12.02.2015 Views

Septembris - Birzgales pagasts

Septembris - Birzgales pagasts

Septembris - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pagasta padomes informatīvs izdevums 2007.gada 10.septembris Nr.151<br />

Nu nāc, mana grāmatiņa!<br />

Manu vēlējumu vēlējums:<br />

Mans brīnums, noslēpums, atradums!<br />

Man liekas, it kā zem katra burta<br />

Būtu maza, sprikstoša guntiņa kurta.<br />

Un domu liesmas iešaujas<br />

Un mēļu mēlītes ieplešas —<br />

Un visi tie mīļie vārdiņi<br />

Mani pulciņā apstāj kā draudziņi<br />

Un ved mani rindu pa rindiņai<br />

It kāpa stidziņu stidziņai!<br />

/Aspazija/<br />

Sveicam skolēnus un<br />

skolotājus ar jauna mācību<br />

gada sākumu!<br />

LAI DROŠĪBAS SAJŪTA UN<br />

LIELA ATKLĀJUMA PRIEKS<br />

PAVADA MŪSU SKOLAS<br />

PIRMKLASNIEKUS:<br />

Braunšteinu Leldi<br />

Bužeriņu Raivo<br />

Kauliņu Jāni<br />

Kokinu Liānu<br />

Lodigu Nadeždu<br />

Māliņu Jūliju Annu<br />

Moisejevu Anastasiju<br />

Niedru Niku<br />

Potjomkinu Tatjanu<br />

Priedīti Sintiju<br />

Strautnieku Ilmāru<br />

Timmu Kristiānu<br />

Zeinvaldu Jāni Āri<br />

Ziemeli Ričardu<br />

Sveika, mana skola!<br />

Šogad sveicienu<br />

teica 133 skolēni, 22<br />

skolotāji un 8tehniskie<br />

darbinieki. Atvasaras saule<br />

uz brīdi mūs bija pametusi,<br />

taču skola sagaidīja krāšņi<br />

saposta, pārmaiņām bagāta<br />

un krāsaināka. It kā vasara<br />

tai būtu iedevusi kaut ko no<br />

sevis! Skola silti raudzījās ar<br />

jaunajām logu acīm un<br />

aicināja visus satikties,<br />

iejusties, mācīties,<br />

draudzēties, priecāties...<br />

3.septembrī pa<br />

ziedu aleju uz skolu nāca bērni, vecāki, skolotāji, darbinieki. Katrs ar savu domu, rūpi,<br />

apņemšanos, cerībām, prieku un satraukumu. Kāds būs 2007/2008. mācību gads<br />

No rīta klašu audzinātāji sagaidīja bērnus, bet 9:00 visi pulcējās uz mācību gada<br />

atklāšanas svinīgo līniju sporta zālē. Uzmanības centrā pirmklasnieki (audzinātāja M.<br />

Petrovska) un devītie (audzinātāja V. Korsīte). Mazie saņēma mīļus sveicienus no<br />

pagasta padomes priekšsēdētāja P. Kotāna, skolas vadības, draugiem, kā arī rupjmaizi un<br />

medu no “Fazer” maiznīcas. Veiksmes vēlējumi arī 9.klases skolēniem, ieejot finiša<br />

taisnē! Muzikālu sveicienu visiem braši nospēlēja pūtēju orķestris Laimoņa Paukštes<br />

vadībā.<br />

Direktora vietas izpildītājs V. Pastars klātesošos iepazīstināja ar pedagogiem, no<br />

kuriem mūsu skolā darbu uzsāka četri jauni skolotāji – Mārīte Petrovska, Kārlis Paukšte,<br />

Sanita Matrosova un Kaspars Kreimanis /att./.<br />

Bija liels prieks redzēt skolā tik daudz vecākus. Paldies, ka atnācāt, ka<br />

apmeklējāt tikšanos ar psihoterapeitu Aivi Dombrovski. Viņš teica arī uzmundrinošus<br />

vārdus skolotājiem, atbildīgo darbu uzsākot.<br />

Gribu izteikt lielu pateicību 5.klases vecākiem – Lielmežu ģimenei, S.Pētrsonei,<br />

U.Ķibildam, J.Grozam par ieguldītajiem līdzekļiem un darbu klases remontēšanā, arī<br />

pārējiem par materiālo atbalstu.<br />

Paldies visiem, kuri krāsoja, rotāja un posa mūsu veco skolas ēku, lai tā atkal<br />

var skanēt un dzīvot!<br />

5.klases audzinātāja V.Kozlovska<br />

Kā dzīvosim<br />

4.septembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus rīkojumā „Par vietējo<br />

pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”. Ogres rajonā izveidoti 4 novadi<br />

– Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes. Citiem vārdiem sakot – no 2006.gadā<br />

iecerētajiem 167 novadiem, kuru sastāvā ietilpa arī <strong>Birzgales</strong> novads, un kura<br />

pastāvēšana bija argumentēti pamatota, izveidoti 96 novadi un 9 valsts nozīmes pilsētas.<br />

Kā zināt, tas nevienam netika prasīts, kaut gan likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka par<br />

to var lemt tikai padome.<br />

Labi tas vai slikti rādīs laiks, tagad jāskatās uz priekšu – kā dzīvosim turpmāk,<br />

jo pēc 2009.gada vēlēšanām būsim Ķeguma novadā. Kāpēc jāskatās uz priekšu Tāpēc,<br />

ka no pašiem vien atkarīgs, kā saglabāsim savu infrastruktūru šeit Birzgalē. Ja nedarīsim<br />

neko, 2009.gadā atradīsimies pie sasistas siles un tad gan vairs neko nevarēs mainīt.<br />

Jaunajā novadā pēc partiju vēlēšanu principa Birzgali pārstāvēs maksimālais<br />

1+2 deputāti , kas notiekošo ietekmēs minimāli.<br />

Tāpēc jārīkojas jau tagad un jāapsver iespēja izveidot iedzīvotāju pakalpojumu<br />

centru savlaicīgi, t.i. – jāizveido novads līdz 2009.gada vēlēšanām.<br />

Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 151 2007.gada 10.septembris 2<br />

<strong>Septembris</strong>, jauna mācību gada sākums.<br />

Skolēni jaunu cerību pilni dodas uz skolu, lai satiktos ar saviem visu vasaru nesatiktajiem klases biedriem un skolotājiem, kā<br />

arī apgūtu jaunas zināšanas. Augot lielākiem, jākļūst arī gudrākiem un jāapgūst dzīvē tik nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai<br />

ieejot pieaugušo kārtā justos pietiekami sagatavoti jebkurai situācijai.<br />

<strong>Birzgales</strong> mūzikas skola arī uzsāk jauno mācību gadu un sveic visus mūzikas skolas audzēkņus un viņu vecākus šai svētku<br />

reizē.<br />

Dzīve mūža garumā nesastāv ne tikai no faktu vai formulu rindām, kuras aizķērušās mūsu<br />

smadzenēs un bieži vien kādā prāta spēlē, lai vinnētu lielo laimestu, lieti noder. Dzīvē svarīga ir arī mūsu<br />

erudīcija, kuru nevar iemācīties sēžot tikai skolas solā. To mēs izkopjam attīstot kādas iemaņas papildus,<br />

iesaistoties kādos pulciņos vai kolektīvos, pārvarot grūtības jaunsargu pārgājienos, kaut vai dodoties ar klasi<br />

ekskursijās. Paldies vecākiem, kuri līdz šim to jau ir sapratuši un saviem bērniem, bez datorspēlītēm un<br />

,,kariņu spēlēšanas'', liek sevi attīstīt mūzikā, dejā, sportā vai citā veidā. Šīs papildus iemaņas jūsu bērni<br />

bieži vien spēs novērtēt tikai tad, kad paši kļūs vecāki, bet tāda jau ir pasaules kārtība.<br />

Labas sekmes, izturību, veselību, jautru prātu! Tad viss izdosies, visu paspēsim un gūsim gandarījumu!<br />

Mūzikas skolas direktors Laimonis Paukšte<br />

Daudzdzīvokļu māju<br />

apsaimniekošanā vērojams<br />

progress.<br />

Nākotnes ielas 11 mājas iedzīvotājiem<br />

2.septembrī bija ieplānota talka. Neskatoties uz<br />

sliktiem laika apstākļiem, talka netika atcelta. Talkas<br />

laikā tika nomainītas nojumītes.<br />

Liels paldies pagasta padomei par sniegto<br />

atbalstu, kā arī visiem 11.mājas iedzīvotājiem, kuri<br />

atsaucās uz aicinājumu piedalīties gan pirmajā, gan<br />

otrajā talkā. Cerams, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi arī<br />

