2003. gada pārskats - Kuldīga

kuldiga.lv

2003. gada pārskats - Kuldīga

Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

SATURS

SATURS.................................................................................................................................1

CIENĪJAMIE 2003. GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA LASĪTĀJI !.....................................2

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN TĀS DARBĪBA..................3

LIELĀKIE EKSPLUATĀCIJĀ NODOTIE OBJEKTI..........................................................7

PILSĒTPLĀNOŠANA..........................................................................................................11

o Būvniecība.................................................................................................................11

o Vecpilsēta..................................................................................................................11

o Plānošana...................................................................................................................11

o Pilsētas inženierkomunikāciju pārraudzība...............................................................14

o Pilsētas labiekārtošana, vides aizsardzība..................................................................15

o Ekspluatācijā nodotie būvējamie, rekonstruējamie un remontējamie objekti...........16

o Izstrādātie tehniskie projekti......................................................................................19

o Konkursi un cenu aptaujas.........................................................................................19

o Zemesgrāmatā nostiprinātie pašvaldības nekustamie īpašumi..................................22

o Atsavinātie pašvaldības īpašumi................................................................................24

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA.......................................................................................25

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA...................................................................................................27

KULTŪRA...........................................................................................................................29

SPORTS................................................................................................................................36

SOCIĀLĀS JOMAS ATTĪSTĪBA........................................................................................38

KULDĪGAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA...................................................40

KULDĪGAS BĀRIŅTIESA.................................................................................................44

KULDĪGAS PILSĒTAS FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS...........................................50

o Pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu raksturojums, analīze........................51

o Vadības ziņojums.......................................................................................................64

o Revidenta ziņojums par 2003. gada pārskatu............................................................88

o LR Valsts kontroles Pašvaldību revīzijas departamenta revīzijas atzinums..............89

KULDĪGAS PILSĒTAS NĀKOTNES VĪZIJA UN ATTĪSTĪBAS VIRZIENI...................91

1


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

CIENĪJAMIE 2003. GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA LASĪTĀJI !

Kuldīgas pilsētas pašvaldības 2002.gada publiskais pārskats sagatavots ar mērķi

sniegt vispusīgu informāciju par pašvaldības paveikto un iecerēto pilsētas ekonomiskās

un sociālās attīstības nodrošināšanai.

Pārskatā tiek atspoguļota pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija pilsētā,

izmaiņas, kas ir notikušas pēdējos gados, informācija par pašvaldības paveikto

2003. gadā.

Gribu uzsvērt, ka publiskais gada pārskats vispirms domāts ikvienam Kuldīgas

pilsētas iedzīvotājam, tāpat arī valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem, citām

pašvaldībām, kam ir interese par savas vai kaimiņu pašvaldības veikumu.

Kuldīgas pilsētas Domes publisko gada pārskatu sagatavoja Domes

administrācijas struktūrvienību darbinieki.

Ar cieņu,

izpilddirektors

Viktors Gotfridsons

2


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRA UN TĀS DARBĪBA

Kuldīgas pilsētas Domes sastāvs ievēlēts 2001. gada 11. martā, pašvaldību vēlēšanās.

Deputātu skaits – 11, ievēlēti no šādām partijām:

Tautas partija:

Edgars Zalāns

Inga Bērziņa

Ivars Eglītis

Pēteris Gobzemis

Artis Gustovskis

Ināra Rozentale

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Silvija Inta

Maruta Rozīte

Savienība “Latvijas ceļš”

Arturs Lieģis

Latvijas demokrātiskā partija, Kristīgi demokrātiskā savienība

Maruta Sējēja

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai” / LNNK

Vitālijs Svenčs

Domes darbības nodrošināšanai tiek izveidotas sekojošas pastāvīgi darbojošās

komitejas.

Finansu komiteja (7 deputāti)

• dod atzinumu par budžeta projektu;

• dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu

sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

• dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finansu resursu izlietošanu, kā arī

par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā

neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

• sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;

• sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma

atsavināšanu;

• sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdē;

3


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

• vada Domes budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju un

departamentu sagatavotos priekšlikumus par budžeta projektu un iesniedz

projektu izskatīšanai Domes sēdē;

• izskata Domes, iestāžu, uzņēmumu budžeta līdzekļu pieprasījumus un

projektus;

• kontrolē pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, Domes komiteju, komisiju un darba

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

• veic attiecīgo pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības pārraudzību, ne

retāk kā reizi ceturksnī noklausoties atskaiti par attiecīgās iestādes vai

uzņēmuma darbību;

• apstiprina un kontrolē pašvaldības amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu,

komiteju, komisiju un darba grupu darba algu fondu un izdevumu tāmes;

• kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu ar kreditoriem un

debitoriem;

• veic citus pienākumus atbilstoši šim nolikumam un Domes lēmumiem.

Attīstības komiteja (5 deputāti)

• sagatavo ar pašvaldības attīstību saistīto, kā arī saimniecisko un privatizācijas

jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;

• sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar komitejas pārziņā esošos

jautājumus;

• pārzina un kontrolē attiecīgo sfēru amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumu projektus un iesniedz tos finansu

komitejā;

• izskata savā pārraudzībā esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un

darba grupu tekošos un perspektīvos rīcības plānus, līgumus un atzinumus par

tiem iesniedz finansu komitejā;

• veic citus ar likumu un nolikumā noteiktos pienākumus.

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja (5 deputāti)

• sagatavo sociālo, izglītības un kultūras jautājumu izskatīšanu Domes sēdē;

• sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar pašvaldības sociālos,

veselības, izglītības, kultūras un tūrisma jautājumus;

• sagatavo lēmumu projektus, kas attiecas uz izglītības un kultūras iestāžu

darbu pilsētā;

• izskata savā pārziņā esošo attiecīgo sfēru amatpersonu, iestāžu, komisiju un

darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumu projektus un iesniedz tos finansu

komitejā;

• veic citus ar likumu un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

Komiteju galvenais uzdevums ir sagatavot jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, t.i.

saskaņā ar Kuldīgas pilsētas Domes nolikumu Domes sēdē tiek izskatīti tikai tie

jautājumi, kuri iepriekš skatīti atbilstošā Domes izveidotajā komitejā. Komiteju sēdes

4


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

notiek ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar Domes nolikumā apstiprināto sēžu grafiku.

sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdē.

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un Kuldīgas

pilsētas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:

1) Iepirkumu komisija, kuras sastāvā ir ...................................... 5 locekļi;

2) Administratīvo lietu un piespiedu darbu komisija, kuras sastāvā ir 6 locekļi;

3) Licencēšanas komisija , kuras sastāvā ir ................................. 5 locekļi;

4) Izglītības komisija, kuras sastāvā ir ......................................... 6 locekļi;

5) Sociālā un veselības komisija, kuras sastāvā ir ...................... 6 locekļi;

6) Kultūras un tūrisma komisija, kuras sastāvā ir ..................... 6 locekļi;

7) Sabiedriskā sporta padome, kuras sastāvā ir ......................... 7 locekļi;

8) Dzīvokļu komisija, kuras sastāvā ir ......................................... 8 locekļi;

9) Zemes komisija, kuras sastāvā ir ............................................. 6 locekļi;

10) Transporta komisija, kuras sastāvā ir .................................... 8 locekļi;

11) Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, kuras sastāvā ir ... 3 locekļi;

12) Privatizācijas komisija, kuras sastāvā ir ................................. 7 locekļi;

13) Pašvaldības īpašumu apsekošanas komisija, kuras sastāvā ir 6 locekļi;

14) Vēlēšanu komisija, kuras sastāvā ir ........................................ 7 locekļi;

15) Pilsētas svētku rīcības komiteja, kuras sastāvā ir .....līdz 11 locekļiem.

Kuldīgas Domes darbību un Domes administrācijas lēmumu izpildi nodrošina Domes

ievēlētas vai ieceltas amatpersonas, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbinieki:

- priekšsēdētājs;

- priekšsēdētāja neatbrīvotais vietnieks;

- izpilddirektors;

- trīs departamentu direktori;

- citas administrācijas amatpersonas, pašvaldību iestāžu un uzņēmumu vadītāji

un darbinieki.

Domes, komiteju, komisiju un darba grupu organizatorisko un tehnisko apkalpošanu

nodrošina Domes administrācijas darbinieki.

Domes administrācijas darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Kuldīgas pilsētas

Domes nolikums, Domes darba kārtības noteikumi, nolikumi, instrukcijas, amatu

apraksti, darba līgumi .

Domē darbojas Apmeklētāju informācijas un pieņemšanas centrs, kurš atrodas

Domes 1. stāvā. Centrā strādā departamentu sekretāres, kancelejas vadītāja un

apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciāliste. Tādējādi apmeklētājiem

iespējams saņemt informāciju par Domes struktūrvienību darbības sfēru, pieņemšanas

laikiem, iesniegt iesniegumus un saņemt informāciju par to izskatīšanas gaitu.

5


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

DOMES ADMINISTRĀCIJAS

2003. GADĀ

STRUKTŪRA

DOME

Finanšu komiteja

Attīstības komiteja

Sociālā, izglītības un

kultūras

Domes priekšsēdētājs

IZPILDDIREKTORS

Pašvaldības

policija

Sociālo lietu

departaments

Attīstības un nekustamā īpašuma

apsaimniekošanas

departaments

Administratīvais

departaments

Kultūras darba speciālists

Pilsētplānošanas nodaļa

Kanceleja

Izglītības darba speciālists

Projektu un investīciju

vienība

Finanšu un ekonomikas

nodaļa

Sociālais dienests

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzīvojamo māju

privatizācijas

speciālists

Juristi

Arhīvs

Bāriņtiesa

Tehniskā vienība

6


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

LIELĀKIE EKSPLUATĀCIJĀ NODOTIE

OBJEKTI

2003. GADA 1. AUGUSTĀ NOTIKA AIZPUTES- MUCENIEKU – SŪRU IELAS

KRUSTOJUMA ATKLĀŠANA PĒC REKONSTRUKCIJAS.

Krustojumā kopumā ieguldīti aptuveni 120 tūkstoši latu. Nedaudz izmaksas

sadārdzinājuši būvniecības laikā atklātie trūkumi projektā, un SIA Šlokenbeka

celtniekiem vairākkārt nācies pārtaisīt uzbūvēto. Tukumnieki esot gandrīz vienīgie apļu

būvētāji Latvijā, pēdējos gados valstī uzbūvēti tikai trīs šādi krustojumi.

„Katrā vietā ir kas jauns,” teica Šlokenbekas direktors Māris Paiders. „Tomēr šim

līdzīga nav, pirmoreiz izmantots modernākais un labākais segums – asfalts ar tīru

granītu un celulozi.

Būvniecība bija sarežģīta. Nav jau arī pieredzes projektētājiem. Kā praktiķi

labprāt būtu konsultējuši, taču likums liedz pēc tam piedalīties konkursā. Tā nu pēc

pirmās kārtas izbūves, ielaižot krustojumā autobusu, konstatējām, ka nevar izbraukt.

Pateicoties izmēģinājumam, kļūmes novērstas.”

Oficiālā atklāšana notika trīs dienas pēc apļa pabeigšanas.

7


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003. GADA 13.DECEMBRĪ KULDĪGĀ SVINĪGI TIKA ATKLĀTA VIĻA PLŪDOŅA

ĢIMNĀZIJAS SPORTA HALLE.

Jaunās sporta halles atklāšana bija svētki visai Kuldīgai un norisinājās visas

dienas garumā. Sporta halli ar svinīgām uzrunām atklāja Kuldīgas pilsētas domes

priekšsēdētājs Edgars Zalāns, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Ivars Gaters, Saeimas deputāti un V.Plūdoņa ģimnāzijas direktore Jana Jansone. Sporta

halles celtniekus vietējo Kuldīgas uzņēmumu SIA “Linde N” sveica halles celtniecības

projekta vadītāja, Kurzemes attīstības aģentūras direktore Inga Bērziņa.

Kuldīgas mērs Edgars Zalāns uzskata, ka jaunā sporta halle ir otra nozīmīgākā

jaunbūve Kuldīgā pēdējo gadu laikā: “Man ir liels prieks, ka beidzot arī Kuldīgai ir

jauna sporta halle, kurā varēs sportot skolēni, trenēties jaunie volejbolisti, kā arī

norisināties augstākā līmeņa volejbola turnīri. Sporta hallei būs ļoti nozīmīga loma visas

pilsētas dzīvē. Tā kā Kuldīgā ir ierobežotas vietas lielu pasākumu rīkošanai, tad esam arī

domājuši kā nākotnē pilnībā izmantot halles iespējas liela mēroga kultūras un sporta

pasākumu organizēšanā.”

Kuldīgas jaunās sporta halles būvniecības dokumentācijas kārtošana aizsākās 2002.gada

5.martā, bet reālie celtniecības darbi tika uzsākti 2002.gada jūlijā. Jaunā sporta halle ir

īpaša ar speciālo laukuma grīdas segumu. Tas ir īpaši piemērots volejbola spēļu norisei,

un šobrīd tāds segums ir vienīgais Latvijā. Ģimnāzijas sporta halles spēļu zonas

augstums ir 11,5 m,kas atbilst visām prasībām un standartiem, lai Kuldīgā varētu notikt

Eiropas mēroga sacensības volejbolā. Sporta halles kopējā platība ir 2500 m2, bet

laukuma izmēri ir 45x24m. Sporta halles tribīnēs ir paredzētas vietas 550 skatītājiem.

Halles kopējās izmaksas ir ap 650`000 LVL. Sporta halles celtniecībā nauda tika

ieguldīta no valsts investīcijām un Kuldīgas pašvaldības budžeta.

8


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003. GADA 20.DECEMBRĪ, PLKST. 14:00 KULDĪGĀ, AIZPUTES IELĀ 22 OFICIĀLI

TIKA ATKLĀTA KULDĪGAS SLIMNĪCAS JAUNĀ ĒKA.

Kuldīgas slimnīcas celtniecības sākās 1987.gadā. Līdz 2002. gada jūnijam bija

uzcelta slimnīcas pirmā puse, bet otro pusi pabeidza 1,5 gadu laikā. 15 gadu laikā

slimnīca tika vienu reizi pārprojektēta un divas reizes tika koriģēts celtniecības plāns.

Kuldīgas slimnīca ir pirmā jaunuzceltā slimnīca Latvijā kopš valsts neatkarības

atjaunošanas.

Kuldīgas slimnīcas atklāšana bija svētki gan slimnīcas darbiniekiem, kuriem beidzot ir

nodrošināti cilvēcīgi darba apstākļi, gan pacientiem, kuri var veseļoties civilizētos

apstākļos, gan visiem Kuldīgas un Kuldīgas rajona iedzīvotājiem, kuri jau daudzus

gadus gaidīja jauno slimnīcu. Jaunās slimnīcas atklāšanā piedalījās Kuldīgas pilsētas

domes priekšsēdētājs Edgars Zalāns, Veselības ministre Ingrīda Circene, Saeimas

deputāti, Veselības ministrijas atbildīgie darbinieki un Kuldīgas slimnīcas galvenais

ārsts Ivars Eglītis. Kuldīgas domes priekšsēdētājs Edgars Zalāns ir pārliecināts, ka jaunā

slimnīca ir nozīmīgākā jaunbūve pēdējo gadu laikā Kuldīgas rajonā un pats uzcelšanas

fakts ir viens no svarīgākajiem notikumiem veselības aprūpēs sistēmā pēdējo gadu laikā.

“Ziemassvētki ir brīnumu laiks un mēs visi gaidām un ceram uz brīnumiem.

Ziemassvētku brīnums ir noticis. Kā Ziemassvētku dāvanu esam saņēmuši jauni

slimnīcu, kura atvieglos darbu mediķiem un palīdzēs slimniekiem ātrāk atgūt veselību,”

stāsta Edgars Zalāns.

Kuldīgas slimnīcas būvdarbus veica komandītsabiedrība “Kuldīgas

Būvkonsorcijs”. Kopējās slimnīcas celtniecības izmaksas, neskaitot projektēšanas

izmaksas, ir vairāk kā 4 miljoni latu. Slimnīcas otras puses celtniecība un daļēja

aprīkošana izmaksāja aptuveni 2,4 miljonus latus, no kuriem 50`000 LVL ir Kuldīgas

domes līdzfinansējums, 1`480`000 LVL ir slimnīcas kredīts ar valsts galvojumu un

294`000 LVL ir valsts investīcijas. Kuldīgas slimnīca ar darbu nodrošina ap 300

strādājošo – ārstus, medicīnas māsas un tehnisko personālu. Par Kuldīgas jauno slimnīcu

stāsta slimnīcas galvenais ārsts Ivars Eglītis: “Jaunajā slimnīcā ārstēšanās un darba

apstākļi ir nesalīdzināmi labāki, jo visi pakalpojumi un personāls ir koncentrēts un

atrodas vienā ēkā. Pacientus no palātām ar visu gultu viegli varēs pārvietot uz jebkuru

slimnīcas vietu gan izmeklējumiem, gan diagnostikai, gan citām medicīniskām

manipulācijām. To nodrošina lifti un sliekšņu neesamība. Kuldīgas slimnīca būs vienīgā

9


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Latvijā, kas nodrošinās šādu iespēju. Katra slimnieka gultas vieta ir aprīkota ar speciālu

māsu izsaukšanas sistēmu. Palātas tiek nodrošinātas ar centralizētu skābekļa piegādi.

Operāciju zāle un intensīvās terapijas nodaļa apgādāta ar tehniskiem līdzekļiem, kuri

piemēroti sarežģītām operācijām uz vietas, nepārvedot slimniekus uz Rīgu, jo smagu

slimnieku pārvešana ir bīstama. Speciālisti no Rīgas varēs braukt uz Kuldīgu un veikt

sarežģītas operācijas pacientiem, kurus nedrīkst pārvietot. Jaunajā slimnīcā ir izveidota

centrālā sterilizācijas nodaļa, kas nodrošinās vajadzīgo sterilitāti operācijās un

samazinās vai pat novērsīs pēcoperāciju sarežģījumus. Šādas nodaļas ir tikai dažās Rīgas

slimnīcās. Slimnīcā būs vienvietīgas, divvietīgas un četrvietīgas palātas. Pacientiem

ēdiens tiks sagatavots slimnīcas virtuves blokā, un uz atsevišķas paplātes sasaiņots, un

nogādāts katram slimniekam. Darbiniekiem būs personāla ēdnīca, kuru varēs izmantot

arī slimnīcas apmeklētāji. Slimnīcā būs ērta halle, kurā atradīsies slimnīcas informācijas

centrs.” Jaunā Kuldīgas slimnīca ir nodrošināta ar neatkarīgu elektriskās strāvas padevi.

Elektriskās strāvas padevi slimnīcai nodrošinās dīzeļģenerātors, kas automātiski

ieslēgsies tikko būs kaut minimāls centrālās elektriskās strāvas traucējums. Tas nozīmē,

ka situācijās, kad tiks pārtraukta centrālā elektrības padeve, slimnīcā nebūs apdraudēts

ārstu darbs un pacientu drošība. Siltumu jaunai slimnīcai nodrošinās automatizēta katlu

māja, kura kā galveno kurināmo izmanto šķeldu. Pabeidzot Kuldīgas slimnīcas

celtniecību un sakārtojot to atbilstoši visiem nepieciešamajiem standartiem, ir radīti visi

priekšnoteikumi, lai jaunā Kuldīgas slimnīca nodrošinātu visiem Kuldīgas un Kuldīgas

rajona iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus medicīniskos pakalpojumus un tā varētu

tikt sertificēta nākošā gada sākumā. Jaunajā Kuldīgas slimnīcā viss ir pakārtots pacientu

ērtībām. Jaunās slimnīcas celšanā nav pieļautas nekādas pārmērības un tas ir lētākais

variants, lai Kuldīgas slimnīca atbilstu Eiropas standartiem.

10


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PILSĒTPLĀNOŠANA

BŪVNIECĪBA

Ar 2003.gada 20.maiju ir likvidēta Kuldīgas pilsētas Būvvalde un izveidota

Pilsētplānošanas nodaļa un Būvniecības komisija.

Būvvaldē un Būvniecības komisijā:

⇒ pieņemts 131 būvniecības pieteikums.

⇒ akceptēti 87 tehniskie projekti.

⇒ izsniegtas 64 būvatļaujas (kopumā par 3 055 600 Ls)

⇒ pieņemti ekslpuatācijā 27 objekti (kopumā par 5 598 600 Ls)

⇒ par pārkāpumiem būvniecībā sastādīti 25 pārbaudes akti un 10 administratīvo

pārkāpumu protokoli.

VECPILSĒTA

Pieņemta Vecpilsētas saglabāšanas un attīstības programmas stratēģija.

Izveidota darba grupa ziņojuma sagatavošanai Kuldīgas vecpilsētas un Ventas Rumbas

iekļaušanai UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Veikta Pētera kapličas zvanu torņa arhitektoniskā izpēte un kapličas pamatu atbrīvošana

no ieaugušajiem kokiem (VKPAI finansējums).

PLĀNOŠANA

APSTIPRINĀTS ŠAURĀS IELAS KVARTĀLA TERITORIJAS DETĀLAIS PLĀNOJUMS.

Teritorijas plānojums tika iesākts ar Kuldīgas pilsētas Domes 2002.gada 19.decembra

lēmumu un tika apstiprināts 2003.gada 29.maija sēdē. Darbs tika izstrādāts vienā

redakcijā, notika divi sabiedriskās apspriešanas posmi. Mērķis – precizēt Šaurās ielas

teritoriju, sadalīt zemesgabalus dzīvojamo ēku un darījumu iestāžu būvniecībai.

⇒ Pirmais posms ilga no 2003.gada 16.janvāra līdz 30.janvārim un tika izsludināts

laikrakstos „Kurzemnieks”.

⇒ Otrais posms –detālā plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ilga no

2003.gada 21.marta līdz 17.aprīlim un tika izsludināts laikrakstā „Kurzemnieks”.

11


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003.gada 29.maija Domes sēdē tika apstiprināta šaurās ielas detālā plānojuma

1.redakcija kā galīgā redakcija un Šaurās ielas kvartāla apbūves noteikumi tika

apstiprināti kā saistošie noteikumi.

