12.02.2015 Views

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr ...

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr ...

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta

2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām

kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba

aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Euro ieviešanas kārtības likuma 30.panta pirmā daļa un

32.panta otrās daļas 2.punkts, Ministru kabineta

2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 „Par „Koncepciju

par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu

Latvijā”” 7.1.apakšpunkts, Latvijas Nacionālā euro

ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta

2013.gada 4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma

J2.2.pasākums un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija

rīkojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību

saistībā ar euro ieviešanu” 1.5.apakšpunkts.

2. Pašreizējā

situācija un

problēmas

3. Saistītie politikas

ietekmes

novērtējumi un

pētījumi

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots

ieviest euro, ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru

kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723

„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un

kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības

jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”

(turpmāk – noteikumi Nr.723), aizstājot tajā latus ar euro.

Projekts šo jomu neskar.

4. Tiesiskā

regulējuma

mērķis un būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pielāgot noteikumus

Nr.723 euro ieviešanai, aizstājot tajā latus ar euro.

Noteikumu projektā mainīts kompetento speciālistu darba

aizsardzības jautājumos civiltiesiskās atbildības

apdrošināšanas apmērs no 10 000 latiem uz 14 230 euro

(noteikumu projekta 1.1.apakšpunkts), bet kompetento

institūciju darba aizsardzības jautājumos civiltiesiskās

atbildības apdrošināšanas apmērs no 20 000 latiem uz

28 460 euro (noteikumu projekta 1.3.apakšpunkts).

Apdrošināšanas apmēra summa ir aprēķināta saskaņā ar

Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas

2.punktu, kas paredz iespēju summu noapaļot līdz

LManot_180613; Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par

prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un

kompetences novērtēšanas kārtību”


2

veseliem skaitļiem, lai nodrošinātu pēc iespējas mazākas

summas izmaiņas pēc grozījumu veikšanas.

Vienlaikus noteikumu projektā veikti redakcionāli

precizējumi attiecībā uz publikācijām oficiālajā izdevumā

„Latvijas vēstnesis”, aizstājot vārdu „laikraksts” ar

vārdiem „oficiālais izdevums” (noteikumu projekta

1.2.apakšpunkts).

Noteikumu projekts pilnībā atrisinās šīs sadaļas

2.punktā minēto problēmu.

5. Projekta izstrādē

iesaistītās

institūcijas

6. Iemesli, kādēļ

netika

nodrošināta

sabiedrības

līdzdalība

Projekts šo jomu neskar.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika

nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo tiesisko

regulējumu pēc būtības.

7. Cita informācija Šis projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā pēc

tam, kad Eiropas Savienības Padomē saskaņā ar Līguma

par Eiropas Savienības darbību 140.panta 2.punktu tiks

pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu

Latvijas Republikai un Eiropas Savienības Padome būs

noteikusi lata maiņas kursu.

Šim projektam ir jābūt apstiprinātam un publicētam

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz euro

ieviešanas dienai.

II Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības

mērķgrupa

Noteikumu projektam ir šādas mērķgrupas ar skaitlisko

lielumu uz 2013.gada 17.jūniju:

1) kompetentie speciālisti – kompetenta speciālista

pakalpojumus darba aizsardzības jomā ir tiesīgi

sniegt 602 speciālisti;

2) kompetentās institūcijas – kompetentas institūcijas

statusu ieguvuši 47 komersanti.

2. Citas

sabiedrības

grupas (bez

Projekts šo jomu neskar.

LManot_180613; Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par

prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un

kompetences novērtēšanas kārtību”


3

mērķgrupas),

kuras tiesiskais

regulējums arī

ietekmē vai

varētu ietekmēt

3. Tiesiskā

regulējuma

finansiālā

ietekme

4. Tiesiskā

regulējuma

nefinansiālā

ietekme

5. Administratīvās

procedūras

raksturojums

6. Administratīvo

izmaksu

monetārs

Izmaiņu rezultātā nedaudz palielināsies civiltiesiskās

atbildības apdrošināšanas apmērs (par kompetento

speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem starpība 1,28 euro,

par kompetento institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

starpība 2,56 euro). Ņemot vērā, ka Noteikumos Nr.723

minētais apdrošināšanas apmērs nav tieši izdevumi

pakalpojuma sniedzējam (kompetentajam speciālistam vai

institūcijai), šāds apdrošināšanas apmēra palielinājums

uzskatāms par nelielu un nebūtisku.

Noteikumos Nr.723 ir noteikts, ka kompetentajiem

speciālistiem un kompetentajām institūcijām ir

jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, lai segtu

iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos

zaudējumus. Tādejādi pakalpojuma saņēmējs

(komersants) ir aizsargāts pret nekvalitatīvu pakalpojumu

sniedzējiem – tam ir iespēja saņemt apdrošināšanas

atlīdzību, ja radušies zaudējumi pakalpojuma sniedzēja

kļūdas dēļ. Kaut arī apdrošināšanas apmērs nedaudz

palielināsies, aizstājot Noteikumos Nr.723 latus ar euro,

regulējums būs labvēlīgs komersantiem – darba

aizsardzības pakalpojuma saņēmējiem, jo nedaudz tiks

palielināta summa, uz kādu pakalpojuma saņēmējs var

pretendēt nekvalitatīvu pakalpojumu saņemšanas

gadījumā.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

LManot_180613; Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par

prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un

kompetences novērtēšanas kārtību”


4

novērtējums

7. Cita

informācija

Nav

III Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību

budžetiem

Rādītāji

2011

Saskaņā ar

valsts budžetu

kārtējam

gadam

Izmaiņas

kārtējā gadā

salīdzinot ar

budžetu

kārtējam

gadam

(tūkst. latu)

Turpmākie trīs gadi

2012 2013 2014

Izmaiņas

salīdzinot

ar kārtējo

(n) gadu

Izmaiņas

salīdzinot

ar kārtējo

(n) gadu

Izmaiņas

salīdzinot

ar kārtējo

(n) gadu

1 2 3 4 5 6

1. Budžeta ieņēmumi:

1.1. valsts pamatbudžets, tai

skaitā ieņēmumi no maksas

pakalpojumiem un citi pašu

ieņēmumi

1.2. valsts speciālais

budžets

1.3. pašvaldību budžets

2. Budžeta izdevumi:

2.1. valsts pamatbudžets

2.2. valsts speciālais budžets

2.3. pašvaldību budžets

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets

3.2. speciālais budžets

3.3. pašvaldību budžets

4. Finanšu līdzekļi papildu

izdevumu finansēšanai

(kompensējošu izdevumu x

samazinājumu norāda ar "+"

zīmi)

5. Precizēta finansiālā

ietekme:

5.1. valsts pamatbudžets

x

5.2. speciālais budžets

5.3. pašvaldību budžets

6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu

aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):

6.1. Detalizēts ieņēmumu

aprēķins

6.2. Detalizēts izdevumu

aprēķins

7. Cita informācija Tiesību aktam nav tiešas finanšu ietekmes uz valsts un

pašvaldību budžetiem.

LManot_180613; Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par

prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un

kompetences novērtēšanas kārtību”


5

Anotācijas IV un V, VI un VII sadaļa – Projekts šīs jomas neskar.

Labklājības ministre

I.Viņķele

18.06.2013. 15:08

803

M.Vīksne

tālr.67021526, fakss 67021505

Mara.Viksne@lm.gov.lv

LManot_180613; Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par

prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un

kompetences novērtēšanas kārtību”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!