Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

lbas.lv

Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

Pirms runājām sīkāk par nodarbināto apmācību, būtu jāprecizē praksē un tiesību

aktos lietotie jēdzieni, jo tie bieži tiek jaukti un ne vienmēr pareizi lietoti. Runājot

teorētiski, apmācība ir teorētisko zināšanu un praktisku iemaņu iemācīšana, savukārt

instruēšana – iepazīstināšana ar instrukciju. Praksē šos jēdzienus bieži jauc un lieto

paralēli, vairumā gadījumu ar 'nodarbināto apmācību' saprotot nodarbināto

iepazīstināšanu ar instrukciju (tātad – instruēšanu), lai gan apmācība ir plašāks

jēdziens un ir arī, piemēram, praktisko iemaņu iemācīšana. Arī tiesību aktos šos

jēdzienus ne vienmēr lieto konsekventi.

Runājot par ievadapmācību uzņēmumā, tajā jābūt informācijai par šādiem jautājumiem:

• darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā;

• uzņēmuma darbības veidu un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem;

• darba vides riska faktoru ietekmi uz drošību un veselību;

• uzņēmuma darba kārtības noteikumiem;

• nodarbināto tiesībām un pienākumiem;

• nodarbināto pārstāvniecību;

• svarīgākajiem darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā, piemēram:

––nodarbināto apmācības un instruēšanas kārtību,

––individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas kārtību,

––obligāto veselības pārbaužu nozīmi un to organizēšanas kārtību,

––drošības zīmēm un to nozīmi;

• vispārīgiem principiem rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam

darbā;

• citiem svarīgiem darba aizsardzības jautājumiem.

Uzticības personām būtu jāraugās, lai ievadinstruktāža notiktu piemērotos apstākļos,

izmantojot pietiekamus tehniskos mācību un uzskates līdzekļus (piemēram, plakātus,

individuālos aizsardzības līdzekļus, drošības zīmes u. tml.).

Apmācības darba vietās atkarībā no to apgūšanas laika iedala:

• sākotnējā apmācība – to veic, sākot darbu konkrētajā vietā, lai nodrošinātu,

ka nodarbinātais ir pietiekami informēts par veicamo darbu, drošiem darba

paņēmieniem, rīcību un darba aizsardzības prasībām;

• atkārtotā apmācība – to veic sākotnējās instruktāžas apmērā ne retāk kā reizi

gadā (ja strādā ar bīstamajām iekārtām un paaugstinātas bīstamības darbos –

reizi sešos mēnešos), lai atgādinātu darba aizsardzības noteikumu un instrukciju

prasības.

Bez iepriekš minētajiem gadījumiem darba devēja pienākums ir rīkot arī tā

saucamās:

• neplānotās instruktāžas (sākotnējās instruktāžas apmērā), ja:

––nodarbinātajiem mainās darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba

aprīkojums, tehnoloģiskais vai darba process vai rodas citi faktori, kas var

ietekmēt nodarbinātā drošību,

35

More magazines by this user
Similar magazines