12.02.2015 Views

2009.gada decembra izdevums

2009.gada decembra izdevums

2009.gada decembra izdevums

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2009.gada</strong> 30.decembrī Nr. 39<br />

Mīļie skolotāji, skolēni, vēlos jūs apsveikt un pateikties par 1.semestri, kuru<br />

esam beiguši godam. Skolā ir 7 skolēni, kuru mācību sasniegumi ir augsti un 28<br />

skolēni, kuri mācījušies labi un teicami, 16 skolēni nav nokavējuši nevienu<br />

mācību stundu.<br />

Taču ne visi mācījušies labi, skolā ir 21 skolēns, kuru liecībā ir nepietiekami<br />

mācību sasniegumi. Ir bijuši daudzi gan labi, gan slikti notikumi. Par sliktajiem<br />

neesmu lielā sajūsmā, jo pārsteidz tas, kas notiek mazajā skolā. Mums ir ap 100<br />

skolēnu! Arī nevienā citā skolā neesmu redzējusi tik nepieklājīgus un neadekvātus<br />

skolēnus, kuri paceļ balsi pret skolotājiem un uzdrošinās nosaukt viņus pat ļoti<br />

rupjos vārdos. Tas nav normāli, ka stundās visu laiku ir jāmācās, kā pareizi<br />

uzvesties! Ļoti ceru, ka šie skolēni labosies un centīsies nākošajā gadā viens otru atbalstīt!<br />

Vēlētos izteikt brīdinājumu tiem skolēniem, kas traucē skolotājus mācību stundās, traucē darbu citiem<br />

klasesbiedriem un tos, kuri neuzvedas atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Pietiks ar slikto, nu<br />

pateikšu arī labo!<br />

Ļoti priecājos par tiem skolēniem, kuri apmeklē pulciņus un kolektīvus. Arī visiem tiem, kuri piedalās<br />

gan skolēnu domes organizētajos pasākumos, gan arī citos pasākumos, kas notiek skolā. Prieks, ka tik daudzi<br />

skolēni ir uztaisījuši apsveikumus klasesbiedriem, skolotājiem un citiem draugiem, vēl par to, ka visas klases<br />

ir tik skaisti izdekorētas, taču visas vienlīdz skaistas- dažiem eglītes, citiem vainagi un skaistas, krāsainas<br />

virtenes pāri visai klasei, tāpēc ļoti grūti bija noteikt uzvarētājus!<br />

Cerēsim, ka turpmāk skolēni labosies un vēlēsies uzlabot sekmes un mācīties cītīgāk. Vēlos apsveikt<br />

visus skolotājus, skolēnus, arī skolas darbiniekus, 1.mācību semestrim noslēdzoties! Nākošajā pusgadā ceru<br />

uz skolēnu lielāku atsaucību pasākumos, uz mācību sasniegumiem! Lai viss iecerētais nākošajā Tīģera gadā<br />

piepildās! Lai jums mīļi Ziemassvētki un laimīgs Jaunas gads! Novēlu visiem izturību, spēku, mīlestību,<br />

prieku un nekad nepazaudēt cerību! Lai veicas!<br />

Skolēnu<br />

domes priekšsēdētāja 7.klases skolniece Kristīne Ķibilde<br />

Mēs, 1.un 2.klases skolēni, jauki esam adaptējušies skolā. Paveikuši daudz labu darbiņu, aktīvi piedalījušies<br />

Mārtiņdienas tirdziņā gan kā pārdevēji, gan kā pircēji. Katrs pirmklasnieks ir izgatavojis savu ciparu<br />

