GAŖEZERA ZIŅAS - Garezers

garezers.org

GAŖEZERA ZIŅAS - Garezers

GAŖEZERA ZIŅAS

129. numurs

2013. gada maijs

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu

jaunatni,lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības,

lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.


Mīļie Gaŗezera draugi!

Vasara ir gandrīz klāt! Programmas pildās – vidusskolā šovasar būs atkal pāri par simts audzēkņu.

Atgādinu, ka vēl var pieteikties uz Sportu nometni (5. – 9. augustā) bez vēlās pieteikšanās piemaksas.

Gatavojamies atkal redzēt bērnu un jauniešu smaidošās sejas!

Esmu sajūsmināts par šīs vasaras sarīkojumu kalendāru. Šogad Jāņos nebūs īpašs koncerts vai

uzstāšanās Dziesmu lejā, bet līgosim visi kopā Dzintaros un ezermalā. Programmu atklāšanas nogalē

(28-29. jūnijā) būsim pagodināti uzņemt Latvijas vēstniecības pases staciju. Garajā 4. jūlija nogalē

svinēsim bērnu svētkus. GVV ceturtajā nogalē (26-29. jūlījā) būs GVV Talantu vakars, Muzeju nakts un

citi interesanti pasākumi. Varat lasīt vairāk par visiem šiem notikumiem šajās GZ, kā arī www.

garezers.org.

Vēlos vēlreiz iepazīstināt Gaŗezera jaunos darbiniekus: Guntaru Rusmani (saimnieks), Lailu Švalbi (GSS

vadītāja), Kristu Cickovski un Ievu Zemīti (Bizbiz bērnu vadītājas), jauno padomes locekli Markus Apeli

un revizijas komisijas locekli (un bijušo G! administrātoru) Pēteri Burģeli. Mēs arī turpinām

veidot ciešāku sadarbību ar Atbalsīm. Naktsmāju rezervācijas tagad tiek kārtotas caur Gaŗezera biroju,

un Atbalsu saimniecības darbos strādā Ēriks Ārums. Priecājos par iespēju ar viņiem visiem strādāt kopā

šogad.

Paldies par jūsu atbalstu un uz redzēšanos Gaŗezerā!

Andrejs Dumpis

Administrators

Gaŗezera ziņas izdod Latviešu centrs Gaŗezers

GZ redaktore Māra Kore (mkore@garezers.org)

vāks: ievas pie biroja - foto Māra Kore

Latvian Center Garezers, Inc.

57732 Lone Tree Rd.

Three Rivers, MI 49093

garezers@garezers.org

269.244.5441

w w w . g a r e z e r s . o r g

2


JŪNIJS

1. SUPERTALKA plkst. 8:30 pie galvenā biroja

22. Dr. V. Kores piemiņas golfa turnīrs, Pine View Golf Club

Klinklāva galerijas izstādes atklāšana: „Ēvalds

Dajevskis. Vieta, māksla un identitāte”, plkst. 13:00

Jāņi Dzintaros

23. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas

baznīcā plkst. 10:30, māc. Gundega Puidze

28.-29. LV vēstniecības mobīlā pases stacīja Kalpaka zālē

29. GVV reģistrācija

Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā

plkst. 10:30, māc. Ilze Larsen

30. GVV, GSS un GBN kopējā atklāšana Brīvdabas baznīcā

plkst. 15:00

JŪLIJS

6. Ģimeņu un bērnu svētki

7. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā

plkst. 10:30, prāv. Lauma Zušēvica

14. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā

plkst. 10:30, prāv. emer. Fritz Kristbergs

20. Basketbola 3 personu turnīrs

Padomes sēde Sietiņos plkst. 12:30. Sēde ir atklāta;

viesi gaidīti.

21. Katoļu dievkalpojums Brīvdabas baznīcā plkst. 10:30,

jezuītu priesteris Jānis Melnikovs

Jauniešu basketbola turnīrs

27. Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē 10:00 - 19:00

Mūzeju nakts

GVV talantu vakars

28. Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē 9:00 - 16:00

Baptistu dievkalpojums Brīvdabas baznīcā plkst. 10:30,

māc. Pauls Barbins

AUGUSTS

3. Cook Associates golfa turnīrs Pine View Golf Club

Jauniešu voleja turnīrs

4. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā

plkst. 9:30, māc. Aija Graham

4-2 voleja turnīrs

9. Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē 12:00 - 21:00

10. Gaŗezera dibinātāja prāv. V. Vārsberga piemiņas

plāksnes iesvētīšana Brīvdabas baznīcā plkst. 9:00,

prāv. Anita Vārsbergs-Paža

Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē plkst. 9:00

GVV izlaiduma koncerts

11. GVV izlaiduma akts Graša paviljonā plkst. 9:00

Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē plkst. 9:00

Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu

Brīvdabas baznīcā plkst. 11:00, prāv.

