12.02.2015 Views

Decembris

Decembris

Decembris

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums 2011.gada 15.decembris Nr.203<br />

Manas mājas – Birzgale<br />

Tā var teikt katrs Birzgales<br />

iedzīvotājs, kurš 17. novembrī<br />

apmeklēja koncertu „Zemei un<br />

dziesmai”, kas bija veltīts Latvijas<br />

Republikas proklamēšanas 93.<br />

gadadienai. Ar raitu soli, skanīgu<br />

dziesmu, ar darbiem, ar savu klātbūtni<br />

pasākumā atbalstot sev mīļus un tuvus<br />

cilvēkus, mēs katrs apliecinām savu<br />

piederību Birzgalei.<br />

Nu jau trešo gadu<br />

18.novembrī mēs sakām paldies<br />

cilvēkiem, kas ar saviem darbiem ir<br />

pierādījuši, ka ir cienīgi saukties par<br />

„Birzgales lepnumu”. Šogad kā<br />

„Birzgales lepnums -2011” tika sveikts<br />

Konstantīns Žoids, kurš ar saviem<br />

darbiem, lielo gribasspēku ir pierādījis,<br />

ka ir cienīgs saukties par „Birzgales<br />

lepnumu – 2011”.<br />

Ik gadu Ķeguma novads rīko<br />

konkursu „Veidosim skaistu un<br />

sakoptu savu novadu” un „Ķeguma<br />

novada lepnums”. Ar 40 gadu darba<br />

stāžu kā bibliotekāre, ar laipniem<br />

vārdiem, smaidu un radošām idejām,<br />

par „Ķeguma novada lepnumu” no<br />

Birzgales pagasta tika izvirzīta Anita Smilškalna. Konkursā par sakoptajām mājām no Birzgales izvirzīja divu māju saimniekus: Parka<br />

ielas 1 saimnieki Anna un Māris Čūderi un māju „Lejas Rasas” saimnieces Anna un Rasma Polikas un Daina Lebedoka. Nominācijā „No<br />

senču pūra lādes” izpelnījās Genovefa Zaharāne, kura ir viena no prasmīgajām Lielvārdes jostas audējām. Bet pārsteiguma balvu par<br />

„Oriģinālāko mājas norādi” izpelnījās Aigars Larks. Paldies visiem šiem cilvēkiem, ka viņi dzīvo, strādā un par savām mājām sauc<br />

Birzgales pagastu. Mēs ar jums lepojamies!<br />

Bet kā jau ierasts, neviens koncerts Birzgalē nenotiek bez mūsu plašā pašdarbnieku pulka. Paldies mazajiem „Birztaliņas”<br />

audzēkņiem, plašajam pamatskolas dejotāju un dziedātāju pulkam, kā arī paldies visiem tautas nama pašdarbniekiem un skanīgajam<br />

pūtēju orķestrim, kurš ikkatru koncertu sagaida Birzgales iedzīvotājus ar skanīgiem skaņdarbiem. Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, jo<br />

ar kopīgiem spēkiem mēs spējam izveidot brīnišķīgus koncertus mūsu mājās – Birzgalē.<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone<br />

„Lakstīgalu” balsis Ogrē<br />

6.decembra rīts birzgaliešus iepriecināja ar pirmo sniegu un<br />

cīruļputeni, bet Birzgales pamatskolas mazie dziedātāji devās uz<br />

Ogri, lai piedalītos starpnovadu folkloras un latviešu tautas<br />

dziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala 2011”.<br />

Šāds konkurss notika jau desmito reizi, kurā ar prieku un<br />

labiem panākumiem vienmēr piedalās arī birzgalieši. Mēs ar<br />

skolotāju Inesi, zinot šī konkursa dziesmu un teorijas lielo<br />

apjomu, nopietni apsvērām, kurus skolniekus varētu aicināt<br />

komandā, kas tiek veidota katrā vecuma grupā no pieciem<br />

cilvēkiem. 5.-9.klašu komandu šoreiz neizdevās nokomplektēt, jo<br />

piekrita tikai daži 5.klases skolēni, taču uzrunājot sākumskolas<br />

konkursa kandidātus, atsaucība bija uzreiz. Līdz ar to, konkursam<br />

gatavojās un piedalījās 3.klases skolēni: Kristiāna Tretjakova,<br />

Klāvs Kozlovs, Ričijs Cīrulis, Markuss Nazarovs un 4.klases<br />

skolēni Daiga Kārkliņa un Harijs Pudulis. /turpinājums 2.lpp/


Birzgales Avīze Nr.203 2011.gada 15. decembris 2<br />

Starts konkursam prasīja rūpīgu gatavošanos, nācās apgūt 35 latviešu tautas dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma<br />

„Lakstīgalas” kā arī Māras Mellēnas un Ritas Platperes „Lakstīgalas dziesmu pūra”. Melodijas un vārdi bija jāatceras pašiem, jo katra<br />

dziesma jāiesāk bez instrumentāla pavadījuma un skolotājas palīdzības. Vēl bija labi jāorientējas latviešu tautas mūzikas instrumentu<br />

klāstā, jāiepazīst gadskārtas, godi, latviešu tautas tērpi, folkloras vācēji un senvārdi.<br />

Paldies par lielo uzņēmību, pacietību, gribasspēku un vēlēšanos aizstāvēt Birzgales pamatskolas godu, jo tas mums visiem bija<br />

brīvprātīgs darbs (pārsvarā sestdienās un svētdienās) pēc mācībām, pēc dejošanas, dziedāšanas korī un pēc mūzikas skolas.<br />

Žūrija mūs novērtēja ar Atzinības rakstu, uzslavēja par latviešu valodas un folkloras kopšanu savā pagastā un novadā. Tomēr<br />

lielākais gandarījums bija dzirdēt no skolēniem: „Mēs nākošgad atkal gribam piedalīties šajā konkursā!”<br />

Paldies vecākiem par sviestmaižu un cepumu gādāšanu atpūtas brīžiem mēģinājumos. Paldies pamatskolas skolotājiem par<br />

uzmundrinājumu un palīdzību!<br />

Skan P.Čaikovska mūzika<br />

Birzgalieši, ejot garām mūzikas skolai, jau ir pieraduši dzirdēt dažādu instrumentu skaņas.<br />

Vistālāk aizskan pūšamo instrumentu dažādie tembri, taču arī klavieru skaņas ne reti aizskan pat aiz<br />

mūsu pagasta un novada robežām. Šoreiz 2.klases skolniece Sindija Bramane (ped. S.Siliņa),<br />

3.decembrī piedaloties VIII Starptautiskajā Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursā,<br />

klavieru skaņas no Birzgales aizveda uz Kokneses mūzikas skolu. Viņa atskaņoja skumjo P.Čaikovska<br />

stāstu „Slimā lelle” un aktīvo, ar dažādiem tēliem bagāto G. Sviridova „Seno deju”. Priekšnesums bija<br />

pārliecinošs, emocionāls un aizrautīgs, ko Starptautiskā žūrija novērtēja ar Atzinības rakstu!<br />

