2000.gads

lm.gov.lv

2000.gads

Pétîjums par darba devéju un darbinieku informétîbu par darba tiesiskajåm attiecîbåm

tiesisko attiecîbu reguléjumu ir samérå zems

(11.grafiks 27. lpp.).

2) Darbinieki ar zemu izglîtîbas lîmeni uzskatåmi

par visnezinoßåkajiem darba tiesisko attiecîbu

jautåjumos, ßai darbinieku grupai visretåk ir

noslégts darba lîgums (9.grafiks 26. lpp.), un ßî

grupa ir vismazåk tiesiski aizsargåtå.

3) Nepilngadîgie darbinieki ir otra riska grupa

darba tirgü sakarå ar jaunießu neinformétîbu par

darba tiesiskajiem jautåjumiem, îpaßi jautåjumos

par virsstundu darbu, tå samaksu; nakts darbu,

sociålå nodok¬a nomaksu un darba koplîgumu.

4) Darbiniekiem un potenciålajiem darbiniekiem ir

nepiecießama informéßana un izglîtoßana darba

likumdoßanas jautåjumos atkarîbå no darbinieku

izglîtîbas lîmeña. Tå kå vismazåk informéti par

darba tiesiskajåm attiecîbåm ir nepilngadîgie

darbinieki, nepiecießama pamatizglîtîbas pakåpes

skolénu måcîbu programmå ietvert îsu kursu par

darba tiesisko attiecîbu jautåjumiem.

12

More magazines by this user
Similar magazines