Anita Vārsbergs-Paža

11.-17. 3x3 nometne

17. Dievkalpojums plkst. 10:30

31. “Labor Day” golfa turnĪrs

SETPEMBRIS

1. “Congac triples” voleja turnĪrs

27.-29. Daiļās dāmas

2013. g. kalendārs 2013 calendar

JUNE

1. “Supertalka” Volunteer Work Day 8:30 AM

22. Dr. V. Kore mem. golf tournament, Pine

View Golf Club

Klinklava gallery art exhibit opening 1:00 PM

Jāņi - Midsummer celebration in Dzintari

23. Outdoor church service 10:30 AM

28.-29. LV Consulate Mobile Passport Station

29. GVV registration

Outdoor church service 10:30 AM

30. GVV, GSS, GBN opening ceremony 3:00 PM,

Outdoor church

JULY

6. Kids & Family Festival

7. Outdoor church service 10:30 AM

14. Outdoor church service 10:30 AM

20. Board meeting 12:00, Sieitini bldg. Visitors

welcome

21. Outdoor church service 10:30 AM

27. Arts & Crafts Fair 9:00 AM - 4:00 PM, Kalpaka

bldg.

Museum Night

GVV Talent Show

28. Arts & Crafts Fair 9:00 AM - 4:00 PM, Kalpaka

bldg.

Outdoor church service 10:30 AM

AUGUST

3. Cook Associates golf tournament, Pine View

Golf Club

Youth volleyball tournament

4. Outdoor church service 9:30 AM

4-2 volleyball tournament

9. Arts & Crafts Fair 12:00 - 9:00 PM, Kalpaka

bldg.

10. Rev. V. Varsbergs memorial

dedication, 9:00 AM Outdoor

church

Arts & Crafts Fair 9:00 AM,

Kalpaka bldg.

GVV graduation concert

11. GVV graduation 9:00 AM,

Grasa pavilion

Arts & Crafts Fair 9:00 AM,

Kalpaka bldg.

Outdoor church service 11:00

AM

11.-17. 3x3 Family Camp

31. Labor Day golf tournament

SEPTEMBER

1. “Cognac Triples” volleyball

tournament

27.-29. “Daiļās dāmas” ladies’ retreat

2015. gada 2. - 5. jūlijā Gaŗezera 50 gadu jubileja!

July 2-5, 2015 - Garezers’ 50th Anniversary!

3


Kristīne Žmuidiņa

1992. g. 4. nov. - 2013. g. 22. janv.

Skumstam par GVV

absolventes un

Gaŗezera darbinieces

Kristīnes Žmuidiņas

pāragro aiziešanu

mūžībā. Vērojām, cik

neatlaidīgi viņa cīnīgās

ar nežēlīgo slimību un

cik daudz viņai

nozīmēja šajā laikā būt

un strādāt Gaŗezerā.

Viņa spēja iepriecināt

visus, ar kuriem viņai

bija saskare.

„Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, un siltums, ko izstaro sirds,

tas nezūd, tas paliek un mirdz...”

Gaŗezera saime – lielie un mazie

Dear friends of Garezers,

The summer is almost here! The camp programs are filling up – the GVV program will have over 100

students again this year. A reminder that you can still register your kids for the Sports Camp (August 5-9)

without any late fee. We are looking forward to seeing all the kids’ smiling faces again!

We have a good calendar of events planned for this summer. This year at Jāņi we won’t have a concert

or formal performance, but instead will all celebrate together at Dzintari and the beach. During camp

registration weekend (June 28-29) we will be honored to host the Latvian Embassy’s mobile passport

station. Then over the July 4th long weekend we will have a kids’ carneval. Next, during the July 26-29

weekend we will present the GVV Talent Show, Museum Night and other interesting events. More

information is available in this issue of GZ as well as on our website.

