12.02.2015 Views

Janvāris - Birzgales pagasts

Janvāris - Birzgales pagasts

Janvāris - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums 2012.gada 11.janvāris Nr.204<br />

Kāds biji - 2011<br />

Pagasta pārvalde<br />

Gads pagājis spraigs ar dažādiem<br />

notikumiem.<br />

Biedrība „SK Birzgale” realizējusi<br />

projektu „<strong>Birzgales</strong> sporta laukuma atjaunošana”.<br />

Izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas,<br />

rekonstruēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija.<br />

Rūķu parks ticis pie jaunas estrādes, bibliotēka<br />

beidzot pārcēlusies uz jaunām, siltām telpām<br />

bijušajā mežniecības mājā. Veiksmīgi<br />

norisinājušās tradicionālās makšķernieku<br />

sacensības „<strong>Birzgales</strong> karpa”. Mūsu Aigars<br />

Apinis izcīnījis divas zelta medaļas Pasaules<br />

čempionātā Kristčērčā. Atremontēta kapliča<br />

Kalna muižas kapos. Realizētas talkas Rūķu parkā<br />

un ābeļdārzā. Šogad saremontēti ceļi un mainītas<br />

caurtekas posmos: Zeltiņi-Ezermalas;<br />

Ziemeļnieki-Ātiņi; Gāguļi-Peņķi; Lāčplēsis-<br />

Vinnesti; Kalna Muguri –Kārkliņi; Vīzentāli –<br />

Pilskalni; Irbītes – Linde.<br />

P.Kotāns<br />

Tautas nams<br />

„Ar dziesmu un deju pa dzīvi ejot” tā varētu teikt par <strong>Birzgales</strong> Tautas namu. 2011.gads Tautas namā ir bijis bagātīgs. Visu gadu<br />

cītīgi ir darbojušies seši pašdarbības kolektīvi, kuri piedalījušies reģionu skatēs un ar savu darbu ir sasnieguši labus rezultātus. Kolektīvi<br />

pārstāvēja Birzgali arī reģionālajos un novada organizētajos pasākumos: sieviešu koris „Pērles” dziedāja gan Dundagā, gan Alūksnē, gan<br />

Ķegumā un Mežaparka lielajā estrādē koncertā „Meistars. Dziesma. Leģenda”, savukārt „Dejotprieks” piedalījās Ķegumā, Aizkrauklē<br />

Lauberē un Lielvārdē sadancošanās koncertos, bet pūtēju orķestris ar saviem skaņdarbiem pieskandināja Smilteni Ķegumu, Madlienu, Juglu,<br />

dāmu deju kolektīvs „Visma” mūs priecēja gan <strong>Birzgales</strong>, gan Ķeguma organizētajos pasākumos, jauktais vokālais ansamblis „Tikai tā” ar<br />

savām skanīgajām balsīm ir pieskandinājis ne tikai Latviju, bet arī kaimiņvalsti Lietuvu, bet savukārt amatierteātris ar izrādi „Ļaujies un<br />

viss” ir apbraukājis gan tuvākos, gan tālākos <strong>Birzgales</strong> pagasta kaimiņus. Kā arī neviens koncerts nenotiek Birzgalē bez visiem šiem<br />

kolektīviem.<br />

Tautas namā ir izveidojušies tradicionāli pasākumi, bez kuriem liekas, ka nu vairs nevar iztikt. Tie ir: ģimeņu dienas pasākums<br />

„Mēs esam viens otram”, Lieldienu pasākums, vokālās mūzikas koncerti, Līgo vakars „Rūķu” parkā, Latvijas Republikas proklamēšanas<br />

gadadienas koncerts, piemiņas brīdis pie Stendera pieminekļa, Ziemassvētku pasākumi un vēl daudzi citi. Cītīgi esam apmeklējuši teātrus<br />

Rīgā. Pirmo reizi Birzgalē notika bijušā Ogres rajona amatierteātru skate, kur birzgalieši divas dienas varēja skatīties sev tīkamu izrādi.<br />

Paldies visiem pašdarbniekiem, birzgaliešiem par lielo pasākumu atbalstu un apmeklētību!<br />