grāmatiņu, kā arī katrs ir autors savai burtu<br />

grāmatai. Novembrī abu klašu skolēni piedalījās<br />

starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas<br />

konkursā “Svinam svētkus kopā pie jūras” un<br />

Rīgas Bērnu un jauniešu muzikālā teātra<br />

rīkotajā zīmēšanas konkursā “Vilka<br />

Ziemassvētki mežā”.<br />

2.klases skolēniem šis mācību gads ienesis<br />

pārmaiņas zināšanu novērtēšanā, jo divos<br />

mācību priekšmetos- latviešu valodā un<br />

matemātikā, viņi saņem vērtējumu ballēs. Tas ir<br />

interesantāk gan bērniem, gan vecākiem.<br />

Esmu pateicīga savu abu klašu vecākiem par<br />

izpratni un atsaucību veicot šo mums visiem<br />

svarīgo darbu! Priecīgus svētkus un mīļumu<br />

mūsu ģimenēs!<br />

Pirmklasnieku un otrklasnieki izrotājuši savu klasi un gaida svētkus<br />

1. un 2.klases audzinātāja Mārīte<br />

2009./2010. m.g. 1.pusgads, Inta Pastare, izstrādātais materiāls projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos<br />

mācību priekšmetos” (Vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)


3.klases skolēni izvēlas labāko un kuplāko eglīti<br />

Mūsu 3.klase vienmēr ir bijusi īpaša ar savu kopā<br />

turēšanos, palīdzēšanu viens otram, ar emociju plašo<br />

skrējienu, kur dusmas pārtapa mīlestībā un skumjaspriekā.<br />

Mēs esam īpaši arī ar savu dejas soli, kas visus<br />

bērnus vieno un attīsta gan fiziski, gan arī sajūtu līmenī.<br />

Ja vēl pagājušo gadu likām dejas soli nedroši un bieži<br />

sajuka ritms, tad šogad mēs dejojam labi un pārliecinoši.<br />

Arī mūsu skolas darbi ir pilni izdomas. Mācāmies<br />

veidot pareizus teikumus, rakstīt domrakstus. Esam<br />

uzsākuši tradīciju rakstīt klases dienasgrāmatas par<br />

dienas interesantākajiem notikumiem. Veicam pētījumus,<br />

mācāmies tos pierakstīt. Labprāt eksperimentējam! Bet<br />

galvenais, mācāmies domāt gaišas domas. Mācāmies<br />

nekad nedarīt otram to, ko negribam saņemt paši.<br />

Domas lido ātrāk par vēju. Domām ir milzīgs<br />

spēks, tāpēc 3.klase visiem jums novēl: “Domājiet gaišas<br />

domas- kā eņģeļa acis- tad arī darbi būs gaiši!”<br />

3.klases audzinātāja Mārīte<br />

Astoņi piektklasnieki, audzinātāja Elga un vecāki<br />

<strong>2009.gada</strong> 1.septembrī satiekas, jo sācies jaunais mācību<br />

gads. Aiz muguras četri sākumskolas gadi.<br />

Pirmais kopīgais pasākums pārgājiens bija jauks un<br />

interesants. Nogājām kājām lielu ceļa posmu. Ceļā<br />

paspējām salasīt daudz sēņu. Devāmies uz uguns<br />

