DETALIZĒTA INSTRUKCIJA DIGITĀLAIS DIKTOFONS - Olympus

olympus.cz

DETALIZĒTA INSTRUKCIJA DIGITĀLAIS DIKTOFONS - Olympus

DIGITĀLAIS

DIKTOFONS

DETALIZĒTA

INSTRUKCIJA

Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo diktofonu.

Lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu

informāciju par iekārtas pareizu un drošu izmantošanu.

Saglabājiet šo lietošanas pamācību

turpmākai izmantošanai.

Lai nodrošinātu labu ieraksta kvalitāti, pirms

diktofona lietošanas ir ieteicams pārbaudīt

ierakstīšanas funkciju un skaļumu.

LV

Reģistrējiet savu iekārtu www.olympus-consumer.com/register un iegūstiet papildus bonusus no Olympus!


Ievads

• Šī dokumenta saturs turpmāk var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai saņemtu

jaunāko informāciju par preču nosaukumiem un modeļu numuriem, sazinieties ar mūsu

Klientu atbalsta centru.

• Dokumenta saturs ir rūpīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu tā integritāti. Ja tomēr konstatējat

kādu nesaprotamu daļu, kļūdu vai izlaidumu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta centru.

Olympus neuzņemas atbildību par pasīviem zaudējumiem vai jebkāda cita veida

zaudējumiem, kas radušies datu zuduma rezultātā iekārtas defekta dēļ, remonta

rezultātā, ko veikušas trešās personas, nevis Olympus vai Olympus autorizēti servisa

centri, vai jebkādu citu iemeslu dēļ.

Preču zīmes un reģistrētas preču zīmes

• IBM un PC/AT ir International Business Machines Corporation preču zīmes vai reģistrētas

preču zīmes.

• Microsoft, Windows un Windows Media ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes.

• Macintosh un iTunes ir Apple Inc. preču zīmes.

• microSD un microSDHC ir SD Card Association preču zīmes.

• MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju ir licencējusi Fraunhofer IIS un Thomson.

• EUPHONY MOBILE TM ir DiMAGIC Corporation preču zīme.

• DVM TM ir DiMAGIC Corporation preču zīme.

• Produkts tika izstrādāts, balstoties uz trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju, izmantojot NEC

Corporation licenci.

Citi šeit minētie preču nosaukumi un zīmoli var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai

reģistrētas preču zīmes.


INDEX

Satura rādītājs lpp. 4

Droša un pareiza lietošana lpp. 6

Darba uzsākšana lpp. 8

Par ierakstīšanu lpp. 28

Par atskaņošanu lpp. 33

Izvēlnes iestatīšana lpp. 44

Diktofona izmantošana ar datoru lpp. 73

Failu pārvaldība datorā lpp. 85

Datu imports, lai klausītos

diktofonā

lpp. 94

Cita informācija lpp. 120

1

2

3

4

5

6

7

8


Satura rādītājs

Ievads

INDEX........................................................ 3

Droša un pareiza lietošana........................ 6

Vispārīgie piesardzības pasākumi.................. 6

Baterijas.......................................................... 6

1 Darba uzsākšana

Pamatiespējas.......................................... 8

Sastāvdaļu uzskaitījums......................... 10

Displejs (LCD panelis) Režīma [Recorder]

(Diktofons) displejs..................................11

Displejs (LCD panelis) Režīma [Music]

(Mūzika) [Podcast] (Podkāsts)

[Audible] (Audio) displejs.........................12

Strāvas padeve........................................ 14

Bateriju ievietošana.......................................14

Uzlādēšana, pievienojot diktofonu

datoram caur USB.....................................15

Uzlādēšana, pievienojot USB kabeli

maiņstrāvas adapterim (papildiespēja).......16

Ieslēgšana/Izslēgšana...................................18

Aizturēšana............................................ 19

Laika un datuma iestatīšana

[Time & Date]..................................... 20

Laika un datuma maiņa.................................21

Atmiņas microSD kartes ievietošana

un izņemšana..................................... 22

Atmiņas microSD kartes ievietošana............ 22

Atmiņas microSD kartes izņemšana............. 23

Informācija par mapēm........................... 24

Par balss ierakstu mapēm..............................24

Par mapi mūzikas atskaņošanai................... 25

Par podkāsta mapi........................................ 26

Par audio satura mapi................................... 26

Mapju un failu izvēle............................... 27

2 Par ierakstīšanu

Ierakstīšanas.......................................... 28

Ieteicamie iestatījumi atkarībā no

ierakstīšanas apstākļiem......................... 30

Ierakstīšana no ārējā mikrofona vai

citām ierīcēm............................................31

3 Par atskaņošanu

Atskaņošana........................................... 33

Grāmatzīmju režīms..................................... 36

Indeksa atzīmes vai pagaidu

atzīmes iestatīšana................................. 38

Segmenta atkārtota atskaņošana................ 40

Dzēšana.................................................. 42

Daļēja faila dzēšana (modelim DM-550)....... 43

4 Izvēlnes iestatīšana

Izvēlnes iestatīšanas metode.................. 44

+ File Menu (Faila izvēlne)........................... 46

, Rec Menu (Ierakstīšanas izvēlne)............. 47

- Play Menu (Atskaņošanas izvēlne)........... 50

. LCD/Sound Menu(LCD/Skaņas izvēlne).... 53

/ Device Menu (Ierīces izvēlne)................... 54

Datņu pārkārtošana [Replace]...................... 56

Failu pārvietošana/kopēšana

[File Move/Copy] (modelim DM-550)...... 57

Failu sadalīšana [File Divide]

(modelim DM-550).................................. 59

Ierakstīšana ar laika slēdzi [Timer Rec]........ 60

Ieraksta veida iestatīšana [Rec Scene]

(Ieraksta veids)........................................ 62

Brīdinājuma atskaņošanas funkcija [Alarm]......64

Atskaņošanas veida iestatīšana

[Play Scene] (Atskaņošanas veids).......... 66

Vadība [Voice Guide]..................................... 68

USB klases maiņa [USB Settings]

(USB iestatījumi)..................................... 69

Diktofona formatēšana [Format].................. 71


Satura rādītājs

5 Diktofona izmantošana

ar datoru

Failu saglabāšana datorā........................ 73

Operacionālā vide....................................74

Funkcijas, kas pieejamas programmā

Olympus Sonority............................... 75

Programmatūras instalēšana.................. 76

Programmatūras atinstalēšana.............. 78

Tiešsaistes palīdzības izmantošana......... 79

Pieslēgšana datoram.............................. 80

Pieslēgšana datoram.................................... 80

Atvienošana no datora.................................. 81

Programmas „Olympus Sonority“

palaišana........................................... 82

Logu nosaukumi (Olympus Sonority)....... 83

6 Failu pārvaldība datorā

Balss failu lejupielāde no diktofona........ 85

Balss faila atskaņošana........................... 87

Viļņu formu rediģēšanas funkcijas

lietošana............................................ 88

Viena pieskāriena efekta funkcijas

lietošana............................................ 88

Balss failu augšupielāde diktofonā......... 89

Balss vadības datu kopēšana................... 90

USB mikrofons/USB skaļrunis.................. 91

Jaunināšanas funkcija............................. 92

Programmā „Olympus Sonority Plus“

pieejamās funkcijas............................ 93

funkcijas, kas pieejamas, izmantojot

mūzikas rediģēšanas spraudni............ 93

7 Datu imports, lai klausītos

diktofonā

Datu imports, lai klausītos diktofonā...... 94

Windows Media Player lietošana............. 95

Logu nosaukumi........................................... 96

Mūzikas kopēšana no kompaktdiska............ 97

Mūzikas faila pārsūtīšana uz diktofonu........ 98

Balss faila kopēšana kompaktdiskā.............101

iTunes lietošana.....................................103

Logu nosaukumi..........................................103

Mūzikas kopēšana no kompaktdiska.......... 104

Mūzikas faila pārsūtīšana uz diktofonu.......105

Balss faila kopēšana kompaktdiskā............ 106

Podkāsta importēšana...........................107

Podkāsta programmas reģistrēšana............107

Programmas atjaunināšana....................... 108

Satura lejupielāde....................................... 109

Satura pārsūtīšana uz diktofonu.................110

Programmas ceļveža funkcijas...............111

Programmu reģistrēšana.............................111

Audio satura ielāde................................112

Programmas AudibleManager instalēšana.....112

Ierīces pievienošana programmai

AudibleManager.....................................113

Audio satura iegāde.....................................113

Audio satura pārsūtīšana.......................114

Audio satura klausīšanās diktofonā........115

Audio režīms................................................115

Atskaņošanas pozīcija un sadaļa.................116

Diktofona lietošana audio režīmā................117

Diktofona kā datora ārējās atmiņas

izmantošana.....................................119

8 Cita informācija

Trauksmes paziņojumu saraksts.............120

Problēmu novēršana..............................121

Piederumi (papildiespējas)....................123

Tehniskie dati........................................124

Tehniskā palīdzība un atbalsts...............127


Droša un pareiza lietošana


Pirms jaunā diktofona lietošanas rūpīgi

izlasiet šo pamācību, lai pārliecinātos, ka jūs

to lietojat droši un pareizi. Uzglabājiet šo

pamācību viegli pieejamā vietā turpmākai

izmantošanai.

• Brīdinājuma simboli norāda uz svarīgu

drošības informāciju. Lai pasargātu

sevi un citus no traumām vai īpašuma

bojājumiem, ir būtiski, lai jūs vienmēr

izlasītu brīdinājumus un pievienoto

informāciju.

Vispārīgie piesardzības pasākumi

• Neatstājiet diktofonu karstās

un mitrās vietās, piemēram,

automobilī tiešos saules staros

vai pludmalē vasaras laikā.

• Neglabājiet diktofonu pārlieku

mitrās un putekļainās vietās.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet

organiskus šķīdinātājus,

piemēram, spirtu un lakas

šķīdinātāju.

• Nenovietojiet diktofonu virs

elektroierīcēm, piemēram,

televizora vai ledusskapja,

kā arī to tuvumā.

• Izvairieties no atskaņošanas

mobilo telefonu vai cita bezvadu

aprīkojuma tuvumā, jo tie var

radīt traucējumus un trokšņus.

Ja ieraksta laikā ir pārāk lieli

trokšņi, pārvietojieties uz citu

vietu vai attāliniet diktofonu

no šāda aprīkojuma.

• Sargājiet no smiltīm un

netīrumiem. To iekļūšana ierīcē

var izraisīt neatgriezeniskus

bojājumus.

• Sargājiet no stipras vibrācijas

vai sitieniem.

• Neizjauciet, neremontējiet

vai nepārveidojiet ierīci.

• Nelietojiet ierīci transportlīdzekļa

(piemēram, velosipēda vai

motocikla) vadīšanas laikā.

• Glabājiet ierīci bērniem

nepieejamā vietā.


Atmiņā ierakstītais saturs var tikt

iznīcināts vai dzēsts kļūdainas

ekspluatācijas, ierīces nepareizas

darbības vai remonta rezultātā.

Ieteicams izveidot svarīgas informācijas

drošības kopiju un saglabāt to citā datu

nesējā, piemēram, datora cietajā diskā.

Olympus neuzņemas nekādu atbildību

par pasīviem zaudējumiem vai jebkādiem

zaudējumiem, ko radījusi datu pazušana

izstrādājuma defekta dēļ, trešās personas,

kas nav Olympus vai Olympus autorizēts

servisa centrs, veikta remonta dēļ vai citu

iemeslu dēļ.

Baterijas

f Bīstami!

• Nededziniet baterijas,

nekarsējiet tās un nepakļaujiet

īssavienojumam, kā arī neizjauciet.

• Nekad neglabājiet baterijas

vietās, kur tās tiks pakļautas

tiešiem saules stariem vai

augstām temperatūrām

sakarsušos transportlīdzekļos,

blakus siltuma avotiem utt.

f Brīdinājums!

• Nelodējiet svina vadus vai

kontaktus tieši pie baterijas

un nepārveidojiet to.

• Nesavienojiet kontaktu =

ar kontaktu -. Pretējā gadījumā

var tikt izraisīta aizdegšanās,

pārkaršana vai elektriskās

strāvas trieciens.


Droša un pareiza lietošana

• Pārnēsājot vai uzglabājot

baterijas, noteikti ievietojiet

tās komplektācijā ietilpstošajā

kastītē, lai aizsargātu to

kontaktus. Nepārnēsājiet vai

neuzglabājiet baterijas kopā ar

metāla priekšmetiem (piemēram,

atslēgu gredzeniem).

Šī brīdinājuma neievērošanas

gadījumā var notikt aizdegšanās,

pārkaršana vai elektriskās strāvas

trieciens.

• Nepievienojiet baterijas tieši

strāvas kontaktligzdai vai

automašīnas piepīpētājam.

• Neievietojiet baterijas ar =

un - spailēm pretēji.

• Ja jūsu acīs no baterijas

nokļūst šķidrums, nekavējoties

izmazgājiet tās ar tīru ūdeni un

uzreiz sazinieties ar ārstu.

• Nemēģiniet uzlādēt sārma,

litija vai cita veida baterijas,

kas nav paredzētas atkārtotai

uzlādēšanai.

• Nekad nelietojiet baterijas ar

bojātu vai ieplaisājušu ārējo

korpusu.

• Glabājiet baterijas bērniem

nepieejamā vietā.

• Ja, lietojot šo izstrādājumu,

ievērojat ko neparastu, piemēram,

neparastu skaņu, karstumu,

dūmus vai deguma smaku:

1 nekavējoties izņemiet baterijas,

izvairoties no apdedzināšanās, un

2 zvaniet izplatītājam vai vietējam

Olympus pārstāvim, lai veiktu apkopi.

• Nepakļaujiet baterijas ūdens

iedarbībai. Neļaujiet ūdenim

piekļūt kontaktiem.

• Nenoņemiet bateriju izolējošo

slāni un nebojājiet to.

• Nelietojiet baterijas, ja pamanāt,

ka ar tām kaut kas nav kārtībā,

piemēram, noplūdes, krāsu

izmaiņas vai deformācijas.

• Ja pēc norādītā laika lādētājs

joprojām turpina uzlādi,

atslēdziet to.

• Ja bateriju šķidrums nokļūst uz

ādas vai apģērba, nekavējoties

nomazgājiet to ar tīru ūdeni.

• Sargiet baterijas no uguns.

f Uzmanību!

• Nelietojiet uzlādētu bateriju

kopā ar neuzlādētu.

• Nelietojiet izžuvušas elementu

baterijas, baterijas, kurām ir

atšķirīga veiktspēja, kā arī

dažādu tipu un zīmolu baterijas.

• Izmantojiet tikai vienlaikus

uzlādētas baterijas.

• Nepakļaujiet baterijas spēcīgiem

triecieniem.

• Ja izmantojat uzlādējamus

akumulatorus, kas kādu laiku

nav lietoti, noteikti pirms

lietošanas tos uzlādējiet.

• Atkārtoti uzlādētām baterijām

ir ierobežots kalpošanas laiks.

Ja uzlādējamo bateriju darbības

laiks kļūst īsāks arī tad, kad tās

ir pilnībā uzlādētas, izpildot

norādītos nosacījumus, aizstājiet

tās ar jaunām baterijām.


1

Pamatiespējas


Darba uzsākšana

Pamatiespējas

s Diktofons atbalsta lineārās

(PCM) impulsa kodu modulācijas

formātu, tāpēc spēj ierakstīt skaņu

ar kvalitāti, kas līdzvērtīga vai

pat pārspēj kompaktdiska skaņas

kvalitāti (paredzēts DM‐550).

Diktofons spēj ierakstīt reālistisku skaņu

no dažādiem skaņas avotiem. Iespējama

augstas izšķirtspējas ierakstīšana ar augstu

iztveršanas frekvenci, kas ir vienāds vai

lielāks nekā mūzikas kompaktdiskam

(iztveršanas frekvence – 44,1 kHz, bitu

skaits – 16 biti) (☞ 47. lpp.).

s Diktofons atbalsta dažādus ieraksta

formātus. Diktofons var strādāt ar

MP3 formātu (MPEG-1 Audio Layer

3), un Windows Media Audio (WMA)

formātu.

Šī ierīce var saglabāt failus ar augstu

kompresijas pakāpi, tādējādi ļaujot

veikt ilgāku ierakstīšanu (☞ 47. lpp.).

Turklāt, pieslēdzot diktofonu pie ārējas

ierīces, tas spēj kodēt ienākošu, analogu

audio signālu bez personālā datora

starpniecības (☞ 32. lpp.).

s Šī ierīce atbalsta augstas ietilpības

ierakstu datu nesējus. Turklāt,

izmantojot 4 GB (DM‐550) vai 2 B

(DM-450) iebūvēto atmiņu, varat

veikt ierakstīšanu arī microSD

atmiņas kartē, kas nopērkama

atsevišķi (☞ 22. lpp.).

Skatiet Olympus vietni, lai uzzinātu,

kādas microSD atmiņas kartes ir

savietojamas ar šo diktofonu.

s Diktofons var atskaņot WAV,

WMA un MP3 formāta failus,

kas nosūtīti no datora, papildus

diktofona ierakstītajiem failiem.

To jebkurā laikā var lietot arī kā mūzikas

atskaņotāju.

s Diktofonam ir iebūvēta

automātiskās balss vadības sistēmas

(VCVA) funkcija (☞ 48. lpp.).

s Zemas frekvences skaņu filtrs

ierakstīšanas laikā samazina

gaisa kondicionētāja troksni

un līdzīgus trokšņus (☞ 48. lpp.).

s Ierakstīšanas līmeni ir iespējams

pielāgot automātiski vai manuāli

(modelim DM-550) (☞ 47. lpp.).

s Trokšņa slāpēšanas funkcija

(☞ 50. lpp.) un balss filtra funkcija

(☞ 50. lpp.) samazina trokšņa

līmeni un nodrošina skaidru

audio ierakstu atskaņošanu.

s WMA formāta ierakstīšanai varat

izvēlēties kādu no 6 ieraksta

režīmiem, piemēram, stereo

vai monofonisko (☞ 47. lpp.).

s Ir iebūvēta ieraksta sižeta

iestatījuma (☞ 62. lpp.) un

atskaņošanas sižeta iestatījuma

(☞ 66. lpp.) funkcija, kas ļauj

reģistrēt ieraksta vai atskaņošanas

skaņas kvalitāti vai režīmu atbilstoši

dažādiem lietošanas veidiem.

s Varat pārvietot vai kopēt failus

no iebūvētās atmiņas uz microSD

atmiņas karti un pretēji, kā arī

atmiņas mapēs (modelim

DM‐550) (☞ 57. lpp.).

s Varat sadalīt failus (☞ 59. lpp.)

vai dzēst daļu no faila (☞ 43. lpp.),

kas šajā diktofonā ierakstīts PCM

formātā (modelim DM-550).

s Tam ir pilnpunktu displejs ar

aizmugurējo apgaismojumu

(LCD panelis) (☞ 11. lpp.).

s Tam ir dažādas atkārtošanas

funkcijas (☞ 40., 50. lpp.).

s Indeksa atzīmes un pagaidu

atzīmes funkcijas ļauj ātri

atrast vēlamās atrašanās

vietas (☞ 38. lpp.).


Pamatiespējas

s Atskaņošanas ātrumu,

ja nepieciešams, iespējams

regulēt (☞ 51. lpp.).

s Vadības funkcija (angļu un

citās valodās) sniedz audio

paziņojumu par ierīces darba

režīmu. Var ērti izmantot dažādas

funkcijas (☞ 68. lpp.).

s Mapēm var piešķirt dažādus

nosaukumus (☞ 54. lpp.).

s Ierakstīšanas ar laika slēdzi

(☞ 60. lpp.) un brīdinājuma

funkcija (☞ 64. lpp.) aktivizē

automātisko ierakstīšanu un

atskaņošanu iestatītajā laikā.

s Mikrofona virziena funkcija ļauj

pārslēgties starp plašāku stereo

ierakstīšanu un ierakstīšanu ar

stingri noteikta virziena kvalitāti

(☞ 48. lpp.).

s Ērta iepazīstināšanas atskaņošanas

funkcija palīdz atrast failu, kuru

vēlaties klausīties (modelim

DM‐550)(☞ 53. lpp.).

s EUPHONY MOBILE nodrošina

dabīgu, reālistisku atskaņošanas

iespēju, nesamazinot skaņas

kvalitāti (☞ 50. lpp.).

s Pārtīšana un attīšana ir iespējama

iepriekš iestatītos intervālos

(☞ 52. lpp.).

s Ierīcē ir sistēmai Windows

un Macintosh paredzēta

programmatūra „Olympus

Sonority“(☞ 75. lpp.).

Pārsūtot ar diktofonu ierakstītus balss

failus uz datoru, tos var ērti atskaņot,

grupēt un mainīt.

Varat veikt viļņu formu rediģēšanu,

failu apvienošanu un failu dalīšanu.

Pievienojot diktofonu datoram, to var

izmantot kā USB mikrofonu vai USB

skaļruni (☞ 91. lpp.).

s Programmatūru „Olympus

Sonority“ var jaunināt uz

Olympus Sonority Plus“,

kurai ir uzlabota funkcionalitāte

(papildiespēja) (☞ 92. lpp.).

Papildus „Olympus Sonority“

funkcijām var veikt arī MP3

formāta failu rediģēšanu un

mūzikas kompaktdisku izveidi.

s Šis diktofons ir saderīgs ar

USB 2.0, ļaujot veikt ātru datu

pārsūtīšanu uz datoru.

s Tam ir USB lādēšanas funkcija

(☞ 15., 16. lpp.).

s Diktofons ir savietojams ar

podkāsta funkciju (☞ 107. lpp.).

Ja programmatūrā „Olympus Sonority“

ir reģistrētas iecienītākās podkāstu

URL adreses, tiks automātiski saņemti

jaunākie podkāsta dati. Nospiediet

taustiņu Podcast (Podkāsts), kas atrodas

uz diktofona, ja vēlaties ātri piekļūt

un noklausīties programmu (failu),

kas no „Olympus Sonority“ ir pārsūtīta

uz diktofonu.

s Diktofons ir savietojams ar audio

podkāstu (☞ 112. lpp.).

1

Pamatiespējas


Sastāvdaļu uzskaitījums

7

1

1

Sastāvdaļu uzskaitījums

&

^

%

$

#

9

0

!

@

8

1 MIC (mikrofona) ligzda

2 Ierakstīšanas indikatora lampiņa

3 Taustiņš REC s (Record) (Ierakstīt)

4 Taustiņš STOP 4 (Apturēt)

5 Taustiņš PLAY ` (Atskaņot)

6 Siksniņas atvere

7 Iebūvētais stereo mikrofons

8 Displejs (LCD panelis)

9 Taustiņš +

0 Taustiņš F2/SCENE (F2/sižets)

! Taustiņš 9

@ Taustiņš LIST (Saraksts)

# Taustiņš –

$ Taustiņš ERASE (Izdzēst)

% Taustiņš 0

7

2

3

4

5

6

q

=

w

e

*

(

)

-

^ Taustiņš OK/MENU (Labi/izvēlne)

& Taustiņš F1/PODCAST (F1/podkāsts)

* Iebūvētais skaļrunis

( EAR (Austiņas) ligzda

) REMOTE (Tālvadības) ligzda

Pieslēdziet uztvērēju pie īpašās tālvadības ierīces

(papildiespēja). Diktofona ierakstīšanas un

apturēšanas funkcijas var vadīt, izmantojot

tālvadības ierīci.

- Atmiņas kartes vāciņš

= USB pieslēgvieta

q Bateriju vāciņš

w Bateriju vāciņa atbloķēšanas

taustiņš

e Slēdzis POWER/HOLD (Ieslēgt/

apturēt)

10


Sastāvdaļu uzskaitījums

Displejs (LCD panelis)

Režīma [Recorder] (Diktofons) displejs

Mapju saraksta parādīšana

4

5

4

5

1

2 3

1 Ierakstīšanas datu nesēja

indikators

2 Pašreizējās mapes nosaukums

3 Diktofona statusa indikators/

Bateriju indikators

4 Mapes nosaukums

5 Funkciju norādījumu indikators

Failu saraksta parādīšana

1 2 3

1 Ierakstīšanas datu nesēja

indikators

2 Pašreizējās mapes nosaukums

3 Diktofona statusa indikators/

Bateriju indikators

4 Faila nosaukums

5 Funkciju norādījumu indikators

Failu parādīšana

4

5

6

1 2 3

7

8

9

0

!

@

1 Ierakstīšanas datu nesēja indikators

2 Pašreizējā faila nosaukums

3 Diktofona statusa indikators/

Bateriju indikators

[`] Atskaņošanas indikators

[s] Ierakstīšanas indikators

[5] Pauzes indikators

[4] Apturēšanas indikators

[1] F. Atskaņošanas indikators

[2] S. Atskaņošanas indikators

4 Mapes indikators/

Ierakstīšanas režīma indikators/

[ ] Laika slēdža indikators

[ ] Brīdinājuma indikators

5 Atlikušās atmiņas joslas

indikators/Atskaņošanas

pozīcijas joslas indikators

6 Ikonu displejs

[?] Mikrofona jutības indikators

[!] VCVA indikators

[0] Zemas frekvences skaņu filtra

indikators

[ ] Zoom Mic (Tālummaiņas

mikrofona) indikators

[%] Trokšņa slāpēšanas indikators

[$] Balss filtra indikators

[ ] EUPHONY indikators

[ ][ ] Atskaņošanas režīma

indikators

1

Sastāvdaļu uzskaitījums

11


Sastāvdaļu uzskaitījums

1

Sastāvdaļu uzskaitījums

7 Faila bloķēšanas indikators

8 Pašreizējā faila numurs/

Kopējais ierakstīto failu

skaits mapē

9 Pagājušais ieraksta laiks/

Pagājušais atskaņošanas laiks

0 Atlikušais ieraksta laiks/

Faila garums

! Ierakstīšanas datums un laiks/

Līmeņa mērītājs

@ Funkciju norādījumu indikators

Displejs (LCD panelis)

Režīma [Music] (Mūzika) [Podcast]

(Podkāsts) [Audible] (Audio) displejs

Saraksta parādīšana 1

1 2 3

Saraksta parādīšana 2

4

5

1 2 3

Ja mapē ir tikai faili

1 Ierakstīšanas datu nesēja

indikators

2 Pašreizējās mapes nosaukums

3 Diktofona statusa indikators/

Bateriju indikators

4 Faila nosaukums

5 Funkciju norādījumu indikators

Failu parādīšana

1 2 3

12

4

5

Ja mapē ir faili un mapes

1 Ierakstīšanas datu nesēja

indikators

2 Pašreizējās mapes nosaukums

3 Diktofona statusa indikators/

Bateriju indikators

4 Mapes nosaukums/Faila

nosaukums

5 Funkciju norādījumu indikators

9

4

5

0

6

7 !

@

8

1 Ierakstīšanas datu nesēja indikators

2 Pašreizējā faila nosaukums

3 Diktofona statusa indikators/

Bateriju indikators

4 Nosaukums

5 Izpildītājs

6 Albuma nosaukums

7 Pagājušais atskaņošanas laiks

8 Funkciju norādījumu indikators


Sastāvdaļu uzskaitījums

9 Pašreizējā faila numurs/Kopējais

ierakstīto failu skaits mapē

0 Atskaņošanas pozīcijas joslas

indikators

! Faila garums

@ Ikonu displejs

[ ] Faila formāts

[ ] EUPHONY indikators

[ ][ ] Atskaņošanas režīma

indikators

1

Sastāvdaļu uzskaitījums

13


1

Strāvas padeve

Strāvas padeve

Bateriju ievietošana

Šo diktofonu var lietot vai nu ar Ni-MH

uzlādējamām baterijām, vai arī ar AAA sārma

baterijām.

1 Viegli nospiežot bateriju vāciņa

atbloķēšanas taustiņu, atbīdiet

bateriju vāciņu.

2 Ievietojiet bateriju, ievērojot

pareizo = un - polaritāti.

3 Pilnībā aizveriet bateriju vāciņu,

spiežot to A virzienā un pēc tam

bīdot B virzienā.

4 Bīdiet slēdzi POWER/HOLD

(Ieslēgt/aizturēt) bultiņas

norādītajā virzienā un

ieslēdziet ierīci.

14

• Uzlādējot diktofonu, noteikti

izmantojiet komplektācijā iekļautās

norādītās Ni-MH uzlādējamās (BR401)

baterijas.

• Komplektācijā iekļautās uzlādējamās

baterijas nav pilnībā uzlādētas.

Pirms pirmās lietošanas reizes vai

pēc ilglaicīgas neizmantošanas

diktofonu ieteicams pilnībā uzlādēt

(☞ 15., 16. lpp.).

• Ja displejā mirgo indikators

„stunda“, skatiet sadaļu „Laika un

datuma iestatīšana [Time & Date]“

(☞ 20. lpp.).

Bateriju indikators

Samazinoties bateriju jaudai, mainās displejā

attēlotā bateriju indikatora rādījums.

• Kad displejā parādās ikona [:],

pēc iespējas ātrāk nomainiet baterijas.

Ja bateriju jauda ir par vāju, displejā

redzams, [ ] un [Battery Low]

(Tukša baterija), un diktofons izslēdzas.


Strāvas padeve

Piezīmes

• Šajā diktofonā nedrīkst izmantot mangāna

baterijas.

• Nomainot baterijas, ieteicams izmantot

AAA sārma baterijas vai Olympus Ni-MH

uzlādējamās baterijas.

• Pārliecinieties, ka pirms bateriju nomaiņas

ir apturēta ierakstīšana. Bateriju izņemšana

diktofona ekspluatācijas laikā var sabojāt

failu. Ja veicot ierakstīšanu failā, iztukšojas

baterijas, attiecīgais ieraksta fails tiek

zaudēts, jo netiek aizvērta faila galvene.

Ir svarīgi nomainīt baterijas brīdī, kad

bateriju indikatorā redzat vairs tikai

vienu pilnu iedaļu.

• Ja tukšo bateriju nomaiņa ilgst vairāk par

15 minūtēm, vai, ja jūs atkārtoti ieliekat

un izņemat baterijas ar maziem laika

intervāliem, iespējams, būs nepieciešams

iestatīt laiku, kad ieliksit jaunas baterijas

(☞ 20. lpp.).

• Izņemiet baterijas, ja neplānojat lietot

diktofonu ilgāku laiku.

• Atskaņojot balss/mūzikas failu, var notikt

diktofona atiestatīšana, ko izraisa bateriju

sprieguma padeves samazināšanās

atkarībā no skaļuma līmeņa; tas var

notikt arī tad, ja bateriju indikators

rāda [8]. Šādā gadījumā samaziniet

diktofona skaļumu.

• Nomainot uzlādējamās baterijas,

izmantojiet Ni-MH uzlādējamās baterijas.

Izvairieties lietot citu ražotāju produktus,

jo pretējā gadījumā diktofons var tikt

sabojāts.

Uzlādēšana, pievienojot diktofonu

datoram caur USB

Baterijas var uzlādēt, pievienojot diktofonu

datora USB portam. Veicot uzlādēšanu,

pārliecinieties, vai uzlādējamās baterijas

(iekļautas komplektācijā) ievietojat

diktofonā pareizi (☞ 14. lpp.).

Neuzlādējiet primārās baterijas,

piemēram, sārma un litija baterijas.

Tas var izraisīt bateriju iztecēšanu un

diktofona bojājumus.

1 Sāknējiet datoru.

2 Pievienojiet USB savienojuma

kabeli pie datora USB porta.

3 Apturēšanas vai aizturēšanas

stāvoklī pievienojiet USB kabeli

šī diktofona apakšpusē esošajai

pieslēgvietai, vienlaikus nospiežot

taustiņu STOP 4 (Apturēt).

• Taustiņa STOP 4 (Apturēt) nospiešanas

laikā displejā būs redzams [Batt. Charge

mode] (Bateriju uzlādes režīms).

• Nospiediet un turiet taustiņu STOP 4

(Apturēt), līdz displejā tiek parādīts

[Charging] (Notiek uzlāde).

1

Strāvas padeve

15


Strāvas padeve

1

Strāvas padeve

Uzlādēšana, pievienojot USB kabeli

maiņstrāvas adapterim (papildiespēja)

Ierīci var uzlādēt, pievienojot USB kabeli

maiņstrāvas adapterim (papildiespēja) (A514).

Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas

pārslēdziet USB savienojuma iestatījumu

uz [AC Adapter] (Maiņstrāvas adapteris)

(☞ 69. lpp.).

1 Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri

elektrotīklam.

2 Pievienojiet diktofona USB

savienojuma kabeli maiņstrāvas

adapterim.

3 Pēc ierīces izslēgšanas pievienojiet

USB kabeli šī diktofona apakšpusē

esošajai pieslēgvietai, vienlaikus

nospiežot taustiņu STOP 4 (Apturēt).

• Ekrānā tiks parādīts [Batt. Charge

mode] (Bateriju uzlādes režīms).

• Kad displejā būs redzams paziņojums

[Charging] (Notiek uzlāde), tiks sākta

uzlāde.

Piezīmes

• Ierakstīšanas, atskaņošanas vai datu

pārsūtīšanas laikā uzlāde tiek īslaicīgi

apturēta.

• Neieslēdzot datoru, diktofonu nevar

uzlādēt. Diktofonu nevar uzlādēt arī

tad, ja dators nav ieslēgts vai arī tas ir

gaidīšanas, hibernācijas vai miega režīmā.

• Neuzlādējiet diktofonu, ja datoram ir

pievienots USB centrmezgls.

• Ja tiek parādīts paziņojums

[Cannot charge] (Nevar uzlādēt),

tas nozīmē, ka diktofonā atrodas baterijas,

kuras nevar uzlādēt. Nekavējoties aizstājiet

tās ar komplektācijā iekļautajām baterijām

(☞ 14. lpp.).

• Lādēšana ir pabeigta, kad bateriju

rādījums ir [


Strāvas padeve

Brīdinājumi attiecībā uz uzlādējamo

bateriju lietošanu

Lietojot Ni-MH uzlādējamās baterijas, rūpīgi

izlasiet šos aprakstus.

Izlādēšanās:

Ja ierīce netiek lietota, uzlādējamās baterijas

pašas izlādējas. Pirms lietošanas tās noteikti

uzlādējiet.

Ekspluatācijas temperatūra:

Uzlādējamās baterijas ir ķīmiski produkti.

Uzlādējamo bateriju efektivitāte var

svārstīties arī tad, ja tās tiek izmantotas

ieteiktajā temperatūras diapazonā. Tā ir

raksturīga pazīme šiem produktiem.

Ieteiktais temperatūras diapazons:

Ekspluatējot ierīci:

0 °C–42 °C

Uzlādējot:

5 °C–35 °C

Uzglabājot ilgāku laiku:

–20 °C–30 °C

Izmantojot uzlādējamās baterijas ārpus

iepriekšminētā temperatūras diapazona,

var samazināties to efektivitāte un kalpošanas

laiks. Lai novērstu bateriju noplūdes vai

rūsēšanu, izņemiet uzlādējamās baterijas

no produktiem, ja nelietosit tos ilgāku laiku,

un noglabājiet tās atsevišķi.

