Pašvērtējums - Madona.lv

madona.lv

Pašvērtējums - Madona.lv

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

LIEZĒRES PAMATSKOLA

Reģ.Nr.441200117

Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV – 4884

Tālr.: 64807160, 64807161, e-pasts: ozolskola@inbox.lv

DIREKTORE JOLANTA PABĒRZA

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

LIEZĒRE

2012.GADS


SATURS

Vispārējs izglītības iestādes raksturojums .........................................................3.

Izglītības iestādes vides raksturojums .....................................................................3.

Izglītības programmas un izglītojamo skaits katrā no tām ....................................4.

Izglītības iestādes personāla kvalitatīvais sastāvs ..................................................5.

Sociālās vides īss raksturojums ...............................................................................6.

Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums .............................................................7.

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi .....................................................................8.

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi ..........................................................11.

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti ...........................12.

Joma – 1.Mācību saturs.........................................................................................12.

Joma – 2.Mācīšana un mācīšanās .........................................................................12.

Joma – 3.Izglītojamo sasniegumi ..........................................................................12.

Joma – 4.Atbalsts izglītojamiem ...........................................................................13.

Joma – 5.Iestādes vide ..........................................................................................13.

Joma – 6.Resursi ...................................................................................................13.

Joma – 7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ..........14.

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde ............................................14.

Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos ..............................................16.

Informācijas iegūšanas metodes ...........................................................................16.

1.Mācību saturs ...................................................................................................16.

1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas ........................................................16.

2.Mācīšana un mācīšanās ...................................................................................17.

2.1.Mācīšanas kvalitāte .........................................................................................17.

2.2.Mācīšanās kvalitāte .........................................................................................18.

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ........................................................19.

3.Izglītojamo sasniegumi ...................................................................................20.

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ...........................................................20.

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ............................................27.

4.Atbalsts izglītojamiem .....................................................................................33.

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ............................................33.

4.2.Atbalsts personības veidošanā ........................................................................35.

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā ................................................................................37.

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai .............................................................38.

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ............................................38.

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni .....................................................................39.

5.Iestādes vide ......................................................................................................40.

5.1.Mikroklimats ...................................................................................................40.

5.2.Fiziskā vide .....................................................................................................41.

6.Iestādes resursi .................................................................................................43.

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi ...............................................................43.

6.2.Personālresursi ................................................................................................44.

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ..............45.

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana .......................................45.

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ..............................................46.

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām .........................................................47.

Liezēres pamatskolas darbības pašvērtējuma kopsavilkuma tabula .............48.

Citi sasniegumi ....................................................................................................49.

Turpmākā attīstība .............................................................................................53.

2


VISPĀRĒJS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS

LIEZĒRES PAMATSKOLA ir Madonas novada pašvaldības domes

pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības mācību iestāde.

Liezēres pamatskola atrodas Madonas novada Liezēres pagastā, Ozolos, Jaunatnes

ielā 6. Liezēres pamatskolas pirmsskolas izglītības (PI) grupas – Madonas novada

Liezēres pagastā, Ozolos, Jaunatnes ielā 3. Attālums no Madonas ir 22 km. Tuvākās

skolas ir Kusas pamatskola (10km), Vecpiebalgas vidusskola (17km), Cesvaines

vidusskola (17 km).

Liezēres pamatskolas skolas ēka celta 1969. gadā. Mācībām, atpūtai un

saimnieciskajām vajadzībām izmantojamā platība ir 1064 m 2 . 2009.gada 1.jūlijā

reorganizācijas rezultātā Liezēres pamatskolai tika pievienota Liezēres pagasta

pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”( ēka celta 1966.gadā) un ieguva nosaukumu

Liezēres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas (turpmāk PI grupas) - Jaunatnes

ielā 3.

Liezēres pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums,

Vispārējais izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, skolas nolikums un

citi iestādes darbu reglamentējošie normatīvie akti.

Mācības skolā notiek latviešu valodā.

Izglītojamo skaits

Izglītības iestādes vides raksturojums

Mācību gads PI grupas 1.-9.klases

2010./2011.m.g.

( uz 01.09.2010.)

2011./2012.m.g.

(uz 01.09.2011.)

2012./2013.m.g.

(uz 03.09.2012.)

Vecumā

līdz 5

gadiem

Vecumā

5 gadi

un

vairāk

Kopā 1.-4.

klase

5. -9.

klase

Kopā

Klašu

komplekti

31 20 51 26 51 77 6

29 21 50 32 48 80 7

33 25 58 36 44 80 7

2012./2013.mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 80 izglītojamie (7 klašu

komplekti) un 58 PI grupu audzēkľi (3 jaukta vecuma grupas). Kopā - 138.

N.

p.

k.

Liezēres pamatskolā mācās bērni no dažādām pašvaldībām /dati uz 03.09.2012./

Novads Pagasts, pilsēta Izglītojamo

skaits

1. PI grupas Siguldas novads Mores pagasts 2

Alūksnes novads Alūksne 1

Rīgas novads Rīga 2

Madonas novads Sarkaľu pagasts 2

3


Kopā PI

grupā

Aronas pagasts 1

Dzelzavas pagasts 1

Praulienas pagasts 1

Madona 1

Mārcienas pagasts 1

Liezēres pagasts 44

No citām pašvaldībām 14

2. 1.-9.klases Līvānu novads Rožupes pagasts 1

Alūksnes novads Alūksne 1

Janpiebalgas novads Jaunpiebalgas pagasts 2

Rīgas novads Rīga 1

Jelgavas novads Jelgava 1

Madonas novads Aronas pagasts 4

Bērzaunes pagasts 5

Mārcienas pagasts 5

Mētrienas pagasts 1

Praulienas pagasts 2

Ošupes pagasts 2

Madona 2

Kopā 1.-

Liezēres pagasts 53

9.klasēs

Kopā

Liezēres

pamatskolā

No citām pašvaldībām 27

No Liezēres pagasta 97

No citām pašvaldībām 41

Izglītības programmas un izglītojamo skaits katrā no tām

Programmas

nosaukums

Pamatizglītības

programma

Pirmsskolas

izglītības

programma

Speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamiem

ar mācīšanās

traucējumiem

Kods Licence Skolēnu, PI

Numurs Datums grupu

audzēkľu

skaits (uz

03.09.2012.)

21011111 V - 496 29.10.2009. 70

01011111 V – 3882 03.02.2011. 58

21015611 V - 4370 08.06.2011. 10

4


Izglītības iestādes personāla kvalitatīvais sastāvs

/dati uz 03.09.2012./

Pedagogu izglītība

2012./2013.mācību gadā Liezēres pamatskolā strādā 23 pedagoģiskie darbinieki – PI

grupās - 8, pamatskolā – 15.

Augstākā pedagoģiskā izglītība 22

Augstākā izglītība 1

Iegūst augstāko pedagoģisko

izglītību 1

Maģistra grāds 4

4 izglītības 1

2 izglītības 4

IZM sertifikāti 4

Pedagogu izglītība

1; 4%

22; 96%

Augstākā pedagoģiskā

izglītība

Iegūst augstāko

pedagoģisko izglītību

4; 31% 4; 30%

1; 8%

Maģistra grāds

4 izglī tī bas

2 izglī tī bas

IZM sertifikāti

4; 31%

1.attēls

2.attēls

Vadība Skolas direktore (1 likme), 4 vietnieki - direktores vietniece mācību darbā

(0,15 likme) direktores vietniece audzināšanas darbā (0,05 likme), direktores

vietniece PI grupās (0,25 likme), direktores vietnieks saimnieciskajā darbā (0,7

likmes).

Atbalsta personāls

- Bibliotekārs (0,25 likme)

- Logopēds skolā un PI grupās (0,5 likme)

- Psihologs (0,05 likme)

- Medicīnas māsa skolā un PI grupās (0,4 likme)

Pedagogu sastāvs pēc darba slodzes

4; 17%

4; 17%

3; 13%

0-0,49

0,5 - 0,99

1-1,49

1,5-2

12; 53%

3.attēls

12 pedagogi jeb 53% strādā vairāk par vienu likmi, mazāka darba slodze par likmi ir

7 pedagogiem jeb 30%.

5


Pedagogu tālākizglītība

Pedagogi regulāri papildina savu profesionālo kompetenci šādos virzienos:

- tālākizglītības kursos un profesionālās pilnveides programmās,

- pedagoģijā,

- psiholoģijā,

- audzināšanas darba organizācijā un vadībā,

- datorzinībās, jaunu un interaktīvu tehnoloģiju apguvē,

- skolvadības jautājumos.

Pedagogu iegūtā novērtējuma pakāpe

4; 18%

10; 45%

1; 5%

7; 32%

1.pakāpe

2.pakāpe

3.pakāpe

Nav pakāpes

4.attēls

Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 8 tehniskie darbinieki skolā, – PI grupās – 7.

Pedagogu sadalījums pa vecumiem

5; 22%

3; 13%

1; 4% 3; 13%

25 - 29 gadi

35 - 39 gadi

5; 22% 40 - 44 gadi

45 - 49 gadi

50 - 54 gadi

55 - 59 gadi

3; 13%

3; 13%

65 - 69 gadi

5.attēls

Sociālās vides īss raksturojums

Saskaľā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2009.gada

1.jūliju tika izveidota jauna administratīvā teritorija - Madonas novads (teritorija

2153,4 km 2 ar 28868 iedzīvotājiem). Madonas novada Liezēres pagasta kopējā

platība ir 25496,1 ha. Pašreizējā pagasta teritorija ir liela - 255 km 2 , lai gan

iedzīvotāju blīvums ir mazs. Pagasta teritorijā ir 3 ciemi: Liezēre, Ozoli, Kalnakrogs.

Uz 2012.gada 1.janvāri pēc PMLP datiem Liezēres pagastā ir 1439

iedzīvotāji. Pirmsskolas vecuma grupā (0 – 6 gadi) – 73, skolas vecumā (7 – 18 gadi)–

167, darbaspējas vecumā (19 – 61 gadi) – 906, pensijas vecumā – 293.

Laika periodā no 2006. līdz 2012.gadam Liezēres pagastā jaundzimušo skaits

mazāks nekā mirušo skaits, tādējādi ik gadus veidojot negatīvu dabisko pieaugumu.

Sociālā vide ir raksturīga Latvijas lauku apvidu sociālajai situācijai. Pagasta teritorijā

iedzīvotājiem ir grūtības atrast darbu. Daudzi strādā novada centrā un Rīgā, vairums

jauniešu – ārzemēs.

6


Liezēres pamatskolas darbību tieši ietekmē Madonas novada bērnu un

jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” (bērnunama) tuvums

(dibināts 2010.gada 29.jūnijā). Liezēres pamatskolu no Madonas novada bērnu un

jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” apmeklē 5 audzēkľi PI

grupās un 15 1.-9.klases izglītojamie. Šie izglītojamie Liezēres pamatskolā ir

iestājušies no citām skolām, un šiem izglītojamajiem ir dažādas sociālas,

psiholoģiskas, kā arī mācību un uzvedības problēmas.

PI grupas apmeklē 41 ģimenes bērni. Skolu apmeklē 50 ģimeľu bērni (kā 1

ģimeni skaitām Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta

centru „Ozoli”, jo uz laiku šie bērni ir aizbildnībā).

Pilnās

ģimenes

Nepilnās

ģimenes

Daudzbērnu

Latvijas

Viens

vecāks

Abi

vecā

-ki

Viens

vecā

ks

Abi

vecā

ki

Sociālās vides raksturojums skolā / dati uz 03.09.2012./

Kl

as

e

Izglīto

-jamo

skaits

Ģimenes sociālais sastāvs Vecāki,

kuri strādā

ārpus

Vecāki

bezdarbnieki

Bāreľi

Aizbildnība

1. 11 6 4 4 1 - 3 1 - 2

2. 9 6 3 3 1 - 2 2 - 1

3. 11 5 3 3 2 - 4 - - 3

4. 5 4 1 - 1 - - - - -

5. 6 1 4 3 - - 1 1 - 2

6. 11 6 2 5 1 - 2 1 - 3

7. 8 - 3 6 1 - 2 2 - 5

8. 6 2 1 2 2 - 2 - - 3

9. 13 9 4 6 1 - 3 2 - 2

Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums

Skola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Madonas novada

pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaľā ar

normatīvos aktos noteikto kārtību, to aprite un uzskaite ir centralizēta. Pārraudzību

par finanšu līdzekļiem veic Liezēres pagasta pārvalde. Finanšu līdzekļu

izmantojums ir racionāls un efektīvs.

Skolas rīcībā nodoti sekojoši finanšu līdzekļi:

2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads ar okt.

groz.

Kopējais budžets 258 564,00 173 384,00 195 989,00 236 425

t.sk.no valsts

budžeta

62 295,00 76 217,00 73 373,00 74 618

7


No tā

mērķdotācija 5.-

6. gad. apmācībai

nodarbināto

darba samaksai

un soc.

maksājumiem

No pašvaldības

budžeta

bez tam

Mācību grāmatu

iegādei izlietotais

finansējums

2 765,00 8 005,00 7 693,00 8 261

192 914,00 82 958,00 112 631,00 153 118

101,00 105,19 227,00 387 (valsts b.fin)

163 pašv.fin

Ziedojumi 3 355,00 3 379,00 2 145,00 2 320

Maksas

pakalpojumi un

citi pašu

ieľēmumi

11177 10 630,00 7 640,00 6 300

Līdzfinansējums

projektam no

novada

0 200 200 69

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi

2012./2013.mācību gadā Liezēres pamatskola realizē 10 interešu izglītības

programmas apmaksātas no valsts, 1 – no pašvaldības budžeta līdzekļiem:

- 662.Liezēres mazpulka izglītības programma2.-9.klasei;

- Bērnu un jauniešu sporta izglītības programma „Vispusīgās fiziskās

sagatavotības grupa 8-10 gadus veciem bērniem”;

- Bērnu un jauniešu sporta izglītības programma „Vispusīgās fiziskās

sagatavotības grupa 11-15 gadus veciem bērniem”;

- Tautisko deju kolektīva izglītības programma 1.-4.klasei;

- Tautisko deju kolektīva izglītības programma 5.-9.klasei;

- Programma „Jaukta vecuma vokālais ansamblis”;

- Teātra pulciľa izglītības programma 1.-4.klasei;

- Teātra pulciľa izglītības programma 5.-9.klasei;

- Tekstildarbu izglītības programma sākumskolai;

- Bērnu un jauniešu vides izglītības programma floristikas pulciľam 5.-9.klasei;

- Estrādes ansamblis „Draugi”.

Atbalstam talantīgajiem izglītojamiem skolā darbojas fakultatīvi :

- angļu valoda 1., 2.klasē;

- „Gudrās pūces”;

- Līdzpārvalde.

Izglītojamiem ir iespēja piedalīties daudzos konkursos, ko organizē gan

skolas, gan novada, gan valsts mērogā.

8


Skolas tradīcijas:

PI grupās:

- Tematiskie pasākumi kopā ar vecākiem;

- Miķeļdiena, rudens darbu izstāde;

- „Lapu šovs”;

- Mācību ekskursijas;

- Mārtiľdiena;

- Valsts svētku pasākums;

- Ziemassvētku pasākums;

- Sniegavīru parāde;

- Sveču diena, sveču izstāde;

- Valentīna diena;

- Meteľdiena;

- Bērnu darbu izstāde;

- Lieldienām veltīts pasākums;

- Mātes diena;

- Izlaidums.

Skolā:

- Zinību diena;

- Talka pie labvēļiem;

- Ziedu, dārzeľu, sēľu izstāde;

- Dzejas dienu pasākums;

- Rudens, pavasara pārgājieni;

- Akcija „Skolas diena” ar deputātu piedalīšanos;

- Skolotāju diena;

- Mācību ekskursijas;

- Pedagogu pieredzes apmaiľas braucieni;

- Dzīvnieku aizsardzības nedēļa;

- Tējas zāļu, bateriju, makulatūras vākšanas akcijas;

- Talkas kopā ar vecākiem skolas Jāľa dārzā;

- Daudzveidīgi sporta pasākumi (rudens, pavasara kross; basketbola, dambretes,

futbola u.c. turnīri);

- Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem;

- Lāčplēša dienai veltītas Vīru spēles;

- Latvijas valsts svētku pasākumu cikls skolā (konkursi, Lāpu gājiens, svētku

koncerts skolā/klasē, svētku kliľģeris, skolas labvēļu pieľemšana pie skolas

direktores) un Liezēres pagastā;

- Runātāju un stāstnieku konkursi – „Teci, teci, valodiľa”, „Zvirbulis”;

- Vecāku dienas;

- Projektu nedēļa;

- Mācību priekšmetu dienas;

- Mātes diena;

- Zvana svētki;

- Mācību gada noslēguma pasākums „Gada sasniegumi”;

- Izlaidums.

9


Realizētie projekti

Projekta nosaukums Gads Finansējuma avots,

sadarbības partneri

1. „Vāru, vāru putriľu...ar

Electrolux”

2. Liezēres pamatskolas

ēdināšanas bloka un

ēdamzāles renovācija

3. Sporta diena

„Sportosim pulciľā –

lieli, mazi pļaviľā”

PI grupās

4. Rotaļu laukuma

labiekārtošana PI grupās

„Sniedz prieku mazajām

sirsniľām”

5. Liezēres pamatskolas

informatizācija

6. Energoefektivitātes

paaugstināšana Madonas

novada izglītības un

pašvaldības iestāžu ēkās

7. Projekts vecākiem

„Pasākumu cikls „Viens

otram dosim, visi kopā

gūsim!””

8. PI grupu sanitāro mezglu

un grupu virtuvīšu

renovācija

9. Gultiľu iegāde PI grupai

„Zaķēni”

10. „Speciālās izglītības kursi

Madonas novada

pašvaldības Liezēres

pamatskolā”

11. „Jauniešu veidoto

pasākumu cikls

Liezēres pamatskolas

40 gadu salidojumam”

2012. Electrolux

Latvia+Liezēres

pagasta pārvalde

2012. Madonas novada

dome +Liezēres

pagasta pārvalde

2012. Madonas novada

dome +Liezēres

pagasta pārvalde

2012. Labiedarbi.lv+

Liezēres pagasta

pārvalde

2012.

2011.

2010.

2011.

2010.

Eiropas Reģionālās

Attīstības fonds+

Madonas novada

dome

KPFI un Madonas

novada dome

2011. Madonas novada

dome +Liezēres

pagasta pārvalde

01.09.2011. –

15.11.2011.

2011. Liezēres pagasta

pārvalde

01.07.2011. –

01.09.2011.

2011. Liezēres pagasta

pārvalde

01.01.2011.

