16.11.2014 Views

ES kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai

ES kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai

ES kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Boloas procesa un ES kvalifikciju

ietvarstruktras

kopjais un atirgais

Prof. Andrejs Rauhvargers


Defincijas

• Studiju rezultāti (learning outcomes):

programmas vai ts daas noslgum sagaidmo

rezulttu formuljums kompetenu veid, t.i.

kas studjoajam pc attiecg kursa, modua,

programmas apguves

jāzina, jāizprot, un/vai jāspēj veikt.

• Kompetence (competence, competency)

zinanu, prasmju un attieksmju kopums, kas

kvalific noteikta veida vai līmeņa uzdevumu

veikšanai


Definīcija

/S.Adam/

• Kvalifikciju ietvarstruktra nav nekas cits k visu

valst pieirto kvalifikciju [veidu] secgs

izkrtojums atbilstoi studiju rezulttiem.

• Kvalifikciju ietvarstruktra parda, kd veid

dadas kvalifikcijas

¨ Attiecas cita pret citu,

¨ Seko cita citai un

¨ Izriet cita no citas


Nolki

• Dadu valstu vienda nosaukuma kvalif ikcijm

ir ldzgs lmenis

• Kvalifikcijas ir izteiktas darba devjiem

saprotams kategorijs, tie var reli iesaistties,

formuljot savas vajadzbas

• Kvalifikcijas ir saprotamas studentiem,

veckiem, sabiedrbai

• Ir skaidri zinms, kas jsasniedz, tpc var priet

uz studenta patstvgu mcanos

• Ir skaidri zinmi kritriji, pc kuriem tiek

prbaudts, vai students ir sasniedzis paredztos

studiju rezulttus


Kvalifikciju ietvarstruktr

• kvalifikcijas tiek apraksttas ar

¨Līmeni

¨Studiju rezultātiem –

(ko zina, izprot, prot, kādus uzdevumus spēj

veikt)

¨Profilu

¨Studenta kopējo studiju noslodzi kredītpunktos

(lai uz kvalifikāciju nonāktu no iepriekšējā

līmeņa)


Kvalifikciju ietvarstruktru ievieana maina

akcentu no satura uz studiju rezulttiem

Kpc tas vajadzgs?

• lai radtu pamatu dadu valstu kvalifikciju

caurskatmbai un saldzinmbai

• lai saisttu pieirams kvalifikcijas ar studiju

rezulttiem

• lai realiztu preju uz student centrtu izgltbu

• lai sniegtu izpratni darba devjiem un citm

ieinterestajm pusm.


Ko risina kvalifikāciju ietvarstruktūras?

• Starptautiska saldzinmba.

• Diplomu starptautiska atzana.

• Lielka skaidrba darba dev jam, studentam, sabiedrbai

• Iespja darba devjam iesaistties diskusij ar

augstskolm

• Lielkas iespjas mizgltbai

• Rks programmu veidoanai

• Rks iekjai kvalittes nodroinanai augstskol s


8.Lmeni sasniedzot izgltojamais spj......

2.ckls 3. cikls

Kvalifikācija

E

Kvalifikācija

D

Kvalifikācija

A

7.Lmeni sasniedzot izgltojamais spj......

180-240

ECTS

6.Lmeni sasniedzot izgltojamais spj......

5.Lmeni sasniedzot izgltojamais spj......

90-120

(60)

ECTS

4.Lmeni sasniedzot izgltojamais spj......

Kvalifikācija

B

180-240

ECTS

Kvalifikācija

C

3.Lmeni sasniedzot izgltojamais spj......

~120

ECTS


• Eiropas Augstks izgltbas telpas

kvalifikciju ietvarstruktra augstkajai

izgltbai (apstiprināta Bergenas ministru

konferencē 2005. gada 17. maijā)

• Vai tās

¨ viena otru izslēdz?

¨ konkurē savā starpā?

• Kuru ieviest?