Kā jau Starptautiskajā konkursā, Sindijai bija jāsacenšas ar dažādu ārvalstu mūzikas skolu<br />

audzēkņiem (Dm. Šostakoviča Kaļiņingradas MS, J.Korosasa Klaipēdas MS, J.Kačinskasa Klaipēdas<br />

MS, Kretingas MS, Telšiai MS, Pēterburgas P.Čaikovska Kolpino MS un P.Čaikovska Gomeļas MS) kā<br />

arī ar Latvijas lielo pilsētu mūzikas skolu jaunajiem pianistiem (Rīgas Em.Dārziņa MS, A.Jurjāna MS,<br />

Jāz.Mediņa Rīgas 1. MS, Rēzeknes MS, Madonas MS, Limbažu MS u.c.)<br />

Sindijai bija ne tikai pirmais konkurss, bet arī pirmā pieredze, kā jāgatavojas un jākoncentrējas pirms<br />

atbildīgās uzstāšanās. Viņa varēja salīdzināt, kā Pēterburgas MS skolotāja, žūrijas komisijas pārstāve,<br />

konkursam gatavoja savu audzēkni - 3.klases skolnieci Jekaterinu Zikovu, kura ieguva 1.vietu, jo mums<br />

bija iedalīta viena mēģinājumu telpa.<br />

Novēlu Sindijai un visiem pārējiem Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem, kas gatavojas konkursiem, atbildīgiem priekšnesumiem<br />

un koncertiem, kā arī viņu pedagogiem, PACIETĪBU, GRIBASSPĒKU un VEIKSMI!!! Lai svētīgi un gaiši Ziemassvētki!<br />

