03.01.2015 Views

Tildes Biroja iespējas ikdienas darbā ar datoru latviešu ... - LIKTA

Tildes Biroja iespējas ikdienas darbā ar datoru latviešu ... - LIKTA

Tildes Biroja iespējas ikdienas darbā ar datoru latviešu ... - LIKTA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tildes</strong> <strong>Biroja</strong> iespējas<br />

<strong>ikdienas</strong> d<strong>ar</strong>bā <strong>ar</strong> <strong>datoru</strong><br />

latviešu valodā un<br />

svešvalodās<br />

Edijs Mētra<br />

Klientu attiecību vadītājs


Plašas iespējas apgūt prasmes <strong>ar</strong> <strong>datoru</strong><br />

latviešu valodā un svešvalodās<br />

• Kvalitatīvi un gramatiski p<strong>ar</strong>eizi sagatavoti dokumenti,<br />

iesniegumi, referāti, kursa d<strong>ar</strong>bi latviešu valodā un<br />

svešvalodās<br />

• Palīgs informācijas apstrādei un apguvei svešvalodā<br />

• Tulkošanas un valodu apguves atbalsts


Dokumentu sagatavošana:<br />

Precīzi un kvalitatīvi dokumenti latviešu valodā un<br />

svešvalodās:<br />

• P<strong>ar</strong>eizrakstības un gramatikas pārbaude<br />

• Daudzveidīgi un kvalitatīvi fonti (īpaša sava stila tekstu<br />

rakstīšanai.)<br />

• Iespēja rakstīt dažādās valodās (иеспея ракстит криеBиски)<br />

• Dažādas attēlu un dokumentu veidnes (CV, kursa d<strong>ar</strong>bs, pretenzijas,<br />

ģimenes budžets, līzinga aprēķins)


Tulkošanas un valodu apguves atbalsts:<br />

Informācijas apstrāde svešvalodā un valodas apguve:<br />

• Tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas: angļu, krievu, vācu, franču<br />

• Sinonīmu vārdnīca<br />

• <strong>Tildes</strong> Vārdzinis<br />

• Tiešsaiste <strong>ar</strong> terminu datu bāzi: www.eurotermbank.com<br />

<strong>Tildes</strong> <strong>Biroja</strong> Datorvārdnīca


Tulkošanas un valodu apguves atbalsts:<br />

Ātri un ērti lasīt informāciju internetā:<br />

• Vārdu un frāžu tulkotājs<br />

• Tulkošanas virzieni: no angļu, krievu, vācu un franču valodas<br />

• Automātiska valodas noteikšana<br />

<strong>Tildes</strong> Viedtulks


Tulkošanas un valodu apguves atbalsts:<br />

Automātiska plašāku tekstu tulkošana:<br />

• Bezmaksas iespēja plašu tekstu tulkošanai internetā<br />

• Tulkošanas virzieni: angļu-latviešu<br />

• http://translate.tilde.lv/<br />

<strong>Tildes</strong> Tulkotājs internetā


Uz tikšanos!<br />

4. m<strong>ar</strong>tā<br />

12:00-16:00<br />

T/C “Spice” - Lattelecom<br />

veikala telpās.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!