Pirmās redakcijas publiskās apspriešanas pārskats

seja.lv

Pirmās redakcijas publiskās apspriešanas pārskats

SĒJAS NOVADA

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

2012.-2023.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PĀRSKATS

Institūciju atzinumu un sabiedrības iebildumu un

priekšlikumu apkopojums

Sējas novada teritorijas plānojums

2012.-2023. gadam tiek izstrādāts

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/045/045

„Sējas novada attīstības plānošanas

dokumentu izstrāde” ietvaros


SATURS

Institūciju atzinumu par teritorijas plānojuma 1.redakciju un vides pārskata

projektu apkopojums.....................................................................................................................3

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās

apspriešanas laikā no 14.08.2012. līdz 02.10.2012. ......................................................................21

2


INSTITŪCIJU ATZINUMU PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTU APKOPOJUMS

Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

1. Valsts vides

dienesta Lielrīgas

reģionālā vides

pārvalde

(27.09.2012.

Nr.5-8/3595)

Atzinums

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) 06.09.2012.

saņēma iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par izstrādāto Sējas novada teritorijas

plānojuma 2012.-2023.gadam 1. redakciju un vides pārskata projektu.

VVD LRVP ir izvērtējusi pašvaldības mājas lapā internetā pieejamo teritorijas plānojuma

1.redakciju un vides pārskata projektu.

Ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - TIAN) 5. un 6.nodaļā

noteikto. Sējas novada teritorijas plānojuma projekta 1.redakcija nav pretrunā ar VVD

LRVP 26.05.2011. izdoto nosacījumu Nr.5-7/1527 prasībām.

VVD LRVP rekomendē apbūves noteikumos iekļaut detalizētu informāciju par apbūves

ierobežojumiem īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un to tuvumā.

VVD LRVP rekomendē veikt precizējumus TIAN 1.7. punktā - precizējot teritorijās atļauto

ierīkojamo dīķu platības, lai dīķu ierīkošana neatbilstu derīgo izrakteņu ieguvei saskaņā ar

likumu „Par zemes dzīlēm” un nerastos pretruna ar TIAN 13.3.punktu - aizliegto

iemantošanu „Nevienu teritoriju nav atļauts izmantot šādiem nolūkiem: veidot karjerus

būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, izņemot Apbūves noteikumos noteiktajās teritorijās,

kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.

Ņemot vērā teritorijas plānojuma 1.redakcijas TIAN 3.punktā minēto un to, ka derīgo

Komentārs

Nosacījumi ievēroti.

1. Pašvaldības saistošie noteikumi

nav spēkā esošu normatīvo aktu

apkopojums. Pašvaldības saistošajos

noteikumos nav pieļaujama augstāk

stāvošu normatīvo aktu dublēšana.

Teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumu 6.2.nodaļā Īpaši

aizsargājamās dabas teritorijas un

objekti uzskaitīti normatīvie akti, kas

detalizēti nosaka aizsargājamo

teritoriju izmantošanu.

2. Teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumu 11.7.punkts

izteikts šādā redakcijā -

ūdenskrātuves (dīķa) līdz 0,1 ha

izveidošanai normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā;

3. Papildus prasības derīgo izrakteņu

3


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

izrakteņu ieguve saskaņā ar TIAN 175.punktu ir pieļaujama vairākās funkcionālās zonās, VVD

LRVP rekomendē, lai nerastos novada iedzīvotāju pretenzijas par derīgo izrakteņu ieguves

laikā radušos piesārņojumu/traucējumiem, pirms dīķu un derīgo izrakteņu atradņu

ierīkošanas veikt sabiedrisko apspriešanu, šādu prasību iestrādājot apbūves noteikumos.

Komentārs

ieguvei netika iekļautas Teritorijas

izmantošanas un apbūves

noteikumos.

VVD LRVP rekomendē apbūves noteikumos iekļaut detalizētu informāciju par apbūves

ierobežojumiem īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un to tuvumā.

4.Pašvaldības saistošie noteikumi nav

spēkā esošu normatīvo aktu

apkopojums. Pašvaldības saistošajos

noteikumos nav pieļaujama augstāk

stāvošu normatīvo aktu dublēšana.

Teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumu 6.2.nodaļā Īpaši

aizsargājamās dabas teritorijas un

objekti uzskaitīti normatīvie akti, kas

detalizēti nosaka aizsargājamo

teritoriju izmantošanu.

VVD LRVP norāda, ka pēc korekciju (saistībā ar VVD LRVP sniegtajām rekomendācijām)

veikšanas teritorijas plānojuma 1.redakcija atkārtoti nav jāiesniedz VVD LRVP atzinuma

sniegšanai.

Teritorijas plānojuma grozījumu projekta 1.redakcijā norādītā teritorijas perspektīvā

attīstība, kā arī teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos izvirzītās prasības ir

pašvaldības kompetencē.

VVD LRVP nav principiālu iebildumu par izstrādāto Sējas novada teritorijas plānojuma

(2012.-2023.gadam) vides pārskata projekta koncepciju. VVD LRVP uzskata, ka Vides

pārskata projektu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai.

5. Tika ņemts vērā.

2. Valsts kultūras

pieminekļu

aizsardzības

inspekcija

(09.10.2012.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk - Inspekcija) ir izskatīts Sējas

novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāls. Atbilstoši Ministru kabineta

06.10.2009. noteikumu Nr.1148 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi

12.3.punktam Inspekcija sniedz atzinumu par izstrādāto novada teritorijas plānojuma

1.redakciju.

Nosacījumi ievēroti.

Pozitīvs atzinums.

4


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Nr.06-11/2077)

Atzinums

Sējas novada teritorijas plānojuma izstrādei Inspekcija 24.05.2011. ir izsniegusi nosacījumus

Nr.05-09/2011.

Komentārs

Izvērtējot teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiālu kultūras pieminekļu aizsardzības

aspektā. Inspekcija ir konstatējusi, ka plānojumā ir atzīmēti valsts aizsargājamie kultūras

pieminekļi un to aizsardzības zonas. Tāpat uzrādītas blakus novadā esošo kultūras

pieminekļu aizsardzības zonas, ja tās skar novada teritoriju. Plānojumā uzrādīti novada

aizsardzībā esošie kultūrvēsturiskie objekti un Teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumos noteiktas prasības vēsturiskās apbūves saglabāšanai.

Atzinums - Inspekcija kultūras mantojuma apzināšanas un saglabāšanas aspektā atzinīgi

vērtē Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.

Pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas lūdzam iesniegt novada

teritorijas plānojumu Inspekcijas arhīvā CD formātā.

3. VAS „Latvijas Valsts

ceļi”

Tehniskā pārvalde

(28.09.2012.

