OGRES NOVADA DOME Ogres novada pašvaldības ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

OGRES NOVADA DOME Ogres novada pašvaldības ... - Ogres novads

OGRES NOVADA DOME

Ogres novada pašvaldības administrācijas amatpersonu atlīdzība (neto) 2011. gada maijā

Npk Uzvārds, vārds Amats Atlīdzība neto

1. Bartkevičs Edvīns domes priekšsēdētājs 1187.28

2. Pūķe Vita Deputāte,

domes priekšsēdētāja vietniece,

Zemes komisijas locekle,

Nepilngadīgo lietu komisijas priekšsēdētāja

Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 1401.38

vadītāja

3. Javoišs Raimonds Deputāts

Domes priekšsēdētāja padomnieks

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Preču iepirkumam komisijas priekšsēdētājs,

Būvdarbu iepirkumam komisijas priekšsēdētāja vietnieks

1822.85

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

4. Millers Rolands Deputāts 225.61

5. Mozule Dzintra Deputāte 112.81

6. Paškovičs Vladimirs Deputāts 223.36

7. Tribockis Ludvigs Deputāts 9.02

8. Sokolova Ludmila Deputāte

509.29

Jaunogres vidusskolas direktore

9. Vecziediņa Ilga Deputāte,

288.53

Sociālo dzīvokļu komisijas locekle

10. Helmanis Egils Deputāts,

Priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos

953.86

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs

11. Ceplītis Andrejs Deputāts 18.05

12. Kirhnere Sarmīte Deputāte,

162.84

Tarifu komisijas locekle

13. Petrovičs Jānis Deputāts 90.25

1 no 9


14. Siliņš Māris Deputāts 220.15

15. Strelkova Lidija Deputāte 11.28

16. Širovs Dainis Deputāts 659.92

17. Zadvinska Ligita Deputāte 194.03

18. Adamovičs Aivars Ogres ģimnāzijas direktora vietnieks 271.57

19. Ādmine Inese Ogres PII “Zelta sietiņš” vadītāja 0.00

20. Ādmine Līga Administratīvās komisijas locekle, 64.58

21. Aleksandrenkova Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 398.09

Irina

22. Andersone Inga Ogresgala bāriņtiesas priekšsēdētāja

Dzīvokļu komisijas locekle

219.03

Nepilngadīgo lietu komis.loc.

23. Andrejeva Ludmila Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle, skolotāja 0.00

24. Apinis Uldis Ogres novada būvvaldes teritorijas plānotājs

670.33

Zemes komisijas loceklis

25. Arnīte Ilona Darba kvalit.novērt.kom.loc. ES soc.fonda 0.00

26. Aulmanis Pēteris Mākslas skolas direktors 437.98

27. Auziņa Inta Sociālā aprūpes centra vadītāja,

486.78

Sociālo dzīvokļu komisijas locekle

28. Avena Signe Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

29. Bambāne Gita attīstības nodaļas projektu vadītāja 808.51

30. Banka Māra Ogres pamatskolas direktore 1065.88

31. Bardovska Jolanta Ogres pamatskolas direktora vietniece 401.82

32. Batarāga Romualda Ogres BJC iepirkumu komisijas loceklis 0.00

33. Bēma Ērika Ogres novada PII “Strautiņš” iepirkumu komisijas locekle 0.00

34. Bērce Aina Ogres ģimnāzijas direktore,

Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

pedagogu atlases komisijas locekle

35. Bergmanis Kaspars Pašvaldības policijas inspektors 604.93

36. Bertmane Stefānija Dzīvokļu komisijas locekle 103.33

37. Bērziņa Valda Ogres pamatskolas direktora vietniece 463.30

38. Bigačs Aivars Vides speciālists 1022.06

39. Bilders Aivars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 540.61

683.71

2 no 9


40. Bleija Ainārs Pašvaldības policijas inspektors 535.73

41. Bleija Ainis Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 103.41

42. Blumberga Rasma Bibliotēkas vad. Ogresgals 208.39

43. Blūzmane Skaidrīte Ogres vakara vidusskolas direktora vietniece 732.94

44. Brice Gunta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

45. Briede Jana Perspektīvās attīstības nodaļas vadītāja 648.39

46. Briedis Santis Pašvaldības policijas kārtībnieks 559.69

47. Butāne Skaidrīte Ogresgala pamatskolas direktore 1803.44

48. Caune Linda Izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle 0.00

49. Cviguns Andrejs Pašvaldības policijas inspektors 443.70

50. Čebane Marija PII ”Sprīdītis” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos 194.81