Sandra Siliņa<br />

Broņislavas Strazdiņas atmiņas...<br />

Labdien! Pavisam klusi un mierīgi tuvojas<br />

baltie Ziemassvētki. Tas ir pārdomu,<br />

atmiņu, jaunu ieceru un vēlējumu laiks.<br />

Arī mana mamma Broņislava Strazdiņa<br />

pēdējā dzīves gadā ļoti bieži runāja par<br />

savu pavadīto mūžu Birzgalē. Ar katru<br />

vārdu viņa pieminēja cilvēkus, kurus<br />

pazina. Par visiem runāja gaiši un<br />

smaidot, vēlēja vislabāko. Mamma ļoti<br />

mīlēja birzgaliešus! Viņa atstāja savas<br />

pēdējās atmiņas un gribēja tās nodot jums!<br />

Paldies, ka bijāt kopā!<br />

Patiesā cieņā – Sarmīte Krūmiņa<br />

Mani bijušie skolas bērni ir<br />

novecojuši, daži jau ir vectētiņi un<br />

vecmāmiņas, tēvi, māmiņas, tantes un<br />

onkuļi. Ar lielu prieku lasu presē, klausos<br />

runas par birzgaliešu dzīvi, par skolas<br />

kolektīva veikumu, skolas labiekārtošanu.<br />

Interesējos par bērnu panākumiem<br />

mācībās, sportā, dejošanā, muzicēšanā.<br />

Tagadējie jaunieši kļuvuši zinošāki,<br />

drošāki, pašpārliecinātāki.<br />

Un tomēr... Nāk un nāk atmiņā tālais<br />

1954. gada janvāris, kad ierados no<br />

Jaunjelgavas rajona, Birzgales<br />

septiņgadīgajā pamatskolā. Tās direktors<br />

bija Staņislavs Gribusts. Viņš vadīja<br />

brīnišķīgu, radošu un ieceru bagātu<br />

skolotāju kolektīvu. Es sāku strādāt par<br />

pionieru vadītāju un skolotāju.<br />

Sajūsminājos par čaklajiem, sirsnīgajiem<br />

un atklātajiem audzēkņiem, kuri bija<br />

čiekuru un pelnu vācēji, trušu kopēji,<br />

dziedātāji un dejotāji. Notika kopīgi<br />

pārgājieni, apkārtnes un kapu uzkopšana,<br />

darbi kolhoza laukos, bezgala garās<br />

cukurbiešu vagas. Ļoti darbīgi bija mazie<br />

grāmatu izplatītāji -galvenie ‘’kundes’’<br />

Gribusts A., Kerests, un Zimets. Tikko<br />

ieradās sūtījums, viņi ar grāmatu<br />

pauniņām devās ceļā. Ieradās katrā mājā,<br />

iestādē, sapulcē, fermā vai laukā pie<br />

strādniekiem ar jautājumu: ,,Kādas<br />

grāmatas vēlaties Par karu, mīlestību vai<br />

pasakas”<br />

Manās audzināmās klasēs bija<br />

vislabākie, sirsnīgākie, atklātākie bērni un<br />

vissaprotošākie vecāki pasaulē! Savus<br />

skolas darba un pašdarbnieku pulkā<br />

pavadītos gadus atceroties, nāk prātā<br />

dzejnieces Maijas Balodes dzejas rindas:<br />

It kā baltajās mājās bijusi,<br />

Jūsu vāzēs ieraudzījusi<br />

Labestību un rūpes.<br />

Jūsu rokasspiedienos sajutusi<br />

Laimes lāci<br />

Un apjautusi –<br />

Laiks nav pagājis,<br />

Tikai sācies...<br />

Birzgales skolas lielajam darbinieku<br />

kolektīvam vēlu veselību, spēku un<br />

pacietību, izpalīdzīgus vecākus un labus<br />

skolēnus! Vecākiem- zinātkārus bērnus,<br />

darbu un iespēju cilvēcīgi dzīvot!<br />

Skolēniem-lai piepildās visi<br />

jūsu labie nodomi!<br />

Atcerieties!<br />

Kad izej no mājas,<br />

Tad paņem sev<br />

līdzi<br />

Tās dzirkstis, kas<br />

dziestot vēl<br />

Pavardā kvēlo.<br />

Kad izej no sētas,<br />

Tad paņem sev līdzi<br />

No lielceļa lapkriša<br />

Sveicienu kvēlo.<br />

Kad izej no ciema,<br />

Tad paņem sev līdzi<br />

No dzimtenes avota<br />

Kaut dažus malkus.<br />

Kad izej no tēvzemes,<br />

Paņem sev līdzi<br />

Tās mūžīgās, degošās<br />

Atgriezties alkas.<br />

Jūsu bijusī Birzgales skolas skolotāja<br />

Broņislava Strazdiņa


Birzgales Avīze Nr.203 2011.gada 15. decembris 3<br />

Bibliotēka<br />

Katrs gads - tas ir jauns Zemes ceļš ap<br />

sauli. Tā ir jauna kārta koka stumbrā un brieža<br />

ragā, tas ir ikvienam jauns gudrības, gribēšanas,<br />

varēšanas un apņemšanās cēliens. Gada beigas<br />

ir tas laiks, kad izvērtējam padarītos darbus un<br />

ar jaunām iecerēm skatāmies nākotnē. Šodienas<br />

pagasta bibliotēkas lietotāju var raksturot kā<br />

vidusmēra cilvēku ar vidējiem un pat trūcīgiem<br />

ienākumiem. Lielākā daļa bibliotēkas lietotāju ir<br />

pensionāri. Otra lielākā grupa ir skolēni. Īpašas<br />

izmaiņas bibliotēkas lietotāju sastāvā nav<br />

gaidāmas, jo to nosaka ekonomiskā un sociālā<br />

situācija valstī. Sociāli maznodrošinātie<br />

iedzīvotāji arī turpmāk būs galvenie bibliotēkas<br />

lietotāji. Bibliotēkas krājumā ir 5200<br />

eksemplāru grāmatu. Aptuveni šajā līmenī<br />

bibliotēkas krājums ir vairākus gadus. Tas<br />

panākts, plānojot un veicot fonda<br />

paplašināšanu, atjaunošanu un krājuma tīrīšanu.<br />

Jau devīto gadu bibliotēka piedalās<br />

akcijā: Atbalsts lauku bibliotēkām. Akcijas<br />

ietvaros tiek rīkoti grāmatu svētki. Šos svētkus<br />

gaidām katru gadu. Tā ir iespēja no politiskajām<br />

partijām saņemt grāmatu dāvinājumus fonda papildināšanai. Tā ir iespēja tikties gan ar politiķiem, gan iemīļotiem rakstniekiem un<br />

dzejniekiem, piedalīties diskusijās, iegādāties dažādu izdevniecību jaunākās grāmatas. Regulāri bibliotēkā tiek veidotas dažādas<br />

izstādes par aktuālām tēmām. Šajā mēnesī bibliotēkā skatāma L. Milleres foto izstāde „Birzgale, Cilvēki un Daba”. Laba sadarbība<br />

izveidojusies ar Birzgales pamatskolu. Priecē tas, ka bibliotēku apmeklē ne tikai skolēni individuāli, bet nāk visa klase, lai iepazītos<br />

ar jaunāko literatūru, pārrunātu dažādus aktuālus tematus, atrastu materiālus dažādiem klases darbiem.<br />

Šā gada rudens bibliotēkas dzīvē ienāca ar priecīgu notikumu. 4. novembrī bibliotēka vēra savas durvis apmeklētājiem,<br />

gaišās, siltās un izremontētās telpās. Viena telpa bibliotēkā atvēlēta grāmatu fondam, otra bērnu stūrītim un datoru lietotājiem. Ik<br />

dienu jūtams lasītāju pieplūdums, cilvēki novērtē salīdzina ar iepriekšējām telpām un izsaka atzinību par bibliotēkas iekārtojumu. Ir<br />

dažādas idejas, ko laika gaitā īstenot, lai šeit būtu vēl mājīgāk un lai gan maziem, gan lieliem patiktu šeit biežāk iegriezties.<br />

Liels paldies Ķeguma novada domei par palīdzīgu roku projekta īstenošanā. Paldies P.Kotāna k-gam par rūpēm un atbalstu,<br />

lai bibliotēkā būtu mājīgi un silti. Paldies visiem labajiem rūķīšiem, kas palīdzēja bibliotēku pārvietot uz jaunajām telpām. Laipni<br />

gaidīti visi bibliotēkā, gan kā lasītāji, gan kā pasākumu apmeklētāji. Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt<br />

nemanāmo, sajust neapjaušamo. Lai mums dzirdīgas ausis, redzīgas acis un jūtīga sirds. Jaukus svētkus un gaišu noskaņu 2012.<br />

gadā!<br />

A. Smilškalna<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Policijas ziņas<br />

Valsts policijas informācija<br />

3.novembrī Birzgales pagastā no degvielas cisternas izlija 80 litri aviācijas benzīna, kurš tika<br />

savākts. Policija noskaidro notikušā apstākļus.<br />

11.novembrī konstatēts: no konteinera Birzgales pagastā pazudusi dīzeļdegviela.<br />

12.novembrī konstatēts, ka Birzgales pagasta Skaistkalnes meža iecirkņa 16.kvartāla<br />

3.nogabalā nozagta dīzeļdegviela. Uzsākts kriminālprocess.<br />

13.novembrī konstatēts, ka Birzgalē, Kalna ielā, novietotā automašīna «FORD FOCUS» nosmērēta ar kūtsmēsliem, kas,<br />

visticamāk, izdarīts tīšām. Policija noskaidro notikušā iemeslus un apstākļus.<br />

19.novembrī, izņemot loga stiklu, pagaidām nenoskaidrotas personas iekļuvušas kādās mājās Birzgales pagastā, kur<br />

nozagušas dažādas mantas.<br />

22.novembrī 1957.gadā dzimušais A. Birzgalē, Nākotnes ielā, vadīja velosipēdu, būdamas alkohola reibumā, kas pārsniedz<br />

pieļaujamo normu.<br />

26.novembrī no kādām mājām Birzgales pagastā Gaiļezera slimnīcā nogādāta 1973.gadā dzimusī R., kura saindējusies ar<br />

medikamentiem, turklāt bijusi alkohola reibumā. Iespējams, sieviete labprātīgi mēģinājusi šķirties no dzīves. Policija<br />

noskaidro notikušā apstākļus<br />

Laikā no 20. līdz 27.novembrim Birzgales pagastā izdarīta zādzība no kādas mājas, kur nozagtas dažādas mantas, tajā<br />

skaitā magnetola ar CD pleijeru, radiators, gaisa sildītājs, eļļas kalorifers, datora un virtuves galds, trīs pagarinātāji, groziņš ar<br />

traukiem, metināmais aparāts, tualetes pods, zāģis, trimeris un piecas lāpstas. Uzsākts kriminālprocess.<br />

Saņemta informācija, ka 17.septembrī konstatēts: Birzgalē, uzlaužot durvis, no kādas garāžas nozagtas mantas. Policija<br />

noskaidro notikušā apstākļus.<br />

Saņemta informācija, ka 17.septembrī konstatēts: kādas garāžas durvīm Birzgales pagastā sabojāta piekaramā atslēga.<br />

Minētā informācija pievienota jau iepriekš uzsāktajam kriminālprocesam.<br />

Dzintra Dzene „OVV”


