12.02.2015 Views

Marts - Birzgales pagasts

Marts - Birzgales pagasts

Marts - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta padomes informatīvs izdevums 2009.gada 12. marts Nr.169<br />

PAZIŅOJUMS PAR “ĶEGUMA NOVADA UN BIRZGALES PAGASTA PAŠVALDĪBU<br />

APVIENOŠANĀS PROJEKTA” ZIŅOJUMA 1.REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU<br />

Pamatojoties LR likuma „Par pašvaldībām” 61. 1 , 61. 2 pantu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”<br />

pārejas noteikumu 8.punktu, laika posmā no 2009.gada 2.marta līdz 22.martam tiek nodota publiskai apspriešanai Ķeguma novada<br />

un <strong>Birzgales</strong> pagasta pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1.redakcija.<br />

Ar Ķeguma novada un <strong>Birzgales</strong> pagasta pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1.redakciju var iepazīties:<br />

1) <strong>Birzgales</strong> pagasta bibliotēkā, /lūdzam ierakstīt savus priekšlikumus žurnāla Priekšlikumu lapā/<br />

2) <strong>Birzgales</strong> pagasta padomē,<br />

3) mājas lapā www.birzgale.lv.<br />

Administratīvo teritoriju un administratīvo vietu likumā noteikts, ka pēc pašvaldību vēlēšanām <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong> iekļaujas<br />

Ķeguma novadā. Tātad diskusija nav par to vai apvienoties, vai nē, bet gan kā dzīvosim tālāk. Pagasta padomei kopā ar Ķeguma<br />

novada domi ir izstrādāta apvienošanās programma, kurā noteikts, ka arī pēc apvienošanās <strong>Birzgales</strong> pagastā saglabājas visi tie paši<br />

pakalpojumi, kas bija līdz šim. To, protams, noteiks jaunā novada dome. Tāpēc jau tagad uzsveru, ka birzgaliešiem jābūt vienotiem<br />

vēlēšanās un jāpiedalās tajās, tādejādi ar maksimāli lielu <strong>Birzgales</strong> deputātu pārstāvniecību Ķeguma novada domē jāpanāk savu<br />

prasību aizstāvība jaunajā novadā. Ja tas izdosies – dzīves līmenim nevajadzētu pasliktināties.<br />

Tāpēc aicinu 21.martā plkst.11:00 <strong>Birzgales</strong> tautas namā uz kopā sanākšanu, lai apspriestu šo vitāli svarīgo jautājumu!<br />

Pagasta padomes priekšsēdētājs P.Kotāns<br />

Projekts „<strong>Birzgales</strong> tautas nama rekonstrukcija.”<br />

tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321<br />

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.<br />

Projekta īstenošanas laiks – 17.02.2009. – 17.02.2012.<br />

Projekta īstenotājs – <strong>Birzgales</strong> pagasta padome.<br />

Projekta attiecināmais (bez PVN) finansējums – 100 %,<br />

t.sk. pagasta padomes finansējums – 25 %,<br />

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)<br />

finansējums – 56,25 %,<br />

Valsts budžeta līdzekļi – 18,75 %.<br />

KINOBUSIŅŠ LATVIJAS BĒRNIEM.<br />

2009. gada pavasarī pa Latviju sāks kursēt Kinobusiņš - mobila vienība, kas dodas cauri visai<br />

Latvijai (144 pagastiem), lai iepriecinātu mazos skatītājus ar kvalitatīvām Latvijas multiplikācijas filmām un<br />

saldumiem. Šajā gadu garajā braucienā busiņš ievedīs prieku arī vistālākajos un visnošķirtākajos Latvijas<br />

nostūros, demonstrējot bērniem 21. gadsimta Latvijā tapušas animācijas filmiņas.<br />

Kinobusiņš ir neliels pasažieru autobuss, kas nodrošina komandas, tehnikas un saldumu vai citu<br />

dāvaniņu pārvadāšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā mazo skatītāju nogādi kinoseansa vietā un atpakaļ.<br />

Auto virsbūvi rotās krāšņi un koši tēli no režisores Rozes Stiebras filmiņas Neparastie rīdzinieki, par savu<br />

ierašanos pilsētā vai pagastā busiņš informēs ar speciālām fanfaru skaņām un bākugunīm.<br />

Kinobusiņš brauc pa Latviju, lai radītu bērniem iespēju piedzīvot savā pilsētā, savā pagastā īstu kino brīnumu un svētku<br />

sajūtu visai ģimenei kopā; lai popularizētu Latvijas animācijas filmas kā vērtīgu izklaidi; arī tāpēc, lai nākotnē mudinātu vietējās<br />

pašvaldības un skolas uzņemties iniciatīvu bērnu/ģimeņu kinoseansu organizēšanā.<br />

Informācija par Kinobusiņa maršrutu būs pieejama pagastos plakātu veidā (septiņi plakāti katrā pagastā), kinobusiņa<br />

mājaslapā www.kinobusins.lv, Nacionālā Kinocentra mājaslapā, pagastu un reģionālajos medijos. Informatīvais tālrunis – 1188,<br />

jebkuru informāciju laipni sniegs arī Kinobusiņa draudzīgā komanda. Kinoseansi notiks 144 Latvijas pagastos un pilsētās, kur ir<br />

pirmsskolas izglītības iestādes; filmas tiks demonstrētas kultūras namos vai citās pagasta piedāvātās publiski pieejamās telpās.<br />

