12.02.2015 Views

Bioloģijas 33.valsts olimpiādes rezultāti 9.klase - Valmiera

Bioloģijas 33.valsts olimpiādes rezultāti 9.klase - Valmiera

Bioloģijas 33.valsts olimpiādes rezultāti 9.klase - Valmiera

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr.<br />

1.<br />

2.<br />

Izglītojamā vārds,<br />

uzvārds<br />

Baiba Strode<br />

Liene Dārta Dumpe<br />

3. Katrīna Daila<br />

Neiburga<br />

4.<br />

Laura Vaivode<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Kupins Ivo<br />

Evita Stikute<br />

Mārtiľš Gailis<br />

Kārlis Puķītis<br />

Judīte Lukša<br />

Kārlis Roķis<br />

Luka Ivanovskis<br />

Jekaterīna Ivanova<br />

Guna Barkāne<br />

Novads, skola<br />

Bioloģijas <strong>33.valsts</strong> olimpiādes rezultāti<br />

<strong>9.klase</strong><br />

Cēsu novads,<br />

Cēsu 1. pamatskola<br />

Madonas novads,<br />

Ļaudonas vidusskola<br />

Ogres novads, Ogres<br />

1.vidusskola<br />

Vārkavas novads,<br />

Vārkavas vidusskola<br />

Rīgas 84.vidusskola<br />

Rēzeknes 5.vidusskola<br />

Priekuļu novads,<br />

Priekuļu vidusskola<br />

Lubānas novads,<br />

Lubānas vidusskola<br />

Rēzeknes, novads,<br />

Rēznas pamatskola<br />

<strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas<br />

ģimnāzija<br />

Rīgas Zolitūdes<br />

ģimnāzija<br />

Daugavpils 3.<br />

vidusskola<br />

Rēzeknes novads,<br />

Bērzgales pamatskola<br />

Pedagogs<br />

Uzdevumi<br />

(50<br />

punkti)<br />

Laboratorija<br />

s darbi<br />

(100 punkti)<br />

Tests<br />

(49 punkti)<br />

Kopā<br />

(199 punkti)<br />

Inese Kaula 37 71 38 146 I<br />

Inga Avotiľa 31,5 73,5 39 144 II<br />

I.Grigale<br />

36 65 43 144 II<br />

Helēna Piziča 37,5 67 39 143,5 II<br />

Inese<br />

Šneidere<br />

Ingrīda<br />

Riľķeviča<br />

31 67 45 143 II<br />

27,5 67,5 40 135 III<br />

Ilze Skrastiľa 30,5 66,5 36 133 III<br />

Maruta<br />

Loseva<br />

Ingrīda<br />

Laduse<br />

Dzintara<br />

Kalniľa<br />

Svetlana<br />

Lagutina<br />

Sergejs<br />

Zabarovskis<br />

Inese Reksne<br />

Vieta<br />

30 58,5 41 129,5 Atzinība<br />

28,5 64,5 36 129 Atzinība<br />

29 65 34 128 Atzinība<br />

34,5 56 37 127,5 Atzinība<br />

28,5 59,5 38 126 Atzinība<br />

34,5 53 38 125,5 Atzinība


14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

Mārīte Elksne<br />

Elvis Stačkuns<br />

Jekaterina Kazakova<br />

Artūrs Liepiľš<br />

Marta Dīce<br />

Anastasija Škulepa<br />

Rēzeknes 1. vidusskola<br />

Iecavas novads,<br />

Iecavas vidusskola<br />

Rīgas 72.vidusskola<br />

Talsu novads, Talsu<br />

2. vidusskola<br />

Aizkraukles novada<br />

ģimnāzija<br />

Daugavpils Saskaľas<br />

pamatskola<br />

