03.11.2014 Views

IESNIEGÍANAS ÛurNålS

IESNIEGÍANAS ÛurNålS

IESNIEGÍANAS ÛurNålS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(Novada nosaukums)<br />

domes véléßanåm 2010. gada 18. decembrî<br />

pieteikto deputåtu kandidåtu sarakstu<br />

IESNIEGÍANAS Ûurnåls<br />

PV•10•REG


Lapa nr. … … … … …<br />

KANDIDÅTU SARAKSTA nosaukums<br />

IesniegÍanas laiks (gads, ménesis, datums, stunda)<br />

Kandidåtu skaits<br />

parakstu skaits<br />

(ja sarakstu iesniedz<br />

vélétåju apvienîba)<br />

1. Iesniedzéja vårds (vårdi), uzvårds personas kods<br />

Adrese<br />

Tålrunis<br />

2. Iesniedzéja vårds (vårdi), uzvårds personas kods<br />

Adrese<br />

Tålrunis<br />

3. Iesniedzéja vårds (vårdi), uzvårds personas kods<br />

Adrese<br />

Tålrunis<br />

KOPÅ AR KANDIDÅTU SARAKSTU Saˆemti Íådi dokumenti:<br />

Deputåta kandidåta parakstîts paziñojums, ka viñß piekrît kandidét<br />

Skaits<br />

Ziñas par deputåta kandidåtu<br />

Skaits<br />

Deputåta kandidåta parakstîta deklaråcija<br />

Zemesgråmatas akta noraksts vai kopija (zemesgråmatu noda¬as izziña) par nekustamå îpaßuma piederîbu – deputåta<br />

kandidåtam, kurß nav bez pårtraukuma re©istréts dzîvesvietå attiecîgås paßvaldîbas administratîvajå teritorijå vismaz pédéjos<br />

10 méneßus pirms kandidåtu saraksta iesniegßanas dienas, bet kuram ßajå teritorijå pieder<br />

likumå noteiktå kårtîbå re©istréts nekustamais îpaßums<br />

Darba devéja vai Valsts ieñémumu dienesta izdota izziña – deputåta kandidåtam, kurß nav bez pårtraukuma re©istréts<br />

dzîvesvietå attiecîgås paßvaldîbas administratîvajå teritorijå vismaz pédéjos 10 méneßus pirms kandidåtu saraksta<br />

iesniegßanas dienas, bet kurß ir ßajå teritorijå nostrådåjis vismaz pédéjos 4 méneßus pirms saraksta iesniegßanas dienas<br />

Deputåta kandidåta, kurß ieñem kådu Republikas pilsétas domes un novada domes véléßanu likuma<br />

10. panta pirmajå da¬å minétu amatu, parakstîts paziñojums, ka ievéléßanas gadîjumå viñß méneßa laikå izbeigs<br />

attiecîgå amata (dienesta) pildîßanu<br />

Apliecinåjums, ka nav liegtas tiesîbas kandidét citå Eiropas Savienîbas dalîbvalstî, – deputåta kandidåtam,<br />

kurß nav Latvijas, bet ir citas Eiropas Savienîbas dalîbvalsts pilsonis<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Bankas dokuments par droßîbas naudas iemaksu<br />

Summa<br />

Visu sarakstå ietverto kandidåtu parakstîta priekßvéléßanu programma<br />

Skaits<br />

Pilnvarojums kandidåtu saraksta parakstîtåjiem un iesniedzéjiem<br />

Skaits<br />

Véléßanu komisijas lémums par saraksta re©istréßanu pieñemts 2010. gada “……” ……………………<br />

IZZIˆU nr. ……… SAˆ‰MU (saraksta iesniedzéja vårds, uzvårds) Paraksts<br />

Véléßanu komisijas lémums sarakstu nere©istrét pieñemts 2010. gada “……” ……………………..<br />

Kandidåtu sarakstu, dokumentus un lémuma norakstu sañému (saraksta iesniedzéja vårds, uzvårds) Paraksts<br />