I would like once again to introduce our new staff: Guntars Rusmanis (Facilities), Laila Svalbe (GSS

director), Krista Cickovskis and Ieva Zemite (Bizbiz camp directors), as well as our new Board member

Markus Apelis and new Auditing committee member (and former Garezers Exec. Director) Peteris

Burgelis. We are also continuing to expand our cooperation with Atbalsis. Reservations for Atbalsis

accomodations are now handled through the Garezers office, and Eriks Arums will be managing the

Atbalsis facilities. I am grateful for the opportunity to work with all of them this year.

Thank you for your support, and see you at Garezers!

Andy Dumpis

Executive Director

4


Vēlaties saņemt jaunu Latvijas pasi

nebraucot uz vēstniecību Vašingtonā

Jums ir iespēja to izdarīt Gaŗezerā 28. - 29. jūnijā

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 2013.GADA 12. JŪNIJAM

Kā pieteikties

Nosūtiet uz Latvijas vēstniecību faksu (202.328.2860) vai e-pastu (consulate.usa@mfa.gov.lv)

1. iesniegumu

2. Latvijas pases kopiju (ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad dzimšanas apliecības kopiju un

apliecinājumu par personas koda piešķiršanu)

3. Amerikas Savienoto Valstu pases, zaļās kartes vai vīzas kopiju (lai apliecinātu, ka Jūs uzturaties

ASV legāli).

Vairāk informāciju meklējiet vēstniecības mājas lapā www.latvia-usa.org, rakstiet uz

e-pastu consulate.usa@mfa.gov.lv vai zvaniet uz vēstniecību 202.328.2840.

Gaŗezera 2013-2014. g. padome un revizijas komisija

1. rinda no kr: Kārlis Antons (kasieris), Imants Ejups (prezidents), Anda Vizule, Kārlis Vizulis, Arnolds Ozols (priekšsēdis)

2. rindā: Pēteris Skrodelis, Mārtiņš Pūtelis, Vilnis Gertners, Franz Bauers, Marģers Caune (rev. kom. līdz sept.)

3. rindā: Pēteris Burģelis (rev. kom. no sept.), Lauris Rožkalns, Markus Apelis (pad. no sept.), Modris Vilemsons, Mārtiņš

Stāks (sekretārs)

5


Jāņi Gaŗezerā 2013

Šogad līgošana notiks Dzintaros!

Iededzināsim lāpas pludmalē un

aicināsim Jāņa bērnus doties

dziesmotā gājienā.

Apciemosim katru Dzintaru „rajonu”

– dūņezera ceļu, katoļu stūrīti un

ezermalu. Katrā vietā uzdziedāsim

un baudīsim sieru, alu un uzkodas.

Būs Jāņu ugunskurs un voleja

laukumā zaļumballe ar mūziku.

Ieeja visai nogalei

$15 pieaugušiem

$10 jauniešiem 14-21 g.v.

Bērniem bez maksas

Tikšanās plkst. 20:00 pludmalē

Mēs ceram uz intīmu un draudzībā bagātu vakaru!

6


Muzeju nakts

ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums, kad vienu nakti durvis ver

lielākā daļa valsts muzeju, rīkojot īpašus pasākumus un aicinot

apmeklēt muzejus bez maksas. Muzeju nakts tradicija sākusies 1999.gadā Francijā ar mērķi iepazīstināt

ar muzejiem arī tos iedzīvotājus, kas ikdienā muzejus neapmeklē, lai nākamajā reizē ceļš uz muzeju jau

būtu vieglāks un pazīstamāks.

Latvija Muzeju nakts akcijā ir iesaistījusies kopš 2005. gada. Ik gadu akcijā iesaistās arvien lielāks

muzeju skaits, tāpat Muzeju nakts aktivitātēs piedalās arī teātri, izstāžu zāles, bibliotekas, apmeklētājiem

atvērta ir arī Saeimas ēka un Prezidenta pils.

Šovasar 27. jūlijā visi trīs Gaŗezera territorijas muzeji – Skautu Gaidu muzejs, O. Grīna Tautas mākslas

muzejs un Klinklāva mākslas galerija – atvērs savas durvis rikojot paši savu „Muzeju nakti”. Vēlamies ar

šo pasākumu atgādināt publikai cik mūsu tauta kulturāli bagāta un cik esam laimīgi, ka meža vidū

Gaŗezerā atrodās trīs pirmklasīgas kultūras iestādes.

