

G.Eniòð. 100 diþâkie un svçtâkie. – Rîga: AS Lauku Avîze, 2008. – 294 lpp.<br />

M.Kïaviòð, D.Blumberga, I.Bruòiniece, A.Briede, G.Griðule, A.Andruðaitis,<br />

K.Âboliòa. Klimata mainîba un globâlâ sasilðana. – Rîga: LU Akadçmiskais apgâds,<br />

2008. – 174 lpp.<br />

M. Kïaviòð, O. Nikodemus, V.Segliòð, V.Melecis, M.Vircavs, K.Âboliòa. Vides<br />

zinâtne. – Rîga: LU Akadçmiskais apgâds, 2008. – 599 lpp.<br />

S.Lagzdiòa, U.Sedmalis. Silikâtu materiâlu íîmijas un tehnoloìijas termini:<br />

Terminoloìijas vârdnîca. – Rîga: RTU izdevniecîba, 2008. – 267 lpp.<br />

U.Sedmalis, I.Ðperberga, G.Sedmale. Simetrija un simetrisku lauku savstarpçjâ<br />

iedarbîba. – Rîga: RTU izdevniecîba, 2008. – 64 lpp.<br />

R.Valters. Kodolu magnçtiskâs rezonanses spektroskopija (pamatkurss), Rîga:<br />

RTU izdevniecîba, 2008. – 141 lpp.<br />

L.Vîksna. Vakcinâcija. – Rîga: Nacionâlais apgâds, 2008. – 252 lpp.<br />

Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A.Kârkliòð. – Jelgava: LLU, 2008. –<br />

336 lpp.<br />

Nieru transplantâcija. Atb. redaktori R.Rozentâls, I.Folkmane.— Rîga: Nacionâlais<br />

apgâds, 2008. – 243 lpp.<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâtes Medicînas fakultâte, 1998–2008. Red. kol. I.Rumba,<br />

U.Vikmanis, A.Vîksna; sast. A.Vîksna. – Rîga, 2008. – 200 lpp.<br />

171


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Par zinâtniskajiem sasniegumiem daþâdas balvas saòçmuði nodaïas locekïi akad.<br />

Bruno Andersons, akad. Gunârs Duburs, akad. Elmârs Grçns, akad. Vija Kluða,<br />

kor.loc. Çriks Kupèe, akad. Ruta Muceniece, kor. loc. Oïìerts Nikodemus, Dr.h.c.<br />

Jânis Polis, akad. Jânis Stradiòð, akad. Nikolajs Vederòikovs, Dr.h.c. Aldonis Vçriòð<br />

(sk. 97. lpp.).<br />

Akad. Mâris Kïaviòð un kor.loc. Andrejs Skaìers apbalvoti ar Triju Zvaigþòu<br />

ordeni; akad. Jânis Stradiòð un <strong>LZA</strong> goda doktors Aldonis Vçriòð – ar Atzinîbas<br />

krustu.<br />

Nodaïas locekïi aktîvi darbojas zinâtnes organizatoriskajâ darbâ.<br />

Akad. E.Grçns ir <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes priekðsçdçtâjs; akad. B.Andersons,<br />

kor.loc. E.Birìele un Dr.h.c.med. J.Vçtra ir LZP locekïi. LZP Apvienotajâs ekspertu<br />

komisijâs ievçlçti 16 nodaïas locekïi – V.Baumanis, E.Birìele, G. Duburs, J.Gardovskis,<br />

M.Kalniòð, I.Kalviòð, M.Kïaviòð, V.Melecis, M.Murovska, O.Nikodemus,<br />

P.Pumpçns, Î.Raðals, R.Valters, U.Viesturs, P.Zâlîtis, A.Zicmanis.<br />

Nodaïas locekïi piedalâs daþâdu projektu ekspertîzç, kâ arî darbojas balvu pieðíirðanas<br />

ekspertu komisijâs.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Raimonds Valters<br />

Zinâtniskâ sekretâre Baiba Âdamsone


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja Ilga JANSONE<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja vietnieki Jânis BÇRZIÒÐ, Viktors HAUSMANIS,<br />

Dace MARKUS<br />

Zinâtniskâ sekretâre Ilga TÂLBERGA<br />

Padomes locekïi<br />

Andris CAUNE, Saulvedis CIMERMANIS, Lilija DZENE, Pârsla EGLÎTE,<br />

Raita KARNÎTE, Jânis KRASTIÒÐ, Maija KÛLE, Baiba RIVÞA,<br />

Valentîna SKUJIÒA, Jânis STRADIÒÐ, Kalvis TORGÂNS<br />

Nodaïa apvieno 156 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 33 îstenos, 45 goda, 43 ârzemju un<br />

35 korespondçtâjlocekïus. Ar nodaïas darbu saistîti 30 <strong>LZA</strong> goda doktori.<br />