Nr.2.1/2982)

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā pārvaldē ir izskatīta Sējas novada teritorijas plānojuma

2012.-2023.gadam 1.redakcija. Mums ir šādi iebildumi par plānojuma pašreizējo redakciju

un priekšlikumi tā tālākajai izstrādei:

1) „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 3.5.2.apakšnodaļā „Būvlaide.

Apbūves līnija” būtu viennozīmīgi jānorāda, ka gadījumos, ja ciemu robežas ir

noteiktas līdzās esošajiem valsts autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus

apdzīvotajām vietām Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka ciemu

robeža sakrīt ar autoceļu zemes nodalījuma joslas robežu, taču, lai nodrošinātu

Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi - lai

samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu

transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu

joslu, teritorijas plānojumā šajās vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka, kā

attiecīgajam autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla. Nevarēsim piekrist tās

paplašināšanai uz ceļa pusi, tas ir - jaunu ēku plānošanai tuvāk par 100m no valsts

galveno autoceļu ass, tuvāk par 60m no valsts reģionālo autoceļu ass vai tuvāk par

30m no valsts vietējo autoceļu ass. Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo

blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas uzpildes stacija, autoserviss,

1) Ciemu robežas ir attēlotas

grafiskās daļas kartēs.

Valsts autoceļu aizsargjoslas ciemos

noteiktas kā sarkanās līnijas

(443.punkta 5.tabula) un 6 m

būvlaide no sarkanās līnijas.

Ārpus ciemiem būvlaide līdz valsts

autoceļiem sakrīt ar aizsargjoslas

platumu (Teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumu 68.punkts).

5


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā,

respektējot attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS

190 grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ja to

izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas un paplašināšanas

vajadzības.

Komentārs

2) „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 5.tabulā (58.lapā) vajadzētu

precizēt autoceļa P6 Saulkrasti - Sēja - Ragana aizsargjoslas platumu lauku teritorijā,

kam ir jābūt 60m no ceļa ass uz katru pusi, nevis 30m, kā ir ierakstīts pašlaik.

2) veikti precizējumi.

3) Ja „Paskaidrojuma rakstā” ievietotajās kartēs tiek uzrādīta informācija par valsts

autoceļu tīklu (un par tajā iespējamajiem kravu pārvadājumiem) arī blakus esošajā

Saulkrastu novadā, tad būtu nepieciešams iezīmēt pirms dažiem gadiem izbūvēto

Saulkrastu apvedceļu, kas tagad ir autoceļa A1 pareizā maršruta sastāvdaļa.

3) veikti precizējumi.

4. Veselības inspekcija

(20.09.2012.

Nr.5.5-

5/19225/1127)

5. Valsts zemes

dienests

(04.10.2012.

SLĒDZIENS

Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-

2023.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta risinājumam.

REKOMENDĀCIJAS

- pievērst uzmanību Sējas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 223.1.

un 225. punktos minētās notekūdeņu krājtvertnes izvietošanai, tā kā saskaņā ar MK

noteikumu Nr.256 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 „Ēku iekšējais

ūdensvads un kanalizācija” 7.panta prasībām sausas tualetes vai izvedamās notekūdeņu

krājtvertnes drīkst izbūvēt bez ūdens ievadu ierīkošanas šādās ēkās: dzīvojamās ēkās, kuras

izmanto tikai vasarā; individuālajās dzīvojamās ēkās; ēdnīcās, ja tajās ir ne vairāk kā 10

sēdvietu; ražošanas uzņēmumu pārvaldes un sadzīves ēkās, kā arī ražošanas ēkās, ja maiņā

strādā ne vairāk kā 15 cilvēku.

Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests), izskatot 13.09.2012. saņemto Sējas novada

teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakciju, informē, ka plānojums atbilst Dienesta

nosacījumiem.

Nosacījumi ievēroti.

Pozitīvs atzinums.

Veikti precizējumi Teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumu

225.punktā atbilstoši atzinumā

norādītajam.

Nosacījumi ievēroti.

Pozitīvs atzinums.

6


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Nr.10-07/171618;

Atzinums

(reģ.Nr.T_11195))

Atzinums

Norādām, ka Dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un

aizsargjoslu (apgrūtināto teritoriju klasifikācijas) kodu atbilstības pārbaude.

Atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības

teritorijas plānošanas noteikumi”, apstiprinātu vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma

eksemplāru kā iesietu dokumentu, pievienojot pašvaldības lēmuma par teritorijas

plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu

laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, kā arī teritorijas plānojuma grafiskos materiālus, kuros

attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (vektordatu formā LKS-92

koordinātu sistēmā) uz elektroniskā datu nesēja, pašvaldība iesniedz atbilstošajā Dienesta

teritoriālajā struktūrvienībā divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma

spēkā stāšanās.

Komentārs

6. AS „Latvenergo”

(11.10.2012.

Nr.01VL00-

13/6673)

Atbildot uz 03.09.2012. vēstuli Nr.01-12.1/640, sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu

par Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.

AS „Latvenergo”

AS „Latvenergo” nav iebildumu par Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.

AS „Sadales tīkls”

Lūdzam Sējas novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta apakšnodaļā

„7.4.ENERGOAPGĀDE” veikt šādu labojumu:

tekstu „20 kV gaisvadu līnijas pieslēgtas transformatoru punktiem ar spriegumu 20/0,4 kV

no kuriem pa 0,4 kV gaisvadu un kabeļu līnijām tiek nodrošināta patērētāju energoapgāde”

aizvietot ar šādu tekstu: pašvaldības teritorijā patērētāju energoapgāde tiek nodrošināta pa

20kV un 0,4kV elektrotīkliem, kurus apkalpo AS „Sadales tīkls” Centrālais reģions.”

Ja šis labojums tiks veikts, Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakcija

tiks uzskatīta par atbilstošu AS „Latvenergo” 15.06.2011. vēstulē Nr.01VL00-13/4594

izsniegtajiem nosacījumiem attiecībā uz sadales tīkliem.

AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Informējam, ka internetā pieejamā teritorijas plānojuma projekta 1.redakcija no

Nosacījumi ievēroti.

Nav iebildumu.

Veikti precizējumi atbilstoši atzinumā

norādītam.

Nav iebildumu.

7


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

elektroenerģijas pārvades tīkla viedokļa atzīstama par pieņemamu.

Komentārs

Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV elektrolīnija, informējam par

nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:

1. Pašvaldības nosacījumos detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija

atrodas 110 kV elektrolīnijas aizsargjoslā, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju

būvprojektu izstrādāšanai elektrolīnijas aizsargjoslā, vai arī plānojot tādu objektu

būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu

aizsargjoslas pārklāšanās, iekļaut prasību par nosacījumu vai tehnisko noteikumu

saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86,

LV 1073.

2. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu

paralēli vai šķērsojumos ar 110 kV elektrolīniju un tuvošanos tai, novērtēt nepieciešamību

veikt šīs elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos

horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas energostandarta „Gaisvadu

elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330 kV” (LEK 135, 2012.gads, 1.izdevums), MK

noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos

un lauku teritorijās”, Aizsargjoslu likuma 45.panta, MK noteikumu Nr.982 „Enerģētikas

infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un citu inženierkomunikāciju

būvnormatīvu prasībām.

3. Plānojot būvniecību 110 kV elektrolīnijas tuvumā, ēkas, būves un paralēli novietotas

ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas.

4. 110 kV elektrolīnijas balstu novietojumu paredzēt ārpus ielu sarkano līniju teritorijām.

Informācija pieņemta zināšanai.

7. AS „Latvijas Gāze”

Gāzapgādes

attīstības

departaments

(09.10.2012.

Nr.27.4-1/3449)

Atbildot uz 03.09.2012. vēstuli Nr.01-12.1/640 par atzinumu izstrādātajai Sējas novada

teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai, AS „Latvijas Gāze” (turpmāk - Sabiedrība)

Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka ir iepazinusies

ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju.

Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Sējas novada teritorijas

pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to

izpildes secība.

8


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

Komentārs

Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai izsakām šādu iebildumu:

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam izmainīt Inčukalna pazemes gāzes krātuvju

urbumu drošības aizsargjoslas, saskaņā ar šīs vēstules pielikumā esošo informāciju.

Veikti precizējumi grafiskās daļas

kartē atbilstoši atzinumā

norādītajam.

Izstrādāto Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu Sējas

novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas) izstrādei, ko

noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā.

Pozitīvs atzinums tiks sniegts pēc augstāk minētu nosacījumu izpildes.

Pielikumā: Inčukalna pazemes gāzes krātuves urbumu aizsargjoslas Sējas novadā - 2 lapas.

8. Valsts

Ugunsdzēsības un

glābšanas dienests

Rīgas reģiona

pārvalde

(14.09.2012.

Nr.22/8-1001)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk- Pārvalde)

izskatīja iesniegumu par Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam 1.redakciju.

Pārvalde informē, ka Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2023.gadam 1.redakcijā

jāparedz sekojoši pasākumi ugunsdrošības jomā:

1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes un piebrauktuves plānojumā paredz

saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts, ar

Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumiem Nr.498).

2. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar

drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446

„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un

signālkrāsojums” prasībām, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru

kabineta 29.06.2004. noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”.

3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN

222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta

01.02.2000. noteikumiem Nr.38) un Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju

ugunsdrošība”. Pie upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm, kuras paredzētas ārējai

ugunsdzēsības ūdensapgādei, izbūvē vismaz 3,5 m platus piebraucamos ceļus un

12x12 metrus laukumus ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ar atbilstošas

kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīko tā, lai

ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā. Ūdens ņemšanas

1. Teritorijas plānojums izstrādāts

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Teritorijas plānojums izstrādāts

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Teritorijas plānojums izstrādāts

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

atrašanās vietas apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446

„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un

signālkrāsojums” prasībām.

4. Paredzēt detālplānojuma risinājumiem ugunsdrošības prasību izpildi saskaņā ar

Latvijas Republikā spēkā esošajiem un piemērojamiem normatīviem aktiem.

Komentārs

4. Teritorijas plānojums izstrādāts

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Rīgas plānošanas

reģions

(01.10.2012.

Nr.SA-2/70)

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk - RPR) ir sagatavojis atzinumu par Sējas novada

teritorijas plānojuma 2012.-2023.g. 1.redakciju (turpmāk - Plānojums) un plānojuma

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu (turpmāk - Vides

pārskats).

RPR iesaka plānojuma paskaidrojuma rakstā iekļaut spēkā esošā plānojuma izvērtējumu kā

atsevišķu sadaļu, kā tas tika norādīts RPR nosacījumos (izsniegti 16.05.2011.). Tas ļaus

pamatot nepieciešamību pēc konkrētam izmaiņām jaunajā plānojumā. Lai gan Pārskatā par

teritorijas plānojuma izstrādi ir, sniegta atruna, ka RPR nosacījums ir ņemts vērā, atbilstošs

teksts Plānojumā nav atrodams.

Apdzīvojuma plānošanā iesakām balstīties uz iedzīvotāju un darbavietu prognozi vismaz

tuvākiem 7 gadiem, kas nepieciešama pakalpojumu pamatojumam. No plānojuma

paskaidrojuma raksta 4.sadaļas nodaļas nav skaidrs - kāda ir iedzīvotāju skaita tendence

(samazinājums vai pieaugums) un cik lielu iedzīvotāju skaitu pašvaldība prognozē nākotnē.

Lūdzam precizēt politiku attiecībā uz apdzīvojumu - kāds ir attīstības centru (ciemu)

paredzētais pakalpojumu apjoms un tā atspoguļojums zemes izmantošanā. Plānojuma

paskaidrojuma rakstā ir norādīts nepietiekošs pakalpojumu apjoms - būtu precizējams

risinājums - jaunu teritoriju un objektu attīstība vai citas alternatīvas, nodrošinot transporta

risinājumus.

Būtu precizējama „Rail Baltica” loma Sējas novada starptautiskās sasniedzamības

Ievērojot nepārtrauktības un

pēctecības principu, teritorijas

plānojumā, iespēju robežās,

maksimāli saglabāta šobrīd spēkā

esošajā teritorijas plānojumā noteiktā

apdzīvojuma struktūra (ciemi un to

robežas) un funkcionālais zonējums

(skatīt Paskaidrojuma raksta 40.-44.

lpp).

Apdzīvojums plānots atbilstoši spēkā

esošajā teritorijas plānojumā

noteiktajam.

Pašvaldībai nav datu par iedzīvotāju

un darbavietu prognozi tuvākiem 7

gadiem.

Teritorijas plānojuma risinājumi ļauj

veidot plaša pakalpojumu klāsta

veidošanu un attīstību.

Paskaidrojuma rakstā sniegtas

10


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

nodrošināšanai - dzelzceļam sākotnēji būs tranzīta loma.

Komentārs

norādes, ka Rail Baltica projekts ir

starptautiskai sasniedzamībai

prioritārs projekts un perspektīvā

šķērsos Rīgas reģiona un Sējas

novada teritoriju.

Iesakām ne tikai izvērtēt esošo mājokļu nodrošinājumu (5.sadaļa), bet arī sniegt prognozi

par nepieciešamo plānošanas perioda. Līdzīgi tas ir par centralizētām

inženierkomunikācijām (7.sadaļa) - norādot kādas ir nepieciešama, un kāda būs politika to

turpmākajai attīstībai. Plānojumā Lojas ciema platība tiek palielināta, iesakām pamatot citu

ciemu robežu nemainību ņemot vērā iedzīvotāju skaita izmaiņas - atsauce uz principiem

2.3.nodaļā attiecas uz funkcionālo zonējumu.