Ar detālo plānojumu var iepazīties Kuldīgas pilsētas mājas lapā – www.kuldiga.lv

UZSĀKTS VAKARA IELAS 4 TERITORIJAS DETĀLAIS PLĀNOJUMS KĀ KULDĪGAS

PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI

Vakara ielas 4 teritorijas detālais plānojums tika iesākts ar Kuldīgas pilsētas Domes

2003.gada 29.maija lēmumu un to paredzēts apstiprināt 2004.gada 29.janvāra Domes

sēdē. Darba gaitā tika izstrādāta viena redakcija un notika divi sabiedriskās apspriešanas

posmi. Mērķis – mainīt zemes gabala - zaļās zonas atļauto izmantošanu uz ģimeņu māju

apbūvi.

⇒ Pirmais posms ilga no 2003.gada 26.jūnija līdz 6.augustam un tika izsludināts

laikrakstā „Kurzemnieks” un “Latvijas Vēstnesī”.

⇒ Otrais posms –Vakara ielas 4 teritorijas detālā plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā

apspriešana ilga no 2003.gada 11.decembra līdz 2004.gada 22.janvārim un tika

izsludināts laikrakstā „Kurzemnieks” un “Latvijas Vēstnesī”.

Pēc detālā plānojuma apstiprināšanas ar izstrādāto darbu varēs iepazīties Kuldīgas

pilsētas mājas lapā – www.kuldiga.lv

UZSĀKTS DETĀLAIS PLĀNOJUMS KĀ KULDĪGAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA

GROZĪJUMI TERITORIJAI AP SKOLAS IELAS ZAĻO ZONU

Detālais plānojums kā Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai ap

Skolas ielas zaļo zonu ( nekustamajiem īpašumiem ar adresēm Skolas iela 2, Kalna iela

18, Baznīcas iela 17, Baznīcas iela 19, zaļā zona pie Skolas ielas Alekšupītes krastā) tika

iesākts 2003.gada 31.jūlijā. Mērķis - mainīt zaļās zonas pie Alekšupītes atļauto

izmantošanu viesnīcu kompleksa būvniecībai.

⇒ Pirmais sabiedriskās apspriešanas posms ilga no 2003.gada 15.augusta līdz

26.septembrim un tika izsludināts laikrakstā „Kurzemnieks” un “Latvijas Vēstnesī”.

⇒ Šobrīd notiek detālā plānojuma izstrādāšana.

UZSĀKTS SŪRU UN AIZPUTES IELU RAJONA TERITORIJAS DETĀLAIS PLĀNOJUMS

Detālais plānojums tika iesākts ar Kuldīgas pilsētas Domes 2003.gada 30.janvāra

lēmumu. Mērķis – precizēt teritoriju atļauto izmantošanu robežas, zemes gabalu

sadalīšana gan ģimeņu māju, gan darījumu iestāžu būvniecībai, ielu tīkla un

inženierkomunikāciju koridoru projektēšana.

12


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

⇒ Pirmais sabiedriskās apspriešanas posms ilga no 2003.gada 10.februāra līdz

24.februārim un tika izsludināts laikrakstā „Kurzemnieks” un “Latvijas Vēstnesī”.

Detālā plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā notika tikšanās ar pilsētas

iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī iknedēļas plānošanas sanāksmes, atsevišķām

interesentu grupām. Īpaša uzmanība tika pievērsta “Koka apbūves projektam”, kuru bija

paredzēts realizēt šī detālā plānojuma ietvaros, kopā ar somu firmu Woodfocus Finland

un somu plānotāju Mariju Valitalo.

Pašreiz darbs ir apstājies finansējuma trūkuma un somu speciālistes slimības dēļ.

UZSĀKTA KULDĪGAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDE

Pilsētas teritorijas plānojumu grozījumu izstrāde tika iesākta ar Kuldīgas pilsētas Domes

2003.gada 6.novembra lēmumu. Mērķis – grozīt atsevišķu teritoriju atļauto

izmantošanu: teritorijai pie Pureņu ielas 3 kā atļauto izmantošanu noteikt tehnisko

apbūvi (katlu mājas rekonstrukcijai), pārskatīt “Vulkāna” ražošanas teritorijas lielumu,

mazuta bāzei Parka ielā noteikt pagaidu izmantošanas statusu, atsevišķās vietās precizēt

ģimeņu māju apbūves teritorijas.

⇒ Pirmais sabiedriskās apspriešanas posms - no 2003.gada 3.decembra līdz

2004.gada 14.janvārim, izsludināts laikrakstā „Kurzemnieks” un “Latvijas

Vēstnesī”.

ORGANIZĒTA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA “KĀDAM BŪT PILSĒTAS LAUKUMAM”.

ATBILSTOŠI APSTIPRINĀTAJAM KULDĪGAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

KORIĢĒTI NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LIETOŠANAS MĒRĶI NEAPBŪVĒTAJIEM ZEMES

GABALIEM.

ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM “ADRESĀCIJAS NOTEIKUMI” PRECIZĒTAS ADRESES.

APSTIPRINĀTS KULDĪGAS PILSĒTAS ADRESĀCIJAS OBJEKTU SARAKSTS.

SASKAŅOTAS 34 VIZUĀLĀS REKLĀMAS.

IESĀKTS DARBS PIE KULDĪGAS PILSĒTAS ZEMES VĒRTĪBU ZONĒJUMA

AKTUALIZĀCIJAS.

13


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PILSĒTAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PĀRRAUDZĪBA

1. Pieņemti saistošie noteikumi "Par inženierkomunikāciju izbūves un pagaidu

nožogojumu uzstādīšanas kārtību Kuldīgas pilsētā".

2. Saskaņā ar saistošiem noteikumiem "Par inženierkomunikāciju izbūves un

pagaidu nožogojumu uzstādīšanas kārtību Kuldīgas pilsētā".

3. izdotas 86 atļaujas " Rakšanas darbu uzsākšanai".

4. Saskaņā ar saistošiem noteikumiem "Par inženierkomunikāciju izbūves un

pagaidu nožogojumu uzstādīšanas kārtību Kuldīgas pilsētā", izdotas 12 atļaujas

"Sastatņu, pagaidu nožogojumu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanai

(aizņemot ielu un ietvju elementus) ēku un objektu celtniecības un remontdarbu

veikšanai ".

5. Apturēti 2 nesaskaņoti rakšanas darbi.

6. Saskaņoti 72 tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas projektēšanai un

izbūvēšana.

7. Saskaņoti 5 tehniskie noteikumi siltumtrašu projektēšanai un izbūvēšanai.

8. Sagatavoti materiāli cenu aptaujām 4 artēzisko urbumu tamponēšanas darbiem

Torņa ielā 10, Jelgavas ielā 58, Dzirnavu ielā 18 un Stendes-Vidus ielā.

9. Artēzisko urbumu tamponēšanas darbu organizēšana un pieņemšana Torņa ielā

10, Jelgavas ielā 58, Dzirnavu ielā 18 un Stendes-Vidus ielā.

10. Sagatavoti materiāli cenu aptaujām novadgrāvja tīrīšanai un caurtekas nomaiņai

Annas ielā.

11. Novadgrāvja un caurtekas nomaiņas Annas ielā darbu organizēšana un

pieņemšana.

12. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli grāvja rakšanai Pils parkā.

13. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli grāvja rakšanai un caurtekas remontam

Ziedoņa un Šķērsielas krustojumā.

14. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli grāvja rakšanai un caurtekas

iebūvēšanai Pelču alejā (posmā starp Pūpolu un Jasmīnu alejām).

15. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli caurtekas remontam Skrundas ielā (pie

Ganības ielas krustojuma).

14


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

16. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli caurtekas remontam Skrundas ielā 22.

17. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli lietus ūdens kanalizācijas remontam

Skrundas ielā 19.

18. Veikta apsekošana un sagatavoti materiāli lietus ūdens kanalizācijas remontam

Piltenes ielā(posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai).

19. Sagatavoti grafiskie materiāli SIA Kuldīgas STU atļaujas izsniegšanai

piesārņojošas darbības uzsākšanas saņemšanai.

VEIKTI DARBI SAISTĪBĀ AR VIDES AIZSARDZĪBU

⇒ izrakti(tīrīti) grāvji - 197 m,

⇒ iebūvētas caurtekas - 28 m.

⇒ iebūvētas lietus ūdens pieņēmēju akas –3 gb,

⇒ iebūvēta lietus ūdens kanalizācija – 9.8 m,

⇒ likvidēti 4 artēziskie urbumi.

PILSĒTAS LABIEKĀRTOŠANA, VIDES AIZSARDZĪBA

Īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai „Ventas ieleja” izstrādāts un apstiprināts

(ar Vides ministra rīkojumu Nr.159, 25.06.2003.) dabas aizsardzības plāns, kā arī

individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Izstrādāta un apstiprināta Vides aizsardzības rīcības programma laika periodam

līdz 2007.gadam.

Apsekoti vairāk kā 100 objektu saistībā ar kokaugu izciršanu vai apzāģēšanu,

izsniegtas 60 ciršanas atļaujas.

Liepājas ielā uzstādītas 20 puķu kastes un trīs soliņi pie veikala „Selēna”.

Labiekārtota Vecā Rātslaukuma priekšpuse un uzstādīti soliņi, velosipēdu novietne

un atkritumu urnas.

15


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

NODOTI EKSPLUATĀCIJĀ BŪVĒJAMIE, REKONSTRUĒJAMIE UN

REMONTĒJAMIE PAŠVALDĪBAS OBJEKTI

1905. GADA IELAS KULDĪGĀ, POSMĀ NO LIEPĀJAS IELAS LĪDZ MUCENIEKU IELAI

REKONSTRUKCIJA, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS – SIA „AVA”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS

LS 52`706,31.

RAIŅA IELAS KULDĪGĀ, POSMĀ NO LIEPĀJAS IELAS LĪDZ MUCENIEKU IELAI

REKONSTRUKCIJA, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS – SIA „AVA”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS

LS 46`408,00.

1905. GADA UN SMILŠU IELU KRUSTOJUMA REKONSTRUKCIJA, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS –

SIA „AVA”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 11`208.00.

SKRUNDAS IELAS REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO JELGAVAS IELAS LĪDZ ĒKAI NR. 18

KULDĪGĀ, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS – SIA „VIA”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 75`263,46.

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS KULDĪGĀ, PĒTERA UN VENTSPILS IELĀS BŪVNIECĪBA,

UZŅĒMĒJS – IU „MEISTARS”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 15`617,09.

PĒTERA IELAS SEGUMA REKONSTRUKCIJA, UZŅĒMĒJS – SIA „AVA”, BŪVNIECĪBAS

IZMAKSAS LS 26`590,00.

MUCENIEKU-AIZPUTES-SŪRU IELU KRUSTOJUMA REKONSTRUKCIJA KULDĪGĀ,

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS – SIA „ŠLOKENBEKA”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 118`541,30.

TORŅA IELAS LABIEKĀRTOJUMA II KĀRTA KULDĪGĀ, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS – SIA

„AVA”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 13`130,93.

SPORTA ZĀLES REKONSTRUKCIJA KULDĪGĀ, VIRKAS IELĀ 13, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS –

SIA „LINDE N”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 41`132,21.

VIRKAS IELAS SPORTA ZĀLES KARNĪZES UN NOTEKSISTĒMAS DEMONTĀŽA UN

IZBŪVE, UZŅĒMĒJS – SIA „LINDE N”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 2`485,73.

V.PLŪDOŅA KULDĪGAS ĢIMNĀZIJAS SPORTA ZĀLE, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS –

SIA „LINDE N”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 628`383,16.

V.PLŪDOŅA KULDĪGAS ĢIMNĀZIJAS TELPU UN ĒDNĪCAS JUMTA REMONTS,

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS – SIA „PĪLĀRS UN PARTNERI”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS

14`983,15.

16


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

VIRZIENRĀDĪTĀJU UZSTĀDĪŠANA KULDĪGĀ, UZŅĒMĒJS –

SIA „KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, IZMAKSAS LS

2`805,45.

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS REMONTS PILTENES IELĀ, UZŅĒMĒJS – SIA

„MEISTARS”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 1`833,00.

IELU APGAISMOJUMA KOKA STABU MONTĀŽA SKOLAS-UPES-PILS IELĀS, UZŅĒMĒJS

– SIA „DOMA-BŪVE”, BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS LS 998,95.

KULDĪGAS KULTŪRAS NAMA LIELĀS ZĀLES IEEJAS DURVJU IZGATAVOŠANA NO

OZOLKOKA UN UZSTĀDĪŠANA, UZŅĒMĒJS SIA „SIMRA”, DARBU IZMAKSAS LS

1`962,34.

JUMTA SEGUMA REMONTS ĒKAI KULDĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 62 (KULDĪGAS 2.

VIDUSSKOLA), ĢENERĀLUZŅĒMĒJS - SIA „DAIMĀRS”, REMONTDARBU IZMAKSAS

LS 10`726,32.

REMONTA DARBI KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ, ĢENERĀLUZŅĒMĒJS –

SIA ”AVA”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 16`983,72.

LOGU REMONTS KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLĀ KULDĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 62, UZŅĒMĒJS

– SIA „LINDE N”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 1`322,56.

SAVIETOTĀ JUMTA SEGUMA REMONTS ĒKAI KULDĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 62, UZŅĒMĒJS

– SIA „DAIMĀRS”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 8`984,86.

JUMTA SEGUMA REMONTS ĒKAI KULDĪGĀ, MUCENIEKU IELĀ NR.6, UZŅĒMĒJS – SIA

„DAIMĀRS”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 16`751,83.

LOGU REMONTS KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLĀ, UZŅĒMĒJS – SIA „PALSAMS”,

REMONTDARBU IZMAKSAS LS 2`399.95.

REMONTA DARBI KULDĪGAS MĀKSLAS UN HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLAS 4. STĀVAM

UN JUMTAM KULDĪGĀ, PĒTERA IELĀ 5, UZŅĒMĒJS – SIA „AVA”, REMONTDARBU

IZMAKSAS LS 4`916,31.

KULDĪGAS MĀKSLAS UN HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLAS 1. STĀVA KABINETU

STARPSIENU PĀRBŪVE, UZŅĒMĒJS – SIA „AVA”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS

939,02.

17


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS MĀKSLAS UN HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLAS 1. STĀVA ELEKTROMONTĀŽAS

DARBI KULDĪGĀ, PĒTERA IELĀ 5, UZŅĒMĒJS – SIA „AVA”, REMONTDARBU

IZMAKSAS LS 650,09.

LOGU UN ĀRDURVJU NOMAIŅA ĒKAI KULDĪGĀ, PĻAVAS IELĀ 11 (PII „CĪRULĪTIS”),

UZŅĒMĒJS – SIA „CELTNE”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 18`385,32.

KOSMĒTISKAIS REMONTS KULDĪGAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

„CĪRULĪTIS” KULDĪGĀ, PĻAVAS IELĀ 11, UZŅĒMĒJS – SIA „CELTNE”,

REMONTDARBU IZMAKSAS LS 997,87.

LOGU UN ĀRDURVJU NOMAIŅA ĒKAI KULDĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 9, UZŅĒMĒJS – SIA

„CELTNE”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 7`938,89.

KULDĪGAS BĀRIŅTIESAS TELPU REMONTS KULDĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ NR.9,

UZŅĒMĒJS – SIA „LINDE N”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 3`345,32.

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA 3. STĀVA ELEKTROINSTALĀCIJAS REMONTS KULDĪGĀ,

PILS IELĀ 5, UZŅĒMĒJS – SIA „DOMA-BŪVE”, REMONTDARBU IZMAKSAS

LS 1`962,50.

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA MĀKSLAS KRĀTUVES TELPAS UN GALVENĀS ĒKAS 3.

STĀVA TELPU REMONTS KULDĪGĀ, PILS IELĀ 5, UZŅĒMĒJS – SIA „DOMA-BŪVE”,

REMONTDARBU IZMAKSAS LS 700,43.

REMONTA DARBI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „ABELĪTE” KULDĪGĀ, ZIEDU

IELĀ 15, UZŅĒMĒJS – SIA „PALSAMS”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 4`381,80.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „TAURENĪTIS” KABINETU REMONTS KULDĪGĀ,

PARKA IELĀ 22, UZŅĒMĒJS – SIA „LINDE N”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 990,91.

REMONTDARBI SPECIĀLĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „BITĪTE” KULDĪGĀ

PARKA IELĀ 22, UZŅĒMĒJS – SIA „LINDE N”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS

197`742,63.

SANITĀRI TEHNISKO MEZGLU UN IEKĀRTU REMONTS SPECIĀLĀ PIRMSSKOLAS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „BITĪTE” KULDĪGĀ, PARKA IELĀ 22, UZŅĒMĒJS - IU

„MEISTARS”, REMONTDARBU IZMAKSAS LS 8`160,18.

IEEJAS MEZGLA REMONTA VEIKŠANA SPECIĀLĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

„BITĪTE” KULDĪGĀ, PARKA IELĀ 22, UZŅĒMĒJS – SIA „PERUZA”, REMONTDARBU

IZMAKSAS LS 2`546,00 LS.

18


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

IZSTRĀDĀTI TEHNISKIE PROJEKTI:

TEHNISKAIS PROJEKTS „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA KULDĪGĀ, PĒTERA UN

VENTSPILS IELĀS”, PROJEKTĒTĀJS – SIA „INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI”,

PROJEKTĒŠANAS IZMAKSAS LS 1`620,00.

TEHNISKAIS PROJEKTS „SKOLAS SPORTA ZĀLE KULDĪGĀ, PILTENES IELĀ 25”,

PROJEKTĒTĀJS - SIA „JŪSU GRUPA „ARHITEKTS””, PROJEKTĒŠANAS IZMAKSAS LS

28`977,00 .

TEHNISKAIS PROJEKTS „SPORTA ZĀLES REKONSTRUKCIJA KULDĪGĀ, VIRKAS IELĀ

13, ELEKTROAPGĀDE”, PROJEKTĒTĀJS – A. ORNIŅA, PROJEKTĒŠANAS IZMAKSAS

LS 295,00.

TEHNISKAIS PROJEKTS „ĀRĒJIE ŪDENSVADA UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA ĒKĀM UN JAUNIZBŪVĒJAMAI MUZEJA FONDU

GLABĀTUVES ĒKAI KULDĪGĀ, PILS IELĀ NR. 5”, PROJEKTĒTĀJS – SIA

„INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI”, PROJEKTĒŠANAS IZMAKSAS LS 4`960,00.

SAGATAVOTAS UN IZSLUDINĀTAS CENU APTAUJAS UN

KONKURSI:

REMONTA DARBI PII „TAURENĪTIS” (SPII „BITĪTE”), LĪGUMA SLĒDZĒJI - SIA

„LINDE N” UN PII „TAURENĪTIS”, LĪGUMA SUMMA LS 4`381,80.

BĀRIŅTIESAS TELPU REMONTS DZIRNAVU IELĀ 9, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA

„Linde N” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 3`345.32.

SPECIĀLĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „BITĪTE” APSARDZES-UGUNSDROŠĪBAS

SIGNALIZĀCIJAS MONTĀŽA KULDĪGĀ, PARKA IELĀ 22, līgums nav noslēgts, jo

uzvarētāja piedāvājums pārsniedza pasūtītāja budžetu.

IEEJAS MEZGLA REMONTA VEIKŠANA SPII „BITĪTE” PARKA IELĀ 20, KULDĪGĀ, līguma

slēdzēji – SIA „Peruza” un SPII „Bitīte”; līguma summa Ls 2`546,00.

REMONTA DARBI KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ JELGAVAS IELĀ 62,

KULDĪGĀ, līgumu slēdzēji – SIA „AVA, Kuldīgas pilsētas Dome, Kuldīgas 2.

vidusskola, līgumu summas Ls 16`983.72.

JUMTA SEGUMA REMONTS ĒKAI JELGAVAS IELĀ 62, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA

„Daimārs” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 10`726.32.

19


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

JUMTA SEGUMA REMONTS ĒKAI MUCENIEKU IELĀ 6, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA

„Daimārs” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 16`751.83.

REMONTA DARBI KULDĪGAS MĀKSLAS UN HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLAS 4. STĀVAM UN

JUMTAM PĒTERA IELĀ 5, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „AVA” un Kuldīgas

pilsētas Dome, līguma summa Ls 4`038.47.

VIRZIENRĀDĪTĀJU UZSTĀDĪŠANA KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Kuldīgas

komunālie pakalpojumi” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 2`558.00.

SPORTA ZĀLES REKONSTRUKCIJA VIRKAS IELĀ 13, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA

„Linde N”, Kuldīgas pilsētas Dome, IU „Sports”, līguma summa Ls 45`820.42.

1905. GADA UN SMILŠU IELU KRUSTOJUMA SEGUMA REKONSTRUKCIJA, līguma slēdzēji

– SIA „AVA” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 11`208.00.

V.PLŪDOŅA ĢIMNĀZIJAS TELPU UN ĒDNĪCAS JUMTA REMONTS PILTENES IELĀ 25,

KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Pīlārs un partneri” un Kuldīgas pilsētas Dome,

līguma summa Ls14`983.15.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „TAURENĪTIS” KABINETU REMONTS PARKA IELĀ 22,

KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Linde N” un PII „Taurenītis”, līguma summa Ls

990.91.

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA 3. STĀVA ELEKTROINSTALĀCIJAS REMONTS PILS IELĀ 5,

KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Doma-būve” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma

summa Ls 2`715.21.

SPECIĀLĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „BITĪTE” GALVENĀS KĀPŅU TELPAS

REMONTS PARKA IELĀ 22, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Linde N” un Speciālā

pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, līguma summa Ls 2`003.32.

REMONTA DARBI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „ĀBELĪTE”ZIEDU IELĀ 15,

KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Palsams” un PII „Ābelīte”, līguma summa

Ls 4`381.80.

TORŅA IELAS LABIEKĀRTOJUMA II KĀRTA, līguma slēdzēji – SIA „AVA” un Kuldīgas

pilsētas Dome, līguma summa Ls 13`130.93.

LOGU REMONTS KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLĀ MUCENIEKU IELĀ 6, KULDĪGĀ, līguma

slēdzēji – SIA „Palsams” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa

Ls 2`399.95.

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS REMONTS KULDĪGĀ, PILTENES IELĀ, līguma slēdzēji –

IU „Meistars” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 1`833.00.

20


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA MĀKSLAS KRĀTUVES TELPAS UN GALVENĀS ĒKAS 3. STĀVA

TELPU REMONTS KULDĪGĀ, PILS IELĀ 5, līguma slēdzēji – SIA „Doma-būve” un

Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 700.43.

