30.12.2014 Views

Skatīt šeit.

Skatīt šeit.

Skatīt šeit.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 2<br />

Šajā numurā<br />

20 vērtīgi raksti!<br />

+<br />

Metodiskie materiāli<br />

Skolu autorprogrammas –<br />

veids, kā izcelties<br />

un izdzīvot<br />

Saruna. Sīļukalna<br />

pamatskola. Ikdiena<br />

un iespējas skolā,<br />

kurā mācās vien 51<br />

skolēns<br />

Ko apgūstam tālākizglītības<br />

kursos<br />

Atbalsts skolēniem ar<br />

lasīšanas un rakstīšanas<br />

traucējumiem – citu valstu<br />

pieredze<br />

Pedagoģiskais dress code. Kādu<br />

informāciju nes mūsu ārējā čaula<br />

Kārtība skolā<br />

nav neiespējamā misija<br />

Metodiskie materiāli -<br />

ķīmijā, ģeogrāfijā, mājturībā un<br />

tehnoloģijās, vingrinājumi klausīšanās<br />

prasmes pilnveidošanai<br />

Sākumā bija jāmaina pati ministrija.<br />

Ķīlis atklātā sarunā par<br />

aizvadīto gadu izglītības ministra amatā, par<br />

pienākumiem, mērķiem un vilšanos<br />

Kāpēc jāmaina izglītības<br />

finansēšanas modelis<br />

Skola kā kopienas<br />

resurss – mācīšanās<br />

atrast iespējas<br />

un risinājumus<br />

Akadēmiķis Jānis Stradiņš:<br />

„Latvijai zinātni vajag.”<br />

Pārdomās par zinātni,<br />

Latviju un latviešiem<br />

leta foto<br />

1


Saturs<br />

7 AKTUĀLI<br />

Autorprogrammas – veids, kā izcelties un izdzīvot.<br />

Nepieciešamība pēc skolu autorprogrammām<br />

rodas, lai piesaistītu jaunus skolēnus. Izglītības kvalitātes<br />

valsts dienesta (IKVD) Licencēšanas un reģistru<br />

departamenta direktore Andra Šenberga sniedz<br />

ieteikumus veiksmīgai autorprogrammu izveidei.<br />

9 IR JĀRISINA<br />

Pedagogi satraukti par IZM sagatavotajām<br />

izmaiņām MK noteikumos. Valsts sekretāru sanāksmē<br />

25. oktobrī izsludinātais MK noteikumu<br />

projekts Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,<br />

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem<br />

un pamatizglītības programmu paraugiem ir<br />

radījis skolotājos uztraukumu. IZM iniciēto un nepieciešamo<br />

izmaiņu virzienu un mērķi žurnālam<br />

Skolas Vārds pamato IZM Izglītības departamenta<br />

direktore, valsts sekretāra vietniece Evija Papule.<br />

12 NUMURA INTERVIJA<br />

Sākumā bija jāmaina pati ministrija. Izglītības un<br />

zinātnes ministrs atklātā sarunā par aizvadīto gadu<br />

ministra amatā, par pienākumiem, mērķiem un vilšanos<br />

– par to, kas jau paveikts un kur virzāmies tālāk.<br />

17 AKTUĀLS JAUTĀJUMS<br />

Jāmaina izglītības finansēšanas modelis. Kāpēc<br />

Skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas Finansēšanas<br />

principa izstrādes ekspertu darba grupas vadītāja<br />

un privātās vidusskolas Patnis valdes priekšsēdētāja<br />

Zane Ozola.<br />

20SKAIDROJAM SITUĀCIJU<br />

Portāla Skolas.lv ilgais ceļš. Teju četri gadi pagājuši,<br />

kopš plašai skolu auditorijai kļuva pieejams<br />

portāls Skolas.lv. Visu šo laiku tas nemainīgi palika<br />

sākotnējā izskatā, atjaunojot vien Izglītības un zinātnes<br />

ministrijas aktualitātes. Skaidrojam – kāpēc<br />

attīstījusies šāda situācija.<br />

22KOMENTĀRS<br />

Ko apgūstam tālākizglītības kursos Tehnoloģiju<br />

apguvei ir visvairāk iespēju, arī kursu piedāvājums ir<br />

profesionāls. Māra Bērente, matemātikas skolotāja.<br />

25SARUNA<br />

Maza lauku skola. Mēs esam un būsim. Saruna ar<br />

Sīļukalna pamatskolas direktori Mariju Bernāni un<br />

direktores vietnieci mācību darbā Ivetu Broku-Kazāku<br />

par mācībām, ikdienu un iespējām mazā lauku<br />

skolā, kurā mācās vien 51 skolēns.<br />

28ALGU JAUTĀJUMS<br />

Kāpēc skolotāju atalgojums atšķiras Par to, kā<br />

tiek aprēķināts pedagogu atalgojums, stāsta LIZDA<br />

biroja speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos<br />

Ilze Priževoite.<br />

29PERSONĪBA<br />

Akadēmiķis Jānis Stradiņš: „Latvijai zinātni<br />

vajag.” Pārdomās par zinātni, Latviju un latviešiem<br />

valsts svētku priekšvakarā dalās Latvijas Zinātņu<br />

akadēmijas Senāta priekšsēdētājs, akadēmiķis un<br />

profesors Dr. habil. chem., Dr. hist. h. c. Jānis Stradiņš.<br />

33SKOLU REITINGI<br />

Draudzīgā aicinājuma skolu reitings – ko šogad<br />

tas vēsta Laba izglītības kvalitāte ir ne tikai ģimnāzijās,<br />

pārliecinoši rezultāti šogad bijuši Latgales<br />

skolām. Lasiet sarunu ar Balvu novada Bērzpils vidusskolas<br />

direktori Ilonu Stepāni, kategorijas Labākā<br />

lauku vidusskola ieguvēju.<br />

36SKOLOTĀJA PIEREDZE<br />

Nepareizās literatūras skola. Ir aplami uzskatīt, ka<br />

skolēnu lasītprieks veidosies, ja to mēģinās attīstīt<br />

ar laikam neatbilstīgu literatūru. Lauris Bokišs, Rīgas<br />

Teikas vidusskolas literatūras un kulturoloģijas skolotājs.<br />

39SKOLOTĀJI UN SOCIĀLIE TĪKLI<br />

Skolotāji – blogeri. Noslēdzies konkurss Izglītības<br />

blogs 2012, kurā pedagogi tika aicināti pieteikt<br />

savus blogus jeb emuārus. Konkursa uzvarētāji<br />

stāsta par iemesliem un savu pieredzi – ko guvuši<br />

blogojot.<br />

41SKOLA UN TEHNOLOĢIJAS<br />

IKT risinājumi izglītības politikā – aktualitātes<br />

un izaicinājumi. Dr. Rūdolfs Kalvāns,<br />

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta<br />

direktora vietnieks attīstības stratēģijas un starptautiskās<br />

sadarbības jomā.<br />

LatSTE pulcē radošus un progresīvi domājošus<br />

pedagogus<br />

1. un 2. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājās<br />

Latvijas Skolu tehnoloģiju ekspozīcija (Lat-<br />

STE), kas ik gadu pulcē aktīvus ar izglītības jomu<br />

saistītus cilvēkus, iestādes un uzņēmumus, kuri<br />

dalās pieredzē par paveikto, saviem realizētajiem<br />

projektiem un jaunumiem IKT jomā. Mg. soc. Gatis<br />

Šeršņevs.<br />

2


44PIEREDZE<br />

eTwinning – radoši un nevajag naudu! Ko skolas<br />

un skolotāji ieguvuši no ES mūžizglītības programmas,<br />

kuras mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikācijas<br />

tehnoloģijas, veicināt izglītības iestāžu<br />

sadarbību.<br />

56SKOLAS VIDE<br />

Kārtība skolā nav neiespējamā misija. Skolēnu<br />

kārtības noteikumu pārkāpumi skolā ir dabisks skolēnu<br />

uzvedības kopums, un, lai šo uzvedību koriģētu,<br />

ir nepieciešama gudra un visiem skaidra rīcības<br />

shēma. Mg. psych. Sandis K. Dūšelis<br />

46ATBALSTS<br />

Atbalsts skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas<br />

traucējumiem – citu valstu pieredze. Eva Birzniece,<br />

Latvijas Disleksijas biedrības valdes priekšsēdētāja.<br />

48 PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE<br />

Fizikas skolotāju konference – kas jāzina fizikas<br />

skolotājiem. Biruta Šķēle, Latvijas Fizikas skolotāju<br />

asociācijas prezidente.<br />

50MAZĀS SKOLAS<br />

Skola kā kopienas resurss – mācīšanās atrast iespējas<br />

un risinājumus. Par to, ko spēj izdarīt maza<br />

cilvēku grupa, ja tai ir lepnums par sevi un savu valsti.<br />

Aija Tūna, SFL iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām<br />

vadītāja, projektu konsultante.<br />

53SKOLA UN VECĀKI<br />

Risinājumi mobinga mazināšanai skolās ir, taču<br />

tos jālieto. Pēc vecāku un speciālistu konferences<br />

Risinājumi drošām skolām 2. un 3. novembrī virkne<br />

Latvijas un ārvalstu speciālistu apliecināja, ka pastāv<br />

risinājumi mobinga ierobežošanai skolās, tomēr<br />

Latvijā tos reti lieto, trūkst sistēmiskas pieejas.<br />

Piedāvājam iepazīties ar citu valstu pieredzi šī jautājuma<br />

risināšanā.<br />

59VIEDOKLIS<br />

Pedagoģiskais dress code. Kas mēs esam, kas<br />

vēlamies būt, un kādu informāciju nes mūsu ārējā<br />

čaula. Māra Bērente, matemātikas skolotāja.<br />

60METODISKIE MATERIĀLI<br />

Mācību stunda ģeogrāfijā Izmantosim lietderīgi<br />

atkritumus! Inese Dambe, Lizuma vidusskolas ģeogrāfijas<br />

skolotāja.<br />

Prasme klausīties. Kāpēc mums ir dotas divas<br />

ausis, bet tikai viena mute Radoši uzdevumi<br />

klausīšanās prasmes pilnveidošanai.<br />

Ingūna Helviga, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktores<br />

vietniece izglītības jomā, latviešu valodas,<br />

literatūras un vācu valodas skolotāja, LPMC un RIIMC<br />

lektore.<br />

Didaktisko spēļu izmantošana dažādos ķīmijas<br />

apgūšanas posmos. Dr. paed. Mihails Gorskis, Daugavpils<br />

Universitātes asociētais profesors, Iecavas vidusskolas<br />

ķīmijas skolotājs.<br />

Metodiskais materiāls mājturībā un tehnoloģijās.<br />

Mīksto rotaļlietu pagatavošana. Lellīšu adīšana,<br />

3.–4. klase. Iveta Jegorova, Salnavas pamatskolas<br />

skolotāja.<br />

Kāpēc es nākamajā gadā abonēšu un lasīšu Skolas Vārdu<br />

Aija Tūna, Izglītības<br />

projektu vadītāja,<br />

SFL iniciatīvas<br />

Pārmaiņu iespēja<br />

skolām vadītāja:<br />

„Priecājos, ka jaunais elektroniskais<br />

izdevums Skolas Vārds piedāvā<br />

mūsdienīgu, lietotājam draudzīgu<br />

un elastīgu profesionālās saziņas<br />

un informācijas apmaiņas platformu.<br />

Turklāt, manuprāt, tam piemīt<br />

potenciāls paplašināt savas robežas<br />

un būt ne tikai par žurnālu izglītības<br />

profesionāļiem, kā tas pozicionē sevi<br />

šobrīd, bet par žurnālu visiem izglītības<br />

draugiem, ikvienam, kuram rūp<br />

kvalitatīvas, taisnīgas un aizraujošas<br />

izglītības un izglītošanās iespēju<br />

radīšana Latvijā.<br />

Ir svarīgi, lai Skolas Vārdam<br />

izdodas runāt augsti profesionālā<br />

līmenī, bet vienlaikus arī tā, ka<br />

būtiskos vēstījumus sadzird un,<br />

galvenais, izprot vecāki, uzņēmēji,<br />

politiķi - ikviens mūsu sabiedrībā.<br />

Tas palīdzēs veidot draudzīgāku un<br />

iekļaujošāku skolu, kurā pāri visam ir<br />

ticība ikviena skolēna spējai mācīties<br />

un kurā ikviens saņem atbalstu<br />

un gūst sekmes.<br />

Žurnāls Skolas Vārds<br />

Redakcijas adrese: Ropažu<br />

iela 76 - 16, Rīga<br />

Tālr.: 26002264<br />

E-pasts:<br />

skolasvards@gmail.com<br />

Interneta vietne:<br />

http://skolasvards.wordpress.lv/<br />

Galvenā redaktore: Violeta<br />

Brenčeva<br />

Tālr.: 26002264<br />

Izdevējs: SIA V-Media<br />

Vienotais reģ. Nr.<br />

40103369264<br />

Pārpublicēšanas vai citēšanas<br />

gadījumā atsauce uz Skolas<br />

Vārds obligāta.<br />

Publikācijās paustais viedoklis<br />

ne vienmēr atspoguļo<br />

redakcijas viedokli.<br />

3


Kāpēc es nākamajā gadā abonēšu un<br />

lasīšu Skolas Vārdu<br />

Stopiņu<br />

pamatskolas<br />

direktore<br />

Valērija<br />

Mikute<br />

„Saņēmām žurnāla Skolas<br />

Vārds pirmo numuru. Iepriecināja<br />

tematu daudzveidība. Varēja izlasīt<br />

viedokli par bezmaksas izglītības<br />

problēmām un izzinošu materiālu<br />

par vaučeru mehānisma ideju. IZM<br />

Izglītības departamenta direktore<br />

Evija Papule risina jautājumu par<br />

bezmaksas izglītību, IKVD vadītāja<br />

Inita Juhņeviča pārskata pārvaldes<br />

iestādes prioritātes – no kontroles<br />

un uzraudzības līdz atbalstam skolām<br />

un izglītības kvalitātes veicināšanai.<br />

Tā kā Stopiņu pamatskola nav<br />

liela, mūs interesēja jautājumi par<br />

dažāda veida skolas darbību, par<br />

mazo skolu finansēšanas modeļiem.<br />

Arī planšetdatoru izmantošanas<br />

iespējas skolās – 21. gs. mācīšanas<br />

metodes skolā. Ļoti noderīgs žurnālā<br />

psihologa viedoklis – kā palīdzēt<br />

skolotājam, skolēnu vecākiem<br />

saskarsmē ar skolēniem, kā mācīt<br />

bērnos toleranci, iecietību, cieņu. Ko<br />

darīt, ja bērns pazemo vai ir vardarbīgs<br />

pret citiem<br />

Esam gandarīti par metodiskajiem<br />

materiāliem.<br />

Paldies žurnāla izdevējiem!”<br />

Gulbenes<br />

novada<br />

domes<br />

Izglītības,<br />

kultūras un<br />

sporta nodaļas<br />

izglītības<br />

metodiķe<br />

Aīda Rozentāle<br />

„Žurnāls Skolas Vārds ir mūsdienīgi<br />

moderns, ērts lietošanai un ļoti<br />

nepieciešams, jo ikviens, kas ir saistīts<br />

ar skolu, vēlas būt informēts par<br />

aktualitātēm izglītībā, iepazīties ar<br />

citu viedokļiem un izteikt arī savējo,<br />

uzzināt par savu kolēģu veiksmēm<br />

un problēmām, to risināšanas variantiem,<br />

kā arī iegūt vērtīgus metodiskos<br />

materiālus. Žurnāla daudzpusība<br />

ir viens no iemesliem, kādēļ<br />

ir svarīgi abonēt, lasīt un izmantot<br />

žurnālu. To vajadzētu abonēt ne<br />

tikai pedagogiem, bet arī vecākiem,<br />

pašvaldību darbiniekiem un visiem<br />

tiem, kam nav vienaldzīga izglītības<br />

attīstība Latvijā.”<br />

Jaunpils<br />

vidusskolas<br />

direktors Jānis<br />

Liepiņš:<br />

„Mēnesi<br />

atpakaļ e-pastā<br />

saņēmām<br />

pārsteigumu<br />

– e-žurnālu<br />

Skolas Vārds. Ar<br />

interesi pētījām un lasījām. Ievietotā<br />

informācija bija interesanta, aktuāla<br />

un noderīga. Ceram, ka arī turpmākie<br />

žurnāla numuri būs tādi. Ilgi<br />

nešaubījāmies un pasūtījām žurnālu<br />

nākamajam gadam.”<br />

Aglonas<br />

novada<br />

Šķeltovas<br />

pamatskolas<br />

direktore<br />

Olga Afanasjeva:<br />

„Skolas<br />

Vārds ir<br />

pirmais e-žurnāls, kuru mūsu<br />

skola abonē. Šī žurnāla formāts<br />

ļauj mums izmantot to tik eksemplāros,<br />

cik nepieciešams.<br />

E-žurnāls dod iespēju to lasīt sev<br />

vēlamā laikā un vietā, nedomājot<br />

par to, ka žurnālu esmu aizmirsusi<br />

paņemt līdzi vai to jau ir<br />

paņēmusi kolēģe. E-žurnāls Skolas<br />

Vārds būs ērts palīgs, gatavojoties<br />

mācību stundām, vecāku<br />

un pedagogu sanāksmēm.<br />

Sniegto informāciju var skatīt uz<br />

datora ekrāna vai var izmantot<br />

interaktīvo tāfeli, var izdrukāt<br />

vai izveidot savu žurnāla mapi<br />

ar idejām, padomiem, aktualitātēm.”<br />

Esam novērtēti<br />

Šis ir žurnāla<br />

Skolas Vārds otrais<br />

numurs, kas man kā<br />

redaktorei, teikšu<br />

atklāti, patīk daudz labāk nekā<br />

pirmais, kurš pie saviem lasītājiem<br />

nonāca pirms mēneša. Esam<br />

patiešām centušies ietvert visas<br />

tās aktuālās lietas un tēmas, kas<br />

šobrīd virmo izglītības profesionāļu<br />

dienaskārtībā, un varu teikt, ka<br />

žurnāla saturs ir patiešām daudzpusīgs<br />

un bagātīgs. Domāju, ka<br />

ikviens šeit atradīs kādu tēmu,<br />

kas liks aizdomāties, padiskutēt ar<br />

kolēģiem, paskatīt savus mācību<br />

materiālus un, galu galā, izlemt<br />

nākamajā gadā, ka šāds žurnāls<br />

tomēr ir nepieciešams darbam un<br />

izglītības redzesloka paplašināšanai.<br />

Paldies visiem, kas jau paspējuši<br />

novērtēt žurnāla saturu. Skolu<br />

un skolotāju skaits, kas izvēlējušies<br />

žurnālu abonēt nākamajam<br />

gadam, ar katru dienu palielinās,<br />

un tas patiešām priecē žurnāla<br />

redakciju, tātad – mūsu darbs ir<br />

novērtēts ar plusa zīmi, un tas ir<br />

labākais kompliments mums, kas<br />

izdod un veido žurnālu. Paldies<br />

arī visiem par labajiem vārdiem<br />

un vēlējumiem žurnāla dzimšanas<br />

dienā!<br />

Šajā žurnāla numurā atradīsiet<br />

atklātas sarunas, aktuālas tēmas,<br />

viedokļus un pieredzes stāstus,<br />

kā arī, protams, metodiskos<br />

materiālus, kas turpmāk būs katrā<br />

žurnāla numurā, turklāt vairāki un<br />

dažādos mācību priekšmetos. Varbūt<br />

kāds teiks: informācijas jau tā<br />

ir daudz, priekš kam tad vēl vajag.<br />

Es atbildētu – jā, 21. gadsimtā, kad<br />

valda informācijas pārbagātība, ir<br />

svarīgi spēt izšķirt, tā teikt, auzas<br />

no pelavām. Tajā pašā laikā ikvienam<br />

ir vajadzīgi uzticami, droši<br />

informācijas avoti, kas strādā ar<br />

atbildību par savu darbu un kuru<br />

sniegtā informācija ir patiesa, droša<br />

un kvalitatīva. Tas, manuprāt, ir<br />

ļoti būtiski. Jo, lai izdarītu pareizos<br />

lēmumus, ir jābūt pieejamai labai<br />

un kvalitatīvai informācijai.<br />

Lai Skolas Vārds sniedz jums<br />

daudz vērtīgas un noderīgas informācijas!<br />

Uz tikšanos decembrī!<br />

Violeta Brenčeva, Skolas<br />

Vārds redaktore<br />

4


Abonē žurnālu Skolas Vārds nākamajam gadam!<br />

Nākamajā gadā žurnāls Skolas Vārds būs vienīgais iknedēļas e-žurnāls, kas veltīts izglītības jautājumiem,<br />

sākot no atbildīgo valsts iestāžu lēmumu skaidrojumiem, beidzot ar pašu skolotāju pieredzi<br />

un viedokļiem. Abonējot žurnālu Skolas Vārds, jūs nepalaidīsiet garām nevienu svarīgu izglītības jomas<br />

notikumu, vienmēr būsiet informēti par to, ko lemj atbildīgās valsts iestādes, kā tiek izmantotas iespējas<br />

izglītībā, risinātas problēmas, kā jūsu kolēģi risina dažādus jautājumus, ko iesaka speciālisti dažādu<br />

situāciju un problēmu risināšanai un kādus viedokļus pauž izglītības jomas eksperti. Katru nedēļu varēsiet<br />

lasīt intervijas ar pieredzējušiem izglītības speciālistiem, iepazīties ar svarīgām izglītības tēmām, ko izpētījuši<br />

Skolas Vārda žurnālisti. Un mūsu redakcijas dāvana skolotājiem – katru nedēļu piedāvāsim vairākus<br />

metodiskos materiālus dažādos mācību priekšmetos, ko skolotāji varēs praktiski izmantot savā darbā.<br />

Abonējot žurnālu Skolas Vārds, jūs saņemsiet individuālu pieejas paroli, kas dos jums iespēju<br />

jebkurā laikā ienākt žurnāla mājaslapā, ielogoties un lasīt žurnāla jaunāko numuru, iepazīties ar iepriekšējiem<br />

numuriem, izprintēt žurnālu un padalīties ar kolēģiem vai arī interesējošos materiālus ielikt savā<br />

darba mapē.<br />

Ieguvumi, abonējot žurnālu Skolas Vārds:<br />

● Katru nedēļu 30–40 lpp. žurnāls par aktuāliem<br />

un izglītības profesionāļiem svarīgiem<br />

jautājumiem<br />

● Katru nedēļu metodiskie materiāli dažādos<br />

mācību priekšmetos<br />

● Abonēšanas cena ļoti draudzīga, gada<br />

abonements – Ls 29<br />

Žurnālu elektroniskā formā varēsiet lasīt jebkurā<br />

jums ērtā laikā, kā arī izprintēt materiālus<br />

un izmantot tos savā darbā<br />

Jebkura skola, abonējot žurnālu, var uzrakstīt<br />

skolas pedagogu e-pastus, un arī viņiem<br />

tiks piešķirtas paroles, kas dod iespēju katram<br />

skolotājam individuāli lasīt žurnālu.<br />

Ja skola izvēlējusies neabonēt žurnālu,<br />

piedāvājam skolotājiem individuāli apvienoties<br />

grupā līdz pat 15 cilvēkiem un abonēt žurnālu<br />

nākamajam gadam. Jo lielāka grupa, jo finansiāli<br />

izdevīgāk. Piemēram, ja 15 skolotāji abonē žurnālu<br />

nākamajam gadam, katram tas izmaksā vien<br />

nepilnus divus latus, bet ieguvums ir acīmredzams<br />

– vērtīga un darbam noderīga informācija katru<br />

nedēļu.<br />

Kā abonēt Skolas Vārds<br />

Žurnālu Skolas Vārds var abonēt ļoti ērti un<br />

vienkārši: uz e-pastu skolasvards@gmail.com<br />

nosūtiet maksātāja rekvizītus (ja abonētājs ir<br />

privātpersona, tad personas vārdu un uzvārdu) un<br />

termiņu, uz kādu vēlaties izdevumu abonēt. Mēs<br />

savukārt sagatavosim elektronisku rēķinu un nosūtīsim<br />

jums to uz e-pastu (vai arī nosūtīsim rēķina<br />

oriģinālu ar Latvijas Pasta starpniecību).<br />

Skolas Vārds abonēšanas cena<br />

Ls 29 – gada abonements, Ls 17 – pusgada abonements, Ls 9 – 3 mēnešu abonements<br />

5


Īpašs piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēm – žurnāls Pirmsskolā<br />

Ar prieku paziņojam, ka turpmāk katru mēnesi iznāks specializēts pirmsskolas izglītības iestādēm<br />

veltīts žurnāls Pirmsskolā. Žurnāls iznāks 30–40 lpp. apjomā, un tajā ikviens pirmsskolas pedagogs varēs<br />

atrast sev noderīgu informāciju darbam. Žurnālā katru mēnesi varēs lasīt par visu aktuālo, kas saistīts ar<br />

iz glītību līdz skolas gaitu sākšanai, speciālistu viedokļus un ieteiku mus, diskusijas, par Latvijas un ārvalstu<br />

kolēģu pieredzi. Žurnālā varēs iepazīties ar jaunām mācību metodēm, mācību materiāliem, spēlēm, ko<br />

pedagogi praktiski varēs pielietot savā darbā. Žurnāla autore – pirmsskolas skolotāja Iveta Liepiņa, kuras<br />

pieredze šajā darbā ir vairāk nekā 20 gadu!<br />

Abonējot žurnālu Pirmsskolā, jūs saņemsiet individuālu pieejas paroli, kas dos jums iespēju<br />

jebkurā laikā ienākt žurnāla mājaslapā, ielogoties un lasīt žurnāla jaunāko numuru, iepazīties ar iepriekšējiem<br />

numuriem, izprintēt žurnālu un padalīties ar kolēģiem vai arī izprintēt darbam nepieciešamos<br />

materiālus.<br />

Kā abonēt žurnālu Pirmsskolā<br />

Žurnālu Pirmsskolā var abonēt ļoti ērti un vienkārši: atsūtiet uz e-pastu<br />

zurnalspirmsskola@gmail.com maksātāja rekvizītus (ja abonētājs ir privātpersona, tad personas vārdu<br />

un uzvārdu) un termiņu, uz kādu vēlaties izdevumu abonēt. Mēs savukārt sagatavosim elektronisku rēķinu<br />

un nosūtīsim jums to uz e-pastu (vai arī nosūtīsim rēķina oriģinālu ar Latvijas Pasta starpniecību).<br />

Abonējiet žurnālu Pirmsskolā 2013. gadam<br />

par izdevīgu cenu!<br />

Ls 25 – gada abonements<br />

Ls 16 – pusgada abonements<br />

Ls 9 – 3 mēnešu abonements<br />

Oktobrī iznācis žurnāla Pirmsskolā pirmais<br />

numurs, ko esam nosūtījuši visām Latvijas pirmsskolām<br />

Ja vēlaties saņemt pirmo žurnāla Pirmsskolā<br />

numuru bez maksas, sūtiet pieteikumu uz<br />

zurnalspirmsskola@gmail.com, mēs jums nosūtīsim<br />

žurnālu uz jūsu norādīto e-pastu.<br />

Piedāvājam abonēt komplektu Skolas vārds + Pirmsskolā par izdevīgu cenu!<br />

Ls 47 – gada abonements<br />

Ls 30 – pusgada abonements<br />

Ls 15 – 3 mēnešu abonements<br />

+<br />

Sūtiet pieteikumu uz skolasvards@gmail.com!<br />

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:<br />

Redakcijas tālr.: 26002264<br />

Redakcijas e-pasts: skolasvards@gmail.com<br />

Interneta vietne: http://skolasvards.wordpress.lv<br />

6


AKTUĀLI<br />

Autorprogrammas –<br />

veids, kā izcelties un<br />

izdzīvot<br />

Nepieciešamība pēc skolu autorprogrammām<br />

rodas, lai piesaistītu jaunus skolēnus<br />

Unikalitāte un atbilstība<br />

tirgus prasībām ir tas, kas<br />

īpaši lauku skolām palīdz<br />

stāties pretī negatīvajām demogrāfijas<br />

tendenču sekām un<br />

skolēnus piesaistīt. Izglītības<br />

ministra Roberta Ķīļa pārmetumi,<br />

skolu radošuma trūkumam<br />

noskaidrojot autorprogrammu<br />

veidošanas datus, izrādījās<br />

nepamatoti. Pērn vairāk nekā<br />

puse (53,8%) licencēto programmu<br />

bija autorprogrammas.<br />

Izglītības kvalitātes valsts<br />

dienesta (IKVD) Licencēšanas<br />

un reģistru departamenta direktore<br />

Andra Šenberga sniedz<br />

ieteikumus veiksmīgai autorprogrammu<br />

izveidei.<br />

Izglītības kvalitātes valsts dienesta<br />

(IKVD) Licencēšanas un<br />

reģistru departamenta direktore<br />

Andra Šenberga.<br />

Brīvā tirgus likumi arī skolu<br />

starpā<br />

Lai saglabātu pietiekamu<br />

skolēnu skaitu, Makašānu skola,<br />

kuras vēsture aizstiepjas līdz pat<br />

19. gadsimta beigām, 1992. gadā<br />

pārtapa par Lūcijas Rancānes<br />

Makašānu Amatu vidusskolu,<br />

bet pagājušajā gadā atbilstoši<br />

Latgales reģiona prasībām<br />

izveidoja savu autorprogrammu.<br />

No 1. līdz 4. klasei skolēniem<br />

obligāta daiļamatniecība. Tad,<br />

lai gan izvēle ir brīva, zēni visbiežāk<br />

izvēlas kokamatniecību, bet<br />

meitenes – tekstildizainu. Turklāt<br />

skola piedāvā daudzas fakultatīvas<br />

nodarbības, kas palīdz<br />

izvēlētos arodus attīstīt. „Sākumā<br />

domājām, kā viņus piesaistīt,<br />

motivēt, bet šobrīd viss notiek<br />

pats no sevis,” stāsta vidusskolas<br />

direktore Gundega Rancāne. Lai<br />

gan interese par programmu ir<br />

arī no apkārtējiem pagastiem,<br />

piemēram, Rēzeknes, kas vien 12<br />

minūšu attālumā, šogad skolēnu<br />

skaits nekļuva lielāks. Vidusskolas<br />

līmenī tas mazinājās, jo absolvēja<br />

divas lielas klases, bet pamatskolas<br />

līmenī ir pieaugums, informē<br />

direktore.<br />

Arī Tilžas vidusskolas direktora<br />

vietniece izglītības jomā Inta<br />

Slišāne stāsta, ka nepieciešamība<br />

pēc autorprogrammas radās,<br />

lai piesaistītu vidējās izglītības<br />

audzēkņus, jo citādi bija grūti<br />

komplektēt klases. Tika secināts,<br />

ka papildus vispārējās izglītības<br />

Izglītības<br />

iestāžu<br />

vidū ir konkurence.<br />

Bērnu paliek mazāk.<br />

Skolām jādomā, kā<br />

sevi pasniegt<br />

programmām nepieciešamas<br />

profesionālās. „Padomju laikos<br />

teica „visu izšķir kadri”. Šajā gadījumā<br />

mums centrā bija pedagogi,<br />

kas aizrāvās un ieinteresēja<br />

attiecīgajā jomā,” par apstākļiem,<br />

Nika Aleksejeva<br />

kas palīdzēja tapt komerczinību<br />

un valsts aizsardzības programmai,<br />

stāsta I. Slišāne. Pirmajā<br />

mācību gadā valsts aizsardzības<br />

programmā bija tikai divi skolēni.<br />

I. Slišāne skaidro, ka licence par<br />

programmu tika saņemta vēlāk,<br />

tāpēc skola atturīgi reklamējās.<br />

„Neteiktu, ka radās īpaši liels<br />

pieplūdums no citiem pagastiem<br />

un novadiem, kaut arī mēs<br />

piedāvājam internāta pakalpojumus.”<br />

Vidusskolas līmenī šīs ir<br />

vienīgās programmas un iestājoties<br />

audzēkņi pusi uz pusi dalās<br />

abās iespējamajās programmās.<br />

Katrā klasē vidēji ir 12–15 skolēnu,<br />

bet I. Slišāne stāsta, ka šogad<br />

ir mazāk, jo audzēkņi izvēlas<br />

profesionālās izglītības iestādes,<br />

kur maksā stipendiju. Tomēr<br />

skola dara visu, lai programmas<br />

saglabātu.<br />

Autorprogrammu skaits<br />

aug<br />

„Nesaprotu, kur radušās šīs<br />

baumas!” pēc sarunas par skolu<br />

pašu veidotām jeb autorprogrammām<br />

brīnās IKVD Licencēšanas<br />

un reģistru departamenta<br />

direktore A. Šenberga. Ne vien R.<br />

Ķīlis, bet arī bijušais IKVD vadītājs<br />

Aivars Stankevičs norāda,<br />

ka skolas nestrādā pietiekami<br />

inovatīvi un atbilstīgi tām iespējām,<br />

kas tām ir dotas, atsaucoties<br />

uz datiem, kuri radās, pārbaudot<br />

latviešu valodas un vēstures<br />

programmas: 97% pedagogu<br />

izmanto IZM paraugus. Savukārt<br />

A. Šenberga oficiāli sniedz citu<br />

statistiku. Proti, 2010. gadā no<br />

visām licencētajām pirmskolas,<br />

pamatskolas un vidējās izglītības<br />

mācību programmām teju puse<br />

– 49% – bija autorprogrammas.<br />

2011. gadā tie bija 53,8%, bet<br />

šogad no 133 līdz septembrim licencētajām<br />

programmām 74,7%<br />

7


ir autorpro grammas. Kā redzams,<br />

tendence ir augoša un<br />

īpatsvars – izteikti liels. Visvairāk<br />

unikālo mācību programmu<br />

ir vidējās izglītības līmenī, bet<br />

vismazāk – pirmskolas izglītības<br />

iestādēs. „Tas ir skaidrojams ar<br />

to, ka pirmskolas izglītībā ir ļoti<br />

liels privātais sektors. Kvalitatīvas<br />

programmas izstrādei ir nepieciešamas<br />

diezgan daudz zināšanu<br />

un prasmju. Pēc izglītības iestādes<br />

dibināšanas programmas<br />

izstrāde ir pirmais darbs. Reizēm<br />

tas notiek arī paralēli dibināšanas<br />

procesam,” skaidro A. Šenberga.<br />

Tādā gadījumā vieglāk paņemt<br />

paraugprogrammu.<br />

Pārmaiņas paraugprogrammās<br />

No 2012. gada 18. aprīļa IZM<br />

vairs nav tiesības apstiprināt paraugprogrammas.<br />

Tām jāatbilst<br />

Ministru kabineta noteikumiem<br />

par attiecīgā izglītības posma<br />

valsts standartu. Pagaidām MK<br />

apstiprinājis tikai pirmskolas<br />

izglītības paraugprogrammu.<br />

Izskatīšanai nodota pamatizglītības<br />

paraugprogramma, bet<br />

vispārējās izglītības tikai top. „Šobrīd<br />

varētu teikt, ka paraugprogrammas<br />

kā tādas spēkā esošas ir<br />

tikai pirmskolas izglītības iestāžu<br />

pakāpē. Taču iespējams iedvesmu<br />

smelties no līdzšinējām IZM<br />

paraugprogrammām, noformēt<br />

to kā savu un apstiprināt kā<br />

autorprogrammu.” Ar to varētu<br />

daļēji skaidrot autorprogrammu<br />

īpatsvara pieaugumu, taču A.<br />

Šenberga uzskata: „Ja izglītības<br />

iestāde vēlas savu programmu,<br />

tā veido savu programmu.” Tāpēc,<br />

piemēram, visas līdz šā gada<br />

septembrim veidotās autorprogrammas<br />

ir unikāli veidotas.<br />

Kļūdas, no kurām izvairīties<br />

A. Šenberga stāsta, ka visbiežāk<br />

kļūdas ir pieļaujamo mācību<br />

stundu skaitā, bet samērā bieži<br />

arī mērķos, uzdevumos, īstenošanas<br />

plānā un rezultātu vērtēšanas<br />

kritērijos. Piemēram, sasniedzamais<br />

rezultāts un mērķis atšķiras<br />

pēc būtības.<br />

Veidojot autorprogrammu,<br />

galvenokārt jāievēro normas,<br />

ko nosaka Izglītības likums,<br />

Vispārējās izglītības likums un<br />

Ministru kabineta noteikumi par<br />

konkrētās pakāpes standartu.<br />

Autorprogrammu, kas veidota<br />

privātai mācību iestādei, iespējams<br />

aizsargāt ar autortiesībām,<br />

tai var piemērot komercnoslēpuma<br />

statusu, taču jāievēro, ka pat<br />

tad tiesības ar to iepazīties ir gan<br />

skolēnam, gan viņa vecākiem vai<br />

aizbildnim.<br />

Kā izveidot autorprogrammu<br />

■ Bez pamatlietām – izvēles, kurā vispārējās izglītības pakāpē (pirmskolas, pamatskolas vai vidējās<br />

izglītības) un formā (dienas, vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības), svarīgi noteikt<br />

jaunveidojamās programmas mērķi un uzdevumu. Tiem jāatbilst kādam no izglītības programmas<br />

virzieniem: vispārizglītojošajam, humanitārajam un sociālajam, matemātikas, dabaszinību<br />

un tehnikas vai profesionālajam virzienam. Tas pamatā izpaužas programmas mērķu<br />

un uzdevumu formulējumā.<br />

■ Tikpat svarīgs, ja ne pats svarīgākais, ir izglītības programmas īstenošanas plāns. Tam jāievēro<br />

Vispārējās izglītības likumā noteiktās mācību stundu slodzes nedēļā, prasības latviešu<br />

valodas lietojumam mazākumtautību skolās un citus attiecīgos normatīvos aktus. Veidojot<br />

atsauces uz tiem, uzmanība jāpievērš to aktualitātei. „Tas ir diezgan komplicēts darbs, bet reti<br />

kura iestāde to dara tukšā vietā. Tiek veidotas konkrēto priekšmetu metodiskās komisijas, un<br />

eksperti jau noformulējuši, cik ilgā laikā jāsasniedz noteiktā izglītības standarta mērķi,” skaidro<br />

Licencēšanas un reģistru departamenta vadītāja. Tam piekrīt arī Makašānu Amatniecības<br />

vidusskolas direktore: „Gan tradīcijas, gan fiziskā vide, kur skola atrodas, saistās ar organisku<br />

izaugsmi. Ņemot vērā reformas, katrai lauku skolai būtu jāmeklē savs piedāvājums.” Arī Tilžas<br />

vidusskolas gadījumā komerczinību un valsts aizsardzības pedagogi vispirms attīstīja fakultatīvas<br />

nodarbības, kas vēlāk pārauga autorprogrammās.<br />

■ Uzsākot veidot autorprogrammu, A. Šenberga iesaka vispirms apzināties to, kas konkrētajā<br />

reģionā ir nepieciešams, jo jaunveidotā programma jāsaskaņo ar dibinātāju, piemēram, pašvaldību.<br />

„Latgalē ir vispārējās izglītības iestāde, kur profesionālie virzieni ir sašķelti vēl apakšvirzienos<br />

atbilstoši Latgales kultūras specifikai, piemēram, virziens podniecībā, kokapstrādes<br />

pamatu apguvē,” stāsta A. Šenberga, piebilstot, ka līdzīgi reģionā, kur attīstītas sporta bāzes,<br />

autorprogrammā var koncentrēties uz sportu. Skolas vēlmes nepieciešams salāgot ar pašvaldības<br />

iespējām tās īstenot. „Diemžēl jāsaka, ka bieži pašvaldības saskaras ar situāciju, ka izglītības<br />

iestādes iesniedz tādas programmas, kurām šajā brīdī vēl nav resursu. Jāsaprot: ja esam<br />

reģiona iestāde, kur ir specifisks priekšmets pāris stundas nedēļā, vai izdosies atrast pedagogu,<br />

kurš no pavisam citas pašvaldības būs gatavs doties uz šīm pāris stundām nedēļā,” skaidro<br />

A. Šenberga.<br />

■ Jaunveidotajā programmā arī jānosaka prasības skolēnu iepriekš iegūtai izglītībai. Izņēmums,<br />

protams, ir pirmsskolas izglītības programmas. Autorprogrammā arī jāparedz iegūtās izglītības<br />

vērtēšanas kritēriji un kārtība, kā arī plānotie rezultāti.<br />

Ja kāds vēlas veidot autorprogrammu, A. Šenberga iesaka vērsties pie IKVD ekspertiem, kas palīdzēs izstrādāt<br />

piemērotāko formulējumu. Kontaktinformācija pieejama www.ikvd.gov.lv<br />

8


IR JĀRISINA<br />

Pedagogi satraukti par IZM<br />

sagatavotajām i zmaiņām<br />

MK noteikumos<br />

Inese Matisāne<br />

Valsts sekretāru sanāksmē 25. oktobrī izsludinātais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts<br />

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem<br />

un pamatizglītības programmu paraugiem ir radījis skolotājos uztraukumu. Pret MK<br />

noteikumu projekta pašreizējo redakciju iebilst Latvijas Pedagogu domes (LPD) valde, kā<br />

arī vairākas pedagogu asociācijas. IZM iniciēto un nepieciešamo izmaiņu virzienu un mērķi<br />

žurnālam Skolas Vārds pamato IZM Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāra<br />