Plānoti 48 braucieni, katrā no tiem Kinobusiņš apmeklēs trīs vietas, katrā no tām demonstrējot filmu programmu. Seansi notiks<br />

sestdienās, lai uz tiem varētu ierasties visa ģimene kopā, seansu laiki - plkst.11.00, plkst. 14.00 un plkst.17.00. Ieejas maksa<br />

simboliska – viens santīms! <strong>Birzgales</strong> pagastu šis kinobusiņš iepriecinās 28. martā plkst. 11 00 pie Tautas nama.<br />

Kinobusiņa braucienus organizē SIA Happy Plums Trust, kura galvenā darbības joma ir dokumentālais kino, reklāmas klipu un<br />

populārzinātnisku raidījumu ciklu veidošana, projekta vadītājas ir Kristīne Meirāne un Maija Kalniņa (abām ir apmēram desmit<br />

gadu pieredze kultūras pasākumu administrēšanā un reklāmas projektu vadības jomā). Projekta ģenerālsponsors ir Hipotēku un<br />

Zemes banka, to atbalsta arī teleoperators Amigo un Amerikāņu Auto Klubs, sadarbības partneris – Nacionālais Kino centrs.<br />

Kinobusiņa komanda ir pateicīga arī Latvijas animācijas filmu autoriem - studijai Dauka, Vides Filmu studijai un Nilam Skapānam<br />

- par atsaucību programmas veidošanā.<br />

Kristīne Meirāne


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 169 2009.gada 12.marts 2<br />

<strong>Birzgales</strong> mūzikas skolai 15 gadi. orķestri. Viens no tiem ir Birzgalē. Spēlējot pūtēju orķestrī<br />

skolēnam ir iespēja, neesot izcilam solistam, izveidot iemaņas<br />

kolektīvā saklausīt gan savu spēli, gan tās saskaņu, muzicējot<br />

kopā ar citiem. Vēl klāt nāk arī individuālā atbildība, jo katram<br />

dalībniekam jāspēlē ir atšķirīga, tikai viņa instrumentam<br />

atbilstoša partija. Tā reizē ir gan matemātika (nošu garumu<br />

kombinācijas), gan iekšējā muzikālā dzirde (jo “dzied”<br />

instruments un mūziķis kontrolē tā skanējumu), gan<br />

pašdisciplīnas iemaņas. Sevi nedisciplinējot, nevar darboties<br />

kolektīvā, kur katra balss ir neaizvietojama. Arī ķīmijas un<br />

fizikas iemaņas lieti noder, kad jo spoži un ātri jānopulē<br />

instrumenti vai jāsaslēdz vadi basģitārai. Jā, teorētiski sarežģīta,<br />

bet rezultātā ausīm tīkama ir spēlēšana pūtēju orķestrī. To prot<br />

novērtēt arī birzgalieši.<br />

Pa pilienam ik dienas tiek krātas zināšanas, lai varētu sarūpēt<br />

krāšņu, daudzveidīgu koncerta programmu, kāda tā izskanēja 28.<br />

februārī <strong>Birzgales</strong> tautas namā. Koncertu iesāka dziedātāji ar<br />

pedagogu dziedāto Raimonda Paula “Mēmo dziesmu”. Stafeti<br />

pārņēma Jauktais jauniešu ansamblis, iesakot ar dziesmas<br />

vārdiem “Vēlies, vēlies, kaut ko vēlies...” ikvienam zālē<br />

sēdošajam vēlēties ko labu, kas piepildītos pēc dzimšanas dienas<br />

svecīšu nopūšanas. Arī bērnu kora “Volante” dziedātā latviešu<br />

tautas dziesma “Kur tad tu nu biji, āzīti manu” R. Paula apdarē<br />

noskanēja un norībēja pār tautas namu, jo priekšnesumā autors<br />

iecerējis kāju piesitienus. Kā atgādinājums, ka ar šo koncertu<br />

nekas nebeidzas izskanēja kopīgi dziedātā R.Paula dziesma<br />

“Mosties, celies, strādā”.<br />

Koncerta turpinājumā, skolotājam Aleksandram Dribasam<br />

piepalīdzot, pārliecinoši izskanēja pašu jaunāko pianistu Elīnas<br />

Kovaļonokas un Klāva Kozlova spēle, kā arī Leldes Braunšteinas<br />

Jau 15 gadu mūzikas skola ir <strong>Birzgales</strong> pagasta izglītības un<br />

kultūras sastāvdaļa. Šobrīd ļoti daudzi <strong>Birzgales</strong> jaunieši pēc<br />