IELU APGAISMOJUMA KOKA STABU MONTĀŽA KULDĪGĀ, SKOLAS-UPES-PILS IELĀS,

līguma slēdzēji – SIA „Doma-būve” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls

998.95.

PAKĀPIENU IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA RAIŅA IELĀ, KULDĪGĀ, līguma slēdzēji –

SIA „Liepājas labiekārtošanas sabiedrība” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma

summa Ls 1`210.06.

SKIČU PROJEKTA UN TEHNISKĀ PROJEKTA „ĒKAS RENOVĀCIJA BIBLIOTĒKAS

VAJADZĪBĀM VAKARA IELĀ 6, KULDĪGĀ” IZSTRĀDĀŠANA, līgums nav noslēgts,

iepirkuma procedūra izbeigta.

LOGU REMONTS KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAS ĒKAI KULDĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 62, līguma

slēdzēji – SIA „Linde N” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa

Ls 1`322.56.

SAVIETOTĀ JUMTA SEGUMA REMONTS ĒKAI KULDĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 62, līguma

slēdzēji – SIA „Daimārs” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 8`984.86.

TEHNISKĀ PROJEKTA „ĀRĒJIE ŪDENSVADA TĪKLI UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA ĒKĀM UN JAUNIZBŪVĒJAMAI MUZEJA FONDU GLABĀTUVES

ĒKAI KULDĪGĀ, PILS IELĀ 5” IZSTRĀDĀŠANA, līguma slēdzēji – SIA „Inženiertehniskie

projekti” un Kuldīgas pilsētas Dome, līguma summa Ls 4`960.00.

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „BITĪTE” 2. STĀVA TELPU REMONTS PARKA IELĀ 22,

KULDĪGĀ, līguma slēdzēji – SIA „Linde N” un SPII „Bitīte”, līguma summa Ls

5`503.56.

21


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003. GADĀ ZEMESGRĀMATĀ NOSTIPRINĀTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA TIESĪBAS

UZ NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM

N.p.k. īpašuma adrese zeme (m² ) ēkas un būves

(skaits)

1. Pļavas iela 11 6486 8

2. Mucenieku iela 6 60310 3

3. Ventspils iela 1 2964 3

4. Ventspils iela 16 2406 3

5. Vakara iela 6 3726 1

6. Jelgavas iela 1A 551 -

7. Ganību iela 29 21638 -

8. Dzirnavu iela 18 20953 11

9. Adatu iela 77 -

10. Graudu iela 3 10949 -

11. Ventspils iela 11 1130 1

12. Piltenes iela 29 1126 -

13. Dārzniecības iela 9 224679 4

14. Torņa iela 10 725 1

15. Šaurā iela 3265 -

16. Īsā iela 4 38744 5

17. Pētera iela 5 2248 3

18. Cepurīšu iela 3 16917 -

19. 1905. gada iela 6 3488 3

20. Pētera iela 10 8463 3

21. Skrundas iela 36 201031 -

22. Virkas iela 13 5770 1

23. Smilšu iela 16 1153 1

24. Liepājas iela 37 635 1

25. Jelgavas iela 73A 3756 -

22


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

IZMAIŅAS ZEMESGRĀMATĀ NOSTIPRINĀTO ĪPAŠUMU SASTĀVĀ - ATDALĪTI UN

IZVEIDOTI JAUNI ĪPAŠUMI

N.p.k. īpašuma adrese zeme (m² ) ēkas

1. Gravas iela 1 (atdalīts no Piltenes 25) 4695 -

2. Piltenes iela 27 (atdalīts no Piltenes 25) 1500 -

3. Sargu iela 2 (atdalīts no Ventspils 98) 4270 1

4. Sūru iela 3 (atdalīts noSūru 5) 5973 -

23


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003. GADĀ SASKAŅĀ AR “VALSTS UN PAŠVALDĪBU MANTAS ATSAVINĀŠANAS

LIKUMU”ATSAVINĀTIE (PĀRDOTIE) KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

ĪPAŠUMI

Adrese

zeme

(m²)

ēkas

(skaits)

lēm. par

atsavināšanu

pirkuma

maksa Ls,

sert.

pircējs,

pirkuma

līguma datums

PILTENES

iela 32

(pirmpirkuma

tiesības ēkas

īpašniekam)

LIEPĀJAS

iela 3B

STENDES

iela 12

10500 --

191 1

27.02.2003.

prot.2.p.41.

31.10.2002.

prot.19.p.41.;

19.12.2002.

prot.21.p.56.;

27.02.2003.

prot.2.p.42.

14092 6 27.02.2003.

(prot.2.p.40.)

Ls 15`000,-

no tās

Ls 14` 220,

+

10%sert. -

56.43

Ls 1`050

+ 6% (Ls 5,-) =

Ls 1`055

Ls 18`000,-

no tās

Ls 17`250, +

10% no zemes

cenas sert. -

26,79+

6%(Ls167.53)=

Ls

17`417,53

SIA “Kuldīgas

rajona

patērētāju

biedrība”

08.05.2003.

A.Rozīša

I/U

“ARKTIKA G”

30.04.2003.

Romans

Vainšteins

06.05.2003.

VENTSPILS

iela 1

VENTSPILS

iela 102

2964 3

38555 12

27.03.2003

(prot. Nr. 3.

p.18.),29.05.2003.

(prot.8.p.26.),

31.07.2003.

(prot.12.p.34.)

26.06.2003.

(prot. Nr. 10.p.8.),

28.08.2003. (prot.

Nr. 13,p.32.),

30.10.2003. (prot.

Nr. 15.p.17.)

9`200

45`000

Ģirts

Štekerhofs

2003.

LRAizsardzības

ministrija

19.12.2003.

SŪRU iela 3

(pirmpirkuma

tiesības ēkas

īpašniekam)

5973 -- 27.11.2003.

(prot. Nr.17,

p.23.)

15`500

SIA “ALCO”

30.12.2003.

24


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 2003.GADĀ

09.janvāris

februāris-marts

08.-13.maijs

Gēsthahte

22.-25.maijs

Vācija

01.jūnijs

Lietuva

02.-04.jūnijs

Kuldīga

18.-21.jūlijs

Kuldīga

02.- 07.

Septembris

Kuldīga

Latvijas Hanzas pilsētu tikšanās Rīgā, Hanzas birojā.

Par gatavošanos Hanzas dienām Frankfurtē pie Oderas

( Vācija )

Prezentācijas materiālu gatavošana Starptautiskajām Hanzas

dienā Frankfurtē pie Oderas ( Vācija )

“Mesa 2003 “ Gēsthahtē ( Vācija ). Piedalījās Kuldīgas Domes

delegācija, daiļamata meistari, deju kopa “Bandava”, Kuldīgas

Centra vidusskolas delegācija.

Kuldīgas un Gēsthahtes sadarbības “māsu “ pilsētu līguma

parakstīšana.

Hanzas dienas Frankfurtē pie Oderas ( Vācija ).

Latvijas Hanzas pilsētu kopīgi sagatavota prezentācija

Sadraudzības atjaunošana ar Lietuvas pilsētu Kuršenai.

KKC Jauktā kora “Ventava “piedalīšanās svētkos .

Starptautiskais seminārs “UNESCO Pasaules mantojuma

Pagaidu saraksta saskaņošana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā.”

Finansētājs: Vācijas Kultūras Mantojuma Fonds

Organizētāji: Vācijas Kultūras Mantojuma fonds

UNESCO Pasaules Kultūras Mantojuma Centrs

UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija

Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcija

Kuldīgas Pilsētas svētki.

Sadraudzības pilsētas Gēsthahtes ( Vācija ) mēra Ingo Fokkena un

delegācijas 64 cilvēku sastāvā vizīte Kuldīgā. Svinīgajā pasākumā

piedalījās Vācijas vēstnieks Latvijā Peters Grohs.

Kuldīgas un Gēsthahtes sadarbības “māsu “ pilsētu līguma

parakstīšana.

Transporta plānotāja Dr. D.Oedinga ( Gēsthahte, Vācija )

vizīte Kuldīgā.

Transporta kustības plānošana Kuldīgā, pamatojoties uz 2000.gadā

izstrādāto projektu PHARE programmas ietvaros.

25


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

09.septembris

Kuldīga

septembrisoktobris

24.septembris-

02.oktobris

17.oktobris

Kuldīga

01.-09.

Decembris

Vācija,Nīderlande

15.-16.decembris

Kuldīga

decembris

Kuršenai ( Lietuva ) delegācijas vizīte Kuldīgā.

Tikšanās ar KKC, Mūzikas skolas un Mākslas skolas direktoriem.

Sadarbības plāns 2004. gadam.

Materiālu sagatavošana Hanzas mājas lapai HanseWeb

Sadraudzības pilsētas Gēsthahtes ( Vācija )orķestra

mēģinājumi un koncerts kopā ar Kuldīgas bērnu kori

“Cantus”

Latvijas Hanzas pilsētu seminārs Kuldīgā

Bērnu kora “Cantus “koncerti sadraudzības pilsētās Ommenā

(Nīderlande ) un Gēsthahtē (Vācija ).

MECIBS projekta ekspertu vizīte . Tikšanās ar Domes

speciālistiem.

Gada pārskata materiālu sagatavošana par aktualitātēm

Kuldīgas pilsētā nosūtīšanai uz Gēsthahti ( Vācija)

26


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA

Kuldīgā iedzīvotājiem ir pieejamas izglītošanās iespējas dažādās izglītības iestādēs.

Tiek domāts par to, lai skolu un citu izglītības iestāžu tīkls būtu spējīgs nodrošināt

kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas, sākot no pirmsskolas līdz vidējās izglītības

ieguves iespējām, piedāvājot arī augstākās izglītības, tālākizglītības un

papildizglītības ieguves iespējas.

PILSĒTĀ DARBOJAS ČETRAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES (PII), KOPĒJAIS

BĒRNU SKAITS ~500:

• “Ābelīte”

• “Cīrulītis”

• “Taurenītis”

• speciālā PII “Bitīte”

UN SEŠAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AR KOPĒJO SKOLĒNU SKAITU

~3200:

• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

Kuldīgas 2. vidusskola

Kuldīgas Centra vidusskola

Kuldīgas pamatskola

Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola

POPULĀRAS BĒRNU UN JAUNIEŠU VIDŪ IR ĀRPUSSKOLAS UN PROFESIONĀLĀS

IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDES:

• E.Vīgnera Mūzikas skola,

• Mākslas skola

• Sporta skola

• Bērnu un jauniešu centrs

• Vides izglītības skola (pēdējās trīs ir rajona pakļautības izglītības

iestādes)

KULDĪGAS 78. ARODVIDUSSKOLĀ AUDZĒKŅIEM IR IESPĒJA APGŪT VIŅUS

INTERESĒJOŠU ARODU.

Kuldīgas pilsētas un tās iedzīvotāju izaugsmi un attīstību veicina pilsētā esošās

Latvijas augstskolu un tehnikumu filiāles/ studiju centri: Rīgas Pedagoģijas un

izglītības vadības augstskola, Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, Rīgas Valsts

tehnikums, Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā koledža.

27


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Atjaunot un regulāri papildināt savu izglītību iedzīvotājus aicina Pieaugušo

izglītības centrs.

Īpašs notikums ne tikai Kuldīgas izglītības jomā ir V.Plūdoņa Kuldīgas

ģimnāzijas sporta halles celtniecības pabeigšana un halles atklāšana.

2003. gadā īpaša uzmanība veltīta pilsētas izglītības iestāžu fizskās vides

atjaunošanai un labiekārtošanai, uzskatot, ka tas ir viens no ļoti svarīgiem

faktoriem izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā:

• PII “Cīrulītis” veikta visu, bet PII “Ābelīte”-daļēja logu nomaiņa

• Speciālajā PII “Bitīte” veikti telpu kapitālie remonti

Kuldīgas Centra vidusskolā veikts apjomīgs jumta remonts,

Kuldīgas 2. vidusskolā kapitāli atjaunota sporta zāle un daļēji

remontēts jumta segums,

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolā veikta ēkas siltināšana

2003. gada jūnijā Kuldīgas pilsētas Dome ir saņēmusi Īpašu uzdevumu ministra

bērnu un ģimenes lietās un Izglītības centra ģimenei un skolai valdes priekšsēdētājas

parakstītu atzinības rakstu par ieguldīto darbu bērniem draudzīgas pašvaldības

veidošanā un veiksmīgu multidisciplināras pieejas īstenošanu.

Lai pašvaldības darbs, kas orientēts uz bērniem, jauniešiem un ģimenēm, būtu

sistemātisks un mērķtiecīgs, 2003. gada 30. oktobrī ir pieņemts Domes lēmums “Par

bērniem draudzīgas pašvaldības veidošanu Kuldīgā”. Ir izveidota darba grupa situācijas

izvērtēšanai un pašvaldības programmas un darbības plāna izstrādāšanai.

Ar mērķi aktivizēt un ieinteresēt pedagogus interešu izglītības pulciņu darbības

kvalitātes paaugstināšanā 2003.gada septembrī pilsētas Domē tika aicināti visi pulciņu

vadītāji uz svinīgu darba sezonas sākumu un pulciņa vadītāja licenču saņemšanu.

Ir uzsākts darbs pie pilsētas izglītības iestāžu muzeju darbības un skolēnu

zinātniskās darbības uzlabošanas un aktivizēšanas.

28


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULTŪRA

Kultūras funkciju nodrošināšanai Kuldīgā tiek uzturētas vairākas pašvaldības pārziņā

esošas iestādes:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka;

Kuldīgas novada muzejs;

⇒ Pašvaldības aģentūra Kuldīgas kultūras centrs.

Faktiski pie kultūras iestādēm pieskaitāmas arī:

⇒ E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola;

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību skolas struktūrā ietilpstošā Mākslas

skola.

2003.gadā vairākās iestādēs notikušas izmaiņas, iestāžu darbība bijusi intensīva un

sasniegti arī noteikti rezultāti, aizvien vairāk iekļaujoties visas Latvijas kopīgajās

kultūras un kultūrizglītības darba norisēs.

KULDĪGAS NOVADA MUZEJS

Kuldīgas novada muzeja dzīvē 2003.gada nozīmīgākais notikums un reizē arī muzeja un

Kuldīgas pilsētas Domes darba pārbaudījums un novērtējums ir muzeja akreditācija, kas

veiksmīgi noritēja februārī un 26.martā pēc Latvijas Muzeju padomes atzinuma Muzeju

valsts pārvalde izsniedza muzejam akreditācijas apliecību.

Līdztekus muzeja pamatdarbībai – darbam ar krājumu un zinātniskajam darbam daudz

darīts muzeja darba popularizēšanā, sabiedrības iesaistē aktivitātēs.

Kopš vasaras vidus notika mērķtiecīgs darbs, lai panāktu, ka MAS “Vulkāns”

sabiedriskā muzeja vadītāja rūpīgi vāktā un saglabātā kolekcija tiek nodota Kuldīgas

novada muzejam. Tika sakārtota nepieciešamā dokumentācija, veikta uzskaite, oktobrī

eksponāti tika nodoti Kuldīgas novada muzejam, bet decembra sākumā tie tika pārvesti

uz muzeja telpām. Vēl daudz līdzekļu un darba jāiegulda kolekcijas apstrādē, jārisina

izvietošanas problēmas, bet ir pārliecība, ka vairāku kuldīdznieku paaudžu mantojums

tiks saglabāts.

Uzsākts darbs, lai kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem ērti pieejamā vietā izvietotu

unikālu privāto radioaparātu un ģērboņu kolekciju, uzlabotu Kāršu istabas pieejamību

apmeklētājiem.

2003.gadā Kuldīgas novada muzejs piesaistījis finansējumu no KKF projektiem un KKF

mērķprogrammām kopumā par Ls

Kuldīgas novada muzejam ir viens no bagātākajiem krājumiem – 91 821 vienību.

Gada laikā rīkotas 33 izstādes, ārpus muzeja 4 izstādes, organizētas muzejpedagoģiskās

programmas (36 ekskursijas, 44 lekcijas, 20 pasākumi), publicētas 34 zinātniskās

publikācijas, izdota “Gadagrāmata 2003”, veiksmīga sadarbība ar laikrakstu

“Kurzemnieks”, Kuldīgas rajona pagastiem, Kuldīgas izglītības iestādēm.

29


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS BIBLIOTĒKA

Kuldīgas bibliotēkā visu 2003.gadu norisinājies iepriekšējā gada nogalē aizsāktais darbs

pie Kuldīgas bibliotēkas darba uzlabošanas un struktūras reorganizācijas atbilstoši

mūsdienīgas bibliotēkas darbības kritērijiem ar mērķi – kļūt par lietotājorientētu

bibliotēku, lai realizētu izstrādāto bibliotēkas attīstības koncepciju un priekšlikumus

bibliotēkas darba uzlabošanai.

2003.gads Kuldīgas bibliotēkas vēsturē ieies kā bibliotēkas automatizācijas sākuma

gads. Tika realizēta novadpētniecības datu bāzes veidošana pilotprojekta “Kuldīgas

rajona novadpētniecības materiālu krājuma saglabāšana un modernizēšana” ietvaros.

Projekta prezentācija Kuldīgas bibliotēkā notika 24.septembrī, tas prezentēts arī

semināros Ventspilī un Rīgā.

Ar KKF mērķprogrammas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība digitālā vidē”

atbalstu realizēts projekts “Kuldīgas rajona laikraksta “Kurzemnieks” elektroniskās

versijas izveidei”. Digitalizēti 16 preses izdevumi, kas Kuldīgā izdoti no 1909.g. līdz

1957.g.

Šajā gadā bibliotēkā darbu uzsācis datortīkla administrators, kas būtiski ļaus uzlabot

darbu, palīdzot gan darbiniekiem, gan lietotājiem. Izveidota un darbojas bibliotēkas

mājas lapa.

Īpaša nozīme tiek pievērsta jauno tehnoloģiju ieviešanai bibliotēku darbā, vienota

bibliotēku informācijas tīkla izveidei, darbinieku apmācībai, iedzīvotāju apkalpošanas

pilnveidošanai, bibliotēkas kā publiski pieejama, moderna informācijas, izglītības,

kultūras, sociālās komunikācijas un novadpētniecības centra izveidei.

2003.gada decembrī, izvērtējot Kuldīgas bibliotēkas darbību, sadarbību ar pagastu

bibliotēkām metodiskajā darbā, mainīts bibliotēkas juridiskais statuss no vietējas

nozīmes bibliotēkas uz galvenās bibliotēkas funkcijām statusu, piešķirot nosaukumu

Kuldīgas galvenā bibliotēka. Atbilstoši tam sagatavots arī nolikums, kurā paredzētas

jaunas funkcijas un darbības apjoms.

Bibliotēkas lasītāju skaits nemitīgi pieaug, 2003.gadu var raksturot ar sekojošiem

skaitļiem:

Kuldīgas bibliotēkā reģistrēti 4702 lasītāji, tai skaitā bērni un jaunieši (līdz 16 gadiem) –

1640.

Apmeklējumu skaits 54404, tai skaitā bērni un jaunieši (līdz 16 gadiem) – 15039.

Izsniegumu skaits kopā 151608, tai skaitā bērniem un jauniešiem (līdz 16 gadiem) –

54810.

Sniegtas 4599 uzziņas un konsultācijas.

Kuldīgas bibliotēkā 2003.gada laikā notikušas 108 izstādes un literatūras skates, 24

literāri pasākumi, 3 konferences un semināri, 3 projekizstrādes, 8 profesionālās

apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi.

30


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA KULDĪGAS KULTŪRAS CENTRS

Iestādes darbā 2003.gada sākuma tika veikts viss nepieciešamais, lai Kuldīgas kultūras

nams uzsāktu savu darbību ar daudz lielāku atbildību un plašākām funkcijām.

Par oficiālo Kuldīgas pašvaldības aģentūras “Kuldīgas kultūras centrs” dzimšanas dienu

var uzskatīt 2003.gada 1.februāri. Visu 2003.gadu aģentūrā notikušas pārmaiņas, lai

iespējami labāk realizētu uzticētās funkcijas:

- organizēt atpūtas, izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus

Kuldīgas pilsētā,

- sniegt publiskos pakalpojumus kultūras, kino izrādīšanas, reklāmas un citās

sabiedrisko attiecību jomās,

- nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu un jaunrades

procesu attīstīšanu u.c. funkcijas savas kompetences ietvaros.

P/a Kuldīgas kultūras centrs 2003.gadā darbojās pašdarbības kolektīvi:

- kori

⇒ kamerkoris “Rāte”,

⇒ jauktais koris “Ventava”,

⇒ jauniešu jauktais koris,

- deju kolektīvi

⇒ TDA “Venta”,

⇒ bērnu deju kolektīvs “Stariņš” (5 grupas),

⇒ vidējās paaudzes deju kopa “Bandava”,

⇒ deju kolektīvs “Kuldīgas seniori”,

- drāmas kolektīvi

⇒ amatierteātris,

⇒ jauniešu teātris,

⇒ jauniešu teātra studija,

- lietišķās mākslas kolektīvi

⇒ TLMS “Ķocis”,

⇒ TLMS “Varavīksne”,

- folkloras kopas

⇒ folkloras kopa “Nārbuļi”,

- vokālie ansambļi

⇒ ģitāristu ansamblis,

⇒ zēnu ansamblis,

- modeļu aģentūra “Mona”

- modeļu skola “Mona” (4 grupas)

- šovgrupa “Mammas”

Iespējams apmeklēt maksas kursus klūdziņu pīšanā, aušanā un ģitārspēlē.

Pašā gada nogalē tika lemts arī par TTMS “Kuldīgas palete” darbības turpināšanu p/a

KKC.

31


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Pašdarbības kolektīvu darbā aktīvi iesaistījušies ap 700 kuldīdznieku un apkārtējo

pagastu iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2002.gadu, būtiski pieaugusi iespēja apmeklēt

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, to darbības jomas paplašinājušās.

Kopumā pašdarbības kolektīvi piedalījušies vairāk kā 300 pasākumos – koncertos,

skatēs, tematiskajos pasākumos, teātru izrādēs, tradīciju vakaros, tautas mākslas svētkos,

Kuldīgas pilsētas svētkos, pagastu svētkos, gadatirgos, konkursos, festivālos u.c.

