tūrisma organizācija un vadība - Vidzemes Augstskola

va.lv

tūrisma organizācija un vadība - Vidzemes Augstskola

VIDZEMES AUGSTSKOLA

Pašnovērtējuma ziņojums

Profesionālā bakalaura studiju programma

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Studiju programmas direktore

Inese Ebele, Mg.sc.soc.

VALMIERA

2008./2009. AK. GADS


2

SATURA RĀDĪTĀJS

1. TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU

PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI, IEGŪSTAMIE STUDIJU

REZULTĀTI

LPP.

3

2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 4

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 4

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 5

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 6

6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 8

7. STUDĒJOŠIE 9

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 11

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS

NODROŠINĀJUMS

11

10. ĀRĒJIE SAKARI 13

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 14

12. PIELIKUMI 18

Saīsinājumu saraksts

ViA – Vidzemes Augstskola

TVVF – Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte

TOV – Tūrisma organizācijas un vadība


3

1. TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN

UZDEVUMI

Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmu 2005.gada

14.decembrī akreditācijas komisija akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr.033.-918,

14.12.2005).Beidzot studijas TOV studiju programmā tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds

tūrisma vadībā un tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja kvalifikācija (LR profesiju klasifikatora kods

Nr.1229 08).

Sekmīgi pabeigtas Tūrisma organizācijas un vadības programmas studijas dod iespēju tālākai

izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs maģistrantūras programmās. (Izglītības un zinātnes ministrijas

Rīkojums Nr.700. “Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības

iegūšanas,” 05.02.1997.). ViA TOV nodaļā tiek īstenota akreditēta maģistrantūras programma

“Tūrisma stratēģiskā vadība”, kas saturiski ir tiešs studiju programmas “Tūrisma organizācija un

vadība” turpinājums.

TOV programma tiek īstenota gan pilna, gan nepilna laika studiju formās.

Saskaņā ar MK 2001.gada 20. novembra noteikumos Nr. 481. “Noteikumi par otrā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajiem vispārīgajiem stratēģiskajiem

mērķiem un uzdevumiem un Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2004.-2008. un 2009.-2015.

izvirzītajām prasībām tūrisma izglītībai realizējamās studiju programmas TOV studiju programmas

galvenie mērķi un uzdevumi:

Mērķi:

1. Sagatavot mūsdienīgi izglītotus tūrisma nozares speciālistus profesionālai darbībai tūrisma un

viesmīlības uzņēmumos, kā arī darbam valsts iestādēs, pašvaldībās, kas nodarbojas ar tūrisma

un atpūtas organizēšanu un attīstību;

2. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un

sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

3. Veicināt studējošo personības attīstību, nodrošināt vispusīgu interešu un patstāvīgas domāšanas

attīstību, veidot kritisko domāšanu, attīstīt studējošos par radošām personībām.

Uzdevumi:

1. Dot studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari

un tā vietu valsts ekonomikā, uzsvaru liekot uz tūrisma vadību no tūrisma uzņēmuma viedokļa,

tūrisma produkta attīstību un mārketingu, tūrisma plānošanu un reģionālo attīstību.

2. Veidot studentos prasmes un iemaņas, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, izvēloties

adekvātas izglītības, vadības metodes un paņēmienus, uzsvaru liekot uz lietišķo zināšanu ieguvi

un pētniecības iemaņu attīstīšanu, kas tiek akcentēts ar kursa darbu, gada projektu, bakalaura

darbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību.

3. Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas

–darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt

problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas darbs ar

datoru, vairāku svešvalodu zināšanas u.c.

4. Sekmēt studentos motivāciju tālākizglītībai, veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu,

atbildīgu un radošu personību.

5. Veicināt esošās Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes materiāli tehniskās bāzes

nepārtrauktu paplašināšanu un uzlabošanu;

6. Veicināt Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes akadēmiskā personāla

papildināšanu ar pieredzējušiem tūrisma un viesmīlības nozares praktiķiem, mācībspēku

piesaisti no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs; veicināt

regulāru mācībspēku kvalifikācijas celšanu;

7. Attīstīt sadarbību ar tūrisma un viesmīlības uzņēmumiem, valsts un pašvaldību

iestādēm, kā arī nevalstiskām organizācijām.


4

2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA

Studiju programmas organizācijā ir ievēroti šādi principi:

• pēctecība un secīgums, atbilstošs studiju disciplīnu loģikai un savstarpējai saiknei - pirmajos

studiju gados tiek apgūti atsevišķu zinību pamati (Ievads tūrismā, Ievads uzņēmējdarbībā,

Datorzinības, zināšanas tiek padziļinātas, paplašinātas un diferencētas vēlākajos studiju gados

(Biznesa plāns, Tūrisma produkts, Tūrisma mārketings, Finanšu vadības pamati) un nostiprinātas

praksē un studentu patstāvīgajā pētnieciskā darbā.

• pamata un profesionālās specializācijas studiju kursu saskaņotība - studiju programmas pamata

kursos apgūtās teorētiskās zināšanas tiek padziļinātas un izvērsti apgūtas izvēlētās specializācijas

kursos, piemēram, kursu Tūrisma mārketings papildina kurss Tūrisma produkta veicināšana,

Tūrisms un vide papildina Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms utt.

• teorijas un prakses sasaiste – kursu ietvaros tiek organizētas tematiskas ekskursijas uz tūrisma

uzņēmumiem, Viesmīlības kursu papildina prakse viesmīlības servisā, 7.semestrī ir noteikta 6

nedēļu pētnieciskā (pirmsdiploma) prakse.

Studiju process tiek organizēts atbilstoši ViA un TVVF normatīvajiem dokumentiem:

- TOV studiju programma;

- TOV studiju kursu programmas;

- ViA studiju gada plāns;

- TOV nodarbību grafiks;

- ViA Studiju nolikums;

- Nolikums par studējošo akadēmiskās ētikas ievērošanu ViA;

- TOV programmas prakses nolikumi;

- Metodiskie noteikumi gada projektu un bakalaura darbu izstrādāšanā un aizstāvēšanā Tūrisma

un viesmīlības vadības fakultātes bakalaura studiju programmām.

Dokumenti studentiem ir pieejami Studentu rokasgrāmatā vai ar tiem var iepazīties pie

administrācijas vai elektroniskajā vidē e-punkts, iekštīkls, bet studiju kursa programmas (kursa

aprakstus) katrs students saņem kursam uzsākoties.

Atbilstoši 2007.gada 6.jūlija Senāta lēmumam, Vidzemes Augstskolas profesionālās augstākās

studiju programmas “Tūrisma organizācija un vadība” pilna laika studijas ir 4 akadēmiskie gadi

(programmas īstenošana 3,5 kalendārajos gados), nepilna laika studijas ir 5 akadēmiskie gadi

(programmas īstenošana 4,5 kalendārajos gados). Studiju apjoms ir 160 kredītpunkti. Prakses,

atbilstoši tūrisma un viesmīlības nozares izteiktajai sezonalitātei, plānotas vasarā. Pilna laika studijās

prakses notiek pēc 2., 4., 6.semestra, un iegūtie kredītpunkti tiek ieskaitīti 7.semestrī. Nepilna laika

studijās prakses notiek pēc 3., 5., 7.semestra, un iegūtie kredītpunkti tiek ieskaitīti 8.semestrī.