mūzikas skolas beigšanas arī turpina saskarties ar sevis izpaušanu<br />

kādā mākslas žanrā: vai tā būtu dziedāšana, muzicēšana orķestrī,<br />

dejošana deju kolektīvā, vai arī pievēršanās teātra mākslai.<br />

1994. gada janvārī reģistrētā mūzikas skola šogad svin savus<br />

15 gadus. Jāatceras, ka pirmās klavierstundas un pūšamo<br />

instrumentu spēles nodarbības skolēni apmeklēja jau vairākus<br />

gadus iepriekš. 1994. gads atzīmējams ar to, ka <strong>Birzgales</strong><br />

pašvaldība vēlme, lai savā pagastā būtu sava, neatkarīga mūzikas<br />

skola īstenojās dzīvē. Vislielākā pateicība te pienākas Pāvelam<br />

Kotānam, jo tieši viņš bija tas, kurš mudināja Laimoni Paukšti<br />

“nokārtot papīrus” un kļūt patstāvīgiem. Viņš uzticējās<br />

pedagogiem un idejai, ka Birzgalē jābūt savai mūzikas skolai. Lai<br />

arī ne visi mācīties iesākušie ir pabeiguši mūsu skolu, tomēr<br />

esmu pārliecināta, ka neviens nav nožēlojis, ka vismaz ieskatījies<br />

“skaņu pasaulē”.<br />

No pirmajiem gadiem esam priecējuši pagasta iedzīvotājus ar<br />

koncertiem. Sākumā vienā koncertā piedalījās visi mūzikas<br />

skolas audzēkņi ar savām solo vai duetu programmām. Koncerti,<br />

kuros joprojām piedalās visi audzēkņi, notiek semestru beigās.<br />

Tie ir katra pedagoga audzēkņu koncerti. Tad katrs jaunais<br />

mūziķis atskaņo veiksmīgākos pēdējā audzēkņu vakarā<br />

atskaņotos skaņdarbus, muzicē kopā ar skolotājiem un draugiem<br />

daudzveidīgos ansambļos. Audzēkņu skaitam pieaugot līdz 65,<br />

kāds tas ir joprojām, koncertos savu prasmi rādīja tikai paši<br />

veiksmīgākie solisti, bet visi pārējie bija vismaz viena kolektīva<br />

dalībnieki: vai nu kāda kora dziedātājs vai orķestra mūziķis.<br />

Tā sagadījās, ka Birzgalē tajā laikā nebija bērnu kora.<br />

Atmodas radītās jukas izglītības programmās vairs par obligātu<br />

neuzskatīja skolēnu kora nepieciešamību. Nolēmām, ka koris būs<br />

mūzikas skolā. To vadīt piekrita jaunā skolotāja Līga Čūdere<br />

(tagad Tīruma) un koncertmeistares pienākumus uzņēmās Maira<br />

Kokina (tagad Līduma). Viņa pēc Līgas arī pārņēma kora<br />

vadīšanu, bet par koncertmeistari kļuva Inese Martinova. Šobrīd<br />

situācija ir mainījusies. Koris ir visu mūsu - birzgaliešu bērnu<br />

koris “Volante”, kura mēģinājumi notiek mūzikas skolas telpās,<br />

bet skatēs un Dziesmu svētkos tas nes <strong>Birzgales</strong> pamatskolas<br />

vārdu. Tieši šī iemesla dēļ, kā neiztrūkstošu programmas<br />

sastāvdaļu, dzirdam kori arī katrā pamatskolas svētku koncertā.<br />

Arī pūtēju orķestris Laimoņa Paukštes vadībā mūzikas<br />

skolā savu darbu sāka tikai tad, kad daļa pūšamo instrumentu<br />

nodaļas audzēkņu jau bija paaugušies, lai varētu uzņemties<br />

vadošo partiju izpildīšanu. Šobrīd sākotnējā sastāva dalībnieki ir<br />

spējīgi atskaņot vissarežģītākās partitūras. Tāpat kā koris, arī<br />

orķestris sen vairs nav tikai mūzikas skolas kolektīvs, bet pārstāv<br />

gan <strong>Birzgales</strong> pamatskolu, gan visu pagastu. Valstī no visām 146<br />

mūzikas un mākslas skolām tikai nedaudzās darbojas pūtēju<br />

priekšnesums. Pianisti ar konkursu pieredzi: Signija Puišele,<br />

Laura Kozlova, Zigurds Teikmanis, atskaņoja latviešu<br />

komponista Arvīda Žilinska klavieru miniatūras. Klavieru duetos<br />

iesaistījās Kristīne Ķibilde un Linards Kozlovskis. Skolotājas<br />

Maira Līduma, Sandra Siliņa un Linda Ivanova bija<br />

sagatavojušas trio klavierēm un basģitārai, ko klausītāji,<br />

atpazīstot populāro ,,Suņu polkas’’ melodiju dažādās variācijās,<br />

uzņēma ar ovācijām.<br />

Izjustus solo priekšnesumus sniedza flautiste Juliāna Kokina,<br />

klarnetiste Lāsma Krastiņa, trompetists Aivis Petrovskis,<br />

baritonists Toms Paukšte , trombonists Matīss Martinovs un<br />

tubists Roberts Gūtmanis. Vēl dažādu ansambļu sastāvos<br />

iesaistījās flautistes: Evita Reinsone un Renāte Ļebedeva,<br />

klarnetistes: Diāna Grahovska, Baiba Torbejeva, Marta Baiba,<br />

Raivis Krastiņš, saksafonisti: Mārcis Hunčaks Mārtiņš<br />

Biķernieks, Evija Reinsone, Rinalds Aļeksjonoks, Edgars Zieds,<br />

trompetisti: Ingars Ivanovskis, Jānis Martinovs, Juris Klimans,<br />

Ritvars Bušs un baritonists Ronalds Puķe.<br />

Koncerta nobeigumā vietu uz skatuves ieņēma pūtēju<br />

orķestris. Tas atskaņoja latviešu tautas dziesmu R. Paula apdarē<br />

“Aiz ezera augsti kalni”, L. Mocarta “Rotaļu simfoniju”, Jana de<br />

Haana “Discovery Fantazijas” III un IV daļu un melodiju<br />

popūriju no grupas “Deep Purple” repertuāra. Protams, neizpalika<br />

dziesmu popūrijs no grupas “Labvēlīgais tips” repertuāra, kur<br />

dziesmā “Pīrādziņ, nāc ārā” patiesībā ieskanas mūžīgā dilemma<br />

par to vai iet ārā paspēlēties, vai tomēr piespiesties un iemācīties<br />

kādu mūzikas instrumentu, dziesmu, lai piedalītos skaistā un<br />

plašā koncertā.<br />

<strong>Birzgales</strong> mūzikas skolas vadība izsaka vislielāko pateicību<br />