Zaiga<br />

Bogdanova<br />

Mārīte Čudare<br />

Maija<br />

Šadorina<br />

Kristīne<br />

Līberga<br />

Aina Vaivode<br />

Marina<br />

Selionova-<br />

Jacenko<br />

Mārīte<br />

29,5 59 37 125,5 Atzinība<br />

33 59,5 33 125,5 Atzinība<br />

29 57 39 125 Atzinība<br />

29,5 65,5 29 124 Atzinība<br />

25 61 37 123 Atzinība<br />

28 61,5 33 122,5 Atzinība<br />

20.<br />

Jūrmala,<br />

22 64 36 122 Atzinība<br />

Anda Ivanova<br />

Majoru pamatskola Gurdiša<br />

21.<br />

Cesvaines novads, Sarma 26,5 57 38 121,5 Atzinība<br />

Baiba Buļa<br />

Cesvaines vidusskola Dimpere<br />

22.<br />

Olaines novads, Olaines<br />

28,5 61 32 121,5 Atzinība<br />

Inga Seile<br />

Lelda Balode<br />

1. vidusskola<br />

23. Klinta Justīne Smiltenes novads,<br />

22 62 37 121 Atzinība<br />

Ineta Mazjāne<br />

Beitika<br />

Variľu pamatskola<br />

24.<br />

Cēsu novads, Cēsu<br />

30,5 56,5 34 121 Atzinība<br />

Rūta Bundziľa<br />

Inita Kriškāne<br />

Valsts ģimnāzija<br />

25.<br />

Cēsu novads,<br />

23,5 63 33 119,5<br />

Linda Alksne<br />

Inita Kriškāne<br />

Cēsu Valsts ģimnāzija<br />

26.<br />

Daugavpils 3.<br />

Sergejs 28,5 55 36 119,5<br />

Anna Sokolova<br />

vidusskola<br />

Zabarovskis<br />

27.<br />

Salas novads, Salas<br />

25 59 35 119<br />

Ričards Turlajs<br />

Pārsla Stirna<br />

vidusskola<br />

28.<br />

Dagdas novads,<br />

25,5 60 33 118,5<br />

Inta Kļimoviča<br />

Irēna Kuļka<br />

Andrupenes pamatskola<br />

29. Alīna Zdanovska Viļānu novads, Viļānu Zigrīda 23,5 60 35 118,5


30.<br />

31.<br />

Ieva Igaune<br />

Ivars Braže<br />

vidusskola<br />

Madonas novads,<br />

Kalsnavas pamatskola<br />

Rīgas 84.vidusskola<br />

Litvinova<br />

Laila Štāla<br />

Inese<br />

Šneidere<br />

29,5 58 30 117,5<br />

28,5 55,5 33 117<br />

32.<br />

Preiļu novads,<br />

27 57,5 32 116,5<br />

Lauma Vibornā<br />

Ieva Babre<br />

Preiļu 1.pamatskola<br />

33.<br />

Cesvaines novads, Sarma 27 52 36 115<br />

Emma Bandeniece<br />

Cesvaines vidusskola Dimpere<br />

34.<br />

Ilūkstes novads, Lilija 26,5 53,5 35 115<br />

Klinta Krasauska<br />

Bebrenes vidusskola Razminoviča<br />

35.<br />

Jēkabpils novads, Zasas Laima 24,5 53 37 114,5<br />

Sabīne Ozoliľa<br />

vidusskola<br />

Šnikere<br />

36.<br />

Rīgas Kultūru<br />

Sandra 27,5 49,5 37 114<br />

Anna Vidiľa<br />

vidusskola<br />

Gromska<br />

37.<br />

Lubānas novads, Maruta 24 58,5 30 112,5<br />

Patrīcija Kolāte<br />

Lubānas vidusskola Loseva<br />

38. Zane Līkā Rīgas 6.vidusskola Ieva Jansone 30 50,5 32 112,5<br />

39.<br />

Ērgļu novads, Ērgļu<br />

22,5 59 31 112,5<br />

Marta Suveizda<br />