Tautas nama vadītāja R.Reinsone<br />

Pamatskola<br />

Gads pagājis ar saviem priekiem un rūpēm. Iesācies Jaunais 2012.gads, kurš noteikti visiem mums būs labāks, bagātāks un<br />

laimīgāks. Pagājušā gadā mūsu skolu beidza 13 absolventi, kuri turpina pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas un prasmes<br />

profesionālajās un vispārizglītojošās skolās. Skolas gaitas uzsākuši 8 pirmklasnieki un veiksmīgi pabeiguši 1.mācību semestri. Vasaras<br />

brīvlaikā meiteņu mājturības kabinets tika aprīkots ar nepieciešamajām iekārtām – iebūvējamo virtuves stūrīti un ledusskapi.<br />

Ziemas mēnešos notika gan skolas, gan novadu mācību priekšmetu olimpiādes un dažādi konkursi. Apmeklējām arī gadskārtējo<br />

izstādi „Skola 2011” Ķīpsalā. Skolā tika realizēts projekts par atkritumu šķirošanu un otrreizējo izejvielu pārstrādi.<br />

Pavasarī visi pašdarbības kolektīvi – kori, deju kolektīvi, ansambļi, pūtēju orķestris un dramatiskais kolektīvs rādīja labus<br />

sasniegumus skatēs. Piedalījāmies Lielajā talkā, kā arī pagasta sakopšanas talkās. 28.maijā Birzgale kļuva klusa un mierīga, sabiedrības<br />

aktīvākā daļa bija aizņemta vismaz trijos pasākumos vienlaicīgi – Ķeguma novada svētkos, deju svētkos Jēkabpilī un ZZ čempionāta finālā<br />

Rīgā. Tika realizēts arī CSDD projekts par velosipēda vadītāja apliecības iegūšanu.<br />

Rudens sezonu aktīvi uzsāka skolotāji – augustā 17.starpnovadu (bijušā Ogres rajona) skolotāju sporta spēlēs izcīnījām 2.vietu.<br />

Septembrī norisinājās gadskārtējie zīmējumu konkursi, dzejas dienas, pārgājieni un izstādes. 30.septembra Olimpiskajā dienā piedalījās arī<br />

daudzkārtējais pasaules un Paraolimpiskais čempions Aigars Apinis. Pirmo reizi skolā tika organizēta pasaules valodu diena ar skolas<br />

absolventu piedalīšanos. Visu izglītības iestāžu darbinieki oktobra sākumā devās ekskursijā uz Latgali. Tika realizēts projekts par velosipēdu<br />

novietnes ierīkošanu pie skolas. 5. un 6.klases skolēni konkursā „Mans mazais pārgājiens” izcīnīja 2.vietu Latvijā un piedalījās noslēguma<br />

pasākumā Mežaparkā. Pedagogi piedalījās projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.<br />

Paldies visiem, kuri neaizmirst skolu! /turpinājums 2.lpp./<br />

Skolas direktors V.Pastars


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.204 2012.gada 11. janvāris 2<br />

Dzimtsarakstu nodaļa<br />

2011.gadā Ķeguma novada <strong>Birzgales</strong> dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 11 jaundzimušie (2010.gadā- 10), no tiem 6 zēni un 5<br />

meitenes. Diemžēl tikai 2 bērniņi dzimuši vecāku reģistrētā laulībā un 7 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu. 2011.gadā<br />

reģistrēti 23 miršanas gadījumi (2010.gadā - 21). No aizsaulē aizgājušiem 13 vīrieši un 10 sievietes. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 5<br />

laulības.<br />

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Artihoviča<br />

<strong>Birzgales</strong> mūzikas skola<br />

Darbs, darbs, darbs un tikai pēc tam sasniegumi vai iespēja piedalīties koncertos.<br />

