saistošie noteikumi Nr[1]. 8..pdf - Ikšķiles novada pašvaldība

ikskile.lv

saistošie noteikumi Nr[1]. 8..pdf - Ikšķiles novada pašvaldība

Latvijas Republika

Ogres rajons

Ikšķiles novada dome

-----------------------------------------------------------------------------------------

Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ogres rajons, LV 5052,reģ.Nr.90000013714, tālr.50 30202, fakss 50 55457,e-pasts:dome@ikskile.lv

Ikšķilē

APSTIPRINĀTS

ar Ikšķiles novada domes

2006.gada 20.decembra

sēdes lēmumu

(prot.Nr.13;p.1)

Ikšķiles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

„Pludmales un peldvietas lietošanas, apsaimniekošanas un sanitārās

tīrības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 16.punktu un 43. panta pirmās daļas 2.punktu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

1.1.1.peldvieta – labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai;

1.1.2.pludmale – publiska vieta, kas paredzēta ģimeņu, bērnu un individuālu personu

atpūtai un ietver teritoriju, kas iezīmēta novada teritorijas plānojumā;

1.1.3.peldsezona – peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi

un kurā gaidāms liels peldētāju skaits;

1.1.3. piesārņojums – jebkurš piesārņojums, kas var izraisīt ekoloģiski bīstamas

sekas, infekcijas slimības vai rada neērtības pludmales apmeklētājiem.

2. Šie saistošie noteikumi tiek izdoti, lai Ikšķiles novada pludmale ar atrašanās vietu

zemes gabalā „Zemturu Daugavmalas”, Ikšķiles lauku teritorijā, Ikšķiles novadā,

nodrošinātu pludmales un peldvietas lietošanu, apsaimniekošanu un sanitāro tīrību.

3. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras atrodas pludmales un peldvietas

teritorijā.


2. Pludmales un peldvietas apsaimniekošana un uzturēšana

2.1. Pludmales un peldvietas sagatavošana atpūtas sezonas uzsākšanai tiek veikta

katru gadu līdz 15. maijam. Peldsezona ilgst no 15.maija līdz 15.septembrim.

2.2. Pašvaldība, ņemot vērā konkrētos laika apstākļus, ar domes priekšsēdētāja

rīkojumu var noteikt citu peldsezonas termiņu, par to sniedzot informāciju

pašvaldības preses izdevumā.

2.3. Peldsezonas laikā pludmales uzkopšana un atkritumu savākšana notiek

regulāri, nodrošinot peldvietas – pludmales tīrību.

2.4. Piesārņojuma gadījumā ( neatkarīgi no sezonas) pludmales sakopšana tiek

uzsākta nekavējoties.

2.5. Pašvaldība organizē pludmales apsaimniekošanas darbu, izņemot gadījumu,

kad noslēgts līgums par peldvietas vai pludmales apsaimniekošanu.

2.6. Apsaimniekotājs peldsezonas laikā nodrošina neatliekamās medicīniskās

palīdzības dienestu izsaukšanu.

3. Pludmales un peldvietas lietošanas un sanitārās kārtības

noteikumi

3.1. Aizliegts piegružot pludmali un peldvietu ar atkritumiem.

3.2. Aizliegts bojāt soliņus, atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīnes un jebkuru citu

inventāru.

3.3. Aizliegts ievest suņus un citus mājdzīvniekus un tos peldināt.

3.4. Pludmalē un tai pieguļošajā teritorijā aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem

transporta līdzekļiem.

3.5. Pludmalē nav atļauta naktsmītņu ierīkošana, telšu celšana, ugunskura

kurināšana.

3.6. Sabiedrisko masu pasākumu rīkošana pludmalē iepriekš rakstiskā veidā jāsaskaņo

ar Ikšķiles novada domi.

3.7. Peldvietā aizliegts peldēt aiz drošības bojām, kā arī aizliegts drošības bojas

pārvietot un bojāt.

3.8. Aizliegts peldvietā peldēt alkohola reibumā vai apreibinošo vielu ietekmē.

3.9. Aizliets bērniem vecumā līz 12 gadiem peldēties bez vecāku uzraudzības.


3.10. Aizliegts smēķēt pludmalē.

3.11. Aizliegts nakšņot pludmalē.

3.12. Aizliegts ūdenī lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanās līdzekļus.

4. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

4.1.Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vainīgajām personām izsaka

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50 ( piecdesmit latiem).

4.2. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpumu radīto

materiālo seku novēršanas.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda, pamatojoties uz domes

priekšsēdētāja rīkojumu, tiek izlietota:

5.1.1.no iekasētās soda naudas 40% paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas

administratīvo sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu

iegādei;

5.1.2.no iekasētās soda naudas 60% tiek ieskaitīti domes budžeta kontā.

Domes priekšsēdētājs

J.Rudzītis