Baiba Kaļva<br />

vidusskola<br />

40.<br />

Jūlija Smirnova<br />

Daugavpils Saskaľas<br />

pamatskola<br />

Marina<br />

Selionova-<br />

Jacenko<br />

24 61 27 112<br />

41.<br />

Ērgļu novads, Ērgļu<br />

27,5 57 27 111,5<br />

Agnija Vaska<br />

Baiba Kaļva<br />

vidusskola<br />

42.<br />

Smiltenes novads, Anna 26 55 30 111<br />

Ance Lazdiľa<br />

Smiltenes ģimnāzija Lavrinoviča<br />

43.<br />

Rīgas Pārdaugavas<br />

25,5 50,5 32 108<br />

Kristīne Kovaļeva<br />

Anna Silova<br />

pamatskola<br />

44.<br />

Preiļu novads, Preiļu<br />

28 48,5 30 106,5<br />

Rūta Vigule<br />

Ieva Babre<br />

1. pamatskola<br />

45. Sigita Razminoviča Jaunpiebalgas novads, Daiga Rubene 23,5 52 30 105,5


Jaunpiebalgas<br />

vidusskola<br />

46.<br />

Tukuma novads, Tamāra 26 52 26 104<br />

Kristīne Kazaka<br />

Tukuma 2. vidusskola Pūpola<br />

47.<br />

Talsu novads, Pastendes Madara 26 49 28 103<br />

Jana Lana Jansone<br />

pamatskola<br />

Kārlsberga<br />

48. Ričards<br />

Rīgas Zolitūdes Svetlana 19 61 23 103<br />

Križanovskis ģimnāzija<br />

Lagutina<br />

49. Anna Teodora Saulkrastu novads, Ilona Trezune 27 45 30 102<br />

Meļķe<br />

Saulkrastu vidusskola<br />

50.<br />

Līvānu novads, Biruta 26 44 31 101<br />

Ričards Grigonis<br />

Rožupes pamatskola Kalniľa<br />

51.<br />

Gulbenes novada Valsts Ingrīda 24,5 50 26 100,5<br />

Zane Kalniľa<br />

ģimnāzija<br />

Jasinska<br />

52.<br />

Saldus novads, Rubas Elmārs 23 48,5 29 100,5<br />

Raimonds Makars<br />

pamatskola<br />

Kalniľš<br />

53. Anna Stepena Rīgas 6.vidusskola Ieva Jansone 26 44 30 100<br />

54. Armanda<br />

Madonas novads,<br />

23,5 49 27 99,5<br />

Inga Avotiľa<br />

Prušakeviča Ļaudonas vidusskola<br />

55.<br />

Raunas novads, Drustu<br />

18,5 43,5 35 97<br />

Undīne Kļaviľa<br />

Inga Zariľa<br />

pamatskola<br />

56.<br />

Krāslavas novads,<br />

21,5 42,5 32 96<br />

Līvija<br />

Agnese Sauleviča Krāslavas Valsts<br />

Malahovska<br />

ģimnāzija<br />

57.<br />

Saldus novads, Saldus<br />

18 46 28 92<br />

Elīna Voitehoviča<br />

Antra Bērziľa<br />

pilsētas 2. vidusskola<br />

58.<br />

Daugavpils novads, Jadviga 16 47,5 17 80,5<br />

Anastāsija Platkova<br />

Zemgales vidusskola Bobkova<br />

59.<br />

Rīgas Valsts 3. Velta 25 50,5 - 75,5<br />

Sintija Miļuna<br />

ģimnāzija<br />

Ločmele<br />

60.<br />

Daugavpils novads, Natālija 14 33,5 10 57,5<br />

Inga Mukāne<br />

Sventes vidusskola Miļeviča


61. Anna Ilze Gailīte Rīgas Franču licejs Maija Ruķere - - - - Neieradās<br />

62.<br />

Kokneses novads,<br />

- - - - Neieradās<br />

Kristaps Paļskis<br />

Sandra<br />

Ilmāra Gaiša Kokneses<br />