Kā jau visus gadus, arī šogad klavieru nodaļas aktivitātes pedagogu Sandras Siliņas, Mairas Līdumas un Aleksandra Dribasa<br />

aizgādībā atkal ir pelnījušas atzinību. Bez tradicionālajiem pedagogu semestru beigu koncertiem vēl audzēkņi savu prasmi ir rādījuši<br />

dažādās Latvijas vietās.<br />

Zigurds Teikmanis un Kristīne Ķibilde 19.janvārī Ķekavā atskaņoja klavieru standartu programmu. 30.martā Laura Kozlova<br />

mēroja ceļu uz Dobeli, lai piedalītos 8.klašu pianistu festivālā ,,Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot’’. 16.aprīlī Lelde Braunšteina,<br />

izcīnot III vietu, bet Sindija Puišele, iegūstot Atzinības rakstu, veiksmīgi startēja J.Graubiņa jauno pianistu konkursā Līvānos. Toties<br />

Sindija Bramane, 3.decembrī, iegūstot Atzinības rakstu, ar savu klavierspēli priecēja VIII P. Čaikovska Starptautiskā jauno pianistu<br />

konkursa klausītājus Koknesē. 5. novembrī mūsu jaunie pianisti: Sindija Bramane, Lelde Braunšteina, Haralds Puķe, Klāvs Kozlovs<br />

un Zigurds Teikmanis koncertēja Ogres mūzikas skolā festivālā ,,Baltais – melnais”, kurā gan iepriecināja ar savu spēli citus, gan bija<br />

klausītāji Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada jaunajiem māksliniekiem.<br />

Pūtēju nodaļas darbs vainagojies gan ar solo sasniegumiem semestru noslēgumu koncertos (Lindas Ivanovas, Līgas<br />

Paukštes, Laimoņa Paukštes audzēkņu koncertos), gan konkursos (Aivis Petrovskis II Brass konkursā Latvijas Mūzikas akadēmijā<br />

Rīgā 6.aprīlī), gan pūtēju orķestra plašu darbību. Pūtēju orķestris šogad koncertējis Rīgā, Salaspilī, Ogrē, Lielvārdē, Ikšķilē,<br />

Madlienā, Smiltenē un vairakkārt Ķegumā , kā arī savās mājās Birzgalē. Viens no svarīgākajiem 2011. gada notikumiem bija 19.<br />

februārī notikušais pūtēju orķestra ,,Birzgale” 30 gadu jubilejas pasākums. (Diriģents Laimonis Paukšte orķestri vada jau 24.sezonu.)<br />

Tajā blakus lielajiem puišiem un meitenēm, kuri piedalījās koncertā un arī deju mūzikas atskaņošanā, piedalījās šobrīd tikko pirmās<br />

notis apguvušie jaunieši – nākamā pamatsastāva dalībnieki. Jaunā paaudze, veiksmīgi startējot Rīgas reģiona skatē 5.martā, izcīnīja I<br />

vietu. Toties 21.maijā, jau kopā ar Ķeguma filiāles jaunajiem pūtējiem, veiksmīgi piedalījās II Starptautiskajā jauniešu pūtēju<br />

orķestru konkursā Ventspilī.<br />

Līga Paukšte<br />

<strong>Birzgales</strong> muzejs „Rūķi”<br />

Aizvadītais gads muzejā iezīmējies ar jau aizsākto tradīciju nostiprināšanos. Meteņos gatavotās maskas iepriecināja gan PII<br />

„Birztaliņa”, gan pamatskolas audzēkņus un vairākiem deva iespēju pabūt pat XII starptautiskajā Masku kultūras festivālā. Muzeju<br />

nakti atzīmējām ceturto gadu – vēsajā maija novakarē birzgaliešiem muzicēja, bērnus rotaļās aicināja viena no Latvijas labākajām<br />

folkloras grupām – „Laiva”. Gandarījums par to, ka veidojas neliela, bet darbīga muzeja draugu kopa, kas atbalsta Starptautiskās<br />

teātra dienas pasākumu, vij vainagus Jāņiem, kopīgi svin Andreja Pumpura dzimšanas un vārda dienas.<br />

Paldies birzgaliešiem, kuri papildināja muzeja krājumu ar interesantiem materiāliem – kartēm, senām fotogrāfijām,<br />

kādreizējo kolhozu zīmogiem, 20.gadsimta 50.gadu elektroierīcēm, traukiem. Lai arī turpmāk, kad jūs apciemo draugi, atrodat laiku<br />

atnākt uz „Rūķiem” kā to aizvadītajā vasarā visai atraktīvi izdarīja Skaidrīte Okmane.<br />

