ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam

1.10.2. Ogres sociālais dienests un tā struktūrvienības .......................................... 85

1.10.2.1. Dienas centrs „Saime” ................................................................... 87

1.10.2.2. Krīzes centrs „Laipas” ................................................................... 87

1.10.2.3. Ģimenes atbalsta dienas centrs ...................................................... 88

1.10.2.4. Jaunatnes veselības centrs.............................................................. 88

1.10.3. Madlienas sociālais dienests ....................................................................... 88

1.10.4. Suntažu sociālais dienests ........................................................................... 88

1.10.5. Taurupes sociālais dienests ......................................................................... 88

1.10.6. Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” ........................................................ 91

1.10.7. Bāriņtiesas .................................................................................................. 92

1.11. Veselības aprūpe ..................................................................................................... 93

1.11.1. Ogres rajona slimnīca ................................................................................. 93

1.11.2. Dziednīca .................................................................................................... 94

1.12. Ogres novada pašvaldības resursi ........................................................................... 95

1.12.1. Pašvaldības struktūra .................................................................................. 95

1.12.2. Pašvaldības budžets .................................................................................... 96

1.12.3. Attīstības prioritātes līdz 2010. gadam ..................................................... 100

1.12.4. Pašvaldības administrācija ........................................................................ 100

1.12.4.1. Izmaiņas administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ................. 100

1.12.4.2. Informācija par pašvaldībā nodarbinātajiem ............................... 101

1.12.4.3. Pašvaldības darbības principi un kvalitāte ................................... 102

1.12.5. Privātā un nevalstiskā sektora iesaiste pašvaldības darbā ........................ 104

1.12.5.1. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ................................. 104

1.12.5.2. Sadarbība ar uzņēmējiem ............................................................. 105

1.12.6. Ogres novada pašvaldības starptautiskā sadarbība ................................... 105

1.12.6.1. Sadraudzības pašvaldības ............................................................ 105

1.12.6.2. Nozīmīgākie starptautiskie projekti ............................................. 106

1.13. Sabiedriskā kārtība un drošība .............................................................................. 108

1.13.1. Policija ...................................................................................................... 108

1.13.1.1. Pašvaldības policija .................................................................... 108

1.13.1.2. Valsts policija ............................................................................. 108

1.13.2. Ugunsdzēsība ............................................................................................ 109

2. Ogres novada SVID analīze ........................................................................................ 110

2.1. Dabas vides SVID analīze .................................................................................... 110

2.2. Ekonomiskās vides SVID analīze ........................................................................ 111

2.3. Infrastruktūras SVID analīze ................................................................................ 113

2.4. Izglītības un sporta nozares SVID analīze ........................................................... 119

2.5. Kultūrvides SVID analīze..................................................................................... 121

2.6. Sociālās vides un veselības aizsardzības SVID analīze ....................................... 122

2.7. Pašvaldības pārvaldes SVID analīze .................................................................... 123

2.8. SVID analīzes kopsavilkums ................................................................................ 124

3. Ogres novada specializācija ........................................................................................ 127

4. Iedzīvotāju līdzdalība attīstības programmas izstrādē ............................................ 129

4.1. Iedzīvotāju aptauja ............................................................................................... 129

4.2. Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game) ........................................................ 131

Pielikums ........................................................................................................................... 133

Ogres novada pašvaldība, 2010 5

More magazines by this user
Similar magazines