vadlīnijas darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret ...

osha.lv

vadlīnijas darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret ...

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS NODARBINĀTO AIZSARDZĪBAI

PRET ELEKTROMAGNĒTISKĀ LAUKA RADĪTO RISKU DARBA VIDĒ

4 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS

SATURS

I. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES

2004. gada 29. aprīļa DIREKTĪVAS

2004/40/EK SATURS UN KOMENTĀRI

1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi 5

1. pants. Mērķis un darbības joma 5

2. pants. Definīcijas 6

3. pants. Ekspozīcijas robežvērtības

un ekspozīciju darbības

vērtības

5

10

2. nodaļa. Darba devēju pienākumi 12

4. pants. Iedarbības noteikšana un

riska novērtēšana

5. pants. Noteikumi, kuru mērķis ir

novērst vai mazināt risku

6. pants. Nodarbināto informēšana

un apmācība

7. pants. Apspriešanās ar

nodarbinātajiem un viņu

līdzdalība

22

30

31

31

3. nodaļa. Dažādi noteikumi 32

8. pants. Veselības uzraudzība 31

9. pants. Sankcijas 37

Pielikums

A Ekspozīcijas robežvērtības 38

B Ekspozīcijas darbības vērtības 40

II. INFORMĀCIJAS AVOTI 42

1. Normatīvie dokumenti 42

2. Tehniskās normas 43

3. Literatūras avoti 43

III. KUR IESPĒJAMS IEGŪT INFORMĀCIJU 44

Noderīgas adreses 46

More magazines by this user
Similar magazines