28.11.2014 Views

Vides piesārņojums

Vides piesārņojums

Vides piesārņojums

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jēdziens par kopēju sadarbību un attīstību sākotnēji

tika lietots bioloģijā runājot par:

divu savstarpēji cieši saistītu sugu

evolucionāru mijiedarbību,

kad raksturīgās ģenētiskās iezīmes nosaka vienas

sugas labāku piemērotību,

bet šīs sugas dominējošās ģenētiskās īpatnības lielā

mērā atstāj ietekmi arī uz citām sugām

Tādējādi kopējas attīstības virzībā pastāv mijiedarbība starp

būtiskām pazīmēm, bet tās savukārt ietekmē

tālāko evolucionāro attīstību.

Kopējas attīstības sistēmās attiecības var mainīties iepriekš

neparedzamā veidā.

2


Pēc ekonomista R. Norgarda domām, arī attīstība sabiedrībā var tikt

uzskatīta kā kopēja attīstība starp kultūras un ekoloģiskajām sistēmām.

Kopējas evolūcijas paradigma paredz, ka nākotnē dažādu kultūru

attīstības progresu un harmoniju noteiks “ielāpu segas” principa

realizēšanās potenciālās iespējas.

“Ielāpu segas” metaforas būtība attiecībā uz

Baltijas jūras reģiona valstīm:

valstīm ir jāsasaistās kopējā sadarbības procesā,

izmantojot savas vietējās zināšanas, kas ir radušās

gadsimtu gaitā,

saglabājot vietējās īpatnības un kultūru

daudzveidību, Baltijas reģiona valstis spēs īstenot

ilgtspējīgu attīstību.

3


Šodien attīstītākās valstis kopīgi evolucionē pēc

līdzīgiem principiem, izmantojot:

• rietumu zinātnes sasniegumus,

• fosilo ogļūdeņražu kurināmo (naftu, dabas gāzi un akmeņogles),

• līdzīgas lauksaimniecības metodes utt.

Kopējas evolūcijas domāšanai būtu jābalstās uz

ilgtspējīgas attīstības pamatiem.

Agrāk kultūru daudzveidība bija

iespējama tāpēc, ka:

• kultūrām bija vairāk telpas,

• dažādu kultūru cilvēki nesatikās tik bieži,

• kopienas bija atkarīgas no pašu resursiem.

Mūsdienu pasaulē notiek globalizācija:

• tirgus ekonomika paplašinās,

• jaunattīstības valstis virzās uz

kopējo tirgu,

• tiek veicināta pasaules vienveidība.

4


Valodas vienveidība

Pārtikas vienveidība

Pārvietošanās brīvība un

robežu izzušana starp valstīm

5


• Zināšanas

• Vērtības

• Tehnoloģijas

• Institucionālā struktūra

Tas viss ir saistīts ar kopēju vidi katrā atsevišķā

valstī, kā arī visā Baltijas jūras reģionā un

Eiropas Savienībā kopumā.

Ilgtspēja var veidoties tikai līdz ar saudzīgi veiktām

darbībām katrā konkrētā vietā

“Tradicionālās zināšanas ir ar vietējām īpatnībām, un tās ir

tapušas unikālas kopējas attīstības rezultātā starp savdabīgām

sociālajām un ekoloģiskajām sistēmām” (D.Orrs).

Ilgtspējai jābalstās ne tikai uz tradicionālo zināšanu atjaunošanu un

saglabāšanu katrā valstī, un “ielāpu segas” principu,

bet arī uz zināšanu apmaiņu, ko jāīsteno plašākā mērogā –

ne tikai viena reģiona robežās, bet visā pasaulē.

6


Daudzas vides problēmas ir starptautiskas un reizēm pat iegūst globālu

raksturu politiskā nozīmē, jo attiecas uz plašākām teritorijām

nekā valstu ārējās robežas.

Tas saistās ar tādām lielām vides sistēmām, kā:

• Zemes atmosfēra,

• Pasaules okeāns,

• biosfēra.

Kaut gan biosfēra ekosistēmu veidā ir sadalīta starp valstīm, atsevišķas

ekosistēmas līdzsvara zudums var izraisīt negatīvu ietekmi uz citām

ekosistēmām un pat radīt risku normālai biosfēras pastāvēšanai.

Bieži vien starptautiskās vides problēmas un to risinājumu katra valsts

cenšas vērtēt no sava labuma viedokļa.

7


Atbilstoši ANO Vides programmas (United Nations Environmental

Programme - UNEP) klasifikācijai vides kvalitāti un tās mainības

tendences iedala četrās kategorijās:

1. Atmosfēra (klimats, ozona slāņa izsīkšana, gaisa piesārņojums)

2. Ūdens (iekšzemes, piekrastes un jūras ekosistēmas)

3. Zeme (meži, pārtuksnešošanās, zemes izmantošana, augsne)

4. Bioloģiskā daudzveidība

Ņemot vērā starpvalstu diplomātisko attiecību sarežģītību, starptautisko

vides jautājumu risināšanā cenšas skaidri nodalīt

globālos un pārrobežu vides jautājumus.

Svarīgākās globālās vides problēmas ir tās, kas saistītas

ar atmosfēru, it īpaši:

• klimata pārmaiņas,

• pārmērīga nozveja Pasaules okeānā,

• Antarktīdas izmantošana nākotnē

8


Kopējām pasaules vides problēmām pieskaita arī Antarktīdas

izmantošanu nākotnē, jo no tā varētu būt labums ļoti daudziem.

