Applūduma riska izpēte un prognozēšana Jūrmalas pilsētas ...

jpd.gov.lv

Applūduma riska izpēte un prognozēšana Jūrmalas pilsētas ...

SATURS

1. IEVADS ................................................................................................................................. 5

2. APPLŪŠANAS RISKU SCENĀRIJI .................................................................................... 6

2.1. Lielupes hidroloģiskie aprēķini ....................................................................................... 6

2.2. Pavasara palu scenāriji..................................................................................................... 9

2.3. Ūdenslīmeņa datu analīze .............................................................................................. 10

2.4. Vēja uzplūdu scenāriji ................................................................................................... 12

3. RELJEFA MODEĻA IZVEIDE ........................................................................................... 16

3.1. Modeļapgabala izvēle .................................................................................................... 16

3.2. Ģeotelpiskās informācijas apkopošana .......................................................................... 17

4. MATEMATISKAIS MODELIS UN PROGRAMMATŪRA ............................................. 26

4.1. Applūduma noteikšanas metodikas kopsavilkums ........................................................ 26

4.2. Aprēķinu režģis ............................................................................................................. 26

4.3. Applūstošās teritorijas kartēšanas algoritms ................................................................. 28

5. HIDRODINAMISKIE MODEĻAPRĒĶINI ........................................................................ 30

5.1. Vēja uzplūdi ................................................................................................................... 30

5.2. Pavasara pali .................................................................................................................. 37

5.3. Ūdens līmeņa analīze upes garengriezumā .................................................................... 38

6. APPLŪDUMA IETEKME ................................................................................................... 41

6.1. Vispārējais applūduma situācijas apskats ...................................................................... 41

6.2. Mūsdienu klimata scenāriji ............................................................................................ 42

6.2.1. Atkārtojamība reizi 2 gados .................................................................................... 42

6.2.2. Atkārtojamība reizi 5 gados .................................................................................... 43

6.2.3. Atkārtojamība reizi 10 gados .................................................................................. 44

6.2.4. Atkārtojamība reizi 20 gados .................................................................................. 44

6.2.5. Reizi 100 gados ...................................................................................................... 45

6.3. Tuvā nākotne ................................................................................................................. 53

6.3.1. Atkārtojamība reizi 2 gados .................................................................................... 53

6.3.2. Atkārtojamība reizi 5 gados .................................................................................... 53

6.3.3. Reizi 10 gados ........................................................................................................ 54

6.3.4. Reizi 20 gados ........................................................................................................ 55

6.3.5. Reizi 100 gados ...................................................................................................... 58

7. PRIEKŠLIKUMI PRETPLŪDU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM JŪRMALĀ ............ 62

7.1. Pretplūdu pasākumu izvēles galvenie principi .............................................................. 62

7.2. Pretplūdu aizsardzības pasākumi konkrētām teritorijām ............................................... 63

7.2.1. Buļļuciems .............................................................................................................. 65

7.2.2. Vārnukrogs ............................................................................................................. 65

7.2.3. Stirnurags ................................................................................................................ 65

7.2.4. Vecbulduri .............................................................................................................. 67

7.2.5. Priedaine ................................................................................................................. 67

7.2.6. Bražciems ............................................................................................................... 67

7.2.7. Bulduri – Majori ..................................................................................................... 69

7.2.8. Dubulti – Druvciems .............................................................................................. 69

7.2.9. Druvciems ............................................................................................................... 73

3

More magazines by this user
Similar magazines