51. Čerņigovs Sergejs Pašvaldības policijas kārtībnieks 120.00

52. Dakulis Aivars Pašvaldības policijas kārtībnieks 476.17

53. Daļeckis Juris Ogres 1.vidusskolas direktora vietnieks 581.51

54. Darģiene Marta Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece 276.91

55. Dārzniece Valentīna Sociālo māju (dzīvokļu) komisijas locekle. 0.00

56. Dičs Ēriks Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks 739.01

57. Drātnieks Elmārs Būvdarbu iepirkumam komisijas loceklis

Komunālās nodaļas būvinženieris

674.55

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis

58. Dreija Ilmārs Bērnu un jauniešu centra direktors 358.90

59. Dubovska Valentīna Ogres PII “Cīrulītis” vadītāja 314.65

60. Dziedātāja Līga Darba kvalitātes vērtēšanas komisijas loceklis 0.00

61. Elksne Valentīna Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājas vietniece 1685.08

62. Evelone Baiba PII ”Saulīte” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos 393.43

63. Finogejevs Felikss Pašvaldības policijas kārtībnieks 520.52

64. Freimane Gunta Darba kvalitātes vērtēšanas komisijas loceklis 0.00

65. Gailīte Astrīda Ogres novada PII “Dzīpariņš” vadītājas vietniece saimn.darbā 233.80

66. Gapejevs Aleksejs Būvdarbu iepirkumam komisijas loceklis

Preču iepirkumam komisijas loceklis

Pakalpojumu iepirkumam komisijas loceklis

Administratīvās komisijas loceklis

Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklis

3 no 9


Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis

90.41

Pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas loceklis

67. Germa Daina Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

68. Goldmanis Edgars Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas loceklis 0.00

69. Gorbaņa Raisa Dzīvokļu komisijas locekle 45.21

70. Grantiņa Gunta Bāriņtiesas locekle 64.58

71. Griga Marina PII “Saulīte” vadītāja 414.08

72. Grigale Irina Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

73. Grīsle Dace Projektu vadītājs perspektīvās attīstības nodaļā

Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 596.94

pedagogu atlases komisijas locekle

74. Grīslītis Ģirts Pašvaldības policijas inspektors 542.96

75. Grozovs Dmitrijs Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis 0.00

76. Grunte Sandra Izglītības programmu licencēšanas komisija

703.29

Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja

77. Gudļevskis Aigars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 473.21

78. Gultnieks Raitis Būvinspektors,

634.69

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis

79. Gutāne Anita Ogresgala pamatskolas direktora vietniece 727.88

80. Gutāne Lilija Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

81. Ģēģere Lilija Ogres novada PII “Dzīpariņš” vadītājas vietniece izglītības jomā 307.62