2010. Madonas novada

dome +Liezēres

pagasta pārvalde

17.05. – 06.07.2010.

2009. Madonas novada

dome +Liezēres

pagasta pārvalde

Mērķauditorija

1.-9.klašu

izglītojamie,

centra „Ozoli”

audzēkľi

PI grupu,

pamatskolas

un centra

„Ozoli”

audzēkľi,

darbinieki

PI grupu

audzēkľi,

vecāki,

darbinieki

PI grupu

„Lācēni” un

„Zaķēni”

audzēkľi,

PI grupu

darbinieki

Pamatskolas

izglītojamie

un pedagogi

Pamatskolas

izglītojamie,

darbinieki

PI grupu

audzēkľu,

pamatskolas

izglītojamo

vecāki, PI

grupu un

skolas bērni,

darbinieki

PI grupu

audzēkľi un

darbinieki

PI grupas

„Zaķēni”

audzēkľi

Pamatskolas

un citu skolu

pedagogi

Pamatskolas

izglītojamie,

darbinieki,

absolventi

10


12. „Logu nomaiľa

Madonas rajona

Liezēres pamatskolas

mācību korpusam,

sporta zālei un

internāta ēkai”

13. „Silto pusdienu projekts”

Liezēres pamatskolā un

PI grupās

14. „Ozoliľa – Medľa

piemiľas stipendiju

fonds”

15. Projekts „Svētdienas

skola”

2007. Madonas rajona

Liezēres pagasta

padome

Katru

mācību gadu

2012.

2011.

2010.

2009.

ASV Milvoku

Ev.Lut.Sv.Trīsvienības

draudzes individuālie

ziedotāji

„Kārlis Ozoliľš –

Emīls Mednis

Charitable Trust”

vadītāja Māra Dāvis

ASV

2012. Individuālie ziedotāji

no ASV

Pamatskolas

izglītojamie,

darbinieki

PI grupu

audzēkľi un

pamatskolas

nakts grupas

izglītojamie

Liezēres

pamatskolas

absolventi -

studenti

PI grupu,

pamatskolas,

centra „Ozoli”

audzēkľi,

Liezēres

pagasta

pirmsskolas

vecuma bērni

No 2012.gada 3.septembra visiem Liezēres pamatskolas 1.-9.klašu izglītojamiem ir

brīvpusdienas.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

Liezēres pamatskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot

izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto

pamatizglītības mērķu sasniegšanu un veikt pirmsskolas izglītojamo apmācību.

Liezēres pamatskolas uzdevumi:

1. Īstenot:

- pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111),

- pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111),

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās

traucējumiem (programmas kods 21015611);

Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;

Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildľiem), lai nodrošinātu obligātās

izglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem, kā arī pirmsskolas izglītības

vecuma bērniem;

Sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieľemšanai

demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzľemties atbildību, risinot dažādas problēmas;

11


Radīt iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, kas veicina izglītojamo

vēlēšanos mācīties, rosina iztēli, attīsta spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu

viedokli.

IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN

KONKRĒTIE REZULTĀTI

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais, stiprās puses

1. Mācību

saturs

2. Mācīšana un

mācīšanās

Pirmsskolas

izglītības

programmas

licencēšana un

realizēšana

Tematisko

plānu

apvienotajām

klasēm izveide

un realizēšana

mācību procesā

Skolēnu

motivēšana

apzinīgam

mācību darbam

Latvijas

vēstures un

Pasaules

vēstures

mācīšana 6.

klasē

1.Skola īsteno trīs programmas:

Pamatizglītības programmu, kods 21011111;

Pirmskolas izglītības programmu, kods 01011111;

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem

ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.

2. Pedagogi veiksmīgi apguvuši prasmes veidot savus

individuālos mācību priekšmetu vielu tematiskos

plānus apvienotajās klasēs.

1. Mācību stundu process ir kvalitatīvs, atbilstošs

mūsdienu prasībām.

2. Lielākā daļa pedagogu savās mācību stundās

mērķtiecīgi pielieto modernās informācijas

tehnoloģijas.

3. Skolas mācību process ir pakārtots atbilstoši

izglītojamo vecumam un attīstības līmenim.

4. Mācību rezultāti regulāri tiek apkopoti un par tiem

sniegta informācija izglītojamo vecākiem.

5. Veiksmīgi tiek realizēta Latvijas un Pasaules

vēstures mācīšana 6. klasē atbilstoši mācību

priekšmeta programmas saturam.

6. Sadarbībai ar vecākiem ir izmantotas daudzveidīgas

darba formas, kas sekmē pozitīvu skolas un vecāku

kopdarbību.

3.Izglītojamo

sasniegumi

4. Atbalsts

izglītojamiem

Skolēnu

līdzdalība savu

personīgo

sasniegumu

paaugstināšanā

aktivizēšana

Atbalsta

personāla

piesaiste skolas

un PI grupu

darbam

1. Izglītojamie katra semestra sākumā plāno un

semestra beigās izvērtē savus mācību darba

sasniegumus.

1. Izglītojamiem ir pieejamas psihologa, logopēda

konsultācijas, ikgadējas ārsta pārbaudes un regulāri

stomatologa bezmaksas pakalpojumi, koriģējošā

vingrošana speciālista vadībā.

2. Mācību procesā visiem izglītojamiem ir pieejamas

priekšmetu skolotāju konsultācijas.

3. Izglītojamiem ar mācību grūtībām tiek izstrādāti

individuālie mācību plāni un veidoti atbalsta materiāli.

12


5.Iestādes vide Skolas iekšējās

kārtības

noteikumu

ievērošana,

skolēnu

attieksme pret

kārtības

uzturēšanu sev

apkārt un

konfliktsituāciju

risināšana

6. Resursi Skolotāju

profesionālās

kompetences

pilnveidošana

projektā

„Pedagogu

konkurētspējas

veicināšana

izglītības

sistēmas

optimizācijas

apstākļos”

Mācību

programmu

realizācijas un

materiāli

tehniskās bāzes

pilnveidošana,

veicot skolā

informatizācijas

projektu.

7. Iestādes darba

organizācija,

vadība un

kvalitātes

nodrošināšana

Skolas un PI

grupu darba

nodrošināšana

ekonomiskās

krīzes apstākļos

Skolas un PI

grupu prioritāšu

realizācijas

izvērtēšana un

jauna attīstības

plāna veidošana

(projekts).

1. Pārstrādāti un papildināti skolas iekšējās kārtības

noteikumi.

2. Konfliktsituāciju risināšanā piesaistīti pašvaldības

sociālais dienests, bāriľtiesa, psihologs, nepilngadīgo

lietu inspekcija un policijas darbinieki.

3. Konfliktsituācijas tiek risinātas korekti un taisnīgi.

1.13 skolas pedagogi un 5 PI grupu pedagogi

piedalījās Skolotāju profesionālās kompetences

pilnveidošana projektā „Pedagogu konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas

apstākļos” un ieguva kvalitātes pakāpi.

2. Uzlabota mācību programmu realizācijas kvalitāte,

papildinot „Informatizācijas projektā” skolas materiāli

tehniskos resursus (datori, interaktīvā tāfele,

dokumentu kamera u.c.).

1.Veikts skolas darba pašvērtējums, izvērtējot

iepriekšējā Attīstības plāna prioritātes 2009. –

2011.gadam. 2.Izveidots Attīstības plāna 2012. –

2015.gadam projekts.

13


IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE

Ieteikuma Ieteikums

Nr.

1. Sadarbībā ar pašvaldību

rast risinājumu pedagoģisko

un tehnisko darbinieku

juridiskās pakļautības

maiņai, deleģējot šīs

funkcijas skolas direktorei,

to attiecīgi iestrādājot

skolas nolikumā.

2. Sadarbībā ar pašvaldību

rast iespēju finansēt skolas

lietveža štata vietu.

3. Risināt jautājumu par ceļa

satiksmes drošības zīmju un

norāžu uzstādīšanu un

ierīkošanu uz ceļa līdzās

skolai.

4. Veicot skolēnu instruēšanu

par drošību un kārtību skolā

un dažādos pasākumos,

ievērot normatīvo aktu

prasības.

5. Rast iespēju nodrošināt

skolēniem regulāru

logopēda, kā arī psihologa

palīdzību, finansējot no

pedagogu darba samaksas

fonda.

6. Izstrādāt darbinieku amatu

aprakstus atbilstoši Darba

likuma prasībām.

7. Ievērot normatīvo aktu

prasības ( par 10% darba

kvalitātes piemaksu)

pedagogu darba samaksā.

Ieteikuma izpilde

Madonas rajona Liezēres pagasta padomes

2008.gada 21.novembra sēdē izskatīts

jautājums par Liezēres pamatskolas

pedagoģisko un tehnisko darbinieku

juridiskās pakļautības maiľu un nolemts:

1.apstiprināt grozījumus Liezēres

pamatskolas nolikumā; 2.nodot Liezēres

pamatskolas pedagoģisko un tehnisko

darbinieku personāllietas skolas direktorei.

Ieteikums izpildīts ar 2008.gada

1.decembri.

Ar 2007.gada 1.septembri skolā ir

darbinieks, kas veic lietveža pienākumus,

Liezēres pagasta pārvalde finansē

lietvedim 0,25 likmes.

Zīmes uzstādītas 2008.gada vasarā.

Ar 2007.gada 1.septembri skolā izdarītas

izmaiľas drošības instrukcijās, skolēnu

instruēšana norit atbilstoši MK noteikumu

prasībām.

Ar 2007.gada 1.septembri skolā tika

tarificēts psihologs ar 0,133 likmi

(atbilstoši Liezēres pamatskolas skolēnu

skaitam). 2012./2013.m.g. skolā un PI

grupās strādā logopēds ar 0,5 likmi (0,25

tiek tarificēts no pedagogu darba samaksas

fonda, 0,25 – no Madonas novada domes),

psihologs ar 0,05 likmi.

Ar 2008.gada 1.septembri izstrādāti skolas

darbinieku amata apraksti atbilstoši Darba

likuma un MK noteikumu par profesiju

klasifikatoru prasībām.

Ar 2008.gada 1.septembri pārskatīta

Liezēres pamatskolas pedagogu darba

kvalitātes izvērtēšanas kārtība, ar

2008.gada 1.septembri pedagogu darba

kvalitātes piemaksa tika noteikta reizi

gadā, pamatojoties uz iepriekšējā mācību

gada rezultātiem.

Ar 2011./2012.m.g. ieteikums vairs nav

14


8. Plānot finanšu resursus

vispārējai skolas

renovācijai, to skaitā

mācību virtuves izveidei un

jaunu mēbeļu iegādei.

9. Veidot pēc vienotas

struktūras, pārskatāmus,

ērtāk izmantojamus ikdienas

darbā skolas gada un

attīstības plānus.

aktuāls.

2007.gadā skolai nomainīti logi, durvis

(Ls 45 900), uzstādīta ugunsdrošības

signalizācija abās skolas ēkās ( 2007.,

2008.gada vasaras periodā),

2008.gada vasarā veikts sanitāri higiēnisko

telpu kapitālais remonts (Ls 14 600);

sporta zāles kosmētiskais remonts (Ls

1621); skolotāju istabā iegādātas mēbeles,

datorklasē labāki galdi ( humānās

palīdzības ietvaros); skolēniem ierīkots

atpūtas stūrītis; mājturības un tehnoloģiju

klasē iegādāta elektriskā plīts, bioloģijas

klasē uzstādīta interaktīvā tāfele.

2009. gadā renovētas nakts grupas telpas –

mācību telpa, guļamistaba, palīgtelpas;

2010., 2011.gadā realizēts projekts skolas

ēkai „Energoefektivitātes paaugstināšana

Madonas novada izglītības un pašvaldības

iestāžu ēkās”(Ls 2 121 464,36); iegādātas

gultiľas PI grupai „Zaķēni”;

2011., 2012.gadā skolas un PI grupu

virtuves bloka un ēdamzāles renovācija

(Ls 54 698 ), PI grupās uzstādīta

ugunsaizsardzības automātiskā

signalizācijas sistēma un ārējās

zibensazsardzības sistēma ar aktīvo

uztvērēju(Ls 3443), izremontētas grupu

telpas, skolā izremontēti 2 kabineti –

informātikas un dabaszinību kabinets;

„Informatizācijas projekta” ietvaros

izveidots lokālais tīkls, uzstādīti 5

stacionārie datori, interaktīvā tāfele,

dokumentu kamera, 2 portatīvie datori ;

iegādāts jauns kopētājs; nomainīts grīdas

segums foajē telpā; visas telpas kosmētiski

izremontētas; meiteľu mājturības kabinetā

iekārtota virtuves zona.

Ar 2007.gada 1.septembri skolas darba

plānu gadam veidojam pēc akreditācijas

komisijas vadītājas ieteiktā parauga. Ar

2009./2010.mācību Attīstības plāns tiek

veidots atbilstoši „Skolu vērtēšanas un

attīstības plānošanas rokasgrāmatai”.

15


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS

Informācijas iegūšanas metodes

- Anketēšana un rezultātu analīze - izmantoti 1.-9. klašu skolēnu anketu

rezultāti, vecāku anketu rezultāti, skolotāju pašvērtējuma rezultāti.

- Skolas dokumentu un materiālu analīze - mācību programmas, tematiskie

plāni, klašu žurnāli, Mykoob elektroniskais žurnāls, darba plāni, skolotāju

pašvērtējums, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts

pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli,

sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti,

budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati.

- Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana - vērotas un analizētas

mācību stundas, interešu izglītības nodarbības, pasākumi.

- Intervijas, sarunas - individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem,

vecākiem, klašu audzinātāju darba materiāli, direktora darba materiāli, klašu

žurnāli.

1. MĀCĪBU SATURS

1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas

Liezēres pamatskola no 2009./2010. mācību gada skolā īsteno programmas:

pirmskolas izglītības programmu, programmas kods 01011111; pamatizglītības

programmu, programmas kods 21011111; ar 2011./2012.m.g. speciālās

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas

kods 21015611. Visi pedagogi darbā izmanto ISEC piedāvātās paraugprogrammas.

Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības

programmām. Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst skolas licencētajai izglītības

programmai. Pedagogi izprot un spēj paskaidrot savu mācību priekšmetu standartos

noteiktos mērķus un uzdevumus, plāno mācību satura apguves secību, zina

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī lieto standarta prasībām

atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. Skolā ir vienotas prasības mācību

priekšmetu tematiskai plānošanai un klašu audzinātāju darba plānošanai.

Programmas un tematiskie plāni tiek izvērtēti metodiskajā komisijā.

Pedagogi veiksmīgi apguvuši prasmes veidot savus individuālos mācību

priekšmetu vielu tematiskos plānus apvienotajās klasēs. Speciālajā pamatizglītības

programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek paredzēti atbalsta pasākumi

katrā mācību priekšmetā. Plānos tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams skolēnu

mācīšanās tempa vai vielas apguves grūtību dēļ. Katra temata apguvei mācību

priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir pietiekams, lai izglītojamiem būtu iespēja

sasniegt viľu spējām atbilstošus rezultātus. Katra mācību temata apguvei paredzētais

laika sadalījums saskan ar ierakstiem klases žurnālā un elektroniskajā žurnālā

Mykoob.

Skolas metodiskajā komisijā savlaicīgi tiek plānots ar kādiem mācību

līdzekļiem strādās izglītojamie un pedagogi, par to katra mācību gada noslēgumā tiek

informēti vecāki „Informatīvajā lapā vecākiem”. Novitātes mācību priekšmetu

standartos pedagogi pārrunā skolas metodisko komisiju sēdēs, Madonas novada

metodisko apvienību sanāksmēs un pieredzes braucienos uz citām skolām. Skolas

vadība pārrauga un koordinē mācību priekšmetu programmu izvēli un tematisko plānu

izstrādi. Pedagogiem ir nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas un visa nepieciešamā

informācija un resursi kvalitatīva plāna izstrādei. Mācību satura jautājumi un

16


starppriekšmetu saikne tiek apspriesta un saskaľota skolas metodiskajās komisijās.

To ietvaros pedagogi sadarbojas tematisko plānu un pārbaudes darbu izstrādē.

Direktores vietniece mācību darbā kontrolē tematisko plānu izpildi. Mācību

satura apguvei paredzētā laika sadalījums lielākajā daļā priekšmetu ir optimāls, lai

izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Mācību stundu

saraksts ir veidots saskaľā ar mācību plānu.

Stiprās puses

1. Skola piedāvā trīs dažādas izglītības programmas.

2. Pedagogi izprot un zina pamatizglītības standartos noteiktos mērķus un

uzdevumus, vērtēšanas kārtību un formas.

3. Pedagogi veiksmīgi apguvuši prasmes veidot savus individuālos mācību

priekšmetu vielu tematiskos plānus apvienotajās klasēs.

4. Ir izstrādāti un darba procesā tiek pilnveidoti atbalsta pasākumi izglītojamiem

ar mācīšanās traucējumiem.

5. Pedagogi sniedz izglītojamiem individuālās konsultācijas mācību satura

sekmīgai apguvei.

6. Metodiskajās komisijās tiek sniegta palīdzība tematisko plānu izveidē,

pārbaudes darbu izstrādē.

Tālākās attīstības vajadzības

1. Speciālās pirmskolas izglītības programmas licencēšana un realizācija.

2. Pilnveidot prasmes strādājot ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

3. Turpināt tālākizglītību par mācību darba organizēšanu apvienotajās klasēs.

Vērtējums: 4 (ļoti labi)

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Izglītojamie tiek mērķtiecīgi organizēti mācību darbam, pedagogu izvēlētās mācību

metodes ir daudzveidīgas, tās atbilst izglītojamo attīstības līmenim, spējām, vecumam,

mācību priekšmetu satura prasībām un specifikai. Skolā norit aktīva pedagogu tālākizglītība,

nodrošinot tās regularitāti un atgriezenisko saiti. Lielākā daļa pedagogu savos pašvērtējumos

norāda , ka mācību procesā izmanto interaktīvās mācību metodes. Tehnoloģiju un zinātľu

pamatu jomas pedagogi izmanto eksperimentus, novērojumus, pētnieciskās un praktiskās

darbības, mācību ekskursijas. Valodu jomas un „Cilvēks un sabiedrība” jomu pedagogi

vairāk izmanto radošos darbus, situāciju analīzes, problēmuzdevumus, esejas. Lielākā daļa

pedagogu stundās izmanto jaunākās tehnoloģijas, motivē izglītojamos prezentēt savu

veikumu.To ļauj darīt labs tehniskais nodrošinājums - informātikas kabinets, divas

interaktīvās tāfeles, divas datu kameras, visos mācību kabinetos pieejams internets.