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS

Apgūstot TOV studiju programmu, jāiegūst 160 kredītpunkti (KP). TOV programmas struktūru veido:

1. Obligāti apgūstamā daļa, kuras īpatsvars sastāda 85 % no studiju apjoma, kurā ietverta obligātā

studiju prakse (16,25% studiju apjoma) un studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs (12,5 % no

studiju kopapjoma). Studiju kursu apguve ir organizēta pa studiju gadiem loģiski pēctecīgā

secībā.

2. Profesionālās izvēles daļa, kuras apjoms ir 11,25 %. Studiju programmā tiek piedāvātas 2

specializācijas bloki: tūrisma plānošana valsts un pašvaldību iestādēs, aktīvā tūrisma vadība, kā

arī citi profesionālās izvēles kursi, to skaits un ievirze ir variējama atbilstoši darba tirgus

mainīgajām prasībām.

3. Brīvās izvēles daļā, kuras apjoms ir 3,75 %. Brīvās izvēles kursos tiek piedāvāta arī dažādu

svešvalodu padziļināta apguve u.c. kursi, kas var būt arī nesaistīti ar tūrisma nozari.


5

kredītpunkti %

Vispārizglītojošie kursi (A daļa) 20 12,5

Nozares teorētiskie pamatkursi ( A daļa) 38 23,75

Nozares profesionālās specializācijas kursi 58 36,25

• Nozares profesionālās specializācijas kursi 32 20

(A daļa)

• Izvēles nozares profesionālās specializācijas 18 11,25

kursi (B daļa)

• Zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde 8 5

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 3,75

Prakse 26 16.25

Valsts pārbaudījums (bakalaura darba izstrāde) 12 7.5

Kopā 160 100%

1.tabula.Studiju programmas daļu īpatsvars TOV programmā

Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas satura dalījumu skatīt pielikumā nr.1.

Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms ir 2, 3 vai 4 KP. Katru studiju gadu veido 7-12

kursi (atkarībā no studiju formas), prakses (viesmīlības servisā, rezervēšanas sistēmās, mācību prakse,

prakse uzņēmumā) un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv bakalaura

darbu.

Prakses TOV programmā tiek realizētas 4 veidos (katram prakses veidam izstrādāts prakses

nolikums) studentam jāiegūst 26 KP:

• prakse uzņēmumā;

• mācību prakse (ekskursija);

• prakse viesmīlības servisā;

• prakse rezervēšanas sistēmās.

2007.gada 27.jūnijā programmā tika veiktas izmaiņas, atbilstoši jaunākajām attīstības

tendencēm tūrisma nozarē, ekspertu, darba devēju un absolventu ieteikumiem. Precizēti vairāku

studiju kursu nosaukumi, kā arī programmā ietverti jauni studiju kursi. Izmaiņas studiju programmas

A daļā ir 18%. Akreditētās un pārstrukturizētās programmas salīdzinājumu skatīt pielikumā nr.2.

Izmaiņas profesionālajā augstākajā izglītības studiju programmā “Tūrisma organizācija un

vadība” apstiprinātas Vidzemes augstskolas Senāta sēdē 2007.gada 27.jūnijā, lēmums 9./4.2. un

2007.gada 6.jūlijā, lēmums 10./1.1.

Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Zināšanu pārbaudes formas ir mutiskas un rakstveida, zināšanu novērtēšanai tiek lietota desmit

ballu sistēma (Ministru kabineta noteikumi Nr. 481 20. 12. 2001.). Katrā kursā ir izstrādāti savi

vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students

kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti.

TOV programmā nav paredzētas sesijas, students ieskaiti vai eksāmenu kārto pēc attiecīgā

kursa beigām, kas veicina regulāru un sistemātisku zināšanu apguvi. Studiju darba kopējais

novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos

no vairākiem studenta darbiem katrā kursā (skatīt pielikumā nr. 7.). Vērtēšanas sistēma ir katra kursa

izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs studentam izsniedz pirmās nodarbības laikā.

Gala vērtējums, kurš ierakstīts pārbaudījuma protokolā, docētājam Studiju daļā jānodod 3

nedēļu laikā pēc gala pārbaudījuma dienas.

Studentu sekmju rezultāti tiek apkopoti un tiek analizēti Tūrisma un viesmīlības vadības

fakultātes akadēmiskā personāla kopsapulcēs vismaz reizi semestrī. Sekmju rezultāti tiek ņemti vērā

pie studentu rotācijas budžeta vietās, studentu mobilitātes programmu kandidātu atlasē.


6

Gada projektu un bakalaura darbu vērtēšana

2008./2009.ak.g. saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" Valsts pārbaudījumu (bakalaura darbu)

aizstāvēšanas komisijā piedalījās tūrisma nozares profesionāļi. 2008./2009. ak. g. bakalaura darbu

aizstāvēšanas komisijā bija Mārtiņš Malcenieks (komisijas vadītājs) - Aktīvā tūrisma centra “Eži”

izpildirektors, Kristīne Reinholde (komisijas vadītāja vietniece) - SIA „Projektu vadības partneri”

direktore, SIA „Baltic Hospitality” pārdošanas konsultante , Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes

viespasniedzēja, Andra Magone –SIA “Hotel Tigra” mārketinga un pārdošanas vadītāja,

Jānis Andrušaitis – Gaujas nacionālā parka Līgatnes dabas taku daļas vadītājs,

Aivars Mackevičs - Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors, Ronalds Pētersons - „Kalamaki

Travel” (Grieķija.) rezervēšanas nodaļas vadītājs, Enārs Plinta - TAVA Tūrisma informācijas

departamenta projektu vadītājs, Artis Gustovskis –TAVA Kurzemes reģiona tūrisma biroja vadītājs,

Ilze Grīnfelde – Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektore,

Linda Lotiņa - Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektore; TSV maģistra studiju programmas

direktore, kuri atzinīgi vērtē TOV programmas studentu bakalaura darbus, kā arī bakalaura darbu

aizstāvēšanas organizāciju. Komisijas priekšsēdētāja atsauksmi skatīt pielikumā nr.

Bakalaura darbu galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums - 50%, recenzenta vērtējums -

30 %, darba vadītāja vērtējums - 20%.

Gada projekti arī ir publiski jāaizstāv, to vērtē darba vadītājs, recenzents un komisija, vismaz 3

pasniedzēju sastāvā. Bakalaura darbu un gada projektu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: A

kritērijs 10% – tēmas aktualitāte un izvēlētās tēmas izvēles pamatojums darba ievadā, B kritērijs 25%

– pētāmās problēmas skaidrība; darba struktūras pieteikums ievadā un paša darba izklāstā; problēmas

analīzei izvēlēto teoriju piemērotība; izvēlētas metodes atbilstība darba specifikai, C kritērijs 35% –

rezultātu analīze un interpretācija, tās rezumējums loģiskos slēdzienos un secinājumos, D kritērijs 10%

– darba noformējums (literatūras saraksts, atsauces, tabulas u.c.) darba valoda (valodas stils un domu

skaidrība), E kritērijs 20% – uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu loģiskā un secīga veidā,

uzskate, atbildes uz jautājumiem. Katrs kritērijs tiek izvērtēts 10 ballu sistēmā.

Gada projektu un bakalaura darbu 2008./2009.ak.g. izstrādātās tēmas skatīt pielikumā nr.5.

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA

TOV programma tiek realizēta divās studiju formās: pilna laika un nepilna laika formā.

