Nolikums - Ikšķiles novada pašvaldība

ikskile.lv

Nolikums - Ikšķiles novada pašvaldība

APSTIPRINĀTS

Ar Ikšķiles novada pašvaldības

23.01.2013. domes lēmumu Nr. 2 (prot. Nr.1)

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, Vispārējās

izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta 16.11.2012. noteikumiem Nr.709

„Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Ministru kabineta

04.04.2006. noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu

izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, Ministru kabineta 11.03.2003.

noteikumiem Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem

valsts pārbaudījumiem”

I. Vispārīgie noteikumi

1. Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk

– komisija) ir Ikšķiles novada pašvaldības domes (turpmāk – pašvaldības dome)

izveidota, tās pakļautībā un kontrolē esoša institūcija, kas darbojas pastāvīgi.

Komisijas darbības kontroli veic pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta

jautājumu komiteja.

2. Komisijas darbības mērķis nodrošināt:

2.1. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteiktās pašvaldības

funkcijas īstenošanu – izglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;

2.2. Ministru kabineta 2012.gada 16.novembra noteikumos Nr. 709 „Noteikumi pat

pedagoģiski medicīniskajām komisijām” noteiktās pašvaldības komisijas

kompetences realizēšanu - sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības

programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,

smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,

mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības

traucējumiem no 1. līdz 4.klasei, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no

1. līdz 4.klasei;

2.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.253 “Kārtība, kādā

organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”

7.punktā paredzēto kompetenci sniegt uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta

atzinumu pamatotu ieteikumu ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanai

dzīvesvietā;

2.4. Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.112 „Kārtība, kādā

izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 7.punktā

paredzēto kompetenci atbrīvot no valsts pārbaudījumu kārtošanas 9. un 12. klašu

izglītojamos.

3. Komisija savā darbībā ievēro un vadās no izglītības nozari


eglamentējošiem vispārējiem normatīvajiem aktiem, speciālajām normām, MK

noteikumiem, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem, Latvijas

Republikā un Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā spēkā esošo normatīvo

aktu normām un domes lēmumiem.

4. Dome apstiprina komisijas nolikumu, izdara tajā grozījumus vai atzīst

šo nolikumu par spēku zaudējušu.

5. Komisiju izveido un likvidē pašvaldības dome.

6. Komisijai ir zīmogs ar Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski

medicīniskās komisijas pilnu nosaukumu. Komisijas veidlapa ir Ikšķiles novada

pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem „Ikšķiles novada pašvaldības

pedagoģiski medicīniskā komisija”.

II. Dokumentu virzība komisijā

7. Komisija izskata jautājumu par atzinuma izsniegšanu, ja par izglītojamo ir

iesniegti šādi dokumenti:

7.1.likumisko pārstāvju iesniegums (1.pielikums). Ja likumiskie pārstāvji uz sēdi

nevar ierasties, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības

stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāv

bērna intereses ( iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas

sēdi);

7.2.bērna pārbaudes karte (3.pielikums);

7.3. izglītības iestādes informācija par izglītojamo (2.pielikums) vai izglītojamā

raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā

arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes

darbos piemērotie atbalsta pasākumi. Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti,

kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns;

7.4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā

skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi, izdots ne ātrāk kā 3 mēnešus

pirms sēdes;

7.5. psihologa atzinums, izdots ne ātrāk kā gadu pirms sēdes;

7. 6.bērnu psihiatra atzinums , izdots ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;

7.7. izglītojamā sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un veiktie pārbaudes

darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

8. Komisijas locekļi un/vai eksperti izvērtē izglītojamā spējas, attīstības līmeni,

veselības stāvokli, izdara ierakstus Bērna pārbaudes kartē, ja nepieciešams, uz

pārrunām uzaicina likumiskos pārstāvjus.

9. Komisijas vadītājs ieraksta komisijas atzinumu Bērna pārbaudes kartē.

10. Par katru izglītojamo, kura dokumenti izskatīti komisijas sēdē, protokolists

veic ierakstus protokolā un protokola pielikumā - komisijas atzinuma

kopsavilkumā (4.pielikums).

11. Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izpētes

rezultātiem, sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt izglītību

atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju darbdienu laikā informē par to

izglītojamā likumiskos pārstāvjus.


12. Komisijas lēmums par izglītojamā atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu

kārtošanas tiek noformēts ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

13. Komisijas dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma un uz tā pamata

izdoto LR un pašvaldības normatīvo aktu prasībām.

III. Komisijas sastāvs un darbība

14.Komisijas locekļu skaitu un sastāvu, tostarp komisijas vadītāju, apstiprina

pašvaldības dome.

15. Komisijas darbu organizē un vada komisijas vadītājs.

16.Komisijas vadītājs:

16.1. organizē un vada komisijas darbu;

16.2. nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību;

16.3. sasauc un vada komisijas sēdes;

16.4. pieaicina personas, kuru piedalīšanās sēdē ir nepieciešama;

16.5. paraksta komisijas sēdes protokolus un lēmumus.

17.Komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas vadītāja vietnieku, kurš aizvieto

komisijas vadītāju tā prombūtnes laikā;

18. Komisijas darbs notiek sēdēs, kuras tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi

mēnesī, izņemot gadījumus, kad komisijā nav saņemts neviens pieteikums.