• Eiropas Savienbas kvalifikciju

ietvarstruktra mizgltbai

(Eiropas Parlamenta un Eiropadomes

apstiprināta 2008. gada 23. apr īlī)


Eiropas Augstks izgltbas telpas

(Boloas procesa) kval ifikciju ietvarstruktra

• Kvalifikcijas tiek apraksttas ar

¨Lmeni

¨Studiju rezulttiem

zinanu, prasmju un kompetenu izteiksm

¨Profilu

¨Studenta kopjo studiju noslodzi kred tpunktos

(lai uz kvalifikciju nonktu no iepriekj

lmea)


Eiropas Augstks izgltbas telpas

kavalifikciju ietvarstruktra

(aptver augstko izgltbu) : 4 lmei

• 3. cikls (doktors)

• 2. cikls (maģistrs),

• 1. cikls (bakalaurs),

• Īso studiju kvalifikācija (1. cikla ietvaros)

• Katram studiju ciklam ir līmeņa deskriptors, t.i. im lmenim

raksturgo studiju rezult tu uzskaitjums

• Eiropas aptveroaj struktr tie ir t.s. Dublinas deskriptori

• Katra valsts veido savu nacion lo struktru ar saviem

deskriptoriem


1. cikls 2.ckls 3. cikls

EAIT 3. cikla

deskriptors

EAIT 2. cikla

deskriptors

EAIT 1. cikla

deskriptors

180-240

ECTS

90-120

(60)

ECTS

180-240

ECTS

EAIT aptverošās

ietvarstruktūras

shēma

so studiju

deskriptors

~120

ECTS


1. cikls 2.ckls 3. cikls

EAIT ietvarstrukt ūrai

atbilstošas nacionālās

ietvarstruktūras izveide

ss AI

deskriptors

~120

ECTS

EAIT

deskriptori

Nacionlie

deskriptori

18-240

ECTS

90-120

(60)

ECTS

180-240

ECTS


1. cikls 2.ckls 3. cikls

EAIT ietvarstrukt ūrai

atbilstošas nacionālās

ietvarstruktūras izveide

EAIT

deskriptori

Nacionlie

deskriptori

18-240

ECTS

90-120

(60)

ECTS

180-240

ECTS


Kas jpaveic, veidojot nacionlo ietvarstruktru

□ Nacionlo kvalifikciju sasaiste ar Boloas cikliem

□ Lmea deskriptoru formulana katra cikla

visprgajm kvalifikcijm

□ Valsts mroga diskusija un visprgo kvalifikciju

deskriptoru apstiprinana

□ Nacionls ietvarstruktras fiksana likumdoan


Kas jpaveic, veidojot nacionlo ietvarstruktru II

□ valsts mroga izpratnes izveidoana par

kvalifikciju deskriptoriem pa studiju jomm

□ Visu programmu prveide, balstot ts studiju

rezulttos

□ Kvalittes nodroinanas sistmas pieskaoana

studiju rezulttos balsttai pieejai

□ Nacionlo kvalifikciju uzemana kvalifikciju

ietvarstruktr, izmantojot caurredzamas

procedras un iesaistot kvalittes nodroinanu

□ Nacionls ietvarstruktras atbilstbas prbaude

(self-certification) EAIT ietvarstruktrai


Darbība valsts līmenī

• Līmeņa konkretizēšana visiem valsts

augstks izgltbas kvalifikciju veidiem

• Vispārīgo studiju rezult ātu

formulēšana katram kvalifikciju

veidam,

• Sasaiste ar kredtpunktiem


Darbība pa studiju jomām

(starpaugstskolu)

• Attiecgo studiju jomu prstvji no

dadm augstskolm katram

attiecgaj studiju jom pastvoajam

kvalifikciju veidam kopgi formul

priekmetspecifiskos studiju rezulttus


Eiropas mrog to dara Tuning projekts

http://unideusto.org/tuning/

Skotnjie:

Business

Chemistry

Earth Sciences

Education

European Studies

History

Mathematics

Nursing

Physics

Agriculture

Architecture

Arts

Computing Science

Civil Engineering

Food Studies

Geodetic

Geography

Humanitarian

studies

Landscape Archit.

Languages

Law

Medicine

Music

Occup. Therapy

Political Science

Radiography

Social Work

Sport Science


Darbība augstskolas/ programmas līmenī

• Visprgos un konkrts jomas kvalifikciju

aprakstus izmanto k vadlnijas studiju

programmu veidoanai.

• Studiju programmas ldz ar to tiek veidotas t,

lai nodrointu visprgo un nozarei raksturgo

studiju rezulttu sasnieganu.

• Katra konkrt apgstam priekmeta

programmas ar pakrto kopgajam mrim

sasniegt nospraustos studi ju rezulttus.


Nacionlo ietvarstruktru piemri


Ph.D.

180 kr.p.