vietniece Evija Papule.<br />

LETA<br />

IZM<br />

Izglītības<br />

departamenta<br />

direktore,<br />

valsts<br />

sekretāra<br />

vietniece<br />

Evija Papule:<br />

„Pašlaik izglītības standartā<br />

nekas netiek mainīts.<br />

Ja skola ir akreditējusi un<br />

licencējusi izglītības programmu,<br />

tā turpinās to īstenot<br />

tā, kā to ir leģitimējusi.<br />

Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka<br />

skolai, sākot ar 2014. gada<br />

1. septembri, būs jāatrod<br />

vieta angļu valodai 1. klases<br />

skolēniem, pēc tam – arī 2.<br />

klases utt. Mēs vēlamies dot<br />

skolām iespēju jau tagad izlemt,<br />

uz kura mācību priekšmeta<br />

rēķina to var izdarīt. Ir<br />

skolas, kuras angļu valodu<br />

māca uz fakultatīvo nodarbību<br />

rēķina.<br />

Ja paraugāmies uz skolu<br />

attīstību, tad vienmēr<br />

ir bijusi diskusija par to,<br />

kuram mācību priekšmetam<br />

ir nepieciešams vairāk<br />

vai mazāk mācību stundu<br />

– atkarībā no skolas izvēlētā<br />

virziena un skolēnu<br />

vajadzībām. Mēs gribam<br />

dot skolām pakāpenisku<br />

iespēju pašām veidot savu<br />

mācību plānu un izvēlēties,<br />

kuram no mācību priekšmetiem<br />

kurā klasē dot vairāk<br />

stundu un kuram – mazāk<br />

stundu. Mēs zinām, ka mācību<br />

priekšmetu standarti ir<br />

veidoti pēc optimuma, nevis<br />

minimuma vai maksimuma<br />

principa. Mēs neapdraudam<br />

optimuma īstenošanu, jo<br />

esam norādījuši minimālo<br />

stundu skaitu. Tas nozīmē,<br />

ka standarta apguvei pietiek<br />

ar noteiktu stundu skaitu un<br />

skolām stundu plānojumā<br />

ir dažāda pieeja. Īpaši tas<br />

attiecas uz mazākumtautību<br />

izglītības programmu, kurā<br />

vienmēr ir par vienu mācību<br />

priekšmetu vairāk, proti,<br />

mazākumtautību valoda un<br />

literatūra. Viņiem ir daudz<br />

grūtāk izlemt, kuram no<br />

mācību priekšmetiem kurā<br />

brīdī skola var samazināt vai<br />

palielināt mācību stundu<br />

skaitu.<br />

Likumā ir noteikts, ka<br />

skolēnu slodze netiks palielināta.<br />

Finansējums tiek<br />

aprēķināts atbilstoši pašlaik<br />

skolas akreditētajai izglītības<br />

programmai, līdz ar to<br />

spēkā ir tas skolotāja slodzes<br />

aprēķins, kāds tas ir tagad.<br />

Kopējais stundu skaits skolēniem<br />

nesamazināsies, un<br />

skola pieprasīs finansējumu<br />

atbilstoši likmēm. Mēs neredzam<br />

apdraudējumu ne<br />

skolotāja slodzei, ne skolēna<br />

slodzes palielināšanu – skolai<br />

būs brīva izvēle, kā tā<br />

varēs iekļaut angļu valodu<br />

mācību plānā. Turklāt angļu<br />

valodas mācīšanai no 2014.<br />

gada tiks piešķirts papildu<br />

finansējums.<br />

Valsts izglītības satura<br />

centrs bija rosinājis noteikt<br />

minimālo un maksimālo<br />

mācību stundu skaitu, taču<br />

viņu priekšlikums netika atbalstīts.<br />

Mēs nosakām minimālo<br />

mācību stundu skaitu<br />

un maksimālo skolēna slodzi,<br />

ko nevar bezgalīgi palielināt<br />

un pārsniegt. Skolai<br />

tiks dota brīvība veidot savu<br />

mācību plānu.<br />

Atsaucoties uz Latvijas<br />

Pedagogu domes viedokli,<br />

ka noteikumu projekts nav<br />

izdiskutēts sabiedrībā, vēlos<br />

atgādināt, ka tādēļ jau tas<br />

tiek izsludināts valsts sekretāru<br />

sanāksmē, lai par to<br />

arī diskutētu un iesniegtu<br />

priekšlikumus. Normatīvā<br />

akta saskaņošanas laikā tajā<br />

var ieviesties zināmas korekcijas,<br />

tādēļ nav nepieciešams<br />

to atsaukt vai neatsaukt.<br />

Dokumenta saskaņošanas<br />

laikā ir aktīvi jāiesniedz savi<br />

priekšlikumi. Dokumenta<br />

saskaņošana notiek gan ar<br />

citām ministrijām, gan ar<br />

sociālajiem partneriem, kā<br />

rezultātā tiek panākts vienprātīgs<br />

lēmums.<br />

Vēlos piebilst, ka:<br />

1) mums ir garantēts<br />

finansējums (būtībā papildfinansējums<br />

pedagogu<br />

atalgojumam) angļu valodas<br />

apguvei, sākot ar 2014. gada<br />

1. septembri;<br />

2) pamatizglītības un<br />

vidējās izglītības standartu<br />

pārskatīšanu nosaka likuma<br />

grozījumi;<br />

3) IZM ir atvērta tiešām<br />

diskusijām un konstruktīvai<br />

sadarbībai. Labs piemērs ir<br />

šobrīd uzsāktās tiešās diskusijas<br />

ar ieinteresēta‐<br />

9


jām pusēm par ekonomikas,<br />

veselības, cilvēkdrošības, finanšu<br />

pratības apguves iespējām,<br />

formām un saturu.”<br />

LPD<br />

valdes<br />

priekšsēdētājs<br />

Andrejs<br />

Mūrnieks:<br />

„Pamatskolas mācību<br />

stundu plāna jaunajā redakcijā,<br />

nosaucot minimālo<br />

stundu skaitu un nenorādot<br />

maksimālo iespējamo mācību<br />

stundu skaitu nedēļā,<br />

tiek apdraudēta pamatizglītības<br />

kvalitāte. Dokumenta<br />

projektā apgalvots, ka<br />

„pamatizglītības standarts<br />

netiek grozīts”, bet tas īsti<br />

neatbilst patiesībai. Mācību<br />

priekšmetu standarti, kas ir<br />

pamatizglītības standarta<br />

sastāvdaļas, tiek veidoti ar<br />

maksimuma pieeju. Taču<br />

minētais MK noteikumu<br />

projekts realizē minimuma<br />

pieeju mācību satura apguvē.<br />

Tas nozīmē, ka skolas,<br />

izvēloties minimālo stundu<br />

skaitu, kas ar šo projektu iegūs<br />

likumīgu spēku, nespēs<br />

īstenot konkrētu mācību<br />

priekšmetu standartu pilnībā,<br />

līdz ar to netiks īstenoti<br />

izvirzītie izglītības mērķi.<br />

Īpaši mazs stundu<br />

skaits ir noteikts mākslas<br />

priekšmetiem – mūzikai,<br />

literatūrai, vizuālajai mākslai<br />

– 1 stunda nedēļā. Arī pret<br />

sportu attieksme ir diskriminējoša.<br />

Mazākumtautību<br />

programmas vakara (maiņu)<br />

un neklātienes mācību priekšmetu<br />

un mācību stundu plāns<br />

paredz tikai 1 mācību stundu<br />

nedēļā sportam, turklāt<br />

ar atrunu, „ja izglītības iestādei<br />

ir atbilstošs materiāltehniskais<br />

nodrošinājums”.<br />

Rodas jautājums: kāpēc šo<br />

skolēnu veselībai un fiziskai<br />

attīstībai jābūt vājākai nekā<br />

citiem Turklāt situācijā,<br />

kad Latvijas Ārstu biedrība ir<br />

paudusi pamatotas bažas un<br />

publiskojusi datus par dramatisko<br />

situāciju ar jauniešu<br />

veselību.<br />

LPD valde secina, ka<br />

minētais projekts „rada<br />

izmaiņas izglītības saturā –<br />

noplicinātu kultūratmiņu,<br />

apdraudētu veselību, pazeminātu<br />

izglītības kvalitāti<br />

– un paver iespējas darba<br />

slodzes samazināšanai atsevišķām<br />

pedagogu grupām”.<br />

Piemēram, dažu mācību<br />

priekšmetu skolotāji var zaudēt<br />

pusi no līdz šim paredzētajām<br />

stundām – tādējādi<br />

iespējama kārtējā skolotāju<br />

grupu aiziešana no skolām<br />

un aizbraukšana<br />

no Latvijas.”<br />

lizda.lv<br />

LIZDA<br />

speciāliste<br />

vispārējās<br />

izglītības<br />

jautā -<br />

jumos<br />

Baiba<br />

Bašķere:<br />

„Ministru kabineta noteikumu<br />

projekts Noteikumi<br />

par valsts pamatizglītības<br />

standartu, pamatizglītības<br />

mācību priekšmetu standartiem<br />

un pamatizglītības<br />

programmu paraugiem nav<br />

vērtējams viennozīmīgi.<br />

Pozitīvi vērtējami centieni<br />

dot skolām lielāku autonomiju,<br />

uzticoties skolotāju<br />

atbildībai un radošumam.<br />

Tas, iespējams, ļautu skolām<br />

brīvāku virziena izvēli un<br />

lielākas variēšanas iespējas.<br />

Tomēr tas, ka šobrīd šo noteikumu<br />

projektam ir tik liela<br />

pretestība, liecina, ka pedagogi<br />

nav pārliecināti par to,<br />

ka pamatizglītības standartu<br />

būs iespējams realizēt sabalansēti.<br />

Tam ir dažādi iemesli.<br />

Iepazīstoties ar MK<br />

noteikumu projekta anotāciju,<br />

tajā neatradu loģisku<br />

pamatojumu, kādēļ šādas<br />

izmaiņas mācību priekšmetu<br />

stundu skaitam nepieciešamas.<br />

Tieši šāds pamatojuma<br />

un skaidrojuma trūkums<br />

rada skolotājos neizpratni,<br />

apmulsumu un rosina radošo<br />

iztēli, kas var notikt,<br />

ja kādā no mācību priekšmetiem<br />

tiešām tiek iedalīts<br />

mācību plānā noteiktais<br />

minimālais stundu skaits.<br />

Arī iepriekšējā ne tik<br />

pozitīvā pieredze vidējās<br />

izglītības pakāpē, kad tika<br />

piedāvāti izvēles mācību<br />

priekšmeti, kaut kādā laika<br />

posmā ir ietekmējusi izglītības<br />

kvalitāti kopumā.<br />

Mācību stundu variēšanas<br />

iespēja var radīt situāciju,<br />

kurā netiek piedāvātas<br />

vienlīdzīgas iespējas skolēniem<br />

pamatizglītības apguvē,<br />

īpaši tiem, kuri dažādu<br />

apstākļu dēļ mainīs skolu.<br />

Jau tā tik saspringtajā situācijā<br />

par drošu darba vidi<br />

pedagogiem šāda minimālo<br />

stundu skaita noteikšana<br />

pamatizglītības standartā<br />

var pastiprināt neveselīgu<br />

konkurenci starp pedagogiem<br />

ne tikai viena mācību<br />

priekšmeta ietvaros, bet arī<br />

starp dažādu mācību priekšmetu<br />

pedagogiem, negatīvi<br />

ietekmējot atsevišķu mācību<br />

priekšmetu pedagogu noslodzi.<br />

Šāda situācija var izvērsties<br />

par problemātisku<br />

mācību līdzekļu veidošanā,<br />

kā arī radīt papildu slodzi<br />

pedagogiem, gatavojoties<br />

mācību stundām un pielāgojot<br />

mācību materiālus.<br />

Pats būtiskākais – piedāvātajā<br />

projektā ir ievērojami<br />

samazināts mākslas jomas<br />

mācību priekšmetu un<br />

mājturības un tehnoloģiju<br />

stundu skaits. Bieži vien tieši<br />

šie mācību priekšmeti, sevišķi<br />

pamatizglītībā, ir tie, kas<br />

palīdz skolēniem apzināties<br />

savas intereses un spējas un<br />

[var] būt par pamatu, izvēloties<br />

profesiju. Šo jomu mācību<br />

priekšmetu pedagogiem<br />

nav pārliecības, ka normatīvos<br />

noteiktais nebūs lielāks<br />

pamats stundu skaita noteikšanai<br />

nekā pedagoģiski<br />

pamatota argumentācija.<br />

10


Tas liecina par pilnīgi pretēju<br />

pieeju tam, kādu uzmanību<br />

tieši šiem mācību priekšmetiem<br />

veltī tās valstis, kuru<br />

izglītības kvalitāte ieņem<br />

vadošās vietas pasaulē.<br />

iepājniekiem.lv<br />

Latviešu valodas un literatūras<br />

skolotāju asociācijas valdes<br />

loceklis, Liepājas Valsts 1.<br />

ģimnāzijas latviešu valodas un<br />

literatūras skolotājs Mg. philol.<br />

Normunds Dzintars:<br />

„Ministru kabineta noteikumu<br />

projekta Noteikumi<br />

par valsts pamatizglītības<br />

standartu, pamatizglītības<br />

mācību priekšmetu standartiem<br />

un pamatizglītības programmu<br />

paraugiem tālāka<br />

virzīšana nav pārdomāta un<br />

pietiekami izsvērta. Runājot<br />

par stundu minimālā skaita<br />

noteikšanu, jāsecina, ka neizbēgami<br />

kritīsies izglītības<br />

kvalitāte, jo būs skolas, kurās<br />

arī noteiks vienu stundu nedēļā,<br />

kas tādai mācību stundai<br />

kā literatūra, pirmkārt, ir<br />

klaji nepietiekami, otrkārt,<br />

nepieņemami no nacionālās<br />

pašapziņas viedokļa – literatūra<br />

ir viena no cilvēka<br />

kultūras identitātes veidotājām.<br />

Ja Latvijā kādam ienāk<br />

prātā apšaubīt nacionālās<br />

literatūras vērtību, tad acīmredzot<br />

kaut kas šai valstī nav<br />

kārtībā. Jau tagad vispārizglītojošo<br />

mācību iestāžu<br />

stundu plānos ir par maz<br />

stundu atvēlēts literatūrai.<br />

Līdzīgi jau patiesībā ir arī<br />

ar dzimto valodu: katastrofāli<br />

zemā līmenī valstī ir<br />

rakstītprasme. 2012. gada<br />

latviešu valodas centralizētā<br />

eksāmena domrakstā 0<br />

punktus par pareizrakstību<br />

saņēma 44,6% skolēnu, bet<br />

maksimālo punktu skaitu šai<br />

kritērijā – vien 1,5% skolēnu<br />

(VISC dati). Iespējams, ka<br />

šāda katastrofāla situācija ir<br />

tādēļ, ka par maz ir dzimtās<br />

valodas stundu, kurās nostiprināt<br />

pareizrakstības<br />

iemaņas. Būtiski ir arī tas,<br />

ka nav veikta šī projekta<br />

finansiālā izpēte, bet katrā<br />

gadījumā tā nebūs par labu<br />

arī skolotājam, un šis arī ir<br />

būtisks apsvērums, jo izglītība<br />

nav no tām nozarēm,<br />

ko valsts dedzīgi mēģinātu<br />

atbalstīt.”■<br />

Krievijas pedagoģisko zinātņu doktors:<br />

Bērnu aizraušanās ar datoru mūsdienās<br />

“<br />

ir pilnībā dabisks process”<br />

LETA informācija<br />

Bērnu aizraušanās ar<br />

datoru mūsdienās ir pilnībā<br />

dabisks process, kas varētu<br />

nākt par labu arī pieaugušajiem,<br />

intervijā pavēstīja pedagoģisko<br />

zinātņu doktors,<br />

Krievijas Zinātņu akadēmijas<br />

Skaitļošanas centra un Federālā<br />

izglītības attīstības institūta<br />

galvenais zinātniskais<br />

līdzstrādnieks Aleksandrs<br />

Uvarovs.<br />

Atbildot uz jautājumu,<br />

ko viņš varētu novēlēt vecākiem,<br />

kuri ir ļoti norūpējušies<br />

par bērnu aizraušanos<br />

ar datoru, A.Uvarovs sacīja:<br />

„Daudzi pieaugušie sāk<br />

pa īstam mācīties tad, kad<br />

viņiem piedzimst bērni. Viņi<br />

negaidīti sāk daudz ko apgūt<br />

kopā ar saviem bērniem,<br />

un tas ir lieliski, jo tā ir daļa<br />

no īstas, normālas pedagoģijas.<br />

Manuprāt, tas būs<br />

pareizi, ja tie vecāki, kuri uztraucas<br />

[par to, ka viņu bērni<br />

izmanto datoru], paskatīsies<br />

patiesībai acīs. Paskatīsies<br />

un nāks pie secinājuma,<br />

ka viņi arī mainīsies līdz ar<br />

šiem jaunievedumiem, kā arī<br />

izmantos šīs pārmaiņas sev<br />

par labu.”<br />

Zinātnieks uzsvēra, ka<br />

mūsdienās informācijas<br />

vide strauji mainās, tādējādi<br />

pāreja uz jauno digitālo vidi<br />

ir tas pats kā drukāto izstrādājumu<br />

ieviešana kādreiz<br />

pagātnē.<br />

Speciālists atgādināja,<br />

ka senatnē grieķi uztraucās<br />

par to, ka pieraksti traucē<br />

mācību procesam.<br />

„Līdz ar rakstniecības ieviešanu<br />

un rakstu izplatīšanos<br />

īstas mācības iet bojā, jo<br />

visi paļaujas uz pierakstiem,<br />

neviens neuzticas savai atmiņai.<br />

Tā rezultātā cilvēki uzskata<br />

sevi par ļoti zinošiem,<br />

taču īstenībā nezina neko,<br />

nepaskatoties pierakstos,”<br />

uzsvēra A.Uvarovs.<br />

Kas attiecas uz datoru<br />

ienākšanu mūsu dzīvē, tas<br />

ir dabisks un nenovēršams<br />

process.<br />

„Savukārt mums kā<br />

pedagogiem jānodrošina<br />

dzīves kultūras formas,<br />

jāapgūst šis process. Dzīves<br />

kultūras formas ir valodas<br />

kultūras ievērošana informatīvajā<br />

telpā, kā arī autortiesību<br />

ievērošana,” sacīja<br />

A.Uvarovs. ■<br />

11


NUMURA INTERVIJA<br />

Sākumā bija jāmaina pati<br />

ministrija<br />

Atklāta saruna ar izglības un zinātnes<br />

mi nistru Robertu Ķīli<br />

Nika Aleksejeva<br />

Atnākot uz ministriju, bija diezgan skaidras lietas, kas ir jāizdara. Un tad jūs atnākat un<br />

“<br />

saprotat, ka cilvēki, ar ko jāstrādā, šīs izmaiņas nepavilks. Viņi ir pieraduši strādāt savādāk.<br />

Ne jau velti pārmaiņas izglītības jomā nav bijušas. Tas saistīts ar to, ka Izglītības un zinātnes<br />

ministrija nespēja. Bija dažādas ietekmes vidē – lobijs, interešu grupa, izmisušie. Ministrija<br />

manevrēja starp to bez jebkāda skaidra redzējuma. Tas nozīmē, ka jūs atnākat ar plānu un<br />

saprotat, ka neko nevarat izdarīt. Tas nozīmē, ka jums jāatliek uz kādu laiku aktīvu pārmaiņu<br />

īstenošana un jāmaina pati ministrija,” tā, atskatoties uz gadu, kas pavadīts izglītības un<br />

zinātnes ministra amatā, saka Roberts Ķīlis. Saruna ar ministru – par to, kas jau paveikts un<br />

kur virzāmies tālāk.<br />

25. oktobrī apritēja gads,<br />

kopš esat izglītības un zinātnes<br />

ministrs. Kā jūs pats vērtējat šo<br />

gadu, un kas, jūsuprāt, ir svarīgākais<br />

no paveiktā<br />

Viens no grūtākajiem gadiem,<br />

kāds man bijis 44 gadu<br />

laikā. Profesionālajā dzīvē noteikti.<br />

Ja jautājat man kā cilvēkam,<br />

šis gads pēc 20 gadiem licis man<br />

sākt regulāri staigāt pie ģimenes<br />

ārsta. Esmu bijis gan uz operācijām,<br />

gan pārbaudēm, kas noteikti<br />

nav viegla laika rādītājs. Ir bijis<br />

laiks, kurā nācies gan kaut kādās<br />

iecerēs vilties un atkal iedvesmoties,<br />

tad atkal vilties un atkal<br />

iedvesmoties.<br />

Piemēram, atnākot uz darbu<br />

ministrijā, man bija skaidri redzējumi<br />

par to, kas ir jādara. Man bija<br />

ideju prezentācija par 10 lietām,<br />

kas mainīsies un jāmaina skolā.<br />

Man bija vairākas lietas izstrādātas,<br />

kā tās jāmaina. Piemēram,<br />

daudz lielāku radošumu, vecāku<br />

iesaisti, plašāku definīciju, kas ir<br />

laba skola, un citus jaunus kritērijus,<br />

ar ko vērtēt skolas darbu.<br />

Uz lielāku skolu autonomiju un<br />

brīvību. Atnākot uz ministriju,<br />

bija diezgan skaidras lietas, kas<br />

ir jāizdara. Un tad jūs atnākat un<br />

saprotat, ka cilvēki, ar ko jāstrādā,<br />

šīs izmaiņas nepavilks. Viņi ir<br />

pieraduši strādāt savādāk. IZM<br />

tagad ir 80% jaunas vadības.<br />

Tagad atkal ir cerība. Skatoties uz<br />

to, kā mums gāja ar augstskolu<br />

akreditācijas noteikumiem, es<br />

domāju, ka ar iepriekšējo vadību<br />

tas vispār nebūtu iespējams.<br />

Vispār.<br />

Ko jūs uzskatāt par savu<br />

lielāko sasniegumu<br />

Izmaiņas Izglītības un zinātnes<br />

ministrijā, jo tās strādās<br />

uz daudziem citiem ministrijas<br />

virzieniem. Iespējams, viens no<br />

visrespektētākajiem cilvēkiem<br />

pedagogu vidū Latvijā ir Evija Papule.<br />

Viņa ir, iespējams, vislabāk<br />

zināmais cilvēks skolotāju vidū<br />

vispār. Es domāju, ka viņa šobrīd<br />

ir labākā, kas var vadīt izmaiņas.<br />

Viņai ir sekmīgu reformu vadīšanas<br />

pieredze. Viņa ir mazākumtautību<br />

skolu reformas līdzautore<br />

2004. gadā. Šādi cilvēki ir arī citur,<br />

kas ir labi kvalificēti un, manuprāt,<br />

spēs ar pilnīgi svaigu skatu<br />

ko mainīt. Protams, ir palielinātas<br />

arī skolotāju algas, bet šie darbi<br />

iespējami tikai tāpēc, ka ir jauna<br />

LETA<br />

Mēs turpināsim ņemt nost barjeras, kas liedz skolotājam mazākajās<br />

skolās mācīt citus priekšmetus un dabūt noslodzi pilnā mērā<br />

– un lielāku nekā līdz šim, norāda R. Ķīlis.<br />

vadība, kas mērķtiecīgi ar to strādā.<br />

Es pats to nevarētu.<br />

Par vienu no savas ministrēšanas<br />

sasniegumiem esat<br />

norādījis skolotāju atalgojuma<br />

palielināšanu, taču, aptaujājot<br />

dažādu novadu skolotājus, noskaidrots,<br />

ka joprojām par vienādu<br />

darbu ir dažāda samaksa.<br />

Piemēram, lielajās skolās alga<br />

par likmi krietni atšķiras no<br />

mazajām skolām. Pie tam lielās<br />

skolas dotē mazās... Kādi ir<br />

risinājumi<br />

Es domāju, ka tas nav tik<br />

viennozīmīgi. Ja mazā skolā klasē<br />

sēž padsmit skolēni, bet lielā<br />

skolā 30, tad nav tā, ka skolotājiem<br />

pienākas vienāda alga.<br />

Padsmit skolēnu noteikti ir vieg-<br />

12


lāk mācīt, jo nav jau jāstāv tikai<br />

klases priekšā. Ir arī jāvērtē darbi,<br />

jānodarbojas individuāli. Tas ir<br />

vairāk darba. Taču tas nenozīmē,<br />

ka ir taisnīga sistēma, ka mazās<br />

skolās skolotāji ir uz zemākajām<br />

vai tuvu zemākajām likmēm. Ir,<br />

piemēram, ģimnāzijas, kur ir lielāks<br />

koeficients. Ir vairāki punkti,<br />

kuros noteikti ir nepieciešamas<br />

maiņas, bet jautājums: cik vērts<br />

tās ielaist, ja mēs pārejam uz<br />

galvojuma sistēmu Viens ir tas,<br />

ka mēs mainām noteikumus, kas<br />

detalizēti nosaka skolotāju tiesības<br />

un iespējas mācīt konkrētus<br />

priekšmetus konkrētās vecuma<br />

grupās. Nepieciešamību vai iespēju<br />

mācīt tikai savu priekšmetu.<br />

Dabiski, ka tad, kad ir noņemti<br />

ierobežojumi, ka ģeogrāfiju var<br />

mācīt tikai ģeogrāfs, bet tādā<br />

mazā skolā nav vairāk par četrām<br />

vai sešām stundām nedēļā, tad<br />

ģeogrāfs nevar dabūt citu darbu,<br />

ja viņš nevar mācīt citus priekšmetus,<br />

un tad viņam jābraukā,<br />

un tas viss nav korekti vienā brīdī.<br />

Bet var integrēt priekšmetus, kā<br />

mēs tagad darām, un ceļam nost<br />

ierobežojumus, lai to var darīt. Ir<br />

skaidrs, ka nelielās skolās nav nepieciešami<br />

katram priekšmetam<br />

savi skolotāji. Var iziet uz to, ka<br />

viena priekšmeta skolotājs pēc<br />

mācībām augstskolā var mācīt<br />

vairāk nekā vienu priekšmetu. Tas<br />

jau tagad notiek. Šie noteikumi<br />

tiek atcelti. Mēs turpināsim ņemt<br />

nost barjeras, kas liedz skolotājam<br />

mazākajās skolās mācīt citus<br />

priekšmetus un dabūt noslodzi<br />

pilnā mērā – un lielāku nekā līdz<br />

šim. Mazākam skolotāju skaitam<br />

nepieciešama alga. Skaidrs, ka no<br />

tā paša algu fonda nav četras vai<br />

sešas stundas jāmaksā piebraucošam<br />

ģeogrāfijas skolotājam,<br />

bet tam pašam literatūras skolotājam.<br />

Viņš vai viņa papildus<br />

latviešu valodai var iegūt arī<br />

ģeogrāfijas kvalifikāciju un iegūt<br />

pilnu slodzi un attiecīgu atalgojumu.<br />

Otrs ir jocīgā situācija ar<br />

koeficientiem, kas pastāvējusi, ka<br />

mazākās klasēs ir zemāks koeficients<br />

un lielākās klasēs lielāks.<br />

Tā kā mazās skolas lielākā daļa ir<br />

pamatskolas, nevis vidusskolas<br />

vai ģimnāzijas, Dievs pasarg’ – tas<br />

nozīmē, ka tām ir mazāks koeficients,<br />

kur šī nauda noseko bērnam.<br />

Līdz ar to šī nauda nenoseko<br />

vienmērīgi. Ir saprotams, ka vecākajās<br />

klasēs ir lielāki izdevumi un<br />

dārgāks mācību process, no otras<br />

puses, tas mazajās skolās, kas ir<br />

pamatskolas, samazina naudu.<br />

Bet koeficientu izlīdzināšana nav<br />

risinājums, ko vajadzētu ieviest,<br />

jo mēs tāpat uz galvojuma sistēmu<br />

pāriesim.<br />

Lielbritānijas izglītības<br />

eksperts Ričards Gervers<br />

nesenā intervijā laikrakstam<br />

Diena, uzzinot, ka vidējā skolotāja<br />

alga Latvijā ir aptuveni<br />

300 latu mēnesī, bija nedaudz<br />

šokēts un norādīja, ka mums ir<br />

jāmaksā profesionāļu algas, ja<br />

vēlamies profesionāļus skolās.<br />

Ko jūs par to domājat<br />

Varbūt ir 400–500 lati uz<br />

papīra, bet 300 lati uz papīra ir<br />

pirmskolas izglītības iestādes<br />

pedagogam, nevis parastās skolas<br />

pedagogam. Ir ārkārtīgi maz<br />

tādu, kuri saņem 300 latus uz papīra<br />

par visu, ko viņi dara. Varbūt<br />

viņiem nav pilnas slodzes. Varbūt<br />

viņi strādā 18 kontaktstundas,<br />

bet tas nav ģenerālais modelis<br />

Latvijā.<br />

Bet pēc nodokļu nomaksas<br />

šī summa nav stipri lielāka par<br />

300 latiem.<br />

Es domāju, ka alga nav vienīgais<br />

faktors, kas nāk no praktisku<br />

un reālu labumu kategorijas. Lielai<br />

daļai vai pat visiem, es gribētu<br />

apgalvot, ir salīdzinoši ilgs atvaļinājums.<br />

Jā, tas ir vienā noteiktā<br />

brīdī, bet nevienai profesionālai<br />

grupai Latvijā tāda nav. Astoņas<br />

nedēļas apmaksāts atvaļinājums<br />

un salīdzinoši mazāka slodze<br />

citos laikos, kad arī ir brīvlaiks. Es<br />

zinu, ka šīs lietas nepatīk skolotājiem,<br />

bet tas man netraucē par to<br />

runāt, jo vieglāk runāt, ka ir grūti,<br />

tā ir misija un neviens neciena,<br />

bet tā nav racionāla saruna. Tāpat<br />

es domāju, ka zināma daļa no<br />

tālākizglītības un profesionālās<br />

kvalifikācijas celšanas, kas palīdz<br />

skolotājam veikt savus darbus,<br />

nav jāmaksā no savas kabatas. Tas<br />

ir publiski apmaksāts pasākums.<br />

Daudzās Latvijas vietās skolotāji<br />

strādā salīdzinoši labos apstākļos.<br />

Protams, ir dažas pozīcijas,<br />

kur man kā ministram, ne tāpēc,<br />

ka esmu tās radījis, bet tāpēc,<br />

ka man tāds amats, jāatzīst, ka<br />

tā ir bezjēdzīga un pat debila<br />

naudas tērēšana – mums ir ļoti<br />

lielas summas, kas tiek tērētas<br />

uz pe dagogu augstāko izglītību.<br />

Ir 2800 budžeta vietu dažādās<br />

jomās. Un, ja paskaita, cik jaunu<br />

speciālistu pēc beigšanas aiziet<br />

uz skolu, tad to ir daži simti<br />

varbūt gadā. Un man citi stāsta<br />

vēl šaušalīgākus ciparus, ka daži<br />

desmiti tikai. Tā, protams, ir neracionāla<br />

naudas tērēšana. Mēs<br />

tērējam salīdzinoši lielus līdzekļus,<br />

lai gatavotu pedagogus, kas<br />

Cilvēki saprot, ka, kāpinot savu kvalitāti, viņi<br />

kāpj ne tikai pa algas kāpnītēm, bet rodas<br />

iespējas darīt citas lietas arī<br />

tālāk neiet uz skolu.<br />

Gan vaučeru sistēmas ietvaros,<br />

gan noslodzes gadījumā,<br />

mainot noteikumus, kas ir jāpasniedz<br />

un kādā formā, vajadzētu<br />

iezīmēt to, ka tikai tiem, kas tikko<br />

sāk savas skolotāju gaitas, varētu<br />

būt pēc nodokļiem 400 latu. Tas<br />

ir brīdī, kad vēl nekas nav darīts –<br />

nav piešķirta kvalifikācija, nekas.<br />

Savukārt tiem, kas ir augstākajā<br />

kvalifikācijas pakāpē, būtu 1000<br />

lati. Es domāju, ka tas būtu pilnīgi<br />

reālistiski. Un, ja mēs runājam par<br />

lielāko daļu, tad tie uz papīra saņemtu<br />

starp 700 un 1000 latiem.<br />

Tā nav pati lielākā, bet tā noteikti<br />

ir lielākā vidējā alga tautsaimniecībā.<br />

Tas ir mūsu mērķis, turklāt<br />

diezgan tuvs un reālistisks.<br />

Iepriekš norādījāt, ka līdz<br />

gada beigām tiks izstrādāta<br />

pedagogu motivācijas programma.<br />

Vai jau varat pastāstīt,<br />

ko šī programma paredzēs<br />

un kā motivācijas sistēma atbildīs<br />

atalgojuma sistēmai Tas<br />

ir jautājums arī par 40 h darba<br />

nedēļu pedagogiem. Kādi ir<br />

darba grupas secinājumi un<br />

piedāvājumi<br />

Kvalitātes pakāpe, sasieta<br />

ar algu, ir pirmais nozīmīgais<br />

solis. Skolotāja darba rezultāti<br />

tiek novērtēti, un tiek piešķirta<br />

noteikta kvalitātes pakāpe. Tālāk<br />

13


šīs motivācijas programmas<br />

ietvaros visdrīzāk attiecībā no<br />

priekšmetu saimes un kvalitātes<br />

pakāpes tiks sasaistīts noteikts<br />

algas intervāls, kura ietvaros<br />

direktoriem vai skolas padomēm<br />

būs iespējas attiecīgiem skolotājiem<br />

noteikt algu, balstoties uz<br />

konkrētiem gada rezultātiem vai<br />

pienākumiem, ko viņš vai viņa<br />

veic. Piemēram, 3. pakāpē intervāls<br />

750–900 latu. Atkarībā no tā,<br />

vai skolotājs tikko ieguvis pakāpi<br />

vai kādu laiku strādā, un no rezultātiem<br />

ir 750 vai 800, 850 vai 900<br />

latu alga par 40 stundām, nevis<br />

50–60 faktiski nostrādātajām. Ja<br />

esmu 4. kvalitātes pakāpē, jūs,<br />

piemēram, varat būt tas, kas ne<br />

obligāti vada stundas, bet var arī<br />

pasniegt projektus, vadīt praksi<br />

pedagogiem, par to saņemot<br />

algu. Un, piemēram, tikai 4. kvalitātes<br />

pakāpe pieļauj to, ka skolotājs<br />

var vadīt prakses, vai pieļauj,<br />

ka var nodarboties ar nozīmīgiem<br />

projektiem. Tas ir skolotāja<br />

darbs, līdz ar to skolotāja diena<br />

sastāv no tā, ka viņš māca dažas<br />

stundas, vada praksi, organizē<br />

projektus un saņem 4. kvalitātes<br />

atalgojumu, kas ir, piemēram,<br />

no 900 līdz 1100. Piektā – tie, kas<br />

var svešvalodā pasniegt, – tie var<br />

citiem skolotājiem mācīt, būt metodiskie<br />

vadītāji. Un atkal – viņi<br />

ir skolotāji, metodiskie vadītāji,<br />

bet viņi visu dienu nepasniedz.<br />

Tas nozīmē, ka stundu varētu<br />

kopumā būt mazāk. Var būt<br />

vairāk individuāla darba. Skolotājiem<br />

var būt palīgi. Nav viņam<br />

viss jāizdara. Arī citur pasaulē un<br />

augstskolās seminārus vada vai<br />

testus labo nevis pats pasniedzējs,<br />

bet viņa palīgi. Pasniedzējs<br />

koncentrējas uz citām lietām. Šīs<br />

visas lietas arī saistās ar darba<br />

apstākļiem un motivācijas sistēmu.<br />

Cilvēki saprot, ka, kāpinot<br />

savu kvalitāti, viņi kāpj ne tikai pa<br />

algas kāpnītēm, bet rodas iespējas<br />

darīt citas lietas arī. Sistēma<br />

ir kā trepīte, kas saistās gan ar<br />

pienākumu apjomu, gan ar noteiktu<br />

atalgojumu, bet viss tas 40<br />

stundu ietvaros.<br />

Vai ir apkopota informācija<br />

par to, cik daudz datoru ir<br />

saņēmušas pašvaldību dibinātās<br />

izglītības iestādes Vai ir<br />

cerība, ka līdz šā gada beigām<br />

visas skolas tomēr datorus<br />

saņems<br />

Praktiski visām skolām ir<br />

11 000 kopumā darbu staciju, kas<br />

tiks piegādātas. Esam runājuši arī<br />

ar Lattelecom vadītāju, ka mums<br />

jāizdara viss, lai līdz šī gada<br />

beigām datori būtu. Esmu solījis<br />

apēst flešu, ja tā nebūs.<br />

Iepriekš norādījāt, ka<br />

jaunajā mācību gadā būtu jānodrošina<br />

elektroniski mācību<br />

līdzekļi visos mācību priekšmetos<br />

un visos izglītības līmeņos,<br />

lai tie būtu alternatīvi drukātajiem<br />

mācību līdzekļiem, kā arī<br />

jānodrošina skolotāju tālākizglītošana,<br />

lai visi skolotāji<br />

prastu šos līdzekļus izmantot<br />

un reāli ar tiem strādātu mācību<br />

stundās. Kādi rezultāti šajā<br />

procesā<br />

Šis mācību gads un nākošais<br />

– 2013./2014. – visdrīzāk ir veltīts,<br />

lai vispirms apzinātu situāciju<br />

un sagatavotu dizainus pilotkursiem,<br />

kurus sāktu 2013./2014.<br />

gadā. Nepieciešams nopietni<br />

strādāt ar skolotājiem tā, ka 2014.<br />

gadā viņi visi var darboties ar<br />

planšetēm un digitāliem materiāliem.<br />

Kāds izskatīsies un ko piedāvās<br />

Skolas.lv Kad to varēs<br />

reāli izmantot, un vai funkcijas<br />

nedublēsies ar jau šobrīd piedāvātajām<br />

Tur būs digitālie materiāli,<br />

e-skolotājs, depozitārijs dažādiem<br />

materiāliem, ko paši skolotāji būs<br />

depozitējuši. Noteikti būs foruma<br />

daļa, pieeja un pakalpojums, kas<br />

sniedz pieeju izglītības informācijas<br />

sistēmas datiem. Piemēram,<br />

tagad ir grūti ieiet un saprast,<br />

kurā no profesionālās izglītības<br />

iestādēm kādas lietas apgūst, kas<br />

notiek. Pamēģiniet! Nav. Skolas.lv<br />

noteikti būs ar citu nosaukumu.<br />

Kāpēc šis projekts iestrēga,<br />

un vai finansiālais ieguldījums<br />

ir atbilstošs tirgus situācijai<br />

Ziniet, es domāju, ka tur<br />

kādam, kuram ir specializācija<br />

visādu aizdomīgu piedāvājumu<br />

formulējumā, būtu vairāk jāpaskatās,<br />

kāpēc tik ārprātīgi dārgi<br />

tika dizainēts katrs posms un stadija.<br />

Līdzīgi arī ar datoriem, kurus<br />

mēs pēc 2008. gada plānojām<br />

pirkt par 600 ar pusi latiem, kur<br />

patiesībā ar tādu naudu varētu<br />

sākt pirkt jaunos Mac. Taču mēs<br />

tur vairs neko nevaram mainīt.<br />

Skolotāja darba rezultāti tiek novērtēti, un tiek<br />

piešķirta noteikta kvalitātes pakāpe. Tālāk<br />

šīs motivācijas programmas ietvaros visdrīzāk<br />

attiecībā no priekšmetu saimes un kvalitātes pakāpes<br />

tiks sasaistīts noteikts algas intervāls, kura<br />

ietvaros direktoriem vai skolas padomēm būs<br />

iespējas attiecīgiem skolotājiem noteikt algu,<br />

balstoties uz konkrētiem gada rezultātiem vai pienākumiem,<br />

kas tiek veikti<br />

Mums bija iespēja nomainīt to<br />

lietu, bet bijušais valsts sekretārs,<br />

izdarot kļūdainas darbības, šo<br />

iespēju nomainīt vecākus uz jaunākiem<br />

padarīja par neiespējamu.<br />

Ja to izdarītu februārī, varētu<br />

nomainīt, bet nesanāca. Līdz ar<br />

to: vai mēs piegādājam šos datorus,<br />

vai atsakāmies no aktivitātes.<br />

Tajā brīdī, kad mēs pieķērāmies<br />

Skolas.lv, man neviens nevarēja<br />

pateikt, priekš kam, velns parāvis,<br />

tas viss ir! Proti, nebija nodizainēts<br />

saistībā ar nepieciešamībām<br />

un vajadzībām, kas skolām ir.<br />

Vēlreiz par izglītības finansēšanas<br />

modeļa maiņu – kā jūs<br />

izskaidrotu tiem, kas vēl joprojām<br />

īsti šo (vaučeru) sistēmu<br />

neizprot, – ko tā paredz un<br />

kāpēc tādu vajag<br />

Bērns vai jaunietis, kas atnāk<br />

14


uz skolu, – viņa mācību procesu<br />

nodrošina no dažādiem avotiem.<br />

Ir trīs galvenie avoti: valsts, kas<br />

maksā skolotāju algas, interešu<br />

izglītību, sporta izglītību, mūzikas<br />

un mākslas skolas, nelielu, bet<br />

pieaugošu summu par mācību<br />

līdzekļiem. Otrs avots ir pašvaldība,<br />

kas maksā konkrētāk,<br />

bet arī zem vairākām pozīcijām:<br />

uzturēšana, remonti, iepirkumi,<br />

iekārtas, sporta laukumi, zāles<br />

aprīkojums. Trešie, kas maksā,<br />

ir vecāki. Kādai skolai gadās<br />

kāds sponsors, bet pārsvarā tie<br />

ir vecāki. Viņi līdz šim ir dažādi<br />

maksājuši par mācību grāmatām,<br />

kādreiz ekskursijām, klases fondu<br />

naudām, kur tiek pirkta skaņu<br />

aparatūra, krāsas – grīdas kādreiz<br />

vecāki krāso. Laukos vecāki arī<br />

fondu naudas vietā pieved kartupeļus<br />

vai pārtiku. Vaučeris nozīmē<br />

to, ka visas šīs dažādos veidos<br />

ieplūstošās naudas ir kā viena<br />

summa, kas viņam seko līdzi uz<br />

skolu, kur bērns tiek. Šīs skolas<br />

par bērnu saņem nevis vairākos<br />

veidos, bet vienu summu, kas<br />

vienkārši atnāk uz skolas kontu.<br />

Ir savs fonds, bērns iereģistrējas,<br />

un par to skola saņem no valsts<br />

kases visu naudu. Tā ir galvojuma<br />

sistēma. Lai cilvēkiem rastos<br />

priekšstats, šobrīd Latvijā vidēji<br />

bērnam kopā līdz skolai aizseko<br />

1400 latu gadā. Tur ir gan publiskā<br />

nauda – valsts plus Eiropas<br />

struktūrfondi, pašvaldības –, un<br />

tad ir vecāku daļa. Tā kā es šo visu<br />

naudu saliktu kopā un nosūtītu<br />

ar vienu talonu vai digitāli, lai<br />

skola saņem 1400 latu par bērnu.<br />

Ja ir 80 bērni, tad 110 000–115<br />

000 latu ir tas, ko skola saņem, un<br />

tad viņiem jāizdzīvo: jānomaksā<br />

alga skolotājiem, sava uzturēšana<br />

un tā tālāk. Piemēram, jums<br />

ir 800–900 bērnu (tādas skolas<br />

arī ir), tad tur jau pāri miljonam<br />

ir skolas budžets. Tas jau kārtīgs<br />

uzņēmums. Tāpat jau šī nauda<br />

ienāk, bet skola būtu tas, kas<br />

izdomātu, kādā veidā tā šos<br />

līdzekļus izmantotu. Tad, pirmkārt,<br />

tā piesaistītu labu skolotāju,<br />

lai bērni ietu uz šo skolu, jo tas<br />

ir interesanti, skatītos uz saviem<br />

izdevumiem, un tajos būtu viss,<br />

ko tā varētu iegādāties un [ar ko]<br />

nomaksāt mācību procesu, gan<br />

interešu izglītību, gan pagarinātās<br />

grupas. Tā būtu nauda, ar ko<br />

skolas varētu rīkoties.<br />

Un kādu tieši problēmu šī<br />

sistēma atrisinātu<br />

Tāpēc, ka, piemēram, skolas<br />

nevar ar skolotāju naudu maksāt<br />

par mācību līdzekļiem. Skolas<br />

nevar izmantot uzturēšanas<br />

naudu, lai maksātu skolotājiem<br />

algu. Tas viss ir nodalīts nost. Tas<br />

gan nāk kopā ar jauno skolotāju<br />

noslodzes sistēmu – skolotājiem<br />

jāsalasa noteikts stundu skaits, lai<br />

tie varētu atbilstošu algu saņemt.<br />

Vai autonomija ir vienīgais<br />

ieguvums<br />

Es domāju, ka tās ir lielākas<br />

algas skolotājiem, jo nevis kaut<br />

kas ārēji nosaka likmes un ierobežojumus,<br />

bet skola pati motivē<br />

savus skolotājus. Tas nozīmē, ka<br />

mācību darbs visdrīzāk izskatās<br />

savādāk nekā tagad. Tas nav saistīts<br />

ar palielinātu stundu skaitu<br />

mācību priekšmetos. Es gribētu<br />

vēlreiz uzsvērt faktu, ka Somijā<br />

bērni mācās mazāk nekā Latvijā,<br />

bet viņu rezultāti ir stipri labāki.<br />

Tātad sistēma celtu arī<br />

izglītības kvalitāti<br />

Es domāju – noteikti, jo tad<br />

skolotāji pārdomāti domātu, kas<br />

ir nepieciešams. Es pats vismaz<br />

esmu piedzīvojis, ka skolās viss ir<br />

jāzina: tādi fakti, tādi autori, bet<br />

pēc pusgada jūs faktiski neko<br />

LETA<br />

Gan vaučeru sistēmas ietvaros, gan noslodzes gadījumā, mainot<br />

noteikumus, kas ir jāpasniedz un kādā formā, vajadzētu ie-<br />

“<br />

zīmēt to, ka tikai tiem, kas tikko sāk savas skolotāju gaitas, varētu<br />

būt pēc nodokļiem 400 latu. Tas ir brīdī, kad vēl nekas nav<br />

darīts – nav piešķirta kvalifikācija, nekas. Savukārt tiem, kas ir<br />

augstākajā kvalifikācijas pakāpē, būtu 1000 lati. Es domāju, ka<br />

tas būtu pilnīgi reālistiski,” spriež izglītības un zinātnes ministrs.<br />

vairs neatceraties. Tikai dažas<br />

lietas jūs paņemat no tā visa. Tur<br />

arī ir tas efekts, ka jūs pārdozējat,<br />

bet jūs varat izstāstīt nevis 20<br />

autorus, bet 4, bet tā – līdz kniedei.<br />

Un tas, iespējams, ir labāk<br />

nekā pārdozēt. Varbūt nevajag<br />

visu darīt lekciju tipa nodarbībās,<br />

bet daļu arī praktiski. Piemēram,<br />

bērni iet nelielās grupās un dara<br />

savu darbu. No rīta viņi saņem<br />

uzdevumu, pēcpusdienā – atzīmi.<br />

Šī ir autonomijas daļa, ka jūs<br />

reāli varat mācīt savādāk un nokoncentrēties<br />

uz tām lietām, kas<br />

patiešām ir vajadzīgas, saistošas<br />

un vieglāk apgūstamas. Tas nozīmē,<br />

ka netiek lieki tērēts laiks.<br />

Kā šajā sistēmā pastāvēs<br />

mazās skolas<br />

Taisnība, attiecībā pret mazajām<br />

skolām būs nepieciešama<br />

pozitīva veida diskriminācija.<br />

Šīm skolām būs nepieciešama<br />

palīdzība, kas izpaudīsies valsts<br />

atbalstā, lai nodrošinātu kvalitāti,<br />

lai skolas funkcionētu kā vienības<br />

un skolotājiem būtu iespējams<br />

saņemt cienīgu atalgojumu, būt<br />

motivētiem. Visdrīzāk skolotājiem<br />

nāksies pildīt vairāk nekā<br />

vienu funkciju. Skaidrs, ka ir kādi<br />

kritiskie skaitļi. Ar 40–50 skolēnu<br />

skaitu visdrīzāk visiem skolotājiem<br />

(dažiem, pārkārtojot stun-<br />

15


das) nevarēsiet nodrošināt valstī<br />

vidējo atalgojumu. Ne pie kādas<br />

sistēmas tas nav iespējams.<br />

Kā šobrīd virzās mazo skolu<br />

atbalsta programma Kāds ir<br />

IZM piedāvājums<br />

Visdrīzāk – pirmais solis ir<br />

nofiksēt, kas ir mazās skolas pēc<br />

skaita, sava rakstura un izvietojuma.<br />

Arī maza vidusskola laukos<br />

un pilsētā un maza pamatskola<br />

atkal laukos un pilsētā nav viens<br />

un tas pats. Tad mazās skolas<br />

definīcija nozīmētu, ka katram<br />

līmenim attiecībā pret vietu tiek<br />

nodefinēts skolēnu skaits, zem<br />

kura skola kvalificējas kā mazā<br />

skola. Tas ir pirmais solis. Otrais ir<br />

visdrīzāk individuālā kārtā izstrādāt<br />

skolas attīstības stratēģiju. Kā<br />

piemēru es varu nosaukt Dekšāru<br />

pamatskolu, kas ir Viļānos. Viņi<br />

tā arī dara. Viņiem klāt ir sākumskola,<br />

padziļinātās programmas<br />

sportā, skolotāji, kas nodarbojas<br />

ar citu skolotāju izglītošanu<br />

datorprasmēs. Un viņi domā par<br />

sociālā centra un sociālā atbalsta<br />

funkciju pārņemšanu skolā. Šis<br />

ir klasiskais piemērs, ka mazai<br />

skolai ir klāt dažādas funkcijas un<br />

skola vairs nav tikai izglītības iestāde,<br />

bet veic arī citas funkcijas.<br />

Šoruden tika plānots<br />

apjomīgs audits speciālās<br />

izglītības iestādēs, lai saprastu,<br />

cik lietderīgi tiek tērēti valsts<br />

budžeta līdzekļi. Vai ir jau kādi<br />

pirmie atzinumi Šāds audits<br />

jau pirms diviem gadiem tika<br />

veikts... Kāds ir tā mērķis<br />

Mēs virzāmies uz to, ka speciālās<br />

izglītības sistēma ir vairāk<br />

padomju laika vai modernisma<br />

laika piemērs un daudzās jomās<br />

bērni, kas pašlaik mācās atsevišķās<br />

izglītības iestādēs, to varētu<br />

darīt ar pārējiem. Tas nenozīmē<br />

speciālas izglītības segregētu<br />

turpināšanu, izņemot dažās iestādēs,<br />

kur normāla mācīšana nav<br />

vienkārši iespējama. Izglītības<br />

iestādes vai nu pārtop par vispārizglītojošām<br />

iestādēm, vai profesionālām<br />

iestādēm, kurās mācās<br />

gan tie, kas uzskata, ka viņiem ir<br />

speciālas vajadzības, gan tie, kuri<br />

uzskata, ka nav, vai arī no speciālām<br />

izglītības iestādēm bērni<br />

pāriet uz speciālās izglītības<br />

iestādēm, kur ir gan atbalsts, gan<br />

personāls. Un tiek radīti reģionāli<br />

atbalsta centri, kuri palīdz ne tikai<br />

bērniem līdz 9. vai 12. klasei, bet<br />

jauniešiem un pieaugušajiem,<br />

kuriem arī nepieciešams izglītības<br />

process.<br />

IZM piedāvāšot trīs variantus<br />

mācību līdzekļu finansēšanai.<br />

Ko katrs no variantiem<br />

paredz, un kam par ko būs<br />

jāmaksā<br />

Pirmais solis ir nodefinēt<br />

pakalpojumu grozu, kas ietilpst<br />

mācību procesā. Mums izglītība<br />

ir bez maksas, kas nozīmē, ka<br />

visi ar mācību procesu saistītie<br />

izdevumi ir publiski nomaksāti<br />

no nodokļu maksātāju naudas.<br />

Tajā ietilpst ēkas, stikli, durvju<br />

rokturi... līdz pat planšetēm,<br />

skolotāju algām. Tas ir sarēķināts.<br />

Ir noteikts intervāls starp 1600–<br />

2200 latiem. Ls 2200 ietilpst viss,<br />

ja mēs ierakstītu arī visa veida<br />

ekskursijas, sporta tērpus – tādas<br />

lietas, par kurām nav vienprātības,<br />

vai tos vajadzētu publiski<br />

maksāt. Principā Latvijā vidējā<br />

summa, kas tiek tērēta, un 1600<br />

var būt tas, kas nodrošina mācību<br />

līdzekļus, normālas algas, ēšanu<br />

un interešu izglītību. Protams,<br />

attiecībā uz šo intervālu ir 3 veida<br />

pieejas. Viena pieeja, ka skatās<br />

pašu minimumu, proti, to, kas ar<br />

likumu ir noteikts. Tie ir mācību<br />

līdzekļi, algas, uzturēšana – programmu<br />

minimums, ko maksā<br />

valsts. Valsts nosedz to, ko var<br />

samaksāt, respektīvi, samobilizē<br />

savus resursus un nosedz visu,<br />

ko var. Mācību līdzekļu gadījumā<br />

būtu tik daudz līdzekļu, cik valsts<br />

spējīga par tiem samaksāt. Un<br />

tad attiecībā pret normatīviem<br />

mums vienīgais normatīvs, kas<br />

apmēram to saka, ir Kultūras<br />

ministrijas 2001. gadā izdotie noteikumi<br />

par bibliotēku fondiem.<br />

Tie 7 mistiskie lati ir norādīti, un<br />

arī tas no juridiskā viedokļa ir<br />

apšaubāmi. Tad mēs skatītos uz<br />

to, ka viss tiek nodrošināts iekš<br />

7 latiem. Ka to visu nodrošinātu<br />

valsts.<br />

Otrs variants, ka šie izdevumi<br />

tiek dalīti starp pašvaldību un<br />

valsti un mums ir kopēja pieeja,<br />

kā pašvaldība un valsts nonāk<br />

līdz situācijai, kurā vecāki vispār<br />

neko nemaksā. Bet nemaksā<br />

par mācību līdzekļiem, atstājot<br />

personiskās lietošanas objektus,<br />

priekšmetus vecāku ziņā. Tas ir<br />

Es pats vismaz esmu piedzīvojis, ka skolās viss<br />

ir jāzina: tādi fakti, tādi autori, bet pēc pusgada<br />

jūs faktiski neko vairs neatceraties. Tikai dažas<br />

lietas jūs paņemat no tā visa. Tur arī ir tas efekts,<br />

ka jūs pārdozējat, bet jūs varat izstāstīt nevis 20<br />

autorus, bet 4, bet tā – līdz kniedei<br />

otrs variants.<br />

Trešais variants paredz, ka<br />

vecāki kontributē ar noteiktām<br />

summām mācību procesu, kurā<br />

ietilpst ne tikai priekšmeti, bet arī<br />

ekskursijas. Tā arī ir daļa no mācību<br />

procesa, bet tiek paredzēts, ka<br />

vecāki arī piedalās.<br />

Vai skolās būtu jāatjauno<br />

veselības mācība kā atsevišķs<br />

priekšmets, rūpējoties par<br />

jaunās paaudzes izpratni par<br />

veselību un veselīgu dzīvesveidu<br />

Vai tam nevajadzētu būt<br />

tālejošam solim<br />

Šis ir interesants jautājums.<br />

Atbilde uz šo jautājumu, no<br />

vienas puses, ir acīmredzama.<br />

Kāpēc nē Bet vai tas varētu<br />

būt obligāts līdzās pašreizējai<br />

sistēmai – šis jautājums ir neatbildams,<br />

jo pašreizējā sistēma,<br />

kur visi mācās visu un ļoti daudz,<br />

nav ne ilgtspējīga, ne turpināma.<br />

Veselības tēmas var parādīties,<br />

bet mēs piedāvājam divas lietas.<br />

Iespējams, tā nav tikai veselība,<br />

bet plašāks personīgās drošības<br />

tēmu loks, kas aptver arī citas<br />

jomas. Ir ļoti labi, ka viņi zina konflikta<br />

menedžmenta principus.<br />

Mēs noteikti piedāvāsim atbalstu<br />

šādu programmu izstrādei, kas<br />

noteikti būs vairāk nekā viena. ■<br />

16


AKTUĀLS JAUTĀJUMS<br />

Jāmaina izglītības<br />

finansēšanas modelis.<br />

Kāpēc<br />

Brīvprātīgs darbs un liela vēlēšanās atklāt sabiedrībai izglītības<br />

finansēšanas patieso ainu – tāda ir šā brīža privātās<br />

vidusskolas Patnis valdes priekšsēdētājas un Izglītības un zinātnes ministrijas<br />

Inese Matisāne<br />

Finansēšanas principa izstrādes ekspertu darba grupas vadītājas Dr. paed. Zanes Ozolas<br />

misija. Viņas uzdevums ir iniciēt šo procesu, objektīvi apkopot datus un nākt klajā<br />

ar secinājumiem par izglītības finanšu sadalījumu valstī. „Tas prasa zināmu laiku,”<br />

uzsver neatkarīgā eksperte, cerot uz seriāla laimīgām beigām līdz 2013. gada jūlijam.<br />