novērošanas torni. Drosmīgākie tajā arī uzkāpa. Dace<br />

Saule “Āžkalnu” mājas pagalmā mūs sagaidīja ar tēju.<br />

Iekūrām ugunskuru un paēdām. Pēc atpūtas devāmies<br />

apskatīt ponijus. Mūs laipni sagaidīja saimnieks. Viņš<br />

izstāstīja par mazajiem zirdziņiem un atļāva izmēģināt,<br />

kā ir sēdēt un auļot ponija mugurā. Apskatījām arī citus<br />

mājdzīvniekus, izšūpojāmies. Bijām noguruši. Labi, ka<br />

Daces ģimenes vīrieši mūs izvadāja pa mājām. Birzgalē<br />

atgriezāmies ap 16.00,<br />

Piektklasnieki priecājas par jauko eglīti<br />

bijām apmierināti, lai gan kājas mazliet smeldza.<br />

Septembrī bijām arī dzejas dienu pasākumā bibliotēkā un<br />

ziedu izstādē.<br />

Oktobrī ar satraukumu gaidījām 5.klases “iesvētību”<br />

pasākumu- gatavojām tērpus, mācījāmies dziesmu,<br />

domājām, ko pastāstīt par sevi, lai mūs iepazītu.<br />

Pārbaudījumi bija dažādi. Tie prasīja gan drosmi, gan<br />

veiklību, gan izturību. Mums tos patika veikt. Pasākuma<br />

noslēgumā mūs pacienāja ar medusmaizēm un kafiju.<br />

Saņēmām arī mazas dāvaniņas. Sakām paldies<br />

skolotājām Sanitai un Vitai. Mums īpaši patika 7. un<br />

8.klases sagatavotie pārbaudījumi. Pēc šī pasākuma<br />

notika mūsu diskotēka, kurā izdejojāmies pēc sirds<br />

patikas.<br />

11.novembrī aizdedzām svecītes pie Stendera pieminekļa<br />

Latvijas varoņu piemiņai.<br />

18.novembrī Latvijas dzimšanas diena. Juris un Ēriks<br />

uzrakstīja darbus konkursam “Karoga stāsts”.<br />

Novembrī notika arī vecāku otrā tikšanās. Šoreiz pie tējas<br />

tases pārrunājām aktuālos jautājumus, klases veiksmes,<br />

neveiksmes un to, kā sagaidīsim Ziemassvētkus. Paldies<br />

vecākiem, ka vakarā pēc darba atradāt laiku, lai pabūtu<br />

skolā.<br />

Decembris – visgrūtākais – pirmo reizi visos mācību<br />

priekšmetos mums izliek vērtējumu semestrī ballēs. Ir arī<br />

Ziemassvētku laiks. Iededzām svecītes Adventes vainagā,<br />

gatavojamies klases eglītei. Paldies visiem, kas par mums<br />

rūpējas, atbalsta- vecākiem, skolotājiem, tehniskajiem<br />

darbiniekiem. Ja kaut kas nav izdevies, ceram, ka<br />

sapratīsiet- esam tikai piektklasnieki un mums vēl viss<br />

priekšā.<br />

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2010.gadu Jums<br />

un mums.<br />

Aigars, Juris, Fanija, Lauma, Līga, Ēriks, Uldis, Kristers un<br />

audzinātāja Elga<br />

2009./2010. m.g. 1.pusgads, Inta Pastare, izstrādātais materiāls projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”<br />

(Vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)


