10.01.2015 Views

LZA gadagrāmata 2011 - Latvijas Zinātņu Akadēmija

LZA gadagrāmata 2011 - Latvijas Zinātņu Akadēmija

LZA gadagrāmata 2011 - Latvijas Zinātņu Akadēmija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJA<br />

Akadçmijas laukums 1<br />

Rîga, LV 1050<br />

Latvija<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153<br />

E pasts: lza@lza.lv<br />

http://www.lza.lv<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Gadagrâmata <strong>2011</strong> ir turpinâjumizdevums — jau<br />

divdesmitais ar ðâdu nosaukumu. Iepriekðçjie laidieni atspoguïoja situâciju 1990.,<br />

1992., 1992./1993., 1995.—2010. gadâ. Gadagrâmatas <strong>2011</strong> iznâkðana ir pieskaòota<br />

akadçmijas gada pilnsapulcei.<br />

Gadagrâmatâ ievietoti <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pamatdokumenti, galvenâs<br />

ziòas par akadçmiju, tâs struktûru un locekïiem, pârskata tipa materiâli par akadçmijas<br />

darbîbu 2010. gadâ, atseviðíi <strong>LZA</strong> dokumenti (kuru atkârtota publicçðana nâkamajâs<br />

gadagrâmatâs nav paredzçta), îsas ziòas par <strong>Latvijas</strong> zinâtniskajâm iestâdçm.<br />

Publicçtie dati atspoguïo stâvokli <strong>2011</strong>. gada 15. martâ.<br />

Sastâdîtâju kolektîvs: Baiba Âdamsone, Ieva Brence, Anita Draveniece,<br />

Alma Edþiòa, Jânis Kristapsons (vadîtâjs), Sofja Negrejeva, Ilga Tâlberga,<br />

Çrika Tjûòina<br />

Fotoattçli no <strong>LZA</strong> kolekcijas.<br />

Fotogrâfi Alma Edþiòa, Toms Grînbergs, Aivis Freidenfelds, Jânis Strupulis<br />

Datorapstrâde Elmârs Lange<br />

© <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, <strong>2011</strong>


SATURS<br />

Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas galveno pasâkumu kalendârs . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

PAMATDOKUMENTI<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas likumdoðana par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas statusu . . . . . 9<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Harta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Statûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STRUKTÛRAS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Senâts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Prezidijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Valde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Uzraudzîbas padome . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Akadçmijas personâls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Îstenie locekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Goda locekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />

Ârzemju locekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

Korespondçtâjlocekïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

Goda doktori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Pârmaiòas <strong>LZA</strong> locekïu sastâvâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS GODA MECENÂTI . . . . . . . . . . . . 72<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâ medaïa . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas vârdbalvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

Izcilie zinâtnieki, kuru vârdâ nosauktas <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas balvas . . . 75<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas un sponsoru kopîgâs balvas . . . . . . . . . . . 80<br />

Balvas un prçmijas jaunajiem zinâtniekiem . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâs medaïas, balvu un prçmiju laureâti<br />

2010. un <strong>2011</strong>. gadâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïi — citu ievçrojamâko zinâtnisko<br />

apbalvojumu laureâti 2010. gadâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />

Balvu un prçmiju jauniem zinâtniekiem un studentiem laureâti. . . . . . . . . 90<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ<br />

DARBÎBA 2010. GADÂ<br />

Nozîmîgi notikumi <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ 2010. gadâ . . 93<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulces . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

Akadçmiskâs lekcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />

Ilmârs Rimðçviès. <strong>Latvijas</strong> ekonomiskâ situâcija un nâkotnes izredzes . . . 110<br />

Kurts Ðvarcs. Radiâcijas fizikas pçtîjumi: no Salaspils Atomreaktora<br />

lîdz Darmðtates Smago jonu paâtrinâtâjam . . . . . . . . . . . . . 127<br />

Mârcis Auziòð. Par kvantu fiziku un ne tikai ... . . . . . . . . . . . . 130<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131


<strong>LZA</strong> Senâta darbîba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />

Senâta sçdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />

2010. gadâ pieðíirtie <strong>LZA</strong> Atzinîbas raksti . . . . . . . . . . . . . . 141<br />

<strong>LZA</strong> Prezidija darbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142<br />

<strong>LZA</strong> Valdes darbîba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143<br />

<strong>LZA</strong> budþeta izpilde 2010. gadâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144<br />

<strong>LZA</strong> Fonda darbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144<br />

Uzraudzîbas padomes ziòojums <strong>LZA</strong> 2010.gada Pavasara pilnsapulcç . . . . . 145<br />

Ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju saistîtu organizâciju darbîba 2010. gadâ. . . . . 150<br />

Terminoloìijas komisija (150). Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija (151).<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome (152). <strong>LZA</strong> Baltijas stratçìisko pçtîjumu<br />

centrs (153). Sertifikâcijas centrs (154). <strong>LZA</strong> Zinâtnes un tehnoloìijas<br />

pçtniecîbas centrs (154). <strong>LZA</strong> Eiropas programmu centrs (155). Sçlijas<br />

asociâcija (156). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu vçstures asociâcija (157).<br />

ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . 166<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178<br />

Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïa. . . . . . . . . . . . . . . . . 189<br />

STARPTAUTISKÂ SADARBÎBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198<br />

1.pielikums.DOKUMENTI<br />

<strong>LZA</strong> un Rçzeknes Augstskolas sadarbîbas lîgums . . . . . . . . . . . . . 207<br />

Sadarbîbas lîgums starp L’OREAL BALTIC SIA, UNESCO <strong>Latvijas</strong><br />

Nacionâlo komisiju un <strong>LZA</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210<br />

LR Zemkopîbas ministrijas un <strong>LZA</strong> nodomu protokols . . . . . . . . . . . 216<br />

2.pielikums.<strong>LZA</strong>GADAGRÂMATÂS PUBLICÇTO DOKUMENTU<br />

RÂDÎTÂJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218<br />

3.pielikums.GALVENÂS ZINÂTNISKÂS INSTITÛCIJAS UN IESTÂDES<br />

LATVIJÂ<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas Izglîtîbas un zinâtnes ministrija. . . . . . . . . . . . . 224<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224<br />

Augstâkâs izglîtîbas padome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

<strong>LZA</strong> un LZP Çtikas komisija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtnieku savienîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

<strong>Latvijas</strong> Jauno zinâtnieku apvienîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />

<strong>Latvijas</strong> universitâtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228<br />

Zinâtniskie institûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229<br />

Fizikas, matemâtikas un tehnisko zinâtòu institûti (229). Íîmijas un bioloìijas<br />

zinâtòu institûti (231). Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu institûti (232).<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu institûti (234). Ekonomikas institûti (235).<br />

Citas zinâtniskâs iestâdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235<br />

Zinâtniskâ izdevçjdarbîba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237<br />

4.pielikums.LATVIJAS ZINÂTNES ORGANIZÇÐANÂ IESAISTÎTO<br />

PERSONU ALFABÇTISKAIS RÂDÎTÂJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241<br />

4


IEVADS<br />

2010. gadâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija veidoja savas<br />

vçstures 65. gadu, turpinot kalpot <strong>Latvijas</strong> zinâtnei,<br />

atbildîgi pildot katru no Hartâ nosauktajiem desmit<br />

akadçmijas pienâkumiem. Jâatzîst, ka daïa mûsu ikdienas<br />

darba vienmçr paliks neredzama – daïa, ko nekâdi nevar<br />

atspoguïot gadagrâmatâ. Piemçram, esam aktîvi piedalîjuðies<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes politikas veidoðanâ, jo, sâkot ar<br />

ðo gadu, <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija (turpmâk –<br />

Akadçmija) ir pârstâvçta jau astoòâs* nacionâla lîmeòa<br />

padomçs un komisijâs, kâ arî daudzâs ministriju un<br />

starpinstitûciju darba grupâs. Visa gada garumâ akadçmijas deleìçti pârstâvji<br />

lîdzdarbojâs daþâdu <strong>Latvijas</strong> un Eiropas Savienîbas zinâtnisko pçtîjumu<br />

projektu un programmu izvçrtçðanâ. Ðajâ gadâ krietni pavirzîjuðâs uz priekðu<br />

vairâkas struktûrfondu aktivitâtes, kas bûtiski maina <strong>Latvijas</strong> zinâtnes nâkotnes<br />

kopainu un zinâtnieku noskaòojumu, proti, uzsâkts sagatavoðanas process<br />

valsts nozîmes pçtniecîbas centru izveidoðanai, izstrâdâta kompetences centru<br />

atbalsta programma un augstâkâs izglîtîbas iestâþu telpu un iekârtu modernizçðanas<br />

projekts, kas ievçrojami paaugstinâs zinâtnisko pçtîjumu kvalitâti.<br />

Savâs sienâs esam arî izskatîjuði mûsu valstij un zinâtnei aktuâlus jautâjumus.<br />

Svarîgâkais ir ekonomiskâs situâcijas stabilizçðanâs un ekonomikas<br />

attîstîba, un tâpçc ðajâ gadâ vairâkkârt analizçtas tautsaimniecîbas un zinâtnes<br />

mijiedarbîbas problçmas, kurâm Akadçmija meklç optimâlo risinâjumu.<br />

Savukârt sçde par Daugavas ekosistçmas ilgtspçju nonâca pie vienprâtîga<br />

viedokïa, ka upes baseina unikâlâs dabas un kultûrvçsturiskâs vçrtîbas<br />

maksimâli jâsaudzç un nav pieïaujama Daugavas steidzîga pârveide par rûpniecisku<br />

transporta kanâlu. Savu pozîciju darîjâm zinâmu Valsts prezidenta<br />

kancelejai un iesniedzâm priekðlikumu iekïaut UNESCO Pasaules mantojuma<br />

* Nacionâlâs attîstîbas padome (1 pârst.), <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padome (5), Augstâkâs izglîtîbas<br />

padome (1), Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija (3), Valsts Emeritçto zinâtnieku padome<br />

(2), Nacionâlâ standartizâcijas padome (1), Genoma izpçtes padome (1), UNESCO LNK (1).<br />

5


IEVADS<br />

<strong>Latvijas</strong> nacionâlajâ sarakstâ aizsargâjamo ainavu apvidu „Augðdaugava”.<br />

Marta sâkumâ (<strong>2011</strong>.g.) ar prieku uzzinâjâm, ka Akadçmijas nominâcija<br />

“Aizsargâjamo ainavu apvidus “Augðdaugava”” ir iekïauta UNESCO<br />

Pasaules mantojuma <strong>Latvijas</strong> nacionâlajâ sarakstâ.<br />

Mçs esam gandarîti par Akadçmijas îpaðo lomu, ka varam bût liecinieki<br />

jauno pçtnieku tapðanai, vadot Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisijas<br />

darbu, kura ðajâ gadâ izskatîja un akceptçja rekordlielu (pavisam 234)<br />

promocijas darbu skaitu.<br />

Piederîbu Akadçmijai <strong>Latvijas</strong> zinâtnieki un kultûras un mâkslas<br />

darbinieki vçrtç kâ augstu pagodinâjumu un akadçmijai tiek uzticçtas rûpes<br />

par valsts emeritçto zinâtnieku (2010. gadâ pavisam kopâ 274) iesaisti<br />

zinâtniskâs un sociâlâs aktivitâtçs. Daudzus spçjîgus un potenciâli aktîvus<br />

zinâtniekus mçs iepazîstam, vçrtçjot Akadçmijas balvu konkursiem iesniegtos<br />

darbus un publikâcijas.<br />

Ðajâ gadâ sâkâs darbs pie jaunas valsts pçtîjumu programmas „Nacionâlâ<br />

identitâte (valoda, <strong>Latvijas</strong> vçsture, kultûra un cilvçkdroðîba)” îstenoðanas.<br />

Turpmâkos èetrus gadus Akadçmija nodroðinâs ðîs programmas zinâtnisko<br />

vadîbu, ko mums uzticçja pçc uzvaras valsts programmu ideju konkursâ<br />

2009. gadâ. Tâdçjâdi mçs kâ nacionâlâ zinâtòu akadçmija varam pastarpinâti<br />

pildît savus pienâkumus attiecîbâ uz zinâtniskâs literatûras un enciklopçdiju<br />

izdoðanu, nacionâlâs kultûras mantojuma zinâtnisku pârziòu un citiem mûsu<br />

tautai, vçsturei un valodai bûtiskiem jautâjumiem.<br />

2010. gads bija jau treðais gads, kopð Akadçmija veic savas pamatfunkcijas<br />

uz lîgumattiecîbu pamata ar Izglîtîbas un zinâtnes ministriju,<br />

tâdçjâdi saglabâjot savu rîcîbas autonomiju. Ðajâ gadâ lîguma finansçjums<br />

gan bija par 10% mazâks salîdzinâjumâ ar 2009. gadu (divu pçdçjo gadu laikâ<br />

tas summâri samazinâjies par 38%). Vienlaicîgi jâatzîmç, ka <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

finansçjums iekðzemes kopprodukta procentu vienîbâs nokrities lîdz 0,47<br />

(2010) un Zinâtniskâs darbîbas likuma norma (33. panta 2. punkts), ka ik<br />

gadu jâpaaugstina valsts budþeta finansçjums zinâtnei par 0,15% no<br />

iekðzemes kopprodukta, ir iesaldçta un nav zinâms, uz cik ilgu laiku. Tâpçc<br />

ðogad esam daudz runâjuði un analizçjuði** diemþçl tradicionâlo <strong>Latvijas</strong><br />

zinâtnes problçmu – zinâtnes finansçjumu, un secinâjuði, ka pagaidâm nav<br />

ticamu prognoþu par zinâtnes budþeta bûtiskâm pieauguma iespçjâm.<br />

** <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulces paziòojums 2010. gada 25. novembrî (Zinâtnes<br />

Vçstnesis, 2010, Nr. 15).<br />

6


IEVADS<br />

Akadçmijas pienâkums ir arî <strong>Latvijas</strong> zinâtnes starptautisko sakaru<br />

veicinâðana un pârstâvniecîba starptautiskajâs organizâcijâs. Lîdzâs kârtçjiem<br />

darbiem 2010. gadâ saskaòâ ar Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas deleìçjumu<br />

Akadçmija turpinâja Eiropas zinâtnes un tehnoloìiju programmu un projektu<br />

(EUREKA, COST, Eurostars, ERA-Net u.c.) koordinçðanu un îstenoðanu<br />

Latvijâ, kâ arî zinâtni popularizçjoðas aktivitâtes, tostarp Zinâtnieku nakts<br />

pasâkumus. Nozîmîgs notikums bija 12. Baltijas Intelektuâlâs sadarbîbas<br />

konference novembrî Viïòâ. Konferences tçma bija „Zinâtne un sabiedrîba”.<br />

Konferenci jau tradicionâli atklâja triju Baltijas valstu zinâtòu akadçmiju<br />

prezidenti, un viòi arî pasniedza 2010. gada laureâtiem Baltijas valstu zinâtòu<br />

akadçmiju medaïas – kopîgo triju valstu zinâtòu akadçmiju apbalvojumu.<br />

2010. gada novembrî apritçja 195 gadi, kopð dibinâta Akadçmijas pirmâ<br />

priekðtece – Kurzemes literatûras un mâkslas biedrîba. Ðim notikumam bija<br />

veltîta izbraukuma sçde Jelgavâ vçsturiskajâ Pçtera akadçmijas çkâ, tagadçjâ<br />

Ì. Eliasa Jelgavas Vçstures un mâkslas muzejâ.<br />

Ðajâ gadâ Akadçmija ar pateicîbu saòçma dâvinâjumâ mâkslinieka<br />

O. Zvejsalnieka gleznu „Rçzekne rudens saulç”, naudas ziedojumu no<br />

ârzemju locekïa N. Bojâra, <strong>LZA</strong> goda locekïa J. Streièa filmas “Rûdolfa<br />

mantojums” seansu. Lai pateicîba arî visiem pârçjiem Akadçmijas locekïiem,<br />

kas turpinâja atbalstît Akadçmiju visdaþâdâkajos veidos, kâ arî Akadçmijas<br />

darbiniekiem par godprâtîgu darbu. Ne mazumu pûïu prasa Akadçmijas<br />

augstceltnes apsaimniekoðana, bet ar to saistîti arî interesanti notikumi.<br />

Septembrî un oktobrî sadarbîbâ ar Francijas vçstniecîbu organizçjâm<br />

populârzinâtnisku interaktîvu izstâdi „Smilðu graudu spçles”, bet gada<br />

tumðâkajâ laikâ – novembrî – mûsu augstceltne debitçja gaismas festivâlâ<br />

„Staro Rîga” kâ objekts ar nosaukumu „Idejas dzimðana vai ilûzija”.<br />

Neapðaubâmi, idejas ir attîstîbas virzîtâjspçks, tâs rosina mûs kaut ko darît<br />

labâk, âtrâk, interesantâk un efektîvâk. Lai mums ideju nepietrûkst, lai tâs<br />

nekïûst vien par ilûziju, bet lai spçjam tâs realizçt!<br />

<strong>2011</strong>.gada 15.martâ<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidents<br />

7


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

GALVENO PASÂKUMU KALENDÂRS<br />

<strong>2011</strong>. GADS<br />

7. aprîlî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Pavasara pilnsapulce<br />

24. novembrî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Rudens pilnsapulce<br />

2012. GADS<br />

12. aprîlî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Pavasara pilnsapulce<br />

22. novembrî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Rudens pilnsapulce


PAMATDOKUMENTI<br />

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMDOÐANA<br />

PAR LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATUSU<br />

ZINÂTNISKÂS DARBÎBAS LIKUMS<br />

(Pieòemts Saeimâ 2005. gada 14. aprîlî.<br />

Stâjas spçkâ ar 2005. gada 19. maiju)<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija sastâv no vçlçtiem <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem<br />

un valsts pârvaldes sistçmâ ir atvasinâta publisko tiesîbu persona ar autonomu<br />

kompetenci, kuras tiesîbas un pienâkumi noteikti tâs Hartâ, ðajâ likumâ un citos<br />

likumos, kâ arî tâs statûtos un kuru daïçji finansç no valsts budþeta. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas Hartu apstiprina Saeima un tajâ ir norâdîti <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas<br />

darbîbas mçríi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pârvaldes sistçma,<br />

tiesîbas un pienâkumi.<br />

...


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

(Pieòçmusi <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulce 1996. gada 22. novembrî.<br />

Apstiprinâjusi <strong>Latvijas</strong> Republikas Saeima 1997. gada 23. janvârî)<br />

PREAMBULA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir vairâku agrâk Latvijâ pastâvçjuðu zinâtnisko biedrîbu<br />

ideju un darbîbas mantiniece. Tâs priekðteces ir 1815. gadâ Jelgavâ dibinâtâ Kurzemes<br />

Literatûras un mâkslas biedrîba un Rîgas Latvieðu biedrîbas sastâvâ 1869. gadâ<br />

dibinâtâ Zinâtnîbas (Zinîbu) komisija, kas 1932. gadâ tika pârveidota par Zinâtòu<br />

komiteju ar privâtas zinâtòu akadçmijas statusu.<br />

Kopð 1919. gada <strong>Latvijas</strong> Republikas valdîba vairâkkârt bija apsvçrusi oficiâlas<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas dibinâðanu. Ðo nodomu 1927. gadâ atbalstîja izglîtîbas<br />

ministrs J. Rainis. 1935. gadâ Ministru prezidents K. Ulmanis publiski paziòoja nodomu<br />

izveidot <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju, un kâ pirmâ tâs sastâvdaïa ar <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

likumu 1936. gada 14. janvârî tika nodibinâts <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts.<br />

Zinâtòu akadçmija Latvijâ darbîbu uzsâka 1946. gada 14. februârî, kad akadçmijas<br />

locekïi sanâca uz pirmo kopsapulci. Par Zinâtòu akadçmijas un tâs institûtu pamatkodolu<br />

kïuva <strong>Latvijas</strong> Universitâtes un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas akadçmijas zinâtnieki.<br />

Pieòemot Hartu un jaunus Statûtus, ar 1992. gada 14. februâra kopsapulces lçmumu<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija pârveidota par klasiska tipa akadçmiju, kura apvieno<br />

vçlçtus locekïus — izcilus zinâtniekus un citus gara darbiniekus.<br />

Atjaunotajâ <strong>Latvijas</strong> Republikâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija veicina zinâtòu<br />

attîstîbu, veic zinâtniskus pçtîjumus. Tâ gâdâ, lai apzinâtu, pçtîtu, izkoptu, saglabâtu<br />

un nodotu nâkamajâm paaudzçm visu to îpaðo, ko pasaules zinâtnei un kultûrai ir devusi<br />

un spçj dot Latvija un latvieðu tauta: nacionâlo kultûru, valodu, folkloru, literatûru,<br />

sociâlo un saimniecisko pieredzi, tradîcijas. Tâ pçtî un saglabâ Rîgas un <strong>Latvijas</strong><br />

novadu kultûrvçsturiskâs tradîcijas, apzina Baltijas valstu vietu pasaulç.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir iekïâvusies starptautiskajâ zinâtniskajâ kopîbâ, sadarbojas<br />

ar citâm zinâtòu akadçmijâm un zinâtniskâm organizâcijâm Eiropâ un<br />

pasaulç.<br />

1. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS TIESISKAIS PAMATS<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikâ ir viena valsts izveidota <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija kâ nacionâlas<br />

nozîmes zinâtnes centrs. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir autonoms tiesîbu subjekts,<br />

kurð sastâv no ievçlçtiem <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem un kuru<br />

subsidç valsts. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija darbojas saskaòâ ar tâs Hartu un Statûtiem.<br />

Hartu pieòem <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulce un apstiprina <strong>Latvijas</strong> Repub-<br />

10


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

likas Saeima. Saeima vai Ministru kabinets var noteikt <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai<br />

îpaðus uzdevumus un pilnvaras zinâtnes jomâ.<br />

Ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju var bût saistîtas zinâtniskâs pçtniecîbas iestâdes,<br />

biedrîbas, fondi, zinâtniski tehniskas organizâcijas, universitâtes un augstskolas. To<br />

sadarbîbu ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju nosaka savstarpçja vienoðanâs. Akadçmijas<br />

mçríu veikðanai tiek veidotas zinâtnieku grupas vai iestâdes, kuras var darboties <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas ietvaros.<br />

Par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> un ârzemju<br />

zinâtniekus un par goda locekïiem — arî citu jomu vispâratzîtus <strong>Latvijas</strong> gara darbiniekus.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ir juridiska persona. Tâ ievçro <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

likumus un starptautiskâs tiesîbu normas.<br />

2. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS DARBÎBAS MÇRÍI<br />

UN PAMATVIRZIENI<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîbas mçríi un pamatvirzieni ir:<br />

zinâtnes attîstîðana, pçtîjumu veicinâðana un veikðana fundamentâlo un lietiðío<br />

zinâtòu jomâ, <strong>Latvijas</strong> tautas un valsts vçstures, kultûras un valodas izpçtes un izkopðanas<br />

veicinâðana, kâ arî ar <strong>Latvijas</strong> dabas resursiem, to optimâlas izmantoðanas<br />

iespçju un apkârtçjâs vides aizsardzîbu saistîtu pçtîjumu atbalstîðana;<br />

<strong>Latvijas</strong> attîstîbas procesu prognozçðana, tautas un valdîbas operatîva iepazîstinâðana<br />

ar zinâtniskâm prognozçm par daþâdu tautsaimniecisku, kultûras un sociâlu<br />

noriðu un projektu vçlamâm un nevçlamâm sekâm.<br />

3. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS TIESÎBAS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai ir tiesîbas:<br />

sadarboties ar augstâkâs izglîtîbas un zinâtniskâs darbîbas organizatoriskâs<br />

sistçmas institûcijâm, deleìçt savus pârstâvjus ðo institûciju darbâ;<br />

saòemt informâciju par to likumu un normatîvo aktu gatavoðanu un grozîðanu<br />

Saeimas komisijâs, ministrijâs un citâs valsts iestâdçs, kuri saistîti ar zinâtni un augstâko<br />

izglîtîbu, kâ arî izteikt viedokli par ðiem dokumentiem;<br />

uzòemties iniciatîvu jaunu zinâtnisku virzienu un ar to saistîtu zinâtnisku institûciju<br />

veidoðanâ;<br />

pieðíirt <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas goda doktora grâdu <strong>Latvijas</strong> un ârzemju<br />

zinâtniekiem;<br />

ierosinât un pieòemt savas Hartas grozîjumus, iesniegt tos apstiprinâðanai Saeimâ;<br />

11


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

glabât savos arhîvos, krâtuvçs un bibliotçkâs zinâtnes, literatûras, mâkslas un<br />

citu kultûras darbinieku rokrakstus un dokumentus, kâ arî citus zinâtnei un vçsturei<br />

nozîmîgus materiâlus.<br />

4. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PIENÂKUMI<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pienâkumi ir:<br />

aktîva piedalîðanâs <strong>Latvijas</strong> zinâtnes politikas veidoðanâ un operatîva Saeimas<br />

un valdîbas konsultçðana zinâtnes jautâjumos;<br />

lîdzdalîba daþâdu valsts programmu zinâtniskajâ ekspertîzç, pçtîjumu, projektu,<br />

programmu un zinâtnisko iestâþu pçtnieciskâ lîmeòa izvçrtçðanâ;<br />

balvu pieðíirðana par izcilâkiem veikumiem <strong>Latvijas</strong> zinâtnç;<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes un zinâtnieku paðpârvaldes un demokrâtijas veicinâðana, ðo<br />

principu aizstâvîba valsts struktûrâs un masu saziòas lîdzekïos;<br />

rûpes par jaunu pçtnieku paaudþu iesaisti zinâtnç un pensionçto, t.sk. valsts<br />

emeritçto zinâtnieku sociâlo aizstâvîbu;<br />

zinâtniskâs pçtniecîbas çtikas, diskusijas principu un tradîciju sargâðana,<br />

saglabâðana un izkopðana, <strong>Latvijas</strong> zinâtòu vçstures un zinâtniecîbas problçmu izpçte;<br />

rûpes par zinâtniskâs literatûras izdoðanu, zinâtnisko terminoloìiju un enciklopçdiju<br />

zinâtnisko lîmeni Latvijâ;<br />

zinâtnisko kongresu, konferenèu, atklâtu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçþu,<br />

diskusiju un konkursu organizçðana un zinâtnes sasniegumu popularizçðana;<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes un nacionâlâs kultûras mantojuma krâtuvju — <strong>Latvijas</strong><br />

Akadçmiskâs bibliotçkas, Misiòa bibliotçkas un Latvieðu folkloras krâtuves —<br />

zinâtniska pârziòa;<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnieku starptautisko kontaktu veidoðana un veicinâðana, sadarbîba<br />

ar citâm zinâtòu akadçmijâm, zinâtniskâm biedrîbâm un savienîbâm, starptautisko<br />

zinâtnisko sakaru uzturçðana un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîba starptautiskâs zinâtniskâs<br />

organizâcijâs.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija ik gadu publicç pârskatu par savu darbîbu.<br />

5. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SASTÂVS<br />

UN PÂRVALDE<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sastâvu veido: îstenie locekïi (akadçmiíi), goda locekïi,<br />

ârzemju locekïi, korespondçtâjlocekïi. To skaitu, kandidâtu izvirzîðanas un<br />

apsprieðanas kârtîbu zinâtniskâ sabiedrîbâ, kâ arî ievçlçðanas kârtîbu nosaka <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas Statûti.<br />

12


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS HARTA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas augstâkais lçmçjorgâns ir pilnsapulce, kurâ piedalâs<br />

ievçlçti îstenie, goda, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi. Hartas un Statûtu<br />

jautâjumus un jaunu locekïu uzòemðanu izlemj îstenie locekïi. Lai sekmçtu starpdisciplinâru<br />

problçmu risinâðanu un radniecîgo zinâtòu pârstâvju kontaktus, akadçmijas locekïi<br />

izveido <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas zinâtòu nodaïas. Pilnsapulèu starplaikâ<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbu vada tâs locekïu ievçlçts prezidents un Senâts.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulce ievçl uzraudzîbas padomi. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas daþâdu darbîbas jomu organizçðanai un operatîvu lçmumu<br />

pieòemðanai tiek izveidots prezidijs, valde un citas organizatoriskas struktûras. Ðo<br />

struktûru sastâvu un pienâkumus nosaka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Statûti.<br />

6. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS DARBÎBAS<br />

EKONOMISKAIS PAMATS<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîbai nepiecieðamais finansçjums tiek subsidçts no<br />

valsts budþeta. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija valsts noteiktâ kârtîbâ iesniedz motivçtu finansçjuma<br />

pieprasîjumu nâkamajam gadam kopâ ar gadskârtçjo pârskatu. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas speciâlo budþetu veido lîdzekïi, kurus iegûst no:<br />

pasûtîjumu izpildes un uzòçmçjdarbîbas;<br />

îpaðumu apsaimniekoðanas;<br />

ziedojumiem un dâvinâjumiem;<br />

citiem avotiem.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðumâ vai valdîjumâ var bût nekustamais un kustamais<br />

îpaðums — zeme, çkas un cita manta, kuru tai nodevuðas valsts institûcijas vai<br />

kuru tâ ieguvusi savas darbîbas rezultâtâ vai uz cita tiesiska pamata, kâ arî intelektuâlais<br />

îpaðums, nauda un vçrtspapîri Latvijâ un ârvalstîs.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pârziòâ ir iestâdes un organizâcijas, kas nepiecieðamas<br />

tâs darbîbai, kâ arî iestâdes un organizâcijas, kuras sekmç zinâtnes funkcionçðanu.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðumu un tâs valdîjumâ un pârziòâ esoðo objektu<br />

pârvaldes kârtîbu nosaka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Statûti.<br />

7. pants. LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïu pilnsapulce patstâvîgi pieòem un/vai groza<br />

savus Statûtus, kuri nedrîkst bût pretrunâ ar ðîs Hartas nostâdnçm.


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

(Apstiprinâti ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas kopsapulces<br />

1992. gada 14. februâra lçmumu Nr. 7.<br />

Grozîti ar <strong>LZA</strong> pilnsapulces 1992. gada 24. novembra, 1993. gada 11. februâra,<br />

1994. gada 18. februâra, 1997. gada 21. novembra, 2002.gada 4. aprîïa<br />

un 2008. gada 3. aprîïa lçmumu)<br />

1. nodaïa. VISPÂRÎGIE NOTEIKUMI<br />

1.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija (<strong>LZA</strong>) valsts pârvaldes sistçmâ ir atvasinâta<br />

publisko tiesîbu persona ar autonomu kompetenci un sastâv no vçlçtiem <strong>LZA</strong><br />

locekïiem. Tâs tiesîbas un pienâkumi noteikti <strong>LZA</strong> Hartâ, “Zinâtniskâs darbîbas<br />

likumâ” un citos likumos, kâ arî <strong>LZA</strong> Statûtos un to daïçji finansç no valsts budþeta.<br />

<strong>LZA</strong> darbîbas mçríi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pârvaldes<br />

sistçma, tiesîbas un pienâkumi ir norâdîti <strong>LZA</strong> Hartâ, kuru ir apstiprinâjusi LR<br />

Saeima. LR Saeima vai Ministru kabinets var noteikt <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai<br />

îpaðus uzdevumus un pilnvaras zinâtnes jomâ.<br />

Par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> un ârzemju<br />

zinâtniekus un par goda locekïiem — arî citu jomu vispâratzîtus <strong>Latvijas</strong> gara darbiniekus.<br />

Ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju lîgumiski, asociatîvi vai citâdâs juridiskâs formâs<br />

var bût saistîtas juridiski patstâvîgas zinâtniskâs pçtniecîbas iestâdes, biedrîbas, fondi,<br />

zinâtniski tehniskas organizâcijas, universitâtes un citas augstskolas. To sadarbîbu ar<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmiju nosaka savstarpçja vienoðanâs. Akadçmijas mçríu îstenoðanai<br />

var izveidot zinâtnieku kolektîvus vai institûcijas, kuras var darboties <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas ietvaros, kâ arî piesaistît ekspertus no zinâtnieku un speciâlistu<br />

vidus.<br />

1.2. <strong>LZA</strong> sadarbojas ar LR ministrijâm, <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi u.c. valstiskâm<br />

institûcijâm <strong>Latvijas</strong> zinâtnes, pçtniecîbas un inovâciju stratçìijas un aktuâlo, bûtisko<br />

problçmu analîzç, izvçrtçðanâ un formulçðanâ. Ministrijas saskaòâ ar “Valsts<br />

pârvaldes iekârtas likumu” var deleìçt ZA îpaðas pilnvaras zinâtnes jomâ, nodroðinot<br />

to îstenoðanu ar adekvâtu finansçjumu.<br />

1.3. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas saîsinâtais nosaukums ir <strong>LZA</strong>. Tâs nosaukums<br />

citâs valodâs tulkojams ðâdi: Academia Scientiarum Latviensis (latîòu val.), Latvian<br />

Academy of Sciences (angïu val.), Academie des Sciences de Lettonie (franèu val.),<br />

Akademie der Wissenschaften Lettlands (vâcu val.), Ëàòâèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê<br />

(krievu val.).<br />

1.4. <strong>LZA</strong> juridiskâ adrese: Akadçmijas laukums 1, Rîga, LV 1050, Latvija;<br />

mâjaslapas adrese internetâ http://www.lza.lv.<br />

14


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

1.5. <strong>LZA</strong> simboliku reglamentç îpaðs nolikums. <strong>LZA</strong> krâsas ir balts, kobaltzils,<br />

zelts. <strong>LZA</strong> zîmogâ ir attçlots <strong>Latvijas</strong> Republikas valsts mazais ìerbonis un ietverti<br />

vârdi “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija – Academia Scientiarum Latviensis”.<br />

1.6. <strong>LZA</strong> kâ savu “Akadçmijas dienu” atzîmç 14. februâri, jo 1946. gada<br />

14. februârî akadçmijas locekïi sanâca uz savu pirmo kopsapulci un 1992. gada<br />

14. februârî <strong>LZA</strong> pieòçma savu Hartu un jaunus Statûtus.<br />

2. nodaïa. DARBÎBAS MÇRÍI UN PAMATVIRZIENI<br />

2.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîbas mçríi un pamatvirzieni:<br />

2.1.1. pçtîjumu veikðana un veicinâðana fundamentâlo un lietiðío zinâtòu jomâ;<br />

2.1.2. <strong>Latvijas</strong> tautas un valsts vçstures izzinâðana; <strong>Latvijas</strong> kultûras, tâs vçstures<br />

un perspektîvu apzinâðana; latvieðu valodas izpçtes un izkopðanas veicinâðana;<br />

<strong>Latvijas</strong> dabas resursu un to optimâlas izmantoðanas iespçju izvçrtçðana, ar apkârtçjâs<br />

vides aizsardzîbu saistîtu pçtîjumu sekmçðana;<br />

2.1.3. <strong>Latvijas</strong> attîstîbas procesu prognozçðana, tautas un valdîbas operatîva<br />

iepazîstinâðana ar zinâtniskâm prognozçm par daþâdu tautsaimniecisku, kultûras un<br />

sociâlu noriðu un projektu vçlamâm un nevçlamâm sekâm;<br />

2.1.4. uz zinâðanâm balstîtas sabiedrîbas veidoðana un inovatîvo tehnoloìiju<br />

attîstîbas veicinâðana Latvijâ;<br />

2.1.5. augstâkâs kvalifikâcijas zinâtniskâs ekspertîzes nodroðinâðana; ekspertu<br />

atzinumu sniegðana par Latvijai un Baltijas reìionam principiâliem jautâjumiem;<br />

2.1.6. piedalîðanâs nacionâlo un valsts pçtîjumu programmu, Baltijas un Eiropas<br />

Savienîbas reìionâlo programmu izstrâdç un to îstenoðanâ;<br />

2.1.7. aktîva piedalîðanâs <strong>Latvijas</strong> zinâtnes politikas veidoðanâ un îstenoðanâ;<br />

Saeimas, Valsts Prezidenta, valdîbas un to iestâþu operatîva konsultçðana zinâtnes<br />

jautâjumos;<br />

2.1.8. lîgumisku vai asociatîvu attiecîbu veidoðana ar <strong>Latvijas</strong> zinâtniskâm un<br />

profesionâlâm biedrîbâm, fondiem, savienîbâm, asociâcijâm; <strong>LZA</strong> vârda pieðíirðana<br />

ar akadçmiju saistîtâm institûcijâm, piedalîðanâs ðo iestâþu galveno pçtniecisko<br />

virzienu izvçrtçðanâ, ja to paredz savstarpçja vienoðanâs;<br />

2.1.9. aktîvas sadarbîbas veidoðana ar <strong>Latvijas</strong> augstskolâm, vienotas akadçmiskâs<br />

vides veidoðana Latvijâ un piedalîðanâs augstâkâs kvalifikâcijas zinâtnieku sagatavoðanâ;<br />

2.1.10. zinâtniskâs literatûras un enciklopçdiju izdoðanas veicinâðana un to zinâtniskâ<br />

lîmeòa paaugstinâðana Latvijâ;<br />

2.1.11. latvieðu zinâtniskâs terminoloìijas izstrâdes veicinâðana;<br />

15


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

2.1.12. zinâtnisku kongresu, konferenèu, atklâtu ZA sçþu, konkursu organizçðana,<br />

zinâtnes sasniegumu popularizçðana;<br />

2.1.13. starpdisciplinâru pçtîjumu veidoðana, iniciatîva jaunu zinâtnisku virzienu<br />

iedibinâðanâ;<br />

2.1.14. sadarbîba ar citâm zinâtòu akadçmijâm, zinâtniskâm asociâcijâm, apvienîbâm,<br />

biedrîbâm un savienîbâm; starptautisko zinâtnisko sakaru uzturçðana un<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvîba starptautiskâs zinâtniskâs organizâcijâs;<br />

2.1.15. <strong>LZA</strong> balvu un stipendiju pieðíirðana par darbiem zinâtnç, tai skaitâ kopîgi<br />

ar universitâtçm, citâm augstskolâm un zinâtnes mecenâtiem vai citâm zinâtni<br />

atbalstoðâm organizâcijâm; piedalîðanâs zinâtnisku darbu ieteikðanâ un izvçrtçðanâ<br />

valsts un starptautiskiem apbalvojumiem;<br />

2.1.16. <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku un ar Latviju saistîto ârzemju zinâtnieku devuma un<br />

potenèu izvçrtçðana un ieteikðana ievçlçðanai par akadçmijas îstenajiem, ârzemju,<br />

goda locekïiem vai korespondçtâjlocekïiem;<br />

2.1.17. <strong>Latvijas</strong> zinâtòu vçstures un zinâtniecîbas pçtîjumu veicinâðana, nodroðinot<br />

zinâtnisko tradîciju saglabâðanu un izkopðanu;<br />

2.1.18. zinâtnieka çtikas kodeksa un zinâtnisko diskusiju principu izstrâde un<br />

tâlâka izkopðana;<br />

2.1.19. jaunu pçtnieku paaudþu iesaiste zinâtnç;<br />

2.1.20. pensionçto (to skaitâ valsts emeritçto) zinâtnieku sociâlâ aizstâvîba un viòu<br />

aktivitâðu atbalsts.<br />

2.2. Lai îstenotu akadçmijas Hartâ un ðo Statûtu 2.1. punktâ noteiktos darbîbas<br />

mçríus, <strong>LZA</strong> izmanto savu locekïu un akadçmijas izveidoto institûciju darbîbu, sekmç<br />

atseviðíu zinâtnisku pçtîjumu, zinâtniski organizatoriskâs un izdevçjdarbîbas finansçðanu.<br />

3. nodaïa. <strong>LZA</strong> LOCEKÏI<br />

3.1. <strong>LZA</strong> sastâvâ ietilpst:<br />

3.1.1. îstenie locekïi (akadçmiíi), no tiem vecumâ lîdz 70 gadiem ne vairâk kâ<br />

100;<br />

3.1.2. goda locekïi (kopskaitâ ne vairâk kâ 60);<br />

3.1.3. ârzemju locekïi (ne vairâk kâ 100);<br />

3.1.4. korespondçtâjlocekïi ( no tiem vecumâ lîdz 70 gadiem ne vairâk kâ 100 );<br />

16


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.2. <strong>LZA</strong> locekïu ievçlçðanas kârtîba ir ðâda:<br />

3.2.1. Par <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> zinâtniekus, kuru<br />

pçtîjumi Latvijâ un pasaulç ir plaði atzîti. Par <strong>LZA</strong> îsteno locekli zinâtnieku var<br />

ievçlçt, ja viòð nav sasniedzis 70 gadu vecumu. Ievçlçto <strong>LZA</strong> îsteno locekli pçc 70<br />

gadu vecuma sasniegðanas neietver 3.1.1. punktâ paredzçtajâ kopskaitâ, taèu viòð<br />

saglabâ balsstiesîbas <strong>LZA</strong> saietos.<br />

3.2.2. Par <strong>LZA</strong> goda locekïiem ievçlç izcilus <strong>Latvijas</strong> vai citu valstu zinâtnes,<br />

kultûras, tautsaimniecîbas, izglîtîbas un sabiedriskos darbiniekus, kuri dzîvo un strâdâ<br />

Latvijâ vai kuriem ir cieða sadarbîba ar Latviju un tâs zinâtni.<br />

3.2.3. Par <strong>LZA</strong> ârzemju locekïiem ievçlç izcilus pasaules zinâtniekus, kuri dzîvo<br />

un strâdâ galvenokârt ârzemçs.<br />

3.2.3.1. Izvçloties ârzemju locekïu kandidâtus, îpaða uzmanîba tiek pievçrsta<br />

ârzemçs dzîvojoðiem un strâdâjoðiem <strong>Latvijas</strong> izcelsmes zinâtniekiem.<br />

3.2.3.2. <strong>LZA</strong> ârzemju loceklis, pârceïoties uz pastâvîgu dzîvi Latvijâ un uzsâkot<br />

ðeit zinâtnisku darbîbu, ar pilnsapulces balsojumu var tikt ievçlçts par <strong>LZA</strong> îsteno<br />

locekli vai korespondçtâjlocekli.<br />

3.2.4. Par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem ievçlç Latvijâ kâdâ zinâtnes nozarç<br />

autoritâti ieguvuðus zinâtniekus, kuri spçj kvalificçti pârstâvçt attiecîgo zinâtnes<br />

nozari, ekspertçt zinâtniskos darbus un savai specializâcijai atbilstoðos zinâtniskos<br />

virzienus. Par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem var ievçlçt zinâtniekus, kuri nav sasnieguði<br />

60 gadu vecumu. Ievçlçto <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekli pçc 70 gadu vecuma<br />

sasniegðanas neietver 3.1.4. punktâ paredzçtajâ kopskaitâ, taèu viòð saglabâ balsstiesîbas<br />

<strong>LZA</strong> saietos. <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim sasniedzot 70 gadu vecumu, tiek<br />

atvçrta vakance jaunu locekïu vçlçðanâm.<br />

3.2.5. Tiesîbas veidot <strong>LZA</strong> locekïu un goda doktoru vçlçðanu nolikumus <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulce deleìç <strong>LZA</strong> Senâtam.<br />

3.3. <strong>LZA</strong> locekïu tiesîbas ir ðâdas:<br />

3.3.1. ierosinât zinâtnisku un zinâtniski organizatorisku jautâjumu izskatîðanu<br />

akadçmijas vai tâs nodaïas sçdç, kâ arî <strong>LZA</strong> pilnsapulcç;<br />

3.3.2. saòemt informâciju par <strong>LZA</strong>, tâs struktûru un nodaïu darbîbu;<br />

3.3.3. izstâties no <strong>LZA</strong>, iesniedzot par to rakstisku paziòojumu <strong>LZA</strong> Prezidijam;<br />

3.3.4. saòemt atalgojumu par atseviðíu <strong>LZA</strong> uzdevumu izpildi saskaòâ ar ðo<br />

Statûtu 5.6.4. punktu;<br />

3.3.5. uz mûþu saglabât ar ievçlçðanu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ iegûto nosaukumu,<br />

izòemot gadîjumus, kas paredzçti ðo Statûtu 3.3.3. un 3.7.punktâ;<br />

17


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.3.6. veikt zinâtnisku darbîbu <strong>LZA</strong> ietvaros, ar <strong>LZA</strong> Senâta piekriðanu organizçt<br />

zinâtniskas struktûras – darba grupas, centrus un institûtus, to skaitâ gan kâ <strong>LZA</strong><br />

struktûrvienîbas, gan ar <strong>LZA</strong> asociçtas juridiskas personas.<br />

3.4. <strong>LZA</strong> locekïiem ir ðâdi pienâkumi:<br />

3.4.1. aktîvi piedalîties <strong>LZA</strong> darbîbas mçríu îstenoðanâ;<br />

3.4.2. piedalîties <strong>LZA</strong> pilnsapulcçs, sçdçs un citos pasâkumos;<br />

3.4.3. publicçt savu pçtîjumu rezultâtus “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstîs” un<br />

citos zinâtniskos izdevumos;<br />

3.4.4. piedalîties zinâtniskâs ekspertîzçs un sniegt konsultâcijas savas kompetences<br />

robeþâs;<br />

3.4.5. katru gadu sniegt akadçmijai îsu rakstisku informâciju par savu zinâtnisko<br />

vai cita rakstura darbîbu, îpaði izceïot to, kas paveikts <strong>LZA</strong> darbîbas mçríu (Statûtu<br />

2.1. punkts) îstenoðanâ un kas papildinâms personiskajâ INTERNET mâjaslapâ, kuru<br />

uztur <strong>LZA</strong>. Goda locekïi un ârzemju locekïi, kâ arî îstenie locekïi, kas sasnieguði 70<br />

gadu vecumu, var sniegt mutisku informâciju savâ nodaïâ.<br />

3.5. <strong>LZA</strong> ârzemju locekïu tiesîbas un pienâkumi ir ðâdi:<br />

3.5.1. Papildus 3.3. un 3.4. punktâ minçtajam <strong>LZA</strong> ârzemju locekïi var tikt<br />

iesaistîti kâ eksperti <strong>Latvijas</strong> un starptautisko zinâtnisko projektu izvçrtçðanâ, kâ arî<br />

palîdzîbas sniegðanâ, lai savâ mîtnes zemç nodibinâtu un nostiprinâtu kontaktus ar<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtni un zinâtniekiem.<br />

3.5.2. <strong>LZA</strong> ârzemju locekïi, kas dzîvo vienâ ârvalstî vai ârvalstu reìionâ, var<br />

izveidot ârzemju locekïu nodaïu; ðâdas nodaïas izveidoðanas faktu un tâs darbîbas<br />

mçríus apstiprina <strong>LZA</strong> pilnsapulce.<br />

3.5.3. <strong>LZA</strong> saskaòâ ar akadçmijas finansiâlâm iespçjâm sedz ârzemju locekïa vai<br />

ârpus <strong>Latvijas</strong> dzîvojoða goda locekïa uzturçðanâs izdevumus Latvijâ, ja ðî vizîte<br />

notiek pçc <strong>LZA</strong> ielûguma.<br />

3.6. <strong>LZA</strong> fondu veidoðana.<br />

3.6.1. <strong>LZA</strong> veido <strong>LZA</strong> Fondu, kura mçríis ir piesaistît finanðu lîdzekïus, lai<br />

veicinâtu zinâtnieku un studentu zinâtnisko un akadçmisko darbîbu, zinâtnisku<br />

konferenèu organizçðanu, zinâtniskâs literatûras sagatavoðanu un izdoðanu, zinâtnieku<br />

sociâlo problçmu risinâðanu un citus pasâkumus, ievçrojot lîdzekïu ziedotâju norâdîjumus.<br />

<strong>LZA</strong> Fonda darbîbu nosaka <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâts nolikums. <strong>LZA</strong> Fonda<br />

priekðsçdçtâju no <strong>LZA</strong> îsteno locekïu vidus ievçlç <strong>LZA</strong> pilnsapulce.<br />

3.6.2. <strong>LZA</strong> savu mçríu un pamatvirzienu (Statûtu 2.nodaïa) sasniegðanai var<br />

veidot arî citus palîdzîbas fondus papildu lîdzekïu piesaistei. To veidoðanas, izmantoðanas<br />

un kontroles kârtîbu pçc <strong>LZA</strong> Valdes ierosinâjuma apstiprina <strong>LZA</strong> Prezidijs.<br />

18


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.7. <strong>LZA</strong> locekïu izstâðanâs kârtîba.<br />

3.7.1. <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem un korespondçtâjlocekïiem par smagiem zinâtnieka<br />

çtikas kodeksa normu pârkâpumiem <strong>LZA</strong> pilnsapulce var ieteikt izstâties no<br />

akadçmijas.<br />

3.7.2. Ja <strong>LZA</strong> loceklis saskaòâ ar ðo Statûtu 3.3.3. punktu paziòojis <strong>LZA</strong> Prezidijam<br />

par savu izstâðanos no akadçmijas, kârtçjâ <strong>LZA</strong> pilnsapulcç par to tiek sniegta<br />

informâcija, novçrtçti paziòojumâ minçtie iemesli un pieòemts lçmums par ðîs personas<br />

svîtroðanu no <strong>LZA</strong> locekïu sarakstiem.<br />

3.8. <strong>LZA</strong> locekïu vçlçðanu kârtîba.<br />

3.8.1. <strong>LZA</strong> locekïu vçlçðanas notiek saskaòâ ar ðiem Statûtiem. Vçlçðanâs jâievçro<br />

ðo Statûtu 3.1. punktâ noteiktâs normas attiecîgo locekïu kopskaitam. Jaunus <strong>LZA</strong><br />

locekïus vçlç <strong>LZA</strong> îstenie locekïi.<br />

3.8.1.1. Jaunu <strong>LZA</strong> îsteno un ârzemju locekïu vakances rodas Statûtu 3.1. punktâ<br />

noteikto kvotu ietvaros, vai jau esoðajiem <strong>LZA</strong> îstenajiem un ârzemju locekïiem<br />

sasniedzot 70 gadu vecumu. Vçlot jaunos îstenos un ârzemju locekïus, notiek kopîgs<br />

kandidâtu konkurss bez priekðrocîbâm kâdai specialitâtei (izòemot gadîjumus, kad<br />

<strong>LZA</strong> pilnsapulce vai Senâts pieòem citu lçmumu). Vakanèu skaitu izsludina <strong>LZA</strong><br />

Senâts aprîlî.<br />

3.8.1.2. Jaunu <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu vakances rodas Statûtu 3.1.4. punktâ<br />

noteikto kvotu ietvaros, vai jau esoðajiem <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem sasniedzot 70<br />

gadu vecumu. Vçlot jaunos korespondçtâjlocekïus, notiek konkurss izsludinâto zinâtnes<br />

nozaru ietvaros. Korespondçtâjlocekïu zinâtnes nozares un vakanèu skaitu, norâdot<br />

iespçjamos kandidâtus, iesaka akadçmijas nodaïas. Galîgo lçmumu par vakanèu<br />

skaitu un zinâtnes nozarçm, izvçrtçjot daþâdus ieteikumus, pieòem <strong>LZA</strong> Senâts.<br />

3.8.1.3. <strong>LZA</strong> goda locekïus vçlç <strong>LZA</strong> pilnsapulce bez iepriekð izsludinâta konkursa<br />

pçc <strong>LZA</strong> Senâta ierosinâjuma Statûtu 3.1.2. punktâ noteikto kvotu ietvaros.<br />

<strong>LZA</strong> goda locekïu kandidâtus var izvirzît <strong>LZA</strong> îstenie un goda locekïi.<br />

3.8.2. Par <strong>LZA</strong> locekïu vakancçm <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs lîdz katra gada aprîïa<br />

beigâm ar preses starpniecîbu informç <strong>LZA</strong> locekïus, <strong>Latvijas</strong> zinâtniskâs iestâdes,<br />

universitâtes un citas augstskolas, zinâtniskâs biedrîbas un citas zinâtnieku organizâcijas.<br />

3.9. <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu (Dr.h.c.) pieðíir ârvalstu un <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem,<br />

kuru darbi attiecîgajâ zinâtnes nozarç ir starptautiski atzîti, kuru devums ietekmçjis<br />

zinâtnes un kultûras attîstîbu Latvijâ un kuriem ir radoði zinâtniski kontakti ar <strong>LZA</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktora grâdu pieðíir <strong>LZA</strong> nodaïas un apstiprina <strong>LZA</strong> Senâts. <strong>LZA</strong> goda<br />

doktoriem ir “Zinâtniskâs darbîbas likumâ” noteiktâs tiesîbas, kâ arî balsstiesîbas <strong>LZA</strong><br />

nodaïâs.<br />

19


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

3.10. Par ievçrojamu materiâlu un morâlu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes atbalstu <strong>LZA</strong> darbîbas<br />

mçríu (Statûtu 2.1. punkts) veicinâðanai <strong>LZA</strong> ar Senâta lçmumu var pieðíirt <strong>LZA</strong><br />

Goda mecenâta nosaukumu, svinîgi pasniedzot attiecîgu diplomu.<br />

4. nodaïa. <strong>LZA</strong> SAIETI<br />

4.1. <strong>LZA</strong> saietu galvenâs formas ir pilnsapulces, sçdes, simpoziji, konferences un<br />

diskusijas.<br />

4.1.1. Saieti tiek sasaukti pçc vajadzîbas. Kârtçjo saietu darba kârtîbai jâbût<br />

izziòotai iepriekð.<br />

4.1.2. Ârkârtas pilnsapulces sasauc akadçmijas prezidents vai Prezidijs pçc savas<br />

iniciatîvas vai kâdas nodaïas ierosinâjuma, vai arî, ja to pieprasa vismaz 25 akadçmijas<br />

locekïi. Ârkârtas pilnsapulce ir tiesîga uzsâkt darbu, ja zinâms, ka 2/3 îsteno<br />

locekïu (no 3.1.1. punktâ paredzçtâ kopskaita) par to saòçmuði informâciju vismaz 24<br />

stundas pirms saieta sâkuma.<br />

4.1.3. Informâciju par notikuðiem saietiem publicç “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas<br />

Vçstîs” un/vai citos <strong>Latvijas</strong> zinâtniskajos un preses izdevumos, kâ arî <strong>LZA</strong><br />

mâjaslapâ.<br />

4.2. <strong>LZA</strong> sçdçs:<br />

4.2.1. noklausâs akadçmijas locekïu, <strong>LZA</strong> goda doktoru un citu zinâtnieku lekcijas<br />

un tematiskos ziòojumus;<br />

4.2.2. diskutç par konkrçtiem pasâkumiem <strong>LZA</strong> Hartâ un Statûtos pasludinâto<br />

mçríu sasniegðanai, pieòem par tiem ieteikumus;<br />

4.2.3. izvçrtç <strong>Latvijas</strong> nacionâlâs un valsts nozîmes zinâtniskâs programmas,<br />

projektus un to izpildes galarezultâtus, iesaka veidot darba grupas programmu un<br />

projektu izstrâdes sekmçðanai;<br />

4.2.4. apsprieþ jautâjumus par akadçmijas darba nodroðinâðanai un darbîbas mçríu<br />

îstenoðanai nepiecieðamo iestâþu un organizâciju dibinâðanu vai likvidçðanu;<br />

4.2.5. noklausâs akadçmijas locekïu un citu zinâtnieku pârskatus par svarîgâkajiem<br />

zinâtniskajiem pçtîjumiem, nacionâlo un valsts nozîmes programmu un lielu<br />

tautsaimniecîbai, kultûrai un izglîtîbai nozîmîgu projektu veidoðanas un izpildes gaitu,<br />

bûtiski svarîgiem ârzemju zinâtniskajiem komandçjumiem un to rezultâtiem, kâ arî<br />

izskata citus Latvijai un tâs zinâtnei svarîgus jautâjumus.<br />

4.3. <strong>LZA</strong> sçdi vada akadçmijas prezidents vai viòa pilnvarots <strong>LZA</strong> îstenais loceklis.<br />

<strong>LZA</strong> sçdçs jautâjumus izlemj ar klâtesoðo akadçmijas locekïu balsu vienkârðu<br />

vairâkumu, ja sçdes dalîbnieku vairâkums nenobalso par citu kârtîbu. <strong>LZA</strong> sçde ir<br />

tiesîga pieòemt ieteikumus <strong>LZA</strong> Senâtam, Prezidijam, Valdei, prezidentam un citâm<br />

20


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

vçlçtâm <strong>LZA</strong> amatpersonâm, <strong>Latvijas</strong> Republikas Saeimai, Valsts Prezidentam,<br />

valdîbai un tâs struktûrâm.<br />

5. nodaïa. <strong>LZA</strong> PÂRVALDE, VÇLÇTÂS INSTITÛCIJAS<br />

UN AMATPERSONAS<br />

5.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas augstâkâ lçmçjinstitûcija ir pilnsapulce, kurâ<br />

piedalâs îstenie locekïi, goda locekïi, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi.<br />

5.1.1. Piedalîðanâs akadçmijas pilnsapulcçs ir obligâta <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem<br />

un korespondçtâjlocekïiem, kuri jaunâki par 70 gadiem, ja nav objektîvu iemeslu, kas<br />

kavç ðo piedalîðanos. Pilnsapulce ir tiesîga uzsâkt darbu un pieòemt lçmumus, ja<br />

piedalâs vairâk par pusi no îstenajiem un korespondçtâjlocekïiem, kuri ir jaunâki par<br />

70 gadiem, ðajâ skaitâ ietverot arî iepriekð pa pastu nobalsojuðos.<br />

5.1.2. Pilnsapulci vada akadçmijas prezidents vai viòa pilnvarots viceprezidents.<br />

Zinâtòu akadçmijas pilnsapulcçs jautâjumus izlemj ar klâtesoðo akadçmijas locekïu<br />

vienkârðu balsu vairâkumu, izòemot 7.1. punktâ paredzçto balsojumu par <strong>LZA</strong> Statûtu<br />

grozîjumiem. Visus personâlos jautâjumus pilnsapulce izlemj, aizklâti balsojot, ja<br />

pilnsapulce nepieòem lçmumu par atklâtu balsoðanu. Par pilnsapulces darba kârtîbâ<br />

izsludinâtiem jautâjumiem tiem <strong>LZA</strong> locekïiem, kuri nevar piedalîties pilnsapulcç,<br />

ïauts balsot pa pastu (arî gadîjumos, kad notiek atklâta balsoðana). Balsoðanai pa pastu<br />

izmantojama <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâta biïetena forma.<br />

5.1.3. <strong>LZA</strong> pilnsapulces sanâk vismaz 2 reizes gadâ un ir atklâtas.<br />

5.1.3.1. pavasara pilnsapulcç (parasti aprîlî) noklausâs un apstiprina <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra<br />

pârskatu par akadçmijas darbîbu iepriekðçjâ gadâ, noklausâs Uzraudzîbas<br />

padomes ziòojumu, pçc Senâta ieteikuma pârvçlç <strong>LZA</strong> amatpersonas un izskata citus<br />

jautâjumus.<br />

5.1.3.2. rudens pilnsapulcç (parasti novembrî) noklausâs akadçmisko lekciju,<br />

ievçlç jaunus akadçmijas locekïus un izòçmuma kârtâ pçc Senâta ieteikuma pârvçlç<br />

atseviðías <strong>LZA</strong> amatpersonas un izskata citus jautâjumus.<br />

5.1.4. <strong>LZA</strong> pilnsapulcç ievçlç ðâdas <strong>LZA</strong> amatpersonas: akadçmijas prezidentu,<br />

viceprezidentus, ìenerâlsekretâru, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâju, Uzraudzîbas padomes<br />

priekðsçdçtâju, <strong>LZA</strong> ârlietu sekretâru, kuram ir viceprezidenta pilnvaras, un citas <strong>LZA</strong><br />

amatpersonas, kuru sarakstu apstiprina <strong>LZA</strong> pilnsapulce. <strong>LZA</strong> amatpersonu pilnvaru<br />

laiks ir 4 gadi, un to ievçlçðana katrâ no amatiem pieïaujama ne vairâk kâ divas reizes<br />

pçc kârtas.<br />

<strong>LZA</strong> viceprezidenti, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs, Uzraudzîbas padomes priekðsçdçtâjs,<br />

<strong>LZA</strong> ârlietu sekretârs nav valsts amatpersonas likuma “Par intereðu konflikta<br />

novçrðanu valsts amatpersonu darbîbâ” izpratnç, ja ar <strong>LZA</strong> prezidenta rîkojumu nav<br />

noteikts citâdi.<br />

21


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.2. <strong>LZA</strong> darbu pilnsapulèu starplaikâ vada <strong>LZA</strong> Senâts kâ lçmçjinstitûcija, kopâ<br />

ar <strong>LZA</strong> prezidentu un <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâru.<br />

5.2.1. Senâts:<br />

5.2.1.1. reglamentç akadçmijas pârvaldîðanas, tâs svarîgu dokumentu, îpaðuma un<br />

citu vçrtîbu saglabâðanas kârtîbu, kâ arî izvirza <strong>LZA</strong> pârstâvjus valsts un starptautiskajâs<br />

institûcijâs, padomçs un komisijâs;<br />

5.2.1.2. pamatojoties uz akadçmijas sçþu un nodaïu ieteikumiem, pieòem lçmumus,<br />

to skaitâ par <strong>LZA</strong> vârda pieðíirðanu (atòemðanu) zinâtniskâm iestâdçm un<br />

organizâcijâm, kas saistîtas ar akadçmiju savstarpçju lîgumu ietvaros;<br />

5.2.1.3. dod skaidrojumus par <strong>LZA</strong> Hartu, Statûtiem un pilnsapulces lçmumiem.<br />

5.2.2. <strong>LZA</strong> Senâtâ pçc amata iekïauj ðâdus akadçmijas îstenos locekïus: prezidentu,<br />

viceprezidentu, ìenerâlsekretâru, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâju, pilnsapulcç<br />

ievçlçtâs <strong>LZA</strong> amatpersonas un ievçlçtos (5.7.4. punkts) akadçmijas zinâtòu nodaïu<br />

priekðsçdçtâjus. Ar <strong>LZA</strong> pilnsapulces lçmumu Senâtâ ievçlç arî citus <strong>LZA</strong> îstenos<br />

locekïus, kâ arî korespondçtâjlocekïus ar padomdevçja balsstiesîbâm. Senâta pilnvaru<br />

laiks ir 4 gadi.<br />

5.2.3. Senâta vai atseviðíu Senâta locekïu vçlçðanas notiek <strong>LZA</strong> pilnsapulcç.<br />

Senâta locekïu kandidâtu izvirzîðana notiek <strong>LZA</strong> nodaïâs pçc Senâta noteiktajâm<br />

kvotâm. Jaunievçlçtâ Senâta locekïi sâk pildît savus pienâkumus nâkamâ mçneða<br />

1. datumâ pçc ievçlçðanas. Lîdz tam savus pienâkumus pilda iepriekðçjâ sastâva<br />

Senâta locekïi. Senâta priekðsçdçtâju ievçl Senâts pirmajâ sçdç; Senâta priekðsçdçtâjs<br />

ir Prezidija loceklis.<br />

Senâts var pieòemt savu locekïu atlûgumu no pienâkumiem (ja viòi kâdu iemeslu<br />

dçï nespçj vai nevçlas piedalîties Senâta darbâ) un ir tiesîgs kooptçt savâ sastâvâ<br />

jaunus locekïus, apstiprinot viòu pilnvaras nâkamajâ kârtçjâ ZA pilnsapulcç.<br />

5.2.4. Senâts ir pilntiesîgs pieòemt lçmumus, ja sçdç piedalâs vairâk par pusi<br />

balsstiesîgo Senâta locekïu. Lçmumu pieòem, atklâti balsojot, ja Senâts nav lçmis<br />

citâdi, un tas skaitâs pieòemts, ja par to ir nobalsojis klâtesoðo Senâta locekïu<br />

vairâkums; ja balsu skaits sadalâs vienâdi, izðíiroðâ ir Senâta priekðsçdçtâja balss,<br />

izòemot vçlçðanas, kad vienâda balsu skaita gadîjumâ izvçli izðíir ar atkârtotu<br />

balsoðanu vai lozçðanu.<br />

5.3. Kârtçjo <strong>LZA</strong> organizatorisko darbu <strong>LZA</strong> pilnsapulces un Senâta darba<br />

starplaikos veic <strong>LZA</strong> prezidents kopâ ar <strong>LZA</strong> Prezidiju, kura sastâvâ ietilpst viòa<br />

uzaicinâtâs <strong>LZA</strong> amatpersonas, kâ arî Senâta priekðsçdçtâjs, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs<br />

un pieaicinâtais protokolists. Senâts var papildus kooptçt vai atsaukt personas<br />

Prezidija sastâvâ.<br />

5.3.1. Akadçmiju vada un pârstâv <strong>LZA</strong> prezidents.<br />

22


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.3.1.1. Prezidenta prombûtnç viòu aizstâj kâds no viceprezidentiem.<br />

5.3.1.2. Prezidentu ievçlç uz 4 gadiem ne vairâk kâ divas reizes pçc kârtas;<br />

iepriekðçjâ termiòa prezidents pçc amata atstâðanas tradicionâli tiek ieteikts par<br />

viceprezidentu, un lîdz ar to – par Senâta un Prezidija locekli.<br />

5.3.1.3. Prezidents var daïu no savâm amata pilnvarâm nodot citâm vçlçtâm <strong>LZA</strong><br />

amatpersonâm, kâ arî pilnvarot citus <strong>LZA</strong> locekïus pârstâvçt atseviðías <strong>LZA</strong> intereses<br />

Latvijâ un ârzemçs, informçjot par to Prezidiju vai Senâtu.<br />

5.3.2. <strong>LZA</strong> Prezidijs prezidenta vadîbâ:<br />

5.3.2.1. ierosina Senâtam apstiprinâðanai vçlçto <strong>LZA</strong> amatpersonu (izòemot<br />

Uzraudzîbas padomes locekïu) darbîbas virzienus un atbildîbu, formulç viòu konkrçtos<br />

operatîvos pienâkumus, kâ arî atseviðíu <strong>LZA</strong> amatpersonu pienâkumu izpildîtâju<br />

statusa pieðíirðanu citiem Senâta locekïiem, nosakot viòu funkcijas.<br />

5.3.2.2. ierosina <strong>LZA</strong> kârtçjo nozîmîgâko problçmu risinâjumus;<br />

5.3.2.3. ierosina <strong>LZA</strong> kârtçjo un ârkârtas pilnsapulèu darba kârtîbu un izziòo to<br />

akadçmijas locekïiem;<br />

5.3.2.4. veic kârtçjos <strong>LZA</strong> prezidenta, Senâta, pilnsapulces dotos darba un <strong>LZA</strong><br />

pârstâvniecîbas uzdevumus.<br />

5.4. <strong>LZA</strong> saimniecisko un organizatorisko darbîbu plâno un îsteno ìenerâlsekretârs,<br />

kurð ir Valdes priekðsçdçtâjs.<br />

5.4.1. Ìenerâlsekretârs:<br />

5.4.1.1. izpilda akadçmijas pilnsapulces, Senâta un Prezidija lçmumus;<br />

5.4.1.2. koordinç <strong>LZA</strong> nodaïu kopîgos pasâkumus (to skaitâ akadçmijas sçdes) un<br />

to programmu izstrâdi;<br />

5.4.1.3. pârzina akadçmijas personâla darbu, aptverot arî <strong>LZA</strong> Lietu pârvaldes un<br />

citu <strong>LZA</strong> saimniecisko struktûru darbîbu, saòem no tâm regulârus pârskatus un uzdod<br />

tâm veikt nepiecieðamos pasâkumus darba optimizçðanai, nodroðina <strong>LZA</strong> finanðu<br />

darbîbas auditu.<br />

5.4.1.4. regulâri informç <strong>LZA</strong> pilnsapulci, Senâtu un Prezidiju par veikto darbu.<br />

5.4.2. <strong>LZA</strong> Valde darbojas saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Senâta pieòemtu nolikumu. <strong>LZA</strong><br />

Valdes personâlsastâvu ievçlç <strong>LZA</strong> Senâts no nodaïu priekðsçdçtâju un îsteno locekïu<br />

vidus. Valdes locekïu skaitu ierosina ìenerâlsekretârs. Ìenerâlsekretâra (Valdes<br />

priekðsçdçtâja) vietnieku, kurð pilda ìenerâlsekretâra pienâkumus viòa prombûtnes<br />

laikâ, ievçlç Senâts. Valdes sastâvâ Senâts ar padomdevçja balsstiesîbâm var iekïaut<br />

citus <strong>LZA</strong> îstenos locekïus un korespondçtâjlocekïus, to vidû vçlçtas <strong>LZA</strong> amatpersonas.<br />

23


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.5. <strong>LZA</strong> pilnsapulce ievçlç Uzraudzîbas padomi, kura saskaòâ ar <strong>LZA</strong> pilnsapulcç<br />

apstiprinâtu nolikumu iepazîstas ar <strong>LZA</strong> darbîbu un vçrtç tâs atbilstîbu <strong>LZA</strong><br />

Hartai, Statûtiem, seko <strong>LZA</strong> pilnsapulèu, Senâta, Prezidija un Valdes lçmumu izpildei,<br />

pilda citus <strong>LZA</strong> pilnsapulces noteiktus uzdevumus. Uzraudzîbas padomes pilnvaru<br />

laiks ir 4 gadi.<br />

5.6. <strong>LZA</strong> amatpersonu vçlçðanas kârtîba ir ðâda:<br />

5.6.1. Par akadçmijas prezidentu, viceprezidentiem, ìenerâlsekretâru un <strong>LZA</strong><br />

Fonda priekðsçdçtâju var ievçlçt tikai <strong>Latvijas</strong> Republikas pilsoòus.<br />

5.6.2. Par akadçmijas prezidentu, viceprezidentu, ìenerâlsekretâru, ârlietu sekretâru,<br />

akadçmijas zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâju var ievçlçt <strong>LZA</strong> îstenos locekïus.<br />

Akadçmijas zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja pienâkumus pçc nodaïas ierosinâjuma uz<br />

laiku drîkst pildît arî <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis, ar <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâjumu.<br />

5.6.3. Visas akadçmijas amatpersonas tiek vçlçtas un atsauktas akadçmijas pilnsapulcçs<br />

ðâdâ kârtîbâ:<br />

5.6.3.1. <strong>LZA</strong> prezidenta kandidâtus no îsteno locekïu vidus var izvirzît visi <strong>LZA</strong><br />

locekïi (îstenie, goda, ârzemju locekïi un korespondçtâjlocekïi) un <strong>LZA</strong> nodaïas vai to<br />

izveidotâs komisijas. Izvirzîtâjam vai tâ pârstâvim Senâtam iesniegtajâ pieteikumâ<br />

motivçti jâraksturo izvirzîtâs kandidatûras. Pieteikums jâiesniedz <strong>LZA</strong> Senâtam ne<br />

vçlâk kâ 30 dienas pirms <strong>LZA</strong> pilnsapulces, kurâ paredzçtas vçlçðanas. Ievçlçts ir tas<br />

kandidâts, kurð pilnsapulcç ieguvis visvairâk balsu, bet ne mazâk par pusi no visu<br />

klâtesoðo <strong>LZA</strong> locekïu balsîm. Ievçlçtais prezidents tradicionâli nosauc kandidâtus<br />

viceprezidentu, ìenerâlsekretâra un citu, <strong>LZA</strong> pilnsapulcç apstiprinâto <strong>LZA</strong> amatpersonu<br />

amatiem. <strong>LZA</strong> amatpersonas skaitâs ievçlçtas, ja par tâm nodotas vairâk par<br />

pusi no klâtesoðo balsîm.<br />

5.6.3.2. Akadçmijas amatpersonas var atsaukt <strong>LZA</strong> pilnsapulce, ja to motivçti<br />

ierosina <strong>LZA</strong> Senâts vai vismaz 25 îstenie un/vai korespondçtâjlocekïi (priekðlikuma<br />

iesniedzçju vidû jâbût vismaz 10 îstenajiem locekïiem). Lçmumu iekïaut jautâjumu<br />

par akadçmijas amatpersonu atsaukðanu kârtçjâs vai ârkârtas <strong>LZA</strong> pilnsapulces<br />

dienaskârtîbâ pieòem Senâts. Atsaukums stâjas spçkâ pçc pilnsapulces aizklâta<br />

balsojuma, ja atsaukðanu atbalsta vismaz 2/3 klâtesoðo <strong>LZA</strong> locekïu un pilnsapulce<br />

pieòem lçmumu par jaunas amatpersonas vçlçðanu termiòiem.<br />

5.6.4. <strong>LZA</strong> locekïi, kuri ievçlçti akadçmijas amatos, kâ arî eksperti un citi<br />

zinâtnieki, kuri pilda atseviðíus akadçmijas uzdevumus, saòem par ðo darbu atlîdzîbu.<br />

Vçlçtâm <strong>LZA</strong> amatpersonâm darba samaksu nosaka un apstiprina <strong>LZA</strong> valde.<br />

5.7. Lai sekmçtu starpdisciplinâru problçmu risinâðanu un radniecîgo zinâtòu<br />

pârstâvju savstarpçjos kontaktus, akadçmijas locekïi apvienojas <strong>LZA</strong> zinâtòu nodaïâs.<br />

Nodaïas izveidoðanu, darbîbas pamatvirzienus un nosaukumu apstiprina <strong>LZA</strong> pilnsapulce.<br />

24


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.7.1. Nodaïa notur savas vai organizç <strong>LZA</strong> sçdes, lai:<br />

5.7.1.1. izstrâdâtu <strong>Latvijas</strong> nacionâlâs, valsts nozîmes u.c. programmas un apspriestu<br />

to izpildes gaitu;<br />

5.7.1.2. risinâtu starpdisciplinâras zinâtniskas problçmas;<br />

5.7.1.3. noklausîtos zinâtniskos referâtus, pârskatus par zinâtniskiem pçtîjumiem<br />

un pasâkumiem, kas veikti ar <strong>LZA</strong> atbalstu vai ir aktuâli <strong>Latvijas</strong> zinâtnes, izglîtîbas,<br />

tautsaimniecîbas un kultûras attîstîbai;<br />

5.7.1.4. dotu ieteikumus akadçmijai un nodaïas priekðsçdçtâjam par nepiecieðamâm<br />

<strong>LZA</strong> aktivitâtçm.<br />

5.7.2. Zinâtòu nodaïas savos ietvaros veido pastâvîgas vai pagaidu sekcijas, darba<br />

grupas, komisijas u.tml. struktûras, kas akadçmijas locekïus un citus zinâtniekus<br />

apvieno konkrçtu programmu, projektu, grantu u.c. zinâtniski aktuâlu uzdevumu<br />

risinâðanai. Ðâdas struktûras zinâtnisko darbîbu vada <strong>LZA</strong> loceklis, kura kandidatûru<br />

apstiprina nodaïa. Minçtâs struktûras pçc <strong>LZA</strong> Senâta ieteikuma var iegût juridiskas<br />

personas tiesîbas kâ zinâtniskas iestâdes, likumâ noteiktâ kârtîbâ reìistrçjot dibinâðanas<br />

dokumentus.<br />

5.7.3. Ðâdu struktûru darbîbai <strong>LZA</strong> zinâtòu nodaïas papildus akadçmijas locekïiem<br />

var piesaistît ekspertus no zinâtnieku un speciâlistu vidus. Ekspertus ievçlç nodaïu<br />

sçdçs.<br />

5.7.4. Katra nodaïa aizklâtâ balsoðanâ ievçlç priekðsçdçtâju, kuru apstiprina <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulce, aizklâti balsojot. Nodaïas priekðsçdçtâjs vai tâ pilnvarots nodaïas loceklis<br />

piedalâs visu savas nodaïas sekciju un darba grupu sçdçs, tâdçjâdi sekmçjot informâcijas<br />

apmaiòu un tâs izvçrtçðanu. Ar Senâta lçmumu nodaïu priekðsçdçtâjiem<br />

pieðíir viceprezidenta pilnvaras nodaïas kompetences ietvaros.<br />

5.7.5. Konkrçtu nodaïas darbîbas programmu un reglamentu <strong>LZA</strong> darbîbas mçríu<br />

un virzienu îstenoðanai pieòem un apstiprina pati nodaïa.<br />

5.8. Ar <strong>LZA</strong> var bût saistîtas autonomas zinâtniskâs iestâdes (juridiskas personas),<br />

kuras atbilstoði 5.7.2. punktam dibina likuma noteiktâ kârtîbâ vai kuru sadarbîbu ar<br />

<strong>LZA</strong> nosaka savstarpçja vienoðanâs (asociâcijas vai cita tipa lîgums).<br />

5.8.1. Lîgumâ jâparedz <strong>LZA</strong> un zinâtniskâs iestâdes savstarpçjâs saistîbas un<br />

sadarbîbas formas: <strong>LZA</strong> vârda izmantoðana asociçtajai iestâdei, <strong>LZA</strong> piedalîðanâs ðîs<br />

iestâdes galveno pçtniecisko virzienu izvçrtçðanâ, <strong>LZA</strong> institûta intereðu pârstâvniecîba<br />

<strong>Latvijas</strong> Republikas augstâkajâs institûcijâs.<br />

5.8.2. <strong>LZA</strong> vai tâs nodaïu pârziòâ var darboties 2.1.8. punktâ minçtâs asociçtâs<br />

zinâtniskâs biedrîbas un savienîbas, kâ arî atseviðías zinâtnieku grupas.<br />

25


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

5.9. <strong>LZA</strong> valdîjumâ un pârziòâ var bût muzeji un îpaði glabâjamas zinâtniskas<br />

kolekcijas un arhîvi.<br />

5.10. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijai ir pastâvîgais un pagaidu dienesta personâls,<br />

kura ðtatu sarakstu un darba lîgumus kontrolç <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs un <strong>LZA</strong><br />

struktûrvienîba Lietu pârvalde (saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâtu Lietu pârvaldes<br />

nolikumu). Pastâvîgâ ðtata sarakstu sagatavo <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs <strong>LZA</strong> Senâta<br />

apstiprinâtâs gada budþeta tâmes ietvaros.<br />

6. nodaïa. <strong>LZA</strong> ÎPAÐUMS UN LÎDZEKÏI<br />

6.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðums var bût zeme, cits nekustamais, kâ arî<br />

kustamais îpaðums, intelektuâlais îpaðums, nauda un vçrtspapîri Latvijâ un ârvalstîs.<br />

6.1.1. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas îpaðumâ ir pamatlîdzekïi un cita manta, kuru tai<br />

nodevuðas valsts institûcijas, dâvinâjuðas juridiskas vai fiziskas personas vai kuru tâ<br />

ieguvusi savas darbîbas rezultâtâ vai uz cita tiesiska pamata.<br />

6.1.2. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pârvaldîðanâ ir iestâdes un organizâcijas, kas<br />

nepiecieðamas tâs funkcionçðanas un darbîbas mçríu nodroðinâðanai. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijas pârvaldîðanâ var bût arî zinâtniskas iestâdes un organizâcijas, kuras<br />

nodroðina Latvijai svarîgu zinâtnes virzienu, arî jaunveidojamu, funkcionçðanu. Ðo<br />

struktûru pârvaldîðanas kârtîbu nosaka <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija un ar <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmiju saistîto iestâþu lîgumi.<br />

6.2. <strong>LZA</strong> darbîbai nepiecieðamais pamatfinansçjums tiek subsidçts no valsts<br />

budþeta.<br />

6.3. <strong>LZA</strong> darbîbai nepiecieðamo papildu budþetu veido lîdzekïi, kurus iegûst no:<br />

6.3.1. pasûtîjumu izpildes un uzòçmçjdarbîbas;<br />

6.3.2. îpaðumu apsaimniekoðanas;<br />

6.3.3. ziedojumiem un dâvinâjumiem;<br />

6.3.4. citiem avotiem.<br />

6.4. Ienâkumu pârsniegumu pâr izdevumiem <strong>LZA</strong> izmanto materiâli tehniskajai<br />

attîstîbai un savu fondu veidoðanai. Fondu izmantoðanas noteikumus apstiprina <strong>LZA</strong><br />

Senâts.<br />

6.5. Akadçmijas îpaðuma apsaimniekoðanu nodroðina <strong>LZA</strong> Lietu pârvalde, kuras<br />

darbu pârzina <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs un <strong>LZA</strong> Valde saskaòâ ar Statûtu 5.4. punktu. Par<br />

papildu îpaðumu un lîdzekïu ieguvi ìenerâlsekretârs sniedz pârskatu <strong>LZA</strong> Senâtam.<br />

26


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS STATÛTI<br />

6.6. <strong>LZA</strong> îpaðuma pârvaldîðanas un lîdzekïu izlietojuma kontroli saskaòâ ar<br />

Statûtu 5.5. punktu veic Uzraudzîbas padome.<br />

7. nodaïa. STATÛTU GROZÎÐANAS KÂRTÎBA<br />

7.1. Grozîjumus statûtos var ierosinât Senâts, Prezidijs, <strong>LZA</strong> nodaïas, <strong>LZA</strong><br />

pilnsapulce.<br />

Komisiju iesniegto priekðlikumu apkopoðanai izveido <strong>LZA</strong> Prezidijs ar Senâta<br />

lçmumu. Lçmumu par iesniegto grozîjumu virzîðanu izskatîðanai pilnsapulcç pçc<br />

komisijas atzinuma saòemðanas pieòem Senâts. Balsojumâ par <strong>LZA</strong> Statûtu grozîjumiem<br />

pilnsapulcç piedalâs <strong>LZA</strong> îstenie locekïi, un grozîjumi tiek pieòemti, ja tos<br />

atbalstîjusi vairâk nekâ puse no balsoðanâ piedalîjuðos kopskaita.<br />

7.2. Statûtu grozîjumu projektu izvirza balsoðanai pçc <strong>LZA</strong> Senâta vai 25 îsteno<br />

locekïu motivçtas iniciatîvas. Grozîjumu projekts jânodod <strong>LZA</strong> locekïiem apsprieðanai<br />

vai jâizsludina presç vismaz 14 dienas pirms balsoðanas pilnsapulcç.<br />

7.3. Balsoðanas rezultâtus fiksç balsu skaitîðanas komisija, un to pareizîbu<br />

pârbauda <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padome, kuras sastâda kopçju aktu, kas jâparaksta visiem<br />

balsu skaitîðanas komisijas locekïiem, ne mazâk kâ 2/3 Uzraudzîbas padomes locekïu,<br />

kâ arî akadçmijas prezidentam un ìenerâlsekretâram. Statûtu grozîjumi stâjas spçkâ 10<br />

dienas pçc ðî akta parakstîðanas.


