TUKUMA PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007-2019 4 ...

rpr.gov.lv

TUKUMA PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007-2019 4 ...

APSTIPRINĀTS ar Tukuma pilsētas Domes

2007.gada 11.decembra lēmumu Nr. 17.2#.

„Par Tukuma pilsētas

Teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam apstiprināšanu”.

SIA „Metrum”

Reģ. Nr.40003388748

Vienības gatve 87, Rīga, LV-1004

Tālr. 67609030, fakss 67609044

E-pasts: metrum@metrum.lv,

http://www.metrum.lv

Tukuma pilsētas Dome

Reģ. Nr.90000050975

Pils iela 18, Tukums LV-3101

Tālr. 63122707, fakss 63107243

E-pasts: dome@tukums.lv

http://www.tukums.lv/

Pasūtījums Nr. 10-6-00389 (2006.gada 30. martā)

TUKUMA PILSĒTAS

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

2007-2019

(4 sējumos)

4.sējums

1.daļa

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

Projekta vadītājs – plānotājs, MSc. ģeogr.

Plānotājs, MSc. ģeogr.

Attīstības plānošanas speciāliste, BSc. ģeogr.

Projektu vadītāju asistente

Zane SKRŪZKALNE

Andis KUBLAČOVS

Pauls LIELMANIS

Dina KRUSTIŅA

Solvita DALECKA

Rīga, 2007


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

SATURA RĀDĪTĀJS

1. TUKUMA PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 6

1.1.

2005.gada 26.maija lēmums „Par jauna teritorijas plānojuma izstrādi” (pievienojot darba

uzdevumu)

6

1.2. 2005.gada 14.jūlija lēmums „Par teritorijas plānojuma darba uzdevuma papildinājumu” 11

1.3.

2005.gada 27.oktobra lēmums „Par teritorijas plānojuma pirmā posma sabiedriskās

apspriešanas termiņa pagarināšanu”

12

1.4.

2006.gada 21.decembra lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma darba

uzdevuma precizēšanu” (pievienojot darba uzdevumu)

13

1.5

2007.gada 24.maija lēmums „Par teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu

sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”

18

1.6. 2007.gada 23.augusta lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju” 19

1.7

2007.gada 25.oktobra lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.

2019.gadam gala redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju”

20

1.8.

2007.gada 11. decembra lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-

2019.gadam apstiprināšanu”

21

2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 23

2.1.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” laikraksta

„Latvijas Vēstnesis” 2005.gada 13.jūlija numurā

23

2.2.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmā posma sabiedriskās

apspriešanas termiņa pagarināšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2005.gada

24

01.novembra numurā

2.3.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmā posma sabiedriskās

apspriešanas termiņa pagarināšanu” laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2005.gada 25

05.novembra numurā

2.4.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmā posma publisko

apspriešanu” laikraksta „Tukuma laiks” 2005.gada novembra numurā

26

2.5.

Publikācija „Par publisko diskusiju „Tukuma pilsētas jauno teritorijas plānojumu”” interneta

ziņu portālā „Nozare.lv” mājas lapā 2006.gada 02.decembrī

27

2.6.

Publikācija „Informācija par SIA „METRUM” organizēto publisko diskusiju” laikraksta

„Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2006.gada 05.decembra numurā Nr.142 (946)

28

2.7.

Publikācija „Intervija ar SIA „METRUM” teritorijas plānotāju Paulu Lielmani” laikraksta

„Tukuma ziņotājs” 2006.gada 06.decembra numurā Nr.94 (13 945)

29

2.8.

Publiskās diskusijas „Par Tukuma pilsētas perspektīvo attīstību” materiāli 2006.gada

07.decembrī

30

2.9.

Tukuma pilsētas iedzīvotāju viedokļi par apskatītajiem jautājumiem publiskajā diskusijā

„Tukuma pilsētas perspektīvā attīstība” 2006.gada 07.decembrī

36

2.10.

Publikācija „Tukums – dārzu vai augstceltņu pilsēta?” laikraksta „Dzīve Tukumā”

2006.gada 14.decembra numurā

38

2.11. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes materiāli 2007.gada 18.janvārī 40

2.12.

Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada

01.februārī

45

2.13. Teritorijas plānojuma darba semināra dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 27.februārī 46

2.14.

Publikācija „Kā attīstīsies Tukums?” laikraksta „Tukuma Laiks” 2007.gada februāra

numurā

48

Tukuma pilsētas Dome

2


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.15.

Publikācija „Par plānoto publisko diskusiju par Tukuma pilsētas telpiskās attīstības

koncepcijām" laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2007.gada 20.marta numurā Nr.34 49

(990)

2.16.

Publikācija „Par plānoto publisko diskusiju par Tukuma pilsētas telpiskās attīstības

koncepcijām” laikraksta „Tukuma ziņotājs” 2007.gada 21.marta numurā Nr.23 (13 973)

50

2.17.

Tukuma pilsētas Domes informatīvā izdevuma „Tukuma laiks” speciālizdevums 2007.gada

martā

51

2.18. Tukuma iedzīvotāju vērtējums par Tukuma pilsētas attīstības koncepcijām 57

2.19.

Publiskās diskusijas „Par Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcijām” materiāli

2007.gada 21.martā

59

2.20.

Publikācija „Jābūt atbildīgiem šodien, jo plānojums būs spēkā līdz 2019.gadam!” laikraksta

„Dzīve Tukumā” 2007.gada 27.marta numurā

63

2.21

Publikācija „Jābūt atbildīgiem šodien, jo plānojums būs spēkā līdz 2019. gadam!”

laikrakstā„ Dzīve Tukumā” 2007.gada 29.martā

64

2.22.

Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada

03.aprīlī

65

2.23.

Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma

satiksmes organizēšanas sadaļu” dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 24.aprīlī

66

2.24.

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma sanāksmes,

ar institūcijām, kas sniegušas nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, dalībnieku 67

reģistrācijas lapa 2007.gada 29.maijā

2.25.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās

apspriešanas uzsākšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 05.jūnija numurā

68

2.26

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās

apspriešanas uzsākšanos” laikraksta „Tukuma Laiks” 2007.gada jūnija numurā

69

2.27

Publikācija „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās

apspriešanas uzsākšanos” portāla „Nozare.lv” interneta mājas lapā 2007.gada 12.jūnijā

70

2.28

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

2007.gada 18.jūnijā

72

2.29

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās

apspriešanas uzsākšanos” SIA „Metrum” interneta mājas lapā www.metrum.lv 2007.gada 77

jūnijā

2.30

Publikācija „Nevar visu apbūvēt, pārdot un aizbraukt” laikraksta „Dzīve Tukumā” –

2007.gada 03.jūlija numurā

78

2.31

Publikācija „Nevar visu apbūvēt, pārdot un aizbraukt” laikraksta „Dzīve Tukumā” -

2007.gada 05.jūlija numurā

79

2.32

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

materiāli 2007.gada 17.jūlijā

80

2.33

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

materiāli 2007.gada 24.jūlijā

83

2.34

Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada

02.augustā

88

2.35.

Teritorijas plānojuma darba grupas tikšanās ar zemes īpašniekiem par Slocenes labā

krasta perspektīvo izmantošanu dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 24.augustā

89

2.36.

Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa.2007.gada

21.septembrī

90

2.37.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas sabiedriskās

apspriešanas uzsākšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 02.oktobra numurā

91

Tukuma pilsētas Dome

3


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.38.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas sabiedriskās

apspriešanas uzsākšanu” laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2007.gada 02.oktobra 92

numurā

2.39

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas

sēdi” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 11.oktobra numurā

93

2.40.

Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas

sēdi” laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2007.gada 11.oktobra numurā

94

2.41

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas sabiedriskās apspriešanas

sanāksmes materiāli 2007. gada 11. oktobrī, Tukumā

95

2.42.

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes par gala redakcijas

sabiedriskās apspriešanas rezultātiem materiāli 2007.gada 25.oktobrī

100

2.43. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts 103

3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ATZINUMI 104

3.1.

Institūciju sniegtie nosacījumi un informācija, t.sk. pašvaldības pieprasījuma

vēstules nosacījuma sniegšanai

104

3.1.1. LR Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 104

3.1.2. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 106

3.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļa 108

3.1.4. VA „Sabiedrības veselības aģentūras” Tukuma filiāle 111

3.1.5. Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa 114

3.1.6. VAS „Latvenergo” DET Tukuma tīklu rajons 116

3.1.7. A/S „Latvijas Gāze” 118

3.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma brigāde 120

3.1.9. Tukuma rajona padome 128

3.1.10. Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome 130

3.1.11. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 132

3.1.12. LR Valsts Meža dienesta Tukuma virsmežniecība 135

3.1.13. A/S „Latvijas Valsts meži” 137

3.1.14. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 139

3.1.15. SIA „Citrus Solutions” 146

3.1.16. VAS „Latvijas dzelzceļš” 149

3.1.17. Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra 151

3.1.18. SIA „Tukuma ūdens” 153

3.1.19. Smārdes pagasta padome 155

3.1.20. Tumes pagasta padome 157

3.2.

Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem (t.sk. to izvērtējums) Tukuma

pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam izstrādei

158

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Tukuma pilsētas Dome

Institūciju sniegtie atzinumi par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-

2019.gadam 1.redakciju

Pašvaldības pieprasījuma vēstule institūcijām atzinuma sniegšanai

LR Valsts Vides dienesta

Ventspils reģionālā vides pārvalde

LR Valsts kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcija

4

168

168

170

173


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.4 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļa 174

3.3.5. VAS „Latvenergo” Sadales tīkla Dienvidu Reģions 175

3.3.6.

Valsts zemes dienesta

Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa

176

3.3.7. VAS „Latvijas dzelzceļš” 177

3.3.8. SIA „Lattelecom 178

3.3.9. A/S „Latvijas Gāze” 179

3.3.10. Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome 180

3.3.11. Tukuma rajona padome 182

3.3.12. A/S „Latvijas Valsts meži” 183

3.3.13 SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 184

3.3.14. LR Valsts Meža dienesta Tukuma virsmežniecība 185

3.3.15. SIA „Tukuma ūdens” 186

3.3.16. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma brigāde 187

3.3.17. Tumes pagasta padome 188

3.3.18. Smārdes pagasta padome 189

3.3.19. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 190

3.3.20. SIA „Tukuma Siltums” 191

3.3.21. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 192

3.3.22. VA „Sabiedrības veselības aģentūras” Tukuma filiāle 193

3.3.23. SIA „BITE Latvija” 195

3.4.

3.5.

Ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem (t.sk. to izvērtējums) par Tukuma

pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju

Institūciju sniegtie atzinumi par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.

gadam gala redakciju

196

205

3.5.1. Pašvaldības pieprasījuma vēstule institūciju atzinumam par gala redakciju 205

3.5.2. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecība 209

3.5.3. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 210

3.5.4. LR Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 211

3.5.5. VAS „Latvijas dzelzceļš 212

3.5.6. A/S „Latvijas Gāze” 213

3.5.7. A/S „Latvenergo” Sadales tīkls 214

3.5.8. Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome 215

3.5.9. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 216

3.6.

Ziņojums par institūcijusniegtajiem atzinumiem (t.sk. to izvērtējums) par Tukuma

pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-20019.gadam gala redakciju

224

Tukuma pilsētas Dome

5


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1. TUKUMA PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI

1.1. 2005.gada 26.maija lēmums „Par jauna teritorijas plānojuma izstrādi” (pievienojot darba uzdevumu)

Tukuma pilsētas Dome

6


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome

7


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome

8


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome

9


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome

10


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.2. 2005.gada 14.jūlija lēmums „Par teritorijas plānojuma darba uzdevuma papildinājumu”

Tukuma pilsētas Dome

11


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.3. 2005.gada 27.oktobra lēmums „Par teritorijas plānojuma pirmā posma sabiedriskās apspriešanas

termiņa pagarināšanu”

Tukuma pilsētas Dome

12


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.4. 2006.gada 21.decembra lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma darba uzdevuma

precizēšanu” (pievienojot darba uzdevumu)

Tukuma pilsētas Dome

13


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome

14


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome

15


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 16


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 17


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.5. 2007.gada 24.maija lēmums „Par teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai

apspriešanai un atzinumu saņemšanai”

Tukuma pilsētas Dome 18


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.6. 2007.gada 23.augusta lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju”

Tukuma pilsētas Dome 19


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.6. 2007.gada 25.oktobra lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam gala

redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju”

Tukuma pilsētas Dome 20


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1.7. 2007.gada 11. decembra lēmums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam

apstiprināšanu”

Tukuma pilsētas Dome 21


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 22


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI

2.1. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis”

2005.gada 13.jūlija numurā

Tukuma pilsētas Dome 23


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.2. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmā posma sabiedriskās apspriešanas termiņa

pagarināšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2005.gada 01.novembra numurā

Tukuma pilsētas Dome 24


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.3. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmā posma sabiedriskās apspriešanas termiņa

pagarināšanu” laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2005.gada 05.novembra numurā

Tukuma pilsētas Dome 25


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.4. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmā posma publisko apspriešanu” laikraksta

„Tukuma laiks” 2005.gada novembra numurā

Tukuma pilsētas Dome 26


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.5. Publikācija „Par publisko diskusiju „Tukuma pilsētas jauno teritorijas plānojumu”” interneta ziņu portālā

„Nozare.lv” mājas lapā 2006.gada 02.decembrī

Tukuma pilsētas Dome 27


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.6. Publikācija „Par organizēto publisko diskusiju „Tukuma pilsētas jauno teritorijas plānojumu”” laikraksta

„Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2006.gada 05.decembra numurā Nr.142 (946)

Tukuma pilsētas Dome 28


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.7. Publikācija „Intervija ar SIA „METRUM” teritorijas plānotāju Paulu Lielmani” laikraksta „Tukuma ziņotājs”

2006.gada 06.decembra numurā Nr.94 (13 945)

Tukuma pilsētas Dome 29


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.8. Publiskās diskusijas „Par Tukuma pilsētas perspektīvo attīstību” materiāli 2006.gada 07.decembrī

Tukuma pilsētas Dome 30


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 31


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas kultūras nams

Lielā iela 1, Tukums

Tukuma rajons

Informatīvās sanāksmes

„Tukuma pilsētas perspektīvā attīstība”

protokols

Tukumā, 07.12.2006., Nr.1

Plkst. 17.30

Sanāksmi vada: SIA „Metrum” Tukuma projekta vadītājs Pauls Lielmanis

Sanāksmi protokolē: SIA „Metrum” Attīstības plānošanas speciāliste Dina Krustiņa

Sanāksmē piedalās: Tukuma pilsētas pašvaldības darbinieki, SIA „Metrum” projekta izstrādātāji un iedzīvotāji

(dalībnieku reģistrācijas lapu skat. 20.lpp.)

P.Lielmanis informē par Tukuma pilsētas jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, turpmākajiem

pasākumiem un sabiedrības iesaistīšanu, kā arī par Tukuma pilsētas līdzšinējo attīstību, tās raksturīgākajām

tendencēm.

Diskusija:

1. Kādiem Tukuma pilsētas attīstībai būtiskiem aspektiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība, izstrādājot

šīs teritorijas telpiskās attīstības redzējumu?

- Vai Tukuma pilsētai nepieciešams paplašināties teritoriāli?

- Ja jā, tad kurā virzienā?

- Kāda veida apbūve (daudzstāvu, mazstāvu, individuālo māju, u.tml.) turpmāk būtu pilsētā pieļaujama?

Z.Skrūzkalne. Interesi par ražošanas attīstību apturējis esošais plānojums, kurā paredzēta savrupmāju apbūve.

Pašreiz tiek izrādīta interese arī par daudzstāvu apbūvi.

I.Vistapole. 2002.g. tika paredzēta savrupmāju un ražošanas teritoriju izplešanās lauku teritorijās, ārpus

pilsētas. Apbūve apkārtējās lauku teritorijās paredzēta Tukuma pilsētas tuvumā. Jābūt atkāpei, kur sākas

pilsēta, kur - lauki. Atkāpe jāveido ar zaļajām teritorijām.

D.Dēliņa. Pilsētā daudzdzīvokļu mājas parasti koncentrējas pilsētas centrā. Aiz Smilšu ielas rajona varētu

attīstīties daudzdzīvokļu māju apbūve. (Par Tumes pagasta plānojumu.) Lidlaukā var attīstīt ražošanas

teritoriju. Smārdes pagasts pašlaik nav neko īpašu paredzējis lidlauka teritorijā. Iedzīvotāju iniciatīva – vai

iedzīvotāji vēlas dzīvot zem lidmašīnu pacelšanās laukuma. Visi cerīgi skatās uz lidlauka attīstību.

I.Vistapole. Rūpniecības ielas ražošanas teritoriju plānots attīstīt blakus Smārdes pagasta teritorijai.

D.Dēliņa. Vai Tukuma pilsētai plānots apvedceļš pa Tumes pagasta teritoriju?

Z. Skrūzkalne. Pašreizējie apvedceļa plāns ir „Latvijas valsts ceļi” iniciatīva.

M.Bērzulis. Teritorija paplašināsies uz Tumes un Smārdes pagastu pusi. Noteikti pagasti var piedalīties

pilsētas infrastruktūras izbūvē. Varbūt pilsētā jāparedz augstāka - 9 – 12 stāvu apbūve?

Z.Skrūzkalne. Apbūves augstuma modelēšanai tika speciāli pasūtīta topogrāfiskā karte ar reljefa slāni.

Z.Plikšķis. Runājot par pilsētas robežām, būtu nepieciešams pieminēt administratīvo reformu. Teritorijai

vajadzētu paplašināties uz Smārdes pagasta rēķina, dienvidu virzienā. Nepiekrīt, ka vajadzīgas torņa ēkas

Tukuma pilsētas Dome 32


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

vecpilsētā. Tās varētu paredzēt Jauntukuma centrā. Pensionāri katrs grib kaut kur rušināties. Jārēķinās, ka

mazdārziņi būs.

I.Kjahjare. Par administratīvi teritoriālo reformu. Tukuma pilsētai jāzīmē plānojumā tās teritorijas, ko vēlas.

Jāparēķina, cik daudz plānoti iedzīvotāji nākotnē.

J.Šulcs. Teritoriālās reformas rezultātā nepazudīs pilsētas teritorijas.

J.Pētersons. Jāņem vērā Tukuma ražošanas teritorijas un Tumes pagasta savrupmāju teritorijas. Jāplāno

saistībā ar blakus teritorijām.

2. Kā būtu attīstāma Slocenes upes ieleja?

- Atjaunojot Tukuma ezeru, kas būtu vēlams tā krastos – rekreācijas teritorijas, vai individuālā,

sabiedrisko iestāžu, komerciestāžu apbūve?

- Kā mazināt dzelzceļa negatīvo ietekmi ainavā?

Z.Skrūzkalne. Jāatrisina dzelzceļa jautājums. Varētu dzelzceļa līniju iebūvēt tunelī. Nav izbūvēta iela no otras

puses.

Z.Plikšķis. Tukuma ezeru nevar dēvēt par ezeru, bet par dīķi. Nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus, kurus

varētu paredzēt plānojumā. Dzelzceļš skatu netraucē, troksni nerada. Ieleju tukšu nevar atstāt.

D.Dēliņa. Varbūt ezers arī tur nav, bet jautājums, ko tur „likt” iekšā paliek.

J.Šulcs. Varbūt jārīko konkurss, kur uzņēmēji un plānotāji piedāvā risinājumus. Ja tukumnieki grib ezeru, tad

tāds jāizrok.

Nezināms. Interese par ezeru ir. Individuālai apbūvei tā nebūs piemērotākā teritorija. Tur varētu atrasties

rekreācijas teritorija – aktīvā sporta un atpūtas zona, konferenču zāle, utml.

J.Šulcs. Ir interese tikai par individuālo apbūvi.

M.Bērzulis. Par apbūvi pie dzelzceļa. Ir problēma ar esošajām ēkām.. Vajadzīgs ceļš, lai piekļūtu dienvidu

nogāzei. Tur atrodas rezervētas teritorijas.

3. Uz kādām galvenajām nozarēm balstīt (piemērot) pilsētas attīstību?

- Lai mērķtiecīgi plānotu attīstību un virzītos uz to, ir svarīgi definēt, kuras galvenās nozares būs

pilsētas attīstības pamatā.

A.Pužulis. Kā Rīgas reģions skatās uz Tukuma pilsētu. Pārrobežu intereses – plānošana jāveic saskaņā ar

apkārtējām pašvaldībām. Tukums – rajona centrs, saimnieciskais un organizatoriskais centrs. Meži, transports,

loģistika, tūrisms. Tukums – uz robežas starp Rīgu un Kurzemi, vārti uz Kurzemi. Daudzfunkcionāls rajona

attīstības centrs, varētu kļūt par Rīgas atbalsta centru, atslogojot Rīgu no dažādām tās funkcijām. Tukums labi

sasniedzams, varētu veidot multimodālo transporta mezglu. Tukuma reģions – nozīmīgs lauksaimniecības

atbalsta centrs.