Šī gada 1.septembris mums, devītajiem, bija īpašs un<br />

pārmaiņām bagāts - cita klases audzinātāja, cita klases telpa,<br />

klāt pienāca jauni skolēni. Laiks tik ātri aizskrējis, un klāt<br />

jau 1.semestra noslēgums!<br />

Ko esam paveikuši un kā mums klājies Oktobrī<br />

tradicionāli bijām „jauno skolotāju” godā un vadījām<br />

mācību stundas. Novembrī bijām ekskursijā uz Rūjienu, kur<br />

uzzinājām vairāk par saldējuma gatavošanu, degustējām<br />

dažādu šķirņu saldējumu. Apskatījām gandrīz 200 gadus<br />

vecās Ķoņu dzirnavas, klausījāmies interesantu stāstījumu<br />

par dzirnavu vēsturi un darbu tajās.<br />

Cenšamies piedalīties skolas un pagasta pasākumos.<br />

Tur labi noder vairāku klases zēnu prasme spēlēt kādu<br />

mūzikas instrumentu. Interneta konkursā dabaszinībās un<br />

matemātikā savas zināšanas eksaminēja 7 skolēni Jānis,<br />

Ingars, Juris, Toms, Einārs, Raitis un es. Esam pārstāvējuši<br />

Birzgales skolu rajona bioloģijas olimpiādē.<br />

Daudzi mūsu klases skolēni ir atbildīgi un centīgi,<br />

tomēr varētu vēlēties vairāk nopietnības savstarpējās<br />

attiecībās un uzvedībā mācību stundās! Vēlu saviem<br />

klasesbiedriem to saprast un ar jaunu sparu tuvoties mērķim<br />

– skolas beigšanai pavasarī!<br />

Pārējiem skolēniem un skolotājiem vēlu mīļus, gaišus<br />

Ziemassvētkus un veiksmīgu 2010.gadu.<br />

Linards Kozlovskis 9.klase<br />

8. klases 2009./2010. mācību gada pirmā semestra<br />

pozitīvo un negatīvo domu atspoguļojums<br />

2009. mācību gada pirmo semestri esam aizvadījuši<br />

gan pozitīvās noskaņās, notikumos un domās, gan pa vidiņu<br />

aizķērušies kādi mazi nedarbiņi un niķīši. Esam izauguši,<br />

kļuvuši prātīgāki, bet līdz ar to arī patstāvīgāki un brīžiem<br />

iedomājamies, ka varam un spējam visu, ka varam niķoties<br />

un parādīt skolotājiem un vecākiem savus radziņus.<br />

Klases audzināšanas stundās, padiskutējot un<br />

aptaujājot klases skolēnus, ieguvu no viņiem ļoti daudz<br />

pozitīvu, kā arī pāris negatīvu domu un secinājumu par<br />

paveikto pirmajā semestrī. Lielākā daļa skolēnu ir sajūsmā<br />

par šī gada skolas vizuālo noformējumu. Kāds skolēns<br />

raksta: „Pirmajā septembrī, ienākot skolā, jutos ļoti pozitīvi<br />

pārsteigta. Pirmā stāva gaiteni rotāja brīnumskaists mākslas<br />

darbs. Skola bija sakopta, visapkārt ziedi, kompozīcijas un<br />

ārkārtīgi pozitīva gaisotne.” Skolēni ir sajūsmā par skolas<br />

160 gadu jubilejas absolventu salidojumu, kurš ieskandinājis<br />