1959.g. tika parakstīts starptautisks līgums, kas uzliek par pienākumu

dalībvalstīm saglabāt Antarktīdu un tai pieguļošās jūras

brīvi pieejamas zinātniskiem pētījumiem.

Nav pieļaujama šīs teritorijas militarizācija,

kodolieroču turēšana tajā un ir jāveic dabas un

vides aizsardzības pasākumi.

Pasaules valstu iespējamās teritoriālās

prasības uz Antarktīdu.

9


ANTARKTIKA

“Ceremoniālais Dienvidpols”

Amundsena-Skota pētniecības

bāze.

“Aisbergi vaļu ieslēdz kuģi”

- 1920. gs. ilustrācija angļu

žurnālā par vaļu medībām

Antarktikā.


Arktika

Arktikā gaisa temperatūra sasilst divreiz ātrāk nekā citviet uz mūsu planētas. Kopš 2007. gada vasaras 40 % Ziemeļu Ledus okeāna centrālās daļas ir brīva no ledus. Zinātnieki lēš, ka reģiona dzīlēs guļ 13 % no

pasaules neatklātajām naftas un 30 % no neskartajām dabas gāzes rezervēm.

Jau ap 2030. gadu Arktikas ūdeņos varētu tikt atvērti pirmie regulārie kuģošanas ceļi, kas pavērtu iespējas tūrismam, kravu pārvadājumiem un zvejniecībai. Ledus kušana ir atvērusi jaunu kuģošanas ceļu no

Šanhajas līdz Eiropai, kas ir par 6400 km īsāks nekā tradicionālie maršruti caur Suecas kanālu. Arktikā varētu izveidoties jauns ūdensceļš, pa kuru no Eiropas līdz Ķīnai varētu nokļūt par 10-15 dienām ātrāk.

Arktikas padomē ietilpst astoņas valstis: ASV Kanāda, Dānija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Somija un Krievija. Organizācija tika izveidota, lai dalībvalstis diplomātiskā ceļā risinātu domstarpības par Arktikas

ilgtspējīgu apguvi un vides aizsardzību.

Tomēr pēdējos gados novērotas militāras aktivitātes Arktikā. 2012. gada martā Norvēģijas ziemeļos notika vienas no visu laiku lielākajām militārajām mācībām Arktikā. Tajās piedalījās vairāk nekā 16 tūkstošu

karavīru no 15 valstīm. Februārī apjomīgus kopīgus manevrus veica ASV, Kanāda un Dānija.

Līdz šim visagresīvāk savas pretenzijas uz arktiskajām teritorijām izteikusi Krievija. Krievu zinātnieku ekspedīcija 2007. gadā Ziemeļu Ledus okeāna dzelmē iesprauda valsts karogu, savukārt valsts līderis

Vladimirs Putins 2010. gadā, viesojoties arktiskajās teritorijās, kādam leduslācim uzlika raidītāju, tādējādi simboliski parādot, kurš ir Arktikas saimnieks.

Pērn Maskava paziņoja par plāniem izveidot arktisko karaspēku, kurā tiks mobilizēti 200 000 kareivju.

11


G.Hardins izvirzījis “kopīpašuma traģēdijas” metaforu, jo globālie

pasaules dabas resursi ir ļoti jutīgi pret pārmērīgu

izmantošanu vai piesārņojumu.

Šie resursi nevienam nepieder, tāpēc arī nav noteikti nekādi

ierobežojumi, privātā īpašuma robežas vai izmantošanas kvotas.

Teorētiski ikviens var turpināt izmantot kopējo īpašumu savām

personīgām vajadzībām līdz pat resursa izsīkšanai vai ekosistēmas

bojāejai.

Jebkura valsts drīkst ievadīt atmosfērā neierobežotu daudzumu

siltumnīcefektu izraisošu gāzu vai izķert visas zivis kādā zvejas rajonā.

Rezultātā kopējie resursi pārmērīgi strauji izsīkst: traģēdija ir

neizbēgamība, jo tiek izpostīti resursu krājumi,

kas mūsu pasaulē jau tā ir ierobežoti.

12


Kopējo resursu patēriņa problēma var

salīdzināt ar glābšanas laivu:

“Mēs nevaram ļaut laivā iekāpt

visiem, ja tajā vietu skaits ir

ierobežots” (G. Hardins)

Lai izvairītos no “kopīpašuma traģēdijas”, katram indivīdam ir

jāatbalsta kopīgo resursu autoritatīvas pārvadīšanas nodrošināšana

G. Hardins iesaka iecelt vadītāju, kas rūpētos par to, ka

tiek noteikts resursu izmantošanas sadalījums.

Pasaules sabiedrībai tas ir jāņem vērā un jāizstrādā kopējo resursu

saglabāšanas nosacījumi – tomēr tas ir sarežģīts starptautisks

uzdevums, jo pārāk daudz ir gan vainīgo, gan cietušo, un ir grūti

noteikt

Pašlaik vienīgais atbildību risinājums un pienākumus ir panākt starptautisku to starpā. vienošanos un

pieņemt saistošus starptautiskus daudzpusējus līgumus.

13


Saistībā ar Pasaules okeāna aizsardzību 1954. gadā tika pieņemta

konvencija par no kuģiem noplūstošā piesārņojuma novēršanu.

1959. gadā. ANO nodibināja Starptautisko jūras organizāciju (IMO),

kura pilnveido drošības pasākumus uz jūras, veicina normatīvo

aktu izstrādi un piesārņojuma samazināšanu.