visiem skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par<br />

koncerta sagatavošanu un veiksmīgas norises nodrošināšanu.<br />

Pateicamies tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei par praktisku<br />

palīdzību svētku noorganizēšanā. Paldies visiem apsveicējiem un<br />

nenogurdināmajiem klausītājiem. Vislielākā pateicība <strong>Birzgales</strong><br />

pagasta pašvaldībai, kura ir riskējusi un nodibinājusi savā pagastā<br />

mūzikas skolu un sniedz mums gan materiālu, gan morālu<br />

atbalstu.<br />

Līga Paukšte


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.169 2009.gada 12. marts 3<br />

2009.gada 26.februāra <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes sēdē Nr.3 deputāti NOLĒMA:<br />

1. Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām - uzturēšanās maksas<br />

sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām starpības segšanai,<br />

malkas iegādei, pastāvīgas dzīves uzsākšanai pēc<br />

atbrīvošanās no ieslodzījuma<br />

2. Piešķirt pabalstus GMI līmeņa nodrošinājumam 3 ģimenēm.<br />

3. Ar 2009.gada 6.februāri izīrēt sociālās aprūpes dzīvokli ar<br />

īres tiesībām vientuļai pensionārei Avenai Mirdzai.<br />

4. Ar 2009.gada 1.martu noteikt maksu par sociālās aprūpes<br />

pakalpojumiem sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām –<br />

Ls 100,-/mēnesī.<br />

5. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra<br />

noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas<br />

plānošanas noteikumi” 41.2. un 43.punktu:<br />

1) Pilnveidot <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojuma<br />

2009.gada grozījumu 1.redakciju atbilstoši institūciju<br />

atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem<br />

un sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma<br />

galīgo redakciju.<br />

2) Organizēt <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojuma<br />

2009.gada grozījumu gala redakcijas sabiedrisko<br />

apspriešanu trīs nedēļas no publikācijas laikrakstā<br />

„Latvijas Vēstnesī” (paziņojums -1.pielikums) .<br />

3) <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojuma 2009.gada<br />

grozījumu gala redakciju izskatīt 2009.gada 26.marta<br />

pagasta padome sēdē pulksten 15.00.<br />

6. Pamatojoties LR likuma „Par pašvaldībām” 61. 1 , 61. 2 pantu,<br />

LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu<br />

likums” pārejas noteikumu 8.punktu, nodot Ķeguma novada<br />

un <strong>Birzgales</strong> pagasta pašvaldību apvienošanās projekta<br />

ziņojuma 1.redakciju publiskai apspriešanai laika posmā no<br />

2009.gada 2.marta līdz 22.martam.<br />

7. Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumu<br />

Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un<br />

attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 8.punktu :<br />

1) Apstiprināt SIA „BI Consulting” izstrādāto projekta<br />

„Ogres rajona <strong>Birzgales</strong> pagasta <strong>Birzgales</strong> ciemata<br />

ūdenssaimniecības attīstības” tehniski ekonomisko<br />

pamatojumu, izstrādes datumus - 2009.gada janvāris.<br />

2) Prioritārajā investīciju programmā, kura tiek virzīta<br />

ERAF atbalsta saņemšanai, iekļautas sekojošas<br />

komponentes:<br />

• jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība –<br />

jauda 100 m 3 / diennaktī;<br />

• esošo biodīķu renovācijai, nogāžu nostiprināšanai.<br />

3) Prioritārās investīciju programmas finanšu plāns ar<br />

pieņēmumu, ka projekta finansēšanai izdodas<br />

piesaistīt ERAF finansējumu un projekta realizācija<br />

3) nekustams īpašums<br />

„Rūķu parks”,<br />

<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>,<br />

kadastra Nr.7444-005-<br />

0232;<br />

4) dzīvoklis Nākotnes<br />

ielā 7-18, <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>.<br />

9. Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona 04.02.2009.<br />

vēstuli Nr.30R2A0-02.02/378 un pamatojoties uz Ministru<br />

kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 “Adresācijas<br />

noteikumi” , noteikt būvēm - slēgtajām transformatoru<br />

apakšstacijām sekojošas adreses:<br />

1) „Transformatora apakšstacija TP – 3314”, Birzgale,<br />

<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>, Ogres rajons;<br />

2) „Transformatora apakšstacija TP – 3203”, Birzgale,<br />

<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>, Ogres rajons.<br />

10. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamiem<br />

īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 13,55 ha<br />

kopplatībā, par kopējo pirkumu summu – Ls 16 200,-.<br />

11. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustama īpašuma<br />

„Vaņķi”, 1.zemes gabalam un nekustamam īpašumam<br />

„Madaras”.Pamatojoties uz Vangažu arodskolas 29.01.2009.<br />

vēstuli Nr.21 ar lūgumu finansiāli atbalstīt neparedzēti<br />

radušos grūtību atrisināšanā, piešķirt Vangažu arodskolai,<br />

finanšu līdzekļus Ls 15,- (piecpadsmit) apmērā.<br />

12. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību mantas<br />

atsavināšanas kārtību” 5.pantu, atļaut izsoles komisijai pārdot<br />

atkārtotā atklātā izsolē nekustamu īpašumu „Kraukļu atpūtas<br />

bāze”, kadastra Nr.7444-002-0100 – zemes gabalu 0,8 ha<br />

platībā un vienu ēku – atpūtas bāzi ar sākotnējo cenu Ls<br />

16 000,-.<br />

13. Atdalīt no nekustama īpašuma „Pagasta ceļi” 0,55 ha platībā,<br />

kadastra Nr.7444-005-0411, zemes gabalu apm.0,1 ha<br />

platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt adresi- „Lūši”,<br />

<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>, Ogres rajons, noteikt lietošanas mērķi –<br />