Ceru uz jūsu izpratni par pasākumiem, ko esam veikuši un 2012.gadā vēlamies turpināt muzeja apkārtnes labiekārtošanā – veco ābeļu<br />

„saglābšanā”, masīvkoka mēbeļu un pasaku tēlu veidošanā no nozāģēto koku dižajiem stumbriem. 2011.gadā, vadot ekskursijas<br />

nācās runāt gan latviski un krieviski, gan arī angliski, lai par Daugavas kreisā krasta vēsturi pastāstītu vairāk nekā 500 muzeja<br />

viesiem.<br />

D.Melnūdre<br />

VPII „Birztaliņa”<br />

Pirmsskolā „Birztaliņa” aizgājušais gads bija<br />

dāvanām pārbagāts:<br />

• atvērta diennakts grupiņa,<br />

• realizēti divi projekti- zīmēšanas pulciņa<br />

izveidošanā un dabaszinību un mājturības<br />

centra izveidošanā,<br />

• saņemti līdzekļi rotaļlietu iegādei,<br />

• skolotājas veiksmīgi iesaistījās ESF<br />

projektos,<br />

• Ziemassvētku priekšvakarā saņēmām jaunu<br />

veļas mašīnu.<br />

Paldies visiem, kas palīdzēja, atbalstīja un saprata.<br />

Joprojām tika ”siltināts” bērnudārzs....nu jau visiem<br />

logiem priekšā ir pieliktas siltumnīcu plēves. Kā<br />

vienmēr apkalpojām bēru un citus mielastus, kā<br />

parasti laukumu nojumēs tīņi un jaunieši aktīvi<br />

atpūtās...un pēc tam sētnieces darbs vienmēr bija<br />

nodrošināts. Labprāt ievietotu bildes, bet baidos, ka<br />

atkal avīzē nepietiks vietas.<br />

Paldies, ka Jūs visi esat!<br />

Anita Skosa pirmsskolas „Birztaliņa” vadītāja


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.204 2012.gada 11. janvāris 3<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Policijas ziņas<br />

Decembrī saņemta informācija, ka 17.septembrī konstatēts: kādas garāžas durvīm <strong>Birzgales</strong> pagastā sabojāta piekaramā<br />

atslēga. Minētā informācija pievienota jau iepriekš uzsāktajam kriminālprocesam. Saņemta arī informācija, ka 17.septembrī<br />

konstatēts: Birzgalē, uzlaužot durvis, no kādas garāžas nozagtas mantas. Policija noskaidro notikušā apstākļus.<br />

Decembrī saņemta arī informācija, ka 23.novembrī mācību iestādē Birzgalē, Skolas ielā, fiziski ietekmēta 2001.gadā<br />

dzimusī I.<br />

8.decembrī konstatēts: kādās mājās <strong>Birzgales</strong> pagastā sabojāts elektrosadales skapis.<br />

10.decembrī konstatēts: kādās mājās <strong>Birzgales</strong> pagastā, atlaužot šķūnīša sienas dēļus, no traktora bākas nolieti 50 litri<br />

dīzeļdegvielas.<br />

13.decembrī konstatēts, ka <strong>Birzgales</strong> pagastā, meža 287.kvartālā, nozagti aptuveni četri<br />

kubikmetri tehnoloģiskās malkas. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1991.gadā dzimušo<br />

E. Uzsākts kriminālprocess.<br />

14.decembrī konstatēts, ka <strong>Birzgales</strong> pagastā no degvielas tvertnes nozagti 750 litri<br />

degvielas. Uzsākts kriminālprocess.<br />

23.decembrī mežmalā <strong>Birzgales</strong> pagastā bez vardarbīgas nāves pazīmēm atrasts miris<br />

1964.gadā dzimušais I.<br />

31.decembrī <strong>Birzgales</strong> pagastā 1958.gadā dzimušajam A. nozagti dokumenti.<br />

1.janvārī kādās mājās <strong>Birzgales</strong> pagastā radies strīds starp 1959.gadā dzimušo A. un viņas znotu.<br />