4. Kuras pilsētas teritorijas nākotnē būtu izmantojamas savādāk nekā līdz šim, kādai izmantošanai jūs

dotu priekšroku?

- Vai nākotnē būtu nepieciešamas izmaiņas pilsētas mazdārziņu teritorijās?

- Vai būtu veicamas izmaiņas Rūpniecības ielas rajonā?

- Kā uzlabot Jauntukuma mikrovidi?

I.Kjahjare. Kādas ir idejas par kartinga trasi?

Z.Skrūzkalne. Ir interese atjaunot kartinga trasi. Ideja – piedāvāt teritoriju autoapmācībai nav guvusi atbalstu.

Vīzija – bērnudārzs. Bremzējošais faktors – kapu tuvums.

T.Čeže. Esošais TP bremzē attīstību. Varētu paredzēt jaukta tipa apbūvi, lai būtu rīcības brīvība.

Tukuma pilsētas Dome 33


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

D.Dēliņa. Arī Šveicē un Austrijā pastāv mazdārziņi. Tā ir teritorija, kas dod pilsētai zaļumu. Vai Tukums būs

mazpilsēta ar mazdārziņiem vai rūpnieciska pilsēta ar augstu apbūvi?

J.Šulcs. Ja nebūs ražošana – būs „nabagmāja”. Pilsētai jābūt ambīcijām un pilsētas funkcijām. Ražošanai jābūt

konkrētās teritorijās.

D.Dēliņa. Latvijā nav pilsētbūvniecības normatīvu.

J.Šulcs. Pastāv profesionāli apbūves noteikumi un iedzīvotāju individuālās vēlmes, bieži vien šīs abas lietas ir

lielā konfliktā.

M.Bērzulis. Dzīvojamās mājas nepieciešamas maksimāli daudz. Šīs teritorijas varētu attīstīt Pauzeru pļavās

un Smilšu ielas rajonā. Mazdārziņu teritorijas varētu saglabāt. Arī kartinga trasi varētu saglabāt.

R.Rudzītis. Vai ir plānota divjoslu dzelzceļa attīstība? Rīgas – Ventspils maģistrāles attīstība varētu būtiski

ietekmēt iedzīvotāju mehānisko pieaugumu Tukumā.

Z.Skrūzkalne. Reģionālajā plānojumā ir rakstīts atzinums par satiksmes organizāciju, pirmkārt, par sabiedriskā

transporta satiksmi starp Rīgu un Tukumu, kas ir prioritāra, ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu. Nākotnē varētu

tikt organizēts sabiedriskais transports uz Rīgas Starptautisko lidostu.

D.Dēliņa. Rekonstrukcijas projekts Ventspils šosejai ir atlikts, jo tika secināts, ka 4 – joslu ceļš vēl nav

nepieciešams.

J.Šulcs. Satiksmes ministrijas nostāja – pašvaldībai ir jāmaksā par to, lai vilciens uz Tukumu nāktu.

A.Kublačovs. Transports jāplāno vismaz 30 – 40 gadiem. Plānojumā nav iespējams izvērtēt ienākuma nodokļu

pārdales sistēmu. Jādomā par ražošanas un komercapbūves teritorijām.

J.Šulcs. Jāparedz Tukumā daudzstāvu māju celtniecība.

5. Kuras ir aktuālākās problēmas pilsētas transporta sistēmā un kādi būtu priekšlikumi to risināšanā?

- Kurai no dzelzceļa pārbrauktuvēm pilsētā būtu nepieciešams divu līmeņu risinājums, kura no tām pēc

nozīmīguma ir svarīgāka?

- Kur nepieciešams ierīkot vai likvidēt vienvirziena ielas?

Z.Plikšķis. Dzelzceļa jautājumā jārisina 2 – līmeņu pārejas jautājums. Meža iela pie pienotavas. Problēma –

pilsētas apbraucamais ceļš. Apbraucamais ceļš vecpilsētai – gar ezera malu. Grūti paredzēt apbraucamo ceļu

no Engures puses uz staciju. Tulpju iela – sarežģīts jautājums. Vecpilsētā izveidojusies tikai vienvirziena

satiksme. Stāvēšanas aizliegumi uz ielu malām. Jelgavas iela rekonstrukcija. Plānojumā jāparedz gājēju un

velosipēdistu celiņi.

I.Vistapole. Raudas iela rekonstrukcijas projekts atlikts uz nākamo gadu.

A.Puķīte. Kad paredzēta Zemītes ielas rekonstrukcija?

I.Vistapole. Teritorijas plānojumā ir jārisina Zemītes ielas problēmas (gājēji, velobraucēji, brauktuve).

J.Šulcs. Dzelzceļa pāreja. Estakāde – Tukums – Slocenes upe – Rīgas iela jārisina.

Nezināms. Ezergaiļos varētu atjaunot veco pārbrauktuvi.

Z.Skrūzkalne. Konstruktīvāk ir veidot ceļu paralēli dzelzceļam un pieslēgt to klāt citā vietā.

V.Bērzājs. 2004. gada pārrunas. Vilciena mašīnistam jāredz pārbrauktuvi. Tādēļ, vai nu jāizcērt krūmāji vai arī

pārbrauktuve nav iespējama.

M.Bērzulis. Pārgalvīga ideja.

D.Dēliņa. Priekšlikums atjaunot transporta kustību Lielā iela – Pils iela.

Tukuma pilsētas Dome 34


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

J.Šulcs. Pilsētā nepieciešama gājēju iela, kas varētu būt arī Pils iela.

Z.Skrūzkalne. Tāpēc vajadzīga paralēlā iela dzelzceļam.

J.Šulcs. Ir attīstītas autostāvvietas ap Pils ielu. Plānotājiem jārisina vecpilsētas transporta problēmas, prioritāte

šajā teritorijā noteikti nav autotransportam.

I.Kjahjare. Autotransports jāskata kontekstā ar daudzdzīvokļu apbūves teritorijām.

J.Šulcs. Jāparēķina, cik autostāvvietas ir 200 – 300 m rādiusā. Rūpniecības iela – atkritumu šķirošanas

laukums. Tukuma kultūras nams un stāvlaukuma jautājums. Varbūt Lielā iela 3 aizmugurē.

Sanāksmes nobeigums: plkst.20.00

Sanāksmes vadītājs: P.Lielmanis

Protokoliste: D.Krustiņa

Tukuma pilsētas Dome 35


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.9. Tukuma pilsētas iedzīvotāju viedokļi par apskatītajiem jautājumiem publiskajā diskusijā „Tukuma pilsētas

perspektīvā attīstība” 2006. gada 07.decembrī

Kopā tika saņemti 32 iedzīvotāju viedokļi.

1. Kādiem Tukuma pilsētas attīstībai būtiskiem aspektiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība, izstrādājot

šīs teritorijas telpiskās attīstības redzējumu?

• Pilsētu varētu paplašināt Kandavas virzienā (jau dotajā brīdī ir laba satiksme, starppilsētu autobusi); aiz

Jauntukuma, uz Jelgavas krusta pusi; līdz Ventspils šosejai; teritoriju ap Melnezeru; teritoriju Smilšu ielas

rajonā.

• Paplašināšanās virziens atkarīgs no dažādiem faktoriem – iedzīvotāju potenciālais skaita pieaugums,

nodarbinātības iespējas, sabiedriskais transports, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.

• Pilsētas teritoriju var arī nepaplašināt, bet izmantot līdz šim neapgūtās teritorijas: mazdārziņus un pļavas.

• Jāattīsta visa vieda apbūve. Jauntukumā un Lauktehnikā varētu attīstīt daudzstāvu dzīvojamo apbūvi,

augšējo stāvu iedzīvotājiem būtu vērā ņemama panorāma. Citos pilsētas rajonos individuālo māju apbūve

• Pilsētu jāpaplašina visos virzienos.

• Nevajag aizmirst par auto stāvvietu trūkumu dzudzstāvu māju tuvumā.

2. Kā būtu attīstāma Slocenes upes senleja?

• Tukuma ezers būtu atjaunojams. Tā krastos pieļaujam vienīgi atpūtas un rekreācijas zona.

• Ezera krastos varētu atrasties sabiedrisko iestāžu teritorija, piem. koncertzāle, arī savrupmāju dzīvojamā

zona (tālāk no krasta). Nevajadzētu attīstīt komerciestādes.

• Tukuma ezeru nevajadzētu atjaunot. Tā vietā labāk vairākas ūdenstilpnes. Pilsētu vajag uzlabot, nevis

mainīt.

• Dzelzceļa satiksme ir vērtīga. Pozitīvo momentu ir daudz vairāk kā negatīvo.

• Dzelzceļa kustības radīto troksni varētu mazināt ar prettrokšņa sienu izbūvi. Tādējādi arī varētu palielināt

satiksmes drošību ap dzelzceļu. Sienu varētu apzaļumot.

3. Uz kādām galvenajām nozarēm balstīt (piemērot) pilsētas attīstību?

• Tūrisms.

• Loģistika.

• Rīgas „guļamrajons”.

• Vieglā rūpniecība.

• Tirdzniecība un apkalpojošā sfēra.

• Tehnoloģiskais parks.

• Izglītība.

4. Kuras pilsētas teritorijas nākotnē būtu izmantojamas savādāk nekā līdz šim, kādai izmantošanai jūs

dotu priekšroku?

• Mazdārziņu teritorijas – individuālā dzīvojamā apbūve; mazdārziņiem pilsētā nav vietas – jāpārceļ uz

pilsētai pieguļošajām teritorijām.

• Kartingu trase, mototrase – jāatjauno to darbība; jāveido rekreācijas zonas.

• Rūpniecības un Dienvidu ielu rajons – attīstīt savrupmāju un vairākstāvu dzīvojamo apbūvi.

• Pauzera pļavas.

• Jauntukumā nepieciešama ielu sakārtošana.

• Rūpniecības teritorijas nepieciešams evakuēt no pilsētas centra zonas.

• „Problēmas sakārtošana nevis tās „amputēšana””.

5. Kuras ir aktuālākās problēmas pilsētas transporta sistēmā un kādi būtu priekšlikumi to risināšanā?

• Automašīnu stāvlaukumi, varbūt ierīkot daudzstāvu autostāvvietu.

Tukuma pilsētas Dome 36


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

• Gājēju drošība; regulējamas gājēju pārejas.

• Nepieciešams uzlabot ielu un ietvju seguma kvalitāti; izveidot ietves, kur tās nav, bet būtu nepieciešamas.

• Divu līmeņu krustojums jāveido pie abām pārbrauktuvēm - Tukums I un Tukums II, ja apstākļi to neļauj, tad

rūpīgi jāizvērtē, kurai dot priekšroku; noteikti tai, kurā intensīvāka satiksme.

• Apvedceļš caur motortrasi virzienā uz Enguri.

• Vienvirziena ielu risinājumi, galvenokārt Vecpilsētā; Vecpilsētu vispār vajadzētu atbrīvot no satiksmes,

izveidot gājēju ielas.

Tukuma pilsētas Dome 37


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.10. Publikācija „Tukums – dārzu vai augstceltņu pilsēta?” laikraksta „Dzīve Tukumā”, 2006.gada

14.decembra numurā

Tukuma pilsētas Dome 38


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 39


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.11. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes materiāli 2007.gada 18. janvārī

Tukuma pilsētas Dome 40


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma dome

Pils ielā 18, Tukums

Tukuma rajons

Darba grupa sanāksme

Tukumā, 18.01.2007., Nr.2

Plkst.15.30

Sanāksmi vada: SIA „Metrum” Tukuma projekta vadītājs Pauls Lielmanis

Sanāksmi protokolē: SIA „Metrum” attīstības plānošanas speciāliste Dina Krustiņa

Sanāksmē piedalās: Tukuma pilsētas pašvaldības darbinieki, SIA „Metrum” projekta izstrādātāji un iedzīvotāji

(dalībnieku reģistrācijas lapu skat. 28.lpp.)

Diskusija:

1. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Tīlē.

Tukuma pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals, kas atrodas Smārdes pagastā un funkcionāli ir saistīts ar

pilsētas teritoriju, jo izvietotas attīrīšanas ietaises. Tās apkalpo lielāko pilsētas daļu ar apmēram 15000

iedzīvotājiem. Tukuma pašvaldībai saskaņā ar likumu katru gadu jāmaksā dabas resursu nodoklis Smārdes

pašvaldībai. 1991.gada ģenplānā jau bija paredzēta šīs robežas precizēšana.

Jaunā plānojuma risinājuma variants. Koriģēt Tukuma pilsētas administratīvo robežu, NAI „Tīle” un apkārtējo

teritoriju iekļaujot pilsētā.

Priekšlikumi:

Lielākais zemes īpašnieks – pareizticīgo baznīca;

Smārdes pagasts nepiekritīs.

2. Rūpniecības ielas rajons starp VAS „Latvijas valsts ceļi” un SIA „Tukuma energoceltnieks”.

Teritorija, kas funkcionāli ir un varētu būt saistīta ar pilsētu, bet administratīvi atrodas Smārdes pagastā. To

šķērso Rūpniecības iela, kas ~ 400 m iziet ārpus pilsētas. Šī teritorija iepriekšējos plānojumos (1991.g. un

2002.g.) jau bijusi paredzēta kā ieslēdzama pilsētā, nosakot to ražošanai un komercapbūvei.

Jaunā plānojuma risinājuma variants. Koriģēt Tukuma pilsētas administratīvo robežu, Rūpniecības ielas posmu

un tai piegulošo teritoriju iekļaujot pilsētā.

Priekšlikumi:

Pašreizējās izmantošanas kartē nav pareizi attēlota pašreizējā pilsētas robeža;

Robeža jāievelk abpus Rūpniecība ielai;

Problēma daļēji attiecās uz pilsētas teritoriju. Jāvadās pēc Smārdes pagasta;

Robeža jāvelk pēc iespējas tālāk no ielas;

(Pauls Lielmanis informē par Smārdes pagasta TP izmantošanu)

1) Smārdes pagasts šajā vietā paredz individuālo apbūvi, ko gribēs realizēt;

2) Nepieciešams mainīt zonējumu (pašlaik tur ir stihiski veidojusies izgāztuve);

3) Z.g. šobrīd ir sadalīti, var pāriet uz saviem noteikumiem;

4) Melnezera piemērs – tika uzskatīts, ka tas atrodas pilsētas teritorijā, bet beigās tomēr izrādījās, ka

Smārdes pagastam piederošs;

5) Robežas maiņa arī šajā teritorijā.

3. Dārzkopības kooperatīvu „Pārupe” un „Līdums” teritorijas.

Tukuma pilsētas Dome 41


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Neskatoties uz Tumes pagasta plānojumā paredzēto, ka, veicot dzīvojamo māju būvniecību Pārupē un

Līdumā, jāizstrādā detālplānojums un jāizbūvē centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija, prasības netiek

ievērotas un šobrīd notiek būvniecība. Abas augstākminētās blīvās apbūves teritorijas tieši piekļaujas pilsētai

un ir faktiska pilsētas sastāvdaļa.

Jaunā plānojuma risinājuma variants. Koriģēt Tukuma pilsētas administratīvo robežu, Pārupes un Līduma

dārzkopības teritorijas iekļaujot pilsētā, obligāti paredzot drošu transporta kustību, kas savienota ar pilsētas

ielām.

Priekšlikumi:

Robeža – pa Ventspils šoseju;

Ja robeža ir dabīga, nav iespējams to kontrolēt;

Vai būs nepieciešams pārņemt haotisko apbūvi;

Pilsētā daudzviet trūkst ūdens un kanalizācija;

(Pauls Lielmanis informē, ka nepieciešams izvērtēt zemes izmantošanas efektivitāti);

Pārupe nav izdevīga;

Vienam z.g. izdots uzdevums kanalizācijas izbūvei;

4.”Lukoil” naftas bāze un piegulošā teritorija. Bijusī padomju armijas degvielas bāze, kura ~ 2 gadus netiek

izmantota ir piesārņotākā pilsētas teritorija, turklāt atrodas tuvu dzīvojamiem rajoniem un Slocenes upei.

Negatīvi ietekmē pilsētas ainavu.

Jaunā plānojuma risinājumu varianti. Nepieļaut naftas bāzes darbības atjaunošanu šajā teritorijā. Paredzēt

teritorijas sanāciju. Teritorijas izmantošanu jāskata saistībā ar jauno divlīmeņu satiksmes pārvadu pār

dzelzceļu Tukums I un iespējamo autoostas un dzelzceļa stacijas pārcelšanu.

Priekšlikumi:

1.) Ir izdots plānošanas – arhitektūras uzdevums teritorijas sakārtošanai;

2.) Nepieciešams tikties un diskutēt;

3.) Pozitīvi vērtēta iespēja likvidēt no pilsētas teritorijas;

4.) Kā naftas bāze – nav aktuāla;

5.) Cisternas nav izmantojamas;

6.) Durbes rajonā daudzviet dzeramā ūdens kvalitāte ir neapmierinoša;

7.) Iespējams likt citu zonējumu;

(Pauls Lielmanis informē, ka nepieciešama saruna ar viņiem, jāprecizē teritorijas robežas, ierosināt kā

sabiedrisko, komerciestāžu apbūvi).

5. Sakņudārzu masīvs aiz Spartaka ielas (līdzās mototrasei).

Mazdārziņu masīvs, kas aizņem ievērojamu pašvaldības zemju daļu (~ 35 ha) Tukuma pilsētā. Teritorija

atrodas ielejā un ir labi pārskatāma no vairākiem skatu punktiem. Dažādie žogi, būdiņas un darbarīku

novietnes, kā arī apsaimniekošana (kārtība) pilsētas ainavā kopumā nerada labu iespaidu.

Jau iepriekšējos plānojumos (1991.g. un 2002.g.) un nesen apstiprinātajā Tukuma satiksmes koncepcijā caur

sakņudārzu teritoriju paredzēta pilsētas maģistrālās ielas izbūve.

Jaunā plānojuma risinājumu varianti. Paredzēt teritorijas rezervēšanu pilsētas maģistrālajai ielai, kas savienotu

Raudas un Meža ielas. Mainīt zonējumu mazdārziņu teritorijai.

Priekšlikumi:

• Maģistrāle ir nepieciešama;

• Jāskata saistībā ar ražošanu;

• Šī vieta ir pievilcīga blakus esošā meža dēļ, mazdārziņu teritorijas ainaviski traucē. Ražošanas teritorija

tika ielikta valdošo vēju dēļ;

• Komercapbūves vai ražošanas teritorija. Lidostas attīstības gadījumā, lidmašīnu pacelšanās ass līnija ies

tieši pāri teritorijai;

• Aktuāli – dārziņu teritorijas;

Tukuma pilsētas Dome 42


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

• Dārziņu īpašnieki nav gatavi atteikties no saviem īpašumiem, taču būdas ir jāaizstāj ar ko ainaviskāku;

• Kā kāds mazdārziņš atbrīvojas, tālāk tā apsaimniekošanu nevienam nenodot;

• Pašvaldība ir noteicēja par teritoriju;

• Mazdārziņu problēma noteikti jāatrisina plānā;

• Parks šajā teritorijā, visa veida apbūve;

• Vai nepieciešams saglabāt suņu patversmi;

• Apmēram puse pilsētas reālajā situācijā atrodas zem lidlauka ietekmes zonas, pirmkārt, Durbes rajons;

lidosta prasa sertifikāciju uz mazo kravu lidmašīnu nolaišanās iespējas;

• Ja par katru kravu nauda nāk Tukuma pilsētas domē, tad šo naudu var izmantot tālākā attīstībā, un šis

bizness ir pilsētai izdevīgs.

6.Smilšu-Tulpju ielas rajons.

Teritorija pašreiz tiek uzskatīta par perspektīvāko dzīvojamai apbūvei, t.sk., arī vairākstāvu apbūvei. 1991.g.

ģenplānā 3-5 stāvu apbūvei plānota lielāka platība, nekā 2002.g. plānojumā.

Jaunā plānojuma risinājumu varianti. Ņemot vērā līdz šim izskanējušos viedokļus par šī rajona perspektīvi

mājokļu nodrošināšanā, kontekstā ar lidostas attīstību, jāizstrādā vismaz 2 varianti rajona attīstībai, izvērtējot

vairākstāvu apbūves iespējas.

(Pauls Lielmanis informē par idejām vairāksstāvu dzīvojamo māju apbūvei.)