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

STRUKTÛRAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SENÂTS<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Senâta priekðsçdçtâjs Jânis STRADIÒÐ<br />

Tel.: 67213663, 67555985. Fakss: 67821153. E pasts: stradins@lza.lv<br />

Senâta locekïi<br />

Juris EKMANIS, akadçmijas prezidents<br />

Tel.: 67223644, 6755<strong>2011</strong>. Fakss: 67821153. E pasts: ekmanis@lza.lv<br />

Tâlavs JUNDZIS, akadçmijas viceprezidents<br />

Tel./Fakss: 67227555. E pasts: bspc@lza.lv<br />

Andrejs SILIÒÐ, akadçmijas viceprezidents, ârlietu sekretârs<br />

Tel.: 67211405. Fakss: 67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

Valdis KAMPARS, akadçmijas ìenerâlsekretârs<br />

Tel.: 67225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts: kampars@lza.lv; kampars@ktf.rtu.lv<br />

Ilga JANSONE, Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja,<br />

akadçmijas viceprezidente<br />

Tel./Fakss: 67227696. E pasts: ilgajan@lza.lv<br />

Juris JANSONS, Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs,<br />

akadçmijas viceprezidents<br />

Tel.: 67223633, 67551145. Fakss: 67821153. E pasts: jansons@pmi.lv; fizteh@lza.lv<br />

Raimonds VALTERS, Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas<br />

priekðsçdçtâjs, akadçmijas ìenerâlsekretâra vietnieks, akadçmijas<br />

viceprezidents<br />

Tel.: 67220725, 67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

Baiba RIVÞA, Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja<br />

Tel.: 63023739. Fakss: 67087100. E pasts: baiba.rivza@llu.lv<br />

Mârcis AUZIÒÐ<br />

Tel.: 67034301. Fakss: 67034302. E pasts: rektors@lu.lv; marcis.auzins@lu.lv<br />

Jânis BÇRZIÒÐ, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67223715. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

28


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SENÂTS<br />

Elmârs GRÇNS<br />

Tel.: 67808003, 67808201. Fakss: 67442407. E pasts: grens@biomed.lu.lv<br />

Viktors HAUSMANIS<br />

Tel.: 67357910. Fakss: 67229017. E pasts: litfom@lza.lv<br />

Ivars KALVIÒÐ<br />

Tel.: 67551822, 67553233. Fakss: 67550338. E pasts: kalvins@osi.lv<br />

Vija KLUÐA<br />

Tel.: 29276263. Tel./fakss: 67366306. E pasts: vijaklus@latnet.lv<br />

Mâris KÏAVIÒÐ<br />

Tel.: 67331766. Fakss: 67332704. E pasts: mklavins@lanet.lv<br />

Ivars KNÇTS<br />

Tel.: 67089340. Fakss: 67089302. E pasts: ivars.knets@latnet.lv<br />

Andris KRÛMIÒÐ<br />

Tel.: 67187816. Fakss: 67132778. E pasts: krumins@latnet.lv<br />

Maija KÛLE<br />

Tel.: 67229208. Fakss: 67210806. E pasts: fsi@lza.lv; maya@lza.lv<br />

Ivars LÂCIS<br />

Tel.: 67261068. Fakss: 67260796. E pasts: ilacis@lanet.lv; Ivars.Lacis@lu.lv<br />

Dace MARKUS<br />

Tel.: 67808010. Fakss: 67808034. E pasts: markus@latnet.lv; rpiva@rpiva.lv<br />

Tâlis MILLERS<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: talism@inbox.lv<br />

Baiba RIVÞA<br />

Tel.: 63023739. Fakss: 67087100. E pasts: baiba.rivza@llu.lv<br />

Valentîna SKUJIÒA<br />

Tel.: 67229636. Tel./fakss: 67227696. E pasts: vaska@lza.lv<br />

Arnis TREIMANIS<br />

Tel.: 67551559. Fakss: 67821153. E pasts: lmzn@lza.lv;<br />

arnis.treimanis@edi.lv<br />

Jânis VÎBA<br />

Tel.: 67089332; 67089473. Fakss: 67089746. E pasts: janis.viba@rtu.lv<br />

29


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PREZIDIJS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PREZIDIJS<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Prezidija priekðsçdçtâjs Juris EKMANIS, akadçmijas prezidents<br />

Tel.: 67223644, 67551373. Fakss: 67821153. E pasts: ekmanis@lza.lv<br />

Prezidija locekïi<br />

Jânis STRADIÒÐ, Senâta priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67213663, 67555985. Fakss: 67821153. E pasts: stradins@lza.lv<br />

Tâlavs JUNDZIS, akadçmijas viceprezidents<br />

Tel./Fakss: 67227555. E pasts: bspc@lza.lv<br />

Andrejs SILIÒÐ, akadçmijas viceprezidents, ârlietu sekretârs<br />

Tel.: 67211405. Fakss: 67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

Valdis KAMPARS, akadçmijas ìenerâlsekretârs<br />

Tel.: 67225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts: kampars@lza.lv; kampars@ktf.rtu.lv<br />

Juris JANSONS, Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs,<br />

akadçmijas viceprezidents<br />

Tel.: 67223633, 67551145. Fakss: 67821153, 67820467. E pasts: jansons@pmi.lv;<br />

fizteh@lza.lv<br />

Raimonds VALTERS, Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas<br />

priekðsçdçtâjs, akadçmijas ìenerâlsekretâra vietnieks, akadçmijas<br />

viceprezidents<br />

Tel.: 67220725, 67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

Ilga JANSONE, Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâja,<br />

akadçmijas viceprezidente<br />

Tel./Fakss: 67227696. E pasts: ilgajan@lza.lv<br />

Jânis KRISTAPSONS, akadçmijas prezidenta padomnieks<br />

Tel.: 67223567. Fakss: 67821153. E pasts: jtk@lza.lv<br />

30


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VALDE<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VALDE<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Valdes priekðsçdçtâjs Valdis KAMPARS, akadçmijas ìenerâlsekretârs<br />

Tel.: 67225361, 29230958. Fakss: 67821153. E pasts: kampars@lza.lv; kampars@ktf.rtu.lv<br />

Valdes priekðsçdçtâja vietnieks Raimonds VALTERS, Íîmijas, bioloìijas<br />

un medicînas zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67220725, 67089231. Fakss: 67821153. E pasts: rvalters@latnet.lv<br />

Valdes locekïi<br />

Jânis BÇRZIÒÐ, <strong>LZA</strong> Fonda priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67223715. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Juris JANSONS, Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas priekðsçdçtâjs<br />

Tel.: 67223633, 67551145. Fakss: 67821153. E pasts: fizteh@lza.lv; jansons@pmi.lv<br />

Tâlavs JUNDZIS, akadçmijas viceprezidents<br />

Tel./Fakss: 67227555.E pasts: bspc@lza.lv<br />

Baiba RIVÞA, Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas priekðçdçtâja<br />

Tel.: 63023739. Fakss: 67087100. E pasts: lmzn@lza.lv; baiba.rivza@llu.lv<br />

Andrejs SILIÒÐ, akadçmijas viceprezidents, ârlietu sekretârs<br />

Tel.: 67211405. Fakss: 67821153. E pasts: silins@lza.lv<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UZRAUDZÎBAS<br />

PADOME<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Padomes priekðsçdçtâjs Pçteris ZVIDRIÒÐ<br />

Tel.: 67034788. Fakss: 67034787. E pasts: peteris.zvidrins@lu.lv<br />

Padomes locekïi<br />

Jânis Guntis BÇRZIÒÐ<br />

Tel.: 67261304. Fakss: 67901210. E-pasts: jberzins@latnet.lv<br />

Gunârs DUBURS<br />

Tel.: 67551232. Fakss: 67550338. E-pasts: gduburs@osi.lv<br />

31


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÇSTIS<br />

Arnis KALNIÒÐ<br />

Tel.: 67568319. E-pasts: arnisk@e-teliamtc.lv<br />

Daina KÂRKLIÒA<br />

Tel.: 630 46690. Fakss: 630 22829. E-pasts: Daina.Karklina@llu.lv<br />

Edvîns VANAGS<br />

Tel.: 67273489. Fakss: 67286736. E-pasts: edvins.vanags@csb.gov.lv<br />

Nikolajs VEDERÒIKOVS<br />

Tel.: 67553760. Fakss: 67550635. E-pasts: ved@edi.lv<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÇSTIS<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67229830. Fakss: 67821153. E pasts: vestis@lza.lv; proceed@lza.lv<br />

http://www.lza.lv/vestis/vestis.htm<br />

Galvenais redaktors Arno JUNDZE<br />

Redakcijas padomes priekðsçdçtâjs Tâlavs JUNDZIS<br />

Tel.: 67225889, 67227555. Fakss: 67821153. E pasts: bspc@lza.lv<br />

Redakcijas padomes priekðsçdçtâja vietnieks Îzaks RAÐALS<br />

Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv<br />

“A” daïa (humanitârâs un sociâlâs zinâtnes)<br />

Redakcijas kolçìijas vadîtâjs Saulvedis CIMERMANIS<br />

Tel.: 67565265, 67225889. Fakss: 67225044. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Redaktore Anastasija BRICE<br />

“B” daïa (dabaszinâtnes, eksaktâs, tehniskâs un lietiðíâs zinâtnes)<br />

Redakcijas kolçìijas vadîtâjs Îzaks RAÐALS<br />

Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv<br />

Redaktore Antra LEGZDIÒA<br />

32


AKADÇMIJAS PERSONÂLS<br />

AKADÇMIJAS PERSONÂLS<br />

Sekretariâts<br />

Prezidenta sekretâre Dace GOVINÈUKA<br />

Tel.: 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Senâta priekðsçdçtâja palîdze Dzintra CÇBERE<br />

Tel.: 67225764. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Personâlda speciâliste Inâra AUGULE<br />

Tel.: 67225764, 67225361. Fakss: 67821153. E pasts: lza@lza.lv<br />

Zinâtniskais sekretariâts<br />

Prezidenta padomnieks <strong>LZA</strong> kor.loc. Jânis KRISTAPSONS<br />

Tel.: 67223567. Fakss: 67821153. E pasts: jtk@lza.lv<br />

Senâta zinâtniskâ sekretâre Dr.chem. Alma EDÞIÒA<br />

Tel.: 67223931. Fakss: 67821153. E pasts: alma@lza.lv<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.sc.ing. Sofja NEGREJEVA<br />

Tel.: 67223633. Fakss: 67821153. E pasts: fizteh@lza.lv<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.hist. Ilga TÂLBERGA<br />

Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.chem. Baiba ÂDAMSONE<br />

Tel.: 67220725. Fakss: 67821153. E pasts: chem@lza.lv<br />

Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas zinâtniskâ sekretâre<br />

Dr.sc.administr. Ieva BRENCE<br />

Tel.: 67223448. Fakss: 67821153. E pasts: lmzn@lza.lv<br />

Starptautiskie sakari<br />

Prezidenta padomniece Dr.geogr. Anita DRAVENIECE<br />

Tel.: 67227391. Fakss: 67821153. E pasts: int@lza.lv<br />

Ârçjo sakaru organizators Kristaps BROKS<br />

Tel.: 67227391. Fakss: 67821153. E pasts: int@lza.lv<br />

33


AKADÇMIJAS PERSONÂLS<br />

Lietu pârvalde<br />

Lietu pârvaldnieks Vitâlijs KOZLOVSKIS<br />

Tel.: 67222817. Fakss: 67221287. E pasts: daina@lza.lv<br />

Augstceltnes direkcijas vadîtâjs Valdemârs SUVEIZDIS<br />

Tel.: 67226539. Fakss: 67221287. E pasts: daina@lza.lv<br />

Informâcijas tehnoloìiju pakalpojumu vadîtâjs<br />

Dr.sc.comp. Elmârs LANGE<br />

Tel.: 67225241. Fakss: 67821153. E pasts: skc@lza.lv; elmars.lange@lza.lv<br />

Galvenâ grâmatvede Ludmila HELMANE<br />

Tel.: 67228508. Fakss: 67221287. E pasts: daina@lza.lv; beatrise@lza.lv<br />

Galvenâ arhîviste Rûta SKUDRA<br />

Tel.: 67225793. Fakss: 67821153. E pasts: arhivs@lza.lv


LATVIJAS<br />

ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Ambainis Andris (informâtika), dz. 18.01.1975., ievçlçts 22.11.2007. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67034517. E pasts: ambainis@lanet.lv; andris.ambainis@lu.lv.<br />

http://www.lza./lv/scientists/ambainisa.htm<br />

Andersons Bruno (materiâlzinâtnes), dz. 22.07.1951., ievçlçts 25.11.2004. ÍBMZN un<br />

LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts Koksnes íîmijas institûts. Tel.: 67552554, 29472010. E pasts:<br />

bruno.andersons@edi.lv. http://www.lza.lv/scientists/andersonsb.htm<br />

Andrejevs Georgs (medicîna), dz. 30.10.1932., ievçlçts 10.11.1995. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67220725, 26402512. E pasts: georgsandrejevs@gmail.com.<br />

Auziòð Mârcis (fizika), dz.11.01.1956., ievçlçts 27.11.1998. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2010). FTZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte. Tel. 67034301. E pasts: marcis.auzins@lu.lv;<br />

rektors@lu.lv. http://www.lza.lv/scientists/auzinsm.htm<br />

Bârzdiòð Jânis (informâtika), dz. 23.01.1937., ievçlçts 09.04.1992. FTZN. LU Matemâtikas<br />

un informâtikas institûts. Tel.: 67224363. E pasts: janis.barzdins@lumii.lv.<br />

http://www.latnet.lv/lu/mii/mii_staff/jbarzdin.html<br />

Beíers Mârtiòð (biotehnoloìija), dz. 31.08.1928., ievçlçts 16.03.1978. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2000). ÍBMZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67210021, 67220725. E pasts:<br />

chem@lza.lv; mbek@lanet.lv. http://www.lza.lv/scientists/bekersm.htm<br />

Bçrziòð Jânis (vçsture), dz. 29.04.1941., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures<br />

institûts. Tel.: 67228784, 29355016. E pasts: lvi@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/berzinsj.htm<br />

Bçrziòð Jânis Guntis (fizika), dz. 19.01.1936., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. LU Cietvielu<br />

fizikas institûts. Tel.: 67261304, 26632768. E pasts: jberzins@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/berzinsja.htm<br />

Bçrziòð Valdis (vçsture), dz.18.06.1935., ievçlçts 27. 11. 1998. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures<br />

institûts. Tel.: 67226934. E pasts: lvi@lza.lv. http://www.lza.lv./scientists/berzinsv.htm<br />

Biïinskis Ivars (informâtika), dz. 23.10.1934., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. Elektronikas un<br />

datorzinâtòu institûts. Tel.: 67558190. E pasts: bilinskis@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/bilinski.htm<br />

Blinkena Aina (valodniecîba), dz. 05.09.1929., ievçlçta 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67574288, 29572160. http://www.lza.lv/scientists/blinkena.htm<br />

Blûms Elmârs (fizika), dz. 05.02.1936., ievçlçts 09.01.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2005).<br />

FTZN. LU Fizikas institûts. Tel.: 67944664. E pasts: eblums@sal.lv; eblums@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/blumse.htm<br />

35


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Bojârs Juris (tiesîbu zinâtnes), dz. 12.02.1938., ievçlçts 24.11.1992.<br />

Universitâte. Tel.: 67034413.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Buiíis Andris (matemâtika), dz. 15.03.1939., ievçlçts 21.11.1997. FTZN. LU Matemâtikas<br />

un informâtikas institûts. Tel.: 67225674. LR Saeima. E pasts: buikis@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/buikis.htm<br />

Caune Andris<br />

(arheoloìija), dz. 27.06.1937., ievçlçts 10.11.1995. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2001). HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts. Tel.: 67226934, 67810701. E pasts: lvi@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/caunea.htm<br />

Cçbers Andrejs (fizika), dz. 15.12.1947., ievçlçts 26.11.1993. FTZN. LU Fizikas institûts.<br />

Tel.: 67033767, 29195961. E pasts: aceb@sal.lv; aceb@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/cebers.htm<br />

Cimdiòð Pçteris (ekoloìija), dz. 21.08.1944., ievçlçts 09.04.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67220725. E pasts: cimdins@inbox.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/cimdins.htm<br />

Cimermanis Saulvedis (etnogrâfija), dz. 03.07.1929., ievçlçts 09.04.1992. HSZN. LU<br />

<strong>Latvijas</strong> vçstures institûts. Tel.: 67225889, 67565265.<br />

E pasts: lvi@lza.lv.<br />

Èipçns Gunârs (íîmija), dz. 08.11.1933., ievçlçts 17.06.1982. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67546348. http://www.lza.lv/scientists/chipens.htm<br />

Dehtjars Jurijs (fizika), dz. 19.06.1947., ievçlçts 20.11.2008.<br />

universitâte. Tel./fakss: 67089383. E pasts: dekhtyar@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/dekhtyar.htm<br />

FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

Duburs Gunârs (íîmija), dz.12.06.1934., ievçlçts 09.04.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts. Tel.: 67551232.<br />

http://www.lza.lv/scientists/dubursg.htm<br />

E pasts: gduburs@osi.lv.<br />

Dumbrâjs Oïìerts (fizika), dz. 16.02.1942., ievçlçts 26.11.2009.<br />

fizikas institûts. Tel.: 67187480. E pasts: olgerts.dumbrajs@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/DumbrajsO.htm<br />

FTZN. LU Cietvielu<br />

Ekmanis Juris (fizika), dz. 02.12.1941., ievçlçts 09.04.1992. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija,<br />

Fizikâlâs enerìçtikas institûts. Tel.: 67223644, 6755<strong>2011</strong>, 29233023. E pasts: ekmanis@lza.lv,<br />

lza@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ekmanis.htm<br />

Çrenpreisa Jekaterina (bioloìija), dz. 13.02.1945., ievçlçta 20.11.2003.<br />

<strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 67808220.<br />

E pasts: katrina@biomed.lu.lv. http://www.lza.lv/scientists/erenpr.htm<br />

ÍBMZN.<br />

Feldmanis Inesis (vçsture), dz. 01.08. 1949., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67283734. E pasts: feldman@lanet.lv; inesis.feldmanis@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/sientists/feldmanisi.htm<br />

Ferbers Ruvins (fizika), dz. 13.12.1946., ievçlçts 07.12.2006.<br />

FTZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte.<br />

Tel.: 67033754. E pasts: ferber@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/ferber.htm<br />

36


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Freivalds Rûsiòð Mârtiòð (matemâtika), dz. 10.11.1942., ievçlçts 09.04.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (2003). FTZN. LU Matemâtikas un informâtikas institûts. Tel.: 67226997. E pasts:<br />

rusins.freivalds@mii.lu.lv. http://www.lza.lv/scientists/freivalds.htm<br />

Gailîtis Agris (fizika), dz. 18.11.1935., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. LU Fizikas institûts.<br />

Tel.: 67945821. E pasts: gailitis@sal.lv. http://www.lza.lv/scientists/gailitisa.htm<br />

Gardovskis Jânis (medicîna), dz. 11.05.1955., ievçlçts 07.12.2006.<br />

Stradiòa universitâte. Tel.: 67409224, 67069745. E pasts: rector@rsu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/gardovskis.htm<br />

ÍBMZN. Rîgas<br />

Grabis Jânis (materiâlzinâtnes), dz. 18.08.1943., ievçlçts 20.11.2003. ÍBMZN. RTU<br />

Neorganiskâs íîmijas institûts. Tel.: 67944711. E pasts: grabis@nki.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/grabisj.htm<br />

Grçns Elmârs (bioloìija), dz. 09.10.1935., ievçlçts 12.02.1987. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1995).<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 67808003, 67808201.<br />

E pasts: grens@biomed.lu.lv. http://www.lza.lv/scientists/grens.htm<br />

Grundspeòíis Jânis (informâtika), dz. 19.06.1942., ievçlçts 20.11.2003.<br />

FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089506, 29453128. E pasts: Janis.Grundspenkis@rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/grundspenkis.htm<br />

Hausmanis Viktors (literatûrzinâtne), dz. 06.12.1931., ievçlçts 06.04.1989.<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (2007). HSZN. LU Literatûras, folkloras un mâkslas institûts. Tel.: 67357910.<br />

E pasts: litfom@lza.lv. http://www.lza.lv/scientists/hausmanis.htm<br />

Ivbulis Viktors (literatûrzinâtne), dz. 31.05.1933., ievçlçts 26.11.1999.<br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67674634. E pasts: ivbulis@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv./scientists/ivbulis.htm<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Jansone Ilga (valodniecîba), dz. 20.06. 1958, ievçlçta 22.11. 2007. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts. Tel./fakss: 67227696, 29550647. E pasts: ilgajan@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/jansonei.htm<br />

Jansons Juris (mehânika), dz. 16.09.1939., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. LU Polimçru<br />

mehânikas institûts. Tel.: 67551145, 67223633.<br />

http://www.lza.lv/scientists/jansonsj.htm<br />

E pasts: jansons@pmi.lv, fizteh@lza.lv.<br />

Jemeïjanovs Aleksandrs (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 05.02.1938., ievçlçts<br />

26.11.1999. ÍBMZN un LMZN. LLU Biotehnoloìijas un veterinârmedicînas zinâtniskais<br />

institûts “Sigra”. Tel.: 67976654. E pasts: sigra@lis.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/jemeljanovs.htm<br />

Jundzis Tâlavs (politoloìija), dz. 04.10.1951., ievçlçts 23.11.2000.<br />

HSZN. <strong>LZA</strong> Baltijas<br />

stratçìisko pçtîjumu centrs. Tel./fakss: 67227555, 29489249. E pasts: bspc@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/jundzist.htm<br />

Kalnaès Benedikts (literatûrzinâtne), dz. 25.02.1965., ievçlçts 24.11.2005.<br />

Literatûras, folkloras un mâkslas institûts. Tel.: 67212872, 29610407.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalnacsb.htm<br />

HSZN. LU<br />

E pasts: litfom@lza.lv.<br />

37


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Kalnbçrzs Viktors (medicîna), dz. 02.07.1928., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 26359060.<br />

Kalniòð Arnis (ekonomika), dz. 24.01.1935., ievçlçts 10.02.1987. HSZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67568319, 26480029. E pasts: arnisk@e-teliamtc.lv.<br />

Kalniòð Mârtiòð (íîmija), dz. 25.02.1939., ievçlçts 09.04.1992. ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel: 67089218. E pasts: martinsk@parks.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalninsm.htm<br />

Kalviòð Ivars (íîmija), dz. 02.06.1947., ievçlçts 25.11.1994. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2009).<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts. Tel.: 67551822, 67553233. E pasts:<br />

kalvins@osi.lv. http://www.lza.lv/scientists/kalvinsi.htm<br />

Kampars Valdis (íîmija), dz. 05.10.1944., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 670225361, 29230958.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kamparsv.htm<br />

E pasts: kampars@ktf.rtu.lv; lza@lza.lv.<br />

Karnîte Raita (ekonomika), dz. 16.10. 1949., ievçlçta 07.12.2006.<br />

Tel.: 29411607. E pasts: raita@epc.lv.<br />

HSZN. SIA “EPC”.<br />

http://www.lza.lv/scientists/karnite.htm<br />

Kluða Vija (medicîna), dz. 05.09.1940., ievçlçta 24.11.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte.<br />

Tel.: 29276263, 67033888. E pasts: vijaklus@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/klusav.htm<br />

Kïaviòð Mâris (videszinâtnes), dz. 12.03.1956., ievçlçts 26.11.1999.<br />

Universitâte. Tel.: 67331766. E pasts: mklavins@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/klavinsm.htm<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Knçts Ivars (mehânika), dz. 17.09.1938., ievçlçts 09.04.1992. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089340, 29199301. E pasts: ivars.knets@rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/knetsi.htm<br />

Kondratoviès Rihards (bioloìija), dz. 12.05.1932., ievçlçts 09.01.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa (2006). ÍBMZN. LU Rododendru selekcijas un izmçìinâjumu audzçtava “Babîte”.<br />

Tel.: 67913107. Tel./fakss: 67913127. E pasts: Rihards.Kondratovics@lu.lv; rodod@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kondratr.htm<br />

Krastiòð Jânis (arhitektûra), dz. 23.06.1943., ievçlçts 25.11.1994.<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(1998). HSZN. Rîgas Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089115, 26406066. E pasts:<br />

krastins@bf.rtu.lv. http://www.lza.lv/scientists/krastinsj.htm<br />

Krastiòð Oïìerts (ekonomika), dz. 27.08.1931., ievçlçts 10.11.1995. HSZN. <strong>Latvijas</strong> CSP<br />

Konjunktûras un teritoriâlâs statistikas pçtîjumu daïa. Tel.: 67273489. E pasts:<br />

krastins@inbox.lv. http://www.lza.lv/scientists/krastinso.htm<br />

Krûmiòð Andris (fizika), dz.31.03.1943., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. LU Cietvielu fizikas<br />

institûts. Tel.: 67187816. E pasts: krumins@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kruminsa.htm<br />

Krûmiòð Juris (demogrâfija), dz. 17.11.1947., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67034333 E pasts: Juris.Krumins@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kruminsj.htm<br />

38


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Kûle Maija (filozofija), dz. 21.04.1951., ievçlçta 22.11.1996. HSZN. LU Filozofijas un<br />

socioloìijas institûts. Tel.: 67229208, 28385810. E pasts: fsi@lza.lv; maya@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kulem.htm<br />

Kursîte-Pakule Janîna (literatûrzinâtne), dz. 08.03.1952., ievçlçta 21.11.1997.<br />

HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâte. Tel.: 29147931. E pasts: kursite@lu.lv; Janina.Kursite@saeima.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kursite.htm<br />

Lâcis Ivars (fizika), dz. 11.02.1949., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. LU Fizikas un matemâtikas<br />

fakultâte. Tel.: 67261068. E pasts: ilacis@lanet.lv; Ivars.Lacis@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/lacisi.htm<br />

Lavendelis Egons (mehânika), dz. 20.12.1934., ievçlçts 06.04.1989.<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(1994). FTZN. Rîgas Tehniskâ universitât. Tel.: 29255019. E pasts: lavendel@parks.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/lavendelis.htm<br />

Lielausis Oïìerts (fizika), dz. 02.09.1930., ievçlçts 24.11.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1999).<br />

FTZN. LU Fizikas institûts. Tel.: 26333689. E pasts: mbroka@sal.lv; lielausis@sal.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/lielausis.htm<br />

Liepiòð Edvards (íîmija), dz. 01.07.1944., ievçlçts 27.11.1998. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts. Tel.: 67014900. E pasts: edv@osi.lv.<br />

http://www.lza.lv./scientists/liepinse.htm<br />

Markus Dace (valodniecîba), dz.13.11.1950., ievçlçta 23.11.2000. HSZN. Rîgas<br />

Pedagoìijas un izglîtîbas vadîbas akadçmija. Tel.: 67808010, 26442598. E pasts:<br />

rpiva@rpiva.lv; markus@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/markusd.htm<br />

Matîss Imants (mehânika), dz. 29.04.1935., ievçlçts 09.01.1992. FTZN. <strong>LZA</strong> Sertifikâcijas<br />

centrs. Tel./fakss: 67212807. E pasts: certcn@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/matiss.htm<br />

Millers Tâlis (íîmija), dz. 04.01.1929., ievçlçts 09.01.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2002).<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67225361. E pasts: talism@inbox.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/millerst.htm<br />

Muceniece Ruta (medicîna), dz. 24.03.1950., ievçlçta 20.11. 2008.<br />

Universitâte. Tel.: 67362499. E pasts: Ruta.Muceniece@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/muceniecer.htm<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Mugurçviès Çvalds (arheoloìija), dz. 06.04.1931., ievçlçts 09.04.1992.<br />

HSZN. LU<br />

<strong>Latvijas</strong> vçstures institûts. Tel.: 67226934, 26750623. E pasts: mugurevics@e-apollo.lv;<br />

lvi@lza.lv. http://www.lza.lv/scientists/mugurevics.htm<br />

Muiþnieks Indriíis (bioloìija), dz. 09.07.1953., ievçlçts 23.11.2000.<br />

Universitâte. Tel.: 67034401. E pasts: Indrikis.Muiznieks@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/muizniek.htm<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Muzikante Inta (fizika), dz. 08.01.1951., ievçlçta 20.11.2008. FTZN. LU Cietvielu fizikas<br />

institûts. Tel.: 67260787, 29284647. E pasts: inta.muzikante@cfi.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/MuzikanteI.htm<br />

39


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Ose Ieva (arheoloìija), dz. 08.06.1961., ievçlçta 25.11.2004.<br />

institûts. Tel.: 67226934. E pasts: ieva@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/osei.htm<br />

HSZN. LU <strong>Latvijas</strong> vçstures<br />

Ozols Andris (fizika), dz. 06.12.1944., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089456, 67089201. E pasts: aozols@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ozolsa.htm<br />

Priedkalns Jânis (medicîna), dz.28.03.1934., ievçlçts 27.11.1998. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 26496128. E pasts: jpuika@chariot.net.au.<br />

http://www.lza.lv/scientists/priedkalns.htm<br />

Pumpçns Pauls (bioloìija), dz. 21.10.1947., ievçlçts 09.04.1992.<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 67808214. E pasts: paul@biomed.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/pumpens.htm<br />

Raðals Îzaks (bioloìija), dz. 29.06.1947., ievçlçts 29.11.2001.<br />

ÍBMZN un LMZN. LU<br />

Bioloìijas institûts. Tel.: 67945435. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/rashali.htm<br />

Ribickis Leonîds (enerìçtika), dz. 24.08.1947., ievçlçts 22.11.2007. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089300. E pasts: leonids.ribickis@rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Ribickis.htm<br />

Rikards Rolands (mehânika), dz. 15.12.1942., ievçlçts 21.11.1997. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089124. E pasts: rikards@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/rikardsr.htm<br />

Rivþa Baiba (ekonomika), dz. 01.12.1949., ievçlçta 26.11.1999. LMZN un HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 63023739. E pasts: baiba.rivza@llu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/rivzab.htm<br />

Rocçns Kârlis (mehânika), dz. 03.03.1939., ievçlçts 21.11.1997.<br />

universitâte. Tel.: 67089284, 67089184.<br />

http://www.lza.lv/scientists/rocensk.htm<br />

FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

E pasts: rocensk@latnet.lv.<br />

Rozentâls Rafails (medicîna), dz. 27.09.1937., ievçlçts 23.11.2000. ÍBMZN. P. Stradiòa<br />

Klîniskâ universitâtes slimnîca. Tel.: 29241308. E pasts: rafails.rozentals@stradini.lv,<br />

Rafail_Rozental@transplantation.lv. http://www.lza.lv/scientists/rosentalr.htm<br />

Samsons Vilis (vçsture, filozofija), dz. 03.12.1920., ievçlçts 26.12.1968.<br />

Zinâtòu akadçmija.<br />

Sedmalis Uldis (íîmija), dz. 22.05.1933., ievçlçts 09.04.1992.<br />

universitâte. Tel.: 67089266. E pasts: sperberga@ktf.rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/sedmalis.htm<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ<br />

Siliòð Andrejs (fizika), dz. 12.10.1940., ievçlçts 09.01.1992. FTZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67211405. E pasts: silins@lza.lv. http://www.lza.lv/scientists/silinsa.htm<br />

Sjakste Nikolajs (bioloìija), dz. 11.05.1955., ievçlçts 25.11.2010. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 29198804. E pasts: Nikolajs.Sjakste@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv.scientists/sjaksten.htm<br />

40


<strong>LZA</strong> ÎSTENIE LOCEKÏI<br />

Skuja Linards (fizika), dz. 08.02.1952., ievçlçts 20.11.2003.<br />

institûts. Tel.: 67260756. E pasts: skuja@latnet.lv.<br />

FTZN. LU Cietvielu fizikas<br />

http://www.lza.lv/scientists/skujal.htm<br />

Skujiòa Valentîna (valodniecîba), dz. 02.10.1937., ievçlçta 21.11.1997. HSZN. LU<br />

Latvieðu valodas institûts. Tel./fakss: 67227696. Tel.: 67229636. E pasts: vaska@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/skujina.htm<br />

Spârîtis Ojârs (mâkslas zinâtnes), dz. 28.11. 1955., ievçlçts 25.11.2004.<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Mâkslas akadçmija. Tel.: 67332202. E pasts: lma@latnet.lv; osparitis@gmail.com.<br />

http://www.lza.lv/scientists/sparitis.htm<br />

Stradiòð Jânis (íîmija), dz. 10.12.1933., ievçlçts 06.07.1973. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1993).<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts; LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts. Tel.: 67213663, 67555985. E pasts: stradins@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/stradinsj.htm<br />

Strakovs Andris (íîmija), dz. 27.06.1934., ievçlçts 10.11.1995. ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089221. E pasts: strakovs@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/strakovsa.htm<br />

Stranga Aivars (vçsture), dz. 15.06. 1954., ievçlçts 26.11. 2009. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67281265. E pasts: stranga@lanet.lv.<br />

Ðipkovs Pçteris (enerìçtika), dz. 16.06.1944., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûts. Tel.: 67553537. E pasts: shipkovs@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Shipkovs.HTM<br />

Ðteinbergs Valentîns (filozofija), dz. 04.04.1918., ievçlçts 16.03.1978. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67407293.<br />

Ðternbergs Andris (fizika), dz. 13.05.1944., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. LU Cietvielu<br />

fizikas institûts. Tel.: 67187810. E pasts: stern@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/sternberg.htm<br />

Ðvarcs Kurts (fizika), dz. 27.04.1930., ievçlçts 06.12.1990. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2010).<br />

FTZN. Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt Materialforschung, Planckstr.<br />

1, D-64291 Darmstadt, Deutschland. Tel.: (496159) 712169. E pasts: k.schwartz@gsi.de.<br />

Tâle Ivars (fizika), dz. 23.01.1936., ievçlçts 22.11.1996.<br />

institûts. Tel.: 67260639, 29119943. E pasts: iatale@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/tale/i_talere.htm<br />

Tamuþs Vitauts (mehânika), dz. 02.12.1935., ievçlçts 09.01.1992.<br />

FTZN. LU Cietvielu fizikas<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2008). FTZN. LU Polimçru mehânikas institûts. Tel.: 67543306, 29410902. E pasts:<br />

tamuzs@pmi.lv. http://www.lza.lv/scientists/tamuzsv.htm<br />

Teters Gundaris (mehânika), dz. 21.08.1928., ievçlçts 24.11.1992.<br />

mehânikas institûts. Tel.: 29165252, 67543307.<br />

FTZN. LU Polimçru<br />

http://www.lza.lv/scientists/tetersg.htm<br />

Torgâns Kalvis (tiesîbu zinâtnes), dz. 31.03.1939., ievçlçts 21.11.1997.<br />

Universitâte. Tel.: 67034527. E pasts: kalvis.torgans@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/torgans.htm<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

41


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Treimanis Arnis (íîmija), dz. 19.02.1940., ievçlçts 20.11.2008.<br />

ÍBMZN un LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts Koksnes íîmijas institûts. Tel.: 67551559, 29258122. E pasts:<br />

arnis.treimanis@edi.lv. http://www.lza.lv/scientists/treimanis.htm<br />

Valters Raimonds (íîmija), dz. 27.05.1938., ievçlçts 09.04.1992.<br />

akadçmija. Tel.: 67220725, 67089231. E pasts: rvalters@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/valtersr.htm<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

Vanags Edvîns (ekonomika), dz. 12.07. 1938., ievçlçts 26.11.1999. HSZN. <strong>Latvijas</strong> CSP<br />

Konjunktûras un teritoriâlâs statistikas pçtîjumu daïa. Tel.: 67273489. E pasts:<br />

edvins.vanags@csb.gov.lv. http://www.lza.lv/scientists/vanagse.htm<br />

Vâvere Vera (literatûrzinâtne), dz. 31.12.1929., ievçlçta 09.04.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67246908, 28449816. E pasts: litfom@lza.lv.<br />

Vederòikovs Nikolajs (íîmija), dz. 08.02.1937., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN un LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts Koksnes íîmijas institûts. Tel.: 67553760. E pasts: ved@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/vedern.htm<br />

Veinbergs Grigorijs (íîmija), dz. 17.07.1941., ievçlçts 25.11.2010. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts. Tel.: 67014941. E pasts: veinberg@osi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/veinberg.htm<br />

Vîksna Arnis (medicîna), dz. 25.02.1942., ievçlçts 29.11.2001. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67034565. E pasts: Arnis.Viksna@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/viksnaa.htm<br />

Vîksne Jânis (bioloìija), dz. 18.09.1936., ievçlçts 24.11.2005.<br />

institûts. Tel.: 67945437, 67945393. E pasts: ornlab@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ViksneJ.htm<br />

ÍBMZN. LU Bioloìijas<br />

Vîíe-Freiberga Vaira (psiholoìija, folkloristika), dz. 01. 12. 1937., ievçlçta 05.07.1999.<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1997). HSZN. Pils laukumâ 3, Rîga, LV 1900. Tel.: 67092191. E pasts:<br />

daina.lasmane@president.lv. http://www.president.lv<br />

Volkolâkovs Jânis (medicîna), dz. 28.04.1931., ievçlçts 25.11.1994.<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67605546. http://www.lza.lv/scientists/volkolak.htm<br />

Zaíis Juris (fizika), dz. 04.11.1936., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. Sociâlo tehnoloìiju<br />

augstskola. Tel.: 29299188. E pasts: juris.zakis@apollo.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zakisj.htm<br />

Zicmanis Andris (íîmija), dz. 21.04.1941., ievçlçts 22.11.2007. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67377436. E pasts: zicmanis@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zicmanis.htm<br />

Zvidriòð Pçteris (ekonomika), dz. 31.05.1943., ievçlçts 09.04.1992.<br />

Universitâte. Tel.: 67034788, 29103629. E pasts: peteris.zvidrins@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zvidrins.htm<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

42


<strong>LZA</strong> GODA LOCEKÏI<br />

GODA LOCEKÏI<br />

Asaris Gunârs (arhitektûra), dz. 23.06. 1934., ievçlçts 29. 11. 2001. HSZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089256, 26557533. http://www.makslinieki.lv/profile/1005/<br />

Azarova-Vâciete Ludmila (literatûra), dz.11.04.1935., ievçlçta 27.11.1998. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67433173. http://www.makslinieki.lv/profile/54/<br />

Baumane Biruta (mâksla), dz. 06.06.1922., ievçlçta 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67459444. http://www.gramata21.lv/users/baumane_biruta/;<br />

http://www.makslinieki.lv/profile/2211/<br />

Baumanis Viesturs (bioloìija), dz. 19.09.1942., ievçlçts 07.12.2006.<br />

Universitâte. Tel.: 67808219, 26539843. E pasts: viesturs@biomed.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/baumanisv.htm<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Bels Alberts (literatûra), dz. 06.10. 1938., ievçlçts 26. 11. 1999. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67614105, 22019638. E pasts: albertsbels@apollo.lv<br />

http://www.gramata21.lv/users/bels_alberts/; http://lv.wikipedia.org/wiki/Alberts_Bels<br />

Bçrziòð Uldis (literatûra), dz. 17.05.1944., ievçlçts 24.11.1993.<br />

akadçmija. Tel.: 67210428. E pasts: uldisber@lu.lv<br />

http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.phpid=29<br />

HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

Blumbergs Ilmârs (mâksla), dz. 06.09.1943., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67562576. E pasts: ilmars@blumbergs.cc http://www.blumbergs.lv/<br />

Briedis Leons (literatûra), dz. 16.12.1949., ievçlçts 22. 11. 2007. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67454389. E pasts: kentaursXX1@inbox.lv<br />

http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.phpid=144<br />

Denisova Raisa (antropoloìija), dz. 30.08.1930., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67451842. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Dobrovenskis Roalds (literatûra), dz. 02.09.1936., ievçlçts<br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 29419203.<br />

28.11.2002. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

http://www.makslinieki.lv/profile/85/<br />

Dumpe Arta (mâksla), dz. 26.05.1933., ievçlçta 25.11.2010. LMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67674634. E pasts: ivbulis@latnet.lv<br />

Dumpis Uldis (mâksla), dz.03.10.1943., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. Nacionâlais teâtris.<br />

Tel.: 67006304. E pasts: info@teatris.lv. http://www.teatris.lv/sw=5&id=67<br />

Dûmiòð Jânis (mâksla), dz. 30.03.1922., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67217754.<br />

Einfelde Maija (mâksla), dz. 02.01. 1939., ievçlçta 29. 11. 2001. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. http://www.music.lv/Composers/Einfelde/default_L.htm<br />

43


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Ezerietis Çvalds (medicîna), dz. 26.12.1913., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67617235, 67220725.<br />

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/novads/novadnieks/medicina/ezerietis/<br />

Gerts Oskars (þurnâlistika), dz. 28.12.1940., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. Laikraksts<br />

“<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis”. Tel.: 67298833. E pasts: redakcija@lv.lv<br />

Guïâns Pçteris (ekonomika), dz. 08.09.1920., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>LZA</strong> Ekonomikas<br />

institûts. Tel.: 67567909,26027055. E pasts: gulans@apollo.lv<br />

Jâkobsons Valdis (ekonomika), dz. 04.06.1938., ievçlçts 22.11.1996. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67326015. E pasts: valdisjakobsons@inbox.lv<br />

Jurkâne Anna (vçsture), dz. 30.06.1944., ievçlçta 28.11.2002. HSZN. Sigulda, Turaidas<br />

ielâ 10, Rîgas rajons, LV 2150. Tel.: 67971797. E pasts: turaida.muzejs@apollo.lv<br />

Hermanis Alvis mâksla), dz. 27.04.1965., ievçlçts 22.11.2007. HSZN. Jaunais Rîgas<br />

teâtris. Tel.: 67283323. E pasts: jrt@jrt.lv<br />

http://www.jrt.lv/personas.phpid=1<br />

Kalniòð Imants (mâksla), dz. 26.05.1941., ievçlçts 22.11.1996. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Komponistu<br />

savienîba. Tel./fakss: 67293059. E pasts: lks@td.lv<br />

http://lv.wikipedia.org/wiki/Imants_Kalniòð; http://en.wikipedia.org/wiki/Imants_Kalniòð<br />

Karma Tenu (valodniecîba), dz. 01.05.1924., ievçlçts 10.11.1995. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67628828.<br />

Keggi Kristaps Juris (medicîna), dz. 09.08.1934., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. Yale University<br />

School of Medicine, New Haven, USA. Tel.: 203-737-5656. E pasts:<br />

kristaps.keggi@yale.edu. http://www.keggiorthofoundation.org/kristaps_keggi.shtml<br />

Kokars Imants (mâksla), dz. 16.08.1921., ievçlçts 26.11.1993. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 29501800. http://www.ltn.lv/~datorkat/users/kokari/<br />

Krçmers Gidons (mâksla), dz. 27.02.1947., ievçlçts 26. 11. 1999. HSZN. KREMERata<br />

Baltica. Tel.: 67224055. E pasts: kb@kremeratabaltica.lv<br />

http://lv.wikipedia.org/wiki/Gidons_Krçmers<br />

Kroders Oïìerts (mâksla), dz. 09.08.1921., ievçlçts 07.12.2006. HSZN. Valmieras Drâmas<br />

teâtris. Tel.: 64207297. E pasts: vdt@apollo.lv http://www.vdt.lv/public/lat/rezisori/43/<br />

Kronbergs Juris (literatûra), dz. 09.08.1946., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Zviedrija Tel.: (468) 7401308; (4673)5676229. E pasts:<br />

juris.kronbergs@chello.se; juris.kronbergs@swipnet.se.<br />

http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.phpid=41<br />

Lancmanis Imants (mâkslas vçsture), dz. 29.07.1941., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>LZA</strong><br />

Lielâ medaïa (2004). Rundâles pils muzejs. Tel.: 639 62272. E pasts: lancmanis.rpm@eila.lv<br />

Latvietis Jânis (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 15.02.1928., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN<br />

un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 63081163. E pasts: lfdek@llu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/latvietisj.htm<br />

44


<strong>LZA</strong> GODA LOCEKÏI<br />

Loèmelis Jâzeps (informâtika), dz. 12.09.1928., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 29254511. http://www.lza.lv/scientists/locmelisj.htm<br />

Osis Jânis (informâtika), dz.06.04.1929., ievçlçts 27.11.1998. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089523. E pasts: Janis.Osis@rtu.lv. http://www.lza.lv/scientists/osisj.htm<br />

Osis Jânis Andris (mâksla), dz. 04.10.1943., ievçlçts 28.11.2002. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Mâkslas<br />

akadçmija. Tel.: 67326068. E pasts: jaosis@inbox.lv http://www.gallery.lv/Osis/default.htm<br />

Pauls Raimonds (mâksla), dz. 12.01.1936., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Komponistu savienîba. Tel./fakss: 67293059. E pasts: lks@td.lv http://www.raimondspauls.lv/<br />

Peters Jânis (literatûra), dz. 30.06.1939., ievçlçts 06.12.1990. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67339350. http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.phpid=249<br />

Pîgoznis Jâzeps (mâksla), dz. 15. 09. 1934., ievçlçts 26. 11. 2009. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67457888, 26469245. http://www.gallery.lv/Pigoznis/default.htm<br />

Ranka Indulis Ojârs (mâksla), dz. 15.04.1934., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. <strong>LZA</strong> Raiòa<br />

balva (1998). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67602113. E pasts: marcat@inbox.lv<br />

http://www.gallery.lv/Ranka/kredo.htm<br />

Rubenis Juris (teoloìija), dz. 20.12.1961., ievçlçts 28.11.2002. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67601564, 67603466. E pasts: j.rubenis@parks.lv<br />

Rûmnieks Valdis (literatûra), dz. 06.10. 1951., ievçlçts 24.11. 2005. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 29491073. E pasts: valdis.rumnieks@gmail.com<br />

http://www.makslinieki.lv/profile/413/<br />

Sirmais Mâris (mâksla), dz. 27.06. 1969., ievçlçts 24.11. 2005. HSZN. Valsts akadçmiskais<br />

koris “Latvija”. Tel./fakss: 67223839.<br />

http://www.koris.lv/page.asppageId=181&subPageId=191&pageAction=showSubPage<br />

Skuja Nikolajs (medicîna), dz. 05.10.1913., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67560258. E pasts: Nikolajs.Skuja@parks.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/skujan.htm<br />

Skujenieks Knuts (literatûra), dz. 05.09.1936., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67980189, 26226668.<br />

http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.phpid=50<br />

Skujiòð Zigmunds (literatûra), dz.25.12.1926., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67339428. http://www.makslinieki.lv/profile/282/<br />

Skulme Dþemma (mâksla), dz. 20.09.1925., ievçlçta 24.11.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67519086. http://www.gallery.lv/skulme/default.htm<br />

Streiès Jânis (mâksla), dz. 26.09. 1936., ievçlçts 26.11.1999. HSZN. <strong>LZA</strong> Raiòa balva<br />

(2008). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67339569, 29444308. E pasts: janis@streich.lv<br />

http://www.gramata21.lv/users/streics_janis/<br />

45


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Strods Heinrihs (vçsture), dz. 20.04.1925., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Okupâcijas<br />

muzejs. Tel.: 67212715, 67454077. Fakss: 67229255. E pasts: omf@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/strodsh.htm<br />

Strupulis Jânis (mâksla), dz. 28.01.1949., ievçlçts 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 26811186. E pasts: janis.strupulis@gmail.com<br />

http://www.artgallery-online.net/strupulis/index.html<br />

Vârpa Andris (mâksla), dz. 19.02.1950., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 29111420. E pasts: andrisvarpa@inbox.lv.<br />

http://www.makslinieki.lv/profile/3079<br />

Vasks Pçteris (mâksla), dz. 16.04.1946., ievçlçts 25.11.1994. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67629960. E pasts: peterisv@inbox.lv<br />

http://www.gramata21.lv/users/vasks_peteris/<br />

Vîtols Vilis (mehânika), dz. 14.02.1934., ievçlçts 26.11.2009. FTZN. “Vîtolu fonds”. Tel.:<br />

67289535. E-pasts: vilis.vitols@latnet.lv.<br />

http://www.gramata21.lv/users/vitols_vilis/<br />

Zâlîte Mâra (literatûra), dz.18.02.1952., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Rakstnieku<br />

savienîba. http://www.marazalite.lv/html/<br />

Zariòð Kârlis (mâksla), dz. 06.07.1930., ievçlçts 29.11.2001. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67622357. http://www.jvlma.lv/latvian/docetaji/4174/html<br />

Zemzaris Uldis (mâksla), dz.24.02.1928., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67339421, 26436447. http://www.makslinieki.lv/profile/332/<br />

Zçbergs Viktors (enerìçtika), dz. 05.07.1926., ievçlçts 07.12.2006. FTZN. Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûts. Tel.: 67558692 E pasts: zebergs@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zebergsv.htm<br />

Zeltiòð Namejs (enerìçtika), dz.12.08.1935., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûts. Tel.: 67558636, mob. 29363105. SKYPE: namejs.zeltins, E-pasts:<br />

zeltinsh@edi.lv. http://www.lza.lv/scientists/zeltinshn.htm<br />

Ziedonis Imants (literatûra), dz. 03.05.1933., ievçlçts 05.07.1990. HSZN. <strong>LZA</strong> Raiòa balva<br />

(2001). <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67323443.<br />

http://www.ltn.lv/~datorkat/users/ziedonis_imants/<br />

Þîgure Anna (literatûra), dz. 25.08.1948., ievçlçta 24. 11. 2005. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67760346. E pasts: veleda@apollo.lv<br />

http://www.gramata21.lv/users/zigure_anna/<br />

46


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Andronovs Aleksejs (Aleksey Andronov) (valodniecîba), dz. 12.12.1972., ievçlçts<br />

22.11.2007. HSZN. Ðîññèÿ. Tel.: (7-812)4761142. E pasts: baltistica@gmail.com;<br />

aleksey.andronov@lycos.com<br />

Angermanis Norberts (Norbert Angermann) (vçsture), dz. 02.11.1936., ievçlçts<br />

24.11.1992. HSZN. Deutschland. Tel.: (49-41)814820.<br />

Balabkins Nikolajs (ekonomika), dz. 17.07.1926., ievçlçts 27.06.1991. HSZN. College of<br />

Business and Economics, Lehigh University, USA. Tel.: (1-610)7583420. E pasts:<br />

nib2@lehigh.edu<br />

Benninghofens Frîdrihs (Friedrich Benninghoven) (vçsture), dz. 09.03.1925.,<br />

ievçlçts 26.11.1993. HSZN. Deutschland<br />

Birkerts Gunârs (arhitektûra), dz. 17.01.1925., ievçlçts 27.06.1991. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2000). HSZN. Gunnar Birkerts, FAIA, USA. Tel.: (7-812)354091. E pasts:<br />

gunnarbirk@aol.com<br />

Bojârs Nikodçms (Nicodemus E. Boyer) (íîmija), dz. 01.06.1925., ievçlçts<br />

10.11.1995. ÍBMZN. Delta Scientific Consultants, USA. Tel.: (1-269)2781098. E pasts:<br />

studeophile@live.com<br />

Bolðaitis Pçteris (íîmija), dz. 12.07.1937., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. Latvija.<br />

67283955, 29101062. E pasts: irapeteris@aol.com<br />

Tel.:<br />

Bonda Dzintra (valodniecîba), dz. 01.09.1940., ievçlçta 29.11.2001. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-614)5380235, (1-740)5015019. E pasts: bond@ohiou.edu<br />

Branès Maikls (Michael Branch) (valodniecîba), dz. 24.03.1940., ievçlçts 23.11.2000.<br />

HSZN. UK. E pasts: MBr1504092@aol.com. http://www.ssees.ac.uk<br />

Branovers Hermanis (Herman Branover) (fizika), dz. 13.12.1931., ievçlçts<br />

09.01.1992. FTZN. USA. Tel.: (1-347) 7177644.<br />

http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Branover<br />

Brasârs Þils (Gilles Brassard) (informâtika), dz. 20.04.1955., ievçlçts 27.11.1998.<br />

FTZN. Universite de Montreal, Canada. Tel.: (1-514)3436807. E pasts:<br />

brassard@iro.umontreal.ca. http://www.iro.umontreal.ca/~brassard/<br />

Brâzma Alvis (informâtika), dz. 26.06.1959., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. European<br />

Bioinformatics Institute, Cambridge, UK. Tel.: +44(0)1223 494 658. E pasts:<br />

brazma@edi.ac.uk http://www.ebi.ac.uk/~brazma<br />

Bunkðe Edmunds (ìeogrâfija), dz. 29.07.1935., ievçlçts 26.11.1993. ÍBMZN. Dept. of Geography,<br />

University of Delaware, USA. Tel.: (1-302)8318266. E pasts: ebunkse@udel.edu.<br />

http://www.udel.edu/Geography/faculty/bunkse.html<br />

47


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Èiegis Raimonds (matemâtika), dz. 18.10.1958., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. Vilniaus<br />

Gedimino technikos universitetas, Lietuva. Tel.: (370-85) 2744828. E pasts: rc@fm.vgtu.lt.<br />

http://www.mmk.fm.vgtu.lt/lt/DARBUOTOJO-CV/9490<br />

Daugulis Andrejs (Andrew Daugulis) (biotehnoloìija), dz. 01.09.1951., ievçlçts<br />

09.01.1992. ÍBMZN. Dept. of Chemical Engineering, Faculty of Applied Science, Queen’s<br />

University Kingston, Canada. Tel.: (1-613)5332784. E pasts:<br />

andrew.daugulis@chee.queensu.ca. http://chemeng.queensu.ca/people/faculty/daugulis/<br />

Dini Pjetro Umberto (valodniecîba), dz. 05.10.1960., ievçlçts 20.11.2003. HSZN.<br />

Dipartimento di Linguistica Universita di Pisa, Italy. Tel. (39-050)913701; (39-050)543593.<br />

E pasts: pud@ling.unipi.it<br />

Draviòð Dainis (astronomija), dz. 10.09.1949., ievçlçts 09.01.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(1998). FTZN. Lund Observatory, Sweden. Tel.: (46-46)2227297. E pasts: dainis@astro.lu.se.<br />

http://www.astro.lu.se/~dainis/<br />

Dreifelds Juris (politoloìija), dz. 17.04. 1942., ievçlçts 26. 11. 1999. HSZN. Department of<br />

Political Science, Brock University, Canada. Tel.: (1-905)6885550, ext. 3478. E pasts:<br />

jdreifelds@cogeco.ca. http://www.brocku.ca/politicalscience/people/Juris_Dreifelds.html<br />

Dreimanis Aleksis (ìeoloìija), dz. 13.08.1914., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. 287<br />

Neville Dr., London ON N6G IC2, Canada. Tel.: (1-519)6612111, (1-519)6726865.<br />

Dundurs Jânis (mehânika), dz. 13.09.1922., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. USA. Tel.:<br />

(1-847)4914008. E pasts: j-dundurs@northwestern.edu<br />

Egidijs Tills fon (Till von Egidy) (fizika), dz. 23.12.1933., ievçlçts 21.11.1997. FTZN.<br />

Physik-Department, Technische Universität München, Deutschland. Tel. (089)28912510.<br />

E pasts: egidy@ph.tum.de; Egidy@Physik.TU-Muenchen.de<br />

http://www.e18.physik.tu-muenchen.de/staff/egidy.html<br />

Ekmanis Rolfs (literatûrzinâtne), dz.10.02.1929., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. USA.<br />

Tel./fakss: (1-928)2049247. E pasts: rekmanis@msn.com<br />

Engelbrehts Jiri (Jüri Engelbrecht) (mehânika), dz. 01.08.1939., ievçlçts 22.11.1996.<br />

FTZN. Eesti Teaduste Akadeemia, Estonia. Tel.: (372)6442013. E pasts:<br />

J.Engelbrecht@akadeemia.ee; je@ioc.ee<br />

http://www.akadeemia.ee/en/membership/_members/engelbrecht/<br />

Evarestovs Roberts (fizika), dz. 23.07.1937., ievçlçts 20.11.2003. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2007). FTZN. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Ðîññèÿ. Tel.:<br />

(7-812)4286755. E pasts: evarest@hm.csa.ru http://www.chem.spbu.ru/evarestov_e.html<br />

Ezergailis Andrievs (vçsture), dz. 10.12.1930., ievçlçts 05.07.1990. HSZN. Dept. of History,<br />

Ithaca College, USA. Tel.: (1-607)2743597. E pasts: ezergail@ithaca.edu<br />

Fejs Oskars (Oscar Faix) (meþa zinâtnes), dz. 15.06.1942., ievçlçts 25.11.2010. LMZN.<br />

University of Hamburg, Germany. Tel.: (0049)407110866.<br />

E pasts: o.faix@holz.uni-hamburg.de<br />

48


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Fennels Trevors (Trevor Fennell) (valodniecîba), dz. 16.07.1940., ievçlçts 06.12.1990.<br />

<strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2006). HSZN. Flinders University of South Australia, Australia. Tel.:<br />

(618)82012587. E pasts: Trevor.Fennell@flinders.edu.au; tgfennel@hotmail.com.<br />

http://ehlt.flinders.edu.au/deptlang/staff/fennell.php<br />

Fjodorovs Sergejs (Sergey Fedoroff) (medicîna), dz. 20.02.1925., ievçlçts<br />

26.11.1999. ÍBMZN. 36 Cantlon Cres., Saskatoon, Canada. Tel.: (1-306)3744139. E pasts:<br />

sergey.fedoroff@usask.ca<br />

Gamkrelidze Tomass (valodniecîba), dz. 23.10. 1929., ievçlçts 20.11. 2008. HSZN.<br />

Georgian Academy of Sciences, Georgia. Tel.: (99532) 998891<br />

Hartmanis Juris (informâtika), dz. 05.07.1928., ievçlçts 06.12.1990. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2001). FTZN. Computer Science Department, Cornell University, USA. Tel.:<br />

(1-607)2559208.. E pasts: jh111@cornell.edu; jh@cs.cornell.edu<br />

http://www.cs.cornell.edu/people/hartmanis/;<br />

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Juris-Hartmanis<br />

Hartmanis Mâris (bioloìija), dz. 21.09.1953., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN. BioPhausia<br />

AB, Sweden. Tel.: (4631)7218000. E pasts: maris.hartmanis@biophausia.se<br />

Hollo Erki Johanness (Erkki Johannes Hollo) (tiesîbu zinâtnes), dz. 28.11.1940,<br />

ievçlçts 20.11.2003. HSZN. Helsinki University/ Faculty of Law, Finland. Tel.:<br />

(358-09)19123118. E pasts: erkki.hollo@helsinki.fi<br />

Ivanovs Vjaèeslavs (Vyacheslav Ivanov) (kultûras vçsture), dz. 20.08.1929., ievçlçts<br />

26.11.1993. HSZN. Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of California, USA.<br />

Tel.: (1-213)8256397. E pasts: ivanov@ucla.edu<br />

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/slavic/faculty/ivanov_v.html<br />

Janmeijs Pauls (Paul Albert Janmey) (fizikâlâ íîmija), dz. 30.04.1953., ievçlçts<br />

24.11.2005. FTZN. University of Pennsylvania, USA. Tel.: (215) 573 7380. E pasts:<br />

janmey@mail.med.upenn.edu http://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g275/p12968<br />

Juodka Benedikts (Benediktas Juodka) (íîmija), dz. 13.01.1943., ievçlçts<br />

25.11.1994. ÍBMZN. Vilniaus universitetas, Lietuva. Tel.: (370-5) 2687010. E pasts:<br />

rector@vu.lt; benediktas.juodka@cr.vu.lt<br />

Kalniòð Vitauts (bioloìija), dz. 12.01.1938., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN. Dept. of Biochemistry,<br />

University of Toronto, Canada. Tel.: (1-416)9784096. E pasts:<br />

vitauts.kalnins@utoronto.ca. http://www.biochemistry.utoronto.ca/faculty/emeriti.html<br />

Klasens Meinhards (Meinhard Classen) (medicîna), dz. 12.08.1936., ievçlçts<br />

21.11.1997. ÍBMZN. Technische Universität München, Deutschland. Tel.: (49-89)41402257.<br />

E pasts: Meinhard.Classen@lrz.tum.de<br />

Kïaviòð Jânis (medicîna), dz. 06.05.1921., ievçlçts 05.07.1990. ÍBMZN. Albert Einstein<br />

College of Medicine, USA. Tel.: (1-914)4722116.<br />

Kreiðmanis Georgs Pauls (íîmija), dz. 28.01.1946., ievçlçts 23.11.2000. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâte, Latvija. Tel.: 26171478. E pasts: jpk@lanet.lv<br />

49


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Krçsliòð Jânis (bibliogrâfija), dz.19.08.1924., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-718) 548 0755. E pasts: jkreslins@aol.com<br />

Kuksis Arnis (íîmija), dz. 03.12.1927., ievçlçts 22.11.1996. ÍBMZN. University of Toronto,<br />

Canada. Tel.: (1-416)9782590. E pasts: arnis.kuksis@utoronto.ca<br />

http://biochemistry.utoronto.ca/kuksis/bch.html<br />

Kundziòa Ruta (medicîna), dz. 30.07.1916., ievçlçta 27.06.1991. ÍBMZN. 71 Pratt Road,<br />

Squantum, MA 02171, USA. Tel.: (1-617)3280611.<br />

Íeniòð Gundars (Kings) (ekonomika), dz. 19.04.1926., ievçlçts 06.12.1990. HSZN.<br />

School of Business, Pacific Lutheran University, USA. Tel.: (1-253)5310666, (1-253)5357302.<br />

E pasts: kingga@plu.edu<br />

Leikola Anto (zinâtnes vçsture), dz. 08.06.1937., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. Temppelikatu<br />

14 A5 Fin00100 Helsinki. Finland. Tel.: (358)094543208. E pasts: anto.leikola@pp.inet.fi.<br />

http://www.helsinki.fi/historia/henkilokunta/leikola.html<br />

Melngailis Ivars (fizika), dz. 13.11.1933., ievçlçts 27.06.1991. FTZN. Lincoln Laboratory,<br />

Massachusetts Institute of Technology, USA. Tel.: (1-617)9817804. E pasts:<br />

melngailis@ll.mit.edu<br />

Melngailis Jânis (fizika), dz. 04.02.1939., ievçlçts 06.12.1990. FTZN. University of Maryland,<br />

USA. Tel.: (301)4054916. E pasts: melng@umd.edu<br />

http://www.ireap.umd.edu/ireap/personnel/Melngailis/melngailis.htm<br />

Metuzâle-Kangere Baiba (valodniecîba), dz. 30.03.1942., ievçlçta 24.11.1994. HSZN.<br />

Baznîcas ielâ 35–29, Rîga, LV 1010. Tel.: 67270635, 20027790. E pasts:<br />

baiba.kangere@gmail.com. Sweden.<br />

Metuzâls Jânis (bioloìija), dz. 17.06.1921., ievçlçts 25.11.1994. ÍBMZN.<br />

(1-613)7876571.<br />

Canada. Tel.:<br />

Miezîte Solveiga (psiholoìija), dz. 14.05. 1937., ievçlçta 26.11.1999. HSZN. Canada.<br />

Tel.: (1-416)7695784 E pasts: smiezitis@oise.utoronto.ca; miezites@lu.lv<br />

Moro Renç (René Moreau) (mehânika), dz. 27.10.1938., ievçlçts 22.11.1996. FTZN.<br />

Institut National Politechnique de Grenoble, France. E pasts: rene.oreau@grenoble.cnrs.fr<br />

http://www.academie-sciences.fr/membres/M/Moreau_Rene.htm<br />

Muiþniece Lalita (literatûrzinâtne), dz. 11.08.1935., ievçlçta 09.01.1992. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-616)3454211. Tel.: 67518174. E pasts: muizniece@wmich.edu<br />

Nollendorfs Valters (literatûrzinâtne), dz. 22.03.1931., ievçlçts 05.07.1990. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Okupâcijas muzejs. Tel.: 67212715. E pasts: valtersn@lanet.lv. USA.<br />

Òeizvestnijs Ernsts (Ernst Neizvestny) (mâksla), dz. 09.04.1926., ievçlçts<br />

21.11.1997. HSZN. USA. Tel.:(1-12)2262677. http://www.enstudio.com/about_artist/<br />

Oberlenders Ervins (Erwin Oberländer) (vçsture), dz. 19. 03. 1937., ievçlçts<br />

20.11.2008. HSZN. Tel.: 0049228218483. E pasts: oberlaendere@gmail.com. Deutschland.<br />

50


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Okðe Andrejs (Andreas Oksche) (medicîna), dz. 27.07.1926., ievçlçts 26.11.1993.<br />

ÍBMZN. Aulweg 54, D-35392 Giessen, Deutschland. Tel.: (49-641)77328.<br />

Ottings Gotfrîds (Gottfried Otting) (bioloìija, biofizika),<br />

dz. 07.09.1958., ievçlçts<br />

24.11.2005. ÍBMZN. Australian National University, Research School of Chemistry, Australia.<br />

Tel: (61-2)61256507. E pasts: Gottfried.Otting@anu.edu.au<br />

http://rsc.anu.edu.au/~go/cv.html<br />

Padegs Andris (informâtika), dz. 27.03.1929., ievçlçts 27.06.1991. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa<br />

(2004). FTZN. USA.Tel.: (1-845)4623317. E pasts: apadegs@optonline.net.<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/; http://www.gramata21.lv/users/padegs_andris/<br />

Paroleks Radegasts (Radegast Parolek) (literatûrzinâtne), dz. 01.12.1920., ievçlçts<br />

25.11.1994. HSZN. Univerzita Karlova Èeska Republika. Tel.: (420-2)741426.<br />

Peniíis Jânis (politoloìija), dz. 29.07.1933., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-574)2877090. E pasts: jpenikis@iusb.edu<br />

Pistolkorss Gerts fon (Gert von Pistohlkors) (vçsture), dz. 17.12.1935., ievçlçts<br />

05.07.1990. HSZN. Münchhausenstr. 12, 37085 Göttingen. Deutschland. Tel: (49-551)541296.<br />

E pasts: pistohlkors@01019freenet.de<br />

Plakans Andrejs (vçsture), dz. 31.12.1940., ievçlçts 05.07.1990. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-515)2929538. E pasts: aplakans@iastate.edu<br />

Reihmane Elza (Elsa Reichmanis) (materiâlzinâtnes), dz. 09.12.1953., ievçlçta<br />

25.11.2004. ÍBMZN. Georgia Institute of Technology, School of Chemical and Biomolecular<br />

Engineering, USA. Tel.: (404)8940316. E pasts: ereichmanis@chbe.gatech.edu<br />

http://www.chbe.gatech.edu/fac_staff/faculty/reichmanis.php<br />

Rudziks Zenons Rokus (Zenonas Rokus Rudzikas) (fizika), dz. 16.08.1940.,<br />

ievçlçts 24.11.2005. FTZN. Vilnius universiteto Teorines fizikos ir astronomijos institutas,<br />