Gadi skrien projām aiz gada<br />

Tā sakrājies vesels mūžs<br />

Kā ābeles kupenās baltās<br />

Bet vēji jau ziedlapās pūš.<br />

Tās ieķeras matos kā sarma<br />

Bet mūs tā neaizskar<br />

Mums rokas čaklas vēl darbā<br />

Un sirdis vēl mīlēt var.<br />

Ilze Bartaševica<br />

„Labas tradīcijas dzīvo”<br />

<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong> ir bagāts ar tradīcijām. Jau 18.gadu Ziemas saulgriežu laikā tautas<br />

nams pulcē pensionārus un invalīdus uz Ziemassvētku pasākumu. Šogad mums koncertu<br />

sniedza mazie rūķīši no bērnudārza „Birztaliņa” skolotāja Inese Martinova, pamatskolas<br />

ansambļi „Sapnis” un „Sapnītis” un mūzikas skolas audzēknes Lelde Braunšteina, Sindija<br />

Bramane, skolotāja Sandra Siliņa, Līgas Paukštes audzēkņu flautu trio un virtuozais Jūlijas<br />

Kokinas un koncertmeistara Aleksandra Dribasa sniegums, Laimoņa Paukštes trompešu trio.<br />

Raitā deju solī visus iekustināja 1.-4. klašu deju kolektīvs Mārītes Petrovskas vadībā. Veselību,<br />

izturību un laimi novēlēja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un<br />

izpilddirektora vietnieks Pāvels Kotāns. Pēc koncerta ar mūziku un anekdotēm jautrību<br />

nodrošināja muzikants Andris.<br />

Vislielāko paldies pensionāru un invalīdu vārdā par bagātīgi klātajiem galdiem gribas teikt: Agrim Križanovskim, Līgai un<br />

Andrim Baložiem, Skaidrītei un Kārlim Okmaņiem un Raimondam Okmanim, mūsu meitenēm „rūķīšiem” – Vijai Arājai, Agnesei<br />

Putānei, Ritai Reinsonei, Vijai Bezzubovai, Mārītei Artihovičai, Ivetai Ķepiņai, Sarmītei Pikaļevai. Liels paldies mūsu tautas nama<br />

vadītājai par jauku pasākumu organizēšanu.<br />

Gribas novēlēt, lai labas tradīcijas dzīvo.<br />

Ilze Bartaševica<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas labākie skolēni 1.<br />

mācību semestrī<br />

Atzinības rakstus un balvas par labu darbu pirmajā mācību pusgadā saņēma<br />

sekojoši pamatskolas skolēni:<br />

• Par augstiem mācību sasniegumiem – 1.klases skolēni Marats Gopers, Laura<br />

Millere un Andrejs Safonovs, 9.klases skolniece Kristīne Ķibilde;<br />

• Par augstiem un optimāliem mācību sasniegumiem – 5.klases skolniece Lelde<br />

Braunšteina, 6.klases skolniece Sindija Puišele un 9.klases skolniece Baiba<br />

Kauliņa.<br />

• Par optimāliem mācību sasniegumiem – 1.klases skolēni Tomass Timma, Ketija Niedra, 2.klases skolēni Sindija Bramane,<br />

Megija Māliņa, Madara Putāne, Atis Križanovskis, Armands Romanovskis, 3.klases skolēni Maikls Nazarovs,<br />

Markuss Nazarovs, Haralds Puķe, Kristiāna Tretjakova, 4.klases skolēni Daiga Kārkliņa, Rihards Pastars, Harijs<br />

Pudulis, Dāvids Šķeltiņš, 5.klases skolēni Niks Niedra, Sintija Priedīte, 6.klases skolēni Kristīne Cera, Kristers<br />

Lielmežs, Juliāns Šķeltiņš, Andris Vilčuks, 7.klases skolnieks Aigars Jēkabsons un 9.klases skolniece Kitija Kreicmane.<br />

• Par piedalīšanos bioloģijas olimpiādē – 9.klases skolnieces Baiba Kauliņa un Kristīne Ķibilde.<br />

• Par veiksmīgu startu dabaszinību konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc” – 9.klases skolēni Ēriks Lielmežs, Baiba Kauliņa,<br />