Birzgales Avīze Nr. 203 2011.gada 15. decembris 4<br />

Lai saulīte nenoriet,<br />

Savus ceļus staigājot,<br />

Mīļu vārdu nepietrūkst,<br />

Ilgu mūžu dzīvojot!<br />

3.decembrī Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību<br />

noslēdza<br />

IVETA RUBINA un OSKARS TIESNESIS<br />

SVEICAM!<br />

17. decembrī plkst. 14 00 Birzgales tautas namā Ziemassvētku<br />

pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Čučumuižas<br />

Ziemassvētki”.<br />

Birzgales Tautas namā līdz 2012. gada 2. janvārim apskatāma<br />

Elīnas Nesaules fotogrāfijas personālizstāde.<br />

Aicinām Birzgales pagasta pensionārus un invalīdus uz<br />

Ziemassvētku pasākumu Birzgales tautas namā š.g. 20. decembrī<br />

plkst.13.00. Šogad Jūs priecēs Birzgales pirmsskolas un<br />

pamatskolas audzēkņi, balli spēlēs muzikants Andris no Suntažiem.<br />

Lūdzam uz pasākumu pieteikties līdz š.g. 15.decembrim pie pagasta<br />

sociālās darbinieces Agneses Putānes personīgi vai pa tālruņiem<br />

65035985 vai 26100564.<br />

Ja ir nepieciešams transports, ar ko atbraukt uz pasākumu, tad lūdzu<br />

paziņot savlaicīgi.<br />

SIA „Rosīgais” ir nepieciešami zāģeri ar saviem instrumentiem un<br />

apģērbu. Birzgales pagastā. Tel.25401567.<br />

16. decembrī plkst. 18.00 mūzikas skolas<br />

audzēkņu koncerts Birzgales tautas namā<br />

Birzgales pamatskolas Ziemassvētku eglīte<br />

22.decembrī plkst. 16:00<br />

25. decembrī plkst. 22 00 Birzgales tautas namā<br />

ZIEMASSVĒTKU BALLE<br />

spēlēs muzikants Gundars no Lielvārdes<br />

Ieejas maksa līdz plkst. 23 00 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls.<br />

Pamatskolas skolēniem ieeja tikai ar VECĀKIEM!!!<br />

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 23. decembrim pa tālruni 29424612.<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Lai sapnis balts, viņu dvēseles aijā,<br />

Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.<br />

Dumpe Mirdza (1924)<br />

Ozoliņš Vilnis (1938)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem<br />

Gadi atsnieg un aizsnieg<br />

kā saules atspulgi<br />

laika upē.<br />

Zilās pastalās auta,<br />

ziemas novakare<br />

laipo pār sniega laukiem…<br />

M. Fridrihsone<br />

Sveicam visus DECEMBRA jubilārus,<br />

īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:<br />

50 Kreimani Aivaru<br />

Mackejevu Aleksandru<br />

Pīlānu Juri<br />

55 Krastiņu Ainu<br />

Lauriņu Daci<br />

Strazdiņu Imantu<br />

60 Indrijaiti Jāni<br />

Lauriņu Juri<br />

Stahovski Katrīnu<br />

70 Strautnieci Veltu<br />

75 Rūsi Silviju<br />

81 Jēkabsoni Lidiju<br />

84 Korecku Mariju<br />

Kučinsku Eriku<br />

Šis laiks pirms Ziemassvētkiem rada divējādas<br />

sajūtas - visapkārt viss tik kluss, tik pelēks, tik tumšs, bet<br />

prāts gaida ko labu un gaišu.<br />

Tas ir laiks, kad tu atver savu sirdi, kad pasaulē skaties<br />

ar sirdi. Un, ja pašam tas neizdodas, ej cilvēkos!<br />

Par maz gaismas Cel skatu uz augšu un ieskaties otra<br />

acīs! Tajās dvēseli var redzēt.<br />

Ir auksti Domā par saviem mīļajiem – ģimeni,<br />

draugiem, cilvēkiem, kas vēlējuši tev labu! Un siltums<br />

ielīst sirdī.<br />

Par maz prieka Radi to pats! Ar labu vārdu,<br />

pateicību, mīļu domu vai mazu dāvaniņu. Ar piparkūku,<br />

eglītes un iztīrītas mājas smaržu. Un top cerīgāk.<br />

Ziemassvētkos nepasniedz ordeņus un medaļas un<br />

prezidenta pils nav visgaišākā ēka. Visgaišākie<br />

Ziemassvētki ir tur, kur cilvēki satiekas, uzrunā viens otru<br />

un saprotas no pusvārda, kur neskauž un nedomā ļaunu!<br />

Lai Ziemassvētkos izdodas notvert miera un<br />

mīlestības burvību, lai Jaunais gads atnāk ar patiešām<br />

jaukiem pārsteigumiem mums visiem un lai arī mēs paši<br />

prastu pārsteigt pasauli ar saviem darbiem, mūzikas<br />

skaņām, koncertiem un jauniem, īpašiem notikumiem!<br />

Pagasta pārvalde<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai<br />

65034212.


