12.02.2015 Views

„Mēs esam viens otram – 2013”

„Mēs esam viens otram – 2013”

„Mēs esam viens otram – 2013”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums 2013.gada 13.maijs Nr.220<br />

„Mēs <strong>esam</strong> <strong>viens</strong> <strong>otram</strong> – 2013”<br />

Jau ceturto pavasari maija<br />

mēnesī Birzgalē notiek Mātes un Ģimeņu<br />

dienai veltīts pasākums „Mēs <strong>esam</strong> <strong>viens</strong><br />

<strong>otram</strong> „. Pa šiem gadiem ir nominētas 22<br />

ģimenes un šogad mūsu ozolā nāca klāt<br />

vēl trīs ģimeņu ozolzīles. Neliels ieskats<br />

no iesūtītajiem pieteikumiem par šā gada<br />

ģimenēm.<br />

Aldas un Edvīna Grašiņu<br />

ģimene. Nominācija „Sirds dāsnums”.<br />

„Vēlos uzrakstīt par vienu,<br />

jauku, darbīgu ģimeni, kura atbrauca uz<br />

Birzgali 1986.gadā un palika pavisam pie<br />

mums. Tā ir Grašiņu ģimene – Alda un<br />

Edvīns un viņu divi dēli. Alda sāka<br />

strādāt aptiekā, Edvīnam darbs bija<br />

pilsētā. Reti gadās, ka ģimene atnāk no<br />

pilsētas uz laukiem un paliek, drīzāk jau<br />

ir otrādi. Tagad modē ir pamest Latviju<br />

un strādāt ārzemēs. Sākumā viņiem bija<br />

grūti pierast pie svešiem cilvēkiem svešā<br />

vidē, bet pamazām mēs visi iepazinām šo<br />

ģimeni. Darbu aptiekā varētu salīdzināt<br />

ar skatuvi, jo visi nāk pēc padoma un ar<br />

savu sāpi. Visi tevi vērtē – cik esi<br />

iejūtīgs, saprotošs. Alda pierādīja to, ka<br />

viņa ir cilvēks savā vietā, jo citreiz nākas traucēt viņu brīvdienās vai nakts stundās, kad pēkšņi vajag zāles vai padomu. Ir bijis tā, ka<br />

palūdz pateiktais uzmundrinošais vārds un smaids. Grašiņu pāris sabiedriskajos pasākumos ir vienmēr jautri un humora pilni. Viņu<br />

sabiedrībā bieži aizmirstas savas ķibeles. Neskatoties uz savu aizņemtību darbā, Alda piedalās pašdarbībā – teātrī. Ir prieks redzēt mūsu<br />

aktīvos cilvēkus uz skatuves. Jāsaka paldies Edvīnam par atbalstu, lai Alda varētu izpausties savos talantos. Vēlu Grašiņu ģimenei stipru<br />

veselību un vēl daudz, daudz darbīgu gadu.”<br />

Skaidrītes un Kārļa Okmaņu ģimene. Nominācija „Savas zemes saimnieki”.<br />

„Gadu gaitā mainījušās varas, <strong>esam</strong> izgājuši cauri nesaudzīgām vēstures dzirnavām. Bet cilvēku spēja – saglabāt optimismu,<br />

labestību un darbīgumu ir Dieva dots talants. To OKMAŅU pāris ir pratuši pat vairot. Nepārstāstīšu Skaidrītes un Kārļa veikumu. Par to<br />

katram var būt savs vērtējums, jo ģimenes darba mūža lielākā daļa veltīta Birzgalei. Veiksmes ir atzīmētas ar goda rakstiem , sūrās dienas<br />

likušas meklēt sirds pilienus un samierināties ar sirmiem matiem. Kārļa omulīgais uznāciens uz skatuves kādā Birzgales amatierteātra<br />

izrādē, Skaidrītes izdoma, sagaidot viesos savus kursa biedrus, abu materiālais atbalsts pagasta dzīves bagātināšanā ir tikai nelieli<br />

ieskicējumi šīs ģimenes aktivitātēs. Skaidrītes hobijs ir ziedi un dārzs. Ieejot pie viņiem pagalmā var ieraudzīt dažnedāžadus ziedus, bet<br />

Kārļa aizraušanās ir medības un nu nākusi klāt ir mīlestība pret zirgiem. Gadu gaitā abiem vecākiem izauguši sekotāji – meita Jolanta un<br />

dēls Raimonds OKMANIS, kurš vadot veikalu „Eirospars” , arī atbalsta Birzgales Tautas nama kolektīvus, senioru pasākumus.<br />

Ilgas un Ulda Brantu ģimene. Nominācija „Mēs stiprinām mūsu pagastu un valsti”.<br />

„Svētku reizē, kad suminās mūsu pagasta darbīgās, draudzīgās, izpalīdzīgās dzimtas, vēlos ar lielu pavasara ziedu pušķi sveikt<br />

ILGAS un ULDA BRANTU ģimeni. Šķiet, ārēji ļoti rimti, bet ar apdomātu pamatīgumu BRANTI pratuši un spējuši audzināt bērnus –<br />

dēlus un meitu ,tagad priecājas par mazbērnu pulciņu. Cauri pārvērtību līkločiem saglabājuši ticību savam un ģimenes sakņu spēkam.<br />

Vieglas dienas nemeklējot, Uldis jau gadiem darbojas Zemessardzē. Birzgalieši laiku pa laikam izjūt šīs ģimenes sirds dāsnumu, kad<br />

BRANTU materiālais atbalsts palīdzējis krāšņākam būt salūtam, bagātam tapt svētku cienastam. Bet ģimene zina, ka bez darba viņiem<br />

ne<strong>viens</strong> lats nav makā iekritis. Tikai tie, kuri paši veido savu biznesu, strādā savā uzņēmumā vai saimniecībā, saprot, cik pacietības un<br />

izturības katrs saimniekošanas gads prasījis. Bet, spējot mākonim saskatīt zelta maliņu, BRANTU ģimenē, šķiet, katram ir kāds<br />

vaļasprieks. Uldis jau gadiem veido seno sadzīves un darbarīku kolekciju, bet Ilga piepulcējusies pagasta sieviešu korim „Pērles”.<br />

Jāuzteic, ka viņai ļoti piestāv pagaidām tikai sev darinātais Birzgales tautas tērps. Varbūt pēc gadiem ar to leposies viņas meita vai kāda<br />

no mazmeitām. Cilvēku patieso dabu raksturo tas, kā viņi pilda solījumus. Kaut nedaudz pazīstot ILGU un ULDI BRANTUS varu teikt,<br />

ka Dievam un cilvēkiem solīto šī ģimene pilda pēc labākās sirdsapziņas.”<br />

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem gan pašiem mazākajiem, gan lielajiem un kolektīvu vadītājiem. Bez jums mums nekad<br />

neizdotos tik plašs, jauks un sirsnīgs koncerts. PALDIES!!!!<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone


Birzgales Avīze Nr.220 2013.gada 13. maijs 2<br />

Birzgale – Ķegums – Rīga – lai skan!<br />

10.maijā ar<br />

skanīgu akordu, ziediem,<br />

apsveikumiem, un<br />

aplausiem noslēdzies<br />

Latvijas Izglītības iestāžu<br />

5. – 9. klašu koru<br />

konkursa Dziesmai būt!<br />

laureātu koncerts Rīgā,<br />

Latvijas Universitātes<br />

Lielajā aulā. Koncerts,<br />

kurā konkursa uzvarētāju,<br />

Latvijas 10 labāko 5. – 9.<br />

klašu vidū tikai apbalvots<br />

un sumināts arī Ķeguma<br />

komercnovirziena<br />

vidusskolas un Birzgales<br />

pamatskolas 5. – 9. klašu<br />

apvienotais koris, kas<br />

konkursa 2 kārtās, 88 koru<br />

konkurencē ir izcīnījis<br />

4.labāko rezultātu Latvijā.<br />

Sajūsma, lepnums,<br />

milzīgs gandarījums par<br />

sasniegto, iespēja dziedāt<br />

Latvijas kora mūzikas<br />

slavas<br />

apvītajā<br />

koncertzālē – Lielajā aulā – visas šīs spēcīgās emocijas virmo katra dziedātāja sirdī kā vislielākā balva par garo, grūto ceļu visa<br />

konkursa Dziesmai būt! laikā.<br />

Šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,<br />

organizēja Latvijas Izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru konkursu Dziesmai būt! Konkursam bija jāgatavo 3 dziesmu programma – 1<br />

obligātā dziesma un 2 brīvas izvēles dziesmas. Abas diriģentes Maira un Linda ilgās diskusijās nolēma izvēlēties skanīgo, 4 balsīgo a<br />

cappella latviešu tautasdziesmu Ai, nama māmiņa, kā arī temperamentīgo, ritmiski sarežģīto Deivida Brunnera dziesmu spāņu valodā<br />

Yo le canto todo el dia. Un darbs varēja sākties! Sākumā kora dziedātāji savas partijas apguva atsevišķi Birzgalē un Ķegumā, tad<br />

satikāmies 4 kopmēģinājumos, braucot ciemos <strong>viens</strong> pie otra un sākot sadziedāties un sadraudzēties.<br />

Laiks skrēja vēja spārniem, darba vēl bija ļoti daudz, bet pirmais pārbaudījums – Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu<br />

skolu koru skate 21.03.2013., Ikšķiles Tautas namā – jau bija klāt. Un sākās šī diena ar kuriozu, kuru zin vien retais – mūsu lielajam<br />

73 cilvēku apvienotajam korim sēžoties autobusos ( tas gan stipri atgādināja skolas evakuāciju, jo uz skati brauca vēl arī Ķeguma<br />

komercnovirziena vidusskolas jauktais koris 45 cilvēku sastāvā ), diriģenti Mairu gandrīz nepaņēma līdz uz skati... Vienkārši<br />

aizmirsa Ķeguma skolā!!! Jautrs bija arī mūsu uznāciens skatē, kad žūrijas locekļi ar augošu satraukumu vēroja kā dziedātāji nāk un<br />

nāk, aizpildot 1., 2., 3., 4. rindu, kamēr beidzot neizturēja un pavaicāja: „ Jums visiem tur vietas pietiks ” Skanēja mums vareni! Par<br />

to liecināja iegūtā I pakāpe, 44,56 punkti un ceļazīme uz konkursa Dziesmai būt! II kārtu Vidzemes novadā, Valmierā.<br />