Lāsma Pētersone un Kitija Kreicmane.<br />

• Par iegūto 1.vietu dabazinību konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc” – 9.klases skolniece Kristīne Ķibilde.<br />

• Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Lakstīgalas” – 3.klases skolēni Kristiāna Tretjakova, Klāvs Kozlovs, Markuss<br />

Nazarovs, Ričijs Cīrulis, 4.klases skolēni Daiga Kārkliņa un Harijs Pudulis.<br />

• Par izcīnīto 2.vietu Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” – 5.klases un 6.klases skolēni.<br />

Inta Pastare


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 204 2012.gada 11. janvāris 4<br />

Sveicam birzgaliešus – Ķeguma novada darbinieku<br />

2011.gada titula ieguvējus nominācijās:<br />

DARBA RŪĶIS<br />

Konstantīns Žoids – komunālās saimniecības vadītājs<br />

CĪNĪTĀJS<br />

Ingrīda Puišele – pirmsskolas „Birztaliņa” skolotāja<br />

Valija Skuja – pamatskolas skolotāja<br />

KOLEKTĪVA DVĒSELE<br />

Rita Reinsone – tautas nama vadītāja<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta pārvaldes ēkā var saņemt<br />

bezmaksas pārtikas pakas.<br />

Iepriekš sazināties pa tālruni 22475633 – Alda<br />

<strong>Birzgales</strong> bibliotēkas telpās varat apskatīt pirmsskolas<br />

„Birztaliņa” bērnu zīmējumus<br />

11. februārī plkst. 22:00 Tautas namā<br />

Valentīndienas balle kopā ar muzikantu<br />

Ēriku Smaļķi<br />

Ieejas maksa līdz plkst. 23 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls.<br />

Pamatskolas skolēniem ieeja tikai ar VECĀKIEM!!!<br />

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 10. februārim pa tālruni 29424612<br />

No Tevis tik daudz bija ko gūt.<br />

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,<br />

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...<br />

Skumju brīdī esan kopā ar Mariku, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.<br />

Skolas kolektīvs<br />

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,<br />

Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.<br />

/Ā.Elksne/<br />

Skumju brīdī, atvadoties no vectēva, esam kopā ar Ēriku un viņa<br />

tuviniekiem.<br />

7.klases skolēni, audzinātāja, vecāki<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Caur pirkstiem smiltis birst,<br />

Viss aiziet projām, irst –<br />

Vējš, ziedu smaržas, glāsts,<br />

Tā beidzas katras dzīves stāsts.<br />

Lazda Laimonis (1938)<br />

Kreicmane Tamāra (1927)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem<br />

Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus...<br />

Lai izdodas atklāt un izmantot tos!<br />

Lai domu spārni, smalki kā zīds,<br />

Nes vienmēr uz varavīksni!<br />

Lai allaž uz pleca saules pilns rīts<br />

Vērš nedienu zeltainā drīksnā.<br />

Sveicam visus JANVĀRA jubilārus,<br />

īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:<br />

Pilngadniekus<br />

Hamrihu Eināru<br />

Lapu Dārtu<br />

50 Lazdu Ēriku<br />

Lazdu Normundu<br />

De Haan Andries<br />

55 Leiņu Jāni<br />

Strazdiņu Ilzi<br />

Vītolu Vizmu<br />

60 Altmani Intu<br />

Skābarnieku Rūdolfu<br />

65 Sorokinu Jevgēniju<br />

70 Hunčaku Veru<br />

Teperi Andri<br />

75 Bērtuli Dzintru<br />

80 Nagli Valentīnu<br />

82 Balašovu Viktoru<br />

84 Buži Veltu<br />

85 Ozolu Emmu<br />

92 Drātnieci Alisi<br />

Ķeguma novada Domes kausa<br />

2011/2012. gada izcīņas zolītē 3.posms<br />

notiks Bārbeles Tautas namā 14.<br />

janvārī.<br />

Reģistrācija no plkst. 8.30 -9.00<br />

T: Uldis 26541630<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta pārvalde – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai<br />

65034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2012.gada janvāris<br />