Piezīmes

• Šī diktofona baterijas ir jāuzlādē pilnībā,

neatkarīgi no to enerģijas līmeņa. Tomēr,

lai sasniegtu labākus rezultātus, uzlādējot

nesen iegādātas uzlādējamās baterijas

vai baterijas, kas nav lietotas ilgāku laiku

(ilgāk par mēnesi), ir ieteicams tās 2 līdz

3 reizes atkārtoti pilnībā uzlādēt un

izlādēt.

• Atbrīvojoties no uzlādējamām baterijām,

vienmēr ievērojiet vietējos normatīvos

aktus. Lai iegūtu informāciju par pareizām

atbrīvošanās metodēm, sazinieties ar

vietējo pārstrādes centru.

• Ja Ni-MH uzlādējamās baterijas pirms

to izmešanas nav pilnībā izlādētas,

aizsargājiet tās pret īssavienojumiem

(piemēram, izolējot kontaktus).

Klientiem Vācijā:

Lai nodrošinātu videi draudzīgu

atbrīvošanos no baterijām, uzņēmumam

Olympus Vācijā ir noslēgts līgums ar

GRS (Apvienotā izmantoto akumulatoru

utilizācijas un likvidēšanas asociācija).

1

Strāvas padeve

17


Strāvas padeve

1

Strāvas padeve

Ieslēgšana/Izslēgšana

Laikā, kad diktofons netiek izmantots,

izslēdziet barošanu, samazinot bateriju

patēriņu līdz minimālajam līmenim. Pat ja

barošana ir atslēgta, esošie dati, režīmu

iestatījumi un pulksteņa iestatījumi

saglabāsies.

Ieslēgšana

Ja diktofons ir izslēgts, pārbīdiet

slēdzi POWER/HOLD (Ieslēgt/aizturēt)

ar bultiņu norādītajā virzienā.

Izslēgšana

Bīdiet slēdzi POWER/HOLD (Ieslēgt/

aizturēt) ar bultiņu norādītajā

virzienā pussekundi vai ilgāk.

• Displejs izslēdzas, un ierīce tiek izslēgta.

• Atsākšanas funkcija saglabā atmiņā

pozīciju, kādā darbība tika apturēta

pirms izslēgšanas.

• Ieslēgsies displejs un strāvas barošana

būs ieslēgta.

Enerģijas taupīšanas režīms

Ja diktofons ir ieslēgts un nedarbojas

10 minūtes vai ilgāk (noklusējums), displejs

izslēdzas un ierīce pārslēdzas uz enerģijas

taupīšanas režīmu. Varat iestatīt pārslēgšanos

uz enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties

intervālus [5minutes] (5 min.), [10minutes]

(10 min.), [30minutes] (30 min.), [1hour]

(1 stunda) un [Off] (Izslēgts) (☞ 53. lpp.).

Lai izietu no enerģijas taupīšanas režīma,

nospiediet jebkuru taustiņu.

18


Aizturēšana

Ieslēdzot slēdzi POWER/HOLD pozīcijā

HOLD (Aizturēt), tiks saglabāts aktīvais

stāvoklis, bet visi taustiņi un slēdži tiks

deaktivizēti. Šī funkcija ir noderīga, ja

diktofons jāpārnēsā somā vai kabatā. Šī

funkcija arī mazina kļūmju rašanās iespēju

ierakstīšanas laikā.

Diktofona iestatīšana režīmā HOLD (Aizturēt)

Pārbīdiet slēdzi POWER/HOLD

pozīcijā HOLD (Aizturēt).

Piezīmes

• Ja režīmā HOLD (Aizturēt) piespiežat

jebkuru taustiņu, divas sekundes mirgos

pulksteņa displejs, bet nepieciešamā

funkcija netiks aktivizēta.

• Ja režīms HOLD (Aizturēt) tiek ieslēgts

atskaņošanas (ierakstīšanas) laikā, vadība

tiek izslēgta, nemainot atskaņošanas

(ierakstīšanas) funkciju statusu

(šīs funkcijas apstājas, kad beigusies

atskaņojamā datne un izmantota visa

ierakstīšanai paredzētā atmiņas vieta).

• Šo diktofonu var efektīvi lietot, izmantojot

pievienotu tālvadības ierīces komplektu

RS30W (papildiespēja), pat ja diktofons

atrodas režīmā HOLD (Aizturēt).

1

Aizturēšana

• Kad displejā parādās uzraksts [Hold]

(Aizturēt), diktofons atrodas režīmā HOLD

(Aizturēt).

Režīma HOLD (Aizturēt) atcelšana

Pārbīdiet slēdzi POWER/HOLD

pozīcijā A.

A

19


Laika un datuma iestatīšana [Time & Date]

Ja iepriekš ir iestatīts datums un laiks,

ierakstot failu, šī informācija par attiecīgo

failu tiek saglabāta automātiski. Iepriekšēja

datuma un laika iestatīšana ļauj vienkāršāk

pārvaldīt failus.

1

Laika un datuma iestatīšana

Lietojot šo ierīci pirmo reizi pēc tās

iegādāšanās vai arī ieslēdzot to pēc

bateriju izņemšanas, kad pagājušas

vairāk nekā 15 minūtes, ekrānā

tiks parādīts paziņojums [Set Time

& Date] (Iestatīt laiku un datumu).

Kad mirgo „stundu“ indikators,

sāciet iestatīšanu no 1. darbības.

Taustiņš F1

2 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai veiktu iestatīšanu.

• Veiciet tās pašas darbības, piespiežot

taustiņus 9 vai 0, lai izvēlētos

nākamo parametru un iestatiet,

piespiežot taustiņu + vai –.

• Varat izvēlēties starp 12 un 24 stundu

laika formātu, stundu un minūšu

iestatīšanas laikā nospiežot taustiņu F1.

Piemēram: 10:20 P.M (pēcpusdienā)

10:20 PM

(pēcpusdienā)

(Sākotnējais

22:20

iestatījums)

• Varat izvēlēties parametru „mēnesis“,

„diena“ un „gads“ secību, to iestatīšanas

laikā nospiežot taustiņu F1.

Piemēram: April 15, 2009

(2009. gada 15. aprīlis)

4M 15D 2009Y

(Sākotnējais

iestatījums)

Taustiņš +−

Taustiņš

9 0

Taustiņš OK

(Labi)

1 Nospiediet taustiņu 9 vai 0,

lai izvēlētos elementu, kas jāiestata.

• Izmantojot mirgojošu punktu,

izvēlieties elementu no „stunda“,

„minūte“, „gads“, „mēnesis“ un

„diena“.

15D 4M 2009Y

2009Y 4M 15D

3 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Pulkstenis skaitīs laiku, sākot no iestatītā

datuma un laika. Nospiediet taustiņu OK

(Labi) saskaņā ar laika signālu.

20


Laika un datuma iestatīšana [Time & Date]

Piezīmes

• Nospiežot taustiņu OK (Labi) iestatīšanas

darbības laikā, diktofons saglabās

parametrus, kas līdz šim brīdim ir iestatīti.

• Pēc iestatīšanas atskanēs paziņojums,

aicinot izvēlēties iespēju [Off] (Izslēgts),

ja vadības funkcija nav nepieciešama,

un ekrāns pārslēdzas uz [Voice Guide]

(Balss vadības) (☞ 68. lpp.) iestatījumiem.

Ja nevēlaties izmantot vadības funkciju,

izvēlieties [Off] (Izslēgts).

Laika un datuma maiņa

Kamēr diktofons atrodas apturēšanas

režīmā, nospiediet un turiet nospiestu

taustiņu STOP 4 (Apturēt) , lai parādītu

iespēju [Time & Date] (Laiks un datums)

un [Remain] (Atlikusī atmiņa). Ja pašreizējais

laiks un datums nav pareizi, iestatiet tos,

veicot tālāk minētās darbības.

2 Lai aizvērtu izvēlnes režīmu,

nospiediet taustiņu F2 vai

STOP 4 (Apturēt).

1

Laika un datuma iestatīšana

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Sadaļā [Device Menu] (Ierīču

izvēlne) izvēlieties iespēju

[Time & Date] (Laiks un datums).

• [Displejā būs redzama iespēja

Time & Date] (Laiks un datums).

• Lai iegūtu papildinformāciju par

izvēlnes iestatījumiem, skatiet 44.,

45. lpp.

• Ekrānā mirgos „stundu“ indikators,

norādot uz laika un datuma

iestatīšanas procesa sākšanu.

Tālākās darbības ir identiskas no 1. līdz

3. darbībai, kas aprakstītas sadaļā „Laika

un datuma iestatīšana [Time & Date]“

(☞ 20. lpp.).

21


Atmiņas microSD kartes ievietošana un izņemšana

1

Atmiņas microSD kartes ievietošana un izņemšana

Norādījumu rokasgrāmatas norāde

„microSD“ attiecas gan uz atmiņas karti

microSD, gan microSDHC.

Šajā diktofonā var lietot tirdzniecībā

pieejamās atmiņas kartes microSD, kā arī

iebūvēto atmiņu.

Atmiņas microSD kartes ievietošana

1 Kamēr diktofons ir apturēšanas

režīmā, atveriet atmiņas kartes

vāciņu.

2 Turiet atmiņas karti pareizajā

stāvoklī un ievietojiet to atmiņas

karšu slotā, kā parādīts attēlā.

3 Cieši aizveriet atmiņas kartes

vāciņu.

• Ievietojot atmiņas karti, parādās

skaņas ierakstīšanas datu nesēja

pārveidošanas displejs.

4 Ja ierakstāt atmiņas kartē,

nospiediet taustiņu + vai − un

izvēlieties [Yes] (Jā).

5 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu OK (Labi).

22

• Ievietojiet atmiņas karti, turot to

taisnā stāvoklī.

• Kad atmiņas karte būs ievietota

līdz galam, tā apstāsies ar klikšķi.

• Ievietojot atmiņas karti nepareizā

veidā vai šķībi, var sabojāt kontaktus

vai izraisīt atmiņas kartes iesprūšanu.

• Ja karte nav ievietota līdz galam,

ieraksts nenotiks.

Piezīmes

• Kā datu nesēju ir iespējams iestatīt

iebūvēto atmiņu (☞ 54. lpp.).

• Dažos gadījumos var netikt atpazītas

atmiņas kartes, kas ir formatētas

(inicializētas) darbam ar citu ierīci,

piemēram, datoru. Pirms to lietošanas

formatējiet tās ar šo diktofonu (☞ 71. lpp.).


Atmiņas microSD kartes ievietošana un izņemšana

Atmiņas microSD kartes izņemšana

1 Kamēr diktofons ir apturēšanas

režīmā, atveriet atmiņas kartes

vāciņu.

3 Cieši aizveriet atmiņas kartes

vāciņu.

1

2 Iespiediet atmiņas karti uz iekšu,

lai to atbrīvotu, un ļaujiet tai

daļēji izbīdīties.

• Atmiņas karte ir acīmredzami

izbīdījusies un tagad to iespējams

droši izņemt.

• Ja iespēja [Memory Select]

(Atmiņas izvēle) ir iestatīta uz

[microSD Card] (atmiņas karte

microSD), ekrānā tiks parādīts

paziņojums [Built-in Memory

Selected] (Izvēlēta iebūvētā atmiņa).

Piezīmes

• Atlaižot pirkstu tūlīt pēc atmiņas kartes

iespiešanas, tā var izbīdīties pārāk strauji.

• Pirms atmiņas kartes ievietošanas

izslēdziet ierakstaizsardzības funkciju.

Skatiet Olympus vietni, lai uzzinātu, kādas

microSD atmiņas kartes ir savietojamas ar

šo diktofonu.

• Diktofons var nepareizi atpazīt dažas ar šo

ierīci nesaderīgas atmiņas kartes microSD.

• Ja atmiņas karte microSD netiek atpazīta,

izņemiet to un pēc tam ievietojiet

atkārtoti, lai redzētu, vai diktofons to

tomēr atpazīst.

• Atmiņas kartes microSD darbības ātrums

samazinās, ja vairākas reizes pēc kārtas

veicat dzēšanas un ierakstīšanas darbības.

Šādā gadījumā formatējiet atmiņas karti

microSD (☞ 71. lpp).

Atmiņas microSD kartes ievietošana un izņemšana

23


Informācija par mapēm

1

Informācija par mapēm

Kā datu nesēju var izmantot iebūvēto atmiņu vai atmiņas karti microSD. Neatkarīgi no

izmantotā datu nesēja, balss faili, mūzikas faili un satura faili ir saglabāti attiecīgās mapēs,

kas saglabātas un sakārtotas sazarotā struktūrā [Recorder] (Diktofons), [Music] (Mūzika),

[Podcast] (Podkāsts) un [Audible] (Audio).

Ja funkciju norādījumu displejā tiek parādīts paziņojums [Home] (Sākums),

nospiediet taustiņu F1, lai atgrieztos sākuma ekrānā. Tas ir noderīgi,

ja nepieciešams pārslēgties starp režīmu [Recorder] (Diktofons),

[Music] (Mūzika), [Podcast] (Podkāsts) un [Audible] (Audio).

Piezīme

• Faili vai mapes, kas atrodas mapē [Home] (Sākums) vai [Recorder]

(Diktofons) netiek parādītas diktofona ekrānā.

Par balss ierakstu mapēm

[Folder A] – [Folder E] (Mapes no A līdz E) mapē [Recorder] (Diktofons) ir balss ierakstu

mapes. Ierakstot ar diktofonu, izvēlieties vienu no piecām mapēm un veiciet ierakstīšanu.

Home

Recorder

Folder A

001

Folder B

Folder C

002

003

24

Mape

Fails

DM55 0001 .WMA

1 2 3

Folder D

Folder E

Diktofonā ierakstīto failu nosaukumi tiek izveidoti automātiski.

Katrā mapē var

saglabāt līdz pat

999 failiem.

004

999

1 Lietotāja ID:

Lietotāja ID nosaukums, kas ir iestatīts digitālajā

diktofonā. Lietotāja ID var mainīt programmā

Olympus Sonority.

2 Faila numurs:

Sērijas numurs, kuru ir automātiski piešķīris

digitālais diktofons.

3 Paplašinājums:

Šie ir faila nosaukuma paplašinājumi ierakstīšanas

formātam, veicot ierakstīšanu ar šo ierīci.

• Lineārās PCM formāts .WAV

• MP3 formāts .MP3

• WMA formāts .WMA


Informācija par mapēm

Par mapi mūzikas atskaņošanai

Pārnesot uz diktofonu mūzikas failus ar programmas Windows Media Player starpniecību,

mapē [Music] (Mūzika) automātiski tiek izveidota mape ar līmeņu struktūru, kā parādīts attēlā

tālāk. Mūzikas failus, kas atrodas tajā pašā mapē, var izkārtot un atskaņot vēlamajā kārtībā

(☞ 56. lpp.).

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

1

Home

Mape

Music

Artist 01

Artist 02

Artist 03

Album 01

Album 02

Album 03

001

002

003

004

Informācija par mapēm

Fails

999

Mapē [Music] (Mūzika) var izveidot

līdz 128 mapēm, ieskaitot mapi

[Music] (Mūzika).

Katrā mapē var

saglabāt līdz pat

999 failiem.

25


Informācija par mapēm

1

Informācija par mapēm

Par podkāsta mapi

Mape [Podcast] (Podkāsts), kas paredzēta podkāsta failu saglabāšanai (☞ 107. lpp.),

tiek sagatavota jau iepriekš mapē [Home] (Sākums). Var atskaņot programmas (failus),

kas pārsūtīti no „Olympus Sonority“. Diktofona apturēšanas laikā nospiežot taustiņu

[Podcast] (Podkāsts) vienu sekundi vai ilgāk, mapē [Home] (Sākums) tiks atvērta mape

[Podcast] (Podkāsts). Tiks parādīts mapes failu un mapju saraksts. Lai iegūtu informāciju par

„Podcast“ (Podkāsts), lūdzu, skatiet ☞ 107. lpp.

Home

Podcast

Mapē [Podcast] (Podkāsts)

var izveidot līdz pat

128 mapēm, tostarp mapi

[Podcast] (Podkāsts).

Pirmais līmenis

Program

01

Program

02

Program

03

001

002

003

004

999

Katrā mapē var saglabāt līdz

pat 999 failiem.

Par audio satura mapi

Audio failus var pārvietot no audio vietnes uz diktofonu, izmantojot programmu

AudibleManager (☞ 112. lpp.) vai Windows Media Player.

Ja pārvietojat audio failus uz šo diktofonu, izmantojot programmu AudibleManager,

mapē [Music] (Mūzika) tiks automātiski izveidota audio failu atskaņošanai un saglabāšanai

paredzēta mape [Audible] (Audio).

Ja pārvietojat audio failus uz šo diktofonu, izmantojot programmu Windows Media Player,

mapē [Music] (Mūzika) tiks automātiski izveidota mūzikas failu atskaņošanai un saglabāšanai

paredzēta mape [Artist] (Izpildītājs), kas līdzīga iepriekš izveidotajai.

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Home

Music

Audio

Artist 01

Album 01

001

Artist 02

Artist 03

Album 02

Album 03

002

003

004

26

Mapē [Audible] (Audio) var

izveidot līdz pat 128 mapēm,

tostarp mapi [Audible]

(Audio).

999

Katrā mapē

var saglabāt

līdz pat

999 failiem.


Mapju un failu izvēle

Kamēr diktofona darbība ir apturēta vai notiek atskaņošana, nomainiet mapes. Lai uzzinātu vairāk

par mapju līmeņu struktūru, skatiet sadaļu „Informācija par mapēm“ (☞ no 24. līdz 26. lpp.).

Balss ierakstu mapju darbība:

Mapes Home (Sākums)

saraksta parādīšana

Mapju saraksta

parādīšana

Failu saraksta

parādīšana

Failu parādīšana

1

Mūzikas atskaņošanas/satura atskaņošanas mapju darbība:

Mapes Home (Sākums)

saraksta parādīšana

Mapju saraksta

parādīšana

(Pirmais līmenis)

Mapju saraksta

parādīšana

(Otrais līmenis)

Failu saraksta

parādīšana

Mapju un failu izvēle

Pārvietošanās pa līmeņiem

Taustiņš LIST (Saraksts)

Taustiņš OK (Labi)

Failu parādīšana

Atgriezties

Katru reizi nospiežot šeit, notiek

pāreja uz nākamo augstāko

līmeni. Saraksta displeju var

vadīt ar taustiņu 0.

Pārvietojoties mapju hierarhijā,

nospiežot un turot nospiestu

taustiņu LIST (Saraksts), notiek

atgriešanās pie failu displeja.

Turpināt

Katru reizi nospiežot šeit, tiek

atvērta saraksta displejā izvēlētā

mape vai fails un notiek pāreja

uz nākamo zemāko līmeni.

Sarakstu displeja ekrānu var

vadīt ar taustiņu 9.

Taustiņš + vai −

Izvēlieties mapi vai failu.

Failu parādīšana

Tiek parādīta informācija

par izvēlēto failu. Ieslēdzas

atskaņošanas gatavības

režīmā.

Saraksta displejs

Tiek parādīti diktofonā

ierakstītie faili un mapes.

27


2

Ierakstīšanas

28

Par ierakstīšanu

Ierakstīšanas

Pirms ierakstīšanas sākšanas mapē

[Recorder] (Diktofons) izvēlieties kādu balss

ieraksta mapi no [&] līdz [*]. Šīs piecas

mapes var lietot pēc izvēles, lai nošķirtu

dažāda veida ierakstus; piemēram, Mapē [&]

var saglabāt privātu informāciju, bet Mapē

['] var saglabāt ar darījumiem saistītu

informāciju.

Taustiņš REC (Ierakstīt)

Taustiņš STOP

(Apturēt)

1 Izvēlieties ierakstu mapi

(☞ no 24. līdz 27. lpp.).

Mapju nomainīšana:

1 Kamēr diktofona darbība ir apturēta,

failu displejā nospiežot taustiņu LIST

(Saraksts), var atgriezties nākamajā

augstākajā līmenī. Atkārtoti nospiežot

taustiņu LIST (Saraksts), var nonākt

mapju saraksta displejā.

2 Nospiežot taustiņu + vai − mapju

saraksta displejā, var izvēlēties

mapes balss ierakstiem.

Jauni ieraksti tiek saglabāti kā

pēdējais fails izvēlētajā mapē.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet

taustiņu REC s (Ierakstīt).

• Iedegas ierakstīšanas indikators

un displejā parādās [s].

• Pavērsiet mikrofonu ierakstāmās

skaņas avota virzienā.

a Ierakstīšanas režīms

b Atlikušās atmiņas joslas indikators

c Pagājušais ieraksta laiks

d Atlikušais ieraksta laiks

e Līmeņa mērītājs (mainās atbilstoši

ierakstīšanas līmenim un ierakstīšanas

funkcijas iestatījumiem)

a

b

c

d

e

• [Rec Mode] (Ierakstīšanas režīmu) nevar

mainīt ierakstīšanas gaidstāves režīmā

vai ierakstīšanas laikā. Konfigurējiet

ierakstīšanas režīmu, kamēr diktofona

darbība ir apturēta (☞ 47. lpp.).

3 Lai apturētu ierakstīšanu,

nospiediet taustiņu

STOP 4 (Apturēt).

• Displejā parādīsies [4].

f Faila garums

f

Piezīmes

• Ja diktofonā ir ievietota atmiņas karte

microSD, noteikti apstipriniet ierakstīšanas

datu nesēju: [Built-in Memory] (Iebūvētā

atmiņa) vai [microSD Card] (Karte SD),

lai izvairītos no kļūdainas ierakstīšanas

(☞ 54. lpp.).

• Ja izvēlaties citu mapi, nevis vienu no A

līdz E, un nospiežat taustiņu REC s

(Ierakstīt), sāks mirgot ziņojums [Cannot

record in this folder] (Nevar ierakstīt šajā

mapē). Izvēlieties mapi diapazonā no A

līdz E un sāciet ierakstīšanu vēlreiz.

• Lai nodrošinātu ierakstīšanu no

paša sākuma, sāciet runāt pēc tam,

kad ierakstīšanas indikatorā ir iedegusies

gaisma.

• Kad atlikušais ierakstīšanas laiks ir mazāks

par 60 sekundēm, sāks mirgot ierakstīšanas

indikators. Ierakstīšanas laikam

samazinoties līdz 30 vai 10 sekundēm,

gaisma sāk mirgot ātrāk.


Ierakstīšanas

• Parādoties paziņojumam [Folder Full]

(Mape pilna), diktofonā vairs nevarēs

ierakstīt. Pirms turpināt ierakstīšanu,

izdzēsiet nevajadzīgos failus (☞ 42. lpp.).

• Parādoties ziņojumam [Memory Full]

(Atmiņa pilna), diktofonā vairs nevarēs

ierakstīt. Pirms turpināt ierakstīšanu,

izdzēsiet nevajadzīgos failus (☞ 42. lpp.).

• Pirms ierakstīšanas ieteicams formatēt

diktofona datu nesēju (☞ 71. lpp.).

Ātra ierakstīto datu pārbaude

Kad diktofons darbojas ierakstīšanas

režīmā, nospiediet taustiņu PLAY `

(Atskaņot).

Taustiņš PLAY (Atskaņot)

• Displejā parādīsies [`].

• Apturiet ierakstīšanu, un tikko ierakstītais

fails tiks atskaņots.

2

Ierakstīšanas

Pauze

Kad diktofons darbojas ierakstīšanas

režīmā, nospiediet taustiņu REC s

(Ierakstīt).

Taustiņš REC

(Ierakstīt)

Klausīšanās audio ieraksta laikā

Ja sākat ierakstu pēc tam, kad diktofona EAR

ligzdā ir iespraustas austiņas, varat dzirdēt

skaņu, kas tiek ierakstīta. Ierakstīšanas

monitora skaļumu var regulēt, nospiežot

taustiņu + vai –.

Pievienojiet austiņas EAR ligzdai

diktofonā.

• Displejā parādīsies [5].

• Ja diktofons atstāts režīmā „Rec Pause“

(Ierakstīšanas pauze), tas izslēgsies pēc

120 minūtēm.

Ierakstīšanas turpināšana:

Vēlreiz nospiediet taustiņu REC s

(Ierakstīt).

• Ierakstīšana tiks turpināta no vietas,

kur tā tika pārtraukta.

Uz EAR ligzdu

• Pēc tam, kad ierakstīšana ir sākusies,

austiņās var dzirdēt skaņu, kas tiek

ierakstīta.

29


Ierakstīšanas

Piezīmes

• Ierakstīšanas līmeni nevar regulēt,

izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņu.

• Izmantojot austiņas, neiestatiet pārāk

lielu skaļuma līmeni. Pārāk skaļas skaņas

klausīšanās var izraisīt dzirdes zudumu.

• Nenovietojiet austiņas tuvu mikrofonam,

jo tas var radīt rezonansi.

• Ja ierakstīšanas laikā diktofonam ir

pieslēgts ārējais skaļrunis, iespējams,

radīsies rezonanse.

2 Ieteicamie iestatījumi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem

Ierakstīšanas

30

Diktofons sākotnēji ir iestatīts režīmā [ST XQ], lai jūs varētu veikt augstas kvalitātes stereo

ierakstīšanu tūlīt pēc tā iegādes. Dažādās ierakstīšanas funkcijas var detalizēti konfigurēt,

lai ierakstīšanas procesu pielāgotu ierakstīšanas apstākļiem.

Tālāk minētajā tabulas piemērā ir parādīti standarta ierakstīšanas iestatījumi un ieraksta vide.

Ierakstīšanas

stāvoklis

Konferenču un

citu lielu grupu

ierakstīšana.

Piemērots

sanāksmēm

un lietišķām

sarunām, kurās

piedalās neliels

cilvēku skaits.

Piemērots

diktācijai, ja ir

paaugstināts

fona troksnis.

Piemērots

mūzikas

atskaņošanai,

savvaļas putnu

dziesmām

un dzelzceļa

trokšņiem.

Diktācija

klusā vidē

[Rec Mode]

(Ierakstīšanas

režīms)

(+ 47. lpp.)

[PCM]: [44,1 kHz]

[ST XQ]

[MP3]: [320kbps]

[ST XQ]

[ST HQ]

[MP3]: [256kbps]

[MP3]: [192kbps]

Ieteicamie iestatījumi

[Mic Sense]

(Mikrofona

jutība)

(+ 47. lpp.)

[High] (Augsts)

[Middle] (Vidējs)

[Low Cut

Filter] (Zemas

frekvences

skaņu filtrs)

(+ 48. lpp.)

[On] (Ieslēgts)

[Zoom Mic]

(+ 48. lpp.)

[Wide] (Plats)

[Wide] (Plats)

[HQ] [Low] (Zems) [Off] (Izslēgts)

[PCM]: [48 kHz]

[PCM]: [44,1 kHz]

Iestatiet

mikrofona

jutību atbilstoši

skaļumam, kas tiek

ierakstīts.

To var izmantot jebkura veida iestatījumā.

Izvēlieties ierakstīšanas iestatījumu.

[Off] (Izslēgts)

[Off] (Izslēgts)


Ierakstīšanas

Ierakstīšana no ārējā mikrofona vai

citām ierīcēm

Diktofonam var pieslēgt ārējo mikrofonu

un citas ierīces un ierakstīt no tiem skaņu.

Pieslēdziet ierīci, kā paredzēts.

• Nepieslēdziet un neatslēdziet ierīces no

diktofona ligzdas, kamēr notiek ieraksts.

Ierakstīšana ar ārējo mikrofonu:

Pievienojiet ārējo mikrofonu

diktofona MIC ligzdai.

Uz MIC ligzdu

Izmantojamie ārējie mikrofoni

2 kanālu mikrofons (universāli

orientēts): ME30W

Šie ir ļoti jutīgi universāli orientēti

mikrofoni ar spraudkontakta atbalstu,

kas ir labi piemēroti muzikālu

priekšnesumu ierakstīšanai.

Ļoti jutīgs trokšņus slāpējošs

monofoniskais mikrofons

(vienvirziena): ME52W

Šo mikrofonu izmanto, lai ierakstītu

skaņu no attāluma, samazinot apkārtējo

troksni.

Kompakts peilēšanas mikrofons

(vienvirziena): ME31

Vienvirziena mikrofoni ir paredzēti

āra skaņu, piemēram, putnu dziesmu

ierakstīšanai. Tā metāla korpuss

nodrošina augstu izturības pakāpi.

Saspraudes mikrofons (universāli

orientēts): ME15

Mazs, ērti noslēpjams mikrofons ar

piespraudi.

Tālruņa mikrofons: TP7

Austiņu tipa mikrofons, ko var ievietot

ausī, runājot pa tālruni. Balss vai tālruņa

sarunu var skaidri ierakstīt.

Piezīmes

• Lai pieslēgtu diktofonu citām ierīcēm,

lietojiet atsevišķi iegādājamu skaņas

dublēšanas savienojuma kabeli (KA333).

• Detalizētus ievades līmeņus ar šo

diktofonu nevar regulēt. Pievienojot

diktofonu ārējai ierīcei, veiciet pārbaudes

ierakstu un pielāgojiet ārējās ierīces izejas

līmeni.

• Iebūvētā mikrofona vadība nebūs

iespējama, ja diktofona MIC ligzdai

pieslēgts ārējais mikrofons.

• Var izmantot arī mikrofonus, kurus atbalsta

spraudņa strāvas barošanas funkcija.

• Ja ārējais monofoniskais mikrofons tiek

lietots, kad [Rec Mode] (Ierakstīšanas

režīms) ir iestatīts uz stereo ierakstīšanas

režīmu, tas ļauj veikt ierakstīšanu tikai

ar L kanāla mikrofonu (☞ 47. lpp.).

2

Ierakstīšanas

31


Ierakstīšanas

Citu ierīču skaņu ierakstīšana,

izmantojot diktofonu.

Skaņu iespējams ierakstīt, pieslēdzot pie

ārējās ierīces audio izvadīšanas termināļa

(austiņu ligzdas) un diktofona MIC ligzdas,

izmantojot savienojuma vadu KA333 (izvēles

aprīkojums), lai veiktu skaņas dublēšanu.

Citu ierīču skaņas ierakstīšana

ar šo diktofonu.

Diktofona skaņu var ierakstīt citās ierīcēs,

pieslēdzot ārējo ierīču skaņas ievades

termināli (mikrofona ligzdu) ar vadu KA333

(ietilpst piegādes komplektā) pie diktofona

EAR ligzdas, lai veiktu skaņas dublēšanu.

2 Uz MIC

ligzdu

Ierakstīšanas

Uz citu ierīču

skaņas izvades

termināli

Uz citu ierīču audio

ievades termināli

Uz EAR

ligzdu

Piezīme

• Detalizētus ievades līmeņus ar šo

diktofonu nevar regulēt (☞ 47. lpp.).

Kad pieslēgtas ārējās ierīces, izveidojiet

pārbaudes ierakstu un pēc tam

noregulējiet ārējo ierīču skaņas izvades

līmeni.

Piezīme

• Ja maināt dažādus ar atskaņošanu saistītus

diktofona skaņas kvalitātes iestatījumus,

mainīsies arī caur ligzdu EAR izvadītās

skaņas signāls (☞ 50. lpp.).

32


Par atskaņošanu

Atskaņošana

Diktofons spēj atskaņot WAV, MP3 un

WMA formāta failus. Lai atskaņotu failu,

kas ir ierakstīts ar citu ierīču starpniecību,

ir nepieciešams to pārsūtīt (kopēt) no datora.

3 Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet

taustiņu PLAY ` (Atskaņot) vai OK

(Labi).

• Displejā parādīsies [`].

a

Taustiņš STOP (Apturēt)

Taustiņš PLAY (Atskaņot)

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

Taustiņš LIST (Saraksts)

1 Izvēlieties mapi, kurā ir

atskaņošanai paredzētie

faili (☞ no 24. līdz 27. lpp.).

Mapju nomainīšana:

1 Atskaņošanas laikā, vai kamēr

diktofona darbība ir apturēta, datņu

displejā nospiežot taustiņu LIST

(Saraksts), var atgriezties nākamajā

augstākajā līmenī. Atkārtoti nospiežot

taustiņu LIST (Saraksts), var nonākt

mapju saraksta displejā.

2 Lai atlasītu mapi, mapju sarakstā

nospiediet pogu + vai −, pēc tam

nospiediet pogu OK vai pogu 9.

2. Failu saraksta displejā nospiediet

taustiņu + vai –, lai izvēlētos

failu, kuru atskaņot.

• Atrodoties faila displejā, nospiediet

taustiņu 9 vai 0, lai izvēlētos

failu.

b

c

d

e

a Faila nosaukums

b Mapes indikators

c Atskaņošanas pozīcijas joslas indikators

d Pagājušais atskaņošanas laiks

e Faila garums

4 Lai noregulētu uz komfortablu

klausīšanās skaļumu, nospiediet

taustiņu + vai −.

• Skaļumu var noregulēt diapazonā

no [00] līdz [30].

5 Nospiediet taustiņu STOP 4

(Apturēt) jebkurā vietā,

kur vēlaties apturēt atskaņošanu.

• Displejā parādīsies [4].

• Tādā veidā faila atskaņošanu var

apturēt, kad tas jau daļēji atskaņots.

Ja aktivizēta turpināšanas funkcija,

apturēšanas pozīcija tiks reģistrēta un

šī informācija saglabājas, arī izslēdzot

strāvas barošanu. Nākamreiz, ieslēdzot

strāvas barošanu, atskaņošanu var

turpināt no pozīcijas, kur tā tika

apturēta.

3

Atskaņošana

33


Atskaņošana

3

Atskaņošana

34

Pārtīšana

Kamēr diktofons ir apturēšanas

režīmā un redzams failu displejs,

nospiediet un turiet nospiestu

taustiņu 9.

• Displejā tiks parādīts [3].

• Ja atlaidīsit taustiņu 9, tas apstāsies.

Nospiediet taustiņu PLAY ` (Atskaņot)

vai OK (Labi), lai atsāktu atskaņošanu

no vietas, kur tā tika apturēta.

Kad diktofons darbojas

atskaņošanas režīmā, nospiediet

taustiņu 9 un turiet to.

• Atlaižot taustiņu 9, diktofons turpina

atskaņot normālā režīmā.

• Ja faila vidusdaļā ir indeksa atzīme vai

pagaidu atzīme, diktofons pārtrauks

darboties šajā vietā (☞ 38. lpp.).

• Sasniedzot faila beigas, diktofona

darbība tiek apturēta. Turpiniet spiest

taustiņu 9, lai turpinātu atskaņošanu

no nākamā faila sākuma.

Attīšana

Kamēr diktofons ir apturēšanas

režīmā un redzams failu displejs,

nospiediet un turiet nospiestu

taustiņu 0.