Kuldīgā, citviet Latvijā, ārpus Latvijas

Labi panākumi un Latvijā kopumā atzīstami rezultāti p/a KKC koriem un deju

kolektīviem sasniegti XXIII Vispāŗējos latviešu Dziesmu svētkos 2003.gada jūlija

sākumā.

Nav izdevies pilnībā atrisināt jautājumus, kas saistīti ar kino izrādīšanu Kuldīgas pilsētā,

pie tā darbs jāturpina nākamajā gadā.

2003.gadā nepietiekama finansējuma dēļ nenotika arī izglītības un kultūras iestāžu un

Kuldīgas pilsētas Domes sadarbības projekts “Izglītība kā kultūras pamats un nākotne”.

Par tā atjaunošanu noteikti jādomā 2004.gadā, jo šo labo ideju no Kuldīgas pārņemušas

jau daudzas pašvaldības visā Latvijā.

E.VĪGNERA KULDĪGAS MŪZIKAS SKOLA

Kultūras dzīvē Kuldīgā ievērojama vieta ir arī E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolai, kas

dod profesionālās ievirzes izglītību topošajiem mūziķiem. Mūzikas skolas pedagogi,

audzēkņi, gan Latvijā, gan ārpus tās pazīstamais bērnu koris “Cantus” gada laikā

daudzkārt priecējuši Kuldīgas iedzīvotājus, koncertējot gan mūzikas skolā, gan Kuldīgas

baznīcās. Koris un atsevišķi jaunie mūziķi guvuši panākumus gan Latvijas, gan

starptautiskos konkursos un festivālos. Pirms Ziemassvētkiem “Cantus” trīs nedēļu ilgā

koncerttūrē apmeklēja vairākas Vācijas un Nīderlandes pilsētas.

Visu 2003.gadu E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola kopā veic sagatavošanas darbus

K.Davidova starptautiskajam čellistu konkursam, kas notiks 2004.gada pavasarī

Kuldīgā.

KULDĪGAS MĀKSLAS SKOLA

Kopīgajās kultūras norisēs piedalās arī Kuldīgas mākslas skola. Mākslas skolas

audzēkņu un pedagogu darba uzlabošanā būtisks ir finansējums, kas iegūts jau otro gadu

piedaloties KKF mērķprogrammā “Vizuālās mākslas tehnoloģisko bāzu attīstība”.

2003.gadā gūts atbalsts datortehnikas un programmu iegādei, lai varētu veidot dizaina

apmācības programmas.

Mākslas skolas audzēkņi ar lieliem panākumiem piedalās konkursos un audzēkņu darbu

izstādēs.

Pavasarī Kuldīgas novada muzejā notika ikgadējā mākslas skolas audzēķņu

diplomdarbu izstāde.

Mākslas un mūzikas dienu ietvaros jau vairākus gadus mākslas skolas audzēkņi un

pedagogi organizē krāšņu un atraktīvu Emīlijas dienu.

Viens no interesantākajiem pasākumiem, kurā ar labiem panākumiem piedalās mākslas

skolas audzēkņi ir smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā.

32


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Vairāki pasākumi – koncerti, sarīkojumi, izrādes notikušas Pārventas estrādē, ko

apsaimnieko SIA “Pārventas parks”. Pārventas estrāde pamazām kļūst par iecienītu

atpūtas vietu, kur var baudīt brīnišķīgo dabu, vērot Kuldīgas panorāmu, smelties

enerģiju Ventas mūžīgajā tecējumā.

Tā ir piemērotākā vieta Līgo vakara un Jāņu svinībām.

Neaizmirstamus brīžus piedzīvoja un emocijas visam gadam ieguva tie gandrīz pieci

tūkstoši skatītāju, kas 18.jūlija vakarā skatījās izrādi “Čigānu barons”, kurā līdzās

profesionāliem māksliniekiem dejoja arī p/a KKC tautas deju kolektīvs “Venta”.

Runājot par kultūras dzīvi pilsētā, nevar nepieminēt baznīcu un draudžu darbību un

nozīmi. Gan Kuldīgas Sv.Annas baznīca, gan Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīca regulāri

iekļaujas kultūras norisēs kā brīnišķīgas kultūrvēsturiskas celtnes un koncertzāles, kurās

notikuši koncerti piemiņas dienās, Lieldienās, Ziemsvētkos, Valsts svētkos, Garīgās

mūzikas svētkos, dažādu vieskolektīvu koncerti.

11.jūlijā notika ekumēnisks Pateicības dienas dievkalpojums, kurā kopā ar draudžu

mācītājiem aizlūgumā vienojās arī Kuldīgas rajona padomes, pilsētas Domes, policijas,

ugunsdzēsības, tiesas, slimnīcas, preses, izglītības pārstāvji.

Pirmo reizi Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā 25.novembrī tika ar koncertu un aizlūgumu

tika atzīmēta Kuldīgas patroneses Katrīnas diena.

33


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS REALIZĒTI SADARBOJOTIES KULDĪGAS PILSĒTAS

DOMEI, KULDĪGAS RAJONA PADOMES KULTŪRAS NODAĻAI, KULDĪGAS

KULTŪRAS IESTĀDĒM:

Kuldīgas pilsētas kultūras iestāžu darbu koordinē Domes Sociālo lietu departamenta

kultūras darba speciāliste, kuras pārziņā ir:

- kultūras iestāžu budžetu projektu izstrāde, darba plānošana, iestādēm un pasākumu

norisei piešķirtā finansējuma izlietojuma pārraudzība;

- kultūras iestāžu nolikumu u.c. dokumentu izstrāde un izpildes kontrole;

- priekšlikumu un lēmumu sagatavošana kultūras nozares jautājumos;

- sadarbība ar valsts kultūras inspektoru, nevalstiskām organizācijām, reliģiskām

organizācijām, citām institūcijām, lai realizētu un koordinētu kultūras norises pilsētā,

pārstāvētu Kuldīgu pilsētas un valsts mēroga pasākumos;

- citi ar kultūras nozari saistīti jautājumi.

Turpinoties iepriekš aizsāktajam darbam, 2003.gads ir bijis saspringts, jo pārmaiņas

iestāžu darbībā, iestāžu reorganizācijas, jaunu dokumentu izstrāde prasījusi saskaņotu,

koordinētu, rūpīgu un precīzu visu Domes darbinieku, nozares speciālistu, komiteju un

Domes deputātu darbu.

Veiksmīgi realizējot sadarbību, Kuldīgā izdevies īstenot daudzus kultūras projektus.

Kuldīgā tradicionāli norisinājušās Mākslas dienas maija sākumā, Dzejas dienas,

Grāmatu svētki, Novadnieku diena un Garīgās mūzikas svētki septembrī, koncerti

un dažādi pasākumi.

- Divas reizes gadā 1.maijā, Darba svētkos un Latvijas Republikas Neatkarības

deklarācijas pasludināšanas dienā, un 18.novembrī, Latvijas Republikas

proklamēšanas dienā, Kuldīgas pilsētas Dome rīkojusi nu jau tradicionālo svinīgo

pēcpusdienu, kurā tiek pasniegtas Kuldīgas pilsētas Domes Goda balvas – pulksteņi

ar Kuldīgas simboliku – par labiem darba sasniegumiem un ieguldījumu Kuldīgas

sabiedriskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. 18.novembrī jau otro gadu vakarā

kuldīdzniekus vienoja Gaismas ceļš Liepājas ielā, kuru, izliekot sveces, veidoja

Kuldīgas skolu skolēni. Rātslaukumā un uz Domes kāpnēm koncertēja skolēnu kori,

ansambļi, deju kolektīvi.

- 27.martā p/a Kuldīgas kultūras centrs notika Kurzemes novada kultūras namu

darbinieku seminārs – domu apmaiņa “Kultūras nozares attīstība novados”,

kurā pieredzē dalījās vairāk kā 50 Kurzemes kultūras darbinieku. Tika runāts par

tendencēm kultūras darba organizēšanā., Latvijas kultūras centru darbinieku

apvienības darbību, reģionālo attīstību un kultūrvidi, kultūras centru un tautas namu

lomu novadu kultūras attīstībā, pašvaldību aģentūru veidošanas pieredzi un praksi,

izglītības un kultūras iestāžu kopdarbības nepieciešamību un iespējām.

- Ikgadēji nozīmīgākais un vērienīgākais notikums – Kuldīgas pilsētas svētki no 17.-

20.jūlijam, kuri šajā gadā tika svinēti kā Viduslaiku svētki Kuldīgā. Līdzās

34


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

daudzveidīgiem pasākumiem – izstādēm, teātra izrādēm, sporta aktivitātēm, tirgum

un citām atraktīvām lietām svētku laikā notika arī starptautiska konference “Kultūra

kā tūrisma attīstības dzinējspēks”.

- 20.decembrī Kuldīgas pilsētas Dome rīkoja pasākumu – Ziemassvētku balli

“Gada cilvēks”, kurā Kuldīgas pašvaldības un valsts iestāžu vadītāji un darbinieki,

uzņēmēji, dažādu nozaru pārstāvji kopīgi baudīja koncertu, atskatījās uz 2003.gada

notikumiem izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, pilsētas attīstībā. Jau mēnesi

iepriekš kuldīdzniekiem bija iespēja nobalsot par gada cilvēku kultūrā, sportā,

izglītībā, uzņēmējdarbībā, citās nozarēs. Par gada cilvēku tika atzīta V.Plūdoņa

Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja Mārīte Milzere. Šis pasākums bija kā jauks

rezumējums un atskats 2002.gadā paveiktajam, vienlaikus arī pārdomu brīdis un

impulss turpmāk darāmajam.

- 31.decembrī ar kopīgu videoatskatu 2003.gada norisēs Kuldīgā, neaizmirstamu

uguņošanu, karstvīnu un šampanieti tika sagaidīts Jaunais 2004.gads, kas nāk ar

jaunām iecerēm un iesāktā darba turpinājumu visu Kuldīgas kultūras iestāžu un ar

kultūras darbu saistīto cilvēku prātos un sirdīs.

35


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

SPORTS

2003. gadā Kuldīgas sporta dzīvē norisinājušies vairāki nozīmīgi notikumi, kuri

sporta attīstībā Kuldīgā būs galvenie virzītājspēki arī turpmāk:

2003.gadā izveidota KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA –

KULDĪGAS SPORTA CENTRS

Kuldīgas sporta centrs ir saimnieciska organizācija, kura apsaimnieko sekojošas sporta

bāzes Kulkdīgas pilsētā:

1. KULDĪGAS SPORTA HALLI – Piltenes ielā 25;

2. KULDĪGAS SPORTA ZĀLI – Virkas ielā 13;

3. A.GRUNDMAŅA STADIONS – Īsā iela 4.

2003.gada DECEMBRĪ NODOTA EKSPLUATĀCIJĀ KULDĪGAS SPORTA

CENTRA HALLE, Plitenes ielā 25

Sporta halle ir ar izmēriem 23 x 44 x 11m, vairāku palīgtelpu bloku, trenažieru zāli,

aerobika zāli, auto stāvvietu 60 vieglajām automašīnām,

8 autobusiem un kvalitatīvu grīdas segumu, lai varētu nodrošināt starptautiskiem

standartiem atbilstošu sacensību sarīkošanu Kuldīgā.

PANĀKTA VIENOŠANĀS AR LR AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU PAR

VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽAS CELTNIECĪBU KULDĪGĀ PIE CENTRA

VIDUSSKOLAS

Vieglatlētikas manēžas projektu tiks realizēts līdz 2006.gadam, kurā paredzēts izveidot

starptautiskiem standartiem atbilstošu vieglatlētikas arēnu, kas būtu kā mācību

treniņbāze aizsardzības ministrijas struktūrām, Centra vidusskolas skolniekiem un sporta

skolas audzēkņiem, kā arī visiem interesentiem. Paredzēts arī rīkot visaugstākā līmeņa

sacensības vieglatlētikā.

2003.gadā REKONSTRUĒTAS KULDĪGAS SPORTA CENTRA SPORTA ZĀLES,

Virkas ielā 13, TRĪBĪNES

Kuldīgas sporta centra zālē izbūvētas skatītāju tribīnes, paplašinot esošo zāles ielitpību

līdz ar to radot visus priekšnoteikumus sporta veidu – basketbola, volejbola u.c.

attīstībai un skatītāju ērtībai sporta sacensību laikā.

36


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

IZSTRĀDĀTAS UN IESNIEGTAS VAIRĀKAS KULDĪGAS SPORTA BĀZU

REKONSTRUKCIJU PROGRAMMAS – PIETEIKUMI:

Kuldīgas A.Grundmaņa stadiona rekonstrukcija,

Kuldīgas 2. vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija,

Kuldīgas smilšu volejbola laukumu rekonstrukcija.

KULDĪGAS PILSĒTAS SPORTISTI 2003. GADĀ VEIKSMĪGI PIEDALĪJUŠIES

VAIRĀKAS KOMPLEKSĀS SACENSĪBĀS, LABĀKIE SASNIEGUMI KULDĪGAS

SPORTISTIEM 2003. GADĀ:

Jānis Šmēdiņš

Toms Šmēdiņš

Jānis Miņins

Eiropas čempionātā U-18 – 2.vieta

Eiropas čempionātā U-21 – 1.vieta

Pasaules kausu dalībnieks

Kuldīgā 2003. gadā notikušas vairākas nozīmīgas sacensības gan tradicionālos sporta

veidos (Kuldīgas pilsētas čempionāti un kausa izcīņas, Latvijas čempionāti), gan

netradicionālās sacensībās – Kuldīgas pilsētas svētku laikā.

Par tradicionālu notikumu kļuvis labāko sportistu godināšanas – apbalvošanas

pasākums gada nogalē.

37


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

SOCIĀLĀS JOMAS ATTĪSTĪBA

PABALSTI

2003.gadā Sociālais dienests veicis pabalstu izmaksu Garantētā minimālā

ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Pabalstu saņēmušas 92 ģimenes kopsummā 4`654,-

Ls (izmaksājot naudā, pārskaitot par komunāliem pakalpojumiem vai izsniedzot talonus

pārtikas iegādei).

Izmaksāti arī pašvaldības pabalsti:

⇒ dzīvokļu pabalsti – 17`143,- Ls,

⇒ pabalsti ārkārtas situācijās – 3`820,- Ls,

⇒ pabalsti trūcīgām ģimenēm – brīvpusdienas 9`485,- Ls,

⇒ mācību līdzekļu iegādei – 2`240,- Ls,

⇒ – pabalsti pārtikas iegādei 15`414,- Ls u.c.

ALTERNATĪVĀS APRŪPES PAKALPOJUMI,

105 cilvēki saņem aprūpes mājās pakalpojumus, gada laikā izlietoti 9972,-Ls.

ATKARĪBU KONSULTĀCIJU PUNKTS

Aktīvi darbu turpinājis un pilnveidojis Atkarību konsultāciju punkts. Sniegtas

konsultācijas klientiem par atkarību problēmām, rehabilitācijas iespējām, tiek veikti

anonīmi eksprestesti uz HIV, B hepatītu, sifilisu. Notikušas 1927 tikšanās ar klientiem,

t.sk. 406 konsultācijas. Atkarību konsultāciju punktā uzsākts darbs personām, kuras

atgriezušās no soda izciešanas vietām, palīdzot nokārtot dokumentus, meklējot darba

iespējas.. Sadarbībā ar “Jaunatne ar misiju” organizēta atkarīgo personu nometne,

organizēta arī ekskursija uz Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centru, Zviedru cepuri,

organizētas talkas un kopīgas svētku svinēšanas, piedalās Vasarsvētku draudzes

rehabilitācijas centra darbā. Veikts profilakses darbs, punkta darbinieki ar lekcijām,

pārrunām piedalījušies pilsētu un pagastu skolu pasākumos, Atkarību konsultāciju

punkta darbā iesaistījuši brīvprātīgos. Nodibināta sabiedriskā organizācija “Saules sala”,

kura nodarbosies ar atkarībā nonākušo personu, HIV inficēto personu, no ieslodzījuma

vietām atbrīvoto personu integrāciju sabiedrībā.

DARBS AR INVALĪDIEM

Paplašināts darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti. Izveidotas atbalsta grupas sociāli

izstumtām personu grupām, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un kustību

traucējumiem.

Invalīdu sabiedriskā organizācija “Tu vari” organizējusi seminārus kopā ar

invalīdu un viņu draugu kopu “Apeirons”, bijusi pieredzes apmaiņa Somijā. Cilvēki ar

invaliditāti aktīvi iesaistījušies nodarbinātības pasākumos.

38


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

DARBS AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

Paplašināts darbs ar ģimenēm un bērniem. Izveidota starpprofesionāļu komanda,

kura strādā ar nelabvēlīgām ģimenēm.

Kuldīgas bērnu un ģimenes atbalsta centrs ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu

organizējis projektu māmiņām ar bērniem “Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē”.

Turpinājies darbs projektā “Divi”, organizēta vienaudžu izglītotāju apmācību nometne.

Darbojas vienaudžu izglītotāju klubs “Divi” un Māmiņu atbalsta grupa.

39


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU

NODAĻA

NODAĻAS DARBINIEKI

Kuldīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā strādā nodaļas pārzine Vija Rožkalna un

pārzines vietas izpildītāja Ina Hercenberga, uz līguma pamata muzikālo pavadījumu

laulību reģistrācijas ceremonijās, bērnu dzimšanas svinīgās reģistrācijās, kāzu jubileju

svinībās veic Linda Vēze.

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA.

2003. gadā nodaļā sastādīti reģistri par

⇒ 170 bērnu dzimšanu,

⇒ 221 miršanas gadījumu,

⇒ 65 laulībām,

⇒ 3 uzvārda maiņas lietas,

⇒ izdarīti 122 labojumi un papildinājumi reģistru ierakstos,

⇒ laulības reģistros izdarītas 56 atzīmes par laulības šķiršanu,

⇒ izdotas 373 dažādu veidu atkārtotas apliecības un 210 izziņas,

⇒ par civilstāvokļa aktu reģistrāciju un atkārtotu dokumentu izsniegšanu

iekasēta valsts nodeva 546,- Ls un pašvaldības nodeva 200,-. Ls

SADARBĪBA AR CITĀM IESTĀDĒM.

Tika veikta demogrāfisko situāciju raksturojošo ziņu apkopošana, analizēšana un

ikmēneša informācijas sniegšana Kuldīgas pilsētas Pilsonības un migrācijas lietu

pārvaldes Kuldīgas rajona nodaļai, LR Centrālās statikas pārvaldes Kuldīgas rajona

nodaļai, Sociālās apdrošināšanas aģentūras Kuldīgas filiālei, Kurzemes Valsts Militārā

dienesta pārvaldes Kuldīgas rajona nodaļai, Kuldīgas pilsētas Bāriņtiesai, Kuldīgas

pilsētas Domes pašvaldības iestādei “Kuldīgas namsaimnieks”.

INFORMATĪVAIS DARBS.

Par aktuālāko likumdošanā un par Kuldīgas pilsētas un visa rajona demogrāfisko

situāciju ar vietējo masu saziņas līdzekļu (laikraksts “Kurzemnieks”, Kuldīgas

televīzijas sabiedrība, Kurzemes radio) palīdzību tika informēti pilsētas un rajona

iedzīvotāji.

40


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Sadarbojoties ar Kuldīgas Centra Vidusskolu un Kuldīgas 78 arodvidusskolu, tika

veikta Civillikuma Ģimenes tiesību daļas pantu un likuma “Par civilstāvokļa aktiem”

izskaidrošana skolēniem.

2003. gada 22. novembrī notika ikgadējais ģimeņu pasākums, kurā piedalījās 60

ģimenes, kuras atzīmēja savas ģimenes nozīmīgas kāzu jubilejas. Kāzu jubilejas-

Sudraba un Zelta kāzas ģimenes atzīmējušas arī individuāli Pēc vecāku vēlēšanās

notikušas bērnu dzimšanas svinīgas reģistrācijas.

METODISKAIS DARBS AR PAGASTU DZIMTSARAKSTU NODAĻU DARBINIEKIEM.

Kuldīgas rajona pilsētu un pagastu dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem 2003. gadā

noorganizēti divi semināri par aktuāliem jautājumiem un jaunāko likumdošanā, notiek

regulāra pagastu dzimtsarakstu darbinieku konsultēšana civilstāvokļa aktu reģistrācijas

jautājumos. Piedalījos lietu nodošanas un pieņemšanas komisijā Rendas un Ēdoles

pagastos Dzimtsarakstu nodaļu pārziņu maiņas gadījumā .

KURSI UN PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI.

Apmeklēts dzimtsarakstu nodaļas darbinieku ikgadējais seminārs Tieslietu

ministrijas Dzimtsarakstu departamentā un zonālais seminārs Tukuma pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļā.

41


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

DZIMŠANAS UN MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA KULDĪGAS RAJONĀ 1983.-2003.

(DIAGRAMMA)

700

600

Dzimšanas reģ.

Miršanas reģ.

500

400

300

200

100

0

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA KULDĪGAS RAJONĀ 1983.-2003. (DIAGRAMMA)

400

350

313

328 340 303 310 300

332

300

250

267

264

244

200

150

184

158

137 123

105

119 114

96 95

118 114

100

50

0

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

42


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

NOSLĒGTĀS UN ŠĶIRTĀS LAULĪBAS KULDĪGAS RAJONĀ 1995.-2003. (DIAGRAMMA)

150

94

100

50

137

123

53 58

105

119

68 65

114

96

57

95

67 76

118

114

52

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Noslēgtas laulības

Šķirtas laulības

43


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS BĀRIŅTIESA

BĀRIŅTIESAS SASTĀVS, ATRAŠANĀS VIETA

Kuldīgas pilsētas bāriņtiesa atrodas Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.

Bāriņtiesas sastāvs:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Bāriņtiesas speciāliste, locekle

Bāriņtiesas locekļi

Vija Astaševska

Skaidrīte Jurevska

Vija Rožkalna

Ramona Irbe

Inese Ozola

Dace Giela

Divi bāriņtiesas darbinieki strādā uz pilnu darba slodzi, četri locekļi saņem samaksu par

nostrādātām stundām.