Sākot ar 20.gs. 70.gadu sākumu valstis saka deklarēt piekrastes ūdeņu iekļaušanu savā

jurisdikcijā arvien lielākā mērogā – vispirms 3 jūras jūdzes, tad 12 un tagad pat 200

jūras jūdzes.

1974.g. ANO Vides programmas Jūras reģionu apakšprogramma aicināja kopā jūras

valstis, lai kopā apspriestu radušos situāciju – rezultātā radās vairāki jūru reģionālie

līgumi, kas radīja pamatu Vides rīcības plānu izstrādāšanai un

sadarbībai piesārņojuma mazināšanā.

14


Vēsturiskā jūras jūdzes definīcija

Viena jūras jūdze aptuveni atbilst 1 loka minūtei pa jebkuru meridiānu.

1 jūras jūdze = 1852 metri (precīzi.

15


20.gs. 60.gadu beigās Baltijas jūrā konstatēja bīstamu un pieaugošu

ūdens piesārņojumu un skābekļa koncentrācijas samazināšanos.

Visas Baltijas jūras valstis – Dānija, Somija, Vācijas Demokrātiskā

Republika, Vācijas Federatīvā Republika, Polija, Zviedrija un PSRS – piekrita

nekavējoties veikt pasākumus, lai samazinātu jūras piesārņojumu.

1974.g. tika pieņemta Baltijas jūras vides aizsardzības konvencija,

kuras ietvaros tika izveidota Helsinku komisija (HELCOM), lai spētu

vadīt, pārraudzīt un attīstīt kopējo darbības programmu.

Tā izveidojās sadarbības saikne vides aizsardzības un vispārējās drošības

pasākumu kopīgas risināšanas jomā starp Austrumeiropas un

Rietumeiropas valstīm.

16


1984. gadā, pirmajā Baltijas valstu ministru tikšanās reizē tika pieņemts

darbības plāns attiecībā uz četrām sfērām:

1. Piesārņojuma samazināšana

2. Zinātniskie pētījumi

3. Navigācijas drošība

4. Naftas noplūdes ierobežošana

Nacionāla rakstura problēmu risinājumi un projektu īstenošana gan

netika apspriesta un netika pieņemti atbilstoši saistoši dokumenti.

Otrajā ministru tikšanās reizē 1988.g. tika akceptēti 78 projekti, tomēr

daudzas svarīgas problēmas vēl netika skartas, pie tam tika izteikta

kritika par to, ka gandrīz nav jūtams progress, un tika pieprasīts veikt

reālus pasākumus, lai gūtu konkrētus rezultātus.

17


Pieņemtajās konvencijās un parakstītajos līgumos par starptautisko vides

vadību var saskatīt kopīgu tendenci – arvien nozīmīgāku vietu ierādīt

piesardzības principam.

Pasaules valstis tiek aicinātas nepieļaut

piesārņojuma izplatīšanos avārijās un negadījumos.

Tam par iemeslu ir daudzas katastrofālas avārijas, piemēram, AES

avārija Černobiļā, tankkuģu avārijas, naftas vadu plīsumi.

Tankkuģa “Amoco Cadiz” avārija pie

Bretaņas krastiem (Francija)

1978. gada 16. martā.

18


Starptautiskajā vides aizsardzībā iesaistīto institūciju un personu

skaits ir ļoti liels, nozīmīgākās vienības ir:

Valstis

Starptautiskas vides

organizācijas

Atsevišķi, spilgti izteikti

indivīdi

Eksperti

Sabiedrība

Globālās vides

kustības

Rūpniecība un bizness

(korporatīvais sektors)

Tikai valstīm (to valdībām) ir tiesības pieņemt starptautiski saistošus

lēmumus, bez tam, tikai suverēnu valstu valdības spēj nodrošināt

savu pilsoņu iesaistīšanu starptautisku

dokumentu īstenošanā.

19


Atbilstoši starptautisko attiecību teorijas pamatnostādnēm, valstis iesaistās

starptautiskā sadarbībā tikai tad, ja perspektīvā ir paredzama kāda labuma gūšana

savai valstij, kas citādi nebūtu iespējama.

Praktiski, valstis pat vēlas gūt maksimālu labumu no starptautiskās

sadarbības, salīdzinot ar citām valstīm, neatkarīgi no sava statusa

starptautiskajā valstu saimē.

Dažos gadījumos valstis var cerēt tikai uz netiešu labuma gūšanu, piemēram,

veicinot labu starptautisko attiecību veidošanos ar citām valstīm.

Dažkārt valstis, savu interešu vārdā pārāk uzkrītoši cenšas tikt pie izdevīga

darījuma, pat uz citu valstu rēķina.

• Dažādās konceptuālās pieejas

• Nacionālās intereses

• Valstu atbilstības līmenis un spējas

• Darbības efektivitāte

Šie ir būtiski elementi starptautisko

daudzpusējo līgumu izstrādāšanā,

pieņemšanā un īstenošanā.

20


Pasaules valstis ir ļoti atšķirīgas – ar dažādu vēsturisko mantojumu, vides

stāvokli un dabas bagātību nodrošinājumu.

Dažas no valstīm ir moderno vides

aizsardzības ideju paudējas,

piemēram, Eiropas ziemeļvalstis,

kuras:

• izvirza stingras prasības starptautiskā

vides pārvaldības un aizsardzības jomā,

• aicina piedalīties diskusijās,

• reizēm pat vienpusēji uzņemas

paaugstinātas saistības, lai iedrošinātu

citas valstis un tautas.

