Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

rea.riga.lv

Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

Eiropas tehniskais

apstiprinājums

un tā piemērošanas iespējas

Dr.ing. Andris Šteinerts

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Arhitektūras un būvniecības katedras

asociētais profesors,

Būvniecības standartizācijas tehniskās komitejas

LVS/STK 30 un Būvmateriālu standartizācijas

tehniskās komitejas LVS/STK 4 loceklis

Akadēmijas ielā 19, Jelgava LV-3001

Tālrunis – 63027334; 63028791;

Fakss – 63022180;

e-pasts – andris.steinerts@llu.lv;

www. llu.lv

1


Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEK nodrošina vienu

no Eiropas Savienības pamatbrīvībām – brīvu preču

apriti būvizstrādājumu jomā. Šī brīvība nodrošina to,

ka Eiropā, vismaz formāli, pastāv vienots

būvizstrādājumu tirgus ar vienotiem noteikumiem.

Tajā pašā laikā būvnoteikumi ir katras Dalībvalsts

nacionālā kompetence. Tas nozīmē, ka

Būvizstrādājumu direktīvai atbilstošu (CE marķētu)

būvizstrādājumu drīkst piedāvāt jebkuras Dalībvalsts

tirgū, bet tas nenozīmē, kā to drīkst iebūvēt jebkuras

Dalībvalsts būvē, jo Dalībvalstu būvnoteikumi var

būtiski atšķirties

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

2

2


Pastāv zināms paradokss: Būtiskās prasības pamatā

tiek izvirzītas gala produktam – būvei. Būvizstrādājums

vairumā gadījumos ir pusfabrikāts, kas paredzēts

iebūvēšanai būvēs konkrētam mērķim.

Lai nodrošinātu brīvu preču kustību, tiek

harmonizētas būvizstrādājumiem izvirzāmās prasības.

Tādējādi tiek nodrošināts, ka harmonizētiem tehniskiem

noteikumiem atbilstošs būvizstrādājums var tikt brīvi

izplatīts visās ES Dalībvalstīs (visā Eiropas ekonomikas

telpā).

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

3

3


Būvizstrādājumu brīvu apriti nodrošina harmonizēta

tehnisko noteikumu sistēma un vienota atbilstības

novērtēšanas sistēma.

Harmonizētie tehniskie noteikumi ir:

- harmonizētie Eiropas standartizācijas komitejas CEN

standarti;

- Eiropas tehniskie apstiprinājumi;

- Eiropas Komisijas atzītie Dalībvalstu nacionālie standarti.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

4

4


Eiropā tiek ražoti daudzi būvizstrādājumi, kuriem vēl nav

izstrādāti harmonizētie standarti, bet to ražotājiem ir vēlme

iegūt CE marķējumu, lai tos varētu brīvi izplatīt visā Eiropas

tirgū. It sevišķi tas attiecas uz būvkomplektiem. Ja pastāv

šāda vēlme, tad ražotājam jāiegūst Eiropas tehniskais

apstiprinājums ETA, kas ir viens no harmonizēto tehnisko

noteikumu veidiem.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

5

5


Eiropas tehniskais apstiprinājums ir pozitīvs būvizstrādājuma

tehniskā novērtējuma rezultāts. Tas pamatots ar

būvizstrādājuma atbilstību būtiskajām prasībām, kuras

izvirzītas būvēm, ja tajās paredzēts iebūvēt minēto

būvizstrādājumu, un tā derīgumu paredzētajam lietošanas

mērķim.

Eiropas tehniskā apstiprinājuma izdošanas pamatprincipi

noteikti Būvizstrādājumu direktīvas 89/106/EEK III.nodaļā (8.

līdz 11.pants) un II.pielikumā.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

6

6


Eiropas tehnisko apstiprinājumu izdošanas procesu reglamentē

šādi Eiropas Komisijas lēmumi:

- 1994.gada 17.janvāra lēmums Nr.94/23/EK par Eiropas

tehniskā apstiprinājuma kopējiem procedūras noteikumiem;

- 1997.gada 22.jūlija lēmums Nr.97/571/EK par

būvizstrādājuma Eiropas tehniskā apstiprinājuma vispārīgo

modeli.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

7

7


Eiropas tehnisko apstiprinājumu var izdot šādos gadījumos

(Būvizstrādājumu direktīvas 8.pants):

a) ja uz būvizstrādājumu nav nedz harmonizētais standarts, nedz

Komisijas mandāta izstrādāt harmonizētu standartu;

b) ja Komisija pēc apspriešanās ar Būvniecības pastāvīgo

komiteju konstatējusi, ka harmonizēto standartu vēl nevar vai

vispār nevar izstrādāt;

c) būvizstrādājumiem, kas ievērojami atšķiras no saskaņotajiem

vai atzītajiem valstu standartiem.

Īpašos gadījumos Komisija un pēc apspriešanās ar Būvniecības

pastāvīgo komiteju var atļaut izdot Eiropas tehnisko

apstiprinājumu būvizstrādājumiem, attiecībā uz kuriem izdots

mandāts izdot harmonizēto standartu vai par kuriem Komisija ir

konstatējusi, ka harmonizēto standartu var izstrādāt.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

8

8


Iegūt Eiropas tehnisko apstiprinājumu ir ieinteresēti

tādu būvizstrādājumu ražotāji, kas vēlas savai

produkcijai iegūt CE marķējumu, tādējādi gūstot iespēju

savu produkciju brīvi izplatīt visā Eiropas ekonomikas

telpā, jo šī produkcija atbilst visām Būvizstrādājumu

direktīvas I.pielikumā (Latvijā – Būvniecības likuma

3.pantā) uzskaitītām būtiskajām prasībām, bet uz kuriem

nav izdoti harmonizētie Eiropas standarti.