KOMPETENCE

Bāriņtiesa savā administratīvajā teritorijā noskaidro ģimenes, kurās pietiekami

nenodrošina bērna attīstību un audzināšanu, un sadarbībā ar veselības aprūpes,

izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm lemj par nepieciešamās palīdzības

sniegšanu šīm ģimenēm, kā arī savas kompetences ietvaros rūpējas par to, lai bez

vecāku gādības palikušais bērns augtu ģimenē:

Nelabvēlīgo ģimeņu skaits kopā 102

no tām: -ņemtas uzskaitē 2003. gadā 20

Bērnu skaits nelabvēlīgajās ģimenēs kopā: 171

no tiem: -ņemti uzskaitē 2003. gadā 37

2003. gadā apsekotās nelabvēlīgās ģimenes 43

Bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādēs, 15

kopā:

tai skaitā: - ievietoti BBAC ( bērnu bāreņu aprūpes 1

centros)

- ievietoti specializētajos bērnu sociālās aprūpes 1

iestādēs

- ievietoti pašvaldības bērnu namos - 2

patversmēs

- ievietoti internātskolās 11

44


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Atkarībā no bērnu vecuma palīdz ģimenei, it īpaši trūcīgai ģimenei, bērna

audzināšanā un izglītošanā, arodapmācībā, darba un dzīvokļa meklējumos.

Noskaidro ģimenes, kurās vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, nerūpējas par bērnu

vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt viņa fizisko, garīgo vai

tikumisko attīstību, un

⇒ lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu:

Personu skaits, kam 2003. gadā ar bāriņtiesas lēmumu

atņemtas bērna aprūpes tiesības

Personu skaits, kam 2003. gadā ar bāriņtiesas lēmumu

atjaunotas bērnu aprūpes tiesības

Bērnu skaits, kuru vecākiem 2003. gadā atņemtas aprūpes

tiesības kopā:

Bērnu skaits, kuru vecākiem 2003. gadā atjaunotas

aprūpes tiesības kopā:

9

1

9

1

⇒ lemj par aizgādību tiesību atņemšanu un atjaunošanu lietas ierosināšanu tiesā:

Personu skaits, par kurām 2003. gadā pieņēmusi lēmumu par

lietas ierosināšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

vai atjaunošanu

Personu skaits, kam ar rajona tiesas spriedumu atņemtas

aizgādības tiesības

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas

aizgādības tiesības

4

1

1

⇒ izšķir vecāku domstarpības bērnu un vecāku personiskās attiecībās:

⇒ lemj par bērna vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu;

⇒ sniedz palīdzību bērnam, kurš vēršas pēc palīdzības, ja vecāki noteikuši

nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās;

⇒ dod atļauju nepilngadīgas personas genoma izpētes veikšanai;

⇒ pieņem lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu bērniem:

Bērni, kas ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādēs un

internātskolās un par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu

atļaut šķērsot valsts robežu

8

45


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

⇒ izšķir citas vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos;

Bērni, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu ģimenes

valsts pabalsti izmaksāt personai, kas faktiski audzina

bērnu:

11

⇒ pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu par saskarsmes tiesību izmantošanu, vai

viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanu:

Bērni, par kuriem dots atzinums pēc rajona tiesas

pieprasījuma par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību:

Bērni, par kuriem dots atzinums pēc rajona tiesas

pieprasījuma par viena vecāka atsevišķas aizgādības

noteikšanu

5

1

⇒ gadījumos, kad bērna vecāki miruši vai bērns palicis bez vecāku gādības, kā arī

tad, kad bērna māte ir nepilngadīga un nav laulībā, bet tēvs bērnam nav noteicis

paternitāti, bāriņtiesa likumā noteiktajā kārtībā lemj par aizbildnības

nodibināšanu:

Aizbildnībā esošie bērni – kopā: 86

bērni, kam nodibināta aizbildnība 2003. gadā 16

Aizbildņi – kopā: 74

aizbildņi, kas iecelti 2003. gadā 13

⇒ gadījumos, kad bāriņtiesa ieceļ bērnam aizbildni, tā gādā par nepilngadīgā

mantas saraksta sastādīšanu, pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību, dara visu, ko

prasa nepilngadīgā intereses, ja nepieciešams lemj par aizbildņa atcelšanu no

pienākumu pildīšanas, aizbildnībai izbeidzoties ar lēmumu atlaiž aizbildni;

Bērni, kam 2003. gadā ar bāriņtiesas lēmumu atlaisti 11

aizbildņi – kopā:

No tiem: -bērniem sasniedzot pilngadību (18. g. v.) 9

- citi iemesli 2

⇒ kārto aizgādnības jautājumus:

⇒ lemj par lietas ierosināšanu rajona tiesā aizgādnības nodibināšanai, ja

personām, kam tas nepieciešams veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ, nav

tuvinieku;

⇒ lemj par aizgādņa iecelšanu saskaņā ar rajona tiesas spriedumu par

aizgādnības nodibināšanu

46


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Aizgādņi uz 01.01.2004. – kopā: 4

no tiem: - 2003. gadā ieceltie aizgādņi 1

2003. gadā iecelti aizgādņi mantai 1

⇒ dod atzinumu par adopciju:

⇒ notiek ģimenes izpēte;

⇒ pieņem lēmumu par personas atzīšanu (neatzīšanu) par adoptētāju;

⇒ lemj par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā;

⇒ lemj par to, ka adopcija ir bērna interesēs;

⇒ piedalās adopcijas apstiprināšanā tiesā;

⇒ lemj par adopciju uz ārvalstīm;

⇒ lemj par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā;

Ar lēmumu par adoptētājiem atzītās personas 2003.

gadā

Bērnu skaits, par kuriem 2003. gadā bāriņtiesa ir

pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir bērni

interesēs

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa 2003. gadā ir

pieņēmusi lēmumu, ka bērns adoptējams uz ārvalstīm

1

1

1

⇒ aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām

personām:

⇒ gadījumos, kas miris viens no vecākiem, gādā par atstātā mantojuma

saraksta sastādīšanu;

⇒ dod atļauju mantojuma sadalīšanai, nepilngadīgam piederošo nekustamo

īpašumu pārdošana;

⇒ ja nekustamais īpašums novērtēts ne augstāk par tūkstoti latiem, dod atauju

pārdot, ja īpašums novērtēts augstāk, lietu iesniedz izskatīšanai tiesā;

⇒ ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp nepilngadīgajiem

bērniem un vecākiem:

Lēmumi par nepilngadīgo mantisko interešu

nodrošināšanu vai aizstāvību

8

⇒ bāriņtiesa veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērnam, kurš cietis

no viena vai abu vecāku vardarbības, citu personas vardarbības, nepieciešamo

palīdzību:

Bērnu skaits , kuri cietuši no vardarbības un ierosināta

tiesvedība - kopā:

tai skaitā: seksuālā vardarbība 3

fiziskā vardarbība 1

4

47


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam

atbilstoši speciālista atzinumā norādītajam sniegti 2003.

gadā kopā:

tai skaitā dzīvesvietā: 15

tai skaitā rehabilitācijas institūcijā: 12

27

⇒ Ziņas par bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšanu 2003. gadā:

Bāriņtiesas lēmumi, kas pārsūdzēti rajona tiesā -

kopā:

no tiem:

-lēmumi par bērna

aprūpes tiesību

atņemšanu vecākiem

- atstāti

spēkā

- atcelti

1

1

Bāriņtiesas darbinieki vidēji mēnesī pieņēmuši 116 apmeklētājus ( dati precizēti no

ierakstiem apmeklētāju reģistrācijas žurnālos).

PRAKSES IESPĒJAS BĀRIŅTIESĀ

Gada laikā Kuldīgas bāriņtiesas darbinieki devuši iespēju veikt:

- Sociālā darba praksi 3 Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas studentiem.

- Juridisko darba praksi ģimenes tiesību jautājumos 3 juridiskās koledžas

Ventspils filiāles studentiem.

- Juridisko darba praksi ģimenes tiesību jautājumos 2 juridiskās koledžas

Liepājas filiāles studentiem.

PROJEKTI

Kuldīgas bāriņtiesas darbinieki ņēmuši aktīvu darbību projektu sagatavošanā un

bērnu iesaistīšanu tajos:

- Kurzemes jauniešu informētības un aktivitātes veicināšanai projekts “ Atver

durvis”.

- Darba un atpūtas nometne riska grupu bērniem un bērniem ar invalitāti.

- Projekts “ Dzīves prasmes” – Kuldīgas rajona bērniem, kuri palikuši bez

vecāku apgādības un nodoti aizbildnībā.

48


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

DALĪBA LATVIJAS BĀRIŅTIESU UN PAGASTTIESU DARBINIEKU ASOCIĀCIJĀ

2003. gada 28. februārī Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācijas

valde izskatīja Kuldīgas pilsētas bāriņtiesas 2002. gada 12. decembra lēmumu un

Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada 30. janvāra sēdes protokola izrakstu Nr.1 par

iestāšanos LBPDA un nolēma uzņemt Kuldīgas bāriņtiesu par Latvijas bāriņtiesu

un pagasttiesu darbinieku asociācijas biedriem.

Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācijas konferencē bāriņtiesas

priekšsēdētāja Vija Astaševska tika ievēlēta Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu

darbinieku asociācijas valdē.

Kuldīgas rajona bāriņtiesu un pagasttiesu priekšsēdētāji ievēlēja par Kuldīgas rajona

bāriņtiesu un pagasttiesu koordinatori Kuldīgas bāriņtiesas priekšsēdētāju Viju

Astaševsku. Vija Astaševska kā koordinatore ir ņēmusi dalību trijos Latvijas

koordinatoru semināros Rīgā.

Reizi divos mēnešos, Kuldīgas bāriņtiesas darbinieki ir organizējuši tikšanās, lai ar

semināros iegūto informāciju un citām aktualitātēm, iepazīstinātu Kuldīgas rajona

pagasttiesu un bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

49


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS FINANŠU

DARBĪBAS PĀRSKATS

50


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMU UN

IZDEVUMU RAKSTUROJUMS, ANALĪZE

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU DAĻA

Šajā sadaļā tiek raksturoti un analizēti 2003. gada budžeta ieņēmumi un

izdevumi, salīdzinot budžeta rādītājus ar 2002. gadu.

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma,

nekustamā īpašuma (par zemi, kā arī ēkām un būvēm) un azartspēļu nodokļi, nenodokļu

ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem, dažādas pašvaldību nodevas un citi ieņēmumi, kā arī valsts budžeta

mērķdotācijas.

Kuldīgas pilsētas pašvaldības 2003. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti

Ls 3`708`109, izpildīti Ls 3`717`463 jeb 101%.

Kuldīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 38 % no ieņēmumiem veido nodokļu

ieņēmumi, (skat. 1. attēlu).

Pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra 2003. gadā (%)

Saņemtie maksājumi

48%

Iedzīvotāju ienākuma

nodoklis

35%

Valsts (pašvaldību)

nodevas un maksājumi

14%

Nekustamā īpašuma

nodoklis par ēkām un

būvi

2%

Nekustamā īpašuma

nodoklis par zemi

1%

1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra 2003. gadā (%).

2003. gadā pašvaldības budžetā 35% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja

iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. Salīdzinot ar 2002.gadu, iedzīvotāju

ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par Ls 78`764 jeb 7%. Tas saistīts ar 2001.

gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kuri tiek iekasēti Valsts kasē.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi salīdzinot ar plānotajiem izpildīti 100%.

2% no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā ir nekustamā īpašuma nodokļa

maksājumi par ēkām un būvēm. Šo nodokli 2003.gadā maksāja 90 juridiskās un 30

fiziskās personas. Nekustamā īpašuma nodoklis, salīdzinot ar 2002. gadu palielinājies

par Ls 632 jeb 2%. Nodokļa plānotie ieņēmumi izpildīti par 101%.

51


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Lielākie nodokļa maksātāji 2003. gadā:

‣ SIA “Kuldīgas RPB”;

‣ SIA “Lattelekom”;

‣ VAS “Latvenergo”;

‣ Degvielas uzpildes stacija SIA “Alko”.

Pārskata perioda beigās nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parāds

sastāda Ls 25`235, kas salīdzinājumā ar 2002. gadu palielinājušies par Ls 3`151 jeb

15%.

1 % no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā ir nekustamā īpašuma

nodokļa maksājumi par zemi. Šo nodokli 2003.gadā maksāja 2`526 fiziskās un 220

juridiskās personas. Salīdzinot ar 2002.gadu kopējais nekustamā īpašuma nodokļa

maksājumi par zemi pieaudzis par Ls 3`772 jeb 11%. Nekustamā īpašuma nodokļa par

zemi ieņēmumi salīdzinot ar plānotajiem izpildīti 100% apmērā.

Kopējie fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz gada beigām

sastāda Ls 4`710, salīdzinot ar 2002. gadu palielinājušies par Ls 4`308 jeb 72%.

Juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi sastāda Ls 8`593, kas salīdzinot ar

2002. gadu samazinājušies par Ls 25`965 jeb 25%.

2003. gadā iekasētā iepriekšējā gada nekustamā īpašuma nodokļa parāda

maksājumi sastāda Ls 3`533, tajā skaitā, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un

būvēm – Ls 2`782 un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – Ls 751.

2002. gadā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi neiekasējamība sastāda 26 %

un par ēkām un būvēm - 47%, savukārt 2003. gadā neiekasējamība sarukusi līdz 0%.

Jāatzīmē, ka valstī nodokļa neiekasējamība 2003. gadā tika plānota 5% apmērā.

Ar 2000. gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi LR likumā “Par nodokļiem un

nodevām”, kuri paredz, ka pašvaldība var piedzīt nodokļu parādus bezstrīdus kārtībā.

2002. gadā Kuldīgas pilsētas pašvaldība šo likuma normu nav pielietojusi pret nodokļu

nemaksātājiem, bet nodokļu parādu piedziņa tika piemērota sākot ar 2003. gadu.

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, sodi un

sankcijas, budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi) 2003. gadā sastāda Ls 530`688

jeb 14 % no kopējiem ieņēmumiem.

Saņemtās mērķdotācijas no valsts budžeta veido 48 % no kopējiem ieņēmumiem,

jeb Ls 1`802`599, kas salīdzinot ar 2002. gadu ir samazinājušās par Ls 398`515 jeb

82%, kas saistīts ar investīciju samazinājumu Kuldīgas pašvaldībai.

2003. gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 Kuldīgas iedzīvotāju sastāda

282 lati, kas salīdzinot ar 2002. gadu ir par Ls 20 mazāk.

52


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU DAĻA

Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus –

privatizācijas fonds, autoceļu fonds, dabas resursu nodoklis, kā arī saņemtie

ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu

realizācijai.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2003.gadā plānoti Ls 233`954, plānotais izpildīts par

101% jeb Ls 236`299.

95% no speciālā budžeta ieņēmumiem ir īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi

(privatizācijas fonds, autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, pārējie speciālā

budžeta līdzekļi) un 5% ir ziedojumi un dāvinājumi, (skat. 2. attēlu).

Speciālā budžeta ieņēmumu izpildes struktūra 2003. gadā (%)

Pārējie speciālā

budžeta līdzekļi

3%

Ziedojumi un

dāvinājumi

5%

Privatizācijas fonds

17%

Dabas resursu

nodoklis

4%

Autoceļu (ielu) fonds

71%

2. attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu izpildes struktūra 2003. gadā (%).

53


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU DAĻA

2003. gadā ir izlietoti Ls 4`072`918 pamatbudžeta līdzekļu jeb 100% apmērā no

plānotajiem. 2003. gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi uz 1 Kuldīgas iedzīvotāju

sastāda Ls 309, kas salīdzinājumā ar 2002. gadu ir samazinājies par Ls 5. Līdz ar to

starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem uz 1 iedzīvotāju veidojas Ls 27 apmērā, kas

kopā šo summu gadā sastāda Ls 356`400, ko sedz pašvaldība uz sava rēķina,

pamatojums – neiekasētie nodokļiem, salīdzinājums pa gadiem izdevumi uz 1

iedzīvotāju, (skat. 1.tabulu).

Izdevumi (Ls) uz vienu iedzīvotāju no 2001.- 2003. gadam.

1.tabula

Izdevumu daļa

Izdevumi uz vienu iedzīvotāju

2001 2002 2003

Izglītība kopā pašvaldības finansējums un valsts

mērķdotācijas 127 153 171

Veselības aprūpe 0.12 49 27

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 9 9 10

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 19 30 32

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 52 52 41

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 19 13 20

Sabiedriskā kārtība un drošība , tiesību aizsardzība 2 2 2

Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 0.38 0.46 0.89

Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti pamatgrupās 5 6 5

Pavisam izdevumi 233 314 309

54


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003. gadā no Kuldīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika finansētas

16 pašvaldības iestādes, Domes struktūrvienības un daļēji finansēta veselības aprūpes

sistēma, (skat. 3.attēlu).

.

Pamatbudžeta izpildes izdevumu sadalījums 2003. gadā (%)

Veselības aprūpe

8%

Sabiedriskā kārtība un

drošība, tiesību

aizsardzība

1%

Sociālā apdrošināšana

un sociālā

nodrošināšana

3%

Izglītība kopā

pašvaldības finansējums

un valsts mērķdotācijas

55%

Dzīvokļu un komunālā

saimniecība, vides

aizsardzība

12%

Brīvais laiks, sports,

kultūra un reliģija

11%

Pārējā ekonomiskā

darbība un dienesti

1%

Pārējie izdevumi, kas

nav atspoguļoti

pamatgrupās

3%

Izpildvaras un

likumdošanas varas

institūcijas

6%

3. attēls. Pamatbudžeta izpildes izdevumu sadalījums 2003. gadā (%).

55


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMU DAĻA

Šos līdzekļus Kuldīgas pilsētas pašvaldība 2003. gadā novirzīja galvenokārt

pilsētas infrastruktūras attīstībai un pilsētai svarīgu pasākumu finansēšanai, (skat.

4.attēlu).

Kā būtiskākie finansējumi ir jāatzīmē:

No privatizācijas fonda:

Kuldīgas pilsētas Domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas uzturēšanai;

• Pašvaldības īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā;

• Piešķirts aizdevums kopsummā par Ls 6`223 pamatbudžetam ar mērķi:

Ls 2`660 – pašvaldības īpašumā esošā sociālā dzīvokļa remontam;

Ls 563 – palīdzība izdegušā dzīvokļa remontam;

Ls 3`000 – Kuldīgas E.Vīgnera mūzikas skolas pamatlīdzekļu iegādei.

No autoceļu fonda:

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana:

t.sk. ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos,

ielu satiksmes organizācijai,

ielu seguma uzturēšanai.

No dabas resursu nodokļa:

• Pilsētas sauso sadzīves atkritumu izgāztuves “Zīle” rekultivācijai;

• Augsnes sanācijai un rekultivācijas darbiem Siltumnīcu ielā 4;

Kuldīgas pilsētas Alekšupītes tīrīšana;

• Pilsētas 14 katlumāju gaisa piesārņojuma analīzēm 5 parametros;

• Piesārņoto vietu apzināšanai, izpētei un sanācijai.

No pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem:

• Dotācijas sabiedriskām organizācijām;

• Dotācijas pilsētas iedzīvotājiem.

No ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem:

• Lielāko palīdzību Kuldīgas pilsētas iedzīvotājiem sniedz sadraudzības pilsēta

Gesthahte /Vācija/, ar mērķi – mazturīgo bērnu brīvpusdienām;

• No iekšzemes juridiskām personām saņemti ziedojumi ar mērķi Kuldīgas pilsētas

svētku rīkošanai.

56


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Speciālā budžeta izpildes izdevumu sadalījums 2003. gadā (%)

Brīvais laiks, sports,

kultūra un reliģija

2%

Dzīvokļu un komunālā

saimniecība, vides

aizsardzība

17%

Sociālā apdrošināšana un

sociālā nodrošināšana

1%

Izpildvaras un

likumdošanas varas

institūcijas, finanšu lietas

3%

Transports, sakari

77%

4. attēls. Speciālā budžeta izpildes izdevumu sadalījums 2003. gadā (%).

57


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2003. GADA KOPBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM

IZGLĪTĪBA

Kopā izglītības darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei

2003.gadā ir izlietoti Ls 2`253`546 jeb Ls 171 uz vienu Kuldīgas iedzīvotāju, kas ir par

12% vairāk nekā šiem mērķiem tika izlietots no pašvaldības līdzekļiem 2002.gadā.

2003. gadā bērnu apmācībai, kuri apmeklē Kuldīgas pilsētas pašvaldības izglītības

iestādes, ir izlietots sekojošs finansējums 1 skolēnam /audzēknim/ gada kalendārajā

mēnesī:

‣ vispārizglītojošās skolās - Ls 10,50;

‣ pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs - Ls 28,83;

Kuldīgas E. Vīgnera mūzikas skolā - Ls 6,90;

Kuldīgas Vakara vidusskolā – Ls 8,75.

Skolēnu apmācībai nepieciešamo mācību grāmatu iegādei no citiem budžeta

līdzekļiem 2003. gadā izlietots Ls 11`874, kas ir par 10% vairāk kā saņemtie maksājumi

no citiem budžetiem 2002. gadā ar mērķi – grāmatu iegāde.

Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas

2003. gadā sākumskolām, pamatskolām un vidusskolām kopā ir izlietoti Ls

1`662`404 (no tiem Ls 867`494 iedalītā valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai

un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls 147`000 sastāda pārējās valsts

mērķdotācijas investīcijām), kas ir par Ls 472`440 jeb 40% līdzekļu vairāk nekā tika

izlietots 2002.gadā.

Kuldīgas pilsētā darbojas 4 vidusskolas, 1 pamatskola un 1 sākumskola.

Papildus līdzekļi no valsts budžeta piešķirti pedagoģisko darbinieku darba samaksai un

sociālā nodokļa maksājumiem. Līdzekļu pārdali un tarifikācijas apstiprina Kuldīgas

rajona padomes Izglītības pārvalde.

Budžeta laikā papildus piešķirti finanšu līdzekļi komunālo izdevumu segšanai un

avārijas remontdarbu veikšanai. No Kuldīgas rajona padomes izglītības pārvaldes

piešķirti līdzekļi skolu grāmatu fonda papildināšanai un mācību olimpiāžu

organizēšanai.