Valmieras brauciens 9.04.2013. pienāca negaidīti ātri. Rīts bija auksts, spirdzinoši skaidrām debesīm un ledaini slidenu<br />

Valmieras ceļu. Daudziem mūsu kora dziedātājiem šī bija pirmā lielo konkursu pieredze, tomēr satraukties īsti nebija laika – vien īss<br />

akustiskais mēģinājums konkursa zālē Valmieras 5. vidusskolā, steidzīga ģērbšanās, iedziedāšanās un tad jau organizatoru palīgi mūs<br />

aicināja uz skatuvi. Atkal izbaudījām kuriozus ar mūsu kora skaitlisko sastāvu – vispirms palīgs aicināja ienākt samulsa un aizgāja<br />

meklēt kora rindas beigas, kas beidzās stāvu zemāk. Šoreiz no žūrijas atskanēja jautājums „Vai visa skola uz skatuves uzkāpusi” Uz<br />

ko Maira atbildēja:„ Nē, abas skolas! ” Stāvot kora priekšā varēja just, ka koristu dziedātprieks un vēlme muzicēt kopā no sirds,<br />

parādīt vislabāko bija milzīga. No kora nākošā spēcīgā enerģija un muzicēšana vienā elpā ar diriģenti sasniedza arī žūriju – 19 koru<br />

konkurencē Vidzemes novadā iegūta 1.vieta – I pakāpes diploms, 45,44 punkti un ceļazīme uz galvaspilsētu Rīgu, dziedāt konkursa<br />

Dziesmai būt! laureātu koncertā. No žūrijas dzirdējām arī komplimentus par izveidoto apvienoto kora sastāvu, kā īpaša vērtība tika<br />

atzīmēta mazo skolu atbalstīšana un līdzdalība, zēnu iesaistīšana kora dziedāšanā, daudzu tīru un dabīgu balsu saliedēšana siltā un<br />

izjustā dziedājumā.<br />

10.maija pēcpusdienu, kad muzicējām Dziesmai būt! laureātu koncertā Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, katrs mūsu<br />

kora dziedātājs ieliks savā sirdī kā skaistāko atmiņu visam mūžam – jo muzicēt Aulā ir milzīgs gods, sasniegt 4.vietu Latvijā – liela<br />

Likteņa dāvana! Protams, šie panākumi ir smaga kopīga darba rezultāts, kas nebūtu iespējams bez sadarbības un savstarpēja atbalsta.<br />

Tāpēc milzīgu PALDIES par atbalstu vēlamies teikt Birzgales pamatskolas direktoram Valentīnam Pastaram, Ķeguma<br />

komercnovirziena direktoram Edgara Viņķim, abu skolu ārpusklases darba vadītājām Sandrai Bērziņai un Vitai Kozlovskai, kas kopā<br />

ar Inesi Martinovu visos kora braucienos kā saliedēta komanda noņēma no mūsu pleciem visas organizatoriskās rūpes.<br />

Vissirsnīgākais PALDIES atsaucīgajai koncertmeisterītei Guntai Trasunei! Paldies abu skolu kolektīviem, atsaucīgajiem kolēģiem un<br />

tehniskajiem darbiniekiem, arī Ritai Reinsonei, kura ļāva pieskandēt Birzgales Tautas namu ar mēģinājumiem!!! Paldies par atbalstu<br />

aizskan līdz Ķeguma novada domei un īpaši Sandrai Čivčai!<br />

Kā redzat – tikai kopā mēs varam būt stipri!!!! Rīgā ir pamanījuši mūsu dziesmas spēku, komandas darbu un gaida mūsu<br />

kora aktīvu dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gatavošanas procesā. Lai visiem mums un mūsu atbalstītājiem<br />

spēks, gaišas domas un jaunas idejas apvienotā kora nākošo sezonu veidojot!<br />

Apvienotā kora diriģentes Maira Līduma un Linda Ivanova


Birzgales Avīze Nr.220 2013.gada 13. maijs 3<br />

Policijas ziņas<br />

Valsts policijas ziņas<br />

10.aprīlī konstatēts: kādā īpašumā Birzgales pagastā patvaļīgi nozāģēts ozols. Uzsākts kriminālprocess.<br />

15.aprīlī pagaidām nenoskaidrots vadītājs Birzgales pagastā pa autoceļu Rīgas HES – Jaunjelgava vadīja<br />

automašīnu «VW PASSAT», un ceļa 50,1.kilometrā pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ nobrauca no ceļa<br />

braucamās daļas un iebrauca upē.<br />

Saņemta informācija, ka 16.aprīlī konstatēts: kādā dzīvoklī Birzgalē, Nākotnes ielā, bez uzskaites atkārtoti<br />

patvarīgi ar alumīnija kabeli izveidots dzīvokļa elektroietaises pievienojums no pirmuzskaites drošinātāja<br />

un paketslēdža. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1962.gadā dzimušo A. Uzsākta administratīvā lietvedība.<br />

16.aprīlī Birzgales pagastā konstatēts, ka nozagti 18 kubikmetri papīrmalkas. Uzsākts kriminālprocess.<br />

17.aprīlī 1948.gadā dzimušajam D. Birzgales pagastā, iespējams, nozagta automašīna «VW PASSAT» un pēc tam izraisīts ceļu<br />

satiksmes negadījums.<br />

21.aprīlī no naktskluba Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā, ar dažādiem miesas bojājumiem Ogres slimnīcā nogādāti divi birzgalieši –<br />

1986.gadā dzimušais R. un 1980.gadā dzimušais J. Policija noskaidro notikušā apstākļus.<br />

2.maijā Birzgales pagastā 50 tūkstošu kvadrātmetru platībā dega pērnā zāle, bet 7.maijā Birzgalē pērnā zāle dega 100 kvadrātmetru<br />

platībā, kā arī 40 kvadrātmetru platībā dega pamesta dzīvojamā māja. Savukārt 8.maijā tūkstoti kvadrātmetru platībā kūla Birzgales<br />

pagastā dega pie kādas fermas. Visos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība.<br />

6.maijā kādās mājās Birzgales pagastā bez vardarbīgas nāves pazīmēm atrasts miris 1960.gadā dzimušais J.<br />

Saņemta informācija, ka, iespējams, 1965.gadā dzimusī O. 2008.gada 13.novembrī Birzgalē viltojusi pārskaitījuma rīkojumu un<br />

piesavinājusies 1959.gadā dzimušajai O. piederošos 737 latus.<br />

Dzintra Dzene, „OVV”<br />

Pašvaldības policija informē<br />

04.04. Rembates pagastā kādā pašvaldības daudzdzīvokļu mājā otrā stāva izsisti vairāki logi. PP aptaujājot iedzīvotājus, noskaidroja<br />

vainīgās personas, par notikušo informēta VP.<br />

10.04. PP saņēma izsaukumu uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolu, kur kāds skolēns bija atradis iepakojumu ar tautā saukto<br />

„Zālīti” Atrastā viela tika izņemta, un nodota ekspertīzei. Tiek noskaidrota persona, kura šo vielu ienesa mācību iestādes telpās.<br />

10.04. Tika saņemta informācija, ka kādā privātmājā Rembates pagastā pie durvīm laužas kails vīrietis. PP darbiniekiem ierodoties<br />

notikuma vietā pamanīja kādu vīrieti, kurš bez apģērba pa sniegu skrēja Ķeguma virzienā. Mūkošais vīrietis tika notverts.<br />

16.04. Pašvaldības policijas darbinieki saņēma izsaukumu uz Rembates pagasta centru, kur kādā dzīvoklī tika lietoti alkoholiskie<br />

dzērieni, turklāt – tik skaļi, ka troksnis traucēja sabiedrisko mieru. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, kā<br />

arī pārkāpējiem izteikts brīdinājums<br />

16.04. PP patrulējot Rembates pagastā pie pagasta ēkas tika pamanīts kāds vīrietis, kurš streipuļoja pa ceļa braucamo daļu. Persona<br />

izrādījās policijas darbiniekiem ļoti labi zināma, jo jau iepriekš par dažādiem pārkāpumiem bieži bija nonākusi likuma sargu<br />

redzeslokā. Pārrunu laikā pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka pārkāpējam rokā atrodas telefona aparāts, kas pēc pazīmēm<br />

atbilda kādam meklēšanā esošam sakaru līdzeklim. Pašvaldības policijas darbinieki par šo faktu informēja Valsts policijas pārstāvjus.<br />

22.04. Pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pieķerti jaunieši smēķējot, kā arī noskaidroti, kuri sabojāja skolas sienu (fasādi).<br />

24.05. PP saņēma informāciju, ka Tomē pie ietekas Daugavā notiek neatļauta zivju makšķerēšana. Ierodoties notikuma vietā tika<br />

pamanīti vairāki vīrieši, kuri noliedza, ka ķerot zivis, kuras nav atļautas attiecīgajā laika posmā. Notikuma vietā tika noskaidrotas<br />

vīriešu personības, pārbaudītas makšķerēšanas kartes un veiktas profilaktiska rakstura pārrunas.<br />