Teritorijas plānojuma risinājumi rada

plašas iespējas jaunu mājokļu

veidošanai un reaģēšanai uz

pieprasījuma izmaiņām.

Plānojuma Paskaidrojuma raksta risinājumu daļā (2.sadaļa) vēršam uzmanību uz dažādu

dokumentu savstarpējo sasaisti ne tikai piedāvājot vadlīniju konstatāciju, bet šo vadlīniju

izvērtējumu un ieviešanu konkrētos risinājumos konkrētās vietās, ja tas ir pamatots.

Aicinām specificēt un konkretizēt nepieciešamās infrastruktūras lokalizāciju.

Augstāku attīstības plānošanas

dokumentu vadlīniju izvērtējums nav

teritorijas plānojuma uzdevums.

Teritorijas plānojumā ir ņemtas vērā

augstāku plānošanas dokumentu

vadlīnijas. Atzinumā nav norādītas

vadlīnijas, kas nebūtu ņemtas vērā

teritorijas plānojumā.

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar 06.10.2009. Ministru Kabineta

noteikumiem Nr.1148. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” iekļaujams.

Ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas

līmeņa teritorijas plānojuma prasībām, ko iesakām iekļaut kā atsevišķu sadaļu.

16.10.2012. MK noteikumi Nr.711

"Noteikumi par pašvaldību teritorijas

attīstības plānošanas dokumentiem"

neparedz šāda ziņojuma iekļaušanu

teritorijas plānojuma dokumentos.

Papildus tam RPR norāda uz tehniskām neprecizitātēm. Atsauce uz esošo Nacionālo

attīstības plānu (NAP) ir novecojusi, iesakām atsaukties uz jauno NAP 2020 sākotnējo

redakciju. RPR dokumentus papildināt ar atsauci uz RPR Attīstības programmas 2009.-

2013.gada dokumentu. Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.-

Nacionālā attīstības plāna 2014.-

2020.gadam 25.oktobrī iesniegts

izskatīšanai Saeimā – vēl nav spēkā.

Atsauces uz RPR dokumentiem

11


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

2025. pašlaik ir atsevišķs dokuments un kā tāds arī jānorāda. Darbs pie jaunas reģiona

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir tikai uzsākts.

precizētas.

Komentārs

Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nerisina vienotu

inženierkomunikāciju sistēmas nodrošināšanu ciemu teritorijās un citās blīvi apbūvētās

teritorijās.

Nav skaidrs, kādēļ plānotās lauksaimniecības zemju teritorijas ir iekļautas ciemu sastāvā, kur

galvenā izmantošana ir lauksaimniecība, līdzīgi kā lielas esošas lauksaimniecības zemes ir

iekļautas ar plānoto dzīvojamās savrupmājas statusu, kas paredz parcelēšanu 2000 m 2 , kuru

iekļaušana būtu pamatojama. Šāda ciemu iekšējā struktūra (lielas esošās un plānotās

lauksaimniecības zemes ciema teritorijā) neveicina kompaktas apbūves un vienotu

centralizētas infrastruktūras izveidi un ir pretrunā ar ciema definīciju pēc būtības: skat.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma prasības, kur tiek akcentēts ciema

nepieciešamības pamatojums (11.pants).

Vides pārskatā jāparedz esošo infrastruktūras objektu darbības vērtējums un no tā izrietošie

nepieciešamie risinājumi.

Atsauce uz „0" scenāriju, (ja netiek izstrādāts jauns plānošanas dokuments) Vides pārskatā

tiek pamatots ar spēkā esošā plānojuma nespēju risināt ar vides jomu saistītus plānošanas

Teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumos noteikts, ka ciemos

dzīvojamās mājas jānodrošina ar

centralizētas ūdensapgādes un

notekūdeņu savākšanas

inženierkomunikācijām (219.p.)

Teritorijas plānojuma risinājumi,

ievērojot tiesiskās paļāvības principu,

saglabā spēkā esošajā teritorijas

plānojumā noteiktās ciemu robežas

(izņemot Loju un Gāršmuižu) un to

funkcionālo zonējumu. Funkcionālo

zonu nosaukumi pielāgoti VARAM

izstrādātajam klasifikatoram.

Gāršmuižas ciema funkcionālo

zonējumu galvenokārt veido

Lauksaimniecības teritorijas (L1) -

zemes vienības, kur galvenais

izmantošanas veids ir savrupmājas ar

piemājas saimniecībām, bet papildus

atļautas citas izmantošanas.

Nevienā no citiem ciemiem netiek

plānotas Lauksaimniecības teritorijas.

Veikti papildinājumi Vides pārskatā.

12


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

pasākumus. Atgādinām, ka vides pārskats spēkā esošajam Sējas novada teritorijas

plānojumam tika izstrādāts un apstiprināts 2006.gadā. RPR iesaka izvērtēt spēkā esošo

teritorijas plānojumu no vides viedokļa un specificēt nepieciešamos uzlabojumus jaunajā

plānojumā.

Vides pārskatā norādīts, ka daudzviet ir nepieciešami dati, kuru trūkuma dēļ nevar novērtēt

vides stāvokli vairākās jomās. Lai iegūtu sākotnējo vērtējumu, iesakām pielietot alternatīvas

kvalitatīvas situācijas novērtējuma metodes.

RPR atbalsta dokumentu tālāku virzību un cer, ka minētie ieteikumi palīdzēs uzlabot

izstrādāto dokumentu projektu kvalitāti.

Komentārs

10. VSIA „Zemkopības

ministrijas

nekustamie

īpašumi” Zemgales

reģiona

meliorācijas nodaļa

(18.09.2012.

Nr.556z)

11. AS „Latvijas valsts

meži”

Rietumvidzemes

mežsaimniecība

(18.09.2012.

Nr.4.1-

1.2_07mi_224_12_

192)

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas

nodaļa 06.09.2012. ir saņēmusi un izskatījusi vēstuli par izstrādāto Sējas novada teritorijas

plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakciju.

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas

nodaļa sniedz pozitīvu atzinumu Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam

1.redakcijai.

Rietumvidzemes mežsaimniecība Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju saskaņos

pēc sekojošu kļūdu un neskaidrību izlabošanas:

1. Grafiskajā daļā nav pareizas dabas lieguma Dzelves-Kroņa purvs un aizsargājamo

ainavu apvidus „Ādaži” robežas (nav ņemti vērā robežu grozījumi 2011.gadā). Nav

redzama Gaujas aizsargjosla. Nav saprotams kāpēc viens aizsargājams kultūras

piemineklis - Murjāņu senkapi atrodas 13 vietās, katrā ar aizsargzonu 500 m.

Apbūves noteikumu tekstā ap Ādažu nacionālo mācību centru ir noteikta 25m

aizsargjosla, bet kartē attēlota vismaz 500 m aizsargjosla.