Māliľa<br />

vidusskola<br />

63.<br />

64.<br />

65.<br />

Līga Pauliľa<br />

Jānis Rubuls<br />

Diāna Svirska<br />

Krāslavas novads,<br />

Krāslavas Valsts<br />

ģimnāzija<br />

Cesvaines novads,<br />

Cesvaines vidusskola<br />

Kārsavas novads,<br />

Mērdzenes pamatskola<br />

Līvija<br />

Malahovska<br />

Sarma<br />

Dimpere<br />

Lidija Čigāne<br />

- - - - Neieradās<br />

- - - - Neieradās<br />

- - - - Neieradās


Nr.<br />

Izglītojamā<br />

vārds, uzvārds<br />

Novads, skola<br />

Bioloģijas <strong>33.valsts</strong> olimpiādes rezultāti<br />

11.klase<br />

Pedagoga vārds,<br />

uzvārds<br />

Uzdevumi<br />

(50 punkti)<br />

Laboratorijas<br />

darbi<br />

(punkti 100)<br />

Tests<br />

(50 punkti)<br />

Kopā<br />

(200 punkti)<br />

1.<br />

Jēkabpils Valsts<br />

Rūta Talla<br />

ģimnāzija<br />

Zaiga Vēvere 33 71,5 39 143,5 I<br />

2.<br />

Madonas novads,<br />

Jānis Gruduls Madonas Valsts Līga Ragaine 28,5 71 43 142,5 I<br />

ģimnāzija<br />

3.<br />

Salacgrīvas novads,<br />

Mārtiľš Vaivods<br />

Salacgrīvas vidusskola<br />

Laimdota Pelše 28,5 64 41 133,5 II<br />

4.<br />

Ogres novads, Ogres E.Kadakovska<br />

Kārlis Jermacāns<br />

Valsts ģimnāzija<br />

32,5 64 34 130,5 III<br />

5.<br />

Cēsu novads,<br />

Krista Luīze<br />

Draudzīgā Aicinājuma<br />

Bicāne<br />

Cēsu Valsts ģimnāzija<br />

Lauma Micāne 30 57 43 130 III<br />

6.<br />

Daugavpils Valsts Valērijs<br />

Alina Ozuna<br />

ģimnāzija<br />

Dudeničs<br />

28 63 37 128 III<br />

7.<br />

Preiļu novads, Preiļu<br />

Kristaps Znotiľš<br />

Valsts ģimnāzija<br />

Ilga Gāga 29 58,5 40 127,5 III<br />

8. Mihails Šišovs Rīgas 72. vidusskola Maija Šadorina 27,5 59,5 38 125 Atzinība<br />

9.<br />

Ingrīda<br />

Diāna Reinika Rēzeknes 5.vidusskola<br />

Riľķeviča<br />

28 62,5 34 124,5 Atzinība<br />

10. Alisa Bulavkina Vaiľodes novads,<br />

Vaiľodes vidusskola<br />

11. Jekaterīna Daugavpils Krievu<br />

Kotļarova vidusskola - licejs<br />

12.<br />

Daugavpils 10.<br />

Ľikita Kličovs<br />

vidusskola<br />

13.<br />

Salas novads, Salas<br />

Kristaps Narels<br />

vidusskola<br />

Ārija Čerľavska<br />

Ingūna Kostenko<br />

Gaļina Koreľeva<br />

Daina Sondore<br />

Vieta<br />

25 61,5 37 123,5 Atzinība<br />

28 47,5 42 117,5<br />

24 51 41 116<br />

20 57,5 38 115,5


14.<br />

Daugavpils 10.<br />

26,5 55 32 113,5<br />

Boriss Butorins<br />

Gaļina Koreľeva<br />

vidusskola<br />

15.<br />

Jaunpiebalgas novads,<br />

27 52,5 33 112,5<br />

Agnese Smilga Jaunpiebalgas<br />

vidusskola<br />

Daiga Rubene<br />

16.<br />

Rīgas Teikas<br />

27 55 28 110<br />

Annija Grebeža<br />