un ienesis krāsainumu arī skolas sporta zālē. Vairāki skolēni<br />

raksta: „Neskatoties uz skolas vecumu, kurš ir visai<br />

ievērojams, skolas telpas un āriene ir labi saglabājusies, pat<br />

ļoti labi. Tas liecina par to, ka šeit strādā cilvēki, kuri prot<br />

rūpēties par savu darba vietu un tās apkārtni.” Pozitīvas<br />

frāzes izskanēja arī par jauniegādātajiem skapīšiem, jo nu ir<br />

drošības sajūta par savām mantām un mācību materiāliem.<br />

Skolēni ir apmierināti ar savu jauno klases telpu, rūpējas par<br />

to, izgrezno uz svētkiem un neļauj citiem tajā taisīt<br />

nekārtības. Apmierinātība izteikta arī par rīkotajiem<br />

pasākumiem skolā – Baltijas cirka izrādi, Mārtiņdienas<br />

tirdziņu, 5. klases iesvētībām un, protams, neizpaliek arī<br />

Ziemassvētku pasākumi, kuri sagādā jo īpaši lielu prieku.<br />

Bērni uzskata, ka skolas telpas šogad ir palikušas daudz<br />

siltākas un mājīgākas.<br />

Tā kā pirmā mācību semestra nobeigums sakrīt ar<br />

Adventes un Ziemassvētku laiku, nevienam nepatīk runāt<br />

par negatīvām lietām, tādēļ arī ne tik pozitīvo 8. klases<br />

skolēni savās pārdomās par aizvadīto semestri piemin<br />

samērā maz. Tomēr vairums skolēnu vienbalsīgi atzīst –<br />

skolēni pārāk daudz smēķē, neievēro skolas iekšējās<br />

kārtības noteikumus un brīžiem aizmirst kā jāizturas pret<br />

skolotājiem un pieaugušajiem. Nākamajā semestrī vajadzētu<br />

pastiprināti pievērst uzmanību tieši šai problēmai.<br />

Kā klases audzinātāja, samērā apmierināta ar bērnu<br />

darbu pirmajā semestrī. Protams, mācīties vienmēr var<br />

labāk! Uz 8. klasi tiešām var attiecināt frāzi – „Slinkum,<br />

slinkum, laid mani vaļā!”, bet klases kolektīvs šajā mācību<br />

gadā ir ievērojami satuvinājies. Nav arī disciplīnas<br />

problēmu un mācību stundās praktiski vienmēr skolēnu<br />

uzvedība ir normas robežās. Skolēniem nav problēmu ar<br />

skolas apmeklēšanu. Samērā daudz šogad ir skolēnu, kuri<br />

kavējuši mācību stundas slimības dēļ, bet arī šis faktors<br />

darbu, sekmes un mācību procesu spēcīgi nav ietekmējis.<br />

Par savu klases kolektīvu varu teikt pārsvarā tikai pozitīvus<br />

vārdus, jo mēs ticam un ceram, ka visu negatīvo Vecais<br />

gads paņems sev līdzi, un Jaunais gads nāks daudz<br />

prātīgāks, veiksmīgāks un čakluma, labu darbu piepildīts.<br />

8.klases audzinātāja Baiba<br />

8.klases meitenes gaida dāvanas<br />

Priecīgus visiem ziemassvētkus un<br />

veiksmīgu jauno gadu!<br />

Tiksimies skolā 2010.gada 6.janvārī!