82. Hanzena Regīna Darba kvalit.novērtēšanas kom. ES soc.fonda 0.00

83. Ignatāne Irēna Iepirkumu komisijas locekle 0.00

84. Itkačs Jānis Ogres pamatskolas direktora vietnieks 353.01

85. Ivanova Viktorija Darba kvalitātes vērtēšanas komisija 0.00

86. Ivanova Iveta Vadītājas vietniece saimniecības darbā 0.00

87. Ivanovs Jurijs Administratīvās komisijas loceklis 38.74

88. Jagodkina Vera Vecākā grāmatvede 584.77

89. Jahimoviča Valentīna Pakalpojumu iepirkumam komisijas locekle

Komunālās nodaļas vadītāja

Tarifu komisijas locekle

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis

90. Jansone Vilhelmīne Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

616.37

4 no 9


91. Jēkabsone Maruta Ogres centrālās bibliotēkas direktore 504.41

92. Jeļeckiha Biruta Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres Svēte” kapu pārzine 242.35

93. Jodzevičs Juris Pašvaldības policijas kārtībnieks 421.93

94. Jurdža Sarmīte PII ”Cīrulītis” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 525.50

95. Jurgensone Helēna Ogres novada PII “Dzīpariņš” iepirkumu komisijas locekle 0.00

96. Kābele Dace Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 537.30

97. Kajaka Irēna Ogres novada PII “Dzīpariņš” pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

98. Kalniņa Ritma Administratīvās komisijas locekle 103.33

99. Kalniņa Vija Ogres PII “Sprīdītis” vadītāja

477.22

Sociālo māju (dzīvokļu) komisijas locekle

100. Kalniņa Velga Ogres ģimnāzijas pedagogu stimulēšanas komisijas locekle 0.00

101. Kalve Žanna JI centra vadītāja 200.15

102. Klaucāne Anna Iepirkumu komisijas locekle 0.00

103. Kasparoviča Rita Bāriņtiesas priekšsēdētāja

519.45

Nepilngadīgo lietu komisijas locekle

104. Klētniece Stefānija Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

105. Kļesoveca Jūlija Zemes komisijas priekšsēdētāja

752.98

Zemes ierīkotāja Ogres būvvaldē

106. Kondratjeva Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

Margarita

107. Kraukle Signe Ogres mākslas skolas direktora vietniece 409.84

108. Kravale Vita Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle,

540.07

PII „Riekstiņš” vadītāja

109. Krilovska Vera Ogresgala pamatskolas kvalitātes piemaksas un algu fonda sadales komisijas locekle 0.00

110. Kristopāne Aelita Iepirkumu komisijas locekle 0.00

111. Krinberga Aina Ogresgala pamatskolas kvalitātes piemaksas un algu fonda sadales komisijas locekle

103.33

Nepilngadīgo lietu komisijas locekle

112. Krēsliņa Vija Ogres novada PII “Strautiņš” iepirkumu komisijas locekle 0.00

113. Krūmiņa Zita Ogres mūzikas skolas direktora vietniece 375.51

114. Kuļicka Inta Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 540.97

115. Kuriloviča Sandra Ogres pamatskolas pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

116. Kurilovičs Māris Ogres sporta centra direktors 418.15

5 no 9


117. Kukulis Dzintars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 399.73

118. Lange Sigurds Pašvaldības policijas vecākais inspektors, nepilngadīgo lietu komisijas loceklis 635.48

119. Lasmane Ieva Ogresgala Bāriņtiesas locekle 0.00

120. Lauzums Juris Pašvaldības policijas kārtībnieks 353.14

121. Leimane Vita Ogres novada dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore 886.86

122. Lībmane Līga Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 790.09

123. Liepiņš Miervaldis Ogres vakara vidusskolas direktors 841.47

124. Limbēna Edīte PII ”Zelta sietiņš” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 307.62

125. Lūse Inese Attīstības nodaļas finansists – projektu vadītājs 489.85

126. Lejiņa Kristīne Sociālo dzīvokļu komisijas locekle 103.33

127. Līkuma Gita BJC iepirkumu komisijas locekle 0.00

128. Ločmele Rasma Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

129. Lokmane Ruta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

130. Magone Liene PII Riekstiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā 820.93

131. Maksima –Bebriša Iepirkumu komisijas locekle PII Ābelītē 0.00

Inese

132. Malkova Jeļena Galvenās grāmatvedes vietniece-finansiste 1504.91

133. Mazkalniņa Anita Iepirkumu komisijas locekle PII Zelta Sietiņš, 0.00

134. Mečņika Ļubova Ogres novada PII “Dzīpariņš” pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

135. Mežeckis Edgars Administratīvās komisijas loceklis 10.33

136. Mežjāne Jautrīte Iepirkumu komisijas locekle bibliotēkā 0.00

137. Millere Sandra Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

138. Mukāne Maija galvenā grāmatvede 770.86

139. Mūrnieks Valdis Zemes komisijas loceklis 65.89

140. Mangulis Artūrs Mūzikas skolas direktors 374.47

141. Nagornijs Nikolajs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 473.85

142. Nagornijs Artūrs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 517.27

143. Neimane Ilga Ogres basketbola skolas direktore 469.90

144. Odmiņa Dace Pašvaldības policijas vecākā inspektore 521.64

145. Ošiņa Irēna Direktora vietniece 252.22

146. Ozoliņa Arta Pašvaldības īpašumu objektu izsoles komisijas locekle 0.00

147. Ozoliņa Dace Izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle 293.61

6 no 9


148. Ozoliņa Sarmīte Sociālā darbiniece 562.75

149. Ozols Kārlis Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 524.34

150. Ozoliņš Leo Pašvaldības policijas kārtībnieks 455.15

151. Pārpucis Edgars Projektu vadītājs perspektīvās attīstības nodaļā 556.60

152. Pāvila Inese Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

153. Peipiņa Ilga Zemes komisijas locekle 0.00