Arī Eiropas Savienība iestājas par stingrāku starptautisku vides pārvaldību, atvēlot

ievērojamus finanšu līdzekļus šī mērķa īstenošanai.

ASV pozīcija par pasaules sabiedrībai nozīmīgām vides problēmām, īpaši, par klimata

pārmaiņu ierobežošanu un stingrāku globālās vides pārvaldību,

ir izpelnījusies nopietnu kritiku.

21


Skaidri ir iezīmējušies vairāki valstu bloki, kurus vieno

līdzīga attieksme pret vides problēmām:

“Ziemeļu” blokā ietilpst industrializētās

Ziemeļamerikas, Eiropas un citu kontinentu

labklājības valstis

“Dienvidu” bloku pārstāv Āzijas,

Dienvidamerikas un Āfrikas

attīstošās valstis

“Jaunattīstības” valstu bloku veido bijušās Otrās

pasaules valstis (sociālisma nometnes) kopā ar

Dienvidaustrumāzijas valstīm

“Jaunattīstības” valstu bloks izaudzis no 77 valstīm (G77) līdz 130 valstīm, un tam ir

liels īpatsvars starptautisko lēmumu pieņemšanā.

Ja “ziemeļu” bloks vairāk uzmanības pievērš tādām vides problēmām, kā

klimata izmaiņas un ozona slāņa izzušana, tad “dienvidu” bloka

prioritātes ir dzeramā ūdens trūkums un pārtuksnešošanās.

22


Ļoti svarīgi ir izmantotie līdzekļi starptautiskās vides politikas mērķu

sasniegšanai – nozīmīga ir arī atsevišķu valstu loma problēmu izvirzīšanā,

sarunu procesā un arī politisku lēmumu pieņemšanā.

Jārēķinās arī ar valstīm, kas iestājas pret kāda vides jautājuma risināšanu, it īpaši

gadījumos, kad vairākas valstis izveido “veto koalīciju”, lai panāktu pilnīgu jautājuma

svītrošanu no starptautiskās vides politikas veidošanas darba kārtības.

Šāda situācija izveidojusies, piemēram, saistībā ar vaļu aizsardzības

starptautiska dokumenta izstrādi, jo Islande, Norvēģija un Japāna

konsekventi iestājas pret pilnīga moratorija noteikšanu vaļu medībām.

Dažkārt atsevišķu valstu grupas var panākt arī stingrāku prasību noteikšanu,

kā tas ir bijis Bāzeles konvencijas gadījumā, kad Āfrikas valstis pieprasīja

pilnīgu aizliegumu bīstamo atkritumu pārvešanai

no “ziemeļu” bloka valstīm uz “dienvidu” bloka valstīm.

23


Starptautiskās vides organizācijas pārsvarā veidojas valstīm

savstarpēji vienojoties, lai praktiski risinātu

globālās vides problēmas.

Starptautiskās vides organizācijas rīko starptautiskas diskusijas,

lai sagatavotu:

Vides politikas plānošanas

projektus

Programmu finansēšanas un

īstenošanas projektus

Pašlaik pasaulē ir apmēram 250 starptautiskas vides organizācijas, kas

pārsvarā ir orientētas uz konvenciju sagatavošanu un īstenošanu gan

globālā, gan arī reģionālā mērogā.

24


Starptautisko vides organizāciju pirmsākumi meklējami laika periodā pēc

Otrā Pasaules kara, kad pasaulē bija nepieciešams radīt sistēmu, lai:

• Vairāk nepieļautu kara draudus

• Atjaunotu izpostīto tautsaimniecību

• Radītu pamatu normālai attīstībai

Tā tika izveidotas tādas

organizācijas kā:

Starptautiskā attīstības un

rekonstrukcijas Banka

(Pasaules Banka)

Starptautiskais Valūtas

fonds

Apvienoto Nāciju

Organizācija (ANO)

Pasaules Tirdzniecības

organizācija

25


Kā lielas reģionālas organizācijas, kurām ir būtiska loma globālo vides

problēmu risināšanā, izveidojušās:

• Eiropas Savienība,

• Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības apvienība (NAFTA),

• Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN).

Tomēr vadošā loma pasaulē ir ANO un tās izveidotajām

vides organizācijām.

ANO tika nodibināta 1945.g., kad 50 valstis parakstīja ANO Hartu;

tagad valstu skaits ir sasniedzis 192.

• veicināt mieru pasaulē,

•kontrolēt ieroču izplatību,

ANO sākotnējie

uzdevumi gan bija:

• nepieļaut konfliktu

izcelšanos starp valstīm,

• veicināt ekonomisko un

sociālo attīstību,

• aizsargāt cilvēktiesības,

• rūpēties par globālās vides

saglabāšanu.

26


ANO galvenā mītne Ņujorkā, ASV

ANO Hartas parakstīšana

1945. gada 26.jūnijā Sanfrancisko, ASV

ANO galvenās mītnes Ņujorkā

sēžu zāle

27


Lai veiktu paredzētos uzdevumus vides un

attīstības jomā, ANO ir izveidojusi atbilstošas

programmas un institūcijas:

Vides aizsardzības programma (UNEP)

• Attīstības programma (UNDP)

• Ilgtspējīgas attīstības komisija (CSD)

Kopā ar ANO Attīstības programmu un Pasaules Banku, ANO Vides

aizsardzības programma (UNEP) uztur

Globālo Vides fondu (GEF), kas savukārt finansē projektus, lai risinātu

pasaules aktuālākās vides problēmas.

