11.01.2015 Views

iesniegumu reģistrācijas ţurnāls par balsošanu atrašanās vietā

iesniegumu reģistrācijas ţurnāls par balsošanu atrašanās vietā

iesniegumu reģistrācijas ţurnāls par balsošanu atrašanās vietā

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Reģistrācijas<br />

numurs<br />

IESNIEGUMU REĢISTRĀCIJAS ŢURNĀLS<br />

PAR BALSOŠANU ATRAŠANĀS VIETĀ<br />

Tautas nobalsošana 2011.gada 23.jūlijā<br />

Vēlēšanu iecirknis Nr. Lapas nr. Adrese:<br />

ISNIEGUMA REĢISTRĀCIJAS<br />

DATUMS UN LAIKS<br />

BALSOTĀJA VĀRDS (VĀRDI),<br />

UZVĀRDS<br />

PERSONAS KODS<br />

ADRESE, KUR JĀIERODAS (JA IR TĀLRUŅA NUMURS, DURVJU KODS U.C.)<br />

1<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

2<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

3<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

4<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

5<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

6<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

7<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

8<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

9<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

10<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |


Reģistrācijas<br />

numurs<br />

ISNIEGUMA REĢISTRĀCIJAS<br />

DATUMS UN LAIKS<br />

BALSOTĀJA VĀRDS (VĀRDI),<br />

UZVĀRDS<br />

PERSONAS KODS<br />

ADRESE, KUR JĀIERODAS (JA IR TĀLRUŅA NUMURS, DURVJU KODS U.C.)<br />

11<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

12<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

13<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

14<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

15<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

16<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

17<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

18<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

19<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

20<br />

2011/...../.......... : ..... | | | | | | - | | | | |<br />

Piezīmes ________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

Iesniegumu skaits (ci<strong>par</strong>iem un vārdiem) ______________________________________________________<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs (vārds, uzvārds un <strong>par</strong>aksts, zīmogs) ___________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!