• Displejā parādīsies [4].

• Ja atlaidīsit taustiņu 0, tas apstāsies.

Nospiediet taustiņu PLAY ` (Atskaņot)

vai OK (Labi), lai atsāktu atskaņošanu

no vietas, kur tā tika apturēta.

Kad diktofons darbojas

atskaņošanas režīmā, nospiediet

taustiņu 0 un turiet to.

• Atlaižot taustiņu 0, diktofons turpina

atskaņot normālā režīmā.

• Ja faila vidusdaļā ir indeksa atzīme vai

pagaidu atzīme, diktofons pārtrauks

darboties šajā vietā (☞ 38. lpp.).

• Diktofons apstāsies, sasniedzot faila

sākumu. Turpiniet spiest taustiņu 0,

lai turpinātu pārskatīšanu no iepriekšējā

faila beigām.

Faila sākuma atrašana

Kamēr diktofons ir apturēšanas vai

atskaņošanas režīmā, nospiediet

taustiņu 9.

• Diktofons pārlēks uz nākamā faila sākumu.

Kamēr diktofons ir atskaņošanas

režīmā, nospiediet taustiņu 0.

• Diktofons pārlēks uz pašreizējā faila

sākumu.

Kamēr diktofons ir apturēšanas

režīmā, nospiediet taustiņu 0.

• Diktofons pārlēks uz iepriekšējā faila

sākumu. Ja diktofona darbība tiek apturēta

faila atskaņošanas gaitā, atgriezieties uz

faila sākumu.


Atskaņošana

Kamēr diktofons ir atskaņošanas

režīmā, divreiz nospiediet

taustiņu 0.

• Diktofons pārlēks uz iepriekšējā faila

sākumu.

Piezīmes

• Atskaņošanas laikā pārlecot uz faila

sākumu, diktofons tiks apturēts indeksa

atzīmes un pagaidu atzīmes pozīcijā.

Indeksa atzīmes un pagaidu atzīmes tiks

izlaistas, veicot šo darbību apturēšanas

režīmā (☞ 38. lpp.).

• Ja [Skip Space] (Pārlēciens) ir iestatīts režīmā,

kas atšķiras no [File Skip] (Faila pārlēciens),

diktofons veiks pārlēcienu uz priekšu/

atpakaļ par norādīto laiku un pēc tam sāks

atskaņošanu (☞ 52. lpp.).

Atskaņošana pa austiņām

Lai klausītos ierakstus, diktofona EAR ligzdai

var pievienot austiņas.

Uz EAR

ligzdu

• Lietojot austiņas, diktofona skaļrunis būs

izslēgts.

Piezīmes

• Lai neizraisītu dzirdes kairinājumu,

ievietojiet austiņas pēc skaļuma līmeņa

samazināšanas.

• Klausoties diktofonu ar austiņām,

atskaņošanas laikā pārmērīgi nepaaugstiniet

skaļuma līmeni. Tas var izraisīt dzirdes

pasliktināšanos un dzirdes spēju

samazināšanos.

Atskaņošanas iestatījumi

[Segment

repeat]

(☞ 40. lpp.)

[Replace]

(Aizstāt)

(☞ 56. lpp.)

[Noise Cancel]

(Trokšņu

slāpēšana)

(☞ 50. lpp.)

[EUPHONY]

(☞ 50. lpp.)

[Voice Filter]

(Balss filtrs)

(☞ 50. lpp.)

[Play Mode]

(Atskaņošanas

režīms)

(☞ 50. lpp.)

[Play Speed]

(Atskaņošanas

ātrums)

(☞ 51. lpp.)

[Skip Space]

(Pārlēciens)

(☞ 52. lpp.)

[Alarm]

(Brīdinājums)

(☞ 52. lpp.)

[Play Scene]

(Atskaņošanas

veids)

(☞ 52. lpp.)

[Intro Play]

(Ievada

atskaņošana)

(modelim

DM‐550)

(☞ 53. lpp.)

Šī funkcija ļauj atkārtot aktīvā

atskaņotā faila daļu.

Izvēlētajā mapē izmaina

failu secību. Var izmantot,

lai parastajā atskaņošanas

režīmā failus atskaņotu

vēlamajā secībā utt.

Ja ierakstīto audio materiālu

ir grūti saprast trokšņainas

vides dēļ, veiciet izmaiņas

trokšņu slāpētāja līmeņa

iestatījumos.

Funkcijas [EUPHONY] līmeņu

pielāgojumus var iestatīt

četros līmeņos atbilstoši

jūsu vēlmēm.

Diktofonam ir balss filtra

funkcija, lai normālas, ātras

vai lēnas atskaņošanas

laikā izgrieztu zemas un

augstas frekvences toņus

un nodrošinātu skaidras

skaņas atskaņošanu.

Varat izvēlēties tādu

atskaņošanas režīmu,

kas jums šķiet piemērotākais.

Atskaņošanas ātrumu var

iestatīt uz zema ātruma vai

augsta ātruma atskaņošanu.

Var iestatīt pārlēciena

intervāla garumu.

Brīdinājuma atskaņošanu var

iestatīt, lai atskaņotu izvēlētu

failu iepriekš iestatītā laikā.

Lai pielāgotos atšķirīgajai

skaņas kvalitātei un

atskaņošanas metodēm,

var saglabāt jūsu izvēlētos

atskaņošanas iestatījumus.

Var noklausīties faila dažas

pirmās sekundes, ar kursoru

pieskaroties mapē esošajam

failam.

3

Atskaņošana

35


Atskaņošana

3

Atskaņošana

Par mūzikas failu

Gadījumos, kad diktofons nespēj

atskaņot uz to nosūtītos mūzikas failus,

pārliecinieties, vai iztveršanas frekvence

un bitu skaits ir atskaņojamajā diapazonā.

Zemāk norādītas mūzikas failu iztveršanas

frekvences un bitu skaita kombinācijas,

kuras diktofons spēj atskaņot.

Faila

formāts

WAV

formāts

MP3

formāts

WMA

formāts

Iztveršanas

frekvence

Bitu skaits

44,1 kHz, 48 kHz 16 bitu

MPEG1 Layer3:

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

MPEG2 Layer3:

16 kHz, 22,05 kHz,

24 kHz

8 kHz, 11 kHz,

16 kHz, 22 kHz,

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

No 8 kbps līdz

pat 320 kbps

No 5 kbps līdz

pat 320 kbps

• Mainīgā bitu skaita MP3 failus (kuru

konversijas bitu skaits var mainīties),

iespējams, nevarēs atskaņot kvalitatīvi.

• Šis diktofons var atskaņot tikai lineārā

PCM formāta WAV failus. Cita veida WAV

failus diktofons atskaņot nespēj.

• Šis diktofons ir savietojams ar Microsoft

Corporation DRM9, bet nav savietojams

ar DRM10.

Grāmatzīmju režīms

Diktofonā ir grāmatzīmju režīms, kas atrodas

podkāsta vai audio faila satura failā un tiek

pārsūtīts uz diktofonu. Pat ja diktofons tiek

apturēts faila atskaņošanas laikā, tiek saglabāts

faila pēdējais apturēšanas stāvoklis, tādējādi

nākamo reizi failu varēs atskaņot no šī stāvokļa.

Taustiņš STOP (Apturēt)

Taustiņš PLAY (Atskaņot)

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Satura faila izvēle mapē [Podcast]

(Podkāsts) vai audio faila izvēle

mapē [Music] (Mūzika).

2 Lai sāktu atskaņošanu,

nospiediet taustiņu PLAY `

(Atskaņot) vai OK (Labi).

• Displejā parādīsies [`].

Atskaņojot failu, kurš tika jau iepriekš

atskaņots, atskaņošana sāksies no

pēdējā apturēšanas stāvokļa.

36


Atskaņošana

3 Nospiediet taustiņu STOP 4

(Apturēt) vai OK (Labi) jebkurā vietā,

kur vēlaties apturēt atskaņošanu.

• Apturiet faila atskaņošanu jebkurā

vietā. Apturēšanas stāvoklis failā tiek

saglabāts kā [Playback Position]

(Atskaņošanas stāvoklis). Šādā

stāvoklī, pat izvēloties tukšu failu,

pārvietojoties uz citu mapi vai

izslēdzot diktofonu, atskaņojot vienu

un to pašu failu, atskaņošana sāksies

no pēdējā atmiņā saglabātā stāvokļa.

4 Atskaņojiet satura failu, kas

iepriekš tika atskaņots tikai daļēji.

• Nospiediet taustiņu PLAY ` (Atskaņot)

vai OK (Labi), lai atsāktu atskaņošanu

no vietas, kur tā tika apturēta.

Pārtīšana

Kad diktofona darbība ir apturēta, nospiediet

un turiet nospiestu taustiņu 9.

➥ Atlaižot taustiņu, diktofons tiks apturēts,

taču iespēja [Playback Position]

(Atskaņošanas stāvoklis) netiks atjaunota.

Nospiediet taustiņu PLAY ` (Atskaņot)

vai OK (Labi), lai atsāktu atskaņošanu no

vietas, kur tā tika apturēta.

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 9,

kad diktofons atskaņo failu.

➥ Atlaižot taustiņu 9, diktofons

turpinās atskaņošanu parastā režīmā.

• Ja faila vidū ir iezīmēta pagaidu atzīme

(☞ 38. lpp.) vai iespēja [Playback

Position] (Atskaņošanas stāvoklis),

atskaņošana tiks apturēta šajā stāvoklī.

• Sasniedzot faila beigas, diktofona darbība tiek

apturēta. Turpiniet spiest taustiņu 9, lai

turpinātu atskaņošanu no nākamā faila sākuma.

Attīšana

Kad diktofona darbība ir apturēta, nospiediet

un turiet nospiestu taustiņu 0.

➥ Atlaižot taustiņu, diktofons tiks

apturēts, taču iespēja [Playback

Position] (Atskaņošanas stāvoklis)

netiks atjaunota. Nospiediet taustiņu

PLAY ` (Atskaņot) vai OK (Labi), lai

atsāktu atskaņošanu no vietas, kur tā

tika apturēta.

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 0,

kad diktofons atskaņo failu.

➥ Atlaižot taustiņu 0, diktofons

turpinās atskaņošanu parastā režīmā.

• Ja faila vidū ir iezīmēta pagaidu atzīme

(☞ 38. lpp.) vai iespēja [Playback

Position] (Atskaņošanas stāvoklis),

atskaņošana tiks apturēta šajā stāvoklī.

• Diktofons apstāsies, sasniedzot faila

sākumu. Turpiniet spiest taustiņu 0,

lai turpinātu pārskatīšanu no iepriekšējā

faila beigām.

• Turot nospiestu taustiņu 0, kad diktofona

darbība ir apturēta augšējā faila sākumā,

diktofons uzsāks ātro attīšanu no pēdējā

faila beigām.

Faila sākuma atrašana

Atskaņošanas, lēnās atskaņošanas vai ātrās

atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu 9.

➥ Tiek sameklēts nākamais fails,

un atskaņošana sākas iepriekš

iestatītā ātrumā.

Atskaņošanas, lēnās atskaņošanas vai ātrās

atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu 0.

➥ Tiek sameklēts atskaņotais fails,

un atskaņošana sākas iepriekš

iestatītā ātrumā.

Atskaņošanas, lēnās atskaņošanas vai ātrās

atskaņošanas laikā divas reizes nospiediet

taustiņu 0.

➥ Tiek sameklēts iepriekšējais fails,

un atskaņošana sākas iepriekš

iestatītā ātrumā.

• Ja faila vidusdaļā ir iezīmēta pagaidu

atzīme (☞ 38. lpp.), atskaņošana tiks

atsākta no šī stāvokļa.

3

Atskaņošana

37


Atskaņošana

3

Atskaņošana

• Ja pārlēciens nav iestatīts pie faila

pārlēciena (☞ 52. lpp.), diktofons veiks

„F. Skip“ (Pārlēkt uz priekšu) vai „R. Skip“

(Pārlēkt atpakaļ) iepriekš iestatītā laikā

pirms atskaņošanas.

Lai izlaistu failu

Nospiediet taustiņu 9, kad diktofona

darbība ir apturēta.

➥ Diktofons veic pārlēcienu uz nākamā

faila iespēju [Playback Position]

(Atskaņošanas stāvoklis).

Kad atskaņošana tiek apturēta faila sākumā,

nospiediet taustiņu 0.

➥ Diktofons veic pārlēcienu uz iepriekšējā

faila iespēju [Playback Position]

(Atskaņošanas stāvoklis).

Kad atskaņošana tiek apturēta faila

vidusdaļā, nospiediet taustiņu 0.

➥ Tiek atvērts faila sākumposms.

Piezīmes

• Grāmatzīmju režīms ir saderīgs ar mapes

[Podcast] (Podkāsts) failiem un audio

failiem.

• Ja diktofonā tiek izdzēsts fails,

vienlaikus tiek dzēsta arī iespējas

[Playback Position] (Atskaņošanas

stāvoklis) informācija.

• Katram failam tiek izveidots iespējas

[Playback Position] (Atskaņošanas

stāvoklis) pārvaldības fails.

Indeksa atzīmes vai pagaidu

atzīmes iestatīšana

Ja ir ievietotas indeksa atzīmes un pagaidu

atzīmes, jūs varat ātri atrast vietu, kuru

vēlaties klausīties, veicot ātro pāreju uz

priekšu vai atpakaļ, vai pārvietojoties pa

failu. Indeksa atzīmes nevar ievietot MP3

formāta failos vai failos, kas ir izveidoti ar

citām iekārtām, nevis Olympus IC diktofonu,

savukārt pagaidu atzīmes ir iespējams

ievietot, lai īslaicīgi atcerētos vēlamās vietas.

Taustiņš F2

Taustiņš PLAY (Atskaņot)

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

Taustiņš ERASE (Izdzēst)

1 Faila ierakstīšanas, ierakstīšanas

pauzes, atskaņošanas vai

atskaņošanas pauzes laikā

nospiediet taustiņu F2.

• Arī pēc indeksa vai pagaidu atzīmes

ievietošanas turpināsies ierakstīšana

vai atskaņošana, lai indeksa vai

pagaidu atzīmes varētu ievietot arī

citās vietās.

• Displejā parādās numurs, un tiek

ievietota indeksa atzīme vai pagaidu

atzīme.

38


Atskaņošana

Indeksa atzīmes vai pagaidu

atzīmes dzēšana:

1 Atrodiet indeksa vai pagaidu

atzīmi, ko vēlaties dzēst.

2 Lai izvēlētos dzēšamo indeksa

vai pagaidu atzīmi, nospiediet

taustiņu 9 vai 0.

3 Kamēr indeksa vai pagaidu

atzīmes numurs ir apmēram

divas sekundes redzams displejā,

nospiediet taustiņu ERASE

(Izdzēst).

Piezīmes

• Pagaidu atzīmes ir īslaicīgas atzīmes,

un pārsūtot failu uz datoru vai pārvietojot

to, izmantojot datoru, tās tiks automātiski

dzēstas.

• Failā ir iespējams iestatīt līdz 16 indeksa

un pagaidu atzīmēm. Ja mēģināsit ievietot

vairāk par 16 indeksa vai pagaidu atzīmēm,

attiecībā uz indeksa atzīmēm parādīsies

paziņojums [Index Full] (Indekss ir pilns),

bet attiecībā uz pagaidu atzīmēm –

[Temp Mark Full] (Pagaidu atzīmju

norma ir pilna).

• Indeksa vai pagaidu atzīmes nevar iestatīt

vai dzēst bloķētos failos (☞ 46. lpp.).

• Kad indeksa atzīmes vai pagaidu atzīmes

ir iestatītas, katram failam tiek izveidots

pārvaldības fails.

3

Atskaņošana

• Indeksa vai pagaidu atzīme ir dzēsta.

• Indeksa vai pagaidu atzīmes numuri

pēc izdzēstā indeksa vai pagaidu

atzīmes numura automātiski

pavirzīsies augšup.

39


Atskaņošana

3

Atskaņošana

Segmenta atkārtota atskaņošana

Šī funkcija ļauj atkārtot aktīvā atskaņotā

faila daļu.

Taustiņš F1

Taustiņš PLAY

(Atskaņot)

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlieties failu, kurā ir segments,

kuru vēlaties atskaņot atkārtoti

(☞ no 24. līdz 27. lpp.).

2 Failu saraksta displejā nospiediet

taustiņu + vai –, lai izvēlētos failu.

• Atrodoties faila displejā, nospiediet

taustiņu 9 vai 0, lai izvēlētos

failu.

3 Lai sāktu atskaņošanu,

nospiediet taustiņu PLAY `

(Atskaņot) vai OK (Labi).

4 Nospiediet taustiņu F1 vietā,

no kuras segments ir jāatskaņo

atkārtoti.

• Displejā sāks mirgot [ ].

• Ātru pārvietošanos uz priekšu un

atpakaļ var veikt, kad [ ] mirgo tādā

pašā veidā kā normālas atskaņošanas

laikā; tādējādi varat ātri nokļūt līdz

faila beigām (☞ 37. lpp.).

• Kad, mirgojot [ ], tiek sasniegtas

faila beigas, šis punkts kļūst par

beigu pozīciju, un atskaņošana

tiek atkārtota.

5 Nospiediet taustiņu F1 vēlreiz

tajā pozīcijā, kurā vēlaties

beigt segmenta atkārtotu

atskaņošanu.

• Diktofons nepārtraukti atskaņos

attiecīgo segmentu, līdz atkārtotā

atskaņošana tiks izslēgta.

Piezīme

• Tāpat kā parastajā atskaņošanas režīmā

atskaņošanas ātrumu ir iespējams mainīt

arī segmenta atkārtotas atskaņošanas

laikā (☞ 51. lpp.). Ja segmenta atkārtotas

atskaņošanas laikā tiek ievietotas vai

dzēstas indeksa atzīmes vai pagaidu

atzīmes, segmenta atkārtotā atskaņošana

tiks atcelta un ierīce atgriezīsies parastajā

atskaņošanas režīmā (☞ 38. lpp.).

40


Atskaņošana

Segmenta atkārtotas atskaņošanas funkcijas

izslēgšana

Segmenta atkārtotas atskaņošanas

funkciju var izslēgt, nospiežot

jebkuru no norādītajām taustiņiem.

a

b

c

d

e

a Nospiediet taustiņu STOP 4

(Apturēt)

Nospiežot taustiņu STOP 4 (Apturēt),

var izslēgt segmenta atkārtotas

atskaņošanas funkciju un apturēt

atskaņošanu.

b Nospiediet taustiņu F1.

Nospiežot taustiņu F1, tiks veikta

segmenta atkārtota atskaņošana,

un ierīce atgriezīsies parastajā

atskaņošanas režīmā.

c Nospiediet taustiņu 0

Nospiežot taustiņu 0, tiek atcelta

segmenta atkārtota atskaņošana un

tiek veikta atgriezeniskā meklēšana līdz

aktīvā faila sākumam.

d Nospiediet taustiņu 9

Nospiežot taustiņu 9, tiek atcelta

segmenta atkārtota atskaņošana un

tiek veikta pārtīšana un meklēšana

līdz nākamā faila sākumam.

e Nospiediet taustiņu LIST (Saraksts).

Nospiežot taustiņu LIST (Saraksts), tiks

veikta segmenta atkārtota atskaņošana,

un ierīce atgriezīsies faila parādīšanas

režīmā.

3

Atskaņošana

41


Dzēšana

Mapē ir iespējams dzēst izvēlēto failu. Visus

vienā mapē esošos failus var arī izdzēst

vienlaicīgi.

3

Dzēšana

42

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

Taustiņš ERASE

(Izdzēst)

1 Izvēlieties mapi vai failu,

kas jādzēš (☞ no 24. līdz 27. lpp.).

2 Failu saraksta displejā nospiediet

taustiņu + vai –, lai izvēlētos

failu, kas jādzēš.

• Atrodoties faila displejā, nospiediet

taustiņu 9 vai 0, lai izvēlētos failu.

3 Kamēr diktofons atrodas

apturēšanas režīmā, nospiediet

taustiņu ERASE (Izdzēst).

4 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos iespēju [Erase

in Folder] (Dzēst mapē) vai

[File Erase] (Dzēst failu).

5 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

6 Lai izvēlētos [Start] (Sākt),

nospiediet taustiņu +.

7 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Displejā parādās uzraksts [Erase!]

(Dzēst visus!), un sākas dzēšana. Kad

fails ir izdzēsts, parādās paziņojums

[Erase Done] (Dzēšana ir pabeigta).

Piezīmes

• Bloķētus failus un failus ar aktivizētu

ierakstaizsardzību izdzēst nevar (☞ 46. lpp.).

• Ja 8 sekunžu laikā darbība netiek izraudzīta,

diktofons atgriežas apturēšanas stāvoklī.

• Apstrādes pabeigšanai var būt

nepieciešamas 10 sekundes. Šajā laikā

nekad neņemiet ārā baterijas, jo pretējā

gadījumā dati var tikt bojāti. Turklāt pirms šīs

procedūras iepriekšējās baterijas nomainiet

ar jaunām baterijām, lai nodrošinātu, ka datu

apstrādes laikā neiztukšojas to jauda.

• Mapi [Recorder] (Diktofons) (A-E),

kā arī mapi [Music] (Mūzika) un [Podcast]

(Podkāsts) nevar izdzēst.


Dzēšana

Daļēja faila dzēšana

(modelim DM-550)

Var daļēji izdzēst tikai diktofonā ierakstītu

PCM failu.

1 Atskaņojiet failu, kas jāizdzēš.

• Pārtiniet failu līdz vietai, kas jāizdzēš.

Ja fails ir liels, lietojiet taustiņu 9,

lai nokļūtu vietā, kas jāizdzēš.

2 Daļējas dzēšanas sākuma vietā

nospiediet taustiņu ERASE (Dzēst).

• Displejā sāks mirgot [Erase start]

(Dzēšanas sākums).

4 Vietā, kur vēlaties beigt daļējo

izdzēšanu, vēlreiz nospiediet

taustiņu ERASE (Izdzēst).

• Displejs pārslēgsies uz

[Partial erasing !] (Daļēja izdzēšana!)

un aktivizēs daļējo izdzēšanu.

Dzēšana ir pabeigta, ja tiek parādīts

ziņojums [Partial erase completed.]

(Daļēja dzēšana ir pabeigta).

• Atskaņošana tiks apturēta daļējas

dzēšanas beigu daļā.

3

Dzēšana

3 Nospiediet vēlreiz taustiņu ERASE

(Izdzēst).

• Displejā pārmaiņus sāks mirgot [Start

point] (Sākt) un [End point] (Beigt).

Mirgojot indikatoriem, atskaņošana

tiek turpināta un kā parasti var ātri

pārvietoties uz priekšu vai atpakaļ

līdz izdzēšanas beigām. Ja indikatoru

mirgošanas laikā fails sasniedz beigas,

tas norādīs uz izdzēšanas beigu

stāvokli.

Piezīmes

• Daļēja dzēšana nav pieejama failiem,

kas ierakstīti WMA vai MP3 formātā.

• Kaut arī fails tiks daļēji izdzēsts, tā izveides

datums nemainīsies.

43


Izvēlnes iestatīšana

Izvēlnes iestatīšanas metode

Iestatījumi izvēlnē ir sadalīti tabulatoros,

tādēļ vispirms izvēlieties tabulatoru un

pārejiet uz vēlamo iestatījumu, lai to

iestatītu. Katru izvēlnes iestatījumu var

iestatīt, kā parādīts zemāk.

3 Nospiediet taustiņu OK (Labi)

vai 9, lai kursoru pārvietotu

uz iestatāmo elementu.

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK/MENU

(Labi/izvēlne)

1 Kad diktofons neieraksta,

neatskaņo vai ir apturēts,

nospiediet taustiņu MENU

(Izvēlne) 1 sekundi vai ilgāk.

• Displejā parādīsies izvēlne.

• Izvēlnes pozīcijas var tikt iestatītas

ierakstīšanas vai atskaņošanas laikā

(☞ 45. lpp.).

2 Nospiediet taustiņu +

vai –, lai pārietu uz cilni, kurā

atrodas vēlamais iestatījums.

• Izvēlnes displeju varat mainīt,

pārvietojot iestatījumu cilnes kursoru.

4 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai pārvietotos uz iestatāmo

vienumu.

5 Nospiediet taustiņu OK (Labi)

vai 9.

• Tādā veidā var pāriet uz izvēlētā

elementa iestatījumu.

6 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai mainītu iestatījumu.

44


Izvēlnes iestatīšanas metode

7 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu OK (Labi).

4 Iestatījumu izvēlne ierakstīšanas

laikā:

Funkcija

Iestatījums

• Saņemsiet informācijas paziņojumu,

ka iestatījumi ar ekrāna rādījuma

starpniecību ir veikti.

• Nospiežot taustiņu F1 vai 0,

bet nenospiežot OK (Labi), iestatījumi

tiks atcelti un jūs atgriezīsities pie

iepriekšējā ekrāna rādījuma.

8 Lai aizvērtu izvēlnes režīmu,

nospiediet taustiņu F2 vai

STOP (Apturēt) 4.

• Ja atrodaties izvēlnes rādījumā

ierakstīšanas vai atskaņošanas

laikā, nospiežot taustiņu F2, varat

atgriezties pie atskaņošanas

rādījuma, nepārtraucot ierakstīšanu

vai atskaņošanu.

Piezīmes

• Diktofona darbība apstāsies, ja neveicat

nekādas darbības 3 minūtes, kamēr veicat

iestatīšanu izvēlnē, bet neapstiprināt

izvēlēto elementu.

• Uzsākot izvēlnes iestatīšanu ierakstīšanas

vai atskaņošanas laikā, izvēlnes iestatījumi

tiks atcelti, ja 8 sekundes netiek nospiests

neviens taustiņš.

Mic Sense

(Mikrofona jutība)

Rec Level

(Ierakstīšanas līmenis)

Zoom Mic

(Tālummaiņas

mikrofons]

Low Cut Filter

(Zemas frekvences

skaņu filtrs)

VCVA

Backlight

(Pretgaisma)

LED

Uz izvēlnes iespējām

4 Iestatījumu izvēlne atskaņošanas

laikā:

Funkcija

Property (Rekvizīts)

Noise Cancel

(Trokšņa slāpētājs)

EUPHONY

Voice Filter

(Balss filtrs)

Play Mode

(Atskaņošanas

režīms)

Play Speed

(Atskaņošanas

ātrums)

Skip Space (Pārlēciens)

Backlight (Pretgaisma)

LED

Iestatījums

Uz izvēlnes iespējām

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

45


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

+ File Menu (Faila izvēlne)

Erase Lock (Dzēšanas bloķēšana)

Faila bloķēšana ļauj pasargāt svarīgus

datus no nejaušas izdzēšanas. Izvēloties

dzēst visus mapē esošos failus, bloķētie faili

netiks izdzēsti (☞ 42. lpp.).

[On] (Ieslēgt):

Bloķē datni un pasargā to no dzēšanas.

[Off] (Izslēgt):

Atbloķē datni un ļauj to izdzēst.

Replace (Aizstāšana)

Skatiet sadaļu „Failu pārkārtošana [Replace]“

(☞ 56. lpp.).

FileMove/Copy (Failu pārvietošana/kopēšana)

(modelim DM-550)

Skatiet sadaļu „Failu pārvietošana/

kopēšana [File Move/Copy]“ (☞ 57. lpp.).

File Divide (Failu sadalīšana) (modelim DM-550)

Skatiet sadaļu „Failu sadalīšana [File Divide]“

(☞ 59. lpp.).

Property (Rekvizīts)

Informāciju par datni un mapi var apstiprināt

izvēlnē.

Kad datne ir izvēlēta:

Displejā parādīsies [Name] (Faila

nosaukums), [Date] (Laika zīmogs),

[Size] (Faila lielums), [Bit Rate]*1 (Bitu

pārraides ātrums) (faila formāts) [Artist]*2

(Izpildītāja vārds/nosaukums) un [Album]*2

(Albuma nosaukums).

*1 Ja ir izvēlēts lineārais PCM formāta fails,

apgabalā [Bit Rate] (Bitu pārraides

ātrums) tiks parādīta iztveršanas

frekvence un bitu pārraides ātrums.

*2 Ja failā nav atzīmju informācijas,

šī apgabala displeja saturs ir tukšs. Ja ir

izvēlēts balss fails, displejā netiks parādīta

iespēja [Artist] (Izpildītājs) un [Album]

(Albums).

Kad mape ir izvēlēta:

Displejā parādīsies [Name] (Faila

nosaukums), [Folder] (Mapju skaits)

un [File]*1 (Failu skaits).

*1 Faili, kurus šis diktofons neatpazīst,

failu sarakstā nav iekļauti.

• Izvēlieties failus, par kuriem vēlaties

apstiprināt informāciju pirms rīkošanās

ar izvēlni.

46


Izvēlnes iestatīšanas metode

, Rec Menu (Ierakstīšanas izvēlne)

Mic Sense (Mikrofona jutība)

Mikrofona jutību var noregulēt atbilstoši

ierakstīšanas vajadzībām.

[High] (Augsta):

Augstākais ierakstīšanas jutības līmenis,

kas ir piemērots izmantošanai konferencēs,

kur piedalās daudz cilvēku, kā arī audio

datu ierakstīšanai no liela attāluma vai

nepietiekamas dzirdamības apstākļos.

[Middle] (Vidēja):

Piemērota tādu sanāksmju un semināru

ierakstīšanai, kuros piedalās neliels cilvēku

skaits.

[Low] (Zema):

Ieraksta vismazākā jutība, kas ir piemērota

diktācijai.

• Ja vēlaties skaidri ierakstīt runātāja balsi,

pirms ierakstīšanas iestatiet [Mic Sense]

(Mikrofona jutība) uz [Low] (Zema)

un turiet diktofonā iebūvēto stereo

mikrofonu tuvu runātāja mutei (5–10 cm

attālumā).

Rec Mode (Ierakstīšanas režīms)

Diktofons var ierakstīt lineārā PCM formātā

(modelim DM-550). Iespējams radīt augstas

izšķirtspējas ierakstus ar augstu iztveršanas

frekvenci un lielu bitu skaitu, nodrošinot

mūzikas kompaktdiskam līdzīgu vai

augstāku kvalitāti. Turklāt diktofons atbalsta

arī MP3 un WMA formātu.

1 Ieraksta formāta izvēle.

[PCM]:

Nesaspiestu audio datu formāts, kuru

izmanto mūzikas un citos kompaktdiskos.

[MP3]:

MPEG ir starptautiskais standarts,

ko ieviesusi ISO (International Organization

for Standardization) darba grupa.

[WMA]:

Audio datu saspiešanas kodēšanas

metode, kuru izstrādājis ASV uzņēmums

Microsoft Corporation.

2 Ierakstīšanas koeficienta izvēle.

[PCM]: [48 kHz/16 bit] vai [44.1 kHz/16 bit]

[MP3]: [320kbps] līdz [128kbps]

[WMA]: [ST XQ], [ST HQ], [ST SP], [HQ], [SP], [LP]

• Lai skaidri ierakstītu sanāksmi vai lekciju,

izvēlnē Rec Rate (Ierakstīšanas koeficients)

iestatiet no [LP] atšķirīgu koeficientu.

• Ja ārējais mikrofons tiek lietots, kad

[Rec Mode] (Ierakstīšanas režīms) ir

iestatīts uz stereo ierakstīšanas režīmu,

tas ļauj veikt ierakstīšanu tikai ar L kanāla

mikrofonu.

Ierakstīšanas līmeņa [Rec Level] regulēšanas

metodes iestatīšana (modelim DM-550)

Varat iestatīt, vai ierakstīšanas līmenis tiek

regulēts automātiski vai manuāli.

[Manual] (Manuāli):

Ierakstīšana tiek veikta, manuāli regulējot

ierakstīšanas līmeni.

[Auto] (Automātiski):

Ierakstīšana tiek veikta, automātiski

regulējot ierakstīšanas līmeni. Šī funkcija

ir ļoti parocīga, ja jums ierakstīšana jāsāk

nekavējoties.

Regulējiet sākšanas/apturēšanas

darbības līmeni:

Nospiediet taustiņu 9 vai 0,

kad diktofona darbība ir apturēta

vai ierakstīšanas laikā, lai regulētu

ierakstīšanas līmeni.

• Ja ierakstīšanas līmenis ir iestatīts uz

[Auto] (Automātiski), ierakstīšanas

līmeņa regulēšana notiek automātiski.

Lai izmantotu ierakstīšanas līmeņa

regulēšanas funkciju, iestatiet

ierakstīšanas līmeni uz [Manual]

(Manuāli).

• Kad ierīce ir iestatīta uz [Manual]

(Manuāli), ierobežotāja funkcija ir

atspējota. Kamēr tiek rādīts [OVER]

(Pārsniegts), tiks ierakstīta izkropļota

skaņa. Noregulējiet ierakstīšanas līmeni

tā, lai netiktu rādīts [OVER] (Pārsniegts).

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

47


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

• [OVER] (Pārsniegts) var tikt rādīts pat

tad, kad ierakstīšanas līmeņa mērītāja

indikators nesasniedz nepieciešamo

līmeni vai ir pārsniedzis to uz labo pusi.

Ja skaņas kropļojumi nepazūd pat pēc

ierakstīšanas līmeņa noregulēšanas,

nomainiet mikrofona jutības

iestatījumu (☞ 47. lpp.) un vēlreiz

noregulējiet ierakstīšanas līmeni.

• Ļoti skaļas skaņas ievadīšana var radīt

troksni pat tad, ja ierakstīšanas līmenis

ir iestatīts uz [Auto] (Automātiski).

• Līmeni var noregulēt no [01] līdz

[16]. Jo lielāka vērtība, jo skaļāks būs

līmenis un augstāka indikatora pozīcija

līmeņa mērītājā.

Zoom Mic (Tālummaiņas mikrofons)

Mikrofona virziena funkcija izmanto

uzņēmuma DiMAGIC (DiMAGIC Co., Ltd.)

tehnoloģiju DiMAGIC

Virtuālā mikrofona (DVM) tehnoloģiju.

DVM ir audio pārtveres sistēma, kas ļauj

ierakstīt, fokusējoties uz skaņu no jebkura

virziena. Platleņķa stereo skaņas ierakstīšana

vai precīza skaņas ierakstīšana – DVM

piedāvā mūsdienīgākās virziena noteikšanas

metodes, kas ļauj strādāt tikai ar vienu

mikrofonu.

[Zoom] (Tālummaiņa):

Mono skaņas ierakstīšana ar iespēju

ierakstīt precīzi no skaņas avota.

[Narrow] (Šaurs):

Stereo skaņas ierakstīšana precīzi no

skaņas avota.

[Wide] (Plats):

Platleņķa stereo skaņas ierakstīšana.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

Low Cut Filter (Zemas frekvences skaņu filtrs)

Diktofons ir aprīkots ar zemas frekvences

skaņu filtra funkciju, lai maks. samazinātu

zemas frekvences skaņu klātbūtni ierakstā

un balsis ierakstā būtu dzirdamas skaidrāk.