Nosacījumi ievēroti.

Pozitīvs atzinums.

Veikti precizējumi.

1.1. Precizētas lieguma „Dzelves-

Kroņa purvs” un aizsargājamo ainavu

apvidus „Ādaži” robežas.

1.2.Kultūras pieminekli Murjāņu

senkapi veido atsevišķas uzkalniņu

tipa senkapu grupas, kas Grafiskās

daļas kartēs attēlotas atbilstoši Valsts

kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcijas sniegtajiem datiem

(saņemts pozitīvs inspekcijas

atzinums).

13


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

Komentārs

1.3. Veikti precizējumi - aizsargjosla

ap Ādažu nacionālo mācību centru

attēlota atbilstoši normatīvo aktu

prasībām (25 m).

2. Paskaidrojuma rakstā shēmā starp 10. un 11. lpp. attēlotas nepareizas dabas

lieguma „Dzelves-Kroņa purvs” un aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” robežas,

attiecīgi tekstā jāprecizē aizsargājamo teritoriju platības. 25.lpp. nepareiza

informācija par 17 mikroliegumiem dabisko mežu biotopiem - ir tikai viens.

2. 1. Attēlos precizētas dabas lieguma

„Dzelves-Kroņa purvs” un

aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”

robežas.

2.2.Informācija par mikroliegumiem

Paskaidrojuma rakstā papildinātā un

sniegta atbilstoši Dabas aizsardzības

pārvaldes norādītajiem datiem.

Grafiskajā materiālā, atbilstoši Dabas

aizsardzības pārvaldes atzinumā

norādītajam, nav attēlotas

mikroliegumu atrašanās vietas.

12. Valsts meža

dienests

Rīgas reģionālā

virsmežniecība

(02.10.2012.

Nr.5.7-7/1468)

Izskatot teritorijas plānojumu, aicinām papildināt:

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ar punktu 287.2 1 meža

infrastruktūras objektu būvniecība (meža autoceļi, meliorācijas sistēmas, uguns

novērošanas tornis);

2. Informācijas precizēšanai par mikroliegumiem:

• Mikroliegums Mednis - z. v. kad. Nr. 80920030113,

• Mikroliegums Mednis - z. v. kad. Nr. 80920030082; z. v. kad. Nr. 80920030083;

• Mikroliegums Platlapju mežs -1. v. kad. Nr. 80920010449,

• Mikroliegums Melnais stārķis - z. v. kad. Nr.80920020067, 80920020072,

80920020299, 80920020308;

Veikti precizējumi.

1. Meža autoceļi un meliorācijas

sistēmas ir inženierbūves, kuru

būvniecība atļauta visās

funkcionālajās zonās.

2. Informācija par mikroliegumiem

Paskaidrojuma rakstā papildinātā un

sniegta atbilstoši Dabas aizsardzības

pārvaldes norādītajiem datiem.

Grafiskajā materiālā, atbilstoši Dabas

aizsardzības pārvaldes atzinumā

norādītajam, nav attēlotas

14


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

Komentārs

mikroliegumu atrašanās vietas.

3. Plānotās - atļautās izmantošanas kartē aicinām ĪADT „Dzelves - Kroņa purvs” robežu

iezīmēt ar redzamāku līniju.

3. Apzīmējums nav mainīts.

4. Informējam, ka saskaņā ar 13.10.2011. grozījumiem „Meža likumā” meža zemēs ir

nosakāms Mežaparks - sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes meža teritorija,

kura ir labiekārtojuma elementi un kuru sabiedrība izmanto rekreācijai.

4. Pieņemts zināšanai.

5. Darām zināmu, ka saskaņā ar 13.10.2011. grozījumiem „Meža likumā” termins meža

zemes transformācija tiek nomainīts pret vārdu atmežošana.

Veicot augstāk minētās izmaiņas teritorijas plānojuma dokumentācijā, Rīgas reģionālai

virsmežniecībai nav iebildumi plānojuma īstenošanā.

5. Grozījumi Meža likuma 41. un

42.pantā stājas spēkā 2013.gada

1.janvārī.

13. Dabas aizsardzības

pārvalde

(05.10.2012.

Nr.4.8/111/2012-N)

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt

atzinumu par Sējas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023. gadam 1.redakciju un vides

pārskata projektu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3. un 13.13. apakšpunktiem un

Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums”

3.15.apakšpunktu, Pārvalde sniedz sekojošu atzinumu.

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā precizēt:

1. Paskaidrojuma raksta 24.lpp. nav pareizas aizsargājamo teritoriju platības 8.1.2.

dabas lieguma (turpmāk DL) „Dzelves –Kroņu purvs” un 8.1.3. aizsargājamo ainavu

apvidum (turpmāk AAA) „Ādaži”. Informāciju var atrast interneta vietnē

www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. AAA „Ādaži” Dabas

aizsardzības plāns 2008.-2018.gadam ir tikai poligonā ietilpstošai teritorijai (6131

ha), bet teritorijai ārpus poligona (4019 ha) dabas aizsardzības plāna nav.

2. 24.lpp. 8.1.4.Sējas novadā saskaņā ar „Sugu un biotopu aizsardzības likuma” 8.panta

2.daļu ir izveidoti 6 mikroliegumi - 3 melno stārķu, 2 medņu, 1 platlapju mežu

1. Veikti precizējumi.

2. Veikti precizējumi Paskaidrojuma

rakstā. Mikroliegumu atrašanās

15


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

aizsardzībai.

Informācija par mikroliegumos sastopamajām sugām un biotopiem ir ierobežotas

pieejamības informācija un to atrašanās vietas nevajag norādīt publiskās

informācijas nesējos (kartes, shēmas).

Komentārs

vietas Grafiskajā materiālā nav

attēlotas.

3. 25.lpp. 8.1.6. Uzskaitītie pieci dižkoki Sējas novadā noteikti nav vienīgie, jo saskaņā

ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264. „Īpaši aizsargājamo dabas

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktu un

2.pielikumu ir mainījušies aizsargājamo koku (dižkoku) noteikšanas parametri un,

piemēram, ozols, kura stumbra apkārtmērs ir 4m uzskatāms par aizsargājamu koku

(iepriekšējos noteikumos - 5m). Iesakām teritorijas plānojumā pievienot piezīmi, ka

informācija par aizsargājamiem kokiem novadā var tikt papildināta, kā arī tabulā

minētie ir reģistrētie, nevis visi novada teritorijā sastopamie dižkoki. Iesakām iekļaut

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku

inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts,

lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas iepriekš minēto

Ministru kabineta noteikumu 8.nodaļā noteiktās prasības dižkoku aizsardzībai.

3. Veikti precizējumi.

Papildināts - Teritorijas izmantošanas

un apbūves noteikumu 493.3.punkts.