TOV programmas studiju plānā norādīto kursu apguve pilna laika studentiem notiek lekcijās,

semināros, diskusijās, grupu darbos, lietišķajās spēlēs, praktiskajās nodarbībās. Liels uzsvars studiju

procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studijas, referātu, kursa

darbu, gada projektu izstrāde. Grupu nodarbībās studenti attīsta spējas argumentēti aizstāvēt savu

viedokli un māku prezentēt ziņojumu, runas kultūru.

Lekciju un semināru vai grupu nodarbību attiecība pilna laika studentiem lielākajā daļā kursu ir

50 %: 50 %, izņēmums ir svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās līdz 20 studentiem (skatīt

pielikumā nr. 6.). Lekcijās tiek izmantoti multi mēdiju projektori (docētāji lekcijas sagatavojuši Power

Point prezentāciju veidā, studiju materiāli tiek ievietoti iekštīkla vidē: http://punkts.va.lv - tiek

izmantota Doceos vide, kas ar ESF projekta atbalstu tika adaptēta augstskolas vajadzībām un iztulkota

latviešu valodā. Projekta ietvaros pasniedzēji izgāja apmācības kursus darbam Doceos vidē),

kodoskopi, TV, video un citi jaunākie tehniskie līdzekļi:, kā arī dažas nodarbības tiek izmantotas

datoru auditorijas un bibliotēka.

Vairāku kursu ietvaros tiek izstrādāts kursa projekts (grupas izstrādāts pētījums) un rīkotas

ārpusauditoriju nodarbības – pieredzes apmaiņa tūrisma un viesmīlības nozares organizācijās.

Galvenā nepilna laika klātienes nodarbību forma ir lekcija (izņemot svešvalodas, nodarbības

notiek grupās pa zināšanu līmeņiem), kur kontaktstundu skaits - uz 1 kp ir 5 akadēmiskās stundas.

Docētāji lekcijas ietvaros iekļauj diskusijas, kā arī nelielus praktiskos darbus un kontroldarbus, kā arī

vienas dienas pieredzes apmaiņas vizītes tūrisma uzņēmumos, tūrisma objektos. Nepilna laika studijās

pārējo laiku aizņem patstāvīgās studijas, kā arī grupu diskusijas, studiju darbu izstrāde, pārbaudījumu

kārtošana un konsultācijas ar pasniedzējiem klātienē un e-vidē: http://punkts.va.lv.


7

Saziņa starp mācībspēku un studentu iespējama izmantojot intranet vidi http://punkts.va.lv, kā

arī ar elektroniskā pasta starpniecību un tiekoties individuālās konsultācijās ar pasniedzēju.

Studiju nodarbību grafiku 2008./2009.ak.g. pilna un nepilna laika studentiem izstrādāja TOV

studiju programmas direktore, sadarbojoties ar Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes vecāko

speciālisti, bet auditoriju plānojums tika saskaņots ar ViA Studiju daļu.

TOV studiju programmas prakses atbilstoši tūrisma nozares specifikai tiek plānotas aktīvās

sezonas laikā.

Pilna laika studentu prakses uzņēmumā laiki:

• 1.kursa studentiem 2008./2009. akadēmiskajā gada pavasara semestrī (maijā) noritēja

prakse viesmīlības servisā (sadarbojoties ar Valmieras 36.arodvidusskolas prakšu bāzi).

• 2.kursa studentiem pavasara semestrī noritēja prakse rezervēšanas sistēmās 2 kredītpunktu

apjomā (sadarbojoties ar uzņēmumu Amadeus Latvija) un 4 nedēļu prakse uzņēmumā vasaras

mēnešos.

• 3.kursa studenti 6 nedēļas bija praksē uzņēmumos.

• 4.kursa studenti 2008./2009. akadēmiskā gada pavasara semestrī veica 8 nedēļu

pirmsdiploma praksi uzņēmumā.

• Pateicoties Socrates Erasmus prakšu programmas stipendijām 2009. gada pavasarī un

vasarā 14 TOV programmas students (gan pilna, gan nepilna laika) izmantoja iespēju praktizēties

3 mēnešus ārvalstu tūrisma uzņēmumos (skatīt pielikumu nr.6.).

Nepilna laika studentu prakses uzņēmumā laiki:

• 1.kursa studentiem 2008./2009. akadēmiskajā gadā noritēja prakse viesmīlības servisā

(sadarbojoties ar Valmieras 36.arodvidusskolas prakšu bāzi).

• 2.kursa, 3.kursa, 4.kursa un 5.kursa studenti 2009.gada vasarā izgāja praksi uzņēmumā.

Studentu prakses uzņēmumā ir galvenais veids, kad notiek tieša vai netieša sadarbība ar

potenciālajiem darba devējiem. TOV programmas studenti praktizējas dažādos tūrisma uzņēmumos

vai arī ar tūrisma darbību saistītās valsts un pašvaldību iestādēs. Netiek ierobežota studenta vēlme

pašam par prakses vietu izvēlēties kādu tūrisma uzņēmumu, studiju programmas direktore un

starptautiskās daļas darbinieki palīdz studentam atrast kontaktus ar vēlamo organizāciju, ja tas ir

nepieciešams. Praksi aizstāvot, students sagatavo prakses atskaiti, kurai pievienota prakses devēja

vērtējuma anketa par studenta darbu, kā arī publiski uzstājas ar ziņojumu. Par praksi students saņem

vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts. Prakses novērtēšanā piedalās TVVF docētāji. Studentu darbs

prakses vietās novērtēts pozitīvi. Atzīmēts labs svešvalodu prasmes līmenis, studenti pārvalda vairākas

svešvalodas, pozitīva attieksme pret darbu un pienākumiem, labas komunikāciju spējas. Ir

izveidojusies laba sadarbība ar darba devējiem un TOV programmas studentiem regulāri tiek

piedāvātas dažādas prakšu vietas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mācību prakses - ekskursijas tika organizētas 2008./2009. akadēmiskā gada pavasara

semestrī. Tās mērķis ir studentu praktisko prasmju pilnveidošana tūrisma pasākumu, galvenokārt,

ceļojuma organizēšanā un vadīšanā. Studentam pēc mācību prakses jāsniedz prakses izvērtējums,

prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta. Mācību praksei piešķirtie līdzekļi 2008./2009.ak.g. -

450 Ls uz vienu mācību prakses grupu. Mācību ekskursijā devās pilna laika 2. un 3.kursa studenti,

nepilna laika 3., 4. un 5.kursa studenti.

Prakse viesmīlības servisā tiek organizēta 1.kursa studentiem sadarbojoties un izmantojot

Valmieras 36.arodvidusskolas prakšu bāzi, piesaistot par prakses vadītājiem šīs skolas mācībspēkus.

Prakse sastāv no divām daļām: saimnieciskā dienesta un viesu apkalpošanas. Tās mērķis ir studentu

praktisko prasmju pilnveidošana viesmīlībā un viesu apkalpošanā. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīts vai

neieskaitīts.

Prakse rezervēšanas sistēmās pilna laika 2.kursa studentiem un nepilna laika 5.kursa studentiem

tiek īstenota sadarbojoties un izmantojot uzņēmuma AMADEUS Latvija bāzi. Prakses mērķis ir studentu

praktisko prasmju pilnveidošana rezervēšanas sistēmās kā nozīmīgu tūrisma industrijas pakalpojuma

sastāvdaļu, galveno akcentu liekot uz populārāko globālās izplatīšanas sistēmu Amadeus, dodot iespēju

iegūt AMADEUS sertifikātu. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīts vai neieskaitīts.