turpmāk.<br />

Nākotnes ielas 11 mājas vecākais Ilmārs<br />

Priekulis<br />

Kļūstot par dzīvokļa īpašniekiem, mums ir<br />

radusies iespēja pašiem lemt par savas dzīvojamās<br />

mājas likteni, pašiem noteikt savas dzīvesvietas<br />

kvalitāti un efektīvu līdzekļu izlietojumu. Esmu<br />

gandarīta, ka mūsu mājā to ir sapratuši gandrīz visi<br />

dzīvokļu īpašnieki (izņemot vienu).<br />

Nebaidoties arī no nelabvēlīgiem laika<br />

apstākļiem, esam sarīkojuši četras talkas, kurās<br />

iztīrījām visus pagrabus no gadu gaitā „krātajiem<br />

labumiem”, sapuvušajiem dēļiem. Nevienam nav<br />

noslēpums, ka mūsu mājā vairākus gadus pagrabos<br />

stāvēja ūdens. Tagad ūdens vairs nestāv, jo ir rasts<br />

risinājums ūdens novadīšanai no pagrabiem. Ir savesta<br />

kārtībā arī kanalizācija.<br />

Atceroties iepriekšējos gadus, kad pēkšņi<br />

aukstajā laikā palikām bez ūdens, jo caurules bija<br />

aizsalušas, šogad esam iestiklojuši pagrabos logus un<br />

līdz apkures sezonas sākumam nosiltināsim visas<br />

apkures un ūdens caurules.<br />

Pie vienas kāpņu telpas ieejas esam uzlikuši<br />

jaunu jumtiņu un ielikuši ārdurvis. Lielākā sāpe, tāpat<br />

kā visām mājām, arī mums ir mājas jumts. Tomēr arī te<br />

esam kaut ko paveikuši: nomainījām jumta kori un ir ieliktas trūkstošās šīfera plāksnes.<br />

Vēl ir iesākts darbs pie mājas pamatu malu nostiprināšanas, kuru domājam pabeigt pavasarī. Nepieciešamības gadījumā mūs<br />

var arī atrast, jo esam uzlikuši savas mājas adresi- ielas nosaukumu un numuru. Domāju, ka sākums pie mājas labiekārtošanas<br />

darbiem ir veiksmīgs un tāds tas būs arī turpmāk.<br />

Nākotnes ielas 9 mājas vecākā - Ingrīda Puišele<br />

Kalna ielā 3 tika veikti šādi darbi: ar pagasta padomes atbalstu izbūvētas autostāvvietas, atsākta regulāra kāpņu telpu uzkopšana<br />

nokrāsotas ārdurvis un nomainītas vienas pagraba durvis.<br />

Kalna ielas 3 mājas vecākais Valdis Putāns


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.150 2007.gada 10. septembris 3<br />

2007.gada 23.augusta padomes<br />

sēdē Nr. 9 deputāti NOLĒMA:<br />

1. Piešķirt sociālos<br />

pabalstus 2<br />

personām Ls 55,-<br />

apmērā ārstēšanās<br />

izdevumu segšanai<br />

un kurināmā iegādei.<br />

2. Piešķirt<br />

brīvpusdienas 7 <strong>Birzgales</strong> pamatskolas skolēniem.<br />

3. Atteikt sociālo pabalstu piešķiršanu 2 personām kurināmā<br />

iegādei un ārstēšanās izdevumu segšanai sakarā ar to, ka<br />

personas neatbilst ne maznodrošinātās, ne trūcīgās personas<br />

statusam.<br />

4. Apmaksāt ģimenes ārstes I.Grīnbergas piestādīto rēķinu Ls<br />

27,- apmērā pacientu maksas segšanai par mājas vizītēm<br />

sociālajos dzīvokļos 2007.gada marta- jūlija mēnešos.<br />

5. Apstiprināt bērnu sarakstu, kuriem piešķirts materiālais<br />

pabalsts Ls 10,- apmērā mācību līdzekļu iegādei.<br />

6. 2007./2008.m.g. <strong>Birzgales</strong> pamatskolā apstiprināt pusdienu<br />

maksu Ls 0,50 par 1 ēdienreizi.<br />

7. 2007/.2008.māc.gada septembra un oktobra mēnešos<br />

apmaksāt Ls 0,10 no pusdienu maksas katram <strong>Birzgales</strong><br />

pamatskolas ēdnīcā pusdienojošam bērnam.<br />

8. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem<br />

īpašumiem -„Bērziņi”, „Īģenes”.<br />

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM<br />

9. Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem<br />

„Šireikas”, „Apsēni”.<br />

10. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aldim Ambainim un<br />

Baibai Ambainei -Andreja Ozola privātīpašumā ––Nākotnes<br />

ielā 5-16, <strong>Birzgales</strong> pagastā.<br />

11. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 nekustamiem<br />

īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 4,9 ha platībā par<br />

kopējo pirkuma summu Ls 217750,-.<br />

12. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Apiņi”<br />

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,8 ha platībā par dīķiem.<br />

13. Ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda :<br />

a. nekustamu īpašumu Oškalna iela 2A - zemes<br />

gabalu un uz tā atrodošās ēkas – garāžu un 2<br />

šķūņus;<br />

b. zemes gabalu „Rūķu parks” 3,2 ha platībā un uz<br />

tā atrodošos būvi – estrādi.<br />

Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns<br />

Sociālais darbinieks Agnese Križanovska ziņo, ka šī gada<br />

augusta mēnesī sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls 330,90.<br />

No tiem:<br />

pabalsts bēru gadījumos Ls 40,-<br />

pabalsts ārkārtas situācijā malkas iegādei Ls 25,-<br />

pabalsts malkas iegādei kā maznodrošinātai personai Ls 25,-<br />

pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 200,-<br />

pabalsts ārkārtas gadījumos- ārstēšanās izdevumu segšanai<br />

Ls 30,-<br />

pabalsts ārkārtas gadījumos- nozaudētās pases atjaunošanai<br />

Ls 10,90<br />

Zemkopības ministrija atjaunojusi pērn lauksaimniekiem,<br />

lauku iedzīvotājiem un citiem interesentiem piedāvāto pakalpojumu -<br />

informēšanu par notiekošo lauksaimniecības, mežsaimniecības un<br />

zivsaimniecības nozarēs ar mobilā tālruņa īsziņu palīdzību.<br />

"Sākot ar 24.aprīli, Zemkopības ministrija ikvienam<br />

interesentam atkal piedāvā nosūtīt informāciju par lauksaimniecības<br />

aktualitātēm uz mobilo tālruni īsziņu formātā. Tāpat kā pērn arī šogad<br />

Zemkopības ministrijas sūtītajās īsziņās lauksaimnieki un lauku<br />

iedzīvotāji varēs saņemt visu svarīgo informāciju par Eiropas<br />

Savienības un Latvijas valsts budžeta atbalsta maksājumiem<br />

lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem, tai skaitā atgādinājumus par<br />

pieteikšanās termiņiem uz šiem maksājumiem. Tāpat Zemkopības<br />

ministrijas sūtītajās īsziņās uz mobilajiem tālruņiem būs arī cita<br />

informācija par būtiskāko lauksaimniecības, mežsaimniecības un<br />

zivsaimniecības sektorā," informē zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.<br />

Tiem gandrīz 10 tūkstošiem Zemkopības ministrijas īsziņu<br />

abonentiem, kas tām pieteicās jau 2006.gadā, abonements vairs nav jāatjauno - tas darbojas, īsziņas lauku iedzīvotāji un interesenti<br />

saņems tāpat kā iepriekš. Savukārt tiem, kuri šīs īsziņas iepriekš nesaņēma, bet tagad izlēmuši šo informācijas pakalpojumu izmantot,<br />

no sava mobilā tālruņa kā īsziņa jānosūta kods ZM ON uz pakalpojuma pieteikšanas tālruņa numuru 157. Šis pakalpojums ir<br />

bezmaksas, un par saņemtajām īsziņām ar informāciju par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē nav jāmaksā. Lai no pakalpojuma<br />

attiektos, uz numuru 157 jānosūta īsziņa ZM OFF.<br />

"Informācijas saņemšana mobilajā tālrunī lauksaimnieku vidū iemantojusi popularitāti - par to liecina lielais abonentu skaits,<br />

un tātad esam sekmīgi papildinājuši jau esošo lauksaimnieku informēšanas sistēmu, vienlaikus atrodot vēl vienu efektīvu veidu kā<br />

nepastarpināti un operatīvi pavēstīt interesentiem aktualitātes nozarē," norāda zemkopības ministrs.<br />

Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa<br />

Sākot ar š.g. 3.septembri lauksaimniecības produktu<br />

ražotāji (juridiskas un fiziskas personas) Lauku atbalsta<br />

dienestā (LAD) Ogrē, Brīvības ielā 40 var iesniegt projektus<br />

šādiem pasākumiem:<br />

• Lauku saimniecību modernizācija;<br />

• Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.<br />

Pieteikšanās pirmā kārta ilgs vienu mēnesi. Projektu<br />

iesniegumu veidlapas, to aizpildīšanas metodiskie norādījumi ar<br />

piemēriem un cita noderīga informācija ir ievietota LAD mājas<br />

lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.<br />

Informācija ir pieejama pie pašvaldības lauksaimniecības<br />

konsultanta T.Vaļevko kabinetā.


