v/;k; 8 izi= Hkjus ds lEcU/k esa vuqns'k

niyuktionline.up.nic.in

v/;k; 8 izi= Hkjus ds lEcU/k esa vuqns'k

Fkk mudk iw.kZ fooj.k Hkh fn;k tk;sxkA ;fn dksbZ vof/k e"kZ.k ;ksX; gks rks mldk Hkh fooj.k

fn;k tk;sxkA

Hkkx&5

¼1½ isU'ku] ikfjokfjd isU'ku] lsokfuo`Rr xzsP;qVh] e`R;q xzsP;qVh rFkk jkf'kdj.k ds vkx.ku gsrq

mfYyf[kr vuqns'k Hkyh izdkj i

More magazines by this user
Similar magazines