Mācību procesā mācību metodes tiek pielāgotas talantīgajiem izglītojamiem un

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Tiek strādāts pie atbalsta pasākumu izmantošanas

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Tiek ievērots mācīšanas temps, kas ļauj

izglītojamiem sasniegt paredzētos mērķus un uzdevumus. Mācību vielas labākai izpratnei

un nostiprināšanai pedagogi uzdod mājas darbus. Izglītojamo mājas darbu formas ir

daudzveidīgas un apjoms ir optimāls. 62% vecāku norāda, ja bērnam ir problēmas ar mājas

darbu izpildi, taču pedagogs tās palīdz atrisināt. 73% izglītojamo atzīst, ka nav mājas

darbu pārslodzes. Izglītojamiem ir skaidras mājas darbu prasības, izpildes laiki un vērtēšana.

Izglītojamiem ir prasmes veikt sava darba pašvērtējumu un savu biedru darba stundu

17


izvērtēšanu. Stundu vērojumi liecina, ka izglītojamie prot strādāt ar kooperatīvo darba

metodi.

Hospitētās mācību stundas liecina, ka pedagogi strādā mērķtiecīgi, pilnveidojot

izglītojamo mācīšanās prasmes, iemaľas, rosina intensīvi un radoši strādāt. Izglītojamie tiek

mudināti analizēt, vērtēt, izteikt savas domas. Pedagogu valoda ir skaidra, saprotama un

atbilstoša izglītojamo vecumam. Lielākā daļa izglītojamo uzskata, ka pedagogi saprotami

izstāsta uz izskaidro mācību vielu. Zināšanu un prasmju pilnveidē ikvienam izglītojamajam

ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības, jo skolā ir ieviesta regulāra konsultāciju

sistēma. Mācību procesā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.

Izglītojamiem mācību stundās tiek organizētas mācību ekskursijas ( vienas mācību stundas

laikā), „Ēnu dienas”, iespēju robežās mācību gadā ekskursijas gan novada ietvaros, gan

ārpus sava novada.

Stiprās puses

1.Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, mūsdienīgi mācību

līdzekļi, jaunākās informācijas tehnoloģijas.

2. Skolā strādā kvalificēti pedagogi, kuri aktīvi tālākizglītojas un nodrošina atgriezenisko

saikni.

3. Mācīšanas kvalitāte tiek analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību priekšmetu

metodiskās komisijas sēdēs un apspriedēs pie vadības.

Tālākās attīstības vajadzības

1. Mācīšanas procesa pilnveide darbā ar izglītojamiem, kuriem trūkst mācīšanās motivācijas.

Vērtējums : 3 (labi)

2.2. Mācīšanās kvalitāte

Pedagogi prasmīgi organizē izglītojamos mācību darbam un cenšas veidot viľos

motivāciju mācīties, rosina strādāt atbilstoši savām spējām. Lielākā daļa izglītojamo atzīst

(89%, ), ka pedagogi mudina ar savām darba metodēm sasniegt labākus mācību rezultātus.

Izglītojamie zina mācību darbam izvirzītās prasības, skolas iekšējās kārtības noteikumus un

skolas piedāvātos mācību bāzes resursus. Izglītojamie mācību procesam var izmantot

informātikas kabinetu, sporta zāli, skolas un pagasta bibliotēku, metodiskajā kabinetā esošo

literatūru. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi vislabāko rezultātu sasniegšanai,

piedalīties dažādos konkursos, projektos, izstādēs, pasākumos - tos organizēt un vadīt.

Izglītojamiem skolā (78%) ir pieejami interneta resursi, ko izglītojamie izmanto ne tikai

mācību stundās, bet arī lai prezentētu mājas darbus, meklētu nepieciešamo informāciju,

sagatavojot projekta darbus, referātus. Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās dažādos

mācību pasākumos – mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu pasākumos,

izstādēs, sporta sacensībās, skolas un ārpusskolas konkursos, tā pilnveidojot mācīšanās un

saskarsmes prasmes un iemaľas, paplašinot savu redzesloku.

Vairāk nekā puse izglītojamo apgalvo, ka patīk mācīties (55% vienmēr, 28% bieži),

tomēr ir izglītojamie, kuriem ir nepietiekama motivācija zināšanu apguvei. Skolā ir noteikta

kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. Izglītojamo mācību darba

vērtējumi atspoguļojas elektroniskajā Mykoob žurnālā, kas ir pieejams izglītojamo

vecākiem. Tomēr skolas aptaujas rezultāti rāda, ka 22% vecāku nav pieejams internets.

Katru mēnesi 4.-9.klases izglītojamo vecāki saľem sava bērna sekmju izrakstus. Skolā ir

izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina izglītojamo

informēšanu un regulē izglītojamo slodzi. Katram izglītojamam ir izveidota individuālā

18


izaugsmes dinamikas karte, ko aizpilda klašu audzinātāji kopā ar izglītojamiem, veicot to

analīzi. Regulāri tiek veikta 1. un 5. klases izglītojamo darba rezultātu un adaptācijas

jautājumu izvērtēšana, kā arī mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes izpēte valsts

pārbaudes darbu priekšmetos.

Mācību stundu vērojumi liecina par dažādu darba formu un mācību metožu

izmantošanu. Pedagogi uzskata, ka mūsdienās ir svarīgi attīstīt sociālās un savstarpējās

sadarbības prasmes, kas arī tika konstatēts hospitētajās stundās. Pedagogi prot strādāt

individuāli un dažādās grupās, prot izvērtēt sava darba ieguldījumu un citu veikumu. Lielākā

daļa izglītojamo rūpējas par savu darba vietu, mācību materiāliem un tehniskajiem

līdzekļiem

Skolā tiek regulāri uzskaitīti izglītojamo stundu kavējumi un veikta to analīze. Vairāk

kā pusei izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, jo apzinās izglītības

nepieciešamību turpmākajā dzīvē. Pedagogi mācību darbā cenšas iesaistīt visus

izglītojamos, iedrošina un mudina diskutēt, analizēt , secināt. Izglītojamie prot strādāt

komandās un grupās, prot veikt kopīgus projektus, tos prezentēt. Skolā tiek izmantota

izglītojamo kārtības uzskaites lapa, kura palīdz atspoguļot un novērtēt izglītojamo attieksmi

pret mācību darbu.

Stiprās puses

1.Mācību rezultāti regulāri tiek apkopoti un par tiem sniegta informācija izglītojamo

vecākiem.

2. Sadarbībai ar vecākiem ir izmantotas daudzveidīgas darba formas, kas sekmē pozitīvu

skolas un vecāku kopdarbību.

3. Mācīšanās procesā tiek izmantotas dažādas darba formas, kas sekmē izglītojamo

sadarbību.

5. Izglītojamiem mācīšanās procesam ir piedāvāti dažādi resursi.

6. Izglītojamie veic sava mācību darba izvērtēšanu – strādājot ar individuālajām izaugsmes

dinamikas kartēm.

7. Skolā tiek izmantotas kārtības uzskaites lapas, iesaistot izglītojamos pašvērtējuma procesā.

Tālākās attīstības vajadzības

1. Strādāt pie izglītojamo pozitīvās mācīšanās motivācijas paaugstināšanas.

2. Veicināt pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.

3. Ikdienas darbā jāuzlabo matemātikas darba rezultāti.

Vērtējums : 3 ( labi)

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Liezēres pamatskolā pedagogi izglītojamo darbu vērtē, ievērojot valsts normatīvo

dokumentu prasības un skolas izstrādāto ”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”, kas ir

apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē un mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdē.

Skolā ir izstrādāta pārdomāta mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma un pārbaudes darbu

grafiks katrai klasei. Vērtēšanas metodes un formas atbilst izglītojamo vecumam un mācību

priekšmetu specifikai. Ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas laiku, formu un

metodiskajiem paľēmieniem mācību priekšmeta pedagogs pirms tēmas apguves iepazīstina

izglītojamos. Vērotajās stundās izglītojamie veica sava darba pašvērtējumu.

Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu noformēšanā un vērtēšanā. 78%

izglītojamo atzīst, ka pedagogi saprotami pamato viľu darba vērtējumu. Izglītojamie ir

informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītām prasībām un vērtēšanas sistēmu.

19


Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz atbalstu izglītojamajam, motivē mācīties, kā

arī grūtību gadījumā ir iespēja apmeklēt konsultācijas. 94% izglītojamo izmanto šo iespēju.

Pārbaudes darbu sadalījums ir vienmērīgs, dienā nepārsniedzot vairāk kā 2 ieskaites.

Pedagogi regulāri veic ierakstus Mykoob elektroniskajā žurnālā un citos valsts un skolas

noteiktajos dokumentos.

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto tālākā mācību procesa

organizēšanā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta no administrācijas puses. Ja

nepieciešams, notiek individuālās pārrunas ar pedagogu par vērtēšanas problēmām. Gandrīz

visi vecāki atzīst, ka ir izskaidrota skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vecāki saľem

informāciju par vērtējumu biežumu un veidiem no izglītojamo dienasgrāmatām, Mykoob

elektroniskā žurnāla, katru mēnesi no izglītojamo sekmju lapām un individuālām pārrunām

ar pedagogu.

I. semestra noslēgumā un mācību gada beigās izglītojamie kārto skolas noteiktos

pārbaudes darbus pēc skolas izstrādātā grafika. Šo pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti

pedagoģiskās padomes sēdēs, lai uzlabotu mācību darba rezultātus. Skolā ir izveidota

noteiktu pārbaudes darbu datu bāze.

Stiprās puses

1. Skolā ir ieviesta noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā.

2. Skolā ir ieviesta regulāra mācību sasniegumu rezultātu analīze, kas tiek izmantota

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanā.

3. Pašvērtējums darbojas kā viena no mācīšanās vērtēšanas formām.

4. Ir izveidota pārbaudes darbu datu bāze.

5. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai.

Tālākās attīstības vajadzības

1. Turpināt iepazīstināt izglītojamo vecākus par Mykoob elektroniskā žurnāla informācijas

ieguves iespējām.

2. Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par sekmju atspoguļošanu dienasgrāmatās.

3. Motivēt izglītojamos uzlabot mācību rezultātus.

Vērtējums: 3 (labi)

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Liezēres pamatskolā ir izstrādāti kritēriji, kā vērtēt izglītojamo sasniegumus

ikdienas darbā, pedagogi, izglītojamie un vecāki tos pārzina un izprot. Mācību

sasniegumi tiek atspoguļoti klases žurnālā, no 2011.gada 1. septembra arī

elektroniskajā Mykoob žurnālā 4.-9. klasei, izglītojamo dienasgrāmatās, ikmēneša

sekmju izrakstos, liecībās, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālos. Ar

2012./2013. m.g. mācību sasniegumi uzskaitīti no 1.-9.klasei elektroniskajā Mykoob

žurnālā.

Regulāri un savlaicīgi tiek apzināti izglītojamie ar nepietiekamiem

vērtējumiem mācībās, noskaidrojot un novēršot nesekmības cēloľus. Pedagogi ir

ieguvuši zināšanas, kā atpazīt talantīgus bērnus un bērnus ar grūtībām mācībās. Ar

mācību sasniegumiem regulāri tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki. Mācību

priekšmetu metodiskās komisijas sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs tiek veikts

izglītojamo sasniegumu izvērtējums.

20


Pedagogi analizē izglītojamo sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamie

līdzdarbojas dinamikas karšu veidošanā. Izglītojamie tiek rosināti plānot iespējamos

uzlabojumus. Lai nepieļautu pārslodzi, mācību darba apjoma sabalansēšanai katru

mēnesi tiek saplānots pārbaudes darbu grafiks, pieļaujot vienā klasē ne vairāk kā

divus pārbaudes darbus dienā. Atbilstoši izstrādātajam grafikam notiek regulārs darbs

ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības.

94% izglītojamo atzīst, ka viľiem ir iespēja skolā apmeklēt mācību priekšmetu

konsultācijas un papildus nodarbības. Skolā atbilstoši nolikumam par mācību

priekšmetu olimpiādēm tiek rīkotas klašu olimpiādes. Izglītojamie tiek motivēti

sasniegt arvien labākus mācību rezultātus, par kuriem Ziemassvētku pasākumā un

mācību gada noslēguma pasākumā „Gada sasniegumi” tiek izsniegtas pateicības, bet

pieľemšanā pie direktores tiek izsniegtas pateicības arī šo izglītojamo vecākiem.

Skolā visa gada garumā noris konkurss „Gada skolēns” un „Labākā liecība” 5.-

9.klasei, bet 1.-4. klasei „Labo darbu krātuvīte”, kur viens no svarīgākajiem

vērtēšanas kritērijiem ir mācību darbs. Vairumam izglītojamo mācību darba

sasniegumos ikdienā ir pietiekams un optimāls līmenis.

Izglītojamo zināšanu līmenis ikdienas darbā pēdējos 3 mācību gados

2.-3.klasēm

Zināšanu līmenis

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g.

% % %

Augsts 0% 0% 0%

Optimāls 61,5% 40% 40%

Pietiekams 38,5% 60% 60%

Nepietiekams 0% 0% 0%

4.-6.klasēm

Zināšanu līmenis

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g.

% % %

Augsts 0% 0% 0%

Optimāls 57,9% 45,5% 55,6%

Pietiekams 42,1% 54,5% 54,4%

Nepietiekams 0% 0% 0%

7.-9.klasēm

Zināšanu līmenis

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g.

% % %

Augsts 0% 0% 0%

Optimāls 56,8% 37,8% 43,3%

Pietiekams 43,2% 59,5% 56,7%

Nepietiekams 0% 2,7% 0%

Izvērtējot pēdējo trīs mācību gadu mācību rezultātu statistikas datus,

redzams, ka kopumā izglītojamo zināšanu līmenis ir optimālā un pietiekamā līmenī.

Šo līmeľu svārstības notiek pa gadiem, un to nosaka izglītojamo kontingents, kas

21


mācās noteiktās klasēs. 2010./2011. mācību gadā mūsu skolā uzsāka mācības

izglītojamie, kas dzīvo Madonas novada ārpusģimenes atbalsta un aprūpes centrā

„Ozoli” , daudziem no viľiem ir zema motivācija mācīties un zems iepriekš iegūto

zināšanu līmenis.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā visos mācību priekšmetos

2009./2010.m.g., 2010./2011.m. g., 2011./2012. m. g.

2.-3.klasēs

Mācību

priekšmets

Izglītojamo

skaits

1-3

balles

nepietiek.

līmenis

%

4-5

balles

pietiekams

līmenis

%

6-8

balles

optimāls

līmenis

%

9-10

balles

augsts

līmenis

%

Mācību gads

Latviešu val. 13 0 38,5 38,5 23 2009./2010.

Latviešu val. 10 0 50 50 0 2010./2011.

Latviešu val. 15 0 53 46,7 0 2011./2012.

Latviešu val.

38 0 47 45 8 Vid. rādītājs

3 gados

Matemātika 13 0 38,5 53,8 7,7 2009./2010.

Matemātika 10 0 50 40 10 2010./2011.

Matemātika 15 0 60 40 0 2011./2012.

Matemātika

38 0 49 45 6 Vid. rādītājs

3 gados

Vairumam 2. un 3. klases izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir pietiekamā un

optimālā līmenī. 2010./2011.mācību gadā 50% 3.klases izglītojamo mācās optimālā

līmenī.

Mācību

priekšmets

Izglītojamo

skaits

1-3

balles

nepietieka

ms līmenis

%

4. – 6.klasēs

4-5

balles

pietiekams

līmenis

%

6-8

balles

optimāls

līmenis

%

9-10

balles

augsts

līmenis

%

Mācību gads

Latviešu val. 23 0 43,5 56,5 0 2009./2010.

Latviešu val. 22 4,5 59,1 36,4 0 2010./2011.

Latviešu val. 27 0 44,4 51,9 3,7 2011./2012.

Latviešu val. 72 1,5 49 48,3 1,2

Vid. rādītājs

3 gados

Literatūra 16 0 18,7 68,8 12,5 2009./2010.

Literatūra 15 0 46,7 53,3 0 2010./2011.

Literatūra 21 0 28,6 66,7 4,7 2011./2012.

Literatūra 52 0 31 63 6

Vid. rādītājs

3 gados

Angļu valoda 23 0 17,4 65,2 17,4 2009./2010.

Angļu valoda 22 9,1 31,8 54,6 4,5 2010./2011.

Angļu valoda 27 0 33,3 63 3,7 2011./2012.

Angļu valoda 72 3 27,5 61 8,5

Vid. rādītājs

3 gados

22


Krievu valoda 12 0 16,7 83,3 0 2009./2010.

Krievu valoda 5 0 20 80 0 2010./2011.

Krievu valoda 10 0 20 60 20 2011./2012.

Krievu valoda 27 0 19 74 7

Vid. rādītājs

3 gados

Matemātika 23 0 52,2 43,5 4,3 2009./2010.

Matemātika 22 18,2 54,5 27,3 0 2010./2011.

Matemātika 27 0 66,7 33,3 0 2011./2012.

Matemātika 72 6 58 35 1

Vid. rādītājs

3 gados

Dabaszinības 23 0 34,8 60,9 4,3 2009./2010.

Dabaszinības 22 0 59,1 31,8 9,1 2010./2011.

Dabaszinības 27 0 37 55,6 7,4 2011./2012.

Dabaszinības 72 0 43,6 49,4 7

Vid. rādītājs

3 gados

Informātika 16 0 6,25 87,5 6,25 2009./2010.

Informātika 15 0 20 73,3 6,7 2010./2011.

Informātika 21 0 19 71,5 9,5 2011./2012.

Informātika 52 0 15 77 8

Vid. rādītājs

3 gados

Latvijas un

pasaules

vēsture

Latvijas un

pasaules

vēsture

Latvijas un

pasaules

vēsture

12 0 25 75 0 2009./2010.

5 20 20 60 0 2010./2011.

17 10 22,5 68 0

2 gadu

vid.

rādītājs

Latvijas

vēsture

10 0 40 60 0 2011./2012.

Pasaules

vēsture

10 0 50 50 0 2011./2012.

Sociālās

zinības

23 0 17,4 73,9 8,7 2009./2010.

Sociālās

zinības

22 0 36,4 59,1 4,5 2010./2011.

Sociālās

zinības

27 0 25,9 63 11,1 2011./2012.

Sociālās

Vid. rādītājs

72 0 27 65 8

zinības

3 gados

Mūzika 23 0 4,3 82,6 13,1 2009./2010.

Mūzika 22 0 45,5 50 4,5 2010./2011.