Dnijas kvalifikciju

struktras shma

3.cikls

Candidat

Master

120 kred.p 120 kred.p.

2.cikls

Diploms 60 kr.p

Akadmiskais Profesionlais

bakalaurs bakalaurs AVK

180 kredtp. 180 -240. kr.p. 120 kredtp.

1.cikls


Katra līmeņa kvalifikāciju apraksts

ietver:

1. Kompetenču profila visprgs apraksts parda

ar, vai zinanu bze ir galvenokrt akadmiska

vai orientta uz praksi.

2. Kompetenču apraksts taustmu sagaidmo

rezulttu veid.

2.1. Intelektuls kompetences

2.2. Profesionls un akadmisks kompetences

2.3. Praktisks kompetences, ar profesionl tika un

atbildba.

3. Formālo aspektu apraksts nosacjumi

uzemanai, studiju slodze, tlko studiju

iespjas.


Bakalaurs (akad ēmiskais)

Kompetenču profils:

Bakalaura kompet ences ir iegtas studiju

programm, kas tiek realizta ptniecisk vid.

Bakalauram ir pamatzinanas un dzi ieskats

attiecgs disciplnas metodik un ts

zintniskajos pamatos.

Sasniegtais nodroina, ka bakalaurs ir kvalificts:

tlkm studijm pcdiploma programm un

nodarbintbai, kas balstta via akadmiskaj

discipln.


2. Kompetences

Akadmiskais bakalaurs (2)

2.1. Intelektuālās kompetences

aprakstt, formult un komunict saretas problmas un

rezulttus,

veikt analzi, izmantojot zintniskas metodes,

strukturt savu mcanos

2.2. Profesionālās un akadēmiskās kompetences

Demonstrt nozares btiskko priekmetu, teoriju un jdzienu

izpratni

Savas akadmisks disciplnas robes izvrtt un izvlties

metodikas,

2.3. Praktiskās kompetences

analizt saretus praktiskus jautjumus profesionl kontekst

pieemt un pamatot praktiskus lmumus, balstoties uz savu

akadmisko disciplnu.


Akadmiskais bakalaurs

Formālie aspekti

Uzemanas nosacjumi: vidj izgltba

(iespjams, ar konkrtm prasbm programmai)

Slodze: 180 ECTS kredti

Tlkas izgltbas iespjas : Candidatus un Master

programmas


Bakalaurs (profesion lais)

1. Kompetenču profils

Profesionlais bakalaurs iegst savas kompetences

attstb bzts un ar ptniecbu saistts studijs,

un dialog ar darba devjiem obligt prakses

perioda laik.

Profesionlajam bakalauram piemt nepiecieams

pamatzinanas, k ar galveno attiecgaj profesij

izmantojamo disciplnu un metodiku izpratne.

s pabas kvalific profesionlo bakalauru

attiecgo profesionlo funkciju veikanai un

patstvgai darbbai taj jom uz, kuru orientta

studiju programma un

tlkm studijm attiecgaj Master vai Candidatus

programm


Profesionl un akadmisk bakalaura

saldzinjums KOMPETENU PROFILS

Profesionlais bakalaurs savas kompetences iegst

attstb bzts un ar ptniecbu saistts studijs,

un dialog ar darba devjiem obligt prakses

perioda laik.

Bakalaura kompet ences ir iegūtas studiju

programmā, kas tiek realizēta pētnieciskā vidē.

Profesionlajam bakalauram piemt nepiecieams

pamatzinanas, k ar galveno attiecgaj profesij

izmantojamo disciplnu un metodiku izpratne.

Bakalauram ir pamatzināšanas un dziļe izpratne

attiecīgās disciplīnas metodikā un tās zinātniskajos

pamatos.


Profesionl un akadmisk bakalaura

saldzinjums kompetenču profils

s pabas kvalific profesionlo bakalauru

atbilstoo profesionlo funkciju veikanai un patst vgai

darbbai jom, uz ko orientta programma,

un tlkm studijm attiecgaj Master vai Candidatus

programm

Sasniegtais nodrošina, ka bakalaurs ir kvalific ēts:

tālākām studijām pēcdiploma programm ā un

nodarbinātībai, kas balstīta viņa akadēmiskajā disciplīnā.


