tukuma novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam izstrāde

rpr.gov.lv

tukuma novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam izstrāde

TUKUMA NOVADA DOME

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMAS 2011.2017. GADAM

IZSTRĀDE

Darba grupas semināra “Tukuma novada

attīstības stratēģijas izstrāde” rezultāti

2011.gada 01.februāris


Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

SEMINĀRA DARBA REZULTĀTI

• Apspriesti/precizēti/laboti/pilnveidoti sagatavotie priekšlikumi Tukuma

novada IAP Stratēģijas daļai, t.sk.:


Izdiskutēts Tukuma novada attīstības vīzijas priekšlikums, piefiksēti ieteikumi

precizējumiem

Izdiskutēts Tukuma novada specializācijas priekšlikums, piefiksēti ieteikumi

precizējumiem

Precizēti Tukuma novada stratēģiskie mērķi

Precizētas Tukuma novada Ilgtermiľa prioritātes

Precizētas Tukuma novada vidēja termiľa prioritātes

• Sagatavots piemērs RĪCĪBAS VIRZIENU izstrādei

• Sagatavots piemērs UZDEVUMU izstrādei

2


Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās

vērtības.

• Tukuma novada unikālās vērtības (SVID semināra rezultāti)

1.grupa 2.grupa 3.grupa

•Visi ceļi asfaltēti

•Vietējo dabas resursu izmantošana

ražošanā

•Augsti attīstīta pakalpojumu struktūra

•Daudz uzņēmumu, kuros darbojas

augsti kvalificēti speciālisti

•Iedzīvotāji paliek novadā, jo ir

darbavietas

•Nevēlamies būt „zaļie afēristi”

•Laukos saglabāt skolas, bērnu dārzus

un iespējas iegūt visu līmeņu izglītību

• Cilvēki kā vērtība (maza migrācija)

•Kultūrvide (muzeji, pilis, daba, tradīcijas

sports)

•Daudzpusīgas ražotnes

•Attīstīta lauksaimniecība, dārzkopība

•Izglītība

•Stipras ģimenes, daudzbērnu ģimenes

•Iedzīvotāji

•Laba ģeogrāfiskā atrašanās

vieta

•Pozitīva un sakopta dzīves

vide

•Interesanti, unikāli kultūras

pasākumi

•Pieejami ekoloģiski produkti

• Iedzīvotāji - stipras ģimenes, kvalificēti speciālisti, paliek novadā

• Kvalitatīva dzīves vide – pakalpojumi, atpūta, sakopta vide, kultūra

• Daudzpusīgas ražotnes – vietējie resursi ražošanai

• Infrastruktūra – ielas, ceļi

3


Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās

vērtības.

• Tukuma novada attīstības vīzija (SVID semināra rezultāti)

1.grupa 2.grupa 3.grupa

Augsta dzīves

kvalitāte/produktivitāte un

plaši pieejami pakalpojumi.

Tukuma novadā dzīvo stipras, latviskas ģimenes ar

daudziem bērniem, kas attīsta un saglabā Latvijas

tradīcijas un kultūrvēsturisko vidi. Ar iegūtām zināšanām un

prasmēm, attīstīto intelektu – attīsta daudzpusīgas

ražotnes, saglabā bioloģiski tīru lauksaimniecību,

dārzkopību un augļkopību.

Attīstīt, nodrošināt

iedzīvotāju labklājību,

vecināt uzņēmējdarbību un

saglabāt veselīgu un

sakoptu dzīves vidi.

• Tukuma novada attīstības vīzija (priekšlikums)

galvenā vērtība ir un paliek Tukuma novada iedzīvotāji

Tukuma novads kā kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide radošiem, izglītotiem

un aktīviem iedzīvotājiem, kas novērtē tradīcijas un novada

kultūrvēsturisko mantojumu. Teritorijā attīstīta videi draudzīga,

konkurētspējīga uzľēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību, ko veicina

kvalitatīva, moderna transporta un sakaru infrastruktūra.

4


Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

TUKUMA NOVADA SPECIALIZĀCIJA

Atspoguļo pašvaldības ekonomiskās attīstības pamatu un lomu plānošanas reģiona

ekonomikas profila īstenošanā. Balstīta uz SVID analīzi tātad arī uz pieejamajiem

resursiem.

• Tukuma novada administratīvais centrs joprojām kalpo kā pakalpojumu centrs

Tukuma novada un kaimiņu pašvaldību administratīvajām teritorijām

• Rīgas tuvums – nodrošina augstākās un profesionālās izglītības iespējas, darba

iespējas, noieta tirgu uzņēmumu produkcijai. Tāpat arī iespējas piesaistīt

iedzīvotājus novadam, ja tiem tiks nodrošināta pievilcīga dzīves vide

• Pagastos visvairāk attīstītā tradicionālā uzņēmējdarbības joma ir lauksaimniecība -

dažādu augu kultūru audzēšana un lopkopība. Arī karjeru izstrāde, dabas dzīļu

resursu ieguve – kūdra un celtniecības izmantojami resursi.