noliktavu apbūve.<br />

14. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un<br />

15.pantu, atbalstīt <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes dalību LR<br />

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas<br />

izsludinātajā projektu konkursā, iesniedzot projekta<br />

pieteikumu „Jaunatnes aktīvās atpūtas laukumu izveide vai<br />

pielāgošana pašvaldībās”. Projekta izstrādes koordinēšanu un<br />

iesniegšanu līdz 2009.gada 2.martam uzdot <strong>Birzgales</strong> pagasta<br />

bāriņtiesas priekšsēdētājai V.Arājai. Lēmuma izpildi<br />

kontrolēt <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes priekšsēdētāja<br />

P.Kotānam.<br />

Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns<br />

Kopējās<br />

izmaksas<br />

Neattieci<br />

nāmās<br />

izmaksas<br />

Kopējās<br />

attiecināmās<br />

izmaksas<br />

T.sk.<br />

Pašvaldī<br />

bas<br />

aizņēmu<br />

ms<br />

Valsts<br />

budžeta<br />

dotācija<br />

ERAF<br />

finansēju<br />

ms<br />

163992,75 28461,55 135531,20 15978,74 12584,46 106968,0<br />

notiek 2009.-2011.gadā.<br />

8. Pamatojoties uz 09.12.1992. likuma „Par valsts un<br />

pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” 3.panta 2.punkta<br />

4. un 5.apakšpunktu, izlietot privatizācijas fonda līdzekļus<br />

sekojošu objektu ierakstīšanai zemesgrāmatā:<br />

1) nekustams īpašums Oškalna iela 2A, <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>,<br />

kadastra Nr.7444-005-0245;<br />

2) nekustams īpašums Oškalna iela 1, <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>,<br />

kadastra Nr.7444-005-0236;<br />

Sociālais darbinieks ziņo, ka 2009.gada februāra mēnesī<br />

sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls 719,80.<br />

No tiem:<br />

pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 300,-<br />

pabalsts bēru gadījumos Ls 40,-<br />

pabalsts brīvpusdienām skolā un brīvu ēdināšanu<br />

pirmsskolā Ls 21,25<br />

pabalsts GMI Ls 125,05<br />

pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai ģimenei Ls 60,-<br />

pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanās maksas<br />

segšanai Ls 93,50<br />

pabalsts ārkārtas situācijā invaliditātes nokārtošanai Ls 35,-<br />

pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Ls 45,-


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 169 2009.gada 12. marts 4<br />