samba, twister un aklais kurpnieks. Aizgājām arī uz<br />

diskotēku. Esam piedalījušies konkursā “Mans<br />

6.klase skaita dzejoļus un dzied dziesmiņas arī<br />

salatētim<br />

Daži domu graudi no 6.klases skolēnu izteikumiem:<br />

• Skolā jūtos labi, droši;<br />

• Patīk iet uz skolu, jo skolā ir daudz draugu,<br />

citreiz pat liekas, ka brīvlaiks ir par garu;<br />

• Klasē jūtos ļoti labi, ja Elvijs netraucētu stundas<br />

būtu vēl labāk;<br />

• Audzinātāja ir riktīgajā vietā;<br />

• Nevaru atrast kontaktu tikai ar diviem<br />

klasebiedriem;<br />

• Ar apvienoto klasi stundas kopā nepatīk, jo<br />

nevaram sporta un mūzikas stundās izpausties;<br />

• Dažreiz piektie sāk pirmie apsaukāties, bet<br />

vainīgie paliekam vienmēr mēs- vecākie.<br />

• Man neaptīk dežurēt kopā ar 5.klasi;<br />

Kur klejo manas domas<br />

Laiks Latvijā ir ļoti smags. Daudziem cilvēkiem<br />

nav darba un iztikas līdzekļu. Dzīvokļos nav pienācīgas<br />

apkures. Valsts ekonomika strauji grimst. Šīs ir tikai<br />

dažas tēmas, kur aizceļo manas domas.<br />

Tās klejo visdažādākajās vietās: lido līdz Saulei<br />

un kosmosā, uzbrauc Eifeļa tornī un nirst visdziļākajos<br />

okeānos. Es domāju par skolu, par atzīmēm, par<br />

draugiem. Dažreiz domas aizceļo tālu pagātnē un<br />

cenšas uzzināt manas ģimenes radurakstus. Tās liek<br />

lasīt grāmatas, un informācija ieiet manās domās.<br />

Tuvojas Ziemassvētki - baltais laiks. Domāju, kā<br />

pārsteigt savu ģimeni ar dāvanām. Jaunajā gadā manas<br />

domas aizlido kopā ar salūtraķetēm. Domāju par<br />

lietām, kuras man patiktu, un to domā arī citi. Daudzi<br />

cilvēki nesaprot, ka patīkamas lietas nevar nopirkt par<br />

naudu. Šīs lietas ir tava ģimene, tavi draugi un izjūtas.<br />

Novēlu pasaules iedzīvotājiem tikt pāri šim<br />

grūtajam laikam, atrast savus lielākos dārgumus – droši<br />

vien jūs zināt, kas tie ir!<br />

Zigurds Teikmanis 6.klase<br />

Kādi notikumi bijuši mūsu 4.klasē<br />

Mēs esam gudri un vienmēr domājam, ko darām.<br />

Klases vakaram izdomājām nosaukumu “Cepuru<br />

vakars”. Klases vakarā spēlējām dažādas spēles-<br />

Skolas Ziemsvētku atklātnītes modeles -<br />

4.klases meitenes<br />

Ziemassvētku prieks”, un Sindija Puišele ieguva<br />

3.vietu. Konkursā piedalījās arī Alise Petrova un<br />

Kristīne Cera. Mēs lepojamies ar savu klasi. Kad ir<br />

svētki, rotājam telpu, jo tas ir interesanti. Septembrī<br />

devāmies pārgājienā uz Anniņas tantes karjeru piknikā.<br />

Mums patīk piedalīties pašdarbībā – dejošanā, korī un<br />

teātrī. Ziemassvētkos:<br />

Novēlam jums laimi, prieku,<br />

Otram labu izdarīt,<br />

Veikt ar cieņu katru darbu,<br />

Ērmīgs, lai tas nesanāk!<br />

Laimīte un prieks, lai līdzās,<br />

Ēna ļaunā projām iet.<br />

Jaunais gads un viņa darbi<br />

Mums ik dienas prieku dod,<br />

Smaidot svētkus sagaidot!<br />

4.klases skolēni<br />

Sniegs ir kā pasaules mētelis,<br />

Izskatās – pasaule priecājas.<br />

Mūsu ziemas prieks ir sniegā –<br />

Balts kā kaķis, skaists kā varavīksne!<br />

Jo skaistāks ir koks,<br />

Jo baltāka pasaule.<br />

Zaru liekums ir dvēseles māja,<br />

Vieta, kur atpūsties mums.<br />

Staltais koks zina visu –<br />

Visu, ko uzticam viņam...<br />

Viss pasaulē skaists.<br />

Lai ko tu darītu,<br />

Pasaule tevi mīl.<br />

Slikti ir nemīlēt sevi un citus...<br />

Dmitrijs 8.klase


7.klasē ir radoši un aktīvi skolēni – viņi dzied, muzicē,<br />

sporto. Protams, varētu vēlēties gan lielāku centību mācībās,<br />

gan labāku uzvedību stundās. Uzskatīsim, ka vainojams<br />