Locekïu skaits<br />

Specialitâte<br />

îstenie<br />

korespondçtâjloc.<br />

ârzemju goda<br />

Literatûrzinâtne 5 2 7 –<br />

Literatûra – – 1 13<br />

Ekonomika 6 7 3 2<br />

Filozofija 3 4 1 –<br />

Tiesîbu zinâtnes 2 2 1 –<br />

Valodniecîba 4 7 11 1<br />

Vçsture 4 3 7 2<br />

Antropoloìija – – – 1<br />

Arheoloìija 3 3 – –<br />

Arhitektûra 1 – 2 1<br />

Bibliogrâfija – – 1 –<br />

Demogrâfija 1 1 – –<br />

Etnogrâfija 1 – – –<br />

Mâkslas zinâtnes 1 1 – 1<br />

Mâksla – – 1 21<br />

Pedagoìija – 1 – –<br />

Politoloìija 1 1 4 –<br />

Psiholoìija – – 1 –<br />

Psiholoìija, folkloristika 1 – – –<br />

Socioloìija – 2 1 –<br />

Teoloìija – – – 1<br />

Kultûras vçsture – – 1 –<br />

Mâkslas vçsture – 1 – 1<br />

Zinâtnes vçsture – – 1 –<br />

Þurnâlistika – – – 1<br />

173


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

antropoloìija<br />

Raisa Denisova, goda loc.<br />

arheoloìija<br />

Andris Caune, îst. loc.<br />

Çvalds Mugurçviès, îst. loc.<br />

Ieva Ose, îst. loc.<br />

Ilze Biruta Loze, kor. loc.<br />

Andrejs Vasks, kor. loc.<br />

Guntis Zemîtis, kor. loc.<br />

arhitektûra<br />

Jânis Krastiòð, îst. loc.<br />

Gunârs Asaris, goda loc.<br />

Gunârs Birkerts, ârz. loc.<br />

Sigurds Grava, ârz. loc.<br />

bibliogrâfija<br />

Jânis Krçsliòð, ârz. loc.<br />

demogrâfija<br />

Juris Krûmiòð, îst. loc.<br />

Pârsla Eglîte, kor. loc.<br />

ekonomika<br />

Arnis Kalniòð, îst. loc.<br />

Raita Karnîte, îst. loc.<br />

Oïìerts Krastiòð, îst. loc.<br />

Baiba Rivþa, îst. loc.<br />

Edvîns Vanags, îst. loc.<br />

Pçteris Zvidriòð, îst. loc.<br />

Konstantîns Didenko, kor. loc.<br />

Jânis Janovs, kor. loc.<br />

Imants Kirtovskis, kor. loc.<br />

Uldis Osis, kor. loc.<br />

Remigijs Poès, kor. loc.<br />

Kazimirs Ðpoìis, kor. loc.<br />

Inna Ðteinbuka, kor. loc.<br />

Pçteris Guïâns, goda loc.<br />

Valdis Jâkobsons, goda loc.<br />

Nikolajs Balabkins, ârz. loc.<br />

Gundars Íeniòð (Kings), ârz. loc.<br />

Juris Vîksniòð, ârz. loc.<br />

etnogrâfija<br />

Saulvedis Cimermanis, îst. loc.<br />

filozofija<br />

Maija Kûle, îst. loc.<br />

Valentîns Ðteinbergs, îst. loc.<br />

Andris Rubenis, kor. loc.<br />

Igors Ðuvajevs, kor. loc.<br />

Ivans Vedins, kor. loc.<br />

Vilnis Zariòð, kor. loc.<br />

Arvîds Ziedonis, ârz. loc.<br />

kultûras vçsture<br />

Vjaèeslavs Ivanovs, ârz. loc.<br />

literatûra<br />

Ludmila Azarova-Vâciete, goda loc.<br />

Alberts Bels, goda loc.<br />

Uldis Bçrziòð, goda loc.<br />

Leons Briedis, goda loc.<br />

Roalds Dobrovenskis, goda loc.<br />

Juris Kronbergs, goda loc.<br />

Jânis Peters, goda loc.<br />

Valdis Rûmnieks, goda loc.<br />

Knuts Skujenieks, goda loc.<br />

Zigmunds Skujiòð, goda loc.<br />

Mâra Zâlîte, goda loc.<br />

Imants Ziedonis, goda loc.<br />

Anna Þîgure, goda loc.<br />

Andrejs Vozòesenskis, ârz. loc.<br />

literatûrzinâtne<br />

Viktors Hausmanis, îst. loc.<br />

Viktors Ivbulis, îst. loc.<br />

174


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Benedikts Kalnaès, îst. loc.<br />

Janîna Kursîte-Pakule, îst. loc.<br />

Vera Vâvere, îst. loc.<br />

Ausma Cimdiòa, kor. loc.<br />

Fjodors Fjodorovs, kor. loc.<br />

Rolfs Ekmanis, ârz. loc.<br />

Lalita Muiþniece, ârz. loc.<br />

Valters Nollendorfs, ârz. loc.<br />

Radegasts Paroleks, ârz. loc.<br />

Juris Silenieks, ârz. loc.<br />

Frîdrihs Ðolcs, ârz. loc.<br />

Jana Tesarþova, ârz. loc.<br />

mâksla<br />

Biruta Baumane, goda loc.<br />

Ilmârs Blumbergs, goda loc.<br />

Jânis Dûmiòð, goda loc.<br />

Uldis Dumpis, goda loc.<br />

Maija Einfelde, goda loc.<br />

Alvis Hermanis, goda loc.<br />

Imants Kalniòð, goda loc.<br />

Imants Kokars, goda loc.<br />

Gidons Krçmers, goda loc.<br />

Oïìerts Kroders, goda loc.<br />

Jânis Andris Osis, goda loc.<br />

Raimonds Pauls, goda loc.<br />

Indulis Ojârs Ranka, goda loc.<br />

Mâris Sirmais, goda loc.<br />

Dþemma Skulme, goda loc.<br />

Jânis Streiès, goda loc.<br />

Jânis Strupulis, goda loc.<br />

Pçteris Vasks, goda loc.<br />

Andris Vârpa, goda loc.<br />

Kârlis Zariòð, goda loc.<br />

Uldis Zemzaris, goda loc.<br />

Ernsts Òeizvestnijs, ârz. loc.<br />

mâkslas vçsture<br />

Jânis Zilgalvis, kor. loc.<br />

Imants Lancmanis, goda loc.<br />

mâkslas zinâtnes<br />

Ojârs Spârîtis, îst. loc.<br />

Silvija Radzobe, kor. loc.<br />

Lilija Dzene, goda loc.<br />

pedagoìija<br />

Tatjana Koíe, kor. loc.<br />

politoloìija<br />

Tâlavs Jundzis, îst. loc.<br />

Artis Pabriks, kor. loc.<br />

Andreass Adâls, ârz. loc.<br />

Juris Dreifelds, ârz. loc.<br />

Jânis Peniíis, ârz. loc.<br />

Rasma Ðilde-Kârkliòa, ârz. loc.<br />

psiholoìija<br />

Solveiga Miezîte, ârz. loc.<br />

psiholoìija, folkloristika<br />

Vaira Vîíe-Freiberga, îst. loc.<br />

socioloìija<br />

Aivars Tabuns, kor. loc.<br />

Tâlis Tisenkopfs, kor. loc.<br />

Vilfrîds Ðlaus, ârz. loc.<br />

teoloìija<br />

Juris Rubenis, goda loc.<br />

tiesîbu zinâtnes<br />

Juris Bojârs, îst. loc.<br />

Kalvis Torgâns, îst. loc.<br />

Ârija Meikaliða, kor. loc.<br />

Andris Plotnieks, kor. loc.<br />

Erki Hollo, ârz. loc.<br />

175


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

valodniecîba<br />

Aina Blinkena, îst. loc.<br />

Ilga Jansone, îst. loc.<br />

Dace Markus, îst. loc.<br />

Valentîna Skujiòa, îst. loc.<br />

Brigita Buðmane, kor. loc.<br />

Ina Druviete, kor. loc.<br />

Benita Laumane, kor. loc.<br />

Daina Nîtiòa, kor. loc.<br />

Anna Stafecka, kor. loc.<br />

Jânis Valdmanis, kor. loc.<br />

Andrejs Veisbergs, kor. loc.<br />

Tenu Karma, goda loc.<br />

Aleksejs Andronovs, ârz. loc.<br />

Dzintra Bonda, ârz. loc.<br />

Maikls Branès, ârz. loc.<br />

Umberto Pjetro Dini, ârz. loc.<br />

Trevors Fennels, ârz. loc.<br />

Tomass Gamkrelidze, ârz. loc.<br />

Baiba Metuzâle-Kangere, ârz. loc.<br />

Aïìirds Sabaïausks, ârz. loc.<br />

Sepo Suhonens, ârz. loc.<br />

Volfgangs Ðmids, ârz. loc.<br />

Zigms Zinkeviès, ârz. loc.<br />

vçsture<br />

Jânis Bçrziòð, îst. loc.<br />

Valdis Bçrziòð, îst. loc.<br />

Inesis Feldmanis, îst. loc.<br />

Indulis Ronis, îst. loc.<br />

Ilga Apine, kor. loc.<br />

Aivars Stranga, kor. loc.<br />

Alberts Varslavâns, kor. loc.<br />

Anna Jurkâne, goda loc.<br />

Heinrihs Strods, goda loc.<br />

Norberts Angermanis, ârz. loc.<br />

Frîdrihs Benninghofens, ârz. loc.<br />

Andrievs Ezergailis, ârz. loc.<br />

Ervins Oberlenders, ârz. loc.<br />

Gerts fon Pistolkorss, ârz. loc.<br />

Andrejs Plakans, ârz. loc.<br />

Enns Tarvels, ârz. loc.<br />

vçsture, filozofija<br />

Vilis Samsons, îst. loc.<br />

zinâtnes vçsture<br />

Anto Leikola, ârz. loc.<br />

þurnâlistika<br />

Oskars Gerts, goda loc.<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas darbîba<br />