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!<br />

Ar 2012.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuros paredzēti jauni apliekami<br />

nodokļu objekti. Ar mājokļa likmi tiks apliktas:<br />

jebkura veida garāžas (arī tad, ja tās ir palīgēkas),<br />

dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m 2 (šķūņi, kūtis, pagrabi, siltumnīcas, tualetes, lapenes, nojumes u.c.<br />

palīgēkas, kas ir reģistrētas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā),<br />

vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves (ja to ir<br />

noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos).<br />

Jaunie grozījumi paredz arī zemēm nodokļa pieauguma 25% ierobežojumu<br />

atcelšanu. Šobrīd pašvaldība izstrādā saistošos noteikumus, saglabājot zemēm 25 %<br />

nodokļa pieauguma ierobežojumu piemērošanu, lai īpašumiem strauji nepalielinātos<br />

nekustamā īpašuma nodoklis.<br />

Īpašuma kadastrālo vērtību izmaiņas ar 2012.gada 1.janvāri būtisku ietekmi uz<br />

aprēķināmā nekustamā īpašuma nodokļa apjomu neatstās. Šogad kopumā visas valsts<br />

zemes kadastrālā vērtība ir par 5% zemāka nekā 2011.gadā, bet kopējā visas valsts ēku<br />

kadastrālā vērtība ir cēlusies par tikai 0,4%, liecina Valsts zemes dienesta apkopotā<br />

statistika.<br />

Atgādinām, ka noskaidrot sava īpašuma kadastrālo vērtību, ko pašvaldība<br />

izmanto nodokļa aprēķinam, varat Valsts zemes dienesta datu portālā www.kadastrs.lv.<br />

Būvju īpašnieku ievērībai „Par dabā neesošām palīgēkām”<br />

Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt<br />

aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai pilnīgāk informētu<br />

nodokļu maksātājus par jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildus informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks<br />

nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, paredz Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta<br />

panāktā vienošanās.<br />

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā,<br />

jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas valsts portālā http://www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati<br />

kadastrā”, portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībā.<br />

Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs<br />

nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem,<br />

garāžām, siltumnīcām, piebūvēm - sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc noteiktajam kritērijiem –<br />

atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Kā zināms, ar 2012.<br />

gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks<br />

informēt Valsts zemes dienestu par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai<br />

turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.<br />

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības atzinums (būvvaldes izziņa), ka reģistrētā<br />

būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai<br />

spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim.<br />

Informācija iegūta no VZD mājas lapas www.vzd.gov.lv<br />

Par neapstrādāto lauksaimniecības zemi<br />

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta (II) daļu, ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi<br />

1,5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (NLIZ), kas kopā ar pamatlikmi sastāda 3% no zemes<br />

kadastrālās vērtības gadā, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1,0 ha vai kurai normatīvajos aktos ir noteikta lauksaimnieciskās<br />

darbības ierobežojumi.<br />

Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumus Nr. 635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās<br />

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to", Lauku atbalsta dienests apseko lauksaimniecībā<br />

izmantojamās zemes platības un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai. Savukārt Valsts zemes<br />

dienests (VZD) elektroniski iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un<br />

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus.<br />

Pamatojoties uz VZD sniegto informāciju, LAD vizuāli apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, kuru<br />

platība ir lielāka par vienu hektāru. Apsekošana notiek bez zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes. LAD<br />

apkopo apsekošanas laikā iegūto informāciju par tām zemes vienībām, kas uzskatāmas par neapstrādātu lauksaimniecībā<br />

izmantojamo zemi.<br />

Neapstrādāta zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 70% no<br />

lauksaimniecībā izmantojamās platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības<br />

produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai<br />

minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Tas nozīmē, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā<br />

vismaz vienu reizi zāle nav nopļauta, novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. Pēc tam LAD līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniedz<br />

vietējām pašvaldībām informāciju par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām. Pēc pašvaldību<br />

pieprasījuma LAD var atkārtoti izvērtēt iegūto informāciju un, ja nepieciešams, vēlreiz apsekot neapstrādātās zemes. Tādēļ vēršam<br />

uzmanību zemes īpašniekiem, kuri saņem nodokļa paziņojumu par papildus aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un nepiekrīt<br />