Priekšlikumi:

• Galvenā problēma – transporta risinājumi;

• 125 jauni dzīvokļi – nepieciešamas ap 150 jaunas stāvvietas;

• Viena izeja – daudzstāvu autostāvvietas;

• Vakaros visas ielu nomales ir „noliktas” ar automašīnām, savukārt, maksas autostāvvietas stāv tukšas;

• „Dubultās” automašīnas – viena ikdienas lietošanai, otra stāv garāžā;

• Kādam z.g., kas vēl ir pašvaldības īpašumā, jāpiešķir plānotā izmantošana stāvlaukumam, iespējams,

Smilšu ielas rajonā;

• Esošo garāžu teritorijām var palielināt intensitāti, iespēja padziļināt un uzcelt arī kādu stāvu virsū;

• Celtnieku ielā ir pašvaldību zeme, bet garāžas tagad ir privātas;

• „Tukuma siltumu” vajadzēt „iznest” ārpus pilsētas (utopiska ideja), taču teritorija tiešām nav piemērota

dzīvošanai, lai arī paredzēta individuālā apbūve;

• Koģenerācijas stacija pieprasa sev teritoriju, noteikti jāparedz, cik un kādu apbūvi pieļaut, vajadzētu

ražošanas un komercapbūves teritorijas;

• Atsevišķas mājas, kuras varētu būt arī augstākas par 5 stāviem;

• Optimālais - 6 – 7 stāvus, nevajadzētu vairāk par 8 stāviem, šīm mājām jābūt ārā no vēsturiskā

centra;

• Nepieciešams „iet” līdzi laikmetam, nevērst tik daudz uzmanības uz koka apbūvi;

• Panorāmas lifts, varētu izmantot augšējo stāvu kā sabiedrisko teritoriju, iedzīvotāji varētu braukt un

skatīties savu pilsētu no augšas;

• Vajadzīga pāreja ar 5 stāvu mājām, nevar starp privātajām mājām iebūvēt vienu daudzstāvu māju;

• Jaunā dzīvojamā rajona kontekstā jārunā perspektīvā vismaz uz 12 gadiem, par piebraucamajiem

ceļiem, stāvvietām, u.c.;

• Pilsētā nepieciešama vertikālā daudzveidība.

7.Slocenes senleja, tās kreisais un labais krasts.

Ledāja kušanas ūdeņu veidota senleja, kas teritorijai piešķir īpašu ainavisku vērtību. Pašreiz

visnepievilcīgākais ir senlejas labais krasts, taču arī kreisajā krastā notikušas pārmaiņas padomju laikos –

ainaviskā vērtības samazinājusies, gandrīz 60 gadus vairs neeksistē kādreizējā ūdenstilpe – Tukuma ezers.

Slocenes senlejas kreisais krasts vairs neskatās uz ielejas pusi. Diskutējama ir ielas izveidošanas

nepieciešamība un dzelzceļa negatīvo faktoru mazināšana.

Tukuma pilsētas Dome 43


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Izskanējuši viedokļi, kā nākotnē Slocenes labā krasta siluetam nevajadzētu asociēties ar rūpnieciska un

tehniska rakstura būvēm, tas radītu labākus iespaidus par pilsētu ar tās apmeklētājiem, raugoties no

vecpilsētas.

Jaunā plānojuma risinājumu varianti. Slocenes kreisajā krastā paredzēt vietējas nozīmes ielas izveidi,

dzelzceļu ieslēgt tunelī, pēc rūpīgas izpētes un priekšdarbiem atjaunot ūdenstilpi, paredzot publiski pieejamas

rekreācijas teritorijas abpus tai. Ievērojami jāuzlabo Slocenes labā krasta ainava, paredzot ievērojamas

izmaiņas (piemēram, elektrotīklu „noslēpšana”, apbūve, zaļumu teritorijas).

Priekšlikumi:

• Dzelzceļa ievadīšana tunelī;

• IVN būtu nepieciešams;

(Pauls Lielmanis uzsver Slocenes ielejas nozīmīgumu Tukuma pilsētas „sejā”, siluetā; perspektīva tūrismam,

taču nesakārtota vide – rūpnieciska teritorija, vadi, krūmājs, u.c.; vērienīgāki projekti un ieceres);

• Paralēlā iela starp dzelzceļu un vecpilsētu;

• Trokšņu noslāpējošo sienu izbūve;

• Teritorija ir sekla, līdzena, ar minimālu kritumu, iela būtu nepieciešama, lai varētu sākt apgūt teritoriju.

Ielejas vidusdaļā var radīt mākslīgus dīķus, pilsētā jāveido zaļās teritorijas, kuras pašlaik trūkst. Iedzīvotāji

pārsvarā iet uz Melnezeru pastaigāties. Jauno māju iedzīvotājiem arī vajadzēs zaļās teritorijas. Autostāvvietu

vietu Pauzeru pļavās.

Nav iespējams radīt pietiekami daudz pārvadu pār dzelzceļa sliedēm, varētu radīt satiksmes riņķi, pirmkārt,

teritorija jānosusina un jārada pateicīga veģetācija. Dzelzceļa malas varētu nostādīt ar dabīgo augāju.

• Latvijā citi noteikumi dzelzceļa malu apbūvei, apaudzēšanai.

• Pārapbedīšanas jautājums piemiņas vietā jārisina (baznīcas atļauja saņemta). Šī teritorija perspektīvā

varētu būt piemērota zaļajai teritorijai.

8.Rajons, kas piekļaujas pilsētas ZR daļai.

Ļoti liela interese līdz šim ir izrādīta par blīvas mazstāvu un savrupmāju dzīvojamās apbūves izveidi šajā

rajonā. Tā plānota Tumes pagasta plānojumā un dažviet jau aktīvi notiek. Ja tiek lemts par blīvas apbūves

īstenošanu pilsētai piegulošajā teritorijā (pašreizējā Tumes pagasta administratīvajā teritorijā), noteikti jāparedz

atbilstoša pilsētas robeža koriģēšana. Pamatoti secinājumi par šo zemes resursu integrēšanu pilsētas attīstībā

var tikt izdarīti pēc pilnīgas pašreizējās zemes izmantošanas efektivitātes pilsētā izvērtējuma un prognožu par

potenciālo pieprasījumu plānošanas periodā izdarīšanas.

Priekšlikumi:

• Apbūve gar Jumpravas ielu;

(Pauls Lielmanis informē, ka šis ir reālākais pilsētas izplešanās virziens; būtu nepieciešams iezīmēt

perspektīvo robežu. Pauls Lielmanis informē par teritorijas plānošanas principiem);

• Pagastam nav interese atdot savas teritorijas;

• Sadzīves infrastruktūras lietotāji būs pilsētas iedzīvotāji, kas savas mājas uzbūvējuši ārpus pilsētas

robežām;

• Pašvaldība nav pietiekami spēcīga teikt savu vārdu par pašu zemēm, arī par citu zemēm ne;

• Nepieciešama administratīvā reforma;

• Teritorija pretim Zirņu ielai jārisina.

Sanāksmes nobeigums: plkst.17.30

Sanāksmes vadītājs: P.Lielmanis

Protokoliste: D.Krustiņa

Tukuma pilsētas Dome 44


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.12. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 01.februārī

Tukuma pilsētas Dome 45


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.13. Teritorijas plānojuma darba semināra dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 27.februārī

Tukuma pilsētas Dome 46


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 47


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.14. Publikācija „Kā attīstīsies Tukums?” laikraksta „Tukuma Laiks”, 2007.gada februāra numurā

Tukuma pilsētas Dome 48


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.15. Publikācija „Par plānoto publisko diskusiju par Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcijām”

laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2007.gada 20.marta numurā Nr.34 (990)

Tukuma pilsētas Dome 49


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.16. Publikācija „Par plānoto publisko diskusiju par Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcijām”

laikraksta „Tukuma ziņotājs” 2007.gada 21.marta numurā Nr.23 (13 973)

Tukuma pilsētas Dome 50


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.17. Tukuma pilsētas Domes informatīvā izdevuma „Tukuma Laiks” speciālizdevums 2007.gada martā

Tukuma pilsētas Dome 51


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 52


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 53


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 54


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 55


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 56


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.18. Tukuma iedzīvotāju vērtējums par Tukuma pilsētas attīstības koncepcijām

Kā vērtējat Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcijas?

Kopā saņemti 22 vērtējumi; 6 no tiem netika pausts konkrēts atbalsts nevienai no koncepcijām.

Par koncepciju „Tukums bez robežām”

Atbalsta: 9 Atbalsta: 7

Vērtējums un ierosinājumi:

Jaunveidotās atpūtas zonas pie ūdeņiem

iedzīvotājiem ir vitāli nepieciešamas. Tādēļ

Slocenes upes ieleja ir jāizceļ, jāpārdomā

būvniecība upes ielejā.

Ezeru platību varētu veidot lielāku, lai paplašinātu

rekreatīvo zonu.

Slocenes ieleju varētu veiksmīgi saslēgt ar

Durbes parku, tādējādi viena zaļā zona

netraucēti pārietu uz otru. Tā būtu

iegūstamas ļoti lielas zaļās teritorijas, kuras

nešķērso transports. Izmantojot Jelgavas

ielas tiltu pār Slocenes upi šo saslēgumu

varētu veidot divos līmeņos ar dalītu plūsmu.

Jāizkopj skats, iebraucot pa autoceļu no Rīgas –

Jelgavas puses.

Laba transporta shēma. Paredzēta jauna ceļa

būve, kas atslogos pilsētu.

Lidostas iespējamā attīstība – gan pozitīvi, gan

negatīvi. Jāupurē iedzīvotāju labsajūta un

veselība vai arī straujāka pilsētas attīstība.

Kompromiss – atļaut nolaisties tikai sporta

lidmašīnām.

Tukuma pilsētas Dome 57

Par koncepciju „Slocenes šūpoles Tukuma

pakalnos”

Vairāk domāts par bērniem un jauniešiem, viņu

vajadzībām, atpūtas un izglītības iespējām.

Veiksmīgi rūpnieciskās apbūves risinājumi.

Pozitīvi vērtējams, ka viena ezera vietā izveidotu

vairākus ezerus, līdz ar to radot vairāk

atpūtas zonas.

Pilsētas teritorijas jāpievieno Melnezera teritorija,

kam pašlaik nav kārtīga saimnieka.

Nevajadzētu būvēt gaisa tiltu par dzelzceļu.

Labāks risinājums – tunelis vai parasts tilts

prom no pilsētas centra.

Apļveida ielu krustojumi ir paši racionālākie.

Kritika

Jaunās ielas izbūve gar dzelzceļu nereāla, jo teritorijas atrodas privātīpašumā.

Pārāk daudz jaukta tipa apbūves var būt bīstama.

Nepieciešamāks ambiciozāks attīstības scenārijs.

Koncepcija „Slocenes šūpoles Tukuma pakalnos” pārāk vispārīga, sentimentāla un romantiska.

Nepilnībā izanalizētas vēsturiskā centra apbūves aprises.

Pietrūkst nozīmīgāko skatu punktu izvērtējums un analīzes.

Netiek piedāvāta galveno maģistrālu analīze.

Nepatīk ideja „ Tukums – aplīšu pilsēta” – runa ir par ceļiem un apļveida kustību.

Vieglāk un ērtāk būtu orientēties kartēs, ja abu koncepciju attēlojumā izmantotu vienādu krāsojumu.

Vērtējumi par abām koncepcijām:

Koncepciju aprakstos nav īsti uzsvērts, kas būtiski atšķiras abās koncepcijās. Abos gadījumos ir daudz

kopīga.

Vieglāk būtu orientēties, ja atšķirīgais un kopīgais kaut kā būtu izcelts un apkopots, piem. tabulas veidot


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

pēc vienotiem kritērijiem – iedzīvotāju skaits, galvenās pilsētas funkcijas, atbilstoši telpiskie risinājumi.

„Mēģinot izdarīt izvēli par labu vienai vai otrai koncepcijai, mēģināju rīkoties kā bērnībā, spēlējot spēli

„atrodi 7 atšķirības”.”

Saprāta robežās būtu jāapvieno abas koncepcijas.

Ražošana noteikti ir jāattīsta, jāparedz vieta šādai attīstībai, jo tirdzniecība vien nedos līdzekļus pilsētas

attīstībai un veicinās pilsētas veidošanos par Rīgas guļamistabu (daļēji jau šobrīd ir tāda situācija).

Visai jaunattīstāmajai teritorijai strikti jānosaka arhitektūras koncepcija.

Administratīvās robežas jāpaplašina visos iespējamos virzienos.

Vairāk jāpievēršas kopēju risinājumu un vienotas koncepcijas izstrādei pilsētai kopā nevis atšķirīgām

alternatīvām.

Tukuma pilsētas Dome 58


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.19. Publiskās diskusijas „Par Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcijām” materiāli 2007.gada 21.martā

Tukuma pilsētas Dome 59


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 60


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma 2. pamatskola

Raiņa iela 3a, Tukums

Tukuma rajons

Informatīvās sanāksmes

„Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcija”

protokols

Tukumā, 21.03.2007., Nr.3

Plkst.17.30

Sanāksmi vada: SIA „Metrum” Tukuma projekta vadītājs Pauls Lielmanis

Sanāksmi protokolē: SIA „Metrum” attīstības plānošanas speciāliste Dina Krustiņa

Sanāksmē piedalās: Tukuma pilsētas pašvaldības darbinieki, SIA „Metrum” projekta izstrādātāji un iedzīvotāji

(dalībnieku reģistrācijas lapu skat. 47.lpp.)

Pauls Lielmanis iepazīstina klātesošos ar sagatavotajām Tukuma pilsētas telpiskās attīstības koncepcijām:

„Tukums bez robežām” un „Slocenes šūpoles Tukuma pakalnos”.

Diskusija: atklāj Juris Šulcs, Tukuma pilsētas priekšsēdētājs

Z.Skrūzkalne. Tukumā noteikti jāattīsta ražošanas teritorijas. Ražošana dos līdzekļus rekreācijas attīstībai

Slocenes ielejā.

M.Birzulis.

Vai ražošanas teritorijas, kuras pašlaik atrodas centra zonā, varēs paplašināties savā teritorijā? Apšaubu

jaunas savienojošas ielas starp Lauktehniku un Rūpniecības ielu veidošanas nepieciešamību.

M.Koleda.

Jāaktualizē kāda no esošajām dzelzceļa pārbrauktuvēm. Kas notiks ar augstsprieguma līnijām Tukuma ezera

atjaunošanas gadījumā?

D.Dēliņa. Koncepcijās ražošanas teritorijas plānotas applūduma zonās, kuras nedrīkst apbūvēt. (Jāprecizē

applūduma zonas.)

A.Puķīte. Kā tiek saredzēta Tukuma lielākā uzņēmuma „Tukuma siltums” attīstība. Pašlaik tam ir tendence

paplašināties, ko iedzīvotāji nevēlas (mājokļi tomēr tur tiek celti). Risinājums – plānā jāiezīmē kā ražošanas

teritorijas.

I.Zariņš.

1.) Tukuma ezers, kā viena liela ūdenskrātuve, kura ir labi saredzama iebraucot pilsētā, nevis vairākas mazas

ūdenskrātuves, kā paredz koncepcijas.

2.) Vai attīstības virziens uz Tumes pagasta pusi ir saskaņots ar Tumes pagasta Teritorijas plānojumu?

3.) Abas dzelzceļa pārbrauktuves ir vienlīdz svarīgas.

I.Kuļikovska. Jāiezīmē centra zonas robežas; veidojot jaunās maģistrāles, jāizanalizē skatu punkti (Tukums –

ainaviska pilsēta); Tukumam trūkst ceļu – jāizanalizē ceļu struktūra; centrālajai maģistrālei nepieciešami

atslogojoši ceļi; pilsētā varētu iztikt bez apļveida kustības; Jelgavas ielas pārvads, iespējams, aizsegs ainavu;

jādomā par ūdens līmeņa regulēšanu tuneļa izbūves gadījumā; zaļās zonas sasaiste – Durbes parks ar

Tukuma ezeru; jādomā par automašīnu izvietošanu pie zaļās zonas; rūpnieciskās zonas „jānes” ārā no pilsētas

(visdrīzāk uz Jelgavas pusi), par to vienojoties ar blakus pašvaldībām; dzīvošanai vērtīgākās teritorijas atrodas

jūras virzienā, dzīvojamā zona tur arī būtu jāveido.

Tukuma pilsētas Dome 61


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

A.Puķīte. Vai mazdārziņu teritorijas ir mazvērtīgas?

D.Dēliņa. Paredzētā rekreācijas zona atrodas valdošo vēju, kas nāk no rūpniecības teritorijām, ietekmē.

J.Pētersons.

1.) A/s „Tukuma piens” realizējusi vairākus ES projektus, lai novērstu vides piesārņojumu. Pašlaik uzņēmumam

trūkst teritorijas attīstībai.

2.) Apvedceļa iespējas: Ventspils šoseja – Engures šoseja.

Sanāksmes nobeigums: plkst.19.00

Sanāksmes vadītājs: P.Lielmanis

Protokoliste: D.Krustiņa

Tukuma pilsētas Dome 62


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.20. Publikācija „Jābūt atbildīgiem šodien, jo plānojums būs spēkā līdz 2019.gadam!” laikraksta „Dzīve

Tukumā” 2007.gada 27.mara numurā

Tukuma pilsētas Dome 63


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.21. Publikācija „Jābūt atbildīgiem šodien, jo plānojums būs spēkā līdz 2019.gadam!” laikraksta „Dzīve

Tukumā” 2007.gada 29.marta numurā

Tukuma pilsētas Dome 64


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.22. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 03.aprīlī

Tukuma pilsētas Dome 65


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.23. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma satiksmes

organizēšanas sadaļu” dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 24.aprīlī

Tukuma pilsētas Dome 66


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.24. Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma sanāksmes, ar institūcijām,

kas sniegušas nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 29.maijā

Tukuma pilsētas Dome 67


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.25. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas

uzsākšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 05.jūnija numurā

Tukuma pilsētas Dome 68


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.26. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas

uzsākšanos” laikraksta „Tukuma Laiks” 2007.gada jūnija numurā

Tukuma pilsētas Dome 69


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.27. Publikācija „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas

uzsākšanos” portāla „Nozare.lv” interneta mājas lapā 2007.gada 12. jūnijā

Tukuma pilsētas Dome 70


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 71


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.28. Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.sabiedriskās apspriešanas posma sanāksmes materiāli

2007.gada 18. jūnijā

Tukuma pilsētas Dome 72


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 73


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma Kultūras nams

Lielā iela 1, Tukums

Tukuma rajons

Tukuma rajona Tukuma pilsētas

Teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam 1. redakcijas

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Tukumā, 18.06.2007.

plkst.19.00

Sabiedrisko apspriešanu vada: SIA „Metrum” plānotājs – projektu vadītājs Andis Kublačovs

Protokolē: SIA „Metrum” Attīstības plānošanas speciāliste Dina Krustiņa

Piedalās: Pašvaldības darbinieki, Teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam izstrādātāji (SIA „Metrum”) un

iedzīvotāji (skat. dalībnieku reģistrācijas lapa pielikumā)

Uzstājās: SIA „Metrum” plānotājs – projektu vadītājs Andis Kublačovs un teritorijas plānotājs, Tukuma pilsētas

projekta vadītājs Pauls Lielmanis

Darba kārtība:

• Tukuma pilsētas Teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam 1.redakcijas prezentācija, Andis Kublačovs un

Pauls Lielmanis (SIA „METRUM”)

• Diskusiju daļa

A. Kublačovs atklāj sabiedrisko apspriešanu.

A. Kublačovs iepazīstina klātesošos ar:

• Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas prezentācijas saturu;

• Teritorijas plānojuma būtību un uzdevumiem;

• Teritorijas plānojuma struktūru, uzsverot Teritorijas plānojuma satura saistošās nodaļas;

• Nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros;

• Galvenajām iedzīvotāju iesniegto priekšlikumu tēmām un Teritorijas plānojumā risināmajiem jautājumiem,

uzsverot satiksmes infrastruktūras un organizācijas uzlabošanu;

• Tukuma pilsētas plānoto telpisko struktūru. Sociāli ekonomiskais faktors.

P. Lielmanis prezentē izstrādātās kartes un kartogrāfisko materiālu:

• Tukuma pilsētas „mugurkaulu”;

• Tukuma pilsētas zemes izmantošanas efektivitāti;

• Ģeoloģiskā riska teritorijas;

• Konkrēti izstrādātos satiksmes risinājumus,

kā arī iepazīstina interesentus ar teritorijas izmantošanas bilanci un būtiskākajām izmaiņām teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos.

P. Lielmanis prezentācijas noslēgumā aicina iedzīvotājus iesniegt savus ierosinājumus un atsauksmes

1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā, kas ilgs līdz š.g. 30.jūlijam, kā arī aicina iedzīvotājus uz

informācijas dienu š.g. 10. jūlijā, kad dienas garumā ikviens varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes par

aktuālajiem un neskaidrajiem jautājumiem par izstrādāto Teritorijas plānojuma 1.redakciju.