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 151 2007.gada 10. septembris 4<br />

Ai-jā, manu balto puisīt,-<br />

Viss ap tevi balts.<br />

Balta krūtīs dvēselīte,<br />

Ārā vakars – arī balts.<br />

SVEICAM!<br />

Ilonu Potjomkinu ar dēliņa AGRA ALEKSANDRA<br />

piedzimšanu!<br />

Lai Tavas domas ir manējās<br />

Un mani sapņi ir Tavējie.<br />

Lai Tavas mājas ir manējās,<br />

Veiksmes un neveiksmes –<br />

mūsējās.<br />

/V.Kokle-Līviņa/<br />

25.augustā <strong>Birzgales</strong> pagasta dzimtsarakstu<br />

nodaļā laulību noslēdza<br />

Dina Buša un Oļegs Avramuks<br />

SVEICAM!<br />

<strong>Birzgales</strong> Tautas namā:<br />

29.septembrī pulksten 18:00 DISKOTĒKA. Ieeja līdz<br />

plkst.23:00 Ls 1-, vēlāk Ls 1,50. Bērniem līdz 16 gadiem<br />

pēc plkst 23:00 ieeja tikai kopā ar vecākiem.<br />

7.oktobrī pulksten 14:00 koncerts un tikšanās ar aktieri<br />

Rūdolfu Plēpi un dziedātāju Sandru. Ieeja Ls 1,50<br />

20.oktobrī <strong>Birzgales</strong> centrā pie Tautas nama<br />

Rudens gadatirgus!<br />

<strong>Birzgales</strong> pagastā publiskai apspriešanai nodota iecere<br />

SIA Tele2 sakaru masta būvniecībai Ogres rajonā,<br />

<strong>Birzgales</strong> pagastā, "Kalna-Ruceli", Informatīvie materiāli<br />

apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomē mēneša laikā no sludinājuma<br />

publicēšanas datuma.<br />

Tālu gāju grūtu mūžu,<br />

Daudz darbiņu padarīju,<br />

Nu apsīka mani soļi<br />

Baltā smilšu kalniņā.<br />

Izsakām visdziļāko līdzjūtību pagasta padomes<br />

priekšsēdētājam Pāvelam Kotānam, māti mūžībā pavadot.<br />

<strong>Birzgales</strong> invalīdu grupa<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Vija Apsīte (1942)<br />

Valdis Šulcs (1948)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

Sveicam jubilārus septembrī!<br />

50 gados IVANU STAROVOITOVU<br />

60 gados VINTI KAPLI<br />

GUNDARU STAHOVSKI<br />

SOLVEIGU VASIĻJEVU<br />

70 gados ANTONU MĀLIŅU<br />

VIJU UBAGU<br />

ILGU VIKTOROVU<br />

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari<br />

un gadu no mūža aiznes sev līdz,<br />

Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo<br />

Pīlādžu ogu sarkanais spīts.<br />

Tas palīdz saglabāt saules gaismu,<br />

Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.<br />

Lai gaišas domas un vieglu soli<br />

Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.<br />

/Lauma Daugiša/<br />

Sveicam Mirdzu Dumpi 83 gadu jubilejā!<br />

Bērni, radi<br />

Privāto un publisko partnerattiecību biedrība „Zied<br />

zeme” organizē un iedibina jaunu tradīciju – labāko Ogres<br />

rajona nevalstisko organizāciju apbalvošanas ceremoniju –<br />

„Rudens balva”. Pasākuma mērķis ir – apzināt, atbalstīt un<br />

sniegt novērtējumu nevalstiskajām organizācijām, kas devušas<br />

ieguldījumu Ogres rajona attīstībai, līdzcilvēku atbalstam un<br />

sadarbībai. Pasākums notiks septembra beigās, konkrēts<br />

datums tiks precizēts.<br />

2007. gada sākumā Ogres rajonā bija reģistrētas 137<br />

nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras pārstāv dažādas<br />

sabiedrības grupas un darbības jomas. To mērķi ir , piemēram,<br />

dabas resursu aizsardzība, personības pilnveidošana un<br />

izglītošana, vietējās teritorijas attīstība, utml. Tieši lauku<br />

teritorijās NVO veido saikni gan ar iedzīvotājiem, gan ar<br />

pašvaldību. Šajās organizācijās lielākoties darbojas nesavtīgi<br />

cilvēki, kas dod ieguldījumu sabiedrības labā. „Rudens balva”<br />

būs kā pateicība par paveiktajiem labajiem darbiem un<br />

sasniegumiem, par pilsonisko aktivitāti.<br />

Tāpēc biedrība „Zied zeme” aicina atsaukties<br />

pašvaldības, iedzīvotājus, vietējos uzņēmumus, organizācijas,<br />

NVO un informēt par sasniegumiem, pateicībām un<br />

sabiedrisko organizāciju ieguldījumu sabiedrības labā. Būsim<br />

pateicīgi arī par jūsu ierosinājumiem.<br />

Varat sūtīt savus ieteikumus pa pastu - adrese:<br />

„Pagastmāja”, Madlienas <strong>pagasts</strong>, Ogres rajons, LV-5062 vai<br />

zvanīt pa tālruni: 29185665, „Zied zeme” koordinatorei<br />

Veltai Riekstiņai.<br />

Biedrība „Zied zeme”<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta padome – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada septembris<br />