Lietuva. Tel: 2193268. E pasts: Zenonas.Rudzikas@tfai.vu.lt http://www.tfai.lt/<br />

Sabaïausks Aïìirds (Algirdas Sabaliauskas) (valodniecîba), dz. 26.07.1929.,<br />

ievçlçts 24.11.1992. HSZN. Lietuvi¸ kalbos institutas, Lietuva. Tel.: (370-5)2346472. E pasts:<br />

lki@lki.lt. http://www.lki.lt/<br />

Sçrensens Hennings (Henning S¸rensen) (ìeoloìija), dz. 20.04.1926., ievçlçts<br />

24.11.1992. ÍBMZN. Skovlodden 7 DK-2840 Holte. Denmark. Tel.: (45) 45425819. E pasts:<br />

kimik@compaqnet.dk<br />

Silenieks Juris (literatûrzinâtne), dz. 29.05.1925., ievçlçts 24.11.1992. HSZN. USA<br />

Simons Þaks (Jacques Simon) (fizika), dz. 12.12.1947., ievçlçts 22.11.1996. FTZN.<br />

France. Tel.: (33-1) 45926732. E pasts: Jacques.Simon@espci.fr<br />

Solovjovs Jurijs (Jurij Solovjov) (zinâtnes vçsture), dz. 30.09.1924., ievçlçts<br />

10.11.1995. ÍBMZN. Ðîññèÿ. Tel.: (7-495)4383063.<br />

51


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Streips Uldis (bioloìija), dz. 01.02.1942., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. Dept. of Microbiology<br />

and Immunology, University of Louisville, USA. E pasts: unstre01@gwise.louisville.edu<br />

http://louisville.edu/medschool/microbiology/faculty/full-time-faculty/uldis-n-streips-ph-d/intro.html<br />

Svenne Juris Pçteris (fizika), dz. 14.02.1939., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. Dept. of Physics<br />

and Astronomy, University of Manitoba, Canada. Tel.: (1-204)4747354. E pasts:<br />

Svenne@physics.umanitoba.ca http://www.physics.umanitoba.ca/~svenne/resume.html<br />

Ðilde-Kârkliòa Rasma (politoloìija), dz. 07.06.1946., ievçlçta 24.11.1992. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâte, Sociâlo zinâtòu fakultâte, USA. Tel.: 67089852. E pasts:<br />

karklins@uic.edu; szf@lu.lv; Rasma.Karklina@@saeima.lv<br />

Ðïugers Aleksandrs (fizika), dz. 28.06.1954. ievçlçts 25.11.2010. FTZN. Universitâtes<br />

Koledþâ Londonâ, UK. Tel.: 44(0)20 7679. E pasts: a.shluger@ucl.ac.uk<br />

http://www.cmmp.ucl.ac.uk/~kpm/people/alex_s.htm<br />

Ðolcs Frîdrihs (Friedrich Scholz) (literatûrzinâtne), dz. 01.03.1928., ievçlçts<br />

24.11.1992. HSZN. Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien, Westfälische Wilhelms-<br />

Universität, Deutschland. Tel./fakss: (49-251)8324499.<br />

Tarvels Enns (Enn Tarvel) (vçsture), dz. 31.07.1932., ievçlçts 10.11.1995. HSZN. Estonia.<br />

Tel.: (372) 6726189, (372) 6505280. E pasts: tarvel@hot.ee<br />

Tepfers Ralejs (inþenierzinâtnes), dz. 28.12.1933., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. Chalmers<br />

University of Technology. Sweden. Tel.: +46(0)31 4068921. E pasts:<br />

ralejs.tepfers@chalmers.se; ralefs.tepfers@tele2.se http://www.chalmers.se/cee/EN/division/<br />

structural-engineering/people/tepfers-ralejstheme=printable<br />

Tesarþova Jana (Jana Tesaøová) (literatûrzinâtne), dz. 16.02.1953, ievçlçta<br />

22.11.1996. HSZN. Institute of World Literature of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia.<br />

Tel.: (421-2)54413391; (421-2)54412701. E pasts: usvltes@savba.sk<br />

Ungers Felikss (Felix Unger) (medicîna), dz. 02.03.1946., ievçlçts 09.01.1992.<br />

ÍBMZN. Academia Scientiarum et Artium Europaea, Austria. Tel.: (43-662)4482335. E pasts:<br />

presidential.office@euro-acad.eu, f.unger@salk.at http://www.ctsnet.org/home/funger<br />

Upatnieks Juris (fizika), dz. 07.05.1936., ievçlçts 27.06.1991. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (1999).<br />

FTZN. USA. Tel.: (1-734)6639598. E pasts: juris@upatnieks.com; jupatnks@latnet.lv<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/latv/ http://wapedia.mobil/lv/Juris_Upatnieks<br />

Vedçjs Edvîns (íîmija), dz. 31.01.1941., ievçlçts 09.01.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2005).<br />

ÍBMZN. Dept. of Chemistry, University of Michigan, USA. Tel.: (1-734)6152177. E pasts:<br />

edved@umich.edu http://www.umich.edu/~michchem/faculty/vedejs/<br />

Vikbergs Jarls (Jarl Wikberg) (medicîna un farmakoloìija), dz. 04.11.1949., ievçlçts<br />

23.11.2000. ÍBMZN. Dept. of Pharmaceutical Biosciences, Division of Pharmacology, Sweden.<br />

Tel.: (46-18)4714238, mob. 46-703449549. E pasts: Jarl.Wikberg@farmbio.uu.se<br />

http://www.farmbio.uu.se/upload/avd2/jarl/<br />

Vîksniòð Juris (ekonomika), dz. 17.08.1937., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-202)6875890. Fakss: (1-202)6876102. E pasts: viksning@georgetown.edu<br />

52


<strong>LZA</strong> ÂRZEMJU LOCEKÏI<br />

Villems Rihards (Richard Villems) (biofizika), dz. 28.11.1944., ievçlçts 24.11.2005.<br />

ÍBMZN. Estonian Academy of Sciences; Estonian Biocentre, Estonia. Tel: (372)644 2129,<br />

(372)7375064. E pasts: Richard.Villems@akadeemia.ee; rvillems@ebc.ee<br />

http:// www.akadeemia.ee/en/membership/_members/villems/<br />

Vîtrihs Kurts (Kurt Wüthrich) (biofizika), dz. 04.10.1938., ievçlçts 25.11.2004.<br />

ÍBMZN. Institute of Molecular Biology and Biophysics, Switzerland. Tel.: (41)446332473.<br />

E pasts: kurt.wutrich@mol.biol.ethz.ch<br />

http://www.mol.biol.ethz.ch/groups/wuthrich_group/wu_people/wkurt/cv<br />

Voronkovs Mihails (Mihail Voronkov) (íîmija), dz. 06.12.1921., ievçlçts<br />

09.04.1992. ÍBMZN. Èðêóòñêèé èíñòèòóò õèìèè èì. À. Å. Ôàâîðñêîãî Ñèáèðñêîãî<br />

îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, Ðîññèÿ. Tel.: (7-3952)426400, (7-3952)428581. E pasts:<br />

voronkov@irioch.irk.ru. http://www.inchemistry.irk.ru/Voronkoven.htm<br />

Zariòð Bertrams (medicîna), dz. 22.06.1942., ievçlçts 27.06.1991. ÍBMZN. Massachusetts<br />

General Hospital Sports Medicine, USA. Tel.: (1-617)7263421. E pasts:<br />

bzarins@partners.org. http://orthodoc.aaos.org/zarins/Zarins_CV_070406.pdf<br />

Zariòð Kristaps (medicîna), dz. 02.12.1943., ievçlçts 06.12.1990. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2009).<br />

ÍBMZN. Stanford University School of Medicine, USA. Tel.: (1-650)7257830. E pasts:<br />

marialm@stanford.edu; zarins@stanford.edu<br />

http:/med.stanford.edu/profiles/Christopher_Zarins/<br />

Ziedonis Arvîds (filozofija), dz. 08.03.1931., ievçlçts 10.11.1995. HSZN. USA. Tel.:<br />

(1-570)6296349. E pasts: ziedonis@ptd.net<br />

Zinkeviès Zigms (Zigmas Zinkevièius) (valodniecîba), dz. 04.01.1925., ievçlçts<br />

10.11.1995. HSZN. Lietuvi¸ kalbos institutas, Lietuva. Tel.: (370-5)2410877, (370-5)2346472.<br />

E pasts: lki@lki.lt<br />

Þuka Regîna (íîmija), dz. 06.12.1936., ievçlçta 23.11.2000. ÍBMZN. Rimonyx Pharmaceuticals,<br />

Ltd., Israel. Tel.: (972-8)9389505. E pasts: reginazhuka@gmail.com.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Zhuk.htm<br />

53


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Âbele Edgars (íîmija), dz. 22.01.1962., ievçlçts 25.11.2010. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts. Tel.: 67014943. E pasts: abele@osi.lv<br />

http://www.lza.lv/scientists/abeleE.htm<br />

Âbele Mâris (astronomija), dz.27.04.1937., ievçlçts 29.11.2001. FTZN. LU Astronomijas<br />

institûts. Tel.: 26419372, 67034589. E pasts: maris.abele@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/abelem.htm<br />

Aksiks Igors (medicîna), dz. 11.07.1948., ievçlçts 07.12.2006. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 29238422, 67069730. E pasts: igors.axix@stradini.lv;<br />

neirokirurgija@stradini.lv. http://www.lza.lv/scientists/aksiksi.htm<br />

Andruðaitis Gunârs (bioloìija), dz. 16.02.1930., ievçlçts 06.12.1990. ÍBMZN. LU<br />

Bioloìijas institûts. Tel.: 67944988, 29192261. E pasts: janis.andrusaitis@gnp.gov.lv<br />

Andþâns Agnis (matemâtika), dz. 19.08.1952., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67033738, 26566419. E pasts: agnis.andzans@lu.lv.<br />

http://www.lza./lv/scientists/andzansa.htm<br />

Apine Ilga (vçsture), dz. 13.03.1928., ievçlçta 16.03.1978. HSZN. LU Filozofijas un<br />

socioloìijas institûts. Tel.: 67225542, 67229208, 67402298. E pasts: vallija@lza.lv<br />

Auziòð Jânis (mehânika), dz. 25.07.1950., ievçlçts 20.11.2008. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 26348750, 67089396. E pasts: auzinsjp@latnet.lv. http://www.mmd.rtu.lv/<br />

Barðevskis Arvîds (bioloìija), dz. 20.09.1965., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. Daugavpils<br />

Universitâte. Tel.: 65422180, 65424321. E pasts: arvids.barsevskis@du.lv;<br />

arvids.barsevskis@biology.lv. http://www.lza.lv/scientists/barsevskis.htm<br />

Bârzdiòð Guntis (informâtika), dz. 23.12.1962., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un Informâtikas institûts. Tel.: 29206943. E pasts: guntis.barzdins@lumii.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/barzdinsg.htm<br />

Bervalds Edgars (astronomija), dz. 13.09.1936., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67226944, 26371390. E pasts: berv@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/bervalds.htm<br />

Bçrsons Imants (fizika), dz. 11.12.1935., ievçlçts 24.11.1992.; 21.11.1997. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67229747. E pasts: bersons@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/bersonsi.htm<br />

Birìele Edîte (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 14.08.1937., ievçlçta 26.11.1999. ÍBMZN un<br />

LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 630 27664. E pasts: edite.birgele@llu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Birgele.htm<br />

Borzovs Juris (informâtika), dz. 17.04.1950., ievçlçts 22.11.2007. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67034490, 29257530. Skype jborzovs. E pasts: juris.borzovs@lu.lv.<br />

http://www.lza./lv/scientists/borzovs.htm<br />

54


KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Buðmane Brigita (valodniecîba), dz. 04.09.1939., ievçlçta 23.11.2000. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts. Tel.: 67229007. Tel./fakss: 67227696. E pasts: brigita.busmane@inbox.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/busmane.htm<br />

Câlîtis Andrejs (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 14.03.1933., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67972692.<br />

Cimdiòa Ausma (literatûrzinâtne), dz. 30.09.1950., ievçlçta 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67034859, 67034859. E pasts: ausma.cimdina@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/cimdina.htm<br />

Èate Andris (mehânika), dz. 05.07.1952., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089124. E pasts: and_cate@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/chatea.htm<br />

Dambrova Maija (farmâcija), dz. 03.05.1968., ievçlçta 22.11.2007. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts. Tel.: 67702408. E pasts: md@biomed.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/dambrova.htm<br />

Didenko Konstantîns (ekonomika), dz. 23.08.1946., ievçlçts 24.11.2005. HSZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089447.<br />

http://www.lza.lv/scientists/didenko.htm<br />

E pasts: konstantins.didenko@rtu.lv.<br />

Diþbite Tatjana (meþzinâtnes), dz. 12.01.1949., ievçlçta 22.11.2007. LMZN.<br />

Valsts Koksnes íîmijas institûts. Tel.: 67555916.<br />

http://www.lza.lv/scientists/dizbite.htm<br />

Druviete Ina (valodniecîba), dz. 29.05.1958.,<br />

E pasts: ligno@edi.lv.<br />

<strong>Latvijas</strong><br />

ievçlçta 26.11.1999. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts; <strong>Latvijas</strong> Universitâte. Tel.: 26352167. E pasts: ina.druviete@lu.lv;<br />

Ina.Druviete@saeima.lv. http://www.lza.lv/scientists/druviete.htm<br />

Eberhards Guntis (ìeogrâfija), dz. 08.02.1936., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 29437990. E pasts: guntise@navigator.lv<br />

Eglîte Pârsla (demogrâfija), dz. 22.12.1934., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. <strong>LZA</strong> Ekonomikas<br />

institûts. Tel.: 67227474, 26577103. E pasts: spiceina@lza.lv<br />

Çrglis Andrejs (medicîna), dz.25.12.1964., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. LU Kardioloìijas<br />

institûts. Tel.: 67069541. E pasts: a.a.erglis@stradini.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ErglisA.htm<br />

Ferdats Andris (medicîna), dz. 11.06.1941., ievçlçts 09.01.1992. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 29495937. E pasts: fandris11@inbox.lv<br />

Fjodorovs Fjodors (literatûrzinâtne), dz. 28.09.1939., ievçlçts 10.11.1995. HSZN.<br />

Daugavpils Universitâte. Tel.: 654 24238, 29195869. E pasts: ki@du.lv;<br />

fedor.fedorov@gmail.com. http://www.lza.lv/scientists/fjodorov.htm<br />

Gaitnieks Tâlis (meþzinâtnes), dz. 08.09.1957., ievçlçts 26.11.2009. LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Meþzinâtnes institûts “Silava”. Tel.: 26463738. E pasts: talis.gaitnieks@silava.lv.<br />

http://www.silava.lv/25/section.aspx/View/82<br />

55


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Gardovska Dace (medicîna), dz. 30.12.1952., ievçlçta 26.11.2009.<br />

ÍBMZN. Rîgas<br />

Stradiòa universitâte. Tel./Fakss: 67621730. E pasts: dace.gardovska@rsu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/GardovskaD.htm<br />

Gaile Zinta (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 07.02.1958., ievçlçta 20.11.2008. LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 63005679, 63745758, 29135525. E pasts:<br />

zinta@apollo.lv; zinta.gaile@llu.lv<br />

http://www2.llu.lv/homepg/lf/aa_zin_inst/Zinta_Gaile/index.htm<br />

Grâvîtis Jânis (materiâlzinâtne), dz. 11.02.1948., ievçlçts 07.12.2006.<br />

Valsts Koksnes íîmijas institûts. Tel.: 67553137. E pasts: jgravit@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/gravitisj.htm<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Grudule Mâra (literatûrzinâtne), dz. 1.03.1963., ievçlçta 25.11.2010. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67752853, 26520095. E pasts: mara.grudule@latnet.lv<br />

Janovs Jânis (ekonomika), dz. 30.08.1936., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67225889. E pasts: humana@lza.lv<br />

Joïins Jevgeòijs (fizika), dz. 04.09.1937., ievçlçts 26.11.1993; 27.11.1998. FTZN.<br />

2669Willits Rd, Apt. L208, Philadelphia, PA 19114. Tel.: 1-215-673-3252. E pasts:<br />

eiolin@netzero.com. http://www.lza.lv/scientists/iolin.htm<br />

Jure Mâra (íîmija), dz. 13.09.1961., ievçlçta 24.11.2005. ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089220. E pasts: mara@ktf.rtu.lv. http://www.lza.lv/scientists/jurem.htm<br />

Kabaðkins Igors (informâtika), dz. 06.08.1954., ievçlçts 27.11.1998. FTZN. Transporta un<br />

sakaru institûts. Tel.: 67100594. E pasts: kiv@tsi.lv. http://www.lza.lv/scientists/kabashkin.htm<br />

Kalnenieks Uldis (bioloìija), dz. 28.04.1957., ievçlçts 22.11.2007. ÍBMZN. LU<br />

Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts. Tel.: 67034887. E pasts: kalnen@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kalneniek.htm<br />

Kalniòð Audris (informâtika), dz. 14.08.1942, ievçlçts 26.11.1999. FTZN. LU Matemâtikas<br />

un informâtikas institûts. Tel.: 67211014. E pasts: audris@mii.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/KalninsAu.htm<br />

Kaufmane Edîte (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 14.10.1954., ievçlçta 22.11.2007. LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts Augïkopîbas institûts. Tel.: 63722294.<br />

http://izgudrojumi.lza.lv/sel.phpid=2<br />

E pasts: kaufmane@latnet.lv.<br />

Kauss Valerjans (íîmija), dz. 28.08.1954., ievçlçts 22.11.2007. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts. Tel.: 67543503. E pasts: valerjan@osi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kaussv.htm<br />

Kârkliòa Daina (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz.12.07.1950., ievçlçta 07.12.2006. LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 630 46690. E pasts: Daina.Karklina@llu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/karklinad.htm<br />

Kârkliòð Aldis (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 06.02.1951., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN<br />

un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 630 05634, 29182992. E pasts:<br />

Aldis.Karklins@llu.lv. http://www.lza.lv/scientists/karklinsa.htm<br />

56


KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Kasjanovs Vladimirs (mehânika), dz. 10.09.1946., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte; Rîgas Stradiòa universitâte. Tel.: 67089202, 67089176. E pasts:<br />

kasyanov@latnet.lv. http://www.lza./lv/scientists/kasjanovs.htm<br />

Kirtovskis Imants (ekonomika), dz. 24.01.1930., ievçlçts 12.02.1987. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67320892.<br />

Kloviòð Jânis (bioloìija), dz. 26.09.1969., ievçlçts 07.12.2006. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 67808003. E pasts: klovins@biomed.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/klovins.htm<br />

Knite Mâris (fizika), dz. 2.04.1955., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. Rîgas Tehniskâ universitâte.<br />

Tel.: 67089181. E pasts: knite@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/KniteM.htm<br />

Kokars Valdis (íîmija), dz. 10.09.1951., ievçlçts 26.11.2009. ÍBMZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 26579172. E pasts: vkokars@ktf.rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kokarsv.htm<br />

Koíe Tatjana (pedagoìija), dz. 09.05.1955., ievçlçta 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67047810. E pasts: tatjana@lanet.lv. http://www.lza.lv/scientists/koket.htm<br />

Kotomins Jevgeòijs (fizika), dz. 20.09.1949., ievçlçts 26.11.2009. FTZN. LU Cietvielu<br />

fizikas institûts. Tel.: 6718 7480. E pasts: kotomin@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kotomine.htm<br />

Kozlovska Tatjana (bioloìija), dz. 12.08.1955., ievçlçta 20.11.2003. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 67808211. E pasts: tatyana@biomed.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kozlovskaT.htm<br />

Krauze Aivars (íîmija), dz. 16.03.1952., ievçlçts 07.12.2006. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts. Tel.: 67014870. E pasts: krauze@osi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/krauzea.htm<br />

Krçsliòð Andris (enerìçtika), dz. 25.03.1938., ievçlçts 24.11.1992.; 21.11.1997. FTZN.<br />

Rîgas Tehniskâ universitâte. Tel.: 29284950. E pasts: kreslins@bf.rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kreslinsa.htm<br />

Kristapsons Jânis (zinâtniecîba (informâtika)), dz. 23.06.1939., ievçlçts 10.11.1995. FTZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija. Tel.: 67223567. E pasts: jtk@lza.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/kristapsons.htm<br />

Kriðjâne Zaiga (ìeogrâfija), dz. 12.12.1963., ievçlçta 25.11.2010. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 29153746. E pasts: zaiga.krisjane@lu.lv.<br />

http:/www.lza.lv/scientists/krisjane.htm<br />

Kupèe Çriks (íîmija), dz. 11.10.1955., ievçlçts 24.11.1992. <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa (2008).<br />

ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts. Agilent Technologies, NMR & MRI Systems,<br />

The Magnet Technology Centre, United Kingdom. Tel.: (44) 1865 291 427, (44) 7767 615 224.<br />

E pasts: eriks.kupce@agilent.com http://www.linkedin.com/pub/eriks-kupce/a/89a/41<br />

Kuzmins Aleksejs (fizika), dz. 12.08.1968., ievçlçts 24.11.2005. FTZN. LU Cietvielu<br />

fizikas institûts. Tel.: 67251691. E pasts: a.kuzmin@cfi.lu.lv.<br />

http://www.lza./lv/scientists/kuzmina.htm<br />

57


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Laumane Benita (valodniecîba), dz. 03.06.1937., ievçlçta 10.11.1995. HSZN. LiepU<br />

Kurzemes Humanitârais institûts. Tel.: 63483784. E pasts: khi@liepu.lv<br />

Lejnieks Aivars (medicîna), dz. 26.05.1957., ievçlçts 25.11.2010. ÍBMZN. Rîgas Stradiòa<br />

universitâte. Tel.: 29554397. E pasts: lejnieks@latnet.lv.<br />

http:/www.lza.lv/scientists/lejnieksa.htm<br />

Liepa Imants (bioloìija), dz. 12.02.1937., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN un LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 630 26322. E pasts: Imants.Liepa@llu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/liepai.htm<br />

Linç Aija (bioloìija), dz. 19.11.1973., ievçlçta 26.11.2009. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas<br />

pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 67808208. E pasts: aija@biomed.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/LineA.htm<br />

Loze Ilze Biruta (arheoloìija), dz. 03.03.1936., ievçlçta 21.11.1997. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts. Tel.: 67216769, 26822972. E pasts: neoilze@lza.lv<br />

Lukðeviès Ervîns (ìeoloìija), dz. 19.11.1955., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67333071. E pasts: ervins.luksevics@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Luksevics.htm<br />

Maksimovs Roberts (mehânika), dz. 02.07.1938., ievçlçts 12.02.1987. FTZN. LU<br />

Polimçru mehânikas institûts. Tel.: 67543122. E pasts: maksimov@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/maksimov.htm<br />

Meikaliða Ârija (tiesîbu zinâtnes), dz. 25.05.1952., ievçlçta<br />

Universitâte. Tel.: 20046013. E pasts: arija.meikalisa@lu.lv.<br />

07.12.2006. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Melecis Viesturs (bioloìija), dz. 10.11.1950., ievçlçts 25.11.2004. ÍBMZN. LU Bioloìijas<br />

institûts. Tel.: 67944988. E pasts: vmelecis@email.lubi.edu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/melecis.htm<br />

Melluma Aija (ekoloìija), dz. 13.10.1935., ievçlçta 06.12.1990. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67451514.<br />

Merkurjevs Jurijs (informâtika), dz. 30.04.1954., ievçlçts 25.11.2004. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089514. E pasts: merkur@itl.rtu.lv.<br />

http://www.itl.rtu.lv/mik/ymerk.html<br />

Miltiòð Alfrçds (medicîna), dz. 06.01.1939., ievçlçts 21.11.1997. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 29507004. E pasts: Alfreds.Miltins@lu.lv.<br />

Muiþnieks Andris (fizika), dz. 1.08.1961., ievçlçts 26.11.2009. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67033773. E pasts: andris.muiznieks@lu.lv.<br />

Murovska Modra (medicîna), dz. 16.07.1949., ievçlçta 25.11.2004. ÍBMZN. RSU<br />

A.Kirhenðteina Mikrobioloìijas un virusoloìijas institûts. Tel.: 67427920. E pasts:<br />

modra@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/murovska.htm<br />

58


KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Nikodemus Oïìerts (ìeogrâfija), dz. 29.09.1954., ievçlçts 24.11.2005. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67334021. E pasts: olgerts.nikodemus@lu.lv, nikodemu@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Nikodemus.htm<br />

Nîtiòa Daina (valodniecîba), dz. 05.04.1942., ievçlçta 06.12.1990.; 21.11.1997. HSZN. LU<br />

Latvieðu valodas institûts. Tel./fakss: 67227696. E pasts: daija@apollo.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/nitina.htm<br />

Novickis Leonîds (informâtika), dz. 11.12.1950., ievçlçts 07.12.2006. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089575, 67089572. E pasts: lnovickis@gmail.com.<br />

http://www.cs.rtu.lv/ASTF/LDPPG/personals_eng.htm<br />

Osis Uldis (ekonomika), dz. 10.04.1948., ievçlçts 25.11.2004. HSZN. SIA “Konsorts”. Tel.:<br />

67216793. E pasts: uldis.osis@gmail.com. http://www.lza.lv/scientists/osisu.htm<br />

Pabriks Artis (politoloìija), dz. 22.03.1966., ievçlçts 25.11. 2004. HSZN. Vidzemes<br />

Augstskola. Tel.: 64207230. E pasts: info@va.lv; LR Aizsardzîbas ministrija. E pasts:<br />

kanceleja@mod.gov.lv.<br />

http://www.mod.gov.lv/Ministrija/vadiba/<br />

Pilmane Mâra (medicîna), dz. 22.05.1962., ievçlçta 21.11.1997. ÍBMZN. Rîgas Stradiòa<br />

universitâte. Tel.: 67326526. E pasts: pilmane@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/pilmane.htm<br />

Pilvere Irina (ekonomika), dz. 03.03.1956., ievçlçta 25.11.2010. LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 63023739. Fakss: 63084987. E pasts:<br />

irina.pilvere@llu.lv. http://www.lza.lv/scientists/pilvere.htm<br />

Pîrâgs Valdis (medicîna), dz. 20.02.1961., ievçlçts 26.11.2009. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67069307. E pasts: pirags@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/pirags.htm<br />

Plotnieks Andris (tiesîbu zinâtnes), dz. 19.06.1938., ievçlçts 06.12.1990. HSZN.<br />

“Starduko”. Tel.: 67542321, 29217143. E pasts: starduko@starduko.eu<br />

Poès Remigijs (ekonomika), dz. 08.09.1947., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089010. E pasts: remigijs.pocs@rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/pocsr.htm<br />

Purâns Juris (fizika), dz. 29.08.1952., ievçlçts 25.11.2010. FTZN. LU Cietvielu fizikas<br />

institûts, Íengaraga ielâ 8, Rîga, LV 1063. Tel.: 67251691. Fakss: 67132778. E pasts:<br />

purans@cfi.lu.lv. http://www.lza.lv/scientists/puransj.htm<br />

Radzobe Silvija (mâkslas zinâtnes), dz. 29.04.1950., ievçlçta 25.11.2004. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 6211665. E pasts: radzobe@latnet.lv.<br />

Raitums Uldis (matemâtika), dz. 06.07.1940., ievçlçts 10.11.1995. FTZN. LU Matemâtikas<br />

un informâtikas institûts. Tel.: 67211421. E pasts: uldis.raitums@mii.lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/raitums.htm<br />

59


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Rapoports Aleksandrs (bioloìija), dz. 13.10.1946., ievçlçts 26.11.1993. ÍBMZN. LU<br />

Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts. Tel.: 67034891. E pasts: rapoport@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/rapoport.htm<br />

Reinfelds Andrejs (matemâtika), dz. 02.06.1942., ievçlçts 26.11.1999. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un informâtikas institûts. Tel.: 29144961.<br />

http://www.lza.lv/scientists/reinfelds.htm<br />

E pasts: reinf@latnet.lv.<br />

Rubenis Andris (filozofija), dz. 08.04.1951., ievçlçts 20.11.2003. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Mâkslas<br />

akadçmija. Tel.: 26541215. E pasts: ruben@latnet.lv<br />

Rudzîtis Jânis (mehânika), dz. 18.10.1938., ievçlçts 21.11.1997. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089701. E pasts: arai@latnet.lv. http://www.lza.lv/scientists/rudzitisj.htm<br />

Rukliða Maija (bioloìija), dz. 01.05.1943., ievçlçta 20.11.2003. ÍBMZN. LU<br />

Mikrobioloìijas un biotehnoloìijas institûts. Tel.: 67034866. E pasts: coryne@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ruklisha.htm<br />

Rumba-Rozenfelde Ingrîda (medicîna), dz. 16.09.1959., ievçlçta 24.11.2005. ÍBMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâte. Tel.: 67370665. E pasts: ingrida.rumba@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/rumbai.htm<br />

Sadirbajevs Felikss (matemâtika), dz. 20.11.1951., ievçlçts 20.11.2008. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un informâtikas institûts. Tel.: 67229213 (personâla daïa).<br />

E pasts: felix@latnet.lv. http://www.lumii.lv/pages/MII_staff/sadirbajev.htm<br />

Salenieks Narimants (mehânika), dz. 13.02.1938., ievçlçts 25.11.1994. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67536160, 29263587. E pasts: lsq@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/salenieks.htm<br />

Sauhats Antans Sauïus (enerìçtika), dz. 14.03.1948., ievçlçts 20.11.2003. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089930. E pasts: sauhatas@eef.rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/sauhats.htm<br />

Skaìers Andrejs (medicîna), dz. 03.08.1940., ievçlçts 26.11.1999. ÍBMZN. Rîgas Stradiòa<br />

universitâte. Tel./fakss: 67455523. E pasts: askagers@latnet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Skagers.htm<br />

Skujâns Juris (inþenierzinâtnes), dz.08.09.1952., ievçlçts 20.11.2008. LMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte. Tel.: 63022584, 63005601. E pasts: rektors@llu.lv;<br />

juris.skujans@llu.lv. http://www.llu.lv/getfile.phpid=9647<br />

Spîgulis Jânis (fizika), dz. 09.05.1950., ievçlçts 22.11.2007. FTZN. <strong>Latvijas</strong> Universitâte.<br />

Tel.: 67228249. E pasts: Janis.Spigulis@lu.lv; janispi@latnet.lv. http://www.lanet.lv/~spigulis<br />

Stafecka Anna (valodniecîba), dz. 15.12.1953., ievçlçta 20.11.2008. HSZN. LU Latvieðu<br />

valodas institûts. Tel.: 67226345, 28604876. E pasts: anna.stafecka@inbox.lv.<br />

Sukovskis Uldis (informâtika), dz. 08.07.1952., ievçlçts 20.11.2008. FTZN. Rîgas Tehniskâ<br />

universitâte. Tel.: 67089303. E pasts: uldis.sukovskis@rtu.lv.<br />

60


KORESPONDÇTÂJLOCEKÏI<br />

Sûna Edgars (íîmija), dz. 07.06.1970., ievçlçts 20.11.2008. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts. Tel.: 67553237. E pasts: edgars@osi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/sunae.htm<br />

Ðostaks Aleksandrs (matemâtika), dz. 5.12.1948., ievçlçts 25.11.2004. FTZN.<br />

Universitâte. Tel.: 67033725. E pasts: sostaks@latnet.lv; sostaks@lanet.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/Shostaks.htm<br />

<strong>Latvijas</strong><br />

Ðteinbuka Inna (ekonomika), dz. 08.10.1952., ievçlçta 27.11.1998. HSZN. Economic and<br />

Regional Statistics Eurostat/ Directorate D, Luxembourg. Tel.: (352) 4301 32372. E pasts:<br />

Inna.Steinbuka@cec.eu.int. http://www.lza.lv/scientists/steinbuka.htm<br />

Ðuvajevs Igors (filozofija), dz. 07.04.1963., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67288320, 26734581. E pasts: igors.suvajevs@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/suvajevsi.htm<br />

Tabuns Aivars (socioloìija), dz. 22.03. 1953., ievçlçts 29. 11. 2001. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67140040. E pasts: aivars.tabuns@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/sientists/tabuns.htm<br />

Târs Kaspars (bioloìija), dz.25.10.1971., ievçlçts 25.11.2010. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs. Tel.: 27076237. E pasts: kaspars@biomed.lu.lv.<br />

http:/www.lza.lv/scientists/tarsk.htm<br />

Tisenkopfs Tâlis (socioloìija), dz. 28.07.1957., ievçlçts 27.11.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 29417173. Tel./fakss: 67140040. E pasts: talis.tisenkopfs@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/tisenkopfs.htm<br />

Trapencieris Pçteris (íîmija), dz. 14.03.1952., ievçlçts 25.11.2004. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts. Tel.: 67545272.<br />

http://www.lza.lv/scientists/trapencieris.htm<br />

E pasts: peteris@osi.lv.<br />

Urtâns Juris Tâlivaldis (kultûras vçsture), dz. 15.12.1952., ievçlçts 26.11.2009. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Kultûras akadçmija. Tel.: 67114800, 29485326. E pasts: urtans@lka.edu.lv.<br />

Valdmanis Jânis (valodniecîba), dz. 21.04.1948., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. LR IZM<br />

Valsts valodas aìentûra. Tel.: 67201681. E pasts: janis.valdmanis@valoda.lv.<br />

Vasks Andrejs (arheoloìija), dz. 13.06.1947., ievçlçts 23.11.2000. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67280874. E pasts: andrejs.vasks@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/vasksa.htm<br />

Vedins Ivans (filozofija), dz.12.05.1946., ievçlçts 21.11.1997. HSZN. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija. Tel.: 67592052, 67599854. http://www.lza.lv/scientists/vedinsi.htm<br />

Veisbergs Andrejs (valodniecîba), dz. 22.02.1962., ievçlçts 24.11.2005. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67034820, 67034816. E pasts: anveis@lanet.lv; andrejs.veisbergs@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/veisbergs.htm<br />

Videnieks Pçteris (informâtika), dz. 05.01.1940., ievçlçts 12.02.1987. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija. Tel.: 29203933. E pasts: Peteris.Videnieks@tl.lv<br />

61


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Vikmanis Uldis (medicîna), dz. 13.11.1943., ievçlçts 26.11.1999. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67370665. E pasts: Uldis.Vikmanis@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/vikmanisu.htm<br />

Vîba Jânis (mehânika), dz. 23.12.1937., ievçlçts 24.11.1992.; 21.11.1997. FTZN. Rîgas<br />

Tehniskâ universitâte. Tel.: 67089332, 67089473. E pasts: janis.viba@rtu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/vibaj.htm<br />

Vîksna Ludmila (medicîna), dz. 22.10.1946., ievçlçta 20.11.2003.<br />

Stradiòa universitâte. Tel.: 67014777. E pasts: vizma.ivanova@rsu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/viksnal.htm<br />

ÍBMZN. Rîgas<br />

Zâlîtis Pçteris (meþzinâtnes), dz. 13.06.1937., ievçlçts 26.11.1993. ÍBMZN un LMZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts Meþzinâtnes institûts “Silava”. Tel.: 67976717, 29136962. E pasts:<br />

peteris.zalitis@silava.lv. http://www.lza.lv/scientists/zalitisp.htm<br />

Zariòð Vilnis (filozofija), dz. 24.05.1930., ievçlçts 09.01.1992. HSZN. LU Filozofijas un<br />

socioloìijas institûts. Tel.: 67229208, 67229139.<br />

http:/www.lza.lv/scientists/zarinsv.htm<br />

E pasts: fsi@lza.lv.<br />

Zelès Vitâlijs (ìeoloìija), dz. 03.07.1952., ievçlçts 23.11.2000. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67332566. E pasts: Vitalijs.Zelchs@lu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zelchs.htm<br />

Zemîtis Aivars (matemâtika), dz. 25.05.1954., ievçlçts 23.11.2000. FTZN. Fraunhofer Institute<br />

for Industrial Mathematics. Tel.: +49 631 31600-4452.<br />

E pasts: zemitis@itwm.fraunhofer.de. http:/www.lza.lv/scientists/zemitisa.htm<br />

Zemîtis Guntis (arheoloìija), dz.13.06.1955., ievçlçts 20.11.2008. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts. Tel.: 67223715, 26416884. E pasts: lvi@lza.lv; guntis.zemitis@gmail.com.<br />

Zenkeviès Henriks (bioloìija), dz. 04.07.1937., ievçlçts 24.11.1992. ÍBMZN. LU<br />

Bioloìijas institûts. Tel.: 67945434, 29236127.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zenkevics.htm<br />

E pasts: zenkevics@email.lubi.edu.lv.<br />

Zilgalvis Jânis (mâksla), dz. 23.05. 1955, ievçlçts 22. 11. 2007. HSZN. Valsts Kultûras<br />

pieminekïu aizsardzîbas inspekcija. Tel.: 67224519, 29451090.<br />

E pasts: janis.zilgalvis@inbox.lv<br />

Þagars Juris (astronomija), dz. 09.02.1949., ievçlçts 20.11.2003. FTZN. Ventspils<br />

Augstskola. Tel.: 29230818, 29441737. E pasts: yzh@latnet.lv; yzh@venta.lv.<br />

http://www.lanet.lv/~yzh/zhagars.html<br />

Þilevièa Aija (medicîna), dz. 14.05.1940., ievçlçta 25.11.1994. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte. Tel.: 67399291, 29481607. E pasts: aija.zilevica@apollo.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zilevica.htm<br />

Þûriòð Aivars (meþzinâtnes), dz. 04.07.1956., ievçlçts 24.11.2005. LMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Koksnes íîmijas institûts. Tel.: 67553712. E pasts: koks@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zhurinsha.htm<br />

62


GODA DOKTORI<br />

GODA DOKTORI<br />

Alberts Pçteris (medicîna), dz. 08.12.1953., grâds pieðíirts 19.10.1999. ÍBMZN. Sweden.<br />

Tel.: 67220725. E pasts: chem@lza.lv<br />

Alksnis Andrejs (astronomija), dz.15.07.1928., grâds pieðíirts<br />

25.05.1999. FTZN. LU<br />

Astronomijas institûts, Latvija. Tel.: 64228406, 26532664. E pasts: aalksnis@latnet.lv<br />

Anderss Edvards (Edward Anders) (íîmija), dz. 21.06.1926., grâds pieðíirts<br />

18.04.2000. ÍBMZN. 525 Almer Rd., Apt. 105. Burlingame, CA 94010, USA. Tel./fakss:<br />

(1-650) 3436910. E pasts: lza@anders2.com<br />

Apala Zigrîda (vçsture), dz. 02.10.1936., grâds pieðíirts 12.10. 2006. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts, Latvija. Tel.: 67216769, 29681776. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Apsîtis Româns (tiesîbu zinâtnes), dz. 13.02. 1939., grâds pieðíirts 05.03. 2002. HSZN.<br />

Latvija. Tel.: 67225889. E pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv<br />

Bçrsons Ilgonis (literatûrzinâtne), dz. 11.06.1931., grâds pieðíirts 11.03.2003. HSZN.<br />

Latvija. Tel.: 67592790. E pasts: humana@lza.lv<br />

Bçrziòð Tâlivaldis (íîmija), dz. 19.06.1924., grâds pieðíirts 21.12.1993. ÍBMZN. 925 Sunstone<br />

Lane, Kennett Square, PA 19348, USA. Tel.: (1-215)4440403. E pasts: chem@lza.lv<br />

Bièevskis Jânis (informâtika), dz. 21.07.1944., grâds pieðíirts 22.09.2010. FTZN. LU<br />

Datorikas fakultâte. Tel.: 67034472, 29173629. E pasts: Janis.Bicevskis@lu.lv.<br />

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32092/<br />

Bolis Jânis (tiesîbu zinâtnes), dz. 02.02.1936., grâds pieðíirts 09.02. 2010. HSZN. USA. Tel.:<br />

67212066, (401) 3980523. E pasts: bolishi@aol.com<br />

Bramberga Velta (medicîna), dz. 28.11.1921., grâds pieðíirts 12.04.1990. ÍBMZN.<br />

Latvija. Tel.: 67458420. E pasts: chem@lza.lv.<br />

Cakuls Jânis (vçsture), dz. 04.07.1926., grâds pieðíirts 02.10.2002. HSZN. Rîgas<br />

Metropolijas Romas katoïu kûrija, Latvija. Tel.: 67227266. E pasts: humana@lza.lv.<br />

Èilaèava Rauls (literatûrzinâtne), dz. 15.05.1948., grâds pieðíirts 17.04.2008. HSZN.<br />

Ukraina. Tel.: 67225889.<br />

Deksnis Eduards Bruno (fizika), dz.15.10.1947., grâds pieðíirts 21.10.1997. FTZN.<br />

Stabu ielâ 21-16, Rîga, LV 1011, Latvija Tel.: 29327027. E pasts: ebd.riga@apollo.lv<br />

Dçmuts Edvîns (mehânika), dz. 25.05.1927., grâds pieðíirts 21.03.1995. FTZN. 4931 Silver<br />

Arrow Drive, Dayton, OH 45424-4811, USA. Tel.: (1-937)2360495 (mâjâs).<br />

Dribins Leo (vçsture), dz. 3. 11. 1931., grâds pieðíirts 03.11. 2009. HSZN. LU Filozofijas<br />

un socioloìijas institûts, Latvija. Tel.: 67229208, 29600580. E pasts: fsi@lza.lv<br />

Dumbravs Rûdolfs (lauksaimniecîbas zinâtnes), dz. 27.04.1931., grâds pieðíirts<br />

13.10.2009. LMZN. Latvija. Tel. 67223448. E pasts: lmzn@lza.lv<br />

63


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Eniòð Guntis (ìeogrâfija), dz. 18.06.1933., grâds pieðíirts 15.02.2000. ÍBMZN. ASF<br />

“Dabas retumu krâtuve”, Latvija. Tel: 29424396. E pasts: drk@lza.lv, guntis.enins@inbox.lv<br />

Freibergs Imants (informâtika), dz. 12.03.1934., grâds pieðíirts 27.06.1991. FTZN. Latvija.<br />

E pasts: imantsfreibergs@inbox.lv. http://www.president.lv/pk/content/cat_id=1070<br />

Freimanis Astrîds (ìeoloìija), dz. 21.11.1935., grâds pieðíirts 06.02.1996. ÍBMZN.<br />

Latvija. Tel.: 67267344. E pasts: astrids.freimanis@gmail.com.<br />

Grîslis Egils (filozofija), dz. 19.02.1928., grâds pieðíirts 03.11.2005. HSZN. 3MT.Allison<br />

Bay, Winnipeg MB, Canada. Tel.: (1-204) 4523844. E pasts: egrislis@shaw.ca<br />

Hirðheits Harro fon (Harro von Hirschheydt) (literatûra,<br />

izdevçjdarbîba),<br />

dz. 14.04.1925., grâds pieðíirts 17.02.2004. HSZN. Domus Rigensis, Latvieðu – vâcbaltu<br />

centrs. Latvija. Tel./fakss: 67211015. E pasts: humana@lza.lv.<br />

Idriss Kamils (Kamil Idris) (intelektuâlâ îpaðuma aizsardzîba), dz. 26.08.1945., grâds<br />

pieðíirts 22.02.2005. FTZN. Universiti Utara Malaysia. Sudan. E pasts: kamil@uum.edu.my.<br />

Ilziòa Ilze Irçna (informâtika), dz. 02.01.1934., grâds pieðíirts 15.10.2008. FTZN. LU<br />

Matemâtikas un informâtikas institûts, Latvija. Tel.: 29296884. E pasts: ilze.ilzina@lumii.lv<br />

Jansons Gunârs (arhitektûra), dz. 04.04.1928., grâds pieðíirts 25.09.2001. HSZN. Latvija.<br />

Tel.: 67225889. E pasts: humana@lza.lv.<br />

Joffe Benjamiòð (Benjamin Joffe) (fizika), dz. 23.02.1931., grâds pieðíirts<br />

06.09.2000. FTZN. 3978 Hamilton Park Dr., San Jose, CA 95130-1220, USA. Tel.: (1-408)<br />

5579534, (1-408) 2180455. E pasts: benjamin.joffe@sbcglobal.net. http://izgudrojumi.lza.lv/<br />

Karnîtis Edvîns (informâtika), dz. 30.09.1940., grâds pieðíirts 01.11.2007. FTZN. LR<br />

Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija, Latvija. Tel.: 67097203. E pasts:<br />

Edvins.Karnitis@sprk.gov.lv. http://www.sprk.gov.lv/index.phpid=337&sadala=10<br />

Kastiïo-Alkarass Þoze Antonio (Jose Antonio Castilho-Alcaras) (fizika),<br />

12.10.1937., grâds pieðíirts 24.08.2007. FTZN.Instituto de Fisica Teorica Universidade<br />

Estadual Paulista Rua Pamplona N 145, 01405-900 Sao-Paulo-S.P. Brazil. E pasts:<br />

jaca@ift.unesp.br. http://www.ift.unesp.br/users/jaca/biographi.html<br />

Katajs Edgars (valodniecîba), dz. 03.02.1923., grâds pieðíirts 21.05.2004. HSZN. Latvija.<br />

Tel.: 67261961, 26554008. E pasts: humana@lza.lv<br />

Kaugars Ìirts (íîmija), dz. 15.01.1938., grâds pieðíirts 15.03.1994. ÍBMZN. 7225 Oak<br />

Highlands Dr., Kalamazoo, MI 49009, USA.<br />

kaugars@charter.net<br />

Tel./fakss: (1-269) 3750389. E pasts:<br />

Klçtnieks Jânis (inþenierzinâtnes), dz. 23.06.1929., grâds pieðíirts 17.05.2005. FTZN.<br />

Latvija. Tel.: 26565104. E pasts: janis.kletnieks@geostar.lv.<br />

Kïaviòa Sarma (valodniecîba), dz. 21.02.1941., grâds pieðíirts 26.04. 2009. HSZN. Latvija.<br />

Tel.: 67674398, 29927971. E pasts: sarmak@latnet.lv<br />

64


GODA DOKTORI<br />

Kobajasi Jukio (farmâcija), dz. 26.06.1931., grâds pieðíirts 21.05.1992. ÍBMZN. Taiho<br />

Pharmaceutical Co., Ltd, Japan. Tel.: (81-3)32944523. E pasts: chem@lza.lv.<br />

Kocere Venta (literatûrzinâtne), dz.05.06.1954., grâds pieðíirts 20.03.2008. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâtes Akadçmiskâ bibliotçka, Latvija. Tel.: 67106216, 29549145. E pasts:<br />

vkocere@lib.acadlib.lv; venta.kocere@lu.lv<br />

Kûlens Þaks (Jacques Koolen) (medicîna), dz. 02.02.1950., grâds pieðíirts 18.04.2000.<br />

ÍBMZN. Dommelseweg 3, 5581 VA Waalre, Netherlands. Tel.: (31-40)2230430. E pasts:<br />

jackques.koolen@cze.nl<br />

Íçniòð Indulis (vçsture), dz. 13.11.1931., grâds pieðíirts 12.06.2007. HSZN. Latvija. Tel.:<br />

63276772. E pasts: inrex@inbox.lv<br />

Lâcis Romans (medicîna), dz. 01.01.1946., grâds pieðíirts 11.06.2002. ÍBMZN. P. Stradiòa<br />

Klîniskâ universitâtes slimnîca, Latvija. Tel./fakss: 67069546. E pasts: valentina@stradini.lv<br />

Lagzdiòð Aivars (inþenierzinâtnes — mehânika), dz. 20.06.1937., grâds pieðíirts<br />

15.03.1994. FTZN. LU Polimçru mehânikas institûts, Latvija. Tel.: 67543307, 26349509.<br />

E pasts: fizteh@lza.lv<br />

Lazda Paulis (vçsture), dz. 04.05.1938., grâds pieðíirts 22.09.1998. HSZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Okupâcijas muzejs, Tel.: (1-715)8364735. Fakss: (1-715)8363540. E pasts:<br />

lazdapi@uwec.edu. USA.<br />

Lejiòð Atis (politoloìija), dz. 28.09.1942., grâds pieðíirts 17.02.2004. HSZN. LR Saeima,<br />

Latvija. Tel.: 29238256. E pasts: atislejins@gmail.com; Atis.Lejins@saeima.lv<br />

Levits Egils (tiesîbu zinâtnes), dz. 30.07.1955., grâds pieðíirts 05.03.2002. HSZN. Eiropas<br />

Kopienu tiesa (European Court of Justice), Latvija. E pasts: egils.levits@curia.europa.eu<br />

Lokenbahs Valdis (informâtika), dz. 06.12.1951., grâds pieðíirts 04.11.2003. FTZN. AS<br />

“IT Latvija”, Cçsu ielâ 31, Rîga, LV-1012, Latvija. Tel.: 67278378, E pasts: vl@balticom.lv<br />

Loþa Valts (bioloìija), dz. 13.09.1926., grâds pieðíirts 09.01.1992. ÍBMZN. Latvija. Tel.:<br />

67754332. E pasts: chem@lza.lv.<br />

Maiste Juhans (mâksla), dz. 10. 08. 1952., grâds pieðíirts 26.04. 2009. HSZN. University of<br />

Tartu, Estonia. Tel.: (372) 7375683. E pasts: maiste.juhan@hotmail.com<br />

Metloks Dþeks (Jack Matlock) (politoloìija), dz. 01.10.1929., grâds pieðíirts<br />

11.06.2002. HSZN. Public and International Affairs Department, Princeton University, USA.<br />

Tel.: (1-609)2521953. E pasts: jmatlock@princeton.edu<br />

Mihelberts Mikola (Mykolas Michelbertas) (vçsture), dz. 09.03. 1939., grâds<br />

pieðíirts 21.05. 2004. HSZN. Lietuva. Tel.: (370) 2687284. E pasts: humana@lza.lv<br />

Mihna Jerþi (Jerzy Michna) (enerìçtika), dz. 17.11.1929, grâds pieðíirts 19.10.1999.<br />

FTZN. Wilhelmstr. 3, Leimen 69181, Deutschland. Tel./fakss: (49-62)2433528.<br />

fizteh@lza.lv.<br />

E pasts:<br />

65


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Ozolanta Iveta (medicîna), dz. 05.07.1948., grâds pieðíirts 03.11.2009. ÍBMZN. Rîgas<br />

Stradiòa universitâte, Latvija. Tel.: 67409116. E pasts: iveta.ozolanta@rsu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/ozolanta.htm<br />

Ozoliòa Ruta (bioloìija), dz. 21.01.1930., grâds pieðíirts 22.10.1996. ÍBMZN. Latvija.<br />

Tel.: 67572484. E pasts: ozolinark@gmail.com<br />

Plepis Osvalds (medicîna), dz. 15.11.1931., grâds pieðíirts 08.05.2007. ÍBMZN.<br />

Surdoloìiskâs un vestibulârâs rehabilitâcijas centrs SIA Surdovest, Latvija. Tel.: 67563328,<br />

29258973. E pasts: chem@lza.lv<br />

Polis Jânis (íîmija), dz. 25.06.1938., grâds pieðíirts 19.10.1999. ÍBMZN. Latvija. Tel.:<br />

67245162. E pasts: chem@lza.lv http://izgudrojumi.lza.lv/<br />

Pullats Raimo (Raimo Pullat) (vçsture), dz. 03.04.1935., grâds pieðíirts 22.02.2005.<br />

HSZN. Estonia. Tel./fakss: (372) 6485774. E pasts: raimopullat@hot.ee<br />

Raipulis Jçkabs (bioloìija), dz. 07.03.1939., grâds pieðíirts 03.10.1997. ÍBMZN. Rîgas<br />

Pedagoìijas un izglîtîbas vadîbas akadçmija, Latvija. Tel.: 67808120. E pasts:<br />

jekabs.raipulis@rpiva.lv<br />

Rivþa Pçteris (informâtika), dz. 19.10.1947., grâds pieðíirts 01.11.2007. FTZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas universitâte, Latvija. Tel.: 630 05633, 29171449. E pasts:<br />

Peteris.Rivza@llu.lv; zinpror@llu.lv.<br />

http://www.riti.lv/index.phpm_id=59&i_id=1&pub_id=225<br />

Robiòð Jânis (íîmija), dz. 03.08.1925., grâds pieðíirts 16.05.1995. ÍBMZN. Catalytic<br />

Crosslink, Inc., 11 Ludolow Ave, St.Paul, MN 55108-1934, USA. Tel.: (1-612)6461980.<br />

E pasts: janisro@comcast.net<br />

Rukðâns Jânis (bioloìija), dz. 05.09.1946., grâds pieðíirts 11.03.2003. ÍBMZN. Latvija.<br />

Tel.: 29418440, 64100326. E pasts: janis.bulb@hawk.lv<br />

Ruperte Lîga (pedagoìija), dz.16.10.1932., grâds pieðíirts 05.11.1992. HSZN. 2141<br />

Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA. Tel.: (1-616)4568023. E pasts:<br />

liga3x3@iserv.net<br />

Saltups Andris (medicîna), dz. 15.06.1935. , grâds pieðíirts 18.04.2000. ÍBMZN. Suite 47,<br />

Cabrini Medical Centre, 183 Wattletree Road, Malvern 3144 Victoria, Australia. Tel.:<br />

(61-3) 93871000. E pasts: chem@lza.lv<br />

Stengrevica Melita (valodniecîba), dz.03.09.1927., grâds pieðíirts 09.10.1997. HSZN.<br />

Latvija. Tel.: 67529080, 29613574. E pasts: humana@lza.lv<br />

Stradiòð Jânis (zinâtnes vçsture), dz. 10.12.1933., grâds pieðíirts 09.01.1992. HSZN.<br />

Latvija. Tel.: 67213663. E pasts: stradins@lza.lv<br />

Strautmanis Ivars (arhitektûra), dz. 19.07.1932., grâds pieðíirts 27.11.2001. HSZN.<br />

Latvija. Tel.: 29454249. E pasts: humana@lza.lv<br />

66


GODA DOKTORI<br />

Strîíis Voldemârs (lauksaimniecîba), dz. 24.02.1936., grâds pieðíirts 06.02.1996. ÍBMZN<br />

un LMZN. <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte, Latvija. Tel.: 630 27239, 29286497.<br />

E pasts: voldemars.strikis@llu.lv<br />

Ðarps Dþîns (Gene Sharp) (politoloìija), dz. 21.01.1928., grâds pieðíirts 02.06.2005.<br />

HSZN. The Albert Einstein Institution, USA. Tel.: (1-617) 2474882. E pasts:<br />

sharp@aeinstein.org<br />

Ðtifts Agnis (medicîna), dz. 13.09.1923., grâds pieðíirts 13.10.1998. ÍBMZN. Latvija. Tel.:<br />

67403636, 26308478. E pasts: chem@lza.lv<br />

Tepfers Ralejs (inþenierzinâtnes), dz. 28.12.1933., grâds pieðíirts 22.10.1996. FTZN. Professor<br />

emeritus, Chalmers University of Technology, Sweden. Tel.: (46-31)406892. E pasts:<br />

ralejs.tepfers@chalmers.se; ralejs.tepfers@tele2.se<br />

http://www.chalmers.se/cee/EN/division/structural-engineering/people/tepfers-ralejstheme=printable<br />

Turovskis Ivars (íîmija), dz. 07.01.1945., grâds pieðíirts<br />

12.04.2005. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts, Latvija. Tel.: 67014900. E pasts: turovskis@osi.lv<br />

Tûters Kaspars (medicîna), dz. 31.10.1937., grâds pieðíirts 24.10.1995. ÍBMZN. Avenue<br />

Road Associates-Psychoanalytic/Psychotherapy Centre, Canada. Tel.: (1-416)9646777. Fakss:<br />

(1-416)9648647. E pasts: k.tuters@utoronto.ca<br />

Vanaga Lilita (vçsture), dz. 29.07.1953., grâds pieðíirts 02.06.2005. HSZN. LU <strong>Latvijas</strong><br />

vçstures institûts, Latvija. Tel.: 67223715, 26809527. E pasts: lvi@lza.lv<br />

Veiderma Mihkels (íîmija), dz. 27.12.1929., grâds pieðíirts 14.11.2006. ÍBMZN. Estonian<br />

Academy of Sciences, Estonia. Tel.: (372) 6442129, (372) 6238757. Fakss: +372 645<br />

1805. E pasts: Mihkel.Veiderma@akadeemia.ee<br />

Vestermanis Marìers (vçsture), dz. 18.09. 1925., grâds pieðíirts 12. 06. 2007. HSZN.<br />

Muzejs „Ebreji Latvijâ”, Latvija. Tel.: 67283484. E pasts: jewish.museum.latvia@gmail.com<br />

Vçriòð Aldonis (bioloìija), dz. 06.01.1929., grâds pieðíirts 06.11.2001. ÍBMZN. Latvija.<br />

Tel.: 67616483, 29233608. E pasts: aldonis.verins@inbox.lv<br />

Vçtra Jânis (medicîna), dz. 19.07.1959., grâds pieðíirts 26.10.2004. ÍBMZN. Rîgas Stradiòa<br />

universitâte, Latvija. Tel.: 67409221. E pasts: Janis.Vetra@rsu.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/vetraj.htm<br />

Vîksna Mârîte (Mâra) (folkloristika), dz. 22.03.1949., grâds pieðíirts 22.02.2005. HSZN.<br />

LU Literatûras, folkloras un mâkslas institûts, Latvija. Tel.: 67228632, 28634119. E pasts:<br />

mara.viksna@lulfmi.lv<br />

Villeruðs Valdis (mâkslas zinâtnes), dz. 06.05.1942., grâds pieðíirts 05.03. 2002. HSZN.<br />

<strong>Latvijas</strong> Mâkslas akadçmija, Latvija. Tel.: 67332202. E pasts:valdisvill@inbox.lv<br />

Volkova Lîvija (filoloìija), dz. 09.06.1931., grâds pieðíirts 09.02.2010. HSZN. Latvija. Tel.:<br />

29139840.<br />

67


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Zaíis Ìirts (íîmija), dz. 26.05.1935., grâds pieðíirts 17.02.2009. ÍBMZN. <strong>Latvijas</strong> Valsts<br />

Koksnes íîmijas institûts, Latvija. Tel.: 67553063. E pasts: zakisg@edi.lv.<br />

http://www.lza.lv/scientists/zakisg.htm<br />

Zanders Ojârs Jânis (literatûrzinâtne), dz. 11.03.1931., grâds pieðíirts 09.01.2001. HSZN.<br />

Latvija. Tel.: 67317109.<br />

Zvirgzds Andris (bioloìija), dz. 07.09.1928., grâds pieðíirts 09.01.1992. ÍBMZN. Latvija.<br />

Tel.: 67944228. E pasts: zandris1928@inbox.lv


PÂRMAIÒAS <strong>LZA</strong> LOCEKÏU SASTÂVÂ<br />

PÂRMAIÒAS <strong>LZA</strong> LOCEKÏU SASTÂVÂ<br />

2010. GADÂ JAUNIEVÇLÇTIE AKADÇMIJAS LOCEKÏI<br />

Îstenie locekïi<br />

Andris OZOLS, Nikolajs SJAKSTE, Pçteris ÐIPKOVS,<br />

Grigorijs VEINBERGS<br />

Goda locekïi<br />

Arta DUMPE, Namejs ZELTIÒÐ<br />

Ârzemju locekïi<br />

Alvis BRÂZMA, Oskars FEJS (Faix), Aleksandrs ÐÏUGERS, Ralejs<br />

TEPFERS<br />

Korespondçtâjlocekïi<br />

Edgars ÂBELE, Guntis BÂRZDIÒÐ, Mâra GRUDULE, Zaiga KRIÐJÂNE,<br />

Aivars LEJNIEKS, Juris PURÂNS, Kaspars TÂRS, Irina PILVERE<br />

2010.gada 25. novembrî ievçlçtie <strong>LZA</strong> locekïi kopâ ar akadçmijas vadîbu pçc akadçmijas<br />

locekïu diplomu saòemðanas.<br />

<strong>LZA</strong> LOCEKÏU SKAITS<br />

01.01.93 01.01.95 01.01.2000 15.03.2009 15.03.2010 15.03.<strong>2011</strong><br />

Îstenie locekïi 68 74 91 (67) 106 (52) 106 (50) 107 (52)<br />

Goda locekïi 40 47 55 54 55 56<br />

Ârzemju locekïi 57 65 88 (45) 92 89 89<br />

Korespondçtâjlocekïi 46 55 84 116 (85) 122 (89) 123 (89)<br />

Kopâ 211 241 318 368 372 375<br />

Piezîme. Iekavâs dots to <strong>LZA</strong> îsteno un korespondçtâjlocekïu skaits, kuru vecums nepârsniedz<br />

70 gadu.<br />

69


IN MEMORIAM<br />

IN MEMORIAM<br />

Arnolds Reinke (Arnold Reinche)<br />

Ârsts. Dzimis 05.06.1928. Miris 10.01.2010.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 08.10.1997.<br />

Kazimirs Ðpoìis<br />

Ekonomists. Dzimis 28.03.1927. Miris 26.03.2010.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis kopð 17.06.1982.<br />

Vladimirs Pirogovs<br />

Datorzinâtnieks. Dzimis 01.12.1932. Miris 07.07.2010.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis kopð 26.12.1968.<br />

Velta Staltmane<br />

Valodniece. Dzimusi 09.09.1926. Mirusi 26.04.2010.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktore kopð 23.11.1993.<br />

Ðlaus Vilfrîds (Wilfried Schlau)<br />

Sociologs. Dzimis 27.04.1917. Miris 1.04.2010.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis kopð 24.11.1992.<br />

Andrejs Vozòesenskis (Andrey Voznesenskiy)<br />

Dzejnieks. Dzimis 12.05.1933. Miris 1.06.2010.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis kopð 10.11.1995.<br />

Sepo Suhonens (Seppo Suhonen)<br />

Valodnieks. Dzimis 16.05.1938. Miris 13.09.2010.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis kopð 25.11.1994.<br />

70


IN MEMORIAM<br />

Alberts Varslavâns<br />

Vçsturnieks. Dzimis 27.07.1929. Miris 18.09.2010.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis kopð 26.11.1993.<br />

Lilija Dzene<br />

Mâkslas zinâtniece. Dzimusi 25.07.1929. Mirusi 3.10.2010.<br />

<strong>LZA</strong> goda locekle kopð 25.11.1994.<br />

Volfgangs Ðmids (Wolfgang Schmid)<br />

Valodnieks. Dzimis 25.10.1929. Miris 22.10.2010.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis kopð 24.11.1992.<br />

Uldis Viesturs<br />

Biotehnologs. Mikrobiologs. Izgudrotâjs. Dzimis 14.06.1936. Miris 19.12.2010.<br />

<strong>LZA</strong> îstenais loceklis kopð 12.02.1987.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis 17.06.1982.–12.02.1987.<br />

Jûlijs Jâkobsons<br />

Mikrobiologs. Dzimis 30.10.1925. Miris 3.01.<strong>2011</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 09.01.1992.<br />

Leonîds Osipovs<br />

Íîmijas tehnologs. Dzimis 10.04.1917. Miris 5.01.<strong>2011</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 16.04.1992.<br />

Rita Kukaine<br />

Virusoloìe. Dzimusi 09.11.1922. Mirusi 29.01.<strong>2011</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> îstenâ locekle kopð 17.06.1971.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle 26.12.1968.–17.06.1971.<br />

Jânis Apals<br />

Arheologs. Dzimis 17.09.1930. Miris 21.02.<strong>2011</strong>.<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors kopð 09.10.1997.<br />

71


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

GODA MECENÂTI<br />

Privâtie ziedotâji<br />

<strong>LZA</strong> goda locekle Magda Ðtaudingera-Voita (1902–1997) un Nobela prçmijas<br />

laureâts Hermanis Ðtaudingers (1881–1965)<br />

Skolotâja Erna Poèa (1920–2001) un <strong>LZA</strong> goda doktors Konstantîns Poès<br />

(1912–1994)<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis Dîtrihs Andrejs Lçbers (1923–2004)<br />

Tautsaimnieks Jânis Sadovskis un skolotâja Austra Sadovska (1913–1999)<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors Jânis Labsvîrs (1907–2002)<br />

<strong>LZA</strong> îstenâ locekle Emîlija Gudriniece (1920–2004)<br />

Sabiedrîbu un institûciju pârstâvji<br />

<strong>LZA</strong> goda loceklis Valdis Jâkobsons<br />

A/s “Grindeks”<br />

Imants Meirovics<br />

<strong>Latvijas</strong> Izglîtîbas fonda mçríprogramma “Izglîtîbai, zinâtnei un kultûrai”<br />

Juris Savickis<br />

Firmas “ITERA Latvija” prezidents


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂ MEDAÏA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâ medaïa ir augstâkais apbalvojums, ko<br />

akadçmija pieðíir <strong>Latvijas</strong> un ârvalstu zinâtniekiem par izciliem radoðiem<br />

sasniegumiem.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielâ medaïa ir atlieta bronzâ, tâs aversâ<br />

attçlots <strong>LZA</strong> ìerbonis ar uzrakstu “Academia Scientiarum Latviensis”, reversâ<br />

tiek iegravçts apbalvotâ vârds, uzvârds un medaïas pieðíirðanas datums.<br />

Kandidâtus apbalvoðanai ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Lielo medaïu var<br />

ieteikt <strong>LZA</strong> îstenie, goda un ârzemju locekïi, <strong>LZA</strong> nodaïas, rakstiski iesniedzot<br />

motivçtu ierosinâjumu un îsu uzziòu par ieteicamo kandidâtu. Lçmumu<br />

par apbalvoðanu pieòem <strong>LZA</strong> Senâts.<br />

Lîdz ðim <strong>LZA</strong> Lielo medaïu saòçmuði J. Graudonis, J. Stradiòð, E. Dunsdorfs,<br />

E. Lavendelis, E. Grçns, D. A. Lçbers, E. Lukevics, M. Ðtaudingera-<br />

Voita, V. Vîíe-Freiberga, E. Siliòð, D. Draviòð, J. Krastiòð, J. Upatnieks,<br />

O. Lielausis, G. Birkerts, M. Beíers, J. Hartmanis, A. Caune, T. Millers,<br />

V. Toporovs, R. M. Freivalds, I. Ðterns, I. Lancmanis, A. Padegs, E. Blûms,<br />

E. Vedçjs, R. Kondratoviès, T. Fennels, V. Hausmanis, R. Evarestovs,<br />

V. Tamuþs, Ç. Kupèe, K. Zariòð, I. Kalviòð, M. Auziòð un K. Ðvarcs.<br />

<strong>2011</strong>. gadâ <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa pieðíirta Ç. Mugurçvièam un R. Villemam.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÂRDBALVAS<br />

Raiòa balva<br />

par izcilu radoðu veikumu zinâtnç vai kultûrâ<br />

FIZIKAS UN TEHNISKAJÂS ZINÂTNÇS<br />

Eiþena Âriòa datorzinâtnçs un to pielietojumos<br />

(kopâ ar a/s “Exigen Services<br />

Latvia” un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fondu)<br />

73


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Artura Balklava<br />

Pîrsa Bola<br />

Frîdriha Candera<br />

Valtera Capa<br />

kopâ ar LR Patentu valdi<br />

Edgara Siliòa<br />

Alfrçda Vîtola<br />

(kopâ ar<br />

a/s “Latvenergo”)<br />

par izciliem sasniegumiem zinâtnes popularizçðanâ<br />

matemâtikâ<br />

mehânikâ, astronomijâ<br />

labâkajam izgudrotâjam<br />

fizikâ<br />

inþenierzinâtnçs un enerìçtikâ<br />

ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS, MEDICÎNAS UN LAUKSAIMNIECÎBAS<br />

ZINÂTNÇS<br />

Arvîda Kalniòa meþzinâtnçs, koksnes pçtniecîbâ un pârstrâdç<br />

(kopâ ar <strong>Latvijas</strong><br />

Lauksaimniecîbas un<br />

meþa zinâtòu akadçmiju)<br />

Pauïa Lejiòa lauksaimniecîbas zinâtnçs<br />

Heinricha Skujas bioloìijas zinâtnçs<br />

Paula Stradiòa medicînas zinâtnç un tâs vçsturç, par ievçrojamu zinâtnisku<br />

(kopâ ar P. Stradiòa veikumu praktiskajâ ârstniecîbâ<br />

Medicînas vçstures<br />

muzeju)<br />

Gustava Vanaga íîmijas zinâtnçs<br />

Solomona Hillera biomedicînâ un jaunu medicînas preparâtu izstrâdç<br />

(kopâ ar a/s “Grindeks”,<br />

OSI un <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas<br />

pçtîjumu un studiju<br />

centru)<br />

HUMANITÂRAJÂS UN SOCIÂLAJÂS ZINÂTNÇS<br />

Kârïa Baloþa tautsaimniecîbâ<br />

Frièa Brîvzemnieka folkloristikâ, <strong>Latvijas</strong> etnogrâfijâ un antropoloìijâ<br />

Teodora Celma filozofijâ<br />

Jâòa Endzelîna latvieðu valodniecîbâ, baltoloìijâ<br />

Dîtriha Andreja Lçbera tiesîbu zinâtnçs vai politikas zinâtnç<br />

Kârïa Mîlenbaha par praktisku sniegumu latvieðu valodniecîbâ<br />

(kopâ ar Rîgas Latvieðu<br />

biedrîbu)<br />

Viïa Plûdoòa latvieðu literatûrzinâtnç<br />

Marìera Skujenieka statistikâ<br />

Arveda Ðvâbes <strong>Latvijas</strong> vçsturç<br />

74


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Kârïa Ulmaòa<br />

Tâlivalþa Vilciòa<br />

par <strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîbas un valsts vçstures problçmu<br />

izpçti un risinâjumiem<br />

socioloìijâ<br />

Par labâkajiem zinâtniskajiem darbiem atseviðíâs zinâtòu nozarçs <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija pieðíir balvas, kuras nosauktas izcilu zinâtnieku vârdâ. Katru balvu<br />

izsludina reizi divos vai trijos gados.<br />

Balvu pieðíir par atseviðíiem zinâtniskiem darbiem, atklâjumiem, izgudrojumiem,<br />

kâ arî par vienotas tematikas zinâtnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var<br />

izvirzît tikai atseviðíu personu, no autoru kolektîviem — galveno autoru. Uz balvu var<br />

pretendçt <strong>Latvijas</strong> zinâtnieki un tie ârzemju zinâtnieki, kuru darbu tematika saistîta ar<br />

Latviju.<br />

<strong>LZA</strong> balvu fondu veido <strong>LZA</strong> naudas lîdzekïi un atbalstîtâju ziedojumi.<br />

Katru gadu pieðíir 4–6 <strong>LZA</strong> vârdbalvas. Ðo balvu saraksts tiek izziòots jûnijâ<br />

avîzçs “<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis” un “Zinâtnes Vçstnesis” un <strong>LZA</strong> interneta lapâ<br />

(http://www.lza.lv). Dokumentu iesniegðanas termiòð izziòotajâm balvâm —<br />

<strong>2011</strong>. gada 30. septembris.<br />

IZCILIE ZINÂTNIEKI, KURU VÂRDÂ NOSAUKTAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS BALVAS<br />

Eiþens Âriòð (1911–1987) — matemâtiíis, viens no pirmajiem zinâtniekiem,<br />

kurð 50. gados Latvijâ pievçrsies datortehnikai.<br />

Eiþena Âriòa balvas laureâti R. M. Freivalds (2000), V. Detlovs (2002), J. Osis (2004),<br />

J. Bârzdiòð (2006), Ï. Kacnelsons (2008).<br />

Arturs Balklavs-Grînhofs (1933–2005) — radioastronoms, izcils zinâtnes<br />

popularizçtâjs. Kopð 1969. gada <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Radioastrofizikas<br />

observatorijas direktors, profesors (apvienojot <strong>LZA</strong> un LU<br />

observatorijas, no 1997. gada lîdz mûþa beigâm LU Astronomijas institûta<br />

direktors). Starptautiskâs Astronomijas savienîbas (IAU, 1967) biedrs, þurnâla<br />

“Zvaigþòotâ Debess” atbildîgais redaktors (1969–2005).<br />

Artura Balklava balvas laureâti ir V. Grabovskis, I. Vilks (2007), A. Alksnis, I. Pundure<br />

(2008), A. Vçriòð (2009), M. Gills (2010), Z. Kipere (<strong>2011</strong>).<br />

75


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Kârlis Balodis (1864–1931) — plaða profila tautsaimniecîbas speciâlists,<br />

kurð savos darbos pamatojis daudzas jaunas ekonomiskas teorijas.<br />

Kârïa Baloþa balvu saòçmuði N. Balabkins (1994), P. Zvidriòð (1996), O. Krastiòð (1998),<br />

J. Krûmiòð (2004), R. Karnîte (2007).<br />

Pîrss Bols (1865–1921) — izcilâkais matemâtiíis, kurð dzîvojis un strâdâjis<br />

Latvijâ.<br />

Pîrsa Bola balvas laureâti ir A. Buiíis (2005), A. Reinfelds (2009).<br />

Fricis Brîvzemnieks (1846–1907) — folklorists, literâts, viens no pirmajiem<br />

latvieðu etnogrâfijas un folkloras materiâlu vâcçjiem, sakârtotâjiem un<br />

publicçtâjiem.<br />

Frièa Brîvzemnieka balvu saòçmuði J. Rozenbergs (1996), M. Vîksna (1999), A. Alsupe<br />

(2005), G. Zariòa (<strong>2011</strong>).<br />

Frîdrihs Canders (1887–1933) — inþenieris izgudrotâjs, viens no raíeðu<br />

bûves un astronautikas celmlauþiem pasaulç.<br />

Frîdriha Candera balva turpina 1967. gada 7. decembrî dibinâtâs F. Candera prçmijas<br />

labâkâs tradîcijas. Ar to apbalvoti E. Blûms, J. Mihailovs (1971), G. Teters (1972), J. Urþumcevs,<br />

R. Maksimovs (1976), E. Lavendelis (1978), A. Mâlmeisters, V. Tamuþs, G. Teters (1981),<br />

E. Jakubaitis (1985), A. Bogdanoviès (1989), E. Ðèerbiòins, J. Geïfgats (1991), A. Gailîtis<br />

(1994), P. Prokofjevs, R. Rikards (1996), J. Kotomins (1998), J. Tarnopoïskis (1998), M. Âbele,<br />