Saskaņā ar valdības rīcības<br />

plānu ar ziņojumu, kas būs iekļauts<br />

valsts galvojumā, mums<br />

ir jānāk klajā 2013. gada jūlijā.<br />

Paralēli mēs darām abus darbus<br />

– gan pētām pašreizējo finansējuma<br />

sadalījumu, gan arī<br />

plānojam nākotnes finansējumu,<br />

norāda Z.Ozola.<br />

Kāpēc ir jāmaina izglītības<br />

finansēšanas modelis<br />

Mums ir nepieciešama finansēšanas<br />

sistēmas maiņa tāpēc,<br />

ka līdzšinējā sistēma ir nevienlīdzīga,<br />

negodīga, necaurspīdīga<br />

un nenodrošina visiem bērniem<br />

iespējas mācīties labās skolās.<br />

Reforma, kas tagad notiek valstī,<br />

ir vērsta uz to, lai šī vienlīdzība,<br />

caurspīdīgums būtu un lai skola<br />

būtu mūsdienīga. Vispārējā izglītībā<br />

ir izveidotas septiņas darba<br />

grupas, un finansēšanas sistēmas<br />

maiņa ir tikai viena sastāvdaļa.<br />

Taču neapšaubāmi – būtiska.<br />

Tā ir izglītības sistēmas<br />

degviela, kā esam to nodēvējuši.<br />

Es ļoti gribu uzsvērt, ka mans<br />

darbs ir tikai viena šīs reformas<br />

daļa, tikpat svarīga kā izglītības<br />

satura maiņa. Mūsu mērķis ir parādīt<br />

vājos punktus, par kuriem<br />

jādomā. Diemžēl daļa izglītības<br />

sistēmā strādājošo un tai pietuvināto<br />

neizprot, kādēļ ir jāmaina<br />

izglītības ideja, mērķi un saturs.<br />

Viņiem acīmredzot vēl ļoti daudz<br />

jāmācās. Nauda neatrisinās visas<br />

problēmas, tā tiešā veidā neuzlabos<br />

mācību saturu un, piemēram,<br />

nepanāks, ka visi bērni labāk<br />

lasīs.<br />

Reformas gaitā mainīsies<br />

arī standarti – tie būs īsāki,<br />

vienkāršāki. Runa ir par pedagoģisko<br />

ideju, nevis naudas<br />

ekonomēšanu. Mūsdienu dzīve<br />

ir ļoti daudzveidīga, un skolas<br />

vadībai ir jādzīvo ar savu pedagoģisko<br />

vīziju. Katra skola veido<br />

savu mācību stundu plānu un<br />

programmas, un es nebaidos<br />

teikt – tā ir pakalpiņu domāšana,<br />

ja kāds grib, lai visu nosaka no<br />

augšas. Piemēram, mūsdienu<br />

mūzikas mācīšanā nav ne miņas<br />

no praktiskās muzicēšanas, bet<br />

tieši praktiskā muzicēšana attīsta<br />

loģisko domāšanu. Tāpat ir<br />

mācību priekšmeti, kuru apguvē<br />

nepieciešama pēctecība, bet ir<br />

tādi, kurus var mācīties īslaicīgi.<br />

Kāpēc Izglītības un zinātnes<br />

ministrija nonāca līdz vaučeram<br />

jeb valsts galvojumam<br />

Nav nemaz tik daudz veidu,<br />

kā finansēt izglītību. Galvenie<br />

ir divi: centralizētā sistēma un<br />

decentralizētā sistēma. Visu laiku<br />

mums valstī ir bijusi centralizētā<br />

sistēma, kas pierādījusi sevi kā<br />

slikta. Nelatvisko vārdu vaučers<br />

savās domās jau esam aizstājuši<br />

ar vārdu galvojums, kas ir naudas<br />

minimums, kurš ir nepieciešams,<br />

lai ikvienam bērnam nodrošinātu<br />

kvalitatīvu izglītības pakalpojumu.<br />

Vai šis minimums jau ir<br />

izskaitļots<br />

Jā, es zinu, cik izmaksā viens<br />

bērns, jo tas ir mans ikdienas<br />

darbs. Daudzus gadus vadu<br />

skolu, strādāju ar naudu un ļoti<br />

rūpīgi rēķinu. Lai runātu par visu<br />

valsti, tam vajadzīgi konkrēti<br />

dati. Un nav nekādas atšķirības –<br />

valsts, pašvaldības vai privātā izglītības<br />

iestāde: izglītības procesa<br />

izmaksas ir aptuveni vienādas,<br />

jo izglītības sastāvdaļas ir vienas<br />

un tās pašas. Ja man saka, ka<br />

mazās lauku skolas neizdzīvos ar<br />

tādu finansējumu, es jautāju: kas<br />

mazajās lauku skolās ir atšķirīgs<br />

no lielās pilsētas skolas Izglītības<br />

procesa sastāvdaļas ir vienas un<br />

tās pašas. Jautājums: kāpēc vienā<br />

skolā uz vienu bērnu ir 7 m 2 , bet<br />

citā – 80 m 2 Šādus datus var<br />

sameklēt internetā, un tā strādāt<br />

ir neefektīvi.<br />

Kā darbosies galvojuma<br />

sistēma valstī<br />

Ir precīzi definēts izglītības<br />

pakalpojuma grozs vienam skolēnam:<br />

groza sastāvs, cik kura lieta<br />

vai pakalpojums maksā. Grozs<br />

sastāv no divām daļām – valsts<br />

finansējuma un pašvaldības<br />

finansējuma. Valsts daļa: pedagogu<br />

algas, sociālais nodoklis, vadība,<br />

atbalsta personāls, brīvā laika<br />

pavadīšana un pagarinātā dienas<br />

grupa. Valsts izglītības informācijas<br />

sistēmā šie dati ir pieejami, tie<br />

tiek analizēti, un salīdzinoši ātri<br />

būs gatavs vērtējums. Tradicio-<br />

17


nāli valsts daļā ietilpst arī mācību<br />

grāmatas un ēdināšana 1. klasē.<br />

Pašvaldības daļa nodrošina<br />

izglītības programmu uzturēšanu,<br />

tas ir – telpas, iekārtojums,<br />

kanalizācijas, ūdens, siltums,<br />

remonts, NĪN, telpu aprīkojums,<br />

mācību līdzekļi, kas nav mācību<br />

grāmatas, skolas saimnieciskās<br />

dzīves nodrošināšana (tehniskais<br />

personāls, algas, nodokļi, skolai<br />

piekļautās teritorijas). Aprēķinus<br />

sarežģī tas, ka lielo pašvaldību<br />

izglītības budžetā nav iekļauti<br />

lielie kapitālieguldījumi, piemēram,<br />

skolu renovācija, bērnudārzu<br />

celtniecība. Rīgā, piemēram,<br />

to dara Īpašuma departaments,<br />

bet šī celtniecība taču attiecas uz<br />

bērnu izglītību.<br />

Šāds grozs top arī speciālajā<br />

izglītībā, jo tur arī ir vajadzīgi<br />

nopietni pētījumi par valsts<br />

naudas izlietojumu. Nesen lasīju<br />

2009. gada ziņojumu par Latvijas<br />

bērniem ar invaliditāti, un jāsaka<br />

– man ir kauns par savu valsti,<br />

tiem iepriekšējiem atbildīgajiem,<br />

kuri ir noklusējuši, nav darījuši, lai<br />

iestātos par visiem Latvijas bērniem<br />

– neatkarīgi no viņu veselības<br />

stāvokļa un citiem no bērna<br />

neatkarīgiem apstākļiem. Nav tā,<br />

ka izglītībai nav naudas.<br />

Valsts nav definējusi, ka<br />

ikvienam bērnam vienlīdzīgā<br />

apjomā pienākas pašvaldības<br />

finansējums. Dažādas pašvaldības<br />

dažādi piešķir un tērē<br />

līdzekļus.<br />

Ir vajadzīga visaptveroša,<br />

caurspīdīga sistēma, cik naudas ir<br />

un kur tā paliek. Tāpēc šobrīd top<br />

pētījums, lai parādītu visā valstī,<br />

katrā novadā, cik izmaksā viena<br />

bērna izglītība. Varu atklāt – un<br />

tas arī nav nekāds noslēpums –,<br />

ka mūsu valstī izglītības finansēšanas<br />

sistēma ir nesakārtota.<br />

Vadu darba grupu kopš marta,<br />

bet vēl joprojām neesam piekļuvuši<br />

pilnīgi visiem skaitļiem par<br />

pašvaldības finansējuma izlietojumu.<br />

Teorētiski ikvienai pašvaldībai<br />

ir jāatskaitās par budžeta<br />

izlietojumu. Vai pašvaldības to<br />

nedara<br />

Kad atveram katras pašvaldības<br />

mājaslapu, redzam pašvaldības<br />

kopējo budžetu un arī to,<br />

cik naudas tiek tērēts izglītībai.<br />

Atsevišķas pašvaldības parāda,<br />

cik daudz naudas aiziet uz katru<br />

skolu, bet citas neparāda. Tas<br />

apgrūtina ne tikai mūsu darba<br />

grupas darbu, bet visas valsts<br />

finanšu plānošanu.<br />

Latvijā ir noteikti ekonomiskās<br />

klasifikācijas kodi, bet tad,<br />

kad ir jāsniedz atskaites, katra<br />

pašvaldība finanšu izlietojumu<br />

interpretē citādi, tāpēc šie dati<br />

nepakļaujas vienotai analīzei.<br />

Ja man saka, ka mazās lauku skolas neizdzīvos<br />

ar tādu finansējumu, es jau tāju: kas mazajās<br />

lauku skolās ir atšķirīgs no lielās pilsētas skolas<br />

Piemēram, viena pašvaldība no<br />

saimniecības preču klāsta var<br />

izdalīt tualetes papīru, cita – varbūt<br />

tepiķu nomu... Lai iegūtu ātri<br />

apstrādājumus un ticamus datus,<br />

IZM ir jāsadarbojas ar Finanšu ministriju,<br />

Ekonomikas ministriju un<br />

Vides aizsardzības un reģionālās<br />

attīstības ministriju un jāizveido<br />

vienotas atskaites prasības.<br />

Kas ir ietverts bezmaksas<br />

izglītības mācību līdzekļu<br />

sarakstā<br />

Puses ir vienojušās, ka<br />

mācību līdzekļu iegādē piedalās<br />

valsts, pašvaldība un vecāki.<br />

Vienkāršoti izsakoties, vecāku<br />

daļa ir tas, ko bērns velk mugurā,<br />

un tas, ko viņš apēd. Piemēram,<br />

ja mājturībā bērnam ir jācep<br />

torte un bērni to kopīgi apēd, tad<br />

bērns drīkst nest uz skolu miltus.<br />

Mācību grāmatas un citus mācību<br />

līdzekļus, kas nepieciešami<br />

izglītības standarta īstenošanai,<br />

nodrošina valsts, visu pārējo –<br />

pašvaldība. Mūsu darba grupa<br />

ir aptaujājusi skolas, ir sastādīti<br />

mācību līdzekļu saraksti, un šī<br />

summa vienam bērnam gadā<br />

svārstās no 30 līdz 40 latiem.<br />

Kad jūsu vadītās darba<br />

grupas pētījums tiks publiskots<br />

sabiedrībai<br />

Saskaņā ar valdības rīcības<br />

plānu ar ziņojumu par to, kas būs<br />

iekļauts valsts galvojumā, mums<br />

ir jānāk klajā 2013. gada jūlijā.<br />

Paralēli mēs darām abus darbus –<br />

gan pētām pašreizējo finansējuma<br />

sadalījumu, gan arī plānojam<br />

nākotnes finansējumu.<br />

Vai šobrīd ir aprēķinātas<br />

vidējās bērna skološanas izmaksas<br />

valsts mācību iestādē<br />

Par visām pašvaldībām,<br />

visiem novadiem un katru skolu<br />

atsevišķi nav. Ir kopējie IZM dažādos<br />

pasākumos prezentēti dati,<br />

ka vidēji viens bērns izmaksā 700<br />

latu no valsts un 700 latu no pašvaldības.<br />

Mūsu mērķis ir panākt<br />

vienlīdzīgu izglītības finansēšanu<br />

visās pašvaldībās. Piemēram,<br />

Igaunijā pašvaldības noteiktais<br />

finansējums vienam bērnam ir<br />

69 eiro mēnesī, bet igauņiem ir<br />

atšķirīgs groza definējums – tam<br />

nāk klāt, piemēram, vienreizējais<br />

finansējums, 1. klasi uzsākot, –<br />

200 eiro. Šobrīd es nevaru pateikt,<br />

ka arī Latvijā tā būs. Latvijā<br />

būs citādi.<br />

Vai valsts līmenī ir paredzēta<br />

izlīdzināšana: lielāki<br />

ieguldījumi mazāk privileģēto<br />

skolēnu zināšanu un prasmju<br />

apguvē un mazo skolu pacelšanā<br />

Ir atsevišķa darba grupa,<br />

ko vada Aija Tūna, un šīs idejas,<br />

kā sakārtot lauku skolu sistēmu,<br />

lai tās nepazūd, virmo gaisā jau<br />

vairākus gadus. Varu uzlikt roku<br />

uz sirds, ka es izdarīšu visu, lai<br />

neslēdz ciet mazās skolas. Tikai<br />

ar nosacījumu – šīm skolām ir<br />

jāmainās.<br />

Mazās skolas nevar izdzīvot<br />

tāpēc, ka ir neadekvāti lielas,<br />

vecas telpas. Tad domājam citādi!<br />

Skolotāju algām jābūt samērotām<br />

ar skolēnu skaitu. Zinu, mūsdienās<br />

ir dažādas metodikas darbam<br />

apvienotajās klasēs. Mazā<br />

skola var būt 1.–6. klase, bet 7.–9.<br />

un tāpat – 10.–12. klasi var vest<br />

ar autobusu uz centru. Izglītības<br />

iestāde laukos var veidoties<br />

kā daudzfunkcionāls izglītības<br />

centrs: skola, doktorāts, sociālais<br />

centrs, baznīcas draudze... Un<br />

valsts garantētajam izglītības<br />

galvojumam nav jāapmaksā viss.<br />

Problēmas rodas tad, ja vadība<br />

negrib paskatīties citādi. Varbūt<br />

arī nespēj. Tam ir vajadzīga griba<br />

18


un laba prasme rēķināt. Ja ir<br />

zināms (no iepriekš publicētiem<br />

datiem), ka vienam bērnam vidēji<br />

valsts un pašvaldības kopējais<br />

finansējums ir apmēram 1400<br />

gadā, tad katrs jau šodien var<br />

ķerties klāt un rēķināt, ko viņš ar<br />

šo summu varēs iesākt.<br />

Konkrētus secinājumus,<br />

vai atsevišķos novados vajadzīga<br />

kāda īpaša pieeja, es darīšu<br />

zināmus tad, kad mūsu rokās būs<br />

precīzi cipari. Šos ciparus varēs<br />

samērot ar jebkuru skolu un<br />

pateikt, vai šī skola var vai nevar<br />

pastāvēt, un tad meklēt risinājumus.<br />

Vai valsts definēs vispārējus<br />

kritērijus bērnu uzņemšanai,<br />

lai skolas nevarētu izvirzīt<br />

kādus savus papildu kritērijus<br />

Galvojumam nāks līdzi<br />

mehānisms, kā to izdarīt. Tieši,<br />

kā, pagaidām nevaru pateikt. Ir<br />

jāmaina vesela virkne MK noteikumu.<br />

Mūsu uzdevums ir izdomāt<br />

valsts galvojuma principus<br />

un izrēķināt, cik kurā pozīcijā<br />

līdzekļu ir nepieciešams.<br />

Vai sabiedrība ir pietiekami<br />

vienlīdzīga, lai ieviestu<br />

valsts galvojuma sistēmu<br />

Latvijas valstī un radītu vienlīdzīgu<br />

izglītības sistēmu<br />

Vienmēr būs vēlme kādam<br />

būt vienlīdzīgākam par citiem.<br />

Tāda ir cilvēka daba. Mūsu ticība<br />

un mērķis ir padarīt sistēmu caurspīdīgu<br />

un saprotamu cilvēkiem.<br />

Vai, ieviešot valsts galvojumu,<br />

skola nekļūs par uzņēmumu,<br />

kas tikai sniegs konkrētu<br />

pakalpojumu<br />

Atrisinājums slēpjas izglītotos<br />

pedagogos un skolas vadībā.<br />

Labi pedagogi aug līdzi laikam. ■<br />

Aktuāli<br />

Sagatavots materiāls skolotājiem Saskarsme, daudzveidība un<br />

tolerance<br />

Izglītības attīstības centrs projekta Saskarsme, daudzveidība un tolerance ietvaros sagatavojis<br />

elektronisko materiālu skolotājiem, kurā iekļauti aktuāli integrācijas un starpkultūru satura jautājumi<br />

un praktiskas aktivitātes darbam ar skolēniem. Atbalsta materiāls skolotājiem Saskarsme,<br />

daudzveidība un tolerance pieejams mājaslapā http://www.iac.edu.lv/jaunumi/<br />

Atbalsta materiālu skolotājiem Saskarsme, daudzveidība un tolerance veido trīs saturiskie<br />

bloki:<br />

1. daļa. Skolās aktuālais jautājums par agresiju un tās izcelsmi, kā arī apkopoti ieteikumi<br />

saskarsmē ar agresīviem bērniem un pusaudžiem un iekļautas aktivitātes saskarsmes prasmju<br />

attīstīšanai.<br />

2. daļa. Stereotipi un dzimumu līdztiesības veicināšana, kur līdzās izzinošai informācijai publicēti<br />

praktisko nodarbību plāni darbam ar 7.–12.klašu skolēniem.<br />

3. daļa. Starpkultūru izglītības jēdzieni un paņēmieni to apguvei. Materiāla saturu noteica<br />

pedagogu profesionālās pilnveides programmas satura jautājumi un metodika, kā arī programmas<br />

apguves dalībnieku – dažādu izglītības pakāpju un izglītības iestāžu pedagogu – iniciatīvas<br />

un aktualitātes.<br />

Projekta Saskarsme, daudzveidība un tolerance mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgā<br />

pilsētā un sekmēt zinošas, saliedētas sabiedrības veidošanos, pilnveidojot Rīgas izglītotāju saskarsmes,<br />

tolerances un daudzveidības pieņemšanas prasmes. Projekta laikā tika izveidota pedagogu<br />

profesionālās pilnveides programma, novadīti semināri un izveidots programmas atbalsta<br />

materiāls šo tēmu padziļinātai apguvei. Projekts tiek finansēts Rīgas Domes Izglītības, kultūras un<br />

sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. ■<br />

19


SKAIDROJAM SITUĀCIJU<br />

Skolas.lv ilgais ceļš<br />

Teju četri gadi pagājuši, kopš plašai skolu auditorijai<br />

kļuva pieejams portāls Skolas.lv. Visu šo laiku tas nemainīgi<br />

palika sākotnējā izskatā, atjaunojot vien Izglītības<br />

un zinātnes ministrijas aktualitātes.<br />

Nika Aleksejeva<br />

Privātā sektora konkurenti<br />

savukārt nemitīgi attīstījās, savos<br />

tīklos vilinot aizvien vairāk<br />

lietotāju. Nu novembrī beidzot<br />

tikšot sperts nākamais solis –<br />

jaunā Skolas.lv versija, taču vai<br />

tas spēs būt pietiekami garš, lai<br />

panāktu konkurentus<br />

Doma iesoļot informācijas<br />

tehnoloģiju laikmetā IZM dienas<br />

kārtībā ir vismaz kopš 2005.<br />

gada, kad tikai sākta projekta<br />

Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija<br />

īstenošana. Pagāja<br />

vēl trīs gadi, un plašai auditorijai<br />

2008. gada aprīlī kļuva pieejams<br />

portāls Skolas.lv. „Sistēma [Skolas.<br />

lv] kopumā ir kā lielas celtnes<br />

pamatakmens,” tolaik žurnālistiem<br />

uzsvēra IZM valsts sekretāra<br />

vietniece nozares politikas<br />

jautājumos Kristīne Vāgnere.<br />

Patiesi, izrādījās, ka salīdzinājums<br />

ar akmeni līdz šim projektam<br />

piedienējis vislabāk.<br />

Tolaik kļuva iespējams portālā<br />

izvietot nozares informāciju<br />

un izveidot katrai skolai atsevišķu<br />

mājaslapu, „bet tās skolas, kas<br />

izvēlēsies veidot sarežģītākas<br />

sadarbības vietnes ar skolēniem<br />

un viņu vecākiem, veidos slēgtas<br />

pieejas interneta sistēmu,<br />

kurā būs iespēja izvietot stundu<br />

sarakstu, mājasdarbus, mācību<br />

materiālus un citu tikai konkrētajai<br />

skolai un klasei aktuālu<br />

informāciju”, ziņu aģentūrai LETA<br />

stāstīja IZM Eiropas Reģionālās<br />

attīstības fonda (ERAF) Investīciju<br />

departamenta Projektu ieviešanas<br />

nodaļas vadītājs Edgars<br />

Pudzis. Tomēr pilotprojekts neattaisnoja<br />

uz sevi liktās cerības.<br />

Jau 2011. gada vasarā, kad<br />

kļuva zināms, ka Skolas.lv turpmākā<br />

attīstībā tiks ieguldīti 3,2<br />

miljoni, radās jautājums par pilotprojekta<br />

rezultātiem. Jau tolaik<br />

no 38 pilotprojektā iesaistītajām<br />

skolām tikai daļa projektā darbojās<br />

aktīvi. Piemēram, kā ziņo<br />

LETA, Babītes vidusskola pēdējoreiz<br />

ievietojusi jaunu informāciju<br />

tikai neilgi pēc portāla atvēršanas<br />

2008. gadā, Mežciema pamatskolā<br />

vienīgais paziņojums par pirmklasnieku<br />

uzņemšanu parādījies<br />

2009. gada vasarā, bet Limbažu<br />

3. vidusskola un Tukuma 2. vidusskola<br />

2010. gadā izveidoja savas<br />

mājaslapas. Taču Rīgas 10. vidusskola<br />

iespēju uz Skolas.lv platformas<br />

uzturēt mājaslapu izmanto<br />

joprojām.<br />

Izglītības un zinātnes ministrs<br />

Roberts Ķīlis šovasar publiski<br />

izteicis domu par projekta<br />

pārtraukšanu, taču šobrīd intervijā<br />

Skolas Vārdam paskaidroja, ka<br />

tā pilnīga pārtraukšana nozīmētu<br />

atteikšanos no Eiropas piešķirtajiem<br />

līdzekļiem, bet jauna projekta<br />

iesniegšana, lai tos piesaistītu,<br />

aizņemtu pārāk ilgu laiku.<br />

Iepirkuma process<br />

Kaut arī noticis zināms pilotprojekta<br />

fiasko, arī tā otro<br />

posmu uzticēts realizēt AS<br />

Datorzinību centrs. Līgums par tā<br />

īstenošanu 1,2 miljonu vērtībā<br />

noslēgts 2011. gada 29. aprīli.<br />

Interesanti, ka, īstenojot šo<br />

projektu, tika izsludināti vairāki<br />

iepirkumi. Šis konkrētais līgums<br />

tika noslēgts uz iepirkuma Skolu<br />

portāla informācijas sistēmas<br />

2. kārtas izstrāde un ieviešana<br />

(identifikācijas Nr. IZM 2010/34/<br />

AK/ERAF) pamata. Pirms tam, kā<br />

liecina Iepirkumu uzraudzības<br />

biroja (IUB) datubāzē pieejamā<br />

informācija, tika izsludināts cits<br />

iepirkums. Tā nosaukums – Skolu<br />

portāla informācijas sistēmas<br />

2. kārtas izstrāde, ieviešana un<br />

Ķīlis skaidro, ka projekta pilnīga pārtraukšana<br />

nozīmētu atteikšanos no Eiropas piešķirtajiem<br />

līdzekļiem, bet jauna projekta iesniegšana,<br />

lai tos piesaistītu, aizņemtu pārāk ilgu laiku<br />

uzturēšana (identifikācijas Nr. IZM<br />

2009/42/SP/ERAF). Par šo iepirkumu,<br />

kas tika izsludināts 2009.<br />

gada 23. novembrī, gandrīz pēc<br />

mēneša tika saņemta sūdzība<br />

no SIA Datakom. Iesniegumu<br />

izskatīšanas komisija uzskatīja:<br />

IZM nav sniedzis jebkuram citam<br />

ieinteresētajam piegādātājam<br />

visu nepieciešamo tā rīcībā esošo<br />

informāciju, kas bija pieejama<br />

AS Datorzinību centrs un AS RIX<br />

Technologies – uzņēmumiem,<br />

kas izstrādāja pirmo projekta<br />

kārtu. Tādējādi IZM tika aizliegts<br />

slēgt līgumu par šo iepirkumu.<br />

Datakom dibinātājs Ģirts Romanovskis<br />

stāsta, ka toreiz sūdzība<br />

celta, jo uzņēmums vēlējās<br />

piedāvāt vienu konkrētu risinājumu,<br />

kas iepirkuma nolikuma<br />

dēļ nebija iespējams. To, kas bija<br />

šis risinājums, Ģ. Romanovskis<br />

neatklāj.<br />

Tomēr, kā redzams, jaunā<br />

iepirkuma nosaukumā tika<br />

atmests vārds uzturēšana un pēc<br />

aptuveni astoņiem mēnešiem,<br />

2010. gada 5. novembrī, izsludināts<br />

jauns iepirkums, kurš iztika<br />

bez sūdzībām. Savukārt vārds<br />

uzturēšana tika ietērpts šā gada<br />

30. janvārī izsludinātajā iepirkumā,<br />

kura nosaukums – Serveru<br />

infrastruktūras piegāde, garantijas<br />

apkalpošana, izmitināšana datu<br />

centrā un atbalsta pakalpojumu<br />

sniegšana, lai nodrošinātu Valsts<br />

izglītības informācijas sistēmas,<br />

portāla www.skolas.lv un Valsts<br />

pārbaudījumu informācijas sistēmas<br />

2. kārtu pilotdarbināšanu,<br />

uzturēšanu un darbību (identifikācijas<br />

Nr. IZM 2012/6/AK/ERAF). Arī<br />

20


ar šo iepirkumu, spriežot pēc IUB<br />

datiem, neiet gludi. 22. martā AS<br />

Capital iesniedza sūdzību, kuru<br />

vēlāk gan atsauca, bet šobrīd šī<br />

iepirkuma statuss norādīts kā<br />

pārtraukts.<br />

Kā paskaidroja R. Ķīlis, ERAF<br />

līdzekļi nesedz paša portāla<br />

uzturēšanu – vien to, kas nepieciešams,<br />

lai to pastāvīgi uzturētu.<br />

Šim nolūkam tiks paredzēta<br />

valsts budžeta nauda.<br />

Skolas.lv pilotā, bet privātie<br />

iet tālāk<br />

Iespējams, sarežģījumi ar<br />

iepirkuma veikšanu ir iemesls,<br />

kāpēc portāls Skolas.lv četrus<br />

gadus bija iestrēdzis pilotversijā.<br />

Kopš 2008. gada to izmantojuši<br />

vairāk nekā 5000 Latvijas pedagogu.<br />

Plašākai izmantošanai<br />

pilotprojekts nebija pieejams,<br />

skaidro IZM. Tajā pašā laikā 2009.<br />

gadā savu darbību sāka mācību<br />

sociālais tīkls Mykoob, kurā šobrīd<br />

kopumā reģistrējušās 3255<br />

mācību iestādes. Daļa no tām ir<br />

ārzemju. Piemēram, šogad vasaras<br />

vidū tapa zināms, ka Mykoob<br />

panācis vienošanos par ieviešanu<br />

900 ASV skolās.<br />

Kopš 2009. gada skolotājiem<br />

un skolēniem pieejams arī mācību<br />

materiālu un testu resurss,<br />

mācību portāls Uzdevumi.lv.<br />

Pašlaik tam ir 88 000 lietotāju,<br />

un kopš 2010. gada tas sācis<br />

sadarbību ar E-klase.lv – Latvijā<br />

populārāko skolvadības sistēmu,<br />

kas darbojas jau kopš 2005. gada<br />

un palīdz skolotājiem gatavot<br />

dažādas atskaites, informēt vecākus<br />

par skolēna mācību gaitām,<br />

bet skolēniem – uzzināt atzīmes,<br />

kavējumus, uzdotos darbus<br />

mājās un citas ar skolu saistītās<br />

aktivitātes. Pašlaik E-klasi lieto 15<br />

000 skolotāju un 150 000 ģimeņu<br />

Latvijā.<br />

Arī portāla E-klase.lv izstrādātājs<br />

SIA DEAC savulaik sniedza<br />

sūdzību par iepirkuma procesu<br />

šim projektam. Tiesa, tas bija vēl<br />

trešais, precīzāk, pats pirmais<br />

iepirkums, kas tika izsludināts,<br />

lai radītu Skolas.lv. Tā nosaukums<br />

bija gluži tāds pats kā Datakom<br />

sūdzības pārtrauktais, taču tam<br />

piedēvēts cits identifikācijas Nr.<br />

– IZM 09/26/SP. E-klase.lv projekta<br />

vadītājs Jānis Kaģis stāsta, ka<br />

sūdzība tolaik tika sniegta par to,<br />

ka valsts jaucas tajās funkcijās,<br />

ko sekmīgi pilda privātais sektors.<br />

Tā bija daļa no vienošanās,<br />

kas nu starp E-klase.lv un Skolas.<br />

lv novelk skaidru robežu, kas ir<br />

valsts un kas – privātā sektora<br />

funkcijas. Pašlaik IUB reģistrā šim<br />

iepirkumam nav norādīts nekāds<br />

īpašs statuss. Vien tas, ka notiek<br />

sarunas.<br />

Šaubas par Skolas.lv konkurētspēju<br />

Lai gan portāls piedāvās arī<br />

īpašas iespējas, piemēram, valsts<br />

pārbaudījumu kārtošanu elektroniski,<br />

privātie nozares spēlētāji<br />

uzskata, ka Skolas.lv lietotāju<br />

piesaistē klāsies grūti. Svetlana<br />

Valdmane, portāla Uzdevumi.lv<br />

izstrādātāja SIA Data Pro Grupa<br />

Attīstības daļas vadītāja, uzskata,<br />

ka portāls Skolas.lv dublē to, ko<br />

jau piedāvā Uzdevumi.lv. „Privātie<br />

pakalpojumi attīstījušies daudz<br />

straujāk un kvalitatīvāk. Manā<br />

uztverē šis portāls [Skolas.lv]<br />

LETA<br />

mirst. Ja būs kāds, kas viņu reanimēs,<br />

varbūt kaut kas notiks, bet<br />

panākt to, ko ir izdarījuši privātie<br />

piedāvātāji, manuprāt, būs ļoti<br />

grūti: principā – kā izgudrot divriteni,”<br />

viedokli pauž S. Valdmane.<br />

Savukārt portāla E-klase.lv izstrādes<br />

vadītājs Jānis Kaģis stāsta:<br />

cik zināms, pārklāties funkcijām<br />

nevajadzētu – atbilstīgi abu pušu<br />

sadarbības nosacījumiem. Taču<br />

arī viņš izsaka šaubas par projekta<br />

spēju iedzīvoties: „Ja šis projekts<br />

būtu realizēts ātrākā tempā,<br />

tam vieta būtu viennozīmīgi. Bet,<br />

kamēr tas gadu gadiem tika realizēts,<br />

šis tukšums tika aizpildīts. [..]<br />

Lielā problēma sistēmai Skolas.<br />

lv būs ne tik daudz iekarot, kā atkarot<br />

vietu, kuru pēc hierarhiskās<br />

loģikas tai būtu jāieņem.”<br />

Neviens vēl nezina<br />

Lai gan 4. oktobrī Datorzinību<br />

centra telpās un interneta vidē<br />

notika Skolas.lv jaunās versijas<br />

prezentācija, Skolas Vārda uzrunātie<br />

skolotāji un skolu direktori<br />

vērtējumu varēja sniegt vien par<br />

veco versiju. Lielākā daļa atzina,<br />

ka prezentāciju nav redzējuši un<br />

uzskata – tas šobrīd nespēj konkurēt<br />

ar aktīvajiem privātajiem<br />

portāliem. ■<br />

Skolas.lv otro kārtu plānots<br />

ieviest visās Latvijas<br />

skolās un ar vienotu autentifikāciju.<br />

• Skolas.lv varēs ielogoties,<br />

izmantojot Valsts izglītības<br />

informācijas sistēmas<br />

(VIIS), Latvija.lv, E-klases<br />

un Mykoob lietotājvārdu<br />

un paroli.<br />

• Projekta 2. kārtas pilotēšanu<br />

plānots sākt šā gada<br />

novembrī, un tā ilgs vairākus<br />

mēnešus. Arī tajā piedalīsies<br />

vairākas izglītības<br />

iestādes un augstskolu<br />

pārstāvji.<br />

• Jaunajā versijā tiks piedāvāta<br />

mācību resursu krātuve,<br />

testu un uzdevumu<br />

izveides rīks, kuru varēšot<br />

lietot, arī neesot tiešsaistē,<br />

stundu saraksta plānošanas<br />

rīks un informācija par<br />

Latvijas izglītības iestādēm.<br />

• Elektroniskajā vidē tiks<br />

izveidots profils atbilstīgi<br />

lomām – pedagogs, skolēns,<br />

vecāki, administrācija,<br />

IZM u. c.<br />

• Tā kā Skolas.lv sistēma<br />

savienota ar VIIS, tajā notiks<br />

arī valsts pārbaudījumi.<br />

Skolēns eksāmenu<br />

varēs pildīt gan elektroniski,<br />

gan papīra formātā,<br />

bet pārējie procesi notiks<br />

ar elektroniskās sistēmas<br />

starpniecību.<br />

• Elektroniski notiks arī<br />

skolotāju profesionālās<br />

kvalifikācijas pilnveide.<br />

21


KOMENTĀRS<br />

Ko apgūstam tālākizglītības<br />

kursos<br />

Tehnoloģiju apguvei ir visvairāk iespēju, arī kursu<br />

piedāvājums ir profesionāls<br />

Māra Bērente, skolotāja<br />

Mūžu dzīvo, mūžu mācies – vispatiesākās ir senās un<br />

vienkāršās patiesības. It īpaši, ja tās pastiprinātas ar Ministru<br />

kabineta noteikumiem, kas nosaka – pedagogam regulāri jāpaaugstina kvalifikācija.<br />

Obligātais minimums ir 36 stundas trīs gadu laikā. Būtībā ikviens pedagogs pats apzinās, ka<br />

nepieciešams mācīties: mainās mācību saturs, mainās mācību metodes, attīstās tehnoloģijas,<br />

arī citās jomās dzīve nestāv uz vietas. Tā ikvienam skolotājam ir uzkrāta sava pieredze, es<br />

neesmu izņēmums. Mēģinu atsaukt atmiņā pēdējā gada interesantākos notikumus šajā jomā.<br />