Vivita Setkovska<br />

vidusskola<br />

17.<br />

Madonas novads,<br />

20 61 29 110<br />

Jānis Miezītis Madonas pilsētas<br />

1.vidusskola<br />

Inese Elekse<br />

18. Anna Ignatoviča Rīgas Angļu ģimnāzija Ilze Rikmane 21,5 54 34 109,5<br />

19.<br />

Rīgas Valsts<br />

20,5 50 38 108,5<br />

Māris Seržāns<br />

Maruta Kusiľa<br />

1.ģimnāzija<br />

20.<br />

Jēkabpils Valsts<br />

30 50,5 27 107,5<br />

Edžus Urtāns<br />

Zaiga Vēvere<br />

ģimnāzija<br />

21.<br />

Rēzeknes Valsts<br />

21 58 27 106<br />

Sintija Batare<br />

Vita Ulbicāne<br />

ģimnāzija<br />

22.<br />

<strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas<br />

23,5 52 28 103,5<br />

Sanita Reinerte<br />

Guna Taube<br />

ģimnāzija<br />

23.<br />

Salas novads, Salas<br />

18 50 34 102<br />

Santa Borisāne<br />

Daina Sondore<br />

vidusskola<br />

24. Edgars<br />

Ludzas novads, Ludzas<br />

25 50 27 102<br />

Antoľina Tutina<br />

Zaezerskis pilsētas ģimnāzija<br />

25.<br />

<strong>Valmiera</strong>s Valsts<br />

18,5 46 35 99,5<br />

Zane Kliesmete<br />

Indra Vēvere<br />

ģimnāzija<br />

26. Maksims Rīgas Purvciema Marina<br />

23 49,5 27 99,5<br />

Maļinovskis vidusskola<br />

Kazadajeva<br />

27.<br />

Rīgas Valsts<br />

18,5 49,5 31 99<br />

Līva Doniľa<br />

Anta Artiľa<br />

1.ģimnāzija<br />

28.<br />

Cesvaines novads,<br />

19 47,5 25 91,5<br />

Zane Ozoliľa<br />

Sarma Dimpere<br />

Cesvaines vidusskola<br />

29. Klinta Gritāne Varakļānu novads, Inga Strode 18,5 46 21 85,5


30.<br />

Simona Barkāne<br />

Varakļānu vidusskola<br />

Talsu novads, Talsu<br />

2.vidusskola<br />

Kristīne Līberga<br />

17,5 33 20 70,5


Nr.<br />

Izglītojamā<br />

vārds, uzvārds<br />

Novads, skola<br />

Bioloģijas <strong>33.valsts</strong> olimpiādes rezultāti<br />

12.klase<br />

Pedagoga<br />

vārds, uzvārds<br />

Uzdevumi<br />

(50 punkti)<br />

Laboratorijas<br />

darbi<br />

(punkti 100)<br />

Tests<br />

(50 punkti)<br />

Kopā<br />

(200 punkti)<br />

1. Anete<br />

Saldus novads, Saldus<br />

Romanauska 2.vidusskola<br />

Antra Bērziľa 40,5 73,5 43 157 I<br />

2.<br />

Rīgas Valsts<br />

Anna Stikāne<br />

1.ģimnāzija<br />

Anta Artiľa 40,5 71 43 154,5 II<br />

3. Vladislavs<br />

Urbanovičs<br />

Rēzeknes 1.vidusskola Rita Kļaviľa 34 72,5 40 146,5 III<br />

4. Marta Porniece Ventspils 1.ģimnāzija Irina Ivane 32,5 67 41 140,5 Atzinība<br />

5.<br />

Rīgas vakara<br />

Helēna Indāne<br />

ģimnāzija<br />

Liene Šminiľa 32 63 42 137 Atzinība<br />

6. Baiba Ķūrēna Rīgas Angļu ģimnāzija Ilze Rikmane 31,5 64 39 134,5 Atzinība<br />

7.<br />

Cēsu novads,<br />