A. Skudra (2000), J. Þagars, V. Poïakovs (2002), A. Balklavs-Grînhofs, J. Vîba (2004),<br />

K. Lapuðka, K. Rocçns (2007), A. Lagzdiòð (2009), J. Andersons (<strong>2011</strong>).<br />

Valters Caps (1905–2003) — izcils izgudrotâjs, ar savu pasaulslaveno<br />

fotoaparâtu VEF – Minox veicinâjis <strong>Latvijas</strong> vârda atpazîðanu pasaulç.<br />

Balva iedibinâta 2004. gadâ kopâ ar LR Patentu valdi. Balvas laureâti ir B. Joffe, R. Kalniòð<br />

(2005), J. Upatnieks (2007), R. Skuruls (2009).<br />

Teodors Celms (1893–1989) — latvieðu filozofs.<br />

Balvas laureâti ir M. Kûle (2006), E. Buceniece (2009).<br />

Jânis Endzelîns (1873–1961) — latvieðu valodnieks.<br />

Jâòa Endzelîna balva turpina 1967. gada 7. decembrî dibinâtâs J. Endzelîna prçmijas labâkâs<br />

tradîcijas. J. Endzelîna prçmiju saòçmuði A. Laua (1970), B. Laumane (1974), L. Ceplîtis (1976),<br />

A. Reíçna (1978), D. Nîtiòa (1980), T. Jakubaite (1982), E. Kagaine, S. Raìe (1984),<br />

J. Rozenbergs (1986), B. Buðmane (1990), K. Karulis (1994), T. Fennels (1996), V. Rûíe-<br />

Draviòa (1998), V. Skujiòa (2001), I. Jansone (2004), D. Markus (2007), P.U. Dini (<strong>2011</strong>).<br />

76


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Emîlija Gudriniece (1920–2004), <strong>LZA</strong> akadçmiíe, RTU profesore —<br />

izcila íîmiíe un augstskolu pedagoìe, RTU (RPI) Organiskâs sintçzes un<br />

biotehnoloìijas katedras dibinâtâja un ilggadçja vadîtâja (1963–1989). Viòas<br />

vadîtâ katedra sagatavojusi vairâk nekâ 800 bioloìiski aktîvo savienojumu<br />

íîmijas speciâlistus, viòas vadîbâ izstrâdâtas 28 íîmijas doktora disertâcijas.<br />

E. Gudrinieces zinâtniskais darbs veltîts heterociklu sintçzei, to bioloìiskâs<br />

aktivitâtes pçtîjumiem, arî augu eïïu praktiskâs izmantoðanas iespçjâm biodîzeïdegvielas<br />

raþoðanâ.<br />

Balvas laureâti ir A. Kotova (2007), D. Lubriks (2008), K. Jaundzems (2009), V. Rjabovs<br />

(2010), P. Ostrovskis (<strong>2011</strong>).<br />

Solomons Hillers (1915–1975) — <strong>LZA</strong> akadçmiíis, íîmiíis, <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûta dibinâtâjs un ilggadçjs direktors, izcils zinâtnes<br />

un raþoðanas organizators.<br />

Balva iedibinâta 2004. gadâ kopâ ar akciju sabiedrîbu “Grindeks”, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûtu un LU Biomedicînas pçtîjumu un studiju centru. Balva pieðíirta I. Kalviòam<br />

(2004), E. Grçnam (2006), V. Kluðai (2008).<br />

Kârlis Irbîtis (1904–1997) — aviâcijas konstruktors un dizainers. Pçc<br />

1947. gada strâdâ Kanâdâ, par saviem izgudrojumiem iegûstot Kanâdas un<br />

ASV patentus. <strong>LZA</strong> goda doktors.<br />

Kârïa Irbîða stipendiju kopð 2003. gada saòçmuði 85 zinâtnieki un studenti.<br />

Ludvigs un Mâris Jansoni — Ludvigs Jansons (1909–1958) un viòa dçls<br />

Mâris Jansons (1936–1997) — <strong>Latvijas</strong> fiziíi un pedagogi.<br />

Ludviga un Mâra Jansonu balva pieðíirta H. Rjabovam (1999), A. Kuïðam (2000),<br />

O. Nikolajevai (2001), J. Alnim (2002), O. Docenko (2003), O. Starkovai (2004), K. Bluðam<br />

(2005), Z. Gavarei (2006), B. Poïakovam (2007), A. Vembrim (2008), E. Laizânei (2009),<br />

Z. Gavarei un A. Ðarakovskim (<strong>2011</strong>).<br />

Arvîds Kalniòð (1894–1981) — íîmiíis un koksnes pçtnieks, meþzinâtnieks.<br />

Arvîda Kalniòa balvu saòçmuði P. Eriòð (2000), M. Daugavietis (2002), Ì. Zaíis (2003),<br />

I. Liepa (2004), J. Zandersons (2005), A. Priedîtis (2006), N. Vederòikovs (2008).<br />

Jânis Labsvîrs (1907–2002) — tautsaimnieks, vçsturnieks un publicists,<br />

<strong>LZA</strong> goda doktors.<br />

Jâòa Labsvîra stipendiju kopð 2004. gada saòçmuði pieci studenti.<br />

77


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Dîtrihs Andrejs Lçbers (1923–2004) — tiesîbu zinâtnieks, mecenâts.<br />

<strong>LZA</strong> ârzemju loceklis, <strong>LZA</strong> Lielâs medaïas laureâts.<br />

Kopð 2002. gada pieðíirtas 23 D.A. Lçbera stipendijas studentiem. Balvas laureâti T. Jundzis<br />

(2008), K. Torgâns (2009).<br />

Paulis Lejiòð (1883–1959) — latvieðu lauksaimniecîbas zinâtnieks, lopkopîbas<br />

speciâlists.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmijas<br />

Pauïa Lejiòa balvu saòçmuði J. Latvietis (1994), J. Neilands (1996), A. Boruks (1997), C. Ðíiòíis<br />

(1998), S. Timðâns (1999), M. Skrîvele (2002), R. Baltakmens un A. Jemeïjanovs (2003),<br />

U. Osîtis (2006), A. Adamoviès (2007), A. Ruþa (2009), A. Kârkliòð (<strong>2011</strong>).<br />

Zenta Mauriòa (1897–1978) — literatûrzinâtniece, kultûrfilozofe, rakstniece.<br />

Zentas Mauriòas balvu saòçmuði Z. Ðiliòa (1999), I. Zepa (2000), D. Balode (2002),<br />

D. Oïukalne (2003), R. Ceplis (2004), S. Stepena (2005), A. Gaigala (2006), P. Daija (2007),<br />

D. Ratinîka (2008), K. Ðlihta (2009), Z. Borga (2010), I. Deigele (<strong>2011</strong>).<br />

Kârlis Mîlenbahs (1853–1916) — latvieðu valodnieks.<br />

<strong>LZA</strong> un Rîgas Latvieðu biedrîbas Kârïa Mîlenbaha balvu saòçmuði J. Kuðíis (1999),<br />

Dz. Hirða (2002), M. Stengrevica (2004), A. Blinkena (2007), O. Buðs (2009).<br />

Vilis Plûdonis (1874–1940) — latvieðu dzejnieks.<br />

Viïa Plûdoòa balvas laureâti ir V. Hausmanis (1996), J. Kursîte-Pakule (1998), B. Kalnaès<br />

(2000), I. Daukste-Silasproìe (2003), Z. Frîde (2005), A. Cimdiòa (2008), G. Grînuma (<strong>2011</strong>).<br />

Konstantîns Poès (1912–1994) — fiziíis, viens no izcilâkajiem latvieðu<br />

izcelsmes zinâtniekiem un izgudrotâjiem, <strong>LZA</strong> goda doktors. Vairâk nekâ 30<br />

gadus strâdâjis ASV Gaisa spçku un pasaules telpas laboratorijâ (Bostonâ,<br />

ASV), piedalîjies ASV Mçness pçtîjumu programmas îstenoðanâ un slavenâs<br />

AWACS sistçmas izveidoðanâ.<br />

Konstantîna Poèa stipendija kopð 2002. gada pieðíirta 17 studentiem.<br />

Jânis Rainis (1865–1929) — latvieðu dzejnieks, domâtâjs un sabiedriskais<br />

darbinieks.<br />

Raiòa balvas laureâti ir I. Ranka (1998), I. Ziedonis (2001), A. Eglîtis (2006), J. Streiès<br />

(2008). <strong>LZA</strong> Senâts uzskata, ka Raiòa balva sava prestiþa ziòâ ir nâkamâ pçc <strong>LZA</strong> Lielâs<br />

medaïas.<br />

78


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Edgars Siliòð (1927–1998) — viens no <strong>Latvijas</strong> izcilâkajiem fiziíiem.<br />

Edgara Siliòa balvas laureâti ir I. Muzikante (1999), A. Gailîtis, P. Prokofjevs (2001),<br />

L. Skuja (2003), A. Cçbers (2006), J. Purâns (2008), L. Grigorjeva (2010).<br />

Heinrichs Skuja (1892–1972) — latvieðu biologs — floras pçtnieks.<br />

Heinricha Skujas balvu saòçmuði M. Selga (1994), A. Piterâns (1996), M. Beíers (1998),<br />

A. Âboliòa (2001), M. Balode (2004), E. Parele (2007), A. Barðevskis (2009).<br />

Marìers Skujenieks (1886–1941) — zinâtnieks un valstsvîrs, Ministru<br />

prezidents, ministrs, Valsts statistikas pârvaldes organizçtâjs un direktors<br />

(1919–1940).<br />

Marìera Skujenieka balvas laureâti ir P. Zvidriòð (2004), O. Krastiòð (2008).<br />

Pauls Stradiòð (1896–1958) — latvieðu íirurgs, onkologs un medicînas<br />

vçsturnieks.<br />

Paula Stradiòa balva turpina Medicînas vçstures muzeja 1983. gadâ iedibinâtâs Paula Stradiòa<br />

balvas tradîcijas. Kopð 1991. gada 14. novembra balvu pieðíir kopîgi <strong>LZA</strong> un MVM. Medicînas<br />

zinâtnç 1992. gadâ balvu saòçmuði V. Rudzîte un V. Utkins, 1994. gadâ — K. J. Keggi,<br />

1996. gadâ — J. O. Çrenpreiss, 1998. gadâ — K. K. Zariòð un I. Lazovskis, 2000. gadâ —<br />

J. Kïaviòð, 2002. gadâ — J. Volkolâkovs, 2004. gadâ — A. Bïugers, 2006. gadâ — A. Skaìers,<br />

2008. gadâ — B. Zariòð, 2010. gadâ — J. Gardovskis.<br />

1983.—1999. gadâ balvu medicînas vçsturç saòçmuði V. Kaòeps, J. Stradiòð (1983),<br />

P. Gerke, B. Petrovs (1984), V. Derums, A. Georgijevskis (1985), Ò. Stradiòa, P. Zabludovskis<br />

(1986), K. Arons, J. Ïisicins (1987), K. Vasiïjevs, A. Vîksna (1988), A. Kaikaris, V. Kalnins<br />

(1989), H. Millers-Dics, I. un J. Krûmaïi (1990), J. Âboliòð, A. Alksnis (1991), Dz. Alks (1993),<br />

A. Dirbe (1995), J. Strupulis (1997), Z. Èerfass, E. Larsens (1999), J. Salaks, V. Kalnbçrzs<br />

(2001), J. Vçtra (2003), K. Habriha, V. Jâkobsons (2005), E. Platkâjs (2007), Ç. Ezerietis (2008),<br />

J. Gaujçns (2009), F. Ungers (2009), L. Alikmets (<strong>2011</strong>).<br />

Mârtiòð Eduards Straumanis (1898–1973) un Alfrçds Ieviòð (1897–<br />

1975) — latvieðu íîmiíi, kristâliskâ reþìa parametru rentgenogrâfiskâs<br />

metodes autori (1935).<br />

Mârtiòa Straumaòa—Alfrçda Ieviòa balva pieðíirta M. Turkam (1999), T. Ivanovai (2000),<br />

V. Mihailovam (2001), R. M. Meri (2002), K. Zihmanei (2003), I. Juhòçvièai (2004), K. Edolfai<br />

(2005), L. Èernovai (2006), E. Erdmanei (2007), E. Kolodinskai (2008), J. Petuðkovai (2009),<br />

L. Grigorjevai un A. Maïeckim (2010), K. Traskovskim (<strong>2011</strong>).<br />

Arveds Ðvâbe (1888–1959) — vçsturnieks, tiesîbu zinâtnieks, rakstnieks.<br />

Arveda Ðvâbes balvas laureâti ir T. Zeids (1996), J. Bçrziòð (1998), I. Ðterns (2000),<br />

I. Ðneidere (2003), A. Zariòa (2007), A. Varslavâns (2009).<br />

79


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Kârlis Ulmanis (1877–1942) — tautsaimnieks un valstsvîrs, <strong>Latvijas</strong><br />

Republikas pirmais Ministru prezidents.<br />

Balva iedibinâta 2003. gadâ pçc <strong>LZA</strong> goda doktora prof. J. Labsvîra ierosinâjuma. Balva<br />

pieðíirta V. Bçrziòam un V. Strîíim (2004), A. Borukam (2006), A. Caunem (2008), B. Rivþai<br />

(2010).<br />

Gustavs Vanags (1891–1965) — <strong>Latvijas</strong> íîmiíis organiíis.<br />

Gustava Vanaga balva turpina 1967. gada 7. decembrî dibinâtâs G. Vanaga prçmijas labâkâs<br />

tradîcijas. Ar to apbalvoti A. Ârens (1971), E. Gudriniece, A. Strakovs (1972), V. Oðkâja (1974),<br />

J. Freimanis (1976), O. Neilands (1978), J. Bankovskis (1980), R. Valters (1982), G. Duburs,<br />

E. Stankevièa (1984), E. Lukevics (1986), B. Puriòð (1988), M. Lîdaka (1990), G. Èipçns (1992),<br />

J. Stradiòð (1994), F. Avotiòð, M. Ðimanska (1996), T. Millers (1998), M. Kalniòð (2000),<br />

I. Kalviòð (2003), E. Liepiòð (2005), A. Zicmanis (2007), G. Veinbergs (2009), V. Kampars<br />

(<strong>2011</strong>).<br />

Tâlivaldis Vilciòð (1922–1997) — vçsturnieks un sociologs.<br />

Tâlivalþa Vilciòa balvu saòçmuði B. Zepa (2002), A. Tabuns (2007), T. Tisenkopfs (<strong>2011</strong>).<br />

Alfrçds Vîtols (1878–1945) — hidromehânikas speciâlists.<br />

<strong>LZA</strong> un va/s “Latvenergo” Alfrçda Vîtola balvu saòçmuði J. Ekmanis (1999), V. Zçbergs<br />

(2002), N. Zeltiòð (2003), J. Barkâns (2004), K. Timermanis (2005), L. Ribickis (2006),<br />

J. Gerhards (2007), J. Dirba (2008), V. Gavars (2009), J. Inde (<strong>2011</strong>).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN SPONSORU KOPÎGÂS<br />

BALVAS<br />

Sponsors<br />

Eiropas Zinâtòu un<br />

mâkslu akadçmija<br />

Balvas<br />

<strong>Latvijas</strong> balva (Lielâ Feliksa balva) un 2 veicinâðanas<br />

balvas par ievçrojamiem sasniegumiem humanitâro<br />

zinâtòu jomâs<br />

Balvas 2001. gadâ pieðíîra pirmo reizi. Lielo Feliksa balvu saòçma<br />

V. Vîíe-Freiberga, veicinâðanas balvas — I. Ose un I. Ðuvajevs.<br />

2003. g. Lielo Feliksa balvu saòçma M. Kûle, veicinâðanas<br />

balvas — D. Baltaiskalna un Ç. Jçkabsons, 2006. g. Lielo Feliksa<br />

balvu saòçma V. Zariòð, veicinâðanas balvas — R. Blumberga un<br />

A. Sprûds. 2009. g. Lielo Fçliksa balvu saòçma J. Vçtra, veicinâðanas<br />

balvas — R. Bièevskis un A. Irmejs.<br />

80


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

A/s “Grindeks”<br />

A/s “Aldaris”<br />

(1999–2004)<br />

Va/s “Latvenergo”<br />

A/s “Exigen Services<br />

Latvia” un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fonds<br />

3 ikgadçjas balvas ievçrojamâkajiem zinâtniekiem par<br />

izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

Balvu laureâti: 1998. g. — M. Lîdaka, U. Ulmanis, S. Cimermanis;<br />

1999. g. — E. Lukevics, O. Lielausis, K. Arâjs, 2000. g. —<br />

O. Neilands, V. Tamuþs, V. Bçrziòð, 2001. g. — V. Kluða,<br />

E. Blûms, A. Caune, 2002. g. — T. Millers, J. Kristapsons,<br />

O. Spârîtis, 2003. g. — R. M. Freivalds, E. Gudriniece, P. Guïâns,<br />

2004. g. — G. Èipçns, I. Knçts, Ç. Mugurçviès, 2005.g. —<br />

J.G. Bçrziòð, E. Kagaine, A. Strakovs, 2006. g. — V. Baumanis,<br />

P. Eglîte, J. Dehtjars, 2007. g. — V. Kauss, V. Skujiòa, J. Spîgulis,<br />

2008. g. — G. Duburs, J. Stradiòð, I. Lâcis, 2010. g. — I. Jansone,<br />

R. Ferbers, E. Liepiòð.<br />

2 ikgadçjas balvas ievçrojamâkajiem zinâtniekiem<br />

par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

Balvu laureâti: 1999. g. — U. Viesturs, P. Zariòð, 2000. g. —<br />

M. Beíers, B. Laumane, 2001. g. — D. Kârkliòa, M. Poiða,<br />

2002. g. — M. Rukliða, V. Hausmanis, 2003. g. — I. Apine,<br />

Î. Raðals, 2004. g. — Dz. Çrglis, U. Sedmalis. Kopð 2005. g. pieðíirðana<br />

pârtraukta.<br />

2 gada balvas par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

enerìçtikâ vai ar to saistîtâs inþenierzinâtnçs<br />

Balvu laureâti: 1999. g. — Z. Kriðâns, I. Staltmanis, 2002. g. —<br />

K. Briòíis, A. Grundulis, 2003. g. — A. S. Sauhats un P. Ðipkovs,<br />

2004. g. — E. Tomsons, J. Dirba, J. Rozenkrons, 2005. g. —<br />

D. Blumberga, V. Pugaèevs, 2006. g. — V. Èuvièins, A. Ðnîders,<br />

2007. g. — G. Ðlihta, 2009. g. — G. Kaðkarova, Â. Þîgurs,<br />

2010. g. — A. Mutule.<br />

2 ikgadçjas balvas ievçrojamiem zinâtniekiem par<br />

izcilu veikumu vai mûþa devumu datorzinâtnçs,<br />

informâtikâ vai par nozîmîgu informâcijas izstrâdes<br />

sistçmu veicinâðanu<br />

Balvu laureâti: 1999. g. — J. Bârzdiòð, A. Anspoks, 2000. g. —<br />

J. Osis, M. Treimanis, 2001. g. — L. Niceckis, A. Vasiïjevs,<br />

2002. g. — I. Kabaðkins, A. Brûvelis, 2003. g. — J. Bièevskis,<br />

E. Karnîtis, 2005. g. — P. Rivþa, A. Virtmanis, 2007. g. — I. Ilziòa<br />

81


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

SIA “RD Electronics”<br />

(lîdz 2005. g.<br />

A/s “RD Alfa”)<br />

Gada balva fizikâ un tâs inþenierpielietojumos<br />

Balvu laureâti: 2000. g. — K. Ðvarcs, 2001. g. — J. Gelfgats,<br />

2002. g. — A. Cçbers, 2003. g. — D. Millers, 2004. g. —<br />

A. Truhins, 2005. g. — J. Joïins, 2006. g. — I. Bçrsons, 2007. g. —<br />

L. Skuja, 2008. g. — J. Lielpçters. Pieðíirðana pârtraukta.<br />

A/s “ITERA Latvija”<br />

un RTU Attîstîbas<br />

fonds<br />

SIA “Lattelekom” un<br />

<strong>Latvijas</strong> Izglîtîbas<br />

fonds<br />

2 gada balvas ievçrojamiem <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem un<br />

praktiíiem par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

vides, zemes un ìeogrâfijas zinâtnçs vai par nozîmîgu<br />

vides izstrâdes sistçmu veicinâðanu<br />

Balvu laureâti: 2001. g. — G. Andruðaitis, A. Melluma, 2002. g. —<br />

G. Eberhards, R. Kondratoviès, 2003. g. — A. Andruðaitis,<br />

M. Kïaviòð, 2004. g. — E. Kaufmane, J. Vîksne, 2005. g. —<br />

V. Jansons, V. Melecis, 2006. g. — G. Pçtersons, P. Zâlîtis,<br />

2007. g. — O. Âboltiòð, D. Blumberga, 2008. g. — O. Nikodemus,<br />

I. Veidenbergs, 2010.g. — I. Liepa, N. Zeltiòð, <strong>2011</strong>. g. —<br />

U. Sedmalis, D. Zigmunde.<br />

2 gada balvas ievçrojamiem <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem un<br />

radoðiem praktiíiem telekomunikâciju nozarç un<br />

sociâli humanitârajâs zinâtnçs par izcilu veikumu vai<br />

mûþa devumu<br />

Balvu laureâti: 2002. g. — J. Loèmelis, Dz. Ozoliòa, 2003. g. —<br />

T. Galdiòð, T. Tisenkopfs, 2004. g. — I. Biïinskis, I. Loze,<br />

2005. g. — J. Busarovs, J. Rubîns, 2006. g. — A. Dimants,<br />

J. Merkurjevs, G. Raòíis. Kopð 2007. gada pieðíirðana pârtraukta.<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> Gaisa<br />

satiksme” un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fonds<br />

2 gada balvas ievçrojamiem <strong>Latvijas</strong> zinâtniekiem un<br />

praktiíiem par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

kosmisko informâciju tehnoloìijâ, inþenierizstrâdçs<br />

aeronavigâcijas sakaru un radiolokâcijas tehnikâ un<br />

Kârïa Irbîða stipendijas pasniedzçjam/zinâtniekam<br />

Balvu laureâti: 2001. g. — E. Bervalds, I. Kabaðkins, 2003. g. —<br />

J. Kopitovs, M. Âbele, K. Lapuðka, 2005. g. — J. Artjuhs, J. Þagars.<br />

K. Irbîða stipendijas saòçmuði — A. Pozdòakovs (2003), I. Jackiva<br />

(2004). Balvas pieðíirðna pârtraukta.<br />

82


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> gâze”<br />

un RTU Attîstîbas<br />

fonds<br />

Rîgas dome un<br />

Rîgas balvas<br />

biedrîba<br />

LR Patentu valde<br />

SIA “L`ORÉAL<br />

BALTIC”, UNESCO<br />

<strong>Latvijas</strong> Nacionâlâ<br />

komisija<br />

2 gada balvas ievçrojamiem zinâtniekiem un praktiíiem<br />

gâzes, siltumtehnikas un ar tâm saistîtâs<br />

íîmijas tehnoloìijas nozarçs, sirds íirurìijas un<br />

kardioloìijas zinâtnçs, orgânu transpantoloìijas<br />

nozarçs par izcilu darbu kopumu vai mûþa veikumu<br />

Balvu laureâti: 2002. g. — R. Lâcis, A. Krçsliòð, 2003.g. —<br />

J. Anðeleviès, E. Dzelzîtis, 2004. g. — J. Volkolâkovs, V. Zçbergs,<br />

2005. g. — I. Siliòð, N. Zeltiòð, 2006. g. — V. Rudzîte, D. Turlajs,<br />

2007. g. — A. Kalvelis, I. Platais, 2009. g. — R. Rozentâls,<br />

P. Graudiòð, 2010. g. — V. Dzçrve-Tâluts, A. Leðinskis.<br />

Ikgadçja “Rîgas balva” par nozîmîgâko zinâtnisko<br />

pçtîjumu Rîgas vçsturç un kultûrvçsturç, arhitektûras<br />

un mâkslas vçsturç, etnogrâfijâ, demogrâfijâ un<br />

etnisko attiecîbu izpçtç, ìeogrâfijâ, ekoloìijâ un citâs<br />

nozarçs, kas saistîtas ar Rîgas attîstîbu<br />

2002. gadâ balva pirmo reizi pieðíirta J. Krastiòam, K. Radziòai,<br />

A. Celmiòam, veicinâðanas balva — V. Bebrei, R. Spirìim,<br />

2003. g. balvas laureâti ir A. Caune, O. Spârîtis un O. Zanders,<br />

2004. g. — L. Balodis, J. Stradiòð, M. Zunde, 2005. g. — J. Bçrziòð,<br />

V. Vîíe-Freiberga, A. Holcmanis, J. Vîksne, J. Savickis,<br />

2006. g. — V. Apsîtis, J. Ekmanis, I. Knçts, V. Jâkobsons,<br />

2007. g. — Z. Gaile, V. Mihailovskis, I. Ose, J. Stabulnieks,<br />

A. Vârpa, 2008. g. — E. Grçns, J. Indâns, J. Gombergs, A/s<br />

“Sidrabe”, 2009. g. — A. Heniòð, A. Kapenieks, I. Ranka,<br />

2010. g. — I. Kalviòð, Z. Skujiòð.<br />

D. A. Lçbers apbalvots ar “Rîgas balvas” Goda diplomu (pçc<br />

nâves).<br />

Valtera Capa balva labâkajam izgudrotâjam. Balvu<br />

pieðíir reizi divos gados<br />

Balvu saòçmuði B. Joffe un R. Kalniòð (2005), J. Upatnieks (2007),<br />

R. Skuruls (2009).<br />

3 gada stipendijas “Sievietçm zinâtnç” nozîmîgu<br />

zinâtnisku pçtîjumu veikðanai dzîvîbas zinâtòu un<br />

materiâlzinâtòu jomâ<br />

Stipendijas saòçmuðas R. Muceniece, A. Linç, A. Zajakina (2005),<br />

M. Dambrova, O. Starkova, M. Plotniece (2006), L. Grînberga,<br />

B. Jansone, A. Plotniece (2007), I. Aulika, J. Pupure, T. Voronkova<br />

(2008), L. Zvejniece, T. Glaskova, K. Siliòa (2009), I. Èakstiòa,<br />

E. Pajuste, U. Riekstiòa (2010).<br />

83


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> dzelzceïð”<br />

un <strong>Latvijas</strong><br />

Izglîtîbas fonds<br />

Gada balva par izcilu veikumu vai mûþa devumu<br />

<strong>Latvijas</strong> dzelzceïa transportâ<br />

Balvas laureâti ir V. Junoviès (2007), M. Mezîtis, B. Perniíis<br />

(2008), J. Raèko, S. Mihailovs (2009).<br />

BALVAS<br />

UN PRÇMIJAS JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÂRDBALVAS UN PRÇMIJAS<br />

JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM<br />

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek pieðíirtas maìistrantiem vai doktorantiem,<br />

vai jaunajiem pçtniekiem ne vçlâk kâ vienu gadu pçc maìistra vai doktora darba<br />

aizstâvçðanas. Reflektçðanai var iesniegt darbus, kurus veicis atseviðís zinâtnieks,<br />

kurð pieteikuma iesniegðanas brîdî nav vecâks par 30 gadiem.<br />

Katru gadu pieðíir 9 prçmijas, no tâm fizikas, matemâtikas, inþenierzinâtnçs un<br />

datorzinâtnçs — 3, íîmijas, bioloìijas, lauksaimniecîbas un medicînas zinâtnçs — 3,<br />

humanitârajâs un sociâlajâs zinâtnçs — 3.<br />

Balva par labâko jaunâ zinâtnieka darbu fizikâ nosaukta Ludviga un Mâra<br />

Jansonu vârdâ,<br />

par labâko darbu íîmijâ Mârtiòa Straumaòa — Alfrçda Ieviòa vârdâ,<br />

par labâko darbu literatûrzinâtnç un filozofijâ — Zentas Mauriòas vârdâ.<br />

Jauno zinâtnieku konkursam darbi iesniedzami lîdz <strong>2011</strong>. gada 30. septembrim<br />

<strong>LZA</strong> sekretariâtâ vai attiecîgo zinâtòu nodaïâs (Akadçmijas laukumâ 1, 2.stâvâ, Rîga,<br />

LV 1524)<br />

Uzziòas par nepiecieðamajiem dokumentiem var saòemt pa tel. 67223931.<br />

84


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN SPONSORU KOPÎGÂS<br />

BALVAS UN STPENDIJAS JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM UN<br />

STUDENTIEM<br />

Sponsors<br />

Emîlija Gudriniece<br />

Balvas<br />

balva labâkajam jaunajam zinâtniekam íîmijâ vai íîmijas<br />

tehnoloìijâ<br />

Emîlija Gudriniece Emîlijas Gudrinieces–Alfrçda Ieviòa vârdâ nosaukta<br />

ikgadçja stipendija bakalauru, maìistru un inþenierstudiju<br />

programmu studentiem íîmijâ un íîmijas tehnoloìijâ<br />

Va/s “Latvenergo”<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> gâze” un<br />

RTU Attîstîbas fonds<br />

A/s “<strong>Latvijas</strong> dzelzceïð”<br />

un RTU Attîstîbas<br />

fonds<br />

5 gada balvas labâkajiem jaunajiem zinâtniekiem par darbiem<br />

enerìçtikâ vai ar to saistîtâs inþenierzinâtnçs<br />

2 stipendijas doktorantiem gâzes un siltumtehnikas tehnoloìiju<br />

un sirds íirurìijas — kardioloìijas nozarçs<br />

gada balva maìistrantam, doktorantam, zinâtniekam par<br />

pçtîjumiem dzelzceïa transporta nozarç


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂS MEDAÏAS,<br />

BALVU UN PRÇMIJU LAUREÂTI 2010. UN <strong>2011</strong>. GADÂ<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LIELÂS MEDAÏAS<br />

LAUREÂTI<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta <strong>2011</strong>. gada 15. februâra lçmums)<br />

Çvalds Mugurçviès – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis – par bûtisku devumu <strong>Latvijas</strong> arheoloìijas<br />

izpçtç un viduslaiku hroniku edîcijâ.<br />

Rihards Villems – <strong>LZA</strong> ârzemju loceklis (Igaunija) – par izcilu devumu arheoìençtikâ.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS VÂRDBALVU LAUREÂTI<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta <strong>2011</strong>. gada 18. janvâra lçmums)<br />

Jânis Andersons – Dr.sc.ing. (LU Polimçru mehânikas institûts) – Frîdriha Candera<br />

balva mehânikâ par darbu ciklu “Nehomogena vielu plaisâðanas mehânika”.<br />

Pjetro Umberto Dini – <strong>LZA</strong> ârzemju loceklis (Itâlija) – Jâòa Endzelîna balva par<br />

nozîmîgu devumu baltoloìijâ.<br />

Gundega Grînuma – Dr.philol. (LU Literatûras, folkloras un mâkslas institûts) – Viïa<br />

Plûdoòa balva latvieðu literatûrzinâtnç par nozîmîgu devumu literatûrzinâtnç un par<br />

monogrâfiju “Piemiòas paradoksi. Raiòa un Aspazijas atcere Kastanjolâ”.<br />

Valdis Kampars – <strong>LZA</strong> îst.loc. (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte)<br />

– Gustava Vanaga balva íîmijas zinâtnçs par darbu kopu “Nelineâro optisko<br />

hromoforu sintçze un pçtîjumi”.<br />

Aldis Kârkliòð – <strong>LZA</strong> kor.loc. (<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâtes Lauksaimniecîbas<br />

fakultâte) – Pauïa Lejiòa balva lauksaimniecîbas zinâtnçs par darbu kopu<br />

“Vienotas <strong>Latvijas</strong> augðòu informâcijas sistçmas izveide”.<br />

Zaiga Kipere – laikraksta “Zinâtnes Vçstnesis” redaktore – Artura Balklava balva par<br />

devumu zinâtnes popularizçðanâ.<br />

Tâlis Tisenkopfs – <strong>LZA</strong> kor.loc. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – Tâlivalþa Vilciòa balva<br />

socioloìijâ par ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> socioloìijas attîstîbâ un grâmatu “Socioloìija<br />

Latvijâ”.<br />

86


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Gunita Zariòa – Dr.hist. (LU <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts) – Frièa Brîvzemnieka balva<br />

par nozîmîgu devumu antropoloìijâ un par monogrâfiju “<strong>Latvijas</strong> iedzîvotâju<br />

paleodemogrâfija, 7.gs. pirms Kr. – 1800.g.”.<br />

Mârtiòð Gills – Dr.sc.comp. (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – Artura Balklava balva par<br />

starptautiskâ astronomijas gada 2009 Latvijâ sagatavoðanu un koordinçðanu (<strong>LZA</strong><br />

Senâta 2010. gada 30. marta lçmums).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS, FIRMAS “ITERA LATVIJA”<br />

UN RTU ATTÎSTÎBAS FONDA BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas <strong>2011</strong>. gada 6.janvâra lçmums)<br />

Uldis Sedmalis – <strong>LZA</strong> îst.loc. (RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte) –<br />

par mûþa devumu <strong>Latvijas</strong> minerâlo izejvielu pçtniecîbâ un to izmantoðanâ <strong>Latvijas</strong><br />

tautsaimniecîbâ.<br />

Daiga Zigmunde – Dr.arch. (<strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte) – par darbu<br />

“<strong>Latvijas</strong> urbânâs un lauku ainavas estçtiskâ un ekoloìiskâ mijiedarbe”.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN RÎGAS BALVAS<br />

BIEDRÎBAS “RÎGAS BALVA” LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2010. gada 20. oktobra lçmums)<br />

Ivars Kalviòð – <strong>LZA</strong> îst.loc. (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) – par Rîgas<br />

medicînas íîmijas skolas izveidoðanu un inovatîvu darbîbu oriìinâlu ârstniecîbas<br />

lîdzekïu radîðanâ.<br />

Zigmunds Skujiòð – <strong>LZA</strong> goda loc., rakstnieks – par Rîgas identitâtes atspoguïoðanu<br />

literatûrâ.<br />

Medicînas vçstures muzejs – par medicînas zinâtnes popularizçðanu un pçtîjumiem<br />

pasaules, <strong>Latvijas</strong> un Rîgas medicînas vçsturç.<br />

87


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN PUBLISKÂS A/S<br />

“GRINDEKS” BALVAS LAUREÂTI<br />

Ilga Jansone – <strong>LZA</strong> îstenâ locekle (LU Latvieðu valodas institûts) – par devumu<br />

latvieðu valodniecîbas vçstures pçtniecîbâ.<br />

Ruvins Ferbers – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par starptautiski<br />

nozîmîgu ieguldîjumu divatomu molekulu struktûras izpçtç ar lâzeru spektroskopijas<br />

metodçm.<br />

Edvards Liepiòð – <strong>LZA</strong> îstenais loceklis (<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts) – par<br />

izcilu ieguldîjumu kodolmagnçtiskâs rezonanses (KMR) metodes attîstîbâ Latvijâ.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN VAS “LATVENERGO”<br />

BALVAS LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2010. gada 10. novembra lçmums)<br />

Jânis Inde – A/s „Siltumprojekts” priekðsçdçtâjs – Alfrçda Vîtola balva par zinâtniski<br />

praktisko darbu kopu „Energoobjektu tehniski-ekonomisko projektu pamatojums un<br />

risinâjumi”.<br />

Anna Mutule – Dr.sc.ing., Fizikâlâs enerìçtikas institûta Energosistçmu matemâtiskâs<br />

modelçðanas laboratorijas vadoðâ pçtniece – gada balva par nozîmîgu devumu<br />

enerìçtikâ par zinâtnisko darbu kopu „Sistçmas „Sadales tîkls un sadalîtâ<br />

ìenerâcija” attîstîbas dinamiskâ modeïa izstrâde”.<br />

L'ORÉAL LATVIJAS 2010.GADA STIPENDIJAS<br />

“SIEVIETÇM ZINÂTNÇ” LAUREÂTES<br />

(AR UNESCO LATVIJAS NACIONÂLÂS KOMISIJAS UN LATVIJAS<br />

ZINÂTÒU AKADÇMIJAS ATBALSTU)<br />

Una Riekstiòa – Dr.biol., LU Bioloìijas fakultâte, LU Medicînas fakultâte –<br />

pçtîjumam „Cilvçka âdas cilmes ðûnu niðas ietekme uz nervu ðûnu atjaunoðanos”.<br />

Inese Èakstiòa – Mg., LU Bioloìijas fakultâte – pçtîjumam „A vitamîna ietekme uz<br />

molekulâriem mehânismiem cilvçka sirdi veidojoðajâs ðûnâs in vitro”.<br />

Elîna Pajuste – Mg., LU Íîmiskâs fizikas institûts – pçtîjumam „Kodolsintçzes<br />

iekârtu materiâlos uzkrâtâ tritija îpaðîbas un difûzija”.<br />

88


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS LOCEKÏI –<br />

CITU IEVÇROJAMÂKO ZINÂTNISKO APBALVOJUMU<br />

LAUREÂTI 2010. GADÂ<br />

Rafails Rozentâls – <strong>LZA</strong> îst.loc. – LR Ministru kabineta 2010.gada balva zinâtnç par<br />

nieru transplantâcijas metoþu izstrâdâðanu un ievieðanu <strong>Latvijas</strong> medicînas praksç.<br />

Raimonds Pauls – <strong>LZA</strong> goda loceklis – LR Ministru kabineta 2010.gada balva par<br />

radoðu un mçrítiecîgu ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> Skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtku<br />

tradîciju saglabâðanâ un pilnveidç 20 gadu garumâ, par ilggadçju mâksliniecisko<br />

darbîbu bçrniem un jaunieðiem veltîtâ mûzikas repertuâra izveidç un muzicçðanas<br />

mâkslas attîstîbâ, veicinot nacionâlo paðapziòu un kultûras vçrtîbu pârmantoðanu.<br />

Voldemârs Strîíis – Dr.agr., Dr.h.c.agr. – LR Ministru kabineta Atzinîbas raksts par<br />

mûþa ieguldîjumu agrârâs ekonomikas zinâtnes attîstîbâ un jauno speciâlistu sagatavoðanâ,<br />

kâ arî par aktîvu sabiedriski organizatorisko darbîbu.<br />

Andrejs Skaìers – <strong>LZA</strong> kor.loc. – LR Ministru kabineta Atzinîbas raksts par<br />

nozîmîgu ieguldîjumu vienotas mutes, sejas un þokïu íirurìijas specialitâtes izveidç<br />

un attîstîbâ Latvijâ.<br />

Jânis Stradiòð – <strong>LZA</strong> îst.loc. – Baltijas Asamblejas balva par grâmatu „Zinâtnes un<br />

augstskolu sâkotne Latvijâ”.<br />

Pjetro Umberto Dini – <strong>LZA</strong> ârzemju loceklis (Itâlija) – Baltijas Zinâtòu akadçmiju<br />

medaïa par ievçrojamu devumu baltistikâ un tâs popularizçðanâ pasaulç.<br />

Ervîns Lukðeviès – <strong>LZA</strong> kor.loc. – Baltijas Zinâtòu akadçmiju medaïa par ievçrojamu<br />

ieguldîjumu Baltijas reìiona ìeoloìiskâs vçstures un seno mugurkaulnieku<br />

evolûcijas pçtîjumos.<br />

Arnis Treimanis – <strong>LZA</strong> îst.loc. – LR Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas Atzinîbas<br />

raksts par ieguldîjumu zinâtniskajâ darbâ.<br />

Jânis Grundspeòíis – <strong>LZA</strong> îst.loc. – LR Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas balva par<br />

ieguldîjumu jauno zinâtnieku sagatavoðanâ.<br />

Baiba Rivþa – <strong>LZA</strong> îst.loc. – LR Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas balva par<br />

veiksmîgu un radoðu darbu izglîtîbas sistçmas pilnveidç, jaunieðu un pieauguðo<br />

izglîtoðanâ.<br />

89


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS JAUNO ZINÂTNIEKU<br />

BALVU UN PRÇMIJU LAUREÂTI<br />

(<strong>LZA</strong> Senâta <strong>2011</strong>. gada 18. janvâra lçmums)<br />

Zanda Gavare – Dr.phys., LU Fizikas un matemâtikas fakultâte – Ludviga un Mâra<br />

Jansonu balva fizikâ par darbu “Zemtemperatûras gâzu izlâdes plazmas spektroskopiskâ<br />

diagnostika” (vad. Dr.phys. A.Skudra)<br />

un<br />

Anatolijs Ðarakovskis – Dr.phys.,LU Fizikas un matemâtikas fakultâte – Ludviga un<br />

Mâra Jansonu balva fizikâ par darbu “Erbija augðup-pârveidotâ luminiscence<br />

speciâli sintezçtos lantânu saturoðos fluorîdos” (vad. Dr.habil.phys. M.Spriòìis,<br />

<strong>LZA</strong> îst.loc. I.Tâle).<br />

Kaspars Traskovskis – Mg., RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte –<br />

Mârtiòa Straumaòa un Alfrçda Ieviòa balva íîmijâ par darbu “Fotonikas<br />

materiâliem perspektîvu azohromoforus saturoðu oligomçru un organisko stiklu<br />

sintçze un to fotorefraktîvâs îpaðîbas” (vad. <strong>LZA</strong> kor.loc. V.Kokars).<br />

Pâvels Ostrovskis – Mg.,RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte –<br />

Emîlijas Gudrinieces balva íîmijâ par darbu “Jauni C (3) un C(4)-modificçti<br />

furanoþu atvasinâjumi ogïhidrâtu konjugâtu sintçzei” (vad. Dr.chem. M.Turks).<br />

Inga Deigele – Mg., Liepâjas Universitâtes Humanitârâ fakultâte – Zentas Mauriòas<br />

balva literatûrzinâtnç par darbu “Lâèplçsis un Kangars A.Pumpura eposâ<br />

“Lâèplçsis” un latvieðu drâmâ” (vad. <strong>LZA</strong> îst.loc. B.Kalnaès).<br />

<strong>LZA</strong> Senâts izsaka atzinîbu sekojoðajiem jaunajiem zinâtniekiem:<br />

Jevgçòijam Kuzòecovam – Mg., RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte,<br />

<strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes institûts – par darbu “(4-fenil-2-oksopirolidîn-1-il)-<br />

acetamîda atvasinâjumu sintçze” (vad. Dr.chem. M.Vorona).<br />

Zanei Ðusterei – Mg., RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte – par darbu<br />

“Lîdzsvara pçtîjumi rapðu eïïas pâresterificçðanas reakcijai ar etilacetâtu” (vad. <strong>LZA</strong><br />

îst.loc. V.Kampars).<br />

Ingai Levanei – Mg., Liepâjas Universitâtes Humanitârâ fakultâte – par darbu<br />

“S.Pðibiðevska româna Homo sapiens un H.Eldgasta româna Zvaigþòotâs naktis<br />

tipoloìiskâs paralçles”. Vad. Dr.philol. Z.Gûtmane.<br />

Jurìim Grûbem – Mg., LU Fizikas un matemâtikas fakultâte – par darbu “Ar<br />

infrasarkano starojumu ierosinâta redzamâ luminiscence ar retzemju joniem aktivçtâ<br />

NaLaF 4 matricâ”. Vad. Dr.habil.phys. M.Spriòìis.<br />

90


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

Jânim Timoðenko – Mg., LU Fizikas un matemâtikas fakultâte – par darbu<br />

“Kristâliskâ germânija reþìa dinamika: izotopiskais efekts”. Vad. <strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

A.Kuzmins.<br />

Lanai Miglai – Mg., RTU Enerìçtikas un elektrotehnikas fakultâte, Fizikâlâs<br />

enerìçtikas institûts – par darbu “Kombinçto Saules siltumapgâdes sistçmu pçtîjumi<br />

Latvijâ”. Vad. <strong>LZA</strong> îst.loc. P.Ðipkovs.<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN VAS “LATVENERGO”<br />

BALVU JAUNAJIEM ZINÂTNIEKIEM LAUREÂTI<br />

(Ekspertu komisijas 2010. gada 10. novembra lçmums)<br />

Santa Íiene – Dr.sc.ing., A/s „Latvenergo” izpçtes un attîstîbas departamenta<br />

plânoðanas inþeniere – gada balva par panâkumiem enerìçtikâ par darbu „Energoapvienîbu<br />

dinamisko procesu stabilizâcijas problçmas” (vad. Dr.habil.sc.ing.<br />

V.Èuvièins, konsult. Dr.sc.ing. N.Gurovs).<br />

Diâna Þalostîba – Dr.sc.ing., RTU Enerìçtikas institûta vadoðâ pçtniece – gada balva<br />

par darbu „Aizsardzîbas un paðatjaunoðanâs automâtikas komplekss energosistçmu<br />

sabrukumu novçrðanai” (vad. Dr.habil.sc.ing. J.Barkâns).<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS UN PUBLISKÂS A/S<br />

“GRINDEKS” JAUNO ZINÂTNIEKU BALVU LAUREÂTI<br />

Kristaps Kïaviòð – Mg., LU Íîmijas fakultâte – par darbu “Imidazola cviterjonu<br />

ðíidrumu kvantitatîvâ satura noteikðana izmantojot ðíidruma hromatogrâfiju –<br />

masas spektrometriju” (vad. Dr.chem. P.Mekðs).<br />

Gints Ðmits – Bc., RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâtes maìistrants –<br />

par darbu “Limazepînu totâlâ sintçze” (vad. PhD.R.Zemrîbo).<br />

Elmârs Zariòð – Mg., RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte – par darbu<br />

“Organiskie NLO materiâli, luminofori, azohromofori, hologrâfiskais ieraksts” (vad.<br />

<strong>LZA</strong> kor.loc. V.Kokars).<br />

Natâlija Usaèova – Mg., RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâte, <strong>Latvijas</strong><br />

Organiskâs sintçzes institûts – par darbu “Homohirâlu benzosultâma atvasinâjumu<br />

iegûðana” (vad. Dr.chem. A.Jirgensons).<br />

91


<strong>LZA</strong> LIELÂ MEDAÏA, BALVAS UN PRÇMIJAS<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS FONDA STIPENDIÂTI<br />

2010./<strong>2011</strong>.g. (1.11.2010.–31.08.<strong>2011</strong>)<br />

Jevgçòija Mackevièa – Rîgas Tehniskâ universitâte – Emîlijas Gudrinieces – Alfrçda<br />

Ieviòa stipendija íîmijâ.<br />

Aleksejs Smirnovs – Rîgas Tehniskâ universitâte – Emîlijas Gudrinieces – Alfrçda<br />

Ieviòa stipendija íîmijâ.


LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS<br />

ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ<br />

DARBÎBA 2010. GADÂ<br />

NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ<br />

UN LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJÂ<br />

<strong>LZA</strong> darbîba ir cieði saistîta ar visâm norisçm <strong>Latvijas</strong> zinâtnç un Latvijâ<br />

kopumâ.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija, apkopojot iesniegtos universitâðu, zinâtnisko<br />

institûtu un pçtniecîbas centru priekðlikumus, nosaukusi nozîmîgâkos<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes sasniegumus 2010. gadâ.<br />

Teorçtiskajâ zinâtnç<br />

• Veikti fundamentâli kvantu fizikas pçtîjumi par optiski polarizçtiem<br />

atomiem un rezultâti apkopoti monogrâfijâ Marcis Auzinsh, Dmitry Budker,<br />

Simon Rochester. Optically Polarized Atoms: Understanding light-atom interactions.<br />

Oxford University Press, 2010, 380 pp. (akadçmiíis Mârcis<br />

Auziòð, <strong>Latvijas</strong> Universitâte sadarbîbâ ar Kalifornijas Universitâti Berklijâ)<br />

• Noskaidrota enzîma (gamma-butirobetaîna hidroksilâzes) trîsdimensionâlâ<br />

struktûra, kas ïaus izstrâdât jaunas kardioprotektîvas darbîbas zâïu vielas<br />

(<strong>LZA</strong> kor. loc. Kaspars Târs, Dr. Andris Zeltiòð, Dr. Ainârs Leonèiks,<br />

Dr. Andris Kazâks, Jânis Rûmnieks, Svetlana Kotelovièa, Jeïena Ðaripo, <strong>LZA</strong><br />

kor. loc. Maija Dambrova, Dr. Edgars Liepiòð, Jânis Kûka, akadçmiíis<br />

Edvards Liepiòð, Kristaps Jaudzems, profesors Artûrs Vîksna, <strong>Latvijas</strong><br />

Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs sintçzes<br />

institûts, <strong>Latvijas</strong> Universitâte)<br />

• Izveidota valodnieku enciklopçdija Valodniecîba Latvijâ: fakti un<br />

biogrâfijas, kurâ iekïauts vairâk nekâ 500 <strong>Latvijas</strong> un citu valstu lingvistu<br />

biogrâfiju, ar valodniecîbu un kultûrvçsturi saistîto notikumu hronoloìija no<br />

13.gs. lîdz 2009.gadam (Dr. Andrejs Bankavs, akadçmiíe Ilga Jansone, LU<br />

Latvieðu valodas institûts)<br />

• Atklâts jauns efekts elektronu mijiedarbîbâ ar augstfrekvences elektromagnçtiskajiem<br />

viïòiem þirotrona rezonatorâ un izstrâdâta teorija, kas ïauj<br />

93


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

uzlabot to darbîbu kodolsintçzes reaktoros (akadçmiíis Oïìerts Dumbrâjs,<br />

<strong>LZA</strong> kor.loc. Andrejs Reinfelds, <strong>Latvijas</strong> Universitâte sadarbîbâ ar Merilendas<br />

Universitâti)<br />

• Pirmoreiz no latîòu valodas tulkots un ieviests zinâtniskajâ apritç viens<br />

no nozîmîgâkajiem viduslaiku vçstures avotiem – Franciska no Moliano<br />

izmeklçðanas protokols. Tas atklâj unikâlas ziòas par 14. gs. politiku un<br />

cîòâm Baltijas zemçs un Livonijâ (akadçmiíis Çvalds Mugurçviès, LU<br />

<strong>Latvijas</strong> vçstures institûts)<br />

Praktiskajos pielietojumos<br />

• Pirmo reizi veikta sekmîga cilmes ðûnu transplantâcija sirds muskulî<br />

zîdainim ar smagu sirdskaiti (vadîtâji profesors Aris Lâcis un <strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

Andrejs Çrglis, Bçrnu klîniskâ universitâtes slimnîca un Paula Stradiòa<br />

Klîniskâs universitâtes slimnîcas <strong>Latvijas</strong> Kardioloìijas centrs un Ðûnu<br />

transplantâcijas centrs)<br />

• Izveidots lielâkais Eiropas daudzvalodu terminoloìijas portâls<br />

EuroTermBank, kas nodroðina vienotu piekïuvi daudznozaru un daudzvalodu,<br />

t. sk. arî latvieðu, terminoloìijai internetâ (Dr. Andrejs Vasiïjevs, Raivis<br />

Skadiòð, Dr. Tatjana Gornostaja, <strong>LZA</strong> kor.loc. Juris Borzovs, akadçmiíe<br />

Valentîna Skujiòa, SIA Tilde, <strong>Latvijas</strong> Universitâte, <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmija)<br />

• Izstrâdâts jauns autonomas baroðanas robots ar distances vadîbu<br />

zemûdens objektu fotografçðanai un izpçtei (<strong>LZA</strong> kor.loc. Jânis Vîba,<br />

Dr.habil. Semjons Cifanskis, Vladimirs Jakuðçviès, Dr. Bruno Grasmanis,<br />

Dr. Igors Tipâns, Guntis Kuïikovskis, Rîgas Tehniskâ universitâte Eiropas<br />

Savienîbas projekta ietvaros)<br />

• Izstrâdâta jauna metode litija dzelzs fosfâta plâno slâòu pârklâjumu<br />

iegûðanai baterijâm un akumulatoriem portatîvajâs elektroierîcçs un<br />

mikroelektronikâ (Dr. Jânis Kleperis, Dr. Gunârs Bajârs, Jânis Ðmits, Gints<br />

Kuèinskis, <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Cietvielu fizikas institûts)<br />

• Izveidota ðobrîd pilnîgâkâ <strong>Latvijas</strong> dendrofloras datubâze un sastâdîts<br />

<strong>Latvijas</strong> kokaugu atlants, kas paver jaunas iespçjas veikt pçtîjumus par<br />

bioloìiskâs daudzveidîbas procesiem Latvijâ (Dr.habil. Mâris Laiviòð, Maija<br />

Bice, Ilmârs Krampis, Dr. Dzintra Knape, Dr. Dagnija Ðmite, Dr. Viesturs<br />

Ðulcs, <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Bioloìijas institûta Ìeobotânikas laboratorija)<br />

94


NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ UN <strong>LZA</strong> 2010. GADÂ<br />

Nâkuði klajâ vairâki nozîmîgi zinâtniski izdevumi, to skaitâ:<br />

U.Viesturs, I.Simeonov, T.Pencheva, J.Vanags, M.Petrov. Y.Pavlov,<br />

O.Roeva, T.Ilkova, M.Vishkins, I.Hristozov. Contemporary approaches<br />

to Modelling , Optimisation and Control of Biotechnological Processes.<br />

Edited by S. Tzonkov. Sofia: Prof.Marin Drinov Academic Publishing<br />

House, 2010. 240 pp.<br />

Environment and sustainable development. Eds. Kïaviòð M., Filho<br />

W.L., Zaïoksnis J. Riga: University of Latvia, 2010. 300. pp.<br />

Senâ Jelgava. Sast. Elita Grosmane. LMA Mâkslas vçstures institûts.<br />

R.: Neputns, 2010. 336 lpp.<br />

Socioloìija Latvijâ. Sast. un zin. redaktors Tâlis<br />

Tisenkopfs. R.: LU Akadçmiskais apgâds, 2010.<br />

533 lpp.<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis<br />

Latvijâ” prezentâcijâ.<br />

Tâlis Tisenkopfs grâmatas „Socioloìija<br />

Latvijâ notikuðas vairâkas augsta prestiþa zinâtniskas konferences, to skaitâ:<br />

XVI Starptautiskâ konference “Kompozîto materiâlu mehânika”. (Rîgâ,<br />

24.05 – 28. 05.2010)<br />

5. Eiropas Koksnes modifikâcijas konference (The 5 European Conference<br />

of Wood Modification ECWM5). (Rîgâ, 19.09 – 21.09.2010)<br />

XI Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu pagâtne, tagadne un<br />

nâkotne”. (Rîgâ, 27.09–30.09.2010)<br />

Starptautiskâ konference „Baltic Dynamics 2010” (Rîgâ, 15.09–<br />

17.09.2010)<br />

• Ekonomiskâ krîze ir bûtiski ietekmçjusi zinâtnes un pçtniecîbas attîstîbu<br />

Latvijâ. Valsts finansçjums ðobrîd sastâda tikai ap 50% no tâ, kas bija<br />

2008.gada novembrî. Apturçta Zinâtniskâs darbîbas likuma 2005.gadâ<br />

ieviestâ norma, ka valsts finansçjumam katru gadu jâpieaug par 0,15% no<br />

IKP. Saskaòâ ar <strong>Latvijas</strong> Centrâlâs statistikas pârvaldes un Eirostata<br />

publicçtajiem datiem <strong>Latvijas</strong> zinâtnes kopçjais finansçjums (% no IKP) ir<br />

samazinâjies no 0,61 – 2008.gadâ uz 0,45 – 2009.gadâ. 2010.gada statistika<br />

95


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

vçl nav publicçta. Tuvâkajâm kaimiòvalstîm 2008.–2009. gadâ kopçjais<br />

zinâtnes finansçjums (% no IKP) turpinâja pieaugt: Igaunijai no 1,29 uz 1,42,<br />

Lietuvai – no 0,80 uz 0,84. Zinâtnes finansçjums 2009.gadâ absolûtos skaitïos<br />

(eiro) Latvijai bija 85 milj., Igaunijai 197 milj. (2,3 reizes vairâk), Lietuvai<br />

222 milj. (2,6 reizes vairâk). Pârrçíinot uz vienu iedzîvotâju vai vienu<br />

zinâtnieku, starpîba ir vçl lielâka.<br />

• Joprojâm nav pieòemts Augstâkâs izglîtîbas likums. 2010.gadâ ðâ<br />

likuma virzîbâ nebija nekâda progresa, kaut gan pirmajâ lasîjumâ Saeimâ tas<br />

bija pieòemts jau 2008.gadâ. Ðî kavçðanâs negatîvi ietekmç augstâkâs<br />

izglîtîbas attîstîbu un bremzç tâs konkurçtspçju.<br />

• Valsts zinâtnes budþeta pçdçjo gadu smago samazinâjumu it kâ<br />

vajadzçja kompensçt ar ES Struktûrfondiem. Pagaidâm tas notiek lçni. Tâ<br />

rezultâtâ no ES Struktûrfondu 2007.–2013. gadiem zinâtnei paredzçtiem LVL<br />

169 milj. (Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas koordinçtie) 2010.gada beigâs,<br />

t.i., 4 gados, bija apgûti 10% no pieðíîruma. Pârçjos 90% (t.i., LVL 150m)<br />

jâapgûst atlikuðos 3 gados (praktiski apmçram 4–5 gados).<br />

• Zinâtnç ir uzsâktas vai tiks sâktas vairâkas bûtiskas ES Struktûrfondu<br />

aktivitâtes, kas pagaidâm jûtami neietekmç kopîgos zinâtnes finansçjuma<br />

râdîtâjus, bet bûtiski maina <strong>Latvijas</strong> zinâtnes nâkotnes kopainu un zinâtnieku<br />

noskaòojumu.<br />

• 2010.gadâ tika veikta zinâtnisko institûciju ranþçðana un uzsâkta 30<br />

valsts zinâtnisko institûtu, valsts augstskolu un valsts augstskolu zinâtnisko<br />

institûtu pçtniecîbas infrastruktûras modernizçðana, koncentrçjot zinâtni un<br />

pçtniecîbu atseviðíos 9 valsts nozîmes pçtniecîbas centros. Ðâds centrs ir<br />

zinâtnisko institûciju sadarbîbas ietvars zinâtnes resursu koncentrçðanai<br />

Eiropas lîmeòa pçtniecîbai. Paredzçta centra vajadzîbâm kopçjas<br />

infrastruktûras izveide un institûciju konsolidâcija. Paredzçts izveidot deviòus<br />

centrus. Ðo centru izveidoðanai izmantos ES Struktûrfondu naudu, tiek<br />

plânots, ka sagatavoðanas process (konkurss un konkrçtu priekðlikumu<br />

izskatîðana, lîgumu noslçgðana) varçtu beigties <strong>2011</strong>.gada beigâs –<br />

2012.gadâ.<br />

• Aizstâvçto doktora disertâciju skaits 2010.gadâ pieaudzis par 25%<br />

(kopumâ pâri par 200 promocijas darbu). Simtiem jauno zinâtnieku strâdâ ES<br />

Cilvçkresursu programmâ. Parakstîti vairâk nekâ simts ERAF projektu<br />

kontrakti.<br />

• Noslçguma fâzç ir Ekonomikas ministrijas koordinçjamâ Kompetences<br />

centru atbalsta programma. Îstenojot ðo programmu, tiek prognozçts, ka lîdz<br />

2015.gadam finansçtos kompetences centros atbalstîs vismaz 50 pçtniecîbas<br />

96


NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ UN <strong>LZA</strong> 2010. GADÂ<br />

projektus, kas ietver sadarbîbu starp komersantiem un zinâtniskajâm<br />

institûcijâm, radot jaunas darbavietas kompetences centros un piesaistot<br />

privâtâ sektora finansçjumu pçtniecîbai un attîstîbai vismaz 16 miljonu latu<br />

apmçrâ.<br />

• Sâcies darbs pie ES fondu izmantoðanas plâniem pçc 2013.gada (ES<br />

programma „ES 2020”), bet, lai Latvija no tiem gûtu sev labvçlîgâko<br />

risinâjumu, <strong>Latvijas</strong> plânu un attiecîgo pamatojumu izstrâde ir jâintensificç.<br />

• Izglîtîbas un zinâtnes ministrija sadarbîbâ ar ES Zinâtniskâs un tehniskâs<br />

pçtniecîbas komiteju (CREST) un Eiropas Komisiju 2009.gada beigâs –<br />

2010.gada pirmajos mçneðos organizçja neatkarîgu <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes, tehnoloìiju<br />

un inovâciju sistçmas ekspertîzi, ar mçríi iegût rekomendâcijas<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes, tehnoloìiju un inovâciju sistçmas uzlaboðanai. Lai nodroðinâtu<br />

ekspertîzes sekmîgu norisi, novembrî un decembrî Latvijâ viesojâs 7<br />

Eiropas Komisijas nominçti augsta lîmeòa eksperti no Lielbritânijas,<br />

Zviedrijas, Norvçìijas, Somijas un Lietuvas. Izvçrtçjums ir pabeigts, un attiecîgais<br />

pârskats publicçts.<br />

• <strong>LZA</strong> Senâta sçdç 9. februârî informâciju par zinâtnes situâciju Latvijâ<br />

2010.gadâ sniedza LR izglîtîbas un zinâtnes ministre <strong>LZA</strong> kor.loc. Tatjana<br />

Koíe.<br />

• Notika <strong>LZA</strong> un <strong>LZA</strong> Ekonomikas institûta organizçtâ diskusiju cikla<br />

„Valsts ekonomiskâ politika recesijas pârvarçðanai” treðâ diskusija „Cilvçkresursu<br />

atjaunoðanâs un izaugsmes izredzes Latvijâ” (26. martâ) un ceturtâ<br />

diskusija „Nekustamâ îpaðuma nodoklis un <strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîba”<br />

(28.oktobrî).<br />

• LR Izglîtîbas un zinâtnes ministrija Radisson Blue Hotel Daugava rîkoja<br />

konferenci „Valsts pçtîjumu programmas: plânotais, paveiktais un nâkotnes<br />

perspektîvas” (20.decembrî).<br />

• RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâtç notika profesores<br />

Emîlijas Gudrinieces deviòdesmitajai dzimðanas dienai veltîti piemiòas<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle profesore Mâra Jure, atverot apceru un<br />

atmiòu krâjumu, kurâ daïçji ietvertas arî profesores Emîlijas<br />

Gudrinieces dienasgrâmatas.<br />

97


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

lasîjumi. Pasâkumu nozîmîgu darîja ar profesores Mâras Jures iniciatîvu un<br />

rûpçm sagâdâta profesorei Emîlijai Gudriniecei veltîta grâmata („Profesore<br />

Emîlija Gudriniece. Deviòdesmitajai dzimðanas dienai veltîts apceru un<br />

atmiòu krâjums. Rîga: RTU, 2010. 216 lpp.) (4. oktobrî).<br />

• Viïòâ notika XII Baltijas Intelektuâlâs sadarbîbas konference, kas bija<br />

veltîta tematam „Zinâtne un sabiedrîba”. Tika godinâti 2010.gada Baltijas<br />

zinâtòu akadçmiju medaïu laureâti: <strong>LZA</strong> ârz.loc. Pjetro Umberto Dini<br />

(Itâlija), Ains Elmars Kâsiks (Igaunija), <strong>LZA</strong> kor.loc. Ervîns Lukðeviès<br />

(Latvija), <strong>LZA</strong> ârz.loc. Zigms Zinkeviès (Lietuva). Konferences dalîbnieki<br />

pieòçma Rezolûciju par zinâtnes lomu un pienâkumiem mûsdienu sabiedrîbâ<br />

(4.–5. novembrî).<br />

Konferences atklâðanâ (no kreisâs): Lietuvas ZA prezidents Valdemars Razumas, <strong>Latvijas</strong> ZA<br />

prezidents Juris Ekmanis, Igaunijas ZA prezidents Rihards Villems un Eiropas zinâtòu akadçmiju<br />

federâcijas (ALLEA) prezidents Jiri Engelbrehts.<br />

• Notika <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas, Latvieðu–vâcbaltieðu centra Domus<br />

Rigensis, Mencendorfa nama un <strong>Latvijas</strong> Juristu biedrîbas piemiòas pasâkums<br />

profesora, Dr.iur., Dr.h.c. Dîtriha Andreja Lçbera (Loeber) (04.01.1923.–<br />

26.06.2004.) atcerei. Tika atklâta piemiòas plâksne pie nama Rîgâ, Hospitâïu<br />

ielâ 22 (7. maijâ).<br />

Piemiòas plâksne ar bareljefâ veidotu profesora<br />

portretu (autors – <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas<br />

goda loceklis Jânis Strupulis).<br />

98


NOZÎMÎGI NOTIKUMI LATVIJAS ZINÂTNÇ UN <strong>LZA</strong> 2010. GADÂ<br />

2010. gada 18. oktobrî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

akadçmijâ zinâtnieki tikâs ar Romas katoïu<br />

baznîcas Rîgas arhidiecçzes arhibîskapu V.Em.<br />

Dr. theol. Zbigòevu Stankevièu.<br />

• <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ diplomus saòçma <strong>LZA</strong> Rudens pilnsapulcç<br />

jaunievçlçtie locekïi (22.decembrî).<br />

• Divu <strong>Latvijas</strong> zinâtnisko þurnâlu redkolçìiju (<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu<br />

Akadçmijas Vçstis – B sçrija un <strong>Latvijas</strong> Fizikas un Tehnikas Þurnâls)<br />

iniciatîvu rezultâtâ ðie þurnâli tagad ietverti starptautiskajâ informatîvajâ un<br />

vçrtçjoðâ datubâzç Scopus. Lîdz ðim minçtajâ sistçmâ bija ietverti ðâdi<br />

<strong>Latvijas</strong> þurnâli: Heterociklisko Savienojumu Íîmija, Kompozîto Materiâlu<br />

Mehânika, Magnetohidrodinamika, Automâtika un Skaitïoðanas Tehnika,<br />

Transports un Telekomunikâcija, Baltijas Koleopteroloìijas Þurnâls.<br />

Pârskatu sastâdîja <strong>LZA</strong> kor.loc. Jânis Kristapsons


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS PILNSAPULCES<br />

2010. gadâ notika divas <strong>LZA</strong> pilnsapulces.<br />

Pavasara pilnsapulce 8. aprîlî<br />

Pilnsapulcç piedalîjâs <strong>LZA</strong> locekïi, pârstâvji no zinâtniskajiem institûtiem un<br />

augstskolâm, <strong>LZA</strong> balvu laureâti. Ievadvârdus sacîja <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis,<br />

analizçjot bûtisko, kas noticis zinâtnes dzîvç kopð Rudens pilnsapulces un situâciju<br />

zinâtnç vispâr. Tika pasniegtas <strong>LZA</strong> 2010.gada vârdbalvas.<br />

Referâtu “<strong>Latvijas</strong> ekonomiskâ situâcija un nâkotnes izredzes” akadçmiskajai<br />

sabiedrîbai nolasîja <strong>Latvijas</strong> Bankas prezidents Ilmârs Rimðçviès. Tradicionâlos<br />

pârskatus par <strong>LZA</strong> darbîbu 2009. gadâ sniedza <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs Valdis Kampars<br />

un <strong>LZA</strong> Uzraudzîbas padomes ziòojumu akadçmiíis Pçteris Zvidriòð. Diskusijâ<br />

piedalîjâs akad. B.Rivþa.<br />

Pilnsapulci atreferçja Dr.chem. A.Edþiòa<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta Jura Ekmaòa ievadvârdi<br />

Kas ir bûtiskâkais, kas noticis kopð mûsu Rudens pilnsapulces Îsumâ daþi<br />

apsvçrumi par situâciju zinâtnç Latvijâ vispâr.<br />

2009.gada 1.decembrî LR Saeimâ tika pieòemts 2010.gada budþets, kas ietvçra<br />

kârtçjo valsts finansçjuma samazinâjumu zinâtnei un augstâkajai izglîtîbai. Ðobrîd ir<br />

sâkusies <strong>2011</strong>.gada budþeta gatavoðana, un mçs ar baþâm gaidâm tâlâkos notikumus<br />

un attiecîgi arî kârtçjo tâlâko valsts finansçjuma samazinâjumu zinâtnei un augstâkajai<br />

izglîtîbai, finansçjumu, kas tuvojas sociâlâ pabalsta lîmenim. Mums kompensâcijai<br />

gan esot ES struktûrfondi. Kâ patiesîbâ attîstâs ðis struktûrfondu finansçjums, par to<br />

mazliet vçlâk.<br />

2009.gada 25.oktobrî LR Ministru kabinetâ tika apstiprinâtas „Zinâtnes un<br />

tehnoloìijas attîstîbas pamatnostâdnes 2009.–2013.gadam”. To varçtu saukt arî par<br />

zinâtnes Balto grâmatu, kâ tas pieòemts vairumâ Eiropas valstu. Ministru kabineta<br />

apstiprinâðanu kopð 24.februâra gaida arî minçto pamatnostâdòu ievieðanas rîcîbas<br />

plâns 2010.–<strong>2011</strong>.gadam.<br />

LR Saeima 4.martâ pieòçma Grozîjumus “Zinâtniskâs darbîbas likumâ”:<br />

100


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

- precizçtas valsts emeritçtâ zinâtnieka statusa pieðíirðanas vispârîgâs normas un<br />

atcelti aizliegumi emeritçtâ zinâtnieka darba apmaksai no valsts zinâtnes budþeta;<br />

- valsts zinâtniskajai institûcijai pieðíirtas tiesîbas izmantot intelektuâlo îpaðumu<br />

(t.sk. patentus), kas radies valsts budþeta finansçtas zinâtniskâs darbîbas rezultâtâ, kad<br />

tiks pieòemtas izmaiòas un papildinâjumi vçl vairâkos likumdoðanas aktos, u.c.<br />

Ir arî vçl viens bûtisks grozîjums ðajâ Likumâ – saistîts ar <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes<br />

padomi (LZP). Bija iecerçts, ka turpmâk LZP priekðsçdçtâjs bûtu Ministru prezidents,<br />

kâ tas ir vairâkâs citâs valstîs. Ja ðî iecere tiktu realizçta, tad lielâ mçrâ bûtu novçrsta<br />

Latvijai raksturîgâ negatîvâ situâcija, kad par zinâtnes attîstîbu un tâs rezultâtu<br />

izmantoðanu atbild daþâdas ministrijas, un ne vienkârði ministrijas, bet gan daþâdu<br />

politisko partiju ietekmç atrodoðâs ministrijas.<br />

Ðîs ministrijas parasti nespçj saskaòot savas darbîbas prioritâtes un zinâtniskos<br />

mçríus. Bija iecerçts, ka Ministru prezidents varçtu visu to saskaòot un bûtiski<br />

pozitîvi ietekmçt. Tomçr Likums arî pçc paðreizçjiem grozîjumiem ðo normu nesatur.<br />

Iemesli Atliek minçt. Vai nu valdîba paðreizçjos krîzes apstâkïos neuzskata zinâtni<br />

par prioritâti, kura jâakcentç. Vai vçl sliktâk – kâ tas ir bijis jau daudzus gadus –<br />

politiskajâm partijâm vienkârði nav intereses par zinâtni, jo zinâtne nedod momentânu<br />

(kamçr ðîs partijas ir pie varas) ne ekonomisku, ne politisku efektu, kuru var izmantot<br />

Saeimas vçlçðanâs u.tml. Tagad politiíi mums norâda, ka zinâtnieku ir par maz, lai<br />

viòi veidotu vçrâ òemamu elektorâtu vçlçðanâm.<br />

Toties tagad jaunâ Likuma norma liek <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes vadîbu uzticçt<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas deleìçtam pârstâvim, saglabâjot zinâtnisku LZP virsvadîbu.<br />

Grozîjumi „Zinâtniskâs darbîbas likumâ” paredz arî mainît paðreizçjo <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtnes padomes struktûru. Tagad padomes sastâvâ bûs arî ministriju deleìçti<br />

pârstâvji. Cerçsim, ka ðî pârstâvniecîba nesareþìîs lçmumu pieòemðanas procesu, kâ<br />

tas bija pagâjuðajâ gadâ ar zinâtnes prioritâðu izstrâdi un apstiprinâðanu. Tad katra<br />

ministrija „ vilka deíîti uz savu pusi” un rezultâtâ zinâtnes prioritâtes skaitliski<br />

samazinâjâs, bet saturiski paplaðinâjâs.<br />

Jûnija sâkumâ notiks <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes ekspertu vçlçðanas. Attiecîbâ uz<br />

ekspertiem gribu atzîmçt vçl vienu birokrâtisku pretrunu. Zinâtnieki par LZP<br />

ekspertiem no sava vidus ievçl kvalificçtus cilvçkus, kuriem viòi uzticas. Savukârt<br />

KNAB un Izglîtîbas un zinâtnes ministrija viòiem neuzticas un pa visu varu meklç<br />

intereðu konflikta pazîmes. Savukârt ekspertu „vçtîðana” pagarina projektu ekspertîzes<br />

procesu par daudziem mçneðiem.<br />

Lai izslçgtu ekspertu iespçjamos intereðu konfliktus, Zinâtnes padome sadarbîbas<br />

projektu ekspertîzei piesaistîja ârvalstu zinâtniekus. Bet to var darît tikai ar<br />

fundamentâlo pçtîjumu projektiem. Jâapzinâs, ka to nedrîkst darît ar projektiem, kuri<br />

101


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

satur nâkamo patentspçjîgo risinâjumu idejas, un tâdas diemþçl ir valsts pçtîjumu<br />

programmas. Respektîvi, nâkotnç jâorientçjas kâ uz starptautisko ekspertîzi, tâ arî uz<br />

sakârtotu paðmâju ekspertîzi. Bet kâ realizçt sakârtotu paðmâju ekspertîzi – vai mçs to<br />

vispâr spçjam... mazas valsts <strong>Latvijas</strong> apstâkïos ar nelielu zinâtnieku skaitu<br />

30.martâ Ministru kabinets pirmo reizi izskatîja analîtisko Ekonomikas ministrijas,<br />

Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas sastâdîto Informatîvo ziòojumu „Lisabonas stratçìijas<br />

mçríu sasniegðanas novçrtçjums”.<br />

Ja mçs vçl atceramies, tad kâdreiz Nacionâlâs Lisabonas programmâ bija izvirzîts<br />

mçríis paaugstinât valsts un sekmçt privâtâ sektora ieguldîjumu zinâtniskajâ darbîbâ<br />

un attîstîbâ, sasniedzot pçtniecîbai un attîstîbai (P&A) pieðíirto finansçjumu lîdz 3%<br />

no IKP. Tika prognozçts, ka 2010.gadâ sasniegsim 1,5% no IKP. Tagad minçtajâ<br />

novçrtçjumâ teikts, ka ðâdu 1,5% lîmeni sasniegsim tikai 2015.gadâ un arî tad tas bûs<br />

ES struktûrfondu finansçjuma apguves rezultâtâ. Bet ne no privâtâ biznesa P&A<br />

finansçjuma, kâ tas ir attîstîtâs valstîs ar normâli attîstîtu industriju, kâ, piemçram,<br />