<strong>LZA</strong> Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas (HSZN) darbîba 2008. gadâ<br />

galvenokârt bija koncentrçta Valsts pçtîjumu programmas „Letonika” un Letonikas<br />

gada (2008) uzdevumu izpildei, kâ arî atsaucei uz aktuâliem zinâtnes dzîves<br />

notikumiem.<br />

176


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Nodaïa noorganizçja 10 akadçmijas sçdes/saietus<br />

24. aprîlî notika <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçde „Zinâtnes popularizçðana<br />

sabiedrîbâ”. To organizçja FTZN sadarbîbâ ar HSZN.<br />

NRA, 24.04. 2008. Sk. Gadagrâmatas 132. lpp.<br />

24. maijâ – HSZN organizçta <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde uz LV Augïkopîbas institûtu<br />

Dobelç. Notika koncerts “Skan Lietuva Dobeles ceriòos”. To rîkoja <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Augïkopîbas institûts sadarbîbâ ar Lietuvas Republikas vçstniecîbu. Piedalîjâs<br />

Lietuvas Nacionâlâs operas mâkslinieki Virgilius Noreika, Sigute Stonîte, Jevgeòijs<br />

Hrebtovs, Jovita Vaskevièiute, koncertmeistari Jurìis Karnavièius, Audrone Juozauskaite.<br />

Instrumentâlâ grupa “Satikðanâs” un solisti Laura Sivgale un Ivars Krauze.<br />

Koncerta reþisors – Guntis Gailîtis.<br />

8. augustâ Viesîtç, Kultûras pilî, notika HSZN organizçtais V Sçlijas kongress,<br />

veltîts Sçlijas astoòsimtgadei un Viesîtes pilsçtas astoòdesmitajai jubilejai.<br />

Sçlijas kongresu vçsture: (1999., 2001., 2003., 2005.,) Tika sagatavots speciâlizlaidums<br />

„Sçlpils Vçstis. 2008. gada augusts,” „Veltîjums Sçlijai”, „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Vçstis”, A<br />

daïa, 2008. gada 62. sçjums, 3./4. numurs, NRA, 8. 08. 2008., LA, 12.08.2008., LV, 15.08.2008.<br />

4. septembrî <strong>LZA</strong> goda locekïa, <strong>LZA</strong> Raiòa balvas 2008.g. laureâta reþisora Jâòa<br />

Streièa rosinâta <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde kinopilsçtiòâ Cinevilla, J. Streièa jaunâkâs<br />

filmas „Rûdolfa mantojums” uzòemðanas vietâ un talka Durbes muiþâ (<strong>LZA</strong> goda<br />

locekles Annas Þîgures organizçtâs Vislatvijas „Lielâs talkas” ietvaros).<br />

10. septembrî HSZN organizçta <strong>LZA</strong> un <strong>Latvijas</strong> Reìionâlâs arhitektûras<br />

akadçmijas kopîga izbraukuma sçde „Jaunâ („biezâ”) Rîga” akadçmiía Jâòa Krastiòa<br />

vadîbâ.<br />

6. novembrî Valkas Novadpçtniecîbas muzejâ notika <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde,<br />

veltîta valodnieèu Silvijas Raìes un Elgas Kagaines piemiòai. Letonikas gada<br />

pasâkums (atb. akadçmiíe I. Jansone). Runâja: Tâlavs Jundzis, Ilga Jansone, Ojârs<br />

Buðs, Saulvedis Cimermanis, Brigita Buðmane un Anna Stafecka, atmiòâs dalîjâs<br />

izcilo valodnieèu laikabiedri. NRA, 11. 11. 2008.<br />

10. decembrî <strong>LZA</strong> Mazajâ zâlç 75. dzimðanas dienu atzîmçja <strong>LZA</strong> Senâta<br />

priekðsçdçtâjs akadçmiíis Jânis Stradiòð.<br />

„Mâjas Viesis”, 5. 12. 2008., ZV, 8. 12. 2008., LTV „Panorâma” 10. 12. 2008., LV 11. 12.<br />

10.2008., NRA, 11. 12. 2008., LA, 11. 12. 2008., NRA, 27. 12. 2008., „Enerìija un Pasaule”,<br />

Nr.6, 2008.<br />

15. decembrî <strong>LZA</strong> notika Valsts pçtîjumu programmas „Letonika” un <strong>Latvijas</strong><br />

Republikas proklamçðanas 90. gadadienai un mûsdienu ortogrâfijas simtgadei veltîtâ<br />

Letonikas gada (2008) rezultâtu sabiedriskâ apsprieðana.<br />

Iun K, 18. 12. 2008., ZV 10. 02. <strong>2009</strong>.<br />

177


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

16. decembrî <strong>LZA</strong> Mazajâ zâlç notika <strong>LZA</strong> Senâta un <strong>Latvijas</strong> Reìionâlâs<br />

arhitektûras attîstîbas akadçmijas kopsçde, atzîmçjot 50 gadus, kopð <strong>LZA</strong> izvietojusies<br />

Augstceltnç, un atklâjot <strong>LZA</strong> prezidentu portretu galeriju.<br />

ZV, 22. 12. 2008., LTV „Panorâma”, Sestdiena, 07.02.<strong>2009</strong>.<br />

18. decembrî <strong>LZA</strong> tradicionâlajâ sarîkojumâ „Sagaidîsim Ziemassvçtkus ar<br />

baltâm domâm” piedalîjâs <strong>LZA</strong> goda loceklis Dr. theol. Juris Rubenis un rakstniece,<br />

publiciste Mâra Svîre.<br />

Notikuðas 4 nodaïas sçdes, darba kârtîbâ vienojot tradicionâlâs formas: atskaites,<br />

plânoðanas jautâjumus un diskusijas par aktuâlâm zinâtnes problçmâm.<br />

10. janvârî <strong>LZA</strong> HSZN sçde. „Lisabonas lîgums un Eiropas jaunie konstitucionâlie<br />

pamati” – referçja PhD, Dr.h.c. Eduards Bruno Deksnis (Brisele, Eiropas<br />

Komisija). Letonikas programmas izpildes rezultâtus un 2008. gada perspektîvas<br />

analizçja akadçmiíi Jânis Stradiòð, Tâlavs Jundzis, Ilga Jansone. Par nodaïas darba<br />

rezultâtiem un uzdevumiem 2008. gadâ ziòoja un ar jauno publikâciju izstâdi<br />

iepazîstinâja T. Jundzis. Atzinumi: Lisabonas lîgums pelna atbalstu. Letonikas<br />

programmas izpildi atzît par sekmîgu.<br />

20. martâ notika <strong>LZA</strong> HSZN sçde. Par Rîgas dievnamu arhitektûru un vçsturi<br />

gadsimtu gaitâ referçja projekta vadîtâja arhitekte Marina Levina, izteicâs <strong>LZA</strong><br />

kor.loc. Jânis Zilgalvis. u.c. izdevuma „Rîgas dievnami. Arhitektûra un mâksla”<br />

autori. Notika nodaïas priekðsçdçtâja un padomes vçlçðanas. Par nodaïas priekðsçdçtâju<br />

ievçlçta akadçmiíe Ilga Jansone. Par sekmîgu bibliotçkas vadîðanu, zinâtnisko<br />

pçtniecîbu un <strong>Latvijas</strong> zinâtniskâs grâmatniecîbas popularizâciju Latvijâ un ârzemçs<br />