Diskusija:

Tukuma pilsētas Dome 74


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

A. Puķīte: Par vēsturiskās apbūves teritoriju, kurā pēc jaunā plānojuma paredzēti elsatīgāki apbūves noteikumi.

Kā tie tiks savienoti ar vēsturisko apbūvi?

P. Lielmanis: Teritorijas plānojumā nav paredzētas jauktas apbūves teritorijas, tādēļ, lai netiktu bremzēta

pilsētas attīstība, tika noteikti šie elastīgākie apbūves noteikumi.

A. Kublačovs: Arī Teritorijas plānojuma principi paredz pieļaut dažāda veida apbūvi.

M. Birzulis: Vai satiksmes risinājumi, kuri ir sen pacelti jautājumi, ir tehniski īstenojumi?

A. Kublačovs: Teritorijas plānojuma uzdevums nav risināt tehniskos jautājumus.

P. Lielmanis: Tukuma pilsētas pašvaldība plānojuma izstrādes gaitā pasūtīja topogrāfiskās kartes izveidi, tādēļ

radās iespēja uzzīmēt garenprofilus, kuros iestrādāti tehniskie risinājumi.

M. Birzulis: Jaunajā Teritorijas plānojumā nepietiekami tiek apskatīts Tukuma ezera jautājums. Būtu

nepieciešams nofiksēt tās teritorijas ap ezeru, kurās varētu būt pieļaujama apbūve. Trūkst arī auto

stāvlaukumu risinājumi minētajā teritorijā.

A. Kublačovs: Ierosinājums tiks ņemts vērā.

Z. Skrūzkalne: Esošajā zonējumā noteikts, ka visā zaļajā zonā ap ezeru pieļaujama apbūve, tikai iepriekš

izstrādājot detālplānojumu.

M. Birzulis. Par pieļaujamo apbūves augstumu – vai pagrabstāvs un jumta stāvs ir uzskatāmi par atsevišķiem

stāviem?

Z. Skrūzkalne: Jumta stāvs ir atsevišķs stāvs, pagrabstāvs – katrs gadījums jāskata individuāli, atkarīgs no šī

stāva augstuma.

M. Rudaus – Rudovskis: Kāda veida darbības konkrēti būs atļautas ap ezeru?

P. Lielmanis. Pirmkārt jāveic detālā ģeoloģiskā izpēte.

M. Rudaus – Rudovskis: Gadījumā, ja ar gruntīm viss ir kārtībā, kāds rezultāts ir iespējams?

A. Kublačovs: Šis jautājums ir precizējams, lai zemes īpašnieki zina iespējamo tālāko rīcību un rezultātu.

M. Rudaus – Rudovskis: Jautājums par konkrētu zemes gabalu – nogāze Pārupes ielā dienvidu virzienā.

P. Lielmanis: Atļauta komercapbūve, iepriekš veicot detālo ģeoloģisko izpēti.

M. Rudaus – Rudovskis: Kas šajā teritorijā ir uzskatāms par lielāku ļaunumu – privātmājas vai noliktavu

teritorijas?

A. Kublačovs: Ja teritorija ir pārmitra, tad labāka ir komercapbūve, jo teritorijas ar noteiktu mitruma klātbūtni

netiek uzskatītas par labvēlīgu dzīves vidi.

M. Rudaus – Rudovskis: Ja atbilde uz atkārtotu priekšlikumu ir: „Priekšlikums jāskata atsevišķi”, taču līdz šim

nekas nav ņemts vērā, kāda ir iespējamā turpmākā darbība?

A. Kublačovs: Priekšlikums jāraksta atkārtoti Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas

laikā.

Z. Skrūzkalne: Bez tam, konkrētajā teritorijā dzīvojamā apbūve nav iespējama, jo tā atrodas zem

augstprieguma līnijām, kur dzīvojamā apbūve netiek atļauta nekādā gadījumā.

A. Birkmanis: Jautājums par konkrētu zemes gabalu – Lauku iela 2A. Atļautā izmantošana pirms Teritorijas

plānojuma 1. redakcijas – sabiedriskās apbūves teritorija; atļautā izmantošana šobrīd – zaļumu teritorija. Kur

radās šie grozījumi?

A. Kublačovs. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā organizēto darba grupu rezultātā.

Tukuma pilsētas Dome 75


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Z. Skrūzkalne: Nebija informācija par izņemtu būvatļauju vai plānošanas uzdevumu.

A. Birkmanis: Šobrīd tiek izstrādāts skiču projekts.

A. Kublačovs. Problēma slēpjas arī līdz šim nesakārtotajā LV likumdošanā. Līdz ar to, šajā konkrētajā situācijā

taisnība ir abām pusēm.

Z. Plikšķis. Jaunajam Teritorijas plānojumam skolniecisks galarezultāts. Darba grupās nepietiekami izvērtētas

iedzīvotāju un zemes īpašnieku vēlmes un intereses. Pilsētā vēl arvien trūkst zaļumu teritorijas. Ierosinājums –

jātiekas un jākonsultējas darba grupās ar zemes īpašniekiem pirms Teritorijas plānojuma gala redakcijas

apstiprināšanas.

A. Kublačovs: Zemes īpašnieku vēlmes ņemtas vērā un Īpašumu struktūra izvērtēta iespēju robežās, taču

teritorija jāskata kompleksi. Nav tālredzīgi veidot „vecāsmātes lakatu”. Par zaļumu teritorijām atbildīgi paši

iedzīvotāji, kuri var veidot sev patīkamu pilsētvidi. Bez tam, arī privātajā īpašumā nekad nebūs 100% zaļumu

teritorijas, apmēram, 20% vienmēr būs jāparedz komunikācijām, ceļiem u.c. infrastruktūras objektiem.

T. Čeže: Kādā veidā tika noteiktas ģeoloģiskā riska teritorijas?

A. Kublačovs: Ģeoloģisko izpēti veica diplomēti ģeologi pēc Latvijā noteiktiem kritērijiem un standartiem.

Apspriešanas beigas: plkst. 20.30.

Apspriešanu vada: A.Kublačovs

Protokoliste: D.Krustiņa

Tukuma pilsētas Dome 76


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.29. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanos” SIA „Metrum” interneta mājas lapā

www.metrum.lv 2007.gada. jūnijā

Tukuma pilsētas Dome 77


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.30. Publikācija „Nevar visu apbūvēt, pārdot un aizbraukt” laikraksta „Dzīve Tukumā”, 2007.gada 03.jūlija

numurā

Tukuma pilsētas Dome 78


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.31. Publikācija „Nevar visu apbūvēt, pārdot un aizbraukt” laikraksta „Dzīve Tukumā”, 2007.gada 05.jūlija

numurā

Tukuma pilsētas Dome 79


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.32. Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes materiāli

2007.gada 17. jūlijā

Tukuma pilsētas Dome 80


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 81


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 82


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.33. Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes materiāli

2007.gada 24. jūlijā

Tukuma pilsētas Dome 83


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 84


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 85


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 86


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 87


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.34. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 02.augustā

Tukuma pilsētas Dome 88


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.35. Teritorijas plānojuma darba grupas tikšanās ar zemes īpašniekiem par Slocenes labā krasta

perspektīvo izmantošanu dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 24.augustā

Tukuma pilsētas Dome 89


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.36. Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 2007.gada 21.septembrī

Tukuma pilsētas Dome 90


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.37. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas sabiedriskās apspriešanas

uzsākšanu” laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 02.oktobra numurā

Tukuma pilsētas Dome 91


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.38. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas sabiedriskās apspriešanas

uzsākšanu” laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2007.gada 02.oktobra numurā

Tukuma pilsētas Dome 92


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.39. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēdi” laikraksta

„Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 11.oktobra numurā

Tukuma pilsētas Dome 93


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.40. Paziņojums „Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēdi” laikraksta

„Neatkarīgās Tukuma ziņas” 2007.gada 11.oktobra numurā

Tukuma pilsētas Dome 94


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.41. Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes materiāli

2007. gada 11.oktobrī

Tukuma pilsētas Dome 95


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 96


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas kultūras nams

Lielā iela 1, Tukums

Tukuma rajons

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam pilnveidotās 1.redakcijas (galīgās redakcijas)

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

protokols

Tukumā, 11.10.2007., Nr.1

Plkst. 17.30

Sanāksmi vada: SIA „Metrum” Tukuma projekta vadītājs Andis Kublačovs

Sanāksmi protokolē: SIA „Metrum” Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājas asistente Solvita Dalecka

Sanāksmē piedalās: Tukuma pilsētas pašvaldības darbinieki, SIA „Metrum” projekta izstrādātāji un iedzīvotāji

(skat. dalībnieku reģistrācijas lapu)

Andis Kublačovs sniedz prezentāciju par Tukuma pilsētas Teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam pilnveidoto

1.redakciju (galīgo redakciju) ar sekojošu prezentācijas saturu:

• Tukuma pilsētas Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas struktūra;

• Nozīmīgākie paveiktie darbi pēc Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas;

• Teritorijas izmantošanas veidu bilance;

• Būtiskākās izmaiņas kartē “Teritorijas plānotā “atļautā” izmantošana”;

• Būtiskākās izmaiņas un papildinājumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;

Diskusija:

A. Priekule Detāplānojumu teritorijas ir paredzētas diezgan lielas un tajās ir daudzi īpašnieki. Kā realizēt un

īstenot sadarbību starp īpašniekiem, lai kopīgi veiktu detālplānojuma izstrādi?

A. Kublačovs Šo detālplānojumu formāli uzsāk pašvaldība. Jums kā īpašniekiem būtu jāapzina vienam otru un

jāiesniedz iesniegumi, ka jūs vēlaties izstrādāt detālpānojumu. Pašvaldība nevar piespiest vienam īpašniekam

maksāt par detālpānojuma izstrādi kaimiņu zemes gabalam. Bet pirmā posma procedūra - institūciju

nosacījumu savākšana būtu jāveic visai minētajai detālplānojumu teritorijai vienlaicīg. Pēc tam var atrast

risinājumus mazākām teritorijām veikt detālplānojumus, bet nevajadzētu veikt detālplānojumus atsevišķiem

zemesgabaliem, jo, gadījumā kad nav vienotas telpiskās attīstības idejas, var veidoties „vecāsmātes raibais

lakats”, kad katrs ir pa savam izplānojis un iecerētā skaistā Tukuma attīstības struktūra neīstenosies. Šobrīd

noteiktas atbildes uz šo jautājumu nav, tomēr būtu jānāk iniciatīvai no zemes īpašnieku puses un ar pašvaldību

kopdarbībā jārisina šis jautājums.

D.Dēliņa Kā risināts jautājums par plūdu zonu Slocenes upei? Ir plānoti jauni apdzīvojami rajoni, kā tas atbilst

ar aizsargjoslu likumā noteiktajām prasībām?

A. Kublačovs Precīzu datu par applūstamību šajā teritorijā nav. Grafiskajā daļā ir noteikta aizsargjosla

Slocenes upei, kā arī papildus drošības pasākumi – piemēram, apbūves aizliegums ne tuvāk par 20 m no

Slocenes upes krasta. Potenciālais applūšanas augstums šajā gadījumā nav ietverts.

D.Dēliņa Šobrīd Ventspils vides reģionālā pārvalde pieprasa daudzām upes ietekmētajām teritoriju

detālplānojumiem informāciju no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izziņu par

Tukuma pilsētas Dome 97


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

applūstamības augstumu, kas ir noteikts šim teritorijām. Par applūstamības augstumu, kas noteikt reizi simts

gados, zemāk būvēt nedrīkst. Līdz ar to, tas var nebūt divdesmit metri, bet arī simts metri no upes.

A. Kublačovs Šajā gadījumā svarīgs ir izmantotais reljefa modelis un tematiskā karte par Tukuma kvartāla

nogulumiem un gruntsūdens dziļumiem, kas ir vēl viens būtisks arguments, kur var būvēt un kur nevar būvēt.

Attiecīgi daudzas Tukuma teritorijas ir norādītas kā riska teritorijas, kurās (saskaņā ar Teritorijas izmantošanas

un apbūves noteikumos iekļautajām normām) ir jāveic papildus ģeotehniskā izpēte un teritorijas

inženiertehniskā sagatavošana, ja šo teritoriju vēlas attīstīt.

D.Dēliņa Plūdu zonai, ja ir noteikta aizsargjosla, nevar būvēt, pat ne ar inženiertehnisko sagatavošanu.

A. Kublačovs Citās pašvaldības rod risinājumu, ka nevis tā manuāli pārzīmē pa vienu augstuma horizontāli,

kuru uzskata par applūšanas augstumu, bet skatās pēc reālās situācijas.

D.Dēliņa Satversmes tiesa šādā veidā jau ir apturējusi vairākus projektus.

A. Kublačovs Šo jautājumu dažādā veidā traktē juristi.

D.Dēliņa Bet, ja Satversmes tiesa aizsargjoslu likumu traktē šādā veidā? Vai kāds šo jautājumu ir ierosinājis

mainīt par aizsargjoslām, applūstamības augstumu un teritorijas attīstīšanu?

A. Kublačovs Šī situācija var tikt novesta līdz absurdam, jo gan Rīga, gan Tukums un citas Latvijas pilsētas

pēc hidroģeoloģiskiem datiem lielā teritorijas daļā neko nevarētu attīstīt un būvēt, jo visa teritorija ietilptu viena

vai otra veida riska zonā.

I.Kjahjare Ja pašvaldība pati iezīmē plānojumā, ja kaut kas applūst, tad automātiski nevar būvēt. Turpretim, ja

pašvaldība neiezīmē, bet nosaka caur detālplānojumu izstrādi pieradīt, ka neapplūst, tad to var darīt. Jāņem

vērā, ka teritorijas plānojumā izmantotā topogrāfija 1: 10000 mērogā nav tik precīza kā detāplānojumā.

D.Dēliņa Bet informāciju un izziņu sniedz Latvijas vides un meteoroloģijas aģentūra, nevis pašvaldība?

I.Kjahjare Šajā gadījumā ir iespēja piedāvāt topogrāfiskos datus precīzākā mērogā, lai aģentūrai būtu iespēja

labāk izvērtēt applūstamības risku.

D.Dēliņa Vai Tukuma pilsētas teritorijas plānojumā ir ietverts, ka šīs teritorijas precizē ar detālplānojumu?

A.Kublačovs Būvniecības aizliegumu vai pieļāvumu šajās teritorijās precizē pēc visas šīs ģeotehniskās

izpētes, kas sevī ietver viennozīmīgi arī šo plūdu riska novērtējumu. Šādi nosacījumi ir noteikti minētajās

detālplānojumu teritorijās.

A. Šēlunde Blakus esošo pašvaldību teritorijas plānojumu infrastruktūras risinājumiem, kur ir ļoti kompakta

apbūve pie Tukuma pilsētas teritorijas. Nav skaidrība, kā šīs Tukuma pilsētas teritorijas sasaistīsies ar kaimiņu

pašvaldību infrastruktūru (ūdensapgāde, kanalizācija utt.). Kā tas saistās ar Tukuma plānojumu?

A.Kublačovs Tas parādās plānojuma sadaļā kopīgo interešu teritorijā ar kaimiņu pašvaldībām, kur ir plānota

Tukuma pilsētas loģiskā paplašināšanās iespēja. Tas pašvaldības darbu atvieglos darbu un kalpos kā būtisks

pamatojums pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, ja Tukumam būs pievienotas kaimiņu

pašvaldības. Tad būs vieglāk virzīt pievienošanās procesu un pieprasīt pieslēgšanos visām komunikācijām.

D.Dēliņa Vai Tukuma pilsētā visiem viennozīmīgi ir jāpieslēdzas pie komunikācijām?

A.Šēlunde Tukuma pilsētas strādā pēc Eiropas ūdens direktīvas noteikumiem un 95 % no visiem

abonementiem jābūt nodrošinātiem ar ūdens pakalpojumu servisu. Tas ir obligāti. Jādomā, ko nozīmē, ja aiz

pilsētas robežas ir nākamais pakalpojuma saņēmējs, tāpēc ir ļoti būtiski, jo šie dažādie parametri, kam ir

pilsētai jābūt un lauku teritorijai. Kādi parametri ir lauku teritorijai ūdens ņemšanas un novadīšanas vietām?

A.Kublačovs Šī lieta ir rūpīgi jāizvērtē, lai Tukums sev neuzņemtos liekus apgrūtinājumus. Ir jāizvērtē, ko

Tukums iegūst, paplašinot savas robežas, jo neviens nav tehniski ekonomiski pamatojis cik būs šis ieguvums

pašvaldībai, skatoties no apsaimniekošanas viedokļa? Plānojumā tas nav aprēķināts.

Tukuma pilsētas Dome 98


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

D. Dēliņa Tā būtiska problēma. Tukuma pilsētai jātiek skaidrībā vai viņa sniegtu šos pakalpojumus vai nē?

Pagastos ūdens tiek dots, bet par līniju rūpējas abonements pats, līdz ar to veidojas maģistrālais vads, kas

pieder privātām personām. SIA „Tukuma ūdens” neņemas apsaimniekot šo tīklu, bet tikai padod ūdeni.

A. Kublačovs Tas nav plānojuma jautājums šajā gadījumā.

A. Šēlunde Tas ir būtiski sakārtot šos iekšējās infrastruktūras jautājumus starp kaimiņu pašvaldībām.

Plānojums tiek izstrādāts gan Smārdes, gan Tumes pagastos un jautājums kā infrastruktūra tiek plānota šajos

pagastos un kā tās ietekmē Tukuma pilsētu no vides aspekta un tehniski, ņemot vēra ka Tukums atrodas pa

vidu. Pagastiem nevajadzētu plānot atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pie Tukuma pilsētas

robežas.

D.Dēliņa Bet tas ir atkarīgs no Tukuma!

J.Šulcs Pagastos būtu jānosaka tā kā pilsētā, ka maģistrālie vadi nedrīkst piederēt privātpersonām, bet

jāpieder pašvaldībai un tikai atzari un pievadi var piederēt privātpersonām. Šāda gadījumā apvienošana būs

daudz vieglāka, jo pašvaldība ar pašvaldību vienosies.

D. Dēliņa Tas ir vēsturiski izveidojies.

J. Šulcs. Tukuma pašvaldība maģistrālos vadus pārņēma savā pārziņā.

A.Kublačovs Teritorija plānojums nevar šo problēmu risināt.

A. Šēlunde Liels paldies par prezentāciju. Ļoti korekta, precīza un tas šobrīd bija kā kopsavilkums.

Infrastruktūra ir viens no jautājumiem, kas svarīgs pie zemes izmantošanas.

A.Kublačovs Šajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2007.gada 24.oktobrim ir iespēja iesniegt iesniegumus

un nevis tikai, lai izmainītu jums atļauto zemes izmantošanas veidu vai citus parametrus, bet arī, ja plānotā

izmantošana un plānojums jūs apmierina.