Šī funkcija palīdz samazināt trokšņus,

ko rada gaisa kondicionēšanas iekārtas,

projektori un citi tamlīdzīgi skaņas avoti.

[On] (Ieslēgt): iespējo zemas frekvences

skaņu filtra funkciju.

[Off] (Izslēgt): atspējo šo funkciju.

VCVA

Ja skaņas ir sasniegušas iepriekš iestatīto

skaļuma līmeni, iebūvētā automātiskā

balss vadības sistēma (VCVA) automātiski

sāk ierakstīšanu un aptur ierakstīšanu,

kad skaļums kļūst mazāks par attiecīgo

robežlīmeni. VCVA funkcija pagarina ieraksta

laiku un saglabā atmiņu, apturot skaņas

ierakstīšanu klusuma periodu laikā, kas

padara atskaņošanu daudz efektīvāku.

[On] (Ieslēgt): iespējo VCVA funkciju.

Sākas ierakstīšana VCVA režīmā.

[Off] (Izslēgt): atspējo šo funkciju.

Atsāka ierakstīšana parastajā režīmā.

Regulējiet sākšanas/apturēšanas

darbības līmeni:

1 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet

taustiņu REC s (Ierakstīt).

• Ja skaļuma līmenis ir zemāks par

iepriekš iestatīto skaņas robežlīmeni,

ierakstīšana tiek automātiski apturēta

pēc apmēram vienas sekundes un

displejā mirgo [Standby] (Gaidstāve).

Kad ierakstīšana sākas, ierakstīšanas

indikators iedegas, un mirgo,

kad ierakstīšana tiek pauzēta.

48


Izvēlnes iestatīšanas metode

2 Lai regulētu sākšanas/apturēšanas

darbības līmeni, nospiediet

taustiņu 9 vai 0.

• VCVA līmeni var iestatīt kādā no

15 vērtībām.

• Jo augstāks ir līmenis, jo jutīgāks

ir diktofons attiecībā pret skaņu.

Pie visaugstākās vērtības pat

visniecīgākā skaņa aktivizēs

ierakstīšanu.

a Skaļuma skala (mainās atkarībā

no ierakstītās skaņas skaļuma)

b Sākšanas līmenis (pārvieto pa labi/pa

kreisi atbilstoši iestatītajam līmenim)

• Lai VCVA ierakstīšanas laikā mainītu

ierakstīšanas līmeni, nospiediet

taustiņu F1. Ierakstīšanas līmeni

var pielāgot.

a

b

• Sākšanas/apturēšanas darbības līmenis

mainās arī atkarībā no izvēlētā mikrofona

jutības režīma (☞ 47. lpp.).

• Ja sākšanas līmenis netiek noregulēts

2 sekunžu laikā, displejs atgriežas

iepriekšējā stāvoklī.

• Ja apkārtējā trokšņa līmenis ir augsts,

sākotnējo VCVA jutības pakāpi var regulēt

atbilstoši ierakstīšanas apstākļiem.

• Lai nodrošinātu veiksmīgus ierakstus,

iesakām iepriekš veikt sākt/apturēt

sistēmas līmeņa testēšanu un

noregulēšanu.

VCVA gaidstāves kontroles

iestatījums:

Ja funkcija [Standby] (Gaidstāves kontrole)

ir iestatīta uz [On] (Ieslēgts), izmantojot

izvēlnes iestatījumu, VCVA gaidstāves laikā

skaņa netiek izvadīta caur austiņām. Ja

kontrolējat ierakstīšanu ar pievienotām

austiņām, varat pārbaudīt, vai VCVA ir

uzsākta, pārbaudot, vai tiek izvadīta skaņa.

[On] (Ieslēgt):

iespējo Gaidstāves kontroles funkciju.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

Timer Rec (Ierakstīšana ar laika slēdzi)

Skatiet sadaļu „Ierakstīšana ar laika slēdzi

[Timer Rec]“ (☞ 60. lpp.).

Rec Scene (Ieraksta veids)

Skatiet sadaļu „Ieraksta veida iestatīšana

[Rec Scene]“ (☞ 62. lpp.)

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

49


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

50

- Play Menu (Atskaņošanas izvēlne)

Noise Cancel (Trokšņa slāpētājs)

Ja ierakstīto audio materiālu ir grūti saprast

trokšņainas vides dēļ, veiciet izmaiņas

trokšņu slāpētāja līmeņa iestatījumos.

[High] (Augsts) [Low] (Zems):

Iespējo trokšņu slāpēšanas funkciju.

Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti,

atskaņošanas laikā tiks samazināti

trokšņi failā.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

• Ja funkcija [Noise Cancel] (Trokšņu

slāpēšana) ir iestatīta uz [Low] (Zema)

vai [High] (Augsta), funkcijas [Voice

Filter] (Balss filtrs), [EUPHONY] (Eifonija)

un [Play Speed] (Atskaņošanas ātrums)

nedarbojas. Lai lietotu šīs funkcijas,

[Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana)

iestatiet uz [Off] (Izslēgts).

EUPHONY

Šis diktofons ir aprīkots ar EUPHONY

MOBILE (MOBILĀ EIFONIJA) – mūsdienīgāko

aptverošas skaņas sistēmu, kurā apvienota

joslas korekcijas funkcija, paplašināšanas

tehnoloģija, kā arī virtuālā akustiskā avota

apstrādes tehnoloģija. Papildus tā radītajai

dabiskajai, plašajai skaņai diktofons ir

aprīkots ar speciālu funkciju, kas neļauj

klausītājam justies nomāktam vai nogurt

no pārāk intensīvas skaņas.

Klausītāju nenomāc un nenogurdina skaņas

intensitāte. Funkciju [EUPHONY] var iestatīt

četros līmeņos atbilstoši jūsu vēlmēm.

[Power] (Jaudīgs):

šis režīms īpaši akcentē zemākas skaņas.

[Wide] (Plats):

šajā režīmā skanējums ir vēl plašāks.

[Natural] (Dabīgs):

šis režīms koriģē joslu, lai tā atbilstu

dabīgajam skanējumam, kā arī paplašina

akustisko lauku.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

• Funkcija [EUPHONY] nav pieejama,

ja ir iestatīta funkcija [Play Speed]

(Atskaņošanas ātrums) (☞ 51. lpp.),

[Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana)

(☞ 50. lpp.) un [Voice Filter] (Balss filtrs).

Voice Filter (Balss filtrs)

Diktofonam ir balss filtra funkcija,

lai normālas, ātras vai lēnas atskaņošanas laikā

izgrieztu zemas un augstas frekvences toņus

un nodrošinātu skaidras skaņas atskaņošanu.

[On] (Ieslēgt):

Iespējo balss filtra funkciju.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

• Kad funkcija [Voice Filter] (Balss filtrs) ir

iestatīta uz [On] (Ieslēgts), funkcija [Noise

Cancel] (Trokšņu slāpēšana) un [EUPHONY]

(Eifonija) nedarbojas. Lai lietotu šīs funkcijas,

iestatiet [Voice Filter] (Balss filtrs) uz [Off]

(Izslēgts).

Play Mode (Atskaņošanas režīms)

Varat izvēlēties tādu atskaņošanas režīmu,

kas jums šķiet piemērotākais.

Izvēlieties vēlamo atskaņošanas

diapazonu:

1 Izvēlieties [Play Area]

(Atskaņošanas diapazons).

2 Izvēlieties [File] (Fails), [Folder]

(Mape) vai [All] (Visi).

[File] (Fails):

izvēlas pašreizējo failu.

[Folder] (Mape):

izvēlas pašreizējo mapi.

[All] (Visi):

izvēlas visus iekšējā atmiņā esošos failus.


Izvēlnes iestatīšanas metode

Izvēlieties vēlamo atskaņošanas

režīmu:

1 Izvēlieties [Repeat] (Atkārtot)

vai [Random] (Nejaušā secībā).

[Repeat] (Atkārtot):

iestata uz atkārtas atskaņošanas

režīmu.

[Random] (Nejaušs):

iestata uz nejaušas atskaņošanas

režīmu.

2 Izvēlieties [On] (Ieslēgt) vai [Off]

(Izslēgt).

[On] (Ieslēgt):

iestata atskaņošanas diapazonu,

kurā ir atkārtoti vai nejauši jāveic

atskaņošana.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

• Kad diktofons režīmā [File] (Fails) nonāk

līdz pēdējā faila beigām mapē, displejā

divas sekundes mirgo [End] (Beigas) un

diktofona darbība apstājas pēdējā faila

sākumā.

• Kad diktofons režīmā [Folder] (Mape)

nonāk līdz pēdējā faila beigām mapē,

displejā divas sekundes mirgo [End]

(Beigas) un diktofona darbība apstājas

mapes pirmā faila sākumā.

• Režīmā [All] (Visi) pēc mapes pēdējā faila

atskaņošanas diktofons sāk atskaņot

pirmo failu nākamajā mapē. Kad diktofons

nonāk līdz pēdējā diktofonā saglabātā

faila beigām, displejā divas sekundes

mirgo [End] (Beigas) un diktofona darbība

apstājas pirmā diktofonā saglabātā faila

sākumā.

Play Speed (Atskaņošanas ātrums)

Faila atskaņošanas ātrums var mainīties

starp [0.5] un [2] reizēm. Mainiet ātrumu

atbilstoši vajadzībām, piemēram, lielā

ātrumā klausieties sanāksmes saturu vai

mazā ātrumā atkārtoti noklausieties vietas,

kuras nespējāt uztvert valodas mācību

stundā. Toņa digitālā korekcija notiek

automātiski, neizmainot balsi, tāpēc tā

skan dabiski.

1 Izvēlieties [Slow Playback] (Lēnā

atskaņošana) vai [Fast Playback]

(Ātrā atskaņošana).

2 Iestatiet atskaņošanas ātrumu.

Ja izvēlēta [Slow Playback]

(Lēnā atskaņošana):

var izvēlēties 0,05 reižu ātruma

intervālu starp [x0.50] un [x0.95].

Ja izvēlēta [Fast Playback]

(Ātrā atskaņošana):

var izvēlēties 0,05 reižu ātruma

intervālu starp [x1.05] un [x2.00].

Atskaņošanas ātruma maiņa:

1 Lai sāktu atskaņošanu,

nospiediet taustiņu PLAY `

(Atskaņot) vai OK (Labi).

2 Lai pārslēgtu atskaņošanas

ātrumu, nospiediet taustiņu

PLAY ` (Atskaņot).

• Katru reizi nospiežot taustiņu PLAY `

(Atskaņot), atskaņošanas ātrums

tiek pārslēgts.

• Pat, ja atskaņošana ir apturēta,

mainītais atskaņošanas ātrums tiek

saglabāts. Nākamā atskaņošana tiks

veikta tajā pašā ātrumā.

Parasta atskaņošana: Atskaņošana

parastā ātrumā.

Lēna atskaņošana: Atskaņošanas ātrums

palēninās un displejā parādās [2]

(pēc noklusējuma 0,75 reizes ātrāk).

Ātra atskaņošana: Atskaņošanas ātrums

paātrinās un displejā parādās [1] (pēc

noklusējuma 1,50 reizes ātrāk).

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

51


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

52

Ierobežojumi atskaņošanai divkāršā

ātrumā:

Atkarībā no atskaņojamā faila uztveršanas

frekvences un bitu pārraides funkcijas var

nebūt pieejama normāla darbība. Tādā

gadījumā samaziniet ātrās atskaņošanas

ātrumu.

• Tāpat kā parastajā atskaņošanas režīmā,

arī lēnās un ātrās atskaņošanas režīmā var

apturēt atskaņošanu, norādīt failu vai ielikt

indeksa atzīmi (☞ 38. lpp.).

• Lēnās un ātrās atskaņošanas režīms

ir pieejams arī gadījumā, ja ir iestatīts

[Voice Filter] (Balss filtrs) (☞ 50. lpp.).

• Lēnās un ātrās atskaņošanas režīms

nav pieejams, ja ir iestatīts efekts

[Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana)

(☞ 50. lpp.) vai [EUPHONY] (Eifonija)

(☞ 50 lpp.).

Pārlēciens

Šī funkcija ļauj pārlēkt (pārtīt) vai pārlēkt

atpakaļ (attīt) pāri failam, kas tiek

atskaņots iestatīšanas laikā. Šo funkciju

var ērti izmantot, lai ātri pārlēktu uz

citu atskaņošanas pozīciju, vai atkārtoti

atskaņotu īsas frāzes.

1 Izvēlieties [Forward Skip] (Pārlēkt

uz priekšu) vai [Reverse Skip]

(Pārlēkt atpakaļ).

2 Iestatiet pārlēciena intervālu.

Ja izvēlēts [Forward Skip] (Pārlēkt

uz priekšu):

[File Skip] (Faila pārlēciens)

[10sec. Skip] (10 s. pārlēciens)

[30sec. Skip] (30 s. pārlēciens)

[1min. Skip] (1 min. pārlēciens)

[5min. Skip] (5 min. pārlēciens)

[10min. Skip] (10 min. pārlēciens)

Ja izvēlēta iespēja [Reverse Skip]

(Pārlēkt atpakaļ):

[File Skip] (Faila pārlēciens)

[1sec. Skip] – [5sec. Skip]

(1 s. pārlēciens – 5 s. pārlēciens)

[10sec. Skip] (10 s. pārlēciens)

[30sec. Skip] (30 s. pārlēciens)

[1min. Skip] (1 min. pārlēciens)

[5min. Skip] (5 min. pārlēciens)

[10min. Skip] (10 min. pārlēciens)

Skip Playback (Atskaņošanas

pārlēciens) uz priekšu/atpakaļ:

1 Lai sāktu atskaņošanu,

nospiediet taustiņu PLAY `

(Atskaņot) vai OK (Labi).

2 Nospiediet taustiņu 9

vai 0.

• Diktofons veiks pārlēkšanu uz priekšu

(pārtīšanu) vai pārlēkšanu atpakaļ

(attīšanu) pāri iestatītajai vietai un

sāks atskaņošanu.

• Ja tuvāk nekā pārlēciena vieta atrodas

indeksa/pagaidu atzīme vai rinda,

diktofons veiks pārlēkšanu uz priekšu/

atpakaļ, lai pārlēktu uz šo pozīciju.

Brīdinājums

Skatiet sadaļu „Brīdinājuma atskaņošanas

funkcija [Alarm]“ (☞ 64. lpp.).

Play Scene (Atskaņošanas veids)

Skatiet sadaļu „Atskaņošanas veida

iestatīšana [Play Scene]“ (☞ 66. lpp.).


Izvēlnes iestatīšanas metode

. LCD/Sound Menu

(LCD/Skaņas izvēlne)

Pretgaisma

Displeja aizmugurapgaismojums ir ieslēgts

apmēram 10 (sākotnējais iestatījums)

sekundes, ja ticis nospiests kāds

diktofona taustiņš.

1 Izvēlieties [Lighting Time]

(Apgaismošanas laiks)

vai [Brightness] (Spilgtums).

2 Iestatiet apgaismošanas laiku.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

[5seconds] (5 s.) [10seconds] (10 s.)

[30seconds] (30 s.) [1minutes] (1 min.):

Iespējo pretgaismas funkciju.

3 Iestatiet spilgtumu.

[High] (Augsts) [Low] (Zems):

apgaismošanas laikā iestata

pretgaismas spilgtumu.

Kontrasts

Displeja kontrastu var regulēt 12 līmeņos.

Varat noregulēt LCD displeja kontrasta līmeni

no [01] līdz [12].

LED

Varat iestatīt diktofonu tā, lai gaismas diode

neiedegtos.

[On] (Ieslēgt):

gaismas diode ieslēgsies.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju. Gaismas diode

izslēgsies.

Skaņas signāls

Diktofons signalizē ar pīkstienu, lai brīdinātu

jūs par taustiņa operācijām vai kļūdām.

Sistēmas skaņas var izslēgt.

[Volume3] (3. skaļums):

palielina pīkstienu skaļumu.

[Volume2] (2. skaļums):

iestata pīkstienu skaļumu atpakaļ uz

normālu.

[Volume1] (1. skaļums):

samazina pīkstienu skaļumu.

[Off] (Izslēgt):

izslēdz pīkstienus.

Valoda (Lang)

Varat izvēlēties šim diktofonam displeja

valodu.

[English] (Angļu), [Français] (Franču),

[Deutsch] (Vācu), [Italiano] (Itāļu),

[Español] (Spāņu), [Русский] (Krievu):

Vadība

Skatiet sadaļu „Vadība [Voice Guide]“

(☞ 68. lpp.).

Ievada atskaņošana (modelim DM-550)

Var noklausīties faila dažas pirmās sekundes,

ar kursoru pieskaroties mapē esošajam

failam. Šī funkcija ir ērta, meklējot failus.

[10seconds] (10 s.):

tiks atskaņotas faila pirmās 10 sekundes.

[5seconds] (5 s.):

tiks atskaņotas faila pirmās 5 sekundes.

[3seconds] (3 s.):

tiks atskaņotas faila pirmās 3 sekundes.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

53


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

54

/ Device Menu (Ierīces izvēlne)

Datu nesēja izvēle

Ja ir ievietota microSD karte, var izvēlēties

ierakstīt vai nu iebūvētajā atmiņā, vai arī

microSD kartē (☞ 22. lpp.).

[Built-in Memory]: iebūvētā atmiņa.

[microSD Card]: microSD karte.

Enerģijas taupīšanas režīma maiņa [Power Save]

Šī funkcija ļauj izvairīties no situācijas, kad

tiek aizmirsts izslēgt diktofonu. Ja diktofons

ir ieslēgts un paliek apturēšanas režīmā ilgāk

par 10 minūtēm (sākotnējais iestatījums),

tas tiek automātiski izslēgts.

[5minutes] (5min.) [10minutes] (10min.)

[30minutes] (30min.) [1hour] (60min.):

iestata laiku, pēc kura barošana tiks izslēgta.

[Off] (Izslēgt):

atspējo šo funkciju.

• Nospiežot jebkuru taustiņu, laika uzskaite

līdz automātiskai diktofona izslēgšanai

tiks sākta no sākuma.

Mapju nosaukumu maiņa [Folder Name]

Var mainīt mapju nosaukumus audio

ierakstu mapēm Folder A līdz Folder E

uz nosaukumiem, kas iepriekš iestatīti

veidnē. Var mainīt arī mapju nosaukumus,

kas reģistrēti veidnē ar nosaukumu

Olympus Sonority“.

[Settings] (Iestatījumi):

iestata mapes nosaukumu no iepriekš

iestatītas veidnes.

Laiks & Datums

Skatiet sadaļu „Laika un datuma

iestatīšana [Time & Date]“ (☞ 20. lpp.).

USB klase [USB Settings]

Skatiet sadaļu „USB klases maiņa

[USB Settings]“ (☞ 69. lpp.).

Iestatījumu atiestatīšana

Šī darbība atjauno funkciju sākotnējos

iestatījumus (rūpnīcas noklusējuma

iestatījumus).

[Start] (Sākt):

atjauno iestatījumu sākotnējās vērtības.

[Cancel] (Atcelt):

atgriežas atpakaļ [Device Menu]

(Ierīces izvēlne).

• Pēc iestatījumu atiestatīšanas, iepriekš

ievadītais laiks un failu numuri tiek

saglabāti.

Izvēlnes iestatījumi pēc atiestatīšanas

(sākotnējo iestatījumu atjaunošanas):

, Ierakstīšanas izvēlne:

[Mic Sense] (Mikrofona jutība) [Middle]

(Vidēja)

[Rec Mode] (Ierakstīšanas režīms)

[Recording format]

[WMA]

(Ierakstīšanas formāts)

[Recording rate]

[ST XQ]

(Ierakstīšanas koeficients)

[Rec Level]

[Auto]

(Ierakstīšanas līmenis)

(Automātisks)

[Zoom Mic]

[Off]

(Tālummaiņas mikrofons) (Izslēgts)

[Low Cut Filter]

[Off]

(Zemas frekvences skaņu filtrs) (Izslēgts)

[VCVA]

[On/Off]

[Off]

[Standby]

[Off]

- Atskaņošanas izvēlne:

[Noise Cancel]

[Off] (Izslēgts)

(Trokšņu slāpēšana)

[EUPHONY] (Eifonija)

[Off] (Izslēgta)

[Voice Filter] (Balss filtrs) [Off] (Izslēgts)

[Play Mode] (Atskaņošanas režīms)

[Play Area]

[File] (Fails)

(Atskaņošanas diapazons)

[Repeat] (Atkārtot)

[Off] (Izslēgts)

[Random] (Nejaušs) [Off] (Izslēgts)

[Play Speed] (Atskaņošanas ātrums)

[Slow Playback]

[x0.75 Play]

(Lēnā atskaņošana)

(Atskaņošana

x0,75)

[Fast Playback]

[x1.50 Play]

(Ātrā atskaņošana)

(Atskaņošana

x1,5)

[Skip Space]

(Pārlēciens)

[File Skip]

(Faila

pārlēciens)


Izvēlnes iestatīšanas metode

. LCD/Sound Menu (LCD/skaņas izvēlne):

[Backlight] (Pretgaisma)

[Lighting Time] [10seconds]

(Apgaismošanas laiks) (10 s.)

[Brightness]

[Low]

(Spilgtums)

(Zems)

[Contrast] (Kontrasts) [Level 06]

(Līmenis 06)

[LED] (Gaismas diode) [On]

(Ieslēgta)

[Beep] (Signāls)

[Volume2]

(2. skaļums)

[Language(Lang)] (Valoda) [English] (Angļu)

[Voice Guide]

[ON/OFF] (Ieslēgt/izslēgt) [On] (Ieslēgt)

[Speed] (Ātrums) [Speed3]

(3. ātrums)

[Volume] (Skaļums) [Volume3]

(3. skaļums)

[Intro Play]

[Off]

(Ievada atskaņošana) (Izslēgt)

/ Device Menu (Ierīces izvēlne):

[MemorySelect]

[Built-in memory]

(Datu nesēja izvēle)

(Iebūvētā atmiņa)

[Power Save]

[10minutes]

(Enerģijas taupīšana) (10minūtes)

[Folder Name]

[Initial setting]

(Mapes nosaukums) (Sākotnējais

iestatījums)

[USB Settings] (USB iestatījumi)

[USB Connect]

[PC] (Dators)

(USB savienojums)

[USB Class] (USB klase) [Storage Class ]

(Datu

uzglabāšana)

Formāts

Skatiet sadaļu „Diktofona formatēšana

[Format]“ (☞ 71. lpp.)

Atmiņas dati

Izvēlnes logā var redzēt atlikušo vietu

ierakstiem un kopējo ierakstu uzglabāšanas

datu nesēja ietilpību.

• Ja microSD karte nav ievietota, ir redzama

tikai informācija par iebūvēto atmiņu.

• Datu nesēja brīvās vietas rādījumā

ieskaitīts arī datu nesēja domēna apgabala

apjoms, kurā saglabātas diktofona lietotie

sistēmas faili. microSD karšu atlikušajai

brīvajai vietai bez šī domēna apgabala

ir pieskaitīts arī microSD kartes domēna

apgabala apjoms. Tādēļ atlikusī atmiņas

kartes brīvā vieta tiks attēlota tā, it kā

atmiņas kartes ietilpība neatbilstu

specifikācijai, tomēr tas ir normāli.

Sistēmas dati

Varat izvēlnē apskatīt informāciju par

diktofonu. [Model] (Modeļa nosaukums),

[Version] (Sistēmas versija) un [Serial No.]

(Sērijas numurs) parādās displejā.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

55


Izvēlnes iestatīšanas metode

Datņu pārkārtošana [Replace]

Varat mainīt datnes atrašanās vietu mapē,

lai mainītu atskaņošanas secību. No sākuma

izvēlieties mapi (datni), kuras atskaņošanas

secību vēlaties mainīt. Dziesmu secību var

mainīt, izmantojot komplektācijā iekļauto

programmatūru „Olympus Sonority“.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlieties mapi, kurā vēlaties

mainīt dziesmu secību

(☞ no 24. līdz 27. lpp.).

2 Sadaļā [File Menu] (Faila izvēlne)

izvēlieties izvēlni [Replace]

(Aizstāt).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

3 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos failu, kas jāpārvieto.

5 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos vietu, uz kurieni

fails jāpārvieto.

6 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Ja jāpārvieto vairāki faili, atkārtojiet

darbības no 3. līdz 6.

• Nospiežot taustiņu 0,

bet nenospiežot OK (Labi), iestatījumi

tiks atcelti un jūs atgriezīsities

iepriekšējā ekrānā.

56

4 Nospiediet taustiņu OK (Labi)

vai 9.

• Kursors mirgos, norādot, ka datni var

pārvietot.

7 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu F2 vai STOP 4

(Apturēt).


Izvēlnes iestatīšanas metode

Failu pārvietošana/kopēšana

[File Move/Copy] (modelim DM-550)

Failus, kas saglabāti iebūvētajā atmiņā vai

microSD kartē, var pārvietot vai kopēt datu

nesēja ietvaros. Failus var arī pārvietot vai

kopēt no viena datu nesēja un citu.

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlieties mapi, kurā ir saglabāts

fails, ko vēlaties pārvietot.

2 Izvēlnē [File Menu] (Faila izvēlne)

izvēlieties [File Move/Copy]

(Faila pārvietošana/kopēšana).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

3 Lai izvēlētos vietu, uz kuru

pārvietot vai kopēt failu,

nospiediet taustiņu + vai –.

[move > memory] (pārvietot uz iebūvēto

atmiņu):

pārvieto iebūvētajā atmiņā vai microSD

kartē saglabātu failu uz citu mapi

iebūvētajā atmiņā.

[copy > memory] (kopēt uz iebūvēto atmiņu):

kopē iebūvētajā atmiņā vai microSD kartē

saglabātu failu uz citu mapi iebūvētajā

atmiņā.

[move > microSD] (pārvietot uz microSD karti):

pārvieto iebūvētajā atmiņā vai microSD

kartē saglabātu failu uz citu mapi microSD

kartē.

[copy > microSD] (kopēt uz microSD karti):

kopē iebūvētajā atmiņā vai microSD kartē

saglabātu failu uz citu mapi microSD kartē.

4 Nospiediet taustiņu OK (Labi)

vai 9.

• Displejā parādās [Move] (Pārvietot).

5 Lai izvēlētos pārvietojamo vai

kopējamo failu skaitu, nospiediet

taustiņu + vai –.

[1file] (1 fails):

izvēlas tikai noteikto failu.

[Selected files]:

izvēlas vairākus failus.

[All files]:

izvēlas visus mapē esošos failus.

6 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

57


Izvēlnes iestatīšanas metode

Izvēloties iespēju [1file] (1 fails):

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

failu, kuru pārvietot vai kopēt.

2 Lai atlasītu failu, nospiediet pogu OK.

Pārejiet pie 8. darbības.

Izvēloties iespēju [Selected files]

(atlasītie faili):

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

failu, kuru pārvietot vai kopēt.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi) vai 9,

lai pārbaudītu atlasīto(-s) failu(-s).

9 Nospiediet taustiņu F2.

• Displejā tiks parādīts ziņojums

[Moving!] (Notiek pārvietošana)

vai [Copying!] (Notiek kopēšana),

un sāksies pārvietošana vai kopēšana.

Procesa laikā tiks parādīts progresa

statuss procentos. Process ir pabeigts,

kad tiek radīts ziņojums [File move

completed] (faila pārvietošana

pabeigta) vai [File copy completed]

(faila kopēšana pabeigta).

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

58

Izvēloties iespēju [All files] (visi faili):

Ja ir izvēlēti visi faili, visi mapē esošie

faili tiks automātiski atlasīti un

pārvietoti uz ekrānu [Folder to move]

(Pārvietošanas mape). Pārejiet pie

8. darbības.

7 Nospiediet taustiņu F2.

Diktofons pāries uz ekrānu [Folder

to move] (Pārvietošanas mape).

8 Nospiediet taustiņu 9 , 0

vai + , − lai izvēlētos mapi,

uz kuru pārvietot vai kopēt failu.

Piezīmes

• Diktofons nevar kopēt failus, ja nepietiek atmiņas.

• Diktofons nevar pārvietot vai kopēt failus,

ja to skaits pārsniedz 999.

• Neizņemiet baterijas failu pārvietošanas vai

kopēšanas laikā. Tādējādi var tikt bojāti dati.

• Failu nevar pārkopēt vai pārvietot uz to

pašu mapi.

• Ja pārvietošanas vai kopēšanas laikā darbība

tiek pārtraukta, tiek veikta tikai tagadējā

faila pārvietošana vai kopēšana, pārējo failu

pārvietošana vai kopēšana tiek atcelta.

• Bloķēti faili paliks bloķēti arī pēc tam,

kad tie ir pārvietoti vai kopēti.

• DRM formāta failus nevar pārvietot

vai kopēt.

• Failus, kas saglabāti tieši zem mapes [Recorder]

(Diktofons), nevar pārvietot vai kopēt.


Izvēlnes iestatīšanas metode

Failu sadalīšana [File Divide]

(modelim DM-550)

Šajā diktofonā ierakstītos PCM formāta failus

var sadalīt.

Liela izmēra un gara ierakstes laika failus

var sadalīt, lai tos varētu vieglāk pārvaldīt

un rediģēt.

3 Nospiediet taustiņu +, lai izvēlētos

[Start] (Sākt), pēc tam nospiediet

taustiņu OK (Labi).

• Tiks parādīts ziņojums [Dividing!]

(Notiek sadalīšana), un sāksies

faila sadalīšana. Sadalīšana ir

pabeigta, kad tiek parādīts ziņojums

[File divide completed] (Faila

sadalīšana pabeigta).

Taustiņš +−

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlieties PCM formāta failu,

kuru sadalīt, atskaņojiet vai

ātri pārtiniet to uz priekšu un

apstādiniet vietā, kur vēlaties

to sadalīt.

• PCM formāta faili ir faili,

kas ierakstīti [PCM48k] vai

[PCM44.1k] ierakstīšanas režīmā.

2 Kamēr tiek rādīts faila displejs,

izvēlnē izvēlēties iespēju [File

Setting] (Faila iestatīšana) un

pēc tam – [File Divide] (Faila

sadalīšana).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

Piezīmes

• Faila sadalīšanu nevar pabeigt, ja tiek

attēlots failu saraksts.

• Diktofons nevar sadalīt failus, ja to skaits

mapē pārsniedz 998.

• Bloķētus failus nevar sadalīt.

• Pēc tam, kad fails ir sadalīts, oriģinālais

fails tiks pārdēvēts [File name_1.WAV]

(Faila nosaukums_1.WAV) un jaunais fails

tiks nosaukts par [File name_2.WAV]

(Faila nosaukums_2.WAV)

• Ja faila ierakstīšanas laiks ir ļoti īss,

iespējams, to nevarēs sadalīt, pat ja tas ir

PCM formāta fails.

• Neizņemiet baterijas failu pārvietošanas vai

kopēšanas laikā. Tādējādi var tikt bojāti dati.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

59


Izvēlnes iestatīšanas metode

Ierakstīšana ar laika slēdzi [Timer Rec]

Ierakstīšana ar laika slēdzi ir funkcija,

kas ļauj veikt ierakstīšanu iestatītā laikā.

Var ieprogrammēt līdz trim vēlamajiem

iestatījumiem (Iepriekšēji iestatījumi 1-3)

([On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt), [Day] (Diena),

[Time] (Laiks), [Rec Mode] (Ierakstīšanas

režīms), [Folder] (Mape) un [Mic Sense]

(Mikrofona jutība)).

3 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

4 Lai izvēlētos iestatāmo vienību,

nospiediet taustiņu + vai –.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

60

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [Rec Menu] (Ierakstīšanas

izvēlne) izvēlieties iespēju [Timer

Rec] (Ierakstīšana ar laika slēdzi).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos iepriekšēja

iestatījuma numuru.

• Lai parādītu [Day] (Dienas) un [Time]

(Laika) iestatījumu iepriekšēja

iestatījuma numuram, uz kura ir apstājies

kursors, nospiediet taustiņu 9.

• Izvēlieties iestatījumus, kurus vēlaties

iestatīt: [On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt), [Day]

(Diena), [Time] (Laiks), [Rec Mode]

(Ierakstīšanas režīms), [Folder] (Mape)

vai [Mic Sense] (Mikrofona jutība).

Lai pabeigtu iestatīšanu un atgrieztos pie

iepriekšēja iestatījuma numura izvēles

2. darbībā, izvēlieties [Finish] (Pabeigt).

5 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

[On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai – un izvēlieties

[On] (Ieslēgt) vai [Off] (Izslēgt).

[On]: iestatījums tiks piemērots.

[Off]: iestatījums netiks piemērots.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no iestatījuma [On/Off]

(Ieslēgt/Izslēgt) izvēles.

[Day] (Dienas) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai

izvēlētos [One Time] (Tikai vienreiz),

[Everyday] (Katru dienu) vai

[Every week] (Katru nedēļu).

[One Time] (Tikai vienreiz): ieraksta tikai

vienreiz iestatītajā laikā.

[Everyday] (Katru dienu): ieraksta katru

dienu iestatītajā laikā.

[Every week] (Katru nedēļu): ieraksta

katru dienu iestatītajā laikā noteiktā

nedēļas dienā.

Lai pārietu uz parametra [Day] (Diena)

izvēli, izvēlieties [Every week] un

nospiediet taustiņu OK (Labi). Nospiediet

taustiņu + vai –, lai izvēlētos nedēļas dienu.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi), lai izietu

no parametra [Day] (Diena) izvēles.


Izvēlnes iestatīšanas metode

[Time] (Laika) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu 9 vai 0,

lai izvēlētos stundas un minūtes izvēlnē

[Start Time] (Sākšanas laiks) un izvēlnē

[Stop Time] (Beigšanas laiks).

2 Nospiediet taustiņu + vai –, lai veiktu

iestatīšanu.

3 Nospiediet taustiņu OK (Labi), lai izietu

no parametra [Time] (Laiks) izvēles.

[Rec Mode] (Ierakstīšanas režīma)

iestatīšana:

Neatkarīgi no parastā ierakstīšanas

režīma [Rec Mode] iestatījuma (+ 47. lpp)

ierakstīšana ar laika slēdzi sāksies

iestatītajā ierakstīšanas režīmā.

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai

izvēlētos ierakstīšanas režīmu.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi) vai 9.

3 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

ierakstīšanas koeficientu.

4 Nospiediet taustiņu OK (Labi), lai izietu

no ierakstīšanas režīma izvēles.

[Folder] (Mapes) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos vietu (datu nesēju),

kurā saglabāt (modelim DM-550).

2 Lai pārietu uz iestatījumu [Folder]

(Mape), nospiediet taustiņu OK (Labi)

vai 9.

3 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

vietu (mapi), kurā saglabāt.