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2011.gada decembris<br />

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES DECEMBRĪ<br />

IKGADĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS SKAITĪŠANA<br />

Novembrī notika ikgadējā lauksaimniecības datu ievākšana no<br />

saimniecībām. Paldies visiem respondentiem par atsaucību un<br />

sapratni, jo aptaujas anketas bija pietiekoši apjomīgas un<br />

detalizētas. Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP)<br />

izlasi šogad visā Latvijas teritorijā bija jāapseko 4000 lauku<br />

saimniecības. Līdzīgi kā iepriekšējos gados tika veikti divi<br />

apsekojumi – saimniecībās, kuras nodarbojas ar augkopības<br />

produkcijas ražošanu un realizāciju, un saimniecībās, kurās<br />

notiek lopkopības produkcijas ražošana un realizācija.<br />

Saimnieku sniegtajai informācijai tiek garantēta<br />

konfidencialitāte, izmantojot to tikai statistikas vajadzībām.<br />

LAUKSAIMNIEKIEM – LATVIJAS KRĀJBANKAS<br />

KLIENTIEM<br />

Kopš š.g. 22.novembra Lauku atbalsta dienests (LAD) neveic<br />

atbalsta maksājumus uz klientu kontiem Latvijas Krājbankā.<br />

Lai varētu turpmāk saņemt maksājumus, ir vajadzīgs konts<br />

maksājumu saņemšanai citā bankā un par to obligāti jāinformē<br />

LAD, iesniedzot atbilstošu veidlapu (atrodama LAD birojos un<br />

mājas lapā www.lad.gov.lv). Aizpildot veidlapas ir jāatceras:<br />

• Noteikti jānorāda LAD klienta numurs;<br />

• Jāieliek atzīme, ka tās ir izmaiņas klienta datos;<br />

• Jānorāda, ka jaunais konts būs pamatkonts.<br />

SAMAZINĀJUMA KOEFICIENTS ATBALSTAM<br />

RUGĀJU LAUKS<br />

Agrovides apakšpasākuma Rugāju lauks ziemas periodā<br />

(RLZP) atbalstam noteikts samazinājuma koeficients –<br />

0,664487. Šis koeficients tiks piemērots tikai tiem<br />

lauksaimniekiem, kuri 2010.gadā ir pabeiguši Agrovides<br />

apakšpasākuma Erozijas ierobežošana saistības un 2011.gadā<br />

pieteikušies uz RLZP. Lauksaimniekiem, kuri RLZP saistības<br />

uzņēmušies pirms 2011.gada, platību samazinājums netiks<br />

veikts. LAD Agrovides maksājumu daļas tālr. 67027880.<br />

MIKROKREDITĒŠANAS PROGRAMMA<br />

Neliela biznesa attīstīšanai vai uzsākšanai mikrouzņēmumiem<br />

Hipotēku banka piedāvā aizdevumus, kā arī grantu aizdevuma<br />

dzēšanai. Finansiālajam atbalstam var pieteikties arī biznesa<br />

uzsācēji pirms mikrouzņēmuma izveidošanas, kuriem<br />

jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam 2 mēnešu laikā<br />

pēc Hipotēku bankas lēmuma par atbalsta piešķiršanu. Tiek<br />

piedāvāta maksimālā aizdevuma summa līdz 10 000 latu;<br />

aizdevuma termiņš līdz 5 gadiem; biznesa projektiem līdz 5<br />

tūkstošiem latu aizņēmēja līdzdalība ir 0%; ja projekta kopējā<br />

summa pārsniedz 5 tūkstošus latu, aizdevumu piešķir 90%<br />

apmērā no projekta summas, un 10% līdzfinansē uzņēmējs.<br />

Pieejamais grants mikroaizdevuma dzēšanai – 50% no<br />

investīcijām piešķirtās aizdevuma summas (bet ne vairāk kā 750<br />

ls). Programma darbosies līdz 2015.gada jūlijam. Sīkāka<br />

informācija http://www.hipo.lv un pa tālr.80000100.<br />

GROZĪJUMI MEŽA LIKUMĀ<br />

Jaunākās izmaiņas, kas Meža likumā visvairāk attiecas uz mežu<br />

īpašniekiem, šoreiz skar apliecinājumu saņemšanas kārtību. No<br />

likuma tiek izslēgta nodaļa par apliecinājumu izsniegšanu, taču<br />

arī turpmāk apliecinājums būs nepieciešams, lai uzsāktu koku<br />

ciršanu. Tas nebūs vajadzīgs, lai cirstu kokus, kuru diametrs<br />

nepārsniedz 12 centimetrus vai jaunaudzi līdz 20 gadu<br />

vecumam. Tāpat apliecinājumu nevajadzēs ārkārtas situācijās,<br />

kā arī ierīkojot un uzturot robežstigas. Savukārt, cērtot sausos<br />

un vēja gāztos kokus, meža īpašniekam vai tiesiskajam<br />

valdītājam par to reizi gadā būs jāpaziņo Valsts meža<br />

dienestam. Turpmāk par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu<br />

mežu inventarizācija būs jāatkārto vismaz reizi 20 gados. Līdz<br />

šim bija jāveic tikai pirmreizēja inventarizācija. Šī likuma<br />

norma stāsies spēkā 2014.gadā. Meža likumā arī mainīti<br />

nosacījumi, kādos gadījumos atļauta kailcirte un kā veicama<br />

sanitārā cirte. Tāpat likumā mainīts meža zemes un meža<br />

reproduktīvā materiāla definējums. Plānots, ka likuma<br />

grozījumi stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī.<br />

MEŽA ĪPAŠNIEKU KOOPERĀCIJA LATVIJĀ<br />

Lai veicinātu privāto meža īpašnieku kooperāciju, Meža<br />

konsultāciju pakalpojumu centrs izdevis brošūru Meža<br />

īpašnieku kooperācija Latvijā. Brošūrā iekļauta sekojoša<br />

informācija:<br />

• Kas tas ir – kooperācija<br />

• Kāpēc man to vajag<br />

• Vai meža īpašniekam ir izdevīgi būt par kooperatīva<br />

biedru<br />

• Ceļš uz kooperāciju. Kurā ceļa posmā atrodamies mēs<br />

• Kooperācija lauksaimniecības nozarēs Latvijā.<br />

• Meža īpašnieku kooperācija Ziemeļvalstīs.<br />

• Latvijas meža īpašnieku iespējas attīstīt kooperāciju<br />

savā nozarē.<br />

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar<br />

reģionālajām meža īpašnieku apvienībām arī veido meža<br />

īpašnieku informatīvus pasākumus – interešu grupas. Plašāka<br />

informācija pieejama www.mkpc.llkc.lv un<br />

www.mezaipasnieki.lv.<br />

Sagatavoja lauksaimniecības konsultants T. Vaļevko<br />

Birzgales Tautas nams 2012. gada 28. janvārī organizē<br />

braucienu uz Nacionālā teātra izrādi „Kapusvētki PR”<br />

Režisors Valdis Lūriņš Biļetes cena 5Ls.<br />

Kontakttālrunis 29424612<br />

25. decembrī, Kristus dzimšanas svētki<br />

Birzgalē plkst. 13.30 Svētā Mise –<br />

(bērnu svētīšana)<br />

2011. gada nogalē Oblātas jeb kaladas var saņemt pie<br />

draudzes prāvesta. Sīkāka informācija uzziņām:<br />

Konstantīns Bojārs 26551206, 65022458<br />

Ciltskoka dziedināšanas Sv. Mise Ogres Sv. Meinarda Romas<br />

katoļu draudzes baznīcā sestdien 2011. gada 17.decembrī<br />

10.30 - Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)<br />

(Priesteri uzklausīs grēksūdzes)<br />

11.00 - Rožukroņa lūgšana<br />

12.00 - Sv. Mise<br />

• Sirdsapziņas izmeklēšana<br />

• Dieva Žēlsirdības kronītis un litānīja<br />

• Vissvētākā Sakramenta adorācīja ar meditācijām<br />

• Ekzorcisma lūgšana<br />

• Priestera svētība ar roku uzlikšanu<br />

• Ūdens, sāls un eļļas pasvētīšana<br />

Jautājumu gadījumā sīkāka informācija uzziņām Prāvests K.Bojārs:<br />

26551206; 65022458 Priesteris A. Trapučka: 29190359


„Birzgales Avīze” pielikums<br />

2011.gada decembris<br />

...Ieklausies Ziemassvētkos...Ieklausies sirdī...Ieklausies<br />

Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...Un tici...Jo Mīlestība<br />

paliek pie tā, kas tai tic!<br />

Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi, nes prieku,<br />

mīlestību un gaismu katrā mājā!<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone<br />

Mūsu mājas sargā labie rūķi,<br />

Citviet ļaudis uzskata, ka palīdzēt var pūķi.<br />

Lai Ziemassvētku zvaigznēs veroties un Jaunā<br />

gada gaitas ejot Jums visiem pietiek rūķu darbīguma un pūķu<br />

kvēlojošā spožuma! Lai ticība saviem spēkiem vairo mīlestību<br />

Jūsu sirdīs, Jūsu ģimenēs, Jūsu mājās, visā pasaulē!<br />

Birzgales muzeja „Rūķi” saime<br />

Pirms iededz sveci egles zarā,<br />

Dedz svētku liesmu sirdī savā,<br />

Ar piedošanu, sapratni,<br />

Ar mīlestības dzirksteli.<br />

Un tici – tas ir tavā varā<br />

Nest gaismu, kā to svece dara.<br />

(S. Vasiļevska)<br />

Priecīgus Ziemassvētkus un laimi Jaunajā gadā!<br />

Birzgales zemessargi<br />

Pie zaļās egles meža vidū<br />

Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.<br />

Lai arī Jaunam gadam būtu<br />

Tik labs un mirdzošs acīs prieks,<br />

(A.Vējāns.)<br />

Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un labestība pavada visus<br />

