2000.gads

lm.gov.lv

2000.gads

SATURS

Nabadzîbas feminizåcija: riska faktoru maiña Latvijå

no 1991. lîdz 1999.gadam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pétîjums par darba devéju un darbinieku informétîbu

par darba tiesiskajåm attiecîbåm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nere©istréto laulîbu ©imeñu, kurås ir bérni,

skaita pieauguma céloñi un sekas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Starpprofesionå¬u komandas un starpinstitucionålås sadarbîbas modelis

fiziskas vardarbîbas pret bérnu gadîjumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pétîjums par medicînas måsu profesionålo darbîbu – medicînas måsu aprüpes

nodroßinåßanas aktuålo problému apzinåßana un izpéte . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

FINBALT veselîbu ietekméjoßo paradumu monitorings –

2000. gada aptauja Latvijå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Vides veselîbas indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

More magazines by this user
Similar magazines