skatīt - ES fondi

esfondi.lv

skatīt - ES fondi

Eiropas Savienîbas struktürfondu Nacionålås programmas

“MÅCÈBU KVALITÅTES UZLABOÍANA

DABASZINÅTˆU, MATEMÅTIKAS UN

TEHNOLOÌIJU PRIEKÍMETOS VID‰JÅ

IZGLÈTÈBÅ”

projekts

MÅCÈBU SATURA IZSTRÅDE UN SKOLOTÅJU TÅLÅKIZGLÈTÈBA DABASZINÅTˆU,

MATEMÅTIKAS UN TEHNOLOÌIJU PRIEKÍMETOS

VPD prioritåte 3. “Cilvékresursu attîstîbas un nodarbinåtîbas

veicinåßana”

VPD pasåkums 3.2. “Izglîtîbas un tålåkizglîtîbas attîstîßana”

VPD aktivitåte 3.2.2. “Måcîbu kvalitåtes uzlaboßana dabaszinåtñu,

matemåtikas un tehnolo©iju priekßmetos vidéjå

izglîtîbå”

Izdevums sagatavots ar Eiropas Savienîbas atbalstu


PROJEKTA NOSAUKUMS

Måcîbu satura izstråde un skolotåju tålåkizglîtîba dabaszinåtñu, matemåtikas un tehnolo©iju priekßmetos.

PROJEKTA PIETEIC‰JS

Izglîtîbas un zinåtnes ministrijas Izglîtîbas satura un eksaminåcijas centrs.

PROJEKTA ÈSTENOÍANAS LAIKS

No 2005.gada jülija lîdz 2008.gada augustam.

PROJEKTA IETVAROS ATBALSTÅMÅS DARBÈBAS

• Fizikas, ˚îmijas, matemåtikas, dabaszinîbu un biolo©ijas måcîbu priekßmetu standartu projektu un skolotåja

atbalsta materiålu izstråde (minéto måcîbu priekßmetu programmu paraugi un daΩådi metodiskie materiåli);

• 50 skolu — pilotskolu måcîbu kabinetu nodroßinåßana ar nepiecießamo aprîkojumu (modernizétå måcîbu

satura un skolotåju atbalsta materiålu aprobåcijai);

• Skolotåju atbalsta materiålu izdoßana.

• Tålåkizglîtîbas programmu un materiålu izstråde un aprobåcija, tålåkizglîtotåju apmåcîba.

• Tålåkizglîtîbas programmu îstenoßana: koordinéßana, organizéßana un norises kvalitåtes monitorings.

NACIONÅLÅS PROGRAMMAS M‰RappleIS

Uzlabot måcîbu kvalitåti dabaszinåtñu, matemåtikas un tehnolo©iju priekßmetos vidéjå izglîtîbå Latvijå:

1. lai sagatavotu zinoßus un konkurétspéjîgus jaunießus vidéjås izglîtîbas pakåpes noslégumå,

2. radîtu priekßnosacîjumus valsts attîstîbai zinåtñu un tehnolo©iju ietilpîgajås nozarés,

3. sekmétu Eiropas Savienîbas izglîtîbas attîstîbu atbilstoßi Lisabonas straté©ijai, atbilstoßi Eiropas Komisijas un

Eiropas Izglîtîbas MP apstiprinåtås rîcîbas programmas „Izglîtîba un apmåcîba Eiropå” izvirzîtajiem mér-

˚iem.

PROJEKTA REZULTÅTU M‰RappleAUDITORIJA

Skolotåju atbalsta materiålus sañems visas vidusskolas un profesionålås izglîtîbas iestådes, kas îsteno vidéjås

izglîtîbas programmas.

PLÅNOTIE PROJEKTA REZULTÅTI

2

1. Izstrådåti un ieviesti 15 skolotåju atbalsta materiålu komplekti dabaszinåtñu un matemåtikas priekßmetos.


Projekta ievada konference 2005. gada 20. oktobrî

2. 4000 skolénu büs apguvußi modernizéto måcîbu saturu atbilstoßi izstrådåtajiem måcîbu priekßmetu satura

dokumentiem.

3. 2600 skolotåju büs paaugstinåjußi kvalifikåciju, apmekléjot tålåkizglîtîbas kursus.

4. Büs paaugstinåta nozares ekspertu (pieredzéjußu skolotåju un augstskolu docétåju) profesionålå kapacitåte

dabaszinåtñu un matemåtikas didaktikå.

5. Pilotskolåm büs radîta iespéja nåkotné k¬üt par re©ionåliem konsultatîvi metodiskajiem centriem, tådéjådi

nodroßinot tießu ieguldîjumu re©ionålajå attîstîbå.