Kuldīgas pilsētas Dome 2003. gadā ar Valsts kasi parakstīja aizņēmuma līgumu

par summu, kas sastāda Ls 420`000 ar mērķi “Izglītības un infrastruktūras objektu

rekonstrukcijai, labiekārtošanai un attīstībai”, no kuriem Ls 190`000 tika ieguldīti

izglītības iestāžu rekonstrukcijai un attīstībai, t.sk.;

Kuldīgas V. Plūdoņa ģimnāzijas sporta zāles līdzfinansēšanai – Ls 130`000,

Kuldīgas V. Plūdoņa ģimnāzijas 4. stāva remontam – Ls 15`000,

Kuldīgas 2. vidusskolas renovācijas projekta līdzfinansēšanai – Ls 20`000,

58


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Kuldīgas Centra vidusskolas daļējai renovācijai – Ls 20`000,

Kuldīgas mākslas un Humanitāro Zinību skolas remontam – Ls 5`000.

Bērnu Mūzikas un Mākslas skolas

2003. gadā bērnu mūzikas un mākslas skolām ir izlietoti Ls 120`769, kas ir par

16% vairāk nekā 2002.gadā.

Kuldīgā darbojas E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola un Kuldīgas Mākslas skola.

Mūzikas skolu vidēji gadā apmeklē 206 bērni, Mākslas skolu – 182 bērni.

Papildus līdzekļi no LR Kultūras Ministrijas bērnu mūzikas skolai un mākslas skolai

piešķirti pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa maksājumiem.

Kultūras dzīvē Kuldīgā ievērojama vieta ir arī E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas

skolai, kas dod profesionālās ievirzes izglītību topošajiem mūziķiem.

Kopīgajās kultūras norisēs piedalās arī Kuldīgas mākslas skola. Mākslas skolas

audzēkņu un pedagogu darba uzlabošanā būtisks ir finansējums, kas iegūts jau otro gadu

piedaloties KKF mērķprogrammā “Vizuālās mākslas tehnoloģisko bāzu attīstība”.

2003.gadā gūts atbalsts datortehnikas un programmu iegādei, lai varētu veidot dizaina

apmācības programmas. Mākslas skolas audzēkņi ar lieliem panākumiem piedalās

konkursos un audzēkņu darbu izstādēs.

Specializētās pirmsskolas un pirmsskolas bērnu

2003. gadā pirmsskolas bērnu iestādēm izlietoti Ls 467`563, (no tiem Ls 184`498

valsts piešķirtās mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai pedagogu

darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), kas ir par 46%

vairāk nekā 2002.gadā.

Kuldīgas pilsētā 2003. gadā darbojas 4 pirmskolas bērnu iestādes. Tās vidēji gadā

apmeklē 500 bērni. Budžetā plānots, ka bērnudārzus apmeklēs 580 bērni.

Neapmeklētība saistīta ar bērnu slimošanu, vecāku zemo maksātspēju /par ēdināšanu/,

neregulāri bērnudārzu apmeklē bērni no citām pašvaldībām. Līdz ar to nav izpildīta

plānotā maksa no vecāku līdzekļiem un ēdināšanas bērnu dienu skaits.

59


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

BRĪVAIS LAIKS, SPORTS, KULTŪRA UN RELIĢIJA

Kultūra

Kultūras funkciju nodrošināšanai Kuldīgā tiek uzturētas vairākas pašvaldības

pārziņā esošas iestādes:

- Kuldīgas Galvenā bibliotēka;

- Kuldīgas Novada muzejs;

- Pašvaldības aģentūra Kuldīgas kultūras centrs.

2003. gadā vairākās iestādēs notikušas izmaiņas, iestāžu darbība bijusi intensīva

un sasniegti arī noteikti rezultāti, aizvien vairāk iekļaujoties visas Latvijas kopīgajās

kultūras un kultūrizglītības darba norisēs.

Kopā Kuldīgas kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei

2003. gadā tika izlietoti Ls 326`218 jeb Ls 25 uz vienu Kuldīgas iedzīvotāju, kas ir par

1% mazāk nekā šiem mērķiem izlietots no pašvaldības budžeta 2002. gadā.

Kultūras un sporta infrastruktūras objektiem no kredīta līdzekļiem kopsummā

2003. gadā piešķirti Ls 30`000, t.sk.:

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas remonts – Ls 10`000,

Kuldīgas Novada muzeja remonts – Ls 5`000,

P/A “Kuldīgas kultūras centra” remonts – Ls 15`000.

Muzejs

2003. gada Kuldīgas Novada muzejam piešķirtie budžeta līdzekļi sastāda Ls 70`019, jeb

aptuveni Ls 5 uz vienu Kuldīgas iedzīvotāju, kas ir par 24% vairāk nekā piešķirtie

līdzekļi 2002. gadā. No Valsts budžeta tika piešķirtas investīcijas muzeja remontam Ls

5`000 apmērā.

Bibliotēka

2003. gada Kuldīgas bibliotēkai piešķirtie budžeta līdzekļi sastāda Ls 72`411, jeb

aptuveni Ls 5 uz vienu Kuldīgas iedzīvotāju, kas ir par 23% vairāk nekā šiem mērķiem

tika izlietots no pašvaldības līdzekļiem 2002.gadā.

Kuldīgas bibliotēkā visu 2003. gadu norisinājies iepriekšējā gada nogalē

aizsāktais darbs pie Kuldīgas bibliotēkas darba uzlabošanas un struktūras

reorganizācijas atbilstoši mūsdienīgas bibliotēkas darbības kritērijiem ar mērķi – kļūt

par lietotājorientētu bibliotēku, lai realizētu izstrādāto bibliotēkas attīstības koncepciju

un priekšlikumus bibliotēkas darba uzlabošanai.

2003. gads Kuldīgas bibliotēkas vēsturē ieies kā bibliotēkas automatizācijas

sākuma gads. Tika realizēta novadpētniecības datu bāzes veidošana pilotprojekta

Kuldīgas rajona novadpētniecības materiālu krājuma saglabāšana un modernizēšana”

ietvaros.

Ar KKF mērķprogrammas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība digitālā vidē”

atbalstu realizēts projekts “Kuldīgas rajona laikraksta “Kurzemnieks” elektroniskās

60


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

versijas izveidei”. Digitalizēti 16 preses izdevumi, kas Kuldīgā izdoti no 1909.gada līdz

1957.gadam.

Īpaša nozīme tiek pievērsta jauno tehnoloģiju ieviešanai bibliotēku darbā, vienota

bibliotēku informācijas tīkla izveidei, darbinieku apmācībai, iedzīvotāju apkalpošanas

pilnveidošanai, bibliotēkas kā publiski pieejama, moderna informācijas, izglītības,

kultūras, sociālās komunikācijas un novadpētniecības centra izveidei.

2003. gada decembrī, izvērtējot Kuldīgas bibliotēkas darbību, sadarbību ar

pagastu bibliotēkām metodiskajā darbā, mainīts bibliotēkas juridiskais statuss no

vietējas nozīmes bibliotēkas uz galvenās bibliotēkas funkcijām statusu, piešķirot

nosaukumu Kuldīgas galvenā bibliotēka. Atbilstoši tam sagatavots arī nolikums, kurā

paredzētas jaunas funkcijas un darbības apjoms.

Pašvaldības aģentūra “Kuldīgas kultūras centrs”

2003. gada Kuldīgas Kultūras centram piešķirtie budžeta līdzekļi sastāda

Ls 180`661, jeb aptuveni Ls 14 uz vienu Kuldīgas iedzīvotāju, kas ir par 6% vairāk nekā

šiem mērķiem tika piešķirti no pašvaldības līdzekļiem 2002. gadā. Budžeta gada laikā

piešķirti papildus līdzekļi Kultūras centra remontdarbiem Ls 12`919 apmērā.

Iestādes darbā 2003.gada sākuma tika veikts viss nepieciešamais, lai Kuldīgas

kultūras nams uzsāktu savu darbību ar daudz lielāku atbildību un plašākām funkcijām.

Par oficiālo Kuldīgas pašvaldības aģentūras “Kuldīgas kultūras centrs” dzimšanas

dienu var uzskatīt 2003. gada 1. februāri. Visu 2003. gadu aģentūrā notikušas

pārmaiņas, lai iespējami labāk realizētu uzticētās funkcijas:

- organizēt atpūtas, izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika pavadīšanas

pasākumus Kuldīgas pilsētā,

- sniegt publiskos pakalpojumus kultūras, kino izrādīšanas, reklāmas un citās

sabiedrisko attiecību jomās,

- nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu un

jaunrades procesu attīstīšanu u.c. funkcijas savas kompetences ietvaros.

Nav izdevies pilnībā atrisināt jautājumus, kas saistīti ar kino izrādīšanu Kuldīgas

pilsētā, pie tā darbs jāturpina nākamajā gadā.

Sports

Kopā sporta darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu atbalstam, izvirzīto uzdevumu

izpildei 2003. gadā ir izlietots Ls 95`638, kas ir par 71% vairāk nekā šiem mērķiem tika

izlietots no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2002. gadā.

Domes pakļautībā atrodas pašvaldības aģentūra “Sports”. Faktiskais budžeta apjoms ir

vienāds ar plānoto gadam. Gada laikā piešķirti papildus budžeta līdzekļi Ls 4`300 sporta

pasākumu organizēšanai un pašvaldības kredīta līdzekļi sporta objekta rekonstrukcijai

Ls 25`000.

Viens no vērienīgākajiem ieguvumiem visiem kuldīdzniekiem ir gada beigās atklāta

Sporta halle, kas tika finansēta daļēji no Valsts investīcijām un kā līdzfinansējums no

61


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Kuldīgas pilsētas domes kredīta līdzekļiem. Kopējās izmaksas Sporta hallei sastāda

Ls 668`751.

P/I “Sports” gada beigās tika noformēts aizņēmums no A/S “Latvijas Unibanka”

Kuldīgas pilsētas sporta zāles remonta pabeigšanai un labiekārtošanai. Saskaņā ar

Domes 30.10.2003. lēmumu (prot.Nr.15.,p.1.), kopsummā par Ls 15`000 ar atmaksas

termiņu līdz 2013. gada 14. novembrim. Kredīta nodrošinājums nekustamā īpašuma ķīla

– sporta zāle Kuldīgā, Virkas ielā 13.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālai apdrošināšanai un sociālai nodrošināšanai no pašvaldības budžeta 2003.

gadā tika piešķirti Ls 125`755 jeb 10 lati uz 1 pilsētas iedzīvotāju. No minētiem

līdzekļiem 87% jeb Ls 109`362 tika novirzīti pabalstu, kompensāciju un sociālās

palīdzības veidā trūcīgajiem pilsētas iedzīvotājiem konkrētiem mērķiem un sociālās

aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz sociālās aprūpes iestādes, kas neapgādā

iedzīvotājus ar apmešanās vietām. 5% jeb Ls 5`186 tika piešķirti līdzekļi pārējām

sociālās aprūpes iestādēm un pasākumiem, kas nav minēti iepriekš, 9% jeb

Ls 11`207 - bāriņtiesai. Kopumā no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika piešķirti vairāk

par 4% nekā 2002. gadā.

VESELĪBAS APRŪPE

Kuldīgas pilsētas pašvaldība veselības aprūpei 2003. gadā kā mērķdotāciju

saņēma Valsts finansējumu Ls 304`568 apmērā Kuldīgas slimnīcas rekonstrukcijai.

Savukārt pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi kā līdzfinansējums slimnīcas objekta

pabeigšanai sastāda Ls 50`000.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Sabiedriskai kārtībai un drošībai jeb Pašvaldības policijai 2003. gadā tika

piešķirti līdzekļi Ls 25`434 apmērā jeb 2 lati uz 1 pilsētas iedzīvotāju, kas salīdzinot ar

2002. gadu ir vienādā apmērā.

Pateicoties aktīvam pašvaldības policijas darbam, iedzīvotāji un viesi ir kļuvuši

apzinīgāki, par ko liecina administratīvo pārkāpumu skaits, kam sastādīti protokoli

salīdzinot ar 2002. gadu ir samazinājies pilsētā par 29%. Arī iesniegumi un sūdzības

2003. gadā samazinājušās par 17%, salīdzinot ar 2002. gadu.

62


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Kopā dzīvokļu un komunālās saimniecības iestāžu darbības nodrošināšanai un

izvirzīto uzdevumu izpildei 2003. gadā ir izlietoti Ls 542`631 jeb 41 lats uz 1 Kuldīgas

pilsētas iedzīvotāju. No pamatbudžeta līdzekļiem - Ls 542`631 un no speciālā budžeta

līdzekļiem Ls 38`359. Dzīvokļu un komunālai saimniecībai tika izlietoti 2003. gadā Ls

449`937, ielu apgaismojumam Ls 20`357, sanitāriem pasākumi, ietverot vides

aizsardzības pasākumus – Ls 72`337. Ielu infrastruktūras rekonstrukcijai un

labiekārtošanai no kredīta līdzekļiem tika piešķirti – Ls 125`000.

TŪRISMS

Tūrisma nozare ir viena no pilsētas prioritātēm. 2003. gadā no pašvaldības

budžeta līdzekļi Ls 11`760 tika izlietoti atbilstoši izvirzītajām prioritātēm tūrisma tēla

popularizēšanai un tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai. Finansējums

2003. gadā piešķirts par 95% lielāks nekā 2002. gadā. Kuldīgas Tūrisma informācijas

centrs veido sabiedriskās attiecības un Kuldīgas pilsētas tēlu. Veic sadarbību ar tūrisma

organizācijām Latvijā un ārzemēs, kā arī izstrādā un veido starptautiskus projektus, kas

veicina tālāku pilsētas infrastruktūras attīstību. Viens no galvenajiem Tūrisma

informācijas centra darbībām, kas veicina pilsētas kultūras attīstību ir dažādu pasākumu

organizēšana un līdzdalība kultūras – tūrisma pasākumu rīkošana. Tiek veicināti

Kuldīgas rajona mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu attīstības veicināšana, kursi,

apmācības, uzņēmumu bezmaksas konsultācijas kā arī dažādi pieredzes apmaiņas

braucienu organizēšana Kuldīgas rajona pašvaldībām un tūrisma uzņēmējiem.

VISPĀRĒJO VALDĪBAS DIENESTU FINANSĒŠANA - IZPILDVARA.

Kopā izpildvaras darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2003.gadā ir

izlietoti Ls 266`761, kas ir par 57% vairāk nekā 2002. gadā, kas saistīts ar Domes

struktūrvienību apvienošanu zem izpildvaras budžeta.

Izvērtējot 2003. gada budžeta situāciju kopumā, pēc veiktās analīzes var secināt,

ka Kuldīgas pilsētas budžets ir sabalansēts, bet pieticīgs. Lai pilsētā veiktu attīstības

projektus ir nepieciešami kredīta līdzekļi, jo par Valsts piešķirtajām dotācijām un

mērķdotācijām investīcijām pašvaldība var veikt tikai patstāvīgās funkcijas, aizmirstot

pilsētas attīstību.

63


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Kuldīgu par vienu no visskaistākajām Latvijas pilsētām izveidojusi daba un

vēsture. Te, iepretī ordeņa pils drupām, stāvā dolomīta krastā šalc Latvijas platākais

ūdenskritums – gandrīz divu metru augstā Ventas rumba.

Kuldīgai vienlaikus piemīt senas amatnieku un tirgotāju pilsētas tradīcijas un

tuvējo lauku rimtais dzīves plūdums.

Kuldīga, šī pilsēta, par kuru katram, kas viņā iebrauc pirmo reizi, paliek tāds

iespaids, ka visi šo pilsētu jau redzējuši. Tas, jādomā, ir Ventas rumbas un Kurzemes

hercogu dēļ, jo ģeogrāfijas un vēstures stundās skolās par Kuldīgu stāstīts vairāk nekā

par jebkuru citu Kurzemes pilsētu”.

Kuldīgas pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un

nolikumu “Kuldīgas pilsētas domes nolikums” (apstiprināts ar 2001.gada

26. jūnija lēmuma prot.Nr.12.,p.7.). Kuldīgas pilsētas Domes sastāvs ievēlēts pašvaldību

vēlēšanās 2001. gada 11. martā, kas sastāv no 11 deputātiem.

Kuldīgas pilsētas pašvaldība pilda likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

Pašvaldības budžets kalpo vairākiem mērķiem:

‣ izsaka politiskus lēmumus un prioritātes pašvaldības darbībai

saimnieciskajam gadam;

‣ ir ceļvedis un rokasgrāmata politikas, prioritāšu un pakalpojumu īstenošanai

un izpildei saimnieciskajā gadā;

‣ nodrošina pašvaldības finanšu kontroli un salīdzināšanas iespējas;

‣ ir finanšu vadības instruments investīciju un aizņēmumu lēmumu

pieņemšanai;

‣ veic komunikācijas funkciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, starp

pašvaldības politiķiem un izpildinstitūcijām, starp pašvaldību un citu valsts

pārvaldes līmeņu institūcijām.

Pašvaldības funkciju realizēšanai Kuldīgas pilsētas Dome ir izveidojusi gan

pašvaldības iestādes, pašvaldības uzņēmumus, gan arī tādas organizācijas, kur dome

kopā ar citiem īpašniekiem ir šīs organizācijas dalībnieki.

Pašvaldības budžeta iestādes, kurām ir juridiskas personas statuss, un kuras

darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem nolikumiem:

Kuldīgas pilsētas PII “Cīrulītis”,

Kuldīgas pilsētas PII “Taurenītis ”,

Kuldīgas pilsētas PII “Ābelīte”,

Kuldīgas pilsētas PII “Bitīte”,

• V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,

Kuldīgas 2.vidusskola,

Kuldīgas Centra vidusskola,

Kuldīgas pilsētas Pamatskola,

Kuldīgas Pilsētas alternatīvā sākumskola,

64


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību skola,

• E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,

• Pašvaldības aģentūra “Kuldīgas Kultūras centrs” ,

Kuldīgas Galvenā bibliotēka,

Kuldīgas Novada muzejs,

• Pašvaldības iestāde “Sports” ,

• Pašvaldības iestāde “Kuldīgas namsaimnieks”.

Pašvaldības kapitālsabiedrības, kurām ir juridiskas personas statuss, un kuras

darbojas saskaņā ar statūtiem:

• SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – domes ieguldījuma uzskaites vērtība gada

beigās - Ls 67`126, reģistrācijas datums Komercreģistrā kā kapitālsabiedrība

24.04.2003.

• SIA “Kuldīgas ūdens” – domes ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās

Ls 996`228, reģistrācijas datums Komercreģistrā kā kapitālsabiedrība 22.05.2003.

• SIA “Kuldīgas siltumtīkli” – domes ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās

Ls 73`661.

• SIA “Kuldīgas slimnīca” – domes ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās

Ls 422`242, reģistrācijas datums Komercreģistrā kā kapitālsabiedrība 05.12.2003.

• SIA “Kuldīgas rajona slimnīca” - domes ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās

Ls 2`380`411.

‣ Pašvaldības līdzdalība organizācijās:

• B/O “Kuldīgas televīzijas sabiedrība” – līdzdalības kapitāls Ls 2`400;

• B/O “Informācijas un tūrisma koordinācijas centrs” – līdzdalības kapitāls

Ls 1`050;

• SIA “Pārventas parks” – līdzdalības kapitāls Ls 2`000;

• B/O SIA “Ventas ieleja” – līdzdalības kapitāls Ls 1`000;

• B/O “Kuldīgas avīze” – izslēgts no Uzņēmuma reģistra 2003. gadā.

Kuldīgas pilsētas Domē ir pieņemti un spēkā ir :

Domes nolikums, Darba samaksas nolikums, Domes struktūrvienību nolikumi, saistošie

noteikumi, administrācijas darbinieku štatu saraksts, iekšējās darba kārtības noteikumi,

slēgti līgumi, apstiprināti maksas pakalpojumu izcenojumi, kontu plāns, u.c.

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas

veidojas no juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem pašvaldības budžetā,

valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām, kredītiem, vietējām nodevām un citiem

maksājumiem, pašvaldību budžetā ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no

pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības,

juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem.

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt

65


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

pieejamos finansu līdzekļus attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un

uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Tā kā nepieciešamība vienmēr

pārsniedz pieejamos resursus, budžeta process nozīmē izvēles veikšanu un lēmuma

pieņemšanu.

66


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PAR KULDĪGAS PILSĒTAI IZSNIEGTAJIEM AIZDEVUMIEM UN

GALVOJUMIEM.

Valsts Kases aizdevums Ls 420`000 /noteikta 5,47% likme/ apmērā - projekta

Kuldīgas pilsētas infrastruktūras objektu rekonstrukcijai” realizācijai. Saskaņā ar

Domes 27.02.2003. lēmumu (prot.Nr.2.p.53.) ar atmaksas termiņu, kas jāveic laika

periodā no 2004. gada 20. marta līdz 2013. gada 20. martam. Kredīts tika paredzēts

izmantot sekojošu objektu realizācijai, kas arī līdz 2003. gada beigām tika īstenots:

• Izglītības infrastruktūras objektiem - Ls 190`000, t.sk.;

Kuldīgas V. Plūdoņa ģimnāzijas sporta zāles līdzfinansēšanai – Ls 130`000,

Kuldīgas V. Plūdoņa ģimnāzijas 4. stāva remontam – Ls 15`000,

Kuldīgas 2. vidusskolas renovācijas projekta līdzfinansēšanai – Ls 20`000,

Kuldīgas Centra vidusskolas daļējai renovācijai – Ls 20`000,

Kuldīgas mākslas un Humanitāro Zinību skolas remontam – Ls 5`000.

• Kultūras un sporta infrastruktūras objektiem - Ls 55`000, t.sk.:

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas remonts – Ls 10`000,

Kuldīgas Novada muzeja remonts – Ls 5`000,

P/A “Kuldīgas kultūras centra” remonts – Ls 15`000,

P/I “Sports” objektu rekonstrukcija – Ls 25`000.

• Veselības aprūpes objektiem – Ls 50`000, t.sk.:

Pašvaldības SIA “Kuldīgas rajona slimnīca”būvniecības līdzfinansēšanai –

Ls 50`000.

• Ielu infrastruktūras rekonstrukcijai un labiekārtošanai – Ls 125`000.

Valsts Kases īstermiņa aizdevums Ls 50`000 /noteikta 3,71% likme/ finanšu un

budžeta vadībai.

Sakarā ar to, ka gada sākumā netiek plānots straujš budžeta ieņēmumu pieaugums, no

Domes neatkarīgu apsvērumu dēļ, bet ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, lai

nodrošinātu elementārās pašvaldības funkcijas, saskaņā ar Domes 06.02.2003.

lēmumu (prot.Nr.3.,p.1.) tika noslēgts līgums ar Valsts kasi par īstermiņa kredītu Ls

50`000 apmērā ar atmaksas termiņu līdz 2003. gada 20. decembrim.