LAB direktorei Ventai Kocerei pieðíîra <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu filoloìijâ (Dr.h.c.<br />

philol.).<br />

17. aprîlî nodaïas sçdç eseju „Belcanto jeb pârdomas par dzejnieka, dzejas un<br />

mâkslinieciskâs jaunrades bûtîbu” nolasîja Ukrainas vçstnieks <strong>Latvijas</strong> Republikâ,<br />

dzejnieks, atdzejotâjs, literatûrzinâtnieks, Ukrainas Nopelniem bagâtais mâkslas<br />

darbinieks Dr. philol. Rauls Èilaèava. Par nopelniem latvieðu dzejas (Rainis, Aspazija,<br />

Ojârs Vâcietis, Aleksandrs Èaks) atdzejoðanâ ukraiòu un gruzînu valodâs viòam<br />

pieðíîra <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu filoloìijâ. (Dr.h.c.philol.).<br />

<strong>LZA</strong> Vçstis, A daïa, 2008, 62. sçj., Nr.5.<br />

16. oktobrî nodaïas sçdç uzklausîja <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu kandidâtu zinâtniskos<br />

ziòojumus: Dr. philol. Anna Stafecka. „Vârdi vieno <strong>Latvijas</strong> novadus un baltu<br />

tautas”, Dr. hist. Guntis Zemîtis. „Ekonomiskie centri Latvijâ. Varas un reliìiskâ<br />

simbolika (10. – 13. gs.)”. Nodaïas locekïi izteica nedalîtu atbalstu jaunajiem <strong>LZA</strong><br />

korespondçtâjlocekïu kandidâtiem. 20. novembrî <strong>LZA</strong> rudens pilnsapulcç par <strong>LZA</strong><br />

îsteno locekli tika ievçlçts Juris Krûmiòð, par korespondçtâjlocekïiem Anna Stafecka<br />

un Guntis Zemîtis. Ar HSZN atbalstu <strong>LZA</strong> ârzemju locekïu rindas papildinâja<br />

178


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

vçsturnieks Dr. habil. hist. Ervins Oberlenders (Vâcija) un lingvists, Austrumu<br />

pçtnieks, kultûras vçsturnieks Dr. habil. philol. Tomass (Tamazs) Gamkrelidze<br />

(Gruzija). Zinâtnieku sabiedrîba atzinîbu par radoðo darbu izteica gleznotâjam un<br />

rakstniekam Uldim Zemzarim un teâtra un kino aktierim Uldim Dumpim, ievçlot<br />

viòus par <strong>LZA</strong> goda locekïiem.<br />

LV, 22. 11. 2008., ZV, 24. 11. 2008., IunK, 27. 11. 2008.<br />

Nodaïas padomes sçdçs risinâti aktuâlie darba jautâjumi – atbalsta izteikðana <strong>LZA</strong><br />

prezidentam, Senâta priekðsçdçtâjam darba turpinâðanai, LU rektora amata kandidâtiem<br />

u.c. Ekspertu komisija darbojusies <strong>LZA</strong> balvu pieðíirðanâ.<br />

Nodaïa noorganizçja mâkslas un zinâtniskâs izstâdes.<br />

8. janvârî <strong>LZA</strong> izstâþu telpâ atklâta 1991. gada barikâþu dalîbnieces Vilijas<br />

Jansones gleznu izstâde „Gadalaiki. Sigulda. Ziedi”.<br />

12. februârî – Rîgas balvas 2007.g laureâts fotomâkslinieks Vilhelms Mihailovskis.<br />

„Portreti. Cilvçks starp Dievu un Zemi”.<br />

ZV 18. 02. 2008.<br />

15. aprîlî – Mâkslas dienu ietvaros <strong>LZA</strong> goda locekïa Jâòa Strupuïa izstâde<br />

„Medaïas. Monçtu modeïi. Zîmçjumi”.<br />

ZV 21. 04. 2008.<br />

11. jûnijâ – Maira Veisbârde. „Tautasdziesma”. Veltîjums Vispârçjiem Dziesmu<br />

un deju svçtkiem.<br />

16. septembrî – <strong>Latvijas</strong> Kultûras akadçmijas profesora, Dr. habil. art., Dr. hist.<br />

Jura Urtâna aerofoto izstâde „Augðzemes teiku ezeri”, kurâ katram ezeram piemeklçta<br />

atbilstoða teika par tâ izcelðanos. Letonikas valsts pçtîjumu programmas projekts,<br />

izmantots J. Urtâna grâmatas ”Augðzemes ezeri. Arheoloìija un folklora” sagatavoðanâ.<br />

LA, 17. 09. 2008.<br />

16. septembrî Ventspilî, Galvenajâ bibliotçkâ atklâja <strong>Latvijas</strong> Akadçmiskâs<br />

bibliotçkas, <strong>LZA</strong> un Ventspils bibliotçkas rîkoto izstâdi „Kurzemes piekraste: Letonikas<br />

avoti” no LAB fondiem un akadçmiía S. Cimermaòa personiskâ arhîva.<br />

Eksponçtas arî mâkslinieku Ugas Skulmes un Jurìa Skulmes gleznas. Letonikas II<br />

kongresa ierosinâts pasâkums.<br />

NRA, 20. 09. 2008.<br />

14. oktobrî – Andris Bçrziòð. „Zîmçjumi un medaïas”.<br />

HSZN koordinç izcilo valodnieku K. Mîlenbaha/J. Endzelîna pieminekïa izveidi<br />

(atb. akadçmiíe I. Jansone). 23. aprîlî laikrakstâ „<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis” publicçts „Kârïa<br />

Mîlenbaha un Jâòa Endzelîna piemineklis (piemiòas zîme). Konkursa noteikumi un<br />

179


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

programma”. Pieteicâs 11 dalîbnieki, noticis konkurss, noteikti uzvarçtâji (G. Panteïejevs/A.<br />

Veidemanis), veikta maketçðana dabâ, turpinâs sadarbîba ar LU, RLB un<br />

Rîgas Domi finansçjuma piesaistîðanâ.<br />

Par sekmîgu darbu un nopelniem <strong>Latvijas</strong> valsts labâ <strong>LZA</strong> locekïi saòçmuði<br />

atzinîbu un apbalvojumus, t.sk. valsts apbalvojumus.<br />

18. aprîlî Ordeòu kapituls paziòoja, ka par nopelniem <strong>Latvijas</strong> valsts labâ Triju<br />

Zvaigþòu ordenis pieðíirts: <strong>LZA</strong> goda loceklei gleznotâjai Birutai Baumanei, <strong>LZA</strong><br />

goda loceklim rakstniekam Zigmundam Skujiòam, <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim<br />

Andrejam Skaìeram. http://www.president.lv/pk/content/.<br />

23. oktobrî „<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis” publicçjis Ordeòu kapitula paziòojumu par Triju<br />

Zvaigþòu ordeòa pieðíirðanu akadçmiíim Arnim Kalniòam, <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklei<br />

Innai Ðteinbukai, akadçmiíim Mârim Kïaviòam. Atzinîbas krusts pieðíirts<br />

akadçmiíim Jânim Stradiòam, <strong>LZA</strong> goda locekïiem: Imantam Kalniòam, Raimondam<br />

Paulam, Jânim Peteram, Imantam Ziedonim, Imantam Kokaram, Jurim Rubenim,<br />

Knutam Skujeniekam, Mârai Zâlîtei, <strong>LZA</strong> goda doktoram Aldonim Vçriòam.<br />

