2014_bv_iv7

rkfenikss

2014_bv_iv7

2014. g. augusts – septembris Beverīnas Vēstis

3

Beverīnas novada svētki izskanējuši!

Uz skanīgas nots beigušies Beverīnas novada svētki, kas notika 26. jūlijā. Šī bija īsta

svētku diena ikvienam, jo visas dienas garumā norisinājās dažādas aktivitātes visos

trijos novada pagastos.

Trikātas pagastā svētki sākās sportiskā garā ar dažādām aktivitātēm, no kurām

galvenā bija „Ronas kausa” izcīņa volejbolā, par kuru cīnījās gan pašmāju

komandas, gan apkārtējo novadu sportisti. Neiztrūkstoši ikgadējie dalībnieki

bija Jaunpiebalgas sportisti, kurus šoreiz pārspēja Strenču puiši. Cauri pagastam

šajā dienā notika arī pasaules miera skrējiens. Starptautisko komandu pārstāvēja

skrējēji no Austrijas, Itālijas, Portugāles, Maķedonijas, Ungārijas, Čehijas, Vācijas,

Serbijas, Ukrainas, Slovākijas un Latvijas. Skrējiena būtība ir ar skriešanas palīdzību

savienot cilvēkus ar visām viņiem piemītošajām atšķirībām un ļaut sajusties katram

kā svarīgai un neatņemamai daļai no pasaules ģimenes. Skrējēji simboliski nesa

lāpu, kuru pasniedza mūsu novada izpilddirektoram un apkārtējiem iedzīvotājiem

no rokas rokā. Dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar sevi un nodziedāja skrējiena

himnu, tālāk skrējiens turpinājās uz Smilteni.

sevī ietver informāciju par nākotni. Tas uzliek ļoti nopietnu garīgu atbildību gan

novadam kā struktūrai, gan katram no mums personīgi, kā šī novada iedzīvotājam.

Svētību ieguvušais ģerbonis svētku dienas garumā pabija visos pagastos. Līdz ar

ģerboņa prezentāciju katrā pagastā bija sagatavota kultūras programma. Visus

pagastus kopā ar ģerboni apceļoja muzikāla aģitbrigāde, kas pārstāvēja visus

pagastus – Lauris Rozenbaks un Ando Krūze no Trikātas, Sabīne Zaķe no Brenguļiem

un Uldis Punkstiņš un Kaspars Kārklis no Kauguriem. Tika dziedāta spēka dziesma

un Tālivalža dārgumi.

Brenguļu pagastā diena sākās ar amatnieku tirdziņu un radošajām darbnīcām,

kur katrs varēja izmēģināt roku kaut kā mākslinieciska radīšanai. Šeit arī tika

dots starts auto-foto orientēšanās komandām, kuru uzdevums bija pēc kartes un

dažādām fotogrāfijām atrast vietas un objektus visa novada teritorijā un pie tiem

nofotografēties. Auto-foto orientēšanās sacensībās piedalījās sešas komandas, kuras

bija parūpējušās par sava auto noformējumu un saukli. Dalībniekiem šī atrakcija

ļoti patika un tā bija jauka sava novada labāka iepazīšana. Pēc saules rieta futbola

laukumā skatītājiem bija ekskluzīva iespēja noskatīties brīvdabas kino latviešu

kinokomēdiju “Džimlai rūdi rallallā”. Pasākums bija kupli apmeklēts un skatīšanās

izvērtās kopīgos smieklos un visiem deva labu noskaņojumu.

Svētku centrālais pasākums bija novada apstiprinātā ģerboņa prezentēšana mūsu

iedzīvotājiem, kas sākās ar ģerboņa iesvētīšanas ceremoniju Trikātas evaņģēliski

luteriskā Sv. Jāņa baznīcā. Sakta mūsu ģerbonī ietver daudzas latviešiem svarīgas

zīmes un tēlainas nozīmes simbolus: Aplis – tā ir Saule un visa plašā pasaule, Krusts

– Dieva radošā spēka un svētības simbols, Četru Zaru jeb Uguns krusti simbolizē

četrus Pērkona dēlus, bet Krusta zibens šautras – pašu Pērkona tēvu – pasaules

darinātāju un pārvaldnieku. Kvadrātiņš saktas un krusta centrā – pirmā (Dieva)

doma, ideja, impulss. To sauc arī par galdiņu, kur jau mazā mērogā ietvertas visas

pasaules tālākās attīstības līnijas. Mūsu ģerbonis sasaista pagātni ar tagadni un

Trikātā koncertēja dziedošā Eriņu ģimene no Dricēniem.