Agija Lāce Draudzīgā Aicinājuma Lauma Micāne 29 64,5 39 132,5 Atzinība<br />

Cēsu Valsts ģimnāzija<br />

8.<br />

Cēsu novads,<br />

Nora Ķibilda Draudzīgā Aicinājuma Lauma Micāne 30,5 66 34 130,5 Atzinība<br />

Cēsu Valsts ģimnāzija<br />

9. Zane Rieksta Rīgas 49.vidusskola Irēna Liepiľa 31,5 56,5 40 128 Atzinība<br />

10.<br />

<strong>Valmiera</strong>s Valsts<br />

32,5 57,5 37 127 Atzinība<br />

Evija Knoka<br />

Indra Vēvere<br />

ģimnāzija<br />

11.<br />

Krāslavas novads,<br />

33 56 38 127 Atzinība<br />

Līvija<br />

Evija Micķeviča Krāslavas Valsts<br />

Malahovska<br />

ģimnāzija<br />

12.<br />

Lielvārdes novads,<br />

25 61 39 125<br />

Elza Kaktiľa E.Kauliľa Lielvārdes<br />

vidusskola<br />

Daiga Brante<br />

13. Jevgēľijs<br />

Riženkovs<br />

Liepājas 7.vidusskola<br />

Alla Juzefoviča<br />

30,5 54 40 124,5<br />

Vieta


14.<br />

Rīga, Āgenskalna<br />

25,5 62,5 36 124<br />

Emīls Gedrovics<br />

Vaira Strazda<br />

Valsts ģimnāzija<br />

15. Evita<br />

Liepājas Valsts<br />

29,5 57,5 35 122<br />

Lilita Lepse<br />

Virdziniece 1.ģimnāzija<br />

16. Aivars Cīrulis Rīgas 84. vidusskola Inese Šneidere 23,5 64 34 121,5<br />

17.<br />

Rīgas Hanzas<br />

29,5 53,5 37 120<br />

Valdis Ģībietis<br />

Silva Romane<br />

vidusskola<br />

18. Agnese Salas novads, Salas<br />

21,5 61 37 119,5<br />

Pārsla Stirna<br />

Grandāne vidusskola<br />

19. Santa Krauja Rīgas 49.vidusskola Irēna Liepiľa 31 54,5 33 118,5<br />

20.<br />

Lielvārdes novads, Laimdota 26 53,5 38 117,5<br />

Zane Dzērve<br />

Jumpravas vidusskola Butāne<br />

21.<br />

Rīgas Valsts<br />

29,5 56,5 30 116<br />

Zane Skuja<br />

Anta Artiľa<br />

1.ģimnāzija<br />

22. Jekaterina<br />

Jeļena<br />

31,5 47,5 34 113<br />

Rīgas 40.vidusskola<br />

Malina<br />

Vediščeva<br />

23.<br />

Rīga, Zolitūdes Svetlana 30 53 29 112<br />

Ēriks Gopaks<br />

ģimnāzija<br />

Lagutina<br />

24. Viktorija Rīgas Universālā<br />

24,5 53 34 111,5<br />

Irina Savenkova<br />

Demidova vidusskola<br />

25.<br />

Ķekavas novads,<br />

22 45,5 33 100,5<br />

Marija Odiľeca<br />

Pēteris Stikāns<br />

Ķekavas vidusskola<br />

26. Marija<br />

Afonchenkova<br />

27.<br />

Baiba Gutāne<br />

28.<br />

29.<br />

Jūlija Jegorova<br />

Laura Šulca<br />

Rīgas 60.vidusskola<br />

Smiltenes novads,<br />

Smiltenes Centra<br />

vidusskola<br />

Daugavpils<br />

13.vidusskola<br />

Aizkraukles novada<br />

ģimnāzija<br />

Oksana<br />

Solovjova<br />

Vislava Pubule<br />

Vanda Petrova<br />

Anta Zāģere<br />

27 32 36 95<br />

22,5 48 24 94,5<br />

21 47,5 26 94<br />

- - - - Neieradās

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!