Komisijas sēdes ir slēgtas.

19. Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus

risina komisijas protokolists. Komisijas protokolists tiek izvēlēts no komisijas

locekļu vidus.

20. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas

locekļiem.

21. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts

ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā

ir komisijas vadītāja, bet viņa prombūtnē – Komisijas vadītāja vietnieka balss.

Pieaicinātās personas balsojumā nepiedalās.

22. Komisijas loceklim ir jāatturas no piedalīšanās balsošanā, ja lēmums skar viņa

personiskās, viņa pirmās, otrās un trešās pakāpes radinieku, laulātā vai

pilnvarotāju un pārstāvamo personu intereses.

23. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē komisijas

protokolists. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists.

24. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Ikšķiles novada

pašvaldības domes noteiktajā kārtībā un apmēros.

IV. Komisijas lēmumu apstrīdēšana

25. Komisijas atzinumu par izglītojamā spējām un veselības stāvokli var

apstrīdēt Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

26. Citus komisijas lēmumus viena kalendārā mēneša laikā no to spēkā

stāšanās dienas var apstrīdēt domē. Šāda lēmumu apstrīdēšanas kārtība

iekļaujama komisijas lēmumā. Ja lēmumā šī punkta noteiktā informācija nav


sniegta, lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā

un kārtībā.

27. Iesniegumu par komisijas lēmuma apstrīdēšanu pirms izskatīšanas

domē, izskata domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja kā

konsultatīva institūcija, sniedzot atzinumu domei.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

I.Trapiņš

1.pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam

Ikšķiles novada pašvaldības

pedagoģiski medicīniskajai komisijai

vecāku (aizbildņu), bāriņtiesas pārstāvja,

ja bērns ievietots audžuģimenē, vārds, uzvārds, personas kods

_________________________________________

(mājas adrese, tālrunis)

______________________________________________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu izvērtēt mana dēla/meitas intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību

iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

Sniedzu ziņas par izglītojamo:

Izglītojamā vārds,

uzvārds

Izglītojamā personas

kods

Izglītojamā dzīvesvietas

adrese

Izglītības iestādes


nosaukums

Klase (grupa) ___________________________

Komisijai iesniegto dokumentu saraksts:

Skolas informācija par izglītojamo 20__. g. uz lp.

Psihologa 20 .g. atzinums

uz lp.

vārds, uzvārds

Logopēda 20 .g. atzinums

uz lp.

vārds, uzvārds

Psihiatra 20 .g. atzinums

uz lp.

vārds, uzvārds

Ārsta 20 .g. atzinums

uz lp.

vārds, uzvārds

Ģimenes ārsta 20 .g. atzinums

uz lp.

vārds, uzvārds

Vecāku (aizbildņu) vai bāriņtiesas pārstāvja:

(paraksts, datums)

Atzinumu saņēmu:

(vārds, uzvārds)

(paraksts, datums)

(vārds, uzvārds)

2.pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo,

kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai


Datums _______________

Izglītojamā vārds un uzvārds

_______________________________________

Personas kods

_______________________________________

Izglītības iestāde

_______________________________________

Klase vai grupa

_______________________________________

Izglītojamā adrese un tālrunis

_______________________________________

1. Izglītojamā spēju raksturojums

2. Izglītojamā spēju un zināšanu līmeņa atbilstība izglītības programmas prasībām


3. Veselības problēmas

4. Uzvedības problēmas

5. Mācīšanās grūtības

6. Kādi mācīšanās veidi un cita palīdzība tika piemēroti, cenšoties pārvarēt

minētās grūtības


7. Priekšlikumi komisijas atzinumam

Klases (grupas) audzinātājs

_____________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Izglītības iestādes vadītājs

____________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

3.pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam

IZGLĪTOJAMĀ PĀRBAUDES KARTE

20.… .gada _________________

Nr.________

(datums)


1. Vispārējas ziņas par bērnu

Uzvārds, vārds

__________________________________________________________

Personas kods

__________________________________________________________

Mācību valoda

__________________________________________________________

Mācās (izglītības iestāde,

klase/grupa)______________________________________________

______________________________________________________________________

______

2. Komisijā piedalās

o Māte

o Tēvs

o Aizbildnis

o Bāriņtiesa

o Pilnvarota persona

o Skolas pārstāvis

3. Ziņas par laika posmu izglītības iestādē

4. Anamnēze

5. Bērnu psihiatra izvērtējums


6. Logopēda izvērtējums

__________________________________________

7. Speciālās izglītības skolotāja izvērtējums

________________________________________________

8. Psihologa izvērtējums


______________________________

9. Ieteiktās izglītības programma kods

10. Piezīmes

______

__________________

4.pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam

Pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas

_____. ____. 20____. sēdes

protokolam Nr. _____________

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu


kopsavilkums

Komisija izskatīja dokumentā norādīto bērnu spējas un sniedza šādus

atzinumus:

Nr.

Vārds,

uzvārd

s

Person

as

kods

Mājas

adrese

Skola Klase Mācīb

u

valoda

Diagno

ze

Komisi

jas

atzinu

ms

Komisijas vadītāja(s):

_____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Protokolēja

_______________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Z.v.

More magazines by this user
Similar magazines