Birzgalē Prezidents ar Kundzi, Opozīcija un...!<br />

Kur, kad un kāpēc Nezināt Bet ir starp birzgaliešiem bariņš<br />

lielisku dāmu, kas, izlasot šo virsrakstu, nekavējoties atplauks<br />

plašā smaidā un iegūs lielisku garastāvokli vismaz uz pāris<br />

stundām. Pirmdienu vakaros plkst. 19:00 <strong>Birzgales</strong> Tautas<br />

namā šo “kodēto valodu” un vēl daudz citu ēverģēlību bauda<br />

<strong>Birzgales</strong> dāmas savos kora mēģinājumos. Starp dziesmām un<br />

dziedāšanu jautrība un laba oma nezūd ne brīdi. Ar lielu prieku<br />

varu teikt, ka Birzgalē radies vēl viens ļoti interesants<br />

kolektīvs! Vadot šī kora mēģinājumus, fascinē ne tikai šī<br />

fantastiskā kopā būšanas sajūta, bet arī lielā vēlme dziedāt,<br />

zināšanu alkas dziedātāju acīs, kas tver katru diriģenta vārdu<br />

un žestu, ja vien... nav aizņemtas Opozīcijas vai Prezidenta<br />

lietās... Un šķiroties pēc mēģinājuma tāda laba, silta sajūta<br />

nepamet vēl ilgi.<br />

Mums priekšā vēl daudz skaistu mirkļu, vārda došanas svētki<br />

korim, koncerts 28.03.2009., uz kuru aicinām visus<br />

birzgaliešus. Bet jau tagad -<br />

Paldies visām manām lieliskajām dziedātājām!<br />

Un -<br />

gaidām daudz jaunu dziedātāju (pie tam galvenās ir nevis balss<br />

spējas, bet vēlme būt mūsu pulkā)!<br />

Dāmu kora diriģente Maira Līduma<br />

Visu to labo un skaisto,<br />

Visu, ko vēlaties jūs,<br />

To šajās skaistajā dienā,<br />

No sirds mēs novēlam jums!<br />

ZOJA, DAINA, ANITA!<br />

Šodien un katru dienu Jūs esat visas pasaules rožu vērtas!<br />

Sveicam Jūs skaistajās jubilejās!<br />

“Tehniskās” meitenes<br />

Frizētavā "Silva" piektdienās strādā manikīrs.<br />

Tālr. 29132416<br />

Decembra mēnesī Tautas namā notika pērlīšu vīšanas<br />

kursi.<br />

Piedāvāju šo kursu turpinājumu 15. martā no plkst.<br />

17 00 - 20 00 . Samaksa par kursiem ir atkarīga no dalībnieku<br />

skaita, bet materiālus varēs iegādāties uz vietas. Visus, kas<br />

vēlās šajos kursos piedalīties, lūdzu pieteikties līdz 15. martam<br />

pa tālruni 29417026<br />

Noriet saule vakarā, mežu galus zeltīdama<br />

Nolīkst klusi sirmā galva, Saules ceļus aiziedama...<br />

Visdziļākā līdzjūtība mūsu skolotājai Lilitai Baginskai un<br />

ģimenei, māti zaudējot.<br />

Pirmsskolas “Birztaliņa” bērni un vecāki<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Groza Enija (2009)<br />

Preiss Jānis (1940)<br />

Švītiņš Arnolds (1950)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

Sveicam jubilārus martā!<br />

50 gados Gulbi Mārīti<br />

Romanovu Anitu<br />

Timmu Andri<br />

Vaļevko Ivanu<br />

55 gados Brūveli Elmāru<br />

Kotāni Dainu<br />

65 gados Gūtmani Vandu<br />

Mihailovu Mariju<br />

Sprinci Vizmu<br />

Zīli Mārīti<br />

70 gados Margu Marutu<br />

75 gados Krastiņu Maigu<br />

Lazdu Rasmu<br />

Losevu Andreju<br />

28. martā plkst. 17 00 Tautas namā Sadziedāšanās koncerts<br />

„Kas var mani aizdziedāt....“<br />

Koncertā piedalās: <strong>Birzgales</strong> sieviešu koris, Vokālais<br />

ansamblis „Tikai tā“, Ikšķiles domes jauktais ansamblis,<br />

Ikšķiles senioru ansamlis „Saulgrieži“, Jaunjelgavas jauktais<br />

ansamblis „ Decīma“, Ķeguma senioru ansamblis„ Kvēlziedes“<br />

Ieejas maksa – ziedojums 0,50Ls<br />

29.martā plkst. 18 00 Tautas namā<br />

Koncerts Duets Sandra “Diena jaukā “<br />

Jaunā albūma prezentācija Ieejas maksa 2Ls<br />

PALDIES BĒRNU TEĀTRA VADĪTĀJAI M .SKĀBARNIECEI<br />

UN JAUNAJIEM MĀKSLINIEKIEM,<br />

ka atcerējāties mūs – vientuļos pensionārus un ienesāt mūsu<br />

dzīvē prieku un jautrību!<br />

Sociālā dzīvokļa iemītnieces un aprūpētājas<br />

"Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" Ogres rajona<br />

nodaļa kā jau iepriekšējos gadus, tā arī šogad pavasarī veiks<br />

ikgadējo valsts tehnisko apskati traktortehnikai un piekabēm.<br />

18.maijā pulksten 9:00 SIA “Birzgale K”, 12:00<br />

”Virslavās” (pie R.Bindes)<br />

8.jūnijā 9:00 SIA“Birzgale K”, 11:00 “Virslavās”<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta padome – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2009.gada marts<br />

Neredzamā darba<br />

redzamie augļi.<br />

Tieši tā var teikt par <strong>Birzgales</strong><br />

jaunajiem pianistiem, kuri atkal<br />

ieskandina <strong>Birzgales</strong> vārdu Latvijas<br />

ārēs. Šogad mūzikas skolas klavieru<br />

nodaļā darbs rit sparīgi, gatavojoties<br />

veseliem 3 konkursiem. 20.02.2009.<br />

Jēkabpilī 4. Starptautiskajā A. Žilinska<br />

jauno pianistu konkursā mūsu skolas<br />

vārds izskanēja 3 reizes - piesakot<br />

Sindijas Puišeles (ped. M.Līduma),<br />

Zigurda Teikmaņa (ped.S.Siliņa) un<br />

Lauras Kozlovas (ped. M.Līduma)<br />

uzstāšanos. Konkursa grūtības pakāpe<br />

tiešām nopietna - bija jāatskaņo lielas<br />

formas skaņdarbs (Sonatīna), kas prasa<br />

lielu darbu mājās un izturību uzstājoties,<br />

kā arī viens A.Žilinska skaņdarbs, kuru<br />

vērtēja pats komponista A.Žilinska dēls.<br />

Daudzi konkursanti bija izvēlējušies<br />

vienādus skaņdarbus, tā ka mūsu<br />

audzēkņiem bija lieliska iespēja dzirdēt<br />

savu spēlēto skaņdarbu vēl pāris citu jauno pianistu izpildījumā, pavērtēt, salīdzināt. Tur tiešām bija ko klausīties, jo konkursa<br />

dalībnieku vidū bija lielo mūzikas skolu audzēkņi, slavenās Rīgas E. Dārziņa mūzikas vidusskolas pianisti, kā arī viesi no Lietuvas.<br />

Birzgalieši muzicēja no sirds un mājup pārveda atzinības rakstus par paveikto, bet Zigurds Teikmanis arī augsto 3. vietu.<br />