4 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no iestatījuma [Folder]

(Mape) izvēles.

[Mic Sense] (Mikrofona jutības)

iestatījums:

Neatkarīgi no diktofona mikrofona

jutības iestatījuma (☞ 47. lpp.)

ierakstīšana ar laika slēdzi tiks sākta

ar iestatītu mikrofona jutību.

1 Nospiediet taustiņu + vai – un

izvēlieties iespēju [High] (Augsta),

[Middle] (Vidēja) vai [Low] (Zema).

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no iestatījuma [Mic Sense]

(Mikrofona jutība) izvēles.

6 Iestatīšanas pabeigšana.

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai

izvēlētos [Finish] (Pabeigt).

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai pabeigtu iestatīšanu.

Tiks piemēroti ieprogrammētie iestatījumi

un ekrānā tiks atkal attēlota iepriekšēja

iestatījuma numura izvēlne. Ja iestatījums

[On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt) ir iestatīts uz [On]

(Ieslēgt), ekrānā parādīsies rādījums .

a Iestatot uz [On] (Ieslēgt)

Iestatot citus iepriekšēju iestatījumu

numurus, atkārtojiet darbības no 2. līdz 6.

Nospiežot taustiņu 9 iepriekšējas

izvēlēšanās izvēlnē, var apstiprināt

izvēlētos iestatījumus.

7 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu F2 vai

STOP 4 (Apturēt).

• Displejā parādīsies .

Piezīmes

• Ja diktofons tiek lietots iepriekš iestatītajā

sākšanas laikā, ierakstīšana ar laika slēdzi

sāksies uzreiz pēc diktofona darbības

apturēšanas.

• Pat ja diktofons ir izslēgts vai bloķēts,

ierakstīšana ar laika slēdzi sāksies

iestatītajā laikā.

• Ja trijiem ierakstīšanas ar laika slēdzi

iestatījumiem ir tas pats sākšanās laiks,

iepriekšējam iestatījumam [Preset 1] ir

augstākā prioritāte un [Preset 3] – zemākā.

• Ja ierakstīšana ar laika slēdzi un

brīdinājuma atskaņošana (☞ 64. lpp.)

ir iestatīta uz vienu un to pašu laiku,

priekšroka būs ierakstīšanai ar laika slēdzi.

• Ja uz laika slēdža iestatījumu balstītas

ierakstīšanas laikā beidzas bateriju jauda,

diktofons aptur ierakstīšanu. Pirms sākat

ierakstīšanu ar laika slēdzi, pārbaudiet

bateriju lādiņu.

a

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

61


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

• Ja iestatījums [Time & Date] (Laiks un

datums) nav pareizs, ierakstīšanu ar laika

slēdzi nevar iestatīt noteiktajā laikā, tādēļ,

pirms iestatāt ierakstīšanu ar laika slēdzi,

pārliecinieties, ka iestatījums [Time

& Date] ir pareizs. Ja tas nav pareizs,

atiestatiet [Time & Date] (☞ 20. lpp.).

• Ja microSD karte ir izvēlēta kā ierakstīšanas

mērķa vieta un ja ierakstīšanas ar laika slēdzi

laikā tā nav ievietota, diktofons ierakstīs

iebūvētās atmiņas mapē [Folder A] (A mape).

Ieraksta veida iestatīšana

[Rec Scene] (Ieraksta veids)

Var izvēlēties ieraksta veidu no veidnēm

[Dictation] (Diktācija), [Conference]

(Konference) un [Lecture] (Lekcija), lai tas

vislabāk atbilstu ierakstīšanas videi un

situācijai. Var arī saglabāt savu ierakstīšanas

iestatījumu.

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [Rec Menu] (Ierakstīšanas

izvēlne) izvēlieties [Rec Scene]

(Ieraksta veids).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Lai izvēlētos iestatāmo vienību,

nospiediet taustiņu + vai −.

3 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

Ja izvēlēta iespēja [Scene Select] (Ieraksta

veida izvēle):

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai

izvēlētos ieraksta veidu, kuru iestatīt.

2 Lai pabeigtu izvēli, nospiediet

taustiņu OK (Labi).

• Lai apstiprinātu attiecīgā ieraksta veida

iestatījumus, ekrānā [Scene Select]

(Ieraksta veida izvēle) izvēlieties

vienību, kuru apstiprināt, nospiežot

taustiņu + vai –, pēc tam nospiediet

taustiņu 9, lai apstiprinātu izvēli

ekrānā [Setting Confirmation]

(Iestatījumu apstiprināšana). Lai izietu

no ekrāna [Setting Confirmation]

(Iestatījumu apstiprināšana),

nospiediet taustiņu F1, un atkal tiks

rādīts ekrāns [Scene Select] (Ieraksta

veida izvēle).

• Kad diktofona darbība ir apturēta,

nospiežot un turot taustiņu F2,

var atgriezties ekrānā [Scene Select]

(Ieraksta veida izvēle).

62


Izvēlnes iestatīšanas metode

Ja izvēlēta [Scene Save] (Ieraksta veida

saglabāšana):

Bez [Rec Scene] (Ieraksta veids) veidnēm,

kas atrodamas diktofonā, var saglabāt

arī izvēlnes iestatījumus ierakstīšanai,

kas iestatīti pēc lietotāja izvēles.

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

iestatījumu [User Setting] (Lietotāja

iestatījums), kuru vēlaties saglabāt.

2 Lai pabeigtu iestatījumus, nospiediet

taustiņu OK (Labi).

4

4 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu F2 vai

STOP 4 (Apturēt).

Ieraksta veida iestatīšanas veidne

Izvēlnē [Scene Select] (Ieraksta veida izvēle) var izvēlēties ieraksta veidu, kurš no

trijām veidnēm būtu vispiemērotākais ierakstīšanas videi un situācijai. Tālāk ir norādīti

ierakstīšanas iestatījumi attiecīgajiem ierakstu veidiem.

Ieraksta iestatījums

Off (Izslēgts)

Dictation

(Diktācija)

Ieraksta veids

Conference

(Konference)

Lecture (Lekcija)

[Mic Sence]

(Mikrofona jutība)

Middle (Vidēja) Low (Zema) Middle (Vidēja) High (Augsta)

[Rec Mode]

(Ierakstīšanas režīms)

ST XQ HQ ST XQ ST XQ

[Rec Level]

(Ierakstīšanas līmenis)

Auto

(Automātiski)

Auto

(Automātiski)

Auto

(Automātiski)

Auto

(Automātiski)

[Zoom Mic]

Zoom

(Tālummaiņas Off (Izslēgts) Off (Izslēgts) Wide (Plats)

(Tālummaiņa)

mikrofons)

[Low Cut Filter] (Zemas

frekvences skaņu filtrs)

Off (Izslēgts) On (Ieslēgts) On (Ieslēgts) On (Ieslēgts)

[VCVA] Off (Izslēgts) Off (Izslēgts) Off (Izslēgts) Off (Izslēgts)

[Standby] (Gaidstāves) On (Ieslēgts) On (Ieslēgts) On (Ieslēgts) On (Ieslēgts)

Izvēlnes iestatīšanas metode

63


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

64

Brīdinājuma atskaņošanas funkcija [Alarm]

Brīdinājuma atskaņošanu var iestatīt,

lai atskaņotu izvēlētu failu iepriekš iestatītā laikā.

Var ieprogrammēt līdz trim vēlamajiem

iestatījumiem (Iepriekšēji iestatījumi 1-3)

([On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt), [Day] (Diena),

[Start Time] (Sākšanas laiks), [Volume]

(Skaļums), [Alarm Sound] (Brīdinājums) un

[Playback file] (Atskaņojamais fails)).

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [Play Menu] (Atskaņošanas

izvēlne) izvēlieties [Alarm]

(Brīdinājums).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Nospiediet taustiņu +

vai –, lai izvēlētos iepriekšēja

iestatījuma numuru.

• Lai parādītu [Day] (Dienas)

un [Start Time] (Sākšanas laiks)

iestatījumu iepriekšēja iestatījuma

numuram, uz kura ir apstājies kursors,

nospiediet taustiņu 9.

3 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

4 Lai izvēlētos iestatāmo vienību,

nospiediet taustiņu + vai –.

• Izvēlieties iestatījumus, kurus vēlaties

iestatīt: [On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt), [Day]

(Diena), [Start Time] (Sākšanas laiks),

[Volume] (Skaļums), [Alarm Sound]

(Brīdinājums) un [Playback File]

(Atskaņojamais fails).

• Lai pabeigtu iestatīšanu un atgrieztos pie

iepriekšēja iestatījuma numura izvēles

2. darbībā, izvēlieties [Finish] (Pabeigt).

5 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

[On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

[On] (Ieslēgt) vai [Off] (Izslēgt).

[On]: iestatījums tiks piemērots.

[Off]: iestatījums netiks piemērots.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no iestatījuma [On/Off]

(Ieslēgt/Izslēgt) izvēles.

[Day] (Dienas) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

[One Time] (Tikai vienreiz), [Everyday]

(Katru dienu) vai [Every week] (Katru

nedēļu).

[One Time] (Tikai vienreiz): brīdinājums

tiks atskaņots tikai vienreiz iestatītajā

laikā.

[Everyday] (Katru dienu): brīdinājums

tiks atskaņots iestatītajā laikā katru

dienu.

[Every week] (Katru nedēļu):

brīdinājums tiks atskaņots iestatītajā

laikā noteiktā nedēļas dienā.


Izvēlnes iestatīšanas metode

Lai pārietu uz parametra [Day] (Diena)

izvēli, izvēlieties [Every week] (Katru

nedēļu) un nospiediet taustiņu OK (Labi)

vai 9. Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos nedēļas dienu.

2 Nospiediet pogu OK (Labi), lai izietu

no parametra [Day] (Diena) izvēles.

[Start Time] (Sākšanas laiks) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu 9 vai 0,

lai izvēlētos stundas un minūtes izvēlnē

[Start Time] (Sākšanas laiks) un izvēlnē

[Stop Time] (Beigšanas laiks).

2 Nospiediet pogu + vai –, lai veiktu

iestatīšanu.

3 Nospiediet taustiņu OK (Labi), lai

izietu no parametra [Start Time]

(Sākšanas laiks) izvēles.

[Volume] (Skaļums) iestatīšana

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai

noregulētu skaļumu. Lai pārbaudītu

skaļumu, nospiediet taustiņu PLAY `

(Atskaņot).

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no parametra [Volume]

(Skaļums) izvēles.

[Alarm Sound] (Brīdinājums) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai – un

izvēlieties brīdinājuma skaņu:

[Alarm1] (1. brīdinājums), [Alarm2]

(2. brīdinājums) vai [Alarm3]

(3. brīdinājums). Lai pārbaudītu

brīdinājuma skaļumu, nospiediet

pogu PLAY ` (Atskaņot).

2 Nospiediet pogu OK (Labi), lai izietu

no parametra [Alarm Sound] izvēles.

[Playback File] (Atskaņojamais fails)

iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

iespēju [No File Play] (Bez atskaņojamā

faila) vai [File Select] (Faila izvēle).

[No File Play]: tiek atskaņots tikai

brīdinājuma signāls.

[File Select]: pēc brīdinājuma signāla

tiek atskaņots izvēlētais fails.

• Izvēloties iespēju [File Select]

un nospiežot pogu OK (Labi) vai

9, diktofons pāriet uz iestatījumu

[Memory Select] (Datu nesēja izvēle).

• Izmantojot taustiņu + vai –, izvēlieties

datu nesēju, kurā saglabāts pēc

brīdinājuma signāla atskaņojamais

fails, un nospiediet taustiņu OK

(Labi) vai 9. Diktofons pāries

uz tās mapes iestatījumiem, kurā

saglabāts fails.

• Izvēlieties mapi, izmantojot taustiņu +

vai – , un pārejiet uz faila izvēli,

nospiežot taustiņu OK (Labi) vai 9.

Lai tādā pašā veidā izvēlētos failu,

izmantojiet taustiņu + vai –.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi) vai 9,

lai izietu no iestatījuma [Playback File]

(Atskaņojamais fails) izvēles.

6 Iestatīšanas pabeigšana.

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

[Finish] (Pabeigt).

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi) vai 9,

lai pabeigtu iestatīšanu.

Tiks piemēroti ieprogrammētie iestatījumi

un ekrānā tiks atkal attēlota iepriekšēja

iestatījuma numura izvēlne. Ja iestatījums

[On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt) ir iestatīts uz [On]

(Ieslēgt), ekrānā parādīsies rādījums .

a Iestatot uz [On] (Ieslēgt)

Iestatot citus iepriekšēju iestatījumu

numurus, atkārtojiet darbības no 2. līdz

6. Nospiežot pogu 9 iepriekšējas

izvēlēšanās izvēlnē, var apstiprināt

izvēlētos iestatījumus.

7 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu F2 vai

STOP 4 (Apturēt).

• Displejā parādīsies .

a

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

65


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

Piezīmes

• Ja ir izvēlēta iespēja [Everyday]

(Katru dienu), brīdinājums tiks atskaņots

iestatītajā laikā katru dienu, ja vien

brīdinājuma atskaņošana nav atcelta.

• Brīdinājums skanēs piecas minūtes un

tad tiks pārtraukts. Pat ja fails ir izvēlēts

brīdinājuma atskaņošanai, tas netiks

automātiski atskaņots, kad skanēs

brīdinājuma signāls.

• Ja trijiem brīdinājuma atskaņošanas

iestatījumiem ir tas pats sākšanās laiks,

iepriekšējam iestatījumam [Preset 1]

ir augstākā prioritāte un [Preset 3] –

zemākā.

• Ja diktofons tiek lietots vai ja darbības

tiek veiktas iestatītajā laikā, brīdinājuma

atskaņošanas funkcija nebūs pieejama.

• Brīdinājums tiks atskaņots iestatītajā laikā,

pat ja diktofons ir izslēgts vai atrodas

bloķēšanas režīmā. Nospiežot jebkuru

taustiņu, diktofons sāk atskaņot izvēlēto

failu, un, nospiežot taustiņu STOP 4

(Apturēt), tas aptur atskaņošanu.

• Ja izvēlētais fails ir pārvietots vai izdzēsts

vai ja microSD karte ir izņemta, fails netiks

atskaņots un skanēs tikai brīdinājuma

signāls.

• Ja ierakstīšana ar laika slēdzi un

brīdinājuma atskaņošana ir iestatīta uz

vienu un to pašu laiku, priekšroka būs

ierakstīšanai ar laika slēdzi.

• Ja diktofons ir formatēts (☞ 71. lpp.),

tiks izdzēsti arī brīdinājuma atskaņošanas

dati, tādēļ nevarēsit iestatīt brīdinājuma

atskaņošanu. Ja dati ir nejauši izdzēsti,

savienojiet ierīci ar datoru un kopējiet

rakstītājā datus par brīdinājuma signāliem,

izmantojot komplektācijā iekļauto

"Olympus Sonority" (☞ 90. lpp.).

Atskaņošanas veida iestatīšana

[Play Scene] (Atskaņošanas veids)

Audio failus, kas ierakstīti diktofonā,

un mūzikas failus, kas lejupielādēti no

datora, var saglabāt ierīces atskaņošanas

iestatījumos, lai pielāgotu dažādas skaņas

īpašības un atskaņošanas metodes.

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [Play Menu] (Atskaņošanas

izvēlne) izvēlieties [Play Scene]

(Atskaņošanas veids).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Lai izvēlētos iestatāmo vienību,

nospiediet taustiņu + vai –.

66


Izvēlnes iestatīšanas metode

3 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

Ja izvēlēta iespēja [Scene Select]

(Ieraksta veida izvēle):

1 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

atskaņošanas veidu, kuru iestatīt.

2 Lai pabeigtu izvēli, nospiediet

taustiņu OK (Labi).

• Pēc diktofona iegādes visi

5 iestatījumi [User Setting]

(Lietotāja iestatījums) ir vienādi

(sākotnējie iestatījumi). Reģistrējiet

lietotāja iestatījumus izvēlnē [Scene

Save] (Ieraksta veida saglabāšana)

un izvēlieties atskaņošanas veidu.

• Lai apstiprinātu attiecīgā atskaņošanas

veida iestatījumus, ekrānā [Scene

Select] (Ieraksta veida izvēle) izvēlieties

vienību, kuru apstiprināt, nospiežot

taustiņu + vai –, pēc tam nospiediet

taustiņu 9, lai apstiprinātu izvēli

ekrānā [Setting Confirmation]

(Iestatījumu apstiprināšana). Lai izietu

no ekrāna [Setting Confirmation]

(Iestatījumu apstiprināšana), nospiediet

taustiņu F1, un atkal tiks rādīts ekrāns

[Scene Select] (Ieraksta veida izvēle).

Ja izvēlēta iespēja [Scene Save] (Ieraksta

veida saglabāšana):

Var saglabāt savus atskaņošanas

izvēlnes iestatījumus.

1 Iestatiet atskaņošanas izvēlni

diktofonā pēc savas izvēles.

2 Nospiediet taustiņu + vai –, lai izvēlētos

iestatījumu [User Setting] (Lietotāja

iestatījums), kuru vēlaties saglabāt.

3 Lai pabeigtu iestatīšanu, nospiediet

taustiņu OK (Labi).

• Kad diktofona darbība ir apturēta,

nospiežot un turot taustiņu F2,

var atgriezties ekrānā [Scene

Select] (Ieraksta veida izvēle).

4 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu F2 vai STOP 4

(Apturēt).

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

67


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

Vadība [Voice Guide]

Šī funkcija sniedz audio paziņojumus par

diktofona ekspluatācijas apstākļiem. Veiciet

vadības paziņojumu ātruma un skaļuma

regulēšanu.

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [LCD/Sound Menu] (LCD/

skaņas izvēlne) izvēlieties [Voice

Guide] (Balss vadība).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Lai izvēlētos iestatāmo vienību,

nospiediet taustiņu + vai –.

• Izvēlieties iestatījumu: [On/Off]

(Ieslēgt/izslēgt), [Speed] (Ātrums)

un [Volume] (Skaļums).

3 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

[On/Off] (Ieslēgt/Izslēgt) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai – un izvēlieties

[On] (Ieslēgt) vai [Off] (Izslēgt).

[On] (Ieslēgt): tiek sniegta vadība.

[Off] (Izslēgt): vadība ir atcelta.

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no iestatījuma [On/Off]

(Ieslēgt/Izslēgt) izvēles.

[Speed] (Ātrums) iestatīšana:

1 Nospiediet taustiņu + vai – un izvēlieties

vienu no ātruma iespējām: [Speed5]

(5. ātrums), [Speed4] (4. ātrums),

[Speed3] (3. ātrums), [Speed2]

(2. ātrums) vai [Speed1] (1. ātrums).

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi), lai izietu

no iestatījuma [Speed] (Ātrums) izvēles.

[Volume] (Skaļums) iestatīšana

1 Nospiediet taustiņu + vai – un izvēlieties

vienu no skaļuma iespējām: [Volume5]

(5. skaļums), [Volume4] (4. skaļums),

[Volume3] (3. skaļums) , [Volume2]

(2. skaļums) vai [Volume1] (1. skaļums).

2 Nospiediet taustiņu OK (Labi),

lai izietu no parametra [Volume]

(Skaļums) izvēles.

4 Lai pabeigtu iestatīšanu, nospiediet

taustiņu F2 vai STOP 4 (Apturēt).

Piezīmes

• Ieslēgšanas signāls/izslēgšanas signāls,

kas skan ieslēdzot/izslēdzot diktofonu

(☞ 18. lpp.), var tikt atcelts, ja iestatāt

balss vadību uz [Off] (Izslēgt).

• Ja diktofons ir formatēts (☞ 71. lpp.), Ja

dati ir nejaši izdzēsti, savienojiet ierīci ar

datoru un kopējiet rakstītājā palīdzības

informāciju, izmantojot komplektācijā

iekļauto "Olympus Sonority" (☞ 90. lpp.).

• Iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas signālu

vadības iestatījumā [Volume] (Skaļums).

68


Izvēlnes iestatīšanas metode

USB klases maiņa [USB Settings]

(USB iestatījumi)

Bez tādiem iestatījumiem kā [PC] (Dators),

kurā pievienošanai pie datora tiek izmantots

komplektā iekļautais USB kabelis, lai pārsūtītu

failus un veiktu citas darbības, un [AC Adapter]

(Maiņstrāvas adapteris), kurā tiek pievienots

USB savienojuma maiņstrāvas adapteris (A514)

(papildu aprīkojums), lai uzlādētu diktofonu,

var arī mainīt USB klasi, lai piemērotu dažādiem

lietošanas veidiem.

3 Lai pārietu uz attiecīgo

iestatījumu, nospiediet

taustiņu OK (Labi) vai 9.

4 Lai izvēlētos iestatāmo vienību,

nospiediet taustiņu + vai –.

Taustiņš STOP

(Apturēt)

Taustiņš F2

Taustiņš +−

Taustiņš 9 0

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [Device Menu] (Ierīču

izvēlne) izvēlieties [USB Settings]

(USB iestatījumi).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos [USB Connect]

(USB savienojums) vai [USB Class]

(USB klase).

Ja izvēlēta iespēja [USB Connect]

(USB savienojums):

[PC] (Dators): iestatījums, lai pievienotu

diktofonu datoram, izmantojot

komplektā esošo USB kabeli.

Diktofons ir pievienots kā krātuve

vai kā salikta ierīce.

[AC Adapter] (Maiņstrāvas adapteris):

iestatījums, lai pievienotu USB

savienojuma maiņstrāvas adapteri

(A514) (papildu aprīkojums),

izmantojot komplektācijā esošo

USB kabeli. Uzlādes laikā diktofonu

var turpināt lietot.

[Optional] (Izvēles): iestatījums,

lai apstiprinātu savienojuma metodi

katru reizi, kad tiek izveidots USB

savienojums.

Ja izvēlēta [USB Class] (USB klase):

[Storage Class] (Krātuve): diktofons

datorā tiek atpazīts kā ārējās atmiņas

ierīce.

[Composite] (Salikts): diktofons datorā

tiek atpazīts kā ārējās atmiņas ierīce,

USB skaļrunis vai mikrofons.

5 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Nospiežot taustiņu 0,

bet nenospiežot taustiņu F1, iestatījumi

tiks atcelti un tiks parādīts iepriekšējā

ekrāna rādījums.

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

69


Izvēlnes iestatīšanas metode

6 Lai pabeigtu iestatīšanu,

nospiediet taustiņu F2 vai STOP 4

(Apturēt).

• Kad diktofons tiek pievienots datoram

pirmo reizi ar iestatījumu [Storage

Class] (Krātuve) vai [Composite]

(Salikts), dzinis datorā tiek instalēts

automātiski. Kad diktofons ir

pievienots datoram, displejā tiek rādīts

ziņojums [Remote] (Tālvadība).

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

Piezīmes

• Ja USB savienojuma maiņstrāvas adapteris

ir pievienots iestatījuma [PC] (Dators)

statusā, diktofona displejā tiek rādīts

ziņojums [Please wait] (Lūdzu, uzgaidiet)

un diktofonu nevar darbināt. Ir iespējama

tikai uzlāde.

• Kad iestatījums [USB Connect]

(USB savienojums) ir iestatīts uz

[AC Adapter] (Maiņstrāvas adaptera

savienojums), dators nevar atpazīt

diktofonu, ja tas ir pieslēgts pie datora.

• Pat ja ir izvēlēts iestatījums [Composite]

(Salikts), izveidojot uzlādes savienojumu

(☞ 15. lpp.), diktofons automātiski

pārslēgsies uz iestatījumu [Storage Class]

(Krātuve).

• Ja dators neatpazīst diktofonu kā ārējās

atmiņas ierīci, mainiet iestatījumu uz

[Storage Class] (Krātuve), pat ja ir izvēlēts

iestatījums [Composite] (Salikts).

70


Izvēlnes iestatīšanas metode

Diktofona formatēšana [Format]

Formatējot diktofonu, tiek dzēsti visi faili un

atjaunoti visu funkciju sākotnējie iestatījumi,

izņemot datuma un laika iestatījumus. Pirms

diktofona formatēšanas pārsūtiet visus

svarīgos failus uz datoru.

4 Nospiediet taustiņu +,

lai izvēlētos [Start] (Sākt).

Taustiņš +−

Taustiņš OK (Labi)

1 Izvēlnē [Device Menu] (Ierīču

izvēlne) izvēlieties [Format]

(Formatēšana).

• Uzziniet vairāk par izvēlnes

iestatījumiem 44. un 45. lpp.

2 Nospiediet taustiņu + vai –,

lai izvēlētos formatējamo

datu nesēju.

5 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Pēc tam, kad divas sekundes būs

redzams paziņojums [Data will

be cleared] (Dati tiks izdzēsti),

tiks parādīta iespēja [Start] (Sākt)

un [Cancel] (Atcelt).

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

6 Lai izvēlētos [Start] (Sākt), vēlreiz

nospiediet taustiņu +.

3 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Displejā parādīsies iespējas [Start]

(Sākt) un [Cancel] (Atcelt).

71


Izvēlnes iestatīšanas metode

4

Izvēlnes iestatīšanas metode

72

7 Nospiediet taustiņu OK (Labi).

• Tiek sākta formatēšana un displejā

mirgo rādījums [Format !] (Notiek

formatēšana).

• [Kad formatēšana ir pabeigta, parādās

[Format Done] (Formatēšana

pabeigta).

Piezīmes

• Ja diktofonā ir ievietota microSD karte,

noteikti apstipriniet ierakstīšanas datu

nesēju – [Built-in Memory] (Iebūvētā

atmiņa), vai [microSD Card] (microSD

karte), lai izvairītos no kļūdainas

ierakstīšanas (☞ 54. lpp.).

• Nekad neveiciet tālāk norādītās un līdzīgas

darbības datu apstrādes laikā, jo tādējādi

var tikt sabojāti dati. Turklāt, nomainot

baterijas, vienmēr ievietojiet divas jaunas

baterijas, lai bateriju lādiņš neizbeigtos

datu apstrādes laikā.

1 Maiņstrāvas adaptera atvienošana

datu apstrādes laikā.

2 Bateriju izņemšana datu apstrādes laikā.

3 microSD kartes izņemšana datu

apstrādes laikā, ja [microSD Card]

(microSD karte) tiek izmantota kā

ierakstīšanas datu nesējs.

Veicot jebkuru no minētajām darbībām,

var sabojāt datus.

• Nekad neformatējiet diktofonu ar datora

starpniecību.

• Kad diktofons ir formatēts, mūzikas failus

ar DRM vairs nav iespējams pārsūtīt uz

diktofonu.

• Kad diktofons ir formatēts, visi saglabātie

dati, ieskaitot bloķētos failus un lasīšanas

režīmā iestatītos failus, tiek dzēsti.

• Pēc formatēšanas ierakstīto audio datņu

nosaukumi var sākties no [0001].

• Lai atjaunotu funkciju sākotnējos

iestatījumus, izmantojiet sadaļu

[Reset Settings] (Iestatījumu

atiestatīšana) (☞ 54. lpp.).

• Diktofons tiek formatēts režīmā Quick

Format (Ātrā formatēšana). Formatējot

microSD karti, failu pārvaldības informācija

tiek atsvaidzināta un microSD kartē esošā

informācija netiek izdzēsta pilnībā. Nododot

microSD karti kādam citam vai atbrīvojoties

no tās, uzmanieties, lai nenotiktu

informācijas noplūde. Atbrīvojoties no

microSD kartes, ieteicams to iznīcināt

(☞ 22. lpp.).


Diktofona izmantošana ar datoru

Failu saglabāšana datorā

Pievienojot diktofonu datoram, varat

izmantot šādas iespējas:

• Atskaņot balss failus datorā (☞ 87. lpp.).

Ar diktofonu ierakstītos audio failus

ir iespējams atskaņot, izmantojot

programmu „Olympus Sonority“,

kas atrodas pievienotajā kompaktdiskā,

vai arī programmu „Windows Media

Player“ (☞ 95. lpp.).

• Diktofonā ierakstītos balss failus var

atskaņot un pārvaldīt datorā, izmantojot

programmu „Olympus Sonority“.

• Izmantojot programmu „Windows Media

Player“, datorā esošos WMA vai MP3

formāta failus var pārsūtīt un atskaņot

diktofonā.

• Jauninot uz programmu „Olympus

Sonority Plus“ (papildiespēja) vai

pievienojot mūzikas rediģēšanas spraudni

(papildiespēja), var izmantot dažādas

papildfunkcijas (☞ 93. lpp).

Piesardzība, izmantojot diktofonu kopā ar datoru

• Lejupielādējot failu no diktofona

vai augšupielādējot failu diktofonā,

neatvienojiet USB kabeli arī tad, ja ekrānā

redzams paziņojums, ka to drīkstat

darīt. Dati tiek pārsūtīti, kamēr mirgo

ierakstīšanas indikators. Atvienojot USB

kabeli, obligāti ievērojiet informāciju,

kas norādīta ☞ 81. lpp. Ja USB kabelis ir

atvienots, pirms datu nesēja lietošana ir

apturēta, dati var nebūt nosūtīti pilnīgi.

• Neformatējiet diktofona disku, kad tas

ir pieslēgts datoram. Ar datoru nevar

veiksmīgi veikt inicializēšanu. Lai veiktu

inicializāciju, sekojiet norādījumiem

diktofona ekrānā [Format] (Formatēšana)

(☞ 71. lpp.).

• Mapju nosaukumi, ko parāda tādi failu

pārvaldības rīki kā Explorer (Microsoft

Windows) vai Finder (Macintosh), atšķiras

no mapju nosaukumiem, ko var iestatīt

ar diktofona vai programmas „Olympus

Sonority“ palīdzību.

• Ja diktofonā saglabātās mapes vai faili

tiek pārvietoti vai pārdēvēti, izmantojot

failu pārvaldīšanas rīku operētājsistēmā

Windows vai Macintosh, failu kārtība var

mainīties vai faili var kļūt neatpazīstami.

• Datus diktofonā var augšupielādēt vai

ierakstīt pat tad, ja datora operāciju

sistēmā pie diktofona datu nesēja redzams

atribūts Read-only (Ieraksta aizsardzība).

• Tā kā trokšņi var radīt negatīvu iespaidu uz

elektroniskām ierīcēm līdzās diktofonam,

pirms diktofona pieslēgšanas datoram

atvienojiet ārējo mikrofonu un austiņas.

Svarīgs paziņojums par programmas funkciju

izskaidrojumu

Funkciju vienības, ko var lietot

operētājsistēmā Windows, tiks attēlotas

kā Windows , savukārt funkciju vienības,

ko var lietot operētājsistēmā Macintosh,

tiks attēlotas kā Macintosh . Vienības,

kas tiek attēlotas tikai kā Windows vai

tikai kā Macintosh , atbalstīs tikai norādītā

operētājsistēma.

5

Failu saglabāšana datorā

73


5

Operacionālā vide

74

Operacionālā vide

Windows

Operētājsistēma:

Microsoft® Windows® XP Home Edition,

2., 3. servisa pakotne

Microsoft® Windows® XP Professional,

2., 3. servisa pakotne

Microsoft® Windows® XP Professional x64

Edition, 2. servisa pakotne

Microsoft® Windows Vista® Home Basic,

1. servisa pakotne (32 bitu/64 bitu)

Microsoft® Windows Vista® Home

Premium, 1. servisa pakotne (32 bitu/

64 bitu)

Microsoft® Windows Vista® Business,

1. servisa pakotne (32 bitu/64 bitu)

Microsoft® Windows Vista® Enterprise,

1. servisa pakotne (32 bitu/64 bitu)

Microsoft® Windows Vista® Ultimate,

1. servisa pakotne (32 bitu/64 bitu)

Centrālais procesors:

32 bitu (x86), 1 GHz vai jaudīgāks, vai

64 bitu (x64) procesors

Operatīvā atmiņa: 512 MB vai vairāk

Vieta cietajā diskā: 300 MB vai vairāk

Diskdzinis:

CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM

Pārlūkprogramma:

Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāka

Displejs:

1024x768 pikseļu vai vairāk, 65 536 krāsu

vai vairāk (ieteicams 16 770 000 krāsu vai

vairāk)

USB ports: viens vai vairāki brīvi porti

Citi:

• Audio ierīce

• Vide, kurā var izmantot internetu.

Macintosh

Operētājsistēma:

Mac OS X 10.4.11–10.5.

Centrālais procesors:

PowerPC® G5 vai Intel Multicore Processor

1,5 GHz vai jaudīgāks

Operatīvā atmiņa: 512 MB vai vairāk

Vieta cietajā diskā: 300 MB vai vairāk

Diskdzinis:

CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM

Pārlūkprogramma:

Macintosh Safari 2.0 vai jaunāka versija

Displejs:

1024x768 pikseļu vai vairāk, 32 000 krāsu

vai vairāk (ieteicams 16 770 000 krāsu vai

vairāk)

USB ports:

viens vai vairāki brīvi porti

Citi:

• Audio ierīce

• Vide, kurā var lietot internetu (ieteicama

Quick Time 7.2 vai jaunāka versija).

Piezīmes

Windows

• Šis atbalsts neattiecas uz datoriem, kuri ir

atjaunināti no Windows operētājsistēmām,

sākot no Windows 95/98/Me/2000 līdz

Windows XP/Vista.

• Darbības garantija neattiecas uz

bojājumiem, kas novērotas uz lietotāja

modificēta datora.

Macintosh

• Dažām funkcijām programmā „Olympus

Sonority“ nepieciešama programmas

QuickTime versija 7.2 un jaunāka.

Jaunāko programmas QuickTime versiju

var iegūt no MacOS programmatūras

atjauninājuma.


Funkcijas, kas pieejamas programmā Olympus Sonority

Programmā „Olympus Sonority“ ir iebūvētas dažādas funkcijas, piemēram, failu pārvaldība

un rediģēšana. Lai uzzinātu vairāk par darbības procedūrām un detalizētiem iestatījumiem,

skaitiet attiecīgās sadaļas tiešsaistes palīdzībā (+ 79. lpp.).

Viļņu formu rediģēšanas funkcija

Izmantojot viļņu formu rediģēšanas funkcijas cilni, varat viegli apstrādāt audio datus.

Viļņu formu rediģēšanas režīmā var dzēst nevajadzīgās daļas, ielīmēt datus un atkārtoti

tos saglabāt.

Viena pieskāriena efekta funkcija

Izmantojot viena pieskāriena efekta funkciju, audio failam var viegli piemērot speciālus

efektus un noņemt troksni jebkurā izvēlētajā apgabalā.

Balss failu nosūtīšana pa e-pastu

Audio faili tiek glabāti ziņu mapē cietajā diskā. Audio failu var nosūtīt kā e-pasta ziņojuma

pielikumu.

Lietotāja ID maiņa

Lietotāja ID tiks automātiski piešķirts failiem, kas ir ierakstīti ar diktofonu.

Mapes nosaukuma maiņa

Mapes nosaukumu var mainīt. Mapes nosaukums var būt 12 rakstzīmes garš, taču tajā nevar

izmantot šādas rakstzīmes: \ /:*?”|.