31. oktobrî LR Ministru kabineta balva pieðíirta <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklei<br />

Edîtei Kaufmanei un <strong>LZA</strong> goda doktoram Aldonim Vçriòam.<br />

Baltijas Asamblejas balva pieðíirta dzejniekam un atdzejotâjam Knutam Skujeniekam<br />

par viòa Rakstiem 8 sçjumos.<br />

Zinâtnes dzîves atspoguïoðanai un popularizçðanai HSZN sekmîgi sadarbojas<br />

ar masu saziòas lîdzekïiem. Îpaða pateicîba izsakâma laikrakstiem „<strong>Latvijas</strong><br />

Vçstnesis”, „Zinâtnes Vçstnesis”, „<strong>Latvijas</strong> Avîze”, „Izglîtîba un Kultûra”, „Neatkarîgâ<br />

Rîta Avîze Latvijai”, þurnâliem „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis”, „Mâjas<br />

Viesis”, „Enerìija&Pasaule”, „Agro”, <strong>Latvijas</strong> radio I, LTV „Panorâmai”, Baltijas I<br />

kanâlam, kâ arî laikrakstiem „Diena”, „Lietiðíâ Diena”, „Dienas Bizness”, „Rîgas<br />

Balss”, „Bizness&Baltija”, „Èas”, „Telegraf”. Esam pateicîgi par operativitâti ziòu<br />

aìentûrâm LETA, BNS, <strong>Latvijas</strong> Universitâtes u.c. augstskolu portâliem, portâlam<br />

„Delfi”.<br />

Nodaïa pateicas par koleìiâlo sadarbîbu visâm <strong>LZA</strong> nodaïâm, <strong>Latvijas</strong> augstskolâm,<br />

zinâtniskajâm institûcijâm (aìentûrâm), citâm zinâtniskajâm struktûrâm, zinâtniekiem.<br />

HSZN <strong>2009</strong>. gadâ plâno turpinât iesâktos pçtîjumus Letonikâ un publicçt pçtîjumu<br />

rezultâtus, sekot aktualitâtçm zinâtnes organizâcijâ un iespçju robeþâs ietekmçt to par<br />

labu zinâtnes sabiedrîbas veidoðanai Latvijâ.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja Ilga Jansone<br />

Zinâtniskâ sekretâre Ilga Tâlberga


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67223448. Fakss: 67821153<br />

E-pasts: lmzn@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja p.i. Arnis TREIMANIS<br />

Zinâtniskâs sekretâres p.i. Ieva BRENCE<br />

Padomes locekïi<br />

Aleksandrs JEMEÏJANOVS<br />

Uldis VIESTURS<br />

Nodaïa ðobrîd apvieno 21 <strong>LZA</strong> locekli, t.sk. 9 îstenos, 1 goda locekli un 11 korespondçtâjlocekïus.<br />

Ar nodaïas darbîbu saistîti 3 goda doktori.<br />

Specialitâte<br />

îstenie<br />

Locekïu skaits<br />

korespondçtâjloc.<br />

ârzemju<br />

goda<br />

Bioloìija un biotehnoloìija 3 – – –<br />

Ekonomika 2 1 – –<br />

Lauksaimniecîba un pârstrâdes<br />

tehnoloìijas<br />

Meþzinâtne un koksnes<br />

tehnoloìijas<br />

1 6 – 1<br />

3 4 – –<br />

181


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

bioloìija un biotehnoloìija<br />

Mârtiòð Beíers, îst.loc.<br />

Îzaks Raðals, îst.loc.<br />

Uldis Viesturs, îst.loc.<br />

ekonomika<br />

Arnis Kalniòð, îst.loc.<br />

Baiba Rivþa, îst.loc.<br />

Kazimirs Ðpoìis, kor.loc.<br />

lauksaimniecîba un pârstrâdes<br />

tehnoloìijas<br />

Aleksandrs Jemeïjanovs, îst.loc.<br />

Edîte Birìele, kor.loc.<br />

Zinta Gaile, kor.loc.<br />

Edîte Kaufmane, kor.loc.<br />

Daina Kârkliòa, kor.loc.<br />

Aldis Kârkliòð, kor.loc.<br />

Juris Skujâns, kor.loc.<br />

Jânis Latvietis, goda loc.<br />

meþzinâtne un koksnes tehnoloìijas<br />

Bruno Andersons, îst.loc.<br />

Arnis Treimanis, îst.loc.<br />

Nikolajs Vederòikovs, îst.loc.<br />

Tatjana Diþbite, kor.loc.<br />

Imants Liepa, kor.loc.<br />

Pçteris Zâlîtis, kor.loc.<br />

Aivars Þûriòð, kor.loc.<br />

Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas darbîba<br />

2008.gadâ Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïa (LMZN) sekmîgi îstenoja<br />

Zemkopîbas ministrijas (ZM) finansçto projektu „Forsaita speciâlistu tîkla pielietojums<br />

lauku politikas atbalstam, lauksaimniecîbas zinâtnes pçtîjumu un iekârtu<br />

datubâzes pilnveidoðana un Eiropas lauksaimniecîbas, pârtikas un dabaszinâtòu<br />

akadçmiju apvienîbas prezidentûras nodroðinâðana”.<br />

Sadarbîbâ ar <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmiju (LLMZA)<br />

tika îstenots ZM Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansçts projekts, kas paredz atbalstu<br />

nevalstiskajâm organizâcijâm lauksaimniecîbas jomâ.<br />

2008. gada 25. janvârî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija (<strong>LZA</strong>), LLMZA un ZM<br />

parakstîja Nodomu protokolu, kura ietvaros vienojâs par brîvprâtîgu sadarbîbu<br />

augstâko izglîtîbu, zinâtni un praksi apvienojoðu dokumentu izstrâdç, kopîgu pçtîjumu<br />

veikðanâ lauksaimniecîbas lauku attîstîbas un meþa zinâtnes jomâ, kopîgu konferenèu,<br />

izstâþu un citu pasâkumu rîkoðanâ zinâtnes sasniegumu popularizçðanai, informâcijas<br />

apmaiòâ starp zinâtnes struktûrâm un lauksaimnieku profesionâlajâm organizâcijâm<br />

un speciâlistiem starptautiskâs sadarbîbas veicinâðanâ, kâ arî sadarbîbu citâs sfçrâs.<br />

182


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Kopsapulces<br />

6. jûnijâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ notika LLMZA kopsapulce, kurâ kâ<br />

dalîbnieki piedalîjâs arî vairums <strong>LZA</strong> LMZN locekïu. Par LLMZA prezidenti atkârtoti<br />

ievçlçta akadçmiíe B.Rivþa, savukârt viceprezidentu amatus turpmâkos trîs gadus<br />

ieòems <strong>LZA</strong> akadçmiíis A. Jemeïjanovs, <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâtes<br />

(LLU) rektors profesors J. Skujâns un LLU profesore, <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle<br />

D.Kârkliòa.<br />

19. decembrî Jelgavas pils aulâ norisinâjâs LLMZA gada kopsapulce, kurâ<br />

piedalîjâs LLMZA îstenie, goda un ârzemju locekïi, <strong>LZA</strong> LMZN , kâ arî <strong>LZA</strong> un ZM<br />

vadîba, pârstâvji no LLU un tâs zinâtniskâ institûta „Sigra”, <strong>Latvijas</strong> Universitâtes<br />

u.c.<br />

Nodaïas organizçtâs sçdes un izbraukuma sçdes<br />

7. janvârî norisinâjâs <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde, kurâ izskatîja<br />

un apstiprinâja <strong>LZA</strong> LMZN darbîbas pârskatu un 2008.gada plânu.<br />