Mūzika 27 0 37 63 0 2011./2012.

Mūzika 72 0 29 65 6

Vid. rādītājs

3 gados

Mājturība un

tehnoloģijas

23 0 17,4 65,2 17,4 2009./2010.

Mājturība un 22 0 4,5 72,3 18,2 2010./2011.

23


tehnoloģijas

Mājturība un

tehnoloģijas

Mājturība un

tehnoloģijas

Vizuālā

māksla

Vizuālā

māksla

Vizuālā

māksla

Vizuālā

27 0 11,1 66,7 22,2 2011./2012.

72 0 11 69 20

Vid. rādītājs

3 gados

23 0 26,1 69,6 4,3 2009./2010.

22 0 27,3 63,6 9,1 2010./2011.

27 0 18,5 74,1 7,4 2011./2012.

72 0 24 69 7 Vid. rādītājs

3 gados

māksla

Sports 23 0 17,4 78,3 4,3 2009./2010.

Sports 21 0 4,8 80,9 14,3 2010./2011.

Sports 27 0 14,8 81,5 3,7 2011./2012.

Sports

71 0 12 80 8 Vid. rādītājs

3 gados

Izvērtējot 4. - 6. klases izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumus,

redzams, ka tie pārsvarā ir pietiekamā un optimālā līmenī. Nepietiekamie vērtējumi

2010./2011. m. g. bija latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un Latvijas un

pasaules vēsturē. Viens no iemesliem bija tas, ka skolā iestājās izglītojamie ar zemu

motivāciju mācīties, jo šajā mācību gadā mācības uzsāka Madonas novada

ārpusģimenes atbalsta un aprūpes centra „Ozoli” audzēkľi ( bērnunams),

pedagogiem trūka darba pieredzes strādāt ar šiem izglītojamiem. Darba uzlabošanā

tika iesaistīti visi iespējamie skolas un ārpusskolas resursi (2011.gada vasarā tika

licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās

traucējumiem, programmas kods 21015611; pedagogi apmeklēja tālākizglītības

kursus, lai prastu strādāt ar šādiem bērniem; tika piesaistīts atbalsta personāls), bet tas

prasīja un prasa laiku. 2009./2010. mācību gadā 10% izglītojamo sasniedza augsta

līmeľa rezultātus literatūrā, mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās, angļu valodā, bet

nākamajos divos mācību gados šie rādītāji ir arī krievu valodā, sportā un sociālajās

zinībās. Dažās klasēs ir mazs izglītojamo skaits, procentuāli rēķinot izglītojamo

sasniegumus mācību priekšmetos, tādējādi arī viens izglītojamais ļoti būtiski ietekmē

mācību rezultātus.

2011./2012.mācību gadā 5.klasē 45,5% izglītojamo mācību rezultāti ir

optimālā līmenī.

7.-9.klasēs

Mācību

priekšmets

Izglītojamo

skaits

1-3

balles

nepietiekam

s līmenis

%

4-5

balles

pietiekams

līmenis

%

6-8

balles

optimāls

līmenis

%

9-10

balles

augsts

līmenis

%

Mācību

gads

Latviešu val. 40 0 45 52,5 2,5 2009./2010.

Latviešu val. 37 0 48,6 51,4 0 2010./2011.

Latviešu val. 30 0 56,7 40 3,3 2011./2012.

Latviešu val. 107 0 50 48 2

Vid. rādītājs

3 gados

24


Literatūra 40 0 17,5 75 7,5 2009./2010.

Literatūra 37 0 32,4 62,2 5,4 2010./2011.

Literatūra 30 0 33,3 60 6,7 2011./2012.

Literatūra 107 28 65,5 6,5

Vid. rādītājs

3 gados

Angļu valoda 40 2,5 45 50 2,5 2009./2010.

Angļu valoda 37 2,6 48,6 48,6 0 2010./2011.

Angļu valoda 30 0 53,3 43,4 3,3 2011./2012.

Angļu valoda 107 1.7 49 47,3 2

Vid. rādītājs

3 gados

Krievu

valoda

40 0 45 52,5 2,5 2009./2010.

Krievu

valoda

37 0 54,1 43,2 2,7 2010./2011.

Krievu

valoda

30 0 53,3 46,7 0 2011./2012.

Krievu

Vid. rādītājs

107 0 50,8 47,5 1,7

valoda

3 gados

Matemātika 40 10 57,5 30 2,5 2009./2010.

Matemātika 37 16,2 62,2 19,9 2,7 2010./2011.

Matemātika 30 6,7 73,3 20 0 2011./2012.

Matemātika 107 11 64 23 2

Vid. rādītājs

3 gados

Informātika 8 0 50 37,5 12,5 2009./2010.

Informātika 14 0 57,2 35,7 7,1 2010./2011.

Informātika 7 0 42,9 57,1 0 2011./2012.

Informātika 29 0 50 43 7

Vid. rādītājs

3 gados

Bioloģija 40 0 52,5 45 2,5 2009./2010.

Bioloģija 37 5,4 43,3 45,9 5,4 2010./2011.

Bioloģija 30 0 43,3 56,7 0 2011./2012.

Bioloģija 107 1,8 46,4 49,2 2,6

Vid. rādītājs

3 gados

Fizika 32 0 62,5 37,5 0 2009./2010.

Fizika 23 8,7 73,9 17,4 0 2010./2011.

Fizika 23 4,3 69,6 26,1 0 2011./2012.

Fizika 78 4,3 68,7 27 0

Vid. rādītājs

3 gados

Ķīmija 32 0 40,6 59,4 0 2009./2010.

Ķīmija 23 8,7 56,5 34,8 0 2010./2011.

Ķīmija 23 0 56,6 39,1 4,3 2011./2012.

Ķīmija 78 2,9 51,3 44,4 1,4

Vid. rādītājs

3 gados

Ģeogrāfija 40 0 45 55 0 2009./2010.

Ģeogrāfija 37 0 59,5 35,1 5,4 2010./2011.

Ģeogrāfija 30 3,3 56,7 40 0 2011./2012.

Ģeogrāfija 107 1 54 43 2

Vid. rādītājs

3 gados

Latvijas un 40 0 55 42,5 2,5 2009./2010.

25


pasaules

vēsture

Latvijas un

pasaules

vēsture

Latvijas un

pasaules

vēsture

Latvijas un

pasaules

vēsture

Sociālās

zinības

Sociālās

zinības

Sociālās

zinības

Sociālās

37 0 70,3 29,7 0 2010./2011.

30 0 66,7 33,3 0 2011./2012.

107 0 64 35 1

Vid. rādītājs

3 gados

40 0 30 67,5 2,5 2009./2010.

37 0 45,9 51,4 2,7 2010./2011.

30 0 36,7 60 3,3 2011./2012.

107 0 37 60 3

Vid. rādītājs

3 gados

zinības

Mūzika 40 2,5 25 65 7,5 2009./2010

Mūzika 37 0 43,2 51,4 5,4 2010./2011.

Mūzika 30 0 23,3 66,7 10 2011./2012.

Mūzika 107 1 30 61 8

Vid. rādītājs

3 gados

Mājturība un

tehnoloģijas

40 0 2,5 77,5 20 2009./2010

Mājturība un

tehnoloģijas

37 0 13,5 75,7 10,8 2010./2011.

Mājturība un

tehnoloģijas

30 0 26,6 56,7 16,7 2011./2012.

Mājturība un

Vid. rādītājs

107 0 14 70 16

tehnoloģijas

3 gados

Vizuālā

māksla

40 0 30 67,5 2,5 2009./2010.

Vizuālā

māksla

37 0 37,8 59,5 2,7 2010./2011.

Vizuālā

māksla

30 0 33,3 63,4 3,3 2011./2012.

Vizuālā

Vid. rādītājs

107 0 34 63 3

māksla

3 gados

Sports 40 0 20 75 5 2009./2010.

Sports 37 0 35,1 64,9 0 2010./2011.

Sports 29 0 17,2 82,8 0 2011./2012.

Sports 106 0 24 74 2

Vid. rādītājs

3 gados

7.-9. klašu grupā lielākā izglītojamo daļa mācās pietiekamā un optimālā

līmenī. Arī šajā vecuma grupā nepietiekamie vērtējumi vairāk parādās 2010./2011. un

26


2011./2012. mācību gadā. Procentuāli lielākais nepietiekamo vērtējumu rezultatīvais

rādītājs ir matemātikā 2010./2011. mācību gadā - 16,2%. Augstākais līmenis (9-10

balles) ir mājturībā un tehnoloģijās 2011./2012. mācību gadā - 16.7%. Lielākajā daļā

mācību priekšmetu 2011./2012. mācību gadā sekmju līmenis ir uzlabojies un

nepietiekamo vērtējumu rādītājs ir samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību

gadu.

2009. /2010. mācību gadā vislielākais izglītojamo skaits ar optimālām sekmēm

bija 9. klasē, kas sastādīja 53% no klases izglītojamo kopskaita. Visaugstākā vidējā

atzīme skolā bija 8,8 balles, bet 2010./2011.mācību gadā - 8,3 balles, 2011./2012. -8,4

balles.

Katru gadu skolā notiek konkurss „Labākā liecība”, kurā izglītojamie tiek

apbalvoti par labiem mācību rezultātiem. Skola lepojas ar izglītojamiem, kuriem ir

augsti mācību rezultāti.

Stiprās puses

1. Pedagogi pievērš uzmanību darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem, gan tiem ,

kuriem ir mācīšanās grūtības.

2. Ir izveidota izglītojamo sasniegumu vērtēšanas un uzskaites kārtība.

3. Izglītojamo valsts pārbaudes darbu vērtējumi saskan vai ir augstāki par ikdienas

mācību darba rezultatīvajiem rādītājiem.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Aktīvāk iesaistīt izglītojamos un viľu vecākus mācīšanās motivācijas pilnveidošanā.

Rast iespējas stimulēt izglītojamo tieksmi gūt labākus mācību darba rezultātus.

2.Plānot darbības, lai paaugstinātu izglītojamo sasniegumus matemātikā.

Vērtējums: 3 (labi)

5. 3. 2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Skola uzskaita un analizē izglītojamo sniegumu valsts pārbaudes darbos, veic

rezultātu salīdzināšanu ar vidējiem rezultātiem valstī. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, 1. - 9.klašu mācību priekšmetu

metodiskajā komisijā. Analizējot pārbaudes darbus, tiek konstatēti izglītojamo

sasniegumi, salīdzinot tos ar izglītojamo sasniegumiem mācību gada laikā, tiek

izvērtēts atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmenis, norādīti uzdevumi turpmākās

darbības rezultātu paaugstināšanai.

Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir stabili. Ir mācību

priekšmeti, kur vidējie rezultāti nedaudz zemāki nekā vidējie rādītāji valstī. Tas

izskaidrojams ar mazo skolēnu skaitu klasē (1 skolēns dod lielu procentuālo ietekmi

uz kopējo rezultātu) un sociālo vidi.

9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti

salīdzinājumā ar valsti pa mācību gadiem

Mācību priekšmets 2011./2012.m.g. 2010./2011.m.g. 2009./2010.m.g.

Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā Valstī

9.klase

Latviešu valoda 69.48 62.53 66.31 62.72 72.83 65.17

27


Matemātika 57.33 55.71 51.42 52.92 59.84 46.74

Latvijas un 61.85 64.66 62.67 60.59 66.27 57.29

pasaules vēsture

Angļu valoda 62.20 62.12 53.27 66.38 64.50 61.25

Krievu valoda 69.50 68.48 63.00 65.62 91.00 66.40

9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2011./2012.m.g.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val. Matemātika Latvijas un

pasaules

vēsture

Angļu val.

Krievu val.

2011./2012. Skolā 2011./2012. Valstī

6.attēls

2011./2012.m.g. 9.klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 7 izglītojamie.

Angļu valodu - 5, krievu valodu – 2 izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 6,6 , matemātikā – 5,9, Latvijas un

pasaules vēsturē -6, angļu valodā -6 , krievu valodā – 6,5. Vidējais vērtējums

VPD ir 6,2. Augsts zināšanu līmenis ir 12,4% izglītojamo. Labāki rezultāti

uzrādīti latviešu valodā, kur augsts zināšanu līmenis -14%, optimāls -57%.

Pozitīvi ir tas, ka nebija nepietiekamu vērtējumu. Salīdzinājumā ar valsti zemāki

rezultāti ir Latvijas un pasaules vēsturē, pārējos VPD rezultāti ir līdzvērtīgi vai

augstāki.

9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2010./2011.m.g.

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val. Matemātika Latvijas un

pasaules

vēsture

Angļu val.

Krievu val.

2010./2011. Skolā 2010./2011. Valstī

7.attēls

2010./20111.m.g. 9.klasē valsts pārbaudes darbu latviešu valodā kārtoja 13

izglītojamie. Angļu valodu - 11 , krievu valodu – 2, matemātiku un Latvijas un

pasaules vēsturi - 12.

28


Vidējais vērtējums latviešu valodā - 6 , matemātikā – 4,9, Latvijas un

pasaules vēsturē – 6,1 , angļu valodā – 5,2 , krievu valodā – 6,5. Salīdzinot ar

valsts rezultātiem, zemāki rādītāji ir angļu valodā, matemātikā un krievu valodā.

Izglītojamo rezultāti arī valsts pārbaudes darbos ir ļoti atkarīgi no attiecīgā klases

sastāva – vai ir vairāk talantīgo skolēnu, vai skolēnu, kuriem kāds no mācību

priekšmetiem nepadodas, kāda ir attieksme pret izglītošanās procesu un

motivācijas gūt labākus rezultātus.

9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2009./2010.m.g.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val. Matemātika Latvijas un

pasaules

vēsture

Angļu val.

Krievu val.

2009./2010. Skolā 2009./2010. Valstī

8.attēls

2009./2010.m.g. 9.klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 17 izglītojamie.

Angļu valodu-16, krievu valodu – 1.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 6,9, matemātikā – 5,8 , Latvijas un

pasaules vēsturē – 6,2, angļu valodā – 6,3 , krievu valodā - 9 .klases vidējā atzīme

VPD – 6,8. 24,5 % sastāda augsts zināšanu līmenis. Nepietiekams zināšanu

līmenis ir vienam skolēnam matemātikā. Salīdzinot ar valsti, visos valsts

pārbaudes darbos zināšanu līmenis ir augstāks.

6.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti

salīdzinājumā ar valsti pa mācību gadiem

Mācību priekšmets 2011./2012.m.g. 2010./2011.m.g. 2009./2010.m.g.

Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā Valstī

6.klase

Latviešu valoda 73.00 66.44 64.00 66.24 67.58 64.79

Matemātika 49.48 62.13 58.05 64.52 57.08 55.64

Dabaszinības 63.67 63.91 61.67 63.70 - -

29


6.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2011./2012.m.g.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val. Matemātika Dabaszinības

2011./2012. Skolā 2011./2012. Valstī

9.attēls

2011./2012. m. g. 6. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 10 izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 6,7, matemātikā – 4,9, dabaszinībās – 6,3.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos ir pietiekamā un optimālā līmenī.

Salīdzinot ar valsti, rezultāti latviešu valodā ir augstāki, bet matemātikā ir zemāki.

6.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2010./2011.m.g.

68

66

64

62

60

58

56

54

52

Latv.val. Matemātika Dabaszinības

2010./2011. Skolā 2010./2011. Valstī

10.attēls

2010./2011. m. g. 6. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 4, matemātiku 3

izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 5,8, matemātikā – 5,3, dabaszinībās – 6.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos ir pietiekamā un optimālā līmenī.

Salīdzinot ar valsti, visos valsts pārbaudījumos rezultāti ir zemāki. Nepietiekamo

vērtējumu nav. Šajā mācību gadā 6.klasē iestājās izglītojamais, kurš ir otrgadnieks.

30


6.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2009./2010.m.g.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val.

Matemātika

2009./2010. Skolā 2009./2010. Valstī

11.attēls

2009./2011. m. g. 6. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 12 izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 6,8, matemātikā – 5,9. Labāki rezultāti

latviešu valodā- augsts zināšanu līmenis - 16,5%, optimāls līmenis – 67%.

Nepietiekams zināšanu līmenis ir vienam skolēnam – matemātikā. Salīdzinot ar valsti,

izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā ir

augstāki.

Raksturojot 6. klases izglītojamo rezultātus, tie īpaši neatšķiras no ikdienas

darba sasniegumiem vai ir pat augstāki. Šajā vecuma grupā ir daudz skolēnu ar zemu

mācīšanās motivāciju un negatīvu attieksmi pret mācīšanās procesu.

3.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti

salīdzinājums ar valsti pa mācību gadiem

Mācību priekšmets 2011./2012.m.g. 2010./2011.m.g. 2009./2010.m.g.

Skolā Valstī Skolā Valstī Skolā Valstī

3.klase

Latviešu valoda 59.09 74.55 55.67 70.91 76.88 79.30

Matemātika 55.00 68.28 70.11 67.22 72.86 67.00

Sociālās zinības - - - - 80.25 82.57

3.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2011./2012.m.g.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val.

Matemātika

2011./2012. Skolā 2011./2012. Valstī

12.attēls

31


2011./2012. m. g. 3. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 4 izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 6, matemātikā – 5,8. Salīdzinot ar valsti

latviešu valodas un matemātikas valsts pārbaudes darbu rezultāti ir zemāki, jo klasē ir

mazs skolēnu skaits ar dažādu zināšanu apguves līmeni.

3.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2010./2011.m.g.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val.

Matemātika

2010./2011. Skolā 2010./2011. Valstī

13.attēls

2010./2011. m. g. 3. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 6 izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 5,7, matemātikā – 6,7. Labāki rezultāti ir

matemātikā, augsts zināšanu līmenis -17%, optimāls - 67%. Salīdzinot ar valsti,

latviešu valodas rezultāti ir zemāki, bet matemātikas – augstāki.

3.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti 2009./2010.m.g.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Latv.val. Matemātika Sociālās zin.

2009./2010. Skolā 2009./2010. Valstī

14.attēls

2009./2010. m. g. 3. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 7 izglītojamie.

Vidējais vērtējums latviešu valodā – 7,4, matemātikā – 8,8, sociālajās zinībās

– 7,9. Salīdzinot ar valsti, latviešu valodā un sociālajās zinībās valsts pārbaudes darbā

ir mazliet zemāki rezultāti, bet matemātikā augstāki.

Skolas stiprās puses

1. Skolā ir izstrādāta noteikta valsts pārbaudes darbu analīzes sistēma.

2. Visi 9. klases absolventi turpina savu tālākizglītību atbilstoši savām spējām citās

mācību iestādēs.