Mainot mapes nosaukumu operētājsistēmā ar valodu, kuru neatbalsta galvenā ierīce, vārdi

reizēm var tikt izkropļoti.

Faila komentāru rediģēšana

Var pievienot komentārus failiem, kas lejupielādēti no diktofona, izmantojot programmu

Olympus Sonority“.

Faila formāta maiņa uz citu formātu*

Pašreiz saglabāto faila formātu var mainīt uz citu.

Failu apvienošana*

Programmā „Olympus Sonority“ vairākus izvēlētus balss failus var apvienot vienā balss failā.

Failu sadalīšana*

Programmā „Olympus Sonority“ vienu izvēlētu balss failu var sadalīt divos failos.

* Mainot uz MP3 formātu, nepieciešams jaunināt uz „Olympus Sonority Plus“ (+ 92. lpp.).

5

Funkcijas, kas pieejamas programmā Olympus Sonority

75


Programmatūras instalēšana

Pirms diktofona pieslēgšanas datoram un tā izmantošanas no pievienotā programmas

kompaktdiska ir jāinstalē programma „Olympus Sonority“.

Pirms instalēšanas noteikti:

• Aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas.

• Reģistrējieties sistēmā kā administrators.

5

Programmatūras instalēšana

76

Windows

1 Ievietojiet disku ar programmu

Olympus Sonority“ CD-ROM

diskdzinī.

• Instalēšanas programma sāks

darboties automātiski. Pēc tam,

kad programma atveras, pārejiet uz

4. darbību. Ja tā neatveras, izpildiet

2. un 3. darbībā minētos norādījumus.

2 Atveriet kompaktdiska saturu,

izmantojot programmu [Explorer].

3 Divreiz noklikšķiniet uz ikonas

[setup].

4 Kad tiek parādīts „Olympus

Sonority“ palaišanas ekrāns,

noklikšķiniet uz vēlamās

valodas, lai to izvēlētos.

5 Noklikšķinot uz [Olympus

Sonority Setup], tiks palaists

instalēšanas programmas sākuma

ekrāns. Izpildiet instalēšanas

programmas vedņa norādījumus.

6 Apstipriniet, ka piekrītat Licences

līguma noteikumiem.

• Lai instalētu programmu „Olympus

Sonority“, ir jāpiekrīt Licences

līguma noteikumiem. Atzīmējiet

izvēles rūtiņu [Agree] (Piekrītu)

un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).

7 [Registration of User Registration

Information] (Lietotāja reģistrācijas

informācijas reģistrēšana)

• Lūdzu, ievadiet vārdu, uzņēmuma

nosaukumu un sērijas numuru, kas

norādīts uz atsevišķas lapas. Kad

informācija ievadīta, uzklikšķiniet

uz [Next] (Tālāk).

8 [Select Set up Type]

(Iestatīšanas veida izvēle)

• Var mainīt instalēšanas mērķa vietu.

Noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk),

ja nevēlaties mainīt mērķa vietu

(ja vēlaties mainīt, noklikšķiniet

uz [Custom] (Pielāgot)).

9 [Start Installation] (Instalēšanas

sākšana)

• Lai sāktu instalēšanu, noklikšķiniet uz

[Install] (Instalēt). Pirms instalēšana

nav pabeigta un pirms ekrānā

tiek rādīts ziņojums [Complete]

(Pabeigts), neveiciet citas darbības.

10 [Installation Complete]

(Instalēšana pabeigta)

• Kad instalēšana ir pabeigta, tiek

parādīts [Install Shield] ekrāns.

• Lai pievienotu diktofonu datoram,

skatiet sadaļu „Pieslēgšana datoram“

(+ 80. lpp.); lai sāktu lietot programmu

Olympus Sonority“, skatiet sadaļu

„Programmas „Olympus Sonority“

palaišana“ (+ 82. lpp.).


Programmatūras instalēšana

Macintosh

1 Ievietojiet disku ar programmu

Olympus Sonority“ CD-ROM

diskdzinī.

• Kad ekrānā redzams CD-ROM saturs,

veiciet 3. darbību, bet, ja nekas netiek

parādīts, veiciet 2. un 3. darbību.

2 Atveriet kompaktdiska saturu,

izmantojot programmu [Finder].

3 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas

[setup].

4 Kad tiek parādīts „Olympus

Sonority“ palaišanas ekrāns,

noklikšķiniet uz vēlamās

valodas, lai to izvēlētos.

5 Noklikšķinot uz [Olympus

Sonority Setup], tiks palaists

instalēšanas programmas

sākuma ekrāns. Izpildiet

instalēšanas programmas

vedņa norādījumus.

6 Apstipriniet, ka piekrītat Licences

līguma noteikumiem.

• Lai instalētu programmu „Olympus

Sonority“, ir jāpiekrīt Licences

līguma noteikumiem. Atzīmējiet

izvēles rūtiņu [Agree] (Piekrītu)

un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).

7 [Changing the Installation

Destination] (Instalēšanas

mērķa vietas maiņa)

• Var mainīt instalēšanas mērķa vietu.

Noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk),

ja nevēlaties mainīt mērķa vietu

(ja vēlaties mainīt, noklikšķiniet uz

[Change Installation Destination]

(Mainīt instalēšanas mērķa vietu)).

8 [Start Installation] (Instalēšanas

sākšana)

• Kad instalēšana ir pabeigta, tiek

parādīts [Instalēšanas programma]

ekrāns.

• Lai pievienotu diktofonu datoram,

skatiet sadaļu „Pieslēgšana datoram“

(+ 80. lpp.); lai sāktu lietot programmu

Olympus Sonority“, skatiet sadaļu

„Programmas „Olympus Sonority“

palaišana“ (+ 82. lpp.).

• Palaižot programmu „Olympus

Sonority“, parādīsies dialoglodziņš,

kurā jāievada sērijas numurs. Ievadiet

sērijas numuru, kas norādīts uz

atsevišķas lapas. Pēc ievadīšanas

noklikšķiniet uz [OK] (Labi), lai

palaistu programmu „Olympus

Sonority“.

5

Programmatūras instalēšana

77


Programmatūras atinstalēšana

Lai atinstalētu jebkuru datorā instalētās programmas „Olympus Sonority“ komponentu,

veiciet tālāk norādītās darbības.

5

Programmatūras atinstalēšana

Windows

1 Aizveriet programmu „Olympus

Sonority“.

2 Izvēlieties [Start] (Sākt) un pēc

tam – [Control Panel] (Vadības

panelis).

3 Vadības paneļa logā noklikšķiniet

uz [Add/Remove programs]

(Programmu pievienošana

vai noņemšana).

4 Kad tiek attēlots instalēto

lietojumprogrammu saraksts,

izvēlieties [Olympus Sonority].

5 Noklikšķiniet uz [Change/Remove]

(Mainīt/noņemt).

6 Faila dzēšanas apstiprināšana.

• Lai sāktu atinstalēšanu, noklikšķiniet

uz [OK] (Labi). Var parādīties papildu

ziņojums. Ja tā notiek, uzmanīgi to

izlasiet un izpildiet norādījumus.

7 Kad tiek parādīts ekrāns

[Maintenance Complete],

noklikšķiniet uz [Finish],

lai pabeigtu atinstalēšanu.

Macintosh

1 Aizveriet programmu „Olympus

Sonority“.

2 Atveriet programmu [Finder]

un lietojumprogrammas mapē

veiciet dubultklikšķi uz ikonas

[SonorityUninstaller.pkg].

3 Tiks palaista atinstalēšanas

programma. Izpildiet vedņa

norādījumus.

4 Kad tiek prasīta administratora

parole, ievadiet to un

noklikšķiniet uz [OK] (Labi).

5 Tiks sākta atinstalēšana. Kad tiek

parādīts ziņojums [Successful],

noklikšķiniet uz [Close].

Faili, kas palikuši pēc atinstalēšanas

Jūsu ierakstītie balss faili ir saglabāti mapē [MESSAGE]. Ja tie nav vajadzīgi, izdzēsiet tos.

Mapes [MESSAGE] atrašanās vietu var apstiprināt, pirms atinstalēšanas izvēlnē [Tools]

noklikšķinot uz [Options].

78


Tiešsaistes palīdzības izmantošana

Windows Macintosh

Lai atvērtu tiešsaistes palīdzību, ir pieejamas šādas iespējas.

• Kamēr programma „Olympus Sonority“ ir atvērta, izvēlnē [Olympus Sonority Help]

izvēlieties [Contents].

Meklēšana pēc satura

1 Kad parādās ekrāns „Online

Help“ (Tiešsaistes palīdzība),

atveriet cilni „Contents“ (Saturs).

2 Veiciet dubultklikšķi uz

interesējošās tēmas virsraksta

ikonas.

3 Veiciet dubultklikšķi uz

interesējošās tēmas ikonas.

• Parādās tēmas skaidrojums.

2

3

Meklēšana pēc atslēgvārda

1 Atveriet tiešsaistes palīdzību un

noklikšķiniet uz izvēlnes [Index].

• Automātiski tiek sameklēti atbilstošie

atslēgvārdi.

2 Noklikšķiniet uz atslēgvārda.

• Parādās tēmas skaidrojums.

1

2

5

Tiešsaistes palīdzības izmantošana

Piezīme

• Papildu informāciju par izvēlnēm un darbībām meklējiet sadaļā „Tiešsaistes palīdzība“.

Tiešsaistes palīdzību var izmantot pēc programmas „Olympus Sonority“ instalēšanas.

79


Pieslēgšana datoram

Pieslēgšana datoram

Windows

Macintosh

1 Iestatiet diktofona barošanas

slēdzi stāvoklī ON (Ieslēgts).

2 Pievienojiet USB savienojuma

kabeli pie datora USB porta.

5

Pieslēgšana datoram

80

3 Pārliecinieties, vai diktofona

darbība ir pārtraukta,

un pievienojiet USB kabeli

pieslēgvietai diktofona

apakšdaļā.

• Kad USB kabelis ir pievienots,

diktofonā tiek rādīts paziņojums

[Remote (Storage)] (Attālā (krātuve)).

• Kad diktofonam tiek izmantots

USB savienojuma iestatījums,

tas netiks pievienots datoram, ja ir

izvēlēts iestatījums [AC Adapter]

(Maiņstrāvas adapteris).

USB savienojuma iestatījumos

izvēlieties [PC] (Dators) (☞ 69. lpp.).

Windows:

Pievienojot diktofonu datoram ar

operētājsistēmu Windows un atverot

[My Computer], diktofons tiks atpazīts

pēc diska vai produkta nosaukuma. Ja ir

ievietota microSD karte, diktofons tiks

atpazīts kā [Removable Disc].

Macintosh:

Pieslēdzot diktofonu pie Mac OS, tas tiek

atpazīts pēc produkta nosaukuma diska

nosaukuma darbvirsmā. Ja ir ievietota

microSD karte, diktofons tiks atpazīts

kā [Untitled].

Piezīmes

• Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto

USB savienojuma kabeli. Cita ražotāja

kabeļa izmantošana var izraisīt problēmas.

Neizmantojiet šo īpašo kabeli, pieslēdzot

citu uzņēmumu ražotas ierīces.

• Pievienojot diktofonu caur USB

centrmezglu, diktofona darbība var kļūt

nestabila. Šādos gadījumos izvairieties no

USB centrmezgla lietošanas.


Pieslēgšana datoram

Atvienošana no datora

Windows

1 Noklikšķiniet uz [ ]

uzdevumjoslā, kas atrodas

ekrāna labajā apakšējā stūrī.

Noklikšķiniet uz iespējas [Safely

remove USB Mass Storage Device].

• Diskdziņa burts var atšķirties atkarībā

no tā, uz kāda datora tas tiek lietots.

Piezīmes

• NEKAD neatvienojiet USB kabeli,

kamēr mirgo ierakstīšanas indikators.

Šādi rīkojoties, tiks iznīcināti dati.

• Kad diktofons ir pievienots pie datora,

strāvas barošanu nodrošina USB kabelis.

• Skatiet datora ekspluatācijas instrukciju,

lai uzzinātu vairāk par datora USB

pieslēgvietu.

• Noteikti pievienojiet USB kabeli tikai

tieši pie datora USB pieslēgvietas.

• Pārliecinieties, ka kabeļa spraudnis ir

ievietots līdz galam. Pretējā gadījumā

diktofona darbībā var rasties traucējumi.

• Atceliet bloķēšanas režīmu.

2 Pirms atvienojat USB kabeli,

pārliecinieties, ka diktofona

displeja lampiņa nedeg.

5

Macintosh

1 Pārvietojiet darbvirsmā

redzamo diktofona diska ikonu

uz atkritumu tvertni, velkot

un nometot to.

2 Pirms atvienojat USB kabeli,

pārliecinieties, ka diktofona

displeja lampiņa nedeg.

Pieslēgšana datoram

81


Programmas „Olympus Sonority“ palaišana

Pievienojot diktofonu datoram, varat automātiski palaist lietojumprogrammu.

5

Programmas „Olympus Sonority“ palaišana

82

Windows

Automātiskas palaišanas atcelšana

1 Ar peles labo taustiņu rīkjoslā

ekrāna apakšējā labajā stūrī

noklikšķiniet uz [ ] un

izvēlieties [Setting].

• Dialoglodziņa formā parādīsies

lietojumprogramma ar iestatījumu

ievadīšanas iespējām.

2 Noklikšķiniet uz [ ]

pie [Olympus Sonority].

• Atzīme pie [Olympus Sonority]

pazūd. Ja vēlaties, lai programma

tiktu palaista automātiski, atlasiet un

noklikšķiniet uz „Olympus Sonority“,

lai atkārtoti iestatītu atzīmi.

Manuāla palaišana

1 Palaidiet Windows.

2 Noklikšķiniet uz taustiņa [Start],

izvēlieties [All Programs] un pēc

tam – [Olympus Sonority].

• Parādīsies informācijas parādīšanas

apgabals.

• Pēc programmas palaišanas

uzdevumjoslā ekrāna labajā

apakšējā stūrī parādīsies ikona [ ].

Macintosh

Automātiskas palaišanas atcelšana

1 Izvēļņu joslā noklikšķiniet uz

[ ] { [System Environment

Setting] { [ ].

• Parādīsies iestatīšanas dialoglodziņš.

2 Iestatīšanas izvēles rūtiņā

iestatiet automātisko palaišanu

uz [OFF].

Manuāla palaišana

1 Programmā [Finder] veiciet

dubultklikšķi uz [Application] {

[Olympus Sonority] { [Olympus

Sonority].

• Palaižot programmu pirmo reizi,

parādīsies sērijas numura reģistrācijas

dialoglodziņš.

2 Ievadiet sērijas numuru.

• Produkta sērijas numuru skatiet uz

atsevišķās lapas.

• Ja sērijas numurs ir pareizs, parādīsies

informācijas parādīšanas apgabals.

Piezīmes

• Vienlaicīgi nav iespējams palaist

vairāk nekā vienu „Olympus Sonority“

programmu, nedz arī vairākas vienas

un tās pašas programmas kopijas.

• Kad ir atvērtas citas lietojumprogrammas,

piemēram, „DSS Player“,

pirms programmas „Olympus

Sonority“ palaišanas aizveriet šīs

lietojumprogrammas.


Logu nosaukumi (Olympus Sonority)

Olympus Sonority“ pārlūkošanas ekrāns

Šis ir galvenais programmas „Olympus Sonority“ ekrāns (attēlotais ekrāns ir rādījums

operētājsistēmā Windows).

1

2

3

4

5

1 Izvēļņu josla

Operētājsistēmas standarta izvēļņu josla.

2 Rīkjosla

Tiks parādīta pārlūkošanas ekrānā

lietojamā rīkjosla.

3 Atskaņošanas vadības josla

Izmanto, lai failu rādīšanas apgabalā

atskaņotu atlasītos failus.

4 Galvenais koka skats

Tiks parādīti faili, kas lejupielādēti

no diktofona, ierakstīti programmā

Olympus Sonority“ vai citā programmā,

kā arī mapes, kas satur audio/mūzikas

failus, kuri tiek pārvaldīti programmā

Olympus Sonority“.

6

5 Ierīces koka skats

Tiks parādītas pievienotās ierīces mapes.

6 Failu saraksta parādīšanas

apgabals

Tiks parādīta detalizēta informācija

par mapēm, kas atlasītas galvenajā

koka skatā un ierīces koka skatā,

kā arī par visiem audio failiem.

Kad ir palaista programma

Olympus Sonority“, parādās

informācijas rādīšanas apgabals

(sākotnējais iestatījums) un var

tikt parādīta un atjaunināta

programmas „Olympus Sonority“

informācija (+ 84. lpp.).

5

Logu nosaukumi (Olympus Sonority)

83


Logu nosaukumi (Olympus Sonority)

Olympus Sonority“ informācijas parādīšanas apgabals

Var veikt programmas „Olympus Sonority“ informācijas parādīšanas apgabala atjauninājumu,

kā arī pievienotā diktofona programmaparatūras atjauninājumu. Var veikt arī jaunināšanu uz

Olympus Sonority Plus“ un reģistrāciju apraižu programmām.

1

2

3

5

Logu nosaukumi (Olympus Sonority)

84

Kad programma „Olympus

Sonority“ ir palaista pirmo

reizi, tās pārlūkošanas

ekrānā, failu saraksta

rādīšanas apgabalā tiks

attēlots informācijas

parādīšanas apgabals.

1 Audio failu saraksts

Galvenajā koka skatā izvēlas Mapi A

(Folder A) un parāda failu saraksta

parādīšanas apgabalu.

2 Programmu ceļveža atvēršana

Parāda pēdējo apraižu programmu

ceļveža informāciju.

3 Pēdējās informācijas

atjaunināšana

Atjaunina jaunāko Olympus informāciju.

4 Atjauninātās informācijas

skatīšana

Apstiprina programmas „Olympus

Sonority“ un pievienotā diktofona

atjauninājumus.

4

5

6

7

5 Jauninājuma atslēgas numura

reģistrēšana

Tiek reģistrēts iegādātais jauninājuma

atslēgas numurs.

6 Jaunināšana

Izvēlieties jauninājumu, kuru iegādāties.

Kad jaunināšana ir pabeigta, taustiņu

aizstās jauninājuma atslēga.

7 Rādīšana/slēpšana

Izvēlieties, vai rādīt vai slēpt

informācijas rādīšanas apgabalu

nākamreiz, kad tiek palaista programma

Olympus Sonority“. Izvēloties slēpt,

tiks parādīts failu saraksta parādīšanas

apgabals (+ 83. lpp.).


Failu pārvaldība datorā

Balss failu lejupielāde no diktofona

Windows Macintosh

Ir pieejamas trīs lejupielādes iespējas balss failu pārsūtīšanai no diktofona uz datoru:

• Izvēlēto failu lejupielādēšana

• Mapju lejupielādēšana

• Visu failu lejupielādēšana

Tālāk ir izskaidrota iespēja [Download Selected Files] (Lejupielādēt izvēlētos

failus) lietošana. Informāciju par opciju [Download Folders] (Lejupielādēt mapes)

un [Download All] (Lejupielādēt visu) meklējiet tiešsaistes palīdzībā (+ 79. lpp.).

Izvēlēto failu lejupielādēšana

1 Izvēlieties mapi.

• Ierīču koka skatā izvēlieties mapi,

kurā ir lejupielādējamais balss fails.

Attēlā redzams, ka ir atlasīta mape

[Folder A] (Mape A).

2 Izvēlieties balss failu.

• Failu saraksta parādīšanas apgabalā

izvēlieties lejupielādējamo audiofailu.

Lai izvēlētos vairākus failus:

Windows :

Turiet nospiestu taustiņu [Ctrl] vai [Shift]

un izvēlieties failus.

Macintosh :

Turiet nospiestu taustiņu [Command]

un izvēlieties failus.

1

2

6

Balss failu lejupielāde no diktofona

85


Balss failu lejupielāde no diktofona

3 Lejupielādējiet balss failu.

• Izvēlnē [Device] (Ierīce) izvēlieties

[Download Selected Files]

(Lejupielādēt izvēlētos failus)

vai rīkjoslā noklikšķiniet uz [ ].

4 Lejupielāde ir pabeigta.

• Diktofona ierakstīšanas indikatora

mirgošanas laikā neatvienojiet USB

kabeli. Pretējā gadījumā zaudēsit

datus vai tos sabojāsit (☞ 81. lpp.).

3

6

Balss failu lejupielāde no diktofona

86

Piezīmes

• NEKAD neatvienojiet USB kabeli, kamēr

mirgo ierakstīšanas indikators. Šādi

rīkojoties, tiks iznīcināti dati.

• Atkarībā no balss failu lieluma un

datora var paiet kāds laiks, līdz tiek

lejupielādēti faili.

• Lejupielādētie faili tiek saglabāti

lejupielāžu teknes mapē, kas atbilst

mapei diktofonā.

(Piemērs: balss fails, kas lejupielādēts no

mapes [Folder A] (Mape A), tiek saglabāts

lejupielāžu mapē [Folder A] (Mape A).)

• Ja šāds faila nosaukums jau pastāv, jaunais

fails tiek saglabāts ar citu faila nosaukumu

tikai tādā gadījumā, ja to saturs atšķiras.

Ja failu saturs ir identisks, fails netiek

lejupielādēts.


Balss faila atskaņošana

Windows

Macintosh

1 Izvēlieties mapi.

• Izvēlieties mapi, kurā ir balss fails,

ko vēlaties atskaņot.

2 Izvēlieties balss failu.

• Failu saraksta parādīšanas apgabalā

izvēlieties atskaņojamo failu.

3 Atskaņojiet balss failu.

• Atskaņošanas vadības joslā

noklikšķiniet uz taustiņu [ ]

(atskaņot).

Citas atskaņošanas vadības funkcijas,

piemēram, attīšana, pārtīšana, apturēšana,

ātruma regulēšana, skaļuma regulēšana,

laika ass un indeksa izlaišana, ir pieejamas

atskaņošanas vadības joslā.

1 2

3

6

Balss faila atskaņošana

87


Viļņu formu rediģēšanas funkcijas lietošana

Windows Macintosh

Lai vienkārši apstrādātu audio datus, programmā „Olympus Sonority“ izmantojiet cilni

Waveform Editing (Viļņu formu rediģēšana). Viļņu formu rediģēšanas režīmā var dzēst

nevajadzīgās daļas, ielīmēt datus un atkārtoti tos saglabāt.

6

Viļņu formu rediģēšanas funkcijas lietošana/

Viena pieskāriena efekta funkcijas lietošana

1 Pārlūkošanas ekrānā izvēlieties

rediģējamo failu un izvēlieties

[File] (Fails) { [Edit] (Rediģēt).

• Parādās viļņu formu rediģēšanas

ekrāns, un tiek parādīta viļņa forma.

2 Velciet un izvēlieties viļņa formu,

kas jāizdzēš.

• Viļņu formu displejā izvēlētās daļas

tiek iezīmētas pelēkā krāsā.

3 Izvēlnē [Edit] (Rediģēšana)

izvēlieties [Cut] (Izgriezt).

• Izvēlētās viļņu formas tiks izdzēstas.

4 Viļņu formu displejā

noklikšķiniet uz jebkuras viļņu

formas daļas.

• Viļņu formu displejā izvēlētās viļņu

formas tiek iezīmētas pelēkā krāsā.

5 Izvēlnē [Edit] (Rediģēšana)

izvēlieties [Paste] (Ielīmēt).

• Iepriekš izgrieztās viļņu formas tiek

ievietotas izvēlētajā daļā.

6 Noklikšķiniet uz Write Track Zone

(Ieraksta ierakstīšanas zona)

simbola [ ].

• Tiek atvērts saglabāšanas

dialoglodziņš.

Viena pieskāriena efekta funkcijas lietošana

Windows Macintosh

Lai vienkārši apstrādātu audio datus, programmā „Olympus Sonority“ izmantojiet cilni

Waveform Editing (Viļņu formu rediģēšana). Izmantojot funkciju One-touch Effect (Viena

pieskāriena efekts), audio failiem var viegli lietot īpašos efektus. Tālāk ir aprakstīts, kā veikt

trokšņu samazināšanu noteiktā faila daļā.

1 Pārlūkošanas ekrānā izvēlieties

rediģējamo failu un izvēlieties

[File] (Fails) { [Edit] (Rediģēt).

• Parādās viļņu formu rediģēšanas

ekrāns, un tiek parādīta viļņa forma.

2 Velciet un izvēlieties viļņa

formas daļu, kurai ir jāpielieto

īpašais efekts.

• Viļņu formu displejā izvēlētās daļas

tiek iezīmētas pelēkā krāsā.

3 Nospiediet trokšņu

samazināšanas regulēšanas

taustiņu [ ].

• Izvēlētajā daļā troksnis tiek noņemts.

4 Noklikšķiniet uz izvēlētās daļas

sākuma vietas un atskaņošanas

vadības joslā nospiediet

taustiņu [ ].

• Tiek atskaņota tā faila daļa, kurā tika

veikta trokšņu samazināšana.

88


Balss failu augšupielāde diktofonā

Windows Macintosh

Programmā „Olympus Sonority“ ir pieejama funkcija, kas nodrošina failu augšupielādi no

datora diktofonā.

1 Izvēlieties mapi.

• Izvēlieties mapi, kurā ir no galvenā

koka skata augšupielādējamais

balss fails.

2 Izvēlieties balss failu.

• Failu saraksta parādīšanas apgabalā

izvēlieties pārsūtāmo failu.

3 Izvēlieties

augšupielādējamo mapi.

• Izvēlnē [Device] (Ierīce)

izvēlieties [Upload Selected

Files] (Augšupielādēt failus) vai

noklikšķiniet uz augšupielādēšanas

ikonas [ ]. Kad tiek parādīts

mapju saraksta lodziņš, kurā ir

augšupielādējamais fails, izvēlieties

mapi, no kuras ir jāveic faila

augšupielāde.

4 Augšupielādējiet balss failu.

• Lai augšupielādētu balss failu

diktofonā, noklikšķiniet uz [OK] (Labi).

5 Augšupielāde ir pabeigta.

• Augšupielāde ir pabeigta,

kad pārsūtīšanas ekrāns tiek

aizvērts un diktofona ierakstīšanas

indikators – izslēgts.

Failu var arī pārsūtīt, to izvēloties failu

saraksta parādīšanas apgabalā un velkot

un nometot to ierīču koka skata mapē

(pārvietojiet peli, turot nospiestu peles

kreiso taustiņu, un atlaidiet taustiņu, kad ir

sasniegts galamērķis).

Piezīmes

• NEKAD neatvienojiet USB kabeli, kamēr

mirgo ierakstīšanas indikators. Šādi

rīkojoties, tiks iznīcināti dati.

• Ja šāds faila nosaukums jau pastāv

diktofona mapē, jaunais fails tiek

saglabāts ar citu faila nosaukumu tikai

tādā gadījumā, ja to saturs atšķiras.

Ja failu saturs ir identisks, fails netiek

augšupielādēts.

1 2

3

4

6

Balss failu augšupielāde diktofonā

89


Balss vadības datu kopēšana

Windows Macintosh

Ja veicat diktofona formatēšanu un netīšām izdzēšat datus, varat kopēt balss vadības datus

no programmas „Olympus Sonority“ diktofonā.

6

Balss vadības datu kopēšana

1 Pārliecinieties, vai diktofona

balss vadība ir iestatīta pozīcijā

[On] (Ieslēgta).

• Ja diktofona balss vadība ir iestatīta

pozīcijā [Off] (Izslēgta), balss vadības

datus nevar kopēt.

2 Pievienojiet diktofonu datoram.

• Lai uzzinātu, kā pievienot diktofonu

datoram, skatiet sadaļu [Connecting

to your PC] (☞ 80. lpp.).

3 Palaidiet programmu „Olympus

Sonority“.

• Ja diktofonā nav balss vadības datu,

tiek parādīts dialoglodziņš [File

Transfer] (Failu pārsūtīšana).

4 Kopējiet balss vadības datus.

• Ja dialoglodziņā [File Transfer] (Failu

pārsūtīšana) noklikšķināsit uz taustiņa

[OK] (Jā), sāksies balss vadības datu

kopēšana un tiks parādīts kopēšanas

norises lodziņš.

{

4

5 Balss vadības datu kopēšana tiks

pabeigta.

• Augšupielāde ir pabeigta,

kad pārsūtīšanas ekrāns tiek

aizvērts un diktofona ierakstīšanas

indikators – izslēgts.

Piezīmes

• Kopā ar vadības datiem tiks

pārkopēts brīdinājuma signāls (☞ 64. lpp.),

ieslēgšanas signāls, kas atskan, ieslēdzot

diktofonu, un izslēgšanas signāls, kas tiek

atskaņots, izslēdzot diktofonu (☞ 18. lpp.).

• NEKAD neatvienojiet USB kabeli, kamēr

mirgo ierakstīšanas indikators. Šādi

rīkojoties, tiks iznīcināti dati.

90


USB mikrofons/USB skaļrunis

Windows Macintosh

Lietojot programmu „Olympus Sonority“,

diktofonu var izmantot kā USB mikrofonu vai

skaļruni, lai ievietotu/pievienotu/pārrakstītu

ierakstus balss failos, kas lejupielādēti

datorā, vai arī lai tieši saglabātu jaunus

ierakstus datorā. Turklāt programmu

Olympus Sonority“ var pārvaldīt,

arī izmantojot diktofona taustiņus.

Audio iestatīšana

Pievienojiet diktofonu datoram un lietojiet

tālāk norādītos iestatījumus, lai, izmantojot

programmu „Olympus Sonority“, varētu

lietot diktofonu kā USB mikrofonu vai

USB skaļruni. Pievienojot diktofonu pirmo

reizi, datorā tiks instalēts nepieciešamais

draiveris.

Palaidiet programmu Olympus

Sonority un pārslēdzieties

uz viļņu formu rediģēšanas

ekrānu, izmantojot viļņu

formu rediģēšanas cilni [ ].

Kā USB skaļruņa izmantošana

Ja diktofons tiek izmantots kā USB skaļrunis,

var izvadīt skaņu, izmantojot diktofonu,

nevis datoram pievienotos skaļruņus.

Izvēlnē [Tool] (Rīks) izvēlieties

[Recorder Speaker] (Diktofona

skaļrunis) vai rīkjoslā noklikšķiniet

uz [ ].

Diktofonu, kas ir pievienots, izmantojot USB

savienojumu, var izmantot kā skaļruni.

Kā USB mikrofona izmantošana

Ja diktofons tiek izmantots kā USB

mikrofons, to var lietot ierakstu veikšanai,

izmantojot programmu „Olympus Sonority“,

kā arī datu ievadīšanai datorā, izmantojot

balss atpazīšanas programmatūru vai citas

lietojumprogrammas.

Izvēlnē [Tool] (Rīks) izvēlieties

[Recorder Microfone] (Diktofona

mikrofons) vai rīkjoslā noklikšķiniet

uz [ ].

Diktofonu, kas ir pievienots datoram,

izmantojot USB savienojumu, var lietot

kā mikrofonu.

Piezīme

• Ja izmantojat diktofonu kā USB mikrofonu,

neatkarīgi no diktofona ierakstīšanas

režīma, tas tiek lietots kā USB stereo

mikrofons. Ja vēlaties diktofonam

pievienot ārēju mikrofonu, izmantojiet

stereo mikrofonu.

6

USB mikrofons/USB skaļrunis

91


Jaunināšanas funkcija

6

Jaunināšanas funkcija

Windows Macintosh

Programmu „Olympus Sonority“

var jaunināt uz versiju Plus (papildiespēja),

lai paplašinātu un uzlabotu programmas

funkciju klāstu. Turklāt, ja izmantojat

programmu „Olympus Sonority Plus“,

varat iegādāties mūzikas rediģēšanas

spraudni augstas kvalitātes efektu

rediģēšanai. Lai pievienotu mūzikas

rediģēšanas spraudni, ir jāveic jaunināšana

uz programmu „Olympus Sonority Plus“.

Iegāde un jaunināšana

Lai iegādātos programmu „Olympus

Sonority“ un lai veiktu tās jaunināšanu,

ir jāveic turpmākās darbības.

1 Palaidiet programmu

Olympus Sonority“.

• Palaišanas veidus skatiet ☞ 82. lpp.

2 Izvēlnē [Help] (Palīdzība)

izvēlieties [Purchase Olympus

Sonority Plus] (Iegādāties

Olympus Sonority Plus)

vai rīkjoslā noklikšķiniet

uz taustiņa [ ].

• Tiek atvērts tīmekļa pārlūks un

parādīta programmas „Olympus

Sonority Plus“ iegādes vietne.

Izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus. Kad iegādes

procedūra ir pabeigta, jaunināšanas

atslēga tiek atsūtīta pa pastu.

3 Izvēlnē [Help] (Palīdzība)

izvēlieties [Upgrade to Olympus

Sonority Plus] (Jaunināt uz

Olympus Sonority Plus).

• Tiek parādīts dialoglodziņš [Upgrade

to Olympus Sonority Plus] (Jaunināt

uz Olympus Sonority Plus).

4 Dialoglodziņā [Upgrade to

Olympus Sonority Plus] (Jaunināt

uz Olympus Sonority Plus)

ievadiet pirkuma jaunināšanas

atslēgu un noklikšķiniet uz

taustiņa [OK] (Labi).

• Nākamreiz palaižot

lietojumprogrammu, programma

Olympus Sonority“ tiks jaunināta

uz „Olympus Sonority Plus“.

Jaunināšana uz „Olympus Sonority Plus“

Lai tiktu parādīts informācijas ekrāns,

pārlūkošanas ekrānā noklikšķiniet uz

galvenā koka skata saknes [Olympus

Sonority]. Varat apstiprināt, ka jaunināšanas

atslēga ir reģistrēta. Bez tam, kad izvēlnē

[Help] (Palīdzība) ir izvēlēta [Version

Information] (Versijas informācija), tiek

parādīta programmā „Olympus Sonority

Plus“ reģistrētā jaunināšanas atslēga.

Mūzikas rediģēšanas spraudnī ir vairāk

kā 20 veidu efektu funkcijas un spektra

analizatora funkcijas. Lai uzzinātu vairāk,

skatiet tiešsaistes palīdzību (+ 79. lpp.).

Piezīmes

• Lai iegādātos jaunināšanas atslēgu,

ir jābūt pieejamam internetam.

• Plašāku informāciju par jaunināšanas

atslēgas iegādi skatiet tīmekļa vietnē.

92


Programmā „Olympus Sonority Plus“ pieejamās

funkcijas

Papildus parastajām funkcijām programmā „Olympus Sonority Plus“ ir pieejamas dažādas

funkcijas mūzikas failu rediģēšanai. Lietošanas informāciju un sīkāku iestatījumu izklāstu

skatiet tiešsaistes palīdzībā (+ 79. lpp.).

MP3 failu rediģēšana

MP3 failu un tagu rediģēšanas un ierakstīšanas funkcija.