novada ļaudis! Jaunajā gadā sejās – cerības gaišumu, rokās –<br />

darba sparu, sirdīs – mīlestību<br />

Birzgales pamatskolas kolektīvs<br />

Lai baltā pasaulē balti sniegi snieg<br />

Pa taisniem ceļiem lai balti cilvēki iet,<br />

Un baltos cilvēkos baltas domas dzimst<br />

Un, lai baltās darbdienās balti svētki ir.<br />

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2012.gadu!<br />

Novēl Birzgales mūzikas skolas kolektīvs un direktors<br />

Laimonis Paukšte<br />

Ar tālēm tāles sarunājas,<br />

Aiz gada nāk un aiziet gads.<br />

Var nogurt kājas, nogurt rokas,<br />

Bet sirds lai nenogurst nekad!<br />

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlamies, un<br />

Jaunajā gadā lai ir spēks, veselība un drosme šīs vēlmes<br />

piepildīt!<br />

Ģimenes ārste Irēna Grīnberga<br />

Medmāsa Ilze Pudule<br />

Pats Dieviņš aiz sliekšņa gaida,<br />

Un kluss tiek jauns un vecs,<br />

Un ienāk istabā lēni<br />

Šis viesis tik mīļš un rets.<br />

Un vaicā viņš saimnieka.<br />

Tas saimnieks, kas galdgalā,<br />

Sēd, acīm smaidīdams mīļi,<br />

Baltlinu krekliņā...<br />

J.Akuraters „Ziemassvētki Latvju sētā” (fragm.)<br />

Ļ.cien. Birzgales lauksaimnieki!<br />

Lai Jums gaiši Ziemassvētki – kā patiess miera un gandarījuma<br />

brīdis pēc darba, ko Jūs atbildīgi un centīgi veicat ikdienā! Lai<br />

Jaunais gads Jums atnes jaunas ieceres un iespējas tās piepildīt!<br />

Cieņā un pateicībā par sadarbību, lauksaimniecības konsultants<br />

un veterinārārsts T.Vaļevko<br />

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam<br />

baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un<br />

pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod…<br />

Lai Ziemassvētku gaišums, klusums un miers ienāk katrā mājā,<br />

katrā ģimenē! Lai ikdienas grūtības nenomāc svētku prieku un<br />

neizdzēš cerību! Siltuma un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un<br />

panākumiem bagātu Jauno gadu!<br />

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem<br />

darbiem un sapņiem!<br />

Aptiekas kolektīvs novēl -<br />

Veselību – stipru kā rieksts!<br />

Laimi – saldu kā medu!<br />

Mīlestību – kā tikko plūktu ābolu!<br />

Prieku – krāsainu, daudzveidīgu kā zvaigzni!<br />

Draudzību – noturīgu kā citrona garša!<br />

Cerību – piepildījumu!<br />

Baltus, tīrus, pārtikušus Ziemassvētkus un<br />

Birzgales bibliotēka<br />

mīlestības bagātu, labestīgu Jauno 2012.gadu!<br />

Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,<br />

Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.<br />

Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,<br />

Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!<br />

Siltus un mīļus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā labas<br />

domas, darbīgas dienas un priecīgus atelpas<br />

brīžus!<br />

Ozolkalnu nama kolektīvs


„Birzgales Avīze” pielikums<br />

2011.gada decembris<br />

Svētajā naktī balti sapņi klusumā staigā.<br />

Svētajā naktī spodra cerība logā veras.<br />

Svētajā naktī tīras ilgas debesīs staro.<br />

Sniega baltumu, egļu zaļumu, mājas siltumu<br />

un mieru Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!<br />

Kārlis Okmanis<br />

Mēdz gadus skaitīt tos, ko dzeguze mums kūko,<br />

Mēdz skaitīt arī tos, ko dzenis izkalt lūko.<br />

Gads gadu mijās mainās gan izkūkots, gan kalts-<br />

Jauns atnāk jaunās ainās spožs, cerībpilns un balts.<br />

Lai sirdī svētvakara siltums un gaišas Jaunā gada gaitas!<br />

Birzgales pasta nodaļa<br />

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām eglīšu gaismā<br />

Brauksim Jaungadam pretī,<br />

Līdzi ņemot tik labās dienas.<br />

Gaišas domas un cerību putnus!<br />

Priecīgus svētkus vēl EIROSPARA kolektīvs<br />

Esiet fiziski veseli, garīgi attīstīti, materiāli nodrošināti un<br />

pozitīvā saskarsmē ar saviem mīļajiem un tuvajiem, ar<br />

draugiem, ar planētas redzamo un neredzamo esamību.<br />

ANITA SKOSA<br />

2011. gads - Latvijas bāriņtiesu –<br />

15. darbības gads!<br />

Birzgales bāriņtiesas sastāvs un darbība 15 gados<br />

1996.gada aprīlī Ogres rajona Birzgales pagasta padome pieņēma<br />

lēmumu nr. 264 „Par pagasttiesas ievēlēšanu”. Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz LR likumu „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”.<br />

Likumā tika noteikts, ka pilsētās darbojas bāriņtiesas, laukos pagasttiesas, kuras ir bērnu vai citu rīcībnespējīgo aizbildnības un<br />

aizgādnības iestādes, prioritāri nodrošinot bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību un pagasttiesām<br />

vēl papildus pienākums – veikt notariālos apliecinājumus. Sēdē tika ievēlēts pirmais bāriņtiesas sastāvs: Olivera Apsīte, kā<br />

pagasttiesas priekšsēdētāja, Margarita Dubrovska un Anna Čūdere, kā bāriņtiesas locekles.<br />

1998. gada 4. jūnija pagasta padomes sēdē ar lēmumu nr. 35 tika izdarītas izmaiņas Birzgales pagasttiesas sastāvā. Margarita<br />

Dubrovska beidza pildīt pagasttiesas locekļa pienākumus un viņas vietā tika ievēlēta Inese Treiere.<br />

1999. gada 20. maijā Birzgales pagasttiesas sastāvs tika palielināts un par pagasttiesas locekli tika ievēlēta Ilze Zabarovska.<br />

2001. gada 23. maija Birzgales pagasta padomes sēdē tik pieņemts lēmums nr. 48 „Par izmaiņām Birzgales pagasttiesas sastāvā” un<br />

par pagasttiesas priekšsēdētāju tika ievēlēta Vija Arāja un par pagasttiesas locekli Ilona Klimane.<br />

2002. gada 24. aprīlī pagasta padomes sēdē notika kārtējā pagasttiesas pārvēlēšana. Tiek ievēlētas divas pagasttiesas locekles Inta<br />