4. Atbalstāma ir pašvaldības vēlme izveidot vietējās nozīmes aizsargājamo teritoriju ap

Lojas upes smilšakmens atsegumiem. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām

dabas teritorijām” 17.panta 3.daļu, iesakām izdot speciālus pašvaldības saistošos

noteikumus, ar kuriem pašvaldība izveido īpaši aizsargājamo dabas teritoriju,

nosakot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kategoriju, nosaukumu, robežu

aprakstu, izveidošanas pamatojumu, kā arī tās aizsardzības un izmantošanas

noteikumus.

Vienlaikus Pārvalde aicina ņemt vērā, ka izveidojot arī vietējas nozīmes īpaši

aizsargājamās dabas teritorijas, pēc to izveidošanas zemju īpašniekiem ir

jānodrošina likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 29.pantā noteiktās

tiesības, tai skaitā, tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības

ierobežojumiem.

4. Informācija pieņemta zināšanai.

5. Sējas novada plānotās izmantošanas 1.redakcijas kartē DL „Dzelves-Kroņu purvs” un

5. Veikti precizējumi.

16


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

AAA „Ādaži” iezīmētas nepareizas robežas. DL „Dzelves-Kroņu purvs” robežas

noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas

Iiegumiem” 174.pielikumā, bet AAA „Ādaži” Ministru kabineta 23.02.1999.

noteikumu Nr.69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem” 9.pielikumu.

Komentārs

Kopumā Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam 1.redakcija un vides

pārskata projekts izstrādāti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

14. VSIA „Latvijas Vides,

ģeoloģijas un

meteoroloģijas

centrs”

(13.09.2012.

Nr.4-6/1362)

15. SIA „Lattelecom”

(26.09.2012.

Nr.13642-1)

Atsaucoties uz 03.09.2012. vēstuli Nr.01-12.1/640 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un

meteoroloģijas centrs” (turpmāk Centrs), sniedz atzinumu, ka Centra nosūtītā informācija

Sējas novada domei 16.05.2011. vēstulē Nr.4-3/751 par to, ka Sējas novada

administratīvajā teritorijā nav Centra īpašumā vai apsaimniekošanā esošu objektu, ir

ņemta vērā pie Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam 1.redakcijas

izstrādes.

Atsaucoties uz vēstuli informējam, ka SIA Lattelecom ir izskatījis izstrādāto Sējas novada

teritorijas plānojuma no 2012. līdz 2023. gadiem 1.redakciju no elektronisko sakaru tīklu

attīstības viedokļa un sniedz tam pozitīvu atzinumu.

Ja tiek, vai tiks plānota Sējas novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā

elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir vienmēr

gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā.

Par Sējas novada teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un

uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību lūdzam sazināties ar SIA Lattelecom

Komercdienesta Reģionālā biznesa attīstības daļas Līniju risinājumu attīstības sektora

vadītāju Jāni Zemnieku, tālr.67055647, e-pasts; janis.zemnieks@Lattelecom.lv. Tāpat, kā

vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus,

iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Lūgums ņemt vērā, ka Sējas novada teritorijas plānojuma izstrādei izmantotās kartes

mērogs nepieļauj precīzu un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu. Lai uzrādītu

aizsargjoslas gar SIA Lattelecom elektronisko sakaru komunikācijām detālplānojumu

kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties SIA Lattelecom RBAD TILAN, Rīgas līniju

Nosacījumi ievēroti.

Pozitīvs atzinums.

Nosacījumi ievēroti.

Pozitīvs atzinums

17


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

inspektoru grupā Sarkandaugavas ielā 31, Rīgā, kontaktpersona līniju uzraudzības inženieris

Larisa Kuprijanova tālr. 67054407, e-pasts: larisa.kuprijanova @lattelecom.lv.

Komentārs

16. Latvijas Republikas

Satiksmes ministrija

(02.10.2012.

Nr.15-01/4243)

Satiksmes ministrija (turpmāk - ministrija) ir izvērtējusi Sējas novada teritorijas plānojuma

2012.-2023. gadam 1.redakciju (turpmāk - teritorijas plānojums) un konstatējusi sekojošo:

1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, daļēji ņemts vērā ministrijas nosacījumos norādītais

attiecībā uz plānotās dzelzceļa līnijas Rail Baltica attīstību.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir iekļautas prasības, kas jāņem vērā

teritorijā, kas rezervēta dzelzceļa līnijas Rail Baltica attīstībai, taču teritorijas plānojuma

plānotās (atļautās) izmantošanas karte Rail Baltica attīstībai nepieciešamā teritorija nav

attēlota atbilstoši ministrijas sniegtajai informācijai (noteikts 100 m plats koridors, taču ir

jābūt 200 m platam koridoram). Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt precizējumus un

Rail Baltica attīstībai nepieciešamo teritoriju noteikt atbilstoši ministrijas sniegtajiem

datiem.

Lai kartē attēlotā informācija būtu korekta, lūdzam, labot arī attēloto Rail Baltica attīstībai

nepieciešamo teritoriju ārpus Sējas novada administratīvās teritorijas robežas Saulkrastu

novada teritorijā. Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, atbilstoši ministrijas sniegtajai

informācijai, Rail Baltica attīstībai nepieciešamais koridors ir noteikts 200 m plats, nevis kā

tas redzams Sējas novada teritorijas plānojumā - 100 m plats.

2. Teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartē, pie Sējas novada

administratīvās robežas ar Krimuldas novadu, nepieciešams labot valsts galvenajam

autoceļam A3 attēloto aizsargjoslu un atbilstoši Aizsargjoslu likumam to noteikt 100 m

platu (kā tas jau ir spēkā esošajā Sējas novada teritorijas plānojumā).

3. Teritorijas plānojumā nav attēlota valsts galvenā autoceļa A3 attīstībai nepieciešamā

teritorija atbilstoši ministrijas nosūtītajai informācijai. Šādas teritorijas noteikšanas mērķis

ir nodrošināt gar plānotajiem, kā arī gar jau dabā esošiem valsts galvenajiem autoceļiem

kvalitatīvu un labvēlīgu dzīves vidi transporta infrastruktūras piegulošajās teritorijās

(piemēram, lai jauna dzīvojamā apbūve nebūtu tiešā transporta infrastruktūras ietekmes

zonā, kur ir paaugstināts trokšņu un piesārņojuma līmenis), kā arī saglabātu no apbūves

Veikti labojumi atbilstoši atzinumā

norādītajam.

1. Veikti precizējumi.

2. Veikti precizējumi.

3. Grafiskās daļas kartēs attēloti

projekta „Autoceļa A3 Inčukalns-

Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)

posma Inčukalns - Ragana attīstības

izpēte” risinājumi (izstrādātājs AS

"Ceļuprojekts", 2008.gads).