Policijas inspektors Rinalds Liepiņš<br />

Draudzīgākie – mūsējie!<br />

Kā jau svētkos pienākas, maija sākumā dažādās vietās Latvijā<br />

organizē parādes. Šoreiz par Siguldā notikušo 10.Stādu parādi, kura<br />

pulcēja vairāk nekā 100 Latvijas stādu audzētājus. Siguldas novada<br />

dome šim pasākumam bija atvēlējusi plašo Svētku laukumu.<br />

No Birzgales pagasta parādē piedalījās stādu audzētava „Kļaviņas”.<br />

4. maijā, apmeklējot Siguldu, uzrunāju saimnieci Kristīni Kalniņu,<br />

kura ,lakatiņu apsējusi, pavasara saulē aprautu seju, rosījās ap puķu<br />

stādiem. „Paldies visiem, kas par mums balsoja! Vakar jutāmies kā<br />

Oskara balvu ieguvuši filmu aktieri!”, priecājās Kristīne. Jo,<br />

Latvijas stādu audzētāju biedrības un žurnāla „Dārza Pasaule”<br />

organizētajā konkursā - aptaujā par draudzīgāko stādu<br />

audzētāju, kas risinājās līdz 10.aprīlim, 1.vietu ieguvusi SIA<br />

„Daba Jums” stādu audzētava „Kļaviņas” no Birzgales pagasta.<br />

Protams, lolojot dēstus, gatavojot tos realizācijai un pošoties uz<br />

Siguldu, „Kļaviņu” ļaudis par uzvaru pat nenojauta. Strādāja no<br />

sirds, spītējot untumainajam pavasarim. Siguldā varēja izvērtēt arī<br />

Kristīnes Kalniņas un Kristapa Kunderta veidoto augu ekspozīciju.<br />

Kopā ar ģimeni no Siguldas panorāmas rata augstumiem vērojot visu parādes laukumu, Kristīnei jau radušās jaunas idejas<br />

nākošajam gadam. Apmeklētāju vidū bija daudz kaimiņvalstu, īpaši, Igaunijas viesu. Labi, ka iepērkoties „Kļaviņu” stendā, viņi<br />

varēja saņemt konsultācijas gan krievu, gan angļu valodā. Tāpēc Kristaps turpmāk gatavošot anotācijas trijās valodās. Balva<br />

„Draudzīgākais stādu audzētājs” ir skaista, īpaši veidota, arī dāvanā kūdra no firmas „Flora” ļoti noderīga. Bet tagad ir vērts padomāt<br />

par vēl interesantākas ekspozīcijas izveidi nākošajai Stādu parādei. Lai veicas!<br />

„Kļaviņu” puķu dēstus iegādājās arī D.Melnūdre


Birzgales Avīze Nr. 220 2013.gada 13. maijs 4<br />

Vērot, kā bērns atklāj pasauli, nozīmē no jauna<br />

atklāt to pašam.<br />

Kā gan jūs varējāt aizmirst, cik spoža un apaļa ir<br />

bumba<br />

.kā gaismā mirgo ūdens, kā kustas un ņirb lapas<br />

vasaras vējā,<br />

kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien pa zāli<br />

Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.<br />

/ Pema Brauna /<br />

SVEICAM!<br />

Veltu un Ilmāru Priekuļus ar dēliņa MĀRA piedzimšanu!<br />

Olitu un Gunāru Grodus ar meitiņas MEGIJAS piedzimšanu!<br />

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!<br />

Tavs mūžs ir kā sudraba nots ,Kas dota, lai izdziedātu<br />

Gan prieku, kas dvēselē mīt, Gan sāpi ar rūgtumu klātu,<br />

Lai atrastu ceļu tas rīts, Kas skumstošos dziedinātu.<br />

(K.Apškrūma)<br />

Birzgales pagasta pārvalde sveic Inesi Martinovu 50<br />

gadu jubilejā!<br />

KONCERTI Birzgales mūzikas skolā:<br />

14. maijā plkst. 17.30 Līgas Paukštes audzēkņu koncerts<br />

21. maijā plkst. 17.30 Sandras Siliņas audzēkņu koncerts<br />

23. maijā plkst. 18.00 Mairas Līdumas audzēkņu koncerts<br />

24. maijā 17.00 Mūzikas skolas mācību gada noslēguma koncerts<br />

Birzgales pamatskolas 9.klasei pēdējais zvans 17.maijā<br />

pulksten 14:00 skolas zālē, izlaidums 15.jūnijā pulksten 17:00<br />

tautas namā<br />

23. jūnijā plkst. 20:00 Rūķu parkā Birzgales pašdarbnieku<br />

koncertuzvedums „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”<br />

Pēc koncertuzveduma Līgo nakts zaļumballe. Spēlēs grupa „Ko<br />

es zinu!” Visas nakts garumā darbosies izbraukuma kafejnīca.<br />

Jau ziediem rotātas pļavas, Jau dziesmām pilns viļņojas gaiss,<br />

Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas: Klāt maijmēness debešķīgais.<br />

Un saule tik mīļi, tik spoži Pie skaidrā ziluma mirdz,<br />

Un lapoti meži tik koši, Un līksmi pukst cilvēkam sirds.<br />

No putekļiem ārā, no dūmiem Mūs ziedošais pavasar’s sauc;<br />

Gals bēdām un sirdsēstiem drūmiem, Vēl pasaulē prieku ir daudz.<br />

(E.Veidenbaums)<br />

Sveicam visus MAIJA jubilārus,<br />

īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:<br />

pilngadniekus<br />

Artihoviču Lindu<br />

Bērtuli Daci<br />

Bruģmani Jāni<br />

Peļovinu Paulu<br />

50 Belousovu-Dobrenkovu Rutu<br />

Biķernieku Ziedoni<br />

Girginu Sarmīti<br />

Kazjonovu Dzintru<br />

Kokinu Arnoldu<br />

Martinovu Inesi<br />

55 Bērziņu Sarmīti<br />

Leimani Ainu<br />

Priekuli Dailu<br />

60 Belabko Lidiju<br />

Felkeri Juri<br />

Kuļpu Ivanu<br />

Shtyrkovu Tatianu<br />

Vaičulānu Jāni<br />

65 Lendu Georgiju<br />

Rudzinski Visvaldi<br />

Viss jāatstāj, kaut atkal pavasarī<br />

Sies saule vaļā puķu pumpurus<br />

Un zaļus asnus zeme laukā dzīs,<br />

Bet ziema kādu aizvedusi līdz...<br />

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Osvalda Rozenberga<br />

piederīgajiem, no viņa uz mūžu atvadoties.<br />

Birzgales invalīdu grupa<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Ar mūžiem tāpat kā ar svecēm-<br />

Deg, kamēr nopūš vējš.<br />

Čaks-Šekmanis Juris (1960)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

70 Kozlovu Guntu<br />

Melnaci Jāni<br />

80 Kūriņu Aldonu<br />

Leščinski Staņislavu<br />

81 Cīruli Antoņinu<br />

Māliņu Staņislavu<br />

84 Grabovski Gvido<br />

85 Ūdri Ausmu<br />

89 Koļesņikovu Valentīnu<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai<br />

65034212.


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2013.gada maijs<br />

Mēs nebraucam pēc punktiem<br />

Pēdējo konkursu rezultāti un citu kolektīvu sniegumi lika domāt, ka žūrijas vērtējums ne vienmēr un ne visiem kolektīviem mēdz<br />

būt adekvāts. Un tā kā „Tikai Tā” vadmotīvs ir par kopā būšanu, kopā muzicēšanu un lielākoties vienkārši kopā labu laika pavadīšanu,<br />

tad ansambļu otrās kārtas gatavošanās periodā šis „mēs nebraucam pēc punktiem” atskanēja vai ikkatru stundu. Lieki piebilst, ka šis<br />

teiciens kalpoja arī kā atruna tajos daudzajos gadījumos, kad sāka pīties dziesmu vārdi un dziesma par sava dēla palaišanu karā kļuva<br />

smieklīgāka kā labākā Holivudas komēdija.<br />

Bet, ja nopietni, tad tik tiešām pirmās kārtas skarbie punkti nelika cerēt uz augstiem rezultātiem. Mūsu vienīgais mērķis bija<br />

nostartēt godam, nodziedāt kvalitatīvi un galvenais tā, lai pašiem ir prieks par sniegumu. Jāņem vērā arī tas, ka viena no izraudzītajām<br />

dziesmām bija pilnīgi jauna gan kā materiāls, gan arī stilistiski. 24.marts – pirmā kārta Ogrē. 14.aprīlis – otrā kārta Dobelē. Pa vidu<br />

vēl Lieldienas. Reālais gatavošanās laiks – divas nedēļas un puse no repertuāra jauna – kādi vēl tur punkti vai cīņa par vietām!<br />

Taču ar katru mēģinājumu laikam katrs no mums kaut kur iekšēji juta, ka varam. 14.aprīlis, 5 minūtes pirms uziešanas,<br />

tradicionālā roku salikšana centrā un atskan klusināts „tikai tā, mēs to varam!” Pirmā dziesma – „Pati māte savu dēl’” no vīru kopas<br />

„Vilki” repertuāra Lindas un Mairas aranžijā. Nav ne jausmas, kas un cik skanīgs tika atskaņots pirms mums, un ar satraukumu<br />

gaidām Inesītes un Lindas robdēļa un bungu ievadu, kas ir kluss un ar attiecīgo noskaņu. Temps ir īstais un viss notiek. Tālāk jau<br />

atliek tikai atcerēties mēģinājumos iestudēto (liels paldies Mārītei par horeogrāfijas knifiņiem). Tā kā pirmā dziesma ir ļoti nopietna,<br />

jābūt tēlā un neskatos, kāda ir publikas reakcija. Bet šķiet, ka vēlamais efekts ir panākts un arī pašam liekas, ka viss sanāca. Otrā<br />

dziesma – Valta Pūces „Dancot gribu” Lindas instrumentācijā. Šīs dziesmas laikā varējām izpriecāties līdz galam. Paguvu pamanīt, ka<br />

arī žūrijā sēdošais Andris Sējāns nevar mierā nosēdēt un grib lekt mums līdzi. Ko tādu nākas redzēt pirmo reizi, jo parasti uz žūrijas<br />

locekļiem var attiecināt terminu – akmenssejas.<br />

Atlikusī dienas daļa kļuva skaļāka un priecīgāka ar katru minūti. Pēc noiešanas no skatuves priecīgi, bet vēl klusināti apsveikumi<br />