PROJEKTA REALIZÅCIJAS SADARBÈBAS PARTNERI

Izglîtîbas un zinåtnes ministrijas Izglîtîbas satura un eksaminåcijas centrs — ISEC — projekta îstenotåjs —

ISEC vadîtåjs, projekta vadîtåja, projekta darbinieki un speciålisti.

Augstskolas — måcîbspéki, kas iesaistås projekta îstenoßanå kå darba grupu darbinieki un eksperti. Latvijas

Universitåtes Fizikas un matemåtikas fakultåte, appleîmijas fakultåte un Biolo©ijas fakultåte, Daugavpils universitåtes

Dabaszinåtñu un matemåtikas fakultåte un Liepåjas Pedago©ijas akadémijas Dabas un sociålo zinåtñu fakultåte.

Pilotskolas — skoléni, skolotåji, skolas administråcija, vecåki. 50 pilotskolas: pirmajå kårtå — 12 un otrajå

kårtå — 38 pilotskolas.

Paßvaldîbas — paßvaldîbu administråcija, izglîtîbas pårvaldes.

RESURSI M‰RappleU SASNIEGÍANAI

Finanséjums

Finanßu avoti (latos) %

1. Valsts budΩeta finanséjums 1482103.00 25

2. ES lîdzfinanséjums

KOPÅ

4446309.00

5928412.00

75

100

3

Eiropas Sociålais fonds


4

PROJEKTA ÈSTENOTÅJS

Par Nacionålås programmas “Måcîbu kvalitåtes

uzlaboßana dabaszinåtñu, matemåtikas un tehnolo©iju

priekßmetos vidéjå izglîtîbå” îstenoßanu atbildîgå institücija

ir IZM Izglîtîbas satura un eksaminåcijas centrs.

IZM Izglîtîbas satura un eksaminåcijas centrs ir dibinåts

1994.gadå. ISEC ir izglîtîbas un zinåtnes ministra

pak¬autîbå esoßa tießås pårvaldes ieståde.

Centram ir ßådas funkcijas:

• izstrådåt pamatizglîtîbas un vispåréjås vidéjås izglîtîbas

(turpmåk — vispåréjå izglîtîba) saturu;

• izstrådåt vienotu vispåréjås izglîtîbas kvalitåtes

(måcîbu sasniegumu) vértéßanas sistému un valsts

pårbaudîjumu saturu;

• koordinét un metodiski atbalstît vispåréjås izglîtîbas

pedagogu tålåkizglîtîbas sistémas darbîbu un

attîstîbu;

• organizét profesionålo un amata pienåkumu

veikßanai nepiecießamås valsts valodas prasmes

pårbaudi;

• sniegt vispåréjås izglîtîbas pedagogiem atbalstu jautåjumos,

kas saistîti ar vispåréjås izglîtîbas saturu,

valsts pårbaudîjumiem, pedagogu tålåkizglîtîbas sistému,

un citos ar centra darbîbu saistîtos jautåjumos;

• izvértét un apstiprinåt måcîbu gråmatu atbilstîbu

valsts pamatizglîtîbas standartam un attiecîgå

måcîbu priekßmeta standartam vai valsts vispåréjås

vidéjås izglîtîbas standartam un attiecîgå måcîbu

priekßmeta standartam, sastådît ieteicamås måcîbu

literatüras sarakstus, veikt valsts iepirkumu måcîbu

lîdzek¬u izdoßanai un iegådei;

• apzinåt talantîgos izglîtojamos, organizéjot un atbalstot

måcîbu priekßmetu olimpiådes Latvijå un

veicinot izglîtojamo lîdzdalîbu starptautiskajås

olimpiådés;

• sniegt atbalstu Skolotåju tålåkizglîtîbas atbalsta

fonda darbîbas organizéßanå, analizét un vértét

fondå iesniegtås valsts atzîtås studiju programmas

un pedagogu profesionålås meistarîbas kursu programmas.

ISEC savas darbîbas laikå ir vienîgå institücija Latvijå,

kas ir uzkråjusi tik ievérojamu pieredzi ßo darbîbas

virzienu organizéßanå, analîzé un pilnveidé:

• ISEC speciålisti ir strådåjußi pie pamatizglîtîbas reformas

sagatavoßanas un turpina tås îstenoßanu;

• ISEC kvalificétu dabaszinåtñu speciålistu vadîbå

strådå îpaßi izveidotas darba grupas, darbojas konsultatîvås

padomes katrå no dabaszinåtñu priekßmetiem.