Bakalauru saldzinjums

2.1. Intelektuls kompetences

Profesionlais bakalaurs spj:
aprakstt, formult un komunict ar profesiju

saistītus aspektus un tlkas darbbas iespjas,

teortiski analizt ar profesiju saisttus

jautjumus un emt tos vr praks,

strukturt savu tlko mcanos

Akadēmiskais bakalaurs spēj

aprakstīt, formulēt un komunicēt sarežģītas

problēmas un rezultātus,

veikt analīzi, izmantojot zinātniskas metodes,

strukturēt savu tālāko mācīšanos


2.2. Bakalaura profesionālās un

akadēmiskās kompetences

Profesionlais bakalaurs spj:

savas disciplnas ietvaros izmantot un izvrtt metodikas,

demonstrt savas profesijas galveno disciplnu, teoriju,

metodiku un uzskatu izpratni

dokumentt, analizt un izvrtt dadas praktisks pieejas

sav discipln,

izmantot ptjumus un jaunkos sasniegumus savas

praktisks darbbas pilnveidei

Akadēmiskais bakalaurs spēj:

Demonstrēt nozares būtiskāko priekšmetu, teoriju un

jēdzienu izpratni

Savas akadēmiskās disciplīnas robežās izvērtēt un

izvēlēties metodikas,


2.3. Bakalauru praktiskās kompetences

Profesionlais bakalaurs spj:

praks pierdt profesionls iemaas ir gatavs

UZREIZ praktiski veikt profesionlos pienkumus,

pieemt un pamatot sav specilaj kompetences

jom balsttus lmumus,

demonstrt persongo godgumu un darboties

profesionls tikas ietvaros,

strdt kop ar citiem gan sav jom, gan rpus ts

piedalties eksperiment los darbos nozares att stbai.

Akadēmiskais bakalaurs spēj:

analizēt sarežģītus praktiskus jautājumus

profesionālā kontekstā

pieņemt un pamatot praktiskus lēmumus, balstoties

uz savu akadēmisko disciplīnu.


Profesionlais bakalaurs

3. Formālie aspekti

Uzemanas nosacjumi: Visprj vidj vai attiecga

virziena arodizgltba

180-240 ECTS kredtp., (parasti 210 ECTS kredtp) .

Tlks izgltbas iespjas: Master vai Candidatus

programmas.

Grdu atzst attiecgs nozares ministrija

Akadēmiskais bakalaurs

Uzņemšanas nosacījumi: vidējā izglītība (iespējams, ar

konkrētām prasībām programmai)

Slodze: 180 ECTS kred īti

Tālākas izglītības iespējas : Candidatus un Master

programmas


Eiropas Komisijas kvalifikciju ietvarstruktra

mizgltbai (EQF)

• Attsta ideju par kvalifikciju ietvarstruktru vl

tlk, pievienojot ar zemkus izgltbas lmeus,

• Ietver gan arodizgltbu, gan visprjo vidjo

izgltbu

• Kop 8 lmei

• Visus lmeus jbt iespjamam sasniegt

mizgltbas ce


ES kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai:

EQF 8 līmeņi

EQF 8 = doktora grds

EQF 7 = maistra grds

EQF 6 = bakalaura grds

EQF 5 = ss augstks izgltbas diploms

1-4. līmenis – dažādas vispārējā un profesionālās

pamata un vidējās izglītības kvalifikācijas

EQF 4

EQF 3

EQF 2

EQF 1


EQF atirbas

• Nav nordti kredtpunktu intervli kvalifikcijas

ieguvei

• Skotnji bija paredzts, ka nebs nacionlo QF,

visas kvalifikcijas saists ar EQF lmeiem


Zinanu saldzinjums EQF lmeos

1 pamatsk vispārīgas pamatzināšanas

2 sa arod. darba vai mcbu jomas btiskks faktu zinanas

3 3 g.

arodizgl..

4 arodizgl.

ar vid.

faktu, principu, procesu un visprjo jdzienu

zinanas darba vai mcbu jom

faktu un teortiskas zinanas darba vai mcbu jomas

plak kontekst

5 koleda visaptveroas, specilas, faktu un teortiskas

zinanas darba vai mcbu jom un o zinanu

robeu apzinans

6 bakal. progresvas zinanas par darba vai mcbu jomu,

kuras ietver teoriju un principu kritisku izpratni

7 maistrs augsti specializtas zinanas, taj skait tdas, kuras

ir radoas domas rezultts un td ir attiecgs darba

vai mcbu jomas zinanu avangard

8 doktors zinanas darba vai mcbu jomas avangarda pas

priekjs pozcijs un dadu jomu saskarn


Prasmju saldzinjums EQF lmeos

1 pamatsk pamata prasmes, kas vajadzīgas, lai veiktu

vienkāršus uzdevumus

2 sa arod. galvens prasmes un iemaas, lai, izmantojot

atbilstou informciju, sekojot vienkriem noteikumiem

un ar vienkriem palgldzekiem

veiktu ikdienas uzdevumus

3 3 g.

arodizgl.