Somijâ.<br />

Izglîtîbas un zinâtnes ministrija ir uzsâkusi strukturâlâs reformas zinâtnes konkurçtspçjas<br />

paaugstinâðanai, veicot valsts zinâtnisko institûtu konsolidçðanu, vienlaicîgi<br />

ar augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes uzlaboðanu. Minçto reformu rezultâtâ paredzçts<br />

izveidot 10 valsts nozîmes pçtniecîbas centrus, kuru attîstîbai plânots izmanot ERAF<br />

finansçjumu ar bûtisku privâtkapitâla piesaisti. Ðâda uzòçmçju piesaiste zinâtnei ir<br />

teorçtiski apsveicama, bet krîzes apstâkïos praktiski grûti realizçjama.<br />

Lai sekmçtu zinâtnes konkurçtspçjas paaugstinâðanos, Izglîtîbas un zinâtnes<br />

ministrija sadarbîbâ ar ES Zinâtniskâs un tehniskâs pçtniecîbas komiteju (CREST) un<br />

Eiropas Komisiju 2009.gada nogalç organizçja neatkarîgu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes, tehnoloìiju<br />

un inovâciju sistçmas ekspertîzi. Ekspertîzes rezultâtâ 2010.gada 25.martâ tika<br />

prezentçts ziòojums un sniegtas rekomendâcijas <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes, tehnoloìiju un<br />

inovâciju sistçmas uzlaboðanai. Jâatzîmç gan, ka galvenâ rekomendâcija no ES<br />

ekspertu puses bija: piesaistît <strong>Latvijas</strong> zinâtnei daudz vairâk lîdzekïu. Tad bûtu<br />

iespçja realizçt arî kâdu no ieteiktiem zinâtnes organizatoriskiem modeïiem. Kâ to<br />

izdarît, to eksperti atstâja mûsu paðu rokâs. Varbût tâpçc, ka tas ir ES augsta ranga<br />

komisijas dokuments, ir cerîba, ka pret to uzmanîgi izturçsies arî <strong>Latvijas</strong> valdîba.<br />

Apstâkïos, kad <strong>Latvijas</strong> zinâtnes finansçjums no valsts budþeta pagâjuðâ gada<br />

laikâ bûtiski samazinâjâs, likâs, ka kaut cik mûs glâbs ES struktûrfondi... Diemþçl nç.<br />

Spçkâ ir vecu vecâ patiesîba: kur nauda, tur íîviòi un strîdi... Arî zinâtniekiem.<br />

„Cilvçkresursu piesaiste zinâtnei” ES struktûrfondu aktivitâtes uzsâkðana ievilkâs 12<br />

mçneðu garumâ. Arî jaunâs valsts pçtîjumu programmas savu gaitu uzsâka pagâjuðâ<br />

gada decembrî – bet nav iesâktas vçl ðodien. Tik lçna valsts pçtîjumu programmu<br />

virzîba atjaunotâs <strong>Latvijas</strong> valsts vçsturç vçl nav piedzîvota.<br />

102


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Iemesli Neprecîzi sastâdîti nolikumi, pârspîlçtas prasîbas sakarâ ar iespçjamiem<br />

intereðu konfliktiem, konkursu zaudçtâju sûdzîbas.<br />

Kas Latvijai un mûsu zinâtnei ðobrîd ir pats galvenais Tâ ir ekonomiskâs<br />

situâcijas stabilizçðanâs, valsts ekonomiskâ attîstîba. Diemþçl tie nav vienkârði<br />

jautâjumi.<br />

Latvija, Eiropa, pasaule – ïoti mainîjuðâs salîdzinâjumâ ar vai kaut vai nesenajiem<br />

deviòdesmitajiem gadiem. Un galvenâ izmaiòa ir tâ, ka Eiropas Savienîbâ mums<br />

praktiski nav robeþu, mûsu cilvçkiem, tai skaitâ zinâtniekiem, ir absolûta pârvietoðanâs<br />

brîvîba.<br />

Katru mçnesi mçs zaudçjam valsts intelektuâlo potenciâlu, jo katru mçnesi nâk<br />

klât ES valstu piedâvâjumi iesaistîties jaunatvçrtajâs zinâtniskajâs programmâs ar<br />

desmitiem un simtiem reiþu lielâku finansçjumu nekâ tas pieejams Latvijâ. Ko mums<br />

darît<br />

Bet jautâjumus bez atbildçm uzdot ir viegli . Daudz grûtâk ir rast atbildi, kâ<br />

rîkoties tâlâk Arî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija pagaidâm neredz Latvijai vajadzîgo<br />

optimâlo risinâjumu. Savâs pilnsapulcçs, Senâtâ, speciâlâs sçdçs kopâ ar <strong>LZA</strong><br />

Ekonomikas institûtu mçs esam analizçjuði situâciju. Secinâjums viennozîmîgs –<br />

jâmeklç jaunas kooperçðanâs formas.<br />

Tikai viens piemçrs. Apstâkïos, kad pilnîbâ netiek novçrtçts <strong>Latvijas</strong> zinâtnes<br />

potenciâls un tâ iespçjas, ir bûtiska mûsu paðu zinâtnieku iniciatîva izveidot Inovatoru<br />

apvienîbu ar akadçmiíi Ivaru Kalviòu priekðgalâ. Inovatoru apvienîba ir izvirzîjusi par<br />

mçríi apvienot tos uzòçmçjus un zinâtniekus, kuri ir ieinteresçti inovatîvâ darbîbâ, lai<br />

dotu ieteikumus valdîbai. Jau izstrâdâtie ieteikumi paredz zinâtnes infrastruktûrai<br />

paredzçto ES naudu novirzît tieði inovatîvâs infrastruktûras atjaunoðanai.<br />

Otra Inovatoru apvienîbas iniciatîva paredz – dibinât inovatîvâs darbîbas atbalsta<br />

fondu ar nosacîjumu, ka peïòa atgrieþas paðâ fondâ. Cerçsim, ka valdîba atbalstîs<br />

inovatoru ieteikumus.<br />

Mçs visi uzmanîgi sekojam notikumu attîstîbai <strong>Latvijas</strong> ekonomikâ. Ðíiet, parâdâs<br />

pirmâs pazîmes tâs atlabðanai – pat apstâkïos, kad paði raþoðanas apjomi turpinâja<br />

samazinâties.<br />

2009.gada pçdçjâ ceturksnî eksporta pieaugums uzrâdîja pozitîvas tendences<br />

un arî turpmâkajos mçneðos eksportu labvçlîgi varçtu ietekmçt ârçjâ pieprasîjuma<br />

palielinâðanâs, kas saistîta ar globâlâs izaugsmes atjaunoðanos un ârçjâ<br />

tirgus stabilizçðanos. Tâtad cerîba ir.<br />

103


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Rudens pilnsapulce 25. novembrî<br />

Ievadvârdus sacîja <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis. Tika pasniegta <strong>LZA</strong> Lielâ<br />

medaïa LU rektoram akadçmiíim Mârcim Auziòam. Laudatio laureâtam sacîja<br />

akadçmiíis Ruvins Ferbers. <strong>LZA</strong> Lielâs medaïas laureâts nolasîja akadçmisko lekciju<br />

„Par kvantu fiziku un ne tikai....”. Notika <strong>LZA</strong> jaunu locekïu vçlçðanas. Par<br />

akadçmijas îstenajiem locekïiem tika ievçlçti Andris Ozols, Nikolajs Sjakste, Pçteris<br />

Ðipkovs un Grigorijs Veinbergs, par ârzemju locekïiem Alvis Brâzma (bioinformâtika),<br />

Oskars Fejs (Faix) (koksnes íîmija), Aleksandrs Ðïugers (fizika), Ralejs<br />

Tepfers (inþenierzinâtnes), goda locekïiem – tçlniece Arta Dumpe un enerìçtiíis<br />

Namejs Zeltiòð. Par korespondçtâjlocekïiem ievçlçti Edgars Âbele (íîmija), Guntis<br />

Bârzdiòð (informâtika), Mâra Grudule (literatûrzinâtne), Zaiga Kriðjâne (ìeogrâfija),<br />

Aivars Lejnieks (medicîna), Juris Purâns (fizika), Kaspars Târs (bioloìija), Irina<br />

Pilvere (ekonomika). Diskusijâ piedalîjâs <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle Tatjana Koíe,<br />

akad. Baiba Rivþa, Tâlavs Jundzis un Andrejs Siliòð. Pilnsapulce pieòçma<br />

paziòojumu.<br />

Pilnsapulci atreferçja Dr.chem. A.Edþiòa<br />

<strong>LZA</strong> prezidenta Jura Ekmaòa ievadvârdi<br />

Atbilstoði sekretariâta informâcijai, mûsu pilnsapulcç piedalâs pietiekams<br />

daudzums akadçmijas locekïu – proti, kvorums ir.<br />

Saskaòâ ar Zinâtòu akadçmijas statûtiem Rudens pilnsapulce galvenokârt ir jaunu<br />

locekïu vçlçðanu pilnsapulce. Bet saskaòâ ar labu tradîciju ðajâ pilnsapulcç mçs<br />

godinâm kâdu no <strong>Latvijas</strong> izcilâkajiem zinâtniekiem – pasniedzam <strong>LZA</strong> Lielo medaïu<br />

un noklausâmies viòa akadçmisko lekciju.<br />

Bet neaizmirsîsim: aiz loga ir ieildzis rudens, pareizâk jau agra ziema ar pirmo<br />

sniegu, ðo svçtdienu mçs aizdegsim pirmo svecîti adventes vainagâ. Tas ir laiks, kad<br />

jâvçrtç padarîtais ðajâ gadâ, valsts pçtniecisko programmu izpildîtâjiem IZM prasa<br />

organizçt paveiktâ sabiedrisko apsprieðanu un atskaiðu iesniegðana, jânodroðina<br />

informâcijas plûsma un stratçìiju izstrâde topoðiem Valsts nozîmes pçtniecîbas<br />

centriem un daudz kas vçl ir jâpadara.<br />

Tajâ pat laikâ <strong>Latvijas</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes organizatoriskâ un finansiâlâ situâcija<br />

mainâs ne tikai pa gadiem, bet jau pa nedçïâm. Mums atkal ir jauna Saeima un jauna<br />

Valdîba. Ðobrîd notiek, kâ raksta avîzçs, „kârtçjâ ârkârtas MK sçde”, kurâ piedalâs arî<br />

tie ministri, kuri bija uzlûgti uz mûsu ðodienas ZA sçdi.<br />

104


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

Tâdçï es gribçtu sâkt ar zinâtnes finansçjuma jautâjumu – diemþçl tradicionâlo<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes problçmu.<br />

Ðobrîd, <strong>2011</strong>.gada zinâtnes budþeta apsprieðanas kontekstâ, atkal kïûst aktuâla<br />

vecâ anekdote, proti: pa meþu jâj cînîtâjs par sociâlo taisnîbu Robins Huds. Viòð<br />

ierauga, ka pretî nâk <strong>Latvijas</strong> zinâtnieks. Nu Robins Huds pavisam apjûk – vai<br />

zinâtniekam naudu jâdod, vai jâatòem. Ðâdâs ðaubâs dzîvo arî mûsu politiíi – zinâtnei<br />

lîdzekïus dot vai atòemt.<br />

Apstâkïos, kad visu grieþ un aicina vçl vairâk savilkt jostas, rezonansi vçl nav<br />

guvis viens no Centrâlâs statistikas pârvaldes un Eirostata tikko publicçtajiem<br />

cipariem: <strong>Latvijas</strong> zinâtnes finansçjums iekðzemes kopprodukta procentu vienîbâs ir<br />

nokritis no 0.61 – 2008.gadâ uz 0.45 – 2009.gadâ. 2010.gada statistika vçl nav<br />

publicçta.<br />

Uzzinot ðâdus skaitïus, parasti gribam salîdzinât, kâ klâjas kaimiòiem 2008.–<br />

2009. gadâ. Igaunijai zinâtnes finansçjums ðajâs iekðzemes kopprodukta procentu<br />

vienîbâs turpinâja pieaugt: no 1.29 uz 1.42, arî Lietuvai –no0.80 uz 0.84.<br />

Cik liels ir zinâtnes finansçjums absolûtos skaitïos (izmantosim salîdzinâðanai<br />

eiro). Tad <strong>Latvijas</strong> zinâtnes finansçjums 2009.gadâ bija 85 milj., Igaunijas zinâtnes<br />

finansçjums 2009.gadâ bija 197 milj. (2,3 reizes vairâk), Lietuvas zinâtnes finansçjums<br />

2009.gadâ bija 222 milj. (2,6 reizes vairâk). Ja ðis summas pârrçíinâtu uz<br />

vienu iedzîvotâju, vai vienu zinâtnieku, tad starpîba izskatîtos vçl traìiskâka..<br />

Vai kâds no mûsu 20 neatkarîbas gadu politiíiem ir gatavs atbildçt par nespçju<br />

stratçìiski virzît valsts inovatîvu attîstîbu, kâds gatavs atbildçt ar to kaut vai mistisko<br />

politisko atbildîbu Nevis iztikt ar atrunu – tâ sanâca!<br />

Liela daïa vainas jâuzòemas arî zinâtniekiem, it îpaði ekonomikas zinâtnes<br />

pârstâvjiem par sabalansçtu prognoþu trûkumu. Bet pagaidâm <strong>Latvijas</strong> ekonomikas<br />

zinâtniekus visai enerìiski aizvieto Starptautiskâ Valûtas fonda u.c. ierçdòi.<br />

Ko darîjusi <strong>LZA</strong> Bez kârtçjâs sarakstes par zinâtnes iespçjâm, ð.g. maijâ mums<br />

notika Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas rosinâta diskusija par zinâtnes un<br />

tautsaimniecîbas mijiedarbîbas problçmâm. Ðai iniciatîvai bûs arî turpinâjums. Paliek<br />

gan jautâjums – kas vçlas secinâjumus uzklausît Finanðu, Ekonomikas u.c.ministriju<br />

lîmenî<br />

Tradicionâls sadarbîbas partneris savu iespçju robeþâs mums vienmçr bijusi IZM,<br />

gan mûsu akad. locekles prof. T.Koíes, gan iepriekðçjo tâ ministru un IZM kolçìu<br />

personâs.<br />

Cerams, ka ðodien sveicot, R.Broka kungu IZM ministra amatâ, mçs arî gûsim<br />

labu sadarbîbas partneri.<br />

105


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Pagaidâm par <strong>2011</strong>.gada zinâtnes budþetu vien zinâms, ka IZM atkal ir uzlikta<br />

norma ... ðoreiz ietaupît 4 miljonus latu <strong>2011</strong>.gada budþetâ, no tâ 165 000 LVL<br />

jâietaupa zinâtnei. Kâ jaunais ministrs Rolands Broks rîkosies ...<br />

Valsts zinâtnes budþeta pçdçjo gadu smago griezienu it kâ vajadzçja kompensçt ar<br />

ES Struktûrfondiem. Pagaidâm tas notiek lçni – mûsu birokrâtiskâ maðinçrija<br />

pagaidâm vienkârði netiek ar to galâ, un ne jau tâpçc, ka viòi slikti strâdâtu. Viòi<br />

strâdâ savu iespçju robeþâs, bet pieredze un rezultâti nâk ar laiku, un ðo vienkârðo<br />

patiesîbu savâ laikâ nebija ieplânojusi <strong>Latvijas</strong> valdîba. Tâ rezultâtâ no ES<br />

Struktûrfondu 2007.–2013. gadiem paredzçtiem LVL 169 milj., ðâ gada beigâs, t.i.,<br />

4gados bûs apgûti 10% no pieðíîruma. Pârçjos 90% (t.i., LVL 150 milj.) jâapgûst<br />

atlikuðos 2 gados.<br />

Tomçr zinâtnç arî par ðiem lîdzekïiem ir uzsâktas vai tiks sâktas vairâkas bûtiskas<br />

Struktûrfondu aktivitâtes, kas pagaidâm gan ne seviðíi ietekmç kopîgos zinâtnes<br />

finansçjuma râdîtâjus, bet bûtiski maina <strong>Latvijas</strong> zinâtnes nâkotnes kopainu un<br />

zinâtnieku noskaòojumu. Tikai daþi piemçri.<br />

1. Beidzot noslçguma fâzç ir Kompetences centru atbalsta programma.<br />

Îstenojot ðo programmu, tiek prognozçts, ka lîdz 2015.gadam finansçtos kompetences<br />

centros atbalstîs vismaz 50 pçtniecîbas projektus, kas ietver sadarbîbu starp komersantiem<br />

un zinâtniskajâm institûcijâm, radot jaunas darbavietas kompetences centros<br />

un piesaistot privâtâ sektora finansçjumu pçtniecîbai un attîstîbai vismaz 16 miljonu<br />

latu apmçrâ. Ðî summa reâli visgrûtâk prognozçjama.<br />

2. Veikta zinâtnisko institûciju ranþçðana un uzsâkta 30 valsts zinâtnisko institûtu,<br />

valsts augstskolu un valsts augstskolu zinâtnisko institûtu pçtniecîbas infrastruktûras<br />

modernizçðana, koncentrçjot zinâtni un pçtniecîbu atseviðíos un pastâvîgos zinâtnes<br />

centros – Valsts nozîmes pçtniecîbas centros. Ðâds centrs ir zinâtnisko institûciju<br />

sadarbîbas ietvars zinâtnes resursu koncentrçðanai Eiropas lîmeòa pçtniecîbai. Paredzçta<br />

centra vajadzîbâm kopçjas infrastruktûras izveide un institûciju konsolidâcija.<br />

Paredzçts lîdz <strong>2011</strong>.gadam izveidot deviòus centrus.<br />

Ðo centru izveidoðanai izmantos ES Struktûrfondu naudu, tiek plânots, ka sagatavoðanas<br />

process (konkurss un konkrçtu priekðlikumu izskatîðana, lîgumu noslçgðana)<br />

varçtu beigsies <strong>2011</strong>.gada beigâs – 2012.gada sâkumâ.<br />

3. Bûtiskas pârmaiòas paredzçtas arî augstskolu sistçmâ.<br />

2009.gadâ tika dots starts ES Struktûrfondu aktivitâtei „Augstâkâs izglîtîbas<br />

iestâþu telpu un iekârtu modernizçðana studiju programmu kvalitâtes uzlaboðanai,<br />

tajâ skaitâ nodroðinot izglîtîbas programmu apgûðanas iespçjas arî personâm ar<br />

funkcionâliem traucçjumiem”. Lîdz 14.09.2010 noslçgtas 30 vienoðanâs ar augstskolâm<br />

par kopçjo summu LVL 100 milj. Ðîs aktivitâtes realizçðana ne tikai ietekmçs<br />

augstâkâs izglîtîbas apmâcîbas procesu, bet arî bûtiski paaugstinâs zinâtnisko pçtîjumu<br />

106


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

kvalitâti. Piemçram, <strong>Latvijas</strong> Universitâtei tiks izveidots jauns, mûsdienîgi vienots<br />

studiju un zinâtniskâ darba centrs (Dabaszinâtòu Akadçmiskais centrs Toròakalnâ).<br />

Vienlaicîgi arî vairâkâs universitâtes fakultâðu çkâs tiks iegâdâts aprîkojums, iekârtas<br />

un tehnoloìijas prioritâro virzienu studiju darba nodroðinâðanai. Projekta ilgums lîdz<br />

2014. gada 30. septembrim (54 mçneði). Projekta kopçjâs izmaksas <strong>Latvijas</strong> Universitâtç<br />

ir plânotas LVL 22,5 milj. apmçrâ. Analogs projekts top Íîpsalâ RTU<br />

vajadzîbâm LVL 19 milj. apmçrâ, u.c. Protams, katrai universitâtei bûs sava<br />

jaunceltne, jo nekâda kooperçðanâs gan nav paredzçta.<br />

Aicinu arî mûsu ðodienas sçdes diskusijas daïâ ES Struktûrfondu iespçjas analizçt<br />

detalizçtâk, jo ðis ir jautâjums par <strong>Latvijas</strong> zinâtnes ilgtspçju.<br />

Jautâjums, ko es uzstâdîju sâkumâ: kad îsti nâkotnç mçs nonâksim pie normâla<br />

zinâtnes finansçjuma Padomâsim par iespçjâm!<br />

Zinâtnes finansçjumam Latvijâ ir 3 galvenâs sastâvdaïas:<br />

valsts budþeta finansçjums<br />

privâto uzòçmumu (biznesa) finansçjums<br />

ârvalstu (galvenokârt ES SF) finansçjums<br />

Mçs visi labi atceramies mûsu akad. prof. I.Druvietes iniciatîvu par 2005.gada<br />

Zinâtniskâs darbîbas likuma normu, ka katru gadu jâpaaugstina valsts budþeta<br />

finansçjums par 0.15% no iekðzemes kopprodukta (Zinâtniskâs darbîbas likuma<br />

33.panta 2.punkts). Kolçìi Igaunijâ un Lietuvâ mûs apskauda par ðâdu ierakstu<br />

likumâ. Bet ar 2009.gada budþetu ðî norma ir iesaldçta, uz cik gadiem... Nezinu...<br />

Ðíiet, vismaz lîdz 2015.gadam. Vispirms jâatgrieþas pie 2006. – 2008.gada lîmeòa.<br />

Vai <strong>2011</strong>.gadâ mûs sagaida palielinâjums, vai paliks 2010.gada lîmenis, vai vçl<br />

samazinâjums – ðobrîd uz to atbildes vçl nav tâpat kâ manis minçtam Robinam<br />

Hudam. Secinâjums: pagaidâm nav cerîbu uz valsts budþeta bûtiskâm pieauguma<br />

iespçjâm.<br />

Vienîgais, ko dara Valda Dombrovska vadîtâ iepriekðçjâ un tagadçjâ valdîba, tie ir<br />

epizodiski nodroðinâjumi lîdzfinansçjumam atseviðíu ES Struktûrfondu finansçto<br />

programmu apguvei.<br />

Par privâto finansçjumu. Vai ir cerîbas, ka <strong>Latvijas</strong> gadîjumâ privâtais finansçjums<br />

pieaugs Ir, bet ðîs cerîbas ir nelielas. Pçdçjo 10 gadu laikâ maz kas ir mainîjies.<br />

Mums nav spçcîgas rûpniecîbas, un tajâ, kas ir, inovatîvo firmu ir tikai ap 19%.<br />

Paliek ES Struktûrfondu finansçjums 2007.–2013.gadam un turpmâk cerîba uz<br />

jaunveidojamo programmu „ES 2020”. Zinâma cerîba ir tâ, ka pateicoties tam, ka no<br />

2007.–2013.gada ES Struktûrfondu finansçjumam iztçrçti tikai 10% , tuvâkos gados<br />

107


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

zinâtnç vajadzçtu ieplûst bûtiskâm summâm, kurâm gan jâatrod lîdzfinansçjums.<br />

Pârrçíins uz iekðzemes kopprodukta % dod apmçram 0.4. Kopâ ar valsts budþeta un<br />

privâto finansçjumu tas maksimâli zinâtnei dos ap 0.8%, kas mums jau bija<br />

2007.gadâ. Un vairâk mums avotu pârskatâmâ nâkotnç nav. Atcerçsimies, ka vidçjais<br />

zinâtnes finansçjums ES 2008.gadâ bija 1.9%. Tiesa programmâ ES 2020 zinâtnei<br />

solîts 2020.gadâ dot 1,5% no IKP, lai gan mûsu izvçrtçjumâ vairâk par 0,7% nav kur<br />

òemt.<br />

Protams, negribçtu beigt ðo ievadu ar pesimistisku noti. <strong>Latvijas</strong> zinâtnieki turpina<br />

aktîvi strâdât. <strong>LZA</strong> jau sâk apzinât ðâ gada labâko zinâtnisko rezultâtu TOP 10 un<br />

tâdu sasniegumu ir daudz. Aizstâvçto doktora disertâciju skaits ðogad pieaudzis par<br />

20–25% (sasniegts pâri par 200 promocijas darbiem). Simtiem jauno zinâtnieku strâdâ<br />

ES Cilvçkresursu programmâ. 114 ERAF projektu kontrakti ðajâs dienâs tiek<br />

parakstîti VIAA (Valsts izglîtîbas attîstîbas aìentûrâ), un daudz kas cits, ko iepriekð<br />

minçju.<br />

Aizvakar <strong>Latvijas</strong> Televîzijas 5. kanâls bija organizçjis diskusiju par zinâtnes<br />

nepiecieðamîbu Latvijâ. Patîkami, ka apmçram puse telefona aptaujas dalîbnieku<br />

uzskatîja, ka zinâtne jâfinansç no budþeta, jo tâ vienîgâ var nodroðinât zinâtniski<br />

tehnisko progresu valstî. Tâtad mûsu darbu vçl pamana.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pilnsapulces paziòojums<br />

Ekonomiskâ un finansiâlâ krîze un tâs izsauktâ zinâtnes finansçjuma samazinâðana<br />

valsts budþetâ vairâk nekâ divas reizes (no 36 miljoniem latu 2008.gadâ uz 16, 5<br />

miljoniem 2010.gadâ) radîjuði nopietnu situâciju <strong>Latvijas</strong> zinâtnç. Mçs atpaliekam ne<br />

tikai salîdzinâjumâ ar tâ sauktajâm vecajâm Eiropas Savienîbas valstîm, bet arî<br />

salîdzinâjumâ ar tuvâkajiem kaimiòiem. Kopçjais <strong>Latvijas</strong> zinâtnes finansçjums ir divas<br />

reizes mazâks nekâ Igaunijas zinâtnes finansçjums. Tas samazinâjies lîdz aptuveni<br />

0,45% no IKP kâdreiz plânoto 1,5% vietâ. Zinâtnes finansçjums no privâtajiem<br />

lîdzekïiem mûsu valstî, kurâ nav lielo raþotâju, ir niecîgs. Par bûtisku regresa<br />

lîdzsvarojumu varçtu uzskatît ES struktûrfondu lîdzekïus, taèu lîdz 2010. gada beigâm<br />

labâkajâ gadîjumâ tiks apgûti tikai aptuveni 10% no iespçjamâ 2010. – 2013. gada<br />

finansçjuma. Tie neapðaubâmi dod un dos jûtamu efektu atseviðíu zinâtnes<br />

raksturojumu uzlaboðanai. Piemçram, pateicoties ðim finansçjumam, 2010. gadâ ir<br />

aizstâvçtas vairâk nekâ 200 doktora disertâcijas. Ar ES struktûrfondu atbalstu uzsâkti<br />

arî citi bûtiski projekti, t.sk. 2012.–2013.gadâ notiks zinâtnes infrastruktûras<br />

modernizâcija valsts nozîmes pçtniecîbas centros.<br />

108


<strong>LZA</strong> PILNSAPULCES<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes attîstîbas perspektîvas vairâk nosaka nevis kâds atseviðís<br />

râdîtâjs, bet efektîvi strâdâjoðas zinâtniskas institûcijas, kuru darba rezultâti kalpos<br />

<strong>Latvijas</strong> valsts attîstîbai un starptautiskajai atzinîbai. Krîzes laikâ uz ðo mçríi var<br />

virzîties, ideâli saskaòojot atseviðías finansçjuma plûsmas: saturâ, teritoriâli, laikâ.<br />

Nepiecieðama valsts ieinteresçtîba, pozitîvâ attieksme un pietiekams zinâtnes<br />

finansçjums no budþeta lîdzekïiem. Plâni turpinât valsts budþeta finansçjuma<br />

samazinâðanu zinâtnç var novest tikai pie tâ, ka sagatavotie jaunie zinâtòu doktori<br />

Latvijâ darbu neatradîs un atseviðíi panâkumi sinerìisku efektu neizraisîs.<br />

Aicinâm atbildîgâs ministrijas atsâkt pakâpenisku valsts budþeta finansçjuma<br />

palielinâðanu zinâtnei, precizçt <strong>Latvijas</strong> zinâtnes mçríus un uzdevumus ilgstoðâ<br />

periodâ, kâ arî âtrâk un bez liekas birokratizâcijas realizçt ES finansçjuma apguvi.<br />

Rîgâ, 2010.gada 25.novembrî<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas prezidents Juris Ekmanis<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas ìenerâlsekretârs Valdis Kampars


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Ilmârs Rimðçviès (<strong>Latvijas</strong> Bankas prezidents)<br />

<strong>Latvijas</strong> ekonomiskâ situâcija un nâkotnes izredzes<br />

Lekcija nolasîta <strong>LZA</strong> pilnsapulcç 2010.gada 8. aprîlî<br />

Man ir patiess prieks un gods ðodien uzstâties ar izvçrstu<br />

referâtu par <strong>Latvijas</strong> ekonomisko situâciju, izredzçm un izaicinâjumiem.<br />

Lai varçtu runât par ðîm lietâm, vçrts atcerçties, kâ tas notika,<br />

kâpçc Latvija paðlaik atrodas tur, kur atrodas, kâdas Latvijai bija<br />

izvçles iespçjas 2008. gada nogalç, vai iets pa pareizo ceïu, vai<br />

bija alternatîvas. Pçc tam paraudzîsimies, kâdas ir nâkotnes<br />

izredzes un izaicinâjumi. Lai tas bûtu pilnîbâ saprotams, mçìinâðu<br />

ðodien ieskicçt, kâ viss notika.<br />

Latvija pievienojâs Eiropas Savienîbai 2004. gadâ – eiforiju, kas tobrîd valdîja,<br />

droði vien visi atceramies. Kontekstâ ar iestâðanos NATO Latvijâ sâka ieplûst ârvalstu<br />

investîcijas.<br />

Tajâ laikâ neviens neðaubîjâs, ka Latvija varçtu 2008. gadâ ieviest eiro, jo<br />

pievienoðanâs Eiropas Savienîbai nozîmçja arî pievienoðanos Ekonomikas un<br />

monetârajai savienîbai visîsâkajâ laikâ. Centrâlajai bankai kopâ ar valdîbu bija lûgts<br />

izdarît visu, lai nodroðinâtu nepiecieðamos priekðnoteikumus, kas ietvçra arî lata<br />

atsaisti no Starptautiskâ Valûtas fonda norçíinu groza un piesaisti eiro. Piesaiste<br />

notika pçc tirgus kursa.<br />

110


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

2005. gada sâkums un vasara faktiski bija tas lûzums, kad <strong>Latvijas</strong> valdîba zaudçja<br />

kontroli pâr tautsaimniecîbâ notiekoðajiem procesiem. Latvijâ ieplûda nauda pa visiem<br />

kanâliem! (1) Bankas izsniedza kredîtus (eiro kredîtu procentu likme bija 1–2%).<br />

(2) Valsts budþets nevienu gadu nebija sabalansçts – tas bija ar deficîtu, nerunâjot<br />

par to, ka budþetâ bûtu pârpalikums.<br />

111


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

(3) Ârvalstu tieðâs investîcijas, (4) Eiropas Savienîbas struktûrfondi, (5) ârvalstîs<br />

strâdâjoðo naudas pârvedumi – tas viss “karsçja” <strong>Latvijas</strong> ekonomiku.<br />

Hipotekârâs kreditçðanas temps vairâkus gadus pçc kârtas sasniedza vai<br />

pârsniedza 100%, ârvalstu investîciju apjoms katru gadu palielinâjâs, sasniedzot<br />

arvien jaunus rekordus. Ïoti lielas bija Eiropas Savienîbas fondu lîdzekïu ieplûdes,<br />

ârvalstîs strâdâjoðo naudas ieplûdes Latvijâ pat pçc vispieticîgâkajiem aprçíiniem<br />

sasniedza 2.5% no IKP.<br />

112


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Tas viss veicinâja ïoti straujo ekonomikas izaugsmi, kâdu ðajâ laikâ nepiedzîvoja<br />

neviena Eiropas valsts. Te Latvija bija lîdere arî Baltijas valstu vidû. Toreiz uzskatîja:<br />

tas ir labi, viss ir kârtîbâ; Latvijai, kas ir atpalikusi valsts, ðis ir laiks, kad panâkt<br />

pârçjâs Eiropas valstis. 12% IKP gada pieaugums – tâ ir lieliska izaugsme, 15% bûtu<br />

vçl labâk, 18% – bûtu izcili.<br />

Ir maz valstu, kuras tik brutâli iznîcinâjuðas savu konkurçtspçju, kâ to darîja<br />

Latvija.<br />

113


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Produktivitâte aizvadîtajos gados faktiski tikpat kâ nav palielinâjusies, kamçr<br />

darba alga katru gadu pieauga par 25%, atseviðíos gados – pat par 30% un 33%.<br />

Nekur neatrast tâdu situâciju, kad viena valsts 3.5 gados dubulto valsts sektorâ<br />

strâdâjoðo algas — un arî privâtajâ sektorâ ir spiesti sekot —, tâdçjâdi padarot<br />

uzòçmumus nekonkurçtspçjîgus.<br />

Nav jâbrînâs, ka tagad uzòçmçjiem ir tik grûti, viòiem nav naudas, lai palîdzçtu<br />

zinâtnei, piedaloties ar finansçjumu daþâdu projektu izstrâdç. Tekoðâ konta deficîts jeb<br />

importa pârsvars pâr eksportu sasniedza katastrofâlu lîmeni, cilvçki brînîjâs un<br />

nevarçja to saprast, seviðíi ârvalstîs, jo gudrâs grâmatâs rakstîts, ka tekoðâ konta<br />

deficîts nedrîkst pârsniegt 6% – nepaies ilgs laiks, kad sagrûs nacionâlâ finanðu<br />

sistçma, banku sektors un nacionâlâ valûta.<br />

114


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Vai <strong>Latvijas</strong> Banka varçja kaut ko darît tajâ laikâ Ïoti minimâli. Ja nu vienîgi vçl<br />

aktîvâk kritizçt valdîbu, kritizçt daþâdus budþeta ieòçmumu prognoþu variantus,<br />

mçìinât padarît ðos aizòçmumus mazliet dârgâkus.<br />

Bet sektors, kurâ <strong>Latvijas</strong> Banka darbojâs, bija saistîts ar latu, kuri tajâ laikâ<br />

nevienu neinteresçja. Visas aizòemðanâs notika eiro! Ja bankas vçlçjâs, mâtesbankas<br />

tos piedâvâja neierobeþotâ daudzumâ, tiklîdz bija apgûti iepriekðçjie lîdzekïi. <strong>Latvijas</strong><br />

banku sektors 2004., 2005., 2006. un 2007. gadâ faktiski nekreditçja <strong>Latvijas</strong><br />

tautsaimniecîbu, nekreditçja uzòçmumus. Tas vienkârði dalîja naudu, pat zvanot<br />

cilvçkiem uz mâjâm, pârdodot ðos produktus un saòemot prçmijas par to, cik daudz<br />

naudas izdalîts.<br />

Kâdi ir iespçjamie krîzes risinâjumi<br />

2008. gada beigâs Latvijâ bija unikâla situâcija. Uzreiz bija skaidra recepte,<br />

seviðíi ârzemniekiem, ka Latvijai jâdevalvç lats, – cita varianta neesot. Ïoti primitîva,<br />

vienkârðota, absolûti garâmejoða rekomendâcija – cilvçki varbût pat nebija bijuði<br />

Latvijâ, nezinâja, kâds ir <strong>Latvijas</strong> banku sektors, kâda ir naudas vçsture, cik atvçrta ir<br />

<strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîba [cik liela ir importa komponente mûsu eksportâ].<br />

Mums <strong>Latvijas</strong> Bankâ ðíiet, ka esam ïoti daudz skaidrojuði, bet es atïaujos vçlreiz<br />

nosaukt iemeslus un argumentus, kâpçc devalvâcija nekâdâ gadîjumâ nerisinâtu<br />

<strong>Latvijas</strong> problçmas. Ne jau devalvçjot nacionâlo valûtu, atrisinâtos visas problçmas,<br />

kas veidojuðâs Latvijâ aizvadîtajos 5–6 gados un pat vçl ilgâk. Neatradâm nevienu<br />

argumentu, kâpçc devalvâcija dotu kâdu pozitîvu rezultâtu un kâ tâ izvestu Latviju no<br />

ðîs grûtâs un sareþìîtâs situâcijas.<br />

115


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Tieði pretçji – haoss, kâds iestâtos Latvijâ, nebûtu paredzams. Bankâm naudu<br />

nespçtu atdot cilvçki un komercsabiedrîbas, banku sektors bankrotçtu, maksâjumu<br />

sistçmas apstâtos, un tajâ brîdî inflâcija, importa sadârdzinâðanâs un raþoðanas kritums<br />

principâ ir sekundâri.<br />

<strong>Latvijas</strong> izvçle pasaules finanðu krîzes laikâ bija algu samazinâðana.<br />

Jûs teiksiet – nu nav jau tâ, ka bija tikai viena izvçle… Latvijai ðî bija vienîgâ<br />

izvçle! Kâ citâdi var vçrst par labu visas problçmas, kas tik ilgus gadus netika<br />

risinâtas, kâ vien atgrieþoties pie tâda finansçðanas lîmeòa, kâdu Latvija pati spçj<br />

uzturçt. Domâju, ka visgrûtâkais laiks bija pagâjuðajâ gadâ, kad vçl nebija pirmo<br />

ekonomikas atkopðanâs asnu, kas parâdîja, ka ðî pieeja darbojas, kad vçl nebija<br />

apstâjies bezdarba pieaugums, kad nebija redzams, ka eksports sâk atveseïoties. Mçs<br />

116


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

katru dienu lasâm avîzçs un redzam televîzijâ – cilvçki Latvijâ ir gudri, gaiði, un man<br />

nav ðaubu, ka viòi redz risinâjumus, kâ efektivizçt un optimizçt to lîdzekïu<br />

izlietojumu, kuri paðlaik pieejami Latvijai, tâs institûcijâm. Budþeta izdevumi<br />

samazinâti lîdz 2007. gada lîmenim, kaut gan ieòçmumi ir 2006. gada lîmenî:<br />

ieòçmumu un izdevumu starpîba nav bûtiski sarukusi.<br />

Mazliet pakavçðos pie tâ, kas gaida Latviju. Runâjot par pirmajâm pozitîvajâm<br />

iezîmçm, ðis attçls diezgan uzskatâmi râda, ko par mums domâ pasaule, finanðu tirgi.<br />

<strong>Latvijas</strong> problçma lielâ mçrâ bija tâ, ka brîdî, kad Latvijâ tika gatavots 2009. gada<br />

budþets, pasaule skaidri redzçja, ka mçs nespçjam ðo budþetu finansçt. Tâpçc procentu<br />

likmes tirgos sâka paaugstinâties. Paðâs gada beigâs tika saòemta nauda no<br />

Starptautiskâ Valûtas fonda un tirgi mazliet nomierinâjâs, bet ne uz ilgu laiku. Tas,<br />

kas notika 2009. gada vasarâ, bija neaprakstâms – procentu likmes sasniedza 30%!<br />

Bija atseviðíi darîjumi tirgos, gan uzbrûkot latam, gan mçìinot destabilizçt <strong>Latvijas</strong><br />

finanðu sistçmu. Cilvçki bija gatavi aizòemties naudu par 120–170% gadâ cerîbâ, ka ðî<br />

finanðu sistçma sabruks un viòi varçs viegli atdot savu 120% latu kredîtu un pat<br />

nopelnît.<br />

Tiklîdz <strong>Latvijas</strong> valdîba pieòçma 2009. gada budþeta grozîjumus, ðî procentu lîkne<br />

pavçrsâs uz leju ar nelielu pauzi pagâjuðâ gada rudenî. Taèu atlika <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

Saeimai decembrî pieòemt 2010. gada budþetu, lai tirgi noticçtu, ka Latvija spçj, ka<br />

117


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Latvija iet pareizajâ virzienâ. Ja palûkojas uz ðîm procentu likmçm, tâs tagad ir vçl<br />

zemâkas nekâ pirms krîzes.<br />

Ðis attçls raksturo milzîgâs ðíçres starp darba raþîgumu, produktivitâti un darba<br />

algas pieaugumu. Kamçr tâs nebûs pilnîgi aizvçruðâs, bûs grûti runât par to, ka<br />

<strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîba ir konkurçtspçjîga.<br />

Skaidrs, ka investori analizç Latvijâ notiekoðos procesus, vçrtç un redz, ka lietas<br />

attîstâs pareizajâ virzienâ. Jûs teiksiet – nu un kas, ka viòi analizç Bet viòi arî<br />

iegulda, viòi arî bûs tie, kas radîs jaunas darba vietas, kas sâks kaut ko raþot. Latvijâ<br />

veidosies jauna nodokïu bâze, samazinâsies bezdarbs, Latvijai nevajadzçs maksât tik<br />

lielu naudu bezdarbniekiem un daþâdos pabalstos.<br />

Jau ir pirmâs pazîmes, ka atveseïojas eksports – tas notiek neticami strauji. Nav ne<br />

mazâko ðaubu, ka arî ðajâ gadâ tas uzrâdîs pozitîvas tendences. Pçdçjie trîs ceturkðòi<br />

pârspçj visas gaidas, un eksporta lîmenis sasniedz pirmskrîzes lîmeni.<br />

118


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Savukârt ðis attçls parâda, ka <strong>Latvijas</strong> uzòçmçji, neraugoties uz to, ka pasaules<br />

tirgi paðlaik stagnç un nav gatavi daudz ko iepirkt, pamazâm faktiski atjauno savu<br />

konkurçtspçju un spçjuði iespiesties ðajos tirgos un palielinât pârdoðanas apjomu.<br />

119


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Medicînas valodâ to varçtu salîdzinât ar slimnieka temperatûru: tie vairs nav 39°C<br />

vai 40°C, bet vismaz 45°C! Vçrotâjam no malas nav saprotams, kâ ar tik lielu tekoðâ<br />

konta deficîtu valsts vçl spçj vadît savas finanses. Arî paðlaik daudzi vçl pareìo, ka<br />

Latviju gaida sabrukums…<br />

Pastarpçm viena gada laikâ ir notikuðas pârmaiòas. Tekoðâ konta deficîts vçl 2008.<br />

gadâ bija 13%, bet aizvadîtajâ gadâ – 9.4%, un tuvâkajos gados tas bûs pârvçrties par<br />

pârpalikumu. Nekâ sareþìîta tur nav. Ne jau <strong>Latvijas</strong> eksports pilnîbâ nebija<br />

konkurçtspçjîgs, bet lielâs kapitâla ieplûdes Latvijâ finansçja milzu importu. Lai cik<br />

stipri un konkurçtspçjîgi bûtu bijuði <strong>Latvijas</strong> uzòçmumi, Latvija nespçja pilnîbâ segt<br />

tekoðâ konta deficîtu – tçriòi par importu bija lielâki nekâ eksporta ieòçmumi. Tiklîdz<br />

izdevâs apturçt nepamatoti lielo pârfinansçto importu, gada laikâ esam atgriezuðies<br />

pozitîvâ teritorijâ.<br />

120


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Budþeta pieòemðana atjaunojusi arî noguldîtâju uzticîbu, un, lai cik grûti paðlaik ir<br />

finanðu apstâkïi, nauda pamazâm atgrieþas bankâs. Visbeidzot – par nâkotnes<br />

izredzçm un izaicinâjumiem.<br />

Pirmais un pats galvenais – vai Latvija sasniegusi izaugsmes zemâko punktu Nç,<br />

nav. Saskaòâ ar mûsu aprçíiniem pirmais kopprodukta kâpums ceturkðòa griezumâ<br />

varçtu notikt 2010. gada vidû, 3. ceturksnî. Òemot vçrâ to, ka Latvijâ gaidâmas<br />

vçlçðanas, diskusijas par nâkamâ gada budþetu, gribu bût piesardzîgs: ar to nepietiks,<br />

121


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

lai 2010. gadâ bûtu pozitîva izaugsme. Diemþçl IKP ðogad saruks aptuveni par 3%, un<br />

tikai nâkamgad <strong>Latvijas</strong> IKP atkal palielinâsies. Inflâcija mums paðlaik problçmas<br />

nerada, bet, runâjot par nâkotni, ir svarîgi, lai inflâcija bûtu kontrolçta un nepârsniegtu<br />

1–2% lîmeni.<br />

Pats galvenais izaicinâjums ir <strong>2011</strong>. gada budþets. Lai gan parlaments jau trîs<br />

reizes veicis nozîmîgus budþeta grozîjumus un tam bijusi ïoti pozitîva nozîme<br />

situâcijas stabilizçðanâ, mçs vçl neesam atrisinâjuði visas problçmas. <strong>Latvijas</strong> valsts<br />

2009. gada budþeta deficîts bija 9.0%, ðajâ gadâ tas labâkajâ gadîjumâ varçtu bût<br />

8.5%.<br />

122


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Tas nozîmç, ka mçs tçrçjam aptuveni 1.1 mljrd. latu nenopelnîtas naudas gadâ.<br />

Naudas, kuras mums nav. Negribu jûs pârâk aizkavçt ar skaitïiem, bet vienkârðs un<br />

viegli saprotams aprçíins – nâkamgad IKP tiek plânots aptuveni 12.6 mljrd. latu<br />

apmçrâ, un, pamatojoties uz to, var plânot, kâdi varçtu bût ieòçmumi un izdevumi.<br />

Skaidri redzams, ka IKP konsolidçtajâ bilancç veidojas aptuveni 1.2 mljrd. latu<br />

deficîts. Naudas aizdevçjiem esam apsolîjuði: ja budþeta deficîts nebûs lielâks par<br />

6.0% no IKP, pakâpeniski atgriezîsimies uz ilgtermiòâ noturama finansçðanas ceïa.<br />

Valdîbas parâds ïoti bîstami tuvojas 60% no IKP. Paðlaik mûs neinteresç abstrakti<br />

skaitïi, mûs interesç procentu maksâjumi par ðâ parâda apkalpoðanu. Mums nav<br />

naudas zinâtnei, veselîbas aprûpei un izglîtîbai, jo pieaug parâda apkalpoðanas<br />

izmaksas. Skaitïi runâ paði: mçs samaksâjam veselîbas aprûpes vai izglîtîbas budþetu<br />

tikai procentu maksâjumos vien. 2012. gadâ 300 milj. latu tiks izlietoti parâda<br />

apkalpoðanai. Latvija ilgtermiòâ to vairs nevar atïauties.<br />

123


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Nâkamais attçls râda, kâ Latviju uztver ârvalstu investori.<br />

Ðis riska mçrîðanas indikators atspoguïo varbûtîbu, ka attiecîgâ valsts noteiktâ<br />

laikâ nespçs pildît savas parâdsaistîbas. Latvija paðlaik ir pati riskantâkâ. Taèu ðeit<br />

redzams stâvoklis 18. martâ. Paðlaik valsts, kas ir pilntiesîga Ekonomikas un<br />

monetârâs savienîbas dalîbniece, – Grieíija – ir riskantâka nekâ Latvija.<br />

124


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

Latvija pusotru gadu atradusies investoru acîs visriskantâko un visvairâk kritizçto<br />

valstu vidû, bet tagad noticis lûzums. Kâpçc Grieíijâ situâcija nav uzlabojusies, bet<br />

Latvijâ ir cerîba, ka valdîba rîkosies, ka valdîba redz izeju no krîzes, parâdîjuðies<br />

<strong>2011</strong>. gada budþeta pirmie aizmetòi, kas radîjuði finanðu tirgos pârliecîbu, ka <strong>Latvijas</strong><br />

tautsaimniecîba veiksmîgi atveseïosies.<br />

Ko, laikus pieòemot <strong>2011</strong>. gada budþetu, iegûs <strong>Latvijas</strong> valsts Izzudîs neziòa un<br />

spekulâcijas. Stabilizçsies ârçjais parâds. Atjaunosies konkurçtspçja. Mûsu uzòçmçji<br />

spçs ne tikai raþot, bet arî pârdot, maksât vairâk nodokïu, cilvçki spçs vairâk pirkt,<br />

atjaunosies iekðçjais patçriòð, uzlabosies reitingi.<br />

125


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Kâda ir atðíirîba starp Igauniju un Latviju <strong>Latvijas</strong> reitings vçl ir spekulatîvajâ<br />

kategorijâ (zem melnâs svîtras), un tas nozîmç, ka Latvija ir ïoti riskanta valsts.<br />

Latvijai var aizdot, bet procentu likmes ir divreiz, trîsreiz augstâkas nekâ valstîm,<br />

kuras atrodas virs ðîs melnâs svîtras. Procentu likmju starpîba starp Latviju un Lietuvu<br />

un Latviju un Igauniju ir divi, trîs un pat èetri procentu punkti.<br />

Tie nav abstrakti skaitïi! Attiecîbâ uz <strong>Latvijas</strong> valsts ârçjo parâdu tie veido ïoti<br />

lielas konkrçtas summas, ko <strong>Latvijas</strong> valsts nevis novirza tautsaimniecîbas attîstîbai,<br />

bet vienkârði parâda samaksai. Piecas pakâpes mûs ðíir no Igaunijas reitinga, un paies<br />

gadi, kamçr mçs to panâksim. Negribu bût pesimists, bet mani kolçìi saka, ka tie var<br />

bût 20 vai 25 gadi... Tâ Latvija maksâ par aizvadîtajos gados ïoti sakarsçto<br />

ekonomiku. Jaunas investîcijas un jaunas darba vietas ir tas, kas Latvijai<br />

nepiecieðams. Nav citu zâïu <strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîbas problçmu risinâðanai kâ<br />

savlaicîga un skaidra <strong>2011</strong>. gada budþeta pieòemðana.<br />

Kas notiks, ja budþets netiks pieòemts laikus Atjaunosies spekulâcijas, ka fiskâlâ<br />

konsolidâcija notiks nevis uz izdevumu samazinâðanas, bet gan uz nodokïu<br />

paaugstinâðanas rçíina, palielinâsies ârçjais parâds un procentu maksâjumi,<br />

neuzlabosies konkurçtspçja, mazinâsies ekonomiskâ aktivitâte un budþeta ieòçmumi,<br />

netiks radîtas jaunas darba vietas.<br />

Nobeigumâ daþi vârdi par eiro ievieðanu. Tâ paðlaik nav pati svarîgâkâ lieta, bet<br />

eiro zinâmâ mçrâ bûs balva par to, ka Latvija beidzot bûs izpildîjusi mâjasdarbu,<br />

atgriezusies pie sabalansçta, ilgtermiòâ uzturama finansçðanas veida.<br />

126


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

2014. gads tieðâm varçtu bût ïoti reâls termiòð. Igaunijai paðlaik ir noslçdzoðâs<br />

sarunas ar Eiropas Centrâlo banku un Eiropas Komisiju par to, lai nâkamâ gada<br />

sâkumâ ieviestu eiro un aizmirstu jebkâdu nenoteiktîbu, kas saistâs ar finanðu un<br />

valûtas sistçmas stabilitâti. Latvija izjutîs negatîvas sekas no tâ, ka daudzas<br />

investîcijas aizplûdîs uz Igauniju, jo Igaunijâ bûs eiro. Ja <strong>Latvijas</strong> budþeta deficîts<br />

nâkamajâ gadâ bûs 6% no IKP un 2012. gadâ, òemot vçrâ, ka tautsaimniecîba<br />

attîstîsies, sasniegs 3% no IKP, ja tiks izpildîti visi Mâstrihtas kritçriji (tas varçtu bût<br />

2012. gada beigâs, 2013. gada sâkumâ), 2014. gadâ Latvija varçtu ieviest eiro. Ja tas<br />

nenotiks, mçs paliksim pelçkajâ zonâ. Eiro ievieðana nav paðmçríis. Eiro bûs instruments,<br />

lai piesaistîtu Latvijai vairâk investîciju, lai Latvijâ tiktu maksâti augstâki<br />

nodokïi, lai Latvija spçtu daudzos sektoros pârtraukt preèu ar zemu pievienoto vçrtîbu<br />

raþoðanu un raþot preces ar augstu pievienoto vçrtîbu. Bûtu ïoti þçl, ja Latvija palaistu<br />

garâm ðo iespçju. Vçlâk inflâcija noteikti palielinâsies, iespçjams, sâks augt arî ârçjais<br />

parâds, un varbût tad eiro varçs ieviest tikai 2017., 2018. vai pat 2020. gadâ.<br />

Akadçmiíis Kurts Ðvarcs<br />

Radiâcijas fizikas pçtîjumi: no Salaspils Atomreaktora<br />

lîdz Darmðtates Smago jonu paâtrinâtâjam<br />

Lekcija nolasîta <strong>LZA</strong> sçdç 2010.gada 16.jûnijâ. Videoierakstu sk. <strong>LZA</strong> interneta<br />

lapâ – saite (http://www.lza.lv/lekcijas/<strong>LZA</strong>_sede_16.06.2010/index.htm)<br />

Radiâcijas fizikas eksperimenti <strong>LZA</strong> Fizikas institûtâ tika<br />

uzsâkti pagâjuðâ gadsimta 60. gadu sâkumâ. Pçtîjumu virziens bija<br />

sârmu metâlu halogenîdu kristâlu (NaCl, KCL, LiF) radiolîzes<br />

procesi. Paralçli eksperimentiem tika veidota arî tehniskâ bâze tâlâkiem<br />

pçtîjumiem: kristâlu audzçðanas iekârtas, optiskâ spektroskopija<br />

(ari vakuuma UV), EPR, elektronu mikroskopija u.c. Paraugu<br />

apstaroðanai izmantoja Salaspils atomreaktoru un gamma-staru<br />

kontûru, kâ arî elektronu paâtrinâtâju (5 MeV). LiF kristâlu<br />

apstaroðana atomreaktorâ, pateicoties kodolreakcijâm 6Li(n,<br />

4He)3T, deva iespçju pçtît radiolîzes procesus pie ïoti lielâm absorbçtâm enerìijâm.<br />

Zinâtniskâ virziena veidoðanâ piedalîjâs laboratorijas vadoðie lîdzstrâdnieki J. Ekmanis,<br />

V. Gotlîbs, J. Kristapsons un A. Ozols (sk. [1–4, 9, 10]). Zinâtniskajâ darbâ aktîvu<br />

dalîbu òçma arî reaktora tehniskais personâls (D. Kalniòð. K. Baltmugurs u.c.). Cieða<br />

sadarbîba zinâtniskajâ darbâ izveidojâs ar J. Tîlika radiâcijas íîmijas laboratoriju [12].<br />

Ðo pçtîjumu rezultâti regulâri tika publicçti vietçjos un starptautiskos izdevumos [1 –<br />

3] un vçlâk tika apkopoti monogrâfijâ [4]. Laboratorijâ aspiranturâ tika sagatavoti<br />

kadri arî augstskolâm, no kurâm îpaði jâmin Daugavpils Pedagoìiskais institûts<br />

127


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

(pirmais aspirants A. Podiòð [2]). Par laboratorijas pçtîjumu starptautisko rezonansi<br />

liecina to sistemâtiskais apraksts enciklopçdijâ „Gmelin Handbook of Inorganic<br />

Chemistry” [6]. Ðo pçtîjumu rezultâti tika arî izmantoti smago jonu radiâcijas efektu<br />

interpretâcijai LiF kristâlos [7, 8]. Fundamentâlie pçtîjumi LiF kristâlos (V. Gotlîbs,<br />

Z. Grants, A. Ïuðina) deva arî iespçju izstrâdât termoluminiscento dozimetru<br />

„TELDE” staru terapijai medicînâ (kopâ ar prof. J. Nemiro, RMI).<br />

70. gadu sâkumâ tika uzsâkti optiskâ ieraksta procesu pçtîjumi neorganiskos<br />

materiâlos. Blakus sârmu metâlu halogenîdu kristâliem, eksperimentos izmantoja arî<br />

elektrooptiskos materiâlus (LiNbO 3 , LiTaO 3 ) un halkogenîdu pusvadîtâjus (As 2 S 3 ,<br />

As 2 Se 3 ,Sb 2 S 3 ,Sb 2 Se 3 ). Svarîgâkie eksperimentu rezultâti apkopoti monogrâfijâs [9 –<br />

11]. Optiskâ ieraksta un hologrâfijas pçtîjumi daþâdos materiâlos padziïinâja gaismas<br />

inducçto procesu izpratni dielektriíos un pusvadîtâjos. Monogrâfija [10] un A. Ozola<br />

zinâtniskâ aktivitâte sekmçja hologrâfijas attîstîbu Latvijâ.<br />

Literatûras norâdes uz laboratorijas lîdzstrâdnieku publikâcijâm (P. Augustova,<br />

V. Gerbredera, Z. Granta, M. Grûbes, J. Kalniòa, V. Laizâna, D. Lûða, A. Ïuðinas,<br />

I. Manikas, T. Meþa, V. Paðçvièa, F. Pirogova, D. Popeles, S. Rabðas, M. Reinfeldes,<br />

P. Stradiòa, J. Ðuòina, J. Tetera, A. Vîtola u.c.) ir dotas monogrâfijâs [4, 5, 9, 10, 11].<br />

Smago jonu radiâcijas fizikas institûts Darmðtatç (GSI Darmstadt) blakus<br />

galvenajam pçtniecîbas virzienam kodolfizikâ un elementâro daïiòu fizikâ attîsta arî<br />

radiâcijas pçtîjumus cietâs vielâs. Smago jonu izraisîtie procesi cietâs vielâs ir<br />

izklâstîti pârskatos [13, 14]. Âtro smago jonu enerìijas pârnese dielektriíos notiek ar<br />

Kulona mijiedarbîbas palîdzîbu. Ar tâs starpniecîbu smagie joni vielâ inducç âtro<br />

elektronu plazmu, kura gala rezultâtâ reþga atomus ierosina vai nobîda, radot defektus<br />

un to agregâtus vai arî fâþu pârejas, tai skaitâ amorfizâciju [13, 14]. LiF kristâlos<br />

smagie joni ierosina atomus, un defekti tiek radîti ar eksitonu mehânisma palîdzîbu [5,<br />

14, 15]. Defektu veidoðanâs un to agregâcija LiF kristâlos ir atkarîga no jonu enerìijas<br />

un enerìijas zuduma lieluma (dE/dx), absorbçtâs dozas vai fluences (, joni/cm 2 )un<br />

no apstaroðanas temperatûras. Aplûkosim ðos procesus LiF, kas apstarots ar daþâdiem<br />

joniem no vieglâ 12C oglekïa jona lîdz smagajiem 197Au, 208Pb vai 238U joniem pie<br />

8 K un 300 K [16–19].<br />

Apstarojot ar joniem, kuriem enerìijas zudumi dE/dx ir mazâki par 10 keV/nm,<br />

defektu (krâsu centru) veidoðanâs notiek lîdzîgi kâ pie âtro elektronu vai rentgenstaru<br />

iedarbîbas, un krâsu centru sadalîjums ap âtro jonu trajektoriju ir samçrâ homogçns.<br />

Apstarojot ar joniem, kuriem dE/dx ir lielâks par 10 keV/nm, defektu ìenerçðanâs<br />

procesi jonu trekâ stipri atðíiras: treka centrâ (ar radiusu 1–2 nm) izveidojâs<br />

cilindriska defektu agregâtu zona (angliski „core”), ap kuru veidojâs lielâka (ar<br />

râdiusu 10–50 nm) punktveida defektu zona ar parastajiem krâsu centriem (angliski<br />

„halo”). Jaunas paradîbas tika novçrotas, apstarojot kristâlus pie 8 K [20–22]. Pie<br />

zemâm temperatûrâm apstaroðana ar viegliem joniem (12C, 50Ti) notiek lîdzîgi kâ pie<br />

128


AKADÇMISKÂS LEKCIJAS<br />

rentgenstaru iedarbîbas – defektu ìenerçðanâs efektivitâte ir zemâka nekâ pie 300 K.<br />

Turpretim apstaroðana ar smagajiem joniem (197Au, 208Pb u.c.) pie temperatûras 8 K<br />

ir efektîvâka nekâ pie 300 K. Ðo parâdîbu var izskaidrot ar lokâlu temperatûras<br />

pieaugumu jonu trekâ, kas sekmç Frenkeïa pâru separâciju un tâdçjâdi palielina krâsu<br />

centru ìenerçðanâs efektivitâti [5, 22, 23, 24].<br />

Jâatzîmç, ka GSI Darmstadt uztur plaðus zinâtniskos sakarus ar vairâk nekâ 30<br />

daþâdiem institûtiem. Ðajâ sadarbîbâ iekïaujas arî LU Cietvielas fizikas institûts<br />

(I.Manika, J. Maniks), kas jonu izraisîto mehânisko îpaðîbu pçtîðanâ ieòem vadoðu<br />

vietu starptautiskâ mçrogâ [25].<br />

Izmantotâ literatûra<br />

[1] Â. È. Ãîòëèá, ß. Æ. Êðèñòàïñîí, Ê. Ê. Øâàðö, Þ. À. Ýêìàíèñ. Êîëëîèäàëüíûå öåíòðû è<br />

ïðîöåññû ðàäèîëèçà â ùåëî÷íî-ãàëîèäíûõ êðèñòàëëàõ. – Ðèãà: Çèíàòíå, 1973. Âûï. 7.<br />

Ñòð. 143–196.<br />

[2] K. Schwartz, A. J. Vitol, A. Podin, D. O. Kalnin, Yu. A. Ekmanis. Radiation effects in pile<br />

irradiated LiF. Phys. Stat. Sol.18 (1966) 897.<br />

[3] Yu. Ekmanis, F. V. Pirogov, K. K. Schwartz. The process of colloidal center formation in alkali<br />

halide crystals during irradiation. Radiation Effects 7 (1983) 199.<br />

[4] Ê. Ê. Øâàðö, Þ. À. Ýêìàíèñ. Äèýëåêòðè÷åñêèå ìàòåðèàëû: Ðàäèàöèîííûå ïðîöåññû è<br />

ðàäèàöèîííàÿ ñòîéêîñòü. Ðèãà: Çèíàòíå, 1989.<br />

[5] ×. Á. Ëóùèê, À. ×. Ëóùèê. Ðàñïàä ýëåêòðîííûõ âîçáóæäåíèé ñ îáðàçîâàíèåì äåôåêòîâ â<br />

òâåðäûõ òåëàõ. Ìîñêâà, Hàóêà, 1989.<br />

[6] Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry. Berlin: Springer.<br />

[7] K. Schwartz, M. V. Sorokin, A. E. Volkov et al. Li colloids in heavy-ion-irradiated LiF crystals<br />

after thermal annealing. GSI Annual Report 2009. Darmstadt, 2010.<br />

[8] A. T. Davidson, K. Schwartz, J. D. Comins et al.Vacuum ultraviolet absorption and ion<br />

track effects in LiF crystals irradiated with swift ions. Phys. Rev. B 66 (2002) 214102.<br />

[9] Ê. Ê. Øâàðö, Â. È. Ãîòëèá, ß. Æ. Êðèñòàïñîí. Îïòè÷åñêèå ðåãèñòðèðóþùèå ñðåäû. Ðèãà:<br />

Çèíaòíå, 1976.<br />

[10] K. Ðvarcs, A. Ozols. Hologrâfija – revolûcija optikâ. Rîga: Zinâtne, 1975.<br />

[11] K. Schwartz. The Physics of Optical Recording. Heidelberg: Springer, 1994.<br />

[12] Þ. Ç. Àâîòèíüø, Ë. Ò. Áóãàåíêî, Þ. Ð. Äçåëìå, Þ. Å. Òèëèê. Ëèîëþìèíåñöåíöèÿ. Ðèãà:<br />

Çèíàòíå, 1984.<br />

[13] K. Schwartz, C.Trautmann, R. Neumann. Electronic excitations and heavy-ion-induced processes<br />

in ionic crystals. Nucl. Instr. Meth. B 209 (2003) 73.<br />

[14] N. Itoh, D. M. Duffy, S. Khadshouri, A. M. Stoneham. Making tracks: electronic excitation<br />

role in forming swift heavy ion tracks. J. Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 474205.<br />

[15] K. Schwartz. Electronic excitations and defect creation in LiF crystals. Nucl. Instr. Meth. B<br />

107 (1996) 128.<br />

[16] K. Schwartz, C. Trautmann, T. Steckenreiter et al. Damage and track morphology in LiF<br />

crystals irradiated with GeV ions. Phys. Rev. B 58 (1998) 11232.<br />

129


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

[17] C. Trautmann, K. Schwartz, J. M. Costantini et al. Radiation defects in lithium fluoride induced<br />

by heavy ions. Nucl. Instr. Meth. B 229 (1998) 367.<br />

[18] M. Enculesu, K, Schwartz, C. Trautmann et.al. Heavy ion induced damage in NaCl and KCl<br />

crystals. Nucl. Instr. Meth. B 229 (2005) 397.<br />

[19] K. Schwartz, C. Trautmann, A. S. El-Said et al. Color-center creation in LiF under irradiation<br />

with heavy ions: Dependence on energy loss and fluence. Phys. Rev. B 70 (2004)<br />

184104.<br />

[20] K. Schwartz, A. E. Volkov, K-O. Voss et al. Thermal spike effect on defect evolution in<br />

NaCl irradiated with light and heavy ions at 8 and 300 K. Nucl. Instr. Meth. B 245 (2006)<br />

204.<br />

[21] K. Schwartz, M. Lang, R. Neumann et al. Damage creation in LiF and NaCl crystals irradiated<br />

with swift heavy ions at 8 and 300 K. Phys. Stat. Sol. ( c) 4 (2007) 1105.<br />

[22] K. Schwartz, A. E. Volkov, M. V. Sorokin et al. Effect of electronic energy loss and irradiation<br />

temperature on color-center creation in LiF and NaCl crystals irradiated with swift<br />

heavy ions. Phys. Rev. B 78 (2008) 024120.<br />

[23] A. Lushchik, Ch. Lushchik, K. Schwartz et al. Creatiobn of nanosize defects in LiF crystals<br />

under 5- and 10-MeV Au ions. Phys. Rev. B 76 (2007) 054114.<br />

[24] K. Schwartz, M. V. Sorokin, SA. Lushchik et al. Color center creation in LiF crystals irradiated<br />

with 5- and 10-MeV Au ions. Nucl. Instr. Meth. B 266 (2008) 2736.<br />

[25] I. Manika, J. Maniks, K. Schwartz. Swift-ion-induced hardening and reduction of dislocation<br />

mobility in LiF crystals. J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 074008.<br />

Akadçmiíis Mârcis Auziòð<br />

(<strong>Latvijas</strong> Universitâte)<br />

Par kvantu fiziku un ne tikai ...<br />

Akadçmiskâ lekcija nolasîta 2010.g. 25.novembrî <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmijas pilnsapulcç. Videoierakstu sk. <strong>LZA</strong><br />

interneta lapâ – saite<br />

(http://www.lza.lv/lekcijas/<strong>LZA</strong>_pilnsapulce_25.11.2010/index.htm)<br />

130


<strong>LZA</strong> SÇDES<br />

LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJAS SÇDES<br />

11. marta sçde. <strong>Latvijas</strong> kultûrainava pagâtnç un mûsdienu skatîjumâ<br />

Pçc <strong>LZA</strong> prezidenta Jura Ekmaòa ievadvârdiem referçja <strong>Latvijas</strong> izcilâkie<br />

ainavas un kultûras vçsturnieki. <strong>LZA</strong> kor.loc. Aija Melluma. „Daþâdâ ainava: domas,<br />

pçtîjumi, prakse”. Dr. geogr. Inese Stûre. “Ainavas tuvplâns: cilvçka dzîves telpas<br />

sapraðana”. Ainavu arhitekte Ilze Janele. “Bijuðo muiþu centru kultûrainavas problçmas”.<br />

Akadçmiíis Ojârs Spârîtis. “Dievnami <strong>Latvijas</strong> kultûrvidç”. <strong>LZA</strong> kor.loc. Juris<br />

Urtâns. “Pârdomas par <strong>Latvijas</strong> jûras dibena kultûrainavu”. Akadçmiíis S. Cimermanis.<br />

“Daþas kultûrvçstures dokumentu kopas par <strong>Latvijas</strong> ainavu”.<br />

17. marta <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde LU Matemâtikas un informâtikas institûtâ<br />

Sçdi sagatavoja <strong>LZA</strong> Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïa. Lîdz ar dabas zinâtòu<br />

pçtniekiem sçdç piedalîjâs arî humanitâro un sociâlo zinâtòu pârstâvji, kuri vçlçjâs<br />

vairâk uzzinât par institûtu un tâ piedâvâtajâm skaitïoðanas resursu iespçjâm.<br />

Ar referâtiem par aktuâlâkajiem datorzinâtòu un matemâtikas sasniegumiem un<br />

problçmâm valstî viesus informçja LU MII vadoðie zinâtnieki (<strong>LZA</strong> îstenais loceklis<br />

J.Bârzdiòð un <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïi U.Raitums un F.Sadirbajevs, kâ arî<br />

R.Balodis-Boluþs, I.Opmane un G.Bârzdiòð). Lai iepazîtu LU MII ikdienu, <strong>LZA</strong><br />

pârstâvji apmeklçja Sistçmu modelçðanas un programmatûras tehnoloìiju laboratoriju<br />

un Mâkslîgâ intelekta laboratoriju, kâ arî aplûkoja LU MII serverus, Akadçmiskâ<br />

datortîkla laboratorijas „SigmaNet” klientu apkalpoðanas centru un CERT. NIC.LV<br />

telpas. Noslçgumâ LU Skaitïoðanas tehnikas un informâtikas vçstures muzejâ<br />

interesentus pulcçja muzeja vadîtâjs Andrejs Skuja. Unikâlâ muzeja apmeklçðana un<br />

izcilâ gida stâsti atstâja uz visiem lielu iespaidu.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas izbraukuma sçdes dalîbnieki, iepazinuðies ar LU MII<br />

gatavîbu sagatavot ERAF aktivitâtes 2.1.1.3.2. „Informâcijas tehnoloìiju infrastruktûras<br />

un informâcijas sistçmu uzlaboðana zinâtniskajai darbîbai” projekta<br />

koncepciju, pieòçma lçmumu atbalstît institûta priekðlikumu un ierosina LR Izglîtîbas<br />

un zinâtnes ministrijai apstiprinât LU MII par projekta koordinatoru un uzdot tam<br />

kopâ ar Rîgas Tehnisko universitâti, <strong>Latvijas</strong> Universitâti un Elektronikas un<br />

datorzinâtòu institûtu veikt minçtâ projekta attîstîbas koncepcijas izstrâdi.<br />

131


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

23. aprîïa sçde. Daugavas ekosistçma un tâs ilgtspçjîga attîstîba<br />

Sçdç noklausîjâs un apsprieda 4 referâtus: „Daugavas ekosistçmas izpçte un<br />

ekoloìiskâ kvalitâte (Dr.biol. Gunta Spriòìe, LU, Dr.biol. Elga Parele, LU BI),<br />

„Fitoplanktons kâ Daugavas ekoloìiskâ stâvokïa raksturotâjs” (Dr.biol. Ivars<br />

Druvietis, LU), „Daugavas ûdeòu kvalitâtes ilgtermiòa izmaiòas” (Dr.geogr. Ilga<br />

Kokorîte, LU) un „Daugavas kâ ûdenstransporta sistçmas izveidoðanas potenciâlâ<br />

ietekme uz tâs sateces baseinu un Baltijas jûru” (Dr.biol. Elmîra Boikova, LU BI).<br />

Sçdç pieòçma rezolûciju par <strong>LZA</strong> viedokli par kuìojamâ Daugavas ûdensceïa izveidi,<br />

tajâ teikts:<br />

1. Òemot vçrâ Latvijai saistoðos normatîvos dokumentus**, kâ arî „Daugavas<br />

lokos” izveidotâs NATURA 2000 teritorijas saglabâðanas nepiecieðamîbu, <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija (<strong>LZA</strong>) kategoriski iebilst pret jebkâdu Daugavas ekosistçmas<br />

iespçjamo pârveidi, lai izmantotu Daugavas gultni kâ rûpniecisku transporta kanâlu<br />

uz Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju.<br />

2. Òemt vçrâ vairâku tautsaimnieku apsvçrumus, ka Daugavas pârveidoðana par<br />

kuìojamu upi ekonomiskâ ziòâ ir augstâkâ mçrâ neracionâla un nerentabla. Tâ radîtu<br />

ne tikai neatgriezeniskus ekoloìiskus zaudçjumus, bet arî tradicionâlo dabas ainavu<br />

degradâciju, apdraudçtu Daugavas krastos esoðo pilsçtu un apdzîvoto vietu<br />

kultûrvçsturiskos pieminekïus, pazeminâtu funkcionçjoðo Daugavas HES jaudas.<br />

Ûdens daudzums Daugavâ ir nepietiekams, lai nodroðinâtu lieljaudas kuìu pietiekamu<br />

iegrimi. Gultnes mâkslîga padziïinâðana prasîtu milzîgus ekonomiski neattaisnotus<br />

kapitâlieguldîjumus, papildus òemot vçrâ faktu, ka kanâla ekspluatâcija ziemas<br />

apstâkïos ir apgrûtinâta. <strong>LZA</strong> kategoriski iebilst pret kuìojamu Daugavas ûdensceïu<br />

projektu iekïauðanu jebkâdos <strong>Latvijas</strong> nacionâlâs stratçìijas plânu un vîziju<br />

projektos sakarâ ar ðâdu scenâriju utopisko raksturu.<br />

Daugavas kuìojamâ ceïa îstenoðanas vietâ <strong>LZA</strong> sçdes dalîbnieki atzîst par<br />

nepiecieðamu piesaistît ES lîdzekïus, lai radikâli modernizçtu un uzlabotu dzelzceïu<br />

un autoceïu komunikâciju, nodroðinot Baltijas sasaisti ar ES un NVS valstîm.<br />

3. Ievçrojot pasaules un îpaði Eiropas negatîvo pieredzi, kas gûta pagâjuðâ<br />

gadsimta 60.–70. gados upju pârveidç par transporta sistçmâm, kâ arî òemot vçrâ<br />

Pasaules Bankas un Pasaules dambju komisijas deklarçtâs brîdinâjumu rekomendâcijas<br />

saistîbâ ar jaunu dambju sistçmu un hidroelektrostaciju bûves izraisîtiem<br />

nopietniem riskiem un apdraudçjumiem ne tikai upju un to baseinu dabiskajam ekoloìiskajam<br />

potenciâlam, bet lielâ mçrâ arî cilvçku dzîves kvalitâtei, <strong>LZA</strong> zinâtnieku<br />

nostâja ir – nepieïaut Daugavas nodoðanu koncesijâ uzòçmçju grupas interesçs, lai<br />

veiktu, iespçjams, nelabojamus un pat postoðus upes pârveides pasâkumus.<br />

132


<strong>LZA</strong> SÇDES<br />

4. Òemot vçrâ jau „Treðâs atmodas” laika pamatotos argumentus pret Daugavpils<br />

HES celtniecîbu, atzît LR Saeimas un valdîbas lîmenî Daugavu ar tâs dabisko<br />

tecçjumu par <strong>Latvijas</strong> nacionâlo vçrtîbu, kas maksimâli jâsaudzç.<br />