PiezÈm‰m … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …


Lapa nr. … … … … …<br />

KANDIDÅTU SARAKSTA nosaukums<br />

IesniegÍanas laiks (gads, ménesis, datums, stunda)<br />

Kandidåtu skaits<br />

parakstu skaits<br />

(ja sarakstu iesniedz<br />

vélétåju apvienîba)<br />

1. Iesniedzéja vårds (vårdi), uzvårds personas kods<br />

Adrese<br />

Tålrunis<br />

2. Iesniedzéja vårds (vårdi), uzvårds personas kods<br />

Adrese<br />

Tålrunis<br />

3. Iesniedzéja vårds (vårdi), uzvårds personas kods<br />

Adrese<br />

Tålrunis<br />

KOPÅ AR KANDIDÅTU SARAKSTU Saˆemti Íådi dokumenti:<br />

Deputåta kandidåta parakstîts paziñojums, ka viñß piekrît kandidét<br />

Skaits<br />

Ziñas par deputåta kandidåtu<br />

Skaits<br />

Deputåta kandidåta parakstîta deklaråcija<br />

Zemesgråmatas akta noraksts vai kopija (zemesgråmatu noda¬as izziña) par nekustamå îpaßuma piederîbu – deputåta<br />

kandidåtam, kurß nav bez pårtraukuma re©istréts dzîvesvietå attiecîgås paßvaldîbas administratîvajå teritorijå vismaz pédéjos<br />

10 méneßus pirms kandidåtu saraksta iesniegßanas dienas, bet kuram ßajå teritorijå pieder<br />

likumå noteiktå kårtîbå re©istréts nekustamais îpaßums<br />

Darba devéja vai Valsts ieñémumu dienesta izdota izziña – deputåta kandidåtam, kurß nav bez pårtraukuma re©istréts<br />

dzîvesvietå attiecîgås paßvaldîbas administratîvajå teritorijå vismaz pédéjos 10 méneßus pirms kandidåtu saraksta<br />

iesniegßanas dienas, bet kurß ir ßajå teritorijå nostrådåjis vismaz pédéjos 4 méneßus pirms saraksta iesniegßanas dienas<br />

Deputåta kandidåta, kurß ieñem kådu Republikas pilsétas domes un novada domes véléßanu likuma<br />

10. panta pirmajå da¬å minétu amatu, parakstîts paziñojums, ka ievéléßanas gadîjumå viñß méneßa laikå izbeigs<br />

attiecîgå amata (dienesta) pildîßanu<br />

Apliecinåjums, ka nav liegtas tiesîbas kandidét citå Eiropas Savienîbas dalîbvalstî, – deputåta kandidåtam,<br />

kurß nav Latvijas, bet ir citas Eiropas Savienîbas dalîbvalsts pilsonis<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Skaits<br />

Bankas dokuments par droßîbas naudas iemaksu<br />

Summa<br />

Visu sarakstå ietverto kandidåtu parakstîta priekßvéléßanu programma<br />

Skaits<br />

Pilnvarojums kandidåtu saraksta parakstîtåjiem un iesniedzéjiem<br />

Skaits<br />

Véléßanu komisijas lémums par saraksta re©istréßanu pieñemts 2010. gada “……” ……………………<br />

IZZIˆU nr. ……… SAˆ‰MU (saraksta iesniedzéja vårds, uzvårds) Paraksts<br />

Véléßanu komisijas lémums sarakstu nere©istrét pieñemts 2010. gada “……” ……………………..<br />

Kandidåtu sarakstu, dokumentus un lémuma norakstu sañému (saraksta iesniedzéja vårds, uzvårds) Paraksts<br />

PiezÈm‰m … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …


Ûurnåls såkts 2010. gada «… … …» … … … … … … … … … … … plkst. … … … …<br />

Ûurnåls pabeigts 2010. gada «… … …» … … … … … … … … … plkst. … … … …<br />

Ûurnålå re©istréti … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … saraksti.<br />

(cipariem un vårdiem)<br />

Véléßanu komisijas priekßsédétåjs<br />

Véléßanu komisijas sekretårs<br />

Véléßanu komisijas locek¬i:<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

… … … … … … … … … … … … … … … …<br />

Íajå Ωurnålå ir … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …<br />

(cipariem un vårdiem)<br />

numurétas un caurauklotas lapas.<br />

Z.V.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!