‣ P/I “Sports” aizņēmums no A/S “Latvijas Unibanka” Kuldīgas pilsētas sporta

zāles remonta pabeigšanai un labiekārtošanai.

Saskaņā ar Domes 30.10.2003. lēmumu (prot.Nr.15.,p.1.), kopsummā par Ls 15`000

ar atmaksas termiņu līdz 2013. gada 14. novembrim. Kredīta nodrošinājums nekustamā

īpašuma ķīla – sporta zāle Kuldīgā, Virkas ielā 13.

67


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

‣ P/I “Kuldīgas namsaimnieks” aizņēmums no A/S “Latvijas Hipotēku un zemes

bankas” dzīvojamo māju Kuldīgā Gaismas ielā - 7 renovācijai, kopsummā par

Ls 24`000. Kredīta ņēmēji ir dzīvokļu īpašnieki, savukārt kā pilnvarotā

juridiskā persona kredīta ņemšanai ir P/I “Kuldīgas namsaimnieks”.

Kredīta nodrošinājums nekustamā īpašuma ķīla – dzīvojamā māja Kuldīgā Gaismas

ielā - 7. Līgums noslēgts 02.10.2003., līgumā noteiktā aizdevuma summa nav

saņemta pārskata gadā.

‣ Galvojums Kuldīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumam SIA “Kuldīgas

siltumtīkli” kurināmā iegādei 2002./2003.g. apkures sezonas nodrošināšanai.

Kopsummā par Ls 50`000. Aizdevējs – A/S “NORD/LB Latvija” ar aizdevuma

atmaksas termiņu, kas jāveic gada laikā līdz 2004. gada 21. augustam. Kredīta atmaksa

tiek garantēta no SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ieņēmumiem.

68


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

2. tabula

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2003. GADA PAMATBUDŽETA

IZPILDE

Latos

Klasifikācijas

kods

Rādītāji

Rindas

kods

Apstiprinātais

2003. gada

budžeta plāns

2003. gada

budžeta izpilde

1 2 3 4 5

IEŅĒMUMI KOPĀ 1 3 708 109 3 717 463

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 3 1896 054 1 914 864

Nodokļu ieņēmumi - kopā 5 1 301 067 1 300 856

Tiešie nodokļi 7 1 375 091 1 375 459

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9 1 282 031 1 282 031

t.sk. saņemts iepriekšējā gadā nesadalītais atlikums no

Valsts kases sadales konta 11 33 465 33 465

saņemts no valsts kases sadales konta no tekošā gada

ieņēmumiem 13 1 248 566 1 248 566

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 23 93 060 93 428

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 25 93 060 93 428

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 27 38 570 38 266

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā

4.1.1.1.

gada ieņēmumi 29 37 870 37 515

4.1.1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu

parāda maksājumi 31 700 751

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 33 54 490 55 162

nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā

4.1.2.1.

saimnieciskā gada ieņēmumi 35 51 708 52 380

4.1.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo

gadu parāda maksājumi 37 2 782 2 782

Nodokļi atsevišķiem pakalpojumu veidiem 43 8 100 8 717

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 45 8 100 8 717

Nenodokļu ieņēmumi 49 512 863 530 688

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 55 343 661 348 281

Valsts nodeva un maksājumi par speciālu atļauju (licenču)

9.2.0.0. izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības

dokumentu reģistrāciju 57 0 462

9.4.0.0.

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldību

budžetā 59 15 279 14 827

9.4.1.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldību budžetā 61 1 915 1 510

9.4.2.0. Pašvaldību nodevas 63 13 364 13 317

9.5.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 65 328 382 332 992

9.5.1.0.

Maksa par izglītības pasākumiem

67 18 731 18 669

9.5.4.0. Ieņēmumi par nomu un īri 73 134 875 134 875

69


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

9.5.6.0. Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas

pakalpojumiem 75 174 776 179 448

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 83 2 000 2 070

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 85 122 202 119 837

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nekustamā īpašuma

13.0.0.0.

pārdošanas

101

45 000 60 500

Saņemtie maksājumi

111 1 812 055 1 802 599

18.1.2.0. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 113 204 228 202 181

18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu

sniegtiem pakalpojumiem 115 197 199 195 152

18.1.2.3. Pārējie norēķini un maksājumi 119 7 029 7 029

18.2.0.0. Maksājumi no valsts pamatbudžeta 121 1 607 827 1 600 418

18.2.2.0. Mērķdotācijas 129 1 484 231 1 484 190

18.2.2.4. Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām 137 456 568 456 527

18.2.2.5. Mērķdotācijas pašvaldībām saņemtas no rajona padomēm 139 1 027 663 1 027 663

18.2.4.0.

Maksājumi no valsts budžeta iestādēm

pašvaldībām

157

IZDEVUMI KOPĀ PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

UN NORĒĶINI

123 596

116 228

179 4 073 389 4 072 918

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 181 4 044 906

4 043 340

01.000. Vispārējie valdības dienesti 183 264 133 266 761

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība - Pašvaldības policija 713 25 845 25 434

04.000. Izglītība 1093 2 262 091 2 253 546

04.110.

Pirmsskolas bērnu iestādes 1245 469 422

467 563

04.211. Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas 1397 1 666 217 1 662 404

04.421.

Bērnu mūzikas un mākslas skolas 1929 119 613

120 769

04.423. Pārējie izglītības pasākumi 2081 6 839 2 810

05.000. Veselības aprūpe 2411 354 568 354 582

05.100.

Slimnīcas 2487 354 568 354 582

06.000. Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 3475 125 480 125 755

06.150. Valsts sociālie pabalsti, kompensācijas un sociālā palīdzība 3627 80 62

105 658

06.251. Sociālās palīdzības dienesti 4083

109 300

Pārējās sociālās aprūpes iestādes un pasākumi, kas nav

4159 8 419 5 186

06.260. klasificēti iepriekš

06.320. Bāriņtiesa un pagasttiesa 4311 11 323 11 207

07.000. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 4387 545 774 542 631

07.100. Dzīvokļu un komunālā saimniecība 4463 466 394 449 937

07.300. Sanitārie pasākumi, ietverot vides aizsardzības pasākumus 4615 59 143 72 337

07.400. Ielu apgaismošana 4691 20 237 20 357

08.000. Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 4843 413 298 424 756

70


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

08. 120. Sporta pasākumi 4995 4 000 3 891

08.130. Pārējās sporta iestādes 5071 89 806 91 747

08.210. Bibliotēka 5299 72 254 72 411

08.220. Muzeji un izstādes 5375 68 559 70 019

08.230. Kultūras pilis, nami, klubi 5451

168 553 180 661

08.250. Kultūras pasākumi un mākslas priekšmetu iegāde 5603 7 226 3 127

08.311. Radio 5983 260 260

08.312 Televīzija 6059 2 640 2 640

13. 000. Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 8035 11 710 11 760

13. 200. Tūrisms 8187 11 710 11 760

14.000. Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti pamatgrupās 8491 42 007 38 115

14.180. Pašvaldību parādu procentu nomaksa 8567 29 169 29 107

14.300. Citu valdības līmeņu maksājumi un norēķini 8589 28 483 29 578

Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem

14.321.

pakalpojumiem

8641 12 611 13 621

Norēķini ar citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu

14.322.

sniegtajiem pakalpojumiem

8667 15 872 15 957

14.500. Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās 8803 12 838 9 008

PAVISAM IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS

FUNKCIJĀM UN NORĒĶINI

8955 4 073 389 4 072 918

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 9043 -365 280 -355 455

Finansēšana 9045 365 280 355 455

Iekšējā finansēšana 9047 410 499 400 674

1. No citām valsts pārvaldes struktūrām 9049 343 040 343 040

1.2. No citiem valsts pārvaldes līmeņiem (no Valsts kases) 9053 343 040 343 040

2. Budžeta līdzekļu izmaiņas 9055 43 499 28 799

2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 9057 65 344 65 344

2.2. Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 9059 21 845 36 545

3. No Komercbankām 9061 15 000 14 875

4. Pārējā iekšējā finansēšana 9063 8 960 13 960

Ārējā finansēšana 9065 -45 219 -45 219

1. Finansējums ar Valsts kases starpniecību 9067 -43 690 -43 690

2. Pārējā ārējā finansēšana 9069 -1 529 -1 529

71


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2003. GADA SPECIĀLĀ

BUDŽETA IZPILDE

Latos

3. tabula

Klasifikācijas

kods

Rādītāji

Rindas

kods

Apstiprinātais

2003. gada

budžeta plāns

2003. gada

budžeta izpilde

1 2 3 4 5

PRIVATIZĀCIJAS FONDS

IEŅĒMUMI - KOPĀ 1 42 995 42 654

IZDEVUMI - KOPĀ 9 22 940 22 199

1. Uzturēšanas izdevumi 11 19 692 17 973

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 13 19 692 17 973

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 63 3 248 4 226

4000 Kapitālie izdevumi 65 3 248 4 226

8000 BUDŽETA AIZDEVUMI UN ATMAKSAS 81 9 053 9 453

8100 Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi 83 11 640 11 640

8200 Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksas 89 2 587 2 187

Budžeta fiskālais deficīts vai pārpalikums 97 11 002 11 002

Finansēšana 99 -11 002 -11 002

2. Budžeta līdzekļu apjoma izmaiņas 107 998 998

2.1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 109 2 705 2 705

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 111 1 707 1 707

4. Pārējā iekšējā finansēšana 115 -12 000 -12 000

AUTOCEĻU FONDS

IEŅĒMUMI - KOPĀ 117 168 122 168 123

Transferta ieņēmumi no rajona padomes - valsts budžeta

18.1.2.0. mērķdotācija autoceļu (ielu) fondiem 123 168 087 168 087

9.5.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 133 35 36

IZDEVUMI - KOPĀ

141 164 472 164 473

1. Uzturēšanas izdevumi 143 137 220 137 221

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 145 129 020 129 021

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 195 27 252 27 252

4000 Kapitālie izdevumi 197 27 252 27 252

Budžeta fiskālais deficīts vai pārpalikums 229 3 650 3 650

Finansēšana 231 -3 650 -3 650

2. Budžeta līdzekļu apjoma izmaiņas 239 -3 650 -3 650

2.1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 241 0 0

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 243 3 650 3 650

DABAS RESURSU NODOKLIS

IEŅĒMUMI - KOPĀ 249 6 776 8 365

IZDEVUMI - KOPĀ 255 4 841 6 430

72


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

1. Uzturēšanas izdevumi 257 4 841 6 430

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 259 4 841 6 430

Budžeta fiskālais deficīts vai pārpalikums 343 1 935 1 935

Finansēšana 345 -1 935 -1 935

2. Budžeta līdzekļu izmaiņas 353 -1 935 -1 935

2.1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 355 1 591 1 591

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 357 3 526 3 526

PĀRĒJIE SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻI

IEŅĒMUMI - KOPĀ 481 4 145 6 281

IZDEVUMI - KOPĀ 497 7 862 9 998

1. Uzturēšanas izdevumi 499 7 862 9 998

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 501 7 862 9 998

8000 BUDŽETA AIZDEVUMI UN ATMAKSAS 569 0 0

8100 Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi 571 2 500 2 500

8200 Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksa 577 2 500 2 500

Budžeta fiskālais deficīts vai pārpalikums 585 -3 717 -3 717

Finansēšana 587 3 717 3 717

2. Budžeta līdzekļu izmaiņas 595 5 855 5 855

2.1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 597 5 855 5 855

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 599 0 0

4. Pārejā iekšējā finansēšana 603 -2 138 -2 138

KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻI

IEŅĒMUMI - KOPĀ 605 222 038 225 423

IZDEVUMI - KOPĀ 629 200 115 203 100

1. Uzturēšanas izdevumi 631 169 615 171 622

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 633 161 415 163 422

3000 Subsīdijas un dotācijas 669 8 200 8 200

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 683 30 500 31 478

4000 Kapitālie izdevumi 685 30 500 31 478

8000 BUDŽETA AIZDEVUMI UN ATMAKSAS 701 9 053 9 453

Budžeta fiskālais deficīts vai pārpalikums 717 12 870 12 870

Finansēšana 719 -12 870 -12 870

Budžeta līdzekļu izmaiņas 727 1 268 1 268

2.1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 729 10 151 10 151

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 731 8 883 8 883

4. Pārejā iekšējā finansēšana 735 -14 138 -14 138

73


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

4. tabula

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZPILDE PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Klasifikācijas

kods

Valdības funkcijas nosaukums

Rindas

kods

Apstiprinātais

2003. gada budžeta

plāns

Latos

2003. gada

budžeta izpilde

1 2 3 4 5

IZDEVUMI - KOPĀ 001 209 168 212 553

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas, finanšu lietas,

01.000. ārlietas 002 4 714 4 714

06.000. Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 007 1 507 1 507

07.000. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 008 34 973 38 359

08.000. Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 009 3 500 3 500

12.000. Transports, sakari 013 164 474 164 473

74


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PĀRSKATS PAR ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU

IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM

5. tabula

Latos

Klasifikācijas

kods

Valdības funkcijas nosaukums

Rindas

kods

Apstiprinātais

2003. gada

budžeta plāns

2003. gada

budžeta izpilde

1 2 3 4 5

04.000 Izglītība

IEŅĒMUMI - KOPĀ

120 11 916 10 876

1.1. No iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām 122 2 455 1 034

1.2. No ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām 123 9 461 9 842

IZDEVUMI - KOPĀ 126 12 585 11 545

1. Uzturēšanas izdevumi 127 12 585 11 545

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 128 12 053 11 177

3000 Subsīdijas un dotācijas 139 532 368

PAVISAM IZDEVUMI, TĪRIE AIZDEVUMI 154 12 585 11 545

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 155 -669 -669

Finansēšana 156 669 669

1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 157 764 764

2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 158 95 95

05.000 Veselības aprūpe

IEŅĒMUMI - KOPĀ

159 5 000 5 000

1.1. No iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām 161 5 000 5 000

IZDEVUMI - KOPĀ 165 5 000 5 000

1. Uzturēšanas izdevumi 166 5 000 5 000

3000 Subsīdijas un dotācijas 178 5 000 5 000

PAVISAM IZDEVUMI, TĪRIE AIZDEVUMI 193 5 000 5 000

75


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

6.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

IEŅĒMUMI - KOPĀ

198 7 539 7 146

1.1. No iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām 200 0 7

1.2. No ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām 201 7 539 7 139

IZDEVUMI - KOPĀ 204 8 000 8 033

1. Uzturēšanas izdevumi 205 7 790 7 823

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 206 1 322 1 322

3000 Subsīdijas un dotācijas 217 6 468 6 501

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 223 210 210

4000 Kapitālie izdevumi 224 210 210

PAVISAM IZDEVUMI, TĪRIE AIZDEVUMI 232 8 000 8 033

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 233 -461 -887

Finansēšana 234 461 887

1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 235 3 211 3 211

2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 236 2 750 2 324

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

IEŅĒMUMI - KOPĀ 276 2 545 3 220

1.1. No iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām 278 2 545 3 220

IZDEVUMI - KOPĀ 282 2 655 2 904

1. Uzturēšanas izdevumi 283 2 655 2 904

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 284 2 255 2 504

3000 Subsīdijas un dotācijas 295 400 400

PAVISAM IZDEVUMI, TĪRIE AIZDEVUMI 310 2 655 2 904

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 311 -110 316

Finansēšana 312 110 -316

1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 313 111 111

2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 314 1 427

Pavisam saņemto dāvinājumu izlietojums pēc valdības funkcijām

IEŅĒMUMI - KOPĀ 549 27 000 26 242

1.1. No iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām 551 10 000 9 261

1.2. No ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām 552 17 000 16 981

IZDEVUMI - KOPĀ 555 28 240 27 482

1. Uzturēšanas izdevumi 556 28 030 27 272

1000 Kārtējie izdevumi - kopā 557 15 630 15 003

3000 Subsīdijas un dotācijas 568 12 400 12 269

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 574 210 210

4000 Kapitālie izdevumi 575 210 210

PAVISAM IZDEVUMI, TĪRIE AIZDEVUMI 583 28 240 27 482

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 584 -1 240 -1 240

Finansēšana 585 1 240 1 240

1. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 586 4 086 4 086

2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 587 2 846 2 846

76


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BILANCE

UZ 2003. GADA 31. DECEMBRI

6.1. tabula

AKTĪVS

Piezīmes

Nr.

Rindas

kods

Uz pārskata

perioda beigām

Uz pārskata

gada sākumu

1 2 3 4 5

I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā 1. 010 7 454 10 994

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas

tiesības 3. 030 7 454 10 994

2. Pamatlīdzekļi - kopā 6. 060 6 429 362 7 029 949

1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 7. 070 4 665 760 4 623 762

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 8. 080 454 057 1 394 419

3. Pārējie pamatlīdzekļi 9. 090 444 460 470 997

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības

objektu izmaksas 10. 100 861 009 540 771

5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 11. 110 4 076 0

3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi - kopā 12. 120 3 955 410 3 612 630

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 13. 130 3 947 460 3 517 244

2. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 14. 140 6 450 6 800

3. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem 15. 150 0 4 000

6. Pārējie aizdevumi 18. 180 1 500 84 586

I iedaļas kopsumma 20. 200 10 392 226 10 653 573

II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

1. Krājumi - kopā 21. 210 210 882 195 496

1. Izejvielas un materiāli 22. 220 14 610 16 410

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 24. 240 1 265 1 358

6. Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un

dažāda specifiska lietošanas veida inventārs 27. 270 195 007 177 728

3. Norēķini par prasībām (debitoriem) 29. 290 226 959 62 880

4. Nākamo periodu izdevumi 30. 300 4 448 4 364

6. Naudas līdzekļi - kopā 32. 320 48 277 79 584

1. Kase 33. 330 2 315 2 898

2. Pamatbudžeta konti 34. 340 34 230 62 462

3. Speciālā budžeta konti 35. 350 8 883 10 135

4. Dāvinājumu konti 36. 360 2 846 4 086

7. Īpašu norēķinu formu konti 39. 390 3 3

II iedaļas kopsumma 41. 410 490 566 342 324

Bilance 42. 420 10 882 792 10 995 897

77


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

6.2. tabula

PASĪVS

Piezīmes

Nr.

Rindas

kods

Uz pārskata

perioda beigām

Uz pārskata

gada sākumu

1 2 3 4 5

I. PAŠU KAPITĀLS

1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa

ieguldījumu pārvērtēšana 43. 430 78 594 036 7 182 911

pamatlīdzekļu fonds 44. 440 2 269 653 1 496 759

pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls 45. 450 6 269 736 5 669 185

ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 46. 460 254 647 16 967

3. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts 48. 480 2 716 380 94 159

pamatbudžeta 49. 490 2 537 457 41 982

speciālā budžeta 50. 500 160 720 36 197

saņemto ziedojumu un dāvinājumu 51. 510 18 203 15 980

4. Budžeta gada (perioda) izpildes rezultāts 53. 530 -1 734 848 2 622 221

pamatbudžeta 54. 540 -1 774 476 2 494 311

speciālā budžeta 55. 550 31 983 124 523

saņemto ziedojumu un dāvinājumu 56. 560 7 645 3 387

I iedaļas kopsumma 58. 580 9 575 568 9 899 291

II. KREDITORI

1. Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 59. 590 825 640 695 738

2. Norēķini par saņemtajiem avansiem 60. 600 0 4

3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 61. 610 344 391 297 869

5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu 63. 630 14 875 0

6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem

(izņemot nodokļus) 64. 640 53 578 44 554

7. Norēķini par nodokļiem 65. 650 68 740 58 441

II iedaļas kopsumma

(590+600+610+620+630+640+650+660) 67. 670 1 307 224 1 096 606

Bilance (580+670) 68. 680 10 882 792 10 995 897

6.3. tabula

ZEMBILANCES KONTI

Piezīmes

Nr.

Rindas

kods

Uz pārskata

perioda beigām

Uz pārskata

gada sākumu

1 2 3 4 5

Atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un materiālās vērtības 70. 700 1 322 0

Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi 71. 710 182 421 2 997

Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie

līgumi 72. 720 637 292 533 792

78


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PĀRSKATS PAR SAISTĪBU APJOMIEM

7. tabula

Latos

Konta

Nr.

Debitori un kreditori pa bilances posteņiem

Rindas

kods

Uz pārskata

perioda beigām

Uz pārskata

gada sākumu

1 2 3 4 5

DEBITORI

2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 20 75 425 52 007

2340 Radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādi 70 49 500 0

2350 Norēķini ar ISPA, SAPARD un citiem debitoriem 80 83 887 3 656

2360 Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem 130 13 405 1 436

2380 Norēķini par prasībām pret personālu un studentu kreditēšanu 150 4 540 5 770

2390 Pārmaksātie nodokļi (iepriekš samaksātie nodokļi) 200 202 11

Norēķini par prasībām - kopā (debitori) 250 226 959 62 880

Debitori 260 2 749 3 525

t.sk. Valsts uzņēmumi 280 0 75

Pašvaldību uzņēmumi 290 670 3 450

Pašvaldību budžeta iestādes 310 2 079 0

KREDITORI

5100 Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 20 825 640 695 738

5140 Citi aizņēmumi 30 124 373 352 386

5150 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) 40 42 660 90 988

5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) 50 658 607 252 364

5200 Norēķini par saņemtajiem avansiem 90 0 4

5300 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 100 344 391 297 869

5500 Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu 130 14 875 0

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 230 53 578 44 554

5610 Norēķini par darba algu 240 52 258 43 339

5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)

1 320 1 215

250

Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem

5720

budžetam 270 68 740 58 441

Pavisam kreditori 290 1 307 224 1 096 606

Kreditori 300 266 367 172 785

t.sk. Valsts uzņēmumi 320 8 108 769

Pašvaldību uzņēmumi 330 257 186 172 016

Valsts budžeta iestādes 340 233 0

Pašvaldību budžeta iestādes 350 840 0

79


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PĀRSKATS

PAR AIZŅĒMUMIEM 2003. GADĀ

8. tabula

Nr. Aizdevējs Aizņēmuma mērķis

Līguma

parakstīšanas

datums

Aizņēmuma

atmaksas

termiņš

%

likme Valūta Valūta

Aizņēmuma līguma

summa

LVL

Latos

Aizņēmuma

atlikums LVL

pārskata

gada

beigās

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Kuldīgas pilsētas

Dānijas

siltumtrašu

Unibanka

rekonstrukcijai

2 NUTEK

3

4

5

Valsts

kase

Valsts

kase

Valsts

kase

pārskata

gada

sākumā

10.06.1996. 20.09.2006. USD 639 740 348 099 122 153 175 514

Apkures sistēmas

sakārtošanai 10.04.1995. 31.03.2005.