Darba grupu saståvå ir iek¬auti pieredzéjußi

skolotåji un pårståvji no Latvijas Universitåtes

Fizikas un matemåtikas fakultåtes, Latvijas

Universitåtes appleîmijas fakultåtes, Daugavpils

Universitåtes Dabaszinåtñu un matemåtikas fakultåtes;

• Visiem ISEC dabaszinåtñu speciålistiem ir augståkå

izglîtîba, visi ir ma©istri ˚îmijå, fizikå vai

matemåtikå, no kuriem divi ir ieguvußi pedago©ijas

doktora grådu, bet viens ir ieguvis matemåtikas

doktora grådu.

• ISEC speciålisti, pilnveidojot savu tålåkizglîtîbu,

veic pétniecisko darbu, daudzu pétniecisko darbu

témas cießi saistîtas ar måcîbu procesa kvalitåtes

pilnveidi;

• ISEC speciålisti savu kvalifikåciju ir paaugstinåjußi,

iesaistoties daudzås darba grupås ISAP projekta

darbîbas laikå, måcoties radniecîgos centros Lielbritånijå,

Lietuvå u.c., kå arî darbojoties daudzos

starptautiskos un vietéja lîmeña projektos.

Nacionålås programmas sagatavoßanas gaitå ISEC

ir noslédzis nodomu protokolus par sadarbîbu nacionålås

programmas îstenoßanå ar Latvijas Universitåti,

Daugavpils universitåti un Liepåjas Pedago©ijas akadémiju.

NACIONÅLÅS PROGRAMMAS M‰RappleIS

ir uzlabot måcîbu kvalitåti dabaszinåtñu, matemåtikas

un tehnolo©iju priekßmetos vidéjå izglîtîbå Latvijå.

Lai uzlabotu måcîbu kvalitåti dabaszinåtñu, matemåtikas

un tehnolo©iju priekßmetos, nepiecießams

modernizét måcîbu saturu, izstrådåt tam atbilstoßus

skolotåju atbalsta materiålus, sagatavot skolotåjus darbam

ar izstrådåtajiem materiåliem.

Realizéjot Nacionålajå programmå izvirzîtos mér-

˚us un uzdevumus, plånots sasniegt ßådus rezultåtus:

• Lai nodroßinåtu müsdienu sabiedrîbas vajadzîbas,

nepiecießams skolénam veidot zinåßanu sistému,

kas ¬auj izprast måcîbu priekßmetu atseviß˚o elementu

savstarpéjo saistîbu un ¬auj iegütås zinåßanas


un prasmes péctecîgi attîstît un padzi¬inåt. To var

nodroßinåt, veidojot jauno måcîbu saturu koordinéti

un vienoti visos dabaszinåtñu måcîbu priekßmetos

un matemåtikå. Vienlaikus nepiecießama arî

måcîbu satura un izstrådåto materiålu aprobåcija

pilotskolås.

• Lai iecerétås satura reformas matemåtikas un dabaszinåtñu

måcîbu priekßmetos varétu tikt îstenotas

un skolotåjs prastu strådåt ar sagatavotajiem

atbalsta materiåliem, katram skolotåjam nepiecießams

apgüt vismaz 72 stundu tålåkizglîtîbas

programmu. Tålåkizglîtîbas programma veidojama

péc bloku principa, lai katrs skolotåjs varétu

apgüt ßådus tematus: vispårdidaktiskås nostådnes

par müsdienîgu måcîbu procesa norisi un organizåciju

matemåtikå un dabaszinåtnés; daudzveidîga,

skolénu izziñas aktivitåti veicinoßa måcîbu

procesa metodika konkrétajå måcîbu priekßmetå;

praktiska, pétnieciska darbîba måcîbu priekßmeta

kabinetå (laboratorijå); informåcijas tehnolo©iju

lietoßana konkrétajå priekßmetå. Nodarbîbas organizéjamas

ar noteiktu laika intervålu, lai dotu

iespéju skolotåjiem praksé izmé©inåt jaunapgütos

pañémienus.

• Lai kvalitatîvi varétu veikt måcîbu satura un

izstrådåto materiålu aprobåciju pilotskolås, kå arî

praktiskås, pétnieciskås darbîbas metodikas apgüßanai

skolotåju tålåkizglîtîbå, nepiecießami atbilstoßi

aprîkoti (laboratorijas un praktisko darbu komplekti,

ierîces, piederumi u.c.) måcîbu kabineti. Skolotåju

tålåkizglîtîbas vajadzîbåm produktîvi var tikt

izmantoti måcîbu kabineti, kuri tiks izveidoti pilotskolås

izstrådåto måcîbu un metodisko materiålu

aprobåcijas vajadzîbåm. Informåcijas tehnolo©iju

apguvei izmantojami jau LIIS projekta ietvaros aprîkotie

re©ionålie skolu datorcentri.