Paredzētā Gaŗezera „Muzeju nakts” pasākumā piedalīsies GVV un GSS audzēkņi kuri darbosies kā gidi

stāstot publikai par muzeju vērtībām, tādējādi iepazīstinot publiku netikai ar visiem trīs muzejiem, bet arī

ar Gaŗezera mācību programmām.

Esam iecerējuši pasniegt visiem vieglas vakariņas, lai varētu pakavēties uz vietas, gaidot ikgadējo GVV

Talanta vakaru, kas paredzēts to vakaru.

Ilze Antona

Astra Reveliņa

Līga Ejupe

Skautu Gaidu muzeja vadītāja

O. Grīna Tautas mākslas muzeja vadītāja

Klinklāva mākslas galerijas vadītāja

9


Gaŗezera bērnu nometne jūs gaida!

Gatavošanās šajai vasarai rit pilnā sparā: audzinātāji un skolotāji tiek sarunāti, nometnes tēma un

programmas tiek izstrādātas. Kā jau ikgadus, paredzēta kopīga GBN, GSS, GVV atklāšana, svētdien,

30. jūnijā, plkst. 3:00 pēcpusdienā Brīvdabas baznīcā.

Nometņotājiem šovasar būs īpaša iespēja iepazīties ar Ēvalada Dajevska gleznām, kas visu vasaru būs

izstādītas Gaŗezera Klinklāva galerijā. Katrs varēs pielietot savu fantāziju izdomājot pasakas, kas

saistītas ar gleznām.

Ieteiktu visiem nometņotāju vecākiem internetā apskatīties www.campparents.org/homesickness. Ir

vērtīgi saprast, ka tik pat kā katram nometņotājam kaut kādā brīdī nometnē pietrūks vecāki. Bet, ja

vecāki bērnus būs sagatavojuši nometnei, bērni tiks galā ar šīm jūtām. Atmiņā paliks jaukie piedzīvojumi,

kuri atrodami tikai vienreizējā nometnes dzīvē. Campparents.org mājas lapā atrodami arī citi raksti par

nometņošanu. Nometne ir vērtīga bērna dzīves sastāvdaļa. Dodiet saviem bērniem iespēju to izbaudīt

pilnīgi!

Uzredzēšanos vasarā!

GSS ziņojums

Iveta Eilande

GBN direktore

Tuvojamies Gaŗezera sagatavošanas skolas programmas sākumam. Ceram, ka varēsim kopā baudīt

vasaru!

GSS programma darbojas jau vairākus gadus un vadās pēc iesāktā trīs gadu tēmu cikla. Šajā vasarā

runāsim un mācīsimies par folkloru, mācīsimies tautas dziesmas par pienu, gotiņu, slaukšanu,

rumulēšanos. Mācīsimies dziedāt, spēlēt, dancot, siet Jāņu sieru, veidot savu

uzvedumu. Kopīgi sadarbosimies ar GBN un GVV, lai mācītu, lai mācītos un lai

pieaugtu.

Priecājamies par mūsu jauko audzinātāju grupiņu un visiem jaukajiem skolotājiem.

Uz drīzu tikšanos un jauku sadarbību šovasar!

Laila Švalbe un Gunta Beard

GSS vadītājas

Laila Švalbe - jaunā GSS vadītāja

Apsveicam jauno pāri!

Lauma Matisone

(GVV 1996. g.

absolvente)

salaulājās ar Tim Brau

17. maijā

Gaŗezera brīvdabas

baznīcā

10


sportu nometne | sports camp

KAS Nometne veltīta sportiem - volejs, baskets, futenis, teniss, loks & bulta, burāšana, peldēšana....

KAD No pirmdienas, 5. augusta līdz piektdienai, 9. augusta (nedēļa starp voleja nogales un GVV izlaiduma)

KAM Visiem jauniešiem no 8 – 14 gadiem, neatkarīgi no latviešu valodas lĪmeņa

Sīkāka informācija būs pieejama www.garezers.org

WHAT A camp dedicated to sports - volleyball, basketball, soccer, tennis, archery, sailing, swimming....

WHEN Monday, July 30 to Friday, August 3 (the week between volleyball weekend and GVV graduation)

WHO All kids ages 8 -14, regardless of Latvian language skill level

More information will be available at www.garezers.org

Piesakiet bērnus uz Sportu nometni!