Sanāksme slēgta: plkst.18.30

Sanāksmes vadītājs: A. Kublačovs

Protokoliste: S. Dalecka

Tukuma pilsētas Dome 99


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.42. Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes par gala redakcijas sabiedriskās

apspriešanas rezultātiem materiāli 2007.gada 25.oktobrī

Tukuma pilsētas Dome 100


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 101


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas Dome 102


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.43. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts

Nr. Pasākums Laiks/ Termiņš

• 1.posma sabiedriskā apspriešana No 2005.gada 21.jūlija līdz 2005.gada

13.oktobrim ar pagarinājumu līdz

2005.gada 30.novembrim

• Publiskā diskusija „Tukuma pilsētas perspektīvā attīstība”,

2006.gada 7.decembrī

iedzīvotāju viedokļu ievākšana

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksme 2007.gada 18.janvārī

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksme 2007.gada 1.februārī

• Teritorijas plānojuma darba seminārs „Tukuma telpiskās

attīstības koncepciju izstrāde”

2007.gada 27.februārī

• Iedzīvotāju viedokļu vākšana un apkopošanas par

Tukuma telpiskās attīstības koncepcijām

2007.gada marts

• Publiskā diskusija „Tukuma pilsētas telpiskās attīstības

koncepcijas”

2007.gada 21.martā

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes 2007.gada 3.aprīlī

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes „Tukuma

pilsētas teritorijas plānojuma satiksmes organizēšanas

2007.gada 24.aprīlī

sadaļa”

• Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma sabiedriskās

apspriešanas 2.posma sanāksme ar institūcijām, kas

2007.gada 29.maijā

sniegušas nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei

• 2.posma sabiedriskā apspriešana 1.redakcijai No 2007.gada 05.jūnija līdz 2007.gada

31.jūlijam

• Tukuma teritoriajs plānojuma 1.redakcijas un dabas gāzes

izbūves iespējas Tukumā sanāksme

2007.gada 7.jūnijā

• Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas

sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2007.gada 18. jūnijā

• Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas

sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2007. gada 17. jūlijā

• Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas

sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2007. gada 24. jūlijā

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksme 2007. gada 02.augustā

• Teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedriskā

apspriešana

2007.gada 28.jūlija līdz 7.septembrim

• Teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedriskās

apspriešanas sanāksme

2007.gada 13.augusts

• Teritorijas plānojuma darba grupas tikšanās ar zemes

īpašniekiem par Slocenes labā krasta perspektīvo

2007.gada 24.augustā

izmantošanu

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksme 2007.gada 21.septembrī

• Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma un vides pārskata

gala redakcijas sabiedriskā apspriešana

No 2007.gada 03.oktobra līdz

2007.gada 24.oktobrim

• Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma un vides pārskata

gala redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2007.gada 11.oktobrī

• Teritorijas plānojuma darba grupas sanāksme 2007.gada 25.oktobrī

Tukuma pilsētas Dome 103


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ATZINUMI

3.1 Institūciju sniegtie nosacījumi un informācija, t.sk. pašvaldības pieprasījuma vēstules nosacījuma

sniegšanai

3.1.1 LR Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Tukuma pilsētas dome

104


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

105


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.2 LR Valsts kutūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Tukuma pilsētas dome

106


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

107


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.3 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļa

Tukuma pilsētas dome

108


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

109


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

110


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.4 VA „Sabiedrības veselības aģentūras” Tukuma filiāle

Tukuma pilsētas dome

111


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

112


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

113


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.5 Valsts Zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa

Tukuma pilsētas dome

114


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

115


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.6 VAS „Latvenergo” DET Tukuma tīklu rajons

Tukuma pilsētas dome

116


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

117


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.7 A/S „Latvijas Gāze”

Tukuma pilsētas dome

118


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

119


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.8 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma brigāde

Tukuma pilsētas dome

120


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

121


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

122


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

123


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

124


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

125


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

126


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

127


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.9 Tukuma rajona padome

Tukuma pilsētas dome

128


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

129


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.10 Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome

Tukuma pilsētas dome

130


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

131


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.11 Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Tukuma pilsētas dome

132


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

133


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

134


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.12 LR Valsts Meža dienesta Tukuma virsmežniecība

Tukuma pilsētas dome

135


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

136


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.13 AS „Latvijas Valsts meži”

Tukuma pilsētas dome

137


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

138


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.14 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Tukuma pilsētas dome

139


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

140


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

141


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

142


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

143


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

144


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

145


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.15 SIA „Citrus Solutions”

Tukuma pilsētas dome

146


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

147


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

148


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.16 VAS „Latvijas dzelzceļš”

Tukuma pilsētas dome

149


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

150


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.17 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra

Tukuma pilsētas dome

151


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

152


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.18 SIA „Tukuma ūdens”

Tukuma pilsētas dome

153


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

154


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.19 Smārdes pagasta padome

Tukuma pilsētas dome

155


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

156


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.1.20 Tumes pagasta padome

Tukuma pilsētas dome

157


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.2. Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem (t.sk. to izvērtējums) Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam izstrādei

(Institūciju nosacījumu/ieteikumu un prasību apkopojums pēc 1.sabiedriskās apspriešanas posma)

Par plānojuma

izstrādāšanas

Nr. nosacījumiem

pieprasījuma

vēstules nosūtītas

1. Ventspils reģionālā

vides pārvalde Dārzu

ielā 2, Ventspilī, LV-

3601

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

2. Valsts kultūras

pieminekļu

aizsardzības

inspekcija, Tukuma

rajona galvenais

valsts inspektors

Tukuma pilsētas dome

Informācija par

nosacījumu

saņemšanu

Atbilde saņemta:

21.11.2005.

(16.11.2005. Nr.9.5.-

5.3./179

Atbilde saņemta:

Nav reģistrēts

(13.02.2006.Nr.2)

Sniegtie nosacījumi, priekšlikumi un materiāli

#1.Teritorijas plānojums jāizstrādā, ievērojot 19.10.2004 MK noteikumus Nr.883

u.c. normatīvos aktus.

#2.Rakstiski uzskaitīt un grafiski parādīt teritorijas, kurās noteikti saimnieciskās

darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa, norādīt pašreizējo un

noteikt plānoto (atļauto) izmantošanu:

#2.1.parādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, kuru attēlošana

iespējama izvēlētajā mērogā.

#2.2.norādīt ĪADT, īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas, ekoloģisko tīklojumu, t.sk.

dabas pieminekli – Tukuma „Lauksargu” dendroloģiskos stādījumus.

#3.Parādīt virszemes ūdeņu pirmās pakāpes pieteku sateces baseinus,

ūdenstilpju izvietojumu, virszemes ūdeņu kvalitātes atbilstību noteiktam

izmantošanas mērķim, ūdens ņemšanas un notekūdeņu novadīšanas vietu,

ūdens attīrīšanas būvju un nozīmīgāko peldvietu izvietojumu, pazemes ūdeņu

aizsardzības teritorijas.

#4.Apzināt un teritorijas plānojumā iekļaut piesārņotās un potenciāli piesārņotās

vietas, ar kuru sarakstu var iepazīties Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas mājas

lapā.

#5.Parādīt paaugstināta riska teritorijas (applūstošās, vēja un ūdens erozijas,

paaugstināta pazemes ūdeņu piesārņojuma riska u.c.).

#6.Parādīt teritorijas, kurām obligāti izstrādājams detālplānojums.

#7.Nodrošināt teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu un tās materiālus

pievienot plānam.

#8.Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu iesniegt izskatīšanai Ventspils

reģionālajā vides pārvaldē.

#1.Ievērot 26.08.2003 MK noteikumus Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu

uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un

vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”.

#2.Ievērot likumā noteikto valsts kultūras pieminekļu aizsardzības zonu Tukuma

pilsētā – 100 m no kultūras pieminekļa.

#3.Ievērot Tukuma pilsētas galvenās arhitektes I.Vistapoles ieteikumus pilsētas

158

Pašvaldības komentāri par nosacījumos prasīto

#1.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka valstī pastāvošā

likumdošana.

#2.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka Aizsargjoslu likums un citi

normatīvie akti, t.sk. ņemot vērā ekoloģisko tīklojumu.

#3.Tiks ņemts vērā, balstoties uz pieejamajiem datiem un

veiktajām izpētēm.

#4. Tiks ņemts vērā, paredzot nepieciešamos rekultivācijas

pasākumus.

#5.Tiks parādītas paaugstināta riska teritorijas, meklējot

iespējas, kā samazināt risku.

#6.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK noteikumi

Nr.883.

#7. Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK noteikumi

Nr.883.

#8.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK noteikumi

Nr.883.

#1.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka valstī pastāvošā

likumdošana.

#2.Tiks ņemts vērā.

#3.Tiks ņemts vērā.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Pils ielā 11, Tukumā,

LV-3101

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

3. Valsts akciju

sabiedrība „Latvijas

valsts ceļi”

Kurzemes reģiona

Tukuma nodaļa

Jelgavas ielā 20,

Tukumā, LV-3101

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

Atbilde saņemta:

Nav reģistrēts

(18.10.2005.Nr.4.4.7.

-201)

plānošanā un kultūras pieminekļu aizsardzībā.

#1.Ievērojot Aizsargjoslu likuma un 10.04.2001 MK noteikumu Nr.162 „Autoceļu

aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības noteikt valsts autoceļu

aizsargjoslas.

#2.Ievērot Latvijas pagaidu būvnormatīva LBN 100 „Teritoriālplānošana. Pilsētu

un pagastu izbūve” un LVS 190-3:1999 „Ceļu vienlīmeņu mezgli” prasības.

#3.Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu saskaņot Valsts akciju sabiedrības

„Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļā.

#4.Jaunu valsts autoceļu būvniecība, Tukuma pilsētas apbraucamo ceļu

būvniecība un esošo a/c izmaiņas nav paredzētas, izņemot a/c A10

rekonstrukciju, t.sk. krustojuma ar a/c P98 pārbūvi par rotācijas apli.

#5.Ja tiek plānota zemes sadalīšana nelielos īpašumos gar valsts galveno un

1.šķiras autoceļiem, jāparedz un jāizbūvē pašvaldības vai servitūta autoceļš –

savācējceļš ar vienu kopīgu pieslēgumu uz valsts autoceļu.

#6.Ja pie valsts galvenā autoceļa tiek projektēta DUS vai tirdzniecības un/vai

pakalpojumu objekts ar jaunu nobrauktuvi, tehniskie noteikumi jāsaņem VAS

„Latvijas valsts ceļi” Rīgā, Gogoļa ielā 3 un jāslēdz līgums par ceļu zemes

nodalījuma joslas nomu.

#7.Ja pie valsts 1.šķiras autoceļa tiek projektēta DUS vai tirdzniecības un/vai

pakalpojumu objekts ar jaunu nobrauktuvi, tehniskie noteikumi jāsaņem VAS

„Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģionā Kuldīgā un jāslēdz līgums par ceļu zemes

nodalījuma joslas nomu.

#8.Ja pie valsts 2.šķiras autoceļa tiek projektēta DUS vai tirdzniecības un/vai

pakalpojumu objekts ar jaunu nobrauktuvi, tehniskie noteikumi jāsaņem VAS

„Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļā un jāslēdz līgums par

ceļu zemes nodalījuma joslas nomu.

#9.Jebkura projekta izstrādāšanai, kas paredz būvniecību valsts galvenā

autoceļa aizsardzības zonā, tehniskie noteikumi jāsaņem VAS „Latvijas valsts

ceļi” Rīgā, Gogoļa ielā 3.

#10.Jebkura projekta izstrādāšanai, kas paredz būvniecību valsts 1. vai 2.šķiras

autoceļu aizsardzības zonā, tehniskie noteikumi jāsaņem VAS „Latvijas valsts

ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļā.

#11.Tukuma pilsētas kartē jāiezīmē ar atbilstošu numerāciju un krāsojumu visi no

pilsētas teritorijas izejošie valsts, pašvaldības, servitūta un privātie ceļi.

#12.Nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei ir spēkā divus gadus.

#1.Tiks ņemts vērā.

#2.Prasības tiks iekļautas plānojumā.

#3.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK noteikumi

Nr.883.

#4.Informācija tiks ņemta vērā un iestrādāta plānojumā.

#5.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#6.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#7.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#8.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#9.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#10.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#11.Plānojumā tiks atspoguļota informācija par Tukuma

pilsētas autoceļiem, t.sk. arī grafiski.

#12.Pieņemts zināšanai.

#13.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK noteikumi

Nr.883.

Tukuma pilsētas dome

159


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

4. Valsts aģentūra

„Sabiedrības

veselības aģentūra”

Tukuma filiāle Talsu

ielā 20, Tukumā, LV-

3101

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

5. Valsts Zemes

dienesta

Atbilde saņemta:

Nav reģistrēts

(22.12.2005.Nr.349)

Atbilde saņemta:

07.11.2005.

#13.Teritorijas plānojumu saskaņot VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona

Tukuma nodaļā.

#1.Teritorijas plānojumu izstrādāt, pamatojoties uz pašvaldības attīstības

programmu.

#2.Plānošanas gaitā paredzēt atsevišķu pilsētas daļu plānojuma izstrādi,

ievērojot vietējās īpatnības un kultūrvēsturiskās vērtības, vides aizsardzības

prasības, kā arī funkcionālo zonu higiēnisko prasību savstarpējo saistību, tāpat

arī ar autotransporta kustības ceļiem un inženierapgādes koridoriem.

#3.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāprecizē:

#3.1.dzeramā ūdens ņemšanas vietu (grodu aku, spiču) izbūves noteikumus;

#3.2.inženiertehniskā risinājuma noteikumus dzeramā ūdens kvalitātes

uzlabošanai atbilstoši 29.04.2003 MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

#3.3.pilsētas teritorijā esošo artēzisko aku uzskaiti un pazemes ūdeņu

aizsardzības prasības atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 20.01.2004 MK

noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas

metodika”;

#3.4.notekūdeņu attīrīšanas (priekšattīrīšanas) prasības dažāda rakstura

objektiem atbilstoši 22.01.2002 MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

#3.5.sadzīves un rūpniecisko atkritumu savākšanas un utilizācijas kārtību;

#3.6.teritorijas, kurām obligāti nepieciešams detālplānojums;

#3.7.piesārņotās teritorijas;

#3.8.visa veida aizsargjoslas, arī ap ūdens ņemšanas vietām nosakāmās –

stingra režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas;

#3.9.maģistrālās ielas un inženierkomunikāciju koridorus;

#3.10.virszemes ūdeņu sateces baseinus un novadīšanas veidus un vietas;

#3.11.paaugstinātas bīstamības objektus un teritorijas;

#3.12.prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām;

#3.13.prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai, vecās rekonstrukcijai un to

apkārtnes aizsardzībai pret trokšņiem;

#3.14.kopīgu interešu teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām un Lielrīgas rajonu.

#Ieteikums: pirms teritorijas plānojuma projekta akceptēšanas domē tiek

rekomendēts projektu iesniegt SVA Tukuma filiālei atzinuma saņemšanai.

#1.Plānojuma grafisko daļu jāizstrādā digitālā veidā LKS-92 ar M 1:10000

noteiktību, saskaņojot to ar VZD, par pamatni izmantojot vienkāršoto

#1.Tiks ņemts vērā, attīstības programmas iestrādāšana

jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā ir viens no tā izstrādes

mērķiem.

#2.Nosacījums tiks ņemts vērā.

#3.1.Tiks ņemts vērā.

#3.2.Tiks ņemts vērā.

#3.3.Tiks ņemts vērā.

#3.4.Tiks ņemts vērā.

#3.5.Tiks ņemts vērā.

#3.6.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK

noteikumi Nr.883.

#3.7.Tiks ņemts vērā.

#3.8.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka Aizsargjoslu likums.

#3.9.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK

noteikumi Nr.883.

#3.10.Tiks ņemts vērā.

#3.11.Tiks ņemts vērā.

#3.12.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK

noteikumi Nr.883.

#3.13.Tiks ņemts vērā.

#3.14.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK

noteikumi Nr.883 u.c. normatīvie akti.

#Ieteikums: tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK

noteikumi Nr.883.

#1.Plānojuma Grafiskās daļas izstrādē paredzēts izmantot

no jauna, 2006.gada nogalē sagatavotu Tukuma pilsētas

Tukuma pilsētas dome

160


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Ziemeļkurzemes

reģionālā nodaļa

Vasarnīcu ielā 20,

Ventspilī, LV-3601

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

6. Valsts akciju

sabiedrība

„Latvenergo” DET

Tukuma tīklu rajons

Smārdes ielā 2a,

Tukumā, LV-3101

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

7. A/s „Latvijas gāze”

A.Briāna ielā 6, Rīgā,

LV-1001

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

Tukuma pilsētas dome

(08.11.2005.

Nr.81/2A-6.1/410)

Atbilde saņemta:

19.10.2005.

(17.10.2005.Nr.539-

18/755)

Atbilde saņemta:

24.10.2006.

(20.10.2006.Nr.14-

1/2949)

topogrāfisko karti.

#2.Apdzīvoto vietu teritorijā plānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā LKS-

92 sistēmā ar M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga

kartogrāfiskā pamatne.

#3.Plānojuma izstrādāšanā izmantot aktuālu Nekustamā īpašuma valsts

kadastra reģistra grafisko un teksta informāciju, kuru izsniedz VZD

Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa.

#4.Plānojuma materiālos noteikt īpaši aizsargājamos dabas objektus, vides un

dabas resursu, sanitārās, ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas M 1:10000

noteiktībā, t.sk. to objektu aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas,

bet aizsargjoslas zona atrodas plānojuma teritorijā (piem., upes, ezerus,

kapsētas u.c.).

#5.Izstrādātā plānojuma redakcijas iesniedzamas VZD Ziemeļkurzemes

reģionālajā nodaļā atzinuma sniegšanai.

#6.Pašvaldībā apstiprināts eksemplārs, kurā ietverti grafiskie materiāli

(vektordatu formā digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā uz elektroniskā datu

nesēja un manuālā veidā iesietā sējumā) iesniedzams VZD reģionālajā nodaļā,

klāt pievienojot pašvaldības lēmuma kopiju.

#1.Veicot visa veida darbības elektroietaišu tuvumā, ievērot Aizsargjoslu likumu.

#2.Nav pieļaujama elektroietaišu apbūve.

#1.Informācija: Pašlaik Tukuma pilsētas teritorijā nav a/s „Latvijas Gāze”

piederošas būves un iekārtas. Informāciju par sašķidrinātās gāzes uzpildes

iekārtām un būvēm nepieciešams pieprasīt atbilstošām institūcijām, kuras

nodarbojas ar sašķidrinātās gāzes piegādi Tukuma pilsētai.

#2.Informācija: Tukuma pilsētas gāzes apgāde iespējama no maģistrālā gāzes

vada Iecava-Liepāja.

#3.Izstrādājot Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu, lūdzam turpmākās

plānošanas vadlīnijās paredzēt perspektīvās gāzes apgādes iespējas Tukuma

pilsētas teritorijā.

#4.A/s „Latvijas Gāze” stratēģijas un attīstības daļa ir gatava izstrādāt Tukuma

pilsētas perspektīvās gāzes apgādes plānojumu, līdz ar to lūdzam iesniegt

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma grafisko materiālu digitālā veidā (dwg

formātā) minētā plānojuma izstrādei.

#5.Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem

161

topogrāfisko karti digitālā veidā, LKS-92, ar mēroga

noteiktību M 1:2000.

#2.Plānojuma Grafiskās daļas izstrādē paredzēts izmantot

no jauna, 2006.gada nogalē sagatavotu Tukuma pilsētas

topogrāfisko karti digitālā veidā, LKS-92, ar mēroga

noteiktību M 1:2000.

#3.Tiks ņemts vērā.

#4.Tiks ņemts vērā.

#5.Tiks ņemts vērā.

#6.Tiks ņemts vērā.

#1.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#2.Tiks ņemts vērā.

#1. Informācija pieņemta zināšanai.

#2. Informācija pieņemta zināšanai.

#3. Tiks ņemts vērā.

#4. Pieņemts zināšanai.

#5. Nosacījums iestrādāts Tukuma pilsētas teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos.

#6. Notikušas pārrunas par šo jautājumu.

#7. Tiks ņemts vērā.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

8. Valsts

ugunsdzēsības un

glābšanas dienesta

Tukuma brigāde

Raiņa ielā 24,

Tukumā, LV-3101

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

9. Tukuma rajona

padome Talsu ielā 4,

Tukumā, LV-3101

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

Tukuma pilsētas dome

Atbildes saņemta:

07.11.2005.

(01.11.2005.Nr.286)

Atbilde saņemta:

02.11.2005.

(01.11.2005.Nr.2-

18.2/369)

un individuālajiem patērētājiem Tukuma pilsētas teritorijā, veicot autoceļu un ielu

rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajās

līnijās un autoceļu nodalījuma joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamā augstā

vai vidējā spiediena sadales gāzes vadu novietni, atbilstoši MK noteikumiem

nr.1069 un spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam.

#6.Lūdzam sniegt informāciju par perspektīvajiem patērētājiem Tukuma pilsētas

teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus turpmākajā

periodā.

#7.Izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu iesniegt a/s „Latvijas Gāze”

stratēģijas un attīstības daļā atzinuma saņemšanai.

#1.Jāņem vērā Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības, kā arī ekspluatācijas un

drošības aizsargjoslu metodikas.

#2.Jāievēro LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” prasības, kā arī spēkā esošo

normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas

tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas.

#3.Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības atstarpēm

starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm.

#4.Paredzēt pilsētas teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes

nodrošinājumu, atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

noteiktajām prasībām. Pašreiz Tukuma pilsētā ar ugunsdzēsības ārējo

ūdensapgādi nav nodrošināti Durbes, Veļķu un Lauktehnikas rajoni

(Lauktehnikas rajonā ir viens ugunsdzēsības hidrants).

#5.Paredzēt pilsētas teritorijā strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās

dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmas izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju

gadījumā.

#6.Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu un rūpniecisko avārijas

novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu

avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādi. Riska

analīzes secinājumus ņemt vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu.

#7.Pielietoto terminu un to definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#Pielikumā: 1) VUGD Tukuma brigādes rīcībā esošā informācija par Tukuma

pilsētas ugunsdzēsības hidrantu izvietojumu un darba kārtību; 2)Tukuma pilsētas

teritorijā esošo bīstamo objektu saraksts.

#1.Jāizvērtē bijušā militārā lidlauka „Tukums” teritorijas perspektīvo attīstību kā

lidlaukam ar biznesa industriālo parku ap to.

#2.Jāņem vērā Tukuma rajona attīstības programma 2004.-2010.gadam.

#3.Tā kā Tukuma rajona teritorijas plānojums ir izstrādes procesā, Tukuma

pilsētas dome tiek aicināta sadarboties gan pilsētas, gan rajona teritorijas

162

#1.Tiks ņemts vērā.

#2.Prasības tiks iestrādātas plānojumā.

#3.Prasības tiks iestrādātas Teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumos.