Darbu sāk “BĒRNU ŽŪRIJA”.<br />

Jau piecus gadus <strong>Birzgales</strong> pagasta bibliotēkā tiek<br />

realizēta Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programma<br />

“bērnu žūrija”, lai veicinātu 1.-9.klašu skolēnus lasīt, un šis<br />

gads nav izņēmums.<br />

“Bērnu žūrijā” var piedalīties ikviens skolēns.<br />

Bērnam jāizlasa septiņas grāmatiņas, un pēc tam jāaizpilda<br />

anketa par mīļāko grāmatu. Tādejādi ikviens žūrijas loceklis<br />

var kļūt par nozīmīgu ekspertu. Anketas rūpīgi izpēta<br />

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, secinot, kādi autori un kāds<br />

saturs mazajiem lasītājiem mūsdienās liekas saistošs. Tā<br />

grāmatu autori uzzina savu lasītāju patiesās domas.<br />

Šogad “Bērnu žūrijā” iekļauti 28 iespieddarbi – katrai<br />

vecuma grupai jāizlasa septiņas grāmatas un jāizvēlas viena,<br />

kura vislabāk patikusi. Vismaz četras grāmatas jālasa<br />

atbilstoši savai vecuma grupai, pārējās var izvēlēties.<br />

“Bērnu žūrija” darbosies līdz 30.decembrim.<br />

Lasīšanas eksperti noteiks, kura grāmatiņa, pēc viņu domām,<br />

ir vislabākā. Par līdzdalību projektā paredzētas nelielas<br />

piederības zīmes – pildspalvas un atstarotāji.<br />

Šogad “Bērnu žūrijā” iekļauti rakstnieku I.Zanderes,<br />

V.Ļūdēna, M.Valdberga, U.Ausekļa, V.Rūmnieka,<br />

M.Runguļa un citu latviešu autoru darbi. Ir arī ārzemju<br />

rakstnieku, piemēram, Š.Perro, A.Vallikas, Ž.Verna un citu<br />

daiļdarbi. Arī valsts mērogā būs lieli lasīšanas svētki Ķīpsalā<br />

2008.gada 1.martā, kuros varēs piedalīties “Bērnu žūrijas”<br />

labākie eksperti.<br />

Nāciet uz bibliotēku lasīt grāmatas un kļūstiet par<br />

“Bērnu žūrijas” ekspertu!<br />

Aicina bibliotēkas vadītāja A.Smilškalna<br />

Kultūras ziņas.<br />

10.augustā Rūķu parka estrādē notika pasākums “Sadziediet, sadancojiet, nāburdziņi Birzgalē!”. Uz pasākumu bija<br />

atbraukuši pašdarbnieku kolektīvi no Valles, Vecumnieku pagastiem un Ķeguma novada, kā arī piedalījās mūsu pagasta pūtēju<br />

orķestris un vokālais ansamblis “Tikai tā”. Liels paldies dāmu klubiņam “Odziņas” un muzeja “Rūķi” vadītājai Dainai<br />

Melnūdrei par atsaucību un ieguldīto darbu. Paldies mūsu sponsoriem – <strong>Birzgales</strong> pagasta padomei un Kotāna kungam, SIA<br />

“Birzgale-K” direktoram Okmaņa kungam.<br />

16.augustā pagasta autobuss ripoja uz Rīgu, kur apmeklējām motormuzeju un piedalījāmies erudītu raidījuma “Prāta<br />

banka” filmēšanā. Raidījums tiks translēts televīzijā 14.oktobrī.<br />

31.augustā Tautas nama telpās notika šīs vasaras noslēguma zaļumballe, kurā spēlēja grupas “Savējie” un “Butter in<br />