Šovasar Gaŗezerā atkārtosim pagājušā gadā uzsākto sportu nometni. Nometne domāta bērniem no 8 –

14 gadiem neatkarīgi no viņu latviešu valodas spējām. Tātad, visiem latviešu izcelsmes bērniem atkal

būs iespēja nometņot un sportot kopā, vai tie latviski runā un saprot, vai latviešu valodas spējas ir vājas,

vai arī latviski nerunā, bet tomēr vēlās piedalīties Gaŗezera programmās latviskā vidē.

Pats par sevi saprotams, sportu nometnes galvenais uzsvars būs uz sportiem. Bet, tā kā nometne notiek

Gaŗezerā, latviskais būs iepīts visur. Kur vien iespējams, treniņos runās latviski. Tomēr, tā kā nometnes

pamatprincipos ir nešķirot bērnus par valodas spējām, treniņos paskaidrojumi būs arī angliski. Pielietojot

abas valodas visiem bērniem būs iespēja paplašināt savu latviešu vārda krājumu, jo arī tiem, kuŗi latviski

runā tekoši, bieži vien sportu valoda – tā kuŗu viņi dzird treniņos – ir angļu. Tāpat, ikdienas nometnes

dzīvē nevienu neatturēs latviešu valodas neprasmes dēļ. Treniņus vadīs pieredzējuši sportisti un treneri.

Ir iecerēts spēlēt voleju, basketu, futeni, tenisu, tautas bumbu, badmintonu, galda tenisu, šaut ar loku un

bultu, peldēties, makšķerēt, . . . Sportošanas iespējas netrūks. Bet neviena nometne nav pilnīga ar

intensīviem treniņiem vien. Būs arī Gaŗezerā iecienītais pludmales vakars, karogu spēle, balle. Pa vidu

varēs atvilkt elpu un atpūsties. Viss latviskā vidē, latviskā garā!

Lūdzam nekavējoties pieteikt savu(s) bērnu(s) sportu nometnei! Lai nometne labi izdotos, jau tagad

jāsarunā treneri. Ceram arī, ka uz sportu nometni ieradīsies kādas sportu zvaigznes, lai palīdzētu ar

atsevišķiem treniņiem. Dodiet saviem bērniem iespēju ar tiem trenēties.

Vienosimies sportā!

Iveta Eilande

Sportu nometnes direktore

11


ALA skolotāju konference Gaŗezerā

No 15. līdz 17. martam

Gaŗezerā notika Amerikas latviešu

apvienības (ALA) organizētā Amerikas

latviešu nedēļas nogales skolu skolotāju konference. Konferences laikā skolotāji iepazinās ar mācību

materiāliem, kas domāti bilingvālai valodu apguvei, ar konkrētu stundu plānu izveidi, ar internetā pieejamajiem

mācību materiāliem, mācību programmām, uzdevumiem un tiešsaistes materiāliem, kā arī ar

viegliem, aizraujošiem un izglītojošiem komercproduktiem, kas izstrādāti tieši latviešu valodas

apguvei.

Seminārā piedalījās 50 skolotāji no 15 latviešu sestdienas un svētdienas skolām. Skolotāji apmainījās ar

mācīšanas pieredzi, dalījās ar viedokļiem un tika iepazīstināti ar Latviešu valodas aģentūras veidotajiem

mācību materiāliem un paveikto diasporas mācību un metodisko materiālu izveidē. Dāvanā skolas

saņēma latviešu valodas mācīšanas darba lapas Labdien! 2. daļu.

Pasaules Brīvo latviešu

apvienības Izglītības

padomes (PBLA IP)

priekšsēde Daina Grosa un

priekšsēdes vietniece

sadarbībai ar Latviju Dace

Mažeika stāstīja par PBLA

IP pēdējos gados paveikto

un par sadarbību ar Latvijas

institūcijām, kas

nodrošina Latvijas valsts

īstenoto politiku sadarbībai

ar diasporu. PBLA

dāvināja katrai skolai PBLA

izdotu darba burtnīcu

gramatikas mācīšanai

pamatskolā.

Tika kalti plāni nedēļas nogaļu skolu turpmākajai attīstībai un labākai savstarpējās informācijas apmaiņai,

tostarp ar Latvijas valsts institūcijām.

ALA jau 62 gadus pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160

dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru

no visām pavalstīm. Konferenci rīkoja ALA Izglītības nozare, kas gādā par skolu programmām, mācību

grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.