4 arodizgl.

ar vid.

kognitvo un praktiskas dabas prasmju diapazons, lai

veiktu uzdevumus un risintu problmas, izvloties un

izmantojot standarta metodes, palgrkus, materilus un

informciju

kognitvu un praktisku prasmju diapazons, kas sav

darba vai mcbu jom auj rast risinjumus

specifiskiem jautjumiem

5 koleda visaptveros tdu kognitvu prasmju un iemau

diapazons, kas vajadzgas, lai rastu radošus

risinājumus abstraktām problēmām


Prasmju saldzinjums EQF lmeos (2)

5 koleda visaptveros tdu kognitvu prasmju un iemau

diapazons, kas vajadzgas, lai rastu radošus

risinājumus abstraktām problēmām

6 bakalaurs

progresvas prasmes, kas demonstr meistarbu un

novatorismu, kds vajadzgs, lai risintu saretas un

neprognozējamas problēmas specializt darba vai

mcbu jom

7 maistrs spja izmantot specializtas problmu risinanas

prasmes ptniecb un/vai inovcijs, lai radtu jaunas

zinanas

spja izveidot jaunas metodikas,

integrēt dažādu jomu zināšanas

8 doktors visprogresvks prasmes un tehnikas, ieskaitot sintzi

un vrtanu, kas ļauj risināt kritiskas problēmas

pētījumos un/vai inovācijā, k ar esoo zinanu un

profesionls prakses paplainana un prdefinana


Kompetences pa EQF lmeiem

1 pamatsk spja strdt un mcties tie uzraudzb un

strukturt kontekst

2 sa arod. Spja veikt darbu vai mcties tlk,

to darot uzraudzb, bet ar zinmu autonomiju

3 3 g.

arodizgl.

4 arodizgl.

ar vid.

o spja uzemties atbildību par darba vai mcbu

uzdevumu pabeig anu

o spja pielāgot savu darbbu apstkiem

o spja organizēt savas darbbas saska ar

darba vai mcbu vadlnijm kontekstos, kas

parasti ir prognozjami, tau var būt mainīgi

o spja vadīt citu cilvku ikdienas darbu,

uzemoties noteiktu atbildību par darba vai

mcbu vērtēšanu un uzlabo šanu


Kompetences EQF lmeos (spēj...)

5 koleda - veikt vadību un uzraudzību darba un mcbu

kontekstos, kuros var notikt neprognozjamas prmaias

- prraudzt un veidot savu un citu cilvku darbbu

6 bakalaurs

- vadīt saretas tehniskas/ profesionlas darbbas vai

projektus, uzemoties atbildbu par lmumu pieemanu

neprognozējamos darba apstkos

- uzemties indivdu/grupu profesionls attstbas vadbu

7 ma. - vadt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus

darba vai mācību apstākļus, kas prasa jaunas

stratiskas pieejas

- dot ieguldjumu profesionlajs zinans un praks

- veikt personla stratisko rezulttu analzi

8 doktors pardt nozmgu autoritāti, inovāciju, autonomiju,

zinātnisko un profesionālo patstāvību un noturgu

interesi par jaunu ideju un procesu veidoanu darba un

mcbu kontekstu avangard, taj skait ptniecb


EQF 6. lm. (bakalaura) deskript ors:

Z progresvas zinanas par darba vai mcbu jomu,

kuras ietver teoriju un principu kritisku izpratni

P progresvas prasmes, kas demonstr meistarību un

novatorismu, kds vajadzgs, lai risinātu

sarežģītas un neprognozējamas problēmas

specializt darba vai mcbu jom

K vadīt saretas tehniskas/ profesionlas darbbas

vai projektus, uzemoties atbildību par lēmumu

pieņemšanu neprognozējamos darba vai mcbu

apstkos

uzemties atbildību par indivīdu vai grupu

profesionālās attīstības vadību


EQF 7. lmea (maistra) studiju rezultti

Z augsti specializtas zināšanas, taj skait tādas,

kuras ir radošas domas rezultts un td ir

attiecgs darba vai mcbu jomas zināšanu

avangardā

kritiska izpratne par aktulajiem jautjumiem

konkrt jom un dadu jomu saskarē

P spja izmantot specializtas problmu risinanas

prasmes pētniecībā un/vai inovcijs, lai radtu

jaunas zinanas un izveidot jaunas metodikas,

integrēt dažādu jomu zināšanas


Kompetences

7. lmea (maistra) studiju rezultti (2)

