26.11.2014 Views

Konferences darba kārtība - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

Konferences darba kārtība - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

Konferences darba kārtība - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 70. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Pedagoģijas zinātnes sekcija

Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi

Vadītāja prof. Tatjana Koķe

16. februārī, plkst. 10:00-16:00

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, G-16.aud.

Jūrmalas gatvē 74/76

09:30-10:00 Reģistrācija

10:00-10:10 prof. Tatjanas Koķes ievadvārdi

10:10-10:55

prof. Andrejs Rauhvargers

Ieskats Eiropas Augstākās izglītības telpas attīstībā no 2009. – 2012. gadam saistībā ar

augstskolu docētāju kompetenču attīstību

11:00-11:55

Darbseminārs „Docētāju profesionālās pilnveides pieredze Latvijā augstskolu iekšējās

kvalitātes un izcilības kultūras veidošanās kontekstā” (vad. A.Rauhvargers)

12:00

LU Pedagoģijas muzeja telpās (Anniņmuižā, Jūrmalas gatve 74/76) izstādes „Augstākās

izglītības vēsture Latvijā” atklāšana (LU Pedagoģijas muzeja vad. prof. Aīda Krūze, RTU

vad. pētniece Alīda Zigmunde, LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas

bibliotekāre Ilona Vēliņa - Švilpe)

12:30-13:00 Pusdienu pārtraukums

13:00-16:00 Referāti paralēlsesijās


1. paralēlsesija. G-16.audit.

Vadītāja prof. Aīda Krūze

13:00-13:15 Ilona Vēliņa-Švilpe

LU bibliotēka – Universitātes vēsturiskā

mantojuma glabātāja: digitālā kolekcija

LU rektori”

13:15-13:30 Ērika Lanka

Docētāja profesionālā ētika kā

akadēmiskās kultūras sastāvdaļa

13:30-13:45 Juris Dzelme, Ivars Linde

Studenta un docētāja atbildība par studiju

rezultātiem

13:45-14:00 Ingrīda Bolgzda, Eridiana Oļehnoviča

Augstskolu docētāju profesionālā

pilnveide doktorantūras studijās

14:00-14:15 Velta Ļubkina, Svetlana Ušča,

Inese Patapova

Doktorantu pieredzes pilnveide profesora

asistenta praksē Dortmundes universitātē,

Vācija

14:15-14:30 Aina Kucina, Jeļena Jaņeviča,

Emīlija Černova

Latvijas Universitātes Latgales filiāle

docētāju pedagoģiski profesionālai

tālākizglītībai

2. paralēlsesija. A-315.audit.

Vadītāja asoc. prof. Lūcija Rutka

Plakāta/ stenda referāts (Poster Session)

Santa Striguna

Pedagoģisko vērtību aktualizācija jauno

mācībspēku kvalifikācijas celšanas procesā

Mihails Čehlovs, Zoja Čehlova

Docētāja kompetence izglītības

humanizācijas aspektā

Alīda Samuseviča

Pedagoģiskā kompetence augstskolā

studentu un docētāju skatījumā

Ieva Berkmane

Augstskolu docētāju pedagoģiskās

kompetences kritēriju aprobācija

uzņēmējdarbības studiju programmu

mācībspēkiem

Nora Lūse

Atskaņotājmākslas docētāja izcilības

kritēriji mūzikas augstskolā

Lūcija Rutka, Evija Latkovska

Docētāju psiholoģiski pedagoģiskās

kompetences veicināšana – VALIDPACK

(Validation of informal and non-formal

psycho-pedagogical competencies of adult

educators) iespējas

Ludmila Bavrina

Pedagoģiskās kompetences īstenošana

studiju kursu izstrādē un realizācijā,

pasniedzot angļu valodu studiju un

profesionāliem mērķiem terciārajā (AI)

līmenī

3. paralēlsesija. A-419.audit.

Vadītāja doc. Ligita Stramkale

Plakāta/ stenda referāts (Poster Session)

Gundega Tomele

Individuālā un institucionālā starptautiskā

sadarbība Montesori pedagoģijas studiju

kursu un zinātniskās pētniecības ietvaros

Olga Dementjeva

Vidusskolas absolventu konkurētspējas

attīstība ES augstākās izglītības telpā

Anita Aizsila

Skolotāju tālākizglītība mūžizglītības

kontekstā

Karine Oganisjana

Skolotāju uzņēmības attīstības trīs fāzes

starpdisciplinārajā mācību vidē

Rita Birziņa

Studentu izpratne par e-mācīšanos sociālās

klātbūtnes kontekstā

Rasma Vīgante

Studentu profesionālā kompetence

speciālajā pedagoģijā

Vita Balama

Starpkultūru komunikācijas jautājums

uzņēmējdarbības vidē


14:30-14:45 Juris Dzelme, Ivars Linde, Zane

Krišjāne

Studiju programmu konkurētspējas

noteikšana

14:45-15:00 Irēna Upeniece

RSU docētāju profesionālās pilnveides

norise un aktualitātes

15:00-15:15 Inga Odiņa

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas

docētāju profesionālā pilnveide

15:15-15:30 Aīda Krūze, Alīda Zigmunde

Pedagoģijas vēsturiskais mantojums

augstskolu docētāju talākizglītībā

15:35-16:00 Noslēguma diskusija G-16. audit.

Vadītāji prof. Tatjana Koķe un prof. Andrejs Rauhvargers

Jeļena Zaščerinska

Studentu komunikatīvās kompetences

vajadzību izpēte akadēmiskās angļu

valodas studijās no docētāju viedokļa

Anita Līdaka

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu

institūta pētnieku kvalifikācijas celšanas

iespējas zinātnisko lasījumu kontekstā

Manuel Joaquín Fernández González

Bi-profesionālās identitātes integrācijas

veicināšana studiju procesā: Latvijas

Mūzikas akadēmijas gadījuma analīze

Sarmīte Tūbele

Docētāju profesionālo kompetenču

pilnveide – studiju procesa kvalitātes

priekšnoteikums

Inta Klāsone

Mākslinieks - pedagogs profesionālās

pilnveides procesā: pieredze un risinājumi

Ligita Stramkale

Mūzikas metodika pirmsskolas skolotāju

sagatavošanas procesā

Liene Batņa, Ilze Vilde, Irēna Nelsone,

Dace Medne

Satura un metožu realizācija studiju

procesā mūzikas skolotāju izglītībā

augstskolā

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!