Amerikā nedēļas nogales skolas, kas atrodas tālu no Latvijas, jau 60 gadus spējušas izaudzināt vairākas

jaunas, latviski runājošas un domājošas paaudzes.

Tuvāku informāciju sniedz Daina Grosa (PBLA Izglītības padomes priekšsēde)

daina.gross@latviansonline.com un Andra Zommere (ALA Izglītības nozares vadītāja)

azommers@sbcglobal.net.

12


In July

the film

Sapņu

komanda 1935 (“Dream Team

1935”) will be shown at

Garezers. Directed by Aigars

Grauba, the film chronicles

Latvia’s national basketball

team, which improbably won the first European

championship in May, 1935. This first-time event

was sponsored by the just-formed International

Basketball Federation, more commonly known as

FIBA, from the French Fédération Internationale de

Basket-ball and was held in Geneva, Switzerland.

Dream Team 1935 is heading toward being the

most watched Latvian language film ever. It has

become a phenomenon and has been universally

celebrated. It will be screened for the European

Parliament and at the Cannes Film Festival. The

film centers on the team, the championship and

Head Coach Valdemārs Baumanis.

Baumanis will be returning to Garezers twenty-one

years after his death in 1992. We need to wait to

find out more about the team and the

championship; however, we already know quite a

bit about the head coach. His friends and

colleagues in organized Latvian sports compiled a

collection of essays about him after his death:

Karavīrs un sportists Valdemārs Baumanis 1905 –

1992 (Soldier and Athlete …). I gained the most

insight from Ilmārs Dumpis’ contribution.

Baumanis arrived in Chicago in 1956 after having

spent the immediate post-war years in France. He

was almost immediately selected to lead the

Midwest region of the Latvian Sports Council and

continued in that position for the next thirty-five

years. He simply had a burning passion for Latvian

athletics and not just basketball.

Scrolling through old editions of the Latvian

Newspaper Laiks, it is obvious that he looked at

Garezers as fertile ground. In 1969 he toured the

Latvian Center with Jānis Lindmanis from Australia.

Lindmanis, also known as "Kapteinis Džeks"

(Captain Jack) was a star of Latvia’s 1935

basketball championship team. There was talk that

May Madness, 1935

the administration of Garezers was committed to

developing a sports infrastructure, including a

basketball court, and Baumanis had plans. He is

associated with all the early tournaments in

volleyball, basketball, tennis, soccer and track and

field.

Dream Team 1935 is a very Latvian story, which

means it’s complicated and has an overabundance

of drama. For Baumanis this meant that getting to

Geneva was a larger hurdle than winning in

Geneva. He had to navigate all sorts of obstacles,

mostly due to friction between the Army Sports

Club and the University of Latvia. Unbelievably, he

was removed as head coach after Geneva. I guess

the sports establishment wanted to go in a different

direction, which they succeeded in doing.

Baumanis made it to the 1936 Olympics, but as a

referee. The team from Latvia was eliminated early

with a record of 1-2. He returned to lead the

national team in 1938, but by that time Lindmanis

had given up basketball and devoted himself

exclusively to soccer.

Baumanis’ personal story is a very Latvian story,

which means that Soviet occupation and World

War II brutally changed everything. He was back

on top in 1938 and a year later attended basketball

seminars at Long Island University in New York.

He wanted to better understand the American style

of play. He was an active duty army officer when

the Soviets invaded. Fortunately, he was able to

avoid arrest. Baumanis served in the Germanformed

Latvian Legion. He led a supply unit and

rose to the rank of Major. At the end of the war he

successfully ensured that his men avoided capture

by the Red Army and gladly surrendered to U.S.

forces.

Baumanis joined the Daugavas vanagi veteran’s

organization in 1947. At the first opportunity he

organized basketball and soccer tournaments in

displaced person camps in Germany. He formed a

Latvian team that toured post-war France. The

French were impressed and this led to his

accepting an offer to coach basketball in Lorient.

Ilmārs Dumpis notes that the shadow of occupied

13


Latvia weighed heavily on Baumanis. Word circled

back to Baumanis that he was given a death

sentence, in absentia by the Soviets in 1946. He

chose to avoid any contact with relatives or friends

and never responded to their letters, as he was

concerned that this could only cause them

complications.

The film will be shown in Latvian, with English

subtitles.

