12.02.2015 Views

VDI darbības rezultāti 2012. g. un aktualitātes 2013. g.

VDI darbības rezultāti 2012. g. un aktualitātes 2013. g.

VDI darbības rezultāti 2012. g. un aktualitātes 2013. g.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RĪGA, 2013

Valsts darba inspekcijas

darbības rezultāti 2012.gadā

un aktualitātes 2013.gadā


Valsts darba inspekcijas prioritātes un rezultatīvie

rādītāji darba aizsardzības jomā 2012.gadā (I)

• Letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu

darbā (NG), kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības

traucējumi, skaita samazināšana

3 tematiskās pārbaudes augsta NG riska nozarēs, kopā apsekojot 660

uzņēmumus:

‣ kokapstrādes un mežizstrādes nozarē

‣ būvniecības nozarē

‣ lauksaimniecības nozarē

informatīvi izglītojoša tematiskā pārbaude Darba aizsardzības dienā,

apsekojot uzņēmumus, kuros ir apstiprinātas arodslimības nodarbinātajiem

un Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisija arodslimībās ir

norādījusi kontrindikācijas, lai novērtētu darba devēju veiktās izmaiņas

konkrētajā darba vidē - 114 apsekojumi

Vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) inspicēšanas kampaņa

„Psihosociālie riski darbā” veselības un sociālās aprūpes nozarē - 68

apsekojumi


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasību

neievērošanu 2012. gadā izdots rīkojums


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasību

neievērošanu 2012. gadā piemērots administratīvais sods


Apturēto struktūrvienību/ iekārtu skaita un brīdinājumu

par apturēšanu skaita dinamika (2008. – 2012.)


Valsts darba inspekcijas prioritātes un rezultatīvie

rādītāji darba aizsardzības jomā 2012.gadā (II)

visa gada garumā tematiskā pārbaude, lai novērtētu kompetento institūciju un

kompetento speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kopā apsekojot 107

uzņēmumus, kas izmanto kompetento institūciju vai kompetento speciālistu

sniegtos pakalpojumus

‣ izveidots jauns Darba inspekcijas e-pasts nekvalitativs@vdi.gov.lv, kurā jebkura persona,

kura ir identificējusi, viņasprāt, nekvalitatīvu darba vides risku novērtējumu, var ziņot par

to Darba inspekcijai (2012.gadā saņemti 8 ziņojumi)

‣ Darba inspekcijas mājaslapā www.vdi.gov.lv pie tēmas „Darba aizsardzība” izveidota

jauna sadaļa „Darba aizsardzības pakalpojumi”, kurā tiek ievietota un regulāri aktualizēta

informācija par kompetentajām institūcijām/ speciālistiem/citiem darba aizsardzības

pakalpojumu sniedzējiem, kam Darba inspekcija ir piemērojusi administratīvo sodu par

nekvalitatīvu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba aizsardzības pakalpojumu

sniegšanu

‣ par būtiskiem pārkāpumiem kompetentajām institūcijām/speciālistiem/citiem darba

aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem 2012. gadā tika piemēroti 22 administratīvie sodi

‣ seminārs darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem


MK 598 par vides

troksni nav spēkā kopš

01.07.2010.

MK 359 noteikumi ir

spēkā kopš 01.01.2010.

MK 125 nav spēkā

kopš 01.01.2010.


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2008. – 2012.)

*2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim «Beverīna», gāja bojā 5 tā

apkalpes locekļi, bet 1 vēl joprojām ir bezvēsts pazudis. 2008. gada statistikas datos par bojā gājušo

skaitu ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu uz 100 000

strādājošajiem skaita dinamika (2008. – 2012.)

Letālo nelaimes gadījumu samazinājums 2012.gadā pret 2007.gadu sastāda 25,3%


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000

strādājošajiem dinamika (2005. – 2012.)

2010.gadā ES valstīs lielākais nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits uz 100

000 strādājošo bija Kiprā – 4,93, bet mazākais Lielbritānijā – 0,62.


Nozares, kurās 2012.gadā notikuši letāli nelaimes

gadījumi darbā


Nozares, kurās 2012.gadā notikuši letāli nelaimes gadījumi

darbā, salīdzinot ar 2011. gadu

elektroenerģija

2

2

metālu ražošana

kokapstrāde

2

2

2

4

Tematiskā

pārbaude

2013.gadā

uzglabāšana un transporta palīgdarbības

0

3

mežizstrāde

3

4

2012. 2011.

sauszemes transports

būvniecība

2

4

10

10

0 5 10 15


Smago un letālo nelaimes gadījumu cēloņi 2012. gadā


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc darba stāža

amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums 2012. gadā


Letāls nelaimes gadījums būvniecībā

Būvbrigāde tranšejā montēja kanalizācijas caurules.

Viens būvstrādnieks uzlika caurulei korķi un pakāpās

atpakaļ. Tajā brīdī nogruva tranšejas mala. Grunts

nogruvuma rezultātā caurule izkustējās un

būvstrādnieka pēdas palika zem caurules, bet kājas

tika apbērtas līdz ceļgaliem. Kolēģi sāka

būvstrādnieku atrakt, taču pamanīja, ka no otras

tranšejas malas atdalās liels grunts gabals, viņi centās

nogruvumu apturēt, taču tas neizdevās. Kolēģi izleca

no tranšejas, bet būvstrādnieks tika aprakts un gāja

bojā. Tranšejas malas nebija nostiprinātas ar

aizsargvairogiem un būvdarbu vadītājs darbus

neuzraudzīja.

Bojāgājušā darba stāžs – 2 mēneši.