32


3. Izglītojamo sasniegumi VPD ir atbilstoši iegūtajiem vērtējumiem ikdienas darbā

vai pat labāki.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Ľemot vērā izglītojamo kontingenta izmaiľas vecākajās klasēs, mērķtiecīgi plānot

pasākumus skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai mācību priekšmetos, kuros ir

plānoti VPD.

Vērtējums: 3 (labi)

4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM

4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības

garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolā ir apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, iegūto

informāciju skola izmanto atbalsta sniegšanai skolēniem un viľu ģimenēm. Skola rīko

adaptācijas pasākumus un veic izglītojamo adaptācijas izpēti. Izveidojusies veiksmīga

sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu, bāriľtiesu, psihologu, policijas

darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem ir pieejamas pašvaldības

apmaksātas psihologa konsultācijas. 84% izglītojamo zina, ka viľi nepieciešamības

gadījumā var saľemt psihologa vai logopēda konsultāciju un 73% izglītojamo

apgalvo, ka par savām problēmām var runāt ar pedagogiem.

Skola nodrošina sākumskolas skolēnu uzraudzību pēc mācībām (pagarinātās

dienas grupa). Pagarinātās dienas grupas piedāvājumu izmanto 86 % izglītojamo.

Pagasta pārvalde nodrošina bērnu atvešanu uz skolu un pēc stundām aizvešanu mājās.

Visi pedagogi uzskata, ka viľi pilnvērtīgi sadarbojas ar atbalsta personālu, lai

varētu sniegt atbalstu bērniem no sociālā riska ģimenēm. Vecāku un sabiedrības

informēšanai par atbalsta saľemšanas iespējām tiek izmantotas vecāku sapulces,

skolas „Informatīvās lapas vecākiem” un pagasta informatīvais izdevums „Liezēre

vakar, šodien, rīt”.

Skolas personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšľas saslimšanas gadījumā.

Skolā ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.

Skolā ir izstrādātas veicamās drošības instrukcijas izglītojamajiem,

pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un noteiktā

kārtībā apstiprinātas darba drošības ievērošanas instrukcijas. Izglītojamie ar tām tiek

regulāri iepazīstināti. 95% izglītojamo atzīst, ka zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas

situācijās, kā arī evakuācijas, traumu vai pēkšľas saslimšanas gadījumos.

Klašu audzinātāji audzināšanas programmās iekļāvuši tematus par veselīgu

dzīvesveidu un kā rīkoties traumu, saslimšanas gadījumos. Klases stundās audzinātāji

organizē praktiskās nodarbības profesionāla medicīnas darbinieka - ārsta vadībā,lai

apspriestu aktuālas tēmas. 96% izglītojamo apstiprina, ka apguvuši tēmas par veselīgu

dzīves veidu un uzturu.

Skolā darbojas „Iekšējās kārtības noteikumi Nr. 2”. Izglītojamie ar tiem tiek

iepazīstināti klases stundās. 92% izglītojamo atzīst, ka ir ar tiem iepazinušies,

saīsināts šo noteikumu izvilkums atrodams skolēnu dienasgrāmatās. Skolā tiek

nodrošināta bērnu drošība, ir evakuācijas plāni, instrukcijas, kā rīkoties ekstremālās

situācijās un evakuācijas gadījumā, pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības

dienestiem. Sporta zālē, dabaszinību kabinetā, informātikas kabinetā un mājturības

33


kabinetos ir iekšējās kārtības noteikumi ar norādēm, kā rīkoties ārkārtas situācijās.

Skolā ir apmācīts darba aizsardzības speciālists, tā pienākumus veic direktores

vietnieks saimnieciskajā darbā. Visi izglītojamie un skolas darbinieki ir iepazīstināti

ar darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām. Novada speciālistu vadībā tika

veikta praktiskā nodarbība, pēc kuras speciālisti veica pasākuma analīzi. Skolā ir

noteikta „Mācību ekskursiju un pārgājienu norises kārtība”.

Liezēres pagasta pārvalde nodrošina medmāsas štata vienību Ozolu

medpunktā. Medmāsas darba slodze PI grupās ir 0,2 likmes, skolā – 0,1 likme.

Izglītojamo primāro aprūpi un uzraudzību veic ģimenes ārsts. Mācību gada sākumā

skolā notiek izglītojamo padziļinātās veselības pārbaudes, pēc kurām informācija par

bērnu veselības stāvokli tiek apkopota, analizēta un par rezultātiem tiek ziľots

vecākiem.

2009./2010.m.g – 2011./2012.m.g. veselības apskašu rezultāti

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

Bērni ar 1,5% 4% 3%

pazeminātu dzirdi

Bērni ar 18% 19,5% 23%

pasliktinātu redzi

Bērni ar nepareizu 9% 29% 14%

stāju

Bērni ar skoliozi 11% 4% 3%

Sadalījums

veselības grupās

I – 87%

II – 13%

I – 94%

II – 6%

I – 90%

II – 8,5%

Nozīmēta

koriģējošā

vingrošana

III – 1,5%

20% 35% 22%

Skolā pieejama kvalitatīva medicīniskā palīdzība, notiek informācijas

apmaiľa ar vecākiem par atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām. 93%

aptaujāto vecāku piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka skolā rūpējas par viľa bērna veselību.

Skolā bērniem ar ārsta rekomendāciju ir iespējams apmeklēt koriģējošās vingrošanas

nodarbības, ko vada sertificēta medmāsa. Zobu profilaktisko apskati un ārstēšanu veic

ārsts – stomatologs.

Veselības nostiprināšanas un saglabāšanas jomā ar pašvaldības finansiālu

atbalstu un ārzemju sponsoru palīdzību daudzbērnu un maznodrošināto ģimeľu bērni

daudzus gadus tika nodrošināti ar brīvpusdienām. Ar 2012.gada 1.septembri no 2. –

9.klasei visi skolēni saľem Madonas novada pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas,

līdz ar to „Silto pusdienu projekta” līdzekļi tiek novirzīti PI grupu audzēkľiem un

izglītojamiem, kas izmanto nakts grupas pakalpojumus. Iespēju pusdienot skolā

izmanto 98,5% izglītojamo. No 2011./2012.m.g. skola iekļāvusies LAD programmā

„Skolas auglis” un kopš 2010./2011.m.g. skola un PI grupas – veselību veicinošā

programmā „Skolas piens”. Programmu ietvaros skola organizē izglītojamajiem

nodarbības par piena, augļu un dārzeľu veselīgu ietekmi uz cilvēka organismu. Kopš

2011.gada skolā kopā ar PI grupām darbojas nakts grupa, kurā izglītojamie saľem

siltu ēdināšanu 4 reizes dienā.

34


Stiprās puses

1.Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo veselības aprūpes, drošības un sociālās

palīdzības sniegšanā.

2.Izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja saľemt atbalsta personāla palīdzību.

3.Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti skolas „Iekšējās kārtības

noteikumi Nr.2”un drošības instrukcijas, ar kurām iepazīstināti izglītojamie un skolas

darbinieki.

4.Regulāri notiek pasākumi izglītojamo profilaktiskajā aprūpē, tiek apkopotas ziľas

par veselības stāvokli.

5.Tiek veikta sadarbība ar organizācijām, kas veic izglītojamo izglītošanu drošības un

veselīga dzīvesveida jautājumos.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Plānot un īstenot pasākumus skolēnu pozitīvās saskarsmes veicināšanai.

Vērtējums: 3 (labi)

4.2. Atbalsts personības veidošanā

Izglītojamo personības veidošanā un attīstīšanā tiek ieguldīts nopietns,

mērķtiecīgs darbs. Tas balstās uz skolas darba ikdienu un pasākumu tradīcijām visā

mācību gada garumā. Izglītotas un atbildīgas personības veidošana ir pamatizglītības

galvenais mērķis. Tas var īstenoties tikai ar būtisku audzinošo darbu, izglītojamā

personību veidojot arī harmonisku un kulturālu. Dažādus audzinošos aspektus paredz

skolas normatīvie dokumenti un vadlīnijas – klašu audzinātāju darba plāni, skolas

iekšējās kārtības noteikumi, interešu izglītības programmas, skolēnu Līdzpārvaldes

nolikums, skolas pasākumu plāns mācību gadam.

Attieksmes un priekšstatus par dzīves pamatvērtībām izglītojamie gūst mācību

un audzināšanas procesā. Tie darbojas kompleksi. Ikvienā mācību priekšmetā mācību

vielas izglītojošais aspekts mijas ar attieksmi pret kādu noteiktu tēmu, savukārt

ikviens ārpusstundu audzināšanas pasākums sevī ietver jaunas informācijas un

izglītojošus elementus.

Kopumā skolas audzināšanas darba programmā, pēc kuras savu darbu plāno

klašu audzinātāji, tiek aktualizētas svarīgākās pamatvērtību tēmas – veselīga

dzīvesveida pamati; personas drošība; tikumiskās vērtības un īpašības; uzvedības un

saskarsmes kultūra; pilsoľa pienākumi un tiesības; patriotisko jūtu audzināšana; tautu

ētiskie priekšstati un ideāli; tolerance; svētki, tradīcijas, kultūras vērtības; karjeras

izglītība; vides izglītība.

Klašu audzinātāji izglītojamo personību veidošanā iesaistās ar pienākuma un

atbildības sajūtu, ir ļoti radoši, pielieto dažādas tradicionālas un alternatīvas

audzināšanas darba metodes – klases stundas, dažādu interesantu personību dalību

tajās, filmu skatīšanos un dažādu informatīvu materiālu izklāstu, pārgājienus,

ekskursijas, muzeju, teātra un koncertu apmeklējumus, klases vakarus, radošas

darbnīcas u. c. Tiek organizētas izglītojoši informatīvas vecāku sapulces, pieaicināti

speciālisti – psihologi, ārsti u.c. Klašu audzinātāji iegulda lielu darbu, lai sagatavotu

savu klašu izglītojamos priekšnesumiem dažādos skolas pasākumos, dažkārt arī

ārpusskolas konkursos. Tikpat nozīmīgs un apjomīgs ir klašu audzinātāju darbs ar

izglītojamiem, veidojot noformējumu skolas telpās tradicionāliem skolas

pasākumiem. Par īpaši atbildīgu veikumu uzskatāms klases audzinātāja darbs,

izveidojot scenāriju 9. klases izlaiduma pasākumam, izmeklējot tam atbilstošu tēmu

35


audzināmās klases izglītojamo personību būtībai, sagatavojot viľus kvalitatīvam

priekšnesumam nozīmīgajā pasākumā.

Izglītojamajiem ir iespēja darboties dažādās interešu izglītības programmās,

piemērojot vēlmēm, pozitīvo attieksmju un personības īpašību attīstīšanai. Skola

atbalsta izglītojamo piedalīšanos izglītošanās procesā ārpus skolas (Madonas

Mūzikas, Sporta un Mākslas skola). Izglītojamajiem ir dota iespēja zināšanas un

prasmes papildināt arī fakultatīvajās nodarbībās. Kā svarīgs jauninājums interešu

izglītības jomā ir Svētdienas skola, kas darbojas no 2011./2012.mācību gada. 98,5%

izglītojamo ir iesaistījušies vismaz vienā interešu izglītības pulciľā vai fakultatīvajā

nodarbībā. Mācību gada laikā interešu izglītības pulciľi prezentē savu veikumu skolas

pasākumos. Skolas pasākumu norise balstās uz interešu izglītības pulciľu

sagatavotajiem priekšnesumiem. Atsevišķi interešu izglītības pulciľi ar savu

sniegumu piedalās pagasta un novada pasākumos. Kā nozīmīgākie kolektīvi jāmin

estrādes ansamblis „Draugi” un teātra pulciľš. Uzstājoties ar priekšnesumu pasākumā,

izglītojamajiem tiek dota iespēja izpausties, viľos veidojas un attīstās skatuves

pieredze. 74% izglītojamo atzīst, ka ārpusklases pasākumi skolā ir interesanti.

Skolā darbojas skolēnu Līdzpārvalde. Izglītojamie uzľemas atbildību skolas

ikdienas aktivitāšu un svētku pasākumu organizēšanā, dežūrē virtuvē, klasēs un

skolā, veido tematiskās sienas avīzes „Mēs”, Skolas gadagrāmatu. Skola atbalsta

labdarības pasākumus, akcijas – izglītojamie vāc ārstniecības augus, makulatūru,

baterijas; rūpējas par piemiľas vietām pagastā, piedalās sakopšanas talkās. Ik gadu

izglītojamie un viľu ģimenes atbalsta Draudzīgā aicinājuma akciju, dāvinot skolas

bibliotēkai grāmatas. Tiek turpināta piedalīšanās novadpētniecības projektā „Latviešu

pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Izglītojamie kopā ar pedagogiem piedalās

talkās pie skolas labvēļiem. Izglītojamie ik gadus uz Ziemassvētkiem gatavo

apsveikumus skolas labvēļiem ārzemēs. Kopā ar pedagogiem visa skolas saime

regulāri strādā pie skolas apkārtnes un Jāľa dārza sakopšanas. Visas šīs aktivitātes

veido izglītojamajos dzīvei nepieciešamas prasmes, atbildības izjūtu un līdzjūtību.

Vecāki, skolas darbinieki un sabiedrība regulāri tiek informēti par skolēnu

individuālajiem un komandu sasniegumiem „Informatīvajā lapā vecākiem”, pagasta

informatīvajā izdevumā „Liezēre vakar, šodien, rīt” un novada reģionālajā laikrakstā

„Stars”, kā arī Madonas mājas lapā www.madona.lv pie Liezēres pagasta notikumiem.

Uzvarētāji olimpiādēs, konkursos un sacensībās tiek apbalvoti atbilstoši „Skolēnu,

skolotāju, vecāku un sabiedrības pārstāvju morālās un materiālās stimulēšanas

kārtībai”. Skolai ir veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem – darbojas Iestādes

(Vecāku) padome, klasēs un skolā tiek rīkoti pasākumi ar vecāku piedalīšanos.

Atsauksmes par izglītojamo, vecāku un skolas kopējo sadarbību ir pozitīvas.

Stiprās puses

1.Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas, izglītojamajiem ir plašas

pašrealizācijas iespējas.

2.Klašu audzinātāju audzināšanas programmas aptver plašu tēmu loku atbilstoši

skolas audzināšanas programmas saturam.

3.Izglītojamie var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai.

4.Izglītojamie ar labiem panākumiem startē Madonas novada un Latvijas mēroga

konkursos, festivālos un citās sacensībās.

5. Vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā.

6.Izglītojamie un pedagogi tiek godināti par labiem sasniegumiem.

36


Tālākās attīstības vajadzības

1.Iesaistīt arvien vairāk izglītojamo dažādos skolas, ārpusskolas pasākumos un

projektos.

2.Rosināt skolēnu Līdzpārvaldi kvalitatīvām aktivitātēm skolas dzīves organizēšanā.

Vērtējums: 4 ( ļoti labi)

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Karjeras izglītība skolā kalpo kā sākums mērķtiecīgai darbībai savu

kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, tā ir svarīga skolas audzināšanas

programmas sastāvdaļa.

Skolas metodiskajā centrā, bibliotēkā un Domdaros ir uzkrāta un pieejama

kvalitatīva, lietderīga un daudzveidīga informācija par turpmākās izglītības

programmu izvēles iespējām. Skola nodrošina iespēju izmantot jaunākās informāciju

tehnoloģijas informācijas ieguvei. Šāda iespēja ir arī publiskajos interneta centros

pagasta bibliotēkās Liezērē un Ozolos.

Skolā regulāri organizē kvalitatīvus profesionālās orientācijas pasākumus

visu vecumgrupu izglītojamajiem. Skola organizē izglītojamo piedalīšanos Ēnu dienās

un atbalsta atvērto durvju dienu apmeklēšanu dažādās skolās. Klašu audzinātāji 1. –

4.kl. izglītojamiem palīdz apzināt savas intereses, 5. – 7.kl. – savas spējas, 8.un

9.klases audzēkľiem sadarbībā ar Madonas karjeras izvēles centru sniedz

konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Skola atbalsta izglītojamo spēju un

interešu apzināšanu un izpēti. Izveidots ieteicamais klases stundu plānojums pa

klasēm par karjeras izvēles tēmām.

Plānojot ekskursijas, tiek apmeklēti dažādi uzľēmumi. Skola uztur saikni ar

bijušajiem absolventiem un iesaista viľus karjeras izvēles pasākumos. Arī izglītojamo

vecāki un dažādu profesiju pārstāvji labprāt iesaistās šādos pasākumos, sniedzot

informāciju par savām profesijām un tālākizglītību.

Stiprās puses

1.Skola izglīto izglītojamos un vecākus karjeras izvēles jautājumos.

2.Visiem interesentiem ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām.

3.Skolā ir nepieciešamie metodiskie materiāli karjeras izglītības darbam.

4.Tiek organizētas tikšanās ar absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem un dažādu

uzľēmumu apmeklēšana karjeras izglītības nolūkos.

5.Izglītojamie tiek motivēti pārdomātai karjeras izvēlei.

Turpmākās attīstības vajadzības

1.Paplašināt sadarbību ar vidējās izglītības mācību iestādēm, valsts nodarbinātības

dienestu, vietējiem uzľēmējiem.

2. Klašu audzinātājiem apmeklēt tālākizglītības kursus par karjeras izglītību.

3. Turpināt pilnveidot izglītošanas darbu ar izglītojamajiem un viľu vecākiem karjeras

jomā.

Vērtējums: 4 ( ļoti labi)

37


4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skola organizē darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Mācību procesā

izglītojamajiem ir nodrošināta pieeja internetam, iespēja darboties informātikas

kabinetā. Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos,

olimpiādēs, sacensībās, projektos. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem

bērniem.

Izveidota un sekmīgi darbojas izglītojamo stimulēšanas sistēma (noteikta

kārtība par skolas iekšējiem konkursiem „Gada skolēns”, „Labo darbu krātuvīte”,

„Labākā liecība”, „Sporta līderis, līdere”).

Skola ir apzinājusi izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās. Skolā kopš

2011./2012.m.g. ir licencēta programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem. Ir

izstrādātas individuālās programmas ar atbalsta pasākumu plānojumu. Pārējiem skola

nodrošina iespēju apmeklēt papildnodarbības un konsultācijas, grafiks pieejams gan

uz informācijas stenda, gan skolēnu dienasgrāmatā. Tiek organizētas atbalsta

personāla - psihologa un logopēda – konsultācijas. Skolā ir atbilstoši MK

noteikumiem noteikta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei un neattaisnoto kavējumu

novēršanai. Skola sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt bērniem mācīšanās

procesā.