• vadt un pārveidot sarežģītus un

neprognozējamus darba vai mācību apstākļus,

kas prasa jaunas st ratiskas pieejas

• dot ieguldījumu profesionālajās zināšanās un

praks un/

• uzemties atbildību par personāla grupu

stratēģisko rezultātu analīzi


EQF 8. lmea (doktora) mcbu rezultti

Z zinanas darba vai mcbu jomas avangarda pašās

priekšējās pozīcijās un dažādu jomu saskarnē

P visprogresvks prasmes un tehnikas, ieskaitot

sintēzi un vērtēšanu, kas auj risināt kritiskas

problēmas pētījumos un/vai inovācijā, k ar esoo

zināšanu un profesionālās prakses paplašināšana

un pārdefinēšana

K pardt nozmgu autoritāti, inovāciju, autonomiju,

zinātnisko un profesionālo patstāvību un noturgu

interesi par jaunu ideju un procesu veidoanu darba

un mcbu kontekstu avangard, taj skait

ptniecb


EAIT (Boloņas)

EQF (ES)

Ietvarstrukt. paredzta augstkajai izgl. mizgltbai

Deskriptori Dublinas EQF

Nacionls

ietvarstruktras

ar Eiropas ietvarstrukt.

saskao

j

nacionlo

ietvarstruktru

(n)

katru atseviu

kvalifikciju

Kvalifikcijas apraksta

ar: Lmeni j, 4 lmei j, 8 lmei

Studiju rezulttiem j j

Profilu j/n (izvlas valsts) n

Studiju apjomu j n

Saistba ar formlo

izgltbas sist.

j

nav obligti


Blma taksonomija

6. Izvērtēšana

pretstatt, saldzint, izvrtt, apaubt, kritizt

5. Sintēze

integrt, kombint, apvienot, projektt, diskutt par

4. Analīze

atirt, attiecint, izvlties, saldzint, izskaidrot

3. Pielietošana

lietot, atrisint, aprint, paredzt, prbaudt

2. Izpratne

interprett, paredzt, apspriest, kopsavilkt, iztulkot

1. Zināšanas

atpazt, defint, aprakstt, apzmt, uzskaitt, nosaukt, organizt


Lmeu deskriptori Eiropas augst ks izgltbas

telpas kvalifikciju ietvarstruktr

Izmanto t.s. Dublinas deskriptorus, kuri kvalif ikciju

lmeus apraksta pc sekojom kategorijm (apvienojot

vairkus Blma taksonomijas lmeus):

¨ Zinanas un izpratne

¨ Zinanu un izpratnes pielieto ana

¨ Spriestspja (ietver zinanu interpret anu, analzi,

sintzi un novrtanu)

¨ Komunikcija

¨ Tlks mcans spja


Rektoru Padomes izveidot darba grupa

Prieksdtjs:

A. Rauhvargers, RP enerlsekretrs

Dalbnieki:

• J. Krmi, LU prorektors,

• U. Sukovskis, RT U prorektors,

• J. Vtra, AIP prieksdtjs,

• J. Kopitovs, TSI Rektors

• V. Daukste, ViA rektore

• B. Ramia, AIC direktore,

• G. Rvalde, M. Strads IZM,

• I. Kiukucne, LDDK,

• I. Saknte, LSA


Rektoru Padomes izveidot darba grupa

Balstoties uz

• 2005. gad izstrdtajiem LV ciklu deskriptoriem

• Augstks izgltbas likuma projekta nost dnm

• 2005-2009. gad Eirop uzkrto pieredzi

Izveidot ciklu deskriptorus, kuri:

¨ ietver vienu grdu veidu katr lmen bez daljuma

akadmiskaj un profesionlaj

¨ ir saska ar Eiropas Augst ks izgltbas telpas

(Boloas) kvalifikciju ietvarstrukt ru

¨ ir saska ar Eiropas kvalif ikciju ietvarstrukt ru

mizgltbai


Deskriptors = Cikla noslguma prasbu apraksts

Cikla noslguma prasbu apraksti ir struktur ti

pc sekojom kategorijm:

¨ [raksturojums] - nav prasbu - apraksta sastvdaa

¨ zinanas un izpratne

¨ spja pielietot zinanas

¨ analze, sintze, novrtana

¨ komunikcija

¨ visprjs prasmes (t.sk. tlka mcans)

¨ [Formlie aspekti] - nav prasbu apraksta sastvdaa

Šis iedalījums pats par sevi nav b ūtisks, tas tikai pal īdz

loģiski strukturēt prasību aprakstu, atvieglo darbu, veidojot

programmu konkrētas kvalifikācijas ieguvei un uz sver tā

saistību ar Blūma taksonomiju


Koledžas kvalifikācija

(EKI 5.līmenis)

Spēj: parādīt

vispusīgas un

specializētas

attiecīgajai

profesionālajai

jomai atbilstošas

faktu, teoriju,

likumsakarību un

tehnoloģiju

zināšanas un

izpratni

Bakalaurs

(EKI 6. līmenis)

Spēj: parādīt

attiecīgajai zinātnei

vai profesijai

raksturīgās pamata

un specializētas

zināšanas un šo

zināšanu kritisku

izpratni, tajā skaitā

daļai zināšanu

iesniedzoties

attiecīgās zinātnes

vai profesijas

augstākajos

sasniegumos

parādīt attiecīgās

zinātnes vai

profesionālās jomas

svarīgāko jēdzienu

un likumsakarību

izpratni

Maģistrs

(EKI 7. līmenis)

Spēj: parādīt

padziļinātas vai

paplašinātas

zināšanas un

izpratni, daļa no

kurām ir attiecīgās

zinātnes vai

profesionālās jomas

avangardā un kuras

nodrošina pamatu

radošai domāšanai

vai pētniecībai, tajā

skaitā darbojoties

dažādu jomu

saskarē

Doktors

(EKI 8. līmenis)

Spēj: parādīt, ka

pārzina un izprot

aktuālākās

zinātniskās teorijas

un atziņas, pārvalda

pētniecības

metodoloģiju un

mūsdienu

pētniecības

metodes attiecīgajā

zinātnes nozarē vai

profesionālajā jomā

un dažādu jomu

saskarē

zināšanas un izpratne


Maģistrs (EKI 7. līmenis) Papildus bakalaura kompetencēm maģistrs spēj:

Kom. Analīze sintēze, nov. Pieliet Zin./izpr

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no kurām ir

attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un kuras nodrošina pamatu

radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu

pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profes. funkcijas

· patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātn.un profes. problēmas

· pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi,

· integrēt dažādu jomu zināšanas,

· dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības

metožu attīstībā

· parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās

darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem savas zinātnes

vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem

Visp.

· patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju

· uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi

· veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnē vai profesijā

· veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos

apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas


Pareizjais statuss un nkotnes plni

• Statuss: Rektoru padomes un Augstks izgltbas

padomes apstiprints

• Ja Latvijas kvalifikciju atbilstba EKI tiek oficili

apstiprinta MK noteikumos, ir rekomendcija, k

programmm o atbilstbu sasniegt.

• Pieemot jaunu likumu, bs jveido Augstks

izgltbas standarts, premot dokumenta

saturu.


K ms to lietosim augstskols?

• Tas jkst par pamatu programmu veidoan

katra programma jmr t, lai t atbilstu

attiecg cikla prasbu aprakstam.


Secinjums

• Ievieot ietvarstruktru augstkajai izgltbai

un to sertificjot ar EAIT aptveroo struktru

ms vienlaikus bsim izpildjui EQF prasbas

4.-8. lmea kvalifikcijm


Paldies par uzman ību!

• 22. oktobra konference par kvalifikciju ietvartsruktrm

http://www.rektorupadome.lv/qf _rpl/

• Dublinas deskriptori

www.aic.lv/bolona/ Bologna/Bergen_conf /Reports/EQFrepor

t.pdf 66.-69.lpp

• EQF deskriptori

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pd

f 12-14.lpp (AnnexII)

• Ciklu deskriptori Latvijai

http://www.rektorupadome.lv/qf _rpl/qf/20090924_LV_deskr

_fin%20.pdf

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!