Mūzikas kompaktdisku izveide

Funkcija, kas ļauj izveidot mūzikas kompaktdiskus no audiofailiem, kas ir reģistrēti

kompaktdisku ierakstīšanas mapē.

Diktofona izvēlnes iestatīšana

Diktofona iestatījumu (detalizētāku iestatījumu, piemēram, ierakstīšanas režīma, brīdinājuma

iestatījuma, ierakstīšanas ar laika slēdzi u.c.) funkcija.

funkcijas, kas pieejamas, izmantojot mūzikas

rediģēšanas spraudni

6

Iegādājoties mūzikas rediģēšanas spraudni, varat pievienot augstas kvalitātes funkcijas,

lai papildinātu programmā „Olympus Sonority Plus“ pieejamo mūzikas rediģēšanas funkciju

klāstu. Plašāku izklāstu par iegādes veidiem un lietošanas informāciju skatiet tiešsaistes

palīdzībā (+ 79. lpp.).

Efektu funkcijas

Mūzikas failu rediģēšanai var izmantot vairāk nekā 20 augstas kvalitātes efektu funkcijas.

Spektra analizators

Viļņu formu parādīšanas ekrānā demonstrē viļņu formu izkārtojumu audiofailā, kas tiek

atskaņots reāllaikā.

Papildus neierobežotai ierakstu rediģēšanai

Ir iespējams arī noņemt rediģējamo ierakstu skaita ierobežojumu.

Programmā „Olympus Sonority Plus“ pieejamās

funkcijas/Funkcijas, kas pieejamas, izmantojot

mūzikas rediģēšanas spraudni

93


Datu imports, lai klausītos diktofonā

Datu imports, lai klausītos diktofonā

Izmantojot Windows Media Player vai iTunes, var pārsūtīt valodu apguves materiālus un

mūzikas failus, kas ir importēti no valodu apguves kompaktdiskiem un interneta, lai tos

atskaņotu diktofonā. Var arī izmantot programmu „Olympus Sonority“, lai importētu un

klausītos internetā sameklētos tīmekļa podkāsta materiālus. Diktofons ir savietojams

ar WMA un MP3 valodu apguves materiāliem. Turklāt diktofons ir savietojams ar ACELP

un MP3 formāta audio materiāliem, ja diktofons ir iestatīts audio režīmā.

Failu importēšana ar Windows Media Player

• Kopējiet mūzikas failus un valodu apguves materiālus no kompaktdiskiem datorā.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Mūzikas kopēšana no kompaktdiska“

(☞ 97. lpp.).

• Pārsūtiet kopētos mūzikas failus un valodu apguves materiālus no datora uz diktofonu.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Mūzikas faila pārsūtīšana uz diktofonu“

(☞ 98. lpp.).

Failu importēšana, izmantojot iTunes

7

Datu imports, lai klausītos diktofonā

• Kopējiet mūzikas failus un valodu apguves materiālus no kompaktdiskiem datorā.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Mūzikas kopēšana no kompaktdiska“

(☞ 104. lpp.).

• Pārsūtiet kopētos mūzikas failus un valodu apguves materiālus no datora uz diktofonu.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Mūzikas faila pārsūtīšana uz diktofonu“

(☞ 105. lpp.).

Failu importēšana, izmantojot programmu „Olympus Sonority“

• Importējiet tīmekļa podkāsta materiālus no interneta datorā.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Podkāsta importēšana“ (☞ 107. lpp.).

Audio satura lejupielādēšana, izmantojot programmu AudibleManager

• Veiciet audio tīmekļa vietnē par samaksu pieejamo audiodatu lejupielādi datorā.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Audio satura ielāde“ (☞ 112. lpp.).

Diktofonā tieši ierakstītie faili

• Pievienojiet diktofonu citai ierīcei, lai no tās veiktu tiešu ierakstīšanu diktofonā.

➥ Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Citu ierīču skaņu ierakstīšana, izmantojot

diktofonu“ (☞ 32. lpp.).

94


Windows Media Player lietošana

Mūzikas failus, kas importēti datorā no

mūzikas kompaktdiska vai iegūti internetā,

var nosūtīt uz diktofonu, kā arī atskaņot

ar diktofonu. Diktofons atbalsta WAV,

MP3 un WMA formātu mūzikas failus.

Izmantojot Windows Media Player,

kompaktdisku mūzikas failus var konvertēt

(kopēt) (☞ 97. lpp.) un mūzikas izplatīšanas

vietnē iegādātus mūzikas failus var ērti

pārsūtīt uz diktofonu (☞ 98. lpp.).

Autortiesību un autortiesību aizsardzības

iespēja (DRM)

Saskaņā ar Autortiesību likumu,

jebkurus balss/mūzikas failus un

mūzikas kompaktdiskus, kas lejupielādēti

no interneta bez autortiesību īpašnieka

atļaujas, nedrīkst reproducēt, izplatīt,

publicēt/atkārtoti publicēt internetā,

konvertēt WAV, WMA vai MP3 formāta failos

ar komerciālu vai peļņas gūšanas mērķi.

WMA failam var būt DRM (Digital Right

Management) funkcija, lai aizsargātu

autortiesības. DRM ierobežo iespēju kopēt

vai izplatīt mūzikas failus, kas ir konvertēti

(kopēti) no mūzikas kompaktdiska vai

lejupielādēti no mūzikas izplatīšanas

pakalpojumu sniedzējiem. Lai uz

diktofonu nosūtītu WMA failu ar DRM,

jālieto atbilstošie rīki, piemēram, Windows

Media Player. DRM, iespējams, ierobežo

iespēju kopēt no tiešsaistes mūzikas

izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem

iegādātos mūzikas failus uz portatīvām

ierīcēm, piemēram, šo diktofonu.

Piezīme

• Šis diktofons ir savietojams ar Microsoft

Corporation DRM9, bet nav savietojams

ar DRM10.

7

Windows Media Player lietošana

95


Windows Media Player lietošana

Logu nosaukumi

Windows Media Player 11 Windows Media Player 10

1

1 1 12

2

3 3

4 4

2

2

4 46 68 80

0

3 35 57 79

9

6 68 80

0

5 57

79

9

@@

!!

7

Windows Media Player lietošana

1 Līdzekļu uzdevumjosla

2 Meklēšanas slīdnis

3 Jauktas kārtības režīma taustiņš

4 Atkārtošanas taustiņš

5 Apturēšanas taustiņš

6 Taustiņš pārejai uz iepriekšējo

ierakstu

7 Atskaņošanas taustiņš

8 Taustiņš pārejai uz nākamo ierakstu

9 Skaņas izslēgšanas taustiņš

0 Skaļuma regulēšanas slīdnis

1 Līdzekļu uzdevumjosla

2 Ātrās piekļuves paneļa taustiņš

3 Meklēšanas slīdnis

4 Attīšanas taustiņš

5 Atskaņošanas taustiņš

6 Apturēšanas taustiņš

7 Taustiņš pārejai uz iepriekšējo

ierakstu

8 Taustiņš pārejai uz nākamo ierakstu

9 Skaņas izslēgšanas taustiņš

0 Skaļuma regulēšanas slīdnis

! Jauktas kārtības režīma/

atkārtošanas taustiņš

@ Pārtīšanas taustiņš

96


Windows Media Player lietošana

Mūzikas kopēšana no kompaktdiska

1 Ievietojiet kompaktdisku

CD-ROM diskdzinī un startējiet

Windows Media Player.

2 Līdzekļu uzdevumjoslā

noklikšķiniet uz izvēlnes [Rip]

(Kopēt no diska).

• Programmā Windows Media Player 10

pēc noklikšķināšanas uz izvēlnes [Rip]

(Kopēt no diska), noklikšķiniet uz

[View Album Info] (Skatīt informāciju

par albumu) (ja nepieciešams).

• Ja pieejams interneta pieslēgums,

notiek informācijas meklēšana par

kompaktdisku.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie

mūzikas datnes, kuru vēlaties

kopēt.

4 Noklikšķiniet uz [Start Rip]

(Sākt kopēšanu no diska).

• Programmā Windows Media Player

10 noklikšķiniet uz [Rip Music]

(Kopēt mūziku no diska).

• Datorā kopētie faili tiek saglabāti

WMA formātā. Nokopētie mūzikas

faili tiek sakārtoti pēc kategorijām

„izpildītājs, albums, žanrs, u.c.“

un pievienoti atskaņojamo failu

sarakstam.

Windows Media Player 11

3 2

2 3

Windows Media Player 10

4

4

7

Windows Media Player lietošana

97


Windows Media Player lietošana

Mūzikas faila pārsūtīšana uz diktofonu

Varat pārsūtīt uz diktofonu mūzikas failus, kas ir saglabāti datorā. Lai uzzinātu,

kā kopēt mūzikas failus no kompaktdiska datorā, skatiet sadaļu „Mūzikas kopēšana

no kompaktdiska“ (☞ 97. lpp.).

7

Windows Media Player lietošana

98

Windows Media Player 11

1 Pievienojiet diktofonu pie

datora un startējiet Windows

Media Player.

2 Līdzekļu uzdevumjoslā

noklikšķiniet uz [Sync]

(Sinhronizācija).

3 Vēlreiz noklikšķiniet uz

izvēlnes [Sync] (Sinhronizācija),

lai izvēlētos [DVR] {

[Advanced Options] (Papildu

iespējas) { [Set Up Sync] (Iestatīt

sinhronizāciju), un veiciet

iestatīšanu, rīkojoties šādi.

• Lai to atzīmētu, noklikšķiniet uz

[Create folder hierarchy on

device] (Izveidot ierīcei mapju

hierarhiju). Noņemot atzīmi no

faila un sinhronizējot failu, tas tiek

pārsūtīts uz mapi [Home] (Sākums),

un fails netiek parādīts. *1 *2

• Automātiski tiek izveidota mape ar

izpildītāja un albuma nosaukumu.

Tādējādi varēsit vieglāk atrast failu,

ko vēlaties noklausīties.

*1 Ja rūtiņa [Create folder hierarchy

on device] (Izveidot ierīcei

mapju hierarhiju) ir atzīmēta pēc

noklusējuma, vienreiz noklikšķiniet,

lai noņemtu atzīmi no rūtiņas,

un noklikšķiniet vēlreiz, lai to

atzīmētu.

*2 Pēc sinhronizētās nosūtīšanas uz

diktofonu tiek izveidots fails ar

nosaukumu „WMPInfo.xml“. Ja šo

failu izdzēšat, *1 jāatzīmē atkārtoti.

2, 3

3


Windows Media Player lietošana

4 Izvēlieties vajadzīgo

kategoriju no kreisajā pusē

esošās [Library] (Bibliotēka),

un izvēlieties mūzikas failus

vai albumus, kas jānosūta

uz diktofonu, un velciet un

nometiet tos sarakstā [Sync List]

(Sinhronizācijas saraksts),

kas atrodas labajā pusē.

5 Noklikšķiniet uz [Start Sync]

(Sākt sinhronizāciju).

• Fails ir nosūtīts uz diktofonu.

4

5

Windows Media Player 10

1 Pievienojiet diktofonu pie

datora un startējiet Windows

Media Player.

2 Līdzekļu uzdevumjoslā

noklikšķiniet uz [Sync]

(Sinhronizācija).

3 Kreisā loga lejupkrītošajā

izvēlnē izvēlieties atskaņojamo

datņu sarakstu, ko jānosūta uz

diktofonu, un atzīmējiet mūzikas

datnes, kuras vēlaties nosūtīt.

• Mūzikas failu secību var mainīt,

pārbīdot mūzikas failu atskaņojamo

failu saraksta ietvaros.

4 Labā loga lejupkrītošajā izvēlnē

izvēlieties diktofonam atbilstošo

diskdzini.

• Diktofons ir atpazīts kā noņemams

disks.

2 3 4

7

Windows Media Player lietošana

99


Windows Media Player lietošana

7

Windows Media Player lietošana

100

5 Labējā augšējā stūrī

noklikšķiniet uz [ ] un veiciet

sinhronizācijas iestatījumus.

• Lai to atzīmētu, noklikšķiniet uz

[Create folder hierarchy on

device] (Izveidot ierīcei mapju

hierarhiju). Noņemot atzīmi no

faila un sinhronizējot failu, tas tiek

pārsūtīts uz mapi [Home] (Sākums),

un fails netiek parādīts. *1 *2

• Automātiski tiek izveidota mape ar

izpildītāja un albuma nosaukumu.

Tādējādi varēsit vieglāk atrast failu,

ko vēlaties noklausīties.

*1 Ja rūtiņa [Create folder hierarchy

on device] (Izveidot ierīcei

mapju hierarhiju) ir atzīmēta pēc

noklusējuma, vienreiz noklikšķiniet,

lai noņemtu atzīmi no rūtiņas,

un noklikšķiniet vēlreiz, lai to

atzīmētu.

*2 Pēc sinhronizētās nosūtīšanas uz

diktofonu tiek izveidots fails ar

nosaukumu „WMPInfo.xml“. Ja šo

failu izdzēšat, *1 jāatzīmē atkārtoti.

6 Noklikšķiniet uz [Start Sync]

(Sākt sinhronizāciju).

• Fails ir nosūtīts uz diktofonu.

Uz diktofonu nosūtītais fails ir

attēlots sadaļā „Item“ (Vienums)

pie „Device“ (Ierīce).

Piezīmes

• Iespējams, ir aizliegts kopēt uz portatīviem mūzikas atskaņotājiem, piemēram,

šo diktofonu, mūzikas failus ar DRM, kas saņemti no tiešsaistes mūzikas izplatīšanas

pakalpojumu sniedzēja.

• Lai nosūtītu failus, izmantojot Windows Media Player 9, skatiet Olympus vietni.

• Ja mūzikas faili tiek nosūtīti uz diktofonu, līdz ir aizņemta visa pieejamā datu nesēja vieta,

diktofona displejā var parādīties paziņojums [Cannot make the system file. Connect to

PC and delete unnecessary file] (Nevar izveidot sistēmas failu. Izveidojiet savienojumu

ar datoru un dzēsiet nevajadzīgo failu). Šādā gadījumā izdzēsiet failus, lai atbrīvotu vietu

(vairākus simtus kilobitu vai vairākus desmitus megabitu, atkarībā no mūzikas failu izmēra)

pārvaldības failam. (Pārvaldības failam ir nepieciešams vairāk vietas līdz ar mūzikas failu

skaita palielināšanos).

6

5

6


Windows Media Player lietošana

Balss faila kopēšana kompaktdiskā

Varat nosūtīt diktofonā saglabātos balss failus uz datoru un kopēt tos kompaktdiskā.

Lai uzzinātu, kā kopēt balss failus no diktofona datorā, skatiet sadaļu „Balss failu

lejupielādēšana no diktofona“ (☞ 85. lpp.).

Windows Media Player 11

1 Ievietojiet CD-R/RW diskdzinī

tukšu CD-R/RW disku un

startējiet Windows Media Player.

2, 4

2 Līdzekļu uzdevumjoslā

noklikšķiniet izvēlnes [Burn]

(Ierakstīt).

3 Kreisajā pusē esošajā [Library]

(Bibliotēkā) izvēlieties vajadzīgo

kategoriju, un izvēlieties balss

datnes vai albumus, ko vēlaties

kopēt uz CD-R/RW disku,

un velciet un nometiet tos

labajā pusē esošajā [Burn List]

(Ierakstīšanas sarakstā).

4 Vēlreiz noklikšķiniet uz izvēlnes

[Burn] (Ierakstīt) un izvēlieties

[Audio CD] (Audio kompaktdisks)

vai [Data CD] (Datu kompaktdisks).

Ja izvēlēts [Audio CD] (Audio

kompaktdisks):

• Fails tiek konvertēts un kopēts

mūzikas kompaktdiska formātā,

lai to varētu atskaņot ar audio

atskaņošanas iekārtām, kas atskaņo

CD-R/RW diskus.

Ja izvēlēts [Data CD] (Datu

kompaktdisks):

• Datnes tiek kopētas ierakstāmajā

formātā.

5 Noklikšķiniet uz [Start Burn]

(Sākt ierakstīšanu).

3

5

7

Windows Media Player lietošana

101


Windows Media Player lietošana

Windows Media Player 10

1 Ievietojiet CD-R/RW diskdzinī

tukšu CD-R/RW disku un

startējiet Windows Media Player.

5 2 3 4

2 Līdzekļu uzdevumjoslā

noklikšķiniet uz izvēlnes

[Burn] (Ierakstīt).

• Pēc noklikšķināšanas uz izvēlnes

[Edit Playlist], noklikšķiniet uz [Burn]

(Ierakstīt) (ja nepieciešams).

• Varat mainīt atskaņojamo datņu

secību, pārbīdot tās.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu

pie mūzikas datnēm, kuras

vēlaties kopēt.

7

Windows Media Player lietošana

4 Pirms noklikšķināt uz [Start Burn]

(Sākt ierakstīšanu), izvēlieties

kompaktdiska formātu.

Ja izvēlēts [Audio CD] (Audio

kompaktdisks):

• Fails tiek konvertēts un kopēts

mūzikas kompaktdiska formātā, lai to

varētu atskaņot ar audio atskaņošanas

iekārtām, kas atskaņo CD-R/RW

diskus.

Ja izvēlēts [Data CD] (Datu

kompaktdisks):

• Datnes tiek kopētas ierakstāmajā

formātā.

5 Noklikšķiniet uz [Start Burn]

(Sākt ierakstīšanu).

Piezīmes

• Iespējams, ir aizliegts kopēt uz portatīviem mūzikas atskaņotājiem, piemēram,

šo diktofonu, mūzikas failus ar DRM, kas saņemti no tiešsaistes mūzikas izplatīšanas

pakalpojumu sniedzēja.

• Plašāku informāciju skatiet Windows Media Player tiešsaistes palīdzībā.

102


iTunes lietošana

Mūzikas failus, kas importēti datorā no mūzikas kompaktdiska vai iegūti internetā, var nosūtīt

uz diktofonu, kā arī atskaņot ar diktofonu.

Lietojot iTunes, mūzikas failus no mūzikas kompaktdiskiem var konvertēt (kopēt) (☞ 104. lpp.)

un mūzikas failus, ko esat iegādājies jebkurā mūzikas izplatīšanas vietnē, var vienkārši nosūtīt

uz diktofonu (☞ 105. lpp.).

Logu nosaukumi

1

2

3

7

iTunes lietošana

4 5 67 8 9 0

1 Līdzekļu uzdevumjosla

2 Attīšanas taustiņš/atskaņošanas,

pārtraukšanas taustiņš/

Pārtīšanas taustiņš

3 Skaļuma regulēšanas slīdnis

4 Taustiņš pievienošanai pie

atskaņojamo failu saraksta

5 Jauktas kārtības režīma taustiņš

6 Atkārtošanas taustiņš

7 Displeja nomaiņas taustiņš

8 Diska izveidošanas taustiņš

9 Taustiņš Genius

0 Genius sānu taustiņš

103


iTunes lietošana

Mūzikas kopēšana no kompaktdiska

1 Ievietojiet kompaktdisku

CD-ROM diskdzinī un

startējiet iTunes.

2

3 4

2 Noklikšķiniet uz [iTunes] {

[Preferences] (Preferences).

3 Noklikšķiniet cilnes [Advanced]

(Papildu).

7

iTunes lietošana

4 Noklikšķiniet [Importing]

(Importēšana), lai iestatītu

faila formātu un bitu pārraides

ātrumu mūzikas failu kopēšanai

uz datoru, un noklikšķiniet

[OK] (Labi).

• Šis diktofons ir savietojams ar MP3

un WAV formāta mūzikas failiem

(☞ 36. lpp.).

[Import Using] (Importa izmantošana):

iestatiet datnes formātu mūzikas

datnes kopēšanai no kompaktdiska.

Izvēlieties [MP3] vai [WAV] formātu.

[Setting] (Iestatīšana):

Iestatiet bitu pārraides

ātrumu mūzikas faila kopēšanai no

kompaktdiska. Varat izvēlēties vai nu

[128], [160] vai [192] bitu pārraides

ātrumu.

5 Atzīmējiet izvēles rūtiņu

pie mūzikas datnēm, kuras

vēlaties kopēt.

5

6

4

6 Noklikšķiniet uz [Import CD]

(Importēt kompaktdisku).

104


iTunes lietošana

Mūzikas faila pārsūtīšana uz diktofonu

Varat pārsūtīt uz diktofonu mūzikas failus, kas ir saglabāti datorā. Lai uzzinātu, kā

kopēt mūzikas failus no kompaktdiska datorā, skatiet sadaļu „Mūzikas kopēšana no

kompaktdiska“ (☞ 104. lpp.).

1 Pievienojiet diktofonu pie datora

un startējiet iTunes.

2 Izvēlieties atskaņojamo

datņu sarakstu nosūtīšanai uz

diktofonu un atzīmējiet mūzikas

datnes, kuras vēlaties pārsūtīt.

• Mūzikas failu secību var mainīt,

pārbīdot mūzikas failu atskaņojamo

failu saraksta ietvaros.

2

3 Divreiz noklikšķiniet uz

diktofonam atbilstošā diska un

atveriet mapi [Music] (Mūzika).

• Pieslēdzot diktofonu pie Mac OS,

tas tiek atpazīts pēc produkta

nosaukuma diska nosaukuma

darbvirsmā.

• Pārsūtot mūzikas failu, kopējiet to

diktofona mapē [Music] (Mūzika).

• Mapē [Music] (Mūzika) varat izveidot

līdz 2 hierarhijām. Turklāt var izveidot

līdz 128 mapēm, ieskaitot mapi

[Music] (Mūzika).

• Katrā mapē var saglabāt līdz

999 failiem.

4 Izvēlieties nepieciešamos failus

un velciet un nometiet tos mapē

[Music] (Mūzika).

Pārvelciet

datnes šeit

7

iTunes lietošana

105


iTunes lietošana

Balss faila kopēšana kompaktdiskā

Varat nosūtīt diktofonā saglabātos balss failus uz datoru un kopēt tos kompaktdiskā.

Lai uzzinātu, kā kopēt balss failus no diktofona datorā, skatiet sadaļu „Balss failu

lejupielādēšana no diktofona“ (☞ 85. lpp.).

1 Ievietojiet CD-R/RW diskdzinī

tukšu CD-R/RW disku un

startējiet iTunes.

2 Izvēlieties vajadzīgo

atskaņojamo failu sarakstu

un atzīmējiet balss failus,

kas jākopē CD-R/RW diskā.

3 Noklikšķiniet uz [Burn Disc]

(Ierakstīt disku).

7

iTunes lietošana

4 Lai iestatītu kompaktdiska

formātu balss failu kopēšanai

CD-R/RW diskā, noklikšķiniet

uz [Burn Disc] (Ierakstīt disku).

Ja ir atlasīts [Audio CD]:

Fails tiek konvertēts un kopēts

mūzikas kompaktdiska formātā, lai to

varētu atskaņot ar audio atskaņošanas

iekārtām, kas atskaņo CD-R/RW

diskus.

Ja ir atlasīts [MP3 CD]:

Kopēšana MP3 formātā.

Ja ir atlasīts [Data CD]:

Datnes tiek kopētas ierakstāmajā

formātā.

2

3

4

106


Podkāsta importēšana

Windows

Lai saņemtu podkāsta saturu, varat vilkt un nomest podkāsta programmas ikonu, vai arī

reģistrēt satura adresi, lai meklētu un saņemtu podkāsta saturu.

Šī funkcija netiek atbalstīta sistēmā Macintosh. Lai saņemtu podkāsta saturu, izmantojiet

iTunes vai citas programmas.

Podkāsta programmas reģistrēšana

1 Palaidiet programmu „Olympus

Sonority“.

2 Atveriet tīmekļa pārlūku un

dodieties uz tīmekļa podkāsta

vietni.

3 Velciet podkāsta reģistrācijas

ikonu un nometiet to

programmas „Olympus Sonority“

mapē [Podcast] (Podkāsts).

• Podkāsta reģistrācijas ikonas var

atšķirties atkarībā no tīmekļa apraides

vietnes. Plašāku informāciju skatiet

katrā podkāsta vietnē.

4 Tiek pabeigta programmas

reģistrācija.

• Kad programma ir reģistrēta, mapes

[Podcast] (Podkāsts) saraksta

skatā tiek parādīts programmas

nodrošinātais podkāsta satura saraksts.

Pēc noklusējuma reģistrācijas laikā

pieejamais jaunākais saturs tiek

lejupielādēts automātiski.

Velciet un

nometiet ikonu

tīmekļa podkāstu

reģistrācijas ikonā.

7

Podkāsta importēšana

Piezīme

• Plašāku informāciju par failu formātiem,

ko var atskaņot diktofonā, skatiet 36. lpp.

107


Podkāsta importēšana

Programmas atjaunināšana

Windows

Pēc noklusējuma programmas, kas ir reģistrētas programmā „Olympus Sonority“, tiek

automātiski atjauninātas. Lai mainītu atjaunināšanas intervālus, dodieties uz izvēlni [Tools]

(Rīki) un [Options] (Iespējas), un veiciet izmaiņas opciju dialoglodziņa cilnē Podcast

(Podkāsts). Plašāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzībā (☞ 79. lpp.).

Ja nevēlaties automātiski atjaunināt programmas, varat tās atjaunināt, veicot tālāk norādītās

darbības.

Sistēmā Macintosh nav pieejama programmu reģistrācija, atjaunināšana un funkciju

lejupielāde. Lai izmantotu šīs funkcijas, lietojiet iTunes vai citas lietojumprogrammas.

1 Izvēlieties mapi [Podcast]

(Podkāsts).

7

2 Izvēlieties programmu, kuru

atjaunināt.

1

2

Podkāsta importēšana

3 Izvēlnē [Tools] (Rīki) izvēlieties

[Update Podcast] (Atjaunināt

podkāstu) vai rīkjoslā

noklikšķiniet uz [ ].

• Tiek sākta programmas

atjaunināšana. Kad programma

ir atjaunināta, jaunais saturs tiek

iezīmēts pelēkā krāsā. Saturs,

kas ir iezīmēts pelēkā krāsā,

vēl nav lejupielādēts datorā.

108

3


Podkāsta importēšana

Satura lejupielāde

Windows

Pēc noklusējuma, ja programmas atjaunināšanas laikā tiek atrasts jaunāks saturs, tas tiek

automātiski lejupielādēts. Šo iestatījumu var mainīt, izvēloties [Tools] (Rīki) un [Options]

(Iespējas), un dodoties uz opciju dialoglodziņa cilni Podcast (Podkāsts). Plašāku informāciju

skatiet tiešsaistes palīdzībā (☞ 79. lpp.).

Ja vēlaties lejupielādi veikt manuāli, saturu var lejupielādēt, veicot tālāk norādītās darbības.

Sistēmā Macintosh nav pieejama programmu reģistrācija, atjaunināšana un funkciju

lejupielāde. Lai izmantotu šīs funkcijas, lietojiet iTunes vai citas lietojumprogrammas.

1 Izvēlieties mapi [Podcast]

(Podkāsts).

2 Noklikšķiniet uz lejupielādējamā

satura taustiņa [Download]

(Lejupielādēt).

• Tiek sākta satura lejupielāde.

Satura lejupielādes laikā tiek

procentuāli rādīts lejupielādes

statuss.

3 Lejupielāde ir pabeigta.

• Lejupielādēto saturu var atskaņot

un pārsūtīt uz diktofonu.

1

7

Podkāsta importēšana

109


Podkāsta satura importēšana

Satura pārsūtīšana uz diktofonu

Windows Macintosh

Noklusējuma iestatījumos ir norādīts, ka saturs ir automātiski jāpārsūta uz diktofona mapi

[Podcast] (Podkāsts), kad diktofons tiek pievienots datoram. Šo iestatījumu var mainīt,

izvēlnē [Options] (Iespējas) izvēloties [Tools] (Rīki) un opciju dialoglodziņā izvēloties cilni

[Podcast] (Podkāsts). Plašāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzībā (☞ 79. lpp.).

Ja vēlaties saturu pārsūtīt manuāli, veiciet tālāk norādītās darbības.

Podkāsta saturu, kas ir reģistrēts iTunes un citās programmās, var pārsūtīt uz šo diktofonu,

velkot un nometot to diktofona mapē [Podcast] (Podkāsts).

1 Izvēlieties mapi [Podcast]

(Podkāsts).

7

Podkāsta satura importēšana

2 Izvēlieties pārsūtāmo saturu

un velciet to uz diktofona mapi

[Podcast] (Podkāsts) un nometiet.

• Tiek sākta satura pārsūtīšana.

Pārsūtīšanas laikā tiek rādīts

norises logs.

3 Lejupielāde ir pabeigta.

• Uz diktofonu pārsūtītais saturs ir

atzīmēts ar ikonu [ ], kas norāda,

ka pārsūtīšana ir pabeigta.

Lai vienkārši atvērtu pārsūtītos

failus, nospiediet diktofona taustiņu

PODCAST.

1

2

110

Piezīme

• NEKAD neatvienojiet USB, kamēr mirgo

ieraksta indikators. Šādi rīkojoties, tiks

iznīcināti dati.


Programmas ceļveža funkcijas

Windows

Programmā „Olympus Sonority“ var vienkārši reģistrēt dažādas „Olympus“ podkāsta

programmas un automātiski lejupielādēt jaunu saturu. Jauno saturu var arī ērti pārsūtīt uz

diktofonu, to pievienojot datoram.

Sistēmā Macintosh nav pieejamas programmu norādījumu funkcijas.

Programmu reģistrēšana

1 Galvenā koka skata tiešsaistes

pakalpojumā noklikšķiniet uz

[Channel Guide] (Programmu

ceļvedis).

• Tiek parādīta informācija par

tiešsaistē reģistrētajām programmām.

2 Programmu sarakstā

noklikšķiniet uz vēlamās

programmas.

• Plašāku informāciju par programmu

skatiet programmas detalizētajā skatā.

3 Lai reģistrētos podkāstā,

noklikšķiniet uz [Subscribe]

(Reģistrēties).

• Kad programma ir piereģistrēta, mapes

[Podcast] (Podkāsts) saraksta skatā

tiek parādīta programmas nodrošinātā

satura apraide.

Sākotnējos iestatījumos ir norādīts,

ka reģistrēšanas laikā tiek automātiski

lejupielādēts jaunākais podkāsta

saturs.

1

7

Programmas ceļveža funkcijas

2 3

111


Audio satura ielāde

Windows

Lai diktofonā ielādētu audio saturu, izmantojiet programmu AudibleManager.

Audio satura atskaņošanu, pārvaldīšanu un pārsūtīšanu uz diktofonu var veikt, izmantojot

programmu AudibleManager.

Programmas AudibleManager instalēšana

Ja programma AudibleManager nav instalēta datorā, izdariet to, veicot tālāk norādītās

darbības.

7

Audio satura ielāde

1 Tīmekļa pārlūkā piekļūstiet

kādai no audio satura vietnēm

un lejupielādējiet programmu

AudibleManager.

http://www.audible.com/

(Amerikas Savienotās Valstis)

http://www.audible.co.uk (Lielbritānija)

http://www.audible.fr (Francija)

http://www.audible.de (Vācija)

2 Palaidiet lejupielādēto

izpildāmo failu.

• Tiek parādīts programmas

AudibleManager iestatīšanas ekrāns.

Izvēlieties pašreiz izmantotās ierīces

(OLYMPUS DM-550/450) nosaukumu

un noklikšķiniet uz taustiņa [Install]

(Instalēt).

3 Kad tiek parādīts logs [Audible

Manager License Agreement]

(AudibleManager licences

līgums), noklikšķiniet uz

taustiņa [I Accept] (Es piekrītu).

4 Tiek sākta instalācija.

• Gaidiet, līdz tiek pabeigts instalācijas

process. Kad tas ir galā, programma

AudibleManager tiek automātiski

palaista.

2

3

112


Audio satura ielāde

Ierīces pievienošana programmai AudibleManager

Ja programma AudibleManager jau ir instalēta, lai tajā izmantotu diktofonu, pievienojiet

ierīci. Veiciet tālāk norādītās darbības.

1 Izvēlnē [Devices] (Ierīces)

izvēlieties [Add New Device]

(Pievienot jaunu ierīci).

2 Kad tiek parādīts dialoglodziņš,

pārbaudiet interneta savienojumu

un noklikšķiniet uz taustiņa [Yes]

(Jā).

3 Kad tiek parādīts dialoglodziņš,

pārbaudiet pašreiz izmantotās

ierīces nosaukumu (DM-550/450)

un noklikšķiniet uz taustiņa

[OK] (Labi).

4 Tiek sākta instalācija.

• Gaidiet, līdz tiek pabeigts instalācijas

process. Kad tas ir galā, programma

AudibleManager tiek restartēta.

Pārliecinieties, vai pašreiz izmantotā

ierīce ir pievienota izvēlnei [Mobile

Devices] (Mobilās ierīces).

1

2

3

4

7

Audio satura ielāde

Audio satura iegāde

Audio saturu var iegādāties audio satura vietnē. Piekļūstiet audio satura vietnei, izmantojot

tīmekļa pārlūku, un lejupielādējiet nepieciešamo saturu, veicot vietnē norādītās iegādes

darbības.

Esošais iestatījums nosaka, ka saturs ir jālejupielādē programmas AudibleManager mapē

Library (Bibliotēka). Kad lejupielāde ir pabeigta, tiek startēta programma AudibleManager

un mapē Library tiek parādīts iegādātais saturs.

113


Audio satura pārsūtīšana

Windows

Audio saturu var pārsūtīt uz diktofona mapi [Audible] (Audio), veicot tālāk norādītās

darbības.

1 Pievienojiet diktofonu datoram.

2 Koka sarakstā [Audible Folders]

(Audio mapes) izvēlieties mapi

[Library] (Bibliotēka).

• Ekrāna labajā pusē tiek parādīts

mapē [Library] saglabātais saturs.

3 Izvēlieties uz diktofonu

pārsūtāmo saturu un

noklikšķiniet uz taustiņa [Add

to Device] (Pievienot ierīcei).

3

7

Audio satura pārsūtīšana

4 Kad tiek parādīts ievades

ekrāns [Activate Your Device]

(Aktivizējiet ierīci), ievadiet

mapes Audible lietotājvārdu

un paroli un noklikšķiniet uz

taustiņa [OK] (Labi).

5 Tiek sākta pārsūtīšana.

• Gaidiet, līdz tiek pabeigta satura

pārsūtīšana. Kad tā ir galā, pārsūtītais

saturs tiek parādīts ierīces satura

sarakstā. Pārsūtītais saturs tiek

parādīts arī mapē Library.

Piezīmes

• Kad satura fails tiek pārsūtīts uz diktofonu, katram mapes Audible satura failam automātiski

tiek izveidots [.pos] fails.

• Ja [*.pos] fails tiek dzēsts, izmantojot pārlūku Explorer, tiek dzēsta arī saglabātā

atskaņošanas pozīcija. Nākamreiz izvēloties šo failu, atskaņošana sākas no faila sākuma.