18


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

brīvu joslu un novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz satiksmes organizāciju. Ņemot vērā

minēto, lūdzam šo teritoriju attēlot plānotās (atļautās) izmantošanas kartē un papildināt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ar izmantošanas nosacījumiem šajā

teritorijā.

Komentārs

Murjāņu ciemā autoceļam A3

noteiktas sarkanās līnijas 70 m

platumā, ārpus ciemiem –

aizsargjosla 100 m platumā, kurā

aprobežojumus nosaka Aizsargjoslu

likums.

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3.1. nodaļā „Aizsargjoslas gar ielām un

ceļiem” nepieciešams veikt labojumus un, atbilstoši Aizsargjoslu likumam, valsts

reģionālam autoceļam noteikt 60 m platu aizsargjoslu.

4. Veikti precizējumi.

5. Nepieciešams precizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.21. apakšpunktā

iekļauto būvlaides definīciju, ņemot vērā VAS „Latvijas Valsts ceļi” atzinuma 1.punktā

norādīto attiecībā uz būvlaidēm gar valsts autoceļiem. Būvlaides noteikšanai atskaites

punkts var būt ne tikai sarkanā līnija.

5. Veikti precizējumi.

6. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos

nepieciešams iekļaut likuma „Par aviāciju” 41.panta prasības par gaisa kuģu lidojumiem

potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu.

6. Atzinumā minētie ierobežojumi

noteikti likumā „Par aviāciju”.

Pašvaldības saistošajos noteikumos

nav pieļaujama augstāku normatīvo

aktu normu dublēšana.

7. Nepieciešams pilnveidot teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstu un tajā iekļautajiem

grafiskajiem materiāliem pievienot nosaukumus.

7. Veikti precizējumi.

Lai veiktu precizējumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, atkārtoti elektroniski

nosūtīsim transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju (Rail Baltica un

valsts galvenais autoceļš A3) datus, kas tika nosūtīti arī sniedzot ministrijas nosacījumus

š.g. aprīlī.

Vienlaikus informējam, ka pašlaik projekta Rail Baltica ietvaros tiek gatavots darba

uzdevums izpētei „Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma

19


Nr.

p.k.

Institūcija/

saņemšanas

datums; Nr.

Atzinums

detalizēta tehniskā izpēte”. Detalizēto tehnisko izpēti plānots pabeigt līdz 2015.gadam un

tās mērķis ir noteikt precīzu plānotās dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojumu un veikt

nepieciešamās izpētes un priekšdarbus dzelzceļa līnijas būvniecības uzsākšanai. Projekta

ietvaros tiks veikts plānotās darbības ietekmes uz vidi novērtējums.

Ministrija novērtē pašvaldības ieguldīto darbu teritorijas plānojuma izstrādē un aicina arī

uz turpmāku savstarpēju sadarbību un izpratni plānojot transporta infrastruktūras

attīstību, un vērsties ministrijā, ja ir nepieciešama papildus informācija par tās atbildībā

esošajām nozarēm.

Komentārs

Atkārtoti lūdzam pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā tā grafisko daļu iesniegt ministrijā

(*.pdf un vektordatu *.dgn, *.dxf, *.dwg vai *.shp formāta), nosūtot to elektroniski uz

edvarts.krakts@sam.gov.lv un daiga.dolge@sam.gov.lv.

17. Inčukalna novada

dome

(12.09.2012.

Nr.3-4/717)

18. Krimuldas novada

dome

(27.09.2012.

Nr.9.-19/835)

19. Ādažu novada

dome

(01.10.2012.

Nr.ADM/1-12-

6/12/858)

Inčukalna novada dome, izskatījusi Sējas novada domes vēstuli Nr.01-12.1/640, un Sējas

novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam 1.redakciju, dara zināmu, ka tai nav

iebildumu un pretenziju pret izstrādāto Sējas novada teritorijas plānojuma redakciju.

Krimuldas novada pašvaldība 06.09.2012. ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu sniegt

atzinumu par Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakciju.

Krimuldas novada dome ir iepazinusies ar Sējas novada mājas lapā ievietoto informāciju un

informē, ka Krimuldas novada domei nav iebildumu pret Sējas novada teritorijas plānojuma

2012.-2023.gadam 1.redakcijas projektu.

Ādažu novada dome ir izskatījusi Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam

pirmo redakciju, un lūdz saskaņot Ādaži-Kadaga-Iļķene-Murjāņi ceļa (Ādažu novadā -

Vecštāles ceļš) trasējumu ar Ādažu novada teritorijas plānojumā noteikto. Par citiem

jautājumiem Ādažu novada domei nav iebildumu par Sējas novada teritorijas plānojuma

2012.-2023. gadam pirmo redakciju.

Nav iebildumu.

Nav iebildumu.

Nav iebildumu.

20


SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ NO 14.08.2012. LĪDZ 02.10.2012.

Iesnieguma

Nr.

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

Priekšlikuma

iesniegšanas

datums

Zemesgabala

nosaukums,

kadastra Nr.

Priekšlikums

1. Viktors Petrovs 06.08.2012. 22.05.2012. Sējas novada domes sēdē tika

izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma

„Mežaķeizari” lietošanas mērķa maiņu no

lauku apbūves uz rūpniecisko teritoriju.

Minētajā nekustamā īpašuma austrumu pusē

atrodas novadgrāvis, kurā esošie ūdeņi nonāk

100 metru attālumā esošajā Pēterupē.

Nepiekrītu teritorijas plānojuma ierosinātajām

izmaiņām, aicinu izvērtēt esošo situāciju un

potenciālos riskus upes piesārņošanā ar

ražošanas notekūdeņiem, pamatojoties uz MK

noteik. Nr.118 no 12.03.2002. „Noteikumi par

virszemes ūdeņu kvalitāti”, Pēterupe ir

iekļauta prioritāro lašveidīgo zivju ūdeņu

sarakstā.

Gadījumā, ja Sējas novada dome lemj mainīt

lietošanas mērķi, lūdzu risināt jautājumu par

sertificētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas

iekārtas uzstādīšanu nododot ražošanas

objektu.

2. SIA „Time 4 Job” 10.09.2012. Esam iepazinušies ar Sējas novada Teritorijas

plānojuma 1.redakcijas materiāliem, un

secinājām, ka lauku apbūves dzīvojamās

teritorijās ir iekļauts tikai 1.zemesgabals, kura

kadastra apzīmējums sakrīt ar nekustamā

īpašuma kadastra Nr.80920010243. Lūdzot

zonējuma maiņu pie Teritorijas plānojuma

izstrādes uzsākšanas bijām domājuši zonējuma

maiņu visam nekustamā īpašuma sastāvam. Tā

kā nebijām norādījuši konkrētos zemes

Darbība

Teritorijas plānojumā zemes vienība iekļauta

funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorijas (L1),

kurā vieglās ražošanas uzņēmuma izveide atļauta,

pirms tam veicot sabiedriskās apspriešanas

procedūru.