<strong>viens</strong> <strong>otram</strong> un pašu veikuma pārrunāšana. Cits dalās ar publikā vai žūrijas locekļu vidū redzēto. Piemēram, pēc „Pati māte savu dēl”<br />

daži nav atsākuši ierasto sačukstēšanos ar blakussēdētāju, bet gan atzinīgi nošūpojis galvu un novilcis dziļdomīgu „njaaa”. Savukārt<br />

cits pamanījis asaras klausītāju acīs. Jā, tātad ar pirmo dziesmu vēlamo efektu <strong>esam</strong> panākuši. Un Sējāna aktivitātes otrās dziesmas<br />

laikā ir pamanījuši visi!<br />

Seko ātra fotografēšanās pie lielās Dobeles akas, vēl šis tas un tad jau ir klāt arī rezultātu paziņošana. Sekojošās sajūtas aprakstīt<br />

nav iespējams. Kā vienmēr – rezultāti tiek paziņoti iegūto punktu augošā secībā. Tas nozīmē, ka pirmie savu vērtējumu uzzina tie<br />

kolektīvi, kuriem kaut kas nav sanācis tik labi, kā tiem kolektīviem, kurus nosauc pēdējos. Rezultātu paziņošanu sāk ar sieviešu<br />

ansambļiem, tad vīru ansambļi, senioru ansambļi, līdz beidzot arī jauktie ansambļi. Mūs nenosauc pirmos – tas jau ir labi. Nenosauc<br />

arī kā otros, trešos, ceturtos... Bet punkti joprojām ir salīdzinoši zemi. Sākas manāms satraukums – vai tiešām atkal viss pozitīvais<br />

iespaids uzstāšanās laikā tiks sagrauts ar ļoti zemu vērtējumu. Nu jā, mēs jau nebraucām pēc punktiem. Nosauc piektos – punkti jau<br />

sāk kļūt pieklājīgāki. Tad nākamie, nākamie – līdz jau sāk dalīt pirmās pakāpes, bet mēs vēl ne<strong>esam</strong> nosaukti. Sākam jokot, ka mēs<br />

vispār <strong>esam</strong> aizmirsti. Starp citu, tiek nosaukts Žorža Siksnas tirkīza zilā kora ansamblis. Kaut kas neaptverams – mēs rezultātu ziņā<br />

<strong>esam</strong> apdzinuši slavenā TV šova „Koru kari” dalībniekus Vēl <strong>viens</strong> kolektīvs – vairs tikai divi nenosaukti kolektīvi. Kas notiek Nu<br />

nevar būt! „Sveicam Birzgales Kultūras nama jaukto ansambli "Tikai tā” ar iegūto pirmo pakāpi un 42.17 punktiem!” Kas notika<br />

tālāk, par to vēsture klusē... Vai pareizāk sakot, nav izdomāta tāda vārdu kombinācija, lai aprakstītu mūsu prieku.<br />

Jāteic, ka 2013.gads vispār ir Birzgales pašdarbnieku gads, jo veseli četri kolektīvi tiek uz lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem.<br />

Nevar nepieminēt vidējās paaudzes deju kolektīvu „Dejotprieks”, kas ieguva augstākās pakāpes diplomu un visā republikā E grupā<br />

ieņem 10.vietu. Birzgales un Ķeguma skolu apvienotais koris – 4.vieta 88 koru konkurencē. Sieviešu koris „Pērles” – pirmā iespēja<br />

piedalīties lielajos svētkos, jo koris pastāv tikai nepilnus 5 gadus. Un, protams, arī mēs, ansamblis „Tikai tā” – 8.vieta 34 ansambļu<br />

konkurencē un <strong>esam</strong> izvirzīti Latvijas vokālo ansambļu konkursa finālam, kā arī vokālo ansambļu dziesmu maratonam. Jāpiebilst, ka<br />

šis būs pirmais gads, kad vokālie ansambļi tiek iekļauti lielajos svētkos. Un daži no mums piedalās vismaz divos no svētku<br />

kolektīviem. Būs interesanti – smagi, bet interesanti. Un jaunas galvassāpes vadītājiem, jo jādomā atkal jauni repertuāri gaidāmajiem<br />

koru kariem, ansambļu fināliem un ansambļu dziesmu maratoniem.<br />

Un atkal varēsim teikt, ka mēs nebraucām pēc punktiem, bet neatkārtojamām emocijām. Atkal skanēs klusināts – „tikai tā, mēs to<br />

varam”, tikai šoreiz jau lielajos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Turiet par mums īkšķus!<br />

Ansambļa „Tikai tā” dalībnieks Rolands Ķirpis<br />

Paldies par Bibliotēku nedēļu<br />

Vērojot , ar kādu enerģiju Anita Smilškalna gatavojas Bibliotēku nedēļai, atcerējos Lielvārdes novada kultūras nodaļas vadītājas<br />

Daces Jansones, aprīlī Ogres apriņķa kultūras darbinieku dienā bibliotekāriem, veltītos atzinīgos vārdus: „Gadu gaitā jūs esat kļuvuši<br />

par lauku cilvēku psihologiem, par kultūras bagātību krājējiem un glabātājiem. Paldies jums par to!”<br />

Šogad Bibliotēku nedēļas /no 22. līdz 28. aprīlim/ vadmotīvs bija „Mantojuma sardzē”, kas veltīts kultūras mantojuma<br />

izzināšanai. Izrādās, ka 1996.gadā UNESCO par Pasaules grāmatu un autortiesību dienu pasludināja 23.aprīli. Pēc Latvijas Bibliotēku<br />

biedrības ierosinājuma kopš 1997.gada gan pilsētās, gan laukos grāmatu krātuves organizē bibliotēku nedēļu.<br />

Birzgales bibliotēka pārsteidza ar ļoti plašu literatūras izstādi. Apmeklētāju lielās intereses dēļ to varēja iepazīt vēl maija sākumā.<br />

Anita, jau vairāk nekā 40 gadus strādādama bibliotēkā, pratusi kādā plauktā nolikt pa īstam dārgumam. Izstādē goda vietā 1877.gadā<br />

izdotā, no krustmātes Elzas Zemītes mantotā Bībele. Izrādās, ka īsts iespieddarbu „bums” bijis divdesmitā gadsimta sākums, kad<br />

līdztekus grāmatām, latviešu lasītājs saņēmis un cauri gadiem spējis saglabāt arī interesantus žurnālus. Uzmanīgi tos pārlapojot, atradu<br />

pavisam tuvu kaimiņu - Valles pagasta ļaužu E.Talanta, A. Dubinska uzvārdus starp labākajiem 1914.gada lopkopības pārraugu kursu<br />

dalībniekiem. Skarba vēsture par 1.Pasaules karu uzrunāja no vācu valodā izdotajiem žurnāliem - fotoattēlos vai visa karā ierautā<br />

pasaule. Aizrautīgiem stāstiem bagāta izvērtās tikšanās Birzgales muzejā ”Rūķi”, uz kuru sanāca un sabrauca pāris desmitu<br />

bibliotēkas aktīvāko lasītāju, galvenokārt senioru. Muzeja zālē, kur agrāk bijis gan pasts, gan kolhoza un padomju saimniecības<br />

kantoris, birzgalieši atcerējās, ka tieši šajā telpā ilggadējais kasieris Augusts Upītis, mīļi saukts par Upīštēvu, spējis pierunāt<br />

iegādāties pa grāmatai. Domāju, ka tas ir savdabīgs 20.gadsimta 60.gadu garīgās un materiālās labklājības rādītājs- no Upīštēva varēja<br />

„izspiest avansu”, ja vispirms iegādājās kādu lasāmvielu.<br />

D.Melnūdre


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2013.gada maijs<br />

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES<br />

LAD jaunā adrese<br />

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde turpmāk apmeklētājus pieņems jaunās telpās -<br />

Brīvības ielā 48, Ogrē. Arī korespondenci jāsūta uz adresi Brīvības iela 48, Ogre, LV-5001. Kontaktinformācija: 65055255.<br />

Pieteikšanās platību maksājumiem<br />

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis iesniegumu pieņemšanu platību maksājumiem 2013.gadam. Aizpildīts iesniegums (tai<br />

skaitā iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumu saistības) un lauku bloku kartes LAD<br />

jāiesniedz līdz 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 10.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu<br />

par katru nokavēto darba dienu. 2013. gada platību maksājumu sezonā LAD pastiprināti vērtēs, vai persona, kas piesaka<br />

lauksaimniecības zemi tiešajiem maksājumiem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs (piem., pastiprināti pievērsīs uzmanību<br />

dokumentiem, kas apliecina, ka pretendents ir veicis lauksaimniecisko darbību, - informāciju par rīcībā esošo lauksaimniecības<br />

tehniku, apmaksātus rēķinus vai kvītis par izdevumiem degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegādei vai saņemtiem lauksaimniecības<br />

pakalpojumiem). Normatīvi nosaka, ka lauksaimnieks ir persona, kas veic lauksaimniecības produktu ražošanu vai audzēšanu,<br />

ieskaitot ražas vākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai veic zemes uzturēšanu labā<br />

lauksaimniecības un vides stāvoklī. Sīkāka informācija par platību maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrodama LAD mājas<br />

lapas www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie maksājumi. Tālruņi: 67095000, 67027097.<br />

Valsts atbalsts biškopībai u.c.<br />

2013.gadā ir pieejams valsts atbalsts biškopības nozares attīstībai. Atbalsta mērķis ir veicināt<br />

kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju. Piešķirtais finansējums 2013.gadam ir 385<br />

000,00 lati. Iesniegumu iesniegšanas termiņš LADā ir līdz 1.jūnijam. Sīkāka informācija par atbalsta<br />

saņemšanas nosacījumiem pieejama adresē www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts, Subsīdijas. Atbalstu 12<br />

latu apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:<br />

• kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;<br />

• kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to<br />

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;<br />

• kam kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;<br />

• kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits<br />

saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;<br />

• kas ir reģistrējies PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;<br />

• kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu), par<br />

iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.<br />

Šobrīd ir iespējama pieteikšanās valsts atbalstam arī citās programmās: atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības<br />

nozarē, arī netradicionālajās nozarēs; kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai; dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmās,<br />

nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā; apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai; dalībai lauksaimniecības risku fondā;<br />

tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē; u.c.<br />

Dīzeļdegvielas atbrīvojums no akcīzes nodokļa<br />

LADā līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības<br />

produkcijas ražotājiem. 2013./2014.saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības<br />

produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī<br />

zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par to ES tiešo<br />

maksājumu atbalstam deklarēto un apstiprināto ha skaitu vai pieteikto zemes ha skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem ieņēmumi no<br />

lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 ls no ha, neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu<br />

(izņemot par dažiem Agrovides maksājumu apakšpasākumiem). Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai<br />

aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina<br />

minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu ha vai reģistrējies LDC kā dzīvnieku<br />

barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki. Lai varētu operatīvi<br />

piešķirt dīzeļdegvielu, LAD aicina lauksaimniecības produkcijas ražotājus kopā ar iesniegumu iesniegt arī gada ienākumu deklarācijas<br />

D3 pielikuma vai D31 pielikuma kopiju. Pēdējās ziņas medijos liecina, ka no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas (gāzeļļas)<br />

piešķirtais daudzums palielināsies no 80,4 līdz 100 ls/ha. Sīkāka informācija par dīzeļdegvielas atbalsta nosacījumiem atrodama<br />

mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts, Akcīzes degviela. Tālruņi 67095000, 67027804, 67027326, 67027204.<br />

Sagatavoja T.Vaļevko<br />

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa”<br />

darba režīms 2013.gada vasaras mēnešiem<br />

03.06.2013.- 28.06.2013. VPII „Birztaliņa” strādā<br />

ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, ja būs<br />

pieprasījums<br />

01.07.2013.-09.08.2013. VPII „Birztaliņa” nestrādā<br />

12.08.2013.- 30.08.2013. VPII „Birztaliņa” strādā<br />

ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, ja būs<br />

pieprasījums<br />

Publiskā interneta pieejas punkts (PIPP)<br />

Darba laiks P,O,T,C,P - 08.30-17.00 (Pusdienu<br />

pārtraukums no 12.00-12.30)<br />

Atrašanās vieta: Pagasta centrā, ambulances telpās.<br />

Interneta pieejas punkts atrodas atsevišķā telpā, kurā ar<br />

interneta pieslēgumu aprīkoti 3 datori.<br />

Šeit ir bezmaksas iespējas: printēt un skenēt<br />

nepieciešamos materiālus; saņemt konsultāciju un palīdzību<br />

informācijas meklēšanā; apgūt un praksē pielietot datoru un<br />

interneta izmantošanas prasmes; bezvadu internets wi-fi.<br />

Mērķis: paaugstināt interneta resursu piekļuves<br />

iespējas plašam iedzīvotāju lokam.


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2013.gada maijs<br />

Ķeguma novada svētki „Piepildīsim sapņus Ķegumā” 24.25.un 26. maijs<br />

24.maijs<br />

19:00 Svētbrīdis un koncerts Ķeguma evaņģēliski luteriskajā<br />

baznīcā. Piedalās Tomes dāmu ansamblis un Lielvārdes mūzikas<br />

skolas solisti.<br />

25. maijs<br />

9:00 Amatnieku tirdziņš . Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji.<br />

Pieteikties varat pa tālruni: 22010300. Dace.<br />

10:00 Miegamiču skrējiens. Aicinām izkustēties visus Ķeguma<br />

novada iedzīvotājus (soļotājus, nūjotājus, skrējējus un sportot<br />

gribētājus.) Īpašā balva īpašajai miegamicei!<br />

11:00-20:00 Atrakciju parks mazajiem un lielajiem<br />

12:00 Tomes tautas nama folkloras kopas koncerts<br />

14:00 Koncerts „Es sapņoju par…” piedalās novada bērnu un<br />

jauniešu kolektīvi.<br />

15:00 – 18:00 „Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas muzejs” – skolas muzeja atvērto durvju diena.<br />

16:00 Ķeguma Tautas namā, Izrāde bērniem „Puisītis Pifs” Ķeguma Tautas namā Režisors O. Kļava, spēlē Ogres bērnu jaunatnes<br />

centrs,<br />

16:00- 18:00 Darbosies radošās darbnīcas bērniem.<br />

19:00 Ķeguma novada pašdarbības kolektīvu koncerts<br />

„Piepildīsim sapņus Ķegumā”. Sveiksim un godāsim īpašos<br />

Ķeguma novada cilvēkus. Labākais kaimiņš Atsaucīgākais<br />

darbinieks Sabiedriski aktīvākais novada iedzīvotājs<br />

21:30 Grupas „Jātnieki” koncerts Fire Spirit šovs<br />

22:30 Grupas „Double Faced Eels”<br />

23:00 Svētku uguņošana<br />

23:10 – 4:00 Nakts zaļumballe spēlēs grupa „Pieci vēji”<br />

26.maijsSporta svētki<br />

11:00 Pludmales volejbols 2:2 mix komandām (pludmale), 11:30<br />

Novuss-mix dubultspēles,(Tautas nams)<br />

11:30 Dambrete, (Tautas nams)<br />

11:30 Šautriņu mešana (Tautas nams)<br />

12:00 Florbols 5:5 (sporta zāle),(Sīkāka informācija par sporta<br />

spēlēm 29434985.)<br />

Svētkus šogad svinēsim pie Ķeguma komercnovirziena<br />

vidusskolas.<br />

Transports no Birzgales 25. maijā:<br />

12:30 – Birzgale – Ķegums<br />

15:45 – Ķegums – Birzgale<br />

16:30- Birzgale – Ķegums<br />

Pēc svētku uguņošanas Ķegums – Birzgale<br />

3:00 Ķegums - Birzgale<br />

Iedzīvotāju godināšana (Ķeguma novada svētkos)<br />

Strauji tuvojas ikgadējie Ķeguma novada svētki, kuri būs<br />

24.,25.,26. maijā. Šogad vēlamies turpināt tradīciju – mūsu<br />

novada iedzīvotāju godināšanu. Neesiet vienaldzīgi un rakstiet<br />

mums. Šogad Ķeguma novada svētkos vēlamies godināt:<br />

Labāko kaimiņu, Atsaucīgāko darbinieku, Sabiedriski<br />

aktīvāko novada iedzīvotāju.<br />

Vēstules ar labiem vārdiem Jūs varat iesūtīt elektroniski līdz 15.<br />

maijam – Ķeguma Tautas namam, tautasnams@kegums.lv, vai<br />

arī ienest personiski Birzgales Tautas nama vadītājai Ritai,<br />

Tomes Tautas nama vadītājai Sarmītei, Rembates pasākumu<br />

organizatorei Sanitai, Ķeguma Tautas nama vadītājai Inesei.<br />

Paziņojums<br />

Vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni apgūst spēlēt kādu mūzikas<br />

instrumentu un daudzas citas noderīgas iemaņas mūzikā, Birzgales<br />

mūzikas skola dara zināmu, ka šā gada 27. maijā no plkst. 16.00<br />

tiek izsludināta jaunu audzēkņu uzņemšana 2013./2014.m.g.<br />

klavieru un pūšamo instrumentu nodaļās. Mūzikas skolā tiks<br />

uzņemti bērni sākot ar skolas vecumu. Neskaidrību gadījumā<br />

zvanīt pa tālruni 29459409. Līgai Paukštei. Lūgums līdzi ņemt<br />

bērna dzimšanas apliecību vai tās kopiju.<br />

1.jūnijā – PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS Ķeguma novada<br />

vēlēšanu iecirkņa Nr.694 (adrese: Skolas ielā 2, Birzgalē,<br />

Birzgales pagastā, Ķeguma novadā)<br />

Komisijas dežūru darba laiki<br />

27.05.2013.: 16:00 – 20:00 28.05.2013.: 9:00 – 13:00<br />

29.05.2013.: 17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)<br />

30.05.2013.: 9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)<br />

31.05.2013.: 10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana)<br />

01.06.2013.: 7:00 – 22:00. (vēlēšanu diena)<br />

Balsošanai mājās var pieteikties no 27.maija līdz 1.jūnija<br />

plkst.12:00.<br />

Vēlēšanu iecirkņa tālrunis 65034155 (darba laikā).<br />

Apsveicam!<br />

Latvijas čempionu florbolā U10 Lielvārdes komandā<br />

vieni no rezultatīvākajiem spēlētājiem ir arī 3<br />

birzgalieši; Maikls Nazarovs, Markuss Nazarovs<br />

un Ansis Loķis.<br />

Lepojamies...<br />

Atsaucoties uz starpnovadu metodisko darbu un labās prakses<br />

piemēru skates nolikumu „Patriotisma veicināšanas iespējas<br />

izglītības iestādē” no mūsu pirmsskolas piedalījās 5 pedagogi.<br />

Inese Martinova „Latvijas valsts proklamēšanas 94.<br />

gadadienas svētku koncerts”.<br />

Ilona Klimane „Veselība - mūsu dārgākā manta”.<br />

Marita Puķe „Patriotisma veicināšanas iespējas pirmsskolā<br />

izmantojot literatūras un dabas savstarpējo saikni”.<br />

Ingrīda Puišele „Patriotiskā audzināšana un tikumisko<br />

vērtību stiprināšana pirmsskolā”.<br />

Iesniegtie darbi tika novērtēti atzinīgi un 5.aprīlī skolotājas<br />

devās uz skates noslēguma pasākumu Lielvārdes vidusskolā, kur<br />

Ilona K. (Skates laureāts 2013) veiksmīgi prezentēja savu darbu<br />

Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada kolēģiem. Inese M.,<br />