11.03.2009. atkal devāmies ceļā - šoreiz uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, kur norisinājās Jelgavas zonas mūzikas skolu<br />

klavieru duetu konkurss (lielā Latvijas konkursa 2.kārta).<strong>Birzgales</strong> vārdu A grupā ieskandināja meiteņu duets Kristīne Ķibilde un<br />

Laura Kozlova (ped. M. Līduma), bet B grupā puišu duets Zigurds Teikmanis un Linards Kozlovskis (ped. S.Siliņa). Katrs mūsu<br />

duets atskaņoja programmu no 3 skaņdarbiem, iekļaujot gan latviešu komponistu mūziku, gan mūsdienīgus džeza ritmus.<br />

Audzēkņiem bija arī iespēja noklausīties visu pārējo duetu priekšnesumus un dzirdēt daudz jaunas mūzikas. Tieši tas, manuprāt, ir<br />

viens no šādu konkursu galvenajiem ieguvumiem - piedalīties pašam, baudot sava darba augļus, gūt skatuves pieredzi, dzirdēt citus<br />

pianistus, klausoties mācīties no viņu veiksmēm un neveiksmēm. Katrs mūsu audzēknis patiesībā ir šāda konkursa uzvarētājs -<br />

uzvarētājs priekš sevis paša - jo veikdams stundām, dienām un nedēļām ilgo mācību darbu (kurš klausītajam paliek neredzams), spēj<br />

muzicēt arvien atraisītāk, izjust mūzikas burvību un dāvināt to citiem.<br />

Liels paldies audzēkņiem par izturību! Liela pateicība arī <strong>Birzgales</strong> pagasta priekšsēdētājam P. Kotānam, kas, par spīti<br />

grūtajiem laikiem, izprot šādu pasākumu svarīgumu un atbalsta kā spēj. Paldies Sandrai Siliņai par organizatorisko darbu, un<br />

protams, bērnu vecākiem par atbalstu - īpaši Sindijas Puišeles un Zigurda Teikmaņa vecākiem, kas palīdzēja ar transportu.<br />

Vēlot atrast savu ceļu uz skatuvi arī citiem <strong>Birzgales</strong> jaunajiem pianistiem – Maira Līduma<br />

Godātie Latvijas iedzīvotāji! Mīļie dabas draugi un visi, kam rūp<br />

mūsu valsts nākotne!<br />

Ir aizritējusi Latvijas 90. dzimšanas diena – jauku un gaišu pasākumu<br />

laiks, kas mudināja mūs Iedegties par Latviju. Iedegties par savu zemi, par savu<br />

tautu, par patriotismu un nesavtīgu darbu. Ikviens, kam Latvija ir sirdī dārga,<br />

atsaucās aicinājumam par tīru un zaļu valsti un sakopa ceļmalas un mežus,<br />

pagalmus un parkus.<br />

Šobrīd, kad ir tik viegli ļauties globālam pesimismam, atgādinājums, ka<br />

viss notiekošais ir mūsu pašu rokās un tieši mēs esam tie, kas veidosim labāku<br />

nākotni, ir īsti vietā. Nav nekā spēcīgāka par pozitīvismu, pleca un kopības<br />

sajūtu un apziņu, ka pašu spēkiem mēs varam paveikt gandrīz neiespējamo.<br />

Mēs gribam padarīt Latviju un visu Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē. Mēs gribam turpināt pērn aizsākto<br />

Lielās Talkas tradīciju, mudinot ikvienu cilvēku līdzdarboties un sakopt Latvijas zemi. Mēs gribam dot iespēju dabai atveseļoties, to<br />

attīrot no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu bundžām un citiem atkritumiem. Mēs ticam, ka mūsu bērni varēs<br />

elpot tīru gaisu un mežos joprojām augs ogas un sēnes.<br />

Tāpēc kopā ar talkas patronu – Latvijas Valsts prezidentu - aicinām Jūs piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks šā gada 18.<br />

aprīlī visā Latvijā un šogad arī mūsu kaimiņvalstīs: Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Sanktpēterburgas apgabalā.<br />

Sanāksim kopā un izdarīsim labu darbu! Iedegsimies arī šogad, sakopjot mūsu Latviju! Tas ir mūsu pienākums pašiem pret sevi –<br />