Tomēr UNEP iespējas ir ierobežotas, tāpēc pasaules valstis risina jautājumu par

iespējām tās vietā izveidot Globālo Vides organizāciju (GEO) ar plašākām

pilnvarām un labāku finansiālo nodrošinājumu.

28


Vides aktīvistu grupas parasti uzstājas kā vides problēmu nepietiekami

ātras un kvalitatīvas risināšanas kritizētāji, un bieži vien tās pievērš

sabiedrības uzmanību arī mazāk zināmām vides problēmām.

Vides aktīvistu grupu ir ļoti daudz,

nozīmīgākās ir, piemēram:

• Pasaules Dabas aizsardzības

fonds (WWF),

• “Greenpeace”,

• Klimata aktivitāšu tīkls,

• Pasaules Resursu institūts (WRI).

Vides aizsardzības grupas līdzdarbojas

pieņemto starptautisko konvenciju un

lēmumu īstenošanā, kā arī

vides monitoringa nodrošināšanā.

“Greenpeace” protesta akcija pret kodolenerģiju

29


Mērķis

Metodes

vides aizsardzība, miers

tiešas darbības, lobēšana, izpēte, inovācijas

Revenue 196,6 miljoni eiro (2008)

Biedru

skaits

Saites

2,86 miljoni (2008)

www.GreenPeace.org

www.GreenPeace.mobi

“Esperanza”, bijušais PSRS kara flotes ugunsdzēsības kuģis, ko

2002. gadā iegādājās Greenpeace.

30


Daudzas vides grupas ir ļoti aktīvas vietās, kur notiek svarīgas sarunas

par pasaules vides vai ilgtspējīgas attīstības jautājumiem,

kā arī pasaules vides kongresos.

Protestētāji bieži vien uz augstām ēkām nostiprina protesta lozungus,

aktīvi veic lobēšanas darbu ar oficiālo delegāciju pārstāvjiem, bet pēdējā

laikā organizē arī paralēlās konferences un vides forumus.

Vides aktīvistu protesti pret

pasaules valstu vadītāju nespēju vienoties par

konkrētiem un neatliekamiem pasākumiem, lai

mazinātu klimata pārmaiņu negatīvās sekas COP15

konferencē Kopenhāgenā

2009. gada decembrī.

31


Pasaules ekonomiskā sistēma izmanto dabas resursus un savas darbības

laikā rada vides piesārņojumu, raisot konfliktu starp ekonomisko

attīstību un vides aizsardzību.

Iespējams, ka tieši lielās korporācijas, kuras izmanto nesamērīgi lielu

ietekmi uz politisko procesu norisi, ir atbildīgas par pašreizējo vides

kvalitātes pasliktināšanos un resursu izsīkšanu pasaulē.

Lielas kompānijas vai nozaru asociācijas reti iesaistās politikā tiešā veidā; to parasti

dara ar ražotājiem un tirdzniecību saistītās īpašu interešu

nevalstiskās organizācijas, piemēram:

Pasaules Biznesa ilgtspējīgas attīstības padome (WBCSD) pārstāv vairāk kā 170

ražošanas nozares un pauž biznesa pasaules viedokli par nākotnes virzību,

Starptautiskās Tirdzniecības kamera (ICC) apvieno dažādas organizācijas, lai

iesaistītos diskusijās par starptautiski svarīgām vides problēmām.

32


Starptautisku vides politikas dokumentu tapšanā liela loma ir

zinātniekiem – intelektuālajā līmenī problēmas tiek atklātas un

zinātniski aprakstītas.

Jau 1661.g. tika publicēts Dž.Īvelaina (1620-1706) pētījums, kurā

norādīts, ka Londonas gaisa kvalitāte ir slikta.

Zviedru ķīmiķa S.Arēniuss (1859-1927) jau

1896.g. izvirzīja teoriju, ka CO 2 koncentrācijas

paaugstināšanās atmosfērā izraisīs

globālās sasilšanas efektu.

Zviedru ķīmiķis S.Odens (1924-1986) pirmais konstatēja fosilā

kurināmā sadedzināšanas sekas.

33


Zinātnieks, kā vides problēmu atklājējs, veic arī citas nozīmīgas

funkcijas mūsdienu sabiedrībā:

kalpo kā skolotājs, izplatot zināšanas par pētījumiem, sekmē cilvēku

izglītošanu dabas un vides jautājumos,

darbojas kā konsultants, kurš palīdz lēmumu pieņēmējiem sagatavot

labākos risinājumus, bet kā jaunu zināšanu radītājs tas izstrādā labākos

tehniskos un sociālos risinājumus dabas un vides problēmām,

uzņemas atbildīgo intelektuāļa lomu, iesaistoties diskusijās un uzstājoties

plašsaziņas līdzekļos, lai skaidrotu vides un politisko jautājumu kopsakarības.

Viens no zinātnieku uzdevumiem – sistemātisks

vides monitorings.

34


Vides aizsardzības politika lielā mērā ir tikusi virzīta pateicoties

specifiskiem un konkrētiem neparedzētiem gadījumiem vai notikumiem.

Sabiedrības uzmanību ir viegli piesaistīt ar acīm redzamām un vispārīgi

izprotamām problēmām, kā, piemēram, skābajam nokrišņiem, roņu medībām,

lai iegūtu kažokādas, vai piesārņojumam ar pesticīdiem.