Pastare un Mārīte Petrovska.<br />

2006. gada 23. novembrī pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu tika pieņemts lēmums Birzgales pagasttiesu pārdēvēt par Birzgales<br />

bāriņtiesu.<br />

2009. gada 19. augustā jau Ķeguma novada domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesu un ievēlēt<br />

sekojošu bāriņtiesas sastāvu uz pieciem gadiem: Vija Arāja – bāriņtiesas priekšsēdētāja un trīs bāriņtiesas locekļi - Ilona Klimane, Inta<br />

Pastare, Mārīte Petrovska.<br />

Vija Arāja,<br />

Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāja<br />

Es, kā bāriņtiesas priekšsēdētāja, strādāju desmito gadu. Atskatoties uz šo aizgājušo laiku, varu teikt, ka ir<br />

mainījies problēmsituāciju raksturojums un palielinājies darba apjoms, kaut iedzīvotāju, arī nepilngadīgo bērnu<br />

skaita ziņā mēs paliekam pagastā arvien mazāk.<br />

Bērni, kuri pamesti novārtā, pret kuriem vecāki ir vardarbīgi, nav vainīgi pie tā. Viņi, tāpat kā citi bērni,<br />

vēlas saņemt no vecākiem, mīlestību un uzmanību, gaida ieinteresētību par viņa izglītību un sekmēm. Redzot šo<br />

bērnu izmisumu un nelaimīgās sejiņas, pilnīgi pašsaprotami un dabiski rodas vēlēšanās viņiem dāvāt kaut mazliet uzmanības, sirds<br />

siltuma un sapratnes.<br />

Par darba trūkumu nevaram sūdzēties, jo sociālā situācija neuzlabojas un ģimeņu skaits, kurās ir problēmas ar bērnu aprūpi,<br />

audzināšanu, izglītību un veselības nodrošināšanu, pieaug. Nemitīgi pieaug vecāku bezatbildība, bērnu pamešana novārtā un<br />

vardarbība ģimenēs. Vecāku pienākums, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo kopā, vai - šķirti, ir dot līdzekļus bērna kopšanai, ēdināšanai,<br />

izglītošanai, audzināšanai. Bet ja vecākiem šo iespēju nav, tad viņu pienākumus jāpilda vecvecākiem.<br />

Ja kļuvis zināms, ka bērni palikuši vieni, ka bērnu vecāki slikti izturas pret bērniem un šie bērni būtu izņemami no vecāku gādības,<br />

katra cilvēka pienākums ir ziņot par to bāriņtiesai. Arī anonīmi ziņojumi tiek ņemti vērā un informācija tiek pārbaudīta. Ja vecāki<br />

nolēmuši doties strādāt uz ārzemēm un nepilngadīgie bērni paliek Latvijā pie vecvecākiem vai citiem radiniekiem, tad vispirms vecākiem<br />

jāgriežas bāriņtiesā noformēt dokumentus, kas nodrošinātu nepilngadīgo mantiskās un personiskās intereses vecāku prombūtnes laikā. Ja<br />

bērns piedzimst ārlaulībā nepilngadīgai mātei, tad viņai un kādai pilngadīgai personai jāierodas bāriņtiesā, jo nepilngadīgā māte vēl nevar<br />

pārstāvēt savu bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Jaundzimušajam jāieceļ aizbildnis ar bāriņtiesas lēmumu.<br />

Ja kāda ģimene vēlas uzņemties rūpes, dot mājas sajūtu, sirds siltumu kādam bērnam bārenim, kurš dažādu iemeslu dēļ atrodas<br />

bērnu namā vai patversmē, tad ģimenei jāgriežas bāriņtiesā un jāiegūst audžuģimenes vai viesģimenes statuss. Arī Birzgalē ir divas<br />

viesģimenes, kuras skolas brīvlaikos savās mājās uzņem četrus bērnus, kuriem nav savu īsto māju. Paldies šīm ģimenēm. Arī tas ir daudz<br />

uz visa kopējā sāpju fona. Mums ir ar ko lepoties. Pagastā kopējais nepilngadīgo bērnu skaits: 1996. gadā bija 548, šogad 309, ģimenes,<br />

kurās bija nepilngadīgi bērni 1996. gadā 254, šogad 185. Vairākkārt esam risinājuši vecāku savstarpējās nesaskaņas, piedalījušies šķiršanās<br />

tiesu procesos, kuros vecāki savas savstarpējās dusmas, aizvainojumus, sāpes vai greizsirdību mēģina risināt ar bērnu palīdzību, kā rezultātā<br />

cieš vienīgi bērni.<br />

/turpinājums/


„Birzgales Avīze” pielikums<br />

2011.gada decembris<br />

Bāriņtiesas darbinieki visas problēmas cenšas risināt ar sapratni, iejūtību, ar mērķi - palīdzēt. Bet daudzkārt mums ir ļauni draudēts,<br />

ir saņemti nepelnīti apvainojumi, kad nācies pat lūgt palīgā policijas darbiniekus. Piesaistām citus speciālistus ģimenes konsultantu,<br />

psihologu, psihiatru, policiju, ģimenes ārstus, jo arī mūsu pagastā ir bijuši gadījumi, kad bērni tiek pakļauti vardarbībai un seksuālai<br />

izmantošanai. Nepieciešamība griezties bāriņtiesā var rasties ikvienam. Bāriņtiesā apmeklētājus pieņem un veic notariālās funkcijas<br />

pirmdienās un piektdienās no pl.9.00-12.00, 13.00-17.00. Tālruņi: priekšsēdētājai - Nr.65035984, mob.t. 26167944.<br />

Esmu pārliecināta, ka manas kolēģes savu darbu dara no sirds un ar vislielāko iejūtību un sapratni. Bāriņtiesa nedrīkst<br />

pieņemt sasteigtus un nepārdomātus lēmumus, jebkura lēmuma pieņemšana prasa ilgu un sarežģītu ģimenes izpēti, iedziļināšanos<br />

situācijā un faktu izvērtēšanu.<br />

Bāriņtiesu 15 darba gadu jubilejā sveicu savas kolēģes: Ilonu Klimani, Intu Pastari, Mārīti Petrovsku. Saku paldies par viņu<br />

ieguldīto darbu, par to, ka nekad neesmu dzirdējusi – es nevaru, es netieku vai es negribu.<br />

Vēlēsimies, lai ir vairāk laimīgu ģimeņu un tajās laimīgi un mīlēti bērni. Lai mums visiem veicas! Sargāsim savu nākotni!<br />

Olivera Apsīte, Birzgales pagasttiesas pirmā priekšsēdētāja<br />

Stāstot par Birzgales pagasttiesas sākuma posmu varu teikt, ka pati dzīve to izveidoja. Pirmsākumā sociālais dienests bija tas, kas<br />

veica daļu pagasttiesas pienākumus. Gan 1996. gadā, gan šodien dzīve ir pierādījusi, ka ne visi cilvēki redz savas problēmas, negrib<br />

vai nezina, kā tās risināt. Tad ir jāiejaucas un jāpalīdz pagasttiesai.<br />

1996. gadā pilsētu pašvaldībās tika veidotas bāriņtiesas, pagastos pagasttiesas. Sākumā daudzviet, arī Birzgalē šo darbu darīja<br />

sociālais dienests. Tolaik paralēli sociālajam darbam veicu pagasttiesas priekšsēdētājas pienākums kopā ar pagasttiesas locekļiem<br />