Artis Inka

2013. GADA ALJA SIRDS LĪKSMO BALLE UN CŪKU BĒRES

Sirds Līksmo Balle

Kur: Dziesmu lejā

Kad: Sestdien, 3. augustā sākot 20:00

Cūku Bēres

Kur: Dzintaros

Kad: Svētdien, 4. augustā sākot 19:00

Cenas

- Visa nogale ALJA biedriem: $40

- Visa nogale citiem: $50

- Tikai Sirds Līksmo: $30

- Tikai Cūku bēres (ar alu): $20

- Tikai Cūku bēres (bez alus): $10

14


Arvīds Štrāls mira 9. martā, 89 gadu vecumā „Heartland” veco ļaužu

mītnē Trejupēs – Three Rivers, MI.

Arvīds dzima 1923. g. 5. jūnijā netālu no Aizputes, Latvijā. Pavadīja

bērnu dienas laukos, strādājot ģimenes mājās. Studēja lauksaimniecību

pirms tika iesaukts armijā, kur dienēja Latviešu leģionā Otrā pasaules

karā. Pēc Padomju okupācijas Arvīdam bija jābēg no Latvijas. Pavadīja

laiku vācu „DP” nometnēs un nokļuva Anglijā. Tur viņam piedzima dēls

Andrejs. No turienes, ar tikai kreklu uz muguras viņš devās veidot dzīvi

Ziemeļamerikā, emigrējot uz Kanādu. Tur viņš pievienojās savai

bērnības draudzenei Ausmai un viņi apprecējās 1952. gadā. Pārvācās

uz ASV un apmetās Čikāgā, kur izaudzināja trīs bērnus – Ritu, Jāni un

Valdi – un bija precējušies 50 gadus līdz Ausmas nāvei 2003. gadā.

Arvīds strādāja fabrikā, lai uzturētu ģimeni.

Ejot penzijā ar Ausmu pārcēlās uz Latviešu Ciemu pie Gaŗezera, kur abi bija aktīvi latviešu

sabiedrībā līdz pēdējām dienām. Viņš bija dedzīgs tenisa spēlētājs un turpināja spēlēt vecuma

dienās. Arvīds arī bija pazīstams mākslinieks – viņš aizrāvās ar mākslu un radīja daudzas gleznas

un skulptūras savā dzīves laikā. Arvīds ilgus gadus cīnījās ar depresiju, bet pēdējos gados viņš

atrada mieru un atpūtu un mierīgi aizgāja mūžībā.

Arvīda atliekas tika kremētas. Piemiņas brīdis notiks sestdien, 2013. g. 8. jūnijā plkst. 11:00 viņa

mājā 10882 Vidzeme Rd. Ziedojumus lūdzu sūtīt Gaŗezera nometnēm.

Arvids Strals passed away March 9th at 89 years of age at Heartland nursing home in Three Rivers, MI.

Arvids was born in June 5, 1923 near Aizpute, Latvia. He spent his

childhood years in the countryside and working the family farm. He

went to agricultural school until World War II, then was conscripted into

service and fought with the Latvian Legion. With the Soviet occupation

of Latvia, Arvids had to flee the country. He traveled through Germany’s

DP camps and finally to England. In England he had a son Andrew.

From there, with only the shirt on his back, he chose to forge a life in

North America, immigrating to Canada. There he joined his childhood

girlfriend Ausma and they married in 1952. They immigrated to A

merica, settled in Chicago and raised three children - Rita, Janis and

Valdis. They were married for 50 years until Ausma’s passing in 2003.

Arvids worked as a machinist in Chicago to provide for his family. He

and Ausma retired to their home near Garezers and remained active

with the Latvian community until their final days. He was an avid tennis

player and played long into his golden years.Arvids was an acclaimed

artist; his passion was his art and he produced many sculptures and

paintings in his lifetime. Arvids struggled with issues of depression for

many years, but in his final years he found peace and rest and died peacefully.

Arvids’ remains were cremated and a memorial service will be held Saturday, June 8th, 2013 at 11:00 AM

at his home 10882 Vidzeme Rd., Three Rivers, MI.Donations should be made to Garezers camps.

15


Latvian Center Garezers, Inc.

57732 Lone Tree Road

Three Rivers, Michigan

49093-9549

269.244.5441

Non Profit Org

POSTAGE PAID

Three Rivers, MI

Permit #4

More magazines by this user
Similar magazines