Salīdzinoši grūtāk ir uzmanību pievērst tām problēmām, kas kļūst redzamas

tikai pēc ilgāka perioda, piemēram, globālajām temperatūras izmaiņām,

tuksnešu ekspansijai vai bioloģiskās daudzveidības zušanai.

Zinātnes ietvaros kritiskie un problēmu jautājumi ne vienmēr sakrīt ar

valdību vai starptautisko organizāciju ieskatiem.

Starptautiskajās politiskajās attiecībās vides

aizsardzības jautājumu parādīšanās problēmu veidā

var tikt iedalīta četrās fāzēs.

35


Pirmā fāze sākās 19. gs. ar divpusēju zvejniecības līgumu noslēgšanu un

ilga līdz 1945. gadam, kad tika izveidotas jaunas starptautiskas

organizācijas.

Sākotnēji starptautiskā vides aizsardzība bija orientēta uz to, lai:

• noskaidrotu un sakārtotu starpvalstu jurisdikcijas jautājumus,

• nodrošinātu starptautisko ūdeņu izmantošanas pārvaldi,

• detalizēti izstrādātu nosacījumus par robežupēm un ezeriem.

Vides problēmu risināšanu traucēja tas, ka nebija saistoša pamatojuma, stingru

politisko robežu un pastāvēja kultūru atšķirības, kas

kopumā arī radīja atšķirīgas pieejas.

Izņemot roņu aizsardzības līgumu, kas tika pieņemts 1911. gadā, pārējie

agrīnie mēģinājumi regulēt kopējo dabas resursu izmantošanu izrādījās

neefektīvi un tos bija nepieciešams atlikt uz vēlāku laiku.

Sarežģītas un ilgas diskusijas noritēja saistībā ar vaļu medību aizliegumu

starptautiskajos ūdeņos, pret ko krasi iebilda PSRS un Japāna.

36


Otrā fāze sākās reizē ANO veidošanos un savu kulmināciju sasniedza ar

ANO Cilvēkvides konferenci 1972. gadā Stokholmā.

Pēc Otrā pasaules kara globālās problēmas saistījās ar

četrām svarīgām sfērām:

1) nukleāro, bioloģisko un ķīmisko ieroču izplatīšanas aizliegšana,

militāro izdevumu samazināšana un kara nepieļaušana;

2) nabadzības mazināšana;

3) dabas un vides krīze, kas izpaudās kā:

• resursu izsīkums,

• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās,

• piesārņojuma un atkritumu apjoma palielināšanās;

4) cilvēktiesību atzīšana un nodrošināšana.

37


Daudzas nevalstiskās organizācijas vides aizsardzības jomā sāka veidoties

pēc Otrā pasaules kara beigām, un atbalstu tām sniedza valdības gan

nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Veidojās augstāka līmeņa organizācijas ar

izteikti zinātnisku vai profesionālu ievirzi,

piemēram:

• Starptautiskā zinātnes savienību padome,

• Pasaules dabas saglabāšanas savienība.

Citas organizācijas:

Vides un attīstības institūts,

• Eiropas vides politikas institūts,

Vides aizsardzības fonds,

• Pasaules resursu institūts.

Tomēr starptautiskajiem notikumiem katrā no valstīm bija dažāda

attieksme un ietekme uz sociālo un vides aizsardzības kustību,

atkarībā no nacionāli politiskās kultūras.

Piemēram, Dānijas, Zviedrijas un Nīderlandes vides aizsardzības

kustībā tomēr parādījās dažādas nacionālas iezīmes, kas izrietēja

no specializācijas un attiecīga profesionālā līmeņa.

38


20.gs. 50.-60.gados pasaules ekonomika auga un attīstījās, tomēr pēc

tam sāka veidoties fundamentālas problēmas, kas galu galā

izpaudās kā naftas krīze 1973. gadā.

60. gados bija vērojama liela interese par dabu zinātniskā un ekonomiskā aspektā –

tas noteica, kā vides problēmas tika novērtētas intelektuālajās un politiskajās.

aprindās

Pētnieki sāka pievērs sabiedrības uzmanību toreizējās ekonomiskās saimniekošanas

negatīvo ietekmi uz vidi, ekosistēmām, cilvēkiem un pasaules nākotni.

Jūras bioloģe un rakstniece R.Kārsone

(1907-1964) 1962. gadā publicēja

grāmatu “Klusais pavasaris” par pesticīdu

pārmērīgu izmantošanu un sekām.

1972. gadā iznāca Romas kluba ziņojums “Augsmes

ierobežojumi”, balstīts uz prognozēm par resursu nemitīgu

izsīkšanu, piesārņojuma un iedzīvotāju skaita palielināšanos.

39


Trešā fāze (1972.-1992.g.) bija savdabīga jaunu vides aizsardzības

institūciju veidošanās un līgumu pieņemšanas eksplozija.

1972. gada ANO Cilvēka un vides konference Stokholmā bija būtiska robežlīnija

starptautiskā vides aizsardzības kustības aizsākšanā.

Stokholmas konference bija pirmā reize, kad starptautiskā forumā

vides aizsardzības problēmas tika apspriestas un analizētas saistībā ar

ekonomisko un sociālo attīstību.

Cilvēka un vides konferences atklāšana

Stokholmā 1972. gada 5. jūnijā.

40


Stokholmas konferences darbības rezultātā tika dibināta jauna ANO

aģentūra – Vides programma (UNEP) – līdz ar to sākās pāreja no

60.gadu dabas aizsardzības formas uz politiski un globāli vidi

aizsargājošas kustības izveidošanos.