#4.Tiks ņemts vērā, turpmāk paredzot nodrošināt ārējo

ugunsdzēsības ūdensapgādi trūkstošajos pilsētas rajonos.

#5.Nosacījums tiks ņemts vērā, izstrādājot Civilās

aizsardzības sadaļu.

#6.Nosacījums tiks ņemts vērā, izstrādājot Civilās

aizsardzības sadaļu.

#7.Tiks ņemts vērā.

#Pielikumā sniegtā informācija tiks izmantota teritorijas

plānojuma un Civilās aizsardzības sadaļas izstrādē.

#1.Ierosinājums tiks izvērtēts, sadarbojoties ar Smārdes

pagastu.

#2.Tiks ņemts vērā.

#3.Sadarbība ir abpusēji nepieciešama un tiks atbalstīta.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

10. Nodibinājums

„Rīgas reģiona

attīstības aģentūra”

Kaļķu ielā 24, Rīgā,

LV-1050

(19.10.2005.Nr.6-

3/1440)

11. Lauku atbalsta

dienesta

Ziemeļkurzemes

reģionālā

lauksaimniecības

pārvalde Dundagas

ielā, Talsos, LV-3201

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

12. Valsts meža

dienesta Tukuma

virsmežniecība

Mārtiņa ielā 1,

Tukumā, LV-3101

(14.10.2005.Nr.6-

3/1440)

13. Valsts akciju

sabiedrība „Latvijas

valsts meži” Kristapa

ielā 30, Rīgā, LV-

1046

(14.10.2005.Nr.6-

3/1440)

Atbilde saņemta:

17.02.2006.

(08.02.2006.Nr.3-

5/51)

Atbilde saņemta:

24.02.2006.

(21.02.2006.Nr.2.1-

9/28)

Atbilde saņemta:

20.10.2005.

(19.10.2005.Nr.3-

5/142)

Atbilde saņemta:

11.11.2005.

(07.11.2005.Nr.41-

1.1/15001/05/537)

plānojumu izstrādē.

#1.Jāņem vērā Rīgas reģiona attīstības programma 2005.-2011.gadam.

#2.Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē ieteicams ievērtēt Rīgas

plānošanas reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu un tā gala redakcijā, kas

šobrīd ir apstiprināšanas procesā, noteiktās vadlīnijas.

#1.Paredzēt valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas

sistēmu uzturēšanu atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām.

#2.Pilsētas teritorijā esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši

08.04.2004. MK noteikumiem Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un

uzturēšanas noteikumi”.

#3.Paredzēt aizsargjoslas ap valsts nozīmes meliorācijas sistēmām atbilstoši

Aizsargjoslu likuma prasībām.

#4.Paredzēt veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju atbilstoši

20.07.2004. MK noteikumiem Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā

izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un

izsniedz zemes transformācijas atļaujas”.

#Informācija: Tukuma pilsētas teritorijā ir 76 ha meliorētās zemes, pilsētas

teritoriju šķērso valsts nozīmes ūdensnoteka – Slocenes upe 5,14 km garumā.

Tukuma pilsētas teritorijā izbūvētie meliorācijas objekti ir: 1) Tukuma pilsētas

parks un Pauzera pļavas (23,8 ha), 2)Tukuma paraugdārzniecība „Laukstiķi” (8,2

ha), 3)Tukuma gaļas kombināts (32 ha), 4) Smilšu ielai pieguļošās platības (12

ha).

19.10.2005. vēstulē institūcija min, ka nosacījumus Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma izstrādei būs iespējams sniegt tikai pēc meža zemju inventarizācijas.

Papildus sniegta informācija, ka meža zemes transformācijas kārtība noteikta

28.09.2004. MK noteikumos Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”, kā

arī Meža likumā noteikts, ka par mežu neuzskata augļu dārzus, parkus un

kapsētas.

#1.Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmētu VAS „Latvijas valsts

meži” apsaimniekojamo zemju zemes, mežaudzes un ainavas stāvokli,

saskaņojamas ar VAS „Latvijas valsts meži”.

#2.Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, teritorijas plānojumā un tā grafiskajā daļā

iestrādāt vides un dabas resursu, ekspluatācijas, sanitārās un drošības

aizsargjoslu izmantošanas nosacījumus.

#3.Pamatojoties uz likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”, sadzīves atkritumu

#1.Tiks ņemts vērā.

#2.Ieteikums tiks izvērtēts un iespēju robežās ņemts vērā.

#1.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#2.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#3.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#4.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#Informācija pieņemta zināšanai.

Informācija pieņemta zināšanai.

#1.Prasība tiks iestrādāta plānojumā.

#2.Tiks ņemts vērā, kā to nosaka Aizsargjoslu likums.

#3.Ieteikums tiks izvērtēts un iespēju robežās ņemts vērā.

#4.Tiks ņemts vērā, jo to nosaka 19.10.2004 MK noteikumi

Nr.883.

Tukuma pilsētas dome

163


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

14. Latvijas Vides,

ģeoloģijas un

meteoroloģijas aģen

tūra Upju baseina

pārvalde Maskavas

ielā 165, Rīgā, LV-

1019

(13.03.2007.Nr.6-

4.3/784)

Atbilde saņemta:

(15.03.2007Nr.4-

3/852)

apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā jāorganizē tā, lai novērstu vajadzību

veidot nelegālas izgāztuves valsts meža zemju platībās. Jebkura būvniecība (ja

tā skar VAS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošās platības) ierosināma

atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”,

nepieciešamības gadījumā to rakstiski saskaņojot ar VAS „Latvijas valsts meži”,

kā valsts meža zemju apsaimniekotāju, kā arī ievērojot teritorijai raksturīgo

ainavu un kultūrvidi.

#4.Izstrādājot teritorijas plānojumu, tiek lūgts regulāri informēt VAS „Latvijas

valsts meži” atbildīgo pārstāvi par teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un

publiskajām apspriešanām.

Teritorijas plānojumā jāietver šāda informācija:

1.Dabas resursi:

1.1. virszemes ūdensobjekti t.sk. mākslīgi veidoti, to kvalitātes raksturojums

(pieejamās informācijas ietvaros), izmantošanas nosacījumi;

1.2. pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte (pieejamās informācijas

ietvaros) un aizsargātības raksturojums;

1.3. apstādījumi un dabas teritorijas, to platības un attīstības prognozes.

2.Ekonomiskās aktivitātes:

2.1. meliorācijas sistēmas raksturojums (tehniskais stāvoklis, atbildīgais par

apsaimniekošanu, uzturēšanai nepieciešamie pasākumi);

2.2. rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu raksturojums

(darbības veids pēc NACE koda, ūdens resursu patēriņa raksturojums,

notekūdeņu novadīšana, attīstības prognozes), izdalot rūpniecības uzņēmumus,

kuru novadītie notekūdeņi satur MK 22.01.2002. noteikumus Nr.34 „Noteikumi

par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktās bīstamās un īpaši bīstamās

vielas.

3.Antropogēnā slodze:

3.1. dzīvojamās apbūves teritoriju (daudzdzīvokļu mājas, savrupmājas) attīstības

prognozes;

3.2. ūdens patēriņa raksturojums: esošā un plānotā centralizētā ūdensapgādes

sistēma (pieslēguma skaits, patēriņa apjomi, tehniskais stāvoklis); decantralizētā

ūdensapgāde (artēziskie urbumi t.sk. neizmantojamie urbumi, debits, dziļums,

ierīkošanas gads, apsaimniekotājs, tehniskais stāvoklis); grafiskajā daļā parādīt

centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtās teritorijas un plānotās pieslēguma

teritorijas;

3.3. esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums

(notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jauda, noslodze, notekūdeņu attīrīšanas

kvalitāte, iekārtu tehniskais stāvoklis), decantralizētās izplūdes vietas;

izmantošanas nosacījumi teritorijām, kuras nav pieslēgtas un netiek plānotas

pieslēgt centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai; grafiskajā daļā parādīt

centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai pieslēgtās teritorijas un plānotās

#1. Informācija par dabas resursiem iekļauta Paskaidrojuma

rakstā.

#2. Informācija par ekonomiskām aktivitātēm iekļauta

Paskaidrojuma rakstā.

#3. Informācija par antropogēno slodzi iekļauta

Paskaidrojuma rakstā.

Tukuma pilsētas dome

164


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

15. SIA „Citrus

Solutions” G.Astras

ielā 2, Rīgā, LV-1082

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

Atbilde saņemta:

Nav reģistrēts

(02.02.2006.)

pieslēguma teritorijas;

3.4.dārzkopības sabiedrības un/vai mazdārziņu teritoriju ūdensapgādes un

notekūdeņu novadīšanas sistēmas raksturojums, teritorijas plānotā attīstība;

3.5. lietusūdens savākšanas sistēma, izplūdes vietas; grafiskajā daļā parādīt

centralizētajai lietusūdens savākšanas sistēmai pieslēgtās teritorijas un plānotās

pieslēguma teritorijas;

3.6. sniega savākšana, esošie un plānotie uzglabāšanas laukumi, citi

tehnoloģiskie risinājumi;

3.7. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas

nosacījumi;

3.8. esošās un plānotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums

(atkritumu apjoms, savākšana un noglabāšanas vietas);

3.9. piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas: piesārņojuma veids, objekta

izveidošanas gads.

#1.Teritorijas topogrāfiskajā plānā jābūt atzīmētām esošām telekomunikāciju

līnijām ar noteiktām aizsargjoslām.

#2.Izstrādāto plānojuma projektu iesūtīt izskatīšanai un atzinuma saņemšanai,

visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, ievērojot

Aizsargjoslu likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktās normas.

#3.Jautājumos par SIA „Lattelekom” pilnvarotai personai – sakaru komunikāciju

uznešanu uz karšu materiāla vai nospraušanu dabā, par atsevišķu skiču un

projektu saskaņošanu, tiek lūgts kontaktēties ar SIA „Citrus Solutions” Kurzemes

reģiona TUN Talsu-Tukuma grupas vadītāju U.Krūmiņu.

#4.Ja sakaru komunikācijas traucē minēto teritoriju apbūvi un apsaimniekošanu,

tad paredzēt iznešanu par pasūtītāja līdzekļiem.

#5.Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem,

ievērojot Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām

noteikšanas metodikā (MK noteikumi Nr.465) ietvertās normas.

#6.Privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelekom”

publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK

12.11.2002. sēdes protokols Nr.64(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas

nosacījumi.

#7.Izstrādājot projektus minētās teritorijas nodrošināšanai ar komunikācijām,

paredzēt vietu sakaru komunikāciju ieguldīšanai, lai nodrošinātu plānojamos

objektus ar nepieciešamiem sakaru pakalpojumiem.

#8.Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK

noteikumiem Nr.496 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības

noteikumi”.

#1.Telekomunikāciju līnijas tiks attēlotas tā, kā to atļauj

plānojuma izstrādes mērogs.

#2.Tiks ņemts vērā un prasības iestrādātas plānojumā, kā

to nosaka normatīvie akti.

#3.Pieņemts zināšanai.

#4.Prasība tiks iestrādāta plānojuma Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos.

#5.Prasība noraidīta, jo neattiecas uz teritorijas plānojuma

kompetenci.

#6.Prasība noraidīta, jo neattiecas uz teritorijas plānojuma

kompetenci.

#7.Prasība tiks iestrādāta plānojuma Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos par detālplānojumu

izstrādi.

#8.Prasība tiks iestrādāta plānojuma Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos.

#9.Pieņemts zināšanai.

Tukuma pilsētas dome

165


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

16. Valsts akciju

sabiedrība „Latvijas

dzelzceļš” Gogoļa

ielā 3, Rīgā, LV-1547

(13.10.2005.Nr.6-

3/1440)

17. Aizsardzības

īpašumu valsts

aģentūra Ernestīnes

ielā 34, Rīgā, LV-

1046

23.02.2006.Nr.6-

4.3/527

18. SIA „Tukuma

ūdens” Pasta ielā 29,

Tukumā, LV-3101

(13.10.2005.Nr.6-

Atbilde saņemta:

31.10.2005.

(26.10.2005.Nr.DI-

4/775)

Atbilde saņemta:

10.03.2006.

(08.03.2006.Nr.1.-

1061)

Atbilde saņemta:

Nav reģistrēts

(09.02.2006.)

#9.Minēto teritoriju plānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par telekomunikāciju

līniju aizsargjoslām un telekomunikāciju infrastruktūras objektu iezīmēšanu karšu

materiālos, lūdzu kontaktēties ar SIA „Lattelekom” pilnvaroto personu SIA „Citrus

Solutions” Kurzemes reģiona Tīklu uzturēšanas nodaļas Tukuma grupas vadošo

kabeļu tehniķi Jāni Luteru, T.: 3124737, 29264950.

#1.Dzelzceļa nodalījuma joslā, kā arī ārpus tās, ir izvietotas elektroapgādes un

sakaru kabeļu līnijas, kā arī gaisa vadu līnijas, kuru atrašanās vieta ir

noskaidrojama Jelgavas signalizācijas un sakaru distancē. Ja tiek plānots veikt

apbūvi dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā, par pasūtītāja līdzekļiem jāparedz

dzelzceļa sakaru un elektroapgādes līnijas pārcelšana no apbūvējamās zonas,

lai nodrošinātu to aizsargzonu.

#2.Jāparedz pasākumi, lai dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašnieki

savlaicīgi izcirstu kokus, kas krītot var sabojāt sliežu ceļus, gaisa energoapgādes

un sakaru līnijas.

#3.Jāievēro normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas

ekspluatācijas īpatnības, t.sk. Aizsargjoslu likuma un LBN 100 noteiktās

prasības.

#4.Atbilstoši Aizsargjoslu likumam, Teritorijas plānošanas likumam un

19.10.2004 MK noteikumiem Nr.883, jānosaka aizsargjosla gar dzelzceļu.

#5.Ja rodas nepieciešamība šķērsot dzelzceļu ar inženierkomunikācijām,

jāsaņem tehniskie noteikumi, projekti jāsaskaņo ar Jelgavas ceļu distanci,

Jelgavas signalizācijas un sakaru distanci un VAS „Latvijas dzelzceļš” projektu

saskaņošanas komisiju.

#6.Ja teritorijas attīstība skar dzelzceļa zemes nodalījuma joslu, vienlaikus ar

tehniskā projekta saskaņošanu jāatrisina zemes lietošanas jautājums.

#Vēstulē papildus sniegta tehniskās attīstības informācija atsevišķos dzelzceļa

posmos, t.sk., ka pēc 2010.gada plānots elektrificēt dzelzceļa satiksmi posmā

Tukums-Ventspils.

#Aģentūra sniedz informāciju, ka Aizsardzības ministrijai Tukuma pilsētā nav

valsts aizsardzības nozīmes teritoriju un objektu, kas varētu ietekmēt pilsētas

teritorijas plānojuma izstrādi.

#Vēstulē speciāli nosacījumi nav izvirzīti, taču ir sniegta informācija par

perspektīvajiem un plānotajiem pilsētas ūdensapgādes, saimnieciskās

kanalizācijas un lietus notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, kā arī par iespējamām

izmaiņām esošajos tīklos.

#1.Informācija un prasības tiks ņemtas vērā, izstrādājot

plānojumu.

#2.Prasība tiks izvērtēta, izstrādājot plānojumu.

#3.Tiks ņemts vērā, kā to nosaka normatīvie akti.

#4.Aizsargjosla tiks noteikta, kā to nosaka normatīvie akti.

#5.Prasība tiks iestrādāta plānojuma Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos.

#6.Prasība tiks ņemta vērā, izstrādājot plānojumu.

#Papildus informācija pieņemta zināšanai.

#Informācija pieņemta zināšanai.

#Informācija pieņemta zināšanai un tiks precizētai ar

institūciju, lai iekļautu plānojumā.

Tukuma pilsētas dome

166


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3/1440) Plānotās izmaiņas ir sekojošas:

1) Lietus kanalizācijas izbūve Meža un Lielā ielā;

2) Lietus kanalizācijas, ūdensvads un saimnieciskā kanalizācija Pauzera

pļavās;

3) Sadzīves kanalizācijas tīkla atdalīšana Katrīnas laukumā, uz R no

centra;

4) Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Durbes mikrorajonā;

5) Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana LLT;

6) Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Veļķu mikrorajonā;

7) Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jauntukumā un

savienošana ar Rūpniecības ielas ūdensapgādes sistēmu;

8) Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Lielās ielas R daļā un

Tukums-2 pieslēgšana;

9) Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tukuma pilsētas Z

daļā (Smilšu, Laubītes, Jumpravas ielas un Ozoliņu mikrorajons).

Precīzāka informācija pieejama „Novērtējuma ziņojums ūdenssaimniecības

pakalpojumu attīstībai Tukuma pilsētai. Stratēģiskais plāns”.

19. Smārdes pagasta

padome

„Pagastmāja”,

Smārdes pagastā,

Tukuma rajonā, LV-

3129

(14.10.2005.Nr.6-

3/1440)

20. Tumes pagasta

padome

Atbilde saņemta:

23.11.2005.

( 23.11.2005.Nr.3-

13/959)

Atbilde netika

saņemta.

#Pašvaldība informē, ka vēlas sadarboties Tukuma pilsētas tūrisma un atpūtas

koncepcijas izstrādē, akcentējot velotūrismu; ka tiks ņemtas vērā pilsētas

intereses pieguļošajās teritorijās un Smārdes lidlauka teritorijā, izstrādājot

detālplānojumus, tāpat arī veidojot kopīgu infrastruktūru pieguļošajās teritorijās.

Pielikumā pievienots Smārdes pagasta teritorijas plānojums CD formātā.

-

#Informācija pieņemta zināšanai un tiks ņemta vērā

sadarbībai ar Smārdes pagasta pašvaldību, lai iekļautu

plānojumā.

Sagatavoja: plānotājs P.Lielmanis

Tukuma pilsētas dome

167


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3. Institūciju sniegtie atzinumi par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam

1.redakciju

3.3.1. Pašvaldības pieprasījuma vēstule institūcijām atzinuma sniegšanai

Tukuma pilsētas dome

168


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

169


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.2. LR Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Tukuma pilsētas dome

170


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

171


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

172


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.3. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Tukuma pilsētas dome

173


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.4. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļa

Tukuma pilsētas dome

174


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.5. VAS „Latvenergo” Sadales tīkla Dienvidu Reģions

Tukuma pilsētas dome

175


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.6. Valsts Zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa

Tukuma pilsētas dome

176


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.7. VAS „Latvijas dzelzceļš”

Tukuma pilsētas dome

177


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.8. SIA Lattelecom

Tukuma pilsētas dome

178


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.9. A/S „Latvijas Gāze”

Tukuma pilsētas dome

179


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.10. Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome

Tukuma pilsētas dome

180


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

181


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.11. Tukuma rajona padome

Tukuma pilsētas dome

182


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.12. A/S „Latvijas Valsts meži”

Tukuma pilsētas dome

183


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.13. „Latvijas Mobilais Telefons” SIA

Tukuma pilsētas dome

184


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.14. LR Valsts Meža dienesta Tukuma virsmežniecība

Tukuma pilsētas dome

185


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.15. SIA „Tukuma ūdens”

Tukuma pilsētas dome

186


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.16. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma brigāde

Tukuma pilsētas dome

187


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.17. Tumes pagasta padome

Tukuma pilsētas dome

188


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.18. Smārdes pagasta padome

Tukuma pilsētas dome

189


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.19. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Tukuma pilsētas dome

190


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.20. SIA „Tukuma Siltums”

Tukuma pilsētas dome

191


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.21. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Tukuma pilsētas dome

192


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.22. VA „Sabiedrības veselības aģentūras” Tukuma filiāle

Tukuma pilsētas dome

193


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

194


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.3.23. SIA „BITE Latvija”’

Tukuma pilsētas dome

195


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.4. Ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem (t.sk. to izvērtējums) par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju

(Institūciju atzinumu apkopojums pēc sabiedriskās apspriešanas 2.posma)

Nr.

Atzinuma par plānojuma

1.redakciju pieprasījuma

vēstules nosūtītas

Informācija par atzinuma

saņemšanu

Sniegtā atzinuma saturs, iebildes un priekšlikumi

Pašvaldības komentāri par atzinumā minēto

1. Valsts akciju

sabiedrība „Latvijas

valsts meži” Kristapa

ielā 30, Rīgā, LV-1046

(21.06.2007.Nr.6-

3/1800)

2. Rīgas plānošanas

reģions, Attīstības

padome, Kaļķu ielā 10,

LV- 1050 (20.06.2007.

Nr. 6-4.3/3682/1788)

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

02.06.2007.

(21.03.2007.Nr.4.1-

1.1/0240/150/07/692)

Atbilde saņemta:

28.06.2007.