8

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un bakalaura darbu izstrāde

Studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas veicināšana tiek uzskatīta par būtisku

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu TVVF. Gada projektus 2008./2009. ak.g. izstrādāja pilna

laika 2. un 3. kurss, nepilna laika 4. kurss. 2008./2009. ak. g. tika izstrādāti un aizstāvēti pilna laika

studijās 99 gada projekti un 41 bakalaura darbs, nepilna laika studijās – 45 gada projekti un 18

bakalaura darbi.

TVVF mācībspēki rosina studentus izvēlēties aktuālas, praktiski realizējamas tēmas.

2008./2009. ak. g. izstrādātās pētniecisko darbu tēmas (skatīt pielikumā nr.5.) Zinātniskā darbība ir

orientēta gan uz kvalitatīviem, gan kvantitatīviem pētījumiem.

Gada projektu un bakalaura darbu tēmas un darba vadītājus apstiprina Tūrisma un viesmīlības

vadības fakultātes akadēmiskā personāla kopsapulcē. Gada projektu un bakalaura darbu recenzentus

nozīmē TOV programmas direktore.

Vairākus 2008./2009.ak.gadā izstrādātos gada projektus un bakalaura darbus ļoti atzinīgi

novērtējuši nozares profesionāļi, interesi izrādījuši žurnālisti, kā arī tie kļuvuši par dažādu konkursu

laureātiem.

Sākot ar 2009.gadu gada projekti un bakalaura darbi tiek iesniegti gan elektroniski, gan drukātā

veidā. Gada projektu un bakalaura darbu drukātās versijas, kuru vērtējums ir augstāks par 7 ballēm,

pieejami ViA bibliotēkā, pārējie atrodas ViA arhīvā. Darbu elektroniskā versija ļauj veiksmīgāk

organizēt recenzēšanas un darbu aizstāvēšanas procesu, ko atzinīgi novērtējusi arī Valsts pārbaudījuma

komisija un docētāji. Nākotnē tas ļaus operatīvāk ar pētījumu rezultātiem iepazīstināt nozares

pārstāvjus. ViA TVVF studentu bakalaura darbu kopsavilkumi sadarbojoties ar Eiropas Reģionālā

tūrisma institūtu ir apskatāmi portālā www.turismabizness.lv. Docētāji iesaista studentus arī

nozīmīgākos pētniecības darbos. Piemēram, profesora J.Kalnača vadībā TOV programmas studente

Dana Andrupe veica datu apkopošanu ATLAS kultūras tūrisma pētījumam pasaulē. TOV studenti

piedalījās vietējo iedzīvotāju aptaujās ZBR teritorijā, kuru rezultāti tika izmantoti ZBR ilgtspējīgas

attīstības profila izveidē.

2008./2009.ak.gadā TOV pilna laika 4.kursa studenti Lija Ukemarka, Dana Kalniņa, Juris Dubrovskis

un Lauma Gulbe Augstskolu Intelektuālajā olimpiādē "Personāla vadība esošajos ekonomiskajos

apstākļos” ieguva 2.vietu.

15 Latvijas augstskolu, Latvijas universitātes Fonda un Swedbank stipendiju konkursa „Open Mind"

1. kārtas stipendijas saņēma TOV programmas studentes Ilze Bloka par pētījumu „Atalgojuma

sistēmas tūrisma un viesmīlības organizācijās” un Lija Ukermarka par pētījumu „Personāla atlase

tūrisma un viesmīlības uzņēmumos- darba sludinājumu analīze tūrisma un viesmīlības nozarē”.

Pētījumu vadītāja – lektore Inese Ebele.

6.STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS

Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas

Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajiem

noteikumiem (Nr. 481., 20.11.2001.) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu,

kā arī uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartam (apstiprināts ar IZM rīkojumu Nr. 283.,

2002.16.05.) un šai profesijā nodarbināto tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja profesionālās

kvalifikācijas (profesionālās kvalifikācijas kods pēc profesiju klasifikatora Nr.1229. 08) iegūšanu.

Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši LR Profesiju klasifikatorā formulētajām profesiju 1315

un 1319 06 profesionālas kompetences prasībām un profesijas “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”

(apstiprinātam ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283.) standartam. Profesijas standarts

konkrētajai tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja kvalifikācijai, kuru iegūst studiju programmas

absolventi vēl nav izstrādāts, tomēr, izvērtējot programmas apguves laikā iegūstamo zināšanu un

prasmju līmeni, var secināt, ka programma pilnībā nodrošina gan nepieciešamās zināšanas, gan

prasmes, tā saturiski un strukturāli spēj nodrošināt tūrisma un viesmīlības nozarei nepieciešamo

speciālistu sagatavošanu gan šodienas, gan nākotnes prasību līmenī. Studiju programmas absolventi

sekmīgi darbojas tūrisma un viesmīlības nozarē gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Tūrisms ir viena no vadošajām nozarēm pasaulē, tomēr arī šo nozari ir skārusi ekonomiskā

krīze. Pasaules ceļojumu un tūrisma padome norāda, ka 2008.gadā ieņēmumi no starptautiskā tūrisma


9

veido 11% no kopējiem eksporta ieņēmumiem, taču perspektīvā līdz 2018.gadam rādītājam tiek

prognozēta negatīva izmaiņu tendence, samazinoties līdz 10,3%.

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam norādīts, ka, lai arī Latvijas

tūrisma nozarei pašreiz ir negatīva bilance, un arī turpmākajos gados prognozēts attīstības tempu

samazinājums, būtiski nodrošināt tādu tūrisma attīstību veicinošo pasākumu efektīvu realizāciju, kas

nodrošinātu Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu konkurētspēju, t.i. kvalitāte, atbilstība tirgus un

patērētāju prasībām, samērīgā cena, atpazīstamība un atraktivitāte. Lai veicinātu valsts eksporta spēju,

uzsvars ir jāliek uz ārvalstu ceļotāju piesaisti, tomēr ilgtspējīgas izaugsmes pamatā ir vietējā tūrisma

piedāvājuma attīstīšana, kas veicina Latvijas tūrisma nozares negatīvās bilances līdzsvara uzlabošanos.

Tāpēc izšķiroša loma ir kompetentiem tūrisma nozares speciālistiem. TOV studiju programma tiek

regulāri aktualizēta, atbilstoši tūrisma attīstības virzieniem, aktuālajām tendencēm starptautiskajā

tūrismā, kā arī Latvijas situācijai un nākotnes perspektīvām.

7.STUDĒJOŠIE

Studentu skaita izmaiņas TOV programmā 2008./2009.ak.gadā

2008./2009.ak.g. TOV programmu apguva 361 studenti, no kuriem 171 pilna laika, 190 nepilna

laika studijās. 2009./2010.g TOV programmu apgūst 315 studenti, no kuriem 167 pilna laika, 148

nepilna laika studijās.