• Kad satura fails tiek pārsūtīts uz diktofonu, mapē Audible sistēmas fails tiek izveidots kā

slēptais fails. Ja šis fails tiek dzēsts, izmantojot pārlūku Explorer, audio saturu vairs nevar

atskaņot.

4

5

114


Audio satura klausīšanās diktofonā

Audio saturu, kas pārsūtīts no datora uz diktofona mapi [Audible] (Audio), var klausīties īpaši

audio saturam pielāgotā režīmā.

Audio režīms

Ja mapē [Music] (Mūzika) izvēlaties mapi [Audible], diktofons automātiski pārslēdzas uz

audio režīmu. Šis režīms ir īpaši pielāgots, lai klausītos audio saturu (režīma 3 un 4 formātos*),

kas ir pārsūtīts no datora. Audio režīma darbība atšķiras, kad tiek atlasītas citas diktofona

mapes (parastais režīms). Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Diktofona darbība audio

režīmā“ (☞ 117. lpp.).

Failu parādīšanas ekrāns audio režīmā

Audio režīmā [Play Mode] (Atskaņošanas režīms)

(☞ 50. lpp.) tiek nomainīts uz iestatījumu [File] (Fails)

neatkarīgi no izvēlnes iestatījumiem, un diktofona darbība

tiek apturēta pēc viena faila atskaņošanas. Turklāt failu

parādīšanas ekrānā tiek parādītas arī audiofailu ikonas

( , ).

Plašāku informāciju par mapju un failu izvēles veidiem

skatiet sadaļā „Mapju un failu izvēle“ (☞ 27. lpp.).

a Audiofaila indikators

a

Atkārtoti atskaņojami audiofaili

Režīma 3 un 4 formāta failus var atskaņot audio režīmā. Tikai tie audiofaili, kam ir

paplašinājums [.aa], tiek parādīti audio režīmā (diktofona mapē Audible (Audio)).

Atkārtoti atskaņojamo audiofailu formāti*

Režīms

Kodeks

3( ) ACELP (16 Kb/s.)

4( ) MP3 (32 Kb/s.)

7

Audio satura klausīšanās diktofonā

115


Audio satura klausīšanās diktofonā

Atskaņošanas pozīcija un sadaļa

Audio režīmā sākuma pozīciju var viegli pārvietot, izmantojot iespēju [Playback Position]

(Atskaņošanas pozīcija), kas ir katra faila pozīcijas informācija, kurā apkopotas iepriekšējās

apstāšanās, kā arī skatot lauku „Sadaļa“, kurā satura izplatītājs ir iepriekš iestatījis pozīciju.

Atskaņošanas pozīcija

Atskaņošanas pozīcija (informācija par pozīciju) tiek saglabāta [.pos] failā, ko automātiski

izveido diktofons katram audio satura failam ([.aa] formāta fails).

Atskaņošanas pozīcija sākotnēji atrodas faila sākumā, savukārt apturēšanas pozīcija tiek

atjaunināta atskaņošanas laikā vai kad tiek izmantota iespēja S. Play (slow playback – lēnā

atskaņošana)/F. Play (fast playback – ātrā atskaņošana).

Lai pārvietotu apturēšanas pozīciju laikā, kad diktofona darbība ir apturēta, nospiediet

taustiņu 9 vai 0. Atskaņošanas pozīcija netiek atjaunināta.

Sadaļa

Līdz pat 100 (maksimums) iedaļām (stāsta nodaļām vai ziņu segmentiem) katram failam

iestata satura izplatītājs.

7

Audio satura klausīšanās diktofonā

Piezīmes

• Kad satura fails tiek pārsūtīts uz diktofonu, katram mapes Audible satura failam tiek

automātiski izveidots [.pos] fails.

• Audio režīmā nevar redzēt indeksa atzīmes vai pagaidu atzīmes.

• Ja [*.pos] fails tiek dzēsts, izmantojot pārlūku Explorer, tiek dzēsta arī saglabātā

atskaņošanas pozīcija. Nākamreiz izvēloties šo failu, atskaņošana sākas no faila sākuma.

• Kad satura fails tiek pārsūtīts uz diktofonu, mapē Audible sistēmas fails tiek izveidots kā

slēptais fails. Ja šis fails tiek dzēsts, izmantojot pārlūku Explorer, audio saturu vairs nevar

atskaņot.

116


Audio satura klausīšanās diktofonā

Diktofona lietošana audio režīmā

Kad tiek izvēlēta mape [Audible] (Audio) vai audiofails, diktofona darbība audio režīmā

atšķiras no tā darbības parastajā režīmā.

Pārtīšana

Kad diktofona darbība ir apturēta, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 9.

➥ Kad taustiņš tiek atlaists, pārtīšana tiek apturēta. Atskaņošanas pozīcija netiek

atjaunināta. Kad tiek nospiests taustiņš PLAY (Atskaņot) ` vai OK (Labi), atskaņošana

tiek atsākta no tās pašas pozīcijas.

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 9, kad diktofons atskaņo failu.

➥ Kad atlaidīsit taustiņu 9, diktofons turpinās atskaņošanu normālā režīmā.

• Ja sadaļas sākuma pozīcija (☞ 116. lpp.) un atskaņošanas pozīcija atrodas failā vidū,

diktofona darbība šajā pozīcijā tiek apturēta.

• Ja laikā, kad diktofona darbība ir apturēta, tiek nospiests taustiņš 9, diktofons

pārvietojas līdz faila beigām un apstājas.

Ja joprojām ir nospiests taustiņš 9, diktofons pārvietojas uz nākamo failu un turpina

pārtīšanu no faila sākuma. Kad pārtinot ir sasniegtas pēdējā faila beigas, diktofona darbība

tiek apturēta pēdējā faila sākumā.

• Ja atskaņošanas laikā ir nospiests taustiņš 9 un tiek sasniegtas faila beigas, diktofons

pāriet uz faila sākumu un apstājas.

Attīšana

Kad diktofona darbība ir apturēta, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 0.

➥ Kad taustiņš tiek atlaists, attīšana tiek apturēta. Atskaņošanas pozīcija netiek

atjaunināta. Kad tiek nospiests taustiņš PLAY (Atskaņot) ` vai OK (Labi), atskaņošana

tiek atsākta no tās pašas pozīcijas.

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 0, kad diktofons atskaņo failu.

➥ Kad šis taustiņš tiek atlaista, atskaņošana tiek atsākta no tās pašas pozīcijas.

• Ja sadaļas sākuma pozīcija (☞ 116. lpp.) un atskaņošanas pozīcija atrodas failā vidū,

diktofona darbība šajā pozīcijā tiek apturēta.

• Ja laikā, kad diktofona darbība ir apturēta, tiek nospiests taustiņš 0, diktofons

pārvietojas uz faila sākumu un apstājas. Ja joprojām ir nospiests taustiņš 0, diktofons

pārvietojas uz iepriekšējā faila beigām un turpina pārtīšanu.

• Ja atskaņošanas laikā ir nospiests taustiņš 0 un tiek sasniegts faila sākums, diktofons sāk

atskaņošanu no faila sākuma.

• Turot nospiestu taustiņu 0, kad diktofona darbība ir apturēta augšējā faila sākumā,

diktofons uzsāks ātro attīšanu no pēdējā faila beigām.

7

Audio satura klausīšanās diktofonā

117


Audio satura klausīšanās diktofonā

Faila pārlēciens un sadaļas pārlēciens

Nospiediet taustiņu 9, kad diktofona darbība ir apturēta.

➥ Diktofons pārlec uz vai nu failā tuvāko atskaņošanas pozīciju, vai sadaļas sākuma

pozīciju un apstājas.

Ja pēc apturēšanas pozīcijas nav atskaņošanas pozīcijas vai sadaļas sākuma pozīcijas,

diktofons pārlec uz atskaņošanas pozīciju nākamajā failā un apstājas.

Kad diktofons ir apstājies faila sākumā, nospiediet taustiņu 0.

➥ Diktofons pārlec uz iepriekšējā faila atskaņošanas pozīciju un apstājas.

Ja diktofons nav apstājies faila sākumā, nospiediet taustiņu 0.

➥ Diktofons pārlec uz vai nu failā tuvāko atskaņošanas pozīciju, vai sadaļas sākuma

pozīciju un apstājas.

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu 9.

➥ Diktofons pārlec uz priekšu par trim sekundēm vai uz tuvāko nākamās sadaļas sākuma

pozīciju un sāk faila atskaņošanu. Kad ir sasniegtas faila beigas, diktofons apstājas faila

sākumā. Šajā gadījumā atskaņošanas pozīcija tiek atjaunināta uz faila sākuma pozīciju.

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu 0.

➥ Diktofons pārlec atpakaļ par trim sekundēm vai uz tuvāko pašreizējās sadaļas sākuma

pozīciju un sāk faila atskaņošanu. Kad diktofons sasniedz faila sākumu, fails tiek

atskaņots no paša sākuma.

• Audio režīmā iestatījums [Skip Space] (Atstarpes pārlēciens) (☞ 52. lpp.) nav derīgs.

Iestatījumu izvēlne atskaņošanas laikā

7

Audio satura klausīšanās diktofonā

Faila atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu MENU (Izvēlne) un turiet to vienu sekundi vai ilgāk.

➥ Lai pielāgotu šādus iestatījumus: [Play Speed] (Atskaņošanas ātrums) (☞ 51 lpp.),

[Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana) (☞ 50 lpp.), un [Voice Filter] (Balss filtrs)

(☞ 50 lpp.), atveriet izvēļņu ekrānu (☞ 44., 45. lpp.).

118


Diktofona kā datora ārējās atmiņas izmantošana

Papildus IC diktofona un mūzikas

atskaņotāja funkcijām šo diktofonu

var izmantot arī kā datora ārējo datu

nesēju – saglabāt tajā datus no datora

un pēc tam tos atkal nolasīt.

Ja diktofons ir pievienots datoram, varat

lejupielādēt datus no datu nesēja uz datoru,

kā arī augšupielādēt datu nesējā datorā

saglabātus datus.

Piezīme

• Datu pārsūtīšanas laikā tiek rādīts

paziņojums [Busy] (Aizņemts)

un mirgo ierakstīšanas indikators.

NEKAD neatvienojiet USB, kamēr mirgo

ierakstīšanas indikators. Šādi rīkojoties,

tiks iznīcināti dati.

Windows

1 Diktofona pieslēgšana

datoram (☞ 80. lpp.).

2 Atveriet Explorer logu.

3 Atveriet produkta

nosaukuma mapi.

• Atverot [My Computer] (Mans

dators), diktofons tiek atpazīts

pēc diska vai produkta nosaukuma.

4 Kopējiet datus.

5 Atvienojiet diktofonu no datora

(☞ 81 lpp.).

Macintosh

1 Diktofona pieslēgšana datoram

(☞ 80. lpp.).

• Pieslēdzot diktofonu pie Mac OS,

tas tiek atpazīts pēc produkta

nosaukuma diska nosaukuma

darbvirsmā.

2 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi

uz produkta nosaukuma ikonas.

3 Kopējiet datus.

4 Atvienojiet diktofonu no datora

(☞ 81. lpp.).

7

Diktofona kā datora ārējās

atmiņas izmantošana

119


Cita informācija

Trauksmes paziņojumu saraksts

Paziņojums Nozīme Paskaidrojums Darbība

[Battery Low]

(Zems bateriju līmenis)

Maza bateriju

jauda.

Bateriju jauda samazinās.

Ievietojiet jaunas baterijas

(☞ 14. lpp.).

[File Protected]

(Aizsargāts fails)

Dzēšana ir

bloķēta.

Tika mēģināts dzēst

bloķētu failu.

Faila atbloķēšana (☞ 46. lpp.).

[Cannot record in this Folder]

(Nevar ierakstīt šajā mapē)

Mape nav

paredzēta audio

failu ierakstīšanai.

Veikts mēģinājums ierakstīt

mapē [Music] (Mūzika)

vai [Podcast] (Podkāsts).

Izvēlieties mapi no [A] līdz

[E] un mēģiniet ierakstīt

vēlreiz (☞ 24., 27. lpp.).

[Index Full] (Indekss pilns)

Indekss ir pilns.

Fails ir pilns ar indeksa

atzīmēm (maksimālais skaits

ir 16 atzīmes).

Izdzēsiet nevajadzīgās

indeksa atzīmes (☞ 39. lpp.).

[Temp Mark Full] (Pagaidu

atzīmju norma pilna)

Pagaidu atzīmju

norma ir pilna.

Fails ir pilns ar pagaidu

atzīmēm (maksimālais skaits

ir 16 atzīmes).

Izdzēsiet nevajadzīgās

pagaidu atzīmes (☞ 39. lpp.).

[Folder Full] (Mape pilna)

Mape ir pilna.

Mape ir pilna ar failiem

(maks. 999 faili).

Izdzēsiet nevajadzīgos failus

(☞ 42. lpp.).

[Memory Error] (Atmiņas kļūda)

Datu nesēja

kļūda.

Datu nesēja kļūda.

Nepareiza ierīces darbība:

sazinieties ar veikalu, kurā

iegādājāties diktofonu, vai

Olympus servisa centru, lai

veiktu remontu (☞ 127. lpp.).

8

[Card Error]

Datu nesēja

kļūda.

Karte microSD nav pareizi

atpazīta.

Izņemiet karti microSD

un ievietojiet to no jauna

(☞ no 22. līdz 23. lpp.).

Trauksmes paziņojumu saraksts

120

[Licence Mismatch]

(Nederīga licence)

[Memory Full] (Pilna atmiņa)

Nelegāli kopēta

datne.

Datu nesējā vairs

nav brīvas vietas.

Mūzikas faili ir kopēti

nelegāli.

Datu nesējā vairs nav

brīvas vietas.

[No File] (Nav faila) Nav datnes. Mapē netika atrasti faili.

[Format Error]

(Formatēšanas kļūda)

[Can’t make the system file.

Connect to PC and delete

unnecessary file] (Nevar

izveidot sistēmas failu.

Pievienojiet diktofonu datoram

un izdzēsiet nevajadzīgo failu)

Formatēšanas

kļūda.

Nevar izveidot

pārvaldības

failu.

Veicot diktofona atmiņas

formatēšanu, radās kļūda.

Pārvaldības datni nevar

izveidot, jo datu nesējā

nepietiek brīvas vietas.

Izdzēsiet failu (☞ 42. lpp.).

Izdzēsiet nevajadzīgos

failus (☞ 42. lpp.).

Izvēlieties citu mapi

(☞ no 24. līdz 27. lpp.).

Atkārtoti formatējiet

atmiņu (☞ 71. lpp.).

Pieslēdziet diktofonu

datoram un izdzēsiet

nevajadzīgos failus.


Trauksmes paziņojumu saraksts/Problēmu novēršana

[Cannot play this file]

(Failu nevar atskaņot)

Fails, kuru nevar

atskaņot.

Nesaderīgs formāts.

Apstipriniet tādu failu, ko var

atskaņot šajā diktofonā.

[Please Select The File]

(Izvēlieties failu)

Neatlasīts fails.

Fails nav izvēlēts.

Izvēlieties failu un veiciet

nepieciešamo darbību.

[Same folder. Can't be

moved(copied).] (Tie paši

faili. Nevar pārvietot (kopēt).)

[Some files. Can't be

moved(copied).] (Tie paši

faili. Nevar pārvietot (kopēt).)

[This file can't be divided.]

(Failu nevar sadalīt.)

Failu nevar

pārvietot

(kopēt).

Failu nevar

pārvietot

(kopēt).

Fails, kuru nevar

sadalīt.

Problēmu novēršana

Jūs mēģināt pārvietot

(kopēt) tajā pašā mapē.

Galamērķī ir fails ar tādu

pašu nosaukumu, vai arī

failam ir DRM.

Jūs mēģināt sadalīt failu

blakus PCM failiem, kas

ierakstīti šajā diktofonā.

Izvēlieties citu mapi.

Izvēlieties citu failu.

Izvēlieties citu failu.

Pazīme Iespējamais cēlonis Darbība

Displejā nekas

neparādās

Diktofons

neieslēdzas

Nevar ierakstīt

Atskaņojot

nav dzirdama

skaņa

Ierakstīšanas

līmenis ir pārāk

zems

Nepareizi ievietotas baterijas.

Bateriju jauda samazinās.

Barošana ir izslēgta.

Bateriju jauda samazinās.

Barošana ir izslēgta.

Diktofons ir režīmā HOLD (Aizturēt).

Atmiņā ir pārāk maz brīvas vietas.

Sasniegts maksimālais failu skaits.

Pieslēgtas austiņas.

Skaļuma līmenis ir iestatīts uz [00].

Nav noregulēts ierakstīšanas līmenis.

Mikrofona jutība ir pārāk maza.

Iespējams, tas ir tādēļ, ka pievienoto

ārējo ierīču izvades līmenis ir pārāk zems.

Pārbaudiet, vai bateriju polaritāte =

un - ir pareiza (☞ 14. lpp.).

Ievietojiet jaunas baterijas (☞ 14. lpp.).

Ieslēdziet barošanu (☞ 18. lpp.).

Ievietojiet jaunas baterijas (☞ 14. lpp.).

Ieslēdziet barošanu (☞ 18. lpp.).

Izslēdziet diktofona režīmu HOLD

(Aizturēt) (☞ 19. lpp.).

Izdzēsiet nevajadzīgos failus (☞ 42. lpp.).

Iestatiet citu mapi

(☞ no 24. līdz 27. lpp.).

Lai lietotu iebūvēto skaļruni, atvienojiet

austiņas.

Noregulējiet skaļuma līmeni (☞ 33. lpp.).

Noregulējiet ierakstīšanas līmeni un

mēģiniet ierakstīt vēlreiz (☞ 47. lpp.).

Iestatiet mikrofona jutību režīmā [High]

(Augsta) vai [Middle] (Vidēja) un mēģiniet

vēlreiz (☞ 47. lpp.).

Koriģējiet pievienoto ierīču

izvades līmeni.

8

Trauksmes paziņojumu saraksts/

Problēmu novēršana

121


Problēmu novēršana

Balss datnes

netiek

ierakstītas ar

stereo skaņu

Nav atrodama

ierakstītā balss

datne.

Pievienotais ārējais mikrofons var

ierakstīt tikai mono skaņu.

[Rec Mode] (Ierakstīšanas režīms)

ir iestatīts uz monofonisko

ierakstīšanas režīmu.

Nepareizā mape.

Ierakstot, kamēr pieslēgts ārējais mono

mikrofons, skaņa tiek ierakstīta tikai

kanālā L.

Iestatiet [Rec Mode] (Ierakstīšanas režīmu)

uz stereo ierakstīšanas režīmu (☞ 47. lpp.).

Pārslēdziet uz pareizo mapi

(☞ no 24. līdz 27. lpp.).

8

Problēmu novēršana

Atskaņošanas

laikā dzirdami

trokšņi

Nevar

izdzēst failu

Nevar

izdzēst mapi

Kontrolējot

ierakstīšanu,

dzirdams

troksnis

Nevar iestatīt

indeksa

atzīmes un

pagaidu

atzīmes

Nevar uzlādēt

Diktofons tika kustināts ieraksta laikā. --------

Diktofons ierakstīšanas vai atskaņošanas

laikā bija novietots līdzās mobilajam

tālrunim vai dienasgaismas lampai.

Fails ir bloķēts.

Fails ir lasīšanas režīmā.

Ir mapes, kuras diktofons neatpazīst.

Rodas akustiskā rezonanse.

Sasniegts maksimālais atzīmju skaits.

Fails ir bloķēts.

Fails ir lasīšanas režīmā.

Ir ievietotas baterijas, kas nav Ni-MH

uzlādējamās baterijas.

Nav nospiests apturēšanas taustiņš.

Pārvietojiet diktofonu.

Faila atbloķēšana (☞ 46. lpp.).

Atbloķējiet datni vai atceliet datorā datnes

iestatījumu „tikai lasāms“.

Lai dzēstu mapes, pievienojiet diktofonu

datoram.

Ja iebūvētā skaļruņa pastiprinātājs un

līdzīgas ierīces atrodas tuvu viena otrai,

pastāv risks, ka radīsies audio rezonanse.

Ierakstīšanas kontrolei ir ieteicams

izmantot austiņas.

Sāciet regulēšanu ar austiņu attālināšanu

no mikrofona, mikrofonu nevērsiet austiņu

virzienā, samaziniet ierakstīšanas kontroles

skaļumu utt.

Izdzēsiet nevajadzīgās atzīmes (☞ 39. lpp.).

Faila atbloķēšana (☞ 46. lpp.).

Atbloķējiet datni vai atceliet datorā datnes

iestatījumu „tikai lasāms“.

Ievietojiet komplektā iekļautās

uzlādējamās baterijas.

Nospiediet un turiet apturēšanas taustiņu

un pievienojiet diktofonu datoram un

maiņstrāvas adapterim.

122


Piederumi (papildiespējas)

Piederumus, kas paredzēti „Olympus“ IC diktofonam, var iegādāties mūsu uzņēmuma tīmekļa

vietnes tiešsaistes veikalā. Piederumu izvēle ir atkarīga no valsts.

s USB savienojuma maiņstrāvas

adapteris: A514

DC5V maiņstrāvas adapteris USB

savienojuma izveidei

s 2 kanālu mikrofons (universāli

orientēts): ME30W

Divi ME30 mono mikrofoni tiek

piegādāti komplektā ar miniatūru

statīvu un pievienošanas adapteri. Šie ir

ļoti jutīgi universāli orientēti mikrofoni

ar spraudkontakta atbalstu, kas ir labi

piemēroti muzikālu priekšnesumu

ierakstīšanai.

s Kompakts peilēšanas mikrofons

(vienvirziena): ME31

Virziena mikrofoni ir paredzēti āra skaņu,

piemēram, putnu dziesmu ierakstīšanai.

Tā metāla korpuss nodrošina augstu

izturības pakāpi.

s Augstas jutības mono mikrofons

ar trokšņu novēršanas funkciju

(vienvirziena): ME52W

Šo mikrofonu izmanto, lai ierakstītu

skaņu no attāluma, samazinot apkārtējo

troksni

s Saspraudes mikrofons (universāli

orientēts): ME15

Mazs, ērti noslēpjams mikrofons ar

piespraudi.

s Speciāla tālvadības ierīce: RS30W

Kad uztvērējs ir pieslēgts ligzdai REMOTE,

diktofona ierakstīšanas un apturēšanas

funkcijas var vadīt ar tālvadības ierīci.

Uztveršanas pozīciju var regulēt, tādējādi

ļaujot jums vadīt diktofonu no dažādām

pusēm.

s Mikrofons tālruņa sarunas

ierakstīšanai: TP7

Austiņu tipa mikrofons, ko var ievietot

ausī, runājot pa tālruni. Balss vai tālruņa

sarunu var skaidri ierakstīt.

s Ni-MH uzlādējamās baterijas

un lādētāja komplekts: BC400

(Eiropā)

BC400, komplektā ar Ni-MH uzlādējamo

bateriju lādētāju (BU-400) un 4 Ni‐MH

uzlādējamām baterijām (BR401)

komplektā. Šis lādētājs spēj ātri uzlādēt

Olympus AA vai AAA Ni-MH uzlādējamās

baterijas.

s Ni-MH uzlādējamās baterijas:

BR401

Augstas efektivitātes uzlādējamās

ilgi kalpojošās baterijas.

s Savienojuma vads: KA333

Savienojuma vads ar stereo

minikontaktiem (ø3,5) ar pretestību

abos galos. Izmantojiet, lai savienotu

diktofona austiņu ligzdas izeju ar

mikrofona ieejas ligzdu ieraksta laikā.

Pievienoti arī spraudņu pārveidošanas

adapteri (PA331/PA231), lai pārveidotu

uz mono minispraudni (ø3,5) vai mono

minispraudni (ø2,5).

s Maciņš: CS126

(iekļauts tikai DM-550

komplektācijā)

Modeļu DM-550 un DM-450

komplektācijā iekļautais maciņš pasargā

diktofonu no trieciena un netīrumiem.

Saspraude, mikrofona turētājs un

ministatīva atveres atrodas somiņas

aizmugurējā daļā. To var arī izmantot

kā ierīces turētāju (statīva fiksēšanas

laikā pagrieziet statīva skrūves, nevis

diktofonu).

8

Piederumi

123


Tehniskie dati

8

Tehniskie dati

124

Galvenās īpašības

4 Ierakstīšanas datu nesējs:

Iebūvētā atmiņa

DM-550: 4 GB

DM-450: 2 GB

karte microSD (512 MB līdz 16 GB)

4 Ierakstīšanas formāts:

Linear PCM (pulsa koda modulācija)

(modelim DM-550)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)

WMA (Windows Media Audio)

4 Ievades līmenis:

[Mic Sense]:[Middle] – 60 dBv

4 Maksimālā darba jauda:

320 mW (8 Ω skaļrunis)

4 Maksimālā austiņu izejas jauda:

≤_ 150 mV (atbilstoši EN 50332-2)

4 Plaša diapazona specifisku

austiņu izejas jauda:

75 mV ≤_ (atbilstoši EN 50332-2)

4 Skaļrunis:

Iebūvēts ø23 mm apaļš aktīvais skaļrunis

4 MIC ligzda:

ø3,5 mm mini ligzda, pretestība 2,2 kΩ

4 EAR ligzda:

ø3,5 mm mini ligzda, pretestība 8 Ω

vai vairāk

4 Nepieciešamā strāvas barošana:

Baterijas: AAA baterija (LR03) vai

Olympus Ni-MH uzlādējamās baterijas

Ārējā strāvas padeve: USB savienojuma

maiņstrāvas

adapteris (A514) 5 V

4 Ārējie izmēri:

110 mm×38,9 mm×16 mm

(bez izvirzījumiem)

4 Svars:

84 g (ieskaitot baterijas)

4 Ekspluatācijas temperatūra:

0 °C–42 °C

Vispārējais frekvenču diapazons

4 Ierakstīšanas vai atskaņošanas

režīma laikā:

Lineārās PCM formāts

Ierakstīšanas

režīms

Vispārējais frekvenču

diapazons

48 kHz 40 Hz līdz 23 kHz

44,1 kHz 40 Hz līdz 21 kHz

MP3 formāts

Ierakstīšanas

režīms

Vispārējais frekvenču

diapazons

320 Kb/s. 40 Hz līdz 20 kHz

256 Kb/s. 40 Hz līdz 20 kHz

192 Kb/s. 40 Hz līdz 19 kHz

128 Kb/s. 40 Hz līdz 17 kHz

WMA formāts

Ierakstīšanas

režīms

ST XQ

ST HQ

ST SP

HQ

SP

LP

Vispārējais frekvenču

diapazons

40 Hz līdz 19 kHz

40 Hz līdz 16 kHz

40 Hz līdz 9 kHz

40 Hz līdz 13 kHz

40 Hz līdz 8 kHz

40 Hz līdz 3 kHz

4 Iebūvētais stereo mikrofons

(ierakstīšanas režīmā):

DM-550: 70 Hz līdz 20 kHz

DM-450: 100 Hz līdz 15 kHz

• Ņemiet vērā, ka, ierakstot MP3 formātā

vai WMA formātā, augšējā frekvenču

diapazona robežvērtība ir atkarīga no

ierakstīšanas režīma (skat. attēlu augšā).


Tehniskie dati

Ieraksta laiks

4 Lineārās PCM formāts:

Ierakstīšanas

režīms

Iebūvētie

atmiņa

(2 GB)(DM-450)

Iebūvētie

atmiņa

(4 GB)(DM-550)

karte microSD

1 GB 2 GB 4 GB

48 kHz - 5h.45min. 1h.15min. 2h.45min. 5h.30min.

44,1 kHz - 6h.15min. 1h.20min. 3h. 6h.

4 MP3 formāts:

Ierakstīšanas

režīms

Iebūvētie

atmiņa

(2 GB)(DM-450)

Iebūvētie

atmiņa

(4 GB)(DM-550)

karte microSD

1 GB 2 GB 4 GB

320 kbps 13h.30min. 27h.45min. 6h.30min. 13h.30min. 27h.

256 kbps 17h. 34h.45min. 8h. 17h. 34h.

192 kbps 22h.45min. 46h.15min. 11h. 23h. 45h.

128 kbps 34h. 69h.30min. 16h.30min. 34h. 68h.

4 WMA formāts:

Ierakstīšanas

režīms

Iebūvētie

atmiņa

(2 GB)(DM-450)

Iebūvētie

atmiņa

(4 GB)(DM-550)

karte microSD

1 GB 2 GB 4 GB

ST XQ 33h. 68h. 16h. 33h. 66h.

ST HQ 66h.30min. 136h. 32h. 67h. 133h.

ST SP 133h. 272h. 65h. 135h. 266h.

HQ 133h. 272h. 65h. 135h. 266h.

SP 262h. 535h. 128h. 267h. 524h.

LP 522h. 1065h. 255h. 531h. 1042h.

Ierakstīšanas iespēja, ja faila lielums pārsniedz 2 GB

Ierakstīšana turpinās arī tad, ja lineārajā PCM formāta ierakstīšanā viena faila lielums

pārsniedz 2 GB.

• Fails, kas pārsniedz 2 GB lielumu, tiek saglabāts atsevišķos 2 GB failos. Tas tiek atskaņots

kā vairāki faili.

• Ja ieraksts pārsniedz 2 GB lielumu, mapē var tikt saglabāti vairāk nekā 999 faili. Diktofons

neatpazīs tūkstošo failu un pārējos, kas tam sekos, tādēļ pārliecinieties, pievienojot

diktofonu datoram.

Piezīmes

• Iepriekš norādītas tikai orientējošas vērtības.

• Iespējams arī cits ieraksta laiks, jo var būt pieejamās brīvās datu nesēja vietas atšķirības.

• Ievērojiet, ka iespējamā ieraksta atšķirības palielinās, ja izvēlēts mazs bitu skaits un ātrums.

• Pieejamais ieraksta laiks var būt īsāks, ja veicat vairākus īsus ierakstus (norādītais pieejamais

ieraksta laiks un jau ierakstītā ieraksta laiks ir aptuveni rādījumi).

8

Tehniskie dati

125


Tehniskie dati

Maksimālais ieraksta laiks vienā failā

4 Lineārās PCM formāts:

48 kHz 3 h.

44,1 kHz 3 h. 20 min.

4 MP3 formāts:

320 Kb/s. 29 h. 40 min.

256 Kb/s. 37 h. 10 min.

192 Kb/s. 49 h. 40 min.

128 Kb/s. 74 h. 30 min.

4 WMA formāts:

ST XQ

ST HQ

ST SP

HQ

SP

LP

26 h. 40 min.

26 h. 40 min.

53 h. 40 min.

26 h. 40 min.

53 h. 40 min.

148 h. 40 min.

Piezīmes

• Viens fails nevar būt lielāks par aptuveni 4 GB (WMA un MP3 faili) un aptuveni 2 GB

(lineārā PCM formāta – WAV faili).

• Neatkarīgi no atlikušā atmiņas daudzuma viena faila maksimālais skaņas ieraksta

ierobežojums atbilst iepriekšminētajām vērtībām.

Bateriju kalpošanas laiks

4 Sārma baterijas:

8

Tehniskie dati

126

Ierakstīšanas režīms

Iebūvētais stereo

mikrofons

(ierakstīšanas

režīmā)

Iebūvētie

skaļruņi

(atskaņošanas

režīmā)

Atskaņošana ar

austiņām

PCM 48kHz 32 h. 18 h. 49 h.

MP3 128kbps 37 h. 19 h. 57 h.

ST XQ 38 h. 19 h. 58 h.

LP 51 h. 19 h. 58 h.

4 Ni-MH uzlādējamās baterijas:

Ierakstīšanas režīms

Iebūvētais stereo

mikrofons

(ierakstīšanas

režīmā)

Iebūvētie

skaļruņi

(atskaņošanas

režīmā)

Atskaņošana ar

austiņām

PCM 48kHz 27 h. 15 h. 39 h.

MP3 128kbps 30 h. 16 h. 45 h.

ST XQ 30 h. 16 h. 46 h.

LP 41 h. 16 h. 46 h.


Tehniskie dati/Tehniskā palīdzība un atbalsts

Piezīmes

• Iepriekš norādītas tikai orientējošas vērtības.

• Uzņēmums Olympus ir novērtējis bateriju kalpošanas laiku. Atkarībā no bateriju tipa un

lietošanas apstākļiem, to kalpošanas laiks ir dažāds.

Tehniskie dati un dizains var tikt mainīti

bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskā palīdzība un atbalsts

Tālāk norādīta kontaktinformācija, lai vērstos pēc tehniska atbalsta tikai Olympus

diktofoniem un programmatūrai.

s Tehniskā atbalsta tālruņa numurs ASV un Kanādā

1-888-553-4448

s Lietotāju atbalsta e-pasta adrese ASV un Kanādā

distec@olympus.com

s Tehniskā atbalsta tālruņa numurs Eiropā

Bezmaksas tālruņa numurs: 00800 67 10 83 00

pieejams Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Luksemburgā,

Holandē, Norvēģijā, Portugālē, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Apvienotajā Karalistē.

Pārējā Eiropas daļā pieejami maksas tālruņa numuri:

+ 49 180 567 1083

+ 49 40 23773 4899

s Lietotāju atbalsta e-pasta adrese Eiropā

dss.support@olympus-europa.com

Klientiem Eiropā

„CE“ zīme norāda, ka šī iekārta atbilst Eiropas drošības, veselības, apkārtējās vides un patērētāju

aizsardzības prasībām.

Šis simbols [krusteniski pārsvītrota atkritumu tvertne, WEEE IV pielikums] norāda uz īpašu elektrotehnikas

un elektronikas ierīču delete savākšanas kārtību ES dalībvalstīs. Lūdzam neizmest ierīces mājsaimniecības

atkritumos. Lai atbrīvotos no šīs ierīces, izmantojiet savā valstī pieejamās atgriešanas un savākšanas

sistēmas. Attiecas uz izstrādājumu: DM-550/DM-450

Šis simbols [krusteniski pārsvītrota atkritumu tvertne, direktīvas 2006/66/EK II pielikums] norāda uz

atsevišķu izlietoto bateriju savākšanas kārtību ES dalībvalstīs. Lūdzam neizmest baterijas mājsaimniecības

atkritumos. Lai atbrīvotos no izlietotajām baterijām, izmantojiet savā valstī pieejamās atdošanas un

savākšanas sistēmas.

8

Tehniskie dati/

Tehniskā palīdzība un atbalsts

127


Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111

http://www.olympus.com

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 1-888-553-4448

http://www.olympusamerica.com

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40-237730

(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.

http://www.olympus-europa.com

KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, UK Tel. 0800-111-4777

http://www.olympus.co.uk

OLYMPUS Latvia SIA

Vienības gatve 87 b, LV - 1004 Rīga, Tālr.: +371 67623334

LV-BD2506-01

AP0906

More magazines by this user
Similar magazines