LAD veiktajam apsekojumam, griezties pašvaldībā mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas un iesniegt pretenziju.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2012.gada janvāris<br />

Daudzām neapstrādātajām zemēm ir statuss „aizaudzis”. Tas nozīmē, ka zemes robežu plānā (kadastra datos) reģistrēta<br />

lauksaimniecībā izmantojama zeme (aramzeme, pļava, ganības), ir daļēji aizaugusi ar krūmiem vai veidojas mežs. Tādā gadījumā<br />

būtu jākārto zemes transformācija.<br />

Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas<br />

gada 15.februāris (Par 2011.gada papildus aprēķināto nodokli nosūtīšanas termiņš ir 15.02.2012.).<br />

Atgādinājums politiski represētām personām<br />

Atgādinām, ka, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otro daļu, politiski represētām<br />

personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļu īpašumu, kas ir šo personu<br />

īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa maksa ir samazināma par 50%, ja īpašums<br />

netiek izmantots saimnieciskajā darbība.<br />

Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz šā gada 01.februārim novada domē vai sava pagasta<br />

pārvaldē, jāiesniedz:<br />

1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa, individuālā dzīvojamā māja vai<br />

tās daļa, vai dzīvokļu īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā.<br />

2. Politiski represētās personas apliecības kopija.<br />

Ja minētie dokumenti tiks iesniegti pēc 1.februāra līdz taksācijas gada 30. jūnijam, - nodokļa atvieglojums piemērojams ar taksācijas<br />

gada otro pusi; ja pēc taksācijas gada 30. jūnija, - nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo taksācijas gadu.<br />

Nodokļu aprēķinu 2012.gadam nosaka:<br />

1. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” (Spēkā ar 01.01.2012.);<br />

2. MK Noteikumi Nr.495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (Spēkā ar 01.01.2010.);<br />

3. MK noteikumi Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un<br />

sniedz informāciju par to” (Spēkā ar 30.07.2010.).<br />

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā interesēties:<br />

Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, pirmdienās un ceturtdienās vai zvanīt pa tālruni 65055436;<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta pārvaldē Lindes iela 2, Birzgalē, otrdienās vai zvanīt pa tālr.65035982 (otrdien).<br />

Marina Birzule<br />

Ķeguma novada domes nodokļu administratore<br />

PAZIŅOJUMS<br />

par kandidātu pieteikšanu darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās Tautas nobalsošanā 2012.gada<br />

18.februārī<br />

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”,<br />

2012. gada 3. janvāra lēmumu Nr. 6 un gatavojoties 2012.gada 18.februāra tautas nobalsošanai par likumprojektu "Grozījumi<br />

Latvijas Republikas Satversmē" Ķeguma novada vēlēšanu komisija nolemj:<br />

uzaicināt pieteikt no 2012.gada 10.janvāra līdz 2012.gada 20.janvārim plkst. 12.00 iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļu<br />

kandidātus uz vēlēšanu iecirkņiem Nr. 689 - Ķegumā, Nr. 690 – Rembatē, Nr. 694 – Birzgalē.<br />

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:<br />

• reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko<br />

partiju apvienībām;<br />

• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);<br />

• Ķeguma novada vēlēšanu komisijas loceklim.<br />

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:<br />

• kurš prot latviešu valodu;<br />

• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;<br />

• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Ķeguma novada<br />

domes deputāts;<br />

• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa<br />

komisijas loceklis.<br />

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu<br />

komisijas izstrādāto parauga formu un iesniedzams Ķeguma novada vēlēšanu komisijas sekretārei - Skolas ielā<br />

6, Ķegumā, Ķeguma novada bibliotēkā 2.stāvā.<br />

Pieteikuma veidlapa pieejama:<br />

http://web.cvk.lv/pub/upload_file/TN_2012/Iecirkna%20komisijas%20locekla%20kandidata%20pieteikums.doc<br />

Ja kandidātu darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī<br />

izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, un datumu. Ja politiskā partija vai to apvienība izvirza<br />

vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti.<br />

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un<br />

dzīvesvietas adresi.<br />

Sīkāka informācija Ķeguma novada Vēlēšanu komisijā, http://web.cvk.lv/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!