3.tabula. Studējošo skaits TOV programmā (uz 21.09.2009)

Kurss Pilna laika studenti Nepilna laika studenti

1.kurss 48 24

2.kurss 39 17

3.kurss 30 27

4.kurss 50 48

5.kurss - 32

167 148

Imatrikulācijas noteikumi:

2008. gadā pilna laika studijās tika uzņemti 43 studenti: par budžeta līdzekļiem tika uzņemti 10

studenti, par maksu - 33 studenti 2009. gadā pilna laika studijās tika uzņemti 49 studenti: par budžeta

līdzekļiem tika uzņemti 9 studenti, par maksu - 40 studenti.

Vidzemes Augstskola bez konkursa par budžeta līdzekļiem Tūrisma organizācijas un vadības

programmā pilna laika studijās uzņem "Junior Achievement - Latvija" organizētā konkursa "Gada

labākais skolēns ekonomikā" uzvarētāju. Bez konkursa par budžeta līdzekļiem uzņem Latvijas

Republikas un starptautisko olimpiāžu 1. - 3.vietu ieguvējus. TOV studiju programmā bez konkursa

par budžeta līdzekļiem uzņem arī E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas 1.-3.vietas ieguvējus

kopvērtējumā.

Uzsākot studijas nepilna laika formā, nav jākārto iestājpārbaudījumi, ir dokumentu konkurss.

Studentu ieskaitīšana TOV programmā notiek, pretendentiem iesniedzot vidējās izglītības apliecinošu

dokumentu, kā arī noslēdzot studiju līgumu. 2009. gadā studijas nepilna laika studiju formā uzsāka 24

studenti.

Nepilna laika studijās ir vērojama tendence, ka samazinās uzņemto studentu skaits 1.kursā – tas

saistīts ar to, ka daļa no pieaugušajiem, kas uzreiz pēc vidusskolas nebija ieguvuši augstāko izglītību,

tagad to jau ir ieguvuši. Tāpat daudzi izvēlas vispirms iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību kādā no

Latvijas ar tūrisma un viesmīlības nozari saistītā koledžas programmā un pēc tās apgūšanas izvēlas

turpināt studijas ViA TOV programmas nepilna laika 3.kursā, otrā līmeņa augstākās izglītības

iegūšanai. Mainās arī nepilna laika studentu vecumstruktūra – arvien vairāk nepilna laika studentu

studijas ir uzsākuši uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas vai drīz pēc tam. Tas skaidrojams ar

ekonomiskās situāciju valstī un iedzīvotāju nepieciešamību apvienot studijas ar darbu, lai nodrošinātu

ienākumus.


10

2008.gada imatrikulēto pilna laika studentu rezultāti

2008. gadā reflektantiem stājoties Tūrisma organizācijas un vadības programmā, tika ņemti

vērā šādi rezultāti: centralizētā eksāmena rezultāts angļu valodā (30%), centralizētā eksāmena rezultāts

latviešu valodā un literatūrā (20%), vidējā atzīme atestātā (15%), vidējā atzīme algebrā, ģeogrāfijā,

biznesa ekonomiskajos pamatos un vēsturē (30%) un Latvijas Republikas skolēnu zinātnisko darbu

konkursu sasniegumi (1.-3. vieta) (5%). Pielikumā nr.8. -angļu valodas centralizētā eksāmena un

atestāta vidējo atzīmju rādītāji.

2009. gadā konkurss uz studijām par budžeta līdzekļiem bija 10,78 reflektanti uz vienu studiju

vietu, 9 studiju vietas par valsts budžeta līdzekļiem. (skatīt pielikumu nr.9)

2008./2009. studiju gadā pilna laika studijās tika eksmatrikulēti 12 studenti(7 – kā studiju

programmu neizpildījis, 1- kā neatgriezušies no akadēmiskā atvaļinājuma, 4 – pēc paša vēlēšanās).

Nepilna laika studijās 2008. gada rudens semestrī un 2009. gada pavasara semestrī tika eksmatrikulēti

46 studenti (40 – studiju programmu neizpildījis, 2 – kā teorētisko kursu beiguši, 2 – kā neatgriezušies

no akadēmiskā atvaļinājuma, 2 – pēc paša vēlēšanās).

2008./2009. ak. gadā TOV programmā studijām atjaunojušies 10 studenti.

Absolventi

4.tabula. TOV programmas absolventu skaits

Gads

Absolventu skaits

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas

2000. 19 -

2001. 24 -

2002. 18 -

2003. 20 -

2004. 24 -

2005. 22 -

2006. 24 24

2007. 28 20

2008. 27 19

2009. 41 18

Ar daudziem TOV programmas absolventiem saikne saglabājas kā ar potenciālajiem prakšu vietu

nodrošinātājiem, kā arī regulāri uzturot profesionālus kontaktus, kas nodrošina aktuālu informāciju par

notiekošo tūrisma nozarē. Absolventi arī apmeklē ViA tradicionālos pasākumus. Lielākā daļa TOV

programmas absolventu ir nodarbināti privātajā sektorā, tomēr plaši pārstāvēts ir arī valsts un pašvaldību

sektors. 53% no absolventiem darbs ir saistīts ar tūrisma un viesmīlības nozari. Absolventi turpina studijas

maģistratūrā gan ViA, gan citās Latvijas un Pasaules augstskolās.

Studentu līdzdalība studiju procesa organizēšanā

Par dažādām norisēm TOV programmā un Tūrisma un viesmīlības vadība fakultātē studenti

tiek informēti informatīvajās sanāksmēs, kā arī ar e-pasta un e-punkta starpniecību. Studējošo pārstāvji

ir TVVF Domes locekļi.

Katra kursa beigās studenti, aizpildot elektronisku anketu, novērtē studiju kursa kvalitāti. Anketās

ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un prasmju

noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, iespējas konsultēties ar

pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa

uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences

viedokļa, prasmes izraisīt interesi par mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba

organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas. Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par

kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt


11

ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām, kam pievērst papildus

uzmanību.

Kopumā studenti docētāju darbu un kursu saturu vērtējuši atzinīgi - ar vidējo vērtējumu 5,4 (7

ballu skalā, kur 7 ir maksimālais iespējamais vērtējums). Izteikti arī noderīgi ierosinājumi, kas tiks ņemti

vērā nākamajos gados plānojot kursu saturu un studiju metodes. 2007./2008.ak.gada studiju kursu

vērtējumus skatīt pielikumā nr.8.

8.AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS

Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes konkurētspējas priekšrocība ir augsti kvalificēts,

kompetents, progresīvs akadēmiskais personāls un profesionāli administratīvie darbinieki. TOV

programmas ietvaros 2008./2009.ak.g. pamatdarbā strādāja 11 Tūrisma un viesmīlības vadības

fakultātes docētāji. Diviem docētājiem ir doktora grāds un astoņiem maģistra grādi. Pieci docētāji

studē doktorantūrā. TOV programmas nozares obligāto kursu vadīšanā piesaistīti pasniedzēji - ViA

Informācijas tehnoloģiju nodaļas -2 docētāji (pamatdarbā), no Valodu katedras - 5 docētāji (5

pamatdarbā), kā arī 10 viesdocētāji. (akadēmiskā personāla saraksts pielikumā nr.4). No TOV studiju

programmā iesaistītā akadēmiskā personāla 28 docētājiem, 17 docētāji ir pamatdarbā strādājošie

(60%). 2008./2009.studiju gadā TVVF strādāja: 1 profesors, 1 asociētais profesors, 3 docenti, 6 lektori.

Akadēmiskā personāla darbību nosaka ViA nolikumi, darba līgumi. Akadēmiskā personāla darba

samaksu reglamentē Darba samaksas nolikums.