Jāsaka, ka tehnoloģiju<br />

apguvei ir visvairāk iespēju,<br />

arī kursu piedāvājums ir<br />

profesionāls. Tiesa, daļēji tā mēdz<br />

būt reklāma, tāpēc ne vienmēr<br />

speciālists produkta reklāmā<br />

var atbildēt uz specifiskiem<br />

jautājumiem. Īpaši tas attiecas<br />

uz matemātikas problēmām.<br />

Bet šeit ir diezgan liela atsaucība<br />

un elastīgums. Kursi paredzēti<br />

cilvēkiem ar dažāda līmeņa<br />

priekšzināšanām.<br />

Piemēram, š. g. pavasarī<br />

Microsoft Latvijā birojs piedāvāja<br />

apgūt blogu veidošanu. Mēs<br />

ar kolēģi aizbraucām. Ceļš,<br />

protams, bija pašu ziņā. Kursi<br />

– bez maksas. Varbūt tika<br />

reklamēta vietne WordPress.com,<br />

bet kursi ietilpa mūžizglītības<br />

programmā. Kā populāri šodien<br />

izteikties – sausais atlikums bija<br />

bagātīgs. Jauni kolēģi stāstīja<br />

par savu pieredzi blogošanā:<br />

gan izmantojot draugiem.<br />

lv platformu, gan interneta<br />

iespējas, piemēram, vēstures<br />

mācīšanā (digitālie ceļojumi). Tad<br />

tika piedāvāts praktiķa izklāsts<br />

par bloga izveidi minētajā<br />

platformā. Nodarbību varēja<br />

skatīties arī attālināti – virtuālās<br />

klases ietvaros. Mūsu sausais<br />

atlikums bija mācību materiālu<br />

vietnes izveide Matemātika un citi<br />

zvēri (matuncz.wordpress.lv). Tajā<br />

esam ievietojušas slaidrādes par<br />

noteiktām matemātikas tēmām<br />

ar komentāriem. Pieeja brīva,<br />

slaidrādi saglabājot, var iegūt sev<br />

pielāgojamu mācību uzskates<br />

materiālu. Vienīgā darvas lāse<br />

bija Daugavpils profesores<br />

lekcija par mūžizglītību (vai kaut<br />

ko tamlīdzīgu), kuru bija grūti<br />

klausīties.<br />

Modernā pasaule apzinās,<br />

ka vislabāk skolotājs mācās<br />

no kolēģa. Tāpēc man nav<br />

saprotams fakts, ka skolotāju<br />

pieredzes apmaiņa netiek<br />

fiksēta kā kvalifikācijas<br />

paaugstināšana. Tomēr<br />

speciālisti šajā jomā tiek gatavoti.<br />

Protams, par ESF naudu.<br />

Mentora mācību programma<br />

Laikā no janvāra līdz maijam<br />

iesaistījos skolotāja – mentora<br />

mācību programmā. Kā jau<br />

teicu – ESF finansējums, Latvijas<br />

Universitātes koordinējums. Kursi<br />

bija Kuldīgā, lai gan no Ventspils<br />

tajos piedalījās 11 skolotāji. Labi,<br />

ka mūsu izglītības pārvalde<br />

Modernā pasaule apzinās, ka vislabāk skolotājs<br />

mācās no kolēģa. Nav saprotams<br />

fakts, ka skolotāju pieredzes apmaiņa netiek<br />

fiksēta kā kvalifikācijas paaugstināšana<br />

atļāva rakstīt komandējumus, tā<br />

finansējot ceļa un arī pusdienu<br />

izdevumus. Bet šādas iespējas<br />

nebija visiem kursantiem.<br />

Daļai ceļa izdevumi bija pašu<br />

ziņā. Apmaksāt piedāvāja tikai<br />

pēdējo braucienu: uz Liepājas<br />

Universitāti pēc sertifikāta.<br />

Jānorāda, ka kursu pieteikuma<br />

laikā (pirms gada!) bija norāde<br />

par stipendiju. Kursu vadītājas<br />

teica, ka pat ar papīra iegādi<br />

materiālu kopēšanai bijušas<br />

problēmas, tāpēc materiālus<br />

lielākoties saņēmām e-pastā.<br />

Vispār – laba prakse. Līdz š. g.<br />

maijam kursos bija izglītoti ap<br />

900 skolotāju. Dažādās vietās<br />

kursu pieredze bija dažāda.<br />

Tā kā kursi labi palikuši<br />

atmiņā, arī pietiekami apjomīgi<br />

laika ziņā, atļaušos pamatīgāku<br />

raksturojumu.<br />

Plusi: mums laimējās<br />

ar vadītājām (Liepājas skolu<br />

skolotājām), kuras bija<br />

pieticīgākas dažādu aktivitāšu<br />

izmantošanā, ja salīdzina ar<br />

citām grupām. Tādu vērtējumu<br />

izteica citas grupas dalībnieces,<br />

kuras dažas nodarbības strādāja<br />

Kuldīgā. Bija interesanti video<br />

pielikumi (bez nozīmīga teksta,<br />

tāpēc man neradās diskomforts<br />

par angļu valodas nezināšanu).<br />

Vadītājas centās mainīt savu<br />

iepriekšējo plānojumu, ņemot<br />

vērā pieredzi darbā ar pirmo<br />

grupu. Pāris lomu spēles kursu<br />

norisē bija vietā. Pamatā laimējās<br />

ar grupas sastāvu, kur skolotāji<br />

parādīja labu humora izjūtu un<br />

labu profesionalitāti (protams,<br />

bija arī atsevišķi izņēmumi). Bija<br />

iespēja izmantot LU mācību<br />

materiālus, es papildināju<br />

zināšanas par Moodle platformas<br />

iespējām.<br />

22


ka iepriekšējā pieredze šeit ir<br />

vissliktākā. Ja neskaita lekcijas,<br />

ko piedāvā augstskolas kādu<br />

apjomīgāku projektu sakarā<br />

(kārtējā skolotāju sadalīšanā<br />

pa pakāpēm, maģistrantūrā u.<br />

c.). Lai gan skolotāju – mentoru<br />

nodarbībās liela vērība tika<br />

veltīta sadarbības jautājumiem,<br />

kas arī iederas minētajā jomā –<br />

pat bez pēdiņām.<br />

Mīnusi: dažkārt staigāšanas<br />

tomēr bija par daudz. Pietrūka<br />

skaidrības, sākot darbu:<br />

formulējot kursu mērķi un<br />

kursantu noslēguma darba<br />

saturu. Noslēguma darba<br />

rezultāti – mentora prakse –<br />

netika prezentēti, lai gan vairums<br />

no grupas bija sagatavojuši<br />

prezentācijas. Apskatījām mapes,<br />

savstarpēji grupās apmainījāmies<br />

kādām idejām, lai gan vairāk<br />

runājām par vispārīgām tēmām.<br />

Diemžēl nav arī sausā atlikuma.<br />

Lai gan tika projektēts, ka skolās<br />

tiks papildināts štata vienību<br />

saraksts, iekļaujot mentoru.<br />

Diemžēl manā skolā tas nav<br />

noticis, neatradu arī IZM<br />

darba samaksas pielikumos<br />

ailīti mentors. Tas, ko biju<br />

iedomājusies – ka varēšu<br />

oficiāli piedāvāt savu pieredzi<br />

kolēģiem, ko jau esmu darījusi<br />

bez sertifikāta, – nav realizējies.<br />

Pieļauju, ka minētais sertifikāts<br />

ir izmainījis to skolotāju statusu,<br />

kuri strādā ar studentiem, vada<br />

prakses skolā.<br />

Jā, vēl ir kursi mācību<br />

priekšmetā. Tie pilnībā ir atkarīgi<br />

no lektora pašvērtējuma. Ja<br />

laimējas ar labu praktiķi, kurš<br />

nevēlas pierādīt savu izcilību,<br />

kursi ir labi. Lai gan šajos kursos<br />

īpaši mēdz pārspīlēt ar klausītāju<br />

pieredzes ekspluatēšanu. Paši<br />

par savu (vai izglītības pārvaldes)<br />

naudu dalās savā pieredzē.<br />

Tas nenozīmē, ka citu pieredze<br />

mani neinteresētu. Bet arī tai<br />

vajadzētu būt iepriekš plānotai,<br />

LETA<br />

sagatavotai, nevis „man bija<br />

situācija...”.<br />

Te esmu procesā. Jāsaka,<br />

ka kursi saturīgi, tie raksturo<br />

sistēmas pozitīvās tendences.<br />

VISC pajumtē tiek īstenots<br />

projekts par Eiropas naudu<br />

Vispārējās izglītības pedagogu<br />

tālākizglītība, kur pašlaik<br />

apgūstu Pārmaiņas matemātikas<br />

mācību procesā 7.–12. klasē<br />

atbilstoši dabaszinātņu un<br />

matemātikas satura attīstības<br />

koncepcijai vispārējā izglītībā. Tā<br />

kā ventspilnieku ir daudz, tad<br />

arī norises vieta Ventspilī. Bez<br />

maksas.<br />

Kursi specialitātē bieži vien<br />

ir saturīgi, lai gan tādi nav visi.<br />

Pārāk dažādi ir piedāvājumi –<br />

augstskolas, skolas, projekti,<br />

mācību centri... Pēc nodarbības<br />

satiku kolēģi, ķīmijas skolotāju,<br />

kura apbēdināti konstatēja tukšu<br />

runāšanu par interaktivitātes<br />

plusiem un mīnusiem, ko klausās<br />

jau otro reizi (viņa strādā skolā,<br />

kas pieteicās uz ESF projekta<br />

eksperimentu dabaszinību<br />

apguves uzlabošanai jau pirmajā<br />

kārtā, šis seminārs it kā bija<br />

iesāktā turpinājums).<br />

Gada laikā neesmu<br />

iesaistījusies „audzināšanas” (ja<br />

pēdiņas jums liekas neiederīgas,<br />

es atvainojos, bet man ir savs<br />

skatījums uz šo mūsu darba<br />

pusi) jomas kursos. Varbūt tāpēc,<br />

Nesenā pagātnē atradu<br />

Labklājības ministrijas un ESF<br />

piedāvājumu Pieeja un darba<br />

paņēmieni vienādu iespēju<br />

nodrošināšanai zēniem un<br />

meitenēm (2006). Kursi notika<br />

skolā, skolotājiem nekas nebija<br />

jāmaksā. Vienīgais, ko atceros:<br />

kam domātas mācību grāmatas<br />

– zēniem vai meitenēm. Pēc<br />

kursiem, mācot statistiku,<br />

piedāvāju skolēniem paskaitīt –<br />

tekstus, zīmējumus. Izrādījās, ka<br />

matemātika ir godīgi sadalīta uz<br />

pusēm.<br />

Kolēģu negatīvā pieredze<br />

saistās ar vīzijām vienā ESF<br />

atbalstītā socializācijas projektā.<br />

Pēc viņu teiktā, visvairāk laika<br />

ievadnodarbībā aizņēma lektora<br />

iepazīstināšana ar sevi. Vismaz<br />

viena no grupu vīzijām bija<br />

kursa dalībnieku diskusijas par<br />

skolotāja piedāvāto situāciju,<br />

vadītājam tajās neiesaistoties.<br />

Par pedagoga personības<br />

pilnveidi jāsaka, ka ikviena<br />

jauna informācija mūs bagātina.<br />

Un, kaut arī man ir kritiska<br />

attieksme, arī t. s. audzināšanas<br />

jomas kursi dod kādu labumu<br />

tās klausītājiem. Jautājums – vai<br />

katrs pedagogs ir gatavs augt,<br />

pieņemt izmaiņas, pats mainīties.<br />

Manā pieredzē vislabākie<br />

(šajā gadu simtā) bija biedrības<br />

Integrācija sabiedrībai kursi par<br />

mediāciju (nejaukt ar meditāciju)<br />

skolā projekta Bērniem draudzīga<br />

skola ietvaros (2007). Pamatā<br />

tā ir cita pieeja konfliktsituāciju<br />

risināšanai. Tie ne tikai deva<br />

metodiku un dažādas rīcības<br />

izpratnes treniņu, bet piedāvāja<br />

arī kursantiem paskatīties uz sevi<br />

23


no malas, lai labāk izprastu<br />

savas rīcības patiesos iemeslus.<br />

Gandrīz vienīgā reize, kad visas<br />

aktivitātes bija loģiskas un<br />

mērķtiecīgas (par materiālo<br />

pusi neatceros, domāju – kursi<br />

bija bez maksas, komandējumu<br />

apmaksāja). Vēl ir skolvadība.<br />

Tā kā savus 13 gadus šajā jomā<br />

nostrādāju pirms gadiem... 13,<br />

tad man ir tikai labas atmiņas.<br />

Vienas – par pašvaldību<br />

Metodisko centru kursiem, kuros<br />

tika piedāvātas ne tikai darbam<br />

nepieciešamās zināšanas<br />

vadības teorijās, bet arī par stilu<br />

– un pat kosmetologa padomi ar<br />

demonstrējumiem.<br />

No šīs jomas arī ir mana<br />

ideālu kursu pieredze. Sorosa<br />

fonds Latvijā bija izstrādājis<br />

programmu Pārmaiņas<br />

izglītībā, kas piedāvāja kursus<br />

interesentiem par plānošanu,<br />

darba analīzi, vērtēšanu kā<br />

sistēmu, skolas attīstības<br />

programmas veidošanu u. tml.<br />

(1995–1996). Tā bija vienīgā<br />

reize, kad pieaicinātie speciālisti<br />

(Norvēģija) pēc pirmās dienas<br />

saprata, ka mums vajag citu<br />

informāciju un pieredzi; vakaru<br />

un daļu nakts viņi strādāja, lai<br />

pārveidotu savu piedāvājumu.<br />

Tas, pirmkārt. Otrkārt, mums<br />

bija darba grupa, kas strādāja<br />

kopīgo semināru starplaikos,<br />

izvērtēja iepriekšējās nodarbības<br />

rezultātus un plānoja nākamo,<br />

reizē arī izstrādājot citiem<br />

izmantojamu materiālu. Perfekti!<br />

Diemžēl tas bija sen – pagājušajā<br />

gadu simtenī...<br />

Mani secinājumi par šodienas tālākizglītības<br />

kursu realitātēm:<br />

Pārskatot kursu apliecinājumus, saskaitīju 11 dažādas<br />

organizācijas: augstskolas, skolas, mācību centri,<br />

ESF projekti, aģentūras... pat Labklājības ministrija<br />

iesaistījusies. Tātad – nav koordinācijas.<br />

Nav diferencēšanas, piesakoties uz kursu: vienu<br />

un to pašu piedāvā kā jaunajam skolotājam, tā pieredzējušam,<br />

dažkārt pat tehnoloģiju jomā.<br />

Nav informācijas – darba plānojumu visbiežāk saņem<br />

kursu pirmajā dienā. Labākajā gadījumā – neilgi<br />

pirms kursiem, uz kuriem jau esi pieteicies. Tātad:<br />

ņem par labu, ko dod.<br />

Nav intereses par klausītāju vajadzībām (ESF projektu<br />

kursos gan tiek izzināts vērtējums pēdējā kursu<br />

dienā. Laikam atskaitei, nevis iespējamiem uzlabojumiem).<br />

Reāla ir prakse pārblīvēt kursus ar dažāda veida<br />

pārgrupēšanos, spēļu elementiem. Mans, arī daudzu<br />

kolēģu skatījums ir tāds, ka kursu vadītāji tādā veidā<br />

aizpilda laiku, tā plānoto efektu pārvēršot defektā.<br />

Lietderīgums: kursu organizatori neizrāda interesi<br />

par piedāvājuma pielietojamību. Trūkst atgriezeniskās<br />

saites. Lai gan vajadzētu! Tad būtu mazāk vāju<br />

kursu.<br />

Pedagoģisko augstskolu devums: ir konferences,<br />

kursu tomēr daudz mazāk, nekā vajadzētu. Kaut vai<br />

tās pašas atgriezeniskās saites vārdā. Arī pedagogu<br />

labās pieredzes vārdā topošajiem pedagogiem.<br />

Kursi pedagoga personībai – jāmeklē pašam. Es<br />

tos nosauktu par sirds kursiem. Domāju, ka šī kopa<br />

ir patukša – arī sagatavojot jaunos speciālistus. Bet<br />

vajadzētu būt pilnai.<br />

Šodien VISC piedāvā kādas<br />

4 tēmas. Par to saturu jājautā<br />

kursantiem. ■<br />

24


SARUNA<br />

Maza lauku skola. Mēs esam un<br />

būsim<br />

Saruna ar Sīļukalna pamatskolas direktori Mariju<br />

Bernāni un direktores vietnieci mācību darbā Ivetu<br />

Broku-Kazāku par mācībām, ikdienu un iespējām<br />

mazā lauku skolā, kurā mācās vien 51 skolēns.<br />

Inese Matisāne<br />

Kad pa autoceļu Viļāni–Preiļi<br />

nobraukti 12 kilometri, ceļa<br />

stabiņš ar uzrakstu Sīļukalns 7,6<br />

km aicina doties pa labi. Grantēts<br />

ceļš izvijas cauri pļavām un<br />

laukiem un aizved līdz baltai divstāvu<br />

ķieģeļu ēkai. Tā ir Sīļukalna<br />

pamatskola – mana pirmā skola<br />

un pirmā darba vieta.<br />

Dziļi un tālu var stiepties<br />

mūsu saknes. Mēs esam stipri arī<br />

ar to, kas nāk līdzi no iepriekšējām<br />

paaudzēm. Sīļukalna astoņgadīgo<br />

skolu (tagad – Sīļukalna<br />

pamatskolu) ir cēlis mans tētis,<br />

toreiz teicamnieks izglītības<br />

darbā; par sākumskolas skolotāju<br />

šeit strādājusi mamma. Pedagoga<br />

darbā Sīļukalnā nostrādāti 13<br />

gadi, un te dzīvo vitāli, patiesi<br />

cilvēki, kuru garīgajai izaugsmei,<br />

tāpat kā pilsētā, ir nepieciešama<br />

izglītība.<br />

Rudens ir laiks, kad cilvēks<br />

vislabāk apjauš sevī tās zeltītās<br />

pēdas, kas mīt un paliek mūsos,<br />

lai arī cik tālu iets un kādi vēji pūš<br />

ceļā. Kas ir maza lauku skola kopienai<br />

Tā nav tikai cipari. Skola ir<br />

autores foto<br />

Direktores vietniece mācību<br />

darbā Iveta Broka-Kazāka.<br />

telpa, kurā norisinās mazo vietu<br />

sociālā dzīve. Tā ir emocionāla<br />

piesaiste un iespēja te būt. Kā<br />

šodien dzīvo lauku skola – par to<br />

sarunā ar Riebiņu novada Sīļukalna<br />

pamatskolas direktori Mariju<br />

Bernāni un direktores vietnieci<br />

Mazās skolas ar vaučeru vien neizdzīvos – par tām ir īpaši jādomā,<br />

ir nepieciešams lielāks valsts finansiālais atbalsts. Lauku skolām<br />

ir jāpiemēro noteikts koeficients, kas ļautu uzlabot skolu finansiālo<br />

situāciju, norāda skolas direktore Marija Bernāne.<br />

mācību darbā Ivetu Broku-Kazāku.<br />

Ar kādām pozitīvām emocijām<br />

Sīļukalna pamatskolas<br />

kolektīvam aizsācies šis mācību<br />

gads<br />

Labā ziņa: mēs joprojām<br />

esam un – ceru – būsim. Vasarā<br />

realizējām vecāku biedrības projektu<br />

– paplašinājām un atjaunojām<br />

rotaļu laukumu, kas liecina,<br />

ka dzīvojam un iespēju robežās<br />

arī attīstāmies. Priecājamies par<br />

algu. Protams, ja nebūtu algas<br />

paaugstinājuma, mūsu algas<br />

būtu vēl mazākas. Skolotāju<br />

kolektīvam atalgojums kopumā,<br />

salīdzinot ar pagājušo mācību<br />

gadu, ir lielāks par 104 latiem.<br />

Atkarībā no slodzes – vienam<br />

vairāk, citam mazāk.<br />

autores foto<br />

Cik vidēji šogad nopelna<br />

jūsu vadītās skolas skolotāji<br />

Apmēram 200 latu pēc<br />

nodokļu nomaksas. Protams, ne<br />

visi, jo ir arī tādi, kas saņem krietni<br />

mazāk. Mums ir mazas slodzes,<br />

pilnu slodzi strādā tikai sākumskolas<br />

skolotāji, kuri papildus<br />

māca kādu mācību priekšmetu<br />

vecākajās klasēs. Man kā direktorei<br />

ir 0,522 likmes.<br />

(Saruna uz īsu brīdi pārtrūkst,<br />

skolotāju istabā norūpējies iesteidzas<br />

pagasta autobusa šoferis<br />

Juris. Viņš arī cer uz skolas administrāci<br />

jas atbalstu – šodien agrāk<br />

jābūt Ereļos, vienā no pagasta<br />

tālākajām vietām.)<br />

Vai jūsu skolas pedagogi<br />

ir ieguvuši 4. un 5. kvalitātes<br />

novērtēšanas pakāpi, kas ar<br />

šo gadu paredz piemaksu pie<br />

algas<br />

Mums šādu pedagogu<br />

nav, un domāju – tas nav noticis<br />

mūsu vainas dēļ. Centāmies<br />

izmantot visas mums dotās<br />

iespējas, bet pakāpju iegūšana<br />

nebija visiem vienādi pieejama.<br />

Pēc administratīvi teritoriālās<br />

reformas izveidojās novadi, bet<br />

galvenais finansējuma saņēmējs<br />

no Izglītības un zinātnes ministrijas<br />

pedagogu kvalifikācijas<br />

pakāpju iegūšanai palika Preiļu<br />

izglītības pārvalde.<br />

25


Neatkarīgi no tā, gribam to<br />

vai negribam, mēs esam nomale,<br />

tāpēc neesam viņējie. Tā kā<br />

līdzekļu visiem tiešām nepietika,<br />

triju gadu laikā mums katram<br />

tika dota viena iespēja, turklāt<br />

mūs aicināja vispirms iegūt otro<br />

vai trešo pakāpi, tad startēt<br />

augstāk. Pēc otrās pakāpes iegūšanas<br />

atkārtoti sniedzām dokumentus,<br />

lai iegūtu vēl augstāku<br />

vērtējumu, bet mūsu iniciatīva<br />

tika noraidīta. Skolotājas, kuras<br />

apmeklēja kvalifikācijas kursus<br />

(jo tāda bija viena no izvērtēšanas<br />

prasībām), vispār neieguva<br />

pakāpes, jo bija jāizvēlas – vai nu<br />

kursi, vai pakāpju iegūšana.<br />

Tomēr mēs ceram uz jaunām<br />

iespējām, jo ministrija šogad<br />

Skola ir spiesta<br />

rēķināties ar novada<br />

pašvaldības iekšējo<br />

varas sadalījumu<br />

un varas turētāju interesēm<br />

aicinājusi vispirms atbalstīt tos<br />

pedagogus, kuri līdz šim nav<br />

varējuši iesaistīties kvalitātes<br />

novērtēšanas procesā, kā arī uz<br />

iespējām paaugstināt iepriekšējo<br />

novērtējumu.<br />

Vai finansēšanas princips<br />

Nauda seko skolēnam mazā<br />

lauku skolā strādā<br />

Mazā skolā šis princips<br />

nestrādā. Mēs iztiekam ar tiem<br />

līdzekļiem, kas paredzēti atbilstoši<br />

šim izglītības finansēšanas<br />

modelim. Klases ir apvienotas,<br />

bet tādus mācību priekšmetus<br />

kā latviešu valoda, matemātika,<br />

svešvalodas un vēl citus skolotāji<br />

māca atsevišķi. Īstenojot mācību<br />

saturu, ir svarīgi uzlikt kvalitātes<br />

latiņu, bet kvalitatīvu mācību<br />

procesu iespējams nodrošināt, tikai<br />

pateicoties pedagogiem, kuri<br />

ir sava darba entuziasti. Konkurences<br />

cīņa starp skolām ir nežēlīga.<br />

Taču, ja salīdzinām olimpiāžu<br />

un dažādu konkursu rezultātus,<br />

mēs daudz neat paliekam no<br />

lielākajām novada skolām. Mēs<br />

lepojamies ar saviem audzēkņiem.<br />

Mums ir labi vecāki, mūsu<br />

Informācija par skolu<br />

¤ Sīļukalna pamatskolā (kopā ar pirmsskolu) 2012./2013. mācību<br />

gadā mācās 51 skolēns<br />

¤ Strādā 10 skolotāji (8 no tiem – pamatdarbā)<br />

¤ Skolotāju alga – vidēji 200 latu pēc nodokļu nomaksas<br />

¤ Grāmatu iegādei pagājušajā mācību gadā skolai bija piešķirti<br />

35 lati<br />

¤ Sīļukalna pagasts atrodas Riebiņu novada ZR daļā, robežojas<br />

ar sava novada Galēnu un Stabulnieku pagastiem, Viļānu<br />

novada Dekšāres pagastu, Līvānu novada Rudzātu pagastu un<br />

Krustpils novada Atašienes pagastu. Viļāni ir 18 km attālumā.<br />

Varakļāni – 12 km, Preiļi – 35 km<br />

bērni nāk no stiprām ģimenēm.<br />

Bērniem ir ielikts labs pamats,<br />

kuru atliek vien skolā stiprināt.<br />

Šis princips, tāpat kā<br />

daudzi citi jautājumi, Latvijā ir<br />

politizēts. Ko darīt, lai izmainītu<br />

šo modeli<br />

Valsts nav definējusi, ka<br />

ikvienam bērnam vienlīdzīgā<br />

apjomā pienākas arī pašvaldības<br />

finansējums. Skola ir spiesta<br />

rēķināties ar novada pašvaldības<br />

iekšējo varas sadalījumu un varas<br />

turētāju interesēm. Vairākas<br />

ieinteresētās puses cīnās par<br />

iespēju ietekmēt novada izglītības<br />

politiku, bet plānošana ir<br />

atbīdīta otrajā plānā, to padarot<br />

tikai par līdzekli, kā atzīt par likumīgu<br />

iegūto rezultātu. Uzskatu:<br />

lai panāktu izmaiņas, vispirms ir<br />

jāmaina cilvēku domāšana.<br />

Kā apstādināt sociāli ekonomisko<br />

mazspēju laukos<br />

Teorētiski dzīvojam vienādu<br />

iespēju sabiedrībā, bet reālajā<br />

dzīvē ir citādi – gadu no gada<br />

plaisa starp pilsētniekiem un<br />

lauciniekiem kļūst arvien dziļāka.<br />

Dažādos Latvijas reģionos ir<br />

atšķirīgs dzīves līmenis. Skolu<br />

līmenis arī ir dažāds, jo atšķirīgs<br />

ir finansējums, ko pašvaldības<br />

atbilstoši savam turības līmenim<br />

iegulda izglītības attīstībā. Bet<br />

tas nav tikai izglītības jautājums,<br />

tā ir valsts mēroga problēma. Lai<br />

pašvaldības būtu turīgas, novados<br />

ir jāattīsta ražošana, jārada<br />

darbavietas. Kā to izdarīt – Vairāk<br />

atbalstot lauksaimniekus. Tos<br />

cilvēkus, kuri dzīvo laukos un tur<br />

arī strādā.<br />

Mūsu pusē ir diezgan daudz<br />

ģimeņu, kurās bērni, pabeiguši<br />

augstskolas, ir atgriezušies tēva<br />

mājās. Pagājušajā gadā 9. klases<br />

puiši teica, ka viņi labprāt atgrieztos<br />

dzimtajā pagastā. Taču,<br />

ja vecu māju te vēl var nopirkt,<br />

tad brīvu zemju vairs nav – visa<br />

zeme ir izpirkta un apstrādāta.<br />

Ja jaunais zemnieks gribētu sākt<br />

saimniekošanu no nulles, jābūt<br />

valsts garantētiem kredītiem, lai<br />

viņš varētu vismaz vienu traktoru<br />

nopirkt. Bērni grib dzīvot un<br />

strādāt patstāvīgi.<br />

Mazās skolas ar vaučeru<br />

vien neizdzīvos – par tām ir īpaši<br />

jādomā, ir nepieciešams lielāks<br />

valsts finansiālais atbalsts. Lauku<br />

skolām ir jāpiemēro noteikts koeficients,<br />

kas ļautu uzlabot skolu<br />

finansiālo situāciju. Ja vaučera<br />

grozā būtu tas, kas tajā ir Zviedrijā,<br />

un skola būtu neatkarīga institūcija,<br />

kas pati pārvalda finanses,<br />

varētu klāties labi.<br />

Ministrija ir izsludinājusi<br />

konkursu par mācību līdzekļu<br />

digitalizāciju. Tagad domājam:<br />

cik reāli tas ir iespējams laukos,<br />

ja mums nav pieejams platjoslas<br />

internets Pilsētniekiem tā nav<br />

problēma – viņi jebkurā brīdī<br />

atver internetu un atrod to, kas<br />

vajadzīgs. Mēs varam izmantot<br />

tikai divus pakalpojumus – vai nu<br />

mobilo sakaru sniedzēju internetu,<br />

vai uzlikt augstākajā tornī<br />

antenu: tad noteiktā kilometru<br />

rādiusā internets ir. Piemēram,<br />

Kassaliešos ir diezgan slikti mobilie<br />

sakari un ātrs internets nav<br />

pieejams. Mobilie pakalpojumi<br />

ir dārgi, un tos ģimene nemaz<br />

nevar atļauties, ja tajā ir vairāki<br />

26


Matemātikas stunda pie skolotājas Līgas Čačas.<br />

bērni. Cik gadu pagājis, kopš tika<br />

solīts platjoslas internets, ka optiskais<br />

kabelis līdz Stabulniekiem<br />

jau esot ierakts un ies tālāk... Latgalē<br />

ir solīta interneta infrastruktūras<br />

sakārtošana, Lattelecom šos<br />

darbus veikšot – viss ir apklusis,<br />

nedzird vairs.<br />

Otrs, par ko jārunā, ir ceļi.<br />

Varakļānos, Viļānos ir mūzikas un<br />

mākslas skolas, darbojas dažādi<br />

pulciņi, arī vecākiem ir interesanti<br />

pasākumi, bet kurš lauzīs<br />

mašīnu divreiz trīsreiz nedēļā,<br />

lai braukātu pa sliktiem ceļiem<br />

Daudzi vecāki tā tomēr dara...<br />

Novads cenšas labot ceļus, bet<br />

valsts finansējums nav pietiekams.<br />

Ņemot vērā to, cik naudas<br />

ir sagrūsts uz valsts ceļiem, tēlaini<br />

runājot, tiem vajadzētu būt ar<br />

zelta mežģīnēm gar malām. Būtu<br />

vismaz bedres aizbēruši...<br />

Kā pašvaldība nodrošina<br />

bērnu pievešanu skolai<br />

Pašvaldībai ir jādomā, kā<br />

bērnus atgādāt uz skolu un<br />

aizgādāt uz mājām. Tie, kas dzīvo<br />

tālu, skolā pavada augu dienu –<br />

no agra rīta līdz vēlam vakaram.<br />

Pašus mazākos skolotājas pavada<br />

uz pagasta (reisa) autobusu<br />

četros pēcpusdienā – kopā ar<br />

lielajiem bērniem. Piemērs tam ir<br />

brāļi Aizpurvieši, kuri līdz lielceļam,<br />

pa kuru kursē autobuss, vēl<br />

pusotru kilometru pa dubļainu<br />

lauku ceļu iet kājām, mājās pārrodas<br />

pulksten piecos, bet rudenī<br />

un ziemā mamma ar kabatas<br />

lukturīti iet bērnus sagaidīt. Ja<br />

nolikvidēs mūs, viņiem būs jāiet<br />

vēl tālāk. Bieži ir gadījumi, kad<br />

mazie bērni, braucot reisa autobusā,<br />

aizmieg. Lai mazajiem<br />

bērniem nebūtu tik agri jāceļas,<br />

stundas skolā sākas pulksten<br />

pusdesmitos.<br />

autores foto<br />

Ministrija ir izsludinājusi konkursu par<br />

mācību līdzekļu digitalizāciju. Tagad<br />

domājam: cik reāli tas ir iespējams laukos,<br />

ja mums nav pieejams platjoslas internets<br />

Pilsētniekiem tā nav problēma – viņi jebkurā<br />

brīdī atver internetu un atrod to, kas vajadzīgs<br />

Kādus pozitīvus lēmumus<br />

izglītības sistēmas sakārtošanai<br />

valstī patlaban saskatāt<br />

Pagaidām ir vairāk vārdu,<br />

bet darbu pamaz. Ja tiks definēti<br />

mācību līdzekļi, kas vecākiem<br />

nav jāpērk, pilns ekipējums – grāmatas,<br />

burtnīcas, zīmuļi, pildspalvas,<br />

somas –, tas būs apsveicami.<br />

Grāmatu iegādei pagājušajā<br />

mācību gadā skolai bija piešķirti<br />

35 lati, šogad gan ir vairāk. Valsts<br />

noteikto finansējumu – 7 latus<br />

vienam skolēnam – vēl neesam<br />

saņēmuši. Skolēniem ir nepieciešamas<br />

ne tikai jaunas mācību,<br />

bet arī daiļliteratūras grāmatas.<br />

Piedaloties Bērnu žūrijā, esam<br />

ieguvuši vairākas enciklopēdijas,<br />

bet gribam jaunākus izdevumus.<br />

Mums ir labi aprīkota datorklase,<br />

šogad papīra žurnālus ir nomainījusi<br />

E-klase.<br />

Pedagogu darbu būtiski<br />

atvieglos pirmsskolā atceltā<br />

skolotāja dienasgrāmata, kā arī<br />

ir atcelts mācību priekšmetu<br />

tematiskais plānojums. Taču<br />

jāsaka – mēs neprotam strādāt<br />

bez tematiskā plāna. Pozitīvi ir<br />

tas, ka tagad skolotājs var elastīgi<br />

izmantot savu tematisko plānojumu,<br />

vajadzības gadījumā variējot<br />

mācību priekšmeta saturu.<br />

Kā novads palīdz ģimenēm<br />

ar zemākiem ienākumiem<br />

nodrošināt vienlīdzīgu pieeju<br />

izglītībai<br />

Daudzbērnu ģimeņu bērniem<br />

novads pilnībā apmaksā<br />

brīvpusdienas. Jauno mācību<br />

gadu uzsākot, tiek piešķirts<br />

vienreizējs pabalsts daudzbērnu<br />

ģimenēm 10 latu apmērā katram<br />

bērnam. Ja bērns izmanto<br />

reisa autobusu, tiek apmaksāti<br />

ceļa izdevumi. Ziemassvētkos<br />

bērni saņem saldumus. Vecāki,<br />

kuriem nav darba, var iesaistīties<br />

simtlatnieku programmā. Visi,<br />

kas to ir gribējuši, arī varējuši gūt<br />

pašvaldības atbalstu. Transports<br />

skolēnu mācību ekskursijām ir<br />

bez maksas.<br />

Skolotājiem pietrūkst<br />

stabilitātes un drošas cerības<br />

nākotnei. Kā šādos apstākļos<br />

iespējams neapmaldīties, un<br />

kā personībai turpināt attīstīties<br />

Mēs esam skolotāji profesionāļi,<br />

un savs darbs mums ir<br />

jāpadara, vienalga, kādi apstākļi.<br />

Bērniem ir jāiegūst labas zināšanas.<br />

Mēs nekad neesam kaunējušies<br />

par savu darbu – visi, kuri<br />

ir gribējuši mācīties, ir pabeiguši<br />

Sīļukalna pamatskolu, iestājušies<br />

vidusskolās un pabeiguši augstskolas.<br />

Mums ir divkārši maģistri,<br />

kuri strādā ārzemēs, ir, ja ne augstos<br />

amatos, tad ļoti labi frizieri,<br />

lauksaimnieki un citu profesiju<br />

pārstāvji. Mēs gribam turēties tik<br />

ilgi, kamēr varēsim sniegt kvalitatīvas<br />

zināšanas. Līdz šim mums<br />

tas ir izdevies. ■<br />

27


ALGU JAUTĀJUMS<br />

Kāpēc skolotāju atalgojums atšķiras<br />

Lai arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) šogad panāca<br />

pedagogu zemāko mēneša darba algu likmju paaugstināšanu par 10%, lielākā daļa<br />

jeb 36% no LIZDA mājaslapas aptaujas respondentiem šajā mācību gadā savos maciņos<br />

nav sajutuši algas pielikumu, jo viss samazinājās (bērnu skaits, slodze u. c.), savukārt<br />

29% aptaujāto atalgojumā saņemot to pašu, ko līdz šim. 26% aptaujāto pedagogu<br />

ir sajutuši kaut nelielu algas pielikumu, bet 5% – saņemot krietni vairāk nekā pagājušajā<br />

mācību gadā.<br />

Par to, kā tiek aprēķināts pedagogu atalgojums, stāsta LIZDA biroja<br />

speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilze Priževoite.<br />

Pedagogu algas ir atkarīgas<br />

no bērnu skaita skolās un<br />

novadā. Kārtību, kādā aprēķina<br />

mērķdotāciju, kas nonāk novada<br />

rīcībā, nosaka Ministru kabineta<br />

noteikumi Nr. 1616 Kārtība, kādā<br />

aprēķina un sadala valsts budžeta<br />

mērķdotāciju pašvaldību izglītības<br />

iestādēm bērnu no piecu gadu<br />

vecuma izglītošanā nodarbināto<br />

pirmsskolas izglītības pedagogu<br />

darba samaksai un pašvaldību<br />

vispārējās pamatizglītības un<br />

vispārējās vidējās izglītības iestāžu<br />

pedagogu darba samaksai.<br />

Galvenie mērķdotācijas<br />

aprēķināšanas principi paredz<br />

noteikt normēto bērnu un skolēnu<br />

skaitu katrā izglītības pakāpē,<br />

piemērojot atšķirīgus koeficientus,<br />

piemēram, 1.–4. klase – 0,75,<br />

5.–9. klase – 1, 10.–12. klase<br />

– 1,25, kā arī atbilstīgi īstenotajai<br />

izglītības programmai. Pēc<br />

finansēšanas modeļa Nauda<br />

seko skolēnam, vidējā izmaksa uz<br />

vienu normēto skolēnu pagājušajā<br />

gadā bija 678 lati, savukārt<br />

šajā mācību gadā tā ir 740,52 lati,<br />

kas ir par 62 latiem vairāk nekā<br />

pērn. Tas nenozīmē, ka pedagogiem<br />

algas pielikums ir 62 lati.<br />

Izglītojamo skaits joprojām valstī<br />

turpina samazināties, savukārt<br />

pedagogu skaits nesamazinās, jo<br />

to ietekmē prasības pedagogu<br />

izglītībai un kvalifikācijai, kā arī<br />

mazais stundu skaits noteiktos<br />

mācību priekšmetos. Ja vidējā<br />

izmaksa uz vienu izglītojamo<br />

atbilstīgi finansēšanas modelim<br />

Nauda seko skolēnam netiktu<br />

paaugstināta, tad novadi nespētu<br />

nodrošināt pedagogu zemāko<br />

mēneša darba algas likmi pēc<br />

MK noteikumiem, jo Latvijas<br />

Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība šogad panāca, ka<br />

pedagogu zemākā mēneša darba<br />

algas likme no 1. septembra ir<br />

paaugstināta par 10%, proti, no<br />

255 līdz 280 latiem par likmi, kas<br />

ir par 25 latiem vairāk nekā pērn.<br />

Kā tas ietekmē vai neietekmē<br />

pedagogu atalgojumu, ir<br />

atkarīgs no mērķdotācijas sadales<br />

principa katrā novadā. Lai<br />

saglabātu laukos skolas ar nelielu<br />

skolēnu skaitu, katra pašvaldība<br />

izstrādā vienotu kārtību pedagogu<br />

darba samaksas noteikšanai<br />

atbilstīgi MK noteikumiem.<br />

Pašlaik skolas ar lielāku skolēnu<br />

skaitu ir mazo skolu donori, kas<br />

ļauj tām pastāvēt. Kamēr netiks<br />

apstiprināta iecerētā mazo skolu<br />

programma un tām netiks paredzēts<br />

atsevišķs finansējums,<br />

mazajās skolās pastāvēs nevienlīdzība<br />

un neapmierinātība.<br />

To skolu pedagogiem,<br />

kuriem algas likme jau iepriekš<br />

bija augstāka par zemāk noteikto,<br />

šogad tā varētu būt tāda pati<br />

kā iepriekšējā mācību gadā vai<br />

samazināties, vai arī palielināties.<br />

To ietekmē skolēnu skaits skolā<br />

un novadā, kā arī pašvaldību<br />

budžets. ■<br />

Ar vaicājumiem par darba samaksas aprēķināšanu un tās<br />

principiem, mērķdotāciju sadali, valsts budžetu un nozares<br />

finansējumu, normatīvo aktu nosacījumiem saistībā ar<br />

darba samaksu, nozares statistiku un citiem sociālajiem un<br />

ekonomiskajiem jautājumiem arodbiedrības biedri var vērsties<br />

pie LIZDA biroja speciālistes sociāli ekonomiskajos jautājumos<br />

Ilzes Priževoites (ilze.prizevoite@lizda.lv, 67035952,<br />

27857525). Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju, lūdzam obligāti<br />