pret savu zemi, bērniem un mazbērniem.<br />

Vairāk informācija www.talkas.lv<br />

Projekta “Pēdas” vadītāja Vita Jaunzeme<br />

Domu grupas “Tīri meži” vadītāja Ilze Aizsilniece


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

Uzmanību !<br />

Izmaiņas kompensējamo zāļu<br />

sistēmā no 2009.gada 1. marta.<br />

Jau vairākus gadus Latvijā darbojas zāļu<br />

iegādes izdevumu kompensācijas sistēma, kad valsts<br />

pilnībā vai daļēji apmaksā iedzīvotājiem veselības<br />

atjaunošanai nepieciešamos medikamentus.<br />

Zāles tiek kompensētas dažādi.<br />

Līdz šim 100% - turpmāk 100%<br />

Līdz šim 90% - turpmāk 75%<br />

Līdz šim 75% - turpmāk 50%<br />

Kompensējamo zāļu sarakstam ir divas daļas:<br />

A saraksts un B saraksts.<br />

A sarakstā zāles ir sagrupētas, ņemot vērā<br />

iespēju tās savstarpēji aizvietot. Tas nozīmē, ka<br />

dārgākās zāles tiek savstarpēji aizvietotas ar<br />

līdzvērtīgām lētākām zālēm.Katrai zāļu grupai ir<br />

noteikta references cena, tas ir – šajā grupā lētākā<br />

medikamenta cena.Šajā gadījumā valsts apmaksā tikai<br />

šīs grupas lētākā medikamenta cenu.Gadījumā, ja ārsts<br />

izvēlas izrakstīt zāles, kuru cena pārsniedz šo lētākā<br />

medikamenta cenu, pacientam jāsedz summas starpība.<br />

B sarakstā ir zāles, ko ar citiem<br />

medikamentiem aizstāt nav iespējams un tās bieži vien<br />

ir dārgākas, tādēļ valsts kompensē saskaņā ar<br />

attiecīgajai diagnozei paredzēto kompensācijas<br />

apmēru, bet pārējo sedz pacients.<br />

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas arī<br />

medicīniskās ierīces. Piemēram – teststrēmeles,<br />

krājtelpas, stomas aprūpes priekšmeti, kā arī kopšanas<br />

līdzekļi pacientiem ar urīna nesaturēšanu, traumu vai<br />

citu smagu slimību gadījumā.<br />

Pacientam ir tiesības zināt, prasīt un saņemt<br />

informāciju par savu slimību. Konsultējoties ar ārstu<br />

vai farmaceitu, pacientam jānoskaidro iespējas saņemt<br />

lētākās zāles, ņemot vērā to, ka medikamenti ir ar<br />

vienādu iedarbību un to terapeitiskā efektivitāte būs<br />

vienāda.<br />

Aptiekas vadītāja - Alda Grašiņa<br />

2009.gada marts<br />

Jēkabpils Agrobiznesa koledža –<br />

augstākā izglītība bez studiju maksas.<br />

Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2002.gada piedāvā pirmā<br />

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ja tu vēlies:<br />

• iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,<br />

• mācīties valsts finansētās programmās, tas ir, par mācībām nav<br />

jāmaksā.<br />

Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē:<br />

• grāmatvedību un finanses – iemācīsies veikt finanšu operāciju<br />

pilnu uzskaiti, gatavot finanšu pārskatus, apkopot un analizēt<br />

statistikas un uzņēmumu finansiālās darbības rādītājus;<br />

• komercdarbību – uzņēmējdarbības speciālists strādā<br />

saimnieciskās darbības sfērā vai kā individuālais komersants, veic<br />

stratēģisko plānošanu, administrēšanu;<br />

• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu – datortīklu<br />

administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu<br />

projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju.<br />

Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana notiek pēc CE rezultātiem.<br />

Dokumentus pieņems no 2009. gada 17. jūlija līdz 21.augustam.<br />

Iesniedzamie dokumenti:<br />

• pieteikums studijām (Koledžas sagatavota veidlapa),<br />

• vidējās izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),<br />

• divu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas - pirmā svešvaloda<br />

(obligāti visām programmām), 1 CE sertifikāts pēc izvēles<br />

(uzrādot oriģinālu),<br />

• medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.086/u-99),<br />

• 4 fotokartītes (3x4cm),<br />

• pases kopija (uzrādot oriģinālu).<br />

Atvērto durvju diena: 2009.gada 24.martā, no plkst.14 00 līdz<br />

plkst.17 00 – iespēja noslēgt Nodomu līgumu, lai kļūtu par JAK<br />

studentu.<br />

Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1.<br />

Telefons: 65231726<br />

Internets: e- mail: koledza@tvnet.lv; web: http:// www.jak.lv<br />

Jaunie apstākļi liek ikvienam aizdomāties. Atļauj sev padomāt –<br />

ko tu par visu vairāk pasaulē gribi darīt Ir svarīgi noņemt „rozā<br />

brilles”, bet saglabāt pozitīvu pasaules redzējumu. Domā, analizē.<br />

Pārmaiņu laiks ir īstais brīdis, kad ir vērts domāt par ieguldījumu sevī,<br />

tas ir studijām.<br />

Vidusskolas absolvent! Esi iniciatīvas bagāts un Jēkabpils<br />

Agrobiznesa koledžas pasniedzēji palīdzēs sasniegt tavus mērķus.<br />

Jaunumi skolā.<br />

Laikā no 9.-12. martam <strong>Birzgales</strong> pamatskolā<br />

notika akreditācijas procesa daļa, kurā ieradās eksperti,<br />

kas vērtēja skolas darbu. Gan mācību, gan interešu<br />

izglītības darbs tika novērtēts atzinīgi, un nav šaubu,<br />

ka skola tiks akreditēta uz maksimālo termiņu – 6<br />

gadiem. Ar komisijas atzinumiem varēsiet iepazīties<br />

nākošajā avīzes numurā.<br />

Es gribu pateikt paldies Skolas padomei,<br />

pagasta pašvaldībai un rajona izglītības pārvaldei par<br />

labu mūsu darba vērtējumu, skolas darbiniekiem un<br />

skolotājiem par ieguldīto darbu, lai visi skolā varētu<br />

justies komfortabli un ērti. Protams, vislielākais<br />

paldies skolēniem un viņu vecākiem, bez kuriem skola<br />

nevarētu pastāvēt. Ceru, ka mūsu sadarbība kļūs vēl<br />

ciešāka, jo tikai kopējiem spēkiem mēs varam atrisināt<br />

visas problēmas.<br />

Īpašu paldies es gribētu pateikt 9k. klases<br />

skolēniem, kuri izturēja 4 atklātās stundas un ieguva<br />

ekspertu komisijas labu vērtējumu.<br />

Skolas direktors V.Pastars

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!