Notiek vairāku promocijas darbu izstrāde: “Tūrisma ilgtspējīgas attīstības iespējas lielajās

dabas aizsargājamās teritorijās (ZBR)” Latvijas Universitātē (I.Druva-Druvaskalne), „Teritoriālās

struktūras tūrismā Latvijā, to veidošanās un virzība tirgū.” Latvijas Universitātē (A.Klepers),

“Investīciju vadības sistēma viesmīlības nozares organizācijās Latvijā” Latvijas Universitāte (I.Ebele),

“Ekonomiskā izglītība zināšanu sabiedrībā, tās pilnveides iespējas” Latvijas Universitātē (M.Siņicins).

Docētāji aktīvi iesaistās dažādos starptautiskos un vietējos zinātniskos pētījumos, piedalās

zinātniskās konferencēs, sagatavo publikācijas. Tāpat docētāji aktīvi iesaistās diskusijās par nozarē

svarīgiem aktuāliem jautājumiem un problēmām, piedalās sabiedrības informēšanā un ir dažādu ES

projektu īstenotāji, vadītāji. Detalizētu informāciju par docētāju zinātnisko, pedagoģisko un

sabiedrisko darbību, kā arī kvalifikācijas celšanu, skatīt pielikumā nr.10.

9.FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS

Vidzemes Augstskola ir reģionālā augstskola, kas realizē 14 studiju programmas, kurās pašlaik

studē 992 pilna laika studenti un tai skaitā 140 maģistranti, 377 nepilna laika studenti un tai skaitā 18

maģistranti. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi

katrai studiju programmai. Pašreizējā studiju bāze atrodas Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10 . . Studiju

procesā tiek izmantotas 23 auditorijas ieskaitot konferenču zāli ar kopējo platību 1497 m 2 t.sk. 3 datoru

auditorijas ar 92 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m 2 .), datortehnikas laboratorija,

elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija un tulkošanas auditorija ar 15 datoriem. Visi datori ir

pieslēgti lokālajam tīklam, kas nodrošina vienotu informācijas apriti un ir nodrošināta pieeja

Internetam, intranetam un abonētajām datu bāzēm.

Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m 2 .), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī

veikt grupu darbu.

Studiju programmās paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko

personu līdzekļiem.

Vidzemes Augstskolas budžeta ienākumus 2 196 577 Ls 2009.gadam veido sekojošie

finansējuma avoti:

- valsts budžeta dotācija 33% jeb 716 122 Ls,

- studiju maksa 28 % jeb 623 265 Ls,

- projektu finansējums 27 % jeb 623 265 Ls,

- pārējie ViA ieņēmumi 12 %. 264 511 Ls.

Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes Augstskolas Senāts saskaņā ar valstī

noteiktajām studiju izmaksām.


12

Bibliotēkas resursi

Vidzemes Augstskolas bibliotēka dibināta 1996.gadā. 2002.gadā iestājās Latvijas akadēmisko

bibliotēku asociācijā. Kopš 2003.gada 30.janvāra ir Pasaules Tūrisma organizācijas depozītbibliotēka.

2005.gadā tika izveidots Baltijas valstu un Ziemeļvalstu apvienoto/integrēto bibliotēku sadarbības

tīkls, kurā darbojas arī Vidzemes Augstskolas bibliotēka un Valmieras bibliotēka. 2005.gada pavasarī

VIA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

Pēc bibliotēkas rekonstrukcijas 2007.gada rudenī pilnībā ir pabeigta Valmieras integrētās bibliotēkas

izveide. Valmieras integrētā bibliotēka ir Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas

ilglaicīgs sadarbības projekts, kas apvieno juridiski un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot,

sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus, paplašinot piedāvātos

pakalpojumus.

Valmieras integrētā bibliotēka ir izvietota 2 stāvos. Starp Valmieras bibliotēku un Vidzemes

Augstskolas bibliotēku pastāv vienošanās par telpu un lasītāju vietu skaitu sadalījumu, bet lietotājus

tas tikpat kā neskar, jo bibliotēku var izmantot gan VIA studenti, gan citi lietotāji.

1.stāva lasītavā (455,10m 2 ) studentiem ir pieejami 157 preses izdevumi papīra formātā latviešu, krievu

un angļu valodās. No tiem VIA bibliotēka abonē 50. Pieejama arī daiļliteratūra un atsevišķu periodisko

izdevumu arhīvs.

2.stāvā atrodas datorlasītava (67,80m 2 ) ar 26 darba vietām, no kurām VIA studentiem pieejamas 13.

Vēl otrajā stāvā izvietotas 2 lasītavas (katra 14,50 m 2 ) grupu darbam, 4 individuālās lasītavas (katra

5,20 m 2 ), un klusā lasītava (79, 20 m 2 ). 2.stāva bibliotēkas telpa ir 776,00 m 2 . Šeit izvietota nozaru

literatūra, pieejams Valmieras pilsētas un rajona novadpētniecības materiālu krājums un Eiropas

Komisijas informācijas punkts Europe Direct, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienību, kā arī

Vidzemes Augstskolas studentu labāko diplomdarbu arhīvs un Lielbritānijas padomes atbalstītais

Angļu valodas mācību centra krājums.

Mazāk pieprasītās grāmatas tiek uzglabātas krātuvē, kas atrodas ēkas pagrabstāvā.

Vidzemes Augstskolas bibliotēka studijām nepieciešamo zinātnisko literatūru, mācību grāmatas un

mācību metodiskos materiālus studiju programmu nodrošinājumam papildina katru gadu, sadarbojoties

ar studiju programmas direktoru un fakultātes dekānu. Ir speciāli izstrādāta grāmatu pieprasījumu

veidlapa, kuru apstiprina attiecīgās fakultātes dekāns un akadēmiskā prorektore.

Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits (dati uz

31.12.2008.) ir 21548, tai skaitā grāmatas – 19868, seriālizdevumi – 1477, audiovizuālie un

elektroniskie dokumenti – 207, kartogrāfiskie izdevumi – 85, datu bāzes -11

VIA abonētās datu bāzes.

Pilntekstu datu bāzes: Emerald, SpringerLink, SAGE, EBSCO. Vēl pieejamas Eiropa.lv, likumi.lid.lv,

Cambridge Journals online, LETA, nozare.lv, NAIS, „LURSOFT” laikrakstu arhīvs un arī izdevumu

The Baltic Times, ЧАС, Dienas Bizness, Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija. Sadarbībā ar

Valmieras bibliotēku lasītājiem pieejama arī datu bāze Letonika un Latvijas filmu DVD kolekcija.

Minētās datu bāzes ir pieejamas no visiem Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā strādājošajiem

datoriem. Virknei datu bāžu ir iespējams piekļūt, saņemot īpašu atļauju: NAIS, Latvijas Vēstnesis,

Dienas Bizness un citas.

Bibliotēkā pieejams pastāvīgais un bezvadu Interneta pieslēgums.

ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu

ALISE. No 2006. gada janvāra ir pieejama i-bibliotēka, kas dod iespēju no Valmieras integrētās

bibliotēkas elektroniskā kataloga veikt grāmatu pasūtīšanu, pieteikties rindā uz jau izsniegtām

grāmatām, prasīt grāmatu termiņu pagarinājumu, apskatīt datus par izsniegtajām/ laikā nenodotajām/

rezervētajām grāmatām. Tas ļauj studentiem efektīvāk izmantot bibliotēkas krājumu. Informācija par

bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir atrodama Vidzemes Augstskolas mājas lapā,

sadaļā „Bibliotēka”.


