2012. gada martā - Ogres novads

ogresnovads.lv

2012. gada martā - Ogres novads

Ogres novada Madlienas pagasta pārvaldes

amatpersonām izmaksātā atlīdzība (neto)

2012. gada martā

Vārds, uzvārds Amats Atlīdzība

Ls

INGRĪDA MĀRTIŅA Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 348.81

vadītāja, komisijas locekle

AIJA SIMSONE

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 273.47

vadītāja vietniece

ILGA ŠMATE

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 185.29

lietvede

RUTA JAUNZEMA Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 212.17

saimniecības vadītāja

ALDA KARASEVA Madlienas vidusskolas direktore 404.99

VANDA KALNIŅA Madlienas vidusskolas direktora vietniece mācību 304.44

darbā

ELITA ATSLĒDZIŅA Madlienas vidusskolas direktora vietniece

249.78

audzināšanas darbā

VALDIS KUŠNIRS Madlienas vidusskolas direktora vietnieks

saimnieciskajā darbā,

iepirkuma komisijas loceklis

389.59

VITA ERVALDE

SARMĪTE PAEGLE

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas

direktore

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas

direktora vietniece mācību darbā mūzikas nodaļā

347.2

248.98

INTA PUTNIŅA-CĪRULE Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 120.53

direktora vietniece mācību darbā mākslas nodaļā

GUNTA MOROZOVA Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 211.50

lietvede

VĒSMA VALMIERA Madlienas kultūras nama administratore 178.79

DAINA LIEPA Madlienas bibliotēkas vadītāja 282.25

INDRA REITERE Madlienas būvvaldes vadītāja,

373.85

īpašumu privatizācijas komisijas vadītāja

EGILS VILNĪTIS Madlienas būvvaldes būvinspektors 270.82

SARMĪTE MEŽAKA Madlienas būvvaldes sekretāre,

230.19

īpašumu privatizācijas komisijas locekle

SANTA KALNIŅA Madlienas bāriņtiesas priekšsēdētāja 440.89

ANITA BOKTA Madlienas bāriņtiesas locekle 319.66

ILZE BONDERE Madlienas bāriņtiesas locekle 37.56

AIVARS JANSONS Madlienas bāriņtiesas loceklis; Madlienas

328.31

administratīvās komisijas loceklis, sociālo dzīvokļu

komisijas loceklis

VALENTĪNA REINIECE Madlienas administratīvās komisijas priekšsēdētāja 5.17

MARUTA GRĪNBERGA Madlienas administratīvās komisijas locekle 3.44

INITA TOBIASE Madlienas administratīvās komisijas locekle 5.17

DAIVA LŪSE Madlienas administratīvās komisijas locekle 0

DZINTRA LOGINA Lietvedības nodaļas vadītāja, sociālo dzīvokļu

493.18

komisijas priekšsēdētāja


SANTA LAURINOVIČA Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 0

MĀRA TAURIŅA Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, izsoles 451.80

komisijas locekle

DAIGA KĻAVIŅA Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece 400.02

MUDĪTE BAGAJEVA Grāmatvede 331.31

RASMA BRENCĒNA Nodokļu (nodevu) administratore 331.65

INGRĪDA KĀPOSTIŅA Algu grāmatvede,

418.66

iepirkuma komisijas locekle

NORMUNDS ŠEVELS Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” 454.61

vadītājs, iepirkuma komisijas loceklis, sociālo

dzīvokļu komisijas loceklis

LINDA LŪSE Virtuves vadītāja Madlienas vidusskolā 247.17

ALVARS ŠTEINBERGS Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” vadītājs 507.67

GVIDO LOGINS Pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs, izsoles

322.30

komisijas locekle

OJĀRS ATSLĒDZIŅŠ Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 577.20

INESE BERGMANE – Sociālo dzīvokļu komisijas locekle 12.91

BEHMANE

INESE DIŠEREITE Sociālo dzīvokļu komisijas locekle 0

RITA SANDORE Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā 102.56

ELĪNA CILEVIČA Kultūras nama vadītāja 306.95

More magazines by this user
Similar magazines