Pedagogi ieguvuši teorētiskas zināšanas, kā atpazīt talantīgos un

izglītojamos ar mācību grūtībām.

Aktualizēta nepieciešamība ikdienā diferencēt darbu stundās. Īpašu pieeju

prasa darbs apvienotajās klasēs.

Skolā plāno un organizē atbalsta personāla (sociālais darbinieks, bāriľtiesa,

skolas medmāsa, psihologs, bibliotekārs, logopēds) darbu, nodrošina palīdzību

izglītojamajiem, sadarbojoties ar priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un

vecākiem.

Stiprās puses

1.Izglītojamiem visos mācību priekšmetos pieejamas individuālās nodarbības.

2.Skolā ir licencēta izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

2.Skola atbalsta un veicina skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs,

konkursos un citos pasākumos.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Turpināt atbalsta sniegšanas sistēmas pilnveidi darbā ar talantīgajiem bērniem.

2.Nodrošināt pilnvērtīgu atbalsta personāla darbu, vērstu uz palīdzību bērnam un

ģimenei.

Vērtējums: 3 (labi)

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Ja izglītojamajam mācību procesā konstatē, ka ir problēmas ar mācību vielas

apgūšanu, klases audzinātājs, sadarbojoties ar vecākiem, psihologu, logopēdu,

psihiatru, ģimenes ārstu, šādu bērnu nosūta uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai

noteiktu viľam atbilstošu izglītības programmu. Pēc pedagoģiski medicīniskās

komisijas lēmuma 2012./2013. mācību gadā 10 izglītojamie apgūst speciālās

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā ir

licencēta atbilstošās izglītības programma. Atbalstu darbā sniedz psihologs, logopēds,

38


medmāsa, sadarbībā ar Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un

atbalsta centru „Ozoli” bērnu psihiatrs. Šo programmu 2011./2012. mācību gadā

apguva 3 skolēni. Visi izglītojamie ar speciālām vajadzībām ir integrēti

vispārizglītojošās klasēs. Pedagogi tālākizglītības kursos ir ieguvuši zināšanas , lai

strādātu ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Speciālās izglītības

izglītojamajiem ir izstrādāti un tiek īstenoti individuālās izglītības plāni, kas veidoti

pēc tematiskā plāna principa. Par plāna izstrādi un tajā iekļaujamiem jautājumiem

pedagogi vienojās mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdē. Ar individuālajiem

izglītības plāniem tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki.

Skolā ir izstrādāts individuālo konsultāciju grafiks, ir iespēja lietot pastāvīgā

pieslēguma internetu, bibliotēku, ir nepieciešamie mācību resursi, lai nodrošinātu

izglītību izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. Vecāki atzinīgi novērtē skolas

piedāvāto iespēju speciālās izglītības programmas apguvē.

Stiprās puses

1.Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvāta kvalitatīva izglītība, atbalsts

no atbalsta personāla tuvu dzīvesvietai.

2.Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem ir veiksmīgi integrēti vispārizglītojošajās

klasēs.

3.Tiek veikts papildus darbs konsultācijās ar izglītojamajiem, kam ir grūtības

mācībās.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Lielāku vērību veltīt speciālās izglītības izglītojamo pašvērtējuma paaugstināšanai.

2.Turpināt izglītojamo izpratnes un iecietības veidošanu pret citādo.

3.Licencēt speciālās pirmsskolas izglītības programmu, lai pēc iespējas ātrāk

diagnosticētu bērnus ar mācīšanās traucējumiem un uzsāktu darbu ar šiem bērniem.

Vērtējums: 3 (labi)

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Katra mācību gada sākumā vecāki, aizbildľi un Madonas novada bērnu un

jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” audzinātāji saľem vispusīgu

informāciju par skolas un PI grupu darbību un rezultātiem iepriekšējā mācību gadā,

un par jaunā mācību gada plānoto norisi, skolas un PI grupu darba organizāciju,

resursiem u.c. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. To aptaujā

apstiprina 77% aptaujāto vecāku. Vecāki, aizbildľi un Madonas novada bērnu un

jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” audzinātāji regulāri ir

informēti par audzēkľu mācību darba rezultātiem un skolas apmeklējumiem. Sniegtās

informācijas saturs par bērna mācību sasniegumiem atbilst valstī noteiktajai kārtībai.

Sadarbībai ar vecākiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas: klases un skolas

vecāku sanāksmes, atvērto durvju dienas, individuālās pārrunas, izglītojošas

nodarbības vecākiem, kopīgi atpūtas pasākumi, skolēnu dienasgrāmatas, sekmju

lapas.

Izglītojamo vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumu organizēšanā. Kā saikne

starp skolu un vecākiem kalpo izglītojamo dienasgrāmatas, sekmju lapas,

„Informatīvā lapa vecākiem”. Pagasta informatīvajā izdevumā „Liezēre vakar, šodien,

rīt”, Madonas reģiona laikrakstā „Stars” un Madonas novada pašvaldības mājas lapā

39


egulāri tiek ievietota informācija par skolas darbu. Tam piekrīt 90% aptaujāto vecāku

(65% - vienmēr, 25% - bieži). Vecāki tiek informēti par valsts pārbaudes darbiem, to

norises kārtību un izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē.

72% vecāku piekrīt, 28% vairāk piekrīt nekā nepiekrīt, ka skolā aktīvi

darbojas Iestādes (Vecāku) padome. No katras klases un PI grupas vecāku izvirzīti

pārstāvji aktīvi iesaistās Iestādes padomē, izsakot priekšlikumus darba uzlabošanai,

izrādot iniciatīvu un aktīvu rīcību skolas problēmu risināšanai. Iestādes padome

organizē reidus skolas, PI grupu un ēdināšanas telpās. Vecāki iesaistās līdzdadarbības

pasākumos skolas un PI grupu kosmētiskajos remontos, gatavojoties jaunajam mācību

gadam. 2011./2012.mācību gadā projekta „Viens otram dosim, visi kopā gūsim”

ietvaros PI grupās risinājās Ziedu svētki, skolā notika atklātās stundas, klašu vecāku

kopsapulces un atpūtas pasākums PI grupu un skolas vecākiem un darbiniekiem.

Skola uzklausa vecāku priekšlikumus, izmanto tos darba uzlabošanai. Skola

konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība.

94% aptaujāto vecāku atzīst, ka pedagogi ir atklāti, informējot par bērna stiprajām un

vājajām pusēm, tāpat atbalsta vecāku vēlmi palīdzēt bērnam mācību procesā,

sniedzot konsultācijas. Skolā ir vecāku sanāksmju apmeklējuma reģistrs. Pedagogi

aptaujā atzīst, ka tikšanās ar vecākiem ir svarīga un viľi tām rūpīgi gatavojas.

Tiek organizēti ārpusstundu pasākumi bērniem un vecākiem. Pasākumu

plānošanā un norisē Iestādes padome un pedagogi cenšas iesaistīt izglītojamo

vecākus. Vecākiem un izglītojamajiem ir nozīmīgas skolā izveidojušās tradīcijas, kas

sekmē pozitīvu skolas un vecāku pašreizējo un turpmāko sadarbību. Regulāri tiek

analizēta vecākiem organizēto pasākumu lietderība un kvalitāte.

Stiprās puses

1.Skolai ir izveidota sistēma sadarbībai ar vecākiem.

2.Pedagogiem ir laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, aizbildľiem un Madonas

novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra „Ozoli”

audzinātājiem.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Turpināt pedagoģiski un psiholoģiski izglītojošo darbu ar vecākiem.

Vērtējums: 4 ( ļoti labi)

5. IESTĀDES VIDE

5.1. Mikroklimats

Skolai ir savas tradīcijas, tās tiek izkoptas, pilnveidotas, attīstītas. Skolai ir

sava simbolika: himna, karogs un logo. Tas veicina izglītojamajos, vecākos un skolas

darbiniekos lepnumu un piederības izjūtu savai skolai, visi apzinās savu lomu skolas

tēla veidošanā. Piedaloties dažādās novada un starpnovadu olimpiādēs, konkursos,

skatēs, sporta sacensībās, izglītojamie un pedagogi veido pozitīvu skolas tēlu.

Skolā izstrādāti „Iekšējās kārtības noteikumi Nr. 2” un noteiktā kārtībā

apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. Šie noteikumi sekmē

uzvedības normu ievērošanu. Izglītojamie, vecāki un skolas darbinieki ar

noteikumiem tiek iepazīstināti klases stundās, klases vecāku sapulcēs. 88% vecāku

(vienmēr 45%, bieži 43%) apgalvo, ka viľu bērni un 68% izglītojamo (47 % vienmēr

un 21% bieži) apgalvo, ka viľi paši skolā jūtas droši. Diemžēl ir atsevišķi

40


izglītojamie, kuriem patīk izrādīt savu pārākumu pār citiem bērniem. Ar šiem bērniem

tiek īpaši strādāts. Skolas vadība un darbinieki lielu uzmanību pievērš neētiskai rīcībai

un atbilstoši rīkojas. Skolā nekavējoši tiek novērsta lielākā daļa iekšējās kārtības

noteikumu pārkāpumu. Par rupjiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem

nekavējoši tiek informēti vecāki (aizbildľi), iesaistītas attiecīgās tiesībsargājošās

iestādes (sociālais dienests, bāriľtiesa, nepilngadīgo lietu inspekcija, policija).

Skolas vadība, pedagogi, darbinieki cenšas būt vienādi taisnīgi pret visiem -

gan izglītojamiem, gan ģimenēm, izglītojamajos cenšas ieaudzināt prasmi ar iecietību

izturēties pret citādo.

Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja

cieľa. 77% izglītojamo (57% - vienmēr, 20% - bieži) ir pārliecināti, ka pedagogi

palīdzēs sarežģītās situācijās. Attieksme pret skolas apmeklētājiem ir pieklājīga,

laipna, korekta un lietišķa. Skolā ir noteikta sistēma, kā jārīkojas apmeklētājiem, lai

atrastu vajadzīgo telpu vai personu.

Sistemātiski tiek kontrolēti un uzskaitīti skolēnu kavējumi, atbilstoši skolas

izstrādātajai „Kārtībai, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē” .

Skola informāciju vecākiem sniedz ar „Informatīvās lapas vecākiem” palīdzību

2-3 reizes gadā, skolēnu dienasgrāmatām, sekmju izrakstiem, Mykoob sistēmā. 80%

vecāku apliecina, ka zina, kur internetā var meklēt informāciju par skolu un

izglītojamā sekmēm, 78 % mājā ikdienā ir pieejams internets. Sabiedrība tiek

informēta par skolas darbu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Liezēre vakar,

šodien, rīt” un Madonas reģiona laikrakstā „Stars”, Madonas novada pašvaldības

mājas lapā pie Liezēres pagasta notikumiem. Skolā tiek veikts novadpētniecības

darbs, tiek veidota Gadagrāmata, ir Viesu grāmata.

Skolas vadība ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos un atbalsta iniciatīvu, rosina

un atbalsta ikviena skolas darbinieka tālākizglītošanos profesionālajā jomā.

Stiprās puses

1.Skola mērķtiecīgi veicina izglītojamajos, vecākos un skolas darbiniekos piederības

apziľu un lepnumu par skolu.

2. Skolā ir izstrādāti skolas „Iekšējās kārtības noteikumi Nr.2”.

3.Skola ir bagāta tradīcijām, tās tiek koptas, ieviešot arī novitātes, piesaistot skolai

plašāku sabiedrības uzmanību.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Sadarbībā ar vecākiem rosināt izglītojamos ievērot skolas „Iekšējās kārtības

noteikumus Nr.2”, lielāku vērību pievērst izglītojamiem ar uzvedības problēmām.

2.Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā, izveidojot skolas mājas lapas sadaļu

Liezēres pagasta pārvaldes mājas lapā.

Vērtējums: 3 ( labi)

5.2. Fiziskā vide

Skolas telpas ir estētiski noformētas, funkcionālas, mājīgas un apmeklētājiem

pievilcīgas. Tās ir tīras un sakoptas, atbilst sanitāri higiēniskajām normām un

drošības noteikumu prasībām. Tam piekrīt 98% aptaujāto vecāku. Izglītojamie

iesaistās kārtības uzturēšanā telpās, saudzīgi izturas pret mākslas darbiem,

telpaugiem un dekorācijām skolā. Būtisks skolas fiziskās vides veidošanas

41


komponents ir zaļie augi, floristikas un tekstildarbu pulciľa darbi, kas ir izvietoti

gan klašu, gan koplietošanas telpās. Saskaľā ar skolas „Iekšējās kārtības

noteikumiem Nr.2” katrs izglītojamais ir atbildīgs par savas mācību vietas

uzturēšanu kārtībā. Izglītojamie klasēs un skolā veic dežurantu pienākumus- tīra

tāfeli un raugās, lai telpas netiktu tīši piemēslotas, netiktu bojāts skolas inventārs.

Katru gadu skolā tiek veikts kosmētiskais remonts un, iekļaujoties skolas

budžetā, kādas telpas kapitālremonts. Plānojot fiziskās vides sakopšanas darbus,

tiek ľemti vērā pedagogu, Iestādes padomes, izglītojamo ieteikumi. Ir veikts

siltināšanas projekts skolai „Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada

izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās”, ēdamzāles un ēdināšanas bloka renovācijas

projekts, PI grupu sanitāro mezglu un grupu virtuvīšu renovācija u.c..

Skolas apkārtne ir labiekārtota, sakopta. Izglītojamie, skolas darbinieki, vecāki un

sabiedrības pārstāvji piedalās skolas apkārtnes un telpu labiekārtošanā, noformēšanā,

tīrības un kārtības uzturēšanā.

Skolas apkārtnē ir atdalītas sporta, atpūtas un saimnieciskās zonas. Ar projekta

līdzekļu palīdzību tika atjaunota atpūtas zona pie skolas un rotaļu laukums pie PI

grupām. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteľos redzamā vietā novietoti evakuācijas

plāni, glābšanas dienestu tālruľu numuri, ugunsdzēšamie aparāti un norādes uz

izeju. Ir ierīkota ugunsdzēsības signalizācija gan skolā, gan PI grupās.

Ļoti labas atsauksmes par ēdināšanu. Liezēres pamatskolas ēdnīca sniedz

pakalpojumus skolai, PI grupām un Madonas novada bērnu un jauniešu

ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centram „Ozoli”. 98,5% izglītojamie izmanto

skolas ēdināšanas pakalpojumus. Ilgus gadus skola sadarbojas ar ASV Milvoku

Latviešu Ev.Lut. Sv. Trīsvienības draudzi „Silto pusdienu projektā”, šobrīd

ziedotāju līdzekļi tiek novirzīti PI grupu audzēkľu un skolas un PI nakts grupas

bērnu ēdināšanai.

Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana) klasēs

un pārējās skolas telpās atbilst normai, par ko liecina kontroles un uzraudzības

dienestu veiktās pārbaudes un sastādītie akti. Attiecīgo valsts kontroles dienestu

(inspekciju) kompetences ietvaros dotie norādījumi tiek pildīti.

Stiprās puses

1.Skolas sakoptā fiziskā vide liecina par mērķtiecīgi plānotu un izlietotu skolas

budžetu, veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību.

2.Skolas telpas un apkārtne regulāri tiek uzturēta tīra un kārtīga, tā ir funkcionāla un

droša.

3.Skolas vides sakopšanā un telpu noformēšanā iesaistās pedagoģiskais personāls,

skolas darbinieki, izglītojamie, vecāki.

4.Apkārtnes labiekārtošanai un pilnveidei tiek piesaistīti projektu līdzekļi.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Uzlabot izglītojamo attieksmi pret kārtības uzturēšanu klasē, skolā, tās apkārtnē un

citās sabiedriskās vietās, vides saudzēšanu un pilnveidi.

2.Jāveic klašu, PI grupu telpu renovācija.

42


3.Jāuzstāda „guļošais policists” uz skolai un PI grupām piekļaujošā ceļa.

Vērtējums: 4 (ļoti labi)

6.IESTĀDES RESURSI

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolai un PI grupām visas telpas atbilst sekmīga mācību procesa norisei. Telpu

iekārtojums nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu realizēšanu. Ir mūsdienu

prasībām atbilstoši mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas, aprīkojums. Skola iespēju

robežās nodrošina materiāltehniskos resursus izglītības programmu īstenošanai. Tie

tiek racionāli un mērķtiecīgi izmantoti. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā

un droši lietošanai. Materiālā bāze tiek pastāvīgi pilnveidota. „Informatizācijas

projekta” ietvaros skolā iekārtots lokālais datortīkls, iegādāti 5 jauni stacionārie

datori, 1 interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, multimediju projektors, 2 portatīvie

datori. Skolai iegādāts jauns kopētājs. Informātikas kabinetā uzsākta jaunu datoru

uzstādīšana 12 darba vietām, 1 printeris. Visās klašu telpās pieejami datori ar interneta

pieslēgumu. Pavisam skolā ir 2 interaktīvās tāfeles, kuras tiek mērķtiecīgi izmantotas

mācību procesā. Skolas bibliotēkā ir pieejami 2 datori ar printeri un skeneri, skolotāju

istabā 1 dators ar printeri, metodiskajā centrā 1 dators ar printeri, PI grupās – 3 datori

ar interneta pieslēgumu un printeris. Jaunās tehnoloģijas un skolas bibliotēkas

materiāli ir pieejami visiem izglītojamiem un pedagogiem. Pedagogi un izglītojamie

zina par materiāli tehnisko resursu atrašanās vietu un izmantošanas kārtību. Skolā tiek

ievēroti drošības pasākumi tehnisko līdzekļu uzglabāšanai (signalizācija, slēgtas

durvis). Bojājumi tehniskajiem līdzekļiem, mēbelēm tiek nekavējoties novērsti.

Telpu izmantojums atbilst mācību procesa vajadzībām. Katrai klasei un PI

grupai ir sava telpa. Uz telpu durvīm ir skaidri saprotamas norādes. Ir izveidota telpu

izmantošanas kārtība, kas norādīta stundu sarakstā. Skolēnu galdi, krēsli atbilst

izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Veidojot apvienotās klases, regulāri tiek

pārskatīta telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Bibliotēkas telpa un

informātikas kabinets pielāgots mācību priekšmetu mācīšanai.

Skolas budžeta ietvaros katru gadu regulāri tiek papildināti un atjaunoti

mācību līdzekļi. Lai piesaistītu finanšu resursus skolai un PI grupām, Iestādes padome

raksta un iesniedz projektus dažādām iestādēm un uzľēmumiem. Iegūto līdzekļu

izlietojumu plāno Iestādes padome sadarbībā ar skolas vadību.