5. Òemot vçrâ Dabas parkâ „Daugavas loki” un aizsargâjamo ainavu apvidû<br />

„Augðdaugava” saglabâtâs unikâlâs dabas un kultûrvçsturiskâs vçrtîbas, pieprasît<br />

nekavçjoties izvirzît ðo teritoriju iekïauðanai UNESCO Dabas un kultûrvçsturisko<br />

mantojumu sarakstâ un izskatît jautâjumu par Nacionâlâ parka izveidi ðajâs<br />

teritorijâs.<br />

Rezolûcija tika nosûtîta Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un satiksmes<br />

ministram. Pçc informâcijas apmaiòas Satiksmes ministrija paziòoja, ka tâ neatbalsta<br />

un nevirzîs izskatîðanai Ministru kabinetâ A/S „Enerìçtika un ûdens transports” un<br />

A/S „Ûdens enerìçtikas un transporta sistçma Rîga-Hersona-Astrahaòa” piedâvâtos<br />

priekðlikumus Daugavas baseina apsaimniekoðanai.<br />

2010. gada septembrî UNESCO <strong>Latvijas</strong> Nacionâlajai komitejai (LNK) tika<br />

iesniegta nominâcija „Par Aizsargâjamo ainavu apvidu „Augðdaugava” (NATURA<br />

2000) iekïauðanu UNESCO Pasaules mantojuma <strong>Latvijas</strong> nacionâlajâ sarakstâ”. <strong>2011</strong>.<br />

gada janvârî notika UNESCO LNK pârstâvju, pieaicinâto ekspertu un nominâcijas<br />

iesniedzçju vizîte Daugavpilî un Krâslavâ. 25. februârî UNESCO LNK Asambleja<br />

iekïâva minçto objektu UNESCO Pasaules mantojuma <strong>Latvijas</strong> Nacionâlajâ sarakstâ.<br />

14. maija sçde. Zinâtnes popularizçðana sabiedrîbâ<br />

<strong>LZA</strong> Mazajâ zâlç notika <strong>LZA</strong> FTZN organizçta sçde „Zinâtnes popularizçðana<br />

sabiedrîbâ”. Par Astronomijas gada rezultâtiem Latvijâ un pasaulç referçja Dr.sc.<br />

comp. Mârtiòð Gills.<br />

Sçdes lçmums<br />

Par Astronomijas gada rezultâtiem Latvijâ un pasaulç<br />

ANO 62. Ìenerâlâ Asambleja 2009. gadu pasludinâja par Starptautisko Astronomijas<br />

gadu pârliecîbâ, ka tam varçtu bût izðíiroða nozîme sabiedrîbas apziòas<br />

paaugstinâðanâ par astronomijas un fundamentâlo zinâtòu nozîmi ilgtspçjîgâ attîstîbâ.<br />

Tas nozîmç – veicinot piekïuvi vispârçjâm zinâðanâm par dabaszinâtnçm, izbaudot<br />

astronomijas piedâvâto atklâsmes prieku, spçcinot formâlo un neformâlo zinâtòu<br />

apmâcîbas procesus skolâs, ar zinâtnes centru, muzeju un citu atbilstoðu lîdzekïu<br />

palîdzîbu stimulçt studentu pieplûduma pieaugumu ilgtermiòâ zinâtnes un tehnoloìiju<br />

jomâ.<br />

Starptautiskais astronomijas gads SAG2009, kura ietvaros pasâkumi notika 148<br />

valstîs, netika uzskatîts par atseviðíu gadîjuma rakstura notikumu, tas tika paredzçts<br />

133


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

kâ lîdzeklis, lai dibinâtu sadarbîbas struktûras, veiktu ilgstoðas paðpietiekamîbas<br />

aktivitâtes un radîtu inovatîvas koncepcijas astronomijas popularizçðanai.<br />

Latvijâ vairâk nekâ 30 SAG2009 pasâkumos, neskaitot regulâros debess<br />

demonstrçjumus LU Astronomiskajâ tornî un Starspace observatorijâ Râmkalnos,<br />

piedalîjâs vairâki tûkstoði apmeklçtâju. <strong>Latvijas</strong> iedzîvotâjiem interese par astronomijas<br />

jautâjumiem ir, taèu nav nodroðinâtas pietiekamas iespçjas to apmierinât un<br />

attîstît. Skolu rîcîbâ ir 50 teleskopi, no kuriem aktîvi tiek izmantota tikai puse.<br />

Ir pierâdîts, ka noteicoðo lomu sabiedrîbas attieksmç pret zinâtni veido iespaidi un<br />

uzskati, kâdi iegûti un izveidoti skolas gados. Tâdçjâdi, lai atklâtu potenciâlus jauno<br />

pçtnieku un inþenieru talantus, ir nepiecieðams dot iespçju interesantâ un aizraujoðâ<br />

formâ mâcîbu procesâ izzinât vismaz daþas zinâtnes darbîbas sfçras un galvenâs<br />

metodes.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija uzskata, ka ðâdu lomu spçj veikt iepazîðanâs ar<br />

astronomiju. Ðî nodarbe satur labus priekðnosacîjumus vizuâli bagâtam stâstam par<br />

pasaules uzbûvi, cilvçces un zinâtnes izaicinâjumiem, kâ arî kalpo par labu tiltu citu<br />

zinâtòu apguvei.<br />

3. jûnijâ <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde Jaunpiebalgâ „Piebalga <strong>Latvijas</strong> kultûrâ”.<br />

Sçdi organizçja HSZN. Par Piebalgas îpaðo kultûrvçsturisko lomu Latvijâ, par tâs<br />

izcilajiem darbiniekiem, arî par Karlu Eduardu Napjerski referçja akad. Jânis Stradiòð.<br />

Sçdes dalîbnieki iepazinâs ar Emîla Dârziòa muzeju, Jaunpiebalgas Novadpçtniecîbas<br />

muzeju un vidusskolu, Sv. Toma baznîcas atjaunoðanu, Kârïa Zâles veidoto<br />

pieminekli Brîvîbas cîòâs krituðajiem, tikâs ar Jaunpiebalgas novada Domes<br />

priekðsçdçtâju Laimi Ðâvçju un SIA „Piebalgas Alus” valdes priekðsçdçtâju Inâru<br />

Dûklavu.<br />

16. jûnija sçde. <strong>LZA</strong> Lielâs medaïas pasniegðana akadçmiíim Kurtam<br />

Ðvarcam<br />

<strong>LZA</strong> sçde bija veltîta <strong>LZA</strong> Lielâs medaïas 2010.gada laureâtam akadçmiíim<br />

Kurtam Ðvarcam. Tika pasniegta <strong>LZA</strong> Lielâ medaïa, kas pieðíirta par izciliem<br />

darbiem un praktiskiem risinâjumiem radiâcijas fizikâ un hologrâfijâ. Laudatio savam<br />

profesoram teica viens no viòa izcilâkajiem audzçkòiem akadçmiíis Juris Ekmanis.<br />

Laureâts nolasîja akadçmisko lekciju „Radiâcijas fizikas pçtîjumi: no Salaspils<br />

Atomreaktora lîdz Darmðtates Smago jonu paâtrinâtâjam”. Klausîtâju vidû kuplâ<br />

skaitâ bija pulcçjuðies profesora bijuðie studenti, aspiranti un kolçìi no Zinâtòu<br />

134


<strong>LZA</strong> SÇDES<br />

akadçmijas Fizikas institûta, kur viòð vairâk nekâ 30 gadus (1961– 1992) strâdâja<br />

daþâdos amatos: laboratorijas vadîtâjs, zinâtniskais direktors, Salaspils atomreaktora<br />

zinâtniskais vadîtâjs.<br />

23. septembra sçde. Tautas veselîbas nâkotne Latvijâ – problçmas un<br />

konsekvences.<br />

Ar ziòojumiem uzstâjâs veselîbas un ekonomikas eksperti, kuri runâja par tâdâm<br />

nozîmîgâm tçmâm kâ bçrnu veselîbas râdîtâji un mirstîba, dzimstîba un paaudþu<br />

nomaiòa, tâs ietekme uz valsts ekonomiku nâkotnç. Referâtus nolasîja prof.<br />

I. Rumba-Rozenfelde (“ANO Tûkstoðgades attîstîbas mçríu izpilde: starpdisciplinârs<br />

skatîjums uz bçrnu mirstîbu Latvijâ”), organizâcijas „Glâbiet bçrnus” priekðsçdçtâja<br />

Dr.med. I.Ebela (“ANO konvencija par bçrnu tiesîbâm un bçrnu veselîbas râdîtâji<br />

Latvijâ gadu retrospekcijâ”), akad. P.Zvidriòð („Dzimstîba un paaudþu nomaiòa<br />

Latvijâ”) un akad. R. Karnîte („<strong>Latvijas</strong> demogrâfiskâ profila ekonomiskâs sekas”).<br />

Tika pieòemts <strong>LZA</strong> sçdes lçmums:<br />

<strong>LZA</strong> 2010. gada 23. septembra sçdes „Tautas veselîbas nâkotne Latvijâ –<br />

problçmas un konsekvences” dalîbnieki, noklausoties nozaru speciâlistu ziòojumus un<br />

debatçs izteiktos priekðlikumus, konstatçja:<br />

<strong>Latvijas</strong> iedzîvotâju dzimstîbas, bçrnu veselîbas, mirstîbas, paaudþu nomaiòas<br />

râdîtâju apzinâðana un izpçte ir valstiski nozîmîga. Latvijâ bçrnu un mâtes<br />

veselîba un mirstîba ir problçmjautâjumi, bet mirstîbu ietekmçjoðie parametri<br />

lîdz ðim pçtîti nepietiekami.<br />

No pasaules perspektîvas Latvija pieder industriâlo valstu reìionam ar zemu<br />

bçrnu mirstîbu, tomçr Eiropas reìionâ Latvijâ bçrnu mirstîba ir viena no visaugstâkajâm<br />

(èetru sliktâko valstu vidû Eiropas Savienîbâ) un ir augstâkâ<br />

Baltijas valstîs. Bçrnu mirstîbu var ietekmçt daþâdi parametri: sociâlekonomiski<br />

(iekðzemes kopprodukts, nevienlîdzîba ienâkumu sadalç) veselîbas aprûpes<br />

organizâcija (primârâ aprûpe, stacionâru tîkls un pieejamîba, pacientu<br />

lîdzmaksâjuma îpatsvars veselîbas pakalpojumos u.c.), epidemioloìiskâ<br />

situâcija, izglîtîba, migrâcija, u.c.<br />

Latvijâ augstâka nekâ citâs valstîs galvenokârt ir zîdaiòu mirstîba uz noteiktu<br />

perinatâlâ perioda stâvokïu, iedzimtu anomâliju un citu cçloòu (t.s. zîdaiòu<br />

pçkðòâs nâves sindroms) rçíina. Valsts Pçtîjumu programmas „<strong>Latvijas</strong><br />

iedzîvotâju dzîvildzi un dzîves kvalitâti apdraudoðo galveno patoloìiju<br />

zinâtniska izpçte ar multidisciplinâra pçtnieciskâ konsorcija palîdzîbu” ietvaros<br />

noskaidrots, ka bçrnu mirstîba Latvijâ ir îpaði atkarîga no sociâlekonomiskâ<br />

ietvara, tâpat kâ tas ir jaunattîstîbas valstîs.<br />

135


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Bçrnu mirstîba un saðaurinâtâ paaudþu nomaiòas specifika Latvijâ rada labvçlîgus<br />

apstâkïus neatgrieþami lejupslîdoða iedzîvotâju skaita tendencei un<br />

draudus darbaspçka nodroðinâjumam un labklâjîbas mçríu sasniegðanai Latvijâ<br />

jau tuvâkajâ laikâ.<br />

Nolçma:<br />

Atbalstît starpnozaru pçtniecîbu, t.s., valsts finansçtu projektu izveidi, bçrnu<br />

veselîbas, paaudþu nomaiòas, darbaspçka nodroðinâjuma jomâ Latvijâ.<br />

Ierosinât izveidot starpdisciplinâru darba grupu demogrâfisko, t.s., bçrnu veselîbas<br />

un mirstîbas problçmu risinâðanai, iesaistot vadoðos ârvalstu speciâlistus.<br />

11. novembra sçde. Sarunas par teâtri<br />

<strong>LZA</strong> Senâta zâlç notika tradicionâlâ <strong>LZA</strong> sçde. Sarunu uzsâka akad. V. Hausmanis,<br />

raksturojot savus uzskatus un iespaidus par <strong>Latvijas</strong> teâtra mâkslu. Turpinâja:<br />

Baiba Rivþa, Evita Sniedze, Jânis Streiès, Pauls Putniòð. Par teâtra dzîves un<br />

aizvadîtâs sezonas aktualitâtçm izteicâs arî citi teâtra mâkslu mîloðie.<br />

8. decembra sçde. Kurzemes Literatûras un mâkslas biedrîbai – 195<br />

Atsaucoties uz nozîmîga notikuma atceri, <strong>LZA</strong> HSZN un Ì. Eliasa Jelgavas<br />

Vçstures un mâkslas muzejs sarîkoja izbraukuma sçdi Jelgavâ Biedrîba savulaik<br />

dçvçta par Zinâtòu akadçmijas pirmo aizmetni. Ðo kultûras faktu novçrtçja muzeja<br />

direktore Gita Grase, <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis, LLU prorektors Arnis<br />

Mugurçviès. Zinâtniskos ziòojumus nolasîja Dr. med. Valdis Pîrâgs „Brîvmûrniecîba<br />

Latvijâ un tâs saistîba ar Kurzemes Literatûras un mâkslas biedrîbas nodibinâðanu”,<br />

Dr. hist. Armands Vijups ”Kurzemes literatûras un mâkslas biedrîba un arheoloìijas<br />

attîstîba Latvijâ 19.gs.”, Edvarda Ðmite „Artefaktu krâðana, saglabâðana un izpçte kâ<br />

viens no KLMB darbîbas virzieniem”, akad. Jânis Stradiòð „Jelgavas universitâtes 109<br />

dienas”, Dr. philol. Regîna Kvaðîte un Gerda Èepaitiene (Lietuvas Republika) „Jons<br />

Jablonskis: Lietuvâ un Latvijâ”, PhD Ainârs Dimants „Eiropas Þurnâlistikas<br />

observatorijas redzçjums: no „Latvieðu Avîzçm” uz „<strong>Latvijas</strong> Avîzi”. Þurnâlistu<br />

profesionâlâ un nacionâlâ identitâte Latvijâ”, Mihails Gorskis „T. Grothusa uzskati<br />

mûsdienu zinâtnes skatîjumâ”, Ivars Zupiòð „E. K. Eihvalds: paleontoloìijas<br />

pirmsâkums un mûsdienas”.<br />

136


<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

2010. gadâ notika 10 Senâta sçdes.<br />

SENÂTA SÇDES<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 19. janvârî<br />

Senâts apstiprinâja balvu ekspertu komisiju lçmumus par <strong>LZA</strong> vârdbalvu un<br />

balvu jaunajiem zinâtniekiem pieðíirðanu.<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

Akadçmiíu Ilgas Jansones un Tâlava Jundþa atskaiti par Letonikas programmas<br />

rezultâtiem un informâciju par Nacionâlâs identitâtes programmas ievirzi;<br />

Senâts izvirzîja Valsts emeritçtâ zinâtnieka nosaukuma pieðíirðanai ilggadçjo<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas zinâtnisko sekretâri Dr.sc.ing. Ç.Tjûòinu.<br />

Senâts apstiprinâja <strong>LZA</strong> Çtikas komisijas sastâvu: V.Kluða, M.Kûle,<br />

A.Strakovs, P.Zâlîtis, J.Priedkalns, V.Skujiòa.<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 9. februârî<br />

LR izglîtîbas un zinâtnes ministres, <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekles Tatjanas<br />

Koíes informâciju par zinâtnes situâciju Latvijâ 2010.gadâ;<br />

Akadçmiíes Baibas Rivþas ziòojumu “Augstâkâ izglîtîba, zinâtne un uzòçmçjdarbîba<br />

– pamats tautas labklâjîbai”;<br />

Senâts pieðíîra <strong>LZA</strong> Lielo medaïu akadçmiíiem Mârcim Auziòam un Kurtam<br />

Ðvarcam (Vâcija).<br />

Senâts apstiprinâja HSZN 4.februâra sçdes lçmumu un pieðíîra <strong>LZA</strong> goda<br />

doktora grâdu tiesîbu zinâtnçs Jânim Bolim (Dr.h.c.iur.) un goda doktora grâdu<br />

filoloìijâ Lîvijai Volkovai (Dr. h.c. philol.).<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 30. martâ<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

Valsts arhîvu ìenerâldirektora Valda Ðtâla, <strong>Latvijas</strong> Valsts vçstures arhîva<br />

direktora vietnieces Dr.hist. Valdas Pçtersones un <strong>Latvijas</strong> Valsts arhîva<br />

137


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

direktores Dainas Kïaviòas ziòojumus par situâciju <strong>Latvijas</strong> valsts arhîvos un<br />

attîstîbas perspektîvâm saistîbâ ar jauno Arhîvu likumu;<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïa Gunta Zemîða informâciju par situâciju vçstures<br />

þurnâlu izdoðanâ;<br />

Arhîva vadîtâjas Rûtas Skudras informâciju par <strong>LZA</strong> arhîva darbu un<br />

problçmâm;<br />

<strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra akadçmiía Valda Kampara pârskatu par <strong>LZA</strong> darbîbu<br />

2009.gadâ.<br />

Senâts pieðíîra A.Balklava balvu zinâtnes popularizçðanâ Dr.sc.comp.<br />

Mârtiòam Gillam (<strong>Latvijas</strong> Universitâte) – par starptautiskâ astronomijas gada 2009<br />

Latvijâ sagatavoðanu un koordinçðanu.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 27. aprîlî<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

E.Siliòa balvas laureâtes Dr.habil.phys. Larisas Grigorjevas zinâtnisko<br />

ziòojumu “Radiâcijas defektu veidoðana un relaksâcijas procesi komplekso<br />

oksîdu kristâlos un nanostruktûrâs”.<br />

Senâts apsprieda:<br />

<strong>LZA</strong> Pavasara pilnsapulces rezultâtus;<br />

Izmaiòas zinâtnieka çtikas kodeksâ.<br />

Senâts apstiprinâja <strong>LZA</strong> jaunu locekïu vakances 2010.gada vçlçðanâs.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 1. jûnijâ<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

UNESCO Nacionâlâs komisijas ìenerâlsekretâres Dagnijas Baltiòas informâciju<br />

par bioloìiskâs daudzveidîbas gadu pasaulç un Latvijâ;<br />

DU rektora <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïa Arvîda Barðevska ziòojumu “Bioloìiskâ<br />

daudzveidîba Latvijâ – Daugavpils Universitâtes pçtîjumi”;<br />

Daugavpils Universitâtes Sistemâtiskâs bioloìijas institûta vadoðâs pçtnieces<br />

Dr.biol. Muzas Kirjuðinas ziòojumu “Zivju parazîtu faunas pçtîjumi Latvijâ un<br />

parazitoloìijas attîstîba DU”;<br />

<strong>Latvijas</strong> Dabas muzeja Izglîtîbas nodaïas vadîtâjas Mg.biol. Diânas Meijeres<br />

ziòojumu “Bioloìiskâs daudzveidîbas gads <strong>Latvijas</strong> Dabas muzejâ”.<br />

138


<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

Senâts pieòçma lçmumu par <strong>LZA</strong> balvâm <strong>2011</strong>.gadâ.<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 29 . jûnijâ<br />

Akadçmiía Viktora Hausmaòa, Dr.philol. Mâras Grudules un Dr.philol. Evas<br />

Eglâjas-Kristsones ziòojumus par tçmu “Baltijas valstu salîdzinâmâ literatûra”.<br />

Senâts pieòçma lçmumu ierosinât iekïaut latvieðu Jâòu tradîciju Pasaules<br />

nemateriâlâs kultûras mantojuma sarakstâ.<br />

Senâts noklausîjâs:<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 14. septembrî<br />

Akadçmiía Çvalda Mugurçvièa ziòojumu “Pâvesta legâta Franciska no<br />

Moliano 1312.gada izmeklçðanas protokols par Krusta kariem Livonijâ”;<br />

<strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra Valda Kampara informâciju par izvirzîtajiem <strong>LZA</strong><br />

locekïu kandidâtiem.<br />

Senâts izvirzîja LR Ministru kabineta 2010.gada balvai zinâtnç akadçmiíi<br />

Rafailu Rozentâlu par nieru transplantâcijas metoþu izstrâdâðanu un ievieðanu <strong>Latvijas</strong><br />

medicînas praksç.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 26. oktobrî<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumus:<br />

“Farmakologa un ìençtiía pieejas cukura diabçta, autoimûno slimîbu un ïaundabîgo<br />

audzçju problçmâm” (<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis Nikolajs Sjakste);<br />

“Energoresursu racionâlas un efektîvas izmantoðanas sistçmpçtîjumi, ievçrojot<br />

atjaunojamo energoresursu izmantoðanas iespçjas Latvijâ” (<strong>LZA</strong><br />

korespondçtâjloceklis Pçteris Ðipkovs).<br />

Senâts apstiprinâja :<br />

Kandidâtu sarakstu 2010.gada jaunu locekïu vçlçðanâm;<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas 22.septembra sçdes lçmumu un pieðíîra<br />

<strong>LZA</strong> goda doktora grâdu (Dr.h.c.sc.comp.) Jânim Bièevskim.<br />

139


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 9. novembrî<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumus:<br />

“Hologrâfija un lâzergaismas izraisîtie procesi vielâ” (<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis<br />

Andris Ozols);<br />

“Bioloìiski aktîvu savienojumu sintçze uz -laktâma un 2-pirolidinona<br />

heterocikla pamata” (<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis Grigorijs Veinbergs);<br />

“Bçrnu mirstîbas un invaliditâtes riska faktoru izpçte” (<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle<br />

Ingrîda Rumba-Rozenfelde);<br />

”Tuberkuloze – aktuâla sabiedrîbas un indivîda veselîbas problçma Latvijâ”<br />

(<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle Ludmila Vîksna).<br />

Senâts apsprieda <strong>LZA</strong> jauno locekïu kandidatûras un izstrâdâja ieteikumus<br />

pilnsapulcei ðajâ jautâjumâ.<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçde 2010. gada 7. decembrî<br />

Senâts noklausîjâs ziòojumu:<br />

“Vikingu kuìu replikas un Latvija” (<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklis Juris Urtâns).<br />

Senâts noklausîjâs informâciju:<br />

Par 12.Baltijas Intelektuâlâs sadarbîbas konferenci Viïòâ 4.–5.novembrî;<br />

Par 24.Baltijas zinâtòu vçstures konferenci Tallinâ 9.oktobrî;<br />

Par ierosinâjumiem <strong>Latvijas</strong> zinâtòu vçstures notikumu iekïauðanai UNESCO<br />

atzîmçjamo datu skaitâ (RPI 150 gadu dibinâðanas atcere 2012.g. un P.Valdena 150<br />

gadu dzimðanas dienas atcere 2013.g.).<br />

Senâts apsprieda <strong>LZA</strong> Rudens pilnsapulces rezultâtus.<br />

Senâts apstiprinâja:<br />

atjauninâto <strong>LZA</strong> Terminoloìijas komisijas (TK) vadîbas sastâvu;<br />

<strong>LZA</strong> goda locekli profesoru Heinrihu Strodu un <strong>LZA</strong> goda locekli Jâni Streièu<br />

par Sçlijas asociâcijas goda biedriem.<br />

140


<strong>LZA</strong> SENÂTA DARBÎBA<br />

2010. GADÂ PIEÐÍIRTIE <strong>LZA</strong> ATZINÎBAS RAKSTI<br />

2010.gadâ Senâts pieðíîra Atzinîbas rakstus:<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim Vilnim Zariòam par pasaules filozofiskâ mantojuma<br />

apguvi un popularizçðanu latvieðu valodâ (2010.gada 30.martâ);<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim Jurim Borzovam par nozîmîgu ieguldîjumu<br />

lietiðíâs datorzinâtnes un akadçmiskâs izglîtîbas attîstîðanâ un sadarbîbas ar industriju<br />

veicinâðanu Latvijâ (2010.gada 30.martâ);<br />

<strong>LZA</strong> goda loceklei Ludmilai Azarovai par izciliem nopelniem literatûras un<br />

kultûras attîstîbâ Latvijâ un Ojâra Vâcieða mantojuma izpçtç un saglabâðanâ<br />

(2010.gada 30.martâ);<br />

Dr.hist., Dr.h.c. Jânim Apalam par ezerpiïu identificçðanu Latvijâ un to iekïauðanu<br />

mûsdienu kultûrvidç (2010.gada 14. septembrî);<br />

<strong>LZA</strong> îstenajai loceklei Dacei Markus par zinâtniskiem sasniegumiem<br />

valodniecîbâ un pedagoìijas zinâtnes vadîbâ, par aktîvu lîdzdalîbu valsts programmas<br />

“Letonika” îstenoðanâ (2010.gada 13.oktobrî);<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim Imantam Bçrsonam par lielu ieguldîjumu<br />

atomfizikas attîstîbâ Latvijâ (2010. gada 7. decembrî).<br />

141


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> PREZIDIJA DARBÎBA<br />

Prezidijs strâdâ saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Statûtiem (p.5.3.2). Prezidijs uz sçdçm sanâk<br />

regulâri, reizi nedçïâ. 2010. gadâ notikuðas 34 prezidija sçdes. Prezidija uzmanîbas<br />

lokâ 2010. gadâ bija galvenokârt ðâdi jautâjumi:<br />

Zinâtnes stâvoklis un zinâtnes politika Latvijâ<br />

<strong>LZA</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes budþets 2010. un <strong>2011</strong>. gadam<br />

Eiropas Savienîbas Struktûrfondu zinâtnei izlietojums<br />

Valsts pçtîjumu programmas<br />

Valsts nozîmes pçtniecîbas centru veidoðana<br />

Eiropas Komisijas Ietvara programmas <strong>Latvijas</strong> zinâtniskie projekti<br />

Svarîgâkie notikumi <strong>Latvijas</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes dzîvç<br />

Ar Zinâtniskâs darbîbas likumu saistîto normatîvo aktu izstrâde<br />

<strong>LZA</strong> Senâta sçþu un pilnsapulèu gatavoðana un to rezultâti<br />

<strong>LZA</strong> un tâs zinâtòu nodaïu organizçtu pasâkumu (konferenèu, sçþu u.tml.)<br />

rosinâðana un to norises izvçrtçðana<br />

<strong>LZA</strong> un <strong>Latvijas</strong> zinâtnes starptautiskâs sadarbîbas izvçrtçðana un veicinâðana<br />

Sadarbîba ar Igaunijas, Lietuvas, Ziemeïvalstu u.c. zinâtòu akadçmijâm<br />

Zinâtnes un sabiedrîbas attiecîbas, îpaði sakarâ ar kârtçjo Baltijas intelektuâlâs<br />

sadarbîbas konferenci novembrî Viïòâ, kuras centrâlais jautâjums bija ðî tçma<br />

Sabiedrisko attiecîbu veidoðana. Zinâtnes atspoguïojums plaðsaziòas lîdzekïos.<br />

Zinâtnes popularizçðana<br />

Sadarbîba ar universitâtçm un citâm augstskolâm<br />

Sadarbîba ar Rîgas Latvieðu biedrîbu, citâm nevalstiskajâm organizâcijâm<br />

Þurnâla “<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Vçstis” izdoðana<br />

Sadarbîba ar Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Aizsardzîbas<br />

ministriju, <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi un citâm zinâtni organizçjoðâm<br />

institûcijâm<br />

Atbalsts emeritçtajiem zinâtniekiem<br />

Sadarbîba ar atbalstîtâjiem (organizâcijâm, mecenâtiem) un atbalstîtâju lîdzekïu<br />

piesaistîðana pçtîjumiem, balvâm un stipendijâm zinâtniekiem un studentiem<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes sasniegumu izvçrtçðana<br />

<strong>LZA</strong> balvu pieðíirðana, to laureâtu godinâðana<br />

142


<strong>LZA</strong> VALDES DARBÎBA<br />

Uzskaitîtais jautâjumu klâsts ir tradicionâls prezidija darbîbai. 2010. gadâ galvenâ<br />

uzmanîba tika veltîta jautâjumiem, kas bija saistîti ar <strong>Latvijas</strong> zinâtnes finansçjumu<br />

kopumâ (òemot vçrâ krîzes apstâkïus), ar zinâtnieku un zinâtnisko institûtu darbîbu<br />

saistîto likumdoðanu.<br />

<strong>LZA</strong> prezidents J. Ekmanis, viceprezidents J. Jansons un ârlietu sekretârs A. Siliòð<br />

aktîvi iesaistîjuðies zinâtnes likumdoðanas un finansçjuma jautâjumu apsprieðanâ LR<br />

Saeimâ un Ministru kabinetâ. Visi prezidija locekïi iekïâvuðies <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes<br />

padomes darbâ, ir tâs locekïi, padomdevçji vai eksperti. Ârlietu sekretârs A. Siliòð ir<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomes priekðsçdçtâjs. <strong>LZA</strong> prezidents J. Ekmanis ir Augstâkâs<br />

izglîtîbas padomes loceklis. <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretâra vietnieks R. Valters vada Valsts<br />

Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisijas darbu un Valsts emeritçto zinâtnieku padomi. Tas<br />

viss kopumâ nodroðina <strong>LZA</strong> bûtisku ietekmi uz <strong>Latvijas</strong> zinâtni.<br />

<strong>LZA</strong> VALDES DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> Valde strâdâja saskaòâ ar <strong>LZA</strong> statûtiem un <strong>LZA</strong> Senâta apstiprinâto<br />

nolikumu. Valdes pârraudzîbâ bija <strong>LZA</strong> pilnsapulèu, Senâta un Prezidija lçmumu<br />

izpilde, kâ arî operatîvâ darba plânoðana.<br />

Valde apsprieda <strong>LZA</strong> budþeta izpildi 2010. gadâ un <strong>2011</strong>. gada budþeta projektu,<br />

<strong>LZA</strong> sçþu tematiku, apstiprinâja <strong>LZA</strong> darbinieku algu sarakstu <strong>2011</strong>. gadam, <strong>LZA</strong><br />

balvu pieðíirðanas grafiku un finansçjumu, apstiprinâja <strong>LZA</strong> un nodaïu sçþu pusgada<br />

plânus, <strong>LZA</strong> personâla darba kârtîbas noteikumus. Diskutçta <strong>LZA</strong> sadarbîba ar LR<br />

Saeimas Izglîtîbas un zinâtnes komisiju, Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, Ekonomikas<br />

un Zemkopîbas ministrijâm, <strong>Latvijas</strong> Zinâtnes padomi, Augstâkâs izglîtîbas padomi,<br />

universitâtçm, ârzemju partnerorganizâcijâm, <strong>Latvijas</strong> plaðsaziòas lîdzekïiem.<br />

Valde regulâri uzklausîja un apsprieda <strong>LZA</strong> lietu pârvaldnieka Vitâlija Kozlovska<br />

ziòojumus par <strong>LZA</strong> valdîjumâ esoðo objektu apsaimniekoðanu. Tika apspriesti un<br />

akceptçti Augstceltnes remonta un celtniecîbas plâni, telpu nomas maksas un piegâdâtâs<br />

elektroenerìijas un siltuma tarifi. Ieòçmumi no saimnieciskâs darbîbas 2010.gadâ<br />

nepalielinâjâs, kas ierobeþoja saimniecisko aktivitâðu realizçðanu, tomçr Augstceltnç<br />

veikti visi nepiecieðamie pasâkumi infrastruktûras darbîbas nodroðinâðanai. Sagatavots<br />

pârskats par visiem veiktajiem remontdarbiem un to izmaksâm pçdçjos 10 gados.<br />

Atskaites gadâ Valde pieòçma lçmumu par <strong>LZA</strong> darbinieku veselîbas apdroðinâðanu<br />

2010. gadâ.<br />

Valdes sçdes tiek sasauktas pçc nepiecieðamîbu un notiek vidçji reizi divâs<br />

nedçïâs, tajâs piedalâs <strong>LZA</strong> prezidents un lietu pârvaldnieks. Operatîvos jautâjumus<br />

kârto valdes priekðsçdçtâjs — <strong>LZA</strong> ìenerâlsekretârs.<br />

143


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>LZA</strong> BUDÞETA IZPILDE 2010. GADÂ<br />

Nr.<br />

p.k.<br />

Izdevumu veids<br />

Summa, Ls<br />

1.<br />

<strong>LZA</strong> mçría finansçjums,<br />

t.sk.:<br />

147 500<br />

1.1.<br />

Darba samaksa, t.sk. ðtata darbinieku atalgojums.<br />

Senâta un valdes locekïu, ekspertu komisiju,<br />

ârðtata darbinieku atalgojums 100 972<br />

1.2. Sociâlais nodoklis 20 575<br />

1.3. Starptautiskâ sadarbîba, t.sk. EZMA 4 445<br />

1.4. Pakalpojumu apmaksa 15 324<br />

1.5.<br />

Kancelejas preces, materiâli, rezerves daïas,<br />

saimnieciskais inventârs 1 178<br />

1.6. <strong>LZA</strong> gadagrâmata, tipogrâfijas un popularizçðanas izdevumi 1 117<br />

1.7. Reprezentâcijas izdevumi 3 889<br />

1.8. Laikrakstu un þurnâlu abonçðana —<br />

2. <strong>LZA</strong> nominâlâs balvas 7 144<br />

3. Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija 7 912<br />

4. <strong>LZA</strong> Skaitïoðanas centrs —<br />

5. <strong>LZA</strong> Centrâlais arhîvs —<br />

6. Laikraksts “Zinâtnes Vçstnesis” 5 775<br />

7. Þurnâls “<strong>LZA</strong> Vçstis” 18 253<br />

8. Terminoloìijas komisija 2 642<br />

9. Emeritçtie zinâtnieki 502 000<br />

10. Eiropas projektu centrs 35 000<br />

Kopâ 726 226<br />

<strong>LZA</strong> FONDA DARBÎBA<br />

2010. gadâ <strong>LZA</strong> Fonds ziedojumus nav saòçmis.<br />

No ziedojumiem pieðíirtas sekojoðas balvas:<br />

Kârïa Ulmaòa balva Baibai Rivþai<br />

Emîlijas Gudrinieces balva íîmijâ jaunajam zinâtniekam Vitâlijam Rjabovam<br />

144


<strong>LZA</strong> UZRAUDZÎBAS PADOMES ZIÒOJUMS<br />

Emîlijas Gudrinieces balva labâkajai <strong>Latvijas</strong> 2010. gada íîmijas skolotâjai<br />

Inârai Gailei<br />

Emîlijas Gudrinieces un Alfrçda Ieviòa stipendijas íîmijâ un íîmijas tehnoloìijâ<br />

2010./<strong>2011</strong>. mâc. g. Jevgçòijai Mackevièai un Aleksejam Smirnovam uz<br />

desmit mçneðiem.<br />

Citas aktivitâtes<br />

Dîtriha Andreja Lçbera balvas medaïu izgatavoðana<br />

Dîtriha Andreja Lçbera piemiòas plâksnes izgatavoðana un uzstâdîðana<br />

Rîgas Tehniskâs universitâtes izdevniecîbas izdotâs grâmatas „Profesore<br />

Emîlija Gudriniece” finansçðana<br />

Fonds finansiâli atbalstîjis <strong>LZA</strong> goda locekïa Induïa Rankas ârstçðanâs<br />

izmaksas sakarâ ar sirds operâciju un atveseïoðanos.<br />

Fonda Valdes priekðsçdçtâjs J. Bçrziòð<br />

<strong>LZA</strong> UZRAUDZÎBAS PADOMES ZIÒOJUMS<br />

<strong>LZA</strong> 2010. GADA PAVASARA PILNSAPULCEI<br />

Atbilstoði <strong>LZA</strong> Hartai un Statûtiem Uzraudzîbas padome sagatavojusi vçrtçjumu<br />

par Akadçmijas darbîbu aizvadîtajâ gadâ. Uzraudzîbas padomç paðreizçjâ sastâvâ, ko<br />

ievçlçja Akadçmijas pilnsapulcç 2008.gada 13.aprîlî, strâdâ 6 akadçmiíi (Jânis Guntis<br />

Bçrziòð, Gunârs Duburs, Arnis Kalniòð, Edvîns Vanags, Nikolajs Vederòikovs un<br />

priekðsçdçtâjs Pçteris Zvidriòð) un korespondçtâjlocekle Daina Kârkliòa. Padomes<br />

locekïi pârstâv visas Akadçmijas nodaïas.<br />

Akadçmijas institûciju darbs un zinâtnes politikas veidoðana<br />

Aizvadîtais gads raksturojas ar sociâlâs, ekonomiskâs un finansiâlâs krîzes<br />

attîstîbu valstî, kas ietekmçja <strong>LZA</strong> darbîbu. Bûtiski saruka valsts finansçjums, ko tikai<br />

daïçji kompensçja ES struktûrfondu finanses. Vienlaicîgi jâatzîmç, ka LR MK<br />

apstiprinâja Zinâtnes un tehnoloìijas pamatnostâdnes, prioritâros zinâtnes virzienus<br />

fundamentâlo un lietiðío pçtîjumu finansçðanai 2009.–2013. gadâ. Saeimâ tika skatîti<br />

grozîjumi Zinâtniskâs darbîbas likumâ, kas pieòemti gan tikai ðogad (2010.g. martâ).<br />

Saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Hartu un Statûtiem Zinâtòu akadçmija atskaites gadâ izpildîja<br />

galvenâs pamatfunkcijas. ZA Senâts 9 sçdçs<br />

145


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

(2007. g. – 10, 2008.g. – 11) blakus organizatoriskajiem pasâkumiem pievçrsa<br />

uzmanîbu zinâtniskajiem jautâjumiem, apsprieþot zinâtnes situâciju valstî, zinâtnes<br />

prioritâtes un finansçjumu, starptautiskâs sadarbîbas projektus un programmas,<br />

apzinot Akadçmijas un tâs institûciju tâlâkâs attîstîbas problçmas, jaunievçlamo <strong>LZA</strong><br />

locekïu kandidatûras, <strong>LZA</strong> vârdbalvu pieðíirðanu u.c. Noturçtas 2 pilnsapulces, 2<br />

<strong>LZA</strong> sçdes (2007.g. – 4, 2008.g. – 3). <strong>LZA</strong> sçdes organizçtas par zinâtnes<br />

popularizçðanu sabiedrîbâ un par botâniskiem pçtîjumiem valstî.<br />

Ïoti daudzveidîgs bija ZA nodaïu darbs. Visas nodaïas turpina pievçrst uzmanîbu<br />

jautâjumiem ar plaðâku zinâtnisku, tautsaimniecisku, tehnoloìisku un veselîbas<br />

aizsardzîbas nozîmi. Organizçtas gandrîz 30 nodaïu sçdes (vai saieti). Humanitâro un<br />

sociâlo zinâtòu nodaïa organizçja Letonikas III kongresu, desmit mâkslas izstâdes.<br />

Fizikas un tehnikas zinâtòu nodaïa plaði atzîmçja starptautisko Astronomijas gadu,<br />

organizçjot divas nodaïas sçdes un izstâdi „Visuma izpçte”. Apsveicami vçrtçjama jau<br />

agrâk iedibinâtâ prakse organizçt daþâdas izbraukuma sçdes kopâ ar <strong>Latvijas</strong><br />

augstskolâm, citâm pçtniecîbas organizâcijâm un paðvaldîbâm. Bez jau iepriekð<br />

atzîmçtajâm sçdçm aizvadîtajâ gadâ organizçtas izbraukuma sçdes. Izbraukuma sçþu<br />

un seminâru ciklu îstenoja Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïa, akcentçjot<br />

zinâtnieku un raþotâju praktisko sadarbîbu. Nodomu protokola starp LR Zemkopîbas<br />

ministriju, LMZN un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmiju<br />

(LLMZA) slçgðanu varçtu uzskatît jau par labu izveidojuðos tradîciju. Tas nostiprina<br />

zinâtnes saikni ar sabiedrîbu, bet atseviðíos gadîjumos veicina arî jaunu zinâtnisku<br />

problçmu apzinâðanu. Vienlaicîgi jâatzîmç, ka joprojâm Akadçmijâ maz jûtama<br />

Ârzemju locekïu nodaïas darbîba.<br />

Plaði izvçrsta <strong>LZA</strong> zinâtnisko sasniegumu atzîmçðana. Izvçrsta <strong>LZA</strong> un citu<br />

pçtniecisko un komerciâlo organizâciju prçmiju sistçma. <strong>LZA</strong> turpinâja apkopot<br />

iesniegtos universitâðu, zinâtnisko institûtu un centru priekðlikumus, nosaucot<br />

nozîmîgâkos <strong>Latvijas</strong> zinâtnes sasniegumus 2009. gadâ. Vçl gan izteiktâk bûtu<br />

jâapzina formas, kâ labâk, uzskatâmâk parâdît un popularizçt jomas, kurâs <strong>Latvijas</strong><br />

zinâtne spçjusi dot valstij un latvieðu tautai paliekoðas vçrtîbas. Pçdçjos gados zinâtnei<br />

pievçrsâs jauni, spçjîgi speciâlisti, izceïams arî <strong>LZA</strong> atbalsts studentu un jauno<br />

zinâtnieku pçtnieciskajam darbam. 2008. gadâ 2. septembrî LR MK apstiprinâja<br />

noteikumus, kas paredz finansçjumu jauno zinâtnieku darba atbalstam un zinâtnieku<br />

reemigrâcijas veicinâðanai, taèu ðajâ jomâ vçl ir daudz darâmâ. Reemigrâcijas<br />

programma praktiski nepastâv.<br />

Valstî uzsâkta doktorantu skolu veidoðana. Atzinumus par to mçrítiecîbu sniedz<br />

attiecîgâs akadçmiskâs konsultatîvâs padomes, kuru sastâvâ ir arî <strong>LZA</strong> locekïi, taèu to<br />

dalîba varçtu bût plaðâka. Samazinâjies izstrâdâto un aizstâvçto promociju darbu<br />

skaits.<br />

Saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Hartu (4.pantu) viens no Akadçmijas uzdevumiem ir aktîvi<br />

piedalîties <strong>Latvijas</strong> zinâtnes politikas veidoðanâ un operatîvi konsultçt Saeimu un<br />

146


<strong>LZA</strong> UZRAUDZÎBAS PADOMES ZIÒOJUMS<br />

valdîbu zinâtnes jautâjumos. Atskaites periodâ <strong>LZA</strong> vadîba ðiem jautâjumiem pievçrsa<br />

lielu vçrîbu. Turpinâs lietiðíi kontakti ar LR Ministru kabinetu un Saeimas Izglîtîbas,<br />

zinâtnes un kultûras komisiju. Tomçr Uzraudzîbas padome konstatç, ka 2009. gadâ,<br />

tâpat kâ iepriekðçjâ gadâ, pieauga ar zinâtnisko projektu finansçðanu saistîto<br />

birokrâtisko procedûru un dokumentu skaits, kâ rezultâtâ tika apgrûtinâts arî <strong>LZA</strong><br />

vadîbas darbs un zinâtnisko pçtîjumu izpilde. Nepietiekami izvçrsta ir zinâtnieku un<br />

uzòçmçju sadarbîba.<br />

Uzraudzîbas padome konstatç, ka <strong>LZA</strong> Prezidijs un Valde strâdâja atbilstoði<br />

Statûtu prasîbâm. Prezidijs uz sçdçm sanâca gandrîz katru nedçïu, bet Valde – reizi<br />

divâs nedçïâs. <strong>LZA</strong> Prezidija locekïi iekïâvâs LZP darbâ un iesaistîjâs zinâtnes<br />

likumdoðanas un it îpaði finansçjuma jautâjumu apsprieðanâ gan LR Saeimâ, gan<br />

valdîbâ, atseviðíâs ministrijâs.<br />

<strong>LZA</strong> îsteno locekïu vadîbâ izstrâdâti pçtîjumu projektu pieteikðanâs un<br />

izvçrtçðanas pamatprincipi. Tomçr jâkonstatç, ka jauno pieteikumu izvçrtçðanâ nav<br />

vienotu objektîvu kritçriju un relatîvi daudz ir neapmierinâtu zinâtnieku par grantu un<br />

sadarbîbas projektu vçrtçðanu, it îpaði humanitârajâs un sociâlajâs zinâtnçs.<br />

<strong>LZA</strong> finansiâlâ situâcija un saimnieciskâ darbîba<br />

Saskaòâ ar <strong>LZA</strong> Statûtu 6.6 punktu Uzraudzîbas padome veic <strong>LZA</strong> îpaðuma<br />

pârvaldîðanas un lîdzekïu izlietojuma kontroli. Akadçmijas finanðu pârskata revîziju<br />

par 2009.gadu ir veikusi SIA ”Zvçrinâto revidentu firma KAPITÂLS”. Revidenta<br />

ziòojumâ par 2009.gada pârskatu atzîts, ka Finanðu pârskats sniedz patiesu un skaidru<br />

priekðstatu par <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas finansiâlo stâvokli 2009.gada 31.decembrî,<br />

tâs darbîbas rezultâtiem, naudas plûsmu un paðu kapitâla izmaiòâm 2009.gadâ.<br />

Òemot vçrâ augðminçto, Uzraudzîbas padomei nav nepiecieðams veikt auditu.<br />

Saskaòâ ar Zinâtniskâs darbîbas likumu <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas darbîba daïçji<br />

tiek finansçta no valsts budþeta. 2009.gadâ noslçgti 2 lîgumi ar <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

Izglîtîbas un zinâtnes ministriju par noteiktu pasâkumu veikðanu 2009.gadâ. Pârçjâ<br />

Akadçmijas darbîbas finansçjuma izdevumu nozîmîga daïa tika nosegta ar<br />

ieòçmumiem no saimnieciskâs darbîbas, tas ir, no Lietu pârvaldes saimnieciskâs<br />

darbîbas ieòçmumu daïas pârsnieguma pâr izdevumiem. Atskaites gadâ Lietu<br />

pârvaldes finansçjums Akadçmijas pamatfunkciju veikðanai bija 109 406 Ls (bez<br />

PVN), jeb 54,2% no kopçjiem izdevumiem. <strong>LZA</strong> darbîbas finansçjums no saimnieciskâs<br />

darbîbas ieòçmumiem ir pieaudzis. Kopçjie Lietu pârvaldes ieòçmumi<br />

2009.gadâ gan bija 581 519 Ls (bez PVN), kas bija par 14 % mazâk nekâ 2008.gadâ.<br />

Lietu pârvaldes ieòçmumu pârsniegums pâr izdevumiem veidojas no Akadçmijas<br />

valdîjumâ esoðo îpaðumu (kas ir 2,8 miljoni latu) apsaimniekoðanas, galvenokârt no<br />

telekomunikâciju tehnisko iekârtu izvietoðanas çkas toròa daïâ un servisa pakalpojumu<br />

sniegðanas to darbîbu nodroðinâðanai, kâ arî no telpu un autostâvvietu laukuma nomas<br />

un konferenèu organizçðanas. Vienlaikus gan jâatzîmç, ka 2009.gadâ bija grûtîbas ar<br />

147


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

brîvo telpu izîrçðanu Augstceltnç un tas ir saistîts ar valsts saimnieciskâs un<br />

finansiâlâs darbîbas krîzi. No kopçjâm Augstceltnç izîrçjamâm platîbâm – 3940 m²<br />

vidçji gadâ ir neizîrçtas brîvas telpas 350 m², kas veido 8,8% no kopçjâm platîbâm.<br />

2009.gadâ Lietu pârvalde turpinâja Augstceltnes remonta darbus. Veikts<br />

Augstceltnes centrâlâs daïas kreisâs puses kâpòu, no cokolstâva lîdz 4.stâvam,<br />

remonts. Izremontçtas 8 darba telpas 160 m² platîbâ. Veikta Augstceltnes toròa daïas<br />

jumta seguma nomaiòa 23.stâva lîmenî, toròa fasâdes, balkonu un telpu remonts.<br />

Valsts emeritçtie zinâtnieki<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome 9 cilvçku sastâvâ strâdâ akadçmiía Raimonda<br />

Valtera vadîbâ. Kopð 2008. gada 1. februâra mûþa grantu pieðíir Ls 200,- mçnesî.<br />

2009. gadâ, kâ arî ðogad, finansçjuma trûkuma dçï jaunus mûþa grantus vairâk<br />

nepieðíir.<br />

Pagâjuðajâ gadâ mûþîbâ aizgâjuði 15 emeritçtie zinâtnieki, un gada beigâs mûþa<br />

grantus saòçma 283 zinâtnieki. 2009.gadâ valsts mçrogâ nebija atrisinâts jautâjums<br />

par darba apmaksu valsts emeritçtajiem zinâtniekiem, kuri turpinâja strâdât savâ<br />

zinâtnes nozarç, vadot grantus un piedaloties to izpildç. Kopð 1996.gada mûþa granti<br />

pieðíirti 44 <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem, 16 goda locekïiem, 15 korespondçtâjlocekïiem<br />

un 18 <strong>LZA</strong> goda doktoriem.<br />

Emeritçto zinâtnieku sabiedriskâs aktivitâtes organizç biedrîba „Emeritus”, kuru<br />

vada akadçmiíe Rita Kukaine. Ðî biedrîba tagad aptver 134 emeritçtos zinâtniekus.<br />

Biedrîbas „Emeritus” valde 2009. gadâ noorganizçja 4 biedrîbas sanâksmes par ïoti<br />

svarîgâm un interesantâm tçmâm: „Pârdomas par pasaules ekonomisko krîzi un<br />

<strong>Latvijas</strong> problçmâm” (<strong>LZA</strong> goda loc. Pçteris Guïâns); „Kâ un kâpçc mçs varam dzîvot<br />

ilgâk, jeb mûsdienîga sirds ârstçðana” (<strong>LZA</strong> kor. loc., Dr. med. Andrejs Çrglis); „Par<br />

augstskolu un zinâtnes reformâm” (Augstskolu padomes priekðsçdçtâjs, <strong>LZA</strong> goda<br />

doktors Jânis Vçtra); Dr. agr. Raimonda Baltakmeòa grâmatas „Dzîves inventarizâcija”<br />

prezentâcija. Sanâksmçs bija arî risinâti biedrîbas „Emeritus” darba jautâjumi.<br />

Ðî biedrîba organizçja Valsts emeritçto zinâtnieku atmiòu rakstu krâjuma 1. sçjuma<br />

„Zinâtne un mana dzîve” sagatavoðanu un publikâciju. Lîdzfinansçjumâ par kopçjo<br />

summu Ls 9500,- (1000 eksemplâri) piedalîjâs LU (Ls 6000,-), RSU (Ls 2000,-) un<br />

LLU (Ls 1500,-). Biedrîbas „Emeritus” biedriem noorganizçtas 2 tematiskâs ekskursijas:<br />

„Rîga gadsimtu apritç” un „Iepazîsim Piebalgu zelta rudenî”.<br />

Starptautiskâ sadarbîba un sadarbîba ar plaðsaziòas lîdzekïiem<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmija 2009.gadâ organizçja starptautisko sadarbîbu atbilstoði<br />

Hartai un Statûtiem. Uzraudzîbas padome atzîmç <strong>Latvijas</strong> zinâtnieku plaðo starptautisko<br />

kontaktu veidoðanu, sadarbîbu ar citâm zinâtòu akadçmijâm, zinâtniskajâm<br />

asociâcijâm, apvienîbâm, biedrîbâm un savienîbâm, kâ arî <strong>Latvijas</strong> zinâtnes pârstâvniecîbu<br />

starptautiskajâs zinâtniskajâs organizâcijâs. Nesen Akadçmijas funkcijâm<br />

148


<strong>LZA</strong> UZRAUDZÎBAS PADOMES ZIÒOJUMS<br />

pievienojusies Eiropas Savienîbas starptautisko zinâtnes un tehnoloìiju programmu un<br />

projektu pârzinâðana Latvijâ (Eiropas programmu centrs). <strong>LZA</strong> turpinâja pârstâvçt<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtni pasaules un reìionâlos zinâtòu akadçmiju tîklojumos, ES Zinâtniskâs<br />

un tehniskâs pçtniecîbas komitejâ.<br />

Uz 2010. gada 1. februâri <strong>LZA</strong> ir 26 spçkâ esoði zinâtniskâs sadarbîbas dokumenti<br />

ar partnerakadçmijâm. 2009. gadâ pavisam notikuðas 54 (tikpat cik 2008.g.) <strong>Latvijas</strong><br />

zinâtnieku îstermiòa vizîtes un pieòemti 58 ârvalstu zinâtnieki.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas un tâs partnerakadçmiju divpusçjâs zinâtniskâs<br />

sadarbîbas lîgumu ietvaros notika <strong>LZA</strong> un Eiropas Zinâtòu un mâkslu akadçmijas<br />

(EZMA) rudens kopsçde, kurâ Valsts prezidentu V. Zatleru inaugurçja par EZMA<br />

aizbildni, kâ arî pasniedza Fçliksa balvas.<br />

Laba sadarbîba izveidojusies ar vairâkiem laikrakstiem. Pieprasîts ir <strong>LZA</strong>, LZP un<br />

LZS laikraksts „Zinâtnes Vçstnesis”. Zinâmu popularitâti ieguvusi <strong>LZA</strong> mâjas lapa<br />

Internetâ, kâ arî <strong>LZA</strong> gadagrâmata. Þurnâlam „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Vçstis” ir<br />

relatîvi maza tirâþa. Apsverams ir jautâjums par to, lai tas kïûtu par starptautiski atzîtu<br />

izdevumu. Ar Eiropas programmu centra izveidi paplaðinâjuðies pasâkumi zinâtnes<br />

popularizçðanâ. Produktîva ir bijusi Terminoloìijas komisijas darbîba. Mûsu izcilâkie<br />

zinâtnieki vairâk varçtu sagatavot populârzinâtniskas publikâcijas, veicinot jaunieðu<br />

interesi par zinâtni.<br />

Par lçmumu izpildi<br />

Saskaòâ ar Akadçmijas Statûtu 5.5. punktu Uzraudzîbas padome iepazinâs ar<br />

Senâta, Prezidija un Valdes lçmumiem. Padome konstatç, ka Senâta, Prezidija un<br />

Valdes sçdes notiek regulâri. Tâ izlases veidâ iepazinâs arî ar daïu no to lçmumiem un<br />

bûtisku kritisku piezîmju tai nav. Iepriekðçjâ gada aprîïa <strong>LZA</strong> pilnsapulces izteiktie<br />

priekðlikumi tika izskatîti <strong>LZA</strong> Senâtâ. Uzraudzîbas padome gan atzîst, ka pieòemto<br />

lçmumu izpildei Akadçmijâ bûtu jâveltî lielâka uzmanîba. Tâpat svarîgi sekmçt<br />

birokrâtijas izpausmju samazinâjumu zinâtniskâ darba organizçðanâ un darbu<br />

vçrtçðanâ. Joprojâm aktuâls ir jautâjums par <strong>LZA</strong> locekïu sastâva atjauninâðanu.<br />

Hartas un Statûtu pârkâpumus Uzraudzîbas padome nekonstatç.<br />

Ziòojums apstiprinâts Uzraudzîbas padomes sçdç 2010.gada 6.aprîlî.<br />

Padomes priekðsçdçtâjs: akad. Pçteris Zvidriòð<br />

Padomes locekïi: akad. Jânis Guntis Bçrziòð<br />

akad. Gunârs Duburs<br />

akad. Arnis Kalniòð<br />

kor.loc. Daina Kârkliòa<br />

akad. Edvîns Vanags<br />

akad. Nikolajs Vederòikovs<br />

149


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

AR LATVIJAS ZINÂTÒU AKADÇMIJU SAISTÎTU<br />

ORGANIZÂCIJU DARBÎBA 2010. GADÂ<br />

(ÎSI PÂRSKATI)<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Terminoloìijas komisija (<strong>LZA</strong> TK)<br />

Terminu izstrâde, izvçrtçðana un apstiprinâðana<br />

2010. gadâ seðâs <strong>LZA</strong> TK sçdçs izskatîti un apstiprinâti divu nozaru —<br />

ekonomikas un pieauguðo izglîtîbas — terminu saraksti, sniegtas atbildes uz<br />

konsultâcijâm, galvenokârt par angïu terminu atveidi latvieðu valodâ, atkârtoti<br />

apspriesti starpnozaru termini droðîba un droðums, precizçjot katra termina<br />

jçdzienisko izpratni un piekârtojot tiem atbilstoðus terminus angïu valodâ:<br />

droðîba — security; safety;<br />

droðums — dependability; reliability, arî safety.<br />

Izvçrtçjot <strong>LZA</strong> TK Ekonomikas apakðkomisijâ (jau 2009. gadâ) izstrâdâtos<br />

aizsardzîbas ekonomikas un iepirkumu un ârçjâs tirdzniecîbas terminus, atzîts, ka<br />

banking ir ieskaita uzkrâjums; offset deal — ieskaita darîjums; clearing arrangements<br />

— mijieskaita mehânisms; norâdîts uz terminu produkts un produkcija nozîmes<br />

atðíirîbâm.<br />

Plaðâkais <strong>LZA</strong> TK sçdçs izskatîtais, izspriestais un apstiprinâtais terminu saraksts<br />

ir no LR Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas saòemtais “Eiropas Pieauguðo izglîtîbas<br />

glosârijs” ar terminu ekvivalentiem 27 ES dalîbvalstu valodâs un definîcijâm angïu<br />

valodâ (77 lpp. kopapjomâ). Materiâlâ iestrâdâti ðâdi jaunvârdi: mâceklîba (apprenticeship);<br />

rçíinpratîba (numeracy; sal.: rakstpratîba — literacy); ikdiençjs (informal)<br />

vârdkopâ ikdiençjâ mâcîðanâs; plaðtvçruma izglîtîba — lifewide learning.<br />

Darbs <strong>LZA</strong> TK terminoloìijas apakðkomisijâs<br />

No terminoloìijas apakðkomisijâm (TAK) visaktîvâk strâdâjusi Informâtikas<br />

tehnoloìijas, telekomunikâcijas un elektronikas TAK, regulâri (katru otro nedçïu)<br />

rîkojot sçdes, kurâs apspriesti vairâk nekâ 500 datorprogrammçðanas, pakeðapstrâdes,<br />

atkïûdoðanas, vides ietekmes u. c. terminu, piesaistot darbâ arî LU Datorikas<br />

fakultâtes studentus.<br />

<strong>LZA</strong> TK locekïi (TAK vadîtâji) M. Dunska, P. Zvidriòð piedalîjuðies kâ<br />

vieslektori tulkotâju nodarbîbâs Luksemburgâ.<br />

150


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

Konsultâcijas<br />

Sniegts ap 100 konsultâciju, kurâs galvenokârt ieteikti angïu terminiem atbilstoði<br />

latviskojumi, piem., outlet — izpârdoðana vai izpârdotava; flash mob — zibsapulce,<br />

zibpulce, momentakcija, sar. val. arî pçksnis; banner — reklâmkarogs vai<br />

reklâmplakâts; solid shampoo — sausais ðampûns; “trimmçta zivs” — apdarinâta<br />

zivs; scanner — skeneris; cartridge — kasetne; tracking — spçjatkarîgâ grupçðana.<br />

<strong>LZA</strong> TK pieòemto lçmumu un ieteikumu publiskoðana<br />

Informâcija par <strong>LZA</strong> TK sçdçm, protokoli, <strong>LZA</strong> TK lçmumi u. c. materiâli<br />

ievietoti <strong>LZA</strong> TK mâjaslapâ www.termini.lza.lv. <strong>LZA</strong> TK 2009. un 2010. gada<br />

lçmumi publicçti arî laikrakstâ “<strong>Latvijas</strong> Vçstnesis” (sk. 14.01.2010.; 15.01.2010.;<br />

19.01.2010.; 02.12.2010.).<br />

Par <strong>LZA</strong> TK pieredzi ES terminu kopu precizçðanâ V. Skujiòa nolasîja ziòojumu<br />

LR Ârlietu ministrijas, Valsts valodas centra, EK pârstâvniecîbas Latvijâ un <strong>LZA</strong><br />

rîkotajâ starptautiskajâ konferencç “Latvieðu valoda ES — tiesîbu aktu tulkoðana un<br />

sadarbîbas procesi pçc Lisabonas lîguma” (2010. gada 28. oktobrî).<br />

Citi darbi<br />

Gada nogalç tika pârskatîts un atjauninâts TK vadîbas un <strong>LZA</strong> TK Terminoloìijas<br />

saskaòoðanas komisijas (TSK) personâlsastâvs un tika izteikti priekðlikumi 2006. gadâ<br />

apstiprinâtâs “Terminu izstrâdes, pieòemðanas, apstiprinâðanas, publiskoðanas un<br />

grozîðanas kârtîbas” teksta precizçðanai.<br />

Komisijas priekðsçdçtâja Valentîna Skujiòa<br />

Valsts Zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija<br />

VZK komisija 2010. gadâ izskatîja un akceptçja 234 promocijas darbus, 4 darbi<br />

tika atgriezti promocijas padomçm komisijas recenzenta rekomendçto labojumu<br />

izdarîðanai. 2009. gadâ komisija izskatîja un akceptçja 116 promocijas darbus. 2010.<br />

gadâ akceptçto promocijas darbu skaits salîdzinâjumâ ar 2009. gadu ir palielinâjies<br />

vairâk nekâ divas reizes (!), t.i. par 101,7 %.<br />

2010. gadâ akceptçtie promocijas darbi pa specialitâtçm iedalâs ðâdi (iekavâs<br />

2009. gadâ akceptçto darbu skaits): arhitektûra – 4 (1), bioloìija – 12 (5), bûvzinâtne –<br />

4 (3), datorzinâtne un informâcijas tehnoloìijas – 11 (5), ekonomika – 20 (10),<br />

vadîbzinâtne – 14, elektrotehnika un telekomunikâcijas – 2 (3), enerìçtika un<br />

151


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

elektrotehnika – 7 (2), farmâcija – 1 (0), farmakoloìija – 0 (1), filozofija – 2 (1),<br />

fizika – 13 (3), folkloristika – 1 (0), ìeogrâfija – 2 (1), ìeoloìija – 7 (1), juridiskâ<br />

zinâtne – 11 (9), íîmija un íîmijas inþenierzinâtnes – 6 (6), laukkopîba – 4 (1),<br />

lauksaimniecîbas inþenierzinâtne – 2 (0), literatûrzinâtne – 5 (5), lopkopîba – 1 (0),<br />

materiâlzinâtne – 4 (4), mâkslas zinâtne – 3 (2), matemâtika – 5 (1), medicîna – 24<br />

(18), mehânika un maðînzinâtne – 5 (2), meþzinâtne – 3 (1), pârtikas zinâtne – 3 (3),<br />

pedagoìija – 18 (11), psiholoìija – 8 (2), socioloìija un politikas zinâtne – 9 (1),<br />

teoloìija – 0 (2), transports un satiksme – 4 (2), valodniecîba – 7 (3),<br />

veterinârmedicîna – 3 (1), vçsture – 4 (3), vides zinâtne – 5 (4).<br />

Akceptçtie darbi pa augstskolâm iedalâs ðâdi: <strong>Latvijas</strong> Universitâte – 119 (43),<br />

Rîgas Tehnikâ universitâte – 35 (27), <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâte – 30<br />

(12), Rîgas Stradiòa universitâte – 24 (15), Daugavpils Universitâte – 19 (7), <strong>Latvijas</strong><br />

Mâkslas akadçmija – 3 (0), <strong>Latvijas</strong> Sporta akadçmija – 2 (4), Liepâjas Pedagoìijas<br />

universitâte – 1 (1), Transporta un sakaru institûts – 1 (0)<br />

Komisijas priekðsçdçtâjs Raimonds Valters<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome<br />

Valsts emeritçto zinâtnieku padome strâdâjusi, pamatojoties uz LR MK<br />

1995.gada 7.novembra noteikumiem Nr.328 “Nolikums par valsts emeritçtâ zinâtnieka<br />

nosaukuma pieðíirðanu” un 1997.gada 11. februâra un 2006.gada 30. maija grozîjumiem.<br />

Turpmâk spçkâ stâjas LR MK 2010.gada 27.jûlija noteikumi Nr. 692 „Valsts<br />

emeritçtâ zinâtnieka statusa pieðíirðanas kârtîba”.<br />

Kopð 1996. gada, kad tika iedibinâts valsts emeritçtâ zinâtnieka statuss, pieðíirtais<br />

finansçjums (Ls) bijis sekojoðs: 1996. g. – 17 820, 1997. g. – 59 226, 1998. g. –<br />

91 720, 1999. g. – 105 848, 2000.g. – 111 077, 2001.g. – 121 077, 2002.g. – 133 000,<br />

2003. g. – 153 000, 2004.g. – 153 000, 2005.g. – 263 000, 2006. g. – 314 000,<br />

2007. g. – 505 000, 2008.g. – 695 600. 2009.gadâ un 2010.gadâ finansçjuma trûkuma<br />

dçï jauni granti netika pieðíirti. No 2010.gada mûþa granta apmçrs mçnesî ir Ls<br />

150. 2010.g., tâpat kâ 2008.g. un 2009.g. finansçjuma trûkuma dçï jauni mûþa granti<br />

netika pieðíirti, un jauni mûþa granti nav paredzçti arî <strong>2011</strong>.gadâ.<br />

Mûþa granti, atbilstoði pieðíirtajam finansçjumam, pavisam pieðíirti 413 zinâtniekiem,<br />

t.sk. 1996. g. – 40, 1997. g. – 46, 1998. g. – 50, 1999. g. – 9, 2000.g. – 20,<br />

2001.g. – 23, 2002.g. – 13, 2003. g. – 40, 2004. – 20, 2005. – 50, 2006. – 45, 2007. –<br />

23, 2008.g. – 34. 2010. gada beigâs grantu saòçma 272 zinâtnieki.<br />

152


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

Granti pieðíirti 44 <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem, 16 goda locekïiem, 15 korespondçtâjlocekïiem<br />

un 18 <strong>LZA</strong> goda doktoriem.<br />

Atjaunotajâ (LR IZM 13.09.2010. rîkojums Nr.472) VEZ Padomç iekïauti arî 9<br />

<strong>LZA</strong> locekïi: kor.loc. E.Birìele, akad. J.Ekmanis, akad. A.Jemeïjanovs, akad.<br />

R.Kondratoviès, akad. M.Kûle, Dr.h.c. I.Ozolanta, akad. A.Treimanis, akad.<br />

R.Valters, kor.loc. L.Vîksna.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas paspârnç aktîvi darbojas Valsts emeritçto zinâtnieku<br />

biedrîba “Emeritus” (priekðsçdçtâjs – akad. Tâlis Millers).<br />

Padomes priekðsçdçtâjs Raimonds Valters<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Baltijas stratçìisko pçtîjumu centrs<br />

(<strong>LZA</strong> BSPC)<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Baltijas stratçìisko pçtîjumu centrs (turpmâk tekstâ –<br />

Centrs) ir nodibinâjums, kurð savu darbîbu ir uzsâcis 1993. gada novembrî. Aizvadîto<br />

gadu laikâ Centrs rîkojis vairâk nekâ 50 daþâdas vietçjas un starptautiskas<br />

konferences, publicçjis virkni monogrâfiju, mâcîbu grâmatu un vairâkus simtus<br />

zinâtnisku rakstu. 2010. gadâ Centra zinâtniski pçtnieciskajâ darbâ iesaistîti 9 pçtnieki,<br />

tajâ skaitâ 8 ar doktora zinâtnisko grâdu.<br />

Centra mçríis ir pçtîjumu veikðana starptautiskâs un nacionâlâs droðîbas jomâ,<br />

demokrâtijas attîstîbas un <strong>Latvijas</strong> jaunâko laiku vçstures problçmu izpçte. Par<br />

zinâtniski pçtnieciskâ darba rezultâtiem tiek informçta sabiedrîba un nepiecieðamîbas<br />

gadîjumâ sagatavoti un iesniegti priekðlikumi valsts un nevalstiskajâm organizâcijâm.<br />

2010. gadâ Centra pçtnieki bija iesaistîjuðies divu pçtîjumu programmu<br />

îstenoðanâ: „<strong>Latvijas</strong> droðîba Eiropas Savienîbâ: politikas un tiesîbu problçmas” un<br />

„Latvieði un Latvija. Nacionâlâs identitâtes saglabâðana un stiprinâðana”. Ðo<br />

programmu ietvaros 2010. gada 22. aprîlî notika konference „<strong>Latvijas</strong> neatkarîbas<br />

atgûðanas stratçìijas izvçle un îstenoðana”, kuras materiâli stenogrammas veidâ arî<br />

publicçti. 2010. gadâ Centrâ iznâkusi arî monogrâfija par <strong>Latvijas</strong> valsts neatkarîbas<br />

atjaunoðanas parlamentâro ceïu latvieðu un angïu valodâ.<br />

Centra valdes priekðsçdçtâjs Tâlavs Jundzis<br />

153


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Sertifikâcijas centrs<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sertifikâcijas centrs ir notificçta (valsts paziòota<br />

Eiropas Komisijai) sertifikâcijas institûcija bûvmateriâlu atbilstîbas novçrtçðanas<br />

jomâ. Tas nozîmç, ka Centra izsniegtie bûvmateriâlu droðîbu apliecinoðie dokumenti<br />

tiek atzîti visâs ES dalîbvalstîs un uz ðo apliecinâjumu pamata raþotajiem ir tiesîbas<br />

maríçt produkciju ar ES pieòemto droðîbas maríçjumu „CE”. Tas savukârt dod<br />

tiesîbas maríçtiem produktiem brîvu pieeju kopçjâ Eiropas tirgû.<br />

Centrs ir akreditçts <strong>Latvijas</strong> (LATAK) un Apvienotâs Karalistes (UKAS)<br />

akreditâcijas institûcijâs. Aizvadîtajâ gadâ Centrs ir sekmîgi izturçjis gadskârtçjâs<br />

uzraudzîbas akreditâcijas. Centra pakalpojumus izmanto daudzas Eiropas valstis, tajâ<br />

skaitâ ârpus ES ietvariem (Krievija, Ukraina, Baltkrievija).<br />

2010. gadâ no jauna ir izsniegti:<br />

30 produktu atbilstîbas sertifikâti,<br />

91 raþotnes produkcijas kontroles (RPK) sertifikâti.<br />

Bez sertifikâcijas pakalpojumiem Centrs sniedz konsultâcijas un veic apmâcîbu<br />

Eiropas standartu apgûðanâ, piedalâs <strong>Latvijas</strong> nacionâlo standartu izstrâdâðanas darbâ<br />

(3 standartu tehniskajâs komitejâs).<br />

Centra valdes priekðsçdçtâjs Imants Matîss<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Zinâtnes un tehnoloìijas pçtniecîbas<br />

centrs<br />

2010. gadâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Zinâtnes un tehnoloìijas pçtniecîbas<br />

centrs turpinâja lîdzdalîbu vairâkos starptautiskos projektos, tostarp noslçdzot darbu<br />

pie ikgadçjo nacionâlo analîtisko pârskatu sagatavoðanas par inovâciju politiku Latvijâ<br />

Eiropas Komisijai ilggadçjâ projekta „INNO-Policy TrendChart” ietvaros, kurâ Centra<br />

darbinieki nacionâlo korespondentu statusâ darbojâs kopð 2004. gada. Tika pabeigts<br />

darbs pie 2009. gadâ uzsâktâ starptautiskâ EK finansçtâ pçtniecîbas projekta „Feasibility<br />

study for creating a European university data collection” (EUMIDA), kas<br />

pamatâ bija vçrsts uz nacionâlo augstskolu darbîbas indikatoru un to râdîtâju analîzi<br />

un apkopoðanu, tas turpmâk kalpos par pamatu jauna statistisko datu par augstâko<br />

izglîtîbu standarta ievieðanâ Eiropas valstîs. 2010. gadâ tika uzsâkts jauns posms<br />

iedibinâtâ Erawatch tîkla Eiropas Komisijas finansçtâ ietvarlîguma „Support to the<br />

Monitoring and Analysis of Knowledge Triangle Policies in Europe” (2010–2012)<br />

154


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

ietvaros. Tajâ noritçja darbs pie ikgadçjâ nacionâlâ pârskata sagatavoðanas par<br />

<strong>Latvijas</strong> pçtniecîbas un inovâciju sistçmas sniegumu un politikas izvçrtçjumu, kas tika<br />

secîgi iekïauts arî CREST starptautiskâ ekspertu paneïa izvçrtçjuma ziòojumâ (OMC<br />

Policy Mix Review Report: Latvia), kâ arî <strong>Latvijas</strong> nacionâlas sadaïas aktualizçðanas<br />

apjomîgajai tieðsaistes datubâzei „Erawatch Baseload Research inventory” par<br />

zinâtnes stâvokli un politiku Eiropas valstîs. Visbeidzot, 2010. gada nogalç centra<br />

darbinieki nacionâlo korespondentu statusâ iesaistîjâs vçl viena EK finansçta projekta<br />

„Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe” (2010 –<br />

<strong>2011</strong>) îstenoðanâ, kas paredz zinâtnes un sabiedrîbas attiecîbas skaroðo aktivitâðu<br />

identifikâciju, analîzi un monitoringu 38 Eiropas valstîs. 2010. gadâ tika pabeigti arî<br />

divi monogrâfiju raksti, kas atspoguïo starptautiskâ pçtniecîbas projekta „Developing<br />

Universities – The Evolving Role of Academic Institutions in Economic Growth”<br />

(UniDev) (2005-2009) nacionâlos rezultâtus. Vietçjâ kontekstâ tika turpinâts darbs pie<br />

<strong>Latvijas</strong> zinâtnes atspoguïojuma analîzes starptautisko recenzçto publikâciju<br />

datubâzçs, kuras rezultâti (Zinâtnes Vçstnesî) raisîja diskusiju zinâtnieku aprindâs.<br />

Centra pârstâvji ar referâtiem piedalîjâs vairâkâs starptautiskâs konferencçs (t.sk. 12.<br />

Baltijas intelektuâlâs sadarbîbas konferencç un 17. Starptautiskâs sociologu<br />

asociâcijas pasaules kongresâ), kâ arî Eiropas Pçtniecîbas un tehnoloìiskâs attîstîbas<br />

novçrtçðanas tîkla (European RTD Evaluation Network) un ES 7. Ietvarprogrammas<br />

programmkomitejas “Zinâtne sabiedrîbâ” (Science in Society) ikgadçjâs sanâksmçs.<br />

Centra vadîtâjs Jânis Kristapsons<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Eiropas programmu centrs<br />