NACIONÅLÅS PROGRAMMAS

IETEKME UZ PLÅNOÍANAS REÌIONU

ATTÈSTÈBU

Nacionålå programma dos tießu ieguldîjumu

re©ionålajå attîstîbå, sekméjot ilgtspéjîgas sabiedrîbas

attîstîbu un lîdzsvarotu valsts teritorijas un re©ionu attîstîbu.

Lai sekmétu sabiedrîbas ilgtspéjîgu attîstîbu,

kas apmierina müsdienu paaudzes vajadzîbas, neradot

draudus nåkamo paaudΩu vajadzîbåm, izß˚iroßs faktors

ir izglîtîba. Lai skoléns kå sabiedrîbas loceklis spétu

sniegt savu ieguldîjumu ilgtspéjîgas attîstîbas sekméßanå,

Nacionålås programmas ietvaros tapußajos

materiålos tiks iek¬auti ilgtspéjîgu attîstîbu sekméjoßi

jautåjumi.

Nacionålås programmas îstenoßanas gaitå izstrådåtå

måcîbu satura un skolotåja atbalsta materiålu

aprobåcija un skolotåju tålåkizglîtîba tiks organizéta

pilotskolås. Kopumå nacionålajå programmå kå pilotskolas

plånots iesaistît 50 vidusskolas un profesionålås

izglîtîbas iestådes visos Latvijas re©ionos. Perspektîvå

pilotskolas varés kalpot kå re©ionåli konsultatîvi

metodiskie centri skolotåju metodisko un tålåkizglîtîbas

funkciju veikßanai rajonå, tås varés izmantot kå

5

Eiropas Sociålais fonds


mu varétu izmantot atbilstoßi normatîvo aktu prasîbåm,

t.i., jåfinansé ˚îmijas, fizikas, biolo©ijas un matemåtikas

kabinetu aprîkoßana ar nepiecießamajåm

tehniskajåm komunikåcijåm un mébelém.

Pilotskolu atlase notika divås kårtås péc noteiktiem

kritérijiem.

Situåcija dabaszinåtñu, matemåtikas un tehnolo©iju

jomå vidéjå izglîtîbå

ISEC vadîtåjs Måris Krastiñß

atbalsta punktu darbå ar skoléniem, kuriem ir padzi¬inåta

interese par dabaszinåtñu un matemåtikas

apguvi.

Aprobåcijas un tålåkizglîtîbas vajadzîbåm pilotskolas

sadarbîbå ar vietéjåm paßvaldîbåm tiks aprîkotas ar

müsdienîgai dabaszinåtñu apguvei nepiecießamo aprîkojumu.

Nepiecießamå kabineta aprîkojuma iegåde

(laboratorijas un praktisko darbu komplekti, ierîces,

piederumi u.c.) tiks finanséta no Nacionålås programmas

îstenoßanai paredzétajiem lîdzek¬iem. Paßvaldîbåm

büs jånodroßina apståk¬i, lai kabineta aprîkoju-

ES valstîs atbilstoßi Lisabonas straté©ijas pamatnostådném

îpaßa uzmanîba tiek pievérsta studéjoßo

skaita palielinåßanai nozarés, kuras ir ¬oti nepiecießamas

inovåcijåm un zinåtñu ietilpîgai ekonomikai. “Ja

Eiropa grib saglabåt, vél jo vairåk uzlabot savu pozîciju

pasaulé, sasniedzot Lisabonas mér˚us, bütiski ir

jåstimulé bérnu un jaunießu interese par zinåtni un

tehnolo©iju jau skolå” 1 . Latvijå augstskolu (Latvijas

Universitåtes, Daugavpils Universitåtes, Rîgas Tehniskås

universitåtes) dabaszinåtñu fakultåtém ir grütîbas

potenciålo studéjoßo ieintereséßanå studijåm.

Latvijå ir viens no zemåkajiem rådîtåjiem visås ES

esoßajås un jaunajås dalîbvalstîs, salîdzinot studéjoßo

skaitu (%) dabaszinåtñu, matemåtikas un tehnolo©iju

priekßmetos ar visu studéjoßos skaitu, — 16,3

Diskusija projekta ievada konferencé 2005. gada 20. oktobrî

6

1

Avots – EK progresa ziñojums par Eiropas kopéjiem uzdevumiem izglîtîbå un tålåkizglîtîbå, 21.01.2004.