Margaritu Dubrovsku, Inesi Treieri, Ilzi Zabarovsku. Notariālās darbības pildīja Margarita. Viņa labi pārzināja juridiskos jautājumus,<br />

jo pagasta sekretārei tie bija jāzina. Mācījāmies, apguvām nezināmo. Mums bija vienāds skatījums uz problēmām, kas atviegloja<br />

darbu. Ogres rajonā bāriņtiesas un pagasttiesas vadīja Laila Rieksta Riekstiņa. Regulāras bija darba pārbaudes. Atceros, kā mēs ar<br />

Margaritu ar lielām somām vedām dokumentu mapes ar aizbildņu lietām un citiem dokumentiem uz Ogri vai Rīgu. Laila Rieksta<br />

Riekstiņa un N. Mekšas kundzes rūpīgi pārbaudīja dokumentus, analizēja situācijas, sniedza ieteikumus. Pagasttiesas darbs nedrīkst<br />

būt paviršs, tas ir darbs ar cilvēku likteņiem. Smagi, ja bērns jāizņem no ģimenes, jāizvērtē jaunā dzīves vieta, jāatrod aizbildnis,<br />

nemitīgi jāseko līdzi. Tāpat, ja bērns paliek bārenis, vai ģimenē konstatēta vardarbība. Tāpat tajā laikā risinātas adopcijas lietas,<br />

aizgādņu jautājumi un notariālās darbības.<br />

Darba kvalitāti noteica labā sadarbība ar mediķiem, pedagogiem un Birzgales pagasta padomes priekšsēdētāju P. Kotānu.<br />

Dažāda bija cilvēku attieksme, kad pagasttiesas darbinieki ieradās ģimenē, viņu mājās. Atceros, ka mums ar feldšerīti Anniņu Čuderi<br />

bērna tēvs izteica draudus, turot salocītu žileti starp pirkstiem. Pagājuši daudzi gadi, bet prieks, kad nepazīstams jauns cilvēks, uzrunā,<br />

kavējās atmiņās un pastāsta par savu sakārtoto dzīvi. Secinājums, ka darbs nav bijis tukšgaitā. Birzgales pagasttiesai, īpaši Vijai<br />

Arājai, kura no 2001. gada turpina vadīt manu iesākoto darbu, novēlu izturību un priecāties par veiksmēm.<br />

No visas sirds novēlu bijušajiem kolēģiem, Birzgales iedzīvotājiem gaišas domas, un dvēseles siltumu Ziemassvētkos! Jaunajā<br />

gadā prieku visā, kas mainās, laimi visā ko spējat paturēt!<br />

Pašvaldības policijas ziņas<br />

30.11.2011. Kārtējo reizi tika saņemtas sūdzības, ka Birzgalē Nākotnes ielā 11, kāds vīrietis nu jau savā bijušā dzīvoklī ierīkojis<br />

žūpības un netiklības perēkli, dzīvoklī notiekot alkohola lietošana un trokšņošana, kas traucē sabiedrisko kārtību. Apsekojot dzīvokli<br />

pašvaldības policija konstatēja, ka dzīvoklī ir antisanitāri apstākļi, pa grīdu izmētātas drēbes un mantas, telpās bija jūtama nepatīkama<br />

smaka, t.sk., alkohola un cigarešu. Pašvaldības policijai dzīvoklī izdevās sastapt vīrieti, kurš tur mitinājās prettiesiski, vēlreiz sazinājās<br />

ar kredītiestādi, un pamatojoties uz tiesas lēmumu, vainīgo personu palūdza atstāt dzīvokli, kur persona atradās neatļauti kopā ar savu<br />

dzīvesbiedri.<br />

02.12.2011. Pašvaldības policijas darbiniekiem nācās iesaistīties konflikta risināšanā Birzgales pamatskolā, kur starp diviem<br />

nepilngadīgiem jauniešiem bija izraisījies konflikts, kur viens jaunietis bija pagrūdis otru, kā rezultātā viens no jauniešiem tika<br />

nogādāts Ogres slimnīcā. Pašvaldības policija ar abu jauniešu vecākiem par radušos konfliktu veica pārrunas.<br />

07.12.2011. Birzgalē tika saņemts izsaukums uz kādu citu Nākotnes ielas 11 dzīvokli, kur kāda kompānija traucēja iedzīvotāju<br />

naktsmieru, lietoja alkoholiskos dzērienus, klaigā un atskaņoja skaļu mūziku. Ierodoties augstāk minētajā adresē, pašvaldības policijas<br />

darbinieki konstatēja, ka dzīvoklī atrodas vairāki vīrieši manāmā reibuma stāvoklī, tika noskaidrotas dzīvoklī atrodošos vīriešu<br />

personības, un noskaidrots, ka bez dzīvokļa īpašnieka, dzīvoklī atradās arī vairākas nepiederošas personas, pārbaudes laikā virtuvē uz<br />

galda policijas darbinieki pamanīja 1 litra plastmasas pudeli, kurā atradās caurspīdīgs šķidrums ar alkohola smaku.<br />

Kāds no dzīvoklī esošajiem vīriešiem atzinās, ka tajā esot nelegāls alkohols, kuru viņš iegādājies točkā Smilšu ielā, Birzgalē. Vīrieti,<br />

kurš bija iegādājusies nelegālas izcelsmes alkoholisko dzērienu, jeb tautā saukto „krutku” tika nogādāts Ķeguma policijas iecirknī, kur<br />

tika izņemts „točkā” iegādātais alkohols.<br />

Laika posmā no 10.12. līdz 12.12.2011. „Rožkalnos” , Birzgales pagastā tika konstatēts, ka zagļi atlaužot šķūnīša sienu, no traktora<br />

bākas nolējuši 50 litrus dīzeļdegvielas.<br />

13.12.2011. Aizturēts kāds 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš ar mikroautobusu no meža mēģināja izvest 3,5 kubikmetrus tehnoloģisko<br />

malku, par zādzības faktu uzsākts kriminālprocess. Tā kā Ķeguma novadā pēdēja laikā aktuāli ir kļuvuši mežu zādzības fakti, Ķeguma<br />

novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus ziņot par aizdomīgiem mežizstrādes gadījumiem, kā arī ja ir fiksējuši kādus citus<br />

gadījumus, lūgums atsaukties, ja var sniegt jebkādu noderīgu informāciju, lai pašvaldības policija varētu operatīvi reaģēt un novērst<br />

likumpārkāpumus un aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības.<br />

Tā kā tuvojas Ziemassvētki, pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ievērot drošības pasākumus gan izrotājot<br />

svētku eglītes, gan arī būt uzmanīgiem lietojot dažādas elektroierīces, kā, piemēram, eglīšu spuldzītes, kā arī īpaši būt piesardzīgiem ar<br />

pirotehniku.<br />

Rinalds Liepiņš, Artis Mundurs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!