Marita P. un Ingrīda P. saņēma pateicību par piedalīšanos un<br />

savas pieredzes popularizēšanu. Skolotājas ir patiesi gandarītas<br />

par saviem sasniegumiem.<br />

Vadītājas vietniece izglītības darbā Ingrīda Puišele


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2013.gada maijs<br />

Biedrības "Birzgales Attīstības Centrs" aprīļa ziņas!<br />

Lai gan aprīlis mūs ar siltu laiku neloloja, beidzot varam priecāties par sauli, putnu dziesmām un labi padarīties talkas darbiem. Ne<br />

jau velti aprīli dēvē par sakopšanas mēnesi, kad katrs iedzīvotājs var sakopt savu sētu, pagalmu, nomazgāt logus un ielaist pavasari mājās.<br />

Arī mēs, Birzgales jauniešu centra biedri, nevarējām vien sagaidīt, kad pienāks Lielās Talkas laiks, lai sakoptu savu dzīves vidi.<br />

19.aprīlī pēc „Prāta Vētras” koncertieraksta „Vēl viena klusā daba” rīkojām pasākumu Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes<br />

novada jauniešiem, kuri piedalījās "Britu Padomes" un biedrības "Zied zeme" kopprojektā "Darbīgie JAUNIEŠI kopienās". Projekts<br />

risinājās 2012.gada sākumā un pēc gada pārtraukuma vēlējāmies satikties, lai dalītos pieredzē par to, ko <strong>esam</strong> paveikuši un pastāstītu <strong>viens</strong><br />

<strong>otram</strong>, kādi jaunumi ir blakus novados saistībā ar jauniešiem. Visiem pasākuma dalībniekiem prezentējām jauniešu centra tapšanas<br />

procesu un pēc oficiālās daļas neformālā gaisotnē spēlējām dažādas saliedēšanās spēles. Jāsaka godīgi, bija patiešām liels prieks atkal<br />

visus satikt, dzirdēt katra jaunieša nākotnes plānus un vienkārši pabūt kopā jaukā kompānijā.<br />

Jaunākie biedri 23.aprīlī Birzgales pamatskolas skolas zālē organizēja 1.-9.klašu radošo darbu konkursu "Ienesīsim pavasari mājās".<br />

Konkursā bija jāpiedalās visu pamatskolas klašu pārstāvjiem un katras klases pārstāvjiem bija jāuzzīmē zīmējums un jāuzraksta dzejolis<br />

vai stāsts par tēmu "Ienesīsim pavasari mājās. Jau ir notikusi visu darbu vērtēšana un labākie darbi tiks izstādīti jauniešu centrā un<br />

apbalvoti ar vērīgām balvām.<br />

Beidzot pienākusi Lielā Talkas diena! Par spīti lietainajai un drēgnajai 27.aprīļa dienai, plkst.9:00 pie tautas nama bija sapulcējušās<br />

gan biedrības "JADARA" pārstāves, gan pamatskolas jaunieši pārējo biedru pavadībā ar mērķi sakopt Birzgales centru. Daži drosmīgākie<br />

cilvēki jau darbus bija uzsākuši, bet mēs pārējie nolēmām pārcelt talku uz 1.maija brīvdienu, kas solījās būt silta un saulaina. Viens no<br />

iemesliem bija fakts, ka nevēlējāmies saslimt un saaukstēties dēļ tā, ka centrālā apkure bija jau atslēgta un dzīvokļos tiešām bija auksts un<br />

drēgns klimats. Savu lēmumu mēs nenožēlojām, jo 1.maijs izvērtās par jauku, saulainu un raženu darba dienu. Ar līdzi paņemtajiem<br />

cimdiem, grābekļiem, zāģiem, cirvjiem, kopīgi sakopām ievu līci aiz tautas nama, pielikām putnu būrīšus pie plaukstošajiem kokiem, kā<br />

arī veiksmīgi realizējām akciju “Ielaidīsim pavasari mājās”, kuras ietvaros nomazgājām pieteiktās daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas<br />

logus. Ceram, ka nākamajā gadā iedzīvotāji būs drosmīgāki un varēsim šo akciju rīkot visas dienas garumā.<br />

27.aprīlī jaunākie biedri sarīkoja fantastisku tematisko vakaru "Labs darbiņš, kas padarīts, picu laiks ir sagaidīts". Vakara gaitā tika<br />

organizēts picu cepšanas konkurss "Interesantākā pica". Jaunākie biedri bija sadalīti meiteņu un puišu komandās, kuras tad arī sacentās par<br />

garšīgākās un skaistākās picas titulu. Jaunieši bija paņēmuši līdzi visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai pagatavotu interesantas un skaisti<br />

noformētas picas. Tā kā viņu picas izskatījās tik garšīgas un acīm tīkamas, lielākie biedri, kas kontrolēja pasākuma norisi, nolēma<br />

pagatavot savu garšīgo picu. Bildes no picu vakara var redzēt domubiedru galerijās.<br />

Šobrīd <strong>esam</strong> uzsākuši rakstīt projekta pieteikumu 2013.gada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam, lai veicinātu<br />

brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešu centrā. Vēlam veiksmi Ķeguma novada jauniešiem eksāmenos un jauki nosvinēt Ķeguma novada<br />

svētkus 24., 25. un 26.maijā!<br />

Ar cieņu, Jānis Siliņš<br />

Muzeju nakts „Rūķos”-sestdien 18.maijā<br />

Sesto pavasari Muzeju nakts pasākumos iesaistās arī Birzgales pagasta muzejs „Rūķi”. Šoreiz moto „Par zaļu pat vēl zaļāks” aicina<br />

izstaigāt „Rūķu” parku, līdz ar rūķīšiem Burtiņu un Beciņu , kuri pat dienā neguļ savā namiņā un priecē viesus, iepazīt arī Latvijā lielāko<br />

skudru, precīzāko kompasu, uzzināt, kādos vārdos nokristīti pērn iestādītie kociņi. Birzgales rūpīgais dabas vērotājs un masīvkoka figūru<br />

veidotājs Aigars Larks ar saviem draugiem domā, ka Muzeju naktī varēs iet arī raudzībās pie ežu mammas. Izskatoties, ka viņai šopavasar<br />

gaidāms paprāvs ģimenes pieaugums / protams, no ozolkoka darināti ežu bērniņi/ .<br />

Par Muzeju nakts noformējumu gādās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Ja Birzgales jaunie mūziķi vairāk<br />

iecienījuši pūšamos instrumentus un klavieres, tad kaimiņu novada jaunieši koncertā piedāvās lielo koka instrumentu čello. Būs<br />

interesantas radošās darbnīcas. Cerams, ka līdz parkam atrikšos arī pāris zirdziņu. Vairākos vides konkursos veiksmīgi startējuši Birzgales<br />

skolas jaunieši. Viņi nolēmuši pārbaudīt, cik zaļi savā domāšanā spējat būt.<br />

Muzejs patlaban ir palielu pārmaiņu gaidās- sāksim remontēt pirms 86 gadiem celtās ēkas 2.stāvu. Tāpēc ekspozīcijā 1.stāvā piedāvāsim 2<br />

izstādes – „Pavasaris pirms 5 gadiem” un „Pirmā grēka līcī spoguļojoties”. Par ko tās stāstīs Atnāciet, jums patiks.<br />

Rīgas lielie muzeji liek cilvēkiem stāvēt rindās, lai izbaudītu atraktīvu piedāvājumu. Pēdējos gados <strong>esam</strong> ievērojuši, ka vairākas rīdzinieku<br />

ģimenes ar bērniem labprāt izbrauc uz reģionālajiem muzejiem, viesojas arī pie mums. Savu programmu sākam jau 17.00, koncerts<br />

pulksten 18.00, bet muzejs būs atvērts līdz pusnaktij. Aicinu birzgaliešus atcerēties, ka „Par zaļu pat vēl zaļāks” būs arī tad, ja uz Muzeju<br />

nakts pasākumiem nākot, apģērbā jums būs kāds pavasarīgs akcents.<br />

D.Melnūdre, Birzgales muzeja vadītāja<br />

„Krāmu tirdziņš” Birzgalē<br />

11.maijs biedrībai „JADARA” bija īpašs. Pirmo reizi mēģinājām noorganizēt Birzgalē<br />

„Krāmu tirdziņu” . Mums izdevās !!!! No sanestajām mantām, kurām cenas bija sākot 0.02Ls –<br />

0.95Ls, ietirgojām 33.54Ls. Par šiem līdzekļiem tiks iegādāta dzija, no kuras taps zeķītes un cimdiņi.<br />

Pēc tirdziņa, uzklausot daudzus birzgaliešus, sapratām, ka ir jāorganizē šāds lielāks pasākums. Tātad:<br />

22. jūnijā plkst. 9:00 pie Birzgales tautas nama notiks pirmais Birzgales „Krāmu tirdziņš”<br />

Aicinām visus nest tirgot sev nevajadzīgas mantas, jo citam tās varbūt labi noder. Tirdziņā<br />

drīkst piedalīties jebkurš, kā arī drīkst nest mantas biedrībai „JADARA” 21. jūnijā no plkst. 16:00-<br />

19:00. Naudiņa, ko ietirgos biedrība, tiks izmantota labdarībai. Esiet aktīvi, jo tā mēs varam kādam<br />

palīdzēt. Tālrunis informācijai 29424612.<br />

Biedrības „JADARA„ vārdā Rita Reinsone


Mīļie pirmsskolas „Birztaliņa” avīzītes lasītāji!<br />

2013. gada maijs ( Nr.2)<br />

Tiekamies atkal- otrajā avīzes izdevumā. Šajā numurā uzzināsiet, kā mums ir gājis<br />

otrajā mācību pusgadā.<br />

Paldies, ka Jūs lasāt mūsu avīzi!<br />

Ziema ir pagājusi, arī mācību gads iet uz beigām. Pirmsskola šogad sagaidīs 24<br />

pavasari, lai atskatītos uz paveikto. Ar katru gadu mums izdodas paveikt vairāk un vairāk.<br />