13

10. ĀRĒJIE SAKARI

Starptautiskā sadarbība

Vidzemes Augstskola aktīvi iesaistās starptautiskos sadarbības tīklos un programmās.

Sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs, augstskola studentiem nodrošina mūsdienīgu un

konkurētspējīgu izglītību.Vidzemes Augstskolai ir izveidojies plašs sadarbības augstskolu loks

Erasmus programmas ietvaros. TVVF noslēgti sadarbības līgumi ar 23 augstskolām – Austrijā,

Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē,

Somijā, Spānijā, Zviedrijā. Studentiem tiek piedāvātas arī dažādas citas stipendijas studijām ārvalstīs.

Populārākās no tām ir HESP, EEZ, Fulbraita, DAAD u.c. stipendijas. ViA studenti regulāri brauc

apmaiņas studijās uz dažādām Eiropas valstīm, kā arī izmanto Erasmus prakšu iespējas, kas dod

starptautisku pieredzi nozares uzņēmumos. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja doties

starptautiskajā praksē jebkurā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā, Islandē,

Lihtenšteinā, un Turcijā.

TOV programmas studentiem 2008./09.ak.gadā nodarbības vadīja šādi ārzemju

viespasniedzēji:

• NOCFL programmas ietvaros Ji Lei, Communication University of China, Ķīna.

• Erasmus programmas ietvaros Stefans Helgi Valssons, Iceland Tourist Guide Association,

Īslande.

• Ersamus programmas ietvaros Patriks Martins, Clair Service Hotellerie, Francija.

Erasmus programmas ietvaros TVVF fakultātē un Latvijas SPA nozares uzņēmumos pieredzes

apmaiņas vizītē viesojās Anja Tuohino - pētniece no Savolinna Centre for Tourism Studies, University

of Joensuu, Somijas.

TVVF docētājas Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne EZZ programmas ietvaros bija

pieredzes apmaiņas vizītē Lillihammer University College, Norvēģijā. Agita Līviņa Ersamus

programmas ietvaros devās pieredzes apmaiņā arī uz Association for Tourism and Leisure Education,

Dānijā un uz Wimbledon School of English, Lielbritānijā. Savukārt, docētājs Ilgvars Ābols devās

pieredzes apmaiņā uz Itāliju, Turismo Torino E Provincia. Pasniedzējs Andris Klepers docēšanas

vizītē bija University of Pannonia, Ungārijā. Pasniedzēja Inese Ebele pieredzes apmaiņas vizītē bija

Borders College, Lielbritānijā.

2008./2009. ak. g. Socrates/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējuši 26 TOV studenti

(skatīt pielikumu nr.5)

Socrates/Erasmus programmas ietvaros ViA TOV programmas kursus apguva 2008./2009.

ak.g. 11 ārvalstu studenti. (skatīt pielikumu nr.5)

TVVF docētāji un viesdocētāja lasīja kursus angļu valodā Socrates/Erasmus ārvalstu studentiem:

• I.Grīnfelde – Project Management, Baltic Tourism Product, Study Excursion

• J.Kalnačs – Baltic Cultural Heritage and Tourism

• A. Līviņa – Tourism Administration in the Baltic states, Niche Tourism

• Z.Kalniņa (viesdocētāja) - Baltic Tourism Market

TVVF docētāji Jānis Kalnačs un Ilze Grīnfelde ārvalstu studentiem vadīja arī individuālos pētījumus.

Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem

Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos:

• mācību ekskursijas uz uzņēmumiem;

• prakses un prakšu atskaišu analīze;

• tūrisma profesionāļu iesaistīšana bakalaura darbu vērtēšanā;

• tūrisma profesionāļu iesaistīšana gada projektu un bakalaura darbu konsultēšanā;

• konkrētu gada projektu vai bakalaura darbu pētniecības tēmu pasūtījums;

• konkrēti sadarbības un izpētes projekti;

• studentu iesaistīšana konkrētu darbu veikšanā.


14

Sadarbība ar tūrisma organizācijām Latvijā un pasaulē (Vidzemes Tūrisma asociāciju, Vidzemes

Attīstības aģentūra, TAVA, Latvijas TIC, ATLAS, ALTA, LVRA)

• ViA ir pilntiesīgs starptautiskās Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas (ATLAS

-The Association for Tourism and Leisure Education). biedrs, koordinatore I.Druva-

Druvaskalne. Esot šajā organizācijā Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte saņem

aktuālāko informāciju tūrisma izglītības un pētniecības jomā, kā arī popularizē ViA vārdu

tūrisma profesionāļu aprindās Eiropā un pasaulē.

• TVVF ir sadarbība ar Eiropas parlamenta Tūrisma un transporta komiteju un

Eiroparlamenta deputātu Aldi Kušķi.

• Regulāri kontakti ar lielāko daļu Tūrisma informācijas centriem (prakšu un izpētes tēmu

piedāvājumi).

• Dalība tūrisma organizāciju rīkotājos semināros, kursos.

• Sadarbība ar Vidzemes plānošanas reģiona administrāciju projekta pieteikumu

sagatavošanā un realizēšanā.

• Informācijas apmaiņa ar Tūrisma Attīstības valsts aģentūru, Eiropas Savienības

parlamenta Transporta un tūrisma komitejas Latvijas pārstāvniecības biroju.

• 2005.gada pavasarī Vidzemes augstskola pēc ViA iniciatīvas tiek uzņemta kā asociētais

biedrs Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācijā (ALTA), kas nodrošina informācijas savstarpējo

apmaiņu un aktīvu sadarbību starp ViA un Latvijas tūrisma aģentiem un tūroperatoriem.

• Kopš 2006.gada aprīļa Vidzemes Augstskola ir Latvijas Viesnīcu un restorānu

asociācijā, ViA koordinatore Inese Ebele.

• 2008.gadā noslēgts sadarbības līgums ar asociāciju “Lauku ceļotājs”.

• Norit aktīva sadarbība ar Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu.

• Sadarbība ar Siguldas reģiona tūrisma biedrību.

• Sadarbība ar Bauskas rajona tūrisma asociāciju.

• Uzsāktas sarunas Adžārijas autonomās republikas valdības pārstāvjiem, Gruzijas Vides

ministriju par studentu prakses iespējām Gruzijā un pieredzes apmaiņu.

• Sadarbība ar Latvijas Lauku konsultāciju centru

• Sadarbība ar Ekonomikas ministrijas Tūrisma departamentu.

• Sadarbība ar Vidzemes vēstures un tūrisma centru.

• Sadarbība ar Turaidas muzejrezervātu.

Ar Liepājas Pedagoģijas Akadēmiju ViA ir noslēgta vienošanās par izglītības turpināšanas

nodrošināšanu ViA studiju programmas likvidācijas gadījumā.

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

5.tabula TOV studiju programmas attīstības plāns 2008./2009. ak.g. – izpildes efektivitāte

Studiju programmas pilnveides

virzieni un veicamie pasākumi

Īstenošanas

laiks

Atbildīgais

Analizēt pieprasījuma izmaiņas Regulāri Studiju

tūrisma un viesmīlības darba tirgū

programmas

un atbilstoši tam koriģēt

direktore

programmas uzdevumus un

saturu

Komentārs par rīcības izpildi

2008./2009.ak.g.