2010.gadâ <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas Eiropas Programmu centrs nodroðinâja<br />

starptautisko zinâtnes un tehnoloìijas attîstîbas programmu (COST, EUREKA un<br />

Eurostars) darbîbu Latvijâ. COST programmas ietvaros <strong>Latvijas</strong> zinâtnieki ir aktîvi<br />

iesaistîti 18 COST akciju darbîbâ daþâdâs zinâtnes nozarçs, kâ rezultâtâ kopumâ<br />

<strong>Latvijas</strong> dalîbnieki jau piedalâs vairâk nekâ 80 COST akciju (no 303 akcijâm) darbâ.<br />

EUREKA programmas ietvaros ðajâ gadâ ir nodroðinâta piecu jaunu pçtniecîbas<br />

projektu îstenoðana sadarbîbâ ar citu ES valstu zinâtniekiem un uzòçmçjiem. Tika<br />

turpinâta Eiropas Savienîbas kopçjo tehnoloìiju ierosmju ARTEMIS (iegultâs<br />

datorsistçmas) un IMI (inovatîvi medikamenti) ievieðana Latvijâ, nodroðinot<br />

informâcijas izplatîðanu, atbalstu projektu ideju izstrâdç un pieðíirot finansçjumu<br />

sekmîgajiem projektiem. 2010.gadâ tika uzsâkta ARTEMIS atbalstîta projekta „Robust<br />

and Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems” realizçðana, kurâ no<br />

<strong>Latvijas</strong> ir iesaistîts LU Matemâtikas un informâtikas institûts.<br />

155


<strong>LZA</strong> ZINÂTNISKÂ UN ORGANIZATORISKÂ DARBÎBA<br />

Eiropas programmu centrs turpinâja iepriekðçjos gados uzsâkto ERA-Net (Smart<br />

Grids, EuronanoMed, Wood Visdom Net 2, ICT Agri, RURAGRI, PRIOMEDCHILD,<br />

eInfra Net) un ERA-Net Plus (BONUS+ un MATERA+) projektu ievieðanu Latvijâ un<br />

uzsâka dalîbu jaunâ ERA-Net projektâ TRANSCAN vçþa izpçtes jomâ. BONUS+<br />

projekta ietvaros tika nodroðinâta divu pçtîjumu projektu îstenoðana Baltijas jûras<br />

izpçtes jomâ, bet Smart Grids projekta ietvaros uzsâkta divu projektu realizçðana<br />

enerìçtikas jomâ.<br />

2010.gadâ plaðumâ vçrsâs zinâtni popularizçjoðu pasâkumu skaits. 24.septembrî<br />

notika Eiropas Zinâtnieku nakts pasâkumi Rîgâ, Jelgavâ, Salaspilî, Rçzeknç,<br />

Daugavpilî un Ventspilî, kurus organizçja vadoðie zinâtniskie institûti, augstskolas,<br />

muzeji un citas ar pçtniecîbu saistîtas institûcijas. <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas telpâs<br />

no 24.septembra lîdz 15.oktobrim bija atvçrta ceïojoða populârzinâtniska izstâde no<br />

Francijas „Smilðu graudu spçles”. Notika Zinâtnes kafejnîcas diskusijas par tâdâm<br />

aktuâlâm tçmâm kâ klimata izmaiòas, to ietekme uz dzîvo dabu Latvijâ un atkritumu<br />

problçmas risinâjuma meklçjumi ar bioplastmasas lietoðanu sadzîvç.<br />

Visbeidzot, tika uzturçta un regulâri aktualizçta informâcija <strong>Latvijas</strong> zinâtnisko<br />

institûciju zinâtniskâ personâla datubâzç, kas pieejama <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas<br />

mâjaslapâ www.lza.lv<br />

Centra vadîtâja Maija Bundule<br />

Sçlijas asociâcija<br />

Sçlijas asociâcija – sabiedriska organizâcija, kas organizç pasâkumus Sçlijas<br />

(Augðzemes) kultûrvçsturiskâ un dabas mantojuma izpçtei un saglabâðanai. Tâ<br />

apvieno zinâtniekus, skolotâjus, kultûras un vietçjo Jçkabpils, Aizkraukles un<br />

Daugavpils rajonu paðvaldîbu darbiniekus. Asociâcija dibinâta t.s. Sçïu gada<br />

(1995–1996) gaitâ 1995.gada decembrî Ilûkstç, pçc LLMZA locekïa S.Timðâna un<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïa A.Varslavâna ierosmes, ievçlot par asociâcijas pagaidu<br />

prezidentu akadçmiíi J.Stradiòu. Kopð 1999.gada asociâcija organizç Sçlijas<br />

kongresus (1999., 2001., 2003., 2005., 2008.g.), izdod grâmatas, Letonikas valsts<br />

programmas ietvaros veic valodnieciska un kultûrvçsturiska rakstura pçtîjumus par ðo<br />

reìionu. 1999.gadâ ar <strong>LZA</strong> Senâta lçmumu asociâcija darbojas <strong>LZA</strong> ietvaros.<br />

2005.gada to centâs izveidot par neatkarîgu sabiedrisku organizâciju, priekðsçdçtâja<br />

amata ievçlot Viesîtes Domes priekðsçdçtâju (tagad – Jaunjelgavas novada<br />

izpilddirektoru) Jâni Dimitrijevu, taèu pagaidâm tâ vçl turpina darboties <strong>LZA</strong><br />

aizgâdîbâ (Asociâcijas goda prezidents – akadçmiíis J.Stradiòð).<br />

156


AR <strong>LZA</strong> SAISTÎTU ORGANIZÂCIJU DARBÎBA<br />

Plaðu rezonansi sabiedrîbâ un plaðsaziòas lîdzekïos ir guvuði regulâri rîkojamie<br />

Sçlijas kongresi (pçdçjais Viesîtç 2008.g). Uz tur nolasîto referâtu bâzes izdots<br />

Sçlijas problçmâm veltîts þurnâla „<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu Akadçmijas Vçstis” A daïas<br />

numurs (2010., Nr. 5/6). Izdotas vçrtîgas monogrâfijas un albumi par Sçliju, veikta<br />

pilskalnu un teiksmaino ezeru identifikâcija (J.Urtâns). Sçlijas asociâcijas goda biedru<br />

skaitâ ir akadçmiíi S.Cimermanis, T.Millers, arheoloìe A.Zariòa, rakstnieki I.Auziòð,<br />

L.Íuzâne, publicists U.Lasmanis, ìeogrâfe R.Avotiòa, <strong>LZA</strong> goda locekïi J.Streiès un<br />

H.Strods. Nâkamo, VI Sçlijas kongresu iecerçts rîkot, izceïot Daugavas kreisa krasta<br />

dabas bagâtîbas, îpaði augu un dzîvnieku valsts daudzveidîbu un Sçlijas mazpilsçtu<br />

problçmas pçc administratîvi teritoriâlas reformas.<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu vçstures asociâcija<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu vçstures asociâcija (dibinâta 1958.g.) apvieno vairâk nekâ 70<br />

reìistrçtu biedru, kas pçta zinâtnes, tehnoloìijas un medicînas vçsturi Latvijâ. Tâ<br />

darbojas <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas pârraudzîbâ kopð savas pastâvçðanas sâkuma, jo<br />

tika organizçta ar <strong>Latvijas</strong> PSR ZA prezidija 1958.gada 30.janvara lçmumu kâ<br />

<strong>Latvijas</strong> Dabaszinâtòu un tehnikas vçsturnieku nacionâlâ grupa (vçlâk – apvienîba).<br />

Tagadçjais nosaukums tai ir kopð 1992.gada, jo tematikâ iekïauta arî humanitâro<br />

zinâtòu un pedagoìijas vçsture. Vadîtâji – akad. P.Valeskalns (1958–1987), akad.<br />

J.Stradiòð (kopð 1987), sekretâri – Dr. A.Zigmunde un Dr. I.Grosvalds.<br />

Kopð 1958.gada asociâcija izdod rakstu krâjumus, grâmatas par zinâtòu vçsturi,<br />

organizç Baltijas zinâtòu vçstures konferences pamîðus Rîgâ, Viïòâ un Tartu vai<br />

Tallinâ. Kopð 1990.gada izveidota kopçja Baltijas valstu Zinâtòu vçstures un<br />

filozofijas asociâcija, kas ir biedrs Starptautiskajâ Zinâtòu vçstures un filozofijas ûnijâ<br />

(kopð 1993). Baltijas asociâcijas prezidenta pienâkumus 1990.–1991., 1993.–1996.,<br />

2001.–2003., 2006.–2009.g. veica J.Stradiòð, kopð 2010.gada oktobra prezidentûra<br />

nodota Lietuvas pusei.<br />

2010.gada 8.–9.oktobrî Tallinâ notikusi 24. Baltijas zinâtòu vçstures konference,<br />

kas lielâ mçrâ bija veltîta Baltijas Zinâtòu vçstures un filozofijas asociâcijas 20 gadu<br />

dibinâðanai (par ðo tematu plenârlekciju nolasîja viens no tâs dibinâtâjiem –<br />

J.Stradiòð). Vairâkus referâtus nolasîja <strong>Latvijas</strong> pârstâvji – <strong>LZA</strong> kor.loc. A.Veisbergs,<br />

profesors J.Salaks, Dr. A.Zigmunde u.c. 25. Baltijas zinâtòu vçstures konferenci<br />

iecerçts organizçt Viïòâ 2012.gadâ.<br />

2010.gadâ pabeigta èetrsçjumu Igaunijas zinâtnieku biogrâfiskâs vârdnîcas<br />

veidoðana, bet J.Stradiòð saòçmis Baltijas Asamblejas balvu par grâmatu „Zinâtnes un<br />

augstskolu sâkotne Latvijâ”, kas atzinîgi vçrtçta konferencç. Latvijâ aizsâkta<br />

humanitâro zinâtòu virtuâlâs enciklopçdijas veidoðana.<br />

157


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67223633. Fakss: 67821153<br />

E pasts: fizteh@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Juris JANSONS<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja vietnieki Andrejs SILIÒÐ<br />

Mâris KNITE<br />

Zinâtniskâ sekretâre Sofja NEGREJEVA<br />

Padomes locekïi<br />

Mâris ÂBELE<br />

Andris BUIÍIS<br />

Ivars KNÇTS<br />

Andris KRÛMIÒÐ<br />

Pçteris RIVÞA<br />

Antans Sauïus SAUHATS<br />

Pçteris ÐIPKOVS<br />

Nodaïa apvieno 97 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 36 îstenos, 5 goda, 21 ârzemju locekïus un<br />

35 korespondçtâjlocekïus.<br />

Ar nodaïas darbu saistîti 16 <strong>LZA</strong> goda doktori.<br />

Locekïu skaits<br />

Specialitâte<br />

korespondçtâjloc.<br />

îstenie<br />

ârzemju goda<br />

Fizika 20 8 11 –<br />

Mehânika 8 7 4 1<br />

Informâtika 4 9 4 2<br />

Matemâtika 2 6 1 –<br />

Astronomija – 3 1 –<br />

Enerìçtika 2 2 – 2<br />

158


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

astronomija<br />

Mâris Âbele, kor. loc.<br />

Edgars Bervalds, kor. loc.<br />

Juris Þagars, kor. loc.<br />

Dainis Draviòð, ârz. loc.<br />

enerìçtika<br />

Leonîds Ribickis, îst. loc.<br />

Pçteris Ðipkovs, îst. loc.<br />

Andris Krçsliòð, kor. loc.<br />

Antans Sauïus Sauhats, kor. loc.<br />

Viktors Zçbergs, goda loc.<br />

Namejs Zeltiòð, goda loc.<br />

fizika<br />

Mârcis Auziòð, îst. loc.<br />

Jânis Guntis Bçrziòð, îst. loc.<br />

Elmârs Blûms, îst. loc.<br />

Andrejs Cçbers, îst. loc.<br />

Jurijs Dehtjars, îst. loc.<br />

Oïìerts Dumbrâjs, îst. loc.<br />

Juris Ekmanis, îst. loc.<br />

Ruvins Ferbers, îst. loc.<br />

Agris Gailîtis, îst. loc.<br />

Andris Krûmiòð, îst. loc.<br />

Ivars Lâcis, îst. loc.<br />

Oïìerts Lielausis, îst. loc.<br />

Inta Muzikante, îst. loc.<br />

Andris Ozols, îst. loc.<br />

Andrejs Siliòð, îst. loc.<br />

Linards Skuja, îst. loc.<br />

Andris Ðternbergs, îst. loc.<br />

Kurts Ðvarcs, îst. loc.<br />

Ivars Tâle, îst. loc.<br />

Juris Zaíis, îst. loc.<br />

Imants Bçrsons, kor. loc.<br />

Jevgeòijs Joïins, kor. loc.<br />

Mâris Knite, kor. loc.<br />

Jevgenijs Kotomins, kor. loc.<br />

Aleksejs Kuzmins, kor. loc.<br />

Andris Muiþnieks, kor. loc.<br />

Juris Purâns, kor. loc.<br />

Jânis Spîgulis, kor. loc.<br />

Hermanis Branovers, ârz. loc.<br />

Tills fon Egidijs, ârz. loc.<br />

Roberts Evarestovs, ârz. loc.<br />

Pauls Janmeijs, ârz. loc.<br />

Ivars Melngailis, ârz. loc.<br />

Jânis Melngailis, ârz. loc.<br />

Zenons Rokus Rudziks, ârz. loc.<br />

Þaks Simons, ârz. loc.<br />

Juris Pçteris Svenne, ârz. loc.<br />

Aleksandrs Ðïugers, ârz. loc.<br />

Juris Upatnieks, ârz. loc.<br />

informâtika<br />

Andris Ambainis, îst. loc.<br />

Jânis Bârzdiòð, îst. loc.<br />

Ivars Biïinskis, îst. loc.<br />

Jânis Grundspeòíis, îst. loc.<br />

Guntis Bârzdiòð, kor. loc.<br />

Juris Borzovs, kor. loc.<br />

Igors Kabaðkins, kor. loc.<br />

Audris Kalniòð, kor. loc.<br />

Jurijs Merkurjevs, kor. loc.<br />

Leonîds Novickis, kor. loc.<br />

Uldis Sukovskis, kor. loc.<br />

Pçteris Videnieks, kor. loc.<br />

Jâzeps Loèmelis, goda loc.<br />

Jânis Osis, goda loc.<br />

Þils Brasârs, ârz. loc.<br />

Alvis Brâzma, ârz. loc.<br />

Juris Hartmanis, ârz. loc.<br />

Andris Padegs, ârz. loc.<br />

informâtika (zinâtniecîba)<br />

Jânis Kristapsons, kor. loc.<br />

159


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

matemâtika<br />

Andris Buiíis, îst. loc.<br />

Rûsiòð Mârtiòð Freivalds, îst. loc.<br />

Agnis Andþâns, kor. loc.<br />

Uldis Raitums, kor. loc.<br />

Andrejs Reinfelds, kor. loc.<br />

Felikss Sadirbajevs, kor. loc.<br />

Aleksandrs Ðostaks, kor. loc.<br />

Aivars Zemîtis, kor. loc.<br />

Raimonds Èiegis, ârz. loc.<br />

mehânika<br />

Juris Jansons, îst. loc.<br />

Ivars Knçts, îst. loc.<br />

Egons Lavendelis, îst. loc.<br />

Imants Matîss, îst. loc.<br />

Rolands Rikards, îst. loc.<br />

Kârlis Rocçns, îst. loc.<br />

Vitauts Tamuþs, îst. loc.<br />

Gundaris Teters, îst. loc.<br />

Jânis Auziòð, kor. loc.<br />

Andris Èate, kor. loc.<br />

Vladimirs Kasjanovs, kor. loc.<br />

Roberts Maksimovs, kor. loc.<br />

Jânis Rudzîtis, kor. loc.<br />

Narimants Salenieks, kor. loc.<br />

Jânis Vîba, kor. loc.<br />

Jânis Dundurs, ârz. loc.<br />

Jiri Engelbrehts, ârz. loc.<br />

Renç Moro, ârz. loc.<br />

Ralejs Tepfers, ârz. loc.<br />

Vilis Vîtols, goda loc.<br />

Fizikas un tehnisko zinâtòu nodaïas darbîba<br />

Pârskata perioda nodaïa organizçja 7 nodaïas sçdes un sagatavoja 3 <strong>LZA</strong> sçdes,<br />

vienu no tam izbraukumâ. Turpinâta tradîcija iepazîstinât ar nozîmîgâkajiem zinâtnes<br />

sasniegumiem Latvijâ. Ðim nolûkam bija veltîtas <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde un trîs<br />

nodaïas sçdes.<br />

Nodaïas sçdes:<br />

3. februârî FTZN pilnsapulcç nodaïas priekðsçdçtâjs akad. Juris Jansons sniedza<br />

pârskatu par nodaïas un tâs locekïu darbîbu 2009.gadâ un informçja par 2010.gadâ<br />

plânotajiem pasâkumiem. Nodaïas locekïi nolçma atzît par sekmîgu nodaïas darbîbu<br />

un akceptçja ierosinâjumus nodaïas darbîbai 2010.gadâ. Notika plaða diskusija par<br />

zinâtnieku lomu zinâtnes popularizçðanâ, reklâmâ un propagandâ.<br />

Nolçma: Sakarâ ar to, ka sabiedrîbâ eksistç liela nesapratne par zinâtnes, îpaði<br />

eksakto zinâtòu lomu krîzes laikâ, ir ïoti svarîga zinâtnes popularizçðana, reklâma un<br />

praktiskâ zinâtnes propaganda. Nodaïas locekïi aicina zinâtniekus izmantot jebkuru<br />

iespçju, lai celtu zinâtnes prestiþu. Rakstît un pârtulkot populârzinâtniskus rakstus.<br />

Râdît savus sasniegumus un viòu praktisko nepiecieðamîbu <strong>Latvijas</strong> iedzîvotâjiem un<br />

rûpniecîbai. Publicçt informâciju par Eiropas finansçjuma piesaistîðanu, tâ apjomiem<br />

un parâdît, cik daudz lîdzekïu nopelna zinâtnieki <strong>Latvijas</strong> budþetam. Râdît, ka mums ir<br />

160


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

zinâtnieku veidotâ eksporta prece, kuru mçs raþojam. Vairâk uzmanîbas pievçrst cîòai<br />

ar birokrâtiju zinâtnç. Izmantot akadçmijas avîzi un þurnâlus, savu institûtu un <strong>LZA</strong><br />

mâjaslapas zinâtnes popularizâcijai, reklâmai un propagandai. Veltît <strong>LZA</strong> sçdi valsts<br />

politiskâs sistçmas trûkumu analîzçm.<br />

24. februârî pirmajâ sçdç no cikla „<strong>Latvijas</strong> zinâtnes nozîmîgâkie zinâtniskie<br />

sasniegumi (LU CFI 2008–2009)” par Komplekso pieeju dinamiskas nesakârtotîbas<br />

problçmas risinâðanai rentgenabsorbcijas spektru modelçðanâ" referçja <strong>LZA</strong> kor.loc.<br />

Aleksejs Kuzmins un ar tçmu “Elektronu satverðana kvantu punktos: korelâcijas un<br />

dinamikas efekti” klâtesoðos iepazîstinâja PhD Vjaèeslavs Kaðèejevs.<br />

Nodaïas locekïi ar gandarîjumu atzîmçja referâtu augsto zinâtnisko lîmeni.<br />

J.Jansons aicinâja sçdes dalîbniekus domât par vakancçm un kandidatûrâm 2010.gada<br />

<strong>LZA</strong> jauno locekïu vçlçðanâm un iesniegt priekðlikumus lîdz aprîïa beigâm.<br />

12. martâ sadarbîbâ ar ÍBMZN notika FTZN sçde „Sirds struktûrelementu<br />

biomehânisko îpaðîbu un morfoloìijas pçtîjumi jaunu ârstçðanas metoþu un materiâlu<br />

izstrâdei”. Sçdes dalîbnieki noklausîjâs Dr.med. Pçtera Stradiòa priekðlasîjumu<br />

„Mûsdienu kardioloìijas iespçjas un nâkotnes virzieni”, <strong>LZA</strong> kor.loc. Vladimira<br />

Kasjanova referâtu „Audu inþenierija un sirds – asinsvadu sistçmas elementu izstrâde”<br />

un RSU doktoranta Mârtiòa Kalçja ziòojumu „Jaunu sirds vârstuïu bioloìisko protçþu<br />

radîðanai nepiecieðamo biomehânisko parametru noteikðana un to testçðanas,<br />

implantâcijas sistçmu izstrâde”.<br />

Nolçma: Uzskatît, ka paveikts nozîmîgs darbs un projekta realizâcija ir devusi<br />

lielu ieguldîjumu uz pierâdîjumiem balstîtas sirds íirurìijas attîstîbâ Latvijâ. Darbs<br />

noteikti jâturpina, izstrâdâjot jaunas, uz pasaules praksi un <strong>Latvijas</strong> pieredzi balstîtâs<br />

vadlînijâs. Jâattîsta aizvien cieðâka <strong>Latvijas</strong> Kardiologu biedrîbas un <strong>Latvijas</strong><br />

Sirds–asinsvadu íirurgu asociâcijas sadarbîba.<br />

31. martâ notika FTZN sçde no cikla „<strong>Latvijas</strong> zinâtnes nozîmîgâkie zinâtniskie<br />

sasniegumi”. Referçja akad. Andrejs Cçbers „Lokanas magnçtiskas stîgas un mikroorganismu<br />

kustîgums”. Zinâtniekiem izdevies izstrâdât jaunu magnçtiskâs mikroreoloìijas<br />

metodi, kas balstâs uz supramagnçtiskas stîgas kustîbu mainîgâ magnçtiskâ<br />

laukâ. Veikti domenu dinamikas pçtîjumi feromagnçtiíu plânâs plçvîtçs. Sintezçtas<br />

fluorescçjoðas un biosavienojamas magnçtiskas nanodaïiòas pielietojumiem biomedicînâ.<br />

Ðîs stîgas paver plaðas iespçjas ar magnçtisko lauku vadâmu mikrodzinçju<br />

izveidoðanai, daþâdu pârneses procesu realizâcijai biotehnoloìijâs un biomedicînâ.<br />

Autori: prof. A.Cçbers, asoc.prof. M.Belovs un pçtn. K.Çrglis (LU Fizikas un<br />

matemâtikas fakultâtes Teorçtiskâs fizikas katedra).<br />

Nolçma: Uzskatît, ka paveikts nozîmîgs darbs un projekta realizâcija ir devusi<br />

lielas iespçjas ar magnçtisko lauku vadâmu mikrodzinçju izveidoðanai, daþâdu<br />

pârneses procesu realizâcijai biotehnoloìijâs un biomedicînâ. Darbs noteikti jâturpina.<br />

Jâattîsta aizvien cieðâka <strong>Latvijas</strong> mediíu, biomehâniíu un fiziíu sadarbîba.<br />

161


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

22. septembrî sçdes dalîbnieki noklausîjâs Dr.sc.comp. Jâòa Bièevska ziòojumu<br />

„40 gadi datorikâ” par zinâtnisko pçtîjumu rezultâtiem. Profesors Jânis Bièevskis jau<br />

desmitiem gadu vada LU datorzinâtnes un informâtikas pçtîjumu lietiðío daïu, to, kas<br />

saistîta ar industriju (programmatûras izstrâdes tehnoloìijas, testçðana, lielu sistçmu<br />

izstrâde). Viòð vadîjis un vada praktiskus projektus, saistîtus ar tautsaimniecîbu un ir<br />

viens no Datorikas institûta DIVI dibinâtajiem, devis nozîmîgu ieguldîjumu datorzinâtnes<br />

bakalaura programmas izveidoðanâ un bijis tâs vadîtâjs. Klâtesoðie<br />

vienbalsîgi nolçma pieðíirt Jânim Bièevskim <strong>LZA</strong> goda doktora grâdu.<br />

Sçdes otrajâ daïâ LZP priekðsçdçtâjs akad. Andrejs Siliòð iepazîstinâja dalîbniekus<br />

ar zinâtnisko institûciju zinâtòu infrastruktûras attîstîbas plâniem.<br />

6. oktobrî ar Dr.sc.comp. Gunta Bârzdiòa referâtu ”Semantika un Datoru Tîkli”,<br />

Dr.habil.phys. Jura Purâna referâtu „Jura Purâna zinâtniskâ darbîba” un Dr.chem.<br />

Donâta Erta referâtu „Galvenâs pçtîjumu jomas nanotehnoloìijâs” zinâtniskajiem<br />

ziòojumiem sâkâs nodaïas locekïu iepazîstinâðana ar jaunajiem <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu<br />

kandidâtiem.<br />

20. oktobrî sçdes dalîbnieki noklausîjâs un apsprieda <strong>LZA</strong> îsteno locekïu<br />

kandidâtu <strong>LZA</strong> kor.loc. Dr.habil.sc.ing. Pçtera Ðipkova referâtu „Energoresursu<br />

racionâlas un efektîvas izmantoðanas sistçmpçtîjumi, ievçrojot atjaunojamo energoresursu<br />

izmantoðanas iespçjas Latvijâ” un <strong>LZA</strong> kor.loc. Dr.habil.phys. Andra Ozola<br />

ziòojumu „Hologrâfija un lâzergaismas izraisîtie procesi vielâ”. Tika konstatçts, ka<br />

Pçterim Ðipkovam izdevies izstrâdât un realizçt „Saules enerìijas izmantoðanas<br />

iekârtu testçðanas poligonu (atzîts kâ 2008.g. sasniegums zinâtnç)” un savukârt Andris<br />

Ozols 1973.gadâ uzbûvçja pirmo hologrâfisko iekârtu Latvijâ un izstrâdâja jaunus<br />

organiskos materiâlus virsmas reljefa hologrammu tieðam ierakstam spektra sarkanajâ<br />

daïâ (atzîts kâ 2007.g. sasniegums zinâtnç).<br />

Sçdes otrajâ daïâ klâtesoðie apsprieda <strong>LZA</strong> ârzemju locekïu vçlçðanâm pieteiktos<br />

trîs FTZ nodaïas kandidâtus: Eiropas Bioinformâtikas institûta (Kembridþa, no<br />

1996.g.) pçtnieku grupas vadîtâju PhD Alvi Brâzmu, Teorijas nodaïas vadîtâju<br />

Universitâtes Koledþâ Londonâ Dr.habil.phys. Aleksandru Ðïugeru un <strong>LZA</strong> goda<br />

doktoru Èalmeras universitâtes (Zviedrija) emeritçto profesoru Raleju Tepferu, kâ arî<br />

goda locekïu vçlçðanâm izvirzîto FEI vadoðo pçtnieku, RTU asociçto profesoru<br />

Dr.habil.sc.ing. Nameju Zeltiòu. Aizklâtâs balsoðanas rezultâtâ FTZN izteica savu<br />

atbalstu visiem <strong>LZA</strong> locekïu kandidâtiem.<br />

<strong>LZA</strong> Rudens pilnsapulcç 25. novembrî par akadçmiíiem no nodaïas ievçlçja<br />

Andri Ozolu un Pçteri Ðipkovu, par <strong>LZA</strong> ârzemju locekïiem – Alvi Brâzmu,<br />

Aleksandru Ðïugeru un Raleju Tepferu, par goda locekli Nameju Zeltiòu un par<br />

korespondçtâjlocekïiem Gunti Bârzdiòu un Juri Purânu.<br />

162


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

<strong>LZA</strong> sçdes:<br />

17. martâ notika <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde uz LU Matemâtikas un informâtikas<br />

institûtu (LU MII). Lîdz ar atzîtiem dabaszinâtòu pçtniekiem sçdç piedalîjâs arî<br />

humanitâro un sociâlo zinâtòu pârstâvji, kuri vçlçjâs vairâk uzzinât par institûtu un tâ<br />

piedâvâtajâm skaitïoðanas resursu iespçjâm (sk. 131. lpp.).<br />

14. maijâ nodaïa sagatavoja tradicionâlo sçdi ”Zinâtnes popularizçðana sabiedrîbâ”.<br />

Par Astronomijas gada rezultâtiem Latvijâ un pasaulç referçja Dr.sc.comp.<br />

Mârtiòð Gills (sk. 133. lpp.).<br />

16. jûnijâ <strong>LZA</strong> Lielâs medaïas pasniegðana akad. Kurtam Ðvarcam. Laudatio<br />

profesoram teica <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis. Savukârt no Kurta Ðvarca lekcijas<br />

kolçìi un audzçkòi uzzinâja, ko profesors ir darîjis un pie kâdâm zinâtniskâm atziòâm<br />

nonâcis pçdçjo 18 gadu laikâ (sk. 127.–130. lpp.).<br />

Nodaïas zinâtnieki devuði nozîmîgu ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes attîstîbâ.<br />

Èetriem no <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas nosauktajiem 10 nozîmîgâkajiem sasniegumiem<br />

autori vai lîdzautori ir nodaïas locekïi – akadçmiíi Mârcis Auziòð un Oïìerts<br />

Dumbrâjs, korespondçtâjlocekïi Andrejs Reinfelds, Juris Borzovs un Jânis Vîba (sk.<br />

93.–95. lpp.).<br />

FTZN citi zinâtniskie sasniegumi:<br />

24. – 25. maijâ Rîgâ tika organizçta XVI Starptautiskâ konference “Kompozîto<br />

materiâlu mehânika”. Konferences sagatavoðanas laikâ bija saòemtas 204 tçzes no<br />

451 autora un pieteikumi uz piedalîðanos konferences darbâ no 28 valstîm.<br />

Konferences darbâ ar referâtiem piedalîjâs 164 dalîbnieki no 26 valstîm – ASV,<br />

Azerbaidþânas, Baltkrievijas, Èehijas, Dânijas, Dienvidâfrikas, Francijas, Grieíijas,<br />

Igaunijas, Itâlijas, Izraçlas, Japânas, Kazahstânas, Korejas Republikas, Krievijas,<br />

Íînas, <strong>Latvijas</strong>, Lielbritânijas, Lietuvas, Nîderlandes, Polijas, Spânijas, Turcijas,<br />

Ukrainas, Vâcijas un Zviedrijas (sk. Zinâtnes Vçstnesis, 2010,12.jûlijs).<br />

Rîgâ pirmo reizi tika organizçta augsta lîmeòa 16. Starptautiskâ konference<br />

„Diferenèu vienâdojumi un lietojumi ICDEA2010” (16th International Conference<br />

on Differential Equations and Applications), kura pulcçja virkni pasaules<br />

ievçrojamo speciâlistu nozarç (organizatori Dr. Inese Bula, Dr. Jânis Cepîtis, <strong>LZA</strong><br />

kor.loc. Andrejs Reinfelds, LU un LU MII).<br />

5.–9. jûlijâ Rîgâ Transporta un sakaru institûtâ notika 2. Starptautiskais specializçtais<br />

simpozijs “Space & Global Security of Humanity” (SGS 2010).<br />

2010. gada 16. decembrî notikuðajâ <strong>Latvijas</strong> izgudrotâju dienâ, kurâ prezentçti<br />

vairâk nekâ 70 izgudrojumi, patents „Viscaur superelastîgs spiediena sensorelements”<br />

ieguva 2. vietas godalgu (<strong>LZA</strong> kor.loc. Mâris Knite un doktorants Juris<br />

Zavickis (RTU)).<br />

163


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Bûtiski jauns rezultâts sasniegts divatomu molekulu disociâcijas enerìijas precîzâ<br />

noteikðanâ. Rezultâti tika sasniegti RbCs un KCs, kâ arî NaCs molekulâs, kas ir ïoti<br />

populâri objekti iegûðanai pie superzemâm temperatûrâm (zem 1 mikro-Kevina).<br />

Rezultâti iegûti <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Lâzeru centrâ, izmantojot superaugstas<br />

izðíirðanas Furjç transformâcijas spektrometru Bruker IFS-125 un izstrâdâtu<br />

teorçtisko aprakstu. 2010. gadâ nâkuði klajâ èetri raksti prestiþâ izdevumâ Physical<br />

Review A (akad. Ruvins Ferbers).<br />

Iegûti jauni dati par supersîkstruktûras magnçtiskâm konstantçm Niobija atomiem<br />

ar aizpildâmo d-èaulu, kurâm ir bûtiska nozîme zvaigþòu atmosfçru modelçðanâ un<br />

nukleosintçzes procesu pçtîðanâ. Rezultâti iegûti LU Lâzeru centrâ un publicçti<br />

2010. gada izdevumâ Astronomy and Astrophysics 516, A70 (2010) (akad. Ruvins<br />

Ferbers, Dr. Laimons Zaès sadarbîbâ ar Dr. Sofiju Kroeger (Berlînes Tehnikas un<br />

ekonomikas augstskola).<br />

Kopâ ar lîdzstrâdniekiem veikti pçtîjumi par vanðu aizstâðanas ar vanðu kopnçm<br />

lietderîbu, veidojot iepriekð saspriegtas stieptas konstrukcijas nolûkâ pavçrt ceïu<br />

plaðai stiegroto plastiku izmantoðanai transportbûvju nesoðajâs konstrukcijâs.<br />

Izstrâdâti racionâli saspriegtu vanðu kopòu reþìojumu varianti (akad. Kârlis<br />

Rocçns).<br />

Izstrâdâti priekðlikumi putuplasta paneïu ar metâla apðuvumu nestspçjas palielinâðanai,<br />

izmantojot par ribâm cilindriskas èaulas no slâòainiem koksnes<br />

materiâliem(akad. Kârlis Rocçns).<br />

Eksperimentâli novçrots un aprakstîts dzîvas âdas fotoatmiòas efekts zemas jaudas<br />

lâzeru apstarojuma ietekmç (<strong>LZA</strong> kor.loc. Jânis Spîgulis, Aleksejs Ïihaèovs, Jânis<br />

Lesiòð, Dainis Jakovels, LU Atomfizikas un spektroskopijas institûts).<br />

Atklâta, izpçtîta un pirmpublikâcijâs aprakstîta lîdz ðim nezinâmu regulâru telpisku<br />

ðûnu kopas (honeycomb) ìeometrija. Ðo kopu veidojoðâs kâ pentahedri nodefinçtâs<br />

ðûnas ar liektâm skaldnçm, izrâdâs, ir tikai otrais zinâmais regulâru daudzskaldòu<br />

tips pçc Platona kuba, ar kuriem var aizpildît trîsdimensiju telpu bez tukðumiem un<br />

pârklâjumiem. Veikto teorçtisko pçtîjumu rezultâti ir pilnvçrtîgs konstruktîvi<br />

metodoloìisks pamats visstingâko vai minimâlas masas liela izmçra struktûru<br />

radîðanai, kuru efektivitâte jo seviðíi pieaugtu objektiem Zemes orbîtâ un uz tâs<br />

dabîgajiem pavadoòiem (<strong>LZA</strong> kor.loc. Edgars Bervalds <strong>LZA</strong>, Aivars Bçrziòð LU,<br />

Modris Dobelis RTU).<br />

Izstrâdâta aproksimatîvu sistçmu teorija un izpçtîti tâs lietojumi gan teorçtiskajâ<br />

matemâtikâ (topoloìijâ, algebrâ, mçra un integrâïa teorijâ u.c.), gan lietiðíajâ<br />

(agregâciju modeïos, lçmumu pieòemðanâ u.c.). Aproksimatîvu sistçmu teorija dod<br />

vienotu pieeju nestriktu kopu un loìiku (fuzzy sets and logics) un raupju kopu<br />

(rough sets) teorijâm, kuras ir modernâs matemâtikas alternatîvas tradicionâlajâm<br />

164


FIZIKAS UN TEHNISKO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

statistiskâm metodçm, pçtot ar neprecizitâti (uncertainty), neskaidrîbu (vagueness)<br />

un subjektivitâti saistîtas problçmas (<strong>LZA</strong> kor.loc. Aleksandrs Ðostaks, Dr.math.<br />

Svetlana Asmuss, Dr.math. Ingrîda Uïjane, Dr.math. Sergejs Solovjovs).<br />

Iegûti nozîmîgi rezultâti diferenciâlvienâdojumu un (tâs diskrçtais analogs) diferenèu<br />

vienâdojumu teorijâ. Kâ piemçru minçsim asimetrisko nelineâro oscilatoru<br />

pçtîðanu, kuras rezultâti publicçti rakstu sçrijâ (Dr.math. Armands Gricâns, Dr.<br />

grâda pretendente Natâlija Sergejeva, <strong>LZA</strong> kor.loc. Felikss Sadirbajevs, DU).<br />

<strong>LZA</strong> Lielo medaïu saòçmuði akad. Mârcis Auziòð par izcilu ieguldîjumu<br />

koherento procesu izpçtç atomos un molekulâs un akad. Kurts Ðvarcs par izciliem<br />

darbiem un praktiskiem risinâjumiem radiâcijas fizikâ un hologrâfijâ, „Grindeks”<br />

balvu par starptautiski nozîmîgu ieguldîjumu divatomu molekulu struktûras izpçtç ar<br />

lâzeru spektroskopijas metodçm akad. Ruvins Ferbers un „IZM balvu – 2010” akad.<br />

Jânis Grundspeòíis par ieguldîjumu jauno zinâtnieku sagatavoðanâ.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Juris Jansons<br />

Zinâtniskâ sekretâre Sofja Negrejeva


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67220725. Fakss: 67821153<br />

E pasts: chem@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Raimonds VALTERS<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja vietnieki Gunârs DUBURS<br />

Vija KLUÐA<br />

Zinâtniskâ sekretâre Baiba ÂDAMSONE<br />

Padomes locekïi<br />

Bruno ANDERSONS<br />

Rihards KONDRATOVIÈS<br />

Jekaterina ÇRENPREISA<br />

Tâlis MILLERS<br />

Elmârs GRÇNS<br />

Jânis STRADIÒÐ<br />

Aleksandrs JEMEÏJANOVS<br />

Andris STRAKOVS<br />

Uldis KALNENIEKS<br />

Jânis VOLKOLÂKOVS<br />

Mârtiòð KALNIÒÐ<br />

Henriks ZENKEVIÈS<br />

Nodaïa apvieno 119 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 38 îstenos, 5 goda, 30 ârzemju locekïus<br />

un 46 korespondçtâjlocekïus.<br />

Ar nodaïas darbu saistîti 28 <strong>LZA</strong> goda doktori.<br />

Locekïu skaits<br />

Specialitâte<br />

korespondçtâjloc.<br />

îstenie<br />

ârzemju goda<br />

Íîmija 15 8 9 –<br />

Medicîna 9 14 9 3<br />

Bioloìija 8 12 6 1<br />

Biotehnoloìija 1 – 1 –<br />

Ekoloìija, videszinâtnes<br />

un ìeogrâfija 2 4 1 –<br />

Ìeoloìija un<br />

ûdenssaimniecîba – 2 2 –<br />

Lauksaimniecîbas zinâtnes 1 3 – 1<br />

Meþzinâtnes – 1 – –<br />

Zinâtnes vçsture – – 1 –<br />

Materiâlzinâtne 2 1 1 –<br />

Farmâcija – 1 – –<br />

166


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

bioloìija<br />

Jekaterina Çrenpreisa, îst. loc.<br />

Elmârs Grçns, îst. loc.<br />

Rihards Kondratoviès, îst. loc.<br />

Indriíis Muiþnieks, îst. loc.<br />

Pauls Pumpçns, îst. loc.<br />

Îzaks Raðals, îst. loc.<br />

Nikolajs Sjakste, îst. loc.<br />

Jânis Vîksne, îst. loc.<br />

Gunârs Andruðaitis, kor. loc.<br />

Arvîds Barðevskis, kor. loc.<br />

Uldis Kalnenieks, kor. loc.<br />

Jânis Kloviòð, kor. loc.<br />

Tatjana Kozlovska, kor. loc.<br />

Imants Liepa, kor. loc.<br />

Aija Linç, kor. loc.<br />

Viesturs Melecis, kor. loc.<br />

Aleksandrs Rapoports, kor. loc.<br />

Maija Rukliða, kor. loc.<br />

Kaspars Târs, kor. loc.<br />

Henriks Zenkeviès, kor. loc.<br />

Viesturs Baumanis, goda loc.<br />

Mâris Hartmanis, ârz. loc.<br />

Vitauts Kalniòð, ârz. loc.<br />

Jânis Metuzâls, ârz. loc.<br />

Uldis Streips, ârz. loc.<br />

Rihards Villems, ârz. loc.<br />

Kurts Vitrihs, ârz. loc.<br />

biotehnoloìija<br />

Mârtiòð Beíers, îst. loc.<br />

Andrejs Daugulis, ârz. loc.<br />

ekoloìija, videszinâtnes<br />

Pçteris Cimdiòð, îst. loc.<br />

Mâris Kïaviòð, îst. loc.<br />

Aija Melluma, kor. loc.<br />

farmâcija<br />

Maija Dambrova, kor. loc.<br />

ìeogrâfija<br />

Guntis Eberhards, kor. loc.<br />

Zaiga Kriðjâne, kor. loc.<br />

Oïìerts Nikodemus, kor. loc.<br />

Edmunds Bunkðe, ârz. loc.<br />

ìeoloìija un ûdenssaimniecîba<br />

Ervîns Lukðeviès, kor. loc.<br />

Vitâlijs Zelès, kor. loc.<br />

Aleksis Dreimanis, ârz. loc.<br />

Hennings Sçrensens, ârz. loc.<br />

íîmija<br />

Gunârs Èipçns, îst. loc.<br />

Gunârs Duburs, îst. loc.<br />

Mârtiòð Kalniòð, îst. loc.<br />

Ivars Kalviòð, îst. loc.<br />

Valdis Kampars, îst. loc.<br />

Edvards Liepiòð, îst. loc.<br />

Tâlis Millers, îst. loc.<br />

Uldis Sedmalis, îst. loc.<br />

Jânis Stradiòð, îst. loc.<br />

Andris Strakovs, îst. loc.<br />

Arnis Treimanis, îst. loc.<br />

Raimonds Valters, îst. loc.<br />

Nikolajs Vederòikovs, îst. loc.<br />

Grigorijs Veinbergs, îst. loc.<br />

167


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Andris Zicmanis, îst. loc.<br />

Edgars Âbele, kor. loc.<br />

Mâra Jure, kor. loc.<br />

Valerjans Kauss, kor. loc.<br />

Valdis Kokars, kor. loc.<br />

Aivars Krauze, kor. loc.<br />

Çriks Kupèe, kor. loc.<br />

Edgars Sûna, kor. loc.<br />

Pçteris Trapencieris, kor. loc.<br />

Nikodems Bojârs, ârz. loc.<br />

Pçteris Bolðaitis, ârz. loc.<br />

Benedikts Juodka, ârz. loc.<br />

Georgs Pauls Kreiðmanis, ârz. loc.<br />

Arnis Kuksis, ârz. loc.<br />

Gotfrîds Ottings, ârz. loc.<br />

Edvîns Vedçjs, ârz. loc.<br />

Mihails Voronkovs, ârz. loc.<br />

Regîna Þuka, ârz. loc.<br />

lauksaimniecîbas zinâtnes<br />

Aleksandrs Jemeïjanovs, îst. loc.<br />

Edîte Birìele, kor. loc.<br />

Andrejs Câlîtis, kor. loc.<br />

Aldis Kârkliòð, kor. loc.<br />

Jânis Latvietis, goda loc.<br />

materiâlzinâtne<br />

Bruno Andersons, îst. loc.<br />

Jânis Grabis, îst. loc.<br />

Jânis Grâvîtis, kor. loc.<br />

Elza Reihmane, ârz. loc.<br />

medicîna<br />

Georgs Andrejevs, îst. loc.<br />

Jânis Gardovskis, îst. loc.<br />

Viktors Kalnbçrzs, îst. loc.<br />

Vija Kluða, îst. loc.<br />

Ruta Muceniece, îst. loc.<br />

Jânis Priedkalns, îst. loc.<br />

Rafails Rozentâls, îst. loc.<br />

Arnis Vîksna, îst. loc.<br />

Jânis Volkolâkovs, îst. loc.<br />

Igors Aksiks, kor. loc.<br />

Andrejs Çrglis, kor. loc.<br />

Andris Ferdats, kor. loc.<br />

Dace Gardovska, kor. loc.<br />

Aivars Lejnieks, kor. loc.<br />

Alfrçds Miltiòð, kor. loc.<br />

Modra Murovska, kor. loc.<br />

Mâra Pilmane, kor. loc.<br />

Valdis Pîrâgs, kor. loc.<br />

Ingrîda Rumba-Rozenfelde, kor. loc.<br />

Andrejs Skaìers, kor. loc.<br />

Uldis Vikmanis, kor. loc.<br />

Ludmila Vîksna, kor. loc.<br />

Aija Þilevièa, kor. loc.<br />

Çvalds Ezerietis, goda loc.<br />

Kristaps Juris Keggi, goda loc.<br />

Nikolajs Skuja, goda loc.<br />

Sergejs Fjodorovs, ârz. loc.<br />

Meinhards Klasens, ârz. loc.<br />

Jânis Kïaviòð, ârz. loc.<br />

Ruta Kundziòa, ârz. loc.<br />

Andrejs Okðe, ârz. loc.<br />

Felikss Ungers, ârz. loc.<br />

Jarls Vikbergs, ârz. loc.<br />

Bertrams Zariòð, ârz. loc.<br />

Kristaps Zariòð, ârz. loc.<br />

meþzinâtnes<br />

Pçteris Zâlîtis, kor. loc.<br />

zinâtnes vçsture<br />

Jurijs Solovjovs, ârz. loc.<br />

168


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas darbîba<br />

Pârskata periodâ nodaïa organizçja divas <strong>LZA</strong> sçdes un seðas nodaïas sçdes.<br />

<strong>LZA</strong> sçdes<br />

23. aprîlî sçdç „Daugavas ekosistçma un tâs ilgtspçjîga attîstîba” noklausîjâs<br />

un apsprieda 4 referâtus: „Daugavas ekosistçmas izpçte un ekoloìiskâ kvalitâte<br />

(Dr.biol. Gunta Spriòìe, LU; Dr.biol. Elga Parele, LU BI), „Fitoplanktons kâ<br />

Daugavas ekoloìiskâ stâvokïa raksturotâjs” (Dr.biol. Ivars Druvietis, LU), „Daugavas<br />

ûdeòu kvalitâtes ilgtermiòa izmaiòas” (Dr.geogr. Ilga Kokorîte, LU) un „Daugavas kâ<br />

transportceïa potenciâlâs izmantoðanas ietekme uz tâs sateces baseinu un Baltijas jûru”<br />

(Dr.biol. Elmîra Boikova, LU BI). Sçdç pieòçma rezolûciju par <strong>LZA</strong> viedokli par<br />

kuìojamâ Daugavas ûdensceïa izveidi:<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas sçdes<br />

rezolûcija<br />

2010.g. 23.aprîlî <strong>LZA</strong> sçdç „Daugavas ekosistçma un tâs ilgtspçjîga attîstîba” tika<br />

detalizçti apspriesti LU Bioloìijas institûta, LU Bioloìijas fakultâtes un LU<br />

Ìeogrâfijas un Zemes zinâtòu fakultâtes zinâtnieku referâti, t.sk. LU BI Jûras<br />

ekoloìijas laboratorijas vadîtâjas Dr.biol. Elmîras Boikovas ziòojums „Daugavas kâ<br />

transportceïa potenciâlâs izmantoðanas ietekme uz tâs sateces baseinu un Baltijas<br />

jûru”*<br />

<strong>LZA</strong> sçdç vienprâtîgi tika atbalstîtas LU Bioloìijas institûta Zinâtniskâs padomes<br />

ð.g. 23. marta rekomendâcijas un pieòemti lçmumi:<br />

1. Òemot vçrâ Latvijai saistoðos normatîvos dokumentus**, kâ arî „Daugavas<br />

lokos” izveidotâs NATURA 2000 teritorijas saglabâðanas nepiecieðamîbu, <strong>Latvijas</strong><br />

Zinâtòu akadçmija (<strong>LZA</strong>) kategoriski iebilst pret jebkâdu Daugavas ekosistçmas<br />

iespçjamo pârveidi, lai izmantotu Daugavas gultni kâ rûpniecisku transporta kanâlu uz<br />

Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju.<br />

* 2010. gada 4. martâ prezentçts ar LR satiksmes ministra K. Gerharda rîkojuma<br />

Nr.01.1-03/51 izveidotâs speciâlâs Darba grupas „<strong>Latvijas</strong> un Baltkrievijas sadarbîba,<br />

izmantojot Daugavu transporta pakalpojumu sniegðanai” sanâksmç.<br />

** ES Ûdens struktûrdirektîva 2000/60/EK, Helsinku Konvencijas rekomendâcijas kopð<br />

1992. gada par Baltijas jûras sateces baseina ûdeòu kvalitâtes paaugstinâðanu, LR Vides<br />

ministrijas izstrâdâtais Daugavas upju baseina apsaimniekoðanas plâns 2010.–2015. gadam ar<br />

galveno mçríi uzlabot paðreizçjo ûdens kvalitâti Daugavâ – galvenajâ Rîgas dzeramâ ûdens<br />

ieguves avotâ.<br />

169


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

2. Òemt vçrâ vairâku tautsaimnieku apsvçrumus, ka Daugavas pârveidoðana par<br />

kuìojamu upi ekonomiskâ ziòâ ir augstâkâ mçrâ neracionâla un nerentabla. Tâ radîtu<br />

ne tikai neatgriezeniskus ekoloìiskus zaudçjumus, bet arî tradicionâlo dabas ainavu<br />

degradâciju, apdraudçtu Daugavas krastos esoðo pilsçtu un apdzîvoto vietu<br />

kultûrvçsturiskos pieminekïus, pazeminâtu funkcionçjoðo Daugavas HES jaudas.<br />

Ûdens daudzums Daugavâ ir nepietiekams, lai nodroðinâtu lieljaudas kuìu pietiekamu<br />

iegrimi. Gultnes mâkslîga padziïinâðana prasîtu milzîgus ekonomiski neattaisnotus<br />

kapitâlieguldîjumus, papildus òemot vçrâ faktu, ka kanâla ekspluatâcija ziemas<br />

apstâkïos ir apgrûtinâta. <strong>LZA</strong> kategoriski iebilst pret kuìojamu Daugavas ûdensceïu<br />

projektu iekïauðanu jebkâdos <strong>Latvijas</strong> nacionâlâs stratçìijas plânu un vîziju<br />

projektos sakarâ ar ðâdu scenâriju utopisko raksturu.<br />

Daugavas kuìojamâ ceïa îstenoðanas vietâ <strong>LZA</strong> sçdes dalîbnieki atzîst par<br />

nepiecieðamu piesaistît ES lîdzekïus, lai radikâli modernizçtu un uzlabotu dzelzceïu<br />

un autoceïu komunikâciju, nodroðinot Baltijas sasaisti ar ES un NVS valstîm.<br />

3. Ievçrojot pasaules un îpaði Eiropas negatîvo pieredzi, kas gûta pagâjuðâ<br />

gadsimta 60.–70. gados upju pârveidç par transporta sistçmâm, kâ arî òemot vçrâ<br />

Pasaules Bankas un Pasaules dambju komisijas deklarçtâs brîdinâjumu rekomendâcijas<br />

saistîbâ ar jaunu dambju sistçmu un hidroelektrostaciju bûves izraisîtiem<br />

nopietniem riskiem un apdraudçjumiem ne tikai upju un to baseinu dabiskajam<br />

ekoloìiskajam potenciâlam, bet lielâ mçrâ arî cilvçku dzîves kvalitâtei, <strong>LZA</strong><br />

zinâtnieku nostâja ir – nepieïaut Daugavas nodoðanu koncesijâ uzòçmçju grupas<br />

interesçs, lai veiktu, iespçjams, nelabojamus un pat postoðus upes pârveides<br />

pasâkumus.<br />

4. Òemot vçrâ jau Treðâs atmodas laika pamatotos argumentus pret Daugavpils<br />

HES celtniecîbu, atzît LR Saeimas un valdîbas lîmenî Daugavu ar tâs dabisko<br />

tecçjumu par <strong>Latvijas</strong> nacionâlo vçrtîbu, kas maksimâli jâsaudzç.<br />

5. Òemot vçrâ Dabas parkâ „Daugavas loki” un aizsargâjamo ainavu apvidû<br />

„Augðdaugava” saglabâtâs unikâlâs dabas un kultûrvçsturiskâs vçrtîbas, pieprasît<br />

nekavçjoties izvirzît ðo teritoriju iekïauðanai UNESCO Dabas un kultûrvçsturisko<br />

mantojumu sarakstâ un izskatît jautâjumu par Nacionâlâ parka izveidi ðajâs<br />

teritorijâs.<br />

2010. gada septembrî UNESCO <strong>Latvijas</strong> Nacionâlajai komitejai (LNK) tika<br />

iesniegta nominâcija „Par Aizsargâjamo ainavu apvidu „Augðdaugava”(NATURA<br />

2000) iekïauðanu UNESCO Pasaules mantojuma <strong>Latvijas</strong> nacionâlajâ sarakstâ”, <strong>2011</strong>.<br />

gada janvârî notika UNESCO LNK pârstâvju, pieaicinâto ekspertu un nominâcijas<br />

iesniedzçju vizîte Daugavpilî un Krâslavâ. 25. februârî UNESCO LNK Asambleja<br />

iekïâva minçto objektu UNESCO Pasaules mantojuma <strong>Latvijas</strong> Nacionâlajâ sarakstâ.<br />

170


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

23. septembrî – sçdç „Tautas veselîbas nâkotne Latvijâ – problçmas un<br />

konsekvences” ar ziòojumiem uzstâjâs veselîbas un ekonomikas eksperti, kuri runâja<br />

par tâdâm nozîmîgâm tçmâm kâ bçrnu veselîbas râdîtâji un mirstîba, dzimstîba un<br />

paaudþu nomaiòa, tâs ietekme uz valsts ekonomiku nâkotnç.<br />

<strong>LZA</strong> sçdi atklâja <strong>LZA</strong> prezidents akad. Juris Ekmanis. Ar ziòojumu „ANO<br />

Tûkstoðgades attîstîbas mçríu izpilde: starpdisciplinârs skatîjums uz bçrnu mirstîbu<br />

Latvijâ” uzstâjâs <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekle un LU Medicînas fakultâtes prof. Ingrîda<br />

Rumba-Rozenfelde, kas ilgstoði un sistemâtiski veikusi pçtîjumus par bçrnu mirstîbu<br />

un tâs cçloòiem Latvijâ.<br />

Organizâcijas “Glâbiet bçrnus” priekðsçdçtâja LU MF docente Dr.med. Inguna<br />

Ebela nolasîja referâtu „ANO konvencija par bçrnu tiesîbâm un bçrnu veselîbas<br />

râdîtâji Latvijâ gadu retrospekcijâ”. Savukârt par dzimstîbu un paaudþu nomaiòu<br />

Latvijâ runâja akad. Pçteris Zvidriòð. Sçdi noslçdza ekonomikas ekspertes akad.Raitas<br />

Karnîtes ziòojums „<strong>Latvijas</strong> demogrâfiskâ profila ekonomiskâs sekas”.<br />

<strong>LZA</strong> sçdes „Tautas veselîbas nâkotne Latvijâ – problçmas un konsekvences”<br />

lçmums<br />

<strong>LZA</strong> 2010. gada 23. septembra sçdes „Tautas veselîbas nâkotne Latvijâ –<br />

problçmas un konsekvences” dalîbnieki, noklausoties nozaru speciâlistu ziòojumus un<br />

debatçs izteiktos priekðlikumus, konstatçja:<br />

1. <strong>Latvijas</strong> iedzîvotâju dzimstîbas, bçrnu veselîbas, mirstîbas, paaudþu nomaiòas<br />

râdîtâju apzinâðana un izpçte ir valstiski nozîmîga. Latvijâ bçrnu un mâtes veselîba un<br />

mirstîba ir problçmjautâjumi, bet mirstîbu ietekmçjoðie parametri lîdz ðim pçtîti<br />

nepietiekami.<br />

2. No pasaules perspektîvas Latvija pieder industriâlo valstu reìionam ar zemu<br />

bçrnu mirstîbu, tomçr Eiropas reìionâ Latvijâ bçrnu mirstîba ir viena no visaugstâkajâm<br />

(èetru sliktâko valstu vidû Eiropas Savienîbâ) un ir augstâkâ Baltijas<br />

valstîs. Bçrnu mirstîbu var ietekmçt daþâdi parametri: sociâlekonomiski (iekðzemes<br />

kopprodukts, nevienlîdzîba ienâkumu sadalç) veselîbas aprûpes organizâcija (primârâ<br />

aprûpe, stacionâru tîkls un pieejamîba, pacientu lîdzmaksâjuma îpatsvars veselîbas<br />

pakalpojumos u.c.), epidemioloìiskâ situâcija, izglîtîba, migrâcija u.c.<br />

3. Latvijâ augstâka nekâ citâs valstîs galvenokârt ir zîdaiòu mirstîba uz noteiktu<br />

perinatâlâ perioda stâvokïu, iedzimtu anomâliju un citu cçloòu (t.s. zîdaiòu pçkðòâs<br />

nâves sindroms) rçíina. Valsts pçtîjumu programmas „<strong>Latvijas</strong> iedzîvotâju dzîvildzi<br />

un dzîves kvalitâti apdraudoðo galveno patoloìiju zinâtniska izpçte ar multidisciplinâra<br />

pçtnieciskâ konsorcija palîdzîbu” ietvaros noskaidrots, ka bçrnu mirstîba<br />

Latvijâ ir îpaði atkarîga no sociâlekonomiskâ ietvara, tâpat kâ tas ir jaunattîstîbas<br />

valstîs.<br />

171


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

4. Bçrnu mirstîba un saðaurinâtâ paaudþu nomaiòas specifika Latvijâ rada<br />

labvçlîgus apstâkïus neatgrieþami lejupslîdoða iedzîvotâju skaita tendencei un draudus<br />

darbaspçka nodroðinâjumam un labklâjîbas mçríu sasniegðanai Latvijâ jau tuvâkajâ<br />

laikâ.<br />

Nolçma:<br />

1. Atbalstît starpnozaru pçtniecîbu, tajâ skaitâ valsts finansçtu projektu izveidi,<br />

bçrnu veselîbas, paaudþu nomaiòas, darbaspçka nodroðinâjuma jomâ Latvijâ.<br />

2. Ierosinât izveidot starpdisciplinâru darba grupu demogrâfisko, tajâ skaitâ bçrnu<br />

veselîbas un mirstîbas problçmu risinâðanai, iesaistot vadoðos ârvalstu speciâlistus.<br />

Citi pasâkumi<br />

15. aprîlî – 47. Stradiòa lasîjumi Paula Stradiòa Medicînas vçstures muzejâ. <strong>LZA</strong><br />

Paula Stradiòa balvu medicînâ pasniedza profesoram Jânim Gardovskim, kurð nolasîja<br />

akadçmisko lekciju ”Íirurìija vakar, ðodien, rît”.<br />

4. oktobrî RTU Materiâlzinâtnes un lietiðíâs íîmijas fakultâtç notika profesores<br />

Emîlijas Gudrinieces deviòdesmitajai dzimðanas dienai veltîti piemiòas lasîjumi. Ðo<br />

pasâkumu patiesi nozîmîgu darîja ar profesores Mâras Jures iniciatîvu un rûpçm<br />

sagâdâtais profesorei Emîlijai Gudriniecei veltîtais apceru un atmiòu krâjums<br />

(„Profesore Emîlija Gudriniece. Deviòdesmitajai dzimðanas dienai veltîts apceru un<br />

atmiòu krâjums. Rîga: RTU, 2010. 216 lpp.), kurâ daïçji ietvertas arî profesores<br />

dienasgrâmatas. Plaðu E. Gudrinieces pretrunîgo mûþu raksturojoðu runu teica<br />

grâmatas tapðanas ierosinâtâjs Jânis Stradiòð.<br />

Nodaïas sçdes<br />

12. februârî nodaïas pilnsapulcç noklausîjâs nodaïas priekðsçdçtâja akad.<br />

R.Valtera pârskatu par nodaïas un tâs locekïu darbîbu 2009. gadâ un 2010. gadâ<br />

plânotajiem pasâkumiem. Sçdes dalîbnieki noklausîjâs divus referâtus par tçmu<br />

“Hroniskâ noguruma sindroms”: <strong>LZA</strong> kor. loc. L.Vîksna “Noguruma slimîba:<br />

zinâmais un diskutablais” un <strong>LZA</strong> kor. loc. M.Murovska “Hroniskâ noguruma<br />

sindroma etiopatoìençzes izpçte un biomaríieru meklçjumi”.<br />

12. martâ ÍBMZN sçde (sadarbîbâ ar FTZN) no cikla „2009. gada nozîmîgie<br />

zinâtniskie sasniegumi” – Sirds struktûrelementu biomehânisko îpaðîbu un morfoloìijas<br />

pçtîjumi jaunu ârstçðanas metoþu un materiâlu izstrâdei.<br />

Par mûsdienu kardioloìijas iespçjâm un nâkotnes virzieniem pârdomâs dalîjâs<br />

RSU docents, kardioíirurgs Dr.med. Pçteris Stradiòð; <strong>LZA</strong> kor.loc. RSU profesors<br />

Vladimirs Kasjanovs runâja par tçmu „Audu inþenierija un sirds-asinsvadu sistçmas<br />

elementu izstrâde”; RSU doktorants Mârtiòð Kalçjs nolasîja ziòojumu ”Jaunu sirds<br />

vârstuïu bioloìisko protçþu radîðanai nepiecieðamo biomehânisko parametru noteikðana<br />

un to testçðanas, implantâcijas sistçmu izstrâde”.<br />

172


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

10. septembrî notika nodaïas sçde „Sirds un asinsvadu slimîbu riska faktori”.<br />

Sçdes dalîbnieki ar lielu interesi noklausîjâs un apsprieda RSU profesora Aivara<br />

Lejnieka referâtu „Sirds un asinsvadu slimîbu riska faktori <strong>Latvijas</strong> iedzîvotâjiem” un<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïa <strong>Latvijas</strong> Kardioloìijas centra vadîtâja Andreja Çrgïa<br />

priekðlasîjumu „No rîta kafijas lîdz translâcijas medicînai”.<br />

Sirds un asinsvadu problçmas ir vienas no bûtiskâkâm mirstîbas ziòâ gan pasaulç,<br />

gan arî Latvijâ. Lîdz pat ðim laikam, neskatoties uz ieguldîtâm pûlçm, mirstîba no<br />

sirds un asinsvadu slimîbâm ir pirmajâ vietâ Latvijâ, un pçtîjumi liecina, ka asinsrites<br />

slimîbas mirstîbu bûtiski palielina tieði darbaspçjîgâ vecumâ (no 35 lîdz 60 gadiem).<br />

Tâpçc ïoti svarîgi ir izzinât un saprast sirds un asinsvadu riska faktorus, to izplatîbu ne<br />

tikai pasaulç, bet konkrçti arî Latvijâ.<br />

Sekojoðajâ diskusijâ piedalîjâs akadçmiíi J.Çrenpreisa, V.Kluða, I.Knçts, A.Siliòð,<br />

<strong>LZA</strong> goda doktori A.Saltups (Austrâlija) un O.Plepis.<br />

1. oktobrî notika nodaïas sçde, kurâ tâs dalîbnieki noklausîjâs un apsprieda seðus<br />

<strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïu kandidâtu zinâtniskos ziòojumus. Ar savu zinâtnisko<br />

pçtîjumu jomâm un rezultâtiem, pedagoìisko un organizatorisko darbîbu klâtesoðos<br />

iepazîstinâja pretendenti uz vakantajâm kor.loc. vietâm: medicînâ – RSU profesors<br />

Dr.med. Aivars Lejnieks un LU asoc.profesors un P.Stradiòa Klîniskâs universitâtes<br />

slimnîcas mâcîbu un zinâtnes direktors Dr.med. Dainis Krieviòð; ìeogrâfijâ – LU<br />

profesore Dr.geogr. Zaiga Kriðjâne un LU docente Dr.geogr. Inese Stûre; íîmijâ –<br />

LOSI vadoðais pçtnieks Dr.habil.chem. Edgars Âbele un LU asoc. profesors Dr.chem.<br />

Pçteris Mekðs. Aizklâti balsojot, nodaïas locekïi izteica atbalstu E.Âbelem, D.Krieviòam,<br />

Z.Kriðjânei, A. Lejniekam un P.Mekðam. Akadçmijas pilnsapulcç 25. novembrî<br />

par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekïiem ievçlçja E.Âbeli, Z.Kriðjâni un A.Lejnieku.<br />

5. novembrî nodaïas sçdç tâs dalîbnieki noklausîjâs un apsprieda èetru <strong>LZA</strong><br />

îsteno locekïu kandidâtu un viena korespondçtâjlocekïa kandidâta zinâtniskos ziòojumus.<br />

<strong>LZA</strong> kor. loc., LU profesore Ingrîda Rumba-Rozenfelde referçja par tçmu<br />

„Bçrnu mirstîbas un invaliditâtes riska faktoru izpçte”, <strong>LZA</strong> kor. loc., RSU profesore<br />

Ludmila Vîksna sniedza pârskatu par problçmu pçtîjumiem ”Tuberkuloze – aktuâla<br />

sabiedrîbas un indivîda veselîbas problçma Latvijâ”. <strong>LZA</strong> kor.loc., LU profesora<br />

Nikolaja Sjakstes referâta tçma – „Farmakologa un ìençtiía pieejas cukura diabçta,<br />

autoimûno slimîbu un ïaundabîgo audzçju problçmâm”. <strong>LZA</strong> kor. loc., LOSI vadoðais<br />

pçtnieks Grigorijs Veinbergs sniedza pârskatu par saviem pçtîjumiem bioloìiski<br />

aktîvu savienojumu jomâ – „Bioloìiski aktîvu savienojumu sintçze uz -laktâma un<br />

2-pirolidinona heterocikla pamata”. Korespondçtâjlocekïa kandidâta bioloìijâ LBMC<br />

vadoðâ pçtnieka Kaspara Târa ziòojuma tçma bija “Proteînu kristalogrâfijas pielietojums<br />

medicînisku preparâtu radîðanâ”.<br />

Aizklâti balsojot, nodaïas locekïi izteica atbalstu visiem pretendentiem.<br />

173


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Akadçmijas pilnsapulcç 25. novembrî par <strong>LZA</strong> îstenajiem locekïiem ievçlçja<br />

Nikolaju Sjaksti un Grigoriju Veinbergu, par korespondçtâjlocekli – Kasparu Târu.<br />

10. decembrî notika <strong>LZA</strong> Íîmijas, bioloìijas un medicînas zinâtòu nodaïas sçde<br />

„<strong>Latvijas</strong> Zemes dzîïu resursi un tehnoloìijas to izmantoðanai”, kas bûtîbâ bija<br />

pârskats par pusgada laikâ paveikto jaunâs valsts pçtîjumu programmas „Vietçjo<br />

resursu (zemes dzîïu, meþa, pârtikas un transporta) ilgtspçjîga izmantoðana – jauni<br />

produkti un tehnoloìijas (NatRes)” 1. projekta „Zemes dzîïu resursi” ietvaros.<br />

Pçc akadçmiía Mâra Kïaviòa ievadvârdiem sçdes dalîbnieki noklausîjâs un<br />

apsprieda 6 referâtus: „Mâla iegulu sastâva daþâdîba Latvijâ jaunâm tehnoloìijâm un<br />

produktiem” (Ilze Lûse, LU), „Jauni keramikas produkti un tehnoloìijas” (Gaida<br />

Sedmale, RTU), „Jauni porainas keramikas produkti no <strong>Latvijas</strong> izejvielâm ” (Ruta<br />

Ðvinka, RTU), „Augsnes bioremediâcija: klasisko pamatu un mûsdienu iespçju<br />

sintçze” (Olga Mutere, LU), „Kûdras humusvielu îpaðîbas un izmantoðanas iespçjas”<br />

(Jânis Ðîre, LU), „<strong>Latvijas</strong> mâlu sorbtîvâs îpaðîbas un pçtîjumi mâlu inovatîvam<br />

pielietojumam” (Vitâlijs Lakeviès, RTU).<br />

Sçdes noslçgumâ ziòojumâ „Sadarbîba <strong>Latvijas</strong> zemes dzîïu resursu izpçtei un to<br />

izmantoðanas tehnoloìiju izstrâdei – sasniegtais un iespçjas” profesors Valdis Segliòð<br />

sniedza plaðâku projekta raksturojumu, norâdot, ka projekts ir mçríorientçta vairâku<br />

LU un RTU struktûrvienîbu pçtnieku grupu sadarbîba, kas, aptverot daþâdas<br />

ìeoloìijas, íîmijas, bioloìijas, vides zinâtnes un materiâlzinâtòu zinâtniskâs pçtniecîbas<br />

jomas, ïauj risinât seðus savstarpçji saistîtus, sinerìiskus pçtniecîbas virzienus ar<br />

augstu un tieðu izmantoðanas potenciâlu tautsaimniecîbâ. Tieði ðî sadarbîba un<br />

efektîva zinâtniskâs domas apmaiòa sekmçjusi pçtîjumu uzsâkðanu un ïâvusi sasniegt<br />

augstus zinâtniskos rezultâtus jau pirmajâ pçtniecîbas gadâ: aizstâvçtas trîs doktora<br />

disertâcijas, sagatavoti divi <strong>Latvijas</strong> patenti, izdoti 6 un iesniegti publicçðanai 11<br />

zinâtniski raksti, publicçti 6 zinâtnisko konferenèu pilnu ziòojumu teksti. Pçtîjumu<br />

rezultâti ir prezentçti un aprobçti zinâtniskos kongresos un konferencçs – 16 mutiski<br />

un 6 stenda ziòojumi. Projektam ir izveidota sava mâjaslapa internetâ www.lu/VPP/<br />

Nodaïas locekïi devuði nozîmîgu ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> zinâtnes attîstîbâ.<br />

Diviem no <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas nosauktajiem 10 nozîmîgâkajiem sasniegumiem<br />

autori vai lîdzautori ir mûsu nodaïas locekïi – akad. E.Liepiòð, kor.loc.<br />

M.Dambrova, kor.loc. A.Çrglis un kor.loc. K.Târs:<br />

Teorçtiskajâ zinâtnç<br />

1. Noskaidrota enzîma (gamma-butirobetaîna hidroksilâzes) trîsdimensionâlâ<br />

struktûra, kas ïaus izstrâdât jaunas kardioprotektîvas darbîbas zâïu vielas (<strong>LZA</strong> kor.<br />

loc. Kaspars Târs, Dr. Andris Zeltiòð, Dr. Ainârs Leonèiks, Dr. Andris Kazâks, Jânis<br />

Rûmnieks, Svetlana Kotelovièa, Jeïena Ðaripo, <strong>LZA</strong> kor. loc. Maija Dambrova,<br />

Dr. Edgars Liepiòð, Jânis Kûka, akad. Edvards Liepiòð, Kristaps Jaudzems, profesors<br />

174


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Artûrs Vîksna, <strong>Latvijas</strong> Biomedicînas pçtîjumu un studiju centrs, <strong>Latvijas</strong> Organiskâs<br />

sintçzes institûts, <strong>Latvijas</strong> Universitâte).<br />

Praktiskajos pielietojumos<br />

2. Pirmo reizi veikta sekmîga cilmes ðûnu transplantâcija sirds muskulî zîdainim<br />

ar smagu sirdskaiti (vadîtâji profesors Aris Lâcis un <strong>LZA</strong> kor.loc. Andrejs Çrglis,<br />

Bçrnu klîniskâ universitâtes slimnîca un Paula Stradiòa Klîniskâs universitâtes<br />

slimnîcas <strong>Latvijas</strong> Kardioloìijas centrs un Ðûnu transplantâcijas centrs).<br />

Nodaïas locekïu citi zinâtniskie sasniegumi<br />

Atklâtas jaunas mildronâta un antikoagulantu sinerìiskâs darbîbas kompozîcijas<br />

sirds-asinsvadu slimîbu ârstçðanai (I.Kalviòð, LOSI Medicîniskâs íîmijas nodaïa)<br />

Parâdîts, ka gçnu transfekcijas aìentam ir arî multirezistenci inhibçjoðas îpaðîbas<br />

(G.Duburs, LOSI)<br />

Izstrâdâtas nanodaïiòas (oglekïa nanocaurules, daïiòas ar magnçtiskâm îpaðîbâm,<br />

u.c.) saturoðu termoplastisku polimçrkompozîtu iegûðanas metodes (M.Kalniòð,<br />

RTU)<br />

Pieðíirtas selekcionâra tiesîbas un reìistrçtas <strong>Latvijas</strong> aizsargâto augu ðíiròu valsts<br />

reìistrâ 12 jaunas brîvdabas rododendru ðíirnes ( R.Kondratoviès, LU Rododendru<br />

selekcijas un izmçìinâjumu audzçtava „Babîte”)<br />

VLP nanotehnoloìiju attîstîba, hepatîta B un C modeïi, jaunu VLP vektori, VLP<br />

pakoðana, kontrakta atjaunoðana ar Cytos Biuotechnology, iesaistîðanâs jaunajâ ES<br />

grantâ par vakcînu izveidoðanu (P.Pumpçns un kolçìi)<br />

Neirodeìeneratîvo slimîbu dzîvniekmodeïos atrasta jaunu oriìinâlsavienojumu<br />

neiroprotektîvâ darbîba, kas pamatojas uz smadzeòu nervu un gliâlo ðûnu<br />

neiroimûno reakciju regulâciju. Îpaða nozîme ðajos procesos ir vielu reìeneratîvos<br />

mehânismus stimulçjoðai aktivitâtei (V.Kluða un kolçìi, LU MF)<br />

Pierâdîts, ka eksperimentâla cukura diabçta attîstîbai seko pârmçrîga slâpekïa<br />

oksîda produkcija vairâkos orgânos. Cerebrokrasts un citi OSI radîti dihidropiridîni<br />

normalizç NO produkciju diabçtisko dzîvnieku audos (N.Sjakste, LU, LOSI)<br />

Izveidoti jonu ðíidrumi, kuri ir gan biodegradabli, gan minimâli toksiski<br />

(A.Zicmanis, LU)<br />

Izstrâdâts pçtnieciskâ darba rezultâtos balstîts rîcîbas algoritms diagnostikas un<br />

antimikrobiskâs terapijas ordinçðanai bçrniem ar drudzi neatliekamâs palîdzîbas<br />

nodaïâs Latvijâ, kam ir liela praktiska nozîme medicînâ (D.Gardovska, RSU)<br />

Sadarbîbâ ar ârzemju kolçìiem attîstîti jauni reimatisko slimîbu diagnostiskie<br />

kritçriji (I.Rumba-Rozenfelde, LU MF)<br />

175


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Alternatîvu metoþu izstrâde neinvazîvai aknu biopsijai ( L.Vîksna un kolçìi, RSU<br />

un <strong>Latvijas</strong> Infektoloìijas centrs)<br />

Valsts pçtîjumu programmas “Klimata maiòas ietekme uz <strong>Latvijas</strong> ûdeòu vidi”<br />