Projekta ievada konference 2005. gada 20. oktobrî

(pieméram, Somijå 36,8), kas var tuvåkajå nåkotné

radît darbaspéka resursu trükumu atbilstoßajås nozarés

2 . Arî Latvijas Paßvaldîbu savienîba véstulé IZM 3

ir norådîjusi uz darbaspéka resursu trükumu noteiktos

tautsaimniecîbas sektoros un uzskata par nepiecießamu

uzlabot dabaszinåtñu un matemåtikas måcîbu

kvalitåti skolås.

Müsdienu pasaulé dabaszinåtñu izglîtîbas mér˚is ir

dabaszinåtniskås izpratîbas (scientific literacy) veidoßana.

Skolénu dabaszinåtniskå izpratîba ir arî viens no

izglîtîbas kvalitåtes indikatoriem, kas tiek mérîts ES.

Starptautiskie salîdzinoßie pétîjumi dabaszinîbås

(TIMSS 4 un OECD 5 ) uzråda salîdzinoßi zemus Latvijas

skolénu sasniegumus dabaszinåtnés un matemåtikå.

Pétîjuma veicéji Latvijå secina, ka skolénu

relatîvi zemie sasniegumi, salîdzinot ar OECD valstu

vidéjo lîmeni, liecina par nepiecießamîbu vairåk attîstît

skolénu spéjas izmantot skolå iegütås zinåßanas un

prasmes reålås dzîves situåcijås.

Projekta vadîtåja Dace Namsone

Íeit un turpmåk lietotais termins „dabaszinåtñu,

matemåtikas un tehnolo©iju priekßmeti” ietver tådus

måcîbu priekßmetus kå fizika, ˚îmija, biolo©ija,

2

Avots - – EK progresa ziñojums par Eiropas kopéjiem uzdevumiem izglîtîbå un tålåkizglîtîbå, 21.01.2004.

3

27.04.2004. Nr. 02-09/359.

4

Geske A.,Treßais starptautiskais matemåtikas un dabaszinåtñu pétîjums Latvijå. Rîga, 2000.

5

Kangro A., Geske A., Zinåßanas un prasmes dzîvei. Latvija OECD valstu starptautiskajå skolénu novértéßanas programmå 1998.–2001.

7

Eiropas Sociålais fonds


Projekta ievada konference 2005. gada 20. oktobrî

dabaszinîbas un matemåtika. Ievérojot to, ka Latvijas

vidéjås izglîtîbas sistémå nav paredzéts atseviß˚s

priekßmets tehnolo©ijås, bet viens no vispåréjås vidéjås

izglîtîbas programmu uzdevumiem ir „nodroßinåt

prasmju un iemañu apguvi darbam ar informåcijas ieguves

un komunikåcijas tehnolo©ijåm” 6 , minéto

priekßmetu saturå tiks integréti tehnolo©iju elementi,

veidojot instrumentåriju, kas palîdzétu skoléniem

labåk sasniegt noteiktås prasîbas.

Uzsåktås izglîtîbas reformas ietvaros ir izstrådåti

müsdienîgi pamatizglîtîbas måcîbu priekßmetu standarti

fizikå, ˚îmijå, biolo©ijå, matemåtikå un informåtikå.

Uzsåktås iestrådes nepiecießams tålåk attîstît

vidéjå izglîtîbå. Vidéjå izglîtîbå Latvijå joprojåm ir

spékå 1993. gadå apstiprinåtie matemåtikas, biolo©ijas,

˚îmijas un fizikas måcîbu priekßmetu standarti,

kuros ietvertås prasîbas neatbilst 21. gadsimta izglîtîbas

mér˚iem. Íajå izglîtîbas posmå dabaszinåtñu

priekßmetos un matemåtikå nav pieejami sistémiski

veidoti metodiskie materiåli, kurus varétu izmantot

savå darbå skolotåjs. Skolås katastrofåli trükst vai ir

novecojußi vizuålås uzskates lîdzek¬i (tabulas, plakåti,

kodomateriåli, filmas u.c.), kas ir izstrådåti vai iegådåti

vél pirms 1990. gada. 7

Lai panåktu nozîmîgas izmaiñas izglîtîbas sistémå,

nepiecießama kompleksa un savstarpéji saistîta måcîbu

satura, dabaszinåtñu un matemåtikas didaktikas, skolotåju

tålåkizglîtîbas un infrastruktüras attîstîba. Dabaszinåtñu

atseviß˚os måcîbu priekßmetus — biolo©iju,

fiziku, ˚îmiju un matemåtikas da¬as — algebru

un ©eometriju uzsåk måcît 7.–9. klases posmå, sagatavojot

izglîtojamo turpmåkajåm måcîbåm 10.–12. klasé.