154. Poluhina Irina Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 271.57

155. Priede Anda Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 618.42

156. Pupčenoka Irēna Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 701.27

157. Puriņš Edmunds Ogres 1.vidusskolas darba kvalitātes un darba algas ekonomijas sadales komisijas loceklis 0.00

158. Pērkone Rasma Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

159. Pētersons Egils Iepirkumu komisijas loceklis, ceļu uzturēš. spec. 250.98

160. Pricīte Melita Iepirkumu komisijas locekle PII Cīrulītis 0.00

161. Prockāns Ivars Ogresgala pamatskolas direktora vietnieks 365.60

162. Priede Inese PII „Riekstiņš” vadītājas vietniece saimniecības jomā 204.82

163. Razgale Iveta Iepirkumu komisijas locekle 0.00

164. Reiniece Inta Ogres novada PII “Dzīpariņš” iepirkumu komisijas locekle 0.00

165. Rinka Maija Būvvaldes vadītāja

Zemes komisijas locekle

1412.86

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis

166. Rudene Gunda Bāriņtiesas locekle 28.42

167. Rudāne Guna PII ”Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 244.87

168. Rumpe Ilze Bāriņtiesas locekle 137.77

169. Rutka Ilze Ogres 1.vsk.direktora vietniece 518.34

170. Salmanis Jānis Pašvaldības policijas kārtībnieks 479.21

171. Saulīte Ilma Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklis 0.00

172. Sapožņikovs Nikolajs Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 105.42

173. Sebris Ojārs Ogresgala bāriņtiesas loceklis 110.69

174. Siliņa Jūsma Bibliotēkas vadītāja Ogresgalā 324.97

175. Siliņa Sarmīte Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle 0.00

176. Sirsniņa Aija Ogres pamatskolas direktora vietniece

638.48

Nepilngadīgo lietu komisijas locekle

177. Skrebele Iveta Iepirkumu komisijas locekle 0.00

7 no 9


178. Smirnova Ināra Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 464.44

179. Stara Lilita Ogres 1.vidusskolas direktora vietnieks 0.00

180. Stīpniece Inta Bāriņtiesas locekle,

126.57

administratīvās komisijas locekle

181. Strelča Velta Ogres pamatskolas pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

182. Sproģe Iveta Darba kvalitātes vērtēšanas komisija 0.00

183. Stabiņa Dzidra Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisija 0.00

184. Strode Edīte Pašvaldības policijas vecākā inspektore - lietvede 407.94

185. Strode Iveta Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 607.80

186. Škutāns Aigars Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 439.07

187. Špakovskis Pēteris Ogres novada pašvaldības izpilddirektors

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis

Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

1032.27

Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājs

188. Tanne Vineta Dzīvokļu komisijas locekle 204.25

189. Tamane Ineta Ogres 1.vidusskolas direktore 794.16

190. Tīsa Aiza Ogresgala PII “Strautiņa” vadītāja 215.28

191. Ulmanis Uģis Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks 789.16

192. Vaivods Vladislavs Vecākais grāmatvedis

1073.78

Tarifu komisijas priekšsēdētājs

193. Valaine Iveta Ogresgala PII “Ābelīte” vadītāja 0.00

194. Vekmane Gundega Ogres ģimnāzijas pedagogu stimulēšanas komisijas locekle 0.00

195. Velberga Silvija Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja

Preču iepirkumam komisijas priekšsēdētāja vietniece

Pakalpojumu iepirkumam komisijas priekšsēdētāja vietniece

Pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas locekle

1031.86

196. Vilipsone Mirdza Ogres 1.vidusskolas darba kvalitātes un darba algas ekonomijas sadales komisijas locekle 0.00

197. Viļums Ēriks Ogres novada būvvaldes būvinspektors 60.58

198. Vītola Lidija Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 636.05

199. Vasiļonoks Valerijs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 503.65

200. Vaskāns Juris Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas loceklis 0.00

201. Vīksna Mārtiņš Pašvaldības policijas inspektors 539.64

202. Vītoliņa Iveta Iepirkumu komisijas locekle PII Sprīdītis 0.00

8 no 9


203. Zaikovska Rasma Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 783.63

204. Zaķe Līga PII ”Ābelītes” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 1293.54

205. Zandberga Maira Ogres ģimnāzijas pedagogu stimulēšanas komisijas locekle 0.00

206. Zariņa Dace Bāriņtiesas locekle, sekretāre 497.55

207. Ziemele Olita Ogres novada būvvaldes arhitekte 277.58

208. Ziemele Vija Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 525.03

209. Zilberts Pēteris Ogres novada domes būvvaldes galvenais arhitekts – būvvaldes vadītāja vietnieks 635.88

210. Zirne Ērika Ogres PII “Dzīpariņš” vadītāja 0.00

211. Zobens Aleksandrs Ogres mākslas skolas direktora vietnieks 510.64

212. Zemīte Sanda Ārējo sakaru koordinētājs perspektīvās attīstības nodaļā 928.11

213. Zeņkeviča Inna Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 753.64

214. Zvaigzne Valda Iepirkumu komisijas locekle 0.00

215. Žagota Anita PII ”Zelta sietiņš” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos 249.02

216. Žunda Olga Ogres novada domes iepirkumu komisijas locekle

422.08

Komunālas nodaļas būvinženieris

217. Žuravļova Svetlana Iepirkumu komisijas locekle Ogres 1.vsk. 0.00

218. Žvīgurs Jānis Ogres novada domes preču iepirkumam komisijas loceklis

Saimniecības pārzinis

582.84

Domes priekšsēdētājs ________________________ E.Bartkevičs

9 no 9

More magazines by this user
Similar magazines