Stiprās puses

1.Skolai ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai.

2.Ir mūsdienīgi materiāltehniskie līdzekļi izglītības programmu realizēšanai skolā.

3.Mācību tehniskie līdzekļi ir labā kārtībā, un tie tiek racionāli un mērķtiecīgi

izmantoti izglītības procesā.

4.Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un pilnveide notiek plānveidīgi un

mērķtiecīgi.

5.Skolas iekārtu un inventāra nodrošinājumam tiek piesaistīti projektu līdzekļi.

43


Tālākās attīstības vajadzības

1. Regulāri jāatjauno un jāpapildina mācību līdzekļu klāsts visos mācību priekšmetos.

2. Turpināt IT izmantošanu skolvadībā un mācību procesā.

3.Turpināt plānot mēbeļu atjaunošanu PI grupās un skolas klasēs.

4.Plānot jumta remontu PI grupu ēkai.

Vērtējums: 3 (labi)

Personālresursi

Skolā ir nepieciešamie personālresursi izglītības programmu realizācijai. 12

pedagogi jeb 53% strādā vairāk par vienu likmi, mazāka darba slodze par likmi ir 7

pedagogiem jeb 30%.

18 jeb 78 % pedagogi strādā pamatdarbā, 5 jeb 22% pedagogi strādā amatu

savienošanas kārtībā.

Skolā un PI grupās darbojas atbalsta personāls: bibliotekārs (0,25 likme),

logopēds skolā un PI grupās (0,5 likme), psihologs (0,05 likme),medicīnas māsa

skolā un PI grupās (0,4 likme).

Skola sadarbojas ar Madonas novada pašvaldības psihologu. Skolēniem,

vecākiem ir informācija par iespēju izmantot atbalsta personāla pakalpojumus.

Skolas vadība savlaicīgi plāno personāla resursus, izmaiľas personāla sastāvā

ir pamatotas.

Visu pedagogu izglītība ir atbilstoša izglītības programmu sekmīgai

realizācijai, ir apmeklēti visi nepieciešamie kursi. Ir izstrādāts un tiek realizēts

pedagogu profesionālās pilnveides plāns. 100% pedagogu zina skolas prioritātes

skolotāju tālākizglītībā un atzīst, ka viľu priekšlikumus un ierosinājumus ľem vērā.

Visi pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības iespējām un resursiem. Skolā ir

noteikta sistēma personāla tālākizglītībai, lai sekmētu skolas attīstības plāna

realizēšanu. Atbilstoši VIIS programmas prasībām skolā tiek sistematizēta

informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Informācija tiek ievadīta VIIS datu

bāzē. Katram pedagogam personu lietā regulāri tiek atjaunota un uzkrāta informācija

par tālākizglītību. Skolas vadība seko un uzrauga pedagogu izglītošanos.

Metodiskajās komisijās, pedagoģiskajās padomes sēdēs, apspriedēs pie vadības,

informatīvajās sanāksmēs, ikdienas sarunās pedagogi dalās savās kursos iegūtajās

zināšanās un materiālos. Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītība.

13 pamatskolas pedagogi un 5 PI grupu pedagogi piedalījās ESF projektā

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un

ieguva kvalitātes pakāpi: 10 jeb 56 % ieguva 3.kvalitātes pakāpi, 7 jeb 39 %

2.kvalitātes pakāpi, 1 jeb 5 % 1.kvalitātes pakāpi. Šī projekta 2. aktivitātes ietvaros 1

pedagogs apmeklēja profesionālās pilnveides kursus „Darbs apvienotajās klasēs (A) -

86 stundas”. 2012./2013.m.g. 2 pedagogi pieteikušies ESF projekta 7. posmam

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” uz

3. un 2. kvalitātes pakāpi.

Pedagogi iespēju robežās piedalās radošo darbu skatēs, projektos, novada,

starpnovadu, valsts un citās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs. 2011. gadā

direktores vietniece audzināšanas darbā uzsāka dalību „Radošuma pils” kursos.

Stiprās puses

1.Skolā ir nepieciešamie speciālisti licencēto izglītības programmu īstenošanai.

2.Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību.

44


3.Skolā veiksmīgi strādā atbalsta personāls.

4.Skolas uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju.

Tālākās attīstības vajadzības

1. Lai skolā nodrošinātu kristīgās mācības apguvi, 1 pedagogam iegūt atbilstošu

kvalifikāciju.

2. PI grupu pedagogiem tālākizglītoties, lai varētu realizēt speciālās izglītības

programmu ar mācību traucējumiem pirmsskolā.

3. Rast iespēju pieľemt darbā palīgskolotāju, lai labāk organizētu darbu klasēs, kurās

ir integrēti skolēni ar mācību traucējumiem.

Vērtējums: 4 (ļoti labi)

7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES

NODROŠINĀŠANA

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolas vadība sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visās tās

darbības jomās. Īpaša vērība tiek veltīta katra gada prioritāšu izvērtēšanai. Mācību

gada laikā skolas vadība precīzi izplāno skolas darba analīzes etapus (metodisko

komisiju sēdes, apspriedes pie vadības, pedagoģiskās padomes sēdes, Iestādes

padomes sēdes), kuros tiek iekļauta gan izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana,

gan pedagogu un skolas darba analīze. Skolas vadība iesaista visus pedagogus skolas

darba vērtēšanā. Visi pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu. 18 pedagogi jeb 78% no

visiem pedagogiem veica padziļinātu sava darba pašvērtējumu ESF projektā

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Pašvērtējumu administrācijai iesniedz mācību gada beigās. Pašvērtējums tiek veikts

gan rakstiski, gan mutiski individuālājās sarunās ar skolas direktori. Skolas vadība

ľem vērā pedagogu pašvērtējumus, veicot skolas darba analīzi.

Mācību gada laikā tiek veikta izglītojamo, pedagogu un vecāku anketēšana.

Iegūtie rezultāti tiek izvērtēti metodiskajās komisiju sēdēs, apspriedēs pie vadības,

pedagoģiskajās padomes sēdēs, Iestādes padomes sēdēs. Vērtēšanā iegūto informāciju

skolas vadība izmanto tālākā skolas darba plānošanā. Katra metodiskā komisija

mācību gada noslēgumā vērtē savu darbu.

Skolai ir tās struktūrai un satura prasībām atbilstošs attīstības plāns, kas

veidots, balstoties uz pamatmērķiem un iepriekšējā perioda darba izvērtējumu,

ievērojot skolas, pašvaldības un valsts prioritātes. Skolas attīstības plāns izstrādāts

2012./2013.-2014./2015. mācību gadam. Noteiktas atbildīgās personas, resursi un

pārraudzība. Attīstības plāna izstrādē piedalījās darba grupa, kuras sastāvā piedalījās

skolas administrācija, metodisko komisiju vadītāji, Iestādes padome, tika iesaistīta

skolēnu Līdzpārvalde. Skolas attīstības virzieni tika apspriesti skolēnu Līdzpārvaldē,

apspriedē pie vadības, Iestādes padomes sēdē. Attīstības plāns ir saskaľots ar

Madonas novada domi 2012.gada 7.novembrī. Tika veikta Attīstības plāna izvērtēšana

pēc „Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatā” dotā parauga. Prioritātes

noteiktas uz trim gadiem. To īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos mērķus,

uzdevumus un rezultātu novērtēšanas kritērijus. Prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti,

veidojot darba plānu katram mācību gadam. Prioritātes tika noteiktas, pamatojoties uz

skolas darba pamatmērķiem un pašvērtējumā konstatētajām stiprajām pusēm,

45


nepieciešamajiem uzlabojumiem. Skolas kolektīvs regulāri tiek iesaistīts skolas

attīstības plāna analizēšanā, izvērtēšanā un koriģēšanā. 100% pedagogi atzīst, ka

skolas attīstības plāns ir zināms un saprotams, jo paši ir piedalījušies tā izstrādāšanā

un novērtēšanā. Skolas attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm.

Stiprās puses

1.Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni.

2.Visi pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, iesaistās skolas darba analīzes

procesā.

3.Skolas attīstības plāns ir konkrēts un veidots, pamatojoties uz skolas pašvērtējumu.

4. Skolas attīstības plāns precīzi nosaka reālus, sasniedzamus mērķus, izvirzīto

uzdevumu realizāciju.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Skolas pašvērtēšanas procesā vairāk iesaistīt ārējos vērtētājus.

2.Mainoties situācijai, veikt korekcijas skolas attīstības plānā.

Vērtējums: 3 (labi)

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā nepieciešamā obligātā dokumentācija

saskaľā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru, tā izstrādāta atbilstoši likumu un

normatīvo aktu prasībām. Skola darbojas, balstoties uz skolas nolikumu un tajā

noteiktajiem iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

Ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Vadītāju darba pienākumi, tiesības un

atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vadības struktūra un katra vadītāja

kompetences joma ir precīzi noteikta un visiem zināma. Vadītāji savas kompetences

ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu. Skolā ir

direktore, 3 vietnieki izglītības jomā – kopā (0,55 likmes): direktores vietniece

mācību darbā (0,15 likme), direktores vietniece audzināšanas darbā (0,05 likme),

direktores vietniece PI grupās (0,25 likme). Saimniecisko darbu vada direktores

vietnieks saimnieciskajā darbā (0,7 likmes). Skolā ir veiksmīgs vadības komandas

darbs, to apliecina arī anketēšanas rezultāti – 82% pedagogi uzskata, skolas vadība

cenšas kvalitatīvi un atbildīgi veikt savus pienākumus, tādā veidā sekmējot skolas

darbību un prestižu. Pedagogi atzinīgi novērtē vadības profesionalitāti, spēju

uzklausīt un sniegt nepieciešamo atbalstu gan darbiniekiem, gan izglītojamiem.

Direktorei ir atbilstoša izglītība, viľa ir ieinteresēta skolas darbā, skolas prestiža

nodrošināšanā. Direktorei ir noteikts apmeklētāju pieľemšanas laiks. Pedagogi

uzskata, ka direktore prot vadīt skolas kolektīvu, ar personīgo piemēru un atbalstu

rada uzticēšanos, direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar izglītojamiem

(91%), ar skolas darbiniekiem, ar vecākiem, ar Liezēres pagasta pārvaldi . Direktore

iesaista skolas personālu aktivitātēs, kas vērstas uz pozitīvām pārmaiľām. Atbildība

par skolas darba jomām tiek deleģēta direktores vietniekiem . Direktores vietniece

mācību darbā koordinē 1.- 9.klašu mācību priekšmetu metodisko komisiju, direktores

vietniece audzināšanas darbā – audzināšanas darba metodisko komisiju, direktores

vietniece PI grupās – pirmsskolas izglītības grupu metodisko komisiju. Metodisko

komisiju vadītāji nodrošina saikni starp pedagogiem un skolas vadību. Vietnieki par

plānoto un paveikto darbu informē vadības sanāksmēs. Koleģiāli tiek risinātas

46


problēmas, būtiskus jautājumus izlemjot kopā, bet atsevišķus virzot izskatīšanai

plašāk pedagogu kolektīvā. Pedagogi ar aktuālo informāciju tiek iepazīstināti

informatīvajās sanāksmēs. Svarīgākā informācija regulāri tiek izlikta uz informācijas

stenda skolotāju istabā. Papildus saziľai tiek izmantots Mykoob elektroniskais

žurnāls. Katru mācību gadu tiek organizētas vismaz 4 pedagoģiskās padomes sēdes,

4 apspriedes pie vadības, vismaz 4 Iestādes padomes sēdes. 2 reizes gadā organizētas

vecāku kopsapulces. Informācija par pasākumiem tiek operatīvi un savlaicīgi nodota

ieinteresētajām pusēm. Par lielākajiem mācību gada pasākumiem visiem vecākiem

2 līdz 3 reizes gadā tiek izsūtīts rakstisks informatīvais materiāls- „Informatīvā lapa

vecākiem”. Informāciju par skolas darbu regulāri atspoguļojam Liezēres pagasta

informatīvajā izdevumā „Liezēre vakar, šodien, rīt”, Madonas novada mājas lapā pie

Liezēres pagasta notikumiem. Skolas vadība īsteno efektīvu sadarbību ar Madonas

novada pašvaldību, Liezēres pagasta pārvaldi, Madonas novada Izglītības nodaļu,

rūpējas par skolas prestižu. Pedagogiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija

par skolas darbību un personāla pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām, kā arī

aktuālie dokumenti un to projekti. Skolā ir noteikta kārtība, kas ļauj pedagogiem,

vecākiem un izglītojamiem izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai.

Katru mācību gadu skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt citas skolas un iepazīt to

pieredzi (Meirānu Kalpaka pamatskolu, Madonas ģimnāziju, Kusas pamatskolu,

Kalsnavas pamatskolu, Cesvaines vidusskolu, Inešu pamatskolu, Cesvaines

internātpamatskolu, novada PII – „Priedīti”, „Kastanīti” u.c.). Iegūto pieredzi skolotāji

izmanto metodisko komisiju darbā, mācību un audzināšanas procesā.

Stiprās puses

1.Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija.

2.Skolas vadību veido kompetenti, skolas darbā ieinteresēti vadītāji.

3.Ir izveidojusies laba sadarbība starp dažāda līmeľa vadītājiem, kas pozitīvi ietekmē

skolas darba kvalitāti, skolas tēlu sabiedrībā.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles

darbu.

2.Aktivizēt PI grupu metodiskās komisijas darbu.

Vērtējums : 4 (ļoti labi)

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skola ir atvērta sadarbībai. Tās ikdiena ir saistīta ar Madonas novada

pašvaldību, Madonas novada Izglītības nodaļu. Ar Madonas pašvaldības atbalstu tiek

finansēta skolas bibliotekāra slodze, apvienotajās klasēs mācīti atsevišķi galvenie

mācību priekšmeti. Veiksmīga sadarbība ir ar Madonas muzeju, bibliotēku, Bērnu

un jauniešu centru, Madonas Sporta, Mākslas un Mūzikas skolu. Ļoti svarīga ir

sadarbība ar Madonas novada sociālajiem darbiniekiem, nepilngadīgo lietu inspektori

un bāriľtiesu, policiju, lai saľemtu un sniegtu atbalstu problēmbērniem,

paaugstināta riska ģimenēm.

47


Skola aktīvi iesaistās pagasta kultūras dzīves veidošanā, vides sakopšanā ( tā

apgalvo 98% vecāku) , stiprinot sadarbību ar Liezēres pagasta pārvaldi. Aktuālu

skolas ikdienas jautājumu risināšanā ir izveidojusies laba sadarbība ar Liezēres

pagasta pārvaldes institūcijām- grāmatvedību, bibliotēku , kultūras namu, sociālo

dienestu, bāriľtiesu. Skolas ikdienas darbība cieši saistīta ar Madonas novada bērnu

un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centru „Ozoli” (bērnunamu). Sadarbība

notiek arī ar Liezēres NVO - sieviešu klubiľu „Teiksma”, pensionāru biedrību.

Skola sadarbojas ar apkārtējo sabiedrību, piedāvājot skolas stadionu un sporta

zāli izmantot dažādām sporta aktivitātēm. Skolas telpas tiek izmantotas Liezēres

pagasta iedzīvotāju sanāksmju, kā arī izglītojošu un atpūtas pasākumu organizēšanai.

Skola ir veiksmīgi sadarbojusies ar citām izglītības iestādēm gan novadā, gan

ārpus tā – skolēniem piedaloties konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu

prezentācijās, sporta sacensībās; kopīgi organizējot skolotāju darba un atpūtas

pasākumus.

Ilgus gadus skola sadarbojas ar ASV Milvoku Latviešu Ev.Lut. Sv. Trīsvienības

draudzi „Silto pusdienu projektā” un „Ozoliľa - Medľa piemiľas stipendiju” projektā

Liezēres pamatskolas absolventiem, kā arī projektā „Svētdienas skola”.

Skola ar savu darbību un centieniem rūpējas par skolas prestižu un tēlu

sabiedrībā.

Stiprās puses

1.Abpusēji ieinteresēta sadarbība ar novada pašvaldību un tās institūcijām.

2.Skola ir atvērta sadarbībai ar apkārtējo sabiedrību.

Tālākās attīstības vajadzības

1.Iesaistīties starpnovadu, valsts un starptautiskos projektos, lai veicinātu skolas

atpazīstamību un prestižu.

Vērtējums: 3 (labi)

LIEZĒRES PAMATSKOLAS DARBĪBAS PAŠVĒRTĒJUMA

KOPSAVILKUMA TABULA

Kvalitātes rādītāji Vērtējums Vērtējuma

līmenis

Mācību saturs 4 (ļoti labi)

1.1 Iestādes īstenotās izglītības programma 4 (ļoti labi)

1. Mācīšana un mācīšanās 3 (labi)

2.1. Mācīšanas kvalitāte 3 (labi)

2.2. Mācīšanās kvalitāte 3 (labi)

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 (labi)

2. Izglītojamo sasniegumi 3 (labi)

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 3 (labi)

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 3 (labi)

48


2012./2013.m.g.

darbos

3. Atbalsts izglītojamiem 4 ( ļoti labi)

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 3 (labi)

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana

(drošība un darba aizsardzība)

4.2. Atbalsts personības veidošanā 4 (ļoti labi)

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 4 (ļoti labi)

4.4. Atbalsts mācību darba diferencācijai 3 (labi)

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām

3 (labi)

vajadzībām

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 4 ( ļoti labi)

4. Iestādes vide 3 (labi)

5.1. Mikroklimats 3 (labi)

5.2. Fiziskā vide 4 (ļoti labi)

5. Iestādes resursi 4 ( ļoti labi)

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 3 (labi)

6.2. Personālresursi 4 (ļoti labi)

7. Iestādes darba organizācija, vadība un

3 (labi)

kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības

3 (labi)

plānošana

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 4 (ļoti labi)

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 3 (labi)

CITI SASNIEGUMI

Mācību

gads

Dalībnieki

/skolēni, klases, komandas/

Sasnieguma rezultatīvais rādītājs

Līmenis aktivitātē

/novads, valsts/

Mācību darbā

Lana Tauriľa (9.klase) 1.vieta Starpnovadu

olimpiādē bioloģijā

Audzināšanas darbā

Intars Briedis (3.klase) Atzinība Latvijas Mazpulku

projekts

„Mēnešzemenes”

valstī

Zane Utināne -Zvidre

(7.klase)

3.vieta

LOK radošo darbu

konkursā „Kā es

kļūšu par Latvijas

olimpieti”valstī

Zane Bikovska (9.klase) Atzinība Valsts prezidenta

institūcijas

90.gadadienai

49


2011./2012. m.g.

veltītajā radošo

darbu konkursā

„Mana kā Valsts

prezidenta uzruna

Latvijas dzimšanas

dienā” valstī

Zane Bikovska (9.klase) Pateicība Tiesībsarga biroja

rīkotajā tēla – kaķa

vārda konkursā

valstī

Sportā

6.-9.klašu komanda 3.vieta Olimpiskās dienas

2012. sacensībās

novadā

Mācību darbā

Zanda Paulova

(5.klase)

Karīna Anete Sirmā

(6.klase)

Kristīne Agnese Solovjeva

(1.klase), Una Undīne

Zelča (2.klase), Edgars

Brečs (4.klase), Santa

Socka(5.klase), Karīna

Anete Sirmā (6.klase)

3.vieta

3.vieta

Atzinība

Starpnovadu

olimpiādē

matemātikā

Starpnovadu

olimpiādē

informātikā

Starpnovadu

neklātienes

olimpiādē

Sociālajās zinībās

Gerda Pleša (3.klase) Atzinība Starpnovadu

olimpiādē vizuālajā

mākslā

Audzināšanas darbā

Zane Bikovska 1.vieta Latviešu valodas

aģentūras radošo

darbu konkurss

„Starp tevi un mani

ir valoda” valstī

Renārs Teriška Atzinība IV Starpnovadu

Zinātniski praktisko

darbu konkurss

„Latviešu pēdas

Sibīrijā un Tālajos

Austrumos”

Zane Bikovska

Jānis Škute

Alise Kozlovska

Arvils Juris Larionovs

Agnese Moskaļenko

Karīna Anete Sirmā

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Atzinība

Atzinība

I. Indrānes

2.literārais jaunrades

konkurss

valstī

50


Dženija Podniece

Alīda Vuškāne

1.vieta

2.vieta

Dabaszinību un

matemātikas spēļu

konkurss novadā

Zane Bikovska Atzinība Zīmējumu konkurss

„Mans sveiciens

Latvijas karavīriem

Afganistānā” valstī

Santa Socka Atzinība Neklātienes

konkurss „A.