Katrs gads ienes mūsu darbā arvien jaunas idejas un darbus, kas priecē mūs pašas un<br />

bērnus. Paldies visiem maziem un lieliem, par savstarpēju sapratni un kopā darbošanos.<br />

Vēl tikai nedaudz....vēl tikai daži skaisti mirkļi un pirmsskolu uz visiem laikiem<br />

atstās 7 mūsu audzēkņi: Jānis Šķeltiņš, Jānis Križanovskis, Annija Loķe, Mārcis Loķis, Linda Millere,<br />

Liene Kauķe un Aleksis Jorens Sprinģis. Lai Jums piepildās visi sapnīši, kuri tika izsapņoti pirmsskolas<br />

laikā, lai skolas gadi ir turpinājums iesāktajam!<br />

Pirmsskola darbu atsāks no 12. augusta. Gaidīsim arī jaunus bērnus, kuri vēlās piebiedroties mūsu<br />

pulciņam. Lūdzu, piesakieties līdz 31. jūlijam.<br />

Saulainu vasaru!<br />

Anita Skosa- pirmsskolas „Birztaliņa” vadītāja<br />

Pirmsskolas diennakts grupa.<br />

No 2012.gada 19. septembra Birzgales VPII “ Birztaliņa” darbojas diennakts grupa. Diennakts grupas<br />

mērķis ir palīdzēt vecākiem, kuriem darba laiks ir ilgāks ne kā strādā pirmsskola, vai arī vecākiem, attāluma<br />

dēļ, ir grūtības bērnu izvadāt uz pirmsskolu katru dienu. Ne vienmēr šajā situācijā vecākiem ir iespēja atstāt<br />

bērnus pieskatīšanai vecvecākiem vai citiem radiniekiem. Grupas darba režīms ir elastīgs. Tiek ņemts vērā<br />

individuāli katra vecāka vēlmes. Vecāki savu bērnu var atstāt grupā vienu diennakti vai dažas diennaktis<br />

nedēļā,. Ir bērni, kuri paliek pirmsskolā visu nedēļu. Vecāki, no rīta brīdinot grupas skolotāju, var bērnu<br />

pieteikt uz vakariņām un izņemt to līdz plkst.21.00 sev vēlamā laikā.<br />

Diennakts grupa ir iekārota ļoti mājīgi, lai bērni justos droši un labi. Grupā bērniem tiek piedāvātas<br />

dažādas galda spēles. Skolotājas vadībā bērni rotaļājās, zīmē, krāso, līmē, griež ar šķērēm. Grupas<br />

iekārtojums ir tuvināts mājas atmosfērai, lai bērns justos labi. Rotaļājoties bērni mācās <strong>viens</strong> <strong>otram</strong> palīdzēt,<br />

dalīties, kopīgi sakārtot rotaļlietas. Ja laika apstākļi atļauj bērni dodas pastaigās uz parku, vai arī spēlējās<br />

turpat laukumā. Labprāt bērni iet uz bibliotēku un izvēlas sev tīkamas grāmatas, kuras pirms miedziņa lasa<br />

nakts auklīte. Vakarus īsinām skatoties multfilmas.<br />

Bērni tiek nodrošināti ar siltām vakariņām un kādu našķi vai augli pēc tām. Vakariņas maksā tikai Ls<br />

0,35. Vidēji grupiņa ir no 6- 12 bērniem.<br />

Par diennakts grupas bērniem rūpējas viena skolotāja un divas mīļas auklītes, kuras māca bērniem<br />

ievērot personīgo higiēnu ( tīrīt zobus, apmazgāties, sakārtot savas drēbīte utt.). Pulksten 22.00 pasaciņa un<br />

salds miedziņš. No rītiem bērni mostas labi izgulējušies un aktīvi sākt savas dienas gaitas.<br />

Vecāki, mīliet savus bērnus! Padomājiet, vai pusaizmigušais bērns plkst. 6.30 pie pirmsskolas jūtas<br />

labāk, kā bērns, kurš vēl saldi guļ diennakts grupiņā pirmsskolā!<br />

Ilona Ostošova- pirmsskolas diennakts grupas skolotāja


Meža māte putnus sauca...<br />

19.aprīlis pirmsskolā bija neparasti rosīgs, skaļš un skanīgs. Pie ziedošās lazdas zariem pulcējās lieli<br />

un mazi, vietējie un tālus ceļus mērojušie putni:<br />

strazdi, dzeņi, zosis, cielavasbaltgalves,<br />

irbītes, paipaliņas, ūbelītes,<br />

gulbji, dzērves, stārķi, zīlītes, zvirbuļi,<br />

pūces, dzeguzes, griezes, vanadziņš... ,<br />

pat papagailis!<br />

Kā jau pavasarī pienākas,<br />

notika dižošanās,<br />

izrādīšanās- dziedājām,<br />

dejojām, gājām rotaļās. Spēlējām visu<br />

veidu instrumentus- svilpes,<br />

stabules,<br />

svilpauniekus,<br />

ūdensputnus, pat „dzeguzes”. Putnu koris<br />

pārtapa riktīgā ķīviņā, bija jautri...<br />

Ik<strong>viens</strong> tika arī pie<br />

kārumiem!<br />

Paldies vecākiem par pagatavotajām maskām. Knābīši bija ļoti skaisti un dažādi. Žēl gan, ka<br />

klausītājus un skatītājus varēja uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt...<br />

Inese Martinova- pirmsskolas mūzikas skolotāja<br />

Bērns kā sūklītis...<br />

Pirmsskolas vecumā raksturīgi, ka bērns kā sūklītis uzsūc visu, ko redz sev apkārt. Tāpēc jāmāca<br />

pieklājīgi uzvesties pie galda, mācīt palūgt palīdzību,- citādi rodas situācija, ka mūsu bērni komandē<br />

pieaugušos. Bērnam jāzina uzvedības robežas.<br />

Vecāku kļūda – gribam apsteigt attīstības fāzes, jāsaprot, ka viss nāk pakāpeniski. Vispirms ir jāapgūst<br />

prasme vērot, salīdzināt, izteikt secinājumus (piemērs iz dzīves: audzinātāj, tu esi tik mīksta kā mans kaķis),<br />

pilnveidot visu, kas attīsta domāšanu.<br />

Lielākā daļa mazo ļoti grib kontaktēties, grib būt ar kādu kopā. Ar rotaļlietām var spēlēties, bet vislabāk<br />

ir spēlēties vēl ar kādu – draugu vai pieaugušo. Bērnam jāpalīdz iemācīties draudzēties ar saviem<br />

vienaudžiem, bet neatsverams ir kontakts ar vacākiem. Vecāki domā: „ Mazais iet dārziņā, viņam kontaktu<br />

pa dienu tik daudz! Kāpēc bērns vakarā vēl tik daudz grib pļāpāt un darboties kopā ar vecākiem, bet vecāki<br />

savukārt kādu laiku labprātāk paklusētu”<br />

Atbilde ir pavisam vienkārša -bērnam ir vairāk enerģijas. Kad viņš vakarā beidzot ir saticis vecākus,<br />

viņam šķiet- nu tikai sāksies īstā dzīve!<br />

Vecāku reakcija – ieslēgt bērnam televizoru vai datoru, lai ir miers. Ja vecākiem bērnu vajadzības ir<br />

svarīgas, jāsaprot, ka jāvelta noteikts laiks mazajam. Ideāls variants laika pavadīšanai kopā ir spēlēt galda<br />

spēles „Domino” (mazajiem bilžu domino), „Cirks”, „Loto”, „Ričuraču”, utt. Sanāk labs, ģimenisks rituāls<br />

dienas beigās – sarunas un kopā būšana.( vienlaicīgi bērns iemācās skaitīt un pazīt ciparus).<br />

Domājot par datoru un TV saistībā ar bērnu audzināšanu, jāvēro kā tie ietekmē mazuļa attīstību. Bērni<br />

ļoti ātri apgūst jaunās tehnoloģijas, labāk, ka tas notiek vēlāk, jo neko jau nenokavēs. Vēlams, lai šajā<br />

vecumā mazais vairāk dzīvojas ārā svaigā gaisā.<br />

Ir novērots, ka bērniem arvien vairāk parādās hiperaktivitāte, un tam ir saistība ar kustīgo bildīšu<br />

lēkāšanu acu priekšā TV vai datora ekrānā. Bērniem var veidoties pārāk liela aizraušanās, neveicinās radošo<br />

spēju attīstība, bērni nespēj pilnvērtīgi uztvert lasītu tekstu, sevišķi, ja nav ilustrāciju.