• Tukuma pilsētā un tās apkārtnē tiek attīstīta dažāda veida ražošana - galvenokārt

pārtikas ražošana, vieglā rūpniecība, metālapstrāde, kokapstrāde.

• Perspektīvas veidoties kā transporta un sakaru mezgla/loģistikas centram. Tukuma

novads ģeogrāfiski ir novietots svarīgu maģistrāļu krustpunktā - dzelzceļš, valsts

nozīmes autoceļš. Tuvumā atrodas arī lidosta un kravas ostas.

• Tukuma lidostas nākotnes attīstības perspektīvā iespējas attīstīt ar tūrismu saistītās

un citas uzņēmējdarbības nozares, kā arī veicināt starptautiskās un vietējās

sadarbības saites.

5


6

Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

TUKUMA NOVADA STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIĽA

PRIORITĀTES

STRATĒĢISKIE MĒRĶI - vērsti uz Tukuma novada attīstības vīzijas sasniegšanu

(būtiska ir prioritārā secība!!!)

1. mērķis - Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte

2. mērķis - Nodrošināta resursu ilgtspējīga attīstība

3. mērķis - Latvijas un Eiropas tirgū konkurētspējīga uzľēmējdarbība ar

augstu pievienoto vērtību

ILGTERMIĽA PRIORITĀTES - svarīgākie nosacījumi stratēģisko mērķu

sasniegšanai (būtiska ir prioritārā secība!!!)

1. prioritāte - Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo

pakalpojumu un infrastruktūras attīstība

2. prioritāte - Videi draudzīgas uzľēmējdarbības un dzīvesveida

veicināšana

3. prioritāte - Vides attīstība daudzpusīgai un inovatīvai

uzľēmējdarbībai


7

Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

TUKUMA NOVADA VIDĒJA TERMIĽA PRIORITĀTES

VIDĒJA TERMIĽA PRIORITĀTES (VP) - svarīgākie nosacījumi ilgtermiņa

prioritāšu (IP) sasniegšanai

IP1: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo pakalpojumu un

infrastruktūras attīstība:

VP1.1: (Pakalpojumu, darba vietu, skolu) pieejamība (ielas, ceļi, sakari,

pasažieru pārvadājumi)

VP1.2: Pievilcīgas apkārtējās vides veidošana Inženiertehnisko pakalpojumu

kvalitāte un pieejamība

VP1.3: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

VP1.4: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana

VP1.5: Kultūrvides uzturēšana un attīstība

VP1.6: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība

IP2: Videi draudzīgas uzľēmējdarbības un dzīvesveida veicināšana

VP2.1: Energoefektīvu būvju un infrastruktūras politika

VP2.2: Bioloģiskās/pašmāju (filozofijas) lauksaimniecības attīstīšana

VP2.3:Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un

attīstīšana

IP3: Vides attīstība daudzpusīgai un inovatīvai uzľēmējdarbībai :

VP3.1: Tehniskās infrastruktūras attīstība

VP3.2: Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana


8

Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

PIEMĒRS TUKUMA NOVADA VIDĒJA TERMIĽA PRIORITĀŠU

RĪCĪBAS VIRZIENU IZSTRĀDEI

(IAP 2.NODAĻAS “STRATEĢISKĀ DAĻA” IETVAROS)

RĪCĪBAS VIRZIENI (RV) - konkrētu pasākumu (jeb uzdevumu) kopums, kas

izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu (VP) sasniegšanai (līdz 2018.gadam)

IP1: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo pakalpojumu un

infrastruktūras attīstība:

VP1.3: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

RV1.3.1. Vispārējās izglītības pakalpojumu attīstība

RV1.3.2. Speciālās izglītības pakalpojumu attīstība

RV1.3.3. Pirmsskolas izglītības pakalpojumu attīstība

RV1.3.4. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības

pakalpojumu attīstība

RV1.3.5. Mūžizglītības attīstība

RV1.3.6. Finansējuma piesaiste izglītības attīstībai (projekti)


9

Tukuma novada attīstības programmas 2011.2017.gadam izstrāde

PIEMĒRS TUKUMA NOVADA VIDĒJA TERMIĽA PRIORITĀŠU

RĪCĪBAS VIRZIENU UZDEVUMU IZSTRĀDEI

(IAP 3.NODAĻAS “RĪCĪBAS PLĀNS” IETVAROS)

• Uzdevumi (U) – visas aktivitātes (t.sk. investīciju projekti) vidēja termiņa

prioritātes rīcības virziena ietvaros

VP1.3: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

RV1.3.1: Vispārējās izglītības pakalpojumu attīstība

U1: Metodiskās palīdzības nodrošināšana izglītības iestādēm

U2: Pedagogu tālākizglītības koordinēšana, organizēšana,

informācijas sniegšana par iespējām

U3: ...

More magazines by this user
Similar magazines