10.–12. klasé apgüstamais måcîbu saturs dabaszinåtñu

priekßmetos un matemåtikå péctecîgi un sistémiski

pamatojas uz 7.–9. klases posmå apgüto. Nepiecießams

izstrådåt müsdienîgu måcîbu saturu, tam atbilstoßus

måcîbu lîdzek¬us un skolotåju atbalsta materiålus

visos dabaszinåtñu måcîbu priekßmetos un matemåtikå

no 10. lîdz 12. klasei.

Metodisko funkciju fragmentåri veic atseviß˚i

augstskolu docétåji, skolotåju asociåciju vai izdevniecîbu

pårståvji, tådé¬ ir nepiecießama sistémiska, vienota

un savstarpéji koordinéta skolotåju atbalsta materiålu

izstråde atbilstoßi müsdienu dabaszinåtñu didaktikas

pamatnostådném, kas dotu iespéju izvairîties no

sadrumstalotîbas, tikai viena priekßmeta specifisku deta¬u

izcelßanas. Íådu materiålu izstrådé nepiecießama

papildu resursu piesaiste, jo, ñemot vérå salîdzinoßi

8 6

MK 05.12.2000.noteikumu Nr.463 „Noteikumi par valsts vispåréjås vidéjås izglîtîbas standartu” 1.pielikuma 4.3. apakßpunkts.

7

Avots –Izglîtîbas valsts inspekcijas 17.06.2004. véstule Nr.1-113/71.


Projekta ievada konference 2005. gada 20. oktobrî

nelielo ßo måcîbu priekßmetu skolotåju skaitu (îpaßi fizikå

un ˚îmijå), brîvå tirgus apståk¬os izdevniecîbas

nav ieinteresétas sagatavot, aprobét un izdot materiålus,

kuriem ir neliela tiråΩa. Papildu resursi nepiecießami

arî måcîbu metodisko materiålu tehnolo©iskajå

modernizåcijå, jo pagaidåm latvießu valodå ir pieejamas

tikai atseviß˚u entuziastu metodisko materiålu

iestrådnes.

Dabaszinåtñu skolotåja darbå îpaßa nozîme ir speciåli

aprîkotiem måcîbu kabinetiem. Lai îstenotu müsdienîgu

måcîbu saturu, nepiecießami arî müsdienîgi

måcîbu materiåli — daΩådas ierîces, rea©enti un preparåti

eksperimentu veikßanai, skolåm nepiecießami

müsdienîgi vizuåli tehniskie måcîbu metodiskie lîdzek¬i.

Situåcijas raksturojums dabaszinåtñu måcîbu

kabinetos kopumå ir kritisks. Dabaszinåtñu skolotåju

rîcîbå esoßie måcîbu materiåli nedod iespéju îstenot

müsdienîgu måcîbu saturu. Måcîbu materiåli skolås

kopumå stipri nolietojußies, pédéjos 10 – 15 gadus

maz papildinåti. Kabinetos nav datoru, grafoprojektoru,

videoprojektoru u.c. måcîbu satura îstenoßanai nepiecießamas

tehnikas. Nepietiekami tiek atjaunoti laboratorijas

piederumu, trauku, rea©entu un biolo©isko

preparåtu kråjumi. Skolås ir novecojußi un nolietojußies

vizuålås uzskates materiåli, tematiskås tabulas

un zinåtniskås kolekcijas. Paßvaldîbu ierobeΩotie bud-

Ωeta lîdzek¬i ne¬auj skolåm krasi atjaunot materiålo

båzi, kas nepiecießama, lai îstenotu måcîbu priekßmetu

standartu prasîbas. 8

Situåcija dabaszinåtñu un matemåtikas skolotåju

izglîtîbå un tålåkizglîtîbå

Skolotåja kvalifikåciju dabaszinåtñu jomå var iegüt

vairåkås profesionålajås studiju programmås Latvijas

Universitåté un Daugavpils Universitåté, matemåtikas

skolotåja kvalifikåciju var iegüt arî Liepåjas Pedago©ijas

akadémijå. Tradicionåli skolotåja profesionålå studiju

programma tiek piedåvåta péc dabaszinåtñu bakalaura

(fizikå, ˚îmijå, biolo©ijå) programmas apguves. Paßreizéjå

prakse råda, ka lielåko studéjoßo da¬u veido jau

strådåjoßi skolotåji, kuriem nav atbilstoßas kvalifikåcijas.