(KALME) (Vad. prof. M.Kïaviòð un Dr.biol. A.Andruðaitis) rezultâti, kuras ietvaros<br />

pirmo reizi Latvijâ prognozçta klimatu mainîba Latvijâ nâkoðajos 100 gados;<br />

pçtîjumu rezultâtâ parâdîts, kâ klimata mainîba varçtu tuvâkâ un tâlâkâ nâkotnç<br />

ietekmçt ûdensvidi, tanî skaitâ ûdens plûsmu <strong>Latvijas</strong> upçs<br />

Ieviests praksç jauns imûnsupresijas medikaments Advagraf (R.Rozentâls u.c.).<br />

2010. gadâ iznâkuðas 12 grâmatas, kuru autori vai lîdzautori ir nodaïas locekïi<br />

R.Kondratoviès, G.Riekstiòa, U.Kondratoviès. Rododendri. LU Rododendru<br />

selekcijas un izmçìinâjumu audzçtavai „Babîte” – 30. Rîga: LU Akadçmiskais<br />

apgâds, 2010. 104 lpp.<br />

J.Rukðâns. Crocusses: a Complete Guide to the Genus. Portland, London: Timber<br />

Press, 2010. 216 p.<br />

U.Viesturs, I.Simeonov, T.Pencheva, J.Vanags, M.Petrov. Y.Pavlov, O.Roeva,<br />

T.Ilkova, M.Vishkins, I.Hristozov. Contemporary aproaches to Modelling, Optimisation<br />

and Control of Biotechnological Processes. (edited by S. Tzonkov), Sofia:<br />

Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010. 240 p.<br />

A.Vîksna. <strong>Latvijas</strong> íirurìijas profesori. Rîga, 2010. 141 lpp.<br />

S.Boka, M.Pilmane, V.Kavak. Embriology and Anatomy for Health Sciences,<br />

Rîga: RSU, 450 p.<br />

D.Markus, J.Raipulis. Radoðie malçnieði un viòu valoda. Rîga: <strong>LZA</strong> Vçstis, 2010.<br />

216 lpp. (Letonikas bibliotçka.)<br />

I.Ðperberga, U.Sedmalis, G.Sedmale. Silikâtu un grûti kûstoðu nemetâlisku materiâlu<br />

fizikâlâ íîmija. Rîga: RTU izdevniecîba, 2010. 170 lpp.<br />

Profesore Emîlija Gudriniece. Deviòdesmitajai dzimðanas dienai veltîts apceru un<br />

atmiòu krâjums. (Redkol.: M.Jure – atb.red., J.Stradiòð, R.Valters). Rîga: RTU,<br />

2010. 216 lpp.<br />

Mires and Peat. (Ed. M.Kïaviòð). Riga: University of Latvia Press, 2010. 214 p.<br />

Environment and Sustainable Development. (Eds. Kïaviòð M., Filho W.L.,<br />

Zaïoksnis J.). Riga, University of Latvia, 2010. 300 p.<br />

Vide un ilgtspçjîga attîstîba. (Red. Kïaviòð M., Zaïoksnis J.). Rîga: <strong>Latvijas</strong><br />

Universitâte, 2010. 334 lpp.<br />

The Fifth European Conference on Wood Modification, Proceedings. (Ed. By<br />

C.A.S.Hill, H.Militz and B.Andersons). Riga: Agentura Radars Ltd., 2010. 398 p.<br />

(ISBN: 978-9984-49-135-6).<br />

176


ÍÎMIJAS, BIOLOÌIJAS UN MEDICÎNAS ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Par zinâtniskajiem sasniegumiem daþâdas balvas saòçmuði nodaïas locekïi:<br />

Akadçmiíim Jânim Stradiòam – Baltijas Asamblejas gada balva zinâtnç par<br />

grâmatu „Zinâtnes un augstskolu sâkotne Latvijâ”<br />

Kor.loc. Ervînam Lukðevièam – Baltijas valstu zinâtòu akadçmiju medaïa par nozîmîgu<br />

ieguldîjumu Baltijas reìiona ìeoloìiskâs vçstures un seno mugurkaulnieku<br />

evolûcijas pçtîjumos<br />

Akadçmiíim Rafailam Rozentâlam – LR Ministru kabineta balva par nieru<br />

transplantâcijas metoþu izstrâdâðanu un ievieðanu <strong>Latvijas</strong> medicînas praksç<br />

Akadçmiíim Ivaram Kalviòam – Rîgas balva par inovatîvu darbîbu<br />

Akadçmiíim Jânim Gardovskim – <strong>LZA</strong> Paula Stradiòa balva medicînâ par izcilu<br />

devumu modernâs íirurìijas, medicînas zinâtnes un akadçmiskâs izglîtîbas attîstîbâ<br />

Latvijâ<br />

Akadçmiíim Edvardam Liepiòam – <strong>LZA</strong> un a/s Grindeks balva „Zelta pûce” par<br />

izcilu ieguldîjumu kodolmagnçtiskâs rezonanses metodes attîstîbâ Latvijâ<br />

Kor.loc. Imantam Liepam – <strong>LZA</strong>, „ITERA Latvija” un RTU Attîstîbas fonda balva<br />

par izciliem sasniegumiem vides, Zemes un ìeogrâfijas zinâtnçs (darbu kopa<br />

„Pçtîjumi meþa ekoloìijâ”)<br />

Kor.loc. Andrejam Skaìeram LR MK Atzinîbas raksts<br />

Akadçmiíei Vijai Kluðai – LU Gada balva par zinâtniskâs skolas radîðanu<br />

Kor.loc. Mârai Pilmanei – RSU akadçmiskâ personâla Gada balva 2010<br />

Kor.loc. Arvîda Barðevska vârdâ nosaukta jaunatklâta vaboïu suga Platyderus<br />

barsevskisi<br />

Akadçmiíei Ritai Kukainei – Triju Zvaigþòu ordenis<br />

Kor.loc. Arvîdam Barðevskim – Draudzîbas ordenis (Krievija)<br />

Nodaïas locekïi aktîvi piedalâs zinâtnes organizatoriskajâ darbâ, ir vairâku Valsts<br />

pçtîjumu programmu vadîtâji (akad. B.Andersons, akad. I.Kalviòð, akad. M.Kïaviòð,<br />

kor.loc. V.Pîrâgs), daudzu starptautisku un <strong>Latvijas</strong> zinâtnisko projektu vadîtâji un<br />

lîdzdalîbnieki.<br />

Liels darbs ieguldîts nodaïas ekspertu komisijâs, izvçrtçjot daþâdu balvu<br />

pretendentu iesniegtos pieteikumus un organizçjot balvu pasniegðanas pasâkumus.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâjs Raimonds Valters<br />

Zinâtniskâ sekretâre Baiba Âdamsone<br />

177


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja Ilga JANSONE<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja vietnieki Jânis BÇRZIÒÐ, Viktors HAUSMANIS,<br />

Dace MARKUS<br />

Zinâtniskâ sekretâre Ilga TÂLBERGA<br />

Padomes locekïi<br />

Andris CAUNE, Saulvedis CIMERMANIS, Pârsla EGLÎTE,<br />

Raita KARNÎTE, Jânis KRASTIÒÐ, Maija KÛLE, Baiba RIVÞA,<br />

Valentîna SKUJIÒA, Jânis STRADIÒÐ, Kalvis TORGÂNS<br />

Nodaïa apvieno 148 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 33 îstenos, 45 goda, 37 ârzemju un<br />

33 korespondçtâjlocekïus. Ar nodaïas darbu saistîti 32 <strong>LZA</strong> goda doktori.<br />

Locekïu skaits<br />

Specialitâte<br />

îstenie<br />

korespondçtâjloc.<br />

ârzemju goda<br />

Literatûrzinâtne 5 3 7 –<br />

Literatûra – – – 13<br />

Ekonomika 6 6 3 2<br />

Filozofija 3 4 1 –<br />

Tiesîbu zinâtnes 2 2 1 –<br />

Valodniecîba 4 7 9 1<br />

Vçsture 4 1 7 2<br />

Antropoloìija – – – 1<br />

Arheoloìija 3 3 – –<br />

Arhitektûra 1 – 1 1<br />

Bibliogrâfija – – 1 –<br />

Demogrâfija 1 1 – –<br />

Etnogrâfija 1 – – –<br />

Mâkslas zinâtnes 1 1 – –<br />

Mâksla – – 1 22<br />

Pedagoìija – 1 – –<br />

Politoloìija 1 1 3 –<br />

Psiholoìija – – 1 –<br />

Psiholoìija, folkloristika 1 – – –<br />

Socioloìija – 2 – –<br />

Teoloìija – – – 1<br />

Kultûras vçsture – 1 1 –<br />

Mâkslas vçsture – 1 – 1<br />

Zinâtnes vçsture – – 1 –<br />

Þurnâlistika – – – 1<br />

178


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

antropoloìija<br />

Raisa Denisova, goda loc.<br />

arheoloìija<br />

Andris Caune, îst. loc.<br />

Çvalds Mugurçviès, îst. loc.<br />

Ieva Ose, îst. loc.<br />

Ilze Biruta Loze, kor. loc.<br />

Andrejs Vasks, kor. loc.<br />

Guntis Zemîtis, kor. loc.<br />

arhitektûra<br />

Jânis Krastiòð, îst. loc.<br />

Gunârs Asaris, goda loc.<br />

Gunârs Birkerts, ârz. loc.<br />

bibliogrâfija<br />

Jânis Krçsliòð, ârz. loc.<br />

demogrâfija<br />

Juris Krûmiòð, îst. loc.<br />

Pârsla Eglîte, kor. loc.<br />

ekonomika<br />

Arnis Kalniòð, îst. loc.<br />

Raita Karnîte, îst. loc.<br />

Oïìerts Krastiòð, îst. loc.<br />

Baiba Rivþa, îst. loc.<br />

Edvîns Vanags, îst. loc.<br />

Pçteris Zvidriòð, îst. loc.<br />

Konstantîns Didenko, kor. loc.<br />

Jânis Janovs, kor. loc.<br />

Imants Kirtovskis, kor. loc.<br />

Uldis Osis, kor. loc.<br />

Remigijs Poès, kor. loc.<br />

Inna Ðteinbuka, kor. loc.<br />

Pçteris Guïâns, goda loc.<br />

Valdis Jâkobsons, goda loc.<br />

Nikolajs Balabkins, ârz. loc.<br />

Gundars Íeniòð (Kings), ârz. loc.<br />

Juris Vîksniòð, ârz. loc.<br />

etnogrâfija<br />

Saulvedis Cimermanis, îst. loc.<br />

filozofija<br />

Maija Kûle, îst. loc.<br />

Valentîns Ðteinbergs, îst. loc.<br />

Andris Rubenis, kor. loc.<br />

Igors Ðuvajevs, kor. loc.<br />

Ivans Vedins, kor. loc.<br />

Vilnis Zariòð, kor. loc.<br />

Arvîds Ziedonis, ârz. loc.<br />

kultûras vçsture<br />

Juris Tâlivaldis Urtâns, kor. loc.<br />

Vjaèeslavs Ivanovs, ârz. loc.<br />

literatûra<br />

Ludmila Azarova-Vâciete, goda loc.<br />

Alberts Bels, goda loc.<br />

Uldis Bçrziòð, goda loc.<br />

Leons Briedis, goda loc.<br />

Roalds Dobrovenskis, goda loc.<br />

Juris Kronbergs, goda loc.<br />

Jânis Peters, goda loc.<br />

Valdis Rûmnieks, goda loc.<br />

Knuts Skujenieks, goda loc.<br />

Zigmunds Skujiòð, goda loc.<br />

Mâra Zâlîte, goda loc.<br />

Imants Ziedonis, goda loc.<br />

Anna Þîgure, goda loc.<br />

179


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

literatûrzinâtne<br />

Viktors Hausmanis, îst. loc.<br />

Viktors Ivbulis, îst. loc.<br />

Benedikts Kalnaès, îst. loc.<br />

Janîna Kursîte-Pakule, îst. loc.<br />

Vera Vâvere, îst. loc.<br />

Ausma Cimdiòa, kor. loc.<br />

Fjodors Fjodorovs, kor. loc.<br />

Mâra Grudule, kor. loc.<br />

Rolfs Ekmanis, ârz. loc.<br />

Lalita Muiþniece, ârz. loc.<br />

Valters Nollendorfs, ârz. loc.<br />

Radegasts Paroleks, ârz. loc.<br />

Juris Silenieks, ârz. loc.<br />

Frîdrihs Ðolcs, ârz. loc.<br />

Jana Tesarþova, ârz. loc.<br />

mâksla<br />

Biruta Baumane, goda loc.<br />

Ilmârs Blumbergs, goda loc.<br />

Jânis Dûmiòð, goda loc.<br />

Uldis Dumpis, goda loc.<br />

Maija Einfelde, goda loc.<br />

Alvis Hermanis, goda loc.<br />

Imants Kalniòð, goda loc.<br />

Imants Kokars, goda loc.<br />

Gidons Krçmers, goda loc.<br />

Oïìerts Kroders, goda loc.<br />

Jânis Andris Osis, goda loc.<br />

Raimonds Pauls, goda loc.<br />

Jâzeps Pîgoznis, goda loc.<br />

Indulis Ojârs Ranka, goda loc.<br />

Mâris Sirmais, goda loc.<br />

Dþemma Skulme, goda loc.<br />

Jânis Streiès, goda loc.<br />

Jânis Strupulis, goda loc.<br />

Pçteris Vasks, goda loc.<br />

Andris Vârpa, goda loc.<br />

Kârlis Zariòð, goda loc.<br />

Uldis Zemzaris, goda loc.<br />

Ernsts Òeizvestnijs, ârz. loc.<br />

mâkslas vçsture<br />

Jânis Zilgalvis, kor. loc.<br />

Imants Lancmanis, goda loc.<br />

mâkslas zinâtnes<br />

Ojârs Spârîtis, îst. loc.<br />

Silvija Radzobe, kor. loc.<br />

pedagoìija<br />

Tatjana Koíe, kor. loc.<br />

politoloìija<br />

Tâlavs Jundzis, îst. loc.<br />

Artis Pabriks, kor. loc.<br />

Juris Dreifelds, ârz. loc.<br />

Jânis Peniíis, ârz. loc.<br />

Rasma Ðilde-Kârkliòa, ârz. loc.<br />

psiholoìija<br />

Solveiga Miezîte, ârz. loc.<br />

psiholoìija, folkloristika<br />

Vaira Vîíe-Freiberga, îst. loc.<br />

socioloìija<br />

Aivars Tabuns, kor. loc.<br />

Tâlis Tisenkopfs, kor. loc.<br />

teoloìija<br />

Juris Rubenis, goda loc.<br />

tiesîbu zinâtnes<br />

Juris Bojârs, îst. loc.<br />

Kalvis Torgâns, îst. loc.<br />

Ârija Meikaliða, kor. loc.<br />

Andris Plotnieks, kor. loc.<br />

Erki Hollo, ârz. loc.<br />

180


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

valodniecîba<br />

Aina Blinkena, îst. loc.<br />

Ilga Jansone, îst. loc.<br />

Dace Markus, îst. loc.<br />

Valentîna Skujiòa, îst. loc.<br />

Brigita Buðmane, kor. loc.<br />

Ina Druviete, kor. loc.<br />

Benita Laumane, kor. loc.<br />

Daina Nîtiòa, kor. loc.<br />

Anna Stafecka, kor. loc.<br />

Jânis Valdmanis, kor. loc.<br />

Andrejs Veisbergs, kor. loc.<br />

Tenu Karma, goda loc.<br />

Aleksejs Andronovs, ârz. loc.<br />

Dzintra Bonda, ârz. loc.<br />

Maikls Branès, ârz. loc.<br />

Umberto Pjetro Dini, ârz. loc.<br />

Trevors Fennels, ârz. loc.<br />

Tomass Gamkrelidze, ârz. loc.<br />

Baiba Metuzâle-Kangere, ârz. loc.<br />

Aïìirds Sabaïausks, ârz. loc.<br />

Zigms Zinkeviès, ârz. loc.<br />

vçsture<br />

Jânis Bçrziòð, îst. loc.<br />

Valdis Bçrziòð, îst. loc.<br />

Inesis Feldmanis, îst. loc.<br />

Aivars Stranga, îst. loc.<br />

Ilga Apine, kor. loc.<br />

Anna Jurkâne, goda loc.<br />

Heinrihs Strods, goda loc.<br />

Norberts Angermanis, ârz. loc.<br />

Frîdrihs Benninghofens, ârz. loc.<br />

Andrievs Ezergailis, ârz. loc.<br />

Ervins Oberlenders, ârz. loc.<br />

Gerts fon Pistolkorss, ârz. loc.<br />

Andrejs Plakans, ârz. loc.<br />

Enns Tarvels, ârz. loc.<br />

vçsture, filozofija<br />

Vilis Samsons, îst. loc.<br />

zinâtnes vçsture<br />

Anto Leikola, ârz. loc.<br />

þurnâlistika<br />

Oskars Gerts, goda loc.<br />

Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas darbîba<br />

<strong>LZA</strong> Humanitâro un sociâlo zinâtòu nodaïas galvenâ uzmanîba bija veltîta valsts<br />

prioritârâs pçtîjumu programmas „Nacionâlâ identitâte (valoda, <strong>Latvijas</strong> vçsture, kultûra,<br />

cilvçkdroðîba) uzsâkðanai, kâ arî citu Letonikas tçmu izstrâdei. Valsts programma<br />

apstiprinâta ar LR Ministru kabineta 2010. gada 29. maija rîkojumu Nr. 294<br />

„Par valsts pçtîjumu programmâm”. To izpilda divas pçtnieku grupas – humanitâro un<br />

sociâlo zinâtòu speciâlisti. Pirmo koordinç <strong>LZA</strong>, otro – LU Sociâlo zinâtòu fakultâte.<br />

Humanitârais bloks atskaites periodâ publicçjis 20 monogrâfijas, 137 zinâtniskos,<br />

46 populârzinâtnisko rakstus, divas e- publikâcijas, zinâtnieki nolasîjuði 141 referâtu,<br />

36 populârzinâtniskâs lekcijas. Programmâ iesaistîti 16 doktoranti, 32 maìistra-<br />

181


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

tûras studenti, 18 bakalaura studenti. Aizstâvçti èetri promocijas darbi. Mâjaslapa:<br />

www.nacionala-identitate.lv/ . Sociâlo zinâtòu bloks publicçjis 11 grâmatas, t.sk. 10<br />

elektroniskâs, nolasîti 46 referâti, interesentiem pieejama mâjaslapa<br />

www.nacionalaidentitate.lv/, kurâ ir saikne ar plaðu problçmu loku. Iesaistîti 15<br />

zinâtòu doktori, 40 studentu.<br />

HSZN noorganizçja 4 <strong>LZA</strong> sçdes, vienu kopsçdi:<br />

11. martâ notika sçde „<strong>Latvijas</strong> kultûrainava pagâtnç un mûsdienu skatîjumâ”.<br />

Atb. akadçmiíis Saulvedis Cimermanis. Pçc <strong>LZA</strong> prezidenta Jura Ekmaòa ievadvârdiem<br />

referçja <strong>Latvijas</strong> izcilâkie ainavas un kultûras vçsturnieki. <strong>LZA</strong> kor.loc. Aija<br />

Melluma. „Daþâdâ ainava: domas, pçtîjumi, prakse”. Dr. geogr. Inese Stûre. „Ainavas<br />

tuvplâns: cilvçka dzîves telpas sapraðana”. Ainavu arhitekte Ilze Janele. „Bijuðo muiþu<br />

centru kultûrainavas problçmas”. Akadçmiíis Ojârs Spârîtis. „Dievnami <strong>Latvijas</strong><br />

kultûrvidç”. <strong>LZA</strong> kor.loc. Juris Urtâns. „Pârdomas par <strong>Latvijas</strong> jûras dibena kultûrainavu”.<br />

Akadçmiíis S. Cimermanis. „Daþas kultûrvçstures dokumentu kopas par<br />

<strong>Latvijas</strong> ainavu”. Zinâtnes Vçstnesis, 29. 03. 2010.<br />

3. jûnijâ <strong>LZA</strong> izbraukuma sçde Jaunpiebalgâ „Piebalga <strong>Latvijas</strong> kultûrâ”. Atb.<br />

akadçmiíis Tâlavs Jundzis, akadçmiíe Ilga Jansone. Par Piebalgas îpaðo kultûrvçsturisko<br />

lomu Latvijâ, par tâs izcilajiem darbiniekiem, arî par Karlu Eduardu<br />

Napjerski referçja akadçmiíis Jânis Stradiòð. Sçdes dalîbnieki iepazinâs ar Emîla<br />

Dârziòa muzeju, Jaunpiebalgas Novadpçtniecîbas muzeju un vidusskolu, Sv. Toma<br />

baznîcas atjaunoðanu, Kârïa Zâles veidoto pieminekli Brîvîbas cîòâs krituðajiem, tikâs<br />

ar Jaunpiebalgas novada Domes priekðsçdçtâju Laimi Ðâvçju un SIA „Piebalgas Alus”<br />

valdes priekðsçdçtâju Inâru Dûklavu. http://www.lza.lv/, Druva, 5. 06. 2010., Zinâtnes<br />

Vçstnesis, 14. 06. 2010.<br />

11. novembrî <strong>LZA</strong> Senâta zâlç notika tradicionâlâ <strong>LZA</strong> sçde „Sarunas par teâtri”.<br />

Atb. akadçmiíis Viktors Hausmanis. Sarunu uzsâka akadçmiíis V. Hausmanis,<br />

raksturojot savus uzskatus un iespaidus par <strong>Latvijas</strong> teâtra mâkslu. Turpinâja: Baiba<br />

Rivþa, Evita Sniedze, Jânis Streiès, Pauls Putniòð. Par teâtra dzîves un aizvadîtâs<br />

sezonas aktualitâtçm izteicâs arî citi teâtra mâkslu mîloðie. www.http://lza.lv<br />

8. decembrî, atsaucoties uz nozîmîga notikuma atceri, <strong>LZA</strong> HSZN un Ì. Eliasa<br />

Jelgavas Vçstures un mâkslas muzejs sarîkoja izbraukuma sçdi Jelgavâ „Kurzemes<br />

Literatûras un mâkslas biedrîbai – 195”. Biedrîba savulaik dçvçta par Zinâtòu<br />

akadçmijas pirmo aizmetni. Atb. akadçmiíe I. Jansone. Ðo kultûras faktu novçrtçja:<br />

muzeja direktore Gita Grase, <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis, LLU prorektors Arnis<br />

Mugurçviès. Zinâtniskos ziòojumus nolasîja: Dr. med. Valdis Pîrâgs. „Brîvmûrniecîba<br />

Latvijâ un tâs saistîba ar Kurzemes Literatûras un mâkslas biedrîbas nodibinâðanu”,<br />

Dr. hist. Armands Vijups. ”Kurzemes literatûras un mâkslas biedrîba un arheoloìijas<br />

attîstîba Latvijâ 19.gs.”, Edvarda Ðmite. „Artefaktu krâðana, saglabâðana un izpçte kâ<br />

viens no KLMB darbîbas virzieniem”, akadçmiíis Jânis Stradiòð. „Jelgavas<br />

182


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

universitâtes 109 dienas”, Dr. philol. Regîna Kvaðîte un Gerda Èepaitiene (Lietuvas<br />

Republika). „Jons Jablonskis: Lietuvâ un Latvijâ”, PhD. Ainârs Dimants. „Eiropas<br />

Þurnâlistikas observatorijas redzçjums: no „Latvieðu Avîzçm” uz „<strong>Latvijas</strong> Avîzi”.<br />

Þurnâlistu profesionâlâ un nacionâlâ identitâte Latvijâ”, Mihails Gorskis. „T. Grothusa<br />

uzskati mûsdienu zinâtnes skatîjumâ”, Ivars Zupiòð. „E. K. Eihvalds: paleontoloìijas<br />

pirmsâkums un mûsdienas”. LNT 8.12.2010. Zinâtnes Vçstnesis, 13.12.2010.,<br />

Voldemârs Hermanis. Jelgava Eiropas skatupunktos. Kultûras Forums, 17.–31.12.2010.<br />

Kopsçde<br />

23. septembrî <strong>LZA</strong> sçdç analizçja aktuâlu jautâjumu – „Tautas veselîbas nâkotne<br />

Latvijâ – problçmas un konsekvences”. Atb. <strong>LZA</strong> Íîmijas, bioloìijas un medicînas<br />

zinâtòu nodaïa, piedaloties HSZN. <strong>LZA</strong> prezidenta J. Ekmaòa ievadvârdiem sekoja<br />

zinâtniskie ziòojumi. <strong>LZA</strong> kor. loc. Ingrîda Rumba-Rozenfelde. „ANO Tûkstoðgades<br />

attîstîbas mçríu izpilde: starpdisciplinârs skatîjums uz bçrnu mirstîbu Latvijâ.” LU<br />

MF docente, organizâcijas “Glâbiet Bçrnus” priekðsçdçtâja Dr. med. Inguna Ebela.<br />

„ANO konvencija par bçrnu tiesîbâm un bçrnu veselîbas râdîtâji Latvijâ gadu retrospekcijâ”.<br />

Akadçmiíis Pçteris Zvidriòð. „Dzimstîba un paaudþu nomaiòa Latvijâ”.<br />

Akadçmiíe Raita Karnîte. „<strong>Latvijas</strong> demogrâfiskâ profila ekonomiskâs sekas”. LNT,<br />

23. 09. 2010., <strong>Latvijas</strong> Radio I, 23. 09. 2010., Delfi. 24. 09. 2010., Neatkarîgâ Rîta Avîze<br />

Latvijai, 27. 09. 2010. (Inga Paparde.” Bçrnu mirstîba saistîta ar sociâli ekonomisko<br />

situâciju.”), Zinâtnes Vçstnesis, 11. 10. 2010.<br />

Notikuðas 2 nodaïas sçdes:<br />

4. februârî apspriests <strong>LZA</strong> kor.loc. Dr. arch. Jâòa Zilgalvja ziòojums par<br />

jaunâkajiem pçtîjumiem <strong>Latvijas</strong> muiþu kompleksu atjaunoðanâ/sakârtoðanâ. Ðo<br />

pçtîjumu rezultâtus izmantoja LR Izglîtîbas un zinâtnes ministrija. Sekoja HSZN<br />

priekðsçdçtâjas akadçmiíes Ilgas Jansones atskaite par aizvadîtâ gada darbu, jaunâko<br />

publikâciju izstâde. Tika pieðíirti <strong>LZA</strong> goda doktora grâdi: literatûrzinâtniecei Lîvijai<br />

Volkovai un juristam Jânim Bolim . Zinâtnes Vçstnesis, 15. 02. 2010.<br />

14. oktobrî <strong>LZA</strong> HSZN sçdç uzklausîts un apspriests LU profesores Dr. philol.<br />

Mâras Grudules zinâtniskais ziòojums „Latvieðu poçtikas sâkotne un tâs atbalsis 19.<br />

gadsimta literatûrâ”. Notika balsojums (ar pozitîvu rezultâtu) atbalsta izteikðanai <strong>LZA</strong><br />

jauno locekïu kandidâtiem 2010. gada vçlçðanâs. Http://www.lza.lv, Zinâtnes Vçstnesis, 25.<br />

10.2010.<br />

Konferences – diskusijas, atceres<br />

Turpinot tradicionâlâs darba formas, nodaïa mçìinâja atrast jaunus sadarbîbas<br />

veidus ar zinâtniskajâm institûcijâm un speciâlistiem.<br />

22. aprîlî <strong>LZA</strong> sadarbîbâ ar 4. Maija Deklarâcijas klubu sarîkoja konferenci –<br />

diskusiju „<strong>Latvijas</strong> neatkarîbas atgûðanas stratçìijas izvçle un îstenoðana: starp<br />

183


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

ideâliem un îstenîbu (1989.gada 31. maijs – 1990. gada 4. maijs). Atb. akadçmiíis<br />

Tâlavs Jundzis. Atvçra T. Jundþa grâmatu „<strong>Latvijas</strong> valsts atjaunoðanas parlamentârais<br />

ceïð. 1989–1993” R. : <strong>LZA</strong> BSPC, 2010. 112 lpp. LTV Labrît, Latvija, LNT 900”, LETA,<br />

BNS, http://www.lu.lv./zinas, <strong>Latvijas</strong> Avîze, 24.04., Zinâtnes Vçstnesis, 10.05.2010., Jurista<br />

Vârds, 18.05.2010.<br />

30. aprîlî <strong>LZA</strong> notika LR IZM Valsts izglîtîbas satura centra, www.gramata21.lv,<br />

Tautas frontes muzeja atbalstîtâ skolçnu radoðo darbu konference – konkurss<br />

„Brîvîba – augstâkâ vçrtîba.” To atklâja <strong>LZA</strong> viceprezidents Tâlavs Jundzis, Eiropas<br />

Parlamenta deputâtes Sandra Kalniete un Inese Vaidere. Piecâs sekcijâs: „Mçríis –<br />

brîvs latvietis brîvâ valstî”, „LR pilsoòu pirmâs paaudzes mantojums”, „LTF<br />

ieguldîjums ceïâ uz <strong>Latvijas</strong> neatkarîbu”, „Nevardarbîgâs pretoðanâs dalîbnieki”,<br />

„<strong>Latvijas</strong> ïaudis toreiz un tagad – vai pozîcijas maiòa” savus radoðos referâtus<br />

nolasîja labâkie <strong>Latvijas</strong> solu audzçkòi.<br />

5. maijâ – konference/diskusija “Humanitârâs un sociâlâs zinâtnes Latvijâ:<br />

kopîgais un atðíirîgais ar citâm zinâtòu jomâm”. Atb. akadçmiíis T. Jundzis.<br />

Konferenci atklâja <strong>LZA</strong> prezidents Juris Ekmanis. <strong>LZA</strong> Dr.h.c.iur. Egils Levits<br />

uzstâjâs ar priekðlasîjumu. Diskusijâ „Humanitâro un sociâlo zinâtòu (HSZ) uzdevumi<br />

un atðíirîbas no dabas zinâtnçm” par tçmâm: HSZ pasûtîtâjs un gala lietotâjs, HSZ<br />

rezultâtu publiskoðana, t.sk. nacionâlos un starptautiskos izdevumos, HSZN<br />

finansçjums un loma krîzes apstâkïos un HSZ mijiedarbîba ar citâm zinâtòu nozarçm<br />

un tâs nozîme runâja: Jânis Stradiòð, Ilga Jansone, Andrejs Siliòð, Maija Kûle, Jânis<br />

Kristapsons<br />

15.–16. jûnijâ <strong>LZA</strong> un LU Akadçmiskâs bibliotçkas rîkota zinâtniskâ konference<br />

„Kultûrvçstures avoti un <strong>Latvijas</strong> ainava”. Atb. akadçmiíis S. Cimermanis. Arheologi,<br />

arhitekti, etnologi, folkloristi, ìeogrâfi, mâkslas zinâtnieki, valodnieki un vçsturnieki<br />

25 referâtos, hronoloìiski aptverot periodu no neolîta lîdz mûsdienâm, sistematizçja<br />

jau izzinâðanai apgûtos avotus, analizçja ainavas veidoðanas vispârçjos un lokâlos<br />

(novadu) jautâjumus. Apzinâtas ainavas kultûrvçsturiskâs vçrtîbas un skaidrota to<br />

izmantoðanas nepiecieðamîba mûsdienâs, saistot ar reìionâlo plânoðanu un apdzîvoto<br />

vietu attîstîðanu. www.lu.lv/<br />

17. jûnijâ <strong>LZA</strong> Mazajâ zâlç atceres pçcpusdienâ „Divas mîlestîbas: vârdnîcas un<br />

teâtris. <strong>LZA</strong> korespondçtâjloceklim Dr. habil philol. Laimdotam Ceplîtim – 80”<br />

pulcçjâs valodnieki. Atb. akadçmiíe I. Jansone. Par Laimdota Ceplîða ieguldîjumu<br />

latvieðu literârâs valodas tapðanâ referçja Dr. philol. Ieva Zuicena. L. Ceplîða un teâtra<br />

saikni aplûkoja akadçmiíis V. Hausmanis. Sintakses jautâjumi Laimdota Ceplîða<br />

darbîbâ apskatîti <strong>LZA</strong> kor. loc. Jâòa Valdmaòa runâ. Par Laimdotu Ceplîti un<br />

Fonçtikas laboratoriju runâja Dr. philol. Anita Stelle. Diskusijâ izteicâs akadçmiíe<br />

Aina Blinkena, Dr.h.c., Dr. philol. Melita Stengrevica u.c.<br />

184


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

3. jûlijâ <strong>Latvijas</strong> valsts prezidents Valdis Zatlers darba vizîtç Jaunpiebalgâ tikâs<br />

ar vietçjâs varas un uzòçmçjdarbîbas pârstâvjiem un piedalîjâs pieminekïa Brîvîbas<br />

cînîtâjiem 1914–1920 astoòdesmitâs gadadienas svinîbâs. To rîkoja Jaunpiebalgas<br />

novada Dome, Jaunpiebalgas Sv. Toma evaòìçliski luteriskâs baznîcas draudze,<br />

Jaunpiebalgas Sv. Toma baznîcas Atbalsta fonda valde un akadçmiíi T. Jundzis un<br />

I. Jansone. <strong>Latvijas</strong> Radio I, LTV Panorâma 3. 07., LETA, <strong>Latvijas</strong> Vçstnesis, 6.07.2010.<br />

4.–5. novembrî Viïòâ notika XII Baltijas Intelektuâlâs sadarbîbas konference<br />

„Zinâtne un sabiedrîba”. Ðîgada Baltijas zinâtòu akadçmiju medaïu laureâti: Pjetro<br />

Umberto Dini (Itâlija), Ains Elmars Kâsiks (Igaunija) un Ervîns Lukðeviès (Latvija).<br />

Konferences dalîbnieki pieòçma Rezolûciju par zinâtnes lomu un pienâkumiem<br />

mûsdienu sabiedrîbâ. Zinâtnes Vçstnesis, 13.12.2010.<br />

22. decembrî tradicionâlajâ pasâkumâ „Sagaidîsim Ziemassvçtkus ar baltâm<br />

domâm” piedalîjâs: <strong>LZA</strong> goda loceklis Dr. theol. Juris Rubenis, <strong>LZA</strong> goda locekle<br />

dzejniece, atdzejotâja, publiciste Ludmila Azarova, <strong>LZA</strong> goda loceklis reþisors,<br />

rakstnieks, mâkslinieks Jânis Streiès, reþisore, dzejniece, þurnâliste Vija Beinerte.<br />

Ekonomikas aktuâlajiem jautâjumiem veltîtas diskusijas<br />

26. martâ notika <strong>LZA</strong> un <strong>LZA</strong> EI organizçtâs diskusijas „Valsts ekonomiskâ<br />

politika recesijas pârvarçðanai” treðâ diskusija „Cilvçkresursu atjaunoðanâs un<br />

izaugsmes izredzes Latvijâ.” <strong>LZA</strong> prezidenta J. Ekmaòa ievadvârdiem sekoja<br />

zinâtniskie ziòojumi: Dr. habil. oec. P. Eglîte. „Iedzîvotâju skaita un vecumsastâva<br />

paredzamâs izmaiòas Latvijâ un tâs reìionos”. Prof. Z. Kriðjâne. „Migrâcijas ietekme<br />

uz <strong>Latvijas</strong> un reìionu iedzîvotâju skaita izmaòâm”. I. Jaunzeme. „Izglîtîbas sistçmas<br />

elastîba un atbilstîba mûsdienu prasîbâm”. Prof. V. Bikse. ”Mûsdienu izaicinâjumi<br />

uzòçmçjdarbîbas izglîtîbas veicinâðanai”. LNT 900”, <strong>Latvijas</strong> Radio I, Izglîtîba un Kultûra,<br />

25.03. 2010., Zinâtnes Vçstnesis, 10. 05. 2010.<br />

28. oktobrî Mazajâ zâlç notika <strong>LZA</strong> un Ekonomikas institûta rîkotâ ceturtâ diskusija<br />

ciklâ „Valsts ekonomiskâ politika recesijas pârvarçðanai” „Nekustamâ îpaðuma<br />

nodoklis un <strong>Latvijas</strong> tautsaimniecîba”. Atklâja <strong>LZA</strong> viceprezidents T. Jundzis.<br />

Referçja: Dr .habil.oec. P. Guïâns. „Nekustamâ îpaðuma nodokïa sociâli ekonomiskie<br />

aspekti”. <strong>LZA</strong> EI pçtnieks J. Poès. „Nekustamâ îpaðuma nodokïa kadastrâlâs vçrtîbas<br />

noteikðanas metodoloìiskâs problçmas un sekas”. Dr.oec. M. Grînbergs. „Nekustamâ<br />

îpaðuma nodokïa, nekustamâ îpaðuma tirgus un kadastrâlâs vçrtîbas mijiedarbîba<br />

Latvijâ”.<br />

Piemiòas plâksnes atklâðana<br />

7. maijâ <strong>LZA</strong>, Latvieðu–vâcbaltieðu centrs Domus Rigensis, Mencendorfa nams<br />

un <strong>Latvijas</strong> Juristu biedrîba ielûdza uz profesora, Dr.iur., Dr.h.c. iur. Dîtriha Andreja<br />

Lçbera (Loeber) (04.01.1923.–26.06.2004.) piemiòas pasâkumu un piemiòas plâksnes<br />

atklâðanu Hospitâïu ielâ 22. Klâtesoðos uzrunâja akadçmiíis T. Jundzis, Juristu<br />

biedrîbas priekðsçdçtâjs Aivars Borovkovs, Domus Rigensis priekðsçdçtâjs Eiþens<br />

185


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Upmanis, mâkslinieks Jânis Strupulis. Mencendorfa namâ kopâ ar profesora ìimeni<br />

notika mecenâtam, <strong>LZA</strong> ârzemju loceklim D. A. Lçberam veltîta atmiòu pçcpusdiena,<br />

fotoretrospekcija, uzklausîti atmiòu stâstîjumi un koncerts. LTV Labrît, LNT 900”,<br />

<strong>Latvijas</strong> Avîze, 8.05.2010., Jurista Vârds, 18.05.2010., Zinâtnes Vçstnesis, 24.05.2010.<br />

Filmas pirmizrâde<br />

4. martâ pçc <strong>Latvijas</strong> un pasaules pirmizrâdçm Jânis Streiès ielûdza <strong>LZA</strong> uz savas<br />

jaunâkâs filmas „Rûdolfa mantojums” skati. Pçc tam sekoja saruna ar reþisoru, <strong>LZA</strong><br />

goda locekli Jâni Streièu, Romualdu Ancânu (Rûdolfu Rûdupu), operatoru Gvido<br />

Skulti un producentu, LNT ìenerâldirektoru Andreju Çíi. Zinâtnes Vçstnesis, 29.03.<br />

2010.<br />

Izstâdes<br />

7. februârî – Dþemma Skulme. „Dþemma. Neparastâ”<br />

30. martâ – Andris Vârpa. „Viòa. Daba”<br />

27. aprîlî – Jânis Andris Osis. „Ainava”<br />

1. jûnijâ – Aleksejs Naumovs. „Ainava. 21. gadsimts. Latvija. Francija. Itâlija”<br />

29. jûnijâ – Osvalds Zvejsalnieks. „Baltâ baznîca”<br />

14. septembrî – Jânis Murovskis. „Jauni darbi”<br />

7. decembrî – Ligita Ulmane–Franckevièa un Ligita Dekðeniece. „Divas Ligitas”<br />

Zinâtnieki ieguvuði valsts un starptautiskus apbalvojumus un atzinîbas:<br />

14. aprîlî publicçts Ordeòu kapitula ziòojums. Saistîbâ ar <strong>Latvijas</strong> Republikas<br />

Neatkarîbas deklarâcijas pasludinâðanas dienu valsts augstâkie apbalvojumi par<br />

nopelniem <strong>Latvijas</strong> labâ pieðíirti 102 cilvçkiem, t.sk. <strong>LZA</strong> goda loceklim vçsturniekam<br />

Heinriham Strodam, <strong>LZA</strong> goda loceklim tçlniekam Andrim Vârpam.<br />

27.oktobrî ar LR MK lçmumu 2010. gada Ministru Kabineta balvas pieðíirtas:<br />

Teâtra zinâtniecei, profesorei Dr.habil.art. Lîvijai Akurâterei par mûþa ieguldîjumu<br />

teâtra kritikas un zinâtnes attîstîbâ, kâ arî jaunâkâs paaudzes un topoðo<br />

profesionâïu izglîtoðanâ.<br />

VII, VIII, IX un X <strong>Latvijas</strong> skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtku Mâkslinieciskâs<br />

padomes priekðsçdçtâjam, komponistam, <strong>LZA</strong> goda loceklim Raimondam<br />

Paulam par radoðu un mçrítiecîgu ieguldîjumu <strong>Latvijas</strong> skolu jaunatnes dziesmu un<br />

deju svçtku tradîciju saglabâðanâ un pilnveidç 20 gadu garumâ, par ilggadçju<br />

mâksliniecisko darbîbu bçrniem un jaunieðiem veltîtâ mûzikas repertuâra izveidç un<br />

muzicçðanas mâkslas attîstîbâ, veicinot nacionâlo paðapziòu un kultûras vçrtîbu<br />

pârmantoðanu.<br />

MK Atzinîbas rakstu saòçma <strong>LZA</strong> kor.loc. Dr.philol. Ausma Cimdiòa.<br />

186


HUMANITÂRO UN SOCIÂLO ZINÂTÒU NODAÏA<br />

24. septembrî starptautiskâ þûrija pieðíîra Baltijas Asamblejas 2010. gada balvu<br />

zinâtnç akadçmiíim Jânim Stradiòam par monogrâfiju „Zinâtnes un augstskolu<br />

sâkotne Latvijâ”. Diena, 25.09.2010., <strong>Latvijas</strong> Avîze, 25.09.2010., Dienas Bizness, 27.09.<br />

2010., LNT 20.11.2010.<br />

25. novembrî Rîgâ, Mazajâ ìildç devîto reizi pasniedza Rîgas balvas. Tâs saòçma:<br />

rakstnieks, <strong>LZA</strong> goda loceklis Zigmunds Skujiòð par Rîgas identitâtes veidoðanu,<br />

Paula Stradiòa Medicînas vçstures muzejs par zinâtnes un medicînas pçtîjumu popularizâciju,<br />

biznesa augstskola „Turîba” par Rîgas uzòçmçjdarbîbas vides attîstîðanu un<br />

topoðo speciâlistu iesaistîðanu starptautiskâs izglîtîbas sistçmas un biznesa apritç.<br />

<strong>Latvijas</strong> Avîze, 26.12.2010., Izglîtîba un Kultûra, 2.12.2010., Zinâtnes Vçstnesis, 13.12.2010.<br />

18. maijâ <strong>Latvijas</strong> Avîze publicçjusi uzziòu „Literatûras Gada balvas 2009”<br />

laureâti. Dzejâ – <strong>LZA</strong> goda loceklis Uldis Bçrziòð par dzejoïu krâjumu „Saruna ar<br />

Pastnieku”, akadçmiíei Janînai Kursîtei speciâlbalva starpþanru darbam – „Tautlietu<br />

vârdene”, par mûþa ieguldîjumu latvieðu literatûrâ – literatûrzinâtniekam un kritiíim,<br />

latvieðu literârâ mantojuma apzinâtâjam un dokumentçtâjam <strong>LZA</strong> goda doktoram<br />

Ilgonim Bçrsonam.<br />

Leons Briedis par dzejoïu krâjumu “Mijkrçðïa rokraksti” ieguva Ojâra Vâcieða<br />

2010. gada literâro prçmiju.<br />

26. novembrî 2010. gada A/S Grindeks fonda “Zinâtnes un izglîtîbas atbalstam”<br />

balvu lîdz ar nozîmîti “Zelta pûce” saòçma akadçmiíe Ilga Jansone. Zinâtnes Vçstnesis,<br />

13.12.2010.<br />

<strong>LZA</strong> locekïu darbîbu augsti novçrtçja ârvalstîs:<br />

2. martâ Vilim Samsonam pieðíirta medaïa „Uzvaras dienas 65. gadadienai”<br />

18. martâ LU Akadçmiskâs bibliotçkas direktore Venta Kocere apbalvota ar Mâras<br />

Zemes krustu (Igaunija)<br />

8. jûlijâ Diena un <strong>Latvijas</strong> Avîze informç, ka Raimondam Paulam pieðíirts<br />

Krievijas Goda ordenis<br />

25. septembrî Vâcijâ, Ûzedomas festivâlâ <strong>LZA</strong> goda loceklis Pçteris Vasks<br />

ievçlçts par festivâla galveno komponistu. Festivâlu atklâja vâcu koris, latviski<br />

izpildot Jâzepa Vîtola „Gaismas pili”. Diena, 28. 09. 2010.<br />

1. oktobrî – reþisoram Alvim Hermanim par darbu vâciski runâjoðâs zemçs un<br />

Jaunâ Rîgas Teâtra starptautiskajiem sasniegumiem pieðíirtas Konrâda Volfa un<br />

Johana Nestroja balvas par labâko reþiju Vînes Burgteather.<br />

Nodaïa sekmîgi sadarbojusies ar masu saziòas lîdzekïiem. Par to liecina þurnâlistu<br />

atsaucîba zinâtnes aktualitâtçm, publikâcijâm, sasniegumu popularizâcijai, kâ arî<br />

problçmu atspoguïoðanai. Pateicamies Oskaram Gertam, Zaigai Kiperei, Arno<br />

Jundzem, Daigai Kïanskai, Viktoram Avotiòam, Voldemâram Hermanim, Elitai<br />

Veidemanei, Lîgai Nesterei, Daigai Stokenbergai, Lîvijai Dûmiòai, Voldemâram<br />

187


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Krustiòam, Ilzei Kuzminai, Inârai Mûrniecei, Viesturam Sprûdem, Gundegai Skagalei,<br />

Dacei Kokarevièai, Andai Hailovai, Vijai Beinertei, Ilzei Lavrinovièai, Didzim<br />

Meïíim, Vitai Dreijerei, Vikijai Valdmanei, Signei Knipðei, Andrejam Vaivaram,<br />

Lîvai Melbârzdei, Violetai Brenèevai, Andrim Bçrziòam, Ilzei Dobelei, Danai Francei,<br />

Judîtei Èunkai, Tomam Kalnîtim, Eduardam Liniòam, Ingrîdai Âbolai, Andai<br />

Buðevicai, kâ arî visiem citiem, kuri interesçjuðies par zinâtnes dzîves problçmâm.<br />

<strong>LZA</strong> HSZN pateicas kolçìiem <strong>LZA</strong>, augstskolâs un zinâtniskajâs institûcijâs par<br />

atsaucîbu un sadarbîbu.<br />

Perspektîvâ nodaïas, (arî <strong>LZA</strong>) darbîba saistâs ar valsts pçtîjumu programmas<br />

izpildi, jaunu starpnozaru pçtîjumu attîstîbu, kâ arî ar Pasaules latvieðu zinâtnieku III<br />

kongresa un Letonikas IV kongresa „Zinâtne, sabiedrîba un nacionâlâ identitâte”<br />

sagatavoðanu un sekmîgu norisi <strong>2011</strong>. gada 24.–26. oktobrî.<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja Ilga Jansone<br />

Zinâtniskâ sekretâre Ilga Tâlberga


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

Akadçmijas laukumâ 1, Rîga, LV 1050<br />

Tel.: 67223448; 26363506. Fakss: 67821153<br />

E pasts: lmzn@lza.lv<br />

Nodaïas padome<br />

Nodaïas priekðsçdçtâja Baiba RIVÞA<br />

Zinâtniskâ sekretâre Ieva BRENCE<br />

Padomes locekïi<br />

Aleksandrs JEMEÏJANOVS<br />

Îzaks RAÐALS<br />

Nodaïa ðobrîd apvieno 23 <strong>LZA</strong> locekïus, t.sk. 8 îstenos, 2 goda locekïus, 1 ârzemju<br />

locekli un 12 korespondçtâjlocekïus.<br />

Ar nodaïas darbîbu saistîti 4 <strong>LZA</strong> goda doktori.<br />

Specialitâte<br />

îstenie<br />

Locekïu skaits<br />

korespondçtâjloc.<br />

ârzemju<br />

goda<br />

Bioloìija un biotehnoloìija 2 – – –<br />

Ekonomika 2 1 – –<br />

Lauksaimniecîba un pârstrâdes<br />

tehnoloìijas<br />

Meþzinâtne un koksnes<br />

tehnoloìijas<br />

1 6 – 1<br />

3 5 1 –<br />

Mâksla – – – 1<br />

189


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

Nodaïas locekïu sadalîjums pa specialitâtçm<br />

bioloìija un biotehnoloìija<br />

Mârtiòð Beíers, îst.loc.<br />

Îzaks Raðals, îst.loc.<br />

ekonomika<br />

Arnis Kalniòð, îst.loc.<br />

Baiba Rivþa, îst.loc.<br />

Irina Pilvere, kor. loc.<br />

lauksaimniecîba un pârstrâdes<br />

tehnoloìijas<br />

Aleksandrs Jemeïjanovs, îst.loc.<br />

Edîte Birìele, kor.loc.<br />

Zinta Gaile, kor.loc.<br />

Edîte Kaufmane, kor.loc.<br />

Daina Kârkliòa, kor.loc.<br />

Aldis Kârkliòð, kor.loc.<br />

Juris Skujâns, kor.loc.<br />

Jânis Latvietis, goda loc.<br />

mâksla<br />

Arta Dumpe, goda loc.<br />

meþzinâtne un koksnes tehnoloìijas<br />

Bruno Andersons, îst.loc.<br />

Arnis Treimanis, îst.loc.<br />

Nikolajs Vederòikovs, îst.loc.<br />

Tatjana Diþbite, kor.loc.<br />

Imants Liepa, kor.loc.<br />

Pçteris Zâlîtis, kor.loc.<br />

Aivars Þûriòð, kor.loc.<br />

Tâlis Gaitnieks, kor.loc.<br />

Oskars Fejs, ârz.loc.<br />

Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu nodaïas darbîba<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijas (turpmâk – <strong>LZA</strong>) Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu<br />

nodaïas (turpmâk – LMZN) darbîba tika balstîta uz <strong>LZA</strong> Statûtu, <strong>LZA</strong> Hartas un<br />

2010. gada 19. februârî parakstîtajâ nodomu protokolâ starp LR Zemkopîbas<br />

ministriju, <strong>LZA</strong> un <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmiju (turpmâk –<br />

LLMZA) definçtajiem uzdevumiem.<br />

2010. gadâ LMZN pârstâvji organizçja èetras <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija<br />

kopsçdes un deviòas izbraukuma sçdes, piedalîjâs diskusijâ par Tradicionâlâs kultûras<br />

mantojuma likumprojektu, kâ arî òçma dalîbu raþas svçtku „Vecauce-2010” un<br />

LLMZA kopsapulces organizçðanâ, kurâ tika aktîvi diskutçts par jautâjumiem, kas<br />

skar lauksaimniecîbas zinâtni.<br />

LMZN organizçtâs sçdes un seminâri<br />

15. februârî <strong>LZA</strong> norisinâjâs <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde, kuras<br />

laikâ noklausîjâs <strong>LZA</strong> LMZN korespondçtâjlocekles profesores Zintas Gailes<br />

zinâtnisko referâtu „Kukurûzas pçtniecîba: vçsture un jaunâkie rezultâti”. Profesore<br />

iepazîstinâja ar kukurûzas audzçðanai nepiecieðamajiem klimatiskajiem apstâkïiem,<br />

190


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

sniedza vçsturisku ieskatu par kukurûzas izcelsmi un pielietoðanas daudzveidîgajâm<br />

iespçjâm, kâ arî izklâstîja iespçjas kukurûzas audzçðanai Latvijâ. Par <strong>LZA</strong> un LLMZA<br />

locekïu aktivitâtçm un sasniegumiem ziòoja LMZN priekðsçdçtâja p.i. akadçmiíis<br />

A.Treimanis. Kopsçdç tika papildinâts un apstiprinâts LMZN gada pasâkumu plâns<br />

2010. gadam.<br />

18. februârî tika atklâta literatûras izstâde „Meþzinâtne un koksnes tehnoloìijas<br />

Latvijâ”. Izstâdi organizçja <strong>Latvijas</strong> Universitâtes Akadçmiskâ bibliotçka sadarbîbâ ar<br />

<strong>LZA</strong> un LLMZA. Izstâdes materiâlos atspoguïota arî <strong>Latvijas</strong> Valsts koksnes íîmijas<br />

institûta, LVMI “Silava”, <strong>Latvijas</strong> Lauksaimniecîbas universitâtes (turpmâk – LLU),<br />

Meþa un koksnes produktu pçtniecîbas un attîstîbas institûta, Meþa pçtîðanas stacijas,<br />

<strong>Latvijas</strong> Universitâtes, Rîgas Tehniskâs universitâtes un Daugavpils Universitâtes<br />

darbîba meþzinâtnes un koksnes tehnoloìiju jomâ. Izstâdes ekspozîcijâ bija apskatâms<br />

plaðs periodisko izdevumu klâsts, kâ arî grâmatas ar senu pagâtni un grâmatas, kas<br />

pavisam nesen izdotas. Vienlaicîgi notika arî Daugavpils Universitâtes rektora, <strong>LZA</strong><br />

korespondçtâjlocekïa prof. Arvîda Barðevska fotoizstâdes „Meþa daudzveidîba”<br />

atklâðana.<br />

19. februârî tika parakstîts nodomu protokols starp LR Zemkopîbas ministriju,<br />

<strong>LZA</strong> un LLMZA. Protokola mçríis ir veicinât lauksaimniecîbas un meþa zinâtnes<br />

cieðâku sadarbîbu ar citâm <strong>LZA</strong> pârstâvçtâm nozarçm. Visas puses vienojâs<br />

sadarboties tâdâs jomâs kâ kopçju pçtîjumu veikðana, jauno zinâtnieku sagatavoðana,<br />

kâ arî efektîvas informâcijas apmaiòas veicinâðana. Plânots atbalstît arî starptautisko<br />

zinâtnisko sadarbîbu, kâ arî kopîgi izstrâdât ar zinâtni un augstâko izglîtîbu saistîtus<br />

normatîvos aktus. Paredzçta sadarbîba arî citâs jomâs.<br />

15. martâ norisinâjâs <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde, kuras laikâ tika<br />

noklausîts LLMZA prezidentes profesores Baibas Rivþas referâts „Augstâkâ izglîtîba,<br />

zinâtne un uzòçmçjdarbîba – pamats tautas labklâjîbai”. Referâtâ tika skartas vairâkas<br />

svarîgas tçmas kâ, piemçram, augstâkâ izglîtîba, agrârekonomika un jo îpaði grupu<br />

mikrokredîts un mentorings. Akadçmiíe ziòojumu sâka ar frâzi: „Kârlis Ulmanis bija<br />

pragmatiíis, un tâpçc jo lielâks prieks, ka zinâðanu lomu viòð ir vçrtçjis ïoti augstu,<br />

sakot, ka dzîvot bez zinâðanâm ir tikpat kâ dzîvam nebût!” Bûdama Augstâkâs<br />

izglîtîbas padomes priekðsçdçtâja, Baiba Rivþa vadîjusi <strong>Latvijas</strong> pirmâs Augstâkâs<br />

izglîtîbas un augstskolu attîstîbas nacionâlâs konvencijas izstrâdi un realizâciju, kâ arî<br />

piedalîjusies Boloòas deklarâcijas îstenoðanâ un augstskolu izglîtîbas likuma izstrâdç.<br />

Darbu kopums augstâkajâ izglîtîbâ ietver rakstus par ekonomikas zinâtni un izglîtîbu<br />

Latvijâ, augstâkâs izglîtîbas kvalitâti, pieejamîbu, profesûru un doktorantûras attîstîbu.<br />

Profesore vienmçr bijusi saistîta ar LLU, jo tur mâcîjusies, savukârt tagad, bûdama<br />

profesore ðajâ mâcîbu iestâdç, daudzus gadus pasniedz tâdus priekðmetus kâ tirgzinîba<br />

un reìionâlâs attîstîbas plânoðana. Akadçmiíes Rivþas vadîbâ ir aizstâvçti astoòu<br />

doktorantu promocijas darbi un divi ir iesniegti promocijas padomei izskatîðanai. Ir<br />

uzrakstîtas 210 zinâtniskâs publikâcijas, 50 grâmatas un mâcîbu lîdzekïi, îstenoti 19<br />

191


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

starptautiski projekti un 11 <strong>Latvijas</strong> pçtniecîbas projekti, òemta dalîba daudzâs<br />

zinâtniskâs konferencçs. Nodaïas sçdç ar jaunumiem Eiropas Savienîbas COST (European<br />

Cooperation in Science and Technology) projektu jomâ iepazîstinâja arî <strong>LZA</strong><br />

LMZN priekðsçdçtâja p.i. akadçmiíis A. Treimanis. Viòð atzîmçja, ka COST ir viena<br />

no apjomîgâkajâm atbalsta programmâm. M. Bundule savukârt piebilda, ka ðobrîd,<br />

diemþçl, ir nepiecieðams paðu projektu izpildîtâju lîdzfinansçjums, kas daþkârt rada<br />

sareþìîjumus, taèu pastâv iespçja lîdzfinansçjumu iegût arî no ministrijâm. COST<br />

akcijâm esot iespçjams pievienoties jebkurâ laikâ un ðîs akcijas bûtu vairâk<br />

jâpopularizç.<br />

17. maijâ norisinâjâs <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde, kurâ ar<br />

zinâtnisko ziòojumu „Audu kultûras augu selekcijas intensifikâcija” uzstâjâs <strong>LZA</strong><br />

akadçmiíis Îzaks Raðals. Kopsçdes dalîbnieki arî vienbalsîgi izvirzîja Jâòa Tâlivalþa<br />

Kârkliòa kandidatûru LLMZA Goda locekïa vakantajai vietai. Sçdes laikâ tika<br />

atbalstîta LLMZA prezidentes un vienlaicîgi arî Eiropas Lauksaimniecîbas, pârtikas<br />

un dabaszinâtòu akadçmiju apvienîbas (Apvienîba) prezidentes akadçmiíes Baibas<br />

Rivþas dalîba Apvienîbas Ìenerâlasamblejâ 26.–28.maijâ Ukrainâ. Tika arî diskutçts<br />

par sekmîga citçjamâ zinâtniskâ raksta sagatavoðanu – „scientific writing”. Ðo<br />

jautâjumu izklâstîja akadçmiíis A.Treimanis. Viòð pieïâva iespçju, ka tuvâkajâ<br />

nâkotnç tiks organizçts seminârs par ðo tçmu, jo ðobrîd tâ ir ïoti aktuâla. Noslçgumâ<br />

tika apspriests jautâjums par atbalstu akadçmiía Jâòa Stradiòa grâmatas izvirzîðanai<br />

Baltijas Asamblejas balvai literatûrâ, mâkslâ un zinâtnç. Sçdes vadîtâja akad. B.Rivþa<br />

informçja, ka 2009. gada nogalç ir nâkusi klajâ <strong>LZA</strong> îstenâ locekïa un Senâta<br />

priekðsçdçtâja, Dr.habil.chem. Jâòa Stradiòa grâmata „Zinâtnes un augstskolas<br />

sâkotne Latvijâ”, kuru izdevis <strong>Latvijas</strong> vçstures institûts, (Rîgâ, 2009., 639 lpp.). Ðajâ<br />

grâmatâ zinâtòu attîstîba Latvijâ parâdîta sistemâtiskâ tvçrumâ, kopð paðiem<br />

pirmsâkumiem. Sçdes dalîbnieki vienbalsîgi nobalsoja par Jâòa Stradiòa grâmatas<br />

„Zinâtnes un augstskolas sâkotne Latvijâ” virzîðanu Baltijas Asamblejas balvai<br />

literatûrâ, mâkslâ un zinâtnç.<br />

2010. gada jûnijâ un jûlijâ <strong>LZA</strong> LMZN sadarbîbâ ar LLMZA un Lauksaimniecîbas<br />

zinâtnisko institûtu direktoru padomi organizçja izbraukuma sçdes uz<br />

<strong>Latvijas</strong> Valsts augïkopîbas institûtu, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institûtu,<br />

Pûres dârzkopîbas izmçìinâjumu staciju, Zemkopîbas zinâtnisko institûtu, Latgales<br />

lauksaimniecîbas zinâtnes centru, LLU mâcîbu un pçtîjumu saimniecîbu „Pçterlauki”,<br />

kâ arî LLU mâcîbu un pçtîjumu saimniecîbu „Vecauce”.<br />

9. jûlijâ <strong>LZA</strong> LMZN, sadarbîbâ ar LLMZA Inþenierzinâtòu nodaïu, organizçja<br />

izbraukuma sçdi uz Lauksaimniecîbas tehnikas zinâtnisko institûtu. Sçdç ar referâtu<br />

„Mikroklimata uzturçðana jaundzimuðu sivçnu novietnçs, izmantojot atjaunojamos<br />

enerìijas avotus” uzstâjâs doktorante V. Zagorska, savukârt pârskatu par Lauksaimniecîbas<br />

tehnikas zinâtniskâ institûta paveikto 50 gadu periodâ sniedza profesors<br />

D. Viesturs. Sçdes dalîbnieki arî apmeklçja <strong>Latvijas</strong> Valsts lauksaimniecîbas<br />

192


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

mehanizâcijas un elektrifikâcijas zinâtniskâs pçtniecîbas institûta (tagadçjais<br />

Lauksaimniecîbas tehnikas zinâtniskais institûts) direktora (1966–1991) un LLMZA<br />

Inþenierzinâtòu nodaïas pirmâ vadîtâja (1992–1998) profesora Edgara Lâègalvja kapu.<br />

Sçdes noslçgumâ bija iespçja iepazîties ar SIA KNAUF uzòçmumu un tehnoloìijâm.<br />

19. augustâ Dobeles novada paðvaldîbâ norisinâjâs diskusija par Tautas kultûras<br />

mantojuma likumprojektu. To organizçja <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA un vadîja<br />

akadçmiíe Baiba Rivþa un <strong>Latvijas</strong> Lauku sievieðu apvienîbas zinâtniskâ un<br />

stratçìiskâ konsultante Maiga Krûzmçtra. Diskusijas sâkumâ B.Rivþa informçja:<br />

• 2010.gada janvârî <strong>Latvijas</strong> Lauku sievieðu apvienîba griezâs Saeimâ, Zaïo un<br />

Zemnieku savienîbâ (turpmâk – ZZS) ar lûgumu izstrâdât Tautas kultûras<br />

mantojuma saglabâðanas likumu;<br />

• 2010.gada februârî Kultûras ministrija, pieaicinot Zemkopîbas ministriju, <strong>Latvijas</strong><br />

Lauku sievieðu apvienîbu un Saeimas deputâtus, organizçja tikðanos ar Lietuvas<br />

Kultûras un Zemkopîbas ministriju pârstâvjiem – Tautas kultûras mantojuma<br />

likuma izstrâdâtâjiem;<br />

• laikâ no 2010.gada marta lîdz aprîlim Latvijâ notika trîs likuma iniciatîvas grupu<br />

sanâksmes, kurâs piedalîjâs <strong>Latvijas</strong> Lauku sievieðu apvienîbas, Kultûras<br />

ministrijas, Zemkopîbas ministrijas, Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas, Ekonomikas<br />

ministrijas, Latvieðu tautas mâkslas savienîbas, <strong>Latvijas</strong> Amatniecîbas kameras<br />

pârstâvji un LLU profesore Baiba Rivþa (ZZS);<br />

• 2010.gada 25.maijâ notika zemkopîbas ministra un kultûras ministra tikðanâs, kuras<br />

laikâ vienojâs par Tautas kultûras mantojuma saglabâðanas likuma nosaukumu;<br />

• likumprojekts jâsagatavo un jâiesniedz kultûras ministram lîdz <strong>2011</strong>.gada<br />

30.aprîlim.<br />

19.–21. septembrî viesnîcâ „Radisson Blue Latvija” (Rîgâ) norisinâjâs starptautiska<br />

konference „5. Eiropas konference koksnes modifikâcijas jomâ”, kuras<br />

organizatori bija arî <strong>LZA</strong> LMZN pârstâvji. Konferencç tika diskutçti jautâjumi par<br />

daþâdâm modifikâcijas tehnoloìijâm, produktu testa metodçm un standartiem, vides<br />

un komercializâcijas aspektiem, savukârt uzòçmumiem tika dota iespçja demonstrçt<br />

savas jaunâs tehnoloìijas un produktus starptautiskai auditorijai.<br />

28. septembrî LR Kultûras ministrijâ norisinâjâs sanâksme par Tautas kultûras<br />

mantojuma likumprojektu, kurâ <strong>LZA</strong> un LLMZA pârstâvçja akadçmiíe Baiba Rivþa<br />

un zinâtniskâ sekretâre Ieva Brence. Sçdes laikâ, pçc <strong>LZA</strong> un LLMZA un LR Zemkopîbas<br />

ministrijas pârstâvju iniciatîvas, Tautas kultûras mantojuma likumprojekts<br />

tika pârdçvçts par Tradicionâlâs kultûras mantojuma likumprojektu.<br />

28. septembrî norisinâjâs <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde. Tâs laikâ<br />

tika noklausîti LLMZA locekïu kandidâtu ziòojumi. LLU Biotehnoloìijas un<br />

veterinârmedicînas zinâtniskâ institûta „Sigra” vadoðâ pçtniece, Bioíîmijas un<br />

193


ZINÂTÒU NODAÏAS<br />

mikrobioloìijas zinâtniskâs laboratorijas bioíîmijas daïas vadîtâja Dr.sc.ing. Vita<br />

Ðterna informçja klâtesoðos par saviem pçtîjumiem, kas saistîti ar piena bioíîmisko<br />

sastâvu un kvalitâti. LLU profesore Dr.oec. Aina Dobele iepazîstinâja ar savu<br />

pçtîjumu rezultâtiem par zemes izmantoðanu, atgâdinot, ka vispârinâtâ veidâ zeme ir<br />

pamats sabiedrîbas eksistencei un attîstîbai. LLU asociçtâ profesore Dr.oec. Velta<br />

Parðova prezentçja pirmos rezultâtus pçtîjumam par teritorijas komplekso izvçrtçjumu.<br />

Tâ mçríis ir izvçrtçt lauku zemes faktisko zemes izmantoðanu un noskaidrot<br />

saimniecîbu îpaðnieku viedokli par saimnieciskâs darbîbas iespçjâm. Nobeigumâ LLU<br />

Meþa fakultâtes dekâns, asociçtais profesors Dr.silv. Dagnis Dubrovskis uzstâjâs ar<br />

referâtu par meþa resursu vçrtçjumu un cirðanas apjomiem.<br />

Sçdes dalîbnieki tika iepazîstinâti arî ar tçlnieces Artas Dumpes biogrâfiju un<br />

pauda atbalstu viòas ievçlçðanai par <strong>LZA</strong> goda locekli.<br />

11. oktobrî <strong>Latvijas</strong> Zinâtòu akadçmijâ norisinâjâs seminârs “Kâ uzrakstît sekmîgu<br />

citçjamo zinâtnisko rakstu”. Seminâru atklâja akadçmiíe Baiba Rivþa, savukârt<br />

prezentâciju par zinâtnisko rakstu sagatavoðanu nodroðinâja akadçmiíis Arnis<br />

Treimanis. B. Rivþa uzsvçra, ka Latvija drîz bûs vienîgâ Baltijas valsts, kurâ<br />

promocijas darbus varçs aizstâvçt latviski. Igaunijâ promocijas darbu rakstîðana un<br />

aizstâvçðana pilnîbâ notiek angïu valodâ un arî Lietuvâ studentiem, kuri ðajâ mâcîbu<br />

gadâ uzsâkuði doktorantûras studijas, izvirzîta prasîba promocijas darbus aizstâvçt<br />

angliski. Lai arî mûsu valstî ðâds kritçrijs vçl nav stâjies spçkâ, arî <strong>Latvijas</strong> studentiem<br />

jâvçrð uzmanîba uz nepiecieðamîbu teicami pielietot valodu zinâðanas. Savukârt<br />

A. Treimanis klâtesoðos iepazîstinâja ar citçjamu zinâtnisku rakstu sagatavoðanas un<br />

publicçðanas pamatnosacîjumiem.<br />

18. oktobrî norisinâjâs <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA prezidija kopsçde. Tâs laikâ<br />

aizklâtâs vçlçðanâs tika pausts LMZN pârstâvju atbalsts akadçmiíes Baibas Rivþas<br />

ievçlçðanai LMZN priekðsçdçtâjas amatâ. Sçdes laikâ tika noklausîts arî <strong>LZA</strong><br />

korespondçtâjlocekïa kandidâtes profesores Dr.oec. Irinas Pilveres ziòojums. I.Pilvere<br />

informçja par galvenajiem savu pçtîjumu virzieniem, kas ietver ES Kopçjâs<br />

lauksaimniecîbas politikas reformas un to ietekmi lauksaimniecîbas nozaru attîstîbâ un<br />

konkurçtspçjas stiprinâðanâ Latvijâ, kâ arî citas jomas. Sçdes dalîbnieki pauda<br />

vienbalsîgu atbalstu viòas ievçlçðanai par <strong>LZA</strong> korespondçtâjlocekli. Bez tam sçdes<br />

dalîbnieki tika iepazîstinâti ar <strong>LZA</strong> ârzemju locekïa kandidâta – profesora Oskara Feja<br />

(Oscar Faix) biogrâfiju un tika pausts vienbalsîgs atbalsts viòa ievçlçðanai <strong>LZA</strong>.<br />

19. oktobrî LR Kultûras ministrijâ norisinâjâs sanâksme par Tradicionâlâs kultûras<br />

mantojuma likumprojektu, kurâ <strong>LZA</strong> un LLMZA pârstâvçja akadçmiíe Baiba Rivþa<br />

un zinâtniskâ sekretâre Ieva Brence. Tâs laikâ tika panâkta vienoðanâs par<br />

tradicionâlâs kultûras mantojuma sarakstâ iekïaujamajiem kritçrijiem.<br />

21. oktobrî <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA Pârtikas un veterinârmedicînas zinâtòu<br />

nodaïa, sadarbîbâ ar Biotehnoloìijas un veterinârmedicînas zinâtnisko institûtu<br />

194


LAUKSAIMNIECÎBAS UN MEÞA ZINÂTÒU NODAÏA<br />

„Sigra” (turpmâk ZI „Sigra”) organizçja izbraukuma seminâru „Netradicionâlâs<br />

lauksaimniecîbas attîstîbas tendences Latvijâ”. Seminâra sâkumâ akadçmiíis<br />

Aleksandrs Jemeïjanovs uzstâjâs ar ziòojumu par ZI „Sigra” darbîbu, kâ arî savu<br />

pçtîjumu galvenajiem rezultâtiem. Izbraukuma seminâra dalîbnieki apmeklçja z/s<br />

„Saulstari”, iepazîstoties ar tâs darbu, kâ arî klâtienç apskatot gan brieþus, gan<br />

meþacûkas, kas sastopamas saimniecîbâ.<br />

22. oktobrî <strong>LZA</strong> LMZN organizçja diplomu pasniegðanu LLMZA, LLU<br />

Zemkopîbas zinâtniskâ institûta un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institûta<br />

iedibinâtâs Jâòa Lielmaòa prçmijas konkursa (turpmâk – Konkurss) laureâtiem.<br />

Konkursu organizç reizi trijos gados, godinot izcilâ agronoma un selekcionâra Jâòa<br />

Lielmaòa piemiòu. Konkursam bija izvirzîti trîs darbi un, tâ kâ visi Konkursam<br />

pieteiktie darbi bija ïoti spçcîgi un vçrtçðanâ ieguva ïoti nelielu punktu starpîbu,<br />

vçrtçðanas komisija nolçma apbalvot visus trîs Konkursam pieteiktos darbus un<br />

zinâtniekus, pirmo vietu pieðíirot Valsts Priekuïu laukaugu selekcijas institûta<br />

pârstâvjiem I. Skrabulei, G. Bebrei, M. Oðai, B. Ozoliòai, L. Devenei un A. Legzdiòai<br />

par ilggadîgu un sekmîgu darbu jaunu kartupeïu ðíiròu selekcijâ, savukârt dalîtu otro<br />

un treðo vietu – Zemkopîbas zinâtniskâ institûta pârstâvei B. Jansonei un Valsts<br />

Stendes graudaugu selekcijas institûta pârstâvei V. Strazdiòai.<br />

29. oktobrî <strong>LZA</strong> LMZN un LLMZA Meþzinâtòu nodaïa, sadarbîbâ ar LVMI<br />

„Silava” un SIA „Rîgas meþi”, organizçja izbraukuma seminâru „Meþaudþu<br />

vitalitâtes, raþîbas un kvalitâtes uzlaboðanas pçtîjumi”. Tâ sâkumâ Dr. I. Baumanis un<br />

Dr. Â. Jansons uzstâjâs ar ziòojumu „Izcilâs prieþu audzes apskate: pluskoki – meþa<br />

selekcijas sâkuma posms”, savukârt pçtnieki Dr. J. Bisenieks, A. Lazdiòð, Dr.<br />

U. Neimane iepazîstinâja ar pçtîjumu sâkotnçjiem rezultâtiem meþa vitalitâtes<br />

nodroðinâðanai. Sçdes noslçgumâ tika apmeklçta SIA „Rîgas meþi” Norupes<br />

kokaudzçtava, kur SIA „Rîgas meþi” valdes priekðsçdçtâjs A. Tauriòð sniedza<br />

ziòojumu par uzòçmuma darbîbas virzieniem, meþa kokaudzçtavu, kâ arî SIA<br />

ieguldîjumu pçtniecîbas atbalstam. Savukârt pçtnieki Dr. I Baumanis, Dr. Â. Jansons,<br />

Dr. U. Neimane uzstâjâs ar referâtu „Skuju un lapu koku sçklu plantâciju un tajâs<br />

izmantoto klonu pçcnâcçju pârbauþu stâdîjumi”.<br />

4. novembrî LLU mâcîbu un pçtîjumu saimniecîbâ „Vecauce” norisinâjâs<br />

tradicionâlie raþas svçtki „Vecauce-2010”, kuru organizçðanâ piedalîjâs arî LLMZA<br />

un <strong>LZA</strong> LMZN. To ietvaros norisinâjâs zinâtnisks seminârs, kurâ ar referâtiem par