Nobrukuma vieta

•Cēloņi:

trūkst drošības aprīkojuma

neapmierinoša darba organizācija

nepietiekama darba aizsardzības prasību

ievērošanas kontrole

Atbildība: darba devējs


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita dinamika

(2008. – 2012.)


KOPSAVILKUMS – DARBA AIZSARDZĪBA

Latvijā 2012.gadā

Katrās 11 dienās viens

nodarbinātais gāja bojā

nelaimes gadījumā darbā

Ik pēc katrām 11 stundām

vienam nodarbinātajam tika

reģistrēta arodslimība

Ik pēc katrām nepilnām 6

stundām viens nodarbinātais

cieta nelaimes gadījumā

darbā


Valsts darba inspekcijas prioritātes un rezultatīvie rādītāji

darba aizsardzības jomā 2012.gadā (IV)

• sniegtas 5 996 konsultācijas darba aizsardzības jomā

• sagatavoti un izdoti 3 “Darba Aizsardzības Ziņu” numuri

• Twitter kontam @darbaizsardziba 2013.gada 2.janvārī bija ap

230 sekotāju. Kopējais ziņu skaits Twitter kontā

@darbaizsardziba ir sasniedzis 950 (2012.gadā tvītu skaits ir

aptuveni 850)

• Youtube kanālā ir ievietoti 8 jauni video materiāli, kurus kopā

noskatījušies aptuveni 10 300 apmeklētāji. Visbiežāk apmeklētāji

skatījušies filmiņu „Darba aizsardzības rokasgrāmata” (latviešu

valodā - apmēram 1 100 reizes, bet krievu valodā – 880).

• izveidotas 2 interaktīvas 2012.gadā darbā notikušo letālo un

smago nelaimes gadījumu kartes (www.vdi.gov.lv sadaļā „Darba

aizsardzība – nelaimes gadījumu karte”)


Letālo nelaimes gadījumu notikumu vietas 2012

wwww.vdi.gov.lv sadaļa «Darba aizsardzība - Nelaimes gadījumu karte»


Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības

aģentūras kampaņa

“Novērsīsim darba vides riskus kopā!”

Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.


• Eiropas nedēļas informatīvā kampaņa “Novērsīsim

darba vides riskus kopā”

Kampaņas atklāšana ar žurnālistu vizīti alus darītavā

«Aldaris»

seminārs „Darba aizsardzība – tikai tiesību aktu prasības”

nacionālā konference „Novērsīsim darba vides riskus kopā”

darba aizsardzības filmu pēcpusdienas (Rīgā, Jēkabpilī,

Talsos)


8.Labas prakses balva = Zelta ķivere

• 2 kategorijas:

– uzņēmumi, kuros

nodarbināti mazāk par

100 darbiniekiem

– uzņēmumi, kuros

nodarbināti 100 un

vairāk darbinieki

• Iesniegtos piemērus

izvērtēja žūrija

• Labākie piemēri tika

prezentēti Nacionālajā

konferencē (2012.gada

novembrī)


Online interactive Risk Assessment

Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē

http://client.oiraproject.eu/lv


Izvēlamies atbilstošo

variantu

NĒ – tālāk būs

jānovērtē, jāizvēlas

pasākums

Skaidrojums no

normatīvajiem aktiem

Papildus informācija

Sekas

Saite uz normatīvajiem

aktiem

Vieta komentāriem, kas

tiks iekļauti pārskatā


Aktualitātes 2013. gadā darba aizsardzībā (I)

Prioritāte

• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,

kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,

skaita samazināšana (Darba aizsardzības jomas attīstības

pamatnostādnes 2008. – 2013.gadam)

Inspicēšanas aktivitātes:

6 tematiskās pārbaudes darba aizsardzības jomā

‣ kokapstrādes un mežizstrādes nozarē

‣ būvniecības nozarē

‣ transporta nozarē (ostas un loģistika)

‣ metālapstrādes nozarē un nozarē, kurā atbilstoši 2013.gada 1.pusgada statistikas

datiem visbiežāk notiks nelaimes gadījumi darbā (katrai reģionālajai Valsts darba

inspekcijai nozare tiks noteikta atsevišķi)

‣ pārbaudes darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju (kompetento

institūciju/speciālistu u.c.) sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrolei

‣ informatīvi izglītojošas pārbaudes Darba aizsardzības dienā

pārbaudes par darba drošības organizāciju pašvaldību izveidotajās algoto

pagaidu sabiedrisko darbu vietās un sociālo dienestu organizētajos darba un

sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos


Aktualitātes 2013. gadā darba aizsardzībā (II)

Informatīvās aktivitātes:

• “Darba aizsardzības ziņas” (plānots izdot 4 numurus)

• 10 reģionālie semināri sadarbībā ar RSU DDVVI, informējot sabiedrību

par drošu, nekaitīgu un cilvēkcienīgu darba vidi (VDI tematisko pārbaužu

rezultāti, bīstamības atpazīšana utt.) Tuvākais seminārs – 30.04., Rīgā

“Gandrīz notikušie nelaimes gadījumi un kā atpazīt bīstamību”

• Dalība projektos “Atpakaļ uz savu skolu” un “Droša skola, drošs

uzņēmums”, kā arī RTU un Alberta koledžas studentu izglītošanas

semināri, turpināt izglītot skolēnus un jauniešus par darba aizsardzības

jautājumiem

• Eiropas informēšanas kampaņas „Novērsīsim darba vides riskus kopā!”

ietvaros: filmu pēcpusdienas reģionos un Rīgā, konference novembrī Rīgā

• Oiras semināri reģionos (2013.gadā realizēti jau 3 semināri, vēl vairāki

plānoti)


ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv

SEKO: @darbaizsardziba

@darbainspekcija

SKATIES:

http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/u

IEPAZĪSTIES:

http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija


Paldies par

uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!