Brenguliešus priecēja mazo vokālistu koncerts, Mūrmuižā par savām mākslinieka

gaitām stāstīja, dziedāja un lasīja dzeju savā autorkoncertā „Dedz mana zvaigzne”

atraktīvais gleznotājs Jānis Anmanis.

Novada svētki noslēdzās ar zaļumballi Trikātas pilskalna estrādē un disko balli

Mūrmuižā.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās šo svētku tapšanā un padomāja, lai katra pagasta

iedzīvotāji izjustu svētku noskaņojumu . Ar Jūsu palīdzību svētki izdevās un deva

lielisku atbalsi Beverīnas novadam! Žēl tikai, ka pašu iedzīvotāju, kuriem svētki bija

gatavoti, aktivitāte bija neliela. Ar cerību uz Jūsu atsaucību sakām: Uz tikšanos

nākamgad!

„Sabiedrība ar dvēseli 2014”!

Beverīnas novada pašvaldība 2014. gada 26. martā bija izsludinājusi projektu

konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2014” uz ko pieteicās seši dalībnieki:

1. Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājas VĀRPAS apsaimniekošanas biedrības

projekts „Ja ir silta istabiņa, Tad būs silta vasariņa..” ar mērķi nosiltināt

daudzdzīvokļu mājas „Vārpas” rietumu gala sienu tādējādi uzlabojot

energoefektivitāti un samazinot maksu par apkuri;

2. Projekta grupas „Par veselīgu dzīvesveidu” projekts „Tūrisms un

orientēšanās apvidū“ ar mērķi palielināt bērnu un jauniešu interesi

par aktīvu dzīvesveidu. Parādīt, ka sporta nodarbības ir aizraujošas,

interesantas un daudzveidīgas;

3. Trikātas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts „Gājēju celiņa ierīkošana

gar baznīcu līdz peldvietai”. Projekta mērķis izveidot gājēju celiņu gar

baznīcas dienvidu pusi sniedzot iespēju peldētājiem, makšķerniekiem,

laivotājiem u.c. atpūtniekiem gan ar riteņiem, gan bērnu ratiņiem brīvi un

ērti piekļūt pie ezera;

4. Sporta un tūrisma kluba „Zaļā Pēda” biedrība, projekts „Garie treniņtērpi

Brenguļu spīdmintonistiem” ar mērķi uzlabot spīdmintona spēlētāju

atpazīstamības tēlu sporta veida vidē un vietējā sabiedrībā;

5. Latviešu valodas skolotāju projekts „Lasot guvu padomiņu”, Trikātas

pamatskolas skolēnu dzīves kvalitātes uzlabošanai, pilnveidojot viņu lasīt

prasmi, kas ir būtiska cilvēka izaugsmē;

6. Biedrības „Šodien, Rīt” projekts „ Lina dāvanu maisiņi–suvenīri Beverīnas

novadam”, projekta mērķis , izgatavot lina auduma maisiņus ar Beverīnas

novada logo uzdruku novada pašvaldības reprezentācijas vajadzībām.

Konkursa ietvaros dalībniekiem bija jāiesniedz projekti, kas paredz iedzīvotāju

dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības

daļai.

Beverīnas novada pašvaldība projektu realizācijai paredzēja 3000.00 EUR,

maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam piešķirts 500.00 EUR.

Šobrīd projektu dalībnieki īsteno savas paredzētās aktivitātes un 30. septembrī

varam gaidīt īstenotos rezultātus.

Projektu koordinatore Ilze Ulmane

Similar magazines