Fly”.<br />

Paldies visiem, kas apmeklēja un piedalījās šajos pasākumos.<br />

Rita Reinsone<br />

Re, piesakieties kursos<br />

“Attīstības stundas<br />

vīriešiem”<br />

Šī kursa tēma<br />

un uzdevums ir<br />

kļūt tikpat<br />

inteliģentam kā<br />

sieviete.<br />

Pedagoģiskais<br />

mērķis:<br />

Pašpilnveidošanās stundas ļaus vīriešiem<br />

pacilāt to orgānu, ko sauc par<br />

smadzenēm, kura eksistenci viņi kaut<br />

kādu iemeslu dēļ ignorē.<br />

Programma: tiek piedāvāts 4 studiju<br />

ciklus, no kuriem viens ir obligāts.<br />

4 obligātie cikli (lai iepazīstinātu ar<br />

izvirzīto tēmu, kas, par spīti visam, ir<br />

ļoti optimistiska):<br />

1. cikls (stundu skaits)<br />

1. Iemācīties dzīvot bez savas mātes<br />

(2000 stundu).<br />

2. Mana sieva nav mana māte (350<br />

stundu).<br />

3. Es dodu savu naudu sievai (550<br />

stundu).<br />

4. Saprast, ka futbols ir tikai sports un<br />

Ronaldo ir kretīns (500 stundu).<br />

5. Sieva nav slimnieku kopēja.<br />

6. Sieva nav kalpone.<br />

2. cikls. Dzīve divatā<br />

1. Audzināt bērnus, nekļūstot<br />

greizsirdīgam (50 stundu).<br />

2. Beigt runāt muļķības, kad sieva<br />

uzņem savus draugus (500 stundu).<br />

3. Uzveikt sevī telekomandēšanas<br />

sindromu (550 stundu).<br />

4. Es nečurāju pāri poda malām (100<br />

stundu + praktiskie vingrinājumi).<br />

5. Es mazliet labojos, es aizmirstu savas<br />

pretenzijas (attiecībā uz 4.).<br />

6. Es nepadaru vannas istabu par<br />

municipālo peldbaseinu ārpus<br />

duškabīnes.<br />

7. Kā nokļūt līdz netīrās veļas grozam<br />

neapmaldoties (500 stundu).<br />

8. Kā izdzīvot iesnu gadījumā, nerakstot<br />

sev nekrologu (200 stundu).<br />

9. Apģērbties paša spēkiem, pašam<br />

atrast un izvēlēties drēbes, neizlikties<br />

nezinām, kur atrodas skapis.<br />

3. cikls. Nebrīvais un brīvais laiks<br />

1. Gludināšana 2 posmos (1 krekls –<br />

vismaz 2 stundas, praktiski<br />

vingrinājumi).<br />

2. Veļas mazgāšana… ierasta un<br />

brīvprātīga nodarbošanās.<br />

3. Es aizvadu ik dienu, iznesot miskasti.<br />

4. Es iemācos no galvas vārda<br />

PUTEKĻU SŪCĒJS definīciju –<br />

«Aparāts mēbeļu, telpu tīrīšanai, kas<br />

iesūc putekļus». Es māku šo aparātu<br />

lietot.<br />

5. Iemācīties lietot mazgājamos sūkļus,<br />

sukas un lupatas.<br />

6. Iemācīties savākt mēslus pēc sīkiem<br />

vai lieliem darbiem.<br />

7. Pārdomāt un uzlabot valodas<br />

zināšanas: sieviešu dzimte no “skatīties<br />

televizoru” nav «gatavot ēst».<br />

4. cikls. Virtuves mākslas apgūšana<br />

1. līmenis (iesācējiem): virtuves iekārtas<br />

un aparāti:<br />

ON – ieslēgt<br />

OFF – izslēgt<br />

-- līmenis (ar priekšzināšanām): mana<br />

pirmā “ātrā zupa”, nepiededzinot ūdeni.<br />

Praktiskais vingrinājums: uzvārīt ūdeni,<br />

pirms ielikt tajā makaronus.<br />

-- līmenis (ekspertiem): pagatavot kafiju,<br />

neaizmirstot ne ūdeni, ne kafiju; nelikt<br />

šķīstošo kafiju automātā.<br />

-- līmenis (īpaši gudrajiem un<br />

veiklajiem): pasniegt kafiju, neizlejot<br />

vismaz pusi.<br />

PIETEIKUMA ANKETA<br />

Uzvārds, vārds:<br />

…………………………………………<br />

KATEGORIJA: (atzīmē atbilstošo)<br />

o futbola/ basketbola fans<br />

o pumpainais ar biezām brillēm<br />

o garlaicīgais intelektuālis<br />

o reperis naģenē<br />

o kretīnisks bodibildingers<br />

o nezinu<br />

o cits….<br />

(precizēt)