Ražošanas objektā notekūdeņu savākšana, attīrīšana

un novadīšana vidē veicama normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā.

Funkcionālās zonas netika mainītas

Iesniegums daļēji ņemts vērā:

1) zemes vienība ar kadastra Nr.80920010758

iekļauta Gāršmuižas ciema teritorijā, funkcionālajā

zonā Lauksaimniecības teritorija (L4);

2) zemes vienībai ar kadastra Nr.80920010244

saglabāta esoša funkcionālā zona – Mežu teritorija

(M)

21


Iesnieguma

Nr.

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

Priekšlikuma

iesniegšanas

datums

Zemesgabala

nosaukums,

kadastra Nr.

Priekšlikums

gabalus, lūdzam Teritorijas plānojumā

dzīvojamās apbūves teritorijās iekļaut arī

3.zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu

80920010758 un 2.zemesgabalu ar kadastra

apzīmējumu 80920010244 (mežs izcirsts). Abi

zemesgabali piekļaujas pašvaldības ceļam.

3. SIA „EV Serviss” 14.09.2012. Atļaut izveidot kūdras ieguves karjeru 42,2 ha

kopplatībā, t.sk. purva teritorija 31,2 ha, veicot

meža zemes transformāciju par kūdras karjeru

šādos zemes gabalos:

1) „Zeltpuriņi”, kad.Nr. 80920040362;

16,3 ha, t.sk. purva zeme 9,6 ha;

pamatojoties uz 17.08.2012. Ģirta

Zonnes pilnvaras pamata;

2) „Lamšas”, kad.Nr. 80920040255; 16,9

ha; t.sk. purva zeme 12,6 ha;

pamatojoties uz 21.08.2012. Diānas

Jegorovas pilnvaras pamata;

3) „Vecsilmači”; kad.Nr. 80920040444;

9,0 ha purva zeme; pamatojoties uz

30.01.2012. Lāsmas Celmiņas

pilnvaras pamata.

4. Rūdolfs Kalliss 21.09.2012. Secinājumi par novada attīstības projektu.

1. Dabas lieguma „Dzelves-Kroņu purvs”

robežas plānā neatbilst Dabas liegumu

likuma pēdējiem grozījumiem.

2. Plānā iezīmētie pašvaldības ceļi

Muižzemmeki-Urdziņas un Jaunkrimuldas

ceļš-Purenieki nav atrodami ceļu uzskaites

sarakstā.

3. Iela Lojas ciema Jāņciemā starp

„Virsaišiem” un „Zemzariem” vienā pusē

un „Mālniekiem”, „Kastaņām”, „Silavām”

un „Gravām” otrā pusē, neatbilst

Darbība

Derīgo izrakteņu ieguve atļauta normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā funkcionālajās zonās

Lauksaimniecības teritorijas (L), Mežu teritorija (M)

un Rūpniecības apbūves teritorija (R1, R2).

Funkcionālās zonas netika mainītas

1. Veikti precizējumi;

2. Veikti precizējumi

3. Ielas nav izbūvējamas sarkano līniju platumā.

Sarkanā līnija ir ielas aizsargjosla, kas noteikta ar

mērķi tajā izvietot ielu ar inženierkomunikācijām un

atvirzīt plānoto apbūvi. 12 m attiecināmi uz jaunu

22


Iesnieguma

Nr.

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

Priekšlikuma

iesniegšanas

datums

Zemesgabala

nosaukums,

kadastra Nr.

Priekšlikums

pastāvošajiem noteikumiem, to nav

iespējams ierīkot 12m platumā. Pēc

piedāvātā teritorijas plānojuma, uz ielas

atrodas vairākas augstāk minēto īpašumu

ēkas un elektrolīnijas balsti. Par cik ielas

apbūve ir notikusi pirms Latvijas valsts

atjaunošanas, domāju, ka Domei šai sakarā

jānosaka šai ielai īpašie noteikumi, un

jānosaka ielas platums 4-5 metri

ugunsdzēsības un esošo māju iedzīvotāju

lietošanai.

4. Vai nebūtu lietderīgi ciematu esošajās

teritorijās iekļautās platības ar indeksu L

pārcelt uz indeksu Dz. Plānojums paredzēts

pietiekoši garam periodam, kura laikā var

rasties lielāka interese par individuālo

māju būvniecību Rīgas apkārtnē.

5. Vai nebūtu lietderīgi dažas pašreiz

lauksaimnieciskai izmantošanai plānotās

zemes, bet kuras netiek izmantotas zemas

auglības, lielgabarītu tehnikas

izmantošanas grūtību un stāvu nogāžu dēļ,

paredzēt apmežošanai.

6. Paredzēta ir dzīvnieku kapsēta, bet kā pie

tās nokļūt, kartē nav redzams.

7. Un jautājums, vai servitūtu ceļi nav

jāatspoguļo kartē Nav redzams, kā nokļūt

pie daudziem lauku īpašumiem, uz kuriem,

domājams, ved servitūtu ceļi.

objektu būvniecību.

Darbība

4. Saglabāti spēkā esošajā teritorijas plānojumā

noteiktie risinājumi. Funkcionālā zona L1 ir zemes

vienības, kur galvenais izmantošanas veids ir

savrupmājas ar piemājas saimniecībām, ne

lauksaimnieciska izmantošana.

5. Lauksaimniecības teritorijās (L) ir atļauta

mežsaimnieciskā darbība – mežu ieaudzēšana;

6. Līdz plānotajai dzīvnieku kapsētai nav ceļa.

7. Teritorijas plānojumos netiek attēloti servitūta

ceļi.

5. Guntars Lūsis 31.10.2012. 80920040500 Lūdzu man piederošajam gruntsgabalam ar

spēkā esošo atļauto izmantošanu

„Rūpniecības apbūves teritorija (R)” Sējas

novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.g.

saglabāt esošo atļauto izmantošanu, kas

Veikti precizējumi atbilstoši iesniegumā

norādītajam

23


Iesnieguma

Nr.

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

Priekšlikuma

iesniegšanas

datums

Zemesgabala

nosaukums,

kadastra Nr.

Priekšlikums

atbilst „Rūpniecības apbūves teritorija (R)”.

Degvielas uzpildes stacijas būve ir uz laiku

apturēta, virszemes tehnoloģiskās iekārtas

demontētas, pārvietotas. Turpmākie plāni

paredz gruntsgabala ekspluatāciju atbilstoši

līdz šim esošajai rūpniecības apbūves

teritorijai.

Iepazīstoties ar 2012.gada Sējas novada

teritorijas plānojuma 1.redakciju, konstatēju

neatbilstību „Rūpniecības apbūves teritorija

(R)”.

Darbība

24

More magazines by this user
Similar magazines