V.Plūdoņa Kuldīgas

ģimnāzijas

renovācijas un

energoefektivitātes

paaugstināšanas

projekts

Kuldīgas pilsētas

siltumtrašu

rekonstrukcijai

Projekta "Liepājas

ielas rekonstrukcija"

realizācijai

3,58 SEK 200 000 14 800 2 220 3 053

21.06.2001. 01.06.2006. 5,39 LVL 72 652 72 652 56 352 63 352

07.11.2001. 31.12.2006. 5,39 LVL 47 000 47 000 42 400 46 500

10.06.2002. 20.06.2008. 5,39 LVL 100 000 100 000 92 000 100 000

6

7

8

9

10

11

Valsts

kase

Valsts

kase

Pasaules

banka

Valsts

kase

Valsts

kase

Valsts

kase

V.Plūdoņa Kuldīgas

ģimnāzijas sporta

halles celtniecībai

Kurināmā iegādei

2002./2003.g.

apkures sezonas

nodrošināšanai

V.Plūdoņa Kuldīgas

ģimnāzijas

renovācijas un

energoefektivitātes

paaugstināšanas

projekts

Projekta

"Energoefektivitātes

paaugstināšana

Kuldīgas pilsētas

pirmsskolas

izglītības iestādēs

Izglītības un

infrastruktūras

objektiem, kultūrai,

sportam, veselības

aprūpei, ielu

infrastruktūras

rekonstrukcijai un

labiekārtošanai

Aizdevums budžeta

un finanšu vadībai

10.06.2002. 20.06.2008. 6,00 LVL 32 000 32 000 29 000 32 000

45 500

25.07.2002. 20.08.2003. 5,12 LVL 50 000 50 000 0

11.07.2001. 31.12.2015. 7,36 LVL 202 491 202 491 0 170 507

23.12.2002. 20.12.2005. 5,88 LVL 56 000 56 000 46 640 56 000

01.04.2003. 20.03.2013. 5,39 LVL 420 000 420 000 420 000 0

02.07.2003. 20.12.2003. 4,01 LVL 50 000 50 000 0 0

80


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

12

13

A/S

Sporta zāles

Latvijas

rekonstrukcijai

Unibanka

Latvijas

Hipotēku Dzīvojamās fonda

un Zemes ēkas Gaismas ielā 7,

banka renovācija

25.11.2003. 14.11.2006. 5,85 LVL 15 000 15 000 14 875 0

02.10.2003. 25.12.2003. 6,00 LVL 24 000 24 000 0 0

KOPĀ: 1 430 042 825 640 692 426

81


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PĀRSKATS PAR

GALVOJUMIEM 2003. GADĀ

9. tabula

Latos

Nr.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmējs

Līguma parakstīšanas

datums

Aizņēmuma atmaksas

termiņš

Valūta

Galvojuma un galvotā

aizņēmuma summa

Kopējā izmaksātā

aizņēmuma

pamatsumma

uz pārskata

gada beigām

pārskata gadā

izmaksātā

summa

Kopējā atmaksātā

aizņēmuma

pamatsumma

uz pārskata

gada beigām

pārskata gadā

izmaksātā

summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Latvijas

Vides

Investīciju

fonds

Ūdens -

saimniecības

attīstībai

"Programma

800+"

p/u

"Kuldīgas

ŪSKP"

EUR 462 000 462 000 84 000 42 000

15.02.2000. 04.01.2015.

LVL 311 388 290 136 39 564 13 188

2

A/S "Pirmā

banka"

Kurināmā

iegādei

2002./

2003.g.

apkures

sezonai

SIA

"Kuldīgas 02.09.2002. 31.08.2003. LVL 50 000 50 000 50 000 33 600

siltumtīkli"

3

Latvijas

Vides

Investīciju

fonds

Ūdens -

saimniecības

attīstībai

"Programma

800+"

p/u

"Kuldīgas

ŪSKP"

17.02.2000. 10.01.2015. LVL 136 000 136 000 24 600 12 300

4

A/S

"NORD/LB

Latvija"

Kurināmā

iegādei

SIA

"Kuldīgas 22.08.2003. 21.08.2004. LVL 50 000 50 000 50 000 11 200 11 200

siltumtīkli"

5

A/S

"Parekss -

Banka"

Kuldīgas

pilsētas ielu

rekonstrukcijai

un

labiekārtošanai

p/u

"Kuldīgas

KUK"

11.11.2002. 30.09.2012. LVL 250 000 250 000 137 268 17 680 17 680

KOPĀ: LVL 797 388 776 136 187 268 143 044 87 968

82


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN PAREDZĒTĀS

IZMAIŅAS

Informācija par līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā

10.1. tabula

Latos

Nr.

Uzņēmuma

nosaukums

Reģistrācijas

Nr.

Ieguldījuma

uzskaites vērtība

gada sākumā

Iegāde

(+)

Ieguldījumu

pārvērtēšana (+, -)

Ieguldījuma

uzskaites vērtība

gada beigās

Līdzdalība (%)

gada beigās

Līdzdalība (%)

gada sākumā

Uzņēmuma dati

Pašu

kapitāls

gada

beigās

Pašu

kapitāls

gada

sākumā

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

SIA “Kuldīgas

komunālie

pakalpojumi"

56103000221 80 327 -5 409 74 918 100 100 74 918 80 327

2

3

SIA "Kuldīgas

Siltumtīkli"

SIA "Kuldīgas

rajona slimnīca"

40003007890 112 264 -38 603 73 661 100 100 73 661 112 264

41203017157 3 002 789 -622 378 2 380 411 100 100 2 380 411 3 002 789

4

5

SIA “Kuldīgas

ūdens"

SIA "Kuldīgas

slimnīca"

46103000234 321 864 674 364 996 228 100 100 996 228 321 864

50003197651 0 473 365 -51 123 422 242 100 100 422 242 0

KOPĀ : 3 517 244 473 365 -43 149 3 947 460 x x x x

10.2. tabula

Informācija par līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā

Latos

Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācija

s Nr.

Ieguldījuma

uzskaites

vērtība gada

sākumā

Iegāde (+),

Izslēgšana

(-)

Ieguldījuma

uzskaites

vērtība gada

beigās

Līdzdalība

(%) gada

beigās

Līdzdalība

(%) gada

sākumā

1 2 3 4 5 6 7 8

1 SIA "Pārventas parks" 41203017316 2 000 0 2 000 28.57 20

2 BO "Kuldīgas Avīze" 000321613 350 -350 0 0 0

3

BO "Kuldīgas televīzijas

sabiedrība"

40003353869 2 400 0 2 400 18.90 24

4

BO "Informācijas un tūrisma

koordinācijas centrs"

40003268011 1 050 0 1 050 50 50

5 BO SIA "Ventas ieleja" 41203018082 1 000 0 1 000 50 10

KOPĀ : 6 800 -350 6 450 x x

83


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2002. UN

2003. GADA IZPILDE, 2004. GADA APSTIPRINĀTAIS PLĀNS

Latos

11. tabula

Klasifikācijas

kods

Rādītāji

Rindas

kods

2002.

gada

izpilde

2003.

gada

izpilde

2004.

gada

apstiprinātais

plāns

1 2 3 5 6 6

IEŅĒMUMI KOPĀ 1

3 966 698 3 055 004 3 597 948

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 3 1 765 584 1 783 981 2 159 794

Nodokļu ieņēmumi - kopā 5 1 300 856 1 229 372 1 502 013

Tiešie nodokļi 7 1 292 888 1 221 445 1 492 513

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9 1 203 267 1 131 867 1 364 102

t.sk. saņemts iepriekšējā gadā nesadalītais atlikums no

Valsts kases sadales konta 11

15 514 18 913

saņemts no valsts kases sadales konta no tekošā gada

1 186 124 1 131 867 1 345 189

ieņēmumiem 13

patentu maksa 14 1 629

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 23 89 621 89 578 128 411

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 25 89 024 89 578 128 411

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 27 34 494 37 870 46 568

4.1.1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā

saimnieciskā gada ieņēmumi 29

4.1.1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu

parāda maksājumi 31

32 415 37 870 36 971

2 079 9 597

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 33 54 530 51 708 81 843

4.1.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā

saimnieciskā gada ieņēmumi 35

52 608 51 708 55 722

4.1.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm

1 922 26 121

iepriekšējo gadu parāda maksājumi 37

4.2.0.0. Īpašuma nodokļa parāda maksājumi 39 529

4.3.0.0. Zemes nodokļa parāda maksājumi 41 68

Netiešie nodokļi 43 7 968 7 927 9 500

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 45 7 964 7 927 9 500

5.4.2.0. Izložu nodoklis 47 4

Nenodokļu ieņēmumi 49 464 728 554 609 657 781

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 55 307 285 404 897 353 286

9.2.0.0.

Valsts nodeva un maksājumi par speciālu atļauju (licenču)

izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības

dokumentu reģistrāciju 57

1 270

9.4.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldību

15 966 14 164 15 314

budžetā 59

9.4.1.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldību budžetā 61 1 295 800 1 900

9.4.2.0. Pašvaldību nodevas 63 14 671 13 364 13 414

84


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

9.5.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas

216 553 390 733 337 972

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 65

9.5.1.0. Maksa par izglītības pasākumiem 67 41 583 18 800 19 090

9.5.3.0. Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas

1 707

pakalpojumiem 69

9.5.4.0. Ieņēmumi par nomu un īri 73 15 105 144 509 129 458

9.5.6.0. Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas

pakalpojumiem 75

9.5.8.0. Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu

545

ieņēmumi 77

9.6.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 81 73 496

157 613 227 424 189 424

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 83 600 1 500 3 000

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 85 155 977 148 212 141 495

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nekustamā īpašuma

13.0.0.0.

pārdošanas

101 866 160 000

Saņemtie maksājumi 111 2 201 114 1 271 023 1 438 154

18.1.2.0. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 113 183 485 183 000 228 673

18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu

sniegtiem pakalpojumiem 115

18.1.2.2. Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās palīdzības

iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 117

183 367 183 000 228 673

18.2.0.0. Maksājumi no valsts budžeta 121 1 986 772 1 076 412 1 209 481

18.2.1.0. Dotācijas 123 6 000

18.2.2.0. Mērķdotācijas 129 1 986 772 992 055 1 090 623

18.2.2.3. Mērķdotācijas pašvaldību administratīvo teritoriju

attīstības plānu izstrādāšanai 131

118

1 750

18.2.2.4. Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām 133 160 000 5 000

18.2.2.5.

Mērķdotācijas pašvaldībām saņemtas no rajona padomēm 139

887 810 987 055 1 079 773

18.2.2.9. Pārējās mērķdotācijas 147 937 212 10 850

18.2.4.0. Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 155 84 357 112 858

18.4.0.0. Maksājumi no citiem budžetiem 157 30 857 11 611

IZDEVUMI KOPĀ PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

200 4 124 514 3 042 739 3 660 503

UN NORĒĶINI

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 202 4 094 559 3 012 784 3 625 182

01.000. Vispārējie valdības dienesti - Pilsētas Dome 204 170 397 253 245 323 621

Sabiedriskās kārtības un drošības lietas, kas nav

03.000.

30 291 25 000 30 000

klasificētas iepriekš - Pašvaldības policija 208

04.000. Izglītība 210 2 018 123 1 850 812 2 098 780

05.000. Veselības aprūpe 212 651 075 1 000 58 200

06.000. Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 214 121 008 144 357 146 302

07.000. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 216 687 471 352 010 469 059

08.000. Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 218 391 222 313 439 423 804

13. 000. Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 228 6 041 12 000 15 788

14.000. Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti pamatgrupās 230 18 931 23 719 47 896

14.400. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 232 37 202 8 505

14.500. Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās 234 5 422 2 006 3 227

85


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PAVISAM IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS

FUNKCIJĀM UN NORĒĶINI

236 4 124 514 3 042 739 3 660 503

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 406 -157 816 12 265 -62 555

Finansēšana 408 157 816 -12 265 62 555

Iekšējā finansēšana 410 205 976 -10 945 108 275

1. No citām valsts pārvaldes struktūrām 412 173 700 -75 188 57 910

1.2. No citiem valsts pārvaldes līmeņiem (no Valsts kases) 416 173 700 -75 188 57 910

2. Budžeta līdzekļu izmaiņas 418 7 276 64 243 35 325

2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 420 72 620 65 344 36 545

2.2. Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 422 65 344 1 101 1 220

3. No komercbankām 424 24 000

4. Pārējā iekšējā finansēšana 426 25 000 -8 960

Ārējā finansēšana 428 -48 160 -1 320 -45 720

1. Finansējums ar Valsts kases starpniecību 430 -46 696

2. Pārējā ārējā finansēšana 432 -1 464 -1 320

86


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

12. tabula

KULDĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA 2002. UN

2003. GADA IZPILDE, 2004. GADA APSTIPRINĀTAIS PLĀNS

Latos

Nr.

Rādītāji

2002.

gada

izpilde

2003.

gada

izpilde

2004.

gada

apstiprinātais

plāns

1 2 3 4 5

1. Finansu līdzekļi - kopā 221 049 272 904 189 960

1.1.

Kopā līdzekļi no īpašiem mērķiem iezīmētiem

avotiem:

196 380 253 818 174 960

1.1.1. Privatizācijas fonds 4 139 102 704 18 960

1.1.2. Autoceļu fonds 143 046 135 001 150 000

1.1.3. Dabas resursu nodoklis 4 667 6 257 6 000

1.1.4. Pārējie ieņēmumi 44 528 9 856

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi 24 669 19 086 15 000

2.

2.1.

Izdevumi - kopā, ņemot vērā aizdevumu

atmaksu

Kopā izdevumi līdzekļiem no īpašiem mērķiem

iezīmētiem avotiem:

228 753 272 904 201 689

201 752 253 818 183 843

2.1.1. Privatizācijas fonds 6 429 102 704 20 667

2.1.2. Autoceļu fonds 143 161 135 001 153 650

2.1.3. Dabas resursu nodoklis 4 136 6 257 9 526

2.1.4. Pārējie ieņēmumi 48 026 9 856

2.2. Ziedojumi un dāvinājumi 27 001 19 086 17846

3. Budžeta līdzekļu izmaiņas 7 704 11 729

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 21 941 14 237 11 729

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 14 237 14 237

87


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

88


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

89


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

90


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

KULDĪGAS PILSĒTAS NĀKOTNES VĪZIJA

UN ATTĪSTĪBAS VIRZIENI

91


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

Attīstības stratēģija ir saskaņotu prioritāšu, mērķu un rīcību programmu kopums. Attīstības

stratēģija balstās uz pašreizējās situācijas analīzi un valdošajām tendencēm. Tā ir vērsta uz

vēlamās situācijas (vīzijas) sasniegšanu ekonomikas, sociālās, kultūras, vides u.c. jomās.

VĪZIJA

STRATĒĢISKIE

MĒRĶI

OPERATĪVIE MĒRĶI

RĪCĪBAS PLĀNI

Attīstības stratēģijas uzbūves shēma

KULDĪGAS PILSĒTAS PAMATVĒRTĪBAS

Kuldīgas pilsētas pamatvērtības, kuras jācenšas saglabāt un tālāk pilnveidot, attīstības

programmā:

- Vecpilsēta

- Kultūrvēsturiskais mantojums un ainavas

- Labs ģeogrāfiskais izvietojums

- Venta, Ventas rumba

- Labs skolu tīkls

- Laba apkalpojošā sfēra

- Patriotiski cilvēki (Cilvēkresursi)

92


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

-

KULDĪGAS PILSĒTAS VĪZIJA

(Kuldīga pēc 10 gadiem)

Kuldīga ir tīra, droša eiropeiska pilsēta ar plašām augstas kvalitātes

pakalpojumu iespējām iedzīvotājiem un viesiem.

Kuldīga ir pilsēta ar sakārtotu uzņēmējdarbības vidi un aktīvu saimniecisko

dzīvi.

Kuldīgas attīstības stratēģija ir saglabāt tās vienreizējo kultūrvēsturisko

mantojumu- vecpilsētas un dabas kompleksu.

KULDĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS VIRZIENI

Kuldīgas pilsētas attīstības prioritārie virzieni kalpo kā vadlīnijas pašvaldības darbā, lai sekmētu

pilsētas konkurētspējas paaugstināšanu, iedzīvotāju un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Kuldīga – novada centrs un reģionālas nozīmes pilsēta

Kuldīgas pilsētas attīstības politika ir vērsta uz pilsētas potenciāla izmantošanu, apkārtējās

teritorijas apkalpē un reģionālās lomas stiprināšanā

‣ Reģionālas nozīmes iestāžu izvietošana

‣ Reģionālā un transreģionālā sadarbība, projektu piesaiste

‣ Apkārtējo lauku teritoriju apkalpojošu iestāžu attīstība (perspektīvā Kuldīgas novada

ietvaros)

‣ Administratīvās kapacitātes kāpināšana

Kuldīga – Kurzemes pērle

Kuldīgas pilsētas attīstības politika ir vērsta uz

♦ unikālās kultūrvides, dabas vērtību un vēsturisko tradīciju izmantošanu tūrisma attīstībā un

pilsētas atpazīstamības paaugstināšanā,

♦ iedzīvotāju dzīves vides un dzīves apstākļu uzlabošanu, iedzīvotāju piesaisti, harmonisku

dzīvojamās apbūves attīstību, dabas un kultūrvides saglabāšanu un izmantošanu iedzīvotāju

un pilsētas viesu atpūtai.

93


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

‣ Tūrisma infrastruktūras attīstība

‣ Mārketinga sistēmas izveide

‣ Pilsētas tēla popularizācija

‣ Harmoniska apbūves attīstība, arhitektoniski telpisko vērtību saglabāšana un izkopšana

‣ Mājokļa programmas izstrāde (t.sk., piesaistot iedzīvotājus)

‣ Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana

‣ Vecpilsētas sanācija

‣ Degradēto teritoriju sanācija

‣ Inženierinfrastruktūras rekonstrukcija un attīstība

‣ Teritorijas labiekārtošana, t.sk. atpūtas teritorijas

Kuldīga – saimnieciskās rosības pilsēta

Kuldīgas pilsētas attīstības politika ir vērsta uz ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanu un

darba vietu radīšanu

‣ Infrastruktūras attīstība,

‣ Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

‣ Investīciju piesaistes veicināšana

Kuldīgas – veselīga sociālā klimata un sabiedriskās aktivitātes pilsēta

Kuldīgas pilsētas attīstības politika vērsta uz sociālā klimata uzlabošanu, cilvēkresursu

attīstību, sabiedriskās aktivitātes veicināšanu.

‣ Izglītības kvalitātes uzlabošana, izglītības un sporta infrastruktūras attīstība.

‣ Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras attīstība un pieejamības

uzlabošana, veselīga dzīves veida veicināšana.

‣ Kultūras infrastruktūras atjaunošana.

‣ Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm, NVO iniciatīvām.

KULDĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀRĀS JOMAS

Kuldīgas pilsētas attīstības prioritātes ir noteiktas pilsētas plānošanas darba kopas darba

rezultātā, izanalizējot esošo situāciju.

Kuldīgas pilsētas Domes tālākajā darbībā būtu jāvadās pēc noteiktajām prioritātēm, piesaistot

un sadalot līdzekļus, kā arī atbalstot dažāda veida iniciatīvas.

94


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

PRIORITĀRĀS JOMAS:

‣ PILSĒTAS VIDE

Vecpilsēta

Vide un pilsētas ekoloģija

Pilsētas tēls

Transports

‣ IZGLĪTĪBA, KULTŪRA

Vispārējā izglītība

Mūža izglītība

Informācijas tehnoloģijas

Kultūra, sports

‣ EKONOMIKA

Uzņēmējdarbības vide

Tūrisms

Tehniskā infrastruktūra

Komunālie pakalpojumi

‣ SOCIĀLĀ SFĒRA

Drošība

Veselība

Cīņa pret narkomāniju, alkoholismu

Maznodrošināto un invalīdu problēmas

PRIORITĀRIE INSTRUMENTI:

Plānošana

Sadarbība

Projektu piesaiste

Sabiedrības iesaistīšana

ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

Stratēģiskie mērķi- situācijas pārmaiņas, kas jāīsteno ilgākā laika periodā. Īstenojot vairākus

ilgtermiņa mērķus, var sasniegt vīzijā formulētās kvalitātes.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:

‣ Pilsētas vide

Veicinot savstarpēji līdzsvarotu pilsētas un dabas vides attīstību, saglabāt vecpilsētu kā

nozīmīgu kultūrvēsturisko kompleksu.

Paaugstināt dzīves kvalitāti pilsētā, kā arī izveidot ilgtspējīgu, kombinētu transporta sistēmu, kas

nodrošinātu ekonomiskās attīstības iespējas un pārvietošanās drošību.

95


Kuldīgas pilsētas Domes 2003. gada publiskais pārskats

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, www.kuldiga.lv

‣ Izglītība, kultūra

Saglabāt un attīstīt vidi, kas veicinātu cilvēku kulturālo izaugsmi, celtu nacionālo pašapziņu un

patriotismu.

Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvas un daudzpusīgas izglītības iegūšanas iespējas, kas

piesaistītu Kuldīgai intelektuālo, radošo sabiedrības daļu.

‣ Ekonomika

Veicināt nepārtrauktu pilsētas ekonomisko attīstību, radot jaunas darba vietas.

Nodrošināt patērētājus ar daudzveidīgiem, kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī ar

moderniem inženiertīkliem.

Veicināt videi draudzīga tūrisma nozaru attīstību, saglabājot un uzlabojot kultūrvēsturisko

mantojumu.

‣ Sociālā sfēra

Radīt apstākļus, kas veicinātu iedzīvotāju veselīgu demogrāfisko attīstību.

Panākt iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanos.

Kuldīgas pilsētas Domes

priekšsēdētājs

EDGARS ZALĀNS

Kuldīgā, 30.06.2004.

96

More magazines by this user
Similar magazines