Sāka nostiprināties tendence, kas lika uzsvaru uz vidi, kurā dzīvo cilvēki,

kas ietekmē to, tādējādi parādot atšķirību, kāda ir izteiktai

dabas saglabāšanai un aizsardzībai.

Stokholmas konference deva impulsus daudzām starptautiskām

iniciatīvām un darbībām, piemēram:

tika pieņemts protokols par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi,

nolemjot līdz 1995.g. uz pusi samazināt smago metālu, toksisko un

gaistošo organisko savienojumu un biogēno vielu piesārņojuma apjomu,

tika parakstīta Baltijas jūras deklarācija, lai nodrošinātu vides

aizsardzības starptautisko pasākumu izpildi nacionālā līmenī.

41


Atbilstoši ANO Ģenerālās Asamblejas 1983. gada decembra lēmumam

tika nodibināta Vides un attīstības komisija.

Komisija sarīkoja publiskas sanāksmes visos piecos pasaules

kontinentos, un tās ziņojums “Mūsu kopīgā nākotne”

tika publicēts 1987. gadā.

Grūtā procesā, panākot vienošanos par politiskajiem principiem, kas kalpotu par

pamatu saudzīgai un atbildīgai Zemes resursu pārvaldīšanai un izmantošanai, tika

izstrādāta ilgtspējīgas attīstības definīcija:

“Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina mūsdienu

paaudzes vajadzības, neradot grūtības nākamām paaudzēm

nodrošināt savas vajadzības.”

42


Ceturtā fāze sākās ar ANO konferenci par vidi un attīstību, kas notika

Riodežaneiro 1992. gadā un raksturojas ar to, ka vides jautājumi tika

integrēti praktiski visās sabiedriskajās un privātajās jomās, kā arī skāra

visu cilvēces darbību.

Riodežaneiro konference bija visplašākā konference, ko jebkad organizējusi ANO – tajā

piedalījās 179 valstu pārstāvji un ap 120 valstu vadītāji.

Tika diskutēts par

starptautiskas

nozīmes jautājumiem,

kas saistīti ar:

• atmosfēras aizsardzību,

• Zemes resursu, okeānu un saldūdens izmantošanu,

• bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,

• biotehnoloģiju uzmanīgu pielietošanu,

• bīstamo un cieto atkritumu, un toksisko ķīmisko

savienojumu problēmām.

Konferencei bija ļoti svarīga loma turpmākajā jautājumu risināšanā par ilgtspējīgu

attīstību, attiecību risināšanā starp labklājības un attīstības valstīm, kā arī vides un

attīstības saiknes izskaidrošanā.

43


Konferences rezultātā tika izveidota ANO Ilgtspējīgas attīstības komisija

(CSD), kuras darbības mērķis bija apkopot konferences rezultātus un

sekot, kā nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī tiek īstenota

“Rīcības programma-21”, lai panāktu ilgtspējīgu

attīstību visās pasaules valstīs.

“Rīcības programma-21” īpaši uzsvēra, ka ir nepieciešamas vispusīgas partnerattiecības

ar starptautiskām organizācijām, valstu valdībām un pašvaldībām, biznesa

organizācijām, nevalstiskām organizācijām un iedzīvotāju grupām.

“Rīcības programma-21” iezīmēja vadlīnijas un izpildes

struktūru nākotnes darbībai atbilstoši četriem tematiem:

• sociālie un ekonomiskie jautājumi,

• resursu saglabāšana un pārvaldīšana attīstības vajadzībām

• galveno īstenošanas grupu lomas nostiprināšana

• svarīgāko problēmu noteikšana un risināšana

44


Apkopojošs “Rīcības programmas-21” īstenošanas pārskats tika iesniegts

ANO Vides un attīstības komisijas sanāksmei 1997. gadā.

Globālais vides fonds (GEF), ko izveidoja pamatojoties uz ANO Vides un attīstības

komisijas ziņojumu, paredzēja izmantot tikai 0,65 miljardus latu 1991.-1994. gadā

un 1,0 miljardu latu 1995.-1998. gadā.

Līdzekļi bija paredzēti galvenokārt

vajadzībām, kas saistītas ar:

• globālām klimata izmaiņām,

• starptautisko ūdeņu piesārņojumu,

• bioloģiskās daudzveidības aizsardzību,

• ozona slāņa aizsardzību.

Tomēr kopējās starptautiskās palīdzības apjoms attīstības valstīm (ietverot

multinacionālo un divpusējo finansiālo sadarbību) ekonomisko

un politisko faktoru ietekmē ir samazinājies.

Svarīgākais ekonomisko grūtību laikā ir nodrošināt politisko prioritāti vides aizsardzības

mērķiem, tomēr joprojām sabiedrībā ir vērojama tendence, ka politiskajā darba kārtībā

dominē ekonomiskās problēmas.

45


Pēc 1972. gada ANO Cilvēku un vides konferences starptautiskie vides

līgumi ir kļuvuši par galveno globālās vides pārvaldes veidu, tomēr vairāk

liekot uzsvaru uz starptautisko diplomātiju, nevis vienkārši uz tehnisko

izpratni un izpildījumu.

Kopš 1920. gada ir parakstīti, ratificēti un stājušies spēkā ap 140

starptautiskie līgumi, bet tos papildinošo dokumentu, piemēram,

protokolu un grozījumu skaits ir daudzkārt lielāks.