11. februârî <strong>LZA</strong> Senâta zâlç notika <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde,<br />

kur tika sniegts un apspriests ziòojums par doktorantûras studijâm un to attîstîbas<br />

iespçjâm.<br />

20.–21. februârî Jelgavâ, LLU Ekonomikas fakultâtç (EF) tika organizçta EF<br />

maìistrantu konference „Attîstîba daudzveidîbâ”.<br />

3. martâ <strong>LZA</strong> LMZN sçdç <strong>LZA</strong> kor.loc. A. Þûriòð ziòoja par galvenajiem<br />

koksnes pirolîzes un kokogïu raþoðanas aspektiem, kâ arî situâciju Latvijâ ðajâ jomâ.<br />

21. aprîlî tika organizçta <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde, kuras laikâ<br />

ar zinâtniskajiem referâtiem uzstâjâs LLMZA îsteno locekïu kandidâti.<br />

Sçdç tika pârrunâti arî sagatavoðanâs darbi Eiropas Lauksaimniecîbas, pârtikas un<br />

dabaszinâtòu apvienîbas konferences organizçðanai Latvijâ 2008.gada 28.–31.maijâ.<br />

25. aprîlî norisinâjâs izbraukuma sçde uz Valmieru „Koksnes pirolîzes praktiskie<br />

aspekti”, kas uzskatâma par turpinâjumu 2008.gada 3.marta sçdei. <strong>LZA</strong> LMZN locekïi<br />

iepazinâs arî ar jauno kartona izstrâdâjumu raþotni SIA „V.L.T.”, kas izmanto tikai<br />

reciklçtâs papîra ðíiedras.<br />

28.–31. maijâ Latvijâ norisinâjâs Eiropas Lauksaimniecîbas, pârtikas un dabaszinâtòu<br />

akadçmiju apvienîbas (Apvienîba) V Ìenerâlasambleja (Asambleja) un<br />

saistîtais seminârs „Atjaunojamie enerìijas resursi, produkcija un tehnoloìijas”, kuru<br />

organizçja <strong>LZA</strong> LMZN sadarbîbâ ar <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu<br />

akadçmiju (LLMZA). Lîdz ar Asamblejas organizçðanu Latvija ir ieguvusi Apvienîbas<br />

prezidçjoðâs valsts statusu lîdz 2010. gadam un par Apvienîbas prezidenti ievçlçta<br />

183


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

LLMZA prezidente, <strong>LZA</strong> akadçmiíe Baiba Rivþa. Par Apvienîbas viceprezidçjoðo<br />

valsti ir nominçta Ukraina. Latvija kâ prezidçjoðâ valsts ir atbildîga par Apvienîbas<br />

statûtos ietverto uzdevumu izpildi, sadarbîbas nodroðinâðanu ar Eiropas Komisiju un<br />

citâm saistîtajâm institûcijâm, koordinâcijas pasâkumu nodroðinâðanu starp Apvienîbas<br />

dalîbvalstîm, jaunu dalîbvalstu piesaistîðanu, kâ arî Apvienîbas mâjaslapas<br />

uzturçðanu.<br />

13. jûnijâ <strong>LZA</strong> Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa sadarbîbâ ar <strong>LZA</strong> LMZN<br />

organizçja izbraukuma sçdi uz Tçrveti ar mçríi iepazîties ar a/s „Agrofirma Tçrvete”<br />

un a/s „Tçrvetes Zirgaudzçtava” darbîbu. Sçdes dalîbnieki apmeklçja arî LLU mâcîbu<br />

pçtîjumu saimniecîbu (MPS) „Vecauce”.<br />

7. jûlijâ notika konkursa „Sçjçjs – zinâtne lauku attîstîbai” darbu izvçrtçðanas<br />

komisijas sçde.<br />

22. septembrî <strong>LZA</strong> LMZN sçdç ar ziòojumiem par savu darbîbu un sasniegumiem<br />

zinâtniskajâ jomâ uzstâjâs <strong>LZA</strong> îstenâ locekïa kandidâts prof. A. Treimanis un<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu kandidâti prof. Z. Gaile un LLU rektors J. Skujâns.<br />

Sçdes noslçgumâ lçma par P. Lejiòa vârdbalvas kandidatûrâm. Vienbalsîgi tika<br />

atbalstîta prof. A. Ruþas kandidatûra.<br />

3. oktobrî nodaïas biedri kopâ ar Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmijas,<br />

LLU un tâs institûta „Sigra” kolçìiem apmeklçja a/s „Valmieras piens”. Izbraukumâ<br />

piedalîjâs arî citu <strong>LZA</strong> nodaïu pârstâvji. Padomes priekðsçdçtâjs H.Panke, raþoðanas<br />

vadîtâjs M.Cers un iepirkumu direktore I.Ðkoba detalizçti pastâstîja par raþotnes<br />

izveidoðanu, tâs modernizâciju un produktiem.<br />

6. oktobrî nodaïas sçdç <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïa kandidâte prof. I. Pilvere<br />

sniedza ziòojumu par savu darbîbu un sniegumiem zinâtnç. Pçc ziòojuma<br />

noklausîðanâs sçdes dalîbnieki aizklâti balsoja par atbalstu kandidâtiem uz <strong>LZA</strong><br />

vakantajâm, vienu îstenâ locekïa un divâm korespondçtâjlocekïu, vietâm.<br />

Balsojuma rezultâtâ atbalsts tika izteikts îstenâ locekïa vietas kandidâtam – prof.<br />

A.Treimanim, korespondçtâjlocekïu kandidâtiem – LLU rektoram J. Skujânam un<br />

prof. Z. Gailei.<br />

21. novembrî Priekuïu Laukaugu selekcijas institûtâ notika zinâtniskais seminârs,<br />

kurâ piedalîjâs institûta zinâtnieki, LLMZA prezidija un <strong>LZA</strong> LMZN locekïi. Saistîbâ<br />

ar starptautisko kartupeïu audzçtâju gadu tika noklausîti un apspriesti kartupeïu ðíiròu<br />

izveidoðanas un aizsardzîbas aktuâli jautâjumi.<br />

5. decembrî Rîgas Latvieðu biedrîbas namâ zemkopîbas ministrs M. Roze un<br />

vides ministrs R.Vçjonis paziòoja konkursa „Sçjçjs-2008” laureâtus un citu<br />

nominâciju saòçmçjus – lauksaimniekus, lauku uzòçmçjus, zinâtniekus, jaunos<br />

zemniekus, mazpulcçnus, kâ arî balvas „Par mûþa ieguldîjumu” ieguvçjus. Konkursa<br />

184


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

sadaïas „Zinâtne lauku attîstîbai” iesniegto darbu vçrtçðanâ sadarbîbâ ar LLMZA<br />

darbojâs arî <strong>LZA</strong> LMZN pârstâvji. Apakðgrupâ „Zinâtnieki” laureâta balvu par darbu<br />

„Biodegvielu raþoðanas izmantoðanas saimnieciski ekonomiskais vçrtçjums” saòçma<br />