pusaudžu vecums!<br />

Augustā Kitija un Kristīne piedalījās konkursā<br />

„Dziesma manai paaudzei” Aizkrauklē. Pretendentu daudz,<br />

bet uz skatuves tiek daži. Biju priecīga par savām meitenēm,<br />

kuras kopā ar skolotāju Sandru Siliņu nerima dziedāt pat<br />

vasarā!<br />

1.septembrī meiteņu balsis ieskandināja mācību<br />

gada sākumu. Viņas dziedāja arī skolas 160 gadu jubilejas<br />

pasākumā un Latvijas 91.dzimšanas dienai veltītajā koncertā<br />

un skolas svinīgajā līnijā. Un pavisam nesen, 19.decembrī,<br />

tautas nama atklāšanas koncertā, apguvušas jaunas dziesmas,<br />

meitenes atkal aizkustināja sirdis! Patīkami, ka, organizējot<br />

kādu pasākumu, vienmēr varu paļauties uz skolotāju Sandru<br />

un 7.klases vokālo ansambli!<br />

Baiba visu vasaru centīgi strādāja pie konkursa darba<br />

„Pasaku tēvam Ansim Lerhim-Puškaitim 150” un septembrī<br />

tika uzaicināta uz noslēguma pasākumu Latviešu biedrības<br />

namā Rīgā. Dzejas dienu ietvaros notikušajā pēcpusdienā<br />

Ķegumā savus pašsacerētos dzejoļus lasīja 7.klases meitenes<br />

Baiba un Kristīne.<br />

Visiem patika rudens pārgājiens 14.septembrī. Gājām<br />

aptuveni 10km līdz Daugavai, kur ļoti gleznainā vietā upes<br />

krastā dzīvo Mārcis. Viņš mežā izgatavojis īpatnējas šūpoles<br />

– Tarzānu, kā teica meitenes. Laisties ar virvi pāri kraujai<br />

izmēģināja visi! Protams, kā jau pie upes, notika arī<br />

„copēšana”, ugunskura kurināšana, desiņu cepšana, jautras<br />

spēles un draudzēšanās! Paldies Mārcim un viņa tētim par<br />

tēju un lielo cepumu trauku! Pārgājiens, septītoprāt, ļoti<br />

satuvināja klasesbiedrus – zēni, kuri citkārt stundās ir<br />

nejauki, ārpus skolas bija interesanti, atsaucīgi un draudzīgi!<br />

Man patika, ka Skolotāju dienas apsveikuma dziesmā<br />

meitenes bija iesaistījušas arī zēnus, ka Baltijas cirka grupas<br />

izrādes laikā kopā ar citiem skolēniem jauki sevi prezentēja<br />

Lāsma un Dāvis!<br />

Skolēnu domes pārstāves pie Ziemassvētku pasta<br />

Vokālā ansambļa meitenes- Lolita, Linda, Lāsma,<br />

Kristīne, Juliāna (klāt nav Baibas un Kitijas) ar<br />

dziesmām sveic skolas čaklākos mācībās un darbā.<br />

Esmu priecīga, ka manējie kļuvuši ļoti patstāvīgi, organizējot kādu klases vakaru vai pasākumu, ka viņi bez<br />

manas palīdzības izdomāja interesantas spēles – pārbaudes piektajiem „iesvētībās”! Lepojos ar Mārtiņdienas tirdziņa<br />

dalībniekiem, kuri katru gadu kaut ko garšīgu pagatavo – ar Ēriku, Lāsmu, Kristīni, Baibu, Kitiju!<br />

Gandarījumu sagādāja tā vienotības izjūta, ko baudījām, aizdedzinot svecītes Lāčplēša dienā baznīckalnā un<br />

pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.<br />

Jauki, ka zēni neatteica palīdzību klases Ziemassvētku rotāšanā! Vienīgi – es ļoti ceru, ka vairākiem mūsu<br />

puišiem rūķītis paliks zem eglītes labu gribu un apņemšanos, centību un rūpību gan mācībās, gan uzvedībā!<br />

Vēlu saviem klases bērniem un vecākiem sirdsmīļus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2010.gadu!<br />

Klases audzinātāja Vita<br />

Rīgas Purvciema amatu skola uzņem personas pēc pamatizglītības ieguves sekojošās<br />

specialitātēs:<br />

• Interjera noformētājs (2 grupas)<br />

• Apģērbu dizaina speciālists<br />

• Tērpu stila speciālists<br />

• Šūto iztrādājumu izgatavotājs<br />

• Viesmīlības pakalpojumu speciālists<br />

Iestājpārbaudījumi<br />

• ZĪMĒŠANĀ<br />

• KOMPOZĪCIJĀ<br />

• PROFESIONĀLĀS IEVIRZES TESTS/ PĀRUNAS vai<br />

• PĀRBAUDES DARBS<br />

Par iestājpārbaudījumiem un citu informāciju par skolu uzzināsi apmeklējot mājas lapu<br />