minēt savu vārdu, uzvārdu un LIZDA pirmorganizācijas<br />

nosaukumu, kurā esat reģistrēts kā arodbiedrības biedrs.<br />

28


PERSONĪBA<br />

Akadēmiķis Jānis Stradiņš:<br />

„Latvijai zinātni vajag”<br />

Pārdomās par zinātni, Latviju un latviešiem dalās Latvijas<br />

Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs, akadēmiķis<br />

un profesors Dr. habil. chem., Dr. hist. h. c. Jānis Stradiņš.<br />

Inese Matisāne<br />

Sena un vispārzināma patiesība,<br />

ka izglītība un zinātne ir<br />

priekšnoteikums valsts konkurētspējai<br />

un vispārējai labklājībai.<br />

Kāpēc līdz šim attieksme<br />

pret izglītību un zinātni Latvijā<br />

ir bijusi tik bezatbildīga<br />

Iekšējā emigrācija no<br />

zinātnes<br />

Vai zinātnē pēdējo 20 gadu<br />

laikā ir jūtama pozitīva virzība<br />

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas<br />

zinātnē, tāpat kā rūpniecībā<br />

un lauksaimniecībā, sākās<br />

sabrukuma process. To varētu<br />

saukt arī par pārstrukturēšanos<br />

no zinātnes lielvalstī uz zinātni<br />

mazā valstī. Zinātne kļuva daudz<br />

sīkāka un provinciālāka, finansējums<br />

zinātnei krasi samazinājās.<br />

Bet zinātnes sabrukums bija ne<br />

tikai Latvijā, arī visās bijušajās<br />

PSRS republikās – Baltkrievijā,<br />

Ukrainā un vēl jo vairāk – Krievijā.<br />

Krievija joprojām pūlas atgūties<br />

no tā, tur raksturīga augstas klases<br />

zinātnieku emigrācija.<br />

Ļoti daudz Latvijas zinātnieku<br />

pēc 1991. gada aizgāja uz<br />

administratīvajām struktūrām,<br />

kļuva par ierēdņiem, biznesmeņiem,<br />

jo algas 90. gados bija<br />

ārkārtīgi zemas. Zinātne tapa noplicināta,<br />

bija vērojams paaudžu<br />

pārrāvums. Zinātnē palika gados<br />

vecāki cilvēki, viņu vidū – izcili<br />

zinātnieki visās zinātņu nozarēs:<br />

akadēmiķis Ivars Kalviņš, kas<br />

strādā ar jauniem ārstniecības<br />

preparātiem,<br />

akadēmiķi<br />

Ēvalds Mugurēvičs<br />

un<br />

Andris Caune,<br />

kas izpelnījušies<br />

starptautisku<br />

atzinību<br />

arheoloģijā,<br />

akadēmiķis<br />

Rūsiņš Mārtiņš<br />

Freivalds<br />

informātikā<br />

un matemātikā<br />

un citi. No<br />

otras puses<br />

un neapšaubāmi<br />

– tas ir<br />

pozitīvi vērtējams,<br />

zinātne,<br />

salīdzinot ar<br />

komunisma<br />

režīmu, kļuva brīvāka, atvērtāka,<br />

Zinātnē Latvija maksimāli iegulda 0,7% no<br />

nacionālā kopprodukta, tai pašā laikā Igaunija<br />

– 1,5%. Nacionālajā attīstības plānā mums<br />

šis skaitlis 2020. gadā nav palielināts. 2020. gadā<br />

mēs tikai tuvosimies Igaunijas līmenim<br />

Mūsu sabiedrībai ir jāsniedz informācija un jārosina<br />

interese par Latvijas vērtībām, jo liela<br />

daļa sabiedrības ir kūtra, ar patērētāju psiholoģiju<br />

un mazu vērību pret nacionālajām vērtībām,<br />

norāda J. Stradiņš.<br />

vairāk iespēju bija saistīties ar<br />

Rietumiem, gan aizceļojot, gan<br />

veidojot stabilus sakarus ar Rietumu<br />

universitātēm un zinātniskajiem<br />

institūtiem. Zinātniekiem<br />

pavērās daudz plašākas iespējas<br />

piedalīties starptautiskajās zinātniskajās<br />

konferencēs. Latvijas<br />

zinātne iesaistījās Eiropas zinātnes<br />

telpā.<br />

Kā mainījās situācija zinātnē<br />

pēc Latvijas iestāšanās<br />

Eiropas Savienībā<br />

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā<br />

ES sāka subsidēt zinātni<br />

Latvijā, un tas ir pareizi. Sākot<br />

ar 2004. gadu, stāvoklis krasi<br />

LETA<br />

mainījās, proti, jaunie zinātnieki<br />

varēja iegūt Eiropas doktoranta<br />

stipendiju – pat līdz tūkstoš<br />

latiem mēnesī. Taču stipendija<br />

bija paredzēta trim gadiem, un<br />

jaunie zinātnieki pēc doktorantūras<br />

beigšanas un vairums – arī<br />

disertācijas aizstāvēšanas tik<br />

labi atalgotu darbu šeit, Latvijā,<br />

vairs nevarēja iegūt, viņiem bija<br />

jāpiekrīt vai nu zemāk atalgotam<br />

darbam, vai jādodas uz ārzemēm,<br />

vai jāiziet praktiskajā dzīvē. Taču<br />

latviešiem diemžēl ir vāji attīstīta<br />

inovatīvu uzņēmumu radīšanas<br />

spēja. Latvietis drīzāk ir strādātājs,<br />

ļoti labs izpildītājs, mazāk organizētājs<br />

un apsviedīgs cilvēks.<br />

Kopējā katlā būs jācīnās<br />

kopīgi<br />

Kā Latvijas zinātnieki jūtas<br />

pašlaik<br />

Ir ļoti spēcīgi zinātnieki<br />

un varbūt starptautiskā līmenī<br />

mazāk konkurētspējīgi zinātnieki.<br />

Latvijas zinātniekiem ir jākonkurē<br />

ar Eiropas kolēģiem, un vieglāk<br />

to izdarīt vai nu sadarbojoties<br />

29


vai, sacīsim, kādreiz emigrējot/<br />

migrējot. Labs piemērs ir šā gada<br />

Ministru kabineta balvas laureāts<br />

Linards Skuja, kurš, lai Latvijā uzturētu<br />

ģimeni, pelna naudu, strādājot<br />

Japānā vai Rietumeiropas<br />

valstīs, pēc tam atgriežas Latvijā<br />

un ir Cietvielu fizikas institūta vadošais<br />

pētnieks. Ir zinātnieki, kas<br />

joprojām veiksmīgi darbojas Latvijā.<br />

Es varētu nosaukt daudzus<br />

Latvijas mediķus, kas ir sasnieguši<br />

labus rezultātus. Arī Organiskās<br />

sintēzes institūts joprojām strādā<br />

ļoti labā līmenī.<br />

Latvijas valsts ļoti maz finansē<br />

zinātni. Zinātnes finansējuma<br />

un inovāciju piesaistē Latvija ir<br />

vienā no pēdējām vietām Eiropas<br />

Savienībā. Ja Padomju Savienības<br />

ietvaros Latvijas zinātnieki<br />

bija pirmrindas pozīcijās un<br />

Latvijas vai Rīgas vārds skanēja<br />

pasaulē – kosmosā un citviet, kur<br />

tika izmantoti Latvijas zinātnieku<br />

sasniegumi, – tad tagad var<br />

droši pateikt – tas neskan, un ir<br />

grūti paredzēt, vai tuvākajā laikā<br />

skanēs.<br />

Kā skaidrojat to, ka mēs atpaliekam<br />

no Igaunijas un Lietuvas<br />

ne tikai pēc IKP zinātnei, bet<br />

arī citēto zinātnisko publikāciju<br />

mums ir mazāk<br />

No Igaunijas atpaliekam tīri<br />

objektīvu iemeslu dēļ. Igaunija<br />

pēc neatkarības atgūšanas ir<br />

saglabājusi nedaudz augšupejošu<br />

līkni. (Rāda grāmatu par<br />

pētniecību Igaunijā, Latvijā līdzīga<br />

izdevuma nav.) Mēs arī varētu<br />

šādu grāmatu izdot, bet, pirmkārt,<br />

mums varbūt nav tādas<br />

uzņēmības, lai izveidotu autoru<br />

kolektīvu un apkopotu paveikto.<br />

Turklāt Igaunijā ir vairāk citējamu<br />

žurnālu. Igauņiem ir labākas<br />

angļu valodas zināšanas. Latviešu<br />

valodas pārmērīgā prioritāte<br />

zinātnē un augstākajā izglītībā ir<br />

kaitējusi ne tikai likumdošanai,<br />

bet arī augstākās izglītības un<br />

zinātnes konkurētspējai. Latvijas<br />

zinātnieki publicējas vairākos<br />

igauņu žurnālos, jo Latvijā šāda<br />

veida žurnāli neiznāk. Humanitārajās<br />

zinātnēs mēs esam vairāk<br />

vērsti uz sevi. Zinātņu Akadēmijas<br />

Vēstis ir labs žurnāls: A daļa<br />

iznāk latviešu valodā, B daļa, kas<br />

ir veltīta dabas - zinātnēm, – angļu<br />

valodā. Savukārt lietuvieši<br />

ir apsviedīgāki. Es neteikšu, ka<br />

lietuviešu žurnāls par lituānistiku<br />

ir kas īpašs, bet viņi ir pratuši panākt,<br />

ka šis žurnāls ir starptautiski<br />

citējamo žurnālu sarakstā. Mūsu<br />

Latvijas Vēstures institūta žurnāli<br />

nav zemākā, ja ne augstākā, līmenī,<br />

bet tie nav iekļauti starptautiskajās<br />

datubāzēs, un tas varbūt<br />

ir mūsu zinātnieku trūkums, kaut<br />

gan pašlaik tiem jau ir izveidota<br />

starptautiska redkolēģija.<br />

Līdz mērķim tiek caur<br />

ceļu<br />

Vai zinātniekiem vienmēr ir<br />

jāpieliek lielas pūles, lai attīstītu<br />

ražošanu<br />

Mūsu vadošajās nozarēs<br />

– kokapstrādē, metālapstrādē,<br />

agrobiotehnoloģijās vai pārtikas<br />

ražošanā – zinātne ir vajadzīga<br />

ierobežotā mērā. Pēdējais, par ko<br />

nesen lasīju un dzirdēju, – Jelgavā<br />

sāk veidoties furfurola ražotnes.<br />

Furfurolu ražo no lauksaimniecības<br />

produktu atkritumiem,<br />

un tā ir ļoti laba izejviela plastmasu<br />

izstrādei un dažādu eļļu ražošanai.<br />

Furfurolu ieved no Ķīnas,<br />

un to varētu eksportēt. Metodes<br />

furfurola ražošanai kādreiz tika<br />

izstrādātas Latvijā, bet īstenotas<br />

Kirovas apgabalā, Krievijā, vai bijušajā<br />

Dienvidslāvijā. Akadēmiķis<br />

Nikolajs Vederņikovs un profesors<br />

Aivars Kreituss, kuru mēs<br />

vairāk pazīstam kā politiķi, bija šīs<br />

metodes virzītāji. Cik gadu bija<br />

jāpaiet, lai varētu iegūt kapitālu<br />

un īstenot šo metodi Latvijā! Un<br />

tie ir samērā reti piemēri.<br />

Kā varēja pieļaut, ka Latvijas<br />

Organiskās sintēzes institūta<br />

jaunais pretvēža preparāts –<br />

Belinostats – iziet pēdējo klīnisko<br />

izpēti Anglijā un pēc tam šis<br />

izgudrojums vairs nepiederēs<br />

Latvijai Ārzemju firmas ar to<br />

pelnīs ne tikai miljonus, bet pat<br />

miljardus...<br />

Latvijas zinātnes kopējais<br />

finansējums ir 90 miljoni latu,<br />

bet lauvas tiesa nāk no dažādiem<br />

Eiropas fondiem – sadarbības<br />

fondiem, struktūrfondiem,<br />

Kohēzijas fonda un infrastruktūras.<br />

Latvijas valsts no šiem 90<br />

miljoniem zinātnei atvēlējusi<br />

tikai 19 miljonus. Zinātnē Latvija<br />

maksimāli iegulda 0,7% no<br />

nacionālā kopprodukta, tai pašā<br />

laikā Igaunija – 1,5%. Nacionālajā<br />

attīstības plānā (NAP) mums šis<br />

skaitlis 2020. gadā nav palielināts<br />

– tas ir tāds pats, kāds Igaunijā ir<br />

šodien, un tas nozīmē, ka 2020.<br />

gadā mēs tikai tuvosimies Igaunijas<br />

līmenim, ja mēs tā pelnīsim.<br />

Latvijas ekonomiskais izrāviens,<br />

kā to paredz NAP, nav balstīts uz<br />

zinātni, inovācijām, uz jauniem<br />

atklājumiem un jaunām tehnoloģijām,<br />

bet drīzāk ir balstīts uz<br />

pārtikas ražošanu, koka vai metāla<br />

eksportu, kā tas ir bijis līdz<br />

šim. Tādēļ jau bija šie zinātnieku<br />

protesti NAP vadības grupai, ka<br />

vajadzētu citādi formulēt Latvijas<br />

valsts nākotnes attīstības uzdevumus.<br />

Latvijas sabiedrībā un<br />

Latvijas varas struktūrās nav labvēlīgas<br />

attieksmes pret zinātni.<br />

Pirmajos valsts pastāvēšanas<br />

gados līdz Šķēles valdībai, apmēram<br />

1998. gadam, inerces pēc<br />

bija samērā labvēlīga attieks me<br />

Domāju, ka radīsies tāds stāvoklis, ka tie Latvijas<br />

zinātnieki, kuri gribēs tikt pie naudas,<br />

pāries strādāt uz Rietumiem vai izstrādās kopīgus<br />

projektus, jo nabagie Latvijas zinātnieki vienkārši<br />

nebūs konkurētspējīgi<br />

pret zinātni, jo Padomju Savienībā<br />

zinātnei bija augsts prestižs.<br />

Redzot to, ka no zinātnes nav<br />

tūlītējas atdeves vai arī pēc zinātnieku<br />

izgudrojumiem varbūt<br />

nav pieprasījuma, valsts pārstāja<br />

zinātni finansēt. Mums zinātnes<br />

un augstākās izglītības politikas<br />

Latvijā nav – vai arī tā bijusi samērā<br />

neveiksmīga.<br />

Ar pietāti pret Rietumiem<br />

Kāpēc Latvijā ir izveidojies<br />

pārmērīgi daudz zinātnisko<br />

institūciju<br />

Pašlaik Latvijā ir 136 zinātnis-<br />

30


kās pētniecības institūti. Kādreiz<br />

bija 20–30 nopietni institūti. Bija<br />

arī vissavienības pētniecības<br />

institūti... Teiksim, Vagonbūves<br />

pētniecības institūts tomēr<br />

izstrādāja visātrākos vilcienus,<br />

kādi gāja toreizējā Padomju Savienībā.<br />

Bija VEF institūts, daudzi<br />

Zinātņu akadēmijas institūti... Bet<br />

tad pieņēma likumu, ko izstrādāja<br />

Izglītības un zinātnes ministrija<br />

(IZM), ka zinātnei jāpāriet<br />

uz augstskolām un augstskolās<br />

jāveido mazi institūti. Tagad<br />

daudziem institūtiem bez tiem<br />

līdzekļiem, ko tie iegūst, realizējot<br />

projektus, tiek piešķirts arī<br />

noteikts bāzes finansējums. Tas<br />

ir pamats, lai pēc 2004. gada,<br />

sevišķi Rīgas Tehniskajā universitātē,<br />

sarastos milzīgs skaits mazu<br />

institūtu. Agrāk tādas sauca par<br />

problēmu laboratorijām un tās<br />

atradās pie mācību katedrām,<br />

tagad tie ir institūti, kuri cīnās<br />

šīs sīknaudas dēļ. Institūtu skaits<br />

ir pārāk liels, un ne vienmēr to<br />

atdeve ir tik liela. Varbūt vajadzētu<br />

daudzos institūtus apvienot<br />

vai pārstrukturēt, bet uz tā rēķina<br />

nevajadzētu nogremdēt labus<br />

institūtus.<br />

Kā vērtējat Ministru kabinetā<br />

atbalstīto IZM lēmumu<br />

par zinātnisko institūciju ārējo<br />

izvērtēšanu, kuru organizēs<br />

Ziemeļvalstu Ministru padomes<br />

birojs Latvijā<br />

Visumā to vērtēju pozitīvi.<br />

Esmu piedalījies šādā izvērtēšanā,<br />

kas notika tieši pirms 20<br />

gadiem – 1992. gadā. Mēs labi<br />

sadarbojāmies, un dāņu slēdzieni<br />

Latvijas zinātnei, īpaši humanitārajām<br />

zinātnēm, fizikai, bija<br />

ļoti labvēlīgi. Bija arī tādi vadošie<br />

virzieni, kurus dāņi novērtēja ne<br />

visai objektīvi, jo nesaprata šīs<br />

teorijas.<br />

Varbūt mēs visus šos gadus<br />

esam gājuši ārvalstu konsultantu<br />

pavadā Jāatceras, ka viņiem<br />

šeit varētu būt kādas savas<br />

valsts intereses.<br />

Daļēji tas varbūt ir. Daudzi<br />

Latvijas zinātnieki toreiz vispār<br />

neļāva izvērtēt sevi, lai nenozagtu<br />

viņu idejas un noslēpumus. Es<br />

gribu sacīt, ka pret Rietumiem ir<br />

jāizturas ar pietāti, jo sadarbība<br />

daudzos gadījumos ir laba. Pēc<br />

tam dāņi nesavtīgi atbalstīja vēl<br />

piecus gadus mūsu jaunos zinātniekus<br />

un zinātnieces – ar stipendijām,<br />

kopīgiem projektiem,<br />

ilgāku stažēšanās iespēju Dānijā.<br />

Kad Dānijā nomainījās valdība,<br />

sadarbība izjuka.<br />

Taču pats galvenais – būtībā<br />

dāņu ekspertu atzinumus,<br />

ka Latvijas zinātni jāattīsta diferencēti<br />

un zinātnei ir jāpalielina<br />

finansējuma daļa, Latvijas valdība,<br />

sākot ar Šķēli, neņēma vērā.<br />

Zināms atjaunošanās process<br />

sākās tikai pēc Latvijas iestāšanās<br />

Eiropas Savienībā. Patiesību<br />

sakot, pašlaik Latvijas zinātne,<br />

izņemot humanitārās, nacionālās<br />

zinātnes, dzīvo par Eiropas<br />

naudu. Bet 2013. gada beigās šī<br />

nauda izbeigsies, un tad Latvijas<br />

zinātniekiem, lai iekarotu savas<br />

pozīcijas, būs jāstājas ļoti grūtā<br />

konkurences cīņā. Līdz šim bija<br />

tāda kārtība, ka bijušās Austrumeiropas<br />

valstis tika atbalstītas<br />

pēc citiem principiem nekā jau tā<br />

bagātās zinātnes Anglijā, Francijā,<br />

Vācijā.<br />

Domāju, ka radīsies tāds stāvoklis,<br />

ka tie Latvijas zinātnieki,<br />

kuri gribēs tikt pie naudas, pāries<br />

strādāt uz Rietumiem vai izstrādās<br />

kopīgus projektus, jo nabagie<br />

Latvijas zinātnieki vienkārši<br />

nebūs konkurētspējīgi. Rietumos<br />

zinātniekiem ir ne tikai Eiropas<br />

nauda, bet arī savas valsts liels<br />

līdzfinansējums. Ja Latvijas valsts<br />

finansiāli neatbalstīs zinātni,<br />

labākie zinātnieki, saprotot to, ka<br />

te cīnīties ir diezgan bezcerīgi,<br />

saistīs savus plānus ar Rietumu<br />

zinātnes projektiem, un Latvijas<br />

zinātne paliks pabērna lomā – tas<br />

mūsos rada lielas bažas.<br />

Eiropas zinātnes politika<br />

paredz tikai fundamentālo<br />

zinātņu finansēšanu. Kas notiks<br />

ar nacionālo zinātni – latviešu<br />

valodas, vēstures, kultūras un<br />

mākslas pētniecību<br />

Pagaidām mums ir Nacionālās<br />

identitātes programma, kuras<br />

padomes priekšsēdētājs esmu<br />

es. Tā apvieno daudzus institūtus<br />

Rīgā, Daugavpilī, Liepājā,<br />

Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī un<br />

Jelgavā. Pašlaik viens no nobeiguma<br />

projektiem ir četru sējumu<br />

rakstu krājums Latvieši un Latvija,<br />

kurā iecerēti 83 labāko zinātnieku<br />

raksti folklorā, valodniecībā,<br />

vēsturē, mākslas zinātnēs. Mūs<br />

bagātina Zigmunds Skujiņš, Jānis<br />

Streičs un citi izcili Latvijas kultūras<br />

cilvēki. Mēs gribam parādīt<br />

mūsu identitātes pamatproblēmas:<br />

runāt par latviešu valodu,<br />

latviešiem kā tautu, etnosu un<br />

par Latviju kā valsti, par to, kā<br />

Latvijas valstiskums ir veidojies<br />

dažādos vēstures posmos. Mūsu<br />

nacionālā identitāte ir daudzšķautņaina<br />

un sarežģīta, un tā ir<br />

labi jāpēta un jāizprot.<br />

Latvijas ideāls – patērētājsabiedrība<br />

Kāds ir jūsu redzējums un<br />

piedāvājums Nacionālajam<br />

attīstības plānam<br />

Ārvalstu eksperti var izlemt, cik perspektīvi<br />

esam polimēru mehānikā, elektronikā vai ķīmijā.<br />

Nacionālās zinātnes vajadzētu atstāt, ja ne<br />

tieši latviešu ziņā, tad sadarbībā ar igauņiem, lietuviešiem,<br />

somiem, zviedriem – ar mazajām tautām,<br />

kuras prot šīs vērtības novērtēt<br />

Nacionālajā attīstības plānā<br />

(NAP) nacionālās identitātes<br />

problēmas ir maz akcentētas.<br />

Vairāk tiek runāts par abstraktu<br />

ekonomiku, naudas pelnīšanu,<br />

kas, protams, ir pareizi, bet bija<br />

jāparedz, ka, attīstot ekonomiku,<br />

ir jāattīsta arī kultūra un nacionālā<br />

zinātne – tās nozares, kas<br />

pēta Latvijas vēsturi un kultūras<br />

ainavu. Mūsu priekšlikums bija,<br />

lai NAP ietvertu Latvijas attīstības<br />

vadlīnijas globalizētā Eiropā,<br />

vairāk akcentējot mūsu nacionālo<br />

identitāti, to, ka mēs kā tauta<br />

saglabājamies ar savu mentalitāti,<br />

savu kultūru.<br />

Tagad rodas jautājums: kā<br />

ārzemju eksperti vērtēs nacio-<br />

31


nālas zinātnes un kas mums<br />

ir jādara. (Ironizē.) Vai mums ir<br />

jāizdod tāds žurnāls kā igauņiem,<br />

kur viņi runā, piemēram, par<br />

Ķīnas nacionālajām krāsām, par<br />

panhromisku filoloģisku studiju<br />

Ķīnā vai par Bukovinā, Rumānijā,<br />

atrodamajām botānikas zālītēm,<br />

vai arī mums vairāk jāraksta par<br />

tām problēmām, kas skar Latvijas<br />

Toms Grīnbergs, LU Preses centrs<br />

Bīstami Latvijas tālākai pastāvēšanai ir tas, ka<br />

netiek pievērsta uzmanība novadiem. Ir lielo<br />

pilsētu ideoloģija: Rīga un citas lielās pilsētas<br />

turpina attīstīties, bet ir veseli Latvijas reģioni,<br />

kuros nav ne ceļu, ne darba, no turienes cilvēki<br />

aizplūst uz ārzemēm vai lielajām pilsētām, un<br />

lauki kļūst arvien tukšāki.<br />

sabiedrību un Latvijas vēsturi<br />

Mums arī ir spēcīga zinātnieku<br />

grupa docenta Jāņa Klētnieka vadībā,<br />

kas pēta Ēģiptes piramīdas.<br />

Viņi ir sasnieguši labus rezultātus,<br />

un tas ir svarīgs darbs – tādi ir<br />

jāveic. Bet varbūt mums būtu<br />

jāpēta Latvijas vērtības, kultūras<br />

sakari, arheoloģija, vēstures notikumi,<br />

jāveido novadpētniecība<br />

Tas ir strīdus jautājums.<br />

Baidos, ka, vērtējot Latvijas<br />

zinātni, visas šāda veida publikācijas<br />

tiks atmestas kā mazsvarīgas.<br />

Var taču būt tā, ka vērtētāji<br />

neizprot mazu tautu identitāti,<br />

psiholoģiju un tās vērtības, kas ir<br />

mūsu folklorā. Vienam Lielvārdes<br />

josta ir nacionāls svētums, citam<br />

– krāsu salikums, kuru var pētīt tikai<br />

saistībā, piemēram, ar indiāņu<br />

ornamentiem. Varu piekrist tam,<br />

ka Lielvārdes jostai vairāk jāatrod<br />

starptautiski konteksti, taču,<br />

nepazīstot ne Indijas kultūru, ne<br />

indiāņu maiju kultūru, var rasties<br />

arī lētas spekulācijas.<br />

Mēs kļūstam par seriālu un<br />

šovu tautu, un tas ir bīstami. Kas<br />

varētu mainīt daļas sabiedrības<br />

nihilismu pret nacionālajām<br />

vērtībām<br />

Mūsu sabiedrībai ir jāsniedz<br />

informācija un jārosina interese<br />

par Latvijas vērtībām, jo liela daļa<br />

sabiedrības ir kūtra, ar patērētāju<br />

psiholoģiju un mazu vērību pret<br />

nacionālajām vērtībām. Nav slikti,<br />

ja ģimenes, uzturot nacionālo<br />

identitāti, nodarbojas ar folkloru<br />

un ja zinātne<br />

nāk talkā un dod<br />

jaunus materiālus.<br />

Jautājums ir<br />

par to, vai Nacionālā<br />

identitātes<br />

programma valstī<br />

tiks saglabāta<br />

un tie cilvēki, kas<br />

ar to nodarbojas,<br />

turpmāk arī<br />

tiks pabaroti kā<br />

kaķēni ar siltu<br />

pienu. Sponsoru<br />

šādu problēmu<br />

risinājumam<br />

nav. Var jau teikt,<br />

ka ārzemēs,<br />

piemēram, Izraēlā,<br />

nacionālo<br />

kultūru kultivē<br />

vietējie sponsori...<br />

Mums šādu bagātu uzņēmēju,<br />

kas dotu naudu, nav.<br />

Ārvalstu eksperti var izlemt,<br />

cik perspektīvi esam polimēru<br />

mehānikā, elektronikā vai ķīmijā.<br />

Nacionālās zinātnes vajadzētu<br />

atstāt, ja ne tieši latviešu ziņā,<br />

tad sadarbībā ar igauņiem,<br />

lietuviešiem, somiem, zviedriem<br />

– ar mazajām tautām, kuras<br />

prot šīs vērtības novērtēt, nevis<br />

ar kosmopolītiski orientētiem<br />

ekspertiem no Kembridžas vai<br />

Oksfordas, kuri daudzos gadījumos<br />

nacionālās vērtības nemaz<br />

neuztur.<br />

Jāņu dienu mēs nevaram iekļaut<br />

UNESCO sarakstā, esot par<br />

šauru, bet tā ir skaista tradīcija –<br />

zinātniski pamatojama un izpētāma.<br />

Tāpat kā mūsu kultūrainava –<br />

varbūt ne vienmēr parocīga: ceļi<br />

ir līkumaini, kādreiz arī smilšaini...<br />

(Smaida.) Nacionālā identitāte arī<br />

mainās, bet tā noteikti ir jāsaglabā.<br />

Ir jāietur līdzsvars<br />

Vai atbalstāt strauju izglītības<br />

procesa datorizāciju skolās<br />

Ļoti strauju es neatbalstītu.<br />

Esmu konservatīvs cilvēks.<br />

Mazdēls ir spēcīgāks par mani<br />

modernajās tehnoloģijās, bet es<br />

vēlos, lai viņš lasītu arī grāmatas.<br />

Ja mēs atradināsimies no<br />

grāmatām, mēs noslīdēsim ļoti<br />

zemā līmenī. Darbības ar datoru,<br />

kur tikai jāizvēlas atbilde jā vai<br />

nē, neveicina domāšanu. Datori<br />

tāpat neizbēgami ienāk skolās<br />

caur mobilajiem telefoniem, bet<br />

dators nav brīnumzālīte, burvju<br />

zizlis, ar kuru mēs atrisināsim<br />

visas problēmas un kļūsim daudz<br />

gudrāki, tas ir līdzeklis. Saņemot<br />

ar roku rakstītu vēstuli, es priecājos<br />

vairāk nekā par e-pastu, un<br />

grāmatas arī es lasu labprāt.<br />

Kas ir pats svarīgākais attieksmē<br />

pret savu valsti<br />

Es domāju, ka tā ir godīga,<br />

patriotiska attieksme pret savu<br />

valsti. Savu valsti ir jāmīl. Tā nav<br />

tikai valsts – tā ir mana dzimtene,<br />

mana tēvzeme. Tas ir augsts jēdziens.<br />

Valsts nav tikai slaucama<br />

govs, un negribētu to nosaukt arī<br />

par pielūgsmes objektu: mums<br />

ir jāizturas kritiski pret to, kas<br />

notiek visapkārt. Tomēr mums<br />

vienmēr jāpatur prātā, ka, neraugoties<br />

uz visiem mūsu trūkumiem<br />

– skaudību, nenovīdību,<br />

sašķeltību –, ir tādas nepārejošas<br />

vērtības kā strādīgums, dzimtenes<br />

mīlestība, izpalīdzība, un šīs<br />

labākās latviešu tautas īpašības<br />

mums ir jāveicina. Tā būtu tāda<br />

tautas un valsts ētika, kas izpaustos<br />

gan nodokļu maksāšanā,<br />

godīgā attieksmē pret valsti, gan<br />

iecietībā un izpalīdzībā vienam<br />

pret otru. Vērojot Dziedošās ģimenes<br />

un dziesmu un deju svētkus,<br />

man rodas daudz pozitīvu emociju.<br />

Kā jūs raksturotu vēstures<br />

posmu, kurā patlaban esam<br />

Kādi esam<br />

Latviešiem ir divas ekstrēmas<br />

izjūtas: mazvērtības sajūta<br />

un pārmērīga pašcildināšanās.<br />

Otrā izaug no pirmās, kad cilvēks<br />

kādreiz dumji paceļ sevi. Igauņi<br />

katru savu sasniegumu prot<br />

labi parādīt un izpaust pasaulei,<br />

latvieši bailīgi paiet malā. Tomēr<br />

es domāju, ka latvieši ir čakla,<br />

godīga un ļoti apdāvināta, pat<br />

neparasti apdāvināta, tauta. ■<br />

32


SKOLU REITINGI<br />

Draudzīgā aicinājuma skolu<br />

reitings – ko šogad tas vēsta<br />

Laba izglītības kvalitāte ir ne tikai ģimnāzijās, pārliecinoši<br />

rezultāti šogad bijuši Latgales skolām.<br />

Laura Jansone<br />

Zinaīda Logina<br />

Par labāko Latvijas skolu arī<br />

šogad atzīta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija,<br />

liecina Draudzīgā aicinājuma<br />

skolu reitinga 2012 rezultāti.<br />

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija arī atzīta<br />

par labāko ģimnāziju. Kategorijā<br />

Pilsētas vidusskola līdere ir Rīgas<br />

64. vidusskola, savukārt labākā<br />

lauku vidusskola ir Bērzpils vidusskola.<br />

Par labāko specializēto<br />

vidusskolu atzīta Emīla Dārziņa<br />

Mūzikas vidusskola. Balvu par<br />

visstraujāko izaugsmi saņēma Tilžas<br />

vidusskola no Balvu novada.<br />

Šogad pirmo reizi tika<br />

pasniegta arī balva kategorijā<br />

Latviešu valoda un literatūra<br />

mazākumtautību skolā. Labākie<br />

rezultāti šajā kategorijā bija<br />

Daugavpils krievu vidusskolai –<br />

licejam.<br />

No šā gada reitingu rezultātiem<br />

ir secināts, ka ģimnāziju un<br />

pilsētu vidusskolu rezultāti ir stabilāki<br />

par lauku skolu rādītājiem.<br />

Tāpat arī secināts, ka latviešu<br />

valodā un literatūrā mazākumtautību<br />

skolās vislabākie rezultāti<br />

ir Latgales skolām, nevis Rīgas.<br />

Tika vērtēti arī skolu sasniegumi<br />

noteiktos priekšmetos. Reitinga<br />

rezultāti liecinot, ka angļu<br />

valodas rezultāti ir tādi paši kā<br />

iepriekšējā gadā, bet matemātikā<br />

rezultāti ir augstāki. Visaugstākie<br />

rezultāti latviešu valodā un literatūrā<br />

kopvērtējumā bija Rīgas<br />

Franču licejam, savukārt katras<br />

skolas grupā attiecīgi Rīgas 64.<br />

vidusskolai, Siguldas Valsts ģimnāzijai,<br />

Skrundas vidusskolai un<br />

Nītaures vidusskolai.<br />

Savukārt angļu valodā vislabākās<br />

sekmes joprojām ir Rīgas<br />

Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Centra<br />

humanitārās vidusskolas un Jaņa<br />

Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas<br />

audzēkņiem. Viņiem piepulcējas<br />

Draudzīgā aicinājuma<br />

Cēsu Valsts ģimnāzija, Saulkrastu<br />

vidusskola un Špoģu vidusskola.<br />

Labākās zināšanas vēsturē<br />

bijušas Draudzīgā aicinājuma<br />

Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem.<br />

Skolu grupās labākās ir<br />

LETA<br />

Jānis Endele, Draudzīgā<br />

aicinājuma fonda valdes<br />

priekšsēdētājs:<br />

„Draudzīgā aicinājuma skolu<br />

reitingā tiek atspoguļots visu<br />

vidējo mācību iestāžu novērtējums<br />

Latvijā. Pašlaik vienīgais<br />

reālais un objektīvākais darba<br />

vērtējums ir centralizētie eksāmeni.<br />

Skala, kā mēs vērtējam, ir<br />

lineārā. Esam eksperimentējuši<br />

arī ar citām skalām, bet rezultāti<br />

praktiski neatšķīrās. Līdz ar to, lai<br />

cilvēkam būtu vieglāk kontrolēt,<br />

izvēlējāmies lineāro skalu. Skolas<br />

iedalām četrās grupās – vidusskola,<br />

ģimnāzija, lauku skola un<br />

specializētā skola. Salīdzināt skolas<br />

ir ļoti sarežģīti, jo iespējas ir<br />

ļoti atšķirīgas. Piemēram, ir grūti<br />

salīdzināt iespējas kādā lauku<br />

skolā un Rīgas 1. ģimnāzijā.<br />

Kopvērtējumā šī gada reitingā<br />

Latgales skolu lēcieni bija pārsteidzoši.<br />

Kā to varētu skaidrot<br />

Varbūt cilvēki, kuriem iet grūti,<br />

kļūst centīgāki un mērķtiecīgāki<br />

Varbūt tur, kur cilvēki dzīvo sliktāk,<br />

tiekšanās pēc labākas dzīves<br />

tiek saskatīta caur izglītību.<br />

Mēs zinām – lai reāli novērtētu<br />

skolas pievienoto vērtību, ar<br />

centralizēto eksāmenu atzīmēm<br />

vien ir par maz, tāpēc Izglītības<br />

un zinātnes ministrijai ir vajadzīgs<br />

iztaisīt vienotu datubāzi<br />

par visu skolēnu visām sekmēm,<br />

kuri iestājas 10. klasē. Šāda informācijas<br />

bāze jau ir iesākta, bet<br />

pašlaik tas ir nākotnes plāns, kurš<br />

droši vien tik ātri neīstenosies.<br />

Ja izveidotu šādu bāzi par visām<br />

skolēna sekmēm, tad pēc trīs gadiem,<br />

kad skolēns beigtu vidējās<br />

izglītības iestādi, centralizētais<br />

eksāmens būtu otrs vērtējums,<br />

kuru varētu salīdzināt ar pirmo<br />

(kas iegūts pirms trīs gadiem).<br />

Tad arī varētu novērtēt, ko skola<br />

ir panākusi par šiem trim gadiem.<br />

Varētu vērtēt skolu kvalitāti.<br />

Jau ar nākamo gadu īstenosies<br />

kāds uzlabojums: nedaudz<br />

mainīsies centralizēto eksāmenu<br />

novērtējums. Uzskatu, ka nākamgad<br />

būs godīgāka centralizēto<br />

eksāmenu sistēma, jo starp<br />

diviem blakus esošiem līmeņiem<br />

ir 13–14% atšķirība. Piemēram,<br />

93% ir A līmenis, bet 91% ir B<br />

līmenis, tad sanāk, ka šis līmenis<br />

skolēnu un viņa zināšanas uzreiz<br />

nobīda citā zināšanu līmenī. Tiek<br />

plānots atteiktsies no A, B, C, D,<br />

E un F līmeņu vērtējuma, un tiks<br />

rakstīts procentu punktu vērtējums,<br />

kas kopumā objektīvāk<br />

uzrādīs arī skolu reitingu.”<br />

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Rēzeknes<br />

1. vidusskola, Salaspils 1. vidusskola,<br />

Nīcas vidusskola, Misas<br />

vidusskola, Emīla Dārziņa Mūzikas<br />

vidusskola, Emiļa Melngaiļa<br />

Liepājas mūzikas vidusskola.<br />

Matemātikā par visspēcīgākajiem<br />

kopvērtējumā arī šogad<br />

nemainīgi atzīti Rīgas Valsts 1.<br />

ģimnāzijas skolēni, lielo pilsētu<br />

kategorijā nemainīgi līderu pozīcijas<br />

saglabā Rīgas 64. vidusskola.<br />

Šogad viņiem piepulcējas Preiļu<br />

Valsts ģimnāzija, Zilupes vidusskola<br />

un Tilžas vidusskola. Specializēto<br />

skolu kategorijā – Emīla<br />

Dārziņa Mūzikas vidusskola.<br />

Dabas zinībās savas līdera<br />

pozīcijas saglabā Rīgas Valsts<br />

1. ģimnāzija, kam piepulcējas<br />

Āgenskalna Valsts ģimnāzija,<br />

Siguldas Valsts ģimnāzija, Rēzeknes<br />

1. vidusskola, Kārsavas<br />

vidusskola un Tilžas vidusskola.<br />

Skolu reitinga 2012 svinīgajā<br />

ceremonijā šogad ar izglītības<br />

simbola – Pūces – statujām pavisam<br />

apbalvotas 50 Latvijas labākās<br />

skolas vairākās kategorijās.<br />

33


LETA<br />

Zane Oliņa, izglītības eksperte,<br />

programmas Iespējamā misija<br />

attīstības vadītāja:<br />

„Kopumā Draudzīgā aicinājuma<br />

fonda iniciatīva ir ļoti<br />

vērtīga. Turklāt tā ir privāta,<br />

nevis valsts iniciatīva. Jo vairāk<br />

ir informācijas, kas skolās notiek<br />

un kāds ir to darbības rezultāts,<br />

jo kopumā visi no tā varētu būt<br />

ieguvēji. Taču skaidrs, ka tā ir<br />

viena mēraukla, pēc kuras kaut<br />

kas tiek mērīts. Tāpēc jautājums<br />

varētu būt – ko šis reitings nozīmē<br />

Būtībā viss tiek skatīts no<br />

vienas dimensijas – pēc centralizēto<br />

eksāmenu rezultātiem, kas<br />

pārstāv tikai daļu no sasniedzamajiem<br />

rezultātiem, ko mēs gribētu<br />

sagaidīt no skolas. Tā ir tikai<br />

daļa no rezultāta, uz ko skolas<br />

strādā. Ļoti svarīgi ir arī saprast,<br />

ka ar šādu mērījumu nav redzama<br />

skolas pievienotā vērtība.<br />

Attīstība pozitīvā virzienā būtu<br />

veidot datubāzi par visu skolēnu<br />

visām sekmēm, uzsākot 10. klasi.<br />

Tas noteikti uzlabotu konkrētā<br />

reitinga vērtību.<br />

Svarīgi ir diskutēt arī par<br />

kritērijiem, kurus mēs kā sabiedrība,<br />

tajā skaitā vecāki, uzskatām<br />

par vērtīgiem. Tās ir gaidas no<br />

skolas. Viena lieta ir tā, ka nav<br />

viena universāla kritērija, pēc<br />

kura var teikt – šī skola ir vai nav<br />

vislabākā, jo vecākiem ir dažādas<br />

gaidas, ko viņi no skolas gribētu.<br />

Vieniem tās ir akadēmiskās<br />

zināšanas, otriem svarīgākas ir<br />

iespējas attīstīt savu bērnu, iegūt<br />

viņam pārliecību pār savām<br />

spējām. Tie ir dažādi rezultāti, bet<br />

tie nav pretrunā viens ar otru. Lai<br />

to izmērītu, ir vajadzīgi atšķirīgi<br />

instrumenti.<br />

Jādomā arī par mērķi: kāpēc<br />

kaut kas tiek mērīts Būtiskākais<br />

mērīšanas mērķis izglītības sistēmā<br />

ir tas, lai procesā iesaistītie<br />

zinātu, kur viņi ir, un lai uzlabotu<br />

viņu darbu. Tas attiecas gan<br />

uz skolotājiem, gan skolēniem.<br />

Izvērtēšanas mērķauditorija ir<br />

tie, kas šajā procesā ir iekšā, un<br />

šī informācija viņiem ir vajadzīga<br />

visvairāk. Balstoties uz šo iegūto<br />

informāciju, ir iespēja savu darbu<br />

uzlabot. Ja galvenais fokuss ir nomērīt<br />

gala rezultātu, tad jājautā<br />

– kāpēc vispār šāds mērījums ir<br />

nepieciešams Uzskatu: skolu reitingi<br />

vai mērījumi ir kā šī mirkļa<br />

fotogrāfija, bet, no otras puses,<br />

skolām ir vērtīgi salīdzināties, lai<br />

savā attīstībā virzītos uz priekšu!”<br />

Skolu reitinga 2012 rezultāti<br />

pieejami mājaslapā www.<br />

draudzigaisaicinajums.lv<br />

Labākā lauku vidusskola – Bērzpils vidusskola<br />

Balvu novada Bērzpils<br />

vidusskolas direktores Ilonas<br />

Stepānes kabinetā uz galda<br />

stāv zināšanu simbols – Pūce.<br />

Draudzīgā aicinājuma fonds,<br />

apkopojot Skolu reitinga 2012<br />

rezultātus, lauku vidusskolu<br />

kategorijā godalgotajā pirmajā<br />

vietā ierindojis Bērzpils<br />

vidusskolu.<br />

Panākumu atslēga – laba<br />

sadarbība<br />

Skolas direktore Ilona<br />

Stepāne, paužot gandarījumu<br />

par sasniegumu, uzreiz saka,<br />

ka tas ir skolēnu, viņu vecāku<br />

un skolotāju kopīgais nopelns.<br />

Pēdējos divus gadus Draudzīgā<br />

aicinājuma balvu piešķir<br />

par centralizēto eksāmenu<br />

rezultātiem, un šie rādītāji lauku<br />

vidusskolu kategorijā šogad<br />

Bērzpilij ir visaugstākie. „Šī gada<br />

absolventi bija centīgi, atsaucīgi<br />

un talantīgi, viņiem ļoti labs bija<br />

arī semestra vērtējums, daudzi<br />

no viņiem piedalījušies dažādās<br />

mācību priekšmetu olimpiādēs<br />

un guvuši labus rezultātus,<br />

tāpēc rezultāti eksāmenos bija<br />

likumsakarīgi,”<br />

saka direktore.<br />

Eksāmenus<br />

kārtoja desmit<br />

skolēni, viens<br />

veselības<br />

dēļ no<br />

eksāmeniem<br />

bija atbrīvots.<br />

Skolēni<br />

šogad kārtoja<br />

obligātos<br />

eksāmenus<br />

matemātikā,<br />

latviešu<br />

valodā un svešvalodā – angļu<br />

valodā, bet Armands Svelpe<br />

brauca uz Balvu Amatniecības<br />

vidusskolu kārtot eksāmenu<br />

vēsturē un ieguva A līmeni,<br />

arī latviešu valodas eksāmenā<br />

divas skolnieces – Sintija Prole<br />

un Kristīne Čivča – guva A<br />

līmeni. Liela nozīme skolēnu<br />

izaugsmē un attīstībā ir bijusi<br />

visiem skolotājiem, kas dažādos<br />

izglītības posmos ir šos skolēnus<br />

mācījuši. Direktore pastāstīja,<br />

ka trīs no šā gada skolas<br />

absolventiem strādā, pārējie<br />

studē dažādās augstskolās.<br />

Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne<br />

(pirmā no labās) kopā ar kolēģēm.<br />

Piedzīvo patīkamu<br />

pārsteigumu<br />

Balvas pasniegšanas<br />

ceremonija notika Latvijas<br />

Nacionālajā operā, kuru<br />

apmeklēja pieci Bērzpils<br />

vidusskolas skolotāji. Ielūguma<br />

saņemšanas laikā viņi rezultātus<br />

vēl nezināja, jo tos paziņoja tikai<br />

pasākuma dienā, tāpēc priecīgais<br />

mirklis bijis pārsteiguma pilns.<br />

I. Stepāne rāda diplomus, kuri<br />

pasniegti latviešu valodas<br />

skolotājiem par izciliem<br />

sasniegumiem latviešu valodas<br />

un literatūras mācīšanā un skolas<br />

34


vadībai par izcilu mācību darbu<br />

organizāciju, kā arī grāmatu,<br />

kurā var izlasīt arī par citu skolu<br />

sasniegumiem. „Latviešu valodas<br />

jomā mēs esam otrie labākie aiz<br />

Nītaures vidusskolas,” piebilst I.<br />

Stepāne.<br />

Darbojies radoši un mācies<br />

pats!<br />

Šobrīd arī Bērzpils<br />

vidusskolas skolotāji piedalās<br />

Eiropas Savienības finansētajos<br />

tālākizglītības kursos. Katrs<br />

pedagogs pats izvēlas kursus, to<br />

moduļus un mācību priekšmetus,<br />

kuros kursus apgūt. „Ministru<br />

kabineta noteikumi šobrīd<br />

nosaka, ka tālākizglītība ir<br />

paša skolotāja pienākums,”<br />

saka direktore, piebilstot,<br />

ka atsauksmes par kursiem<br />

pārsvarā ir labas. „Aizvadītajās<br />

brīvdienās Rīgā biju vēstures<br />

skolotāju kursos, jo Krišjāņu<br />

filiālē skolēniem pasniedzu šo<br />

priekšmetu. Lektors – vēstures<br />

grāmatu autors Vilnis Purēns<br />

– vadīja interesantas un<br />

pilnvērtīgas nodarbības, kas<br />

man deva jaunas atziņas,” saka I.<br />

Stepāne. Viņa piebilst, ka kursos<br />

pozitīvi vērtējama arī dalīšanās<br />

pieredzē, tomēr vairāk vajadzīgas<br />

ir tieši jaunās atziņas. Protams, ir<br />

tikai pozitīvi, ja skolotāji izrāda<br />

papildu iniciatīvu un apmeklē<br />

arī cita veida izglītojošus kursus.<br />

„Tālākizglītība – tās ir katra<br />

iespējas darba tirgū, tāpēc pašam<br />

vien jādomā par savu izaugsmi.<br />

Ir jābūt jaunai pieejai, kā iegūtās<br />

zināšanas pasniegt skolēniem.<br />

Mācību stundā skolēniem ir<br />

aktīvi jālīdzdarbojas, skolotājam<br />

mācību saturs jāsasaista ar reālo<br />

dzīvi, jāstrādā radoši, ļaujot<br />

bērniem pašiem nonākt pie<br />

konkrētām atziņām un izdarīt<br />

savus secinājumus,” uzskata I.<br />

Stepāne.<br />

Ja nauda sekotu skolēnam,<br />

lauku skolas izzustu<br />

Skolotāju algas arī Bērzpils<br />

vidusskolā ir atkarīgas no tā,<br />

kāds ir skolotāju noslogojums.<br />

Skolā strādā 27 pedagogi,<br />

un ne jau visiem ir pilna<br />

likme. „Manuprāt, nav pareizi<br />

tas, ka, sadalot pedagogu<br />

mērķdotācijas pa novadiem,<br />

netika papildus iedalīti līdzekļi<br />

4. un 5. kvalifikācijas pakāpi<br />

ieguvušo skolotāju likmju<br />

paaugstināšanai, šie līdzekļi bija<br />

jāiedala pašiem novadiem no<br />

jau piešķirtās mērķdotācijas.<br />

Mūsu skolā 4. pakāpe ir četriem<br />

pedagogiem. Mēs esam maza<br />

skola –abās skolās ir 138 skolēni,<br />

tajā skaitā Bērzpilī –104, filiālē<br />

Krišjāņos – 34 skolēni, – un<br />

mums ļoti palīdz Balvu novads.<br />

Jāteic, ka ar sapratni izturas arī<br />

pilsētas lielās skolas. Tas ļauj<br />

mums normāli organizēt mācību<br />

procesu. Ja modelī nauda seko<br />

skolēnam līdzekļi sekotu uz skolu,<br />

daudzas mazās skolas nevarētu<br />

pastāvēt. Tas ir netaisnīgs<br />

princips, jo būtībā visi skolotāji<br />

ir ar līdzvērtīgu izglītību, beiguši<br />

vienas un tās pašas augstskolas,<br />

strādājot vienā valstī vienādas<br />

likmes, saņem nevienādu<br />

atalgojumu. Tas ir netaisnīgi!”<br />

vērtē Bērzpils vidusskolas<br />

direktore. Viņa uzskata, ka<br />

mazajās skolās, strādājot ar<br />

apvienotām klasēm, skolotājam<br />

ir jāsagatavojas vēl atbildīgāk<br />

un rūpīgāk; lai stundā spētu<br />

apgūt jauno vielu visi skolēni,<br />

liela nozīme ir pareizai darba<br />

plānošanai un organizēšanai.<br />

Bērzpilī ir divi, bet Krišjāņos –<br />

četri apvienoto klašu komplekti.<br />

Daudzi skolotāji Bērzpilī ieguvuši<br />

otru profesiju, lai varētu mācīt arī<br />

citus priekšmetus, jo vienā nevar<br />

nokomplektēt stundu skaitu,<br />

lai varētu saņemt pietiekamu<br />

atalgojumu. „Mēs nekad<br />

nevarēsim būt vienādā līmenī<br />

skolēnu skaita ziņā ar pilsētas<br />

skolām. Kur vairāk iedzīvotāju,<br />

tur arī skolēnu būs vairāk. Laukos<br />

skolām ir jābūt, citādi veidosies<br />

situācija, ka ciemi bez skolām<br />

paliek tukši,” uzskata I. Stepāne.<br />

Ja mācībās neveicas<br />

Katrā skolā ir gan talantīgie<br />

bērni, gan tādi, kuriem mācību<br />

vielas apguve sagādā grūtības.<br />

Līdz šim Bērzpilī bijušas<br />

apmaksātas konsultācijas,<br />

lai ārpus stundām skolēni<br />

var iet pie skolotājiem un<br />

mācīties papildus, skolēni šīs<br />

konsultācijas apmeklēja. Šogad<br />

konsultācijas neapmaksā, taču<br />

skolotāji turpina iesākto, viņi ir<br />

sava darba entuziasti, kuri grib<br />

redzēt savu darba rezultātu, grib<br />

palīdzēt skolēniem. Mazo skolu<br />

priekšrocība – skolotājs stundās<br />

var uzreiz pamanīt, ko skolēns ir<br />

sapratis, kas vēl jāapgūst, iedot<br />

kādu uzdevumu papildus, uzreiz<br />

sniegt paskaidrojumu. „Tā ir<br />

mazo skolu privilēģija,” konstatē<br />

direktore.<br />

Vaučeri Vēl radikālāks<br />

solis!<br />

Šobrīd skolu uztur<br />

pašvaldība, bet skolotāju algas<br />

no mērķdotācijām maksā valsts.<br />

Turpmāk ir domāts, ka atbilstīgi<br />

skolēnu skaitam iedod konkrētu<br />

summu, kura paredzēta gan<br />

saimnieciskiem, gan mācību<br />

procesa izdevumiem. „Es saprotu,<br />

Mazo skolu priekšrocība ir, ka skolotājs<br />

stundās var uzreiz pamanīt, ko skolēns<br />

ir sapratis, kas vēl jāapgūst, papildus iedot<br />

kādu uzdevumu, uzreiz sniegt paskaidrojumu.<br />

Tā ir mazo skolu privilēģija<br />

ka ir valstis, kur tas veiksmīgi<br />

darbojas. Uz bērnu iedod<br />

konkrētu summu, un valsts it kā<br />

nodrošina vienādu finansējumu.<br />

Tomēr tad ir jāņem vērā daudzi<br />

faktori: iedzīvotāju blīvums,<br />

attālums līdz galvaspilsētai,<br />

novada centram, bet vai būs<br />

kādi pretimnākoši soļi tieši lauku<br />

skolām Šobrīd pašvaldības ļoti<br />

izprot, ka, līdzko pagastā nav<br />

skolas, pazūd apdzīvotas vietas,<br />

pazūd veikali, feldšeru punkti,<br />

jo cilvēki darba meklējumos<br />

aizbrauc. Visi uz pilsētu neaizies,<br />

kādam ir jāapstrādā zeme, ir<br />

svarīgi noturēt cilvēkus Latvijā,<br />

arī mazajos lauku ciemos,” domā<br />

Bērzpils vidusskolas direktore<br />

Ilona Stepāne. ■<br />

Saruna ar skolas direktori<br />

tapusi sadarbībā ar reģionālo<br />

laikrakstu Vaduguns.<br />

35


SKOLOTĀJA PIEREDZE<br />

Nepareizās literatūras skola<br />

Ir aplami uzskatīt, ka skolēnu lasītprieks veidosies, ja<br />

to mēģinās attīstīt ar laikam neatbilstīgu literatūru, kur<br />

morālās un ētiskās vērtības, cilvēku domāšanas un darbības<br />

apstākļi neatbilst laikam, kurā esam šobrīd.<br />

Arī klasikai ir vieta lasītprieka<br />

veicināšanā, taču tam<br />

būtu jābūt nākamajam solim,<br />

kad jaunietis ir pieņēmis lasīšanu<br />

kā jēgpilnu, aizraujošu<br />

nodarbi.<br />

Kā veicināt bērnu lasītprieku<br />

Pēdējā desmitgadē, strauji<br />

attīstoties tehnoloģijām, lasīšanas<br />

paradumi ir krasi mainījušies.<br />

Par lasītprasmi kopumā tiek<br />

runāts plašāk, tajā ietverot arī<br />

lasīšanas formas, kas ir neierastas.<br />

Būtu aplami sacīt, ka cilvēki<br />

vai, konkrēti, jaunieši lasa mazāk.<br />

Piemēram, lasīšanas seminārs kā<br />

mācību metode sevi apliecina<br />

kā dzīvotspējīgu visās skolēnu<br />

vecuma grupās. Turklāt skolēni ir<br />

gatavi lasīt un reflektēt par visu,<br />

ko lasa, vienalga, vai tas ir latviešu<br />

teiku krājums vai mākslas<br />

žurnāls Studija. Izteikti piesaista<br />

ilustrētās zinātnes un vēstures<br />

literatūra. Taču ir arī tādi skolēni,<br />

kas izvēlas, piemēram, Umberto<br />

Eko Fuko svārstu, nebīstoties no<br />

apjoma. Skolotāja uzdevums ir<br />

prast virzīt šo procesu.<br />

Lasītprieku veicina nevis nosacīta<br />

abstrakcija par to, ka lasīšana<br />

attīsta iztēli, veicina lasītprasmes<br />

attīstību, bagātina valodu,<br />

palīdz izprast valodas struktūras,<br />

metaforas un zemtekstus utt., bet<br />

gan tas, ka jebkurā tekstā, kuru<br />

skolēns ir izvēlējies lasīt, skolotājs<br />

spēj ieraudzīt vērtības un likt<br />

pamanīt tās ar konkrēta piemēra<br />

palīdzību.<br />

Protams, ir daudz dažādu<br />

veidu un metožu, kā attīstīt lasītprieku<br />

un lasīšanu padarīt par<br />

nozīmīgu, aizraujošu un noderīgu<br />

nodarbi.<br />

Kā skolotājiem veiksmīgāk<br />

izvēlēties mācību metodes<br />

un literatūru<br />

Ideālā pasaulē skolotāja<br />

uzmanības centrā būtu jaunietis<br />

kā individuāla personība ar tā interesēm<br />

un vajadzībām. Skolotājs<br />

Skolotāju uzdevums<br />

ir saprast, ko skolēni<br />

lasa, kā veidojas lasīšanas<br />

paradumi strauji<br />

mainīgajā pasaulē<br />

spētu piemērot mācību metodes<br />

un literatūru katram jaunietim.<br />

Skolotājs organizētu darbu tā, lai<br />

katrs iepazītu literatūras brīnišķīgo<br />

pasauli ar tieši viņam piemērotākajām<br />

metodēm, tā spējot<br />

izprast tās daudzveidību un<br />

nozīmi savas personības veidošanā.<br />

Realitāte šāda tipa skolotājus<br />

piezemē, jo realitātei ir daudzas<br />

sejas – liela nozīme ir sociālajiem<br />

apstākļiem, videi, sistēmai, prioritātēm,<br />

kas valda apkārt.<br />

Tomēr, lai kādi būtu apstākļi,<br />

skolotājam ir vairākas iespējas.<br />

Piemēram, apzinoties skolēnu<br />

mācīšanās paradumu daudzveidību,<br />

mācībās regulāri izmantot<br />

dažādas metodes: gan tādas, kas<br />

dod iespēju attīstīt sociālās prasmes,<br />

gan tādas, kas dod pamatu<br />

dziļam individuālam darbam. Šīs<br />

pieejas var arī apvienot, dodot<br />

skolēniem izvēles iespējas pašiem<br />

izlemt, kā veikt noteikto uzdevumu.<br />

Izvēle māca atbildību.<br />

Būs skolēni, kas lielākoties vēlēsies<br />

analizēt literāros tekstus un<br />

strādāt vieni. Citi vairāk vēlēsies<br />

dažādas projektu darba metodes,<br />

radoši un daudzveidīgi strādājot<br />

ar tekstu grupās. Būs tādi, kas<br />

izmantos katru iespēju uzstāties,<br />

inscenēt literāros tekstus, un tas<br />

nav atkarīgs no tā, vai strādāsiet<br />

ar prozu, dzeju vai drāmu. Skolotājam<br />

ir vien jāsaprot mērķis<br />

un virsuzdevums, kas jāsasniedz<br />

vai jāsaprot skolēnam, strādājot<br />

ar konkrēto literāro tekstu, kā arī<br />

jānosaka minimums katras metodes<br />

lietojumam semestrī.<br />

Strādājot ar dažādu formu<br />

projektiem, ieinteresēt lasīšanā<br />

Lauris Bokišs, Rīgas Teikas<br />

vidusskolas literatūras un<br />

kulturoloģijas skolotājs,<br />

Iespējamās misijas vēstnieks<br />

var pat tos, kuriem lasīšana sākotnēji<br />

nešķiet saistoša. Ja skolotājs<br />

kā mācību rezultātu piedāvā<br />

veidot video vai inscenējumu,<br />

skaidrojot, ka teksta lasīšana ir<br />

viens no būtiskiem soļiem šajā<br />

procesā, iesaistās arī tie skolēni,<br />

kuriem lasīšana nesagādā prieku,<br />

jo saprot, ka tas ir nepieciešams<br />

solis mērķa sasniegšanā. Līdzīga<br />

situācija veidojas, ja uzdevumā<br />

lūgts izveidot trīs minūšu reklāmas<br />

klipu kādam literāram darbam.<br />

Lai to veiktu, nepieciešams<br />

gan ļoti rūpīgs, daudzslāņains<br />

darbs ar literāro tekstu, gan tā<br />

izpratne un interpretācija, kas ir<br />

produkta iepazīšanas process.<br />

Tam seko plānošanas un nozīmīgākā<br />

izcelšana, izvēles izdarīšana,<br />

atbildības uzņemšanās par interpretāciju<br />

un – galu galā – reklāmas<br />

klipa veidošana. Tās ir prasmes,<br />

kurām mūsdienu skolēni ir<br />

gatavi. Cita lieta, ja gan skolotāji,<br />

gan skolēni, parastu TV reklāmu<br />

notrulināti, nemāk saprast<br />

reklāmas būtību. Te padoms ir<br />

viens – pietiek noskatīties 10<br />

labas sociālās reklāmas, izanalizēt<br />

to struktūru un noticēt, ka laba<br />

reklāma ir tieši tas, kas citus var<br />

ieinteresēt lasīt konkrēto literāro<br />

darbu. Būtiski ir pārtraukt uztvert<br />

šādus uzdevumus kā nevērtējamus.<br />

Šis darbs sastāv no konkrētām<br />

darbībām, prasmēm, kas ir<br />

precīzi definējamas un objektīvi<br />

vērtējamas – gan tās, kas saistītas<br />

ar teksta izpratni, gan instrumentālās<br />

prasmes, gan arī procesa<br />

vadīšana un prezentēšana.<br />

36


LETA<br />

Skolotājam ir jābūt tam, kurš apziņas līmenī izceļ jautājumu, kāpēc skolēnam patīk vai nepatīk lasīt,<br />

un tad atkarībā no skolēna atbildēm palīdz viņam kļūt par vēl prasmīgāku un prasīgāku lasītāju.<br />

Kas šobrīd interesē jaunieti<br />

Vai viņš ir zinātkārs grāmatu<br />

lasītājs vai drīzāk<br />

teh noloģiju piekritējs<br />

Mūsdienu jaunietis viennozīmīgi<br />

var būt grāmatu lasītājs un<br />

tehnoloģiju piekritējs. Viens otru<br />

var veiksmīgi papildināt. Literatūrai<br />

vairs nav jāmājo grāmatu<br />

plauktos. Grāmatu kalni var būt<br />

paslēpti gan viedtālruņos, gan<br />

e-grāmatu lasītājos, gan iPod un<br />

būt audiāli klausāmi materiāli,<br />

nevis tikai uztverami tekstā.<br />

Tehnoloģiju piedāvātie risinājumi<br />

literatūras apgūšanai, uzglabāšanai<br />

un lasīšanai vārda plašākajā<br />

nozīmē ir padarījuši to pieejamu<br />

un iespējamu ikvienam.<br />

Vājais posms šajā barības<br />

ķēdē var izrādīties skolotājs,<br />

kurš nemāk vai negrib pieņemt<br />

apstākļus un dabisko attīstību,<br />

kas paplašina lasīšanas izpratni<br />

un iespējas. Ja skolotājs aizvien<br />

domā, ka literatūra un lasītprieks<br />

objektīvi var mājot tikai drukātā<br />

grāmatā, viņš apzog ne tikai sevi,<br />

bet arī savus audzēkņus. Un tas ir<br />

bīstami: bīstamāk par tehnoloģijām.<br />

Jo skolotājs ir tas, kurš lielā<br />

mērā var noteikt to, cik mērķtiecīgi<br />

un saturīgi tehnoloģijas tiek<br />

izmantotas. Skolotāju izglītošanā<br />

būtu jāiegulda ne mazāk laika un<br />

resursu, kā darbā ar skolēniem.<br />

Skolotājam ir jābūt tam, kurš<br />

uzdod jautājumu, kāpēc skolēnam<br />

patīk vai nepatīk lasīt, un<br />

tad atkarībā no skolēna atbildēm<br />

viņam jāpalīdz audzēknim kļūt<br />

par vēl prasmīgāku un prasīgāku<br />

lasītāju.<br />

Vidusskolas literatūras mācību<br />

programmas vērtējums.<br />

Mana pieredze<br />

Vidusskolā mācību laikā<br />

ir jāīsteno izglītības standarts.<br />

Tas visai brīvi ļauj skolotājam<br />

plānot un virzīt mācības. Katrs<br />

skolotājs var veidot un īstenot<br />

mācību programmu pēc saviem<br />

ieskatiem. Skolotājiem ir dota<br />

pietiekami liela brīvība un reizē<br />

atbildība.<br />

Nosacīti vieglākais ceļš ir<br />

sekot paraugprogrammām un<br />

drukātajām mācību grāmatām.<br />

Taču tas skolotājam uzliek lielu<br />

atbildību – izprast, kā tieši un<br />

ko tieši mācību grāmatas autori<br />

Ja skolotājs aizvien<br />

domā, ka literatūra un<br />

lasītprieks var mājot tikai<br />

drukātā grāmatā, viņš<br />

apzog ne tikai sevi, bet arī<br />

savus audzēkņus<br />

ir vēlējušies panākt, veicināt ar<br />

katru mācību grāmatā iekļauto<br />

uzdevumu. Iznāk vest skolēnus<br />

pa vienu ceļu, kā izprast, interpretēt,<br />

piemēram, Raiņa Jāzepu<br />

un viņa brāļus, Rūdolfa Blaumaņa<br />

Raudupieti un, jā, arī Džeimsa<br />

Džoisa Ulisu, Virdžīnijas Vulfas<br />

Delovejas kundzi un Semjuela Beketa<br />

Gaidot Godo. Citiem vārdiem<br />

sakot, it kā vieglākās pretestības<br />

ceļš, strādājot ar jau gataviem<br />

materiāliem gan satura, gan<br />

uzdevumu ziņā, uzliek vēl lielāku<br />

atbildību. Jo ir jāinterpretē jau<br />

kāda interpretācija, turklāt pēc<br />

tam vēl jāvērtē interpretācija par<br />

interpretācijas interpretāciju. Kur<br />

paliek literārais darbs pats par<br />

sevi<br />

Lai kādu ceļu skolotājs<br />

izvēlas, labāk ir šo ceļu iemācīties<br />

neiet vienam. Proti, padarīt skolēnu<br />

par līdzatbildīgu visos mācību<br />

posmos: sākot ar literārā darba<br />

iepazīšanu un beidzot ar veiktā<br />

darba vērtēšanu. Tieši vērtēšanas<br />

sistēmu pilnveidošana ir viens no<br />

veidiem, kā skolotāji var sev rast<br />

laiku autorprogrammu veidošanai,<br />

uzdevumu un darba metožu<br />

daudzveidības paplašināšanai.<br />

Kad skolotājs izstrādā un ievieš<br />

efektīvas savstarpējās un pašnovērtēšanas<br />

sistēmas, izvēloties<br />

darba metodes, kur ne vienmēr<br />

vērtējamais darbs ir rakstīts<br />

teksts, rodas iespējas un laiks veidot<br />

savas autorprogrammas, kas<br />

atbilst izglītības standartam.<br />

Skolēni lasa. Skolotāju uzdevums<br />

ir saprast, ko skolēni lasa,<br />

kā veidojas lasīšanas paradumi<br />

strauji mainīgajā pasaulē. Viņiem<br />

jāspēj virzīt mācību procesu<br />

vēlamajā virzienā, ņemt vērā, ka<br />

pasaule, nepieciešamās prasmes<br />

un informācijas apmaiņas ātrums<br />

ir cits.<br />

37


12. klases skolēnu viedokļi, atbildot uz jautājumu, kā viņi sevi apzinās kā lasītājus<br />

Kaspars, kurš gribētu studēt sabiedriskās attiecības, stāsta:<br />

„Grāmatas palīdzēja man labāk saprast sevi un līdzcilvēkus, savu lomu un nozīmi dzīvē<br />

un to, cik daudz skaistā un izglītojošā var slēpties aiz rakstītā vārda. Lasīšana joprojām man<br />

ir ļoti iemīļots un neaizstājams veids, kā izzināt sevi, relaksēt prātu un garu un baudīt rakstītā<br />

vārda iespējas. Kā lasītāju sevi es apzinājos brīžos, kad rakstītais pārņēma manu prātu, maņas<br />

un laika uztveri. Brīžos, kad teikumi un rindkopas kļuva par manu realitāti, kad rakstīto tēlu<br />

elpa, domas un darbības kļuva par manu elpu, manām domām un manām darbībām. Tie<br />

bija brīži, kad pēc skolas es atvēru grāmatu, lai to atpūšoties pašķirstītu uz pāris minūtēm, un<br />

attapos, kad pūces ieskandināja mēness parādīšanos. Tie bija brīži, kad es katru reizi no jauna<br />

atklāju lasīšanas neaizstājamo prieku un literatūras neizsmeļamās iespējas.”<br />

Toms, kuru interesē aktiermāksla, atzīstas:<br />

„Teikšu godīgi: pašlaik esmu nonācis tādā brīdī, kad lasīšana ir pacilājošais ikdienā, jo<br />

esmu caur lasīšanu spējis daudz saprotamāk tvert brīžus ikdienas dzīvē. Rodas iekšējas bagātības<br />

sajūta, jo no grāmatām, kuras lasu, tik daudz gūstu sev, un vēl, ja ir iespēja, ka kāds mani<br />

uzklausa, tad nav nekā skaistāka par dalīšanos tajā, tas dara mani bagātu. Diezgan ilgi biju<br />

vienaldzīgs pret literatūru, īpaši pamatskolas gados, jo neredzēju tai nekāda labuma, vismaz<br />

ne tajā laikā. Lai arī par savu nākotni esmu nedaudz nobažījies, tomēr apzinos, ka lasot literatūras<br />

bagātība manī krājas un lasīšana ir viens no līdzekļiem, kas palīdz uzzināt daudz jauna<br />

gan par sevi, gan procesiem apkārt. Sākumā man nācās sevi piespiest lasīt, lai arī jau senāk<br />

esmu mīlējis lasīt dažādas garas intervijas vai rakstus, tomēr izlasīt kārtīgu grāmatu, ko nevar<br />

izdarīt pa vienu vai divām stundām. Ir grūtāk, bet guvums ir nesalīdzināms. Ir viena skaista<br />

lieta, ko es nekad nevēlētos pazaudēt: kad izlasi grāmatu, ir tā dīvainā sajūta ķermenī, ka kaut<br />

kas tur griežas vai mainās vietām, tad es arī apzinos, ka pavadītais laiks ir bijis tā vērts, jo ieguvējs<br />

esmu es un nav nekādu sirdsapziņas pārmetumu par it kā zemē nomestu laiku. Manuprāt,<br />

ir jāsaprot primāri, ko lasu, kāpēc to lasu un ko no tā saprotu un gūstu. Grāmata ir jājūt, un<br />

sevi ir jājūt.”<br />

Savukārt Dana atzīst, ka lasītprieks ir audzis jau no bērnības:<br />

„Lasīšana ir tas, bez kā es nespētu iedomāties savu ikdienu, tas ir veids, kā es varu ieslīgt<br />

pat pavisam citā pasaulē, tāpēc parasti neuzspiežu sev lasīt grāmatas, kuras nudien neuzrunā,<br />

to novērtēju pēc sen, bet netīšām sākta paraduma izlasīt pirmo un pēdējo grāmatas teikumu.<br />

Tas ir visvienkāršākais veids, kā paplašināt savas zināšanas, piemēram, lasot uz patiesiem notikumiem<br />

balstītas grāmatas un par vēsturi, kā arī valodas pilnveidošana, kas sniedz savā ziņā<br />

augstāku vērtējumu sevis pašas acīs, jo tādējādi es parūpējos par to, lai pēc iespējas mazāk<br />

degradētu savu valodu. Lasītprieks, man šķiet, ka manī ir mitis jau izsenis. Regulāri radās situācijas,<br />

kad konflikti radās tieši dēļ ilgstošās lasīšanas, kas ieilga manas aizrautības dēļ. Lasot grāmatas,<br />

iedzīvojoties to sižetos, tikpat reāli izjūtot visu aprakstīto kā patiesi pastāvošo, es esmu<br />

kļuvusi atkarīga no lasīšanas, kas tādā veidā ir pārņēmusi mani savā varā. Tas nav tik vienkārši<br />

aprakstāms process, to pat ir grūti novērot un piefiksēt tā fāzes.” ■<br />

38


SKOLOTĀJI UN SOCIĀLIE TĪKLI<br />

Skolotāji – blogeri<br />

Noslēdzies Microsoft Latvia, UNESCO Latvijas Nacionālās<br />

komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un<br />

portālu Skolotājs.lv un Nākotnesskola.lv iz sludinātais<br />

Laura Jansone<br />

konkurss Izglītības blogs 2012, kurā pedagogi tika aicināti pieteikt savus blogus<br />

jeb emuārus. Konkursa uzvarētāji stāsta par savu pieredzi – ko guvuši blogojot.<br />

Arturs Teihmanis,<br />

Rīgas<br />

Kultūru vidusskolas<br />

matemātikas<br />

skolotājs.<br />

Nominācijas<br />

Skolotāja individuālais/personīgais<br />

memuārs<br />

uzvarētājs<br />

Blogs: www.draugiem.lv/<br />

teihmanis<br />

„Konkurss atrada mani,<br />

nevis es konkursu. Savu emuāru<br />

sāku rakstīt apmēram pirms<br />

pusotra gada, sēžot Liepājas<br />

Universitātes studijā – izdomāju,<br />

ka jāapvieno www.draugiem.lv<br />

ar sava emuāra rakstīšanu. Jau<br />

pašā sākumā www.draugiem.<br />

lv administratori manai lapai<br />

uzdāvināja statusu 5 latu vērtībā.<br />

It kā sīkums, tomēr tas bija pozitīvs<br />

stimuls. Tad Ainārs Sviklis<br />

no www.nakotnesskola.lv mani<br />

uzaicināja sadarboties, un tad<br />

nāca arī šis konkurss. Blogā lieku<br />

iekšā visu, kas saistās ar izglītību,<br />

konkursiem, savu stundu darbus.<br />

Piemēram, novadu interesantu<br />

mācību stundu, to safotografēju,<br />

uztaisu video un ielieku lapā. Tad<br />

skolēni un visi sekotāji redz sava<br />

darba rezultātu. Konkursam pieteicos<br />

ar jau gatavu blogu, nevis<br />

to veidoju speciāli šim pasākumam.<br />

Domājot par kolēģiem un<br />

viņu aktivitātēm sociālajos tīklos,<br />

jāsaka, ka katram jārīkojas pēc<br />

savas situācijas un nevajag baidīties<br />

kaut ko darīt un eksperimentēt.<br />

Tad arī katrs skolotājs atradīs<br />

savu formulu, jo ne visiem der<br />

viena. Esmu sapratis, ka skolēniem<br />

ļoti patīk šāda veida skolotāju<br />

aktivitātes. Piemēram, manā<br />

lapā www.draugiem.lv pašlaik<br />

ir 512 sekotāji. Daudzi no tiem<br />

ir mani pašreizējie un bijušie<br />

skolēni, kā arī kolēģi, bet daudzi<br />

ir nepazīstami. Turklāt šāda<br />

veida komunikācija ar skolēniem<br />

ir ērta un viņiem tas patīk – nav<br />

jāiziet no Draugiem, var saņemt<br />

informāciju, var sarakstīties<br />

ar skolotāju – skolēni to aktīvi<br />

izmanto. Varu teikt, ka šī mana<br />

lapa Draugos ir aktīvāka sarakstē<br />

nekā e-klase.”<br />

Baiba Svenča,<br />

Aizkraukles novada<br />

ģimnāzijas<br />

angļu valodas<br />

skolotāja.<br />

Nominācijas<br />

Mācību priekšmeta<br />

emuārs uzvarētāja<br />

Blogs: baibasvenca.<br />

blogspot.com<br />

„Veidoju mācību priekšmeta<br />

blogu, kas paredzēts skolotājiem,<br />

bet, protams, ka var lasīt<br />

visi. Kāpēc es to sāku taisīt Bija<br />

sakrājies daudz kas tāds, ko man<br />

gribējās pateikt kādam citam. Ar<br />

dažādām datoru tehnoloģijām<br />

biju saskārusies jau iepriekš,<br />

lietojot klasē ar skolniekiem.<br />

Sākumā jau viss bija ļoti vienkārši<br />

– word un PowerPoint, tad lēnām<br />

gāju uz kaut ko sarežģītāku.<br />

Man tiešām bija pilna sirds un to<br />

gribējās un laikam arī vajadzēja<br />

kādam izstāstīt.<br />

Blogā rakstu par to, ko un kā<br />

skolotājs ar dažādām tehnoloģijām<br />

skolēnam var iemācīt priekšmetā<br />

interesantāk, efektīvāk<br />

un ātrāk, kā arī par digitālajiem<br />

rīkiem, pārsvarā online, ko var<br />

atrast internetā. Noteikti blogošu<br />

arī turpmāk. Esmu sapratusi – jo<br />

es dziļāk ieeju tehnoloģiju pasaulē,<br />

jo man vairāk atklājas – un nekad<br />

nav garlaicīgi. Protams, visu,<br />

ko aprakstu, esmu ar skolēniem<br />

arī izmēģinājusi. Ne jau katru<br />

dienu strādājam ar tehnoloģijām,<br />

neesmu jau datoru skolotāja, bet<br />

daudzas lietas izmantojam, arī<br />

mācoties angļu valodu. Arī skolēni<br />

ir pieraduši, ka viņiem kaut kas<br />

ik pa laikam ir jāizmēģina.<br />

Par bloga veidošanu un<br />

izmantošanu esmu runājusi arī<br />

ar citiem skolotājiem, mēģinājusi<br />

viņus iedrošināt darīt kaut ko<br />

līdzīgu.”<br />

Frīdis Sarce vičs,<br />

Auces vidusskolas<br />

informātikas<br />

skolotājs.<br />

Nominācijas<br />

Noderīgs mācību<br />

resursu<br />

bibliotēkas vietnes memuārs<br />

uzvarētājs<br />

Blogs: fs-it.blogspot.com<br />

„Ar šīm lietām nodarbojos<br />

ļoti sen. Savu tīmekļa lapu uzturu<br />

jau kopš 2000. vai 2001. gada.<br />

Tajā laikā Kārlis Berķis mani paaicināja<br />

uz sava rajona skolotāju<br />

apmācībām. Pirms tam viņš bija<br />

izveidojies interneta lapu, kura<br />

bija pieejama visiem pasākuma<br />

dalībniekiem, un tajā bija atrodama<br />

sākuma informācija par<br />

pašu pasākumu. No tā laika arī es<br />

sāku darīt tāpat – kad dodos uz<br />

kursiem, visus materiālus salieku<br />

attiecīgajā interneta mājaslapā,<br />

un dalībnieki jau kādu dienu<br />

iepriekš var iepazīsties ar informāciju<br />

par pasākumu.<br />

Strādāt uz bloga platformas<br />

mani sakūdīja mans bijušais<br />

skolēns Gatis Šeršņevs apmēram<br />

2009. gadā. Pirms tam visu uzturēju<br />

uz savas skolas servera. Laika<br />

gaitā, nomainot interneta pakalpojuma<br />

sniedzēju, radās problēmas<br />

ar servera izmantošanu.<br />

39


Tagad ir ļoti ērti uz bloga platformas<br />

izvietot visus nepieciešamos<br />

materiālus. Vēl viens pluss – man<br />

nav jārūpējas par datu drošību, jo<br />

to attiecīgi dara Google vai kāda<br />

cita kompānija. Pirmā lappusīte<br />

bija skolotājiem par informāciju<br />

tehnoloģijām. Pēc tam arī sava<br />

informātikas lapaspuse, un tad<br />

jau radās vēl citas, kas ir saslēgtas<br />

vienotā sistēmā.<br />

Konkrēti šim konkursam pieteicos<br />

vairāk kolēģu aģitēts neilgi<br />

pirms termiņa beigām, un man<br />

tas ir ļoti patīkams pārsteigums.<br />

Pats regulāri vēroju arī citas platformas.<br />

Lai izglītotu skolotājus<br />

visā Latvijā, kopā ar G. Šeršņevu<br />

braukājam pa Latviju un stāstām<br />

par servera un blogu iespējām,<br />

rādām, kā tos veidot, kā dažādus<br />

materiālus izvietot digitālajā vidē<br />

utt., jo tas ir ērti, vienkārši, ātri un<br />

lēti.”<br />

Gundega Rancāne,<br />

Makašānu<br />

Amatu vidusskolas<br />

direktore.<br />

Nominācijas<br />

Skolas vadītāja<br />

veidots emuārs<br />

uzvarētāja<br />

Blogs: rancane.wordpress.<br />

com<br />

„Esmu diezgan publiska persona,<br />

jo mana profesija ir saistīta<br />

gan ar mākslu, gan pedagoģiju<br />

un man visu laiku ir paticis un ir<br />

bijis svarīgi komunicēt ar sabiedrību,<br />

tāpēc man likās, ka blogs ir<br />

lielisks instruments vai vēl viens<br />

veids, kā to darīt. Es taču nevaru<br />

satikties ar visiem daudzajiem<br />

paziņām un interesantajiem cilvēkiem<br />

katru dienu. Daudzus no<br />

viņiem es satieku tikai reizi gadā.<br />

Tad blogs ir iespēja informēt par<br />

to, kas notiek Makašānos, kur es<br />

strādāju, dzīvoju un esmu dzimusi.<br />

Vēl viens pamudinājums, varbūt<br />

ne tik pozitīvs, bija tad, kad<br />

sastapos ar cīnīšanos par skolēnu<br />

skaitu. Taču galvenā mana bloga<br />

doma ir vēlme dalīties ar pozitīvām<br />

izjūtām par Latgales laukiem<br />

un dabu.<br />

Veidojot šo blogu, es nezināju,<br />

ka kaut kad varētu būt<br />

šāds konkurss. Kad izlasīju par šo<br />

iespēju, pieteicu un tikpat ātri arī<br />

aizmirsu, ka esmu pieteikusi. Tāpēc<br />

balvas iegūšana man tiešām<br />

ir ļoti pozitīvs pārsteigums.<br />

Lai iesaistītu kolēģus un<br />

izglītības profesiju pārstāvjus kļūt<br />

aktīvākiem sociālajā vidē, esmu<br />

daudz par to runājusi dažādos<br />

semināros un privātās tikšanās<br />

reizēs. Uzskatu, ka ļoti maz pedagogu,<br />

skolu vadītāju un pašvaldību<br />

darbinieku izmanto sociālos<br />

tīklus, lai komunicētu ar sabiedrību.<br />

Tas ir labs komunikācijas<br />

veids. Protams, lai tajā iedzīvotos,<br />

ir jāpaiet nelielam laikam un jāsajūt<br />

savs saziņas veids. Sākumā<br />

viss šķiet tāds pagrūts, bet, kad<br />

sāk rakstīt, tas kļūst interesanti<br />

un aizraujoši.” ■<br />

Konkursa Izglītības blogs 2012 dalībnieku sveikšana un uzvarētāju apbalvošana notiks 5. decembrī<br />

Microsoft Latvija birojā Rīgā, Zaļajā ielā 1.<br />

Aktuāli<br />

ESF projektā šoruden uzņemti 1200 jaunieši<br />

Šoruden vairāk nekā 1200 jauniešu uzsākuši mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās<br />

profesionālās izglītības programmās 25 profesionālās izglītības iestādēs, lai gada vai pusotra laikā<br />

apgūtu arodu. Mācības ir bez maksas, turklāt audzēkņi var saņemt līdz 70 latu ikmēneša stipendiju.<br />

Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā<br />

ESF projektā Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve<br />

izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai piedāvā apgūt pavāra, metinātāja, veterinārārsta<br />

asistenta, lokomotīvju saimniecības tehniķa, meža mašīnu operatora un citas profesijas.<br />

Šā gada jaunumi profesiju klāstā - lauku īpašumu apsaimniekotājs, SPA meistars, zobārsta<br />

asistents, kuģa pavārs, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis, dārzkopis. Pilns profesionālās<br />

izglītības iestāžu un programmu saraksts pieejams izglītības ceļvedī NIID.LV.<br />

Par vienu no jaunajām programmām ESF projektā stāsta Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma<br />

profesionālās vidusskolas direktore Dace Cine: „Pēc četru gadu mērķtiecīga darba, pieredzes<br />

apguves un darba tirgus vērojumiem Skandināvijā un Baltijas valstīs Nordplus projektā esam<br />

izveidojuši SPA meistara profesionālās izglītības programmu. Redzējām, ka Latvijas darba tirgū<br />

pieaug pieprasījums pēc veselības tūrisma un SPA meistariem. Lai izveidotu kvalitatīvu programmu,<br />

esam strādājuši kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Zviedrijas un Lietuvas. Esam gandarīti, ka 1,5<br />

gadu laikā ir iespēja apmācīt jaunus profesionāļus gan klasiskās, gan SPA masāžas sniegšanā.” ■<br />