<strong>LZA</strong> akadçmiíis Dr.habil.oec. A. Kalniòð.<br />

Komandçjumi<br />

2008. gada 18.–20. septembrî akadçmiíe B. Rivþa piedalîjâs XXII EURAGRI<br />

(European Agricultural Research Iniative) konferencç Dânijâ „Lauksaimniecîbas<br />

izpçti ilgtspçjîgai attîstîbai”. Konferences apmeklçjuma mçríis – lîdzdarboties<br />

informâcijas apmaiòâ un priekðlikumu izstrâdç par lauksaimniecîbas pçtîjumu<br />

plânoðanu un koordinâciju Eiropas Savienîbâ.<br />

5.–6. novembrî akadçmiíe B.Rivþa apmeklçja Ziemeïvalstu lauksaimniecîbas<br />

zinâtnieku asociâcijas 90 gadu jubilejas simpoziju „Risku vadîðana globâlajâs pârtikas<br />

íçdçs” Helsinkos. Arî Latvija svinçja jubileju ðâ pasâkuma ietvaros – 10 gadi<br />

asociâcijâ. Pasâkumâ vçl piedalîjâs vairâki zinâtnieki no <strong>Latvijas</strong> – prof. P. Rivþa,<br />

prof. I.Turka, prof. V.Jansons.<br />

Izmaiòas nodaïas locekïu sastâvâ<br />

Nodaïas sastâvu <strong>LZA</strong> rudens kopsapulcç 2008. g. 20. novembrî ir papildinâjuði<br />

jaunievçlçtie korespondçtâjlocekïi – Dr.habil.sc.ing. J.Skujâns un Dr.agr. Z.Gaile.<br />

Savukârt <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis ievçlçts par <strong>LZA</strong><br />

îsteno locekli.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja p.i. A. Treimanis


Nodaïas padome<br />

ÂRZEMJU LOCEKÏU NODAÏA<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâte, Raiòa bulv. 19–248, Rîga, LV 1586<br />

Tel.: 26496128. Fakss: 67174758<br />

E pasts: jpuika@chariot.net.au<br />

Nikolajs BALABKINS<br />

Juris DREIFELDS<br />

Jânis KÏAVIÒÐ<br />

Jânis KRÇSLIÒÐ<br />

Jânis MELNGAILIS<br />

Andris PADEGS<br />

Andrejs PLAKANS<br />

Jânis PRIEDKALNS<br />

Edvîns VEDÇJS<br />

Kristaps ZARIÒÐ<br />

ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Nodaïas padomes darbu vada profesors Jânis PRIEDKALNS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Ârzemju locekïu nodaïa izveidota saskaòâ ar <strong>LZA</strong><br />

Statûtu 3.5.2. punktu un apstiprinâta <strong>LZA</strong> pilnsapulcç 1993. gada 26. novembrî.<br />

<strong>LZA</strong> Ârzemju locekïu nodaïas uzdevumi saskaòâ ar 1994. gada 18. oktobra Senâta<br />

lçmumu:<br />

1. <strong>LZA</strong> ârzemju locekïu (galvenokârt ASV un Kanâdâ dzîvojoðo) iesaistîðana<br />

<strong>LZA</strong> darbîbâ, t.sk. regulâra iepazîstinâðana ar <strong>LZA</strong> informatîvajiem materiâliem.<br />

2. Palîdzîba <strong>Latvijas</strong> jauno zinâtnieku apmâcîbu organizçðanâ (îpaði pçcdoktora<br />

studijas) ârzemju mâcîbu iestâdçs.<br />

3. Jauno <strong>Latvijas</strong> izcelsmes zinâtnieku apzinâðana ârzemçs, to piesaiste etniskâs<br />

dzimtenes zinâtnes veicinâðanai; jaunu <strong>LZA</strong> ârzemju locekïu kandidâtu ieteikðana.<br />

4. Cieðu sakaru un sadarbîbas veidoðana ar Latvieðu akadçmisko mâcîbspçku un<br />

zinâtnieku apvienîbu (LAMZA) un Baltijas studiju veicinâðanas asociâciju (AABS).<br />

5. Plaðâka ârzemju latvieðu zinâtnieku iesaistîðana <strong>Latvijas</strong> zinâtnisko darbu projektu<br />

izvçrtçðanâ.<br />

6. Ja kâdu iemeslu dçï <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas brîva funkcionçðana nâkotnç<br />

varçtu tikt traucçta, uzdot <strong>LZA</strong> Ârzemju locekïu nodaïai pildît <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas funkcijas un rîkoties kâ pilntiesîgai <strong>LZA</strong> pârstâvei.<br />

Saskaòâ ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas 1998. gada 13. februâra pilnsapulces<br />

lçmumu, nodaïas padomes locekïiem, uzturoties Latvijâ, ir tiesîbas piedalîties <strong>LZA</strong><br />

Senâta darbâ ar lçmçjtiesîbâm.


STARPTAUTISKÂ SADARBÎBA<br />

Saskaòâ ar Hartu un Statûtiem <strong>LZA</strong> pienâkumos ietilpst <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku<br />

starptautisko kontaktu veidoðana, sadarbîba ar citâm zinâtòu akadçmijâm, zinâtniskâm<br />

asociâcijâm, apvienîbâm, biedrîbâm un savienîbâm; starptautisko zinâtnisko sakaru<br />

uzturçðana un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîba starptautiskâs zinâtniskâs organizâcijâs.<br />

Saskaòâ ar 2008. gada 1. februârî parakstîto <strong>LZA</strong> un LR Izglîtîbas un zinâtnes<br />

ministrijas Nodomu protokolu par sadarbîbu zinâtniskâs darbîbas attîstîbâ, sâkot ar<br />

parakstîðanas dienu ministrija deleìçja <strong>LZA</strong> veikt virkni darbu <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku<br />

aktîvâkai iesaistîðanai ES pçtniecîbas programmâs un zinâtnes atpazîstamîbas<br />

veicinâðanâ.<br />

Lîdz ar to <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas starptautiskâ darbîba aptver tradicionâlos<br />

virzienus:<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîba starptautiskâs organizâcijâs, kas atbalsta un<br />

veicina zinâtnisku pçtniecîbu un zinâtnes attîstîbu;<br />

sakaru veidoðana un uzturçðana ar citu valstu zinâtòu akadçmijâm vai lîdzîgâm<br />

institûcijâm;<br />

atbalsts individuâlu un kopîgu divpusçju pçtîjumu veikðanai <strong>LZA</strong> divpusçjo<br />

sadarbîbas lîgumu ietvaros,<br />

kâ arî Eiropas zinâtniskâs sadarbîbas programmu EUREKA / Eurostars, COST,<br />

Baltijas jûras pçtniecîbas programmas BONUS, Eiropas Kopçjâs iniciatîvas „Eiropas<br />

inovatîvi medikamenti”, kâ arî ERA-NET un ERA-NET Plus projektu ievieðana Latvijâ<br />

(sk. Eiropas programmu centra pârskatu 154. lpp.).<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîba starpvalstu, starptautiskâs organizâcijâs un<br />

tîklojumos<br />

Valdîbas uzdevumâ <strong>LZA</strong> pârstâv Latviju ðâdâs starpvalstu un starptautiskâs<br />

organizâcijâs:<br />

Eiropas Savienîbas Zinâtniskâs un tehniskâs pçtniecîbas komitejâ (EU Scientific<br />

and Technical Research Committee, CREST),<br />

Eiropas Komisijas Apvienotâ pçtîjumu centra Ìenerâldirektorâta vadîtâju valdç<br />