9 Dabaszinåtñu måcîbu priekßmetu jauno 10 skolotåju

sagatavoßanas apjoms ir neapmierinoßs, pieméram,

Latvijas Universitåtes appleîmijas fakultåté profesionålajå

vidusskolas skolotåju studiju programmå (studiju ilgums

1 gads) pårsvarå studé jau praktizéjoßi skolotåji.

8

Avots – Izglîtîbas valsts inspekcijas 17.06.2004. véstule Nr.1-113/71.

9

MK 03.10.2000. noteikumi Nr.347 “Noteikumi par prasîbåm pedagoga izglîtîbai un profesionålajai kvalifikåcijai”.

10

Tikko bakalaura studiju programmu beigußi skolotåji.

9

Eiropas Sociålais fonds


Projekta speciålisti

10

Savukårt tikai 1–2 jaunie dabaszinåtñu bakalauri ˚îmijå

izvélas ßo studiju programmu, radot nopietnus

pedago©iskå ˚îmijas skolotåju personåla novecoßanås

draudus.

Ir nepiecießama nozîmîgu resursu piesaiste dabaszinåtñu

didaktikas jomå. Salîdzinoßie pétîjumi råda, ka

Austrumeiropas valstîs (arî Latvijå), skolotåju studiju

programmås joprojåm tiek akcentéts akadémiskais komponents.

Dabaszinåtñu priekßmetu skolotåji augståk

vérté savas zinåßanas priekßmetå nevis zinåßanas, kå ˚îmiju,

fiziku vai biolo©iju iemåcît skoléniem. Augstskolås

neveiksmîgi norit paaudΩu maiña ßîs specifiski ßaurås nozares

ekspertu vidü, par ko liecina sistémisku un regulåru

publikåciju trükums nacionålajå metodiskajå un

zinåtniskajå literatürå. Vienîgi 20. gs. 90. gadu såkumå

Latvijas Zinåtnes padome ir pieß˚îrusi grantus måcîbu

satura didaktikas izstrådei skolås fizikå un ˚îmijå.

Par pedago©isko darbinieku izglîtîbas un profesionålås

meistarîbas pilnveides politikas izstrådi atbildîga

ir Izglîtîbas un zinåtnes ministrija. Atbilstoßi savai

kompetencei politikas îstenoßanu nodroßina attiecîgås

paßvaldîbas. Kopéjais pedagogu skaits Latvijå ir

51400, no tiem vispåréjå izglîtîbå iesaistîti 41700 pedagogi,

dabaszinåtñu måcîbu priekßmetus un matemåtiku

vispåréjås izglîtîbas programmås måca aptuveni

6000 skolotåji. Pedagogu tålåkizglîtîbai no valsts

budΩeta 2002. gadå tika izlietoti Ls 103254, kas saståda

vidéji Ls 2 gadå uz vienu pedagogu, påréjos izdevumus

sedza atbilstoßå paßvaldîba vai pedagogs pats.

Tåds finanséjums ir nepietiekams sistémiskai reformu

îstenoßanai.

Tålåkizglîtîbas pasåkumus var îstenot izglîtîbas

iestådes, uzñémumi un valsts iestådes, sabiedriskås organizåcijas

un citas institücijas ar atbilstoßu zinåtnisko,

pedago©isko un metodisko potenciålu. Analizéjot

daΩådu institüciju (Latvijas Universitåte, Daugavpils

Universitåte, Latvijas appleîmijas skolotåju asociåcija,

apgåds “Lielvårds”, vairåkas izglîtîbas pårvaldes u.c.)

izstrådåtås tålåkizglîtîbas programmas, nereti vérojama

savstarpéja neatbilstîba, raksturîgs vienota tålåkiz-


glîtîbas satura un péctecîbas trükums, atrautîba no

valsts plånoto reformu pamatnostådném.

20. gs. 90. gadu såkumå îstenotås decentralizåcijas

politikas rezultåtå valstî tika likvidétas republikåniskås

pedagogu atbalsta institücijas — Skolotåju kvalifikåcijas

celßanas institüts, Pedago©iskais zinåtniski

pétnieciskais institüts, Måcîbu metodiskais kabinets,

kas koordinéja metodisko kabinetu darbu rajonos.

Rezultåtå valstî ßobrîd nav skolotåju metodiskå atbalsta

institücijas, kas koordinétu skolotåju profesionålås

meistarîbas pilnveidi. Tas apgrütina vienotas måcîbu

satura politikas îstenoßanu valstî. Ievérojot to, ka skolas

ir paßvaldîbu dibinåtas izglîtîbas iestådes un ir tießi

pak¬autas paßvaldîbåm, bet augstskolu darbîba ir autonoma,

ir nepiecießams izveidot tådu tålåkizglîtîbas

modeli, kas dotu iespéju vienotu valsts politiku måcîbu

satura jautåjumos izskaidrot katram pedagogam,

îstenot vienota satura tålåkizglîtîbas programmas un

garantét vienotu prasîbu izpildi programmås, novérßot

vairåkkårtéju informåcijas interpretåciju.