40


SKOLA UN TEHNOLOĢIJAS<br />

IKT risinājumi izglītības politikā<br />

– aktualitātes un izaicinājumi<br />

Šobrīd nav statistiski ticamu datu par to, kā tieši un ar kādu<br />

intensitāti IKT tiek izmantots ikdienas mācību darbā vispārējā<br />

un profesionālajā izglītībā.<br />

Boston Consulting Group<br />

(BCG) jau vairākus gadus īsteno<br />

e-intensity index mērījumu<br />

visā pasaulē, kas atspoguļo trīs<br />

būtiskākās interneta tehnoloģiju<br />

indikatīvās grupas: pieejamība,<br />

e-komercija un lietojamība.<br />

2010. gadā Latvija aptuveni simts<br />

valstu konkurencē ierindojās<br />

85. vietā. Savukārt šogad mēs<br />

pieejamības (jeb infrastruktūras)<br />

ziņā esam top 20 valstu sarakstā.<br />

Pašlaik Latvija kopumā minētajā<br />

indeksā, kas veidojas no vairāk<br />

nekā 30 indikatoriem, ierindojas<br />

godpilnā 29 vietā. Tādējādi tiešsaistes<br />

risinājumu izmantošanai<br />

mājsaimniecībās un komercdarbībā<br />

ir ļoti liels pieaugums. Diemžēl<br />

tieši to pašu nevarētu teikt<br />

par informācijas un komunikācijas<br />

tehnoloģiju (KT) lietojumu<br />

izglītības procesu organizācijai.<br />

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas<br />

(IZM) datiem, šobrīd katrā<br />

izglītības iestādē ir pieejams<br />

platjoslas interneta pieslēgums,<br />

kā arī dažāda līmeņa datortehnika<br />

ir pieejama gan administratīvajam,<br />

gan mācību procesam.<br />

Tomēr šajā gadījumā jāuzsver, ka<br />

tehnika ir pieejama, nevis tiek izmantota<br />

attiecīgajiem mērķiem.<br />

Šobrīd nav statistiski ticamu datu<br />

par to, kā tieši un ar kādu intensitāti<br />

IKT tiek izmantotas ikdienas<br />

mācību darbā vispārējā un<br />

profesionālajā izglītībā. Ņemot<br />

vērā augstskolu specifiku, IKT<br />

risinājumi tiek ieviesti un izmantoti<br />

daudz plašāk, un lielākās<br />

universitātes šajā jautājumā var<br />

lepoties ar ļoti sistemātiskiem<br />

un vispusīgi integrētiem risinājumiem.<br />

Te jāmin tādi piemēri kā<br />

vienotas informācijas sistēmas,<br />

dokumentu aprite, studentu<br />

identifikācijas kartes, tālmācības<br />

platformas, studiju sasniegumu<br />

reģistrs u. c. Piemēram, Latvijas<br />

Universitātē pastāv arī praktiskas<br />

iestrādnes promocijas darbu<br />

digitālo versiju brīvpieejai, un<br />

Latvijas augstskolas nodrošina<br />

dažāda veida resursus arī vienotajā<br />

bibliotēku tīklā.<br />

Aplūkojot vispārējā un<br />

vidējā profesionālajā izglītībā<br />

īstenotās iniciatīvas šajā IKT<br />

virzienā, mēs visbiežāk runājam<br />

par datorizāciju un datortīkla<br />

infrastruktūru. Vairākus gadus,<br />

tiekot īstenotam ESF projektam<br />

Dabaszinātnes un matemātika,<br />

skolas ieguva arī specifiskus<br />

digitālos mācību resursus attiecīgajās<br />

jomās. Lai gan minētie<br />

Jāatceras, ka digitāli<br />

mācību resursi vismaz<br />

tuvākajā laikā būs tikai kā<br />

brīvprātīgs atbalsta risinājums<br />

standartu apguvē<br />

resursi (piemēram, datortehnika)<br />

ir izmantojami arī sociālo zinātņu<br />

mācību priekšmetos, par šādām<br />

pedagogu aktivitātēm reprezentatīvas<br />

informācijas nav.<br />

Šobrīd IZM izglītības politikas<br />

kontekstā ir izvirzījusi vairākas<br />

darbības prioritātes, kas turpmāk<br />

materializēs gan nacionāla<br />

līmeņa iniciatīvās, gan arī nākamā<br />

struktūrfondu plānošanas<br />

perioda aktivitātēs. Pedagogu<br />

digitālā pratība, digitālie mācību<br />

resursi un vienotas informācijas<br />

sistēmas ir tie trīs virzieni, kas<br />

visspilgtāk raksturo IKT progresu<br />

izglītības politikā.<br />

Aizvien pedagogu digitālā<br />

pratība ir neapmierinoši<br />

zemā līmenī<br />

Diemžēl vēl aizvien pedagogu<br />

digitālā pratība ir neapmierinoši<br />

zemā līmenī, par ko liecina<br />

arī 2011. gadā veiktā pētījuma<br />

Pedagogu tālākizglītības vajadzību<br />

izpēte dati. Ļoti kritiski skolotāju<br />

digitālo pratību vērtē ne tikai<br />

Dr. Rūdolfs Kalvāns, IZM Politikas<br />

iniciatīvu un attīstības departamenta<br />

direktora vietnieks<br />

attīstības stratēģijas un starptautiskās<br />

sadarbības jomā<br />

skolēni un vecāki, bet arī paši<br />

skolotāji. Turklāt tieši šo prasmi<br />

skolotāji ierindo piecu būtiskāko<br />

profesionālo prasmju sarakstā. Ir<br />

pilnīgi skaidrs, ka IZM un pašvaldību<br />

centieni modernizēt skolas<br />

un klases mācību vidi nedos<br />

nekādu atdevi, ja skolotāji vēl<br />

aizvien attiecīgās tehnoloģijas<br />

neizmantos pilnvērtīgi.<br />

Lai gan digitālo mācību resursu<br />

(DMR) jautājums ir vairāku<br />

izglītības iniciatīvu dienaskārtībā,<br />

tehnikas ienākšana klasē ir samērā<br />

komplicēts risinājums, kas<br />

rada arī zināmus priekšizpētes<br />

infrastruktūras modernizēšanas<br />

darbus. Pirmkārt, ir jāpārplāno<br />

skolas datortīkla (tostarp bezvadu<br />

tīkla) infrastruktūra un<br />

iekārtu pieslēgvietu tīklojums.<br />

Nedrīkst aizmirst arī par tehniskā<br />

atbalsta funkcijām, kas noteikti<br />

vairs nebūs pa spēkam vienam<br />

informātikas skolotājam, līdzko<br />

mācību procesā sāks piedalīties,<br />

iespējams, pat vairāki simti dažādu<br />

digitālo iekārtu.<br />

Pastāv vairāki DMR izmantošanas<br />

modeļi jeb klasifikācija.<br />

Viens no tiem ir mums zināmais<br />

UNESCO – IKT izglītība ilgtspējīgai<br />

attīstībai un jaunais humānisms.<br />

Arī tas, kas tiek piedāvāts UNES­<br />

CO ICT Competency Framework<br />

for Teachers. Vēl viena recepte –<br />

pieeja, kompetence, motivācija.<br />

Tātad piekļuves iespējas DMR,<br />

prasme un vēlme tos lietot. Zināmā<br />

mērā šim modelim ir ne tikai<br />

horizontāla struktūra, bet arī vertikāla<br />

– motivāciju lietot nosaka,<br />

cik lielā mērā cilvēks to prot darīt,<br />

savukārt to ietekmē tas, cik plaši<br />

un viegli viņam kā lietotājam<br />

DMR ir pieejami.<br />

Šobrīd Latvijai neatbildēts<br />

41


jautājums – kā un vai DMR varētu<br />

ietekmēt skolēnu mācību sasniegumus<br />

Tā kā tieši šis mācību<br />

procesa rezultatīvais indikators<br />

ļoti bieži tiek izmantots izglītības<br />

politikas plānošanā un analīzē,<br />

arī DMR integrācijai viennozīmīgi<br />

ir jāpaaugstina šī indikatora<br />

rezultatīvie rādītāji.<br />

Tiešs atbalsts iepriekš minētajām<br />

prioritātēm ir vienots<br />

informācijas sistēmu tīkls, kas<br />

vairākos pārvaldes līmeņos varēs<br />

nodrošināt gan informatīvo, gan<br />

mācību resursu izveides, glabāšanas<br />

un izplatīšanas pakalpojumus.<br />

Jāatceras, ka digitāli mācību<br />

resursi vismaz tuvākajā laikā būs<br />

LatSTE pulcē radošus un progresīvi<br />

domājošus pedagogus<br />

tikai kā brīvprātīgs atbalsta risinājums<br />

standartu apguvē. Pagaidām,<br />

piemēram, Latvijas vispārējā<br />

izglītība nav gatava revolūcijai,<br />

pilnībā nomainot tradicionālās<br />

tāfeles, burtnīcas, mikroskopus,<br />

grāmatas un kontūrkartes.<br />

Šogad novembra pirmajās<br />

divās dienās Pļaviņu novada<br />

ģimnāzijā risinājās lielākā konference<br />

un izstāde IKT izglītībā<br />

LatSTE 2012. Šis ir viens no tradīcijām<br />

bagātākajiem skolu līmeņa<br />

pasākumiem Latvijā, kam šogad<br />

aprit jau 15. gadadiena.<br />

No dalībnieka skatupunkta<br />

visvērtīgākās, protams, bija praktiskās<br />

darbnīcas un lielā tehnoloģiju<br />

ekspozīcija, kurā brīvi varēja<br />

izzināt un izmēģināt inovatīvākos<br />

IKT risinājumus izglītības vajadzībām.<br />

Jāpiemin apgāda Lielvārds<br />

un Promethean jaunākie piedāvājumi<br />

skolēniem un mācību<br />

procesa vadītājiem. Īpašs bija<br />

jaunais digitālais mācību galds,<br />

kas paredzēts līdz pat sešām<br />

skolēnu darba vietām, nodrošinot<br />

interaktīvu mācību procesu<br />

dažādos mācību priekšmetos.<br />

Arī uzņēmums Datorzinību centrs<br />

un Baltijas Biroju tehnoloģijas<br />

demonstrēja dažādas biznesa<br />

iedvesmotas tehnoloģijas, kas<br />

izraisīja samērā lielu apmeklētāju<br />

interesi. ■<br />

1. un 2. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājās Latvijas<br />

Skolu tehnoloģiju ekspozīcija (LatSTE). LatSTE ik gadu Mg. soc. Gatis Šeršņevs<br />

pulcē aktīvus ar izglītības jomu saistītus cilvēkus, iestādes<br />

un uzņēmumus, kas dalās pieredzē par paveikto, saviem realizētajiem projektiem un jaunumiem<br />

IKT jomā. Tā ir ikgadēja konference, kas norisinās kopš 1998. gada. Šogad konference<br />

notika jau 15. reizi.<br />

www.latste.blogspot.com<br />

Tāļa Bērča balvas laureāts<br />

–Smiltenes ģimnāzijas informātikas<br />

un fizikas skolotājs,<br />

direktora vietnieks informātikas<br />

jautājumos Andrejs Miķis.<br />

Datori, projektori, interaktīvās<br />

tāfeles, iPad, interneta rīki ir<br />

tehnoloģijas, kas skolā ienākušas<br />

relatīvi nesen un turpina ienākt<br />

straujiem soļiem. LatSTE var uzskatīt<br />

par savdabīgu katalizatoru<br />

tam, kā tehnoloģijas parādījās<br />

skolās, un tam, kā izglītība mainījusies<br />

to ietekmē. Ja sākotnēji<br />

LatSTE bija vieta, kur ieraudzīt<br />

jaunos tehnoloģiju brīnumus, tad<br />

pēdējā laikā arvien biežāk tiek<br />

uzsvērta uz rezultātu vērsta pilnvērtīga<br />

tehnoloģiju izmantošana<br />

izglītībā. Gadu laikā nedaudz<br />

mainījies arī LatSTE formāts.<br />

Ja sākotnēji pasākums notika<br />

trīs dienas, tad nu jau vairākus<br />

gadus LatSTE ir koncentrētāka un<br />

notiek divas dienas. Plenārsēdes,<br />

lekcijas, paneļdiskusijas, prezentācijas,<br />

demonstrējumi, informācijas<br />

un komunikāciju tehnoloģiju<br />

u. c. firmu produkciju izstāde,<br />

pārdošana – tas viss LatSTE ir bijis<br />

kopš tās pirmsākumiem. Vairākus<br />

pēdējos gadus LatSTE parādījušās<br />

radošās darbnīcas, kurās dažādu<br />

priekšmetu skolotāji dalās<br />

tehnoloģiju izmantošanas pieredzē<br />

un firmu pārstāvji prezentē<br />

jaunākos sasniegumus.<br />

Liels darbnīcu klāsts tika piedāvāts<br />

arī šogad. Šogad LatSTE<br />

sākās ar lekcijām par izglītības<br />

aktualitātēm un attīstības virzieniem,<br />

kurās uzstājās Latvijas un<br />

starptautiskie eksperti. Ar uzrunām<br />

uzstājās Rūdolfs Kalvāns,<br />

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības<br />

departamenta direktora<br />

vietnieks attīstības stratēģijas un<br />

starptautiskās sadarbības jomā,<br />

Aleksandrs Uvarovs (Krievija),<br />

Krievijas Zinātņu akadēmijas datorcentra<br />

vadošais pētnieks, Krievijas<br />

Inovāciju institūta direktors,<br />

Jim Goetz (ASV), dizaina speciālists,<br />

audio risinājumu izglītības<br />

iestādēm izstrādātājs, un citi.<br />

Pasākums ir ieguvis starptautisku<br />

skanējumu, jo ārzemju vieslektori<br />

pēdējā laikā piedalās regulāri.<br />

Līdztekus citām LatSTE 2012<br />

norisēm abās konferences dienās<br />

notika ražotāju stendu izstāde,<br />

kur uzņēmumi prezentēja savus<br />

izstrādājumus un risinājumus.<br />

Pirmā diena beidzās ar<br />

kultūras programmu, kura savu<br />

kulmināciju sasniedza ar balli,<br />

kurā uzstājās Guntis Skrastiņš ar<br />

grupu. Gadu gaitā LatSTE izveidojies<br />

savs pastāvīgo apmeklētāju<br />

loks, un tā ir arī vieta, kur<br />

reizi gadā skolotāji satiek savus<br />

draugus un kolēģus.<br />

Par Tāļa Bērča piemiņas<br />

balvu<br />

Lai godinātu izcilā pedagoga,<br />

LatSTE dibinātāja, Ogres<br />

ģimnāzijas pedagoga, Ogres<br />

Interneta<br />

42


centra un Ogres rajona<br />

Pašvaldību vienotā informācijas<br />

centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu<br />

un viņa lielo ieguldījumu Latvijas<br />

skolu informātikas attīstībā,<br />

sabiedrība Tilde ir nodibinājusi<br />

un finansē Tāļa Bērča piemiņas<br />

balvu un stipendiju.<br />

2012. gada balvas laureāts<br />

Andrejs Miķis ir Smiltenes ģimnāzijas<br />

informātikas un fizikas<br />

skolotājs, direktora vietnieks<br />

informātikas jautājumos.<br />

Smiltenes ģimnāzijas pedagogi<br />

A. Miķi raksturo kā enerģisku<br />

un svaigām idejām bagātu<br />

kolēģi, kurš vienmēr tiecas uz<br />

jauniem izaicinājumiem IT izglītības<br />

jomā. Ik gadu skolotāja<br />

vadībā Smiltenes ģimnāzijas audzēkņi<br />

piedalās novada un valsts<br />

informātikas olimpiādēs. Līdztekus<br />

darbam ģimnāzijā A. Miķis<br />

ir izveidojis vairākus nozīmīgus<br />

IT projektus Latvijas Izglītības<br />

informatizācijas sistēmā. Arī citi<br />

Latvijas informātikas skolotāji<br />

ikdienā izmanto A. Miķa izstrādātos<br />

IT risinājumus – dažādas<br />

programmas. ■<br />

www.latste.blogspot.com<br />

Abās konferences dienās notika<br />

ražotāju stendu izstāde, kur<br />

uzņēmumi prezentēja savus izstrādājumus<br />

un risinājumus.<br />

Auces novada pieaugušo izglītības un informācijas centrs sadarbībā ar portālu Nākotnesskola.lv<br />

piedāvā tālākizglītības kursu Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam<br />

Kursa lektori: Frīdis Sarcevičs – Auces vidusskolas informātikas skolotājs, Gatis Šeršņevs – Auces PIIC<br />

lektors<br />

Īss apraksts. Ir izveidots un aprobēts pedagogu tālākizglītības kurss Interneta iespējas mūsdienīgam<br />

mācību procesam par internetā atrodamiem un izmantojamiem tiešsaistes rīkiem, t. sk. sociālo mediju un<br />

tiešsaistes servisu izmatošanas iespējām izglītībā. Iepazīstot un pielietojot tos, pedagogi spēj dažādot<br />

mācību metodes un mācību procesu padara aizraujošāku. Mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar plašo<br />

interneta rīku klāstu un to daudzveidīgajām pielietojuma iespējām un iespējām dažādot mācību<br />

procesu. Programma ir saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), tās apjoms ir 36 stundas. Pēc kursa<br />

pabeigšanas pedagogiem tiek izsniegtas apliecības par profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursa apguvi.<br />

Kursu iespējams īstenot klātienē vai attālināti Virtuālajā klasē pilnā 36 stundu apjomā vai pa atsevišķiem<br />

12 stundu moduļiem. Dalībnieki piedalās nodarbībās, izmantojot datoru un internetu, pieslēdzoties<br />

tiešsaistes mācībām neatkarīgi no atrašanās vietas. Tiešsaistes nodarbības notiek vienu reizi nedēļā.<br />

Ja kādu apstākļu dēļ nodarbībā nav iespējams piedalīties, tās iespējams noskatīties ierakstā. Šādu nodarbību<br />

veidam ir daudz priekšrocību, ko novērtē arī paši pedagogi, t. i, nav nepieciešams transports, telpu<br />

īres u. c. Kursa 36 stundu programmu ir iespējams apgūt 3 atsevišķu moduļu veidā. Visi trīs atsevišķie 12<br />

stundu moduļi ir saskaņoti ar IZM.<br />

Plašāka informācija un atsauksmes par kursiem atrodamas: http://manaklase.wikispaces.com un<br />

http://www.nakotnesskola.lv/group/vklase.<br />

Kursu izmaksas: viena moduļa cena pedagogam – Ls 15,00<br />

Maksājumu iespējams veikt individuāli vai centralizēti pašvaldības/novadu skolotājiem<br />

Kontaktinformācija: Ainārs Sviklis, mob.: 29149318, e-pasts: ainars.sviklis@gmail.com<br />

Programmas saturs<br />

1. Modulis: Interneta resursi izglītībai (12 st.)<br />

Interneta (sociālo) mediju radītās iespējas mūsdienīgam<br />

mācību procesam.<br />

Latvijas un pasaules skolotāju sociālās kopienas<br />

(sociālie tīkli), to izmantošanas iespējas.<br />

Mācību priekšmetu tīmekļa resursi, kā atrast, to pielietojums<br />

mācību procesā.<br />

Kā sistematizēt materiālus savam priekšmetam<br />

(scoop.it, snip.it Del.icio.us u.c.)<br />

Tiešsaistes testu, krustvārdu mīklu, dažādu sagatavju<br />

servisi. Ģimenes koki, laika līnijas; domu kartes,<br />

kalendāri un tamlīdzīgi.<br />

Blogi izglītībā – labā pieredze un bloga praktiska<br />

izveide.<br />

2. Modulis: Interneta sadarbības rīki mācību<br />

procesam (12 st.)<br />

Mākoņservisi, to izmantošanas iespējas.<br />

Tiešsaistes ofisa paketes, to izmantošanas iespējas.<br />

(Googledoc, Microsoft Web aps).<br />

Tiešsaistes datu glabātuves (Dropbox, Googledrive,<br />

Skydrive).<br />

Rīki tiešsaistes grupu darbiem dažādos mācību<br />

priekšmetos.<br />

Mikroblogi, to pielietojums mācību procesā (Twitter,<br />

Ask, Educhat).<br />

Tiešsaistes konferences, to pielietojuma iespējas<br />

mācību procesā.<br />

3. Modulis: Digitālā satura veidošana un<br />

publicēšana internetā (12 st.)<br />

Satura publicēšanas internetā plusi un mīnusi.<br />

Tekstu, attēlu, skaņas un video apstrādes un publicēšanas<br />

iespējas tiešsaistē.<br />

Digitālo materiālu veidošanas līdzekļi un vides.<br />

Digitālais mācību materiāls – labā prakse un mācību<br />

materiāla izveide mācību stundai, tā publicēšana<br />

Wikispace.<br />

43


PIEREDZE<br />

eTwinning – radoši un<br />

nevajag naudu<br />

eTwinning ir ES mūžizglītības programma, kuras mērķis ir,<br />

izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,<br />

veicināt izglītības iestāžu sadarbību.<br />

Inese Matisāne<br />

„Brīvā griba, pozitīva vide<br />

un pozitīva attieksme ir tas, kas<br />

saista skolēnus un skolotājus<br />

eTwinning mūžizglītības programmā,”<br />

spriež Maija Kalniņa,<br />

Rīgas Kultūru vidusskolas angļu<br />

valodas skolotāja. „eTwinning neuzliek<br />

skolotājam nekādas prasības:<br />

lai ko iesāktu, nav vajadzīga<br />

nauda, skolotājs var būt radošs<br />

un darīt tad, kad viņam ir laiks,<br />

viņam nav jāveido arī atskaites.”<br />

Oktobra vidū Jaunatnes starptautisko<br />

programmu aģentūra<br />

(JSPA) Eiropas skolu sadarbības<br />

programmas eTwinning ietvaros<br />

organizēja ikgadējo eTwinning<br />

Nacionālo konferenci.<br />

eTwinning Eiropas skolu<br />

sadarbībai<br />

Šī programma paredzēta<br />

jebkura veida un līmeņa izglītības<br />

iestādēm – pirmsskolām,<br />

pamatskolām, vidusskolām un<br />

profesionālajām vidusskolām, kuras<br />

nodrošina izglītību bērniem<br />

un jauniešiem vecumā no 3 līdz<br />

19 gadiem.<br />

Izmantojot eTwinning tiešsaistes<br />

rīkus (portālu un darba<br />

virsmu), Eiropas Savienības (ES)<br />

dalībvalstu skolotāji, direktori,<br />

bibliotekāri un citi skolas darbinieki<br />

var reģistrēties un atrast<br />

viens otru, virtuāli satikties, apmainīties<br />

idejām un praktiskiem<br />

darbiem, apvienoties grupās, lai<br />

kopīgi mācītos un izstrādātu tiešsaistē<br />

(online) balstītus projektus.<br />

Tagad droši dodieties uz<br />

eTwinning karti, un jūs tur ieraudzīsiet,<br />

kuras skolas jau šobrīd<br />

reģistrējušās eTwinning programmā.<br />

Izvēloties savas valsts nosaukumu,<br />

interneta vietnē parādīsies<br />

saraksts ar valsts reģistrētām<br />

skolām un to partnerattiecībām.<br />

Programmā 2011./2012.<br />

mācību gadā ir iesaistījušies 523<br />

izglītības darbinieki, realizējot<br />

102 projektus. Kopš 2005. gada<br />

eTwinning reģistrējušies 1600 izglītības<br />

darbinieki no 665 Latvijas<br />

izglītības iestādēm, realizējot 646<br />

projektus.<br />

Projekts kā mācību un<br />

audzināšanas metode<br />

Projektu metode ir viena no<br />

mūsdienīgas skolas mācību metodēm.<br />

eTwinning projektu izstrādā<br />

vismaz divas skolas no vismaz<br />

divām dažādām valstīm, izmantojot<br />

informācijas un komunikācijas<br />

tehnoloģijas (IKT). Tā kā<br />

skolas sazinās un sastrādājas ar<br />

interneta starpniecību, nepastāv<br />

Ar eTwinning ātri un redzamā veidā var izmainīt<br />

valodu apguvi skolā un attīstīt IKT prasmes.<br />

Ja agrāk diskutēja par to, kas ir interesantāk<br />

– mācīties gramatiku vai apgūt runas vai rakstu<br />

valodu –, tad eTwinning mums parāda, ka veiksmes<br />

atslēga ir spējā komunicēt<br />

nekādas dotācijas vai administratīvie<br />

nosacījumi. Nav nepieciešamas<br />

arī tikšanās aci pret aci. Tēmas<br />

izvēle notiek pilnīgi brīvi,<br />

vien skolas projektam vajadzētu<br />

iederēties katras valsts nacionālajā<br />

mācību programmā. Pozitīvi<br />

vērtējams ir tas, ka eTwinning<br />

projekti vienmēr paredz kultūras,<br />

tradīciju un vērtību apmaiņu.<br />

eTwinning projekta pamatdarbības<br />

joma ir portāls www.<br />

etwinning.net, kas nodrošina<br />

reģistrētiem lietotājiem iespēju<br />

drošā interneta vidē sazināties<br />

ar 32 valstu skolotājiem un<br />

skolēniem. Te var veidot ne tikai<br />

virtuālos sadarbības projektus,<br />

izvietot savus metodiskos materiālus,<br />

piedalīties interešu grupās,<br />

apmeklēt online tālmācības<br />

kursus par IKT izmantošanu skolā<br />

dažādos mācību priekšmetos,<br />

bet arī atrast sadarbības partnerus<br />

citiem projektiem (Comenius,<br />

Nordplus u. tml.).<br />

eTwinning ikgadējās konferences<br />

neatņemama sastāvdaļa<br />

ir skolotāju radošās darbnīcas,<br />

kurās skolotāji apgūst jaunākos<br />

IKT rīkus un to izmantošanu<br />

mācību stundās, kā arī uzzina par<br />

citu skolotāju pieredzi. Šoruden<br />

savu Future Classroom Lab<br />

prezentēja eTwinning vēstnieces<br />

Līga Kraukle un Aiga Mikasenoka.<br />

Skolotājiem, strādājot grupās,<br />

neilgā laikā tapa interesanti<br />

projekti: Papa – papagaiļi, Mode,<br />

Tek saulīte, Auto cauri gadsimtiem<br />

un Sēnes, un atlika vien pabrīnīties<br />

par Latvijas skolotāju bagāto<br />

izdomu, atraktivitāti un daudzpusīgajām<br />

zināšanām.<br />

Kāpēc tieši eTwinning<br />

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas<br />

skolotāja Linda Beitika,<br />

iesaistoties eTwinning programmā,<br />

cer uz pieredzes apmaiņu<br />

starp skolotājiem. „Piedaloties<br />

eTwinning pasākumos, gribu<br />

iegūt plašāku redzesloku. Ja es<br />

iegūšu, iegūs arī bērni,” teic jaunā<br />

skolotāja.<br />

„Bērniem eTwinning projekti<br />

ļoti patīk. Ceru, ka kādu arī<br />

izdevās iedrošināt,” secina Ādažu<br />

vidusskolas sākumskolas skolotāja<br />

A. Mikasenoka.<br />

eTwinning ir vienkārša un<br />

draudzīga gan skolotājiem, gan<br />

skolēniem, tāpēc tajā iesaistījušās<br />

vairāk nekā 40 000 Eiropas skolu.<br />

Sarunājoties ar skolotājiem par<br />

eTwinning, kļūst skaidrs, cik ļoti<br />

izmainījušās viņu mācību metodes<br />

(mācības kļuvušas jautrākas,<br />

44


No kreisās: Tatjana Gvozdeva – BJC Rīgas Skolēnu<br />

pils, Baiba Suseja – v/a Jaunatnes starptautisko<br />

programmu aģentūra, Liene Millere – Majoru vidusskola,<br />

Kristīna Bernāne – Priekuļu PII Mežmaliņa,<br />

Sandra Bukovska – v/a Jaunatnes starptautisko<br />

programmu aģentūra, Ingūna Lipska – v/a Jaunatnes<br />

starptautisko programmu aģentūra, Ilze Šmate<br />

– Sērmūkšu pamatskola, Līga Kraukle – Kokneses<br />

speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, Ilze<br />

Putne – Stāķu pamatskola.<br />

skolēni ir vairāk motivēti, labprāt<br />

strādā arī ārpusstundu laikā), viņi<br />

ieguvuši draugus no visas Eiropas.<br />

Kā zināms, skolēni labprāt<br />

mācās tad, ja darbošanās neietver<br />

pārbaudes un nosodījumu<br />

par nepareizu rezultātu, ja viņi<br />

tiek stimulēti no skolotāja puses<br />

un labi vadīti. Viena no visintriģējošākajām<br />

eTwinning daļām<br />

ir pašvērtējums un vienaudžu<br />

vērtējums.<br />

Ar eTwinning ātri un redzamā<br />

veidā var izmainīt valodu apguvi<br />

skolā un attīstīt IKT prasmes.<br />

Ja agrāk diskutēja par to, kas ir<br />

interesantāk – mācīties gramatiku<br />

vai apgūt runas vai rakstu<br />

valodu –, tad eTwinning mums<br />

parāda, ka<br />

veiksmes atslēga<br />

ir spējā<br />

komunicēt.<br />

Tādējādi, lai<br />

cik svarīga<br />

būtu gramatikas<br />

apguve,<br />

zināšanas<br />

vairāk jābalsta<br />

praksē.<br />

Un vēl viena<br />

svarīga lieta<br />

– skolotāji,<br />

skolēni un<br />

skolas vadība<br />

ir vienlīdz<br />

iesaistīti šajā<br />

procesā.<br />

eTwinning<br />

programmas<br />

aktualitātes<br />

Konferencē<br />

tika<br />

iezīmētas<br />

2012./2013. mācību gada aktualitātes.<br />

Turpināsies Nākotnes<br />

klases mācības Briselē (Future<br />

Classroom Lab) – par to, kāda varētu<br />

izskatīties mūsdienīga klase.<br />

Pagājušajā gadā šajās mācībās<br />

piedalījās trīs mūsu valsts pedagogi,<br />

šogad jau ir bijuši četri un<br />

iespējas vēl būšot, sola JSPA.<br />

eTwinning paredzētas arī<br />

citas pārmaiņas. Septembrī tika<br />

prezentēta uzlabotā Eiropas skolu<br />

kopienas platforma eTwinning.<br />

net, kas mainījusies ne tikai vizuāli,<br />

bet arī saturiski. Funkcionālas<br />

pārmaiņas visa gada garumā<br />

paredzētas eTwinning dalībnieku<br />

virtuālās sadarbības vidē Teacher<br />

Desktop, bet projekta sadarbības<br />

Konkursa Nacionālā eTwinning balva 2012 finālam tika atlasīti<br />

seši labākie 2011./2012. mācību gada projekti:<br />

■ BJC Rīgas Skolēnu pils Georg on Tour (projekta iesniedzēja<br />

– Tatjana Gvozdeva);<br />

■ Majoru vidusskolas Environmentalists (projekta iesniedzēja<br />

– Liene Millere);<br />

■ Daugavpils Saskaņas pamatskolas Under the Open Sky –<br />

Romantic Astronomy (projekta iesniedzēja – Aļesja Šapkova);<br />

■ Sērmūkšu pamatskolas Our Planet in Our Hands (projekta<br />

iesniedzēja – Ilze Šmate);<br />

■ Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības<br />

centra Our Life in Pictures (projekta iesniedzēja – Līga Kraukle);<br />

■ Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes Mežmaliņa<br />

P.A.L.E Play and Learn English (projekta iesniedzēja – Kristīna<br />

Bernāne). Projektu prezentācijas noskatījās eTwinning konferences<br />

dalībnieki un balsoja par tīkamāko projektu.<br />

vide TwinSpace šoruden uzlabota<br />

gan vizuāli, gan funkcionāli.<br />

Par šīm izmaiņām tika informēti<br />

konferences dalībnieki. Lai pedagogiem<br />

ikreiz nebūtu jābrauc<br />

uz Rīgu, šogad plānots uzsākt<br />

mācības tiešsaistē. Aģentūra interesentiem<br />

piedāvās arī triju dienu<br />

kursus par IKT rīkiem.<br />

eTwinning programmai 2013.<br />

gada sākumā pievienosies jaunas<br />

dalībvalstis: Armēnija, Azerbaidžāna,<br />

Gruzija, Moldova, Ukraina<br />

un Tunisija. Papildu informācija<br />

par šīm pārmaiņām būs pieejama<br />

tuvāko mēnešu laikā.<br />

Gada balvu iegūst PII Mežmaliņa<br />

Nacionālo eTwinning balvu<br />

2012 skolu programmas eTwinning<br />

konkursā ieguva Priekuļu<br />

pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Mežmaliņa ar projektu P.A.L.E. –<br />

Play and Learn English (projekta<br />

vadītāja un eTwinning vēstniece<br />

Kristīna Bernāne).<br />

Mežmaliņas projektā P.A.L.E.<br />

– Play and Learn English (Mācies<br />

angļu valodu caur spēlēm) bija<br />

iesaistīti pieci Eiropas bērnudārzi<br />

– Grieķijā, Portugālē, Francijā,<br />

Austrijā un Latvijā. Bērni rotaļājoties<br />

un spēlējoties apguva angļu<br />

valodas pamatus, lietojot datoru,<br />

internetu, apguva drošas interneta<br />

lietošanas prasības, tiešsaistē<br />

angļu valodā sazinājās ar vienaudžiem<br />

citās valstīs. Pedagoga<br />

uzdevums bija izmantot bērnu<br />

dabisko vēlmi mācīties angļu<br />

valodu, piemeklējot bērniem<br />

saprotamu mācību materiālu, kas<br />

rosinātu darboties spēlējoties.<br />

Viena gada laikā pirmsskolēni<br />

iemācījās pastāstīt par sevi –<br />

kas patīk un kas ne, iemācījās<br />

iepazīties ar svešiniekiem, sasveicināties<br />

un atvadīties. Viņi ir<br />

apguvuši vienkāršus vārdiņus,<br />

kas nepieciešami ikdienas saziņā.<br />

Tīmekļa vietnē https://playle.<br />

wikispaces.com ir izveidots interaktīvs<br />

saraksts ar dažādiem šajā<br />

projektā izmantotajiem mācību<br />

materiāliem, kurus varētu izmantot<br />

arī citas pirmsskolas izglītības<br />

iestādes.<br />

Lai iegūtu vairāk informācijas,<br />

apmeklējiet mājaslapu<br />

www.etwinning.lv<br />

45


ATBALSTS<br />

Atbalsts skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas<br />

traucējumiem – citu valstu pieredze<br />

Lai arī vairumā attīstīto pasaules valstu mācīšanās traucējumi tiek diagnosticēti<br />

apmēram 10% visu skolēnu, no kuriem savukārt 80% ir lasīšanas traucējumi, Latvijā<br />

šis skaitlis ir nesalīdzināmi mazāks. Turklāt Latvijā, izmantojot padomju laika<br />

definīciju un izpratni, mācīšanās traucējumi tiek saistīti ar „pazeminātu intelektu”<br />

un „psihiskās attīstības aizturi”, kā tas netiek darīts nekur Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.<br />