Izpildīts. Regulāri tiek

sekots aktualitātēm.

2007.gadā veikta būtiska

programmas aktualizācija,

tāpēc 2008./09.ak.gadā

izmaiņas nebija

nepieciešamas. Jāturpina

sekot aktualitātēm nozarē.

Pilnveidot studiju kursu saturu

atbilstoši jaunākajām tendencēm

tūrisma un viesmīlības nozarē

Regulāri

Docētāji

Izpildīts. Tomēr jāveicina

aktīvāka savstarpējā

komunikācija starp

pasniedzējiem.


15

Būtiski pilnveidot studiju kursu

novērtējuma procesu, lai iegūtu

informāciju par ikviena notikušā

studiju kursa kvalitāti un

ieteikumiem tā uzlabošanai

2008./2009.ak

.g.

Studiju

programmas

direktore,

Vecākās

speciālistes

Izpildīts daļēji. Ieviesta

elektroniskā novērtēšanas

sistēma, kas padara ērtāku

un ātrāku novērtēšanas

procesu un rezultātu

analīzi. Pilnveidota

novērtēšanas anketa, kas

ļauj iegūt saturiski

kvalitatīvākus studentu

viedokļus. Tomēr nav

veikta pilnīgi visu kursu

novērtēšana un nereti

pasniedzēji kursa

novērtējumu saņēma

novēloti. Jāpastiprina

kontrole.

Studiju kursu integrācija un

savstarpēja saskaņošana

starppriekšmetu aspektā

Izstrādāt jaunu studiju kursu

programmas B daļā, atbilstoši

nozares un zinātnes attīstības

tendencēm

Katru

akadēmisko

gadu

Regulāri

Studiju

programmas

direktore,

docētāji

Studiju

programmas

direktore,

Docētāji

Izpildīts daļēji. Jālīdzsvaro

studiju slodze dažādos

kursos ar vienādu

kredītpunktu skaitu.

Jāveicina pasniedzēju

savstarpējā komunikācija.

Izpildīts daļēji. Sadarbībā

ar Sociālo zinātņu fakultāti,

Biznesa vadības fakultāti,

kā arī TVVF ietvaros

paplašināta B daļas kursu

izvēle studentiem. Jāturpina

darbs pie viesmīlības

nozares kursu izstrādes.

Attīstīt starptautisko sadarbību,

piesaistot viesdocētājus no

ārvalstu augstskolām B daļas

kursu pasniegšanā

Uzlabot jaunāko pētījuma metožu

tūrismā izmantošanu studentu

Gada projektos un Bakalaura

darbos

Katru

akadēmisko

gadu

Regulāri

Studiju

programmas

direktore,

Starptautiskā

daļa

Gada projektu

un Bakalaura

darbu vadītāji

Izpildīts. Jāturpina

viespasniedzēju piesaiste.

Izpildīts daļēji. Gada

projektu un Bakalaura

darbu kvalitāte ir

paaugstinājusies. Jāturpina

pilnveidošanas process.

Papildināt ViA bibliotēku ar

jaunāko studiju kursu apguvei

nepieciešamajiem mācību

līdzekļiem katrā studiju kursā

Docētājiem regulāri paaugstināt

savu kvalifikāciju, iepazīstoties ar

jaunākajām publikācijām nozarē,

apmeklējot un piedaloties

semināros, konferencēs

Regulāri

Regulāri

Bibliotēka,

pēc docētāju

priekšlikumie

m

Docētāji

Izpildīts. Jāveicina aktīvāka

docētāju sadarbība ar

bibliotēka.

Izpildīts daļēji. Jāveicina

docētāju aktīvāka dalība

konferencēs.


16

Sekmēt docētāju studijas

doktorantūrā, doktora grāda

iegūšanai

Veicināt docētāju zinātnisko un

pētniecisko darbu noteiktajos

pētniecības virzienos, atbilstošas

publikācijas

Sadarbība ar tūrisma un

viesmīlības nozares

profesionālajām un

akadēmiskajām organizācijām

Veicināt docētāju un studentu

dalību nacionālos un

starptautiskos projektos

Regulāri

Regulāri

Regulāri

Regulāri

ViA vadība,

TVVF dekāns

TVVF dekāns

TVVF

dekāns,

Studiju

programmas

direktore,

docētāji

TVVF

dekāns,

Studiju

programmas

direktore,

docētāji

Turpinās

Turpinās. Jāveicina

aktīvāka visu docētāju

zinātniskā darbība.

Izpildīts. Sadarbības

paplašināšana un attīstība

turpinās

Turpinās. Tomēr dalība

varētu būt aktīvāka.

6.tabula TOV studiju programmas attīstības plāns 2009./2010. ak.g.

Studiju programmas pilnveides Īstenošanas laiks

virzieni un veicamie pasākumi

Analizēt pieprasījuma izmaiņas tūrisma Regulāri

un viesmīlības darba tirgū un atbilstoši

tam koriģēt programmas uzdevumus,

saturu, formu

Atbildīgais

Studiju programmas

direktore

Pilnveidot studiju kursu saturu atbilstoši

jaunākajām tendencēm tūrisma un

viesmīlības nozarē

Studiju kursu integrācija un savstarpēja

saskaņošana starppriekšmetu aspektā

Izstrādāt jaunu studiju kursu programmas

B daļā, atbilstoši nozares un zinātnes

attīstības tendencēm.

Izvērtēt B daļas specializāciju

nepieciešamību

Attīstīt starptautisko sadarbību, piesaistot

viesdocētājus no ārvalstu augstskolām B

daļas kursu pasniegšanā

Uzlabot jaunāko pētījuma metožu

tūrismā izmantošanu studentu gada

projektos un bakalaura darbos

Papildināt ViA bibliotēku ar jaunāko

Regulāri

Katru akadēmisko gadu

Regulāri

2009./2010.ak.g.

Katru akadēmisko gadu

Regulāri

Regulāri

Docētāji

Studiju programmas

direktore, docētāji

Studiju programmas

direktore, Docētāji

TOV, TG, TSV studiju

programmas direktori,

docētāji

Studiju programmas

direktore, Starptautiskā

daļa

Gada projektu un

Bakalaura darbu vadītāji

Bibliotēka, pēc docētāju


17

studiju kursu apguvei nepieciešamajiem

mācību līdzekļiem katrā studiju kursā

Docētājiem regulāri paaugstināt savu

kvalifikāciju, iepazīstoties ar jaunākajām

publikācijām nozarē, apmeklējot un

piedaloties semināros, konferencēs

Sekmēt docētāju studijas doktorantūrā,

doktora grāda iegūšanai

Veicināt docētāju zinātnisko un

pētniecisko darbu noteiktajos pētniecības

virzienos, atbilstošas publikācijas

Sadarbība ar tūrisma un viesmīlības

nozares profesionālajām un

akadēmiskajām organizācijām

Veicināt docētāju un studentu dalību

nacionālos un starptautiskos projektos

Regulāri

Regulāri

Regulāri

Regulāri

Regulāri

priekšlikumiem

Docētāji

ViA vadība, TVVF

dekāns

TVVF dekāns

TVVF dekāns, Studiju

programmas direktore,

docētāji

TVVF dekāns, Studiju

programmas direktore,

docētāji

More magazines by this user
Similar magazines