Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

lbas.lv

Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

gadījumā darbā vai kuriem diagnosticēta arodslimība.

Uzņēmumā obligāti nodrošināmās sociālās garantijas un atvieglojumi

Runājot par tām darbinieku sociālajām garantijām un atvieglojumiem, kas darba

devējam būtu obligāti jānodrošina, jāuzsver, ka Darba aizsardzības likumā par šīm

garantijām teikts samērā maz. Tas skaidrojams ar to, ka absolūtais vairums Darba

aizsardzības likumā minēto prasību tomēr ir obligāti izpildāmas un darba aizsardzības

uzdevums, protams, ir radīt darba vidi, kurā apstākļi ir tādi, lai nenotiktu nelaimes

gadījumi un arodslimības. Tomēr Latvijas tiesību akti vairākos gadījumos, kur darbinieki

ir nodarbināti īpaši bīstamā darbā, strādā virsstundas vai nakts darbu vai

ietilpst kādā no īpaši jutīgām nodarbināto grupām, kurām nepieciešama papildu

aizsardzība, paredz zināmus papildu atvieglojumus un priekšrocības – par tām vairāk

runā Darba likums (pieņemts 20.06.2001., spēkā no 01.06.2002.). Kādi ir svarīgākie

atvieglojumi, kuri ir noteikti Latvijā

Piemaksas

Obligātas piemaksas ir noteiktas par nakts darbu (ne mazāk kā 50% apmērā no

noteiktās algas), par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā (ne mazāk kā 100%

apmērā no noteiktās algas), savukārt par darbu īpašos apstākļos, kurus nosaka Ministru

kabineta noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"

(pieņemti 10.03.2009., spēkā no 01.04.2009.), darbiniekam var noteikt piemaksu,

tomēr tas pamatā ir atkarīgs no darba devēja (saskaņā ar Darba likuma 66. pantu).

Darba laika ierobežojumi

Vēl viena sociālo garantiju grupa attiecas uz darba laika ierobežojumiem tiem

nodarbinātajiem, kuri pakļauti īpašam riskam – tādam darba vides riskam, kas saistīts

ar paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai paaugstinātu risku nodarbinātā

drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim

ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, kā vien samazinot darba laiku, kurā

nodarbinātais pakļauts šim riskam. Šajos gadījumos normālais darba laiks nedrīkst

pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā (ja darbinieki šajā darbā ir

nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika).

Speciāla garantiju grupa attiecas uz t. s. nodarbināto grupām, kurām noteikta papildu

aizsardzība, piemēram, personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, vai grūtniecēm,

sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievietēm, kas baro bērnu

ar krūti. Piemēram, šīs grupas darbiniekiem ir noteikti ierobežojumi gan attiecībā

uz virsstundu darbu (Darba likuma 136. pants), gan nakts darbu (Darba likuma

138. pants).

Pārtraukumi darbā

Ikvienam darbiniekam ir noteiktas tiesības uz pārtraukumiem darbā, ja viņa darba

laiks ir garāks par sešām stundām. Šāds pārtraukums piešķirams ne vēlāk kā četras

stundas pēc darba laika sākuma, un tas nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Tiem

17

More magazines by this user
Similar magazines