Eva Birzniece,<br />

Latvijas<br />

Disleksijas<br />

biedrības<br />

valdes<br />

priekšsēdētāja<br />

Rietumeiropā un Ziemeļamerikā<br />

mācīšanās traucējumi tiek<br />

definēti kā kādas akadēmiskas<br />

prasmes (lasīšana, rakstīšana,<br />

matemātika) netipisks vājums cilvēkam<br />

ar jebkura līmeņa pilnvērtīgu<br />

intelektu. Latvijā diagnoze<br />

mācīšanās traucējums primāri ir<br />

balstīta uz skolēna intelektuālajām<br />

spējām, ne viņa specifiskās<br />

akadēmiskās prasmes deficītu.<br />

Tas nozīmē, ka vairums skolēnu,<br />

kuru intelektuālās spējas ir vidējas<br />

un virs vidējām, bet kuriem<br />

tāpat ir kāds mācīšanās traucējums<br />

(Rietumu definīcijas izpratnē)<br />

paliek bez jebkāda sistemātiska<br />

pedagoģiska atbalsta. Tā kā<br />

vairumam no viņiem ir lasīšanas<br />

traucējumi vai disleksija, ir ļoti<br />

svarīgi, lai skolas pamanītu to un<br />

palīdzētu pat spējīgiem un ļoti<br />

spējīgiem skolēniem, jo arī desmitajai<br />

daļai šo skolēnu ir kāds<br />

mācīšanās traucējums, visbiežāk<br />

– lasīšanas traucējums.<br />

Attīstītajās pasaules valstīs<br />

šiem skolēniem nodrošina kvalitatīvus<br />

papildu pakalpojumus, lai<br />

nepazaudētu viņu potenciālu un<br />

iespējas sevi pilnvērtīgi realizēt.<br />

Daudziem jauniešiem disleksiju<br />

konstatē tikai vidējā vai augstākajā<br />

izglītībā, kad apgūstamās<br />

vielas apjoms ir tik liels un komplekss,<br />

ka viņi savu lasīšanas traucējumu<br />

vairs nespēja mazināt<br />

tikai ar centību un labām kopējām<br />

spējām. Pasaulē šos skolēnus<br />

dēvē par divkārt īpašiem (twice<br />

exceptional – angļu val.), jo viņiem<br />

ir gan augstas intelektuālas<br />

spējas, gan kāda speciāla vajadzība<br />

(visbiežāk disleksija). Daudzas<br />

Rietumu valstis var nosaukt savus<br />

izcilos cilvēkus, kuriem ir mācīšanās<br />

traucējumi, un dara to ar<br />

lepnumu, jo atbilstoša palīdzība<br />

izglītībā šiem cilvēkiem ir ļāvusi<br />

sevi pilnībā realizēt. Latvijā<br />

gandrīz neviens profesionāli un<br />

sabiedriski veiksmīgs cilvēks,<br />

kuram ir kāds mācīšanās traucējums,<br />

nav vēlējies sevi identificēt.<br />

Ko šī terminoloģiskā un<br />

praktiskā Latvijas un attīstīto<br />

pasaules valstu atšķirība<br />

nozīmē mūsu skolēniem, viņu<br />

ģimenēm un skolām<br />

Pirmkārt, tā nozīmē to, ka<br />

ļoti liela daļa mūsu skolēnu ar<br />

lasīšanas traucējumiem savās<br />

skolas gaitās cīnās ar disleksijas<br />

radītajiem ierobežojumiem tikai<br />

saviem un savas ģimenes spēkiem,<br />

bez jebkāda pedagoģiska<br />

un tehnoloģiska atbalsta.<br />

Otrkārt, jo tālāk izglītībā šie<br />

skolēni virzās, jo mazāku palīdzību<br />

viņi saņem – tā praktiski<br />

neeksistē vidējā un augstākajā<br />

izglītībā, lai gan tad tā ir vēl<br />

vairāk vajadzīga nekā zemākos<br />

izglītības līmeņos, jo pieaug<br />

apgūstamā materiāla apjoms un<br />

Norvēģijā vidējā izglītībā atbalstu saņem katrs<br />

jaunietis, kas lasīšanas skrīninga testā, sākot<br />

mācības vidusskolā, izlasa 70% no vecuma normas.<br />

Norvēģu pedagogi uzskata, ka katram jaunietim,<br />

kas lasa par 30% mazāk nekā viņa klasesbiedri,<br />

ir vajadzīga palīdzība, lai viņa vājā lasītprasme<br />

negatīvi neietekmētu spējas pilnvērtīgi mācīties<br />

sarežģītības pakāpe. Treškārt, tas<br />

nozīmē to, ka mūsu skolām un<br />

skolotājiem daudz vairāk ir jādara<br />

šo skolēnu labā skolas līmenī,<br />

jo valsts līmenī tam nav nekāda<br />

atbalsta – ne tiesiskā regulējuma,<br />

ne IKT nodrošinājuma, ne adaptīvo<br />

tehnoloģiju, ne finansējuma,<br />

kas vienlīdzīgi sekotu katram<br />

skolēnam.<br />

Jo vairāk drukāta teksta/<br />

materiāla cilvēkam jāizlasa, jo<br />

spilgtāk izpaužas tā atšķirība, kas<br />

ir starp labu, tipisku lasītāju un<br />

cilvēku, kuram ir lasīšanas traucējumi<br />

vai disleksija, – cilvēks ar<br />

lasīšanas traucējumiem nekad<br />

nespēs izlasīt tik daudz, cik no<br />

viņa tiek gaidīts kādā noteiktā<br />

izglītības posmā un cik bez īpašas<br />

piepūles izlasīs viņa biedrs,<br />

tipisks lasītājs. Cilvēks ar lasīšanas<br />

traucējumiem vienmēr izlasīs<br />

mazāk, un tas liegs viņam piekļuvi<br />

tai mācību vielai, kas viņam<br />

ir jāapgūst, vai informācijai, kas<br />

viņam svarīga. Piemēram, Norvēģijā<br />

vidējā izglītībā atbalstu saņem<br />

katrs jaunietis, kas lasīšanas<br />

skrīninga testā, sākot mācības<br />

vidusskolā, izlasa 70% no vecuma<br />

normas; tātad norvēģu pedagogi<br />

uzskata, ka katram jaunietim, kas<br />

lasa 30% mazāk nekā viņa klasesbiedri,<br />

ir vajadzīga palīdzība,<br />

lai viņa vājā lasītprasme negatīvi<br />

46


neietekmētu gan viņa spējas<br />

pilnvērtīgi mācīties, gan adekvāti<br />

parādīt savas zināšanas pārbaudes<br />

darbos. Tas nozīmē to, ka tad,<br />

ja nedēļā skolēnam ir jāizlasa 100<br />

lappušu teksta, skolēns ar lasīšanas<br />

traucējumiem izlasīs tikai 70,<br />

bet, palielinoties izlasāmā materiāla<br />

apjomam, šī atšķirība būs<br />

vēl lielāka – ja būs jāizlasa 1000<br />

lappušu, starpība būs jau 300<br />

lappušu.<br />

ASV ārste un pētniece<br />

Sallija Šeivica (Sally Schaywitz)<br />

savā grāmatā Pārvarot disleksiju<br />

(Overcoming Dyslexia) norāda, cik<br />

milzīga ir atšķirība informācijas<br />

pieejamībai starp labākajiem<br />

un sliktākajiem lasītājiem – labs<br />

lasītājs divās dienās izlasa tādu<br />

teksta apjomu, kādu slikts lasītājs<br />

izlasīs visa gada laikā. Vājš lasītājs<br />

lasa apmēram vienu minūti<br />

dienā, gada laikā izlasot apm.<br />

8000 vārdu, bet labs lasītājs lasa<br />

vairāk nekā 20 min. dienā, gadā<br />

izlasot 1,8 milj. vārdu (Schaywitz,<br />

Sally. Overcoming Dyslexia, New<br />

York: Vintage Books, 2005 (2003),<br />

106.). Labā izglītībā šī atšķirība ir<br />

jāmēģina maksimāli samazināt.<br />

Izstrādā dažādus alternatīvus<br />

mācību vielas iegūšanas<br />

veidus, izmantojot informācijas<br />

un komunikāciju tehnoloģijas<br />

Lai mazinātu šo milzīgo atšķirību<br />

(un atšķirības, kas nav tik<br />

lielas, bet tomēr ietekmē skolēnu<br />

un studentu piekļuvi informācijai),<br />

daudzās attīstītajās valstīs<br />

ir izstrādāti dažādi alternatīvi<br />

mācību vielas iegūšanas veidi, izmantojot<br />

informācijas un komunikāciju<br />

tehnoloģijas (IKT). Šajā<br />

rakstā atspoguļošu galvenokārt<br />

Skandināvijas valstu – Zviedrijas,<br />

Norvēģijas, Dānijas – un Lielbritānijas<br />

pieredzi. Šo valstu skolās IKT<br />

– balss sintezatorus, audio mācību<br />

grāmatas un citas adaptīvās<br />

tehnoloģijas – izmanto 8–12%<br />

vispārizglītojošo skolu skolēnu.<br />

Skolēni, kas palīdzību izmantojoši<br />

vispārējā izglītībā, turpina to<br />

saņemt arī augstākajā.<br />

Galvenais atbalsts, lai skolēni<br />

varētu kompensēt savu ierobežoto<br />

pieeju mācību grāmatām<br />

un daiļliteratūrai, ir iespēja tekstu<br />

noklausīties, nevis lasīt. Tas tiek<br />

realizēts, pārveidojot tekstu<br />

audio materiālā (vai Braila rakstā<br />

neredzīgiem vai vājredzīgiem<br />

cilvēkiem). Piemēram, Lielbritānijā<br />

astotā daļa cilvēku izglītībā<br />

nespēj lasīt drukātu tekstu – viņi<br />

to klausās sev ērtā audio formātā.<br />

Vispieejamākais audio formāts ir<br />

teksta nolasīšana ar balss sintezatoru<br />

jeb mākslīgo balsi (text-tospeech<br />

– angļu val.). Balss sintezators<br />

ir adaptīva tehnoloģija, kas<br />

nolasa jebkuru digitālu tekstu.<br />

Balss sintezators salīdzinājumā<br />

ar audio grāmatām ir universāls<br />

– tas dod skolēnam pieeju jebkuram<br />

tekstam, nevis tikai tiem,<br />

kas jau ir ierunāti grāmatās. Lai<br />

skolēns varētu piekļūt jebkuram<br />

tekstam, kuru lasa viņa klasesbiedri,<br />

ir nepieciešams personālais<br />

dators, ieskenēts lasāmais<br />

teksts, balss sintezatora programma<br />

un austiņas, ja darbs notiek<br />

klasē. Balss sintezatora priekšrocība<br />

– ne tikai jebkura digitāla<br />

teksta nolasīšana, bet arī iespēja<br />

skolēnam strādāt vienlaicīgi ar<br />

saviem klasesbiedriem, negaidot,<br />

kad viņam kāds tekstu izlasīs<br />

priekšā. Lai skolēni ar lasīšanas<br />

traucējumiem varētu strādāt ar<br />

tiem pašiem tekstiem vienlaicīgi<br />

ar pārējo klasi, skolotājiem<br />

iepriekš ir skaidri jāzina, kas tiks<br />

darīts nākamajā(-ās) stundā(-ās),<br />

lai skolotājs un skolēns varētu sagatavoties<br />

– ieskenēt vajadzīgās<br />

lappuses no mācību vai citām<br />

grāmatām. Piemēram, Zviedrijā<br />

izmantot datoru un adaptīvās<br />

tehnoloģijas māca gan skolēnus,<br />

gan skolotājus, gan vecākus, lai<br />

visi varētu palīdzēt skolēnam.<br />

Zviedrijā skolēnus ar PC nodrošina<br />

skola (pašvaldība) – ja skolēna<br />

disleksija ir mērena, viņam dators<br />

tiek nodrošināts tikai skolā, ja tā<br />

ir smaga – arī mājās. Norvēģijā<br />

jau vairākus gadus pašvaldība<br />

pilnīgi visus vidusskolēnus nodrošina<br />

ar PC, tādēļ skolēni ar disleksiju<br />

vairs nav īpaša grupa, jo<br />

IKT mācībās izmanto pilnīgi visi<br />

vidusskolēni. Kopš 2009./2010.<br />

gada norvēģu vidusskolās un<br />

ģimnāzijās visi mācību līdzekļi<br />

ir digitalizēti. Tas ir ļoti labvēlīgi<br />

jauniešiem ar lasīšanas traucējumiem<br />

– izmantojot adaptīvās<br />

tehnoloģijas, viņi var klausīties<br />

jebkuru mācību grāmatu jebkurā<br />

priekšmetā jebkurā laikā.<br />

Svarīgi arī ģimenei<br />

Iespēja skolēnam patstāvīgi<br />

piekļūt tekstam ir svarīga ne<br />

tikai viņam pašam, bet arī viņa<br />

ģimenei. Tā atbrīvo vecākus no<br />

nepieciešamības lasīt mācību<br />

vielu priekšā skolēnam ar disleksiju.<br />

Vecāki, kuriem tā ir ikdiena,<br />

zina, cik daudz laika un enerģijas<br />

prasa skolas mācību grāmatu<br />

skaļa lasīšana savam bērnam. Tas<br />

prasa ne tikai milzīgu piepūli no<br />

vecākiem, bet ir arī ierobežojoši<br />

– skolēns savās mācībās ir ļoti<br />

atkarīgs no citiem cilvēkiem. Lai<br />

arī Latvijā skolēni ar disleksiju un<br />

viņu vecāki parasti nedalās savā<br />

ikdienas realitātē ar citiem, priekšā<br />

lasīšana pašreiz mūsu valstī ir<br />

vienīgais veids, kā atbalstīt jaunieti<br />

ar lasīšanas traucējumiem.<br />

Tas, ka jaunais cilvēks ir atkarīgs<br />

no citiem informācijas ieguvē, ir<br />

degradējoši ne tikai viņa spējai<br />

mācīties un iegūt citu viņam<br />

svarīgu informāciju, bet sāpīgi<br />

Lielbritānijā astotā daļa cilvēku izglītībā nespēj<br />

lasīt drukātu tekstu – viņi to klausās sev<br />

ērtā audio formātā<br />

arī viņa pašcieņai. Lieki piebilst,<br />

ka skolēni ar disleksiju ar prieku<br />

klausītos ne tikai mācību grāmatas,<br />

bet arī daiļliteratūru, ja vien<br />

viņiem būtu tāda iespēja. Tas arī<br />

mazinātu aizspriedumus, ka visi<br />

jaunieši, kas nelasa nopietnas grāmatas,<br />

dara to intereses trūkuma<br />

dēļ. Ļoti liela daļa mūsu skolēnu<br />

(vismaz 20%, pēc OECD SSNP<br />

datiem) nelasa biezas un vērtīgas<br />

grāmatas, jo viņi vienkārši nespēj<br />

to izdarīt savas nepietiekamās<br />

lasītprasmes dēļ.<br />

Ja Skandināvijas valstīs un<br />

Lielbritānijā IKT mācībās izmanto<br />

apmēram 10% skolēnu, tad<br />

Latvijā – būtībā neviens, jo mūsu<br />

skolās ne tikai nav pieejamas<br />

adaptīvās tehnoloģijas, bet pat<br />

arī datori, kas vismaz mazinātu<br />

skolēnu ar disleksiju iespējas<br />

veidot elektroniskus pierakstus<br />

stundās un iesniegt elektroniskus<br />

pārbaudes darbus. ■<br />

47


PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE<br />

Fizikas skolotāju konference<br />

– kas jāzina fizikas<br />

skolotājiem<br />

Kopš Latvijas Fizikas skolotāju<br />

asociācijas (LFSA) dibināšanas<br />

1999. gadā viena no mūsu<br />

tradīcijām ir ikgadējās skolotāju<br />

konferences rudenī – tās ir kļuvušas<br />

par neatņemamu un būtisku<br />

asociācijas darbības sastāvdaļu.<br />

Arī šogad fizikas skolotāji 19. un<br />

20. oktobrī pulcējās Rēzeknes<br />

Valsts ģimnāzijā jau uz 14. konferenci.<br />

Lai labāk iepazītu dažādu<br />

Latvijas novadu kultūrvēsturiskās<br />

tradīcijas, apzinātu skolotāju<br />

radošās darbības novitātes<br />

reģionos un uzzinātu, kāds ir<br />

augstskolu devums izglītības<br />

jomā, konferences esam rīkojuši<br />

Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā,<br />

Ventspilī, Jēkabpilī, Kandavā,<br />

Dobelē, Cēsīs, Ogrē, Gaujienā<br />

un citur.<br />

Veidojot darba kārtību konferencei,<br />

asociācijas dome cenšas<br />

informēt asociācijas biedrus par<br />

aktualitātēm fizikas skolotāju<br />

profesionālai pilnveidei, par<br />

jaunāko un aktuālo fizikas zinātnē<br />

Latvijā un pasaulē; bieži viesi<br />

konferencēs ir jauno mācību<br />

grāmatu un metodisko līdzekļu<br />

autori, Latvijas augstskolu pārstāvji,<br />

kā arī fizikas, astronomijas,<br />

psiholoģijas un IT zinātņu speciālisti.<br />

Skolotāji iegūst informāciju<br />

par ES projektiem un iespējām<br />

tajos piedalīties, par skolēnu<br />

dalību, rezultātiem, pieredzi un<br />

iespaidiem starptautiskajās fizikas<br />

olimpiādēs un zinātniski pētniecisko<br />

darbu konkursos. Katrā<br />

no konferencēm tiek aplūkoti<br />

metodikas jautājumi, ir ekskursijas<br />

uz fizikas skolotājus interesējošiem<br />

objektiem (Aiviekstes<br />

HES, Hanzas elektronika, Suntažu<br />

observatorija u. c.), augstskolu<br />

laboratorijām, mākslas skolām.<br />

Vakara saviesīgajā daļā skolotājus<br />

ir priecējuši gan vietējie<br />

tautas deju kolektīvi, gan kori,<br />

teātri, gleznotāji, esam kavējušies<br />

atmiņās par iepriekšējā gadā ārzemju<br />

ekskursijās redzēto. Parasti<br />

cenšamies iepazīt skolu, kurā<br />

notiek konference. Tā arī šogad<br />

mūs laipni uzņēma Rēzeknes<br />

Valsts ģimnāzija un tās direktors<br />

Aivars Vilkaste; pēc viņa apsveikuma<br />

ievadvārdiem dalībniekus<br />

priecēja ģimnāzijas tautas deju<br />

kolektīva Vadži un dziedātāju<br />

priekšnesumi. Un tad kopā ar<br />

ģimnāzijas fizikas skolotāju Annu<br />

Buli veidotā konference var sākt<br />

darbu!<br />

CE iesniedzamo laboratorijas<br />

darbu izstrādes un<br />

vērtēšanas organizēšana<br />

skolā. Izmaiņas 2012./2013.<br />

mācību gadā<br />

VISC speciālists Austris<br />

Cābelis kopā ar Loretu Juškaiti<br />

(Rīgas Valsts 3. ģimnāzija) savā<br />

pārskatā CE iesniedzamo laboratorijas<br />

darbu izstrādnes un<br />

vērtēšanas organizēšana skolā.<br />

Izmaiņas 2012./2013. mācību<br />

gadā uzsvēra, ka CE šobrīd rāda,<br />

kā vajadzētu mainīties mācību<br />

procesam skolās, rosinot aktīvu<br />

skolēnu darbību stundās: CE lielā<br />

mērā arī nosaka, kāds būs mācību<br />

process. Lielais eksperimentālo<br />

prasmju pielietojuma nepieciešamības<br />

īpatsvars visās<br />

4 eksāmena daļās ļauj secināt, ka,<br />

neveicot laboratorijas un eksperimentālos<br />

darbus skolās, nevar<br />

gūt labus rezultātus eksāmenā.<br />

Tika analizēti iepriekšējā gada<br />

iesniegto darbu fragmenti un<br />

trūkumi; doti padomi, kā rīkoties<br />

skolotājam, lai nodrošinātu<br />

darbu autentiskumu, kvalitāti un<br />

atbilstību jaunākajām prasībām.<br />

Skolotāji saņēma metodiskus<br />

ieteikumus, darbu piemērus<br />

un skaidrojumu izmaiņām šim<br />

mācību gadam. Tika norādīts, ka<br />

joprojām mācībās lielāka uzmanība<br />

jāpievērš lielumu klasifikācijai<br />

(skolēni uzrāda 2 un vairākus<br />

neatkarīgos lielumus, nenorāda<br />

fiksēto lielumu u. c.), bieži hipotēze<br />

neatbilst situācijas aprakstam<br />

vai izvirzītajai problēmai, ir<br />

nekvalitatīvi veikta analīzes un<br />

eksperimenta izvērtēšanas daļa.<br />

Biruta Šķēle, Latvijas Fizikas<br />

skolotāju asociācijas prezidente<br />

Novitātes mācībās<br />

Ar novitātēm mācībās un<br />

skolotāju metodiskajā darbībā<br />

ārzemēs kolēģus iepazīstināja Rīgas<br />

Valsts 2. ģimnāzijas skolotāja<br />

Ilva Cinīte, Pumpuru vidusskolas<br />

skolotāja Ausma Bruņiniece un<br />

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas<br />

pasniedzēja Inese Dudareva. Kolēģi<br />

tika iepazīstināti ar eTwinning<br />

kā skolu sadarbības programmu<br />

Eiropā un rīku un vidi skolotāju<br />

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai,<br />

kas ietver kursus,<br />

konferences, pieredzes apmaiņu<br />

un jaunu kontaktu dibināšanu.<br />

No 1. Pasaules fizikas izglītības<br />

konferences Turcijā tika atvestas<br />

jaunas atziņas par nepieciešamību<br />

mācīt skolēnus domāt<br />

un darboties praktiski, vairāk<br />

mācībās izmantot sensorus un<br />

vienkāršus demonstrējumus.<br />

Skolotājas īpaši bija iedvesmojis<br />

uz viena stenda lasāmais moto<br />

Izglītots skolēns ir kā koks, kura<br />

augļi ir satura zināšanas, koka saknes<br />

ir prasmes, bet lietus lāses, kas<br />

krīt cauri lapotnei, rāda, kā satura<br />

zināšanas baro saknes. Kolēģi<br />

tika mudināti pārņemt pieredzi,<br />

iesaistoties Microsoft Partners in<br />

Learning forumos, kuros satiekas<br />

dažādu priekšmetu skolotāji.<br />

Tajos norisinās sacensības par<br />

inovatīva skolotāja titulu; vērtēts<br />

tiek nevis mācību priekšmeta saturs,<br />

bet gan skolotāja spēja izcili<br />

un mūsdienīgi strādāt ar skolēnu.<br />

Skolotāja I. Cinīte secināja, ka<br />

Latvijas skolotāju līmenis ir tik<br />

labs, ka mums ir ko rādīt šādos<br />

forumos.<br />

Mācīt, lai vērtētu Vai –<br />

vērtēt, lai mācītu<br />

Interesantu nodarbību par<br />

modernāko tehnoloģiju Eiropas<br />

skolās – interaktīvo katra skolēna<br />

vērtēšanas sistēmu – bija sagatavojuši<br />

ilglaicīgi asociācijas sadarbības<br />

partneri Lielvārda vadītāji<br />

Andris un Aivars Gribusti. Viņi<br />

nodrošināja tehnisko aprīkojumu<br />

un vadīja interaktīvo darbnīcu<br />

48


Mācīt, lai vērtētu Vai – vērtēt, lai<br />

mācītu. Kā atzīst lektori: „.. šie<br />

ir jautājumi, uz kuriem atbildes<br />

savā ikdienas mācību procesā<br />

meklē arvien vairāk skolotāju, jo<br />

mācību sasniegumu vērtēšana<br />

ir obligāta integratīva mācību<br />

procesa sastāvdaļa izglītojamā<br />

zināšanu, prasmju, attieksmju<br />

noteikšanai, kā arī mācību procesa<br />

pilnveidošanai.” Ar formatīvās<br />

vērtēšanas teorētiskajiem un<br />

praktiskajiem aspektiem fizikas<br />

skolotāji jau iepazinās Ogres<br />

konferencē Rudītes Haheles un<br />

Līgas Čakānes vadībā, tāpēc šīs<br />

vērtēšanas nozīme „efektīvai,<br />

maksimāli individualizētai un<br />

personalizētai” izmantošanai skolotājiem<br />

ir zināma. Nodarbības<br />

laikā skolotāji tika iepazīstināti<br />

gan ar metodisku pamatojumu,<br />

gan iekārtu praktisku pielietojumu,<br />

gan iespēju paplašināt un<br />

variēt mācību materiāla saturu<br />

un līmeni. Skolotāji praktiskā<br />

veidā apguva arī iekārtas izmantošanas<br />

principus un saņēma<br />

padomus ērtai un interesantai<br />

zināšanu diagnostikas lietošanai<br />

mācību stundās.<br />

Pēc kafijas pauzes konferences<br />

dalībnieki papildināja savas<br />

zināšanas vairākās darbnīcās<br />

sev aktuālajā tēmā Mūsdienīga<br />

mācīšana fizikas stundās, izmantojot<br />

jaunākās tehnoloģijas. Pēc<br />

Austra Cābeļa ievadvārdiem,<br />

akcentējot tehnoloģiju iespējas<br />

un nepieciešamību, skolotāji<br />

Lielvārda pārstāvju Andra Gribusta<br />

un Anitas Vēciņas vadītajā<br />

darbnīcā Enerģijas pārvērtību<br />

demonstrējumi un pētnieciskie<br />

darbi apguva, kā izmantot jaunas<br />

ierīces un iespējas; dalībnieki<br />

uzteica autoru moderno izklāstu<br />

un labi un interesenti sagatavoto<br />

materiālu. Savukārt pēc iZvaigznes<br />

pārstāvju – Sintijas Buhanovskas,<br />

Kristīnes Pastares, Ginta<br />

Romanovska, Līvas Mednes un<br />

Daiņa Buiļa – vadīto darbnīcu par<br />

jaunajiem interaktīvajiem materiāliem<br />

8.–9. klasēs, arī 11. un 12.<br />

klasēs apmeklēšanas dalībniekus<br />

priecēja materiālu labās pielietošanas<br />

iespējas gan jaunās vielas<br />

apguvē, gan atkārtojot mācību<br />

materiālu, kā arī jaunās iespējas<br />

vidusskolas materiāla izmantošanā.<br />

Kārlis Kravis un Mārtiņš<br />

Gulbis, kuri pārstāvēja Latvenergo,<br />

darbnīcā Kā lietot fizmix.<br />

lv fizikas mācīšanā demonstrēja<br />

daudzveidīgu materiālu stundām<br />

un ārpusstundu nodarbībām,<br />

piedāvāja savu skatījumu fizikas<br />

apgūšanai un parādīja, kā skolotājam<br />

iespējams aktīvi darboties,<br />

izmantojot pat ļoti ierobežotus<br />

materiālos līdzekļus.<br />

Pirmās dienas noslēgumā<br />

pēc iekārtošanās kopmītnēs<br />

konferences dalībnieki pulcējās<br />

ģimnāzijas aktu zālē uz tradicionālo<br />

fiziķu balli. Pēc svinīgas<br />

balles atklāšanas un pirmajiem<br />

sasveicināšanās tostiem dalībnieki<br />

pie bagātīgi klātiem galdiem<br />

aktīvi apsprieda pirmās konferences<br />

dienas notikumus, priecājās<br />

par atkalredzēšanos ar saviem<br />

Latvijas kolēģiem un ģimnāzijas<br />

vadības piedalīšanos sarīkojumā,<br />

piedalījās dažādās organizatoru<br />

sagatavotajās atrakcijās, atcerējās<br />

gada notikumus un kala plānus<br />

turpmākajām tikšanās reizēm un,<br />

kā vienmēr, vietējo mūziķu pavadījumā<br />

aktīvi dejoja un dziedāja<br />

līdz pat rīta gaismai...<br />

Pierādīja, ka fizika ir visa<br />

mūsu dzīve<br />

Otrajā dienā pēc brokastīm<br />

un iepazīšanās ar Latgales<br />

keramiķu darbu Jura Kromkāna<br />

darbnīcā visi ar lielu interesi<br />

klausījāmies Latvijas Universitātes<br />

asociētā profesora Andra<br />

Muižnieka lekciju Ieskats fizikas<br />

olimpiādēs: uzdevumi novadu,<br />

valsts un starptautiskajās olimpiādēs.<br />

Informācija ļoti aktuāla,<br />

rosinoša, skolotāju auditoriju interesējoša,<br />

nepieciešama, jo kopš<br />

Jāņa Krūmiņa laikiem šāda veida<br />

informāciju ierindas skolotāji būtībā<br />

nesaņēma. Tomēr vislielāko<br />

konferences dalībnieku sajūsmu<br />

izraisīja 2 darbnīcas: Andris<br />

Muižnieks un Paulis Paulins<br />

kopīgi vadīja darbnīcu Pašgatavotu<br />

ierīču izmantošana izpratnes<br />

veidošanai un padziļināšanai elektrībā<br />

un M. Gulbis un K. Kravis –<br />

Fizikas eksperimenti ārpus skolas,<br />

izmantojot fizmix.lv. Sajūsmas<br />

saucieni un aplausi šo nodarbību<br />

laikā bija dzirdami visā skolā, un,<br />

darba grupām mainoties vietām,<br />

vienīgais kolēģu komentārs bija:<br />

„Super, bet neko neteikšu – tas ir<br />

pašiem jāredz!” Fizikas skolotāji<br />

LFSA 14. konferences izvērtējumā<br />

par Andri Muižnieku rakstīja:<br />

„Visvērtīgākā nodarbība ar<br />

vispaliekošāko iespaidu”; darbnīcā<br />

„parādīja, kā ar vienkāršiem<br />

materiāliem demonstrēt fizikas<br />

likumsakarības”, „daudz rosinošu<br />

ideju koncentrētā veidā, lai radītu<br />

interesi un veicinātu skolēna<br />

izpratni par mācāmo tematu”,<br />

„demonstrējumiem ir vistiešākā<br />

sasaiste ar ikdienu un sadzīvi” utt.<br />

Savukārt fizmix.lv puiši izpelnījās<br />

epitetus „pārsteidzoši, atraktīvi,<br />

aizrautīgi, interesanti, praktiski,<br />

reāli...”. Skolotāji novērtēja, ka<br />

redzētais un praktiski darbnīcā<br />

paveiktais ir devis idejas fizikas<br />

pēcpusdienām, ārpusstundu<br />

nodarbībām, aizraujošai fizikas<br />

mācīšanai un „pierādīja, ka fizika<br />

ir visa mūsu dzīve”. Lielais paldies<br />

par tik interesanti sagatavotām<br />

un rosinošām nodarbībām!<br />

A. Vēciņas lekcija Jauna<br />

pieeja uzdevumu veidošanā 10.<br />

klasei, izmantojot Marzano taksonomiju<br />

konferences noslēgumā<br />

ieinteresēja klausītājus, atklājot<br />

jaunas (ne mums visiem zināmas)<br />

un būtiskas mūsdienu izglītības<br />

tendences, kas varētu palīdzēt<br />

modernizēt dažādus izglītības<br />

aspektus un iedvesmot meklēt<br />

praktiskus risinājumus mūsdienu<br />

izglītības problēmām (21. gadsimts<br />

tomēr!). Lektore salīdzināja<br />

Latvijā tik absolutizēto Blūma<br />

taksonomiju ar Roberta Marzano,<br />

parādot atšķirības mērķu izvirzīšanā<br />

un norādot, ka R. Marzano<br />

interpretācijā zināšanas ir<br />

„atslēga domāšanas procesam”.<br />

Auditoriju iepriecināja tēlainais<br />

salīdzinājums, ka „zināšanas ir<br />

degviela jebkura lieluma un sarežģītības<br />

mašīnai”. Ar spilgtiem<br />

piemēriem, profesionāli vērtīgiem<br />

padomiem un auditorijas<br />

iesaistīšanu aktīvā darbībā, izvērtējot<br />

piedāvātos uzdevumus,<br />

Anita demonstrēja, kā R. Marzano<br />

pamato zināšanu klātbūtni<br />

visos līmeņos: sākot ar zināšanu<br />

apguvi, tad – izpratni, analīzi un –<br />

beidzot – zināšanu izmantošanu.<br />

Ar piemēriem tika parādīts, kā<br />

skolēns zināšanas varētu izmantot<br />

lēmumu pieņemšanā, izvēloties<br />

labāko alternatīvu; problēmu<br />

risināšanā – izstrādājot savu stratēģiju<br />

vai izdomājot citu, saviem<br />

apstākļiem piemērotu veidu;<br />

eksperimentāli pētot problēmu:<br />

pārbaudot, kas notiktu, ja... un<br />

izpētot, kā un kāpēc konkrētais<br />

process ir noticis. ■<br />

49


MAZĀS SKOLAS<br />

Skola kā kopienas resurss<br />

– mācīšanās atrast iespējas<br />

un risinājumus<br />

Par to, ko spēj izdarīt maza cilvēku grupa, ja tai ir lepnums<br />

par sevi un savu valsti.<br />

Kā skaista ieskaņa valsts<br />

svētku periodam bija 26. oktobrī<br />

notikusī noslēguma konference,<br />

kurā savu kulmināciju sasniedza<br />

laika ziņā īss, bet darbiem un<br />

notikumiem piesātināts projekts,<br />

kurā piedalījās vietējās kopienas<br />

līmeņa biedrības no 12 Latvijas<br />

pašvaldībām, tostarp 8 Sorosa<br />

fonda – Latvija iniciatīvas Pārmaiņu<br />

iespēja skolām dalībskolas,<br />

kuras nu jau sevi pozicionēja kā<br />

vietējās biedrības. „Šis ir patriotisks<br />

pasākums, kurā mēs<br />

redzējām labas lietas, ko cilvēki<br />

dara Latvijā. Tas ir labākais, ko<br />

mēs varam darīt, – valsts svētkos<br />

parādīt plašākā mērogā, ko spēj<br />

izdarīt maza cilvēku grupa, ja<br />

tai ir lepnums par sevi un savu<br />

valsti,” konferences noslēgumā<br />

teica Laura Miķelsone no Brocēnu<br />

vidusskolas un pašvaldības,<br />

kura kopā ar savu komandu uz<br />

Siguldu gan atveda brīnišķīgus<br />

stāstus par paveikto, gan savāca<br />

kaudzēm ideju tālākajiem darbiem.<br />

Projekta un visas starptautiskās<br />

iniciatīvas mērķis bija sadarbības<br />

tīklu veidošana un vietējās<br />

kopienas organizāciju spēcināšana.<br />

Tā bija iespēja atklāt kopienās<br />

esošo enerģiju, daudzveidību,<br />

resursus, par kuriem cilvēki bieži<br />

vien pat neiedomājas.<br />

Latvijā īstenotā projekta<br />

Kā apvienot indivīda vajadzības<br />

un kopienas labsajūtas pieaugumu:<br />

atbalsts vietējo nevalstisko<br />

organizāciju lomas spēcināšanai<br />

Beverīnas novada biedrība Iespēju durvis radās SFL iniciatīvas<br />

Pārmaiņu iespēja skolām ietekmē, apvienojoties cilvēkiem, kuri<br />

tic sava novada un tā cilvēku nākotnei.<br />

uzmanības centrā tika izvirzīta<br />

izpratnes veicināšana par skolu<br />

kā kopienas resursu, kā arī skolu<br />

un biedrību sadarbības spēcināšana.<br />

Tajā organiski apvienojās<br />

vairāku iepriekšējo iniciatīvu<br />

pieredze, tostarp SFL iniciatīvas<br />

Pārmaiņu iespēja skolām pieredze<br />

pozicionēt skolu kā kopienu<br />

saliedējošu elementu, Izglītības<br />

attīstības centra (IAC) 2011. gadā<br />

Aija Tūna, SFL iniciatīvas Pārmaiņu<br />

iespēja skolām vadītāja,<br />

projektu konsultante<br />

īstenotā ES finansētā projekta<br />

Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai<br />

pieredze, kura gaitā kopienu<br />

līmenī tika apzinātas pilsoniskās<br />

līdzdalības pavērtās iespējas. IAC<br />

sadarbības tīkla skolu ilggadējā<br />

pieredze apliecina, ka mācību<br />

standarti un lieliska metodika ir<br />

tikai sākuma punkts ikviena skolēna<br />

un skolotāja dzīvesdarbībai.<br />

Šo pāris mēnešu laikā redzējām,<br />

kā atraisās kopienās esošā<br />

enerģija, atplaukst un mainās<br />

cilvēki, kā pieaug viņu pašvērtējums,<br />

kā pamazām rodas ticība,<br />

ka cilvēku prasmes un domas ir<br />

nozīmīgas. Projekta dalībnieki<br />

mācījās saskatīt kopienās esošo<br />

daudzveidību dalībnieku, darbību,<br />

vietu, vajadzību un visādā<br />

citādā ziņā, ieraudzīja resursus,<br />

kurus var izmantot efektīvāk,<br />

turpat blakus atrada jaunus sadarbības<br />

partnerus un draugus,<br />

iespaidus, idejas un risinājumus.<br />

Veiksmes atslēga – vajadzībās<br />

balstīti risinājumi<br />

Nepilnu trīs mēnešu laikā<br />

visās 12 dalīborganizācijās notika<br />

daudzveidīgas aktivitātes, bet<br />

kopīgais bija tas, ka ikvienā gadījumā<br />

tās ietvēra un atspoguļoja<br />

vietējās sabiedrības vajadzības<br />

un intereses. Tā arī ir būtiskā atšķirība:<br />

vai projektu veidotāji un<br />

īstenotāji iekļauj tādas darbības,<br />

par kurām paši jūtas komfortabli<br />

un kas ir, maigi izsakoties, tradicionālas,<br />

vai iet jaunus ceļus,<br />

veidojot nepierastas kombinācijas<br />

gan dalībnieku, gan pašu<br />

darbību ziņā. Un, kaut arī skolas<br />

vārds ne vienmēr ir pirmajā vietā,<br />

skolas – skolēnu un pedagogu<br />

– klātbūtne bijusi visur, jo viņi<br />

taču ir visīstākie savas kopienas<br />

locekļi. Lūk, daži darbību piemēri:<br />

Kazdangas biedrība Kodols<br />

koordinēja vairākas Alokstes<br />

upes tīrīšanas talkas, kopumā<br />

iztīrīti vairāk nekā 8 km upes,<br />

un šajā darbā plecu pie pleca<br />

strādāja gan jaunieši, gan vidē-<br />

50


jās un vecākās paaudzes cilvēki.<br />

Ar īpašu daudzveidību izcēlies<br />

Brocēnu biedrības Ģimenes ligzda<br />

projekts; noticis gan pasākums<br />

Ar pasaku azotē, kura laikā notiek<br />

pasaku lasīšana pirmsskolas<br />

vecuma bērniem, gan jauniešu<br />

un pensionāru Kafija ar politiķiem,<br />

gan brīvdabas kino izrāde,<br />

sarunas uz dīvāniņa, sava novada<br />

atspoguļošana fotogrāfijās, un<br />

tas vēl nebūt nav viss. Savukārt<br />

Siguldā biedrība Cerību spārni<br />

noorganizēja pasākumu Rudens<br />

brīnums 2012: vietējie iedzīvotāji<br />

varēja apskatīt rudens velšu izstādi,<br />

kā arī degustēt pašu sagatavotos<br />

gardumus ziemai. Līvānos<br />

biedrība Baltā māja koordinēja<br />

labdarības akcijas Kopā labāk norisi;<br />

tās dalībnieki dāvināja Līvānu<br />

Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcai<br />

šūtus spilventiņus un krēslu<br />

paliktņus. Īpaši sirsnīga bijusi<br />

senioru ideja izgatavot un nodot<br />

Līvānu novada dzimtsarakstu<br />

nodaļai pašu adītus zābaciņus, lai<br />

tie tiktu dāvināti Līvānu novada<br />

jaundzimušajiem bērniem. Balvu<br />

novada Briežuciemā biedrība<br />

Saulessvece mudināja jaunu<br />

prasmju apgūšanu dekupāžas<br />

darbnīcās, apkaimes iekārtošanu,<br />

kā arī bērnu un jauniešu grāmatas<br />

par projekta norisi veidošanu.<br />

Kā saka šī projekta vadītāja un<br />

dvēsele Silvija Ločmele, „tā bija<br />

iespēja atklāt vietējos talantus,<br />

piemēram, ielu vingrotājus, uzzināt,<br />

par ko sapņo šie jaunieši, un<br />

Balvu novada Briežuciemā biedrība Saulessvece mudināja jaunu<br />

prasmju apgūšanu dekupāžas darbnīcās, apkaimes iekārtošanu,<br />

kā arī bērnu un jauniešu grāmatas par projekta norisi veidošanu.<br />

Atceramies, ka kopiena esam mēs paši, tāpēc jāvirzās<br />

no sadrumstalotības uz veselumu, no varas pozīcijām<br />

uz savstarpēju atbalstu un sadarbību. Jāturpina mācīties<br />

sarunāties, sazināties un sadarboties, jo izrādās, ka<br />

tad, kad beidzam pieprasīt un konkurēt un sākam sarunāties,<br />

mēs esam cits citam interesanti un vajadzīgi, sadzirdam<br />

un saprotam cits citu un varam paveikt daudz vairāk<br />

spert pirmos soļus, lai šie sapņi<br />

īstenotos”. Citā Latvijas pusē,<br />

Kurmenē, biedrība Kurmenes viļņi<br />

īstenoja aktivitātes ar kopējo<br />

nosaukumu Citāda Kurmene –<br />

notika sporta diena ar orientēšanos<br />

un virvju trase, ģimenēm ar<br />

bērniem bija iespēja aizbraukt uz<br />

Rīgas Zooloģisko dārzu, notika<br />

radošās ēst gatavošanas sacensības,<br />

kā arī Vecumnieku novada<br />

biedrību seminārs savstarpējās<br />

sadarbības prasmju spēcināšanai.<br />

Beverīnas novada biedrība<br />

Iespēju durvis radās SFL iniciatīvas<br />

Pārmaiņu iespēja skolām<br />

ietekmē, apvienojoties cilvēkiem,<br />

kuri tic sava novada un tā cilvēku<br />

nākotnei. Linda Krūmiņa stāsta:<br />

„Šī projekta ietvaros mēs turpinām<br />

veicināt veselas, gudras un<br />

aktīvas sabiedrība veidošanos<br />

Beverīnā; cilvēki iesaistās, tēvi<br />

būvē bērnu rotaļu laukumus,<br />

kopīgi strādājam un kopīgi atpūšamies,<br />

un izrādās, ka atsaucība<br />

ir lielāka, nekā gaidījām.” Tēvu<br />

aktivitāte pamanīta arī Briežuciemā,<br />

kur cilvēki iekārto apstādījumus<br />

un „neprasa ne santīma,<br />

jo saprot, ka tas ir viņu bērniem”,<br />

saka projekta vadītāja Silvija Ločmele.<br />

Savukārt Dagdas novada<br />

biedrības Nākotnei dalībnieces<br />

stāsta, cik brīnišķīgi bijis uzņemt<br />

ciemiņus no Vīpes, kuri mācīja<br />

tapošanu, filcēšanu, ziepju vārīšanu<br />

un daudzas citas lietas, kā arī<br />

apskatīja vietējos skaistumus, par<br />

ko, kā saka Žanna Ļaha, „vietējie<br />

bija tik priecīgi, jo neviens neatceras,<br />

ka pie mums kāds būtu<br />

braucis ekskursijā”.<br />

Interesanti, ka situācijā, kad<br />

katrai no dalībvalstīm bija iespēja<br />

pretendēt uz noteiktu finansējumu,<br />

Latvijas kopienu organizācijas<br />

atšķirībā no pārējām<br />

dalībvalstīm nolēma savā starpā<br />

nekonkurēt un iesniedza kopīgu<br />

projekta pieteikumu, kurā tika<br />

apvienota kopīgā mācīšanās un<br />

tīklošanās un praktiskās vietējās<br />

darbības. Tādējādi projekta<br />

pieteikums ne vien tika atbalstīts,<br />

bet saņēma papildu finansējumu,<br />

jo uzskatāmi demonstrēja, kā<br />

iespējams apvienot NVO kapacitātes<br />

paaugstināšanu un praktisku<br />

darbību, kurā piedalās un<br />

kuras rezultātus jūt paši kopienas<br />

iedzīvotāji. Kā atzina vadošās<br />

organizācijas biedrības Cerību<br />

spārni pārstāvji, „tas apliecina, ka<br />

sadarbība atmaksājas un, kopā<br />

darot, var sasniegt labus rezultātus”.<br />

Laba mācība, ko paturēt<br />

prātā turpmākajam darbam.<br />

Esam iemācījušies saskatīt<br />

iespējas<br />

Pats lielākais projekta ieguvums<br />

– visi dalībnieki pamanīja,<br />

kā mainās cilvēki un vietas, kā<br />

51


atraisās talanti un pieaug potenciāls<br />

– cilvēka, organizācijas un<br />

kopienas līmenī, kā cilvēki sāk<br />

uzņemties atbildību par savā<br />

kopienā notiekošo. „Iemācījāmies<br />

atrast iespējas un risinājumus,”<br />

tāda bija arī viena no galvenajām<br />

atziņām kopienu projekta noslēguma<br />

konferencē Siguldā. Kā teica<br />

paši dalībnieki, „ar gandarījumu<br />

vērojām, kā skola un biedrība<br />

sadarbojas, un vairs nav svarīgi,<br />

kas ko dara, ja darāmais vērsts uz<br />

visu kopīgo labumu”.<br />

Kaut arī daļai no dalībniekiem<br />

jau bija vērā ņemama<br />

projektu īstenošanas pieredze,<br />

šoreiz īpaši tika akcentēts tas,<br />

ka tika pilnveidota prasme (un<br />

varbūt arī drosme) saskatīt un<br />

radīt iespējas – un tad sākt darīt.<br />

Izrādās, ka ar minimālu papildu<br />

finansējumu var izkustēties no<br />

sastinguma punkta un paveikt<br />

daudz labu lietu un tad atrodas<br />

arī atbalstītāji. Domājot gan par<br />

skolas, gan biedrības attīstības<br />

veidošanu un darba plānošanu,<br />

kopīgā ir vairāk nekā atšķirīgā: jāsāk<br />

ar to, ka jāvienojas par mērķi<br />

un jāizveido stratēģija, kā pie tā<br />

nokļūt. Izrādās, ka iespējas, kuras<br />

var izmantot cilvēku aktivizēšanai<br />

un saliedēšanai, ir visapkārt: tā<br />

var būt aizaugusi upe, pamesta<br />

māja, tukša neremontēta telpa,<br />

bijusī vai nekad nebijusi puķu<br />

dobe, sporta un rotaļu laukums<br />

utt. Mūsu spēkos ir to visu pārvērst<br />

par kopienas – mūsu visu –<br />

ieguvumu, un, ja skola ir tā vieta,<br />

kur saplūst idejas un vajadzības,<br />

– jo labāk.<br />

Cilvēki ir mūsu dārgums<br />

Jā, un tāpēc jāmācās saskatīt<br />

cilvēkus, kuri prot, spēj un grib<br />

kaut ko darīt – visdažādākajās<br />

jomās, ko katrs no viņiem, iespējams,<br />

varēs palīdzēt, atrast ticību<br />

saviem spēkiem un varēšanai<br />

kādam citam, kurš pagaidām<br />

turējies malā un nav bijis starp<br />

aktīvajiem – vienalga, vai tas ir<br />

piektklasnieks, no skolas pirms<br />

tās beigšanas aizgājušais jaunietis,<br />

jaunā māmiņa, pirmspensijas<br />

vīrs vai seniors ar „ko nu es vairs”<br />

attieksmi; ir lietas, par kurām<br />

iemirdzas ikviena acis.<br />

Runājot par cilvēkiem,<br />

svarīgi arī pārvērtēt pašiem savu<br />

attieksmi un atrast veidus, kā<br />

nepazaudēt tos, kuri vēl ir; kā<br />

spēcināt saiknes ar tuviem un<br />

tāliem novadniekiem; kā dzīvot<br />

tā, lai pie mums gribas ciemoties<br />

un, iespējams, atgriezties, un kā<br />

labestīgi pieņemt tos, kuri iegriežas<br />

un atgriežas, radot vietu un<br />

veidu, kā padalīties ar jauno pieredzi<br />

un zināšanām. Galu galā –<br />

atceramies, ka kopiena esam mēs<br />

paši un mēs visi, tāpēc jāvirzās no<br />

sadrumstalotības uz veselumu,<br />

no varas pozīcijām uz savstarpēju<br />

atbalstu un sadarbību. Jāturpina<br />

mācīties sarunāties, sazināties<br />

un sadarboties, jo izrādās, ka tad,<br />

kad beidzam pieprasīt un konkurēt<br />

un sākam sarunāties, mēs<br />

esam cits citam interesanti un vajadzīgi,<br />

sadzirdam un saprotam<br />

cits citu un varam paveikt daudz<br />

vairāk.<br />

Tas ir kā senajā līdzībā ar<br />

akmeņiem un katedrāli: ir svarīgi<br />

neizniekoties sīkos, nesaistītos<br />

darbiņos, nenēsāt ķieģeļus, bet<br />

būvēt savas katedrāles.<br />

Kur esam pasaules kontekstā<br />

Pirms neilga laika Latvijā<br />

un visā pasaulē tika prezentēts<br />

UNESCO globālā monitoringa<br />

ziņojums par 2012. gadu, kurā<br />

akcentētā galvenā ambīcija ir –<br />

izglītība pirmajā vietā. Taču tas<br />

nozīmē arī īpašas uzmanības pievēršanu<br />

prasmju un attieksmju<br />

veidošanai. Uzmanības centrā<br />

tiek izvirzīta prasmju apgūšana<br />

un atbalsta sniegšana jauniešiem.<br />

Te mūsu projekta pieeja<br />

iederas pilnā mērā, jo prasmes<br />

neapgūst klausoties, bet darot<br />

un vislabākā darīšana sākas savās<br />

mājās, savā skolā, savā kopienā.<br />

Savukārt pozitīvas attieksmes<br />

veidošana sākas ar drošu un<br />

Kazdangas biedrība Kodols koordinēja vairākas Alokstes upes tīrīšanas<br />

talkas, kopumā iztīrīti vairāk nekā 8 km upes, un šajā darbā<br />

plecu pie pleca strādāja gan jaunieši, gan vidējās un vecākās<br />

paaudzes cilvēki.<br />

palīdzīgu vidi un atbalsta pieejamību<br />

ikvienā vecumā. Tādi ir<br />

21. gadsimta izaicinājumi – gan<br />

Briežuciemā, gan Ņujorkā, gan arī<br />

Bangladešā: atvērtība jaunajam,<br />

spēja būt pašam sev par priekšnieku<br />

un padoto, plānot un plānus<br />

īstenot, attīstoties pašam un<br />

atbalstot blakus esošo. Mēs savai<br />

kopienai – vietēji un globāli.<br />

Kas tālāk<br />

„Tā gribētos, lai šī timuriešu<br />

vienība nepajuktu,” saka Linda<br />

Krūmiņa no Beverīnas, kas vienlaikus<br />

ir gan pašvaldības deputāte,<br />

gan mazo skolu attīstības mudinātāja,<br />

gan radušās biedrības<br />

Iespēju durvis vadītāja. Taču tas,<br />

vai nepajuks, atkarīgs no katra<br />

ikdienas darba, no pieņemtajiem<br />

lēmumiem, no mūsu prioritāšu<br />

sarakstiem. Vienmēr laiks un<br />

spēks, un citi resursi atrodas tam,<br />

kas mums šķiet nozīmīgs, kam<br />

piešķiram vērtību. Kāds no semināra<br />

dalībniekiem teica: „Rasta<br />

pārliecība, ka VAJAG (!), un idejas<br />

kā mājās stāties pretī skeptiķiem.”<br />

Tas rada pārliecību, ka viss turpināsies.<br />

■<br />

52


SKOLA UN VECĀKI<br />

Risinājumi mobinga ma zināšanai<br />

skolās ir, taču tos jālieto<br />

Vai jums skolas gados bijusi situācija, kad vairāki bērni<br />

nolemj turpmāk nerunāt ar jums vai citu bērnu Vai kādu<br />

regulāri apsmējuši par augumu, ģērbšanās stilu Vai kādam<br />

klasesbiedram skolotājs ir pateicis, ka no tāda jau<br />

nekas neizaugs, tikai sētnieks Vai kādam ir bijis bail iziet<br />

no skolas, jo tur, aiz stūra, aizvien stāv bariņš vecāku<br />

bērnu, kas grūstās un izsaka nicīgas piezīmes<br />

Kristīne Dūdiņa<br />

Parasti ar vardarbību skolā<br />

mēs iedomājamies zvērīgu<br />

kautiņu ar izlauztiem zobiem.<br />

Atšķirībā no fiziskās vardarbības<br />

emocionālā vardarbība ir mazāk<br />

pamanāma, bet tāpat atstāj ļoti<br />

nopietnas sekas. Mobings ietver<br />

gan emocionālo, gan fizisko<br />

vardarbību. Tā galvenās pazīmes<br />

ir ilglaicīgums, kā arī nevienmērīgs<br />

spēku sadalījums – varmāka<br />

ir spēcīgāks par upuri vai arī<br />

varmākas ir vairāki. Konflikta vai<br />

kautiņa gadījumā parasti spēku<br />

samēri ir vienādi. Tomēr neatrisināts<br />

konflikts ar laiku var pāraugt<br />

mobingā.<br />

Saskaņā ar Pasaules Veselības<br />

organizācijas pētījuma<br />

datiem (Currie et.al. (2010). Social<br />

V. Havia informēja par Zviedrijā<br />

izmantoto metodi pretvardarbības<br />

plānu izstrādei. Tā sākas<br />

ar situācijas rūpīgu izpēti – kartēšanu,<br />

nosakot nedrošākās<br />

vietas skolā (piemēram, skolas<br />

garderobe, tualetes). Plāniem<br />

jāpalīdz reālajā situācijā, nevis<br />

jāsilda plauktus, pārliecināta<br />

Zviedrijas mobinga speciāliste.<br />

determinants of health and wellbeing<br />

in Young children. International<br />

report from 2009/2010 report.<br />

World Health Organization).<br />

Latvijas skolās ir vieni no augstākajiem<br />

vienaudžu neiecietības un<br />

vardarbības rādītājiem 38 pētītajās<br />

valstīs. Vecāku un speciālistu<br />

konferences Risinājumi drošām<br />

skolām gaitā 2. un 3. novembrī<br />

virkne Latvijas un ārvalstu speciālistu<br />

apliecināja, ka pastāv risinājumi<br />

mobinga ierobežošanai<br />

skolās, tomēr Latvijā tos reti lieto,<br />

trūkst sistēmiskas pieejas.<br />

Jana Simanovska<br />

Kristiāna Kalniņa<br />

Somijas pieredze<br />

Kā informēja Turku Universitātes<br />

pārstāve Sanna Herkama,<br />

Somijas skolu antimobinga programma<br />

(KiVa) izstrādāta universitātē,<br />

izmantojot ļoti rūpīgu pētniecisko<br />

datu analīzi. Programmu<br />

īsteno vairāk nekā 90% somu<br />

skolu, tā atzīta par ļoti iedarbīgu,<br />

tāpēc tā adaptēta arī citu valstu<br />

vajadzībām. Līdztekus programmas<br />

izstrādei tika sagatavotas arī<br />

izmaiņas likumdošanā. S. Herkama<br />

uzsvēra – mobings ir grupas,<br />

nevis individuālu personu problēma,<br />

tieši tāpēc tas jārisina skolā.<br />

Mobinga upuri un varmākas ir<br />

skaitliskā mazākumā, bet lielākā<br />

daļa mobingā piedalās netieši –<br />

vērojot. Ir ļoti svarīgi strādāt arī ar<br />

vērotājiem.<br />

Nereti uzskata, ka upuris<br />

pats izraisījis mobingu. S. Herkama<br />

uzsvēra, ka bērni, kas vairāk<br />

nekā citi pakļauti mobinga<br />

riskam – fiziski vājāki, ar zemāku<br />

pašvērtējumu –, nevar būt atbildīgi<br />

par šādu situāciju un mobings<br />

nav neizbēgama parādība.<br />

Iekļaujošā vidē šādi jūtīgi bērni<br />

netiktu pakļauti mobingam.<br />

Pētījumi rāda, ka nereti mobingu<br />

izmanto visnotaļ pozitīvi,<br />

izglītoti skolēni un līderi, lai celtu<br />

savas akcijas.<br />

Upurim jāzina, ka viņu uzklausīs un ka viņš<br />

nav vainīgs – problēma ir citur. Vardarbīgajam<br />

jāapzinās, ka nedrīkst citus aizskart un ka viņam<br />

jāmaina sava uzvedība<br />

Zviedrijas pieredze<br />

Zviedrijas mobinga speciāliste<br />

Vivi Havia iepazīstināja ar<br />

Zviedrijas antimobinga pasākumu<br />

vēsturi. 2006. gadā pieņemts<br />

likums, kas aizliedz diskriminējošu<br />

uzvedību un pazemošanu<br />

izglītības iestādēs. Ja skola nav<br />

strādājusi, lai novērstu vardarbību<br />

un mobingu, tad tai jāatlīdzina<br />

ģimenēm, kuru bērns ir<br />

upuris, samaksājot 2000 kronu.<br />

V. Havia iepazīstināja ar<br />

Zviedrijā izmantoto metodi pretvardarbības<br />

plānu izstrādei. Tā<br />

sākas ar situācijas rūpīgu izpēti<br />

– kartēšanu, nosakot nedrošākās<br />

vietas skolā (piemēram, skolas<br />

garderobe, tualetes). Plāniem<br />

jāpalīdz reālajā situācijā, nevis<br />

jāsilda plauktus. Kartēšana jāveic<br />

53


precīzi, skaidri definējot, kādas<br />

parādības un kāpēc novērotas<br />

(piemēram, grūstīšanās, apsaukāšanās,<br />

izolēšana). Tikai pēc<br />

kartēšanas tiek skaidroti mobinga<br />

cēloņi (pieaugušo uzraudzības<br />

trūkums u. c.).<br />

Nereti Latvijā problēmas<br />

risina, radot jaunus priekšmetus,<br />

kā to labi aprakstījis sociālantropologs<br />

Klāvs Sedlenieks (http://<br />

sedlenieks.wordpress.com/2012/05/17/<br />

pastum-pastum-nemacies-no-gramatas).<br />

Iepazīstoties ar Zviedrijas pieeju,<br />

redzams, ka izglītošana ir tikai<br />

viens no iespējamiem elementiem.<br />

Piemēram, konkrētā skolā,<br />

lai mazinātu vardarbību gaiteņos,<br />

tika paredzētas vairākas darbības:<br />

1) pieaugušais gaitenī starpbrīžos;<br />

2) pretvardarbības izklaidējošas<br />

aktivitātes starpbrīžos;<br />

3) skolotājs pārrunā klasē;<br />

4) kopā ar skolēniem tiek<br />

izstrādāti un pieņemti noteikumi,<br />

S. Herkama uzsver – mobings ir<br />

grupas, nevis individuālu personu<br />

problēma, tieši tāpēc tas<br />

jārisina skolā. Mobinga upuri<br />

un varmākas ir skaitliskā mazākumā,<br />

bet lielākā daļa mobingā<br />

piedalās netieši – vērojot. Ir ļoti<br />

svarīgi strādāt arī ar vērotājiem.<br />

kā uzvesties klasē un gaiteņos;<br />

5) kopīgs antimobinga izklaidējošs<br />

pasākums skolā.<br />

Antimobinga pasākumi skolā<br />

tiek veidoti, lai bērnus izglītotu,<br />

iesaistītu un arī popularizētu<br />

pozitīvu rīcību. Svarīgi, lai darbs<br />

nebūtu vienreizējs – ir nepieciešams<br />

regulārs monitorings, lai<br />

novērtētu rīcības rezultātus un<br />

paredzētu jaunus pasākumus,<br />

ja esošais plāns ir nepietiekami<br />

iedarbīgs.<br />

Nekavējoties notiek saruna<br />

ar upuri<br />

S. Herkama izstāstīja, kā<br />

rīkojas KiVa programmas skolās,<br />

ja tiek ziņots par mobingu: nekavējoties<br />

notiek saruna ar upuri,<br />

lai saprastu, kas noticis. Turklāt<br />

upurim ļoti svarīgi tikt uzklausītam<br />

un just atbalstu, jo tieši<br />

vienaldzība un atbalsta trūkums<br />

ir viņam vissāpīgākais. Pēc tam<br />

notiek pieaugušo saruna ar agresoru.<br />

Ja agresori bijuši vairāki,<br />

pārrunas tiek organizētas tā, lai<br />

viņi nepaspētu saskaņot viedokļus.<br />