(20.06.2007.Nr.6.-

4.3/3682/1788)

Atzīst, ka Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcija

izstrādāta atbilstoši LR likumdošanai un A/S „Latvijas valsts

meži” LVM Nekustamie īpašumi un Zemgales mežsaimniecības

iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Pēc galīgās redakcijas apstiprināšanas lūgums iesniegt

apstiprinātās redakcijas tekstuālo daļu un karšu materiālus

digitālā veidā, kas ierakstīti CD matricā uz adresi – „Sili”,

Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas raj, LV -3019.

Atbalsta Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas

tālāku virzību.

Ieteicams pievērst lielāku uzmanību sekojošām tēmām:

1. Sadaļā 3.1.2. nav pietiekoši izvērtēts un ņemts vērā

Tukuma rajona plānojums t.sk. izvērtējot rajona un

pašvaldību priekšlikumus paredzot Tukuma saikni ar

apkārtējām teritorijām un analīzi attiecībā uz

perspektīvajiem attīstības virzieniem, apvedceļu,

loģistikas attīstību un pilsētas centra saikni ar

jaunajām attīstības teritorijām.

2. Attīstības programmā minētajiem attīstības virzieniem

nav analizētas to funkcijas un teritoriālā dimensija,

paredzot attiecīgās teritorijas noteiktu funkciju

pildīšanu t. sk. teritorijas, kas izmantojamas pilsētas

robežās un funkcijas, kam būs vajadzīgas teritorijas

ārpus pilsētas robežām (piemēram, Tukuma pilsētas

saikne ar lidostas attīstību).

3. Jānorāda, kura no 2 pilsētas attīstības koncepcijām ir

ņemta par pamatu turpmākajam projekta

priekšlikumam.

4. Jāievēro, ka saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona

teritorijas plānojumu Tukums attīstās bez

tradicionāliem virzieniem, arī kā zinātnes un biznesa

– loģistikas centrs ietverot augstākas izglītības

196

Pašvaldība bez maksas var nodot apstiprināto

plānojumu rastra datu formātā (pdf un/vai jpg).

1. Nodaļa pilnveidota ar nepieciešamo informāciju.

2. Informācija precizēta, un tekstā aprakstīti galvenie

telpiskie risinājumi. Detalizētāka informācija iekļauta

grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumos.

3. Atbilde ir ietverta paskaidrojuma rakstā pirms šīm

koncepcijām.

4.Šis priekšlikums jau ir bija iestrādāts 1.redakcijā, taču

vēl tiks precizēts saskaņā ar skaidrākiem plāniem

biznesa inkubatoru attīstībā Tukumā.

5. Šīs iespējas jau ir paredzētas plānojuma 1.redakcijā,

taču tiks vēl papildinātas un precizētas.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3. Valsts kultūras

pieminekļu

aizsardzības

inspekcija, Tukuma

rajona galvenais valsts

inspektors Pils ielā 11,

Tukumā, LV-3101

(20.07.2007.Nr.6-

4.3/3682/1788)

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

29.06.2007 (22.06.2007 Nr.

2111)

iespējas un biznesa inkubatora attīstību.

5. Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojumā

sniegtās vadlīnijas, kas būtu atspoguļojamas Tukuma

pilsētas teritorijas plānojuma 3.1.2 sadaļā un

turpmākajā perspektīvas risinājumā:

• Īpaši izvērtēt pilsētas ražošanas specializācijas

iespējas/ virzienus, attīstīt inovatīvas ražotnes/ nozares,

iespējas sadarbībai ar kaimiņu pilsētām un lauku

ciematiem, kā arī galvaspilsētas uzņēmumiem;

• analizēt pilsētas saiknes ar apkārtējiem lauku apvidiem,

izvērtējot aglomeratīva veida saikņu pastāvēšanu/ to

veidošanās iespējas;

• rezervēt teritoriju tehnoloģisko un biznesa parku

izvietošanai;

• paredzēt vietas apmācības centru, kur iespējams apgūt

jaunu profesiju/pārprofilēties, kā arī koledžas tipa

mācību iestāžu iespēju apgūt bakalaura programmu vai

augstskolu filiāļu organizēšana dažāda veida

specializēto mācību iestāžu izvietošanai;

• paredzēt mājvietas publiskās un kultūras dzīves

aktivitātes, nevalstiskām organizācijām, publiskām un

privātām kultūras institūcijām, iespējas tās paplašināt

un uzlabot;

• izvērtēt pastāvošo un potenciālo pieprasījumu pēc

jauniem mājokļiem un atbilstoši rezervēt teritorijas

mājokļu attīstīšanai.

Iebildumi, kas labojami redakcijas pilnveidošanas gaitā:

1. Paskaidrojuma rakstā jāmin, ka Tukuma pilsēta

atrodas 32 nevis 19 pieminekļi, no kuriem 10 ir

nekustamie kultūras pieminekļi, kas raksturo un

jāparāda teritorijas plānojumā. Mākslas pieminekļi

neietekmē teritorijas plānojumu.

2. Saskaņā ar „Aizsargjoslu likuma” 8. pantu un likuma

„Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23 .pantu

aizsardzības zona ap Valsts aizsardzībā esošiem

kultūras pieminekļiem ir 100 m, ja tā nav noteikta

īpaši. Tādēļ apbūves noteikumos nav atsevišķi jāmin

katrs piemineklis un jānorāda, ka tā aizsardzības

zona ir 100 m .

197

1. Prasība tiks precizēta.

2. Iebildums nemaina lietas būtību.

3. Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zona

nemainīgi pārņemta no līdz šim spēkā esošā plānojuma,

kura apstiprināšanu savulaik jau akceptējusi Valsts

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

4. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas grafiskajā daļā

eksplikācijā minētie numuri ir atzīmēti arī kartē.

5. Pieņemts zināšanai.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

4. Valsts akciju

sabiedrība „Latvijas

dzelzceļš” Gogoļa ielā

3, Rīgā, LV-1547

(21.07.2007.Nr.6-

4.3./1799)

5. A/S „Latvijas gāze”

Vagonu ielā 20, Rīgā,

LV-1009

(20.06.2007.Nr.6-

4.3./1788)

6. Tukuma rajona

padome Talsu ielā 4,

Tukumā, LV-3101

(20.06.2007.Nr.6-

4.3./1788)

7. Valsts akciju

sabiedrība

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

05.07.2007.

(02.07.2007.Nr.DI-4/387)

Atbilde saņemta:

09.07.2007.

(03.07.2007.Nr.14-1/1909)

Atbilde saņemta:

11.07.2007.

(05.07.2007.Nr.2-18.2/236)

Atbilde saņemta:

12.07.2007.

3. Tukuma pilsētas vēsturiskajam centram (aizsardzības

Nr. 7453) tiek parādīta individuālā aizsardzības zona,

bet nav pamatots kādēļ tā ir tieši tāda un kādēļ

pieminekļa rietumu pusē tā tiek plānota tik šaura.

4. Grafiskajā materiālā ir jānorāda ne tikai aizsardzības

zona, bet arī pieminekļa atrašanās vieta. Tā kā

eksplikācijā ir pievienots saraksts ar pieminekļiem,

tad attiecīgais cipariņš ir jāiezīmē arī kartē, lai varētu

identificēt pieminekļus un atrašanās vietas.

5. Uzlaboto redakcijas variantu lūgums iesniegt atkārtoti

atzinuma saņemšanai.

Nav iebildumu vai būtisku piezīmju. Atbalstīts nodoms Tukums -

1 vienlīmeņa krustojumu pārveidot par vairāk līmeņu ceļu

mezglu, izbūvējot satiksmes pārvadu par dzelzceļu.

Pieņemam zināšanai, ka dzelzceļa iecirkņiem Torņkalns –

Tukums, Tukums Ventspils un Jelgava – Tukums Tukuma

administratīvajā teritorijā ir noteikta ekspluatācija aizsargjoslas

50 m no malējās sliedes.

Nav iebildumu izstrādātā plānojuma apstiprināšanai.

1. Lūgums pilsētas plānojuma grafiskajā sadaļā iekļaut

Perspektīvās gāzes apgādes plānojuma 1. redakciju.

2. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem

rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem ,

veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju un projektējot jaunus

ceļus, kā arī esošo autoceļu nodalījuma joslā un ielu sarkanajās

līnijās, paredzēt iespējamā augstā un vidējā spiediena gāzes

spiediena sadales gāzvadu novietni, atbilstoši MK noteikumiem

NR. 1069 un spēkā esošo „Aizsargjoslu likumam”

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijā ievērots

„Tukuma rajona teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam” un

tas atbilst kopējai Tukuma rajona teritorijas attīstības

koncepcijai.

Precizēt – „Tukuma rajona teritorijas plānojums 2007.-2019.

gadam” apstiprināts Tukuma rajona padomes 2007. gada 20.

jūnija sēdē. Tukuma rajona teritorijas izmantošana un apbūves

noteikumi un plānojuma grafiskā daļa izdoti kā pašvaldības

saistošie noteikumi Nr.4.

Nav iebildumu pret Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.

redakciju, ja ietver sekojošu informāciju:

198

Pieņemts zināšanai.

1. Perspektīvā gāzapgādes shēma tiks pievienota

plānojuma materiāliem.

2. Priekšlikums tiks iestrādāts teritorijas izmantošanas

un apbūves noteikumos.

Pieņemts zināšanai un veikts minētais precizējums.

1. Prasība iestrādāta Paskaidrojuma rakstā.

2. Prasība iestrādāta teritorijas izmantošanas un


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

„Latvenergo” Sadales (06.07.2007.Nr.30R3A0-

tīkls Dienvidu reģions 02.03/57)

Elektrības iela 10,

Jelgava, LV-3001

(20.07.2007.Nr.6-

4.3/1788)

1. Paskaidrojuma raksta p. 2.3.3 apakšpunktu

„Elektrība” ar: „ Jānodrošina iespēja brīvai piekļuvei

inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

Darbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas

mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 m joslā no

gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba

sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu

valdītāju. Jauno elektroietaišu pieslēgšana un

atļautās slodzes palielināšana AS Sadales tīklam

notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas padomes 2005. gada 14.

decembra lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem „Sistēmas

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas

dalībniekiem”.

2. Izmantošanas un apbūves noteikumos ar : „

Inženierkomunikāciju izvietošana Tukuma pilsētā

jāparedz atbilstoši MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.

1069” noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju

izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt

esošo 20 kV un 0, 4 kV EPL un 20/04, kV

transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu,

esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas,

inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas

funkcionēšanai nepieciešamajām

inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto

elektroapgādes objektu aizsardzība un ekspluatācijai

paredzētas un noteiktās aizsargjoslas. Minēto

aizsargjoslu attēlošanai izmanto attiecīgo kartes

mērogu.”

apbūves noteikumos.

8. SIA „Latvijas Mobilais

Telefons”

Robežu iela 6, Rīgā, LV-

1039

(20.06.2007 Nr. 6.-

4.3./1788)

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

13.07.2007 (10.07.2007 Nr.

Z/2764)

Tukuma pilsētas teritorijā neatrodas „Latvijas Mobilais Telefons”

piederoši nekustamie īpašumi.

Ierosinājums papildināt Tukuma pilsētas plānojuma Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumu attiecīgās sadaļas –

Publiskās apbūves teritorijas (P), Ražošanas apbūves

teritorijas, un noteikt, ka šajās apbūves teritorijās atļautā

izmantošanas ir arī iekārtas inženiertehniskās apgādes tīkli un

to objekti, kuros ietilpst arī publiskā mobilo elektronisko sakaru

tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas.

9. Valsts Zemes dienesta Atbilde saņemta: Plānojums izstrādāts atbilstoši 04.08.2005. LR VZD Pieņemts zināšanai.

199

Prasība iestrādāta teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumos.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Ziemeļkurzemes

18.07.2007.

reģionālā nodaļa

(16.07.2007. Nr.128/2A-6.1/369)

Vasarnīcu ielā 20,

Ventspilī, LV-3601

(20.06.2007 Nr. 6.-

4.3./1788)

10. SIA „Lattelecom”

Dzirnavu ielā 105, Rīga,

LV -1011

(20.07.2007.Nr.6-

4.3/1788)

11. Valsts meža dienesta

Ziemeļkurzemes

virsmežniecība Raiņa

iela 17, Talsi, LV-3201

(21.07.2007.Nr.6-

4.3/1799)

12. Valsts akciju

sabiedrība „Latvijas

Valsts ceļi” Kurzemes

reģiona Tukuma

nodaļa Jelgavas ielā 20,

Tukumā, LV-3101

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

19.07.2007. (09.07.2007.

Nr.13818-1)

Atbilde saņemta:

24.07.2007.

(18.07.2007.Nr.7-3/678)

Atbilde saņemta:

24.07.2007.

(23.07.2007.Nr.4.4.7.-120)

Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļas nosacījumiem.

Lūgums pēc apstiprinātā Tukuma pilsētas plānojuma

eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība VZD

Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļā iesniedz 2 nedēļu laikā pēc

spēkā stāšanās uz elektroniska datu nesēja un manuālā veidā

iesietu, pievienojot Pašvaldības lēmuma par apstiprināšanu

kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu

„Latvijas vēstnesī”, kā arī informāciju par teritorijas plānojuma

grafiskās daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu

sagatavošanas mēroga noteiktību.

Nav iebildumu pret Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.

redakciju.

• Nosakot apgrūtinājumus zemes gabaliem un attēlojot to

zemes robežu plānos, lūdzu saņemt precīzu informāciju SIA

„Citrus Solutions” Tukumā, Pils ielā 22.

• Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības

plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu,

jāinformē SIA „Lattelecom” par pagasta attīstības plānā

iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmēj darbības objektu

celtniecību.

1. Izvērtējot meža teritoriju atļauto izmantošanas perspektīvu,

secināms, ka plānots maksimāli saglabāt pilsētas zaļumvietas,

arī zaļvietas, zaļumus.

2. Plānojumā risināts jautājums par meža aizsargjoslu ap

Tukuma pilsētu noteikšanu pierobežu pagastu valsts mežu

teritorijās.

3. Atzīstami, ka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu

6.1. punktā, atbilstoši MK 19.10.2004 noteikumiem Nr. 883 54.

punkta nosacījumiem, uzskaitīti gadījumi, kad teritorijai obligāti

izstrādājams detālplānojums.

4. Atgādinājums, ka meža transformācija citos zemes

lietošanas veidos pilsētas teritorijā būs pieļaujama tikai pēc

meža zemes inventarizācijas veikšanas.

Nav iebildumu pret Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1.

redakciju.

Neskaidrības:

1. 40 lpp. „Tukuma senkapi atrodas Dārza un J. Raiņa

ielas stūrī..” Dārza iela ar Raiņa ielu nekrustojas.

Dārza iela beidzas pie Talsu ielas un tālāk seko

200

Pieņemts zināšanai.

Pieņemts zināšanai.

1. Tiks precizēts.

2. Tiks precizēts.

3. Jautājums tiks precizēts tālākajā darba procesā.

4. Tiks precizēts.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

13. Ventspils reģionālā

vides pārvalde Dārzu

ielā 2, Ventspilī, LV-3601

(20.07.2007.Nr.6-

4.3/1788)

Atbilde saņemta:

27.07.2007. (20.07.2007. Nr.9.5.-

33.3./11)

Tidaholmas iela.

2. 53. lpp. „Vēsturisks konteksts...tikai 29. gadsimta

otrajā pusē tika uzsākta...”

3. 56. lpp. 4.2.1 Koncepcija „Tukums bez robežām”.

Nepieciešams domāt par unikālās Vilkāju gravas

(nevis Vilku gravas) iekļaušanu aizsargājamās dabas

teritorijā, tās izkopšanu un

uzturēšanu...Nepieciešams noteikt gravai

aizsargjoslu. 1948. gadā aizsargjosla bija 50 m plata.

4. 185. 1 „virszemes ūdens objektu aizsargjoslas:

185.1.2. .... ūdens tilpnei Veļķos aizsargjoslas min.

platums 10m” bet lielā puse ezera jau pārdota iekļaujot

aizsargjoslu abpus ezeram līdz pat Gravas ielai.

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcija izstrādāta

sakaņā ar MK 19.20.2004 noteikumiem Nr. 883 un ņemot vērā

Ventspils reģionālā vides pārvaldes nosacījumus.

Rekomendācijas.

1. Kā vienu no mērķiem II daļa „

Tukuma perspektīvā attīstība” Ventspils reģionālā

vides pārvalde rekomendē izvirzīt izpētī un apzināt

Vilku gravā esošos biotopus un citas teritorijas

vērtības.

2. Saglabāt Vilku gravas teritoriju kā zaļo zonu,

pieejamu sabiedrībai.

3. Pilsētas centrā saglabāt vairāk zaļo zonu, nevis

novirzīt tās perifērijā.

4. Norādīt Tukuma pilsētā uzņēmumus, kuros būtu

nepieciešams ierīkot notekūdeņu priekšattīrīšanas.

1. Jautājums tiks skatīts un precizēts tālākajā darba

procesā.

2. Minētā teritorija paredzēta kā Meži un mežaparki, kā

sabiedrībai pieejama un pētāma, labiekārtojama

teritorija.

3. Tālākajā darbā tiks meklēti risinājumi, kā vēsturiski

veidojušās blīvas apbūves apstākļos risināt centra

apzaļumošanu, turklāt perspektīvā izstrādājama pilsētas

apzaļumošanas koncepcija.

4. Prasība tiks izpildīta.

14. SIA Tukuma ūdens

Pasta iela 29, Tukums,

LV- 3101

Atbilde saņemta: 30.07.2007.

(30.07.2007.)

Nav pretenziju pret izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 1. redakciju.

15. Valsts ugunsdzēsības

un glābšanas dienesta

Tukuma brigāde Raiņa

ielā 24, Tukumā, LV-

3101

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

01.08.2007. (19.07.2007.

Nr.22/33-193)

Rekomendē veikt sekojošus labojumus:

1. Parādīt ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes

sistēmu, saskaņā ar MK 01.02.2000 noteikumu Nr.

38, kas izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2. panta

ceturto daļu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99

201

1. Datu precizitātes iespēju robežās tiks parādīti kartē

ugunsdzēsības hidranti.

2. Tiks precizēts.

3. Tiks ņemts vērā.

4. Prasība nav teritorijas plānojuma kompetencē.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

16. Tumes pagasta

padomes Būvvalde

Baložu iela 10, Tukums,

LV -3100 (20.06.2007.

Nr. 6.-4.3./1788)

17. Smārdes pagasta

padome

„Pagastmāja”, Smārdes

pagasts, Tukuma rajons,

LV- 3129 (20.06.2007.

Nr. 6.-4.3./1788)

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

03.08.2007. (31.07.2007. Nr.

10/07)

Atbildes saņemta:

06.08.2007. (02.08.2007. Nr. 3-

13/560)

„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, noteiktajām

prasībām.

2. Plānojot ceļus un piebrauktuves pie ēkām un

ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām, ievērot MK

31.10.1995 noteikumu Nr. 318, kas izdoti saskaņā ar

Būvniecības likuma 2. panta ceturto daļu par Latvijas

būvnormatīvu LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”

7. nodaļā noteiktās prasības.

3. Paredzēt noteikt konkrētus ugunsdrošus attālumus

starp dažādas ugunsizturības pakāpes ēkām.

Rekomendējam pielietot attālumus, kas norādīti

spēku zaudējušajā Latvijas pagaidu būvnormatīvā

LBN 100 „Teritorijplānošana, Pilsētu un pagastu

izbūve” ar atrunu, ka šādi ugunsdrošie attālumi

ievērojami līdz tiks pieņemts un stāsies spēkā

normatīvs akts, kas noteiks ugunsdrošus attālumus.

4. Izstrādāt teritorijas plānojumā pilsētas iedzīvotāju

apziņošanas shēmas avāriju un ārkārtēju situāciju

gadījumos, ar atbildīgajām personām, apziņošanas

kārtību un paņēmieniem.

5. Izstrādāt rika analīzi pilsētas teritorijā esošajās

paaugstinātās bīstamības riska teritorijās un izstrādāt

plānu avārijas seku likvidēšanai.

Nav pretenziju pret izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 1. redakciju. Lūgums ievērot sekojošas piezīmes:

1. Lūgums sniegt objektīvu pamatu pagasta robežu

mainīšanai un kartē „Kopējo interešu teritorijas ar

kaimiņu pašvaldībām” atzīmēto pagasta teritoriju

iekļaušanu Tukuma pilsētas teritorijā.

2. Lūgums iekļaut Tukuma pilsētas apbūves noteikumos

nosacījumus, ka to ražošanas objektu, kuri atrodas

blakus Tumes pagasta dzīvojamās apbūves

teritorijām, aizsargzonas nedrīkst ietekmēt

dzīvojamās apbūves teritorijas.

Nav iebildumu pret izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 1. redakciju.

1. Lūgums sniegt objektīvu pamatu pagasta robežu

mainīšanai un kartē „Kopējo interešu teritorijas ar

kaimiņu pašvaldībām” atzīmēto pagasta teritoriju

iekļaušanu Tukuma pilsētas teritorijā.

