Views
3 years ago

Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2012.g. oktobrim

Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2012.g. oktobrim

Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2012.g.

Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2012.gada oktobris 01.06. *** Paaudžu sadraudzības projekts „Senioru nedēļa 2012” 02.10. 10.00 Pieredzes apmaiņas seminārs izglītības speciālistiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem 03.10. Pļavniekkalna sākumskolas konkurss 1.- 4.kl.audzēkņiem „Sveiciens lāčiem jaunajās mājās” 04.10. 10.00 Sanāksme lietišķās mākslas pulciņu vadītājiem, folkloras vadītāju seminārs 04.10. 12.30-15.30 Seminārs pedagogiem „Integrēta mācību pieeja pedagoģiskajā procesā”. I.Freiberga. 04.10. 15.00 Izglītības iestāžu pārstāvju dalība Ķekavas novadpētniecības muzeja organizētajā konferencē „Skolotājs. Skola. Grāmata” Ķekavas novads Carnikava Pļavniekkalna sākumskola NKMC, Rīga PII Avotiņš Doles tautas nams Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs Izglītības daļa Agita Baltmane NKMC Baiba Jurisone Izglītības iestādes 04.10. 15.00 Sākumskolas skolotāju MA vadītāju sanāksme Pašvaldības ēka, Izglītības daļa 05.10. 19.00 Skolotāju dienas novada pasākums. Baložu vidusskola Izglītības daļa 09.10. 9.00 Pieredzes apmaiņa Lielvārdes novadā novadu Lielvārdes novads Mārīte Zaube apvienības izglītības iestāžu direktoru vietniekiem Izglītības daļa, MA vadītāja Dzintra Medne 10.10. 11.00 Talsu novada izglītības iestāžu direktoru Ķekavas vidusskola, Izglītības daļa vietnieku pieredzes apmaiņa Ķekavas novadā Baložu vidusskola 12.10. 10.00 Vēstures olimpiāde 8.kl. 1.kārta Izglītības iestādes Izglītības iestāžu vadītāji 12.-13.10. 10.00 Konference matemātikas skolotājiem Jelgava Novada pārstāvniecība – Ginta Zuša, Zinaīda Vasiļjeva un Žanete Ceļmalniece 12.-14.10. Pieredzes apmaiņas semināra sagatavošana Narvas PII, Igaunija Dzintra Elksnīte 12.-14.10. Narvas CUP basketbolā Narva, Igaunija Sarmīte Čapa 15.10. 15.00 Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme Pāsvaldības ēka Izglītības daļa 15.-19.10. Atvērto durvju dienas PII Bitīte PII Bitīte Inese Sloka 15.10. 10.00 Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Strūgu iela 4, Rīga Ieva Apine 15.10. 15.00 Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme Pašvaldības ēka Izglītības daļa 16.10 15.00 Seminārs dabaszinību, dabaszinātņu mācību Ķekavas vidusskola Izglītības daļa 1

Nr. 10 (136) Oktobris - Mālpils
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darba plāns 2012 - Balvi
2012.g. oktobris Nr.2 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2012. oktobris - Koknese
2012. gada oktobris Nr.10. - Jelgavas rajona padome
Dabas aizsardzības pārvaldes galveno darbu plāns 2012.gadam
Nr. 10 2011. gada oktobris
2009. oktobris - Koknese
Nr. 10 2009. gada oktobris - Ķekavas pagasts
Amatpersonu atalgojums marts 2012.g.
2012. g. stipendiju konkursa tēmas studiju noslēguma darbiem
Nr. 10 2005. gada oktobris - Ķekavas pagasts
2012.gada 18.oktobris Nr.42(278) - Jelgavas Vēstnesis
Stacionārā veiktā darba apmaksas nosacījumi no 2012.gada 1.oktobra
Stacionārā veiktā darba apmaksas nosacījumi no 2012.gada 1.oktobra
2012.gada 25.oktobris Nr.43(279) - Jelgavas Vēstnesis
2012. g. janvāris Gaŗezera bērnu nometne jūs gaida ... - Garezers
2012. g. janvāris Mīļās Gaŗezera LIV sportu nometnes ... - Garezers
OLAINES 1. VIDUSSKOLAS SPORTA PASĀKUMU PLĀNS 2012 ...
2012. gada publiskais pārskats
Nr.7 2012. gada jūlijs
NEP sanāksmju darba plāni 2012
Nr.13 2012.gada decembris - Ķekavas pagasts
Pārbaudes darbu grafiks 2012./2013.m.g. II. semestrim.
Individuālais darbs ar izglītojamajiem 2011./2012.m.g.
Klašu audzinātāju MA darba plāns 2011./2012.mācību gadā ...
2012.gada 15.novembris Nr.46(282) - Jelgavas Vēstnesis
Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2012. gada februāri
ekavas novada ārstu darba laiki imenes ārsti ekavā, Gaismas iela ...