Pārrunu mērķis ir bērniem<br />

skaidri likt saprast, ka mobings<br />

un emocionālā vai fiziskā vardarbība<br />

skolā netiek akceptēta,<br />

kā arī palīdz bērniem saprast, kā<br />

rīkoties citādi. Ļoti svarīgi, ka pēc<br />

noteikta laika notiek atkārtotas<br />

pārrunas, lai redzētu, vai bērnu<br />

uzvedība ir mainījusies. Vecāki ne<br />

vienmēr tiek informēti par notikušajām<br />

pārrunām, jo tā ir skolas<br />

kompetence. Mobinga samazināšanās<br />

Somijas skolās pozitīvi<br />

iespaidojusi skolēnu patiku pret<br />

skolu, kā arī uzlabojušies akadēmiskie<br />

rezultāti.<br />

Kā sprieda dalībnieki vienā<br />

no konferences darba grupām,<br />

mobingu veicina arī vecāku un<br />

skolotāju piemērs, tāpēc jāsāk<br />

būtu arī ar pieaugušo attieksmes<br />

un izturēšanās maiņu.<br />

Svarīgi strādāt ar bērniem,<br />

kas ir agresori<br />

Latvijas Universitātes Psiholoģijas<br />

nodaļas docente Ilze<br />

Damberga uzsvēra, ka ļoti svarīgi<br />

strādāt ar bērniem, kas ir agresori,<br />

un palīdzēt viņiem veidot<br />

pozitīvus izturēšanās modeļus,<br />

jo pētījumi liecina, ka šādi bērni<br />

biežāk nonāk atkarību varā vai<br />

konfliktē ar likumu. Svarīgi vecākiem<br />

ir ieklausīties bērnā un pamanīt<br />

mobingu, jo bērni nelabprāt<br />

stāsta par pāridarījumiem,<br />

viņiem ir kauns un bailes, tāpēc<br />

par pāridarījumiem nereti liecina<br />

somatiskas pazīmes, piemēram,<br />

vēdersāpes, mēdz arī pasliktināties<br />

sekmes. Vecākiem I. Damberga<br />

iesaka sākotnēji vērsties<br />

pie klases audzinātāja, sociālā<br />

pedagoga un skolas psihologa.<br />

Ja nav sekmju, nākamais solis ir<br />

vēršanās pie skolas direktora un<br />

tālāk – Bērnu tiesību aizsardzības<br />

inspekcijā. Vecāku un skolas sadarbība<br />

ir ļoti svarīga konfliktsituāciju<br />

risināšanā. Vecāki parasti<br />

kaunas un vaino sevi, ja agresors<br />

izrādās pašu bērns, tomēr jāatceras,<br />

ka arī no četrus gadus veca<br />

bērna varam prasīt atbildību par<br />

Mēs nereti uz bērniem skatāmies kā uz kaut<br />

ko negatavu, vērā neņemamu, nevis kā uz<br />

spriest spējīgām personām<br />

savu rīcību.<br />

Malina Abrahamsone no<br />

Zviedrijas nevalstiskās antimobinga<br />

kustības Friends akcentēja,<br />

ka arī skolēnus nepieciešams<br />

iesaistīt antimobinga pasākumos.<br />

Šo organizāciju 1997.<br />

gadā izveidoja meitene, kas pati<br />

piedzīvoja sociālo izstumšanu<br />

skolā. Pašreiz Friends ir ietekmīga<br />

organizācija, kas veido dažādas<br />

sociālās kampaņas, lai informētu<br />

sabiedrību par mobingu. Skolēni<br />

var kļūt par Friends pārstāvjiem<br />

savās skolās. Tomēr ļoti svarīgi<br />

bērnus nepārvērst mazos policistos<br />

un nepārlikt atbildību bērnu<br />

rokās – antimobinga pasākumi ir<br />

pieaugušo atbildība. Antimobinga<br />

politika Zviedrijā aizsākās pēc<br />

Otrā pasaules kara, kad zviedru<br />

sabiedrība secināja, ka demokrātijas<br />

noturēšanai būtiski faktori ir<br />

kritiskā domāšana un savstarpējā<br />

cieņa.<br />

Noslēgumā dalībnieki<br />

apkopoja viedokļus, ko darīt<br />

vecākiem, skolai un politiķiem, lai<br />

mazinātu vienaudžu neiecietību<br />

un vardarbību skolās.<br />

Konferenci rīkoja konsorcija<br />

Latvijas vecāku forums dalīborganizācijas<br />

Izglītība un atbalsts<br />

Latvijas vecākiem un Vecāki par<br />

izglītību sadarbībā ar Valsts bērnu<br />

tiesību aizsardzības inspekciju.<br />

Tajā pulcējās apmēram 130<br />

vecāki, pedagogi, pētnieki un<br />

nevalstisko organizāciju pārstāvji.<br />

Ideja aizsākās Latvijas 1. vecāku<br />

forumā šā gada 12. maijā. Konferences<br />

laikā notika arī paralēla<br />

sesija par atkarību mazināšanu<br />

un drošību internetā.<br />

54


Emocionālās vardarbības veidi – pieaugušais pret bērnu skolā<br />

Vēlamā izturēšanās<br />

Emocionālās vardarbības<br />

piemēri<br />

Sekas bērnu vidē<br />

Respektēt bērna dzimumu<br />

un izvairīties no diskriminējošām<br />

piezīmēm<br />

Aizsargāt bērna privāto telpu<br />

Neizmantot bērnus nievājošas<br />

piezīmes<br />

Vienlīdzīga attieksme pret<br />

bērniem.<br />

Nesalīdzināt bērnus<br />

Bērna uzticības persona<br />

Neglaimojošas piezīmes<br />

par dzimumu vai seksuālo<br />

orientāciju<br />

Skolotājs liek bērnam izgāzt<br />

somas saturu, rakņājas bērna<br />

somā<br />

Skolotājs izmanto noniecinošas<br />

piezīmes<br />

Klasē skaidri zināmi ir mīluļi<br />

un nemīluļi<br />

Bērni tiek regulāri salīdzināti.<br />

Izpaust sensitīvus datus par<br />

bērnu<br />

Bērni saprot, ka šādam<br />

diskriminēšanas veidam<br />

dota zaļā gaisma<br />

Privāto lietu aizskaršana ir<br />

atļauta<br />

Noniecināšana ir pieļaujama.<br />

Nereti skolotāju<br />

izmantotie vārdi (piemēram,<br />

mīkstais) bērnam<br />

pielīp kā iesauka<br />

Mīluļi un nemīluļi atļauti<br />

arī bērnu vidē<br />

Bērna pašvērtības krišanās,<br />

akciju samazināšanās<br />

vienaudžu uztverē<br />

Bailes uzticēties pieaugušajam,<br />

pastāstīt par pāridarījumu.<br />

Bērni izmanto uzzināto informāciju<br />

pret upuri<br />

55


SKOLAS VIDE<br />

Kārtība skolā nav<br />

neiespējamā misija<br />

Skolēnu kārtības noteikumu pārkāpumi<br />

skolā ir dabisks skolēnu uzvedības kopums,<br />

un, lai šo uzvedību koriģētu, ir nepieciešama<br />

gudra un visiem skaidra rīcības shēma.<br />

Mēs nereti domājam, ka bērniem<br />

un pusaudžiem ir jāklausa<br />

mūs uz vārda, bet par pašsaprotamu<br />

pieņemam faktu, ka uz pieaugušajiem<br />

tas pārāk nedarbojas.<br />

Pieaugušajiem mēs sabiedrībā<br />

izvirzām skaidrus noteikumus un<br />

skaidras sekas par to pārkāpšanu.<br />

Atbilde disciplīnas problēmu<br />

risinājumam ir mūsu acu priekšā<br />

– bērniem ir jāizvirza skaidras<br />

prasības un jāpiemēro noteiktas<br />

sekas par noteikumu pārkāpšanu.<br />

Mums ir jābūt paredzamiem.<br />

Skolēnu uzvedības disciplīnas<br />

jautājums skolā ir gana grūts<br />

un interesants. Atceros kāda skolas<br />

direktora stāstīto: „Atnāk pie<br />

manis skolēna mamma un saka –<br />

es ar viņu netieku galā, viņš mani<br />

neklausa, tāpēc jums pašiem jātiek<br />

ar viņu galā.” Mācību stundas<br />

laikā skolotājiem ir jātiek galā ar<br />

daudz lielāku skolēnu skaitu un<br />

tas bieži ir pamatīgs izaicinājums.<br />

Skolēnu kārtības noteikumu<br />

pārkāpumu problēmas nereti ir<br />

strīdus ābols starp pedagogiem,<br />

kā arī vecākiem. Klases audzinātāja<br />

uzskata, ka problēma jārisina<br />

katrā mācību stundā uz vietas,<br />

bet priekšmetu skolotājas reizēm<br />

uzskata, ka klases audzinātājai<br />

būtu jānovērš savas klases skolēnu<br />

uzvedības problēmas. Kad<br />

rodas grūtības, tad strīdus ābols<br />

Mg. psych. Sandis K. Dūšelis<br />

tiek pasviests vecākiem, skolas<br />

administrācijai, psihologam vai<br />

sociālajam pedagogam. Nav<br />

nozīmes, kam šo situāciju mēs<br />

piespēlējam izmisuma brīdī, bet<br />

svarīgi, lai tā vietā mēs risinātu šo<br />

problēmu visi kopā. Katram savā<br />

darbavietā ir jāizdara noteikts<br />

uzdevumu kopums. Visu rīcībai<br />

ir jābūt saskaņotai un savstarpēji<br />

papildinošai. Skolēnu kārtības<br />

noteikumu pārkāpumi skolā ir<br />

dabisks skolēnu uzvedības kopums,<br />

un, lai šo uzvedību koriģētu,<br />

ir nepieciešama gudra un<br />

visiem skaidra rīcības shēma.<br />

Metodes darbam ar skolēnu disciplīnas<br />

pārkāpumiem:<br />

■ psihologa darbs ar klases kolektīvu, lai<br />

uzlabotu skolēnu savstarpējās attiecības<br />

un paaugstinātu dzīves prasmes;<br />

■ individuālas psiholoģiskās intervijas un<br />

konsultācijas ar skolēniem, skolotājiem un<br />

vecākiem;<br />

■ skolēnu anketēšana un izpēte, lai saprastu<br />

skolēnu savstarpējās attiecības, attiecības ar<br />

pedagogiem un atklātu skolēnu kārtības noteikumu<br />

pārkāpumu cēloņus;<br />

■ sociometrija jeb klasesbiedru attiecību izpēte;<br />

■ skolēnu un klases audzinātājas sadarbības<br />

izpēte;<br />

■ katra skolēna ģimenes situācijas izpēte;<br />

■ ģimenes konsultācijas;<br />

■ izglītojošas atbalsta grupas skolotājiem;<br />

■ izglītojošas lekcijas vecākiem;<br />

■ skolēnu filmēšana mācību stundās ar nolūku<br />

fiksēt pārkāpumus un mazināt tos;<br />

■ video materiāla demonstrēšana skolēnu<br />

vecākiem ar mērķi paplašināt vecāku izpratni<br />

par bērnu uzvedību skolā, kā arī veicināt<br />

vecāku iesaistīšanu aktuālo uzvedības problēmu<br />

risināšanā.<br />

Secinājumi:<br />

■ Dotās aktivitātes sniedza īslaicīgu efektu,<br />

bet nepalīdzēja risināt šīs problēmas skolā<br />

kopumā.<br />

■ Skolēnu uzvedība uzlabojās tikai noteiktu<br />

pedagogu stundās.<br />

■ Skolotāju kompetence tika paaugstināta,<br />

tomēr nebija skaidrības, kāpēc skolēni turpina<br />

traucēt darbu stundās.<br />

■ Skolēnu attiecības klasē uzlabojās, tomēr<br />

attiecības ar skolotājiem nereti saglabājās<br />

iepriekšējās.<br />

■ Radās iespaids, ka lielākie uzvedības traucētāji<br />

ir apmierināti ar īpašo tiem veltīto uzmanību.<br />

■ Uzlabojumi bija nestabili un pārejoši.<br />

■ Vecāki nereti bija pārliecināti, ka uzvedība<br />

klasē ir skolotāju kompetences problēma,<br />

bet skolotāji domāja otrādi.<br />

■ Psihologs nevarēja risināt uzvedības<br />

problēmas un pārtaisīt skolēnus, jo tas bija<br />

pretrunā ar psihologa tiešo uzdevumu –<br />

„pieņemt skolēnu/klientu tādu, kāds viņš<br />

ir ”.<br />

■ Lai izpētītu veidus, kā tiek risinātas uzvedības<br />

problēmas, stundu laikā tika veikta<br />

skolotāju aptauja. Tās rezultāti pārsteidza ar<br />

daudzveidīgo rīcības veidu klāstu.<br />

56


Lai disciplinētu skolēnus klasē stundas laikā<br />

Skolotāji bieži:<br />

■ ieraksta dienasgrāmatā piezīmi;<br />

■ izsauc vecākus uz individuālām pārrunām,<br />

informē viņus pa telefonu;<br />

■ apsauc skolēnus un kliedz;<br />

■ ieliek sliktu vērtējumu;<br />

■ liek rakstīt skolēnam paskaidrojumu;<br />

■ aizrāda un nopeļ;<br />

■ izsaka ironiskas piezīmes, attiecinātas<br />

uz skolēnu;<br />

■ veic individuālas pārrunas ar skolēnu<br />

pēc stundas un noskaidro iemeslu;<br />

■ uzdod skolēnam individuālu uzdevumu<br />

ar vērtējumu;<br />

■ izsaka joku kā aizrādījumu;<br />

■ uzskaita attieksmes punktus, vērtē uzvedību<br />

ballēs;<br />

■ uzdod visai klasei patstāvīgo darbu,<br />

kontroldarbu;<br />

■ norāj, liek stāvēt kājās.<br />

Skolotāji reizēm:<br />

■ aicina klasesbiedrus aizrādīt attiecīgam<br />

skolēnam;<br />

■ pieceļ stāvēt kājās visu klasi;<br />

■ klusē;<br />

■ pārsēdina skolēnu uz citu vietu;<br />

■ atvainojas kārtības traucētājam;<br />

■ nostājas blakus;<br />

■ samazina semestra atzīmi par 2 ballēm;<br />

■ izsauc skolēnu stāvēt klases priekšā;<br />

■ noorganizē mazo pedagoģisko sēdi;<br />

■ izsūta no klases;<br />

■ stingri skatās;<br />

■ informē klases audzinātāju;<br />

■ liek nolikt uz galda dienasgrāmatu;<br />

■ aizliedz izklaides;<br />

■ neliek izpildīt uzdevumu;<br />

■ uzdod darbu pēc stundām;<br />

■ nereaģē.<br />

■ skumji skatās.<br />

Skolēnu intervijas liecina, ka skolēni:<br />

■ ir apjukuši un nezina, kādu rīcību no skolotājiem gaidīt;<br />

■ uztver disciplīnas problēmas kā personiskas skolēns – skolotājs<br />

attiecības, jo, piemēram, viens skolotājs par to, ka skolēns lietojis<br />

mobilo tālruni, neko neteica, bet otrs lika rakstīt paskaidrojumu;<br />

■ cīnās ar skolotājiem par varu, jo šai cīņai ir reāli panākumi; tam<br />

par iemeslu kalpo fakts, ka skolotāju rīcība nav vienota un saskaņota;<br />

■ var apvienot klasi, lai cīnītos pret skolotajiem;<br />

■ izdomā katram skolotājam īpašus trikus, lai panāktu sev vēlamu<br />

rezultātu;<br />

■ neredz jēgu uzlabot progresu mācībās, ja skolotāji samazina<br />

sekmju atzīmes par sliktu uzvedību stundas laikā;<br />

■ ar sabojātu reputāciju netic, ka viņu sekmes var uzlaboties.<br />

■ pamana, ka dažādās skolas vietās valda dažādi likumi, ja klasē,<br />

koridorā, ēdnīcā un skolas ārpusē viņu rīcība netiek piefiksēta un<br />

nekādas sekas par pārkāpumiem neseko;<br />

■ zina, ka skolotājiem nav iespējas paziņot par katru pārkāpumu<br />

audzinātajai, un tāpēc daudz ko var noslēpt;<br />

■ var domāt: „ ja vien es būšu pietiekami izveicīgs.<br />

Secinājumi<br />

Ļoti daudzās skolās nav vienotas<br />

sistēmas, kā tiek risināti<br />

skolēnu kārtības noteikumu<br />

pārkāpumi. Skolotājiem ir individuālas<br />

pieejas un metodes, kā<br />

ieviest kārtību. Šajā apstāklī es<br />

saredzu problēmu, kas traucē panākt<br />

efektīvu uzvedības maiņu<br />

vēlamajā virzienā.<br />

Secinājums<br />

Vienotas un saskaņotas rīcības<br />

trūkums skolotāju starpā padara<br />

uzvedības risināšanas jautājumus<br />

pārāk personiskus.<br />

Zīmējuma 1. variantā jūs redzat<br />

shēmu, kurā skolēns uztver,<br />

ka tikai no skolotāja personiskās<br />

attieksmes un labvēlības ir atkarīgs,<br />

vai viņš tiks sodīts vai nē. Kā<br />

jau minēju, šo ideju rada apstākļi,<br />

ka atsevišķi skolotāji piemēro<br />

atšķirīgas sankcijas vienādu pārkāpumu<br />

gadījumā vai viens un<br />

tas pats skolotājs vienā dienā ir<br />

labvēlīgs un nepiemēro sankcijas,<br />

bet otrā dienā piemēro. Savukārt<br />

2. variantā ir attēlota shēma,<br />

kurā skolotājs parāda savu lomu<br />

skolēnu kārtības noteikumu piemērošanas<br />

mehānismā, skolotājs<br />

tikai fiksē skolēna noteikumu pārkāpumus,<br />

un tas nav tieši saistīts<br />

ar skolotāja personisko patiku vai<br />

nepatiku pret pārkāpuma faktu.<br />

57


Kā klases audzinātāja var ierosināt pozitīvas izmaiņas visā skolā<br />

Klases audzinātāja var apvienoties ar citām skolotājām un skolas administrāciju, lai veidotu vienotu<br />

uzvedības uzraudzības un maiņas sistēmu visa skolā.<br />

Uzlabojumi var tikt panākti, sekojot vairākiem soļiem.<br />

I solis<br />

Skolotājiem jārīkojas konsekventi un pēctecīgi; kad pārkāpums izdarīts, tas jāuzskaita<br />

II solis<br />

Skolotājiem ir jārīkojas saskaņoti un paredzami. Ir jāpiemēro vienas un tās pašas sankcijas līdzīgu pārkāpumu<br />

gadījumā<br />

III solis<br />

Jāizvirza skaidri noteikumi par pārkāpumiem. Jāpiemēro vienas un tās pašas sankcijas par vienādiem<br />

pārkāpumiem visās klasēs un visas stundās<br />

IV solis<br />

Jāpiefiksē skolēnu kārtības noteikumu pārkāpumi katrā mācību stundā, koridorā, ēdnīcā un skolas teritorijā<br />

V solis<br />

Jāsaprot esošā informācijas aprite. Vai ir priekšmeta skolotājai iespējams paziņot klases audzinātajai par<br />

katru pārkāpumu<br />

VI solis<br />

Jāizveido efektīva informācijas nodošanas sistēma: klases audzinātājai regulāri jāsaņem skaidra informācija,<br />

kā skolēni uzvedušies citās mācību stundās, skolas koridoros un ēdnīcā<br />

VII solis<br />

Jāpiedāvā skolēniem iespēja pārkāpumus labot<br />

VIII solis<br />

Tiem, kas uzvedas kārtīgi, un tiem, kas labo savu uzvedību, ir jāpiedāvā kaut kas labs<br />

Kopīgi ir jāveido praktiska un ērta sistēma<br />

■ Visi skolotāji fiksē pārkāpumus stundās un tos reģistrē, piemēram, soda punktu veidā<br />

■ Klašu audzinātāji saņem pilnīgu informāciju par skolēnu uzvedību skolā<br />

■ Klašu audzinātāji apkopo informāciju un piemēro sekas<br />

■ Jo vairāk pārkāpumu tiek fiksēts, jo stingrākas sankcijas tiek piemērotas<br />

■ Skolēniem tiek dota iespēja pašiem labot savu uzvedību. Viņiem ir iespēja dzēst soda punktu<br />

skaitu, uzlabojot savu uzvedību<br />

■ Tā kā rezultāts ir viegli paredzams, skolēni labprāt iesaistās savas uzvedības korekcijā<br />

■ Skolēni, kas ievēro skolēnu kārtības noteikumus, saņem dažādus stimulējošus piedāvājumus no<br />

klašu audzinātājiem un skolas administrācijas<br />

Rezultāti pēc līdzīgas uzvedības korekcijas sistēmas ieviešanas skolās<br />

■ Uzvedības problēmas samazinās visās iesaistītajās klasēs<br />

■ Skolotāji izrāda lielāku apmierinātību ar darbu, jo viņiem ir pieejama praktiska metode, kā nodrošināt<br />

kārtību klasē<br />

■ Ir bijis gadījums, kad skolotāja, kura vēlējās pamest darbu, piekrita to turpināt, jo jaunā sistēma<br />

palīdzēja nodrošināt darbu stundā<br />

■ Skolotājiem nav jābaidās sabojāt attiecības ar skolēniem, jo noteikumi visiem vienādi – tās vairs<br />

nav kurš kuru attiecības<br />

■ Samazinās stress skolas administrācijai, jo uzvedības problēmas biežāk tiek atrisinātas klasēs uz<br />

vietas<br />

■ Jaunie skolotāji nebaidās sākt darbu skolā, jo skolotāji efektīvi sadarbojas uzvedības problēmu<br />

risināšanā<br />

■ Atbildība par skolēnu uzvedību ir skolēnu pašu rokās<br />

Raksta vietne: www.berniemdraudzigs.lv<br />

58


VIEDOKLIS<br />

Pedagoģiskais dress code<br />

Kas mēs esam, kas vēlamies būt, un kādu<br />

informāciju nes mūsu ārējā čaula.<br />

„Skolotājam jābūt...” – kādas<br />

ideālas ainas mums piedāvā<br />

pedagoģiskā literatūra un<br />

arī dažāda līmeņa dokumenti,<br />

aizmirstot, ka skolotājs ir noteiktas<br />

sabiedriskās formācijas<br />

elements. Nav ideālu cilvēku,<br />

arī skolotāju. Un vajadzētu<br />

pētīt reālo sabiedrisko pasūtījumu.<br />

Man ir iestrādes šajā<br />

virzienā. Tā kā skolotājs tiek<br />

ļoti uzmanīgi vērots ik dienu,<br />

ik stundu, tad šoreiz par...<br />

•Vispirms vēlos novērst<br />

tēmas izraisītās asociācijas –<br />

man nav atbilstīgu zināšanu, lai<br />

uzdrīkstētos klāstīt, kā jāģērbjas<br />

skolotājam. Vairāk gribu akcentēt<br />

profesijas sasaisti ar personības<br />

zīmolu, kas atspoguļojas arī<br />

apģērbā.<br />

•Mans jautājums ir – kas mēs<br />

esam, kas vēlamies būt un kādu<br />

informāciju nes mūsu ārējā čaula.<br />

•Dažas, manuprāt, klasiskas<br />

iekšējā tēla ārējās izpausmes.<br />

•Tātad klasika – kostīms. It<br />

kā profesijas noteikts apģērbs.<br />

Korekts, atturīgs, profesionāls,<br />

tikai... Vispirms jau ar ārkārtīgi<br />

senu pieskaņu. Tad vēl pārāk<br />

atturīgs un distancēts. Kostīms<br />

jau iztālēm dara zināmu – nekādu<br />

emociju. Cilvēks šādā ietērpā<br />

ir izteikti ekstraverts, uzcēlis ap<br />

sevi ne jau vienkārši žogu, bet<br />

īstu mūri. Attiecības ar skolēniem<br />

vēsas un... jā, varbūt tiešām profesionālas.<br />

Varbūt tā arī vajag.<br />

•Iespīlēšanās apģērbā,<br />

kas pirkts ar cerību novājēt.<br />

Tā tiek parādītas ne tikai ķermeņa<br />

nepilnības. Tiek parādīta<br />

sevis noliegšana. Liekā svara<br />

problēma, īpaši gadījumos, kad<br />

tievēšanas mēģinājumi paliek<br />

bez rezultātiem, slēpjas galvā.<br />

Visbiežāk cilvēks dara kaut ko,<br />

kas ir pilnīgā pretrunā ar viņa<br />

vēlmēm un patieso būtību. Tai<br />

skaitā – strādā skolā un dienu no<br />

dienas izliekas par... Protams, ir<br />

izņēmumi – veselības problēmas<br />

komplektā ar sliktu gaumi un/vai<br />

maciņa vieglumu. Bet ne par to ir<br />

stāsts. Stāsts ir par izlikšanos. Par<br />

izlikšanos un sevis noliegšanu.<br />

Jo visbiežāk šī tipa cilvēki sevi<br />

pazīst tikai spogulī. Un arī tad ne<br />

par visiem 100%. Es zinu, ka mēs<br />

neviens sevi neredzam tāpat, kā<br />

mūs redz citi, bet tomēr gribas,<br />

lai pašvērtējums būtu adekvātāks.<br />

Esmu sena skolotāja, tāpēc<br />

man šajos gadījumos uzmācas<br />

neizskaidrojama kauna sajūta. It<br />

īpaši, ja šādi tērpta dāma iznāk<br />

lielas auditorijas priekšā un stāsta<br />

par augstām vērtībām. Vienīgā<br />

mana cerība tādos gadījumos ir,<br />

ka publika redz tikai nepiemērotu<br />

apģērba izvēli.<br />

•Līdzīgi, manuprāt, signalizē<br />

arī tērpšanās pārāk lielā, ķermeni<br />

pilnībā slēpjošā tērpā (lielas<br />

jakas, vestes, lakati...). Atšķirība<br />

gan ir, turklāt būtiska: šie cilvēki<br />

slēpj sevi apzināti. Un dara to<br />

tāpēc, ka zina, kādi ir. Dara to,<br />

jo paši sev galīgi nepatīk, tomēr<br />

mainīties tādu vai citādu iemeslu<br />

dēļ nespēj. Dara to arī tad, ja<br />

nevēlas citus sev pielaist pārāk<br />

tuvu. Šāds signāls tiek nodots pat<br />

tad, ja cilvēks pats ir pārliecināts,<br />

ka „tāds ir viņa mākslinieciskais<br />

stils”. To, starp citu, bieži dara arī<br />

Ja man būtu jānosauc pamatprasības pedagoga (arī<br />

skolas vadītāja!) profesijai, tad es uzsvērtu tikai:<br />

•zināšanas specialitātē (vadītājam – skolvadībā), metodikā un<br />

psiholoģijā;<br />

•mācīšanas metodikas, saskarsmes un mediatora prasmes;<br />

•speciālista vadīta pašanalīze;<br />

•speciālista izstrādātas ģērbšanās stila un oratora prasmes.<br />

Māra Bērente, skolotāja<br />

pusaudži – īpaši, ja izteikti nevēlas<br />

atbrīvoties no virsdrēbēm.<br />

•Dažkārt vērojama galēja sekošana<br />

jaunajām modes tendencēm.<br />

Tā, manuprāt, nesignalizē,<br />

bet kliedz. Vispirms, protams, par<br />

labu materiālo nodrošinājumu.<br />

Bet reizē arī par vēlmi izcelties un<br />

sava stila trūkumu. Ja runājam<br />

par skolotāju, tad šis tips ir pat<br />

kaitīgs, jo māca, ka svarīga ir tikai<br />

āriene. Skolēni labprāt uzklausa<br />

šādu skolotāju, vienmēr pamana<br />

jaunās izmaiņas izskatā, tikai<br />

priekšmeta apguve nez vai būs<br />

prioritāte.<br />

•Gadiem nemainīgs apģērbs<br />

ir otra galējība. Tas, protams, ir<br />

arī materiālās situācijas raksturlielums.<br />

Bet tas rāda tikpat ilgi<br />

nemainītus uzskatus, zināšanas<br />

un attieksmi. Vienreiz izdarīta<br />

izvēle pat netiek otrreiz apspriesta.<br />

Šādi skolotāji izliekas par<br />

skolas pamatiem, nepamanot,<br />

ka laika zobs tajos atstājis neizdzēšamus<br />

postījumus. Jāsaka, ka<br />

tā visbiežāk ir ļoti stingras audzināšanas<br />

blakne un skolā nebūtu<br />

pieņemama. Jo vairāk atgādina<br />

dresūru, kuras pamatā ir pātaga,<br />

ne burkāns. Ar šādu attieksmi<br />

mācot, piemēram, matemātiku,<br />

katram uzdevumam ir tikai viens<br />

risinājuma veids. (Pati mācu matemātiku<br />

un zinu, par ko runāju.)<br />

•Ir jau arī citi varianti, bet<br />

nevar aptvert neaptveramo.<br />

•Kāda ir mana morāle šai<br />

stāstā Jaunie skolotāji jāgatavo<br />

ne tikai priekšmeta pasniegšanai<br />

un bērna psiholoģisko īpatnību<br />

izpratnei. Un ne tikai jaunie<br />

skolotāji. Civilizētajā pasaulē<br />

dreskoda zināšanas pieder pie<br />

izglītības, īpaši jomās, kur tiek<br />

lietots tāds jēdziens kā menedžments.<br />

Man laimējās būt kursos,<br />

kur šāda tēma tika iekļauta kā<br />

vadītājam nepieciešama. Tiesa,<br />

tas bija pasen, bet kādas atmiņas<br />

par krāsu izvēli atbilstīgi darāmajam<br />

darbam un savai personībai<br />

ir aizķērušās. ■<br />

59


METODISKIE MATERIĀLI<br />

Mācību stunda<br />

ģeogrāfijā Izmantosim<br />

lietderīgi atkritumus!<br />

Stundas karte<br />

Ģeogrāfija, 10. klase<br />

Inese Dambe, Lizuma vidusskolas<br />

ģeogrāfijas skolotāja<br />

Stundas tēma<br />

Mērķis priekšmeta<br />

programmā, no<br />

Izmantosim lietderīgi atkritumus! (4 mācību stundas)<br />

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par attapīgu un racionālu resursu izmantošanu.<br />

kura atkarīgi stundas<br />

uzdevumi<br />

Stundas uzdevumi<br />

1. Izmantojot interneta resursus, skolēni noskaidro atkritumu veidus, otrreizējās<br />

pārstrādes iespējas, kā tie tiek uzglabāti.<br />

2. Skolēni grupās vienojas, no kādiem atkritumiem veidos instalācijas.<br />

3. Sadarbojoties grupā, zīmē instalāciju skices un veido instalācijas.<br />

4. Prezentē instalācijas, skaidro, kāda materiāla atkritumi tika izmantoti un kas attēlots<br />

instalācijās.<br />

Stundas tips<br />

Prasmju un iemaņu attīstīšana.<br />

Izmantotās<br />

metodes<br />

Stundas gaita<br />

Ilustratīvā, problēmu metode un IT izmantošana informācijas iegūšanai.<br />

1. Ievaddaļa:<br />

skolēni uzzina par stundas mērķi un uzdevumiem,<br />

uzdodot skolēniem jautājumus, noskaidro jēdzienu „ilgtspējīga attīstība”.<br />

1. Pamatdaļa:<br />

■ skolēni darba lapās (pielikums Nr. 1)veic uzdevumus, izmantojot interneta resursus<br />

(www.priede.bf.lu.lv, www.vidm.gov.lv, www.zalajosta.lv u. c.);<br />

■ noskaidro atkritumu veidus, un katrs skolēns pastāsta par kādu no atkritumu<br />

uzglabāšanas veidiem vai otrreizēju pārstrādi;<br />

■ skolēni sadalās grupās un vienojas, kādus atkritumus izmantos instalāciju veidošanai;<br />

■ zīmē instalāciju skices;<br />

■ katrai grupai izdalu praktiskās nodarbības skolēna darba lapas (pielikums Nr. 2);<br />

■ sekoju skolēnu darbam un atbildu uz jautājumiem;<br />

■ pārbaudu darba vietas un palīdzu iekārtot izstādi;<br />

■ uzslavēju skolēnus par aktīvu un radošu darba gaisotni.<br />

Noslēguma daļa:<br />

■ darba grupas prezentē instalācijas;<br />

■ prezentācijas vērtē skolotājs un klasesbiedri (pielikums Nr. 3);<br />

■ izstādi vērtē skolasbiedri un vecāki.<br />

60


Kā tiks konstatēta<br />

vēlamā rezultāta<br />

sasniegšana<br />

stundā<br />

1. Tiks vērtēts skolēnu grupu un individuālais darbs stundā.<br />

2. Uzslavēti skolēni, kuri aktīvi strādā stundā.<br />

Praktiskā nodarbība ģeogrāfijā 10. klasei „Atkritumu instalācijas”.<br />

Skolēna darba lapa<br />

Darba nosaukums___________________________________<br />

Darbu izpilda______________________________________<br />

Darba mērķis<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

Darba uzdevumi ____________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

Izmantotie materiāli<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

Darba gaita<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

Mērķa sasniegšana<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

___________________________________________________________<br />

Darba vērtējums_________________________________<br />

61


Darba lapa skolēniem<br />

Atkritumu iedalījums, uzglabāšanas veidi un otrreizējā pārstrāde<br />

Darba mērķis: uzlabot darba prasmes ar datoru, meklējot informāciju par atkritumu iedalījumu, uzglabāšanas<br />

veidiem un otrreizējo pārstrādi.<br />

Atkritumu<br />

iedalījums<br />

Atkritumu veidi Atkritumu īpašības Padomi uzglabāšanai un šķirošanai<br />

Sadzīves<br />

atkritumi<br />

Bīstamie<br />

atkritumi<br />

Inertie<br />

atkritumi<br />

Prezentācijas novērtējuma kritēriji<br />

Kritērijs Punkti Piezīmes<br />

Zināšanas – vai bija pietiekamas zināšanas par<br />

atspoguļojamo tematu<br />

Pieklājība – vai runātājam bija pienācīgi pieklājīga<br />

attieksme un runas veids, vēršoties pie<br />

auditorijas un pārējiem runātājiem<br />

Pasniegšanas veids – vai runātājs izmantoja<br />

efektīvas runas tehnikas, ķermeņa valodu un<br />

skatiena kontaktu Vai viņu varēja labi sadzirdēt<br />

Loģika – vai sniegums bija plānveidīgs un<br />

loģisks<br />

Pārliecība – vai runātājs bija pārliecināts par<br />

savu uzskatu pamatotību<br />

Secinājumi – vai tika atspoguļots tēmas kopsavilkums<br />

Noformējums – vai materiāls ir glīti noformēts<br />

Kopējie punkti<br />

62


Prasme klausīties. Kāpēc mums ir dotas<br />

divas ausis, bet tikai viena mute<br />

Ingūna Helviga, Rīgas Valda<br />

Zālīša sākumskolas direktores<br />

vietniece izglītības jomā, latviešu<br />

valodas, literatūras un<br />

vācu valodas skolotāja, LPMC un<br />

RIIMC lektore<br />

Mūsdienu sabiedrībā šobrīd<br />

valda tendence parādīt un<br />

apliecināt sevi, daudz runājot,<br />

nevis sadzirdēt un izprast apkārt<br />

esošos cilvēkus. Bet kāpēc tad<br />

mums ir dotas divas ausis, bet<br />

tikai viena mute Un ne otrādi<br />

Uzdodiet šo jautājumu saviem<br />

skolēniem un paši sev! Attapīgākie<br />

bez liekas domāšanas atbildēs<br />

– lai klausītos divreiz vairāk,<br />

nekā mēs runājam.<br />

Klausīšanās ir vissenāk<br />

mācītais un visbiežāk lietotais<br />

komunikācijas veids no visiem.<br />

Ne jau velti to jau pirms vairākiem<br />

gadsimtiem uzsvēris kāds<br />

tā laika gudrais: „Mums ir dotas<br />

divas ausis, bet tikai viena mute,<br />

lai klausītos vairāk, bet runātu<br />

mazāk.” Un atcerēsimies, ka dzirdēšana<br />

un klausīšanās ir divas<br />

dažādas darbības! Dzirdēšana<br />

ir automātiska vai netīša sajūtu<br />

un nervu sistēmas reakcija, taču<br />

klausīšanās ir tīša uzmanības<br />

pievēršana runātājam un viņa<br />

teiktajam, tā prasa īpašu koncentrēšanos,<br />

citādi tiek dzirdēts<br />

tikai tik daudz, cik ir vajadzīgs<br />

vai ir vēlēšanās saklausīt, bet ne<br />

viss, kas ir teikts. To apliecina arī<br />

Kanādas Eriksona Universitātes<br />

pētījums – cilvēks parasti pasaka<br />

tikai 80% no tiem 100%, ko<br />

vēlas pateikt, bet tas, kurš to visu<br />

klausās, no šiem pateiktajiem<br />

80% sadzird 60%, saprot – 40%,<br />

bet atceras – tikai 10%! Tādējādi,<br />

lai atcerētos pēc iespējas vairāk,<br />

ļoti svarīgi ir klausīties uzmanīgi<br />

– koncentrēt uzmanību un<br />

izvairīties no blakusdomām,<br />

saklausīt un atcerēties nianses,<br />

ļauties pozitīvām emocijām pret<br />

runātāja izteiktiem atsevišķiem<br />

vārdiem vai domām, jo prasme<br />

klausīties ir viena no attiecību un<br />

panākumu galvenajām atslēgām:<br />

uzmanīgi klausoties, mēs labāk<br />

izzinām un izprotam cilvēkus un<br />

lietas, kas ir mums visapkārt.<br />

Ievērojot visu iepriekš<br />

minēto, mācību procesa organizēšanai<br />

skolā iesaku skolēniem<br />

piedāvāt dažādus vingrinājumus<br />

un uzdevumus, kas pilnveido<br />

viņu klausīšanās prasmi – sākot<br />

ar skaņu saklausīšanu, beidzot<br />

ar ieklausīšanos dzirdētajā un<br />

klausītā izpratni.<br />

Vingrinājumi klausīšanās prasmes pilnveidošanai<br />

■ Klusā minūte. Bērni aizver acis un uzmanīgi klausās. Pēc tam stāsta par dzirdēto – ārējās skaņas<br />

un arī iekšējās skaņas, piemēram, sirdspuksti, elpa, vēdera rūkšana u. c.<br />

■ Trokšņu noteikšana. Bērni aizver acis, iepriekš vienojas, kurš no viņiem drīkst radīt 3 trokšņus.<br />

Bērni cenšas atpazīt trokšņus, pēc tam atver acis un nosauc dzirdētos trokšņus pareizā secībā.<br />

■ Virziena noteikšana. Bērni aizver acis. Telpā tiek radīts kāds iepriekš norunāts troksnis. Katrs,<br />

neatverot acis, ar roku norāda virzienu, no kurienes troksnis nāk.<br />

■ Dārgumu laupītāji. Visi sēž aplī, apļa vidū atrodas atslēgu saišķis. Viens bērns ir laupītājs, pārējiem<br />

acis ir aizvērtas. Laupītājs mēģina atslēgu saišķi klusiņām paņemt, bet, ja kāds no pārējiem<br />

bērniem to izdzird, tas sauc: „Uzmanību! Pirāts!” Viņš drīkst būt nākamais laupītājs.<br />

■ Vai tu vēl saklausi skaņu Bērni aizver acis. Skolotājs rada skaņu ar tāda instrumenta palīdzību,<br />

kas rada un saglabā skaņu ilgstoši, piemēram, mūzikas trīsstūris vai Tibetas zvani (metāla bļodiņa<br />

ar koka vālīti). Bērni drīkst pacelt roku tikai tad, kad vairs nesaklausa nevienu toni.<br />

63


Radošs uzdevums klausīšanās prasmes pilnveidošanai<br />

KURŠ VAINĪGS<br />

Metodiskās norādes un ieteikumi<br />

Klausīšanās uzdevums paredzēts sākumskolas un pamatskolas skolēniem valoddarbības prasmes<br />

klausīšanās pilnveidošanai.<br />

Skolotājs skolēnus iepazīstina ar doto situāciju un 4 aizdomās turamo pelēnu aprakstiem – par katru<br />

pelēnu nolasa informāciju vairākas reizes, lai skolēni paspēj visu uzzīmēt. Skolēni, uzmanīgi klausoties un<br />

izmantojot krāsainos zīmuļus, papildina pelēnu attēlus ar saklausītajām detaļām.<br />

Noslēgumā skolotājs uz interaktīvās tāfeles vai vienkārši uz baltā ekrāna rāda savus zīmējumus,<br />

kādus viņš uzzīmējis pēc dotajiem aprakstiem. Vēlams zīmējumos pieļaut arī kādu kļūdu, lai pārliecinātos,<br />

vai skolēni zīmējumus aplūko uzmanīgi un atrod skolotājas pieļauto kļūdu. Skolēni salīdzina savus attēlus<br />

ar skolotājas veikumu. Ja ekrāns vai tāfele nav pieejama, šo daļu var arī izlaist.<br />

Strādājot pārī, skolēni apspriežas un nosaka, kas, viņuprāt, ir vainīgs, un pamato savu spriedumu.<br />

Katrs pāris skaļi izsaka savu viedokli un pamato to.<br />

64


KURŠ VAINĪGS<br />

Skolotāja lapa<br />

No vecmāmiņas ledusskapja pazudis siera gabals. Runcis Muris ledusskapja tuvumā manījis 4<br />

pelēnus, uz kuriem tagad krīt aizdomas.<br />

Klausies runča Mura liecības un zīmē pelēnu pazīmes!<br />

1. pelēns – apmēram 2 gadus vecs. Kājās zaļas čības ar dzelteniem bumbulīšiem. Starp ausīm redzami<br />

3–4 izspūruši melni mati. Melns deguntiņš. Uz labās auss neliels tetovējums zvaigznes formā. Mugurā<br />

zila adīta veste. Kreisajā rokā tējas tase.<br />

2. pelēns – apmēram 1,5 gadus vecs. Uz kreisā vaiga dzimumzīmīte. Sārts deguntiņš. Kājās sarkanas<br />

augstpapēžu kurpes. Ap kaklu zaļas krelles. Abās ausīs auskari – rozā bumbiņas. Matos koši zila bante. Uz<br />

labās rokas neliela, brūna rokassomiņa. Kreisajā rokā sarkana roze.<br />

3. pelēns – apmēram 4 gadus vecs. Bez matiem. Kājās melnbaltas kedas. Zem labās acs zilums. Mugurā<br />

melna jaka. Nedaudz iedzelteni zobi. Uz labās rokas pamanāma rēta. Kreisajā rokā nazis ar brūnu<br />

spalu. Uz astes gala balts apsējs. Ap kaklu bieza zelta ķēde.<br />

4. pelēns – apmēram 1 gadu vecs. Kreisajā rokā zaļa rotaļu lāpstiņa. Kājās dzeltenas bikses un sarkani<br />

gumijas zābaki. Brūns deguns. Sārti vaidziņi. Ap kaklu brūna šalle. Ap asti apsieta sarkana bante. Starp<br />

ausīm redzami brūgandzelteni mati. Uz labās rokas neliels puķains rotaļu spainītis.<br />

Doti 4 aizdomās turamo pelēnu raksturojumi. Vainīgs ir tikai viens. Pārī ar blakussēdētāju<br />

apspriediet un nosakiet, jūsuprāt, vainīgo pelēnu! Savu spriedumu pamatojiet!<br />

Skolēna lapa<br />

Izmantotie avoti:<br />

http://www.isb.bayern.de/isb/<br />

index.aspx<br />

http://www.domuspeks.lv<br />

Untāls E. Pārdošanas burvis.<br />

Zvaigzne ABC, 177. lpp.<br />

Žurnāla turpmākajos numuros<br />

lasītāji varēs lasīt par pārējiem<br />

valoddarbības veidiem – lasīšanu,<br />

rakstīšanu un runāšanu sākumskolā.<br />

Nākamajā numurā<br />

– „Bērns negrib lasīt! Ko darīt<br />

skolotājam”.<br />

65


Didaktisko spēļu izmantošana dažādos<br />

ķīmijas apgūšanas posmos<br />

Dr. paed. Mihails Gorskis,<br />

Daugavpils Universitātes<br />

asociētais profesors,<br />

Iecavas vidusskolas ķīmijas<br />

skolotājs<br />

Galvenā didaktisko spēļu<br />

loma mācībās ir padarīt nopietna<br />

ķīmijas kursa satura apgūšanu<br />

psiholoģiski komfortablāku,<br />

jautrāku, emocionāli piesātināt<br />

un padarīt par patīkamu reizēm<br />

grūti uztverama un sausa teorētiskā<br />

materiāla mācīšanos.<br />

Galvenie kritēriji, pēc kuriem<br />

ir jāizvērtē izveidotās didaktiskās<br />

spēles saturiskā puse un izvēlētā<br />

organizēšanas forma, ir tas,<br />

cik lielā mērā uzdevuma saturs<br />

veicina izvirzīto izglītojošo mērķu<br />

sasniegšanu un cik lielā mērā izvēlētais<br />

metodiskais paņēmiens<br />

ir veicinājis skolēnu aktivitātes<br />

pieaugumu mācību priekšmeta<br />

satura apgūšanā.<br />

Ķīmijas stafete<br />

Lai spēlētu didaktisko<br />

spēli jaunā mācību materiāla<br />

apgūšanas gaitā, parasti skolēniem<br />

trūkst priekšzināšanu<br />

ķīmijā, kuras ir nepieciešamas,<br />

lai konsekventi ievērotu spēles<br />

noteikumus. Tomēr ir iespējams<br />

piemeklēt ķīmijas saturā tādus<br />

tematus, kad skolēniem jaunu<br />

priekšstatu un jēdzienu veidošanu<br />

iespējams aranžēt tieši<br />

didaktiskās spēles veidā. Tādi ir<br />

temati, kur ir jāanalizē iepriekš<br />

apgūtais faktu materiāls, jāatrod<br />

saiknes starp faktiem un jēdzieniem,<br />

jāapkopo faktu materiāls,<br />

lai veidotos augstākas kārtas<br />

teorētiskie jēdzieni. Piemēram,<br />

viens no grūtākajiem brīžiem<br />

ķīmijas kursa saturā ir saistīts ar<br />

radnieciskās saiknes atklāšanu<br />

starp atsevišķām neorganisko un<br />

organisko vielu klasēm. Parasti<br />

shēmas, kuras ataino šādu saikni,<br />

vienkārši ilustrē ar atbilstošiem<br />

ķīmisko reakciju vienādojumiem.<br />

Sauso un brīžiem pat stipri garlaicīgo<br />

procesu iespējams padarīt<br />

par aizraujošu un atraktīvu, ja<br />

klasi sadala komandās un organizē<br />

stafeti sportiskā garā.<br />

Katrs nākamais komandas<br />

dalībnieks sāk sastādīt ķīmiskās<br />

reakcijas vienādojumu tikai pēc<br />

tam, kad iepriekšējais jau ir pabeidzis<br />

rakstīt iepriekšējo vienādojumu.<br />

Izvērtējot spēles rezultātu,<br />

no laika, ko katra komanda<br />

iztērēja, lai izietu distanci, par<br />

katru kļūdaini uzrakstītu reakcijas<br />

vienādojumu tiek atņemts,<br />

piemēram, 15 sekunžu soda laiks<br />

(par soda punktiem komandām ir<br />

jāvienojas pirms spēles sākuma).<br />

Ja komandas dalībnieks kļūdās<br />

un raksta nepareizo reakcijas<br />

vienādojumu, bet nākamais skolēns,<br />

izmantojot iepriekš iegūto<br />

vielu, sastāda pareizo reakcijas<br />

vienādojumu, komanda saņem<br />

soda punktus tikai par nepareizi<br />

uzrakstīto.<br />

Ar sacensības noteikumiem<br />

dalībniekus iepazīstina „tiesnešu<br />

kolēģija”, kas sastāv no 2 līdz 3<br />

iepriekš sagatavotiem skolēniem.<br />

Tiesneši seko sacensības gaitai,<br />

kā arī pieņem gala lēmumu par<br />

to, kura no komandām ir uzvarējusi<br />

stafetē.<br />

Atkarībā no vidējā klases<br />

sagatavotības līmeņa šādas<br />

stafetes organizēšanai var piedāvāt<br />

dažādas grūtības pakāpes<br />

pārvērtību virknītes. Skolēniem<br />

ir vieglāk pareizi izpildīt šādu<br />

vingrinājumu, ja uzdevumā tiek<br />

norādītas konkrētas vielas.<br />

Piemēram:<br />

66


Daudz grūtāk bez kļūdām pārvarēt distanci, ja minētais uzdevums ir piedāvāts komandām vispārinātā<br />

veidā:<br />

Līdzīgu stafeti ir iespējams organizēt, veicinot arī skolēnos priekšstata veidošanos par radnieciskām<br />

saiknēm starp organisko savienojumu klasēm:<br />

Nosauktos piemērus var ņemt par paraugu, sastādot citas pārvērtību virknītes, mainot gan uzdevuma<br />

saturu, gan grūtības pakāpi – atkarībā no tā, kādu izglītojošo mērķi skolotājs ir izvirzījis un cik<br />

lielā mērā noteiktās klases skolēni ir sagatavoti iepriekš apgūta faktu materiāla vispārināšanai.<br />

Kurš vairāk vai Izveido vielas<br />

ķīmisko formulu!<br />

Didaktisko spēli ķīmijas apguvē<br />

ir iespējams efektīvi izmantot<br />

arī prasmju veidošanas posmā.<br />

Veidojot prasmes, ir svarīgi<br />

dot skolēniem iespēju trenēties,<br />

izpildot dažādus vingrinājumus.<br />

Pieredzējuši skolotāji zina,<br />

kādas grūtības parasti skolēniem<br />

sagādā specifiskās ķīmijas valodas<br />

apgūšana, kura saistīta ar<br />

prasmi sastādīt vielu ķīmiskās<br />

formulas veidošanos.<br />

Ķīmijas mācību metodikā<br />

jau pasen ir izstrādāti vairāki<br />

paņēmieni, kuri parasti balstās<br />

uz dažāda veida vingrinājumu<br />

izpildi. Šādus vingrinājumus ir<br />

iespējams atdzīvināt – pārveidot,<br />

piešķirot tiem elementus, kas<br />

ir raksturīgi spēlei. Kā piemēru<br />

šādas pieejas realizēšanā var nosaukt<br />

didaktisko spēli par bināro<br />

savienojumu formulu sastādīšanu,<br />

kuru izveidojuši projekta<br />

Dabaszinības un matemātika<br />

speciālisti.<br />

Līdzekļu klāstu vingrinājumu<br />

organizēšanai var paplašināt<br />

ar spēli, kas neprasa īpašus<br />

papildu resursus: ir vajadzīgs<br />

tikai papīrs un rakstāmais. Spēles<br />

dalībnieki sacenšas savā starpā<br />

pāros. Pirmais skolēns uzzīmē<br />

kvadrātu, kurā ieraksta kāda<br />

ķīmiska elementa simbolu. Partnerim<br />

blakus (no kreisas vai no<br />

labas puses, virs vai zem) jāuzzīmē<br />

savs kvadrāts, ierakstot cita<br />

ķīmiska elementa simbolu (var ar<br />

indeksu) – tā, lai iznāktu vielas ķīmiskā<br />

formula. Tad gājiens atkal<br />

pirmajam spēles dalībniekam utt.<br />

Ja kāds no skolēniem nespēj papildināt<br />

figūru ar savu kvadrātu,<br />

gājiens tiek izlaists. Spēlē uzvar<br />

tas partneris, kurš spējis izveidot<br />

vairāk pareizu vielu ķīmisko<br />

formulu. Var vienoties, ka katram<br />

skolēnam tiks dota iespēja spēles<br />

gaitā uzzīmēt divus sākotnējos<br />

kvadrātus, tas ir, vienādu ar savu<br />

partneri reižu skaitu sākt spēli.<br />

Tiesneša loma šajā spēlē var<br />

būt pašam skolotājam, jo skolēni<br />

nereti nespēj pilnvērtīgi izvērtēt,<br />

cik pareizi ir izveidota viena vai<br />

otra vielas formula. Tātad, beidzot<br />

spēli, skolēni nodod savas<br />

lapiņas skolotājam, un skolotājs<br />

pieņem lēmumu, kurš dalībnieks<br />

ir uzvarējis. Lai skolotājs spētu<br />

atšķirt, kam pieder lielākais piedāvāto<br />

ķīmisko formulu skaits,<br />

jāparūpējas, lai spēles dalībnieki<br />

izmantotu atšķirīgos rakstāmos.<br />

Piemēram, viens zīmē un raksta<br />

ar pildspalvu, bet otrs – ar zīmuli.<br />

Spēles sākumā noteikti ir jāvienojas<br />

par reglamentu, lai būtu<br />

iespējams nodrošināt lietderīgu<br />

laika izmantošanu. Ir jāparūpējas<br />

arī, lai pāros, kas spēlē, būtu<br />

apvienoti apmēram vienādi pēc<br />

savām spējām skolēni, lai katram<br />

būtu iespēja ja ne uzvarēt, tad<br />

kaut zaudēt ar nelielu punktu<br />

skaitu atšķirību – ja skolēns regulāri<br />

zaudē, spēlei var būt pretējais<br />

efekts, nekā bija plānots, tas<br />

ir – nevis palielinās interese par<br />

ķīmiju, bet skolēns galīgi zaudē.<br />

67


Zemāk kā piemērs ir attēlots vienas šādas spēles gaitas fragments tādā secībā, kādā dalībnieki papildinājuši<br />

viens otru:<br />

Izpētot šo fragmentu, var secināt, ka pagaidām spēlē uzvar pirmais skolēns, jo ir izveidojis vairāk<br />

vielu ķīmisku formulu (S, SO 3<br />

un FeSO 4<br />

) nekā otrais (FeS un H 2<br />

SO 3<br />

).<br />

Spēles beigās skolotājs komentē interesantākos izveidoto ķīmisko formulu variantus, kā arī analizē<br />

biežāk sastopamās kļūdas. Ir ieteicams apkopot spēles rezultātus tajā pašā stundā, kad spēle ir notikusi,<br />

bet, ja tas nav iespējams, to var izdarīt arī nākamajā stundā.<br />

Uzmini nu!<br />

It īpaši efektīvi didaktiskās spēles var izmantot, atkārtojot un nostiprinot mācību vielu. Tas ir<br />

izskaidrojams ar faktu, ka skolēniem jau ir izveidojušies priekšstati un zināšanas, kuras ir nepieciešamas,<br />

lai spēle veiksmīgi noritētu. Spēlēt var nelielās komandās (3–4 dalībnieku). Tas dod iespēju, komandai<br />

pieņemot lēmumu, apspriedes gaitā katram dalībniekam vairākas reizes pārrunāt būtiskāko, kas ir ļoti<br />

svarīgi atbilstīgi ievērojamā psihologa P. Gaļperina prāta darbību posmsecīgas veidošanās teorijai.<br />

Nostiprinot skolēnu iemaņas atpazīt un grupēt ķīmiskos savienojumus, var organizēt spēli, kuras<br />

gaitā katras komandas kapteinis pēc ļoti īsas apspriedes ar savas komandas dalībniekiem paceļ augšā<br />

iepriekš sagatavoto krāsaino kartīti, kas atbilst noteiktai savienojumu klasei, piemēram:<br />

Šādu spēli var organizēt, arī nostiprinot skolēnu prasmi atpazīt organiskos savienojumus pēc vielu struktūrformulām<br />

vai arī pēc funkcionālām grupām, kā arī grupēt organiskos savienojumus. Tad kartītes, kuras<br />

izmanto spēlē, var izskatīties, piemēram, šādi:<br />

Vielu formulas, kuras skolēniem jāidentificē, var parādīties uz ekrāna, turklāt atbilstošam slaidam ir<br />

jāmainās automātiski ar iepriekš noregulēto intervālu. Ja kabinetā nav projektora, skolēns vai skolotājs,<br />

kas vada spēli, rāda iepriekš sagatavotas kartītes ar vielu formulām.<br />

Uzvarētājiem noteikti jāsaņem balva!<br />

Jebkurā spēlē ir uzvarētājs. Pēc žanra noteikumiem, katras spēles uzvarētāji obligāti kaut kādā veidā<br />

ir jāatzīmē. Balva var būt kādu sīku priekšmetu, iepriekš sagatavoto oriģinālu un ar ķīmiju pēc noformējuma<br />

saistītu diplomu veidā vai arī vienkārši uzslavas veidā. Skolotājam, komentējot spēles rezultātus,<br />

obligāti jāpasaka uzmundrinošie vārdi arī skolēniem, kuri spēlē ir zaudējuši. Un vēl: plānojot spēļu izmantošanu,<br />

ir jācenšas dažādot spēļu veidus, lai paaugstinātu iespēju uzvarēt skolēniem ar dažādām garīgām<br />

un fiziskām spējām un dotībām.<br />

68


Mērķis<br />

Metodiskais materiāls mājturībā un tehnoloģijās<br />

Mīksto rotaļlietu pagatavošana. Lellīšu adīšana, 3.–4. klase<br />

Iepazīties ar adīšanu kā vienu no tekstildarbu tehnikām.<br />

Uzdevumi<br />

■ Apgūt adīšanas pamatiemaņas un terminus (labiskais, kreiliskais adījums),<br />

vienlaikus vingrinot un attīstot roku sīko muskulatūru.<br />

■ Gūt pieredzi izstrādājuma darināšanā, darba procesa un gala rezultāta vērtēšanā,<br />

atklājot savas intereses un spējas.<br />

■ Apzināties sava darinājuma vienreizīgumu.<br />

Izstrādājuma iecerei atbilstošu, saskaņotu materiālu un darbarīku izvēle.<br />

Nepieciešamie materiāli:<br />

Iveta Jegorova, Salnavas<br />

pamatskolas<br />

skolotāja<br />

• Dažādu krāsu dzijas (3–5 krāsas )<br />

• 2. numura zeķu adāmās adatas<br />

• 2 podziņas (lellītes acīm)<br />

• Lāpāmā adata<br />

• Vate<br />

Darba gaita<br />

Lellīti sāk adīt no pēdām<br />

■ Jāuzmet 30 valdziņi un jāada 20 rindiņas labiski (lellītes bikšu vai svārku daļa).<br />

■ Nākamās 14 rindiņas jāada ar citas krāsu dziju. Turpejošās kārtas ada labiski, bet atpakaļ – kreiliski.<br />

69


Sejas daļas adīšana<br />

■ Ar baltas krāsas dziju jāada 10 rindiņas. Turpejošās kārtas ada labiski, bet atpakaļ – kreiliski.<br />

Cepurītes daļa<br />

■ Cepurītes daļa jāada labisko kreilisko valdziņu rakstā (sk. shēmā).<br />

■ Katras rindas sākumā jāsaada divi valdziņi labiski.<br />

70


Sejas daļas izšūšana<br />

■ Sejas vienā pusē piešujam pogas (acis), izšujam lūpas un deguntiņu.<br />

■ Pārlokam adījumu uz pusēm un ar slīpo pārmalu dūrienu sašujam abas malas kopā.<br />

Slīpais pārmalu dūriens.<br />

71


Lellīte gandrīz gatava!<br />

Piepildām lellīti ar vati.<br />

Nošujam kāju līniju.<br />

72


Mašīndūrienā iešujam kājiņu un rociņu līnijas.<br />

Mēs noadījām šādas lellītes, bet kāda sanāks tev<br />

Mūsu lellītes piedalījās izstādē, bet kāda nākotne būs tavai lellītei<br />

73


Darba lapa<br />

Vārds, uzvārds……<br />

……………………………<br />

Manas lellītes skice.<br />

Darbam būs vajadzīgs:<br />

Mana darba plānojums.<br />

1. stunda………………………………………………………………………………………<br />

2. stunda………………………………………………………………………………………<br />

3. stunda………………………………………………………………………………………<br />

Sava darba izvērtējums, secinājumi.<br />

Mans vērtējums………………………..<br />

74


Vērtēšana lapa<br />

■ Jā – 3 punkti<br />

■ Daļēji – 2 punkti<br />

■ Nē – 1 punkts<br />

(Vērtēšanas kritērijus iespējams izstrādāt katrai klasei pēc izvēles.)<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Vērtētājs Atbilstība iecerei Rūpīgums Radošums<br />

Skolotājas vērtējums<br />

Kopējais punktu<br />

skaits<br />

Vērtējums……………………………..<br />

Adītās rotaļlietas internetā<br />

http://foto.krabjiem.lv/aditas-rotallietas/15086/<br />

www.meistardarbs.lv/aditas-rotallietas-0<br />

http://idejukaudze.blogspot.com/2009/11/aditas-rotallietas.html<br />

http://club.osinka.ru/search.phpforum=12&f=t&tid=74&q=%E8%E3%F0%F3%F8%EA%E8<br />

http://knittedtoys.blogspot.com/<br />

http://www.knittingpatterncentral.com/directory/toys.php<br />

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!