Vairākas konvencijas un protokoli īpaši izceļas

ar savu nozīmīgumu saistībā ar:

• ozona slāņa degradāciju,

• bioloģiskās daudzveidības samazināšanos,

• klimata pārmaiņām.

46


Konvencijas var dēvēt par starptautiskiem likumiem, kas nosaka valstu

tiesības un pienākumus noteiktā jomā un kuri tiek izstrādāti

vienojoties valstīm vai to pilnvarotām institūcijām.

Pirms konvenciju pieņemšanas notiek saskaņošana,

ko veic valstu oficiāli pārstāvji.

Pēc tam tehniskie eksperti sagatavo konvencijas projektu un

nodod izvērtēšanai dalībvalstīm.

Dalībvalstu augstākās amatpersonas starptautiskas konferences laikā, kas

veltīta ar konvenciju saistīto jautājumu izskatīšanai, paraksta konvenciju.

Seko ratifikācijas procedūra, kas ietver valsts likumdevēja oficiālu lēmumu par

konvencijas atbilstību nacionālajai likumdošanai un vēlmei to pildīt, uzņemoties

starptautiskas saistības, kas izriet no konvencijas.

Ja noteikts skaits dalībvalstu ir ratificējušas konvenciju, tās sasauc pirmo

konvencijas dalībvalstu konferenci, kurā vienojas par konvencijas

īstenošanas pasākumiem.

47


Globālās vides politikas veidošanā, kā arī konvenciju un to protokolu tapšanā

nenovērtējama ir zinātnieku un ekspertu loma.

Kā piemēru var minēt Starpvaldību klimata pārmaiņu speciālistu grupu

(IPPC), kurā ietilpst apmēram 3000 zinātnieku.

Viņu pētījumu rezultāti un savstarpēja sadarbība ir veicinājusi pasaules

sabiedrības izpratni par šobrīd aktuālāko vides problēmu, kā arī palīdzējusi

veidot vienotu klimata izmaiņu negatīvo seku mazināšanas politiku.

Starpvalstu klimata pārmaiņu speciālistu

grupas ieguldījums 2007.gadā ir novērtēts ar

Nobela Miera prēmiju.

48


Jau kopš 20.gs. 60.gadiem dabas zinātnieki centās saistīt globālās vides

izmaiņas ar antropogēno jeb cilvēku saimniecisko darbību.

Sākotnējā iniciatīva bija saistīta ar zinātniekiem, kuri veica atmosfēras

izpētes darbus un mēģināja saistīt cilvēces kolektīvās darbības ietekmi uz

visu atmosfēras sistēmu, kā arī uz tās iespējamām izmaiņām.

Šāda interdisciplināra pieeja tika izmantota plašā zinātniskā

programmā “Cilvēks un biosfēra” (Man and the Biosphere), kas ar

ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO)

atbalstu tika īstenota no 1971. līdz 1984. gadam.

Tādējādi tika likti pamati vides zinātnes un vides politikas mijiedarbībai,

kā arī ļāva veiksmīgāk risināt globālās problēmas, kas

joprojām ir ļoti aktuālas cilvēcei.

49


2000.g. septembrī ANO Ģenerālā Asambleja, kurā piedalījās 191

dalībvalsts, parakstīja ANO Tūkstošgades deklarāciju un apņēmās līdz

2015.gadam sasniegt astoņus izvirzītos Tūkstošgades attīstības mērķus:

1

Izskaust galēju nabadzību un badu

2

Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju

iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību

3

Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem

4 Mazināt bērnu mirstību 5 Uzlabot mātes veselību

6

Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību,

kā arī citus novēršamus nāves cēloņus

7

Nodrošināt vides ilgtspēju

8

Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs attīstot sadarbību

50


Latvijas Tūkstošgades ziņojums tika apstiprināts Ministru Kabinetā 2005.

gadā, un tā mērķis ir vedināt ikvienu iedzīvotāju domāt par to, kāda būs

dzīve Latvijā 2015. gadā.

Atbilstoši katram ANO izvirzītajam Tūkstošgades attīstības mērķim

Latvija ir noteikusi pildāmos uzdevumus

(kopumā 21 uzdevums), piemēram:

• samazināt ienākumu atšķirības starp nabadzīgajiem un bagātajiem,

• laika posmā no 1995.g. līdz 2015.g. uz pusi samazināt

bērnu mirstību no ārējiem nāves cēloņiem,

• līdz 2015. gadam katru gadu par 10 %, salīdzinājumā ar iepriekšējo

gadu, samazināt jaunas HIV inficēšanās gadījumus,

• novērst dabas resursu samazināšanos,

• nodrošināt iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni utt.

51


Arī ikvienam studentam ir iespējams

iesaistīties starptautiskajā vides

aizsardzībā.

Piemēram, Baltijas Universitātes

programma apvieno 220 augstākās

izglītības mācību iestādes Baltijas jūras

reģiona valstīs.

Baltijas Universitātes programmā ik

gadu iesaistās ap 9500 studenti, kas

izstrādā projektus vides

aizsardzībai un

ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

52


Katru gadu apmēram 40 studentiem un

pasniedzējiem Baltijas Universitātes programmas

ietvaros ir iespēja doties ceļojumā ar

buru kuģi “Pogoria”.

Uz kuģa tiek lasītas lekcijas par vides

aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību,

tiek veikti Baltijas jūras kvalitātes

parametru mērījumi, notiek diskusijas.

Kuģis iegriežas Baltijas jūras ostās,

kur studenti apmeklē vides

pētniecības institūtus.

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!