Filmas un spēles, kurās „super” varoņi kādu nošauj, sabrauc un tamlīdzīgi, traucē normāli attīstīties bērna<br />

realitātes uztverei. Kad pieaugušais skatās filmas vai spēlē spēles, kur nogalina, <strong>viens</strong> otru sit, atgūst dzīvību,<br />

viņš spēj atšķirt redzamo no realitātes. Bērns to nesaprot, viņš var sākt domāt, ka arī dzīvē notiek tāpat. Kāds<br />

nomirst un pēc tam atdzīvojas, <strong>viens</strong> otru sit un viņiem ir jautri. Nereti bērni paši sevi vizualizē šajos varoņos.<br />

Tāpēc ar bērnu daudz jārunā, jāskaidro, jāpastāsta: „ Ja kāds ir nomiris, tad viss, atdzīvināt to vairs nevaram.”<br />

Pirmsskolas vecumā ilgāk par pusstundu pie datora vai TV pavadīt nevajadzētu. Jāieklausās, ko bērns<br />

stāsta. Sekas tam, ka mazajam sāk jukt fantāzija ar reālo pasauli var neparādīties uzreiz. Cilvēka personība<br />

veidojas ilgākā laika periodā.<br />

Nevajag domāt, ka agresija, kas piemēram, sāk izpausties pusaudža gados, var būt radusies vienā dienā,<br />

vienā gadā, vienas filmas, datorspēles dēļ...<br />

Pieredze rāda, ka vecāki var izaudzināt tikai sev līdzīgus bērnus. Ja mamma vai tētis teiks – smēķēt nav<br />

labi, tu tā nedari, bet paši turpinās to darīt- tie būs tukši vārdi. Tāpat, ja pārnākot no darba, uz vairākām stundām<br />

„pazūdam” pie datora, diezin vai ir jēga bērnam teikt, ka drīkst darboties tikai pusstundu...<br />

Pagaidām, kamēr bērni ir mazi, galvenajās lomās <strong>esam</strong> mēs – pieaugušie. Mēs varam izlemt, kad izslēgt<br />

TV, datoru un kad piedāvāt bērnam iespēju padarboties ģimenē. Bērni aug ļoti ātri un jānovērtē katrs mirklis, ko<br />

varam pavadīt kopā ar saviem mazajiem.<br />

Jaunākās grupas skolotājas: A. Daudze-Kārkliņa, I. Puišele<br />

Sporta svētki „Birztaliņā”<br />

Tā nebija parasta sporta diena... 29.aprīlī<br />

visiem lielajiem un mazajiem, kuri vēlējās pārbaudīt<br />

vai ir drosmīgi un priecīgi, stipri un veikli, gudri un<br />

asprātīgi, vajadzēja pulcēties Birzgales pamatskolas<br />

sporta zālē. Tur Kapteinis Āķis un Bocmanis aicināja<br />

savā komandā, lai dotos meklēt un atrast apslēptos<br />

dārgumus.<br />

Vienkārši uz pirātu kuģa par komandas<br />

locekli tikt nemaz nevar... Katra komanda (vecuma<br />

grupa) vispirms iepazīstināja ar sevi un savu<br />

veiksmes devīzi, tad sekoja iepazīšanās rotaļa, kurā<br />

mūzikas pauzes laikā bija jāpaspēj sasveicināties<br />

paspiežot roku pēc iespējas vairāk draugiem.<br />

Un nu sākās pārbaudījumi. Kapteinis Āķis<br />

lūdza palīdzību atrast noburto zeltu. Reiz, kad bijuši Bagātību salā un piegrābuši pilnus maisus ar zeltu, nemanījuši, ka<br />

maisi cauri, un steidzoties uz kuģi, viss zelts pa ceļam izbiris. Kapteinis tagad nevarot pierādīt, bijis tas zelts vai nē, tāpēc<br />

komandām jādodas „zelts” meklēt. Pēc signāla komandas devās zelta meklējumos, bet atrada krāsainas pogas... Tātad<br />

zelts bija noburts...<br />

Pārbaudījumi turpinājās. Mazie „pirātiņi” (2-3 gadus vecie bērni) devās „lādēt lielgabalus”. Lodes bija dažādas:<br />

smagas un vieglas, lielas un mazās, apaļas un krāsainas. Ir vajadzīgs laiks, lai lielgabali būtu pielādēti. Vecākie bērni<br />

sadalījās divās vienādās komandās, jo Kapteinis Āķis gribēja pārbaudīt, cik uzticami, ātri un draudzīgi ir nākamie<br />

komandas locekļi. Komandām ar „laivu” bija jāpeld uz krastu, kur sazvejotas zivis un pa vienai tās jāpiestiprina pie tīkla<br />

kaltēties... Kapteinis ar Bocmani vēroja, kurai komandai veiksies ātrāk, tos tad arī ņemšot līdzi jūrā, abiem garšojot<br />

kaltētas zivis, tikai neesot laika ar kaltēšanu noņemties...<br />

Arī pirātiem reizēm esot jānodod steidzami sūtījumi no kuģa uz kuģi, bet Kapteiņa Āķa papagailis palicis slinks<br />

un negribot nekur lidot, tāpēc nākamajiem „pirātiem” vajadzēja trenēties sūtījumu nogādāšanā. Stafetē ar lakatiņiem un<br />

knaģiem galvenā bija precizitāte, lai sūtījums pa ceļam nepazūd... Ar pārbaudījumu abas komandas veiksmīgi tika galā.<br />

Katrs, kurš veiksmīgi tika galā ar grūtajiem pārbaudījumiem, saņēma savu pirmo pirāta tetovējumu, tas bija kā<br />

caurlaide, lai tiktu uz Kapteiņa Āķa kuģa. Viņš ar pārbaudes rezultātiem bija apmierināts un aicināja visus kāpt uz kuģa.<br />

Bet izrādījās, ka skolotājām un auklītēm nav šī tetovējuma un Bocmanis viņas uz kuģa tāpat vien nelaida. Ja grib uz pirātu<br />

kuģa – jāiziet veiklības, jautrības, draudzības un smieklu stafete.


Ar mazo „pirātu” aktīvu atbalstu un uzmundrinājumiem visas stafeti veica un varēja kāpt uz pirātu kuģa.<br />

Kuģis devās ceļā uz Bagātību salu. Vairākas reizes komandas locekļiem likās, ka kaut kur paspīd zelts un<br />

uzdzirkstī dārgumi, bet nekā... Tikai tad, kad bija nopeldēts apkārt vai visai pasaulei, beidzot ieraudzījām īsto zeltu...<br />

Kapteinis Āķis un Bocmanis atrasto zeltu sadalīja godīgi – katram pa vienai zelta naudai un vēl apliecība par<br />

piedalīšanos apslēptās mantas meklēšanā un atrašanā.<br />

Arī šoreiz izrādījās, ka zelts ir noburts... ja kāds zelta naudu mēģināja taisīt vaļā... tā pārvērtās par šokolādi...<br />

Visu pierakstīja Bocmanis, skolotāja Ilona Klimane<br />

Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!<br />

Ar šādu saukli vējainajā 25.aprīļa rītā<br />

pirmsskolas pagalmu pieskandināja varenais<br />

Cūkmens. Bet kāpēc viņš atbrauca tieši uz<br />

Birzgali<br />

Visa Latvija talko, reklāmas un radio to jau<br />

no aprīļa sākuma skandina, izlēmām – mēs arī<br />

varam un gribam palīdzēt sakopt savu<br />

pirmsskolas apkārtni. Lai šis pasākums būtu<br />

interesantāks un izzinošāks, nolēmām sazināties<br />

ar pašu Cūkmenu, bet izrādījās, ka viņš līdz 16.<br />

aprīlim ir ziemas guļā! Atstājām viņam<br />

ziņojumu, un Cūkmena sekretāre ar mums<br />

sazinājās un vienojās par datumu, kad viņas<br />

priekšnieks atbrauks uz “Birztaliņu”.<br />

Ikdienas nodarbībās un pastaigu laikā<br />

skolotājas ar bērniem pārrunā, kāpēc atkritumus nevar mest zemē, kādu kaitējumu tie nodara dabai, pārrunā<br />

arī par atkritumu šķirošanu, par dabas aizsardzību, tāpat runā arī par bēdīgi slaveno latviešu “izklaidi” kūlas<br />

dedzināšanu (noskaidrojām, kāpēc to nevar darīt, kas jādara, lai nebūtu jādedzina pērnā zāle). Tomēr vieni<br />

runā, bet citi dara – pagājušo nedēļu bija jānoskatās uz lielām liesmu mēlēm, jo dega visapkārt pirmsskolai<br />

un vēlāk melnajā laukā varēja redzēt sadegušus ežus...<br />

Bērnu uz talku nāca sagatavojušies – gandrīz katram līdzi bija lielais iepirkumu maiss, kurā drīkstēs<br />

vākt atkritumus ejot gar ceļmalu. Plkst.10.00 darbinieki un bērni izgāja pirmsskolas pagalmā, kad pēkšņi ar<br />

skaļu mūziku, mirgojot gaismām pa lielajiem vārtiem iebrauca mašīna, kurā pie stūres sēdēja pats Cūkmens<br />

un runāja skaļrunī. Bērni bija sajūsmā, bet arī nedaudz nobijušies, jo kad rozā vīrs mūs aicināja uz<br />

iesildīšanās deju, tad tikai daļa drosmīgo varēja pieskarties viņa rozā apmetnim. Cūkmens organizēja stafeti<br />

ar pudeļu vākšanu, iepazīstināja bērnus ar atkritumiem, kurus var atrast Latvijas mežos, un pārbaudīja bērnu<br />

zināšanas par dažādu atkritumu kaitējumu dabai, kā arī kur likt šos atkritumus. “Birztaliņas” bērni varēja<br />

atbildēt gandrīz uz visiem jautājumiem. Cūkmens atzina, ka bērni ir zinoši. Pirms braukšanas prom visiem<br />

bija jānodod zvērests – Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies! Cūkmens pats agrāk ir bijis diezgan nekārtīgs<br />

puika, kurš meta visus atkritumus, kur pagadās, tāpēc tika pārvērsts par sivēnu, bet tagad viņš ir cīnītājs par<br />

tīrību Latvijā. Cūkmens mums uzdāvināja dāvaniņas un arī mēs viņam uzdāvinājām lielu pudeli ar Birzgales<br />

bērzu sulām un siltus pīrāgus. Pēc nelielas fotosesijas ar Cūkmenu katra grupa devās pa savu maršrutu<br />

piepildīt atkritumu maisus. Bērni ar aizrautību lasīja papīrus, bundžas, bija arī kurpes, kāda pudele, bet tagad<br />

viņiem ir vēl lielāks prieks, iet gar tīro ceļmalu un teikt – mēs to satīrījām! Pēc talkas ēdām pusdienas brīvā<br />

dabā – uz ugunskura tika vārīta zupa. Sarunā ar bērniem konstatējām – pēc labi padarīta darba arī apetīte ir<br />

laba!<br />

Pēc talkas ir pagājusi nedēļa un bērni uzreiz pamana, kur papīrs nomests, mājās sakārto savu istabu un<br />

pat no mammas somiņas izmet tukšo pudeli – tas taču ir atkritums!<br />

Birzgales iedzīvotājus brīdinām – nemēslo Birzgalē! Par cūku pārvērtīsies!<br />

M.Puķe, S.Buša vidējā vecuma bērnu grupas skolotājas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!