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada septembris<br />

Sporta ziņas.<br />

Uz Taivanu pēc medaļām<br />

8. septembrī Olimpiskais un pasaules čempions Aigars Apinis dodas uz<br />

Pasaules spēlēm Taivanā, lai piedalītos lodes grūšanā un diska mešanā. Tas<br />

viņam ir kā ģenerālmēģinājums pirms 2008.gada Paraolimpiskajām spēlēm<br />

Pekinā, jo klimats un laika joslu starpība ir gandrīz vienāda. Par gatavošanos<br />

sacensībām stāsta A.Apinis.<br />

Šogad bija ieplānots Eiropas čempionāts Polijā, kurš nenotika, tāpēc<br />

vajadzēja meklēt citas starptautiskās sacensības, lai izpildītu normatīvus un<br />

tiktu rangā. To es izdarīju jau pirmajās sacensībās Holandē maijā, bet pēc tam<br />

vēl piedalījos starptautiskajās sacensībās Dānijā vasaras vidū un augustā<br />

Somijā. Pa sacensību starplaikiem man bija treniņnometnes Sējas pagastā, tad<br />

sanāk, ka es divarpus mēnešus neesmu bijis mājās- visu laiku pa sacensībām vai<br />

treniņnometnēm.<br />

Pasaules spēles ir otrās nopietnākās sacensības aiz Olimpiskajām<br />

spēlēm, tāpēc veiksmes gadījumā par savu darbu varēšu saņemt arī “augļus” –<br />

par godalgotajām vietām pienākas valdības prēmijas. Citas starptautiskās<br />

sacensības ir tikai savu spēku pārbaude, lai nokļūtu Eiropas, Pasaules vai<br />

olimpiskajās spēlēs.<br />

Esmu izdarījis visu, kas manos spēkos, lai sasniegtu augstus rezultātus –<br />

pirmo reizi lodes grūšanā esmu sasniedzis rezultātu virs 9 metriem, arī disks ir<br />

aizlidojis virs 20 metru atzīmes. Tas man pašam ir liels gandarījums, ka varu<br />

izdarīt kaut ko un uzlabot savus rezultātus. Taivanā notiekošajās sacensībās<br />

mani mazliet biedē karstais klimats, kaut gan arī sacensībās Austrālijā un<br />

Brazīlijā bija līdzīgs klimats. Pats grūtākais man būs 16 stundu ilgais lidojums.<br />

Vieglatlētikas sacensības sāksies 14.septembrī un ir plānots, ka 20.septembrī dienā Aigars atgriezīsies Rīgas lidostā un<br />

dosies uz mājām. Esmu pārliecināts, ka ar medaļām! Tāpēc visi turēsim īkšķus! Lai sportiskā veiksme ir Aigara sabiedrotā!<br />

Ar čempionu tikās V. Pastars<br />

Veiksmīgs futbola sezonas noslēgums.<br />

Noslēgusies vasaras futbola sezona <strong>Birzgales</strong> meiteņu<br />

komandai. No 7.līdz 9.septembrim Rīgā “Ķeizarmeža” sporta bāzē<br />

trīs dienu garumā norisinājās Latvijas skolu kausa izcīņas<br />

finālsacensības. Divpadsmitgadīgo meiteņu vecuma grupā mūsu<br />

pretinieces bija Daugavgrīvas, Mērsraga, Rīgas 80.vidusskolas, Salas<br />

un Galgauskas pamatskolu komandas. Pirmajā dienā viena uzvara un<br />

viens zaudējums, tāpat nospēlējām arī otrajā dienā, bet izšķirošajā,<br />

trešajā dienā neizdevās salauzt Daugavgrīvas komandas pretestību,<br />

līdz ar to nācās samierināties ar cīņu par trešo vietu ar Galgauskas<br />

komandu.<br />

Vairāk spēka bija atlicis birzgalietēm – uzvara ar 2:0 un<br />

godam izcīnītas bronzas medaļas, skaists un liels kauss. Balvā katra<br />

meitene saņēma sporta somu un futbola bumbu. Visā turnīrā<br />

<strong>Birzgales</strong> komandai 3 uzvaras, neizšķirts un 2 zaudējumi, gūto un<br />

zaudēto vārtu attiecība 8:3. visus vārtus guva Agnese Bīriņa, kļūstot par rezultatīvāko turnīra spēlētāju savā vecuma grupā.<br />

Bronzas medaļas izcīnīja arī Lāsma Pētersone, Kristīne Ķibilde, Baiba Kauliņa, Lolita Kozlova, Anželika Barše, Kristīne<br />

Cera./att./ Novēlu visām meitenēm panākumus arī ziemas sezonā!<br />

E.Siliņš<br />

Ar Ogres rajona<br />

sporta pārvaldes<br />

un <strong>Birzgales</strong><br />

pagasta padomes<br />

atbalstu, pie<br />

skolas un<br />

pagasta centrā<br />

uzstādīti jauni<br />

basketbola grozi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!