www.rpas.lv/


Matemātikas<br />

olimpiādes rezultāti<br />

Izcilākie matemātiķi skolā<br />

Top-19<br />

1. Kristīne Ķibilde<br />

2. Baiba Kauliņa<br />

3. Andris Vilčuks<br />

4. Sindija Puišele<br />

5. Kitija Kreicmane<br />

6. Zigurds Teikmanis<br />

7. Ēriks Lielmežs<br />

8. Aigars Jēkabsons<br />

9. Kristers Lielmežs<br />

10. Kristīne Cera<br />

11. Juris Tretjakovs<br />

12. Jānis Martinovs<br />

13. Ervīns Zods<br />

14. Diāna Bužinska<br />

15. Lolita Kozlova<br />

16. Līga Bērziņa<br />

17. Nils Čaks- Šekmanis<br />

18. Dārta Lapa<br />

19. Raitis Lazdiņš<br />

“Uzdevumu risināšana ir kā<br />

māksla, ko tā pat kā klavierspēli,<br />

peldēšanu vai slēpošanu var<br />

apgūt tikai ar nemitīgu<br />

vingrināšanos”<br />

Ungāru matemātiķa G.Poija<br />

viedoklim<br />

pievienojas<br />

matemātikas skolotāja Valija<br />

Skuja un novēl skolēniem turpināt<br />

attīstīt un pilnveidot savas<br />

risināšanas prasmes, censties būt<br />

matemātikas stundās uzmanīgiem<br />

un neatlaidīgiem!<br />

Birzgales pamatskolas pedagoģiskās<br />

padomes sēdes lēmumi<br />

<strong>2009.gada</strong> 18.decembrī:<br />

I Ieteikt pateicību par augstiem mācību sasniegumiem:<br />

1. Klāvu Kozlovu<br />

2. Ričardu Ķibildu<br />

3. Kristiānu Tretjakovu<br />

4. Maiklu Nazarovu<br />

5. Sindiju Puišeli<br />

6. Zigurdu Teikmani<br />

II Ieteikt pateicību par augstiem un labiem mācību<br />

sasniegumiem:<br />

1. Markusu Nazarovu<br />

2. Haraldu Puķi<br />

3. Raivi Gudraisi<br />

4. Hariju Puduli<br />

5. Rihardu Pastaru<br />

6. Dāvidu Šķeltiņu<br />

7. Leldi Braunšteinu<br />

8. Jāni Kauliņu<br />

9. Jūliju Māliņu<br />

10. Niku Niedru<br />

11. Sintiju Priedīti<br />

12. Kristīni Ceru<br />

13. Kristeru Lielmežu<br />

14. Brendu Veiskati<br />

15. Andri Vilčuku<br />

16. Aigaru Jēkabsonu<br />

17. Aivi Petrovski<br />

18. Armandu Rižu<br />

19. Baibu Kauliņu<br />

20. Kitiju Kreicmani<br />

21. Ediju Mincānu<br />

22. Ivaru Dobrenkovu<br />

23. Eināru Hamrihu<br />

24. Ingaru Ivanovski<br />

25. Juri Klimani<br />

26. Linardu Kozlovski<br />

27. Raiti Lazdiņu<br />

28. Jāni Martinovu<br />

III Izteikt pateicību par apzinīgu skolas apmeklēšanu,<br />

nenokavējot nevienu dienu:<br />

1. Ingaram Ivanovskim<br />

2. Dārtai Lapai<br />

3. Edijam Mincānam<br />

4. Ivaram Dobrenkovam<br />

5. Baibai Kauliņai<br />

6. Ērikam Lielmežam<br />

7. Aivim Petrovskim<br />

8. Armandam Rižam<br />

9. Edgaram Seņiņecam<br />

10. Fanijai Rubinai<br />

11. Kristīnei Cerai<br />

12. Signei Narnickai<br />

13. Sindijai Puišelei<br />

14. Jānim Kauliņam<br />

15. Jānis Zeinvaldam<br />

16. Elīnai Kovaļonokai<br />

IV Izteikt pateicību Linardam Kozlovskim par skolas<br />

goda aizstāvēšanu bioloģijas olimpiādē.<br />

V Izteikt atzinību Kristīnei Ķibildei, Baibai Kauliņai,<br />

Andrim Vilčukam par augstiem rezultātiem skolas<br />

matemātikas olimpiādē.<br />

VI Izteikt atzinību Sindijai Puišeli, Alisei Petrovai,<br />

Kristīnei Cerai, Jānim Kauliņam un Tatjanai<br />

Potjomkinai veiksmīgu staru Fazer izslidinātajā<br />

zīmējumu konkursā “Mans Ziemassvētku prieks”.<br />

VII Izteikt atzinību Baibai Kauliņai par veiksmīgu<br />

piedalīšanos konkursā „Pasaku tēvam Ansim Lerhim-<br />

Puškaitim 150”<br />

VIII Izteikt atzinību Kristeram Rubinam par<br />

sasniegumiem sportā.<br />

Paldies Birzgales pagasta pārvaldei un Ķeguma novada Domei par Ziemassvētku pārsteigumiem visu<br />

klašu skolēniem un atbalstu balvu sponsorēšanai skolēniem, kuriem izteiktas pateicības.<br />

Skolēni un skolotāji

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!