202

5. Prasība nav teritorijas plānojuma kompetencē, taču

tiks parādīti paaugstinātās bīstamības objekti.

1. Pamatojums, kas atspoguļots vēlamās izteiksmes

formā, iekļauts nodaļā 6.1.2.

2. Aizsargjoslas noteiktas atbilstoši likumdošanas

prasībām, tāpēc īpašas atrunas par šādu aizsargjoslu

potenciālu samazināšanu virzienā uz Smārdes pagastu

nav.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2. Lūgums iestrādāt Tukuma pilsētas apbūves

noteikumos, ka ražošanas objektu aizsargzonas (ja

tās nepieciešamas) nedrīkst skart Smārdes pagasta

teritoriju, bez saskaņošanas ar pašvaldību un zemes

īpašniekiem.

18. Lauku atbalsta

dienesta

Ziemeļkurzemes

reģionālā

lauksaimniecības

pārvalde

Dundagas iela 4, Talsi,

LV – 3201

Atbilde saņemta: 06.08.2007.

(03.08.2007. Nr. 2.1/9-209

Nav iebildumu pret izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 1. redakciju, tā izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem

un pastāvošajai likumdošanai un pārvaldei.

Pieņemts zināšanai.

19. LR SIA „Tukuma

Siltums” Asteru iela 6,

Tukums, LV - 3101

Atbilde saņemta: 07.08.2007.

(06.08.2007. Nr. 01-12/4 95

Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcija atbilst SIA

„Tukuma Siltums” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Pieņemts zināšanai.

20. Latvijas vides,

ģeoloģijas un

meteoroloģijas

aģentūra Maskavas iela

165, Rīga, LV – 1019

(03.08.2007. Nr. 6-

4.3.3/2189)

Atbildes saņemta: 13.08.2007.

(09.08.2007. Nr. 4-3/2364)

Sekojoši iebildumi un ierosinājumi:

1. Ūdens patēriņa raksturojumu papildināt ar informāciju

par artēzisko urbumu t.sk. neizmantojamo urbumu

debitu, dziļumu, ierīkošanas gadu, apsaimniekotāju

un tehnisko stāvokli;

2. Esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas

sistēmas raksturojumu papildināt ar informāciju par

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu un noslodzi;

3. Iekļaut informāciju par sniega savākšanu, esošajiem

un plānotajiem uzglabāšanas laukumiem un citiem

tehnoloģiskajiem risinājumiem;

4. Norādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu

uzglabāšanas vietas un izmantošanas nosacījumus;

5. Minēt dzīvnieku apglabāšanas risinājumu;

6. Minēt ūdens objektus, kuros plānota motorizēto u.c.

ūdens braucamrīku izmantošana un izmantošanas

nosacījumus.

1. Pieejamās informācijas robežās informācija

papildināta.

2. Informācija papildināta.

3. Sniega savākšania Tukumā nav īpašas tehnoloģiskās

sistēmas, bet tas tiek izvests uz pašvaldībai piederošām

zemēm.

4. Pieejamās informācijas robežās informācija

papildināta.

5. Dzīvnieku kapsētu izveide Tukumā nav plānota.

6. Tukumā nav ūdens objekti, kuros būtu atļauta

motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana.

21. VA „Sabiedrības

veselības aģentūra”

Tukuma filiāle Talsu

iela 20, Tukums, LV-

3100

Atbilde saņemta: 17.08.2007.

(10.08.2007. Nr. 27.5.-16/242)

Plānojums izstrādāts saskaņā ar SVA Tukuma filiāles

higiēnisko uzdevumu, atbildīgo institūciju izsniegtajiem

nosacījumiem un saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem.

Neiebilst pret Tukuma pilsētas plānojuma risinājumiem. Vērš

uzmanību:

Informācija pieņemta zināšanai un tālākai rīcībai pēc

plānojuma apstiprināšanas.

Tukuma pilsētas dome

203


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

1. Svarīgi izdiskutēt lidlauka attīstības perspektīvi,

ņemot vērā, ka puses pilsētas ir lidlauka ietekmes

zonā, trokšņa slāpēšanu dzelzceļa zonā, Tukuma

ezera atjaunošanu, veidošanu, pilsētas maģistrālās

ielas un apvedceļu vietas, kanalizācija tīkla attīstību

saistībā ar perspektīvo apbūvi un Slocenes upes

piesārņojuma līmeni no notekūdeņu ieplūdes.

2. Apzinātas vietas piesārņotās un potenciāli

piesārņotās vietas, no kurām tikai daļā ir veikts

monitorings, plānojumā nav datu par tā rezultātiem.

3. Ir nepieciešama notekūdens attīrīšanas iekārtu

rekonstrukcija, jo palielinās fosfora un slāpekļa

daudzums sadzīves notekūdeņos un pēc plānojuma

uzrādītajiem datiem attīra tikai 25-40 % no esošā

fosfora satura. Centralizēto dzeramo ūdeni vēl

neizmanto ap 25 % pilsētas iedzīvotāju , kas

pasliktina dzīves standartu un var būt par iemeslu

veselības problēmām.. Plānojums parāda attīstības

prioritātes, bet neietver konkrētu plānošanas periodā

paredzēto pasākumu kopumu un tāpēc būtu vēlams,

ka jauno dzīvojamo rajonu apbūvē būtu iestrādāts

darbu prioritātes un pēctecības princips.

22. SIA „BITE Latvija”

Duntes iela 17a, Rīga,

LV- 1005

Atbilde saņemta: 13.09.2007

(29.08.2007. Nr. LV7102-82)

Lūgums paredzēt iespēju sakaru torņu uzstādīšanai

rūpnieciskajās teritorijās.

Prasība izpildīta, ietverot risinājumu Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos.

Tukuma pilsētas dome

204


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5. Institūciju sniegtie atzinumi par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam

galīgās redakciju

3.5.1. Pašvaldības pieprasījuma vēstule institūciju atzinumam par galīgo redakciju

Tukuma pilsētas dome

205


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

206


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

207


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

208


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.2. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes214 virsmežniecība

Tukuma pilsētas dome

209


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.3. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Tukuma pilsētas dome

210


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.4. LR Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Tukuma pilsētas dome

211


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.5. VAS „Latvijas dzelzceļš”

Tukuma pilsētas dome

212


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.6. A/S „Latvijas Gāze”

Tukuma pilsētas dome

213


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.7. A/S „Latvenergo” Sadales tīkls

Tukuma pilsētas dome

214


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.8. Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome

Tukuma pilsētas dome

215


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.5.9. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Tukuma pilsētas dome

216


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

217


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

218


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

219


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

220


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

221


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

222


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Tukuma pilsētas dome

223


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

3.6. Ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem (t.sk. to izvērtējums) par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-20019. gadam gala redakciju

(Institūciju atzinumu apkopojums pēc sabiedriskās apspriešanas 3.posma)

Nr.

Atzinuma par plānojuma 1.redakciju

pieprasījuma vēstules nosūtītas

1. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes

virsmežniecība Raiņa iela 17, Talsi, LV-

3201 (03.10.2007.Nr.6-4.3/2688)

Informācija par atzinuma

saņemšanu

Atbilde saņemta:

15.10.2007.

(12.10.2007.Nr.7-3/893)

Sniegtā atzinuma saturs, iebildes un priekšlikumi

Akceptē sagatavoto Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma2007.-

2019.gadam galīgās redakcijas variantam un to saskaņo.

Pašvaldības komentāri par atzinumā minēto

Atzinums pieņemts zināšanai.

2. Latvijas vides, ģeoloģijas un

meteoroloģijas aģentūra Maskavas iela

165, Rīga, LV – 1019 (03.10.2007.Nr.6-

4.3/2688)

3. Ventspils reģionālā vides pārvalde

Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601

(20.07.2007.Nr.6-4.3/1787)

Atbilde saņemta:

10.10.2007.

(12.10.2007.Nr.4-3/2888)

Atbilde saņemta:

17.10.2007.

(15.10.2007.Nr.9.5-

33.3/17)

Saskaņo sagatavoto Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma2007.-

2019.gadam galīgo redakciju ar sekojošiem iebildumiem un

ierosinājumiem:

1. esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas

raksturojumu papildināt ar informāciju par notekūdeņu

attīrīšanas iekārtu jaudu un noslodzi;

2. iekļaut informāciju par sniega savākšanu, esošajiem un

plānotajiem uzglabāšans laukumiem un citiem

tehnoloģiskajiem risinājumiem;

3. norādīt notekūdenu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas

vietas un izmantošanas nosacījumus;

4. minēt dzīvnieku apglabāšanas risinājumu;

5. minēt ūdensobjektus, kuros plānota motorizētu u.c. ūdens

braucamrīku izmantošana un izmantošanas nosacījumus.

Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam

izstrādāts saskaņā ar MK 19.10.2004 noteikumiem Nr. 883

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”. Ņemti

vērā Ventspils reģionālās vides pārvaldes sniegtie nosacījumi un

ievērotas sniegtā atzinuma rekomendācijas.

1. Pieejamās informācijas robežās informācija

papildināta.

2. Sniega savākšania Tukumā nav īpašas

tehnoloģiskās sistēmas, bet tas tiek izvests uz

pašvaldībai piederošām zemēm.

3. Pieejamās informācijas robežās informācija

papildināta.

4. Dzīvnieku kapsētu izveide Tukumā nav plānota.

5. Tukumā nav ūdens objekti, kuros būtu atļauta

motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana.

Atzinums pieņemts zināšanai.

4. VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa iela 3,

Rīga, LV- 1050

(04.10.2007 Nr. 6-4.3/2687)

Atbilde saņemta:

25.10.2007.

(23.10.2007.Nr.DĪA-1/76)

Nav iebildumu par izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 2007.-2019. gadam gala redakciju.

Atzinums pieņemts zināšanai.

5. A/S „Latvijas gāze”

Stratēgijas un attīstības daļa, Vagonu

iela 20, Rīga, LV -1009

Tukuma pilsētas dome

Atbilde saņemta:

26.10.2007.

(23.10.2007.Nr.14-1/3013)

Nav iebildumu par izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 2007.-2019. gadam gala redakciju. Plānojumā ņemti

vērā iesniegtie A/S „Latvijas gāze” 03.07.2007 atzinuma sniegtie

nosacījumi.

224

Atzinums pieņemts zināšanai.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

(03.10.2007 Nr. 6-4.3/2688)

6. A/S „Latvenergo” Sadales tīkls,

Elektrības iela 10, Jelgava ,LV- 3001

(03.10.2007 Nr. 6-4.3/2688)

Atbilde saņemta:

31.10.2007.

(31.10.2007.Nr.30R3A0-

02.03/894)

Nav iebildumu par izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas

plānojuma 2007.-2019. gadam gala redakciju.

Atzinums pieņemts zināšanai.

7. Rīgas plānošanas reģiona attīstības

padome, Kaļķu iela 10, Rīga, LV – 1050

(03.10.2007 Nr. 6-4.3/2688)

Atbilde saņemta:

01.11.2007.

(22.10.2007.Nr. 02-

07/125)

Atbalsta Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.

gadam gala redakcijas tālāku virzību. Ieteikumi papildināt:

1. Sadaļu „Ziņojums par Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma

2007.-2019. gadam atbilstību augstākā plānošanas līmeņa

teritorijas plānojuma prasībām ar Rīgas plānošanas reģiona

teritorijas plānojuma Perspektīva un Vadlīnijas menēto prasību

ievērošanas izvērtējumu atbilstoši ievērtējos minētās prasības

Paskaidrojuma rakstā:

1. īpaši izvērtēt pilsētas ražošanas speciālizācijas iespējas/

virzienus, attīstīt inovatīvās ražotnes/ nozares, iespējas sadarbībai

ar kaimiņu pilsētām un lauku ciemiem, kā arī galvas pilsētas

uzņēmumiem;

2. analizēt pilsētas saiknes ar apkārtējiem lauku apvidiem,

izvērtējot aglomeratīva veida saikņu pastāvēšanu / to veidošnās

iespējas;

3. rezervēt teritoriju tehnoloģisko un biznesa parku izvietošanai;

4. paredzēt vietas apmācības centru, kur iespējams apgūt jaunu,

darba tirgū pieprasītu profesiju/ pārprofilēties, īstenot „izglītību

mūža garumā”;

5. paredzēt mājvietas publiskās un kultūras dzīves aktivitātes,

nevalstiskajām organizācijām, publiskajām un privātajām kultūras

institūcijām, iespejas tās paplašināt un uzlabot;

6. izvērtēt pastāvošo un potenciālo pieprasījumu pēc jauniem

mājokļiem un atbilstoši rezervēt teritorijas mājokļu attīstīšanai.

Paskaidrojuma raksta sadaļā 3.1.2. nav pietiekoši izvērtēts

Tukuma rajona plānojums, kas detalizē rīgas plānošanas reģiona

teritorijas plānojumu.

Nav pietiekoši analizēta pilsētas attīstības funkciju un attīstības

virzienu teritoriālā dimensija. Nevienā no attīstības koncepcijām

nav analizēta un parādīta Tukuma pilsētas saikne ar lidostas

attīstību.

Ņemot vērā, ka atzinums saņemts pēc noteiktā

sabiedriskās apspriešanas termiņa un nesatur

būtiskus aizrādījumus saistītbā ar plānojuma

pilnveidošanu, pieņemam šajā atzinumā sniegtos

priešlikumus zināšanai. Uzskatām, ka lielākā daļa

no šiem priekšlikumiem neattiecas uz Teritorijas

plānojumu, bet gan uz Attīstības programmas

kompetenci, kuru tiek plānots aktualizēt 2008.

gadā.

Tukuma pilsētas dome

225


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

Plānojuma projekta 2 pilsētas attīstības koncepcijas, tomēr nav

norādīts, kāda koncepcija ir par pamatu turpmākajam projekta

priekšlikumam un, kas tad ir pilsētas attīstības politika.

8. LR Valsts Kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcija

M. Pils iela 19, Rīga, LV- 1050

(03.10.2007 Nr. 6-4.3/2687)

Atbilde saņemta:

05.11.2007.

(31.10.2007.Nr. 13/4082)

1. Paskaidrojuma rakstā:

1.1. Nav izlabotas Inspekcijas atzinuma 28.06.2007. Nr.2542

pirmajā punktā minētās nepilnības.

Informācija noprecizēta atbilstoši VKPAI prasībām

- skatīt Paskaidrojuma raksta 2.8.2. apakšnodaļu

„Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi” (49.lpp.).

1.2. Objekti, kas nav iekļauti Valsts aizsardzībā esošo kultūras

pieminekļu sarakstā, apzīmējami kā pašvaldības nozīmes

kultūrvēsturiskie objekti.

Atbilstoši VKPAI prasībām informācija atkoriģēta

Paskaidrojuma rakstā ietvertajā kartē „Tukuma

pilsētas tūrisma karte”, kā arī Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos 283.punktu

nosaucot kā „Pašvaldības nozīmes

kultūrvēsturiskie objekti”.

1.3. Pie kultūras pieminekļa nosaukuma ir jāpieraksta klāt tā

aizsardzības numurs arī pievienotajās kartēs.

Atbilstoši VKPAI prasībām valsts aizsardzībā

esošajiem nekustamajiem kultūras pieminekļiem

kartēs („Tukuma pilsētas tūrisma karte”, „Teritorijas

pašreizējā izmantošana”, „Teritorijas plānotā

(atļautā) izmantošana”) ir norādīti to aizsardzības

kārtas numuri.

„Kalpu māja” (aizsardzības Nr.6847) bija minēta

gan Paskaidrojuma rakstā, gan Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumos, gan

atbilstošajās kartēs jau VKPAI iesniegtajā teritorijas

plānojuma redakcijā. Atbilstošā informācija

saglabāta arī atkoriģētajā redakcijā

1.4. Pie aprakstiem par kultūras pieminekļiem nav minēta „Kalpu

māja” (aizsardzības Nr.6847).

2. Apbūves noteikumos:

Tukuma pilsētas dome

226


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

2.1. Nav ņemti vērā Inspekcijas atzinuma 28.06.2007. Nr.2542

otrā punkta norādījumi.

Principā piekrītam VKPAI atzinumā norādītajam,

bet, ņemot vērā to, ka Teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumos ir atsevišķa sadaļa par

aizsargjoslām kopumā, uzskatām par

nepieciešamu arī tekstuāli minēt aizsargjoslu

(aizsardzības zonu) lielumu (Tukuma TIAN 197.2.

punkts) kultūras pieminekļiem, ievērojot kopējo

noteikumu veidošanas struktūru. Juridiski abi

risinājumi būtu pareizi un sasvstarpēji identiski, bet

teritorijas plānojuma ērtākai lietošanai un uztverei

aizsargjoslas ir vēlams uzrādīt gan grafiski, gan

tekstuāli kā piedāvats šajā plānojuma redakcijā.

3.Grafiskajā materiālā:

3.1. Eksplikācijā atsevišķi ir jānorāda Valsts aizsardzībā esošie

kultūras pieminekļi, pierakstot klāt to aizsardzības numurus un

veidojot tiem savu numerāciju un atsevišķi citiem

kultūrvēsturiskiem objektiem veidojot citu numerāciju.

Prasības par nekustamajiem valsts aizsardzībā

esošajiem kultūras pieminekļiem izpildītas atbilstoši

atzinumā norādītajam risinājumam – skatīt kartes

„Teritorijas pašreizējā izmantošana” un „Teritorijas

plānotā (atļautā) izmantošana”.

4. Tukuma pilsētas vēsturiskajam centram ir uzrādīta tikai

pieminekļa teritorija, bet tai apkārt jāiezīmē arī 100m aizsardzības

zona.

Jau VKPAI iesniegtajā Tukuma pilsētas Teritorijas

plānojuma redakcijā bija gan grafiski (kartē

„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”), gan

tekstuāli (Teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumu 281.2. punktā) uzrādīta Tukuma pilsētas

vēsturiskā centra aizsardzības zonas robeža. Taču

pēc VKPAI atzinuma, pievēršot šim jautājuma

pastiprinātu uzmanību, tika konstatēts, ka grafiski

uzrādītā Tukuma pilsētas vēsturiskā centra

aizsardzības zonas robeža tās ZR pusē atšķiras no

noteikumos tekstuāli aprakstītās robežas. Šī kļūda

grafiskajā materiālā ir novērsta, nodrošinot grafiski

attēlotā robežas risinājuma pilnīgu atbilstību tās

robežaprakstam, kas noteikts jau 2002.gada

Tukuma pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumos.

Vēlamies informēt, ka adresācijas izmaiņu dēļ

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos

(skatīt punktu 281.1.) ir nedaudz atkoriģēts

Tukuma pilsētas vēsturiskā centra (aizsardzības

Tukuma pilsētas dome

227


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam

kārtas Nr.7543) robežapraksts, saglabājot tā

grafisko attēlojumu nemainīgu.

LR Valsts Kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcija

M. Pils iela 19, Rīga, LV- 1050

(14.11.2007 Nr. 6-4.3/3267)

Atbilde saņemta:

10.11.2007.

(05.10.2007.Nr. 13/4461)

Teritorijas plānojums izstrādāts visai atbilstoši Institūcijas

nosacījumiem. Inspekcijai nav iebildumu pret izstrādātā projekta

apstirpināšanu, ja tiks veiktas sekojošas korekcijas Apbūves

noteikumos un grafiskajā daļā:

1. Apbūves noteikumi:

1.1. 197.2 apakšpunktos jāmin tas, ka aizsardzības zona ir

noteikta likumā. Ja piemineklis atrodas cita pieminekļa teritorijā un

ir tā daļa, tad aizsardzīnas zona nevis netiek noteikta, bet ir

kopēja ar pieminekli, kurā tas ietilpst un tādēl nav atsevišķi

jāuzrāda.

1.2.Visos punktos, kuros ir minēta Tukuma pilsētas vēsturiskā

centra (aizsardzības Nr. 7453) izstrādātā individuālā aizsardzības

zona jāmin klāt, ka līdz tās spēkā stāšanas brīdim spēkā ir ar

likumu noteiktā 100 m aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

pilšetas teritorijā.

1.3. Lai Inspekcija varētu apstiprināt individuālo aizsardzības

zonas saskāņā ar MK 15.07.2003 Noteikumiem Nr. 392 „Kultūras

pieminekļu aizsargjoslas noteikšanas metodika” jāiesūta papildus

informācija.

2. Grafiskais materiāls

2.1. Iezīmētā plānotā individuālā aizsardzības zona ap kultūras

pieminekli Tukuma pilšetas vēsturiskais centrs stāsies spēkā pēc

individuālā aizsardzības zonas apstiprināšanas. Līdz tma spēkā ir

likumos noteiktā 100 m aizsardzības zona.

Tukuma pilsētas dome

228

More magazines by this user
Similar magazines