Brigaderei 150”

novadā

Aleksandrs Berezľickis

Aleksandrs Berezľickis

Santa Socka

Dāvis Kozlovskis

3.pakāpes

diploms

Tituls „Dižais

stāstnieks”

3.pakāpes

diploms

Atzinība

I pakāpes

sertifikāts

Skatuves runas

konkurss „Zvirbulis

2012” novadā

Stāstnieku konkurss

„Teci, teci,

valodiľa” valstī

Skatuves runas

konkurss „Zvirbulis

2012” novadā

Latvijas Mazpulku

projekts „Ar

burkāniem savā

zemē” valstī

Lana Tauriľa Atzinība Konkurss „Augļi un

ogas – visu dienu,

katru dienu” valstī

Monta Konopacka 1.vieta Vislatvijas

Mazpulku 17.sporta

spēlēs „Zaļais starts”

Sportā

D grupas zēnu komanda 3.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

B grupas meiteľu komanda 3.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

D grupas zēnu komanda 2.vieta Vieglatlētikā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

C grupas meiteľu komanda 3.vieta 4X100m stafetē

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Simona Brāle (8.klase) 3.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Lauris Ruško (5.klase) 1.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Lauris Ruško (5.klase) 1.vieta Vieglatlētikas

51


2010./2011.m.g.

4 – cīľā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Mācību darbā

Lauris Ruško (4.klase) 1.vieta Starpnovadu

olimpiādē

matemātikā

Santa Socka (4.klase) 2.vieta Starpnovadu

olimpiādē

dabaszinībās

Gerda Maršāne (4.klase) Atzinība Starpnovadu

olimpiādē angļu

Alise Kozlovska (6.klase)

Tiluls

„Lielais zīmētājs”

valodā

Starpnovadu

olimpiādē vizuālajā

mākslā

Lana Tauriľa (7.klase) 1.vieta Madonas zonas

olimpiādē bioloģijā

Dženija Podniece (8.klase) 3.vieta Madonas zonas

olimpiādē bioloģijā

Lana Tauriľa (7.klase) Atzinība Starpnovadu

olimpiādē bioloģijā

Audzināšanas darbā

Annija Kristiāna

Sirmā(3.klase)

Lauris Ruško (4.klase)

Atzinība

Sportā

Zīmējumu konkurss

„Mans mīlulis”

novadā

D grupas zēnu komanda 3.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

B grupas meiteľu komanda 3.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

C grupas zēnu komanda 3.vieta Vieglatlētikā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

D grupas zēnu komanda 2.vieta Vieglatlētikā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Alīda Vuškāne (8.klase) 2.vieta 800m skrējienā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Alīda Vuškāne (8.klase) 3.vieta 60 m skrējienā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

1.vieta

Arvils Juris Larionovs

(6.klase)

600m skrējienā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Laurim Ruško (4.klase) 3.vieta Vieglatlētikas 3-cīľā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

52


2009./2010.m.g.

Madis Imšs ( 7.klase) 1.vieta Pildbumbas grūšanā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Mācību darbā

Lāsma Monta Meldere

(4.klase)

Alvils Aurels Puričs

(8.klase)

Dženija Podniece

(7.klase)

atzinība

2.vieta

1.vieta

Sportā

Starpnovadu

matemātikas

olimpiādē

Starpnovadu

vizuālās mākslas

olimpiādē

Starpnovadu

bioloģijas olimpiādē

B grupas zēnu komanda 3.vieta Rudens krosā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

B grupas zēnu komanda 3.vieta Vieglatlētikā rudens

sacensībās

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

B grupas zēnu komanda 2.vieta Vieglatlētikā

pavasara sacensībās

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

B grupas meiteľu komanda 2.vieta 4x100m stafetē

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

B grupas zēnu komanda 3.vieta 4x100m stafetē

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Linards Ābols(9.klase) 3.vieta Lodes grūšanā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

1.vieta

Pēteris Arvils Āboltiľš

(9.klase)

Lodes grūšanā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Ivo Teriška (9.klase) 3.vieta 400m skrējienā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

Arvis Podnieks (9.klase) 2.vieta 1500m skrējienā

Madonas novada

reģionālajā spartakiādē

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

Skolas darba stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Pamatjomā „Mācību saturs”

- Skola piedāvā trīs dažādas izglītības - Speciālās pirmskolas izglītības

programmas.

programmas licencēšana un

- Pedagogi izprot un zina pamatizglītības realizācija.

standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, - Pilnveidot prasmes strādājot ar

53


vērtēšanas kārtību un formas.

- Pedagogi veiksmīgi apguvuši prasmes veidot

savus individuālos mācību priekšmetu vielu

tematiskos plānus apvienotajās klasēs.

- Ir izstrādāti un darba procesā tiek pilnveidoti

atbalsta pasākumi izglītojamiem ar mācīšanās

traucējumiem.

- Pedagogi sniedz izglītojamiem individuālās

konsultācijas mācību satura sekmīgai apguvei.

- Metodiskajās komisijās tiek sniegta palīdzība

tematisko plānu izveidē, pārbaudes darbu

izstrādē.

Pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”

- Mācību procesā tiek izmantotas

daudzveidīgas mācību metodes,

mūsdienīgi mācību līdzekļi,

jaunākās informācijas tehnoloģijas.

-Skolā strādā kvalificēti pedagogi, kuri aktīvi

tālākizglītojas un nodrošina

atgriezenisko saikni.

-Mācīšanas kvalitāte tiek analizēta

pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību

priekšmetu metodiskās komisijas

sēdēs un apspriedēs pie vadības.

- Mācību rezultāti regulāri tiek apkopoti

un par tiem sniegta informācija

izglītojamo vecākiem.

-Sadarbībai ar vecākiem ir

izmantotas daudzveidīgas darba formas, kas sekmē

sekmē pozitīvu skolas un vecāku

kopdarbību.

- Mācīšanās procesā tiek izmantotas

dažādas darba formas, kas sekmē

izglītojamo sadarbību.

- Izglītojamiem mācīšanās procesam ir

piedāvāti dažādi resursi.

- Izglītojamie veic sava mācību darba

izvērtēšanu – strādājot ar individuālajām

izaugsmes dinamikas kartēm.

- Skolā tiek izmantotas kārtības uzskaites

lapas, iesaistot izglītojamos pašvērtējuma

procesā.

- Skolā ir ieviesta noteikta kārtība

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā.

-Skolā ir ieviesta regulāra mācību

sasniegumu rezultātu analīze, kas tiek

izmantota mācīšanas un mācīšanās

kvalitātes uzlabošanā.

- Pašvērtējums darbojas kā viena no

mācīšanās vērtēšanas formām.

izglītojamiem ar mācīšanās

traucējumiem.

- Turpināt tālākizglītību par mācību

darba organizēšanu apvienotajās

klasēs.

- Mācīšanas procesa pilnveide darbā

ar izglītojamiem, kuriem trūkst

mācīšanās motivācijas.

- Strādāt pie izglītojamo pozitīvās

mācīšanās motivācijas

paaugstināšanas.

- Veicināt pozitīvu attieksmi pret

mācību darbu.

-Ikdienas darbā jāuzlabo

matemātikas darba rezultāti.

-Turpināt iepazīstināt izglītojamo

vecākus par Mykoob elektroniskā

žurnāla informācijas ieguves

iespējām.

-Veicināt izglītojamo un vecāku

līdzatbildību par sekmju

atspoguļošanu dienasgrāmatās.

-Motivēt izglītojamos uzlabot

mācību rezultātus.

54


- Ir izveidota pārbaudes darbu datu bāze.

- Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo

vecumam un mācību priekšmetu specifikai.

Pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi”

- Pedagogi pievērš uzmanību darbam ar

talantīgajiem izglītojamajiem, gan tiem ,

kuriem ir mācīšanās grūtības.

- Ir izveidota izglītojamo sasniegumu

vērtēšanas kārtība.

- Izglītojamo valsts pārbaudes darbu

vērtējumi saskan vai ir augstāki par ikdienas

mācību darba rezultatīvajiem rādītājiem.

- Skolā ir izstrādāta noteikta valsts pārbaudes

darbu analīzes sistēma.

- Visi 9. klases absolventi turpina savu

tālākizglītību, atbilstoši savām spējām citās

mācību iestādēs.

- Izglītojamo sasniegumi VPD ir atbilstoši

iegūtajiem vērtējumiem ikdienas darbā vai pat

labāki.

Pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem”

- Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo veselības

aprūpes, drošības un sociālās palīdzības

sniegšanā.

- Izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja

saľemt atbalsta personāla palīdzību.

- Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā

apstiprināti skolas „Iekšējās kārtības noteikumi

Nr.2”un drošības instrukcijas, ar kurām

iepazīstināti izglītojamie un skolas darbinieki.

- Regulāri notiek pasākumi izglītojamo

profilaktiskajā aprūpē, tiek apkopotas ziľas par

veselības stāvokli.

- Tiek veikta sadarbība ar organizācijām, kas

veic izglītojamo izglītošanu drošības un

veselīga dzīvesveida jautājumos.

- Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības

programmas, izglītojamajiem ir plašas

pašrealizācijas iespējas.

- Klašu audzinātāju audzināšanas programmas

aptver plašu tēmu loku atbilstoši Skolas

audzināšanas programmas saturam.

- Izglītojamie var brīvi izteikt ierosinājumus

skolas darba uzlabošanai.

- Izglītojamie ar labiem panākumiem startē

Madonas novada un Latvijas mēroga

konkursos, festivālos un citās sacensībās.

- Vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumu

organizēšanā un atbalstīšanā.

- Izglītojamie un pedagogi tiek godināti par

- Aktīvāk iesaistīt izglītojamos un

viľu vecākus mācīšanās motivācijas

pilnveidošanā. Rast iespējas

stimulēt izglītojamo tieksmi gūt

labākus mācību darba rezultātus.

- Plānot darbības, lai paaugstinātu

izglītojamo sasniegumus

matemātikā.

- Ľemot vērā izglītojamo

kontingenta izmaiľas vecākajās

klasēs, mērķtiecīgi plānot

pasākumus izglītojamo mācību

motivācijas paaugstināšanai mācību

priekšmetos, kuros ir plānoti VPD.

- Plānot un īstenot pasākumus

skolēnu pozitīvās saskarsmes

veicināšanai.

- Iesaistīt arvien vairāk izglītojamo

dažādos skolas, ārpusskolas

pasākumos un projektos.

- Rosināt skolēnu Līdzpārvaldi

kvalitatīvām aktivitātēm skolas

dzīves organizēšanā.

- Paplašināt sadarbību ar vidējās

izglītības mācību iestādēm, valsts

nodarbinātības dienestu, vietējiem

uzľēmējiem.

- Klašu audzinātājiem apmeklēt

tālākizglītības kursus par karjeras

izglītību.

- Turpināt pilnveidot izglītošanas

darbu ar izglītojamajiem un viľu

vecākiem karjeras jomā.

- Turpināt atbalsta sniegšanas

sistēmas pilnveidi darbā ar

talantīgajiem bērniem.

- Nodrošināt pilnvērtīgu atbalsta

personāla darbu, vērstu uz palīdzību

bērnam un ģimenei.

- Lielāku vērību veltīt speciālās

izglītības izglītojamo pašvērtējuma

paaugstināšanai.

55


labiem sasniegumiem.

- Skola izglīto izglītojamos un vecākus

karjeras izvēles jautājumos.

- Visiem interesentiem ir pieejama informācija

par tālākizglītības iespējām.

- Skolā ir nepieciešamie metodiskie materiāli

karjeras izglītības darbam.

- Tiek organizētas tikšanās ar absolventiem,

dažādu profesiju pārstāvjiem un dažādu

uzľēmumu apmeklēšana karjeras izglītības

nolūkos.

- Izglītojamie tiek motivēti pārdomātai

karjeras izvēlei.

-Izglītojamiem visos mācību priekšmetos

pieejamas individuālās nodarbības.

- Skolā ir licencēta izglītības programma

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

- Skola atbalsta un veicina skolēnu

piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs,

konkursos un citos pasākumos.

- Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām tiek

piedāvāta kvalitatīva izglītība, atbalsts no

atbalsta personāla tuvu dzīvesvietai.

- Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem ir

veiksmīgi integrēti vispārizglītojošajās klasēs.

- Tiek veikts papildus darbs konsultācijās ar

izglītojamajiem, kam ir grūtības mācībās.

- Skolai ir izveidota sistēma sadarbībai ar

vecākiem.

- Pedagogiem ir laba sadarbība ar izglītojamo

vecākiem, aizbildľiem un Madonas novada

bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un

atbalsta centra „Ozoli” audzinātājiem.

- Turpināt izglītojamo izpratnes un

iecietības veidošanu pret citādo.

- Licencēt speciālās pirmsskolas

izglītības programmu, lai pēc

iespējas ātrāk diagnosticētu bērnus

ar mācīšanās traucējumiem un

uzsāktu darbu ar šiem bērniem.

-Turpināt pedagoģiski un

psiholoģiski izglītojošo darbu ar

vecākiem.

Pamatjomā „Resursi”

- Skolai ir nepieciešamās telpas mācību

procesa nodrošināšanai.

- Ir mūsdienīgi materiāltehniskie līdzekļi

izglītības programmu realizēšanai skolā.

-Mācību tehniskie līdzekļi ir labā kārtībā, un tie

tiek racionāli un mērķtiecīgi izmantoti

izglītības procesā.

-Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un

pilnveide notiek plānveidīgi un mērķtiecīgi.

- Skolas iekārtu un inventāra nodrošinājumam

tiek piesaistīti projektu līdzekļi.

- Skolā ir nepieciešamie speciālisti licencēto

izglītības programmu īstenošanai.

-Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar

- Regulāri jāatjauno un jāpapildina

mācību līdzekļu klāsts visos mācību

priekšmetos.

-Turpināt IT izmantošanu

skolvadībā un mācību procesā.

-Turpināt plānot mēbeļu

atjaunošanu PI grupās un skolas

klasēs.

- Plānot jumta remontu PI grupu

ēkai.

- Lai skolā nodrošinātu kristīgās

mācības apguvi, 1 pedagogam iegūt

atbilstošu kvalifikāciju.

- PI grupu pedagogiem

56


atbilstošu izglītību.

-Skolā veiksmīgi strādā atbalsta personāls.

- Skolas uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie

darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju.

tālākizglītoties, lai varētu realizēt

speciālās izglītības programmu ar

mācību traucējumiem pirmsskolā.

- Rast iespēju pieľemt darbā

palīgskolotāju, lai labāk organizētu

darbu klasēs, kurās ir integrēti

skolēni ar mācību traucējumiem.

Pamatjomā „Iestādes darba organizācija,vadība un kvalitātes nodrošināšana”

- Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba -Skolas pašvērtēšanas procesā

virzieni.

vairāk iesaistīt ārējos vērtētājus.

- Visi pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, -Mainoties situācijai, veikt

iesaistās skolas darba analīzes procesā.

korekcijas skolas attīstības plānā.

-Skolas attīstības plāns ir konkrēts un veidots,

pamatojoties uz skolas pašvērtējumu.

- Turpināt pilnveidot skolas darba

-Skolas attīstības plāns precīzi nosaka reālus, organizāciju, vadības pārraudzības

sasniedzamus mērķus, izvirzīto uzdevumu un kontroles darbu.

realizāciju.

- Aktivizēt PI grupu metodiskās

-Skolā ir visa nepieciešamā obligātā

komisijas darbu.

dokumentācija.

-Iesaistīties starpnovadu, valsts un

- Skolas vadību veido kompetenti, skolas

starptautiskos projektos, lai

darbā ieinteresēti vadītāji.

- Ir izveidojusies laba sadarbība starp dažāda veicinātu skolas atpazīstamību un

līmeľa vadītājiem, kas pozitīvi ietekmē skolas prestižu.

darba kvalitāti, skolas tēlu sabiedrībā. Abpusēji

ieinteresēta sadarbība ar novada pašvaldību un

tās institūcijām.

- Skola ir atvērta sadarbībai ar apkārtējo

sabiedrību.

Liezēres pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums apstiprināts skolas

pedagoģiskās padomes sēdē 2012.gada 6.decembrī (sēdes protokols Nr.2) un

saskaľots ar Iestādes padomi 2012.gada 6.decembrī (sēdes protokols Nr.3).

Iestādes vadītājs

Jolanta Pabērza

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

SASKAĽOTS

Madonas novada domes

priekšsēdētāja vietniece

2012.gada

10.decembrī

Daiga Elga Ābola

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

57

More magazines by this user
Similar magazines