(Joint Research Centre Board of Governors), http://www.jrc.ec.europa.eu<br />

<strong>LZA</strong> pârstâv Latviju Eiropas akadçmiju Zinâtnes konsultatîvajâ padomç (European<br />

Academies Science Advisory Council, EASAC), kas ir ES administratîvo<br />

187


<strong>LZA</strong> STARPTAUTISKÂ SADARBÎBA<br />

organizâciju padomdevçja par zinâtnes politikas un attîstîbas jautâjumiem (<strong>LZA</strong><br />

pârstâvis – ârlietu sekretârs A. Siliòð). 2008. gadâ EASAC publicçja ekspertu grupu<br />

sagatavotos ziòojumus par migrâcijas ietekmi uz infekcijas slimîbu izplatîbu Eiropâ<br />

„Impact of Migration on Infectious Diseases in Europe” un par zoonoþu apkaroðanu<br />

„Combating the Threat of Zoonotic Infections”, kurus <strong>LZA</strong> izplatîja attiecîgo jomu<br />

institûcijâm Latvijâ (http://www.easac.org).<br />

<strong>LZA</strong> ir parakstîjusi lîgumu ar starpvaldîbu organizâciju – ANO Izglîtîbas, zinâtnes<br />

un kultûras organizâciju (UNESCO) par sadarbîbu zinâtnç (1998) un sadarbojas ar<br />

UNESCO Nacionâlo komisiju Latvijâ. Kopð 2005. gada, sadarbojoties UNESCO<br />

LNK, L’Oreal un <strong>LZA</strong>, kas nodroðina iesniegto pieteikumu izvçrtçðanu, ik gadu<br />

notiek L’Oreal stipendiju pieðíirðana trijâm <strong>Latvijas</strong> zinâtniecçm, un 2008. gadâ ðîs<br />

stipendijas saòçma Dr.biol. Tatjana Voronkova, Mg.phys. Ilze Aulika un Mg.biol.<br />

Jolanta Pupure.<br />

<strong>LZA</strong> pârstâv <strong>Latvijas</strong> zinâtni starptautiskâs nevalstiskâs organizâcijâs, kuru<br />

darbîba virzîta uz zinâtnes attîstîbas stratçìisku jautâjumu un problçmu risinâðanu:<br />

Starptautiskajâ zinâtnisko apvienîbu padomç (International Council for Science,<br />

ICSU), kas apvieno divu veidu institûcijas: pçc valstiskâs piederîbas<br />

(galvenokârt zinâtòu akadçmijas, pavisam 114) un pçc biedrîbu piederîbas –<br />

starptautiskâs zinâtniskâs biedrîbas (29). 2008. gada laikâ notika gatavoðanâs<br />

kârtçjai ìenerâlajai asamblejai (ÌA) ðî gada oktobrî Maputo (Mozambika).<br />

Aprîlî <strong>LZA</strong> ârlietu sekretârs A.Siliòð piedalîjâs ICSU un ES valstu zinâtòu<br />

akadçmiju pârstâvju sçdç Helsinkos, lai saskaòotu viedokïus sakarâ ar ICSU<br />

ÌA. Asambleja bija veltîta lielo pçtîjumu programmu izvçrtçðanai un ICSU<br />

darbîbas plânoðanai turpmâkajos trîs gados, kad tiks pârskatîtas globâlo izmaiòu<br />

programmas un veidots jauns globâlo datu centru tîkls. <strong>LZA</strong> pârstâvçja<br />

profesors Kari Raivio (Somijas ZA), kuru ievçlçja par ICSU viceprezidentu<br />

zinâtniskâs plânoðanas un analîzes jautâjumos (http://www.icsu.org).<br />

Starptautiskajâ humanitâro zinâtòu akadçmiju apvienîbâ (Union Académique<br />

Internationale, UAI, http://www.uia.org).<br />

Eiropas zinâtòu akadçmiju federâcijâ (European Federation of National Academies<br />

of Sciences and Humanities, ALLEA), kura apvieno 53 zinâtòu<br />

akadçmijas 40 Eiropas valstîs. 2008. gada aprîlî Madridç notika ALLEA ÌA,<br />

kurâ piedalîjâs <strong>LZA</strong> prezidents J. Ekmanis (http://www.allea.org).<br />

<strong>LZA</strong> piedalâs kâ novçrotâja Eiropas Medicînas zinâtòu akadçmiju federâcijas<br />

(Federation of the European Academies of Medicine, FEAM) darbâ kopð 2006. gada<br />

Romas konferences. FEAM apvieno 14 ES dalîbvalstu medicînas akadçmijas vai<br />

zinâtòu akadçmiju medicînas nodaïas (http://www.feam.eu.com).<br />

<strong>LZA</strong> ir iesaistîta vairâkos zinâtòu akadçmiju tîklojumos (reìionâli un globâli).<br />

188


<strong>LZA</strong> STARPTAUTISKÂ SADARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> ir Globâlâ zinâtòu akadçmiju tîkla (The InterAcademy Panel on International<br />

Issues, IAP) dalîbniece. Ðis neformâlais tîkls apvieno 100 zinâtòu akadçmijas (2008).<br />

<strong>LZA</strong> ir pievienojusies IAP Ûdeòu programmai, un 2008. gada maijâ Latvija tika<br />

pârstâvçta (Dr.biol. A. Ðkute, Dr.geogr. A. Draveniece) ðîs programmas Eiropas<br />

reìionâlajâ konferencç Lodzâ „Ekohidroloìiskie procesi un ilgtspçjîga palieòu<br />

apsaimniekoðana”. Rezultâtâ Polijas ZA sagatavoja IAP projektu – apmâcîbas<br />

kursa organizçðana Eiropâ par upju baseinu apsaimniekoðanu un eitrofikâciju<br />

(http://www.interacademies.net).<br />

<strong>LZA</strong> ir globâlâ pasaules medicînas akadçmiju un to zinâtòu akadçmiju, kurâs ir<br />

medicînas nodaïas (pavisam 64), tîklojuma (InterAcademy Medical Panel on Global<br />

Health Issues, IAMP) dalîbniece. IAMP ir neatkarîgs starptautisks forums, lai<br />

veicinâtu veselîbas aizsardzîbas problçmu risinâðanu pasaulç. IAMP veicina sadarbîbu<br />

starp dalîbakadçmijâm, publicç ziòojumus un popularizç jaunâkâs zinâtnes atziòas<br />

politiíu un amatpersonu vidû (http://www.iamp-online.org).<br />

<strong>LZA</strong> ir Starptautiskâ fonda zinâtnei (International Foundation for Science, IFS)<br />

atbalstoðo organizâciju vidû. Fonds ir nevalstiska organizâcija, kas finansiâli atbalsta<br />

pçtniecîbu attîstîbas valstîs bioloìisko resursu ilgtspçjîgas izmantoðanas jomâ. <strong>LZA</strong><br />

atbalsts izpauþas kâ uzturzinâtnç, dabasproduktu un biotehnoloìijas nozarçs iesniegto<br />

pçtniecisko grantu izvçrtçðana. Ðâdâ kapacitâtç eksperta pienâkumus veic <strong>LZA</strong> îst.loc.<br />

U.Viesturs (http://www.ifs.se).<br />

<strong>LZA</strong> ietilpst Centrâleiropas un Austrumeiropas zinâtòu akadçmiju tîmeklî (The<br />