NACIONÅLÅS ATTÈSTÈBAS PLÅNS kå

viens no straté©iskås plånoßanas pamatdokumentiem

valstî laika posmam no 2003. lîdz 2006. gadam ataino

prioritåtes un uzdevumus valstî, izglîtîbas attîstîbå paredzot

tålåkizglîtîbas un profesionålås orientåcijas sistému

izveidoßanu, ievießanu un pilnveidoßanu, kas

¬aus uzlabot izglîtîbas kvalitåti, efektivitåti un pieejamîbu

valstî, izlîdzinot re©ionu atß˚irîbas.

Atbilstoßi EK un Eiropas Izglîtîbas Ministru padomes

rîcîbas programmas “Izglîtîba un apmåcîba Eiropå:

daudzveidîgas sistémas, kopîgi mér˚i 2010. gadam”

pamatnostådném uzdevumi vispåréjå izglîtîbå ir:

1. veicinåt pastiprinåtu jaunießu interesi apgüt tehniskås

studijas (zinåßanas), paaugstinot interesi par

dabaszinåtném, matemåtiku un tehnolo©ijåm agrînå

vecumå, motivéjot jaunießus iegüt zinåßanas

ßajås jomås;

2. nodroßinåt dabaszinåtñu måcîba satura modernizåciju,

lielåku vérîbu pievérßot pétniecîbas un

praktisku nodarbîbu îpatsvaram måcîbu satura apguvé,

veicinot profesionålo orientåciju;

3. nodroßinåt matemåtikas un dabaszinåtñu pedagogu

izglîtîbu un apmåcîbu atbilstîgi måcîbu saturam,

kas akcenté saiti starp dabu, pétniecîbu un sabiedrîbu

kopumå;

4. nodroßinåt pietiekoßu skaitu pedagogu matemåtikas

un dabaszinåtñu måcîbu priekßmetos, kuriem

ir atbilstoßas zinåßanas un iespéja strådåt modernå,

atvértå måcîbu vidé.

IZGLÈTÈBAS ATTÈSTÈBAS KONCEP-

CIJA paredz nodroßinåt tådas pårmaiñas izglîtîbas

sistémå, kas veicinåtu uz zinåßanåm balstîtas demokråtiskas

un sociåli integrétas sabiedrîbas veidoßanos

un Latvijas iedzîvotåju tautsaimniecîbas konkurétspéjas

paaugstinåßanos, nodroßinot Latvijas kå lîdzvértîgas

dalîbvalsts iek¬außanos Eiropas Savienîbå, vienlaikus

saglabåjot un attîstot Latvijai raksturîgås kultüras

vértîbas.

Izglîtîbas sistémas attîstîbas uzdevumi:

• paaugstinåt izglîtîbas kvalitåti visås izglîtîbas

pakåpés un veidot atbilstoßi sabiedrîbas un tautsaimniecîbas

attîstîbas vajadzîbåm;

• nodroßinåt izglîtîbas pieejamîbu Latvijas iedzîvotåjiem

müΩizglîtîbas kontekstå;

• paaugstinåt izglîtîbas izmaksu efektivitåti visås izglîtîbas

pakåpés un veidos.

Nacionålås programmas projektu IZPILDES UZ-

RAUDZÈBU VEIKS, kå arî lémumu par pilotskolas

statusa pieß˚irßanu pilotskolu atlases otrajå kårtå pieñems

Izglîtîbas un zinåtnes ministrijas izveidota Nacionålås

programmas uzraudzîbas padome septiñu cilvéku

saståvå.

11

Eiropas Sociålais fonds


Kontaktinformåcija:

Izglîtîbas un zinåtnes ministrijas

Izglîtîbas satura un eksaminåcijas centrs

Va¬ñu ielå 2, Rîgå, LV-1050

Tålrunis: 7216500

Fakss: 7223801

E-pasts: isec@isec.gov.lv

www.isec.gov.lv

Nacionålås programmas projekts

K.Valdemåra ielå 34–2, Rîgå, LV-1010

Tålrunis: 7846550

Fakss: 7846556

E-pasts: projekts@isec.gov.lv

www.isec.dzm.lv

Informåcija par Eiropas Savienîbas fondiem:

www.esfondi.lv

Rîga 2005

More magazines by this user
Similar magazines