Parasti tie ir inovatīvi būvizstrādājumi vai būvkomplekti.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

9

9


Eiropas tehnisko apstiprinājumu izdošanas kārtību

Latvijā reglamentē Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija

noteikumi Nr.457 “Noteikumi par Eiropas tehnisko

apstiprinājumu”.

Par Eiropas tehnisko apstiprinājumu apriti Latvijā

atbildīga ir Ekonomikas ministrija. Diemžēl Latvijā

pagaidām nav Eiropas tehniskos apstiprinājumus

izdodošas (Būvizstrādājumu direktīvā dēvēta par

apstiprinošu – approval body) institūcijas.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

10

10


Lai iegūtu Eiropas tehnisko apstiprinājumu (ETA),

būvizstrādājuma ražotājam jāiesniedz pieteikums vienā

no Eiropas Savienības apstiprinošā (Eiropas tehniskos

apstiprinājumus izdodošā) institūcijā (approval body).

Tā turpmāk būs atbildīgā institūcija. Vismaz viena tāda

ir gandrīz katrā dalībvalstī, dažas pat ir vairākas,

piemēram Nīderlandē un Lielbritānijā.

Apstiprinošās institūcijas pagaidām nav Latvijā, Maltā

un Bulgārijā.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

11

11


Uz būvizstrādājumiem vai to komplektiem, uz kuriem

ETA tiek plaši pieprasīti, tiek izstrādātas

pamatnostādnes jeb norādījumi ETAG (European

technical approval guidelines). Vēlāk uz to bāzes var tikt

izdoti arī harmonizētie standarti.

ETAGi nav harmonizētie tehniskie noteikumi, respektīvi

tie nav obligāti piemērojami. Tie kalpo par pamatu ETA

izdošanai bez saskaņošanas ar Eiropas Komisijas

Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātu.

Pašreiz ir apstiprināti 32 ETAGi. Tie ir publiski pieejami

tīmekļa vietnē www.eota.eu sadaļā “Endorsed ETAGs”.

Izstrādē dažādās attīstības stadijās ir vairāk kā desmit

ETAGu projekti.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

12

12


Plašāk izmantotie ETAGi ETA izdošanai:

- ETAG 001-01 - Betonā lietojamas metāla enkurbultas;

- ETAG 002-02 - Hermetizētas (noblīvētas) stiklotās

sistēmas;

- ETAG 003-02 - Iekšējo starpsienu sistēmas komplekts

nenesošajām sienām;

- ETAG 004-03 - Daudzslāņu ārējās siltumizolācijas

sistēmas ar apdari;

- ETAG 007-05 - Koka karkasa ēku būvkomplekti;

- ETAG 012-05 – Guļbūvju būvkomplekti.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

13

13


Eiropas tehniskais apstiprinājums ir harmonizētie

tehniskie noteikumi, ar līdzīgu statusu kā harmonizētie

CEN standarti.

Eiropas tehniskais apstiprinājums nav būvizstrādājuma

atbilstības apliecinājums. Tāpēc, lai iegūtu CE

marķējumu, ETAm atbilstošam būvizstrādājumam jāveic

atbilstības novērtēšanas procedūra.

Nosacīti var teikt, ka CE marķējuma iegūšanu ar ETA

var iedalīt divos etapos:

- ETA iegūšana;

-Būvizstrādājuma atbilstības apliecināšana

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

14

14


Lai gan ETAs esamība vispārīgā gadījumā nav obligāta,

saskaņā ar ETA apliecināts būvizstrādājums

(būvkomplekts) ir augstāku garantijas pakāpi. Šādam

būvizstrādājumam ir veikta normatīvajos aktos noteiktā

atbilstības novērtēšana. Par šāda būvizstrādājuma

neatbilstību ražotājam (būvizstrādājumam) var anulēt

atbilstības apliecinājumu un CE marķējumu. Tas it sevišķi

attiecas uz būvkomplektiem, jo par tā atbilstību ir

atbildīgs viens ražotājs – ETA turētājs.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

15

15


Lai gan Eiropas tehniskais apstiprinājums ir harmonizētie

tehniskie noteikumi, tas daļēji satur komerciāli jūtīgu

informāciju. Tāpēc ETA īpašnieks ir tiesīgs atsevišķas

ETA daļas, kā arī tā novērtēšanas ziņojumu neizpaust.

Pašreiz kopumā ir izdoti vairāk kā 1200 ETAs.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

16

16


Viens no ETAG projektiem, pie kā strādā Eiropas

Tehnisko apstiprinājumu organizācija EOTA, ir ETAG

034 “Ārsienu apšuvuma būvkomplekti”, kuram plānotas

vairākas daļas:

- ETAG 034-1 “Ventilējama ārējā apšuvuma (apdares) un

tā stiprinājuma elementi;

- ETAG 034-2 “Apšuvuma, attiecīgās karkasa un

stiprinājuma detaļas un izolācijas slāņi”.

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

17

